• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer A. Broere

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 18

  14 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 14 september
  1995 in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den
  Haag

  Verhoord wordt de heer A. Broere
  Aanvang 11.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede de heer Nava,
  plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer A. Broere, geboren 23
  maart 1951 te Capelle aan de IJssel. Mijnheer Broere, wilt u
  opstaan voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen eed
  luidt: “Ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid
  zal zeggen.”
  De heer Broere:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Broere, welkom bij de enqutecommissie. Uw functie is
  teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond. Wij hebben u gevraagd bij de enqutecommissie te
  verschijnen vanwege het functioneren van arrestatieteams en
  eventueel ook het gebruik dat van arrestatieteams gemaakt wordt in
  het kader van de opsporing; niet uw gehele werk natuurlijk. Verder
  willen wij met u doornemen wanneer er een arrestatieteam wordt
  ingezet en uw aandeel in het uitvoeren van de inkijkoperaties. Ik
  begrijp dat u vroeger ook lid bent geweest van een infiltratieteam.
  Welk infiltratieteam was dat?
  De heer Broere:
  PIT west 1 van de Rijkspolitie.
  De voorzitter:
  Welke werkzaamheden heeft u daar vervuld?
  De heer Broere:
  Ik was begeleider binnen dat team.
  De voorzitter:
  Waarom is dat team opgeheven?
  De heer Broere:
  Omdat er informatie was dat de samenstelling van dat team en
  mogelijk de identiteit van de medewerkers bekend was bij derden. De
  korpsleiding heeft toen om veiligheidsredenen de beslissing genomen
  het team van de een op de andere dag totaal op te heffen.
  De voorzitter:
  Dat vond u een te zware reactie?
  De heer Broere:
  Wij kenden toen niet – en nu trouwens nog niet – de
  uitgangspunten op grond waarvan die beslissing is genomen. Wij
  hebben die beslissing geaccepteerd. Als u mij vraagt, of ik daar
  een fijn gevoel over heb, dan is mijn antwoord “nee”.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat?
  De heer Broere:
  In juni 1992.
  De voorzitter:
  Sindsdien werkt u bij het arrestatieteam?
  De heer Broere:
  Ik werkte toen al bij het arrestatieteam. Ik deed de
  werkzaamheden bij het PIT er part time bij. Ik werk nu nog bij het
  arrestatieteam. Ik ben daar teamchef.
  De heer Koekkoek:
  U bent chef van het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond. Denkt u nog wel eens met weemoed aan uw tijd
  bij de Rijkspolitie?
  De heer Broere:
  Nee, want ik denk dat het er beter op geworden is bij het
  arrestatieteam.
  De heer Koekkoek:
  In welk opzicht?
  De heer Broere:
  In allerlei opzichten. De landelijke afspraken zijn heter op
  elkaar afgestemd; het selectietraject is eenduidig; de opleiding is
  eenduidig; de werkzaamheden in het land zijn allemaal op elkaar
  afgestemd; er is sprake van een volledige uitwisselbaarheid van de
  medewerkers van het AT. In die zin hebben wij veel gewonnen bij de
  reorganisatie.
  De heer Koekkoek:
  Het is beter georganiseerd?
  De heer Broere:
  Jazeker.
  De heer Koekkoek:
  Wat is uw taak als chef van het arrestatieteam?
  De heer Broere:
  Ik ben binnen de criminaliteitsbeheersing eindverantwoordelijk
  voor dat arrestatieteam. In grote lijnen bestaan werkzaamheden uit
  leidinggeven, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, advies,
  administratie, externe contacten met binnen- en buitenland,
  landelijk overleg en deelnemen aan commissies.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u nog wel eens tijd om met de jongens mee te gaan of zijn
  er ook meisjes bij?
  De heer Broere:
  En AT heeft een vrouwelijke chef, maar het AT
  Rotterdam-Rijnmond heeft geen vrouwen in haar team. Ik ga
  incidenteel mee als mij dat uitkomt. Dat gebeurt meer in het kader
  van zicht krijgen op het leidinggeven door de kaderleden. Daar ben
  ik dan met name nieuwsgierig naar.
  De heer Koekkoek:
  Bent u als chef op de hoogte van alles wat uw mensen doen?
  De heer Broere:
  Ik heb geen reden aan te nemen dat het niet zo is.
  De heer Koekkoek:
  Hoe houdt u zich op de hoogte van de werkwijze?
  De heer Broere:
  Wij hebben dagelijks contact. Ik weet in ieder geval van elke
  inzet. Iedere dag beginnen wij met een ochtendbriefing. Ik maak die
  zoveel mogelijk mee. Er is wekelijks kaderoverleg en om de 14 dagen
  is er teamoverleg. Ik ben daar bij en blijf dus goed op de
  hoogte.
  De heer Koekkoek:
  Wat is de hoofdtaak van het AT? Dat lijkt een domme vraag, maar
  het is toch goed dat u die beantwoordt om aan te geven wat een
  arrestatieteam in ieder geval moet doen.
  De heer Broere:
  Hoofdtaak is het aanhouden van personen waarvan verwacht mag
  worden dat zij beschikken over vuurwapens en die zullen gebruiken
  bij hun verzet tegen onze aanhouding. Rotterdam-Rijnmond en
  Amsterdam-Amstelland hebben bovendien de verantwoordelijkheid voor
  het continentale plat wat betreft deze AT-zorg.
  De heer Koekkoek:
  Neemt het geweld toe?
  De heer Broere:
  In zijn algemeenheid meen ik te kunnen stellen dat het geweld
  toeneemt. Wij zitten natuurlijk in een stad die daar getuige van
  is. Er zitten steeds meer vuurwapens in het milieu. Wij nemen er
  ook steeds meer in beslag. De criminaliteit verhardt, ook
  onderling. De toepassing van geweld neemt soms rigoureuze vormen
  aan. Er vinden schietpartijen op straat plaats. Er zijn
  afrekeningen in het milieu.
  De heer Koekkoek:
  Is het arresteren van vuurgevaarlijke verdachten moeilijker
  geworden of is er eigenlijk geen verandering ten opzichte van tien
  jaar geleden?
  De heer Broere:
  In de aard eigenlijk niet. Wij houden altijd rekening met het
  maximale wat je kunt verwachten van de tegenpartij. Daarop wordt
  het plan in principe geschreven. Ik denk niet dat het gevaarlijker
  geworden is. Wij proberen wel innovatief en ontwikkelend bezig te
  zijn en antwoord te vinden op zaken die de tegenpartij
  uitdenkt.
  De heer Koekkoek:
  Als u in actie komt, hoe weten de verdachten van een criminele
  organisatie dan dat u van het arrestatieteam bent en geen vijandige
  concurrent?
  De heer Broere:
  Als het niet nodig is, melden wij niet dat wij er zijn. Stel
  dat wij de desbetreffende persoon op straat kunnen overrompelen,
  dan is het geschied voordat hij er erg in heeft en dan pas maken
  wij bekend dat wij van de politie zijn. Als wij enkele seconden te
  overbruggen hebben en de persoon kan vermoeden dat er iemand
  binnenkomt, dan wordt op dat moment heel nadrukkelijk kenbaar
  gemaakt dat wij van de politie zijn. Dat wordt hard en luid
  geroepen.
  De voorzitter:
  Maar dat kan iedereen natuurlijk roepen?
  De heer Broere:
  Ja, dat zou inderdaad kunnen. De kleding die wij daarbij
  dragen, is naar mijn mening niet voor tweerlei uitleg vatbaar. Het
  is f het inzet tenue van het AT, een blauwe overall, eventueel een
  baret en een kogelvrij vest, f wij treden op in burger en dan
  dragen wij daarover een kunststofjack met aan de voor- en
  achterzijde heel nadrukkelijk het woord “politie”.
  De voorzitter:
  Is het ooit voorgekomen dat een groep criminelen van dezelfde
  outfit gebruik heeft gemaakt om iemand te ontvoeren of te
  gijzelen?
  De heer Broere:
  Wij weten dat ooit een groepering gebruik gemaakt heeft van de
  overall overvaltechniek; dus naar binnen gaan met allemaal dezelfde
  outfit en zich voordoen als zijnde van de politie. De slachtoffers
  zijn geript; men heeft hen het nodige geld afgenomen. De mensen
  zijn vertrokken en achteraf bleek dat zij niet van de politie
  waren. Men heeft ons dat verteld.
  De voorzitter:
  Wanneer en waar is dat gebeurd?
  De heer Broere:
  Ik dacht in het zuiden van het land. De informatie stamt van
  ongeveer drie jaar geleden, plus minus 1992.
  De heer Koekkoek:
  Uw hoofdtaak is klaar zijn voor arrestaties als het nodig is en
  de oefening die daarbij hoort. Kunt u in percentages uitdrukken
  welk bestanddeel dat is van het werk?
  De heer Broere:
  Meer dan 90% van ons werk bestaat uit het aanhouden van
  vuurwapengevaarlijke personen.
  De heer Koekkoek:
  Over de andere 10% komen wij nog te spreken. Wie moet
  toestemming geven voor het optreden van het arrestatieteam?
  De heer Broere:
  In Rotterdam-Rijnmond zijn dat formeel de hoofdofficier van
  justitie en de districtsmanager van een district binnen de regio
  Rotterdam-Rijnmond die het verzoek doet om assistentie.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde ook met u spreken over de 10% andere activiteiten, ook
  wel bijzondere inzetten genoemd. Om welke activiteiten gaat het
  concreet?
  De heer Broere:
  Wij spreken in dat verband over ondersteunende taken. Het gaat
  daarbij om de technisch tactisch moeilijke aanhoudingen. Je weet
  dan niet voor 100% zeker dat er inderdaad sprake is van
  vuurwapengevaarlijkheid. Wij weten bijvoorbeeld niet, waar wij in
  een bepaalde groepering uitkomen.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde het nu niet verder hebben over de arrestaties. U hebt
  vanmorgen mijnheer Hellemons misschien gehoord van het DTOO in
  Driebergen.
  De heer Broere:
  Nee, ik heb dat gesprek niet gevolgd.
  De heer Koekkoek:
  Bij die neventaken denk ik bijvoorbeeld aan inkijkoperaties.
  Doet u die nog steeds in Rotterdam?
  De heer Broere:
  Als wij een verzoek daartoe krijgen, doen wij dat nog
  steeds.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
  De heer Broere:
  Ik kan mij niet herinneren dat wij de laatste twee jaar in
  Rotterdam een inkijkoperatie hebben gedaan. Zolang de huidige chef
  RCID er is – de heer In ‘t Veld – is de afspraak, dat hij degene is
  die dit bepaalt en het aan persoonlijk aan mij terugkoppelt.
  De heer Koekkoek:
  En voor andere korpsen?
  De heer Broere:
  Wij werken ressortelijk. Wij zijn ingebed in de organisatie van
  Rotterdam-Rijnmond. Wij werken voor vijf regiokorpsen. De laatste
  mij bekende inkijkoperatie is van februari dit jaar.
  De heer Koekkoek:
  Uitgevoerd door uw mensen?
  De heer Broere:
  Ja, uitgevoerd door mijn mensen.
  De heer Koekkoek:
  Is u bekend of de officier van justitie daarvoor toestemming
  heeft gegeven?
  De heer Broere:
  Daar gaan wij van uit. De chefs RCID…
  De voorzitter:
  Misschien is het goed aan te geven, dat de chefs RCID de chefs
  zijn van de Regionale criminele inlichtingendiensten in de
  verschillende korpsen. Het ressort waarin u werkt, is het ressort
  Den Haag neem ik aan?
  De heer Broere:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Dat omvat Zeeland, Zuid-Holland-zuid, Rotterdam-Rijnmond, Den
  Haag, Hollands-Midden en Haaglanden. Van Leiden tot Middelburg,
  h?
  De heer Broere:
  Dat is correct. De chefs RCID weten dat dit een zwaar middel is
  om in te zetten. Daarbij zijn proportionaliteit en het moment
  waarop heel nadrukkelijk aan de orde. Afgesproken is dat al deze
  verzoeken via de RCID lopen en dat men daar de afweging maakt, of
  dit bij uitstek het middel is om de informatie te verzamelen. Zij
  sluiten dat ook kort met de CID-officier van justitie. Als mij een
  dergelijk verzoek bereikt, beperk ik mij tot het stellen van de
  controlevraag: heeft u overleg gehad met de CID-officier. Als die
  vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt door ons de naam van de
  officier genoteerd in de aanvraag. Wordt die vraag ontkennend
  beantwoord, dan zijn wij niet in voor deze operatie.
  De heer Koekkoek:
  Sinds wanneer is dat zo?
  De heer Broere:
  Dat wij de chef-RCID belast hebben met de cordinatie van dit
  soort zaken, stamt nog uit mijn tijd bij de Rijkspolitie.
  De heer Koekkoek:
  Ik kan mij toch voorstellen dat u best wel eens inkijkoperaties
  hebt uitgevoerd – eventueel in uw tijd bij de Rijkspolitie –
  waarbij u er niet zeker van was of de officier van justitie had
  ingestemd. Hoe was dat in die tijd?
  De heer Broere:
  Het is een evolutie geweest. Ongeveer 11 jaar geleden zijn dit
  soort zaken bij ons begonnen. Toen werden wij bijvoorbeeld benaderd
  door een tactisch-teamleider. Ook toen vroegen wij, of de betrokken
  zaak officier het goed vond.
  De heer Koekkoek:
  Welk antwoord kreeg u dan?
  De heer Broere:
  Dat er overleg had plaatsgevonden.
  De heer Koekkoek:
  Goedvinden is wat stelliger dan dat er overleg heeft
  plaatsgevonden.
  De heer Broere:
  Hoe concreet de vraag toen gesteld werd, weet ik op dit moment
  niet. Wij gingen er in ieder geval van uit, dat het geen
  eenmansactie was van de tactisch-teamleider.
  De heer Koekkoek:
  Sinds wanneer legt u zelf vast dat er toestemming is van de
  officier van justitie?
  De heer Broere:
  Vanaf het moment dat de RCID-chef er tussen kwam als zeef. Toen
  hebben wij afgesproken dat hij in ieder geval de aangesproken
  persoon was. Vanaf dat moment werden de tactisch-teamleiders door
  ons terugverwezen naar de chef-RCID. Vanaf toen heeft mijn team
  nadrukkelijk gevraagd, of er toestemming was en hebben wij ook de
  naam genoteerd.
  De heer Koekkoek:
  Over welk jaar spreken wij dan?
  De heer Broere:
  1990-1991.
  De heer Koekkoek:
  U werkt met aanvraagformulieren? Staat daarop een regel:
  instemming of toestemming van de officier van justitie, ja of
  nee?
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Als er dan “nee” wordt geantwoord, wordt een operatie dan nooit
  uitgevoerd?
  De heer Broere:
  Als de officier geen toestemming heeft gegeven of de officier
  weet er niet van of er wordt niet alsnog toestemming genomen, gaat
  het voor ons niet door.
  De heer Koekkoek:
  Dat is dus zo vanaf het begin van de jaren negentig?
  De heer Broere:
  Nee, dat is altijd al zo geweest. Uw vraag was, vanaf welk
  moment wij de naam zijn gaan noteren. Dat is vanaf het moment dat
  ik zojuist heb aangegeven. Ook in de daaraan voorafgaande fase
  hebben wij echter “nee” verkocht, als die toestemming niet
  duidelijk was.
  De heer Koekkoek:
  Wilt u zeggen dat u in het verleden bij de Rijkspolitie, waar u
  ook chef was van een arrestatieteam, nooit inkijkoperaties hebt
  uitgevoerd zonder toestemming van de officier van justitie?
  De heer Broere:
  De enige manier die ik zou kunnen bedenken, is dat ik gelummeld
  ben.
  De heer Koekkoek:
  Gelummeld?
  De heer Broere:
  In de zin van: wij hebben toestemming, wij hebben overleg
  gehad; gaat uw gang.
  De voorzitter:
  Het ging vroeger toch veel informeler? Men vroeg toch gewoon:
  kunt u dit voor mij doen?
  De heer Broere:
  Het probleem werd uiteindelijk aan ons voorgelegd met de vraag:
  kunt u dit doen. Dan bekeken wij of wij daartoe inderdaad in staat
  waren met de mogelijkheden en middelen die ons ten dienste
  stonden.
  De voorzitter:
  Uit hetgeen wij nu weten, moet het een normale praktijk geweest
  zijn om het in zwaardere zaken zo te doen? Om bijstand aan
  arrestatieteams te vragen om dit soort operaties uit te
  voeren?
  De heer Broere:
  Maar niet in de collegiale sfeer in de zin van: dat regel ik
  wel even voor u! Dat is mij niet bekend.
  De heer Koekkoek:
  Maar bijvoorbeeld op verzoek van een tactisch team?
  De heer Broere:
  Dat gebeurde.
  De voorzitter:
  Opbellen was toch voldoende?
  De heer Broere:
  Het opbellen naar mij was voldoende. Ik stelde de
  controlevraag: weet de officier daarvan. Die vraag werd dan wel of
  niet bevestigend beantwoord. Ik toets niet – dat doe ik nu ook niet
  – het traject naar het OM. Daar ga ik van uit.
  De voorzitter:
  Bent u wel eens gelummeld?
  De heer Broere:
  Niet dat ik weet.
  De voorzitter:
  Hoeveel van die operaties heeft u uitgevoerd?
  De heer Broere:
  Gedurende de tijd dat wij daarbij betrokken waren, zijn het er
  ongeveer 50 geweest. Dat betreft een periode van 10, 11 jaar.
  De heer Rabbae:
  Er is mij iets niet duidelijk. Aan de ene kant zegt u, dat u nu
  met een formulier werkt waarop men “ja” of “nee” kan antwoorden. U
  wekt de indruk dat het niet gebeurt als het antwoord “nee” is. Aan
  de andere kant zegt u, dat u ervan uitgaat dan u het juiste
  antwoord krijgt, dat u niet het contact met het OM toetst. Het is
  de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de zaak met het OM te
  regelen. De check op het formulier is dus eigenlijk overbodig?
  De heer Broere:
  Nee, niet overbodig. Het is echter wel een marginale toetsing.
  Wij willen voor onszelf administreren, hoeveel aanvragen er zijn
  gekomen en hoeveel er op jaarbasis gehonoreerd worden. Wij moeten
  die gegevens ook maandelijks aanleveren bij het OM.
  De heer Rabbae:
  Het is meer voor de statistiek?
  De heer Broere:
  Het is maar hoe u het benaderd. Ik gebruik het niet als
  toetsing of het overleg inderdaad heeft plaatsgevonden.
  De heer Koekkoek:
  U vraagt of er toestemming is. Kunt u zich herinneren of u dat
  altijd gevraagd hebt? Of is er een periode geweest waarin u het
  niet vroeg en waarin u in actie kwam op het enkele verzoek van een
  chef tactische recherche.
  De heer Broere:
  Ik ben begonnen als medewerker van het AT. Ik ben pas sinds zes
  jaar teamleider en nu ben ik chef van het AT Rotterdam-Rijnmond.
  Daarvoor ging ik niet over het toezeggen van assistentie, dat deden
  de toenmalige bazen.
  De heer Koekkoek:
  Als teamleider hebt u altijd gevraagd, of de officier het
  goedvindt.
  De heer Broere:
  Precies.
  De heer Koekkoek:
  Doet u ook andere zaken, bijvoorbeeld het plaatsen van
  peilzenders?
  De heer Broere:
  Niet vaak, in verhouding tot onze eigenlijke taakstelling
  gebeurt dat niet zo veel.
  De heer Koekkoek:
  Hoeveel keer per jaar?
  De heer Broere:
  Marginaal. Een twee keer per jaar met misschien een uitschieter
  in een bepaald jaar waarin het was meer gebeurd is.
  De heer Koekkoek:
  Het is nu stil aan het front.
  De voorzitter:
  Is dat omdat Driebergen het nu doet?
  De heer Broere:
  Het is mogelijk dat de verzoeken rechtstreeks naar Driebergen
  gaan.
  De voorzitter:
  Wanneer gebeurde het meer dan nu het geval is?
  De heer Broere:
  Ik dacht dat ik in het voorgesprek 1991, 1992 genoemd heb. Toen
  hebben wij het meer gedaan.
  De voorzitter:
  Hoe vaak heeft toen u peilbakens geplaatst en waar?
  De heer Broere:
  Acht tien keer, in het ressort en daarbuiten.
  De heer Koekkoek:
  Komt u op dit gebied wel eens in actie in het buitenland?
  De heer Broere:
  Als AT of op dit vakgebied?
  De heer Koekkoek:
  Op dit gebied. Wij spreken nu over de 10% van uw
  nevenwerkzaamheden.
  De heer Broere:
  Die 10% bestaan niet alleen uit inkijken en het plaatsen van
  bakens. Dat is misschien maar 0,1% van ons werk. Wij plaatsen
  inderdaad bakens in het buitenland.
  De heer Koekkoek:
  Moet u dan wel eens ver weg?
  De heer Broere:
  Wat is ver?
  De heer Koekkoek:
  Hoe ver bent u geweest?
  De heer Broere:
  Kreta bijvoorbeeld.
  De voorzitter:
  Wist de politie aldaar wat u deed? Dat heeft u gecheckt.
  De heer Broere:
  Daar kun je niet omheen. Je krijgt hier een verzoek om
  rechtshulp. Je gaat die kant op. Je moet je daar aanmelden; dat
  doen wij ook altijd.
  De voorzitter:
  U heeft nooit onaangemeld gewerkt in het buitenland?
  De heer Broere:
  Nee, absoluut niet.
  De voorzitter:
  Moest u naar Kreta omdat de apparatuur niet werkte?
  De heer Broere:
  Of de apparatuur niet werkte, weet ik niet. Er moest wel een
  batterij worden vervangen.
  De heer Koekkoek:
  Dat kan ik mij voorstellen. Werkt u met
  afluisterapparatuur?
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Bij welke gelegenheden?
  De heer Broere:
  Gijzelingen, ontvoeringen. Wij maken daarbij ook gebruik van
  camera’s om zicht te krijgen op wat zich binnen afspeelt.
  De heer Koekkoek:
  Maakt u buiten die noodsituaties ook wel gebruik van
  afluisterapparatuur?
  De heer Broere:
  Niet dat ik weet.
  De voorzitter:
  Dat heeft u nooit gedaan?
  De heer Broere:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet in uw team.
  De heer Broere:
  Niet dat ik weet.
  De voorzitter:
  Ook niet om meeluisterapparatuur te installeren?
  De heer Broere:
  Niet dat ik weet.
  De voorzitter:
  Daarnet zei u “nee” en nu zegt u “niet dat ik weet”. Daarin zit
  een klein verschil.
  De heer Broere:
  U vroeg eerst, of ik het zelf had gedaan. Het antwoord op die
  vraag is “nee”.
  De voorzitter:
  Anderen in uw team onder uw verantwoordelijkheid?
  De heer Broere:
  Nee, daarvan is mij niets bekend.
  De voorzitter:
  U bent nooit door de CID of door een tactisch team gevraagd om
  ergens een meeluistersituatie op te zetten?
  De heer Broere:
  Niet in die bewoordingen.
  De voorzitter:
  Heeft u dan wel eens meeluisterapparatuur laten plaatsen?
  De heer Broere:
  Ik laat niets plaatsen. Ik doe dat op verzoek.
  De voorzitter:
  Is het verzoek aan u gericht?
  De heer Broere:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Waarom doet een arrestatieteam deze dingen als inkijken,
  plaatsen van een peilzender, plaatsen van afluisterapparatuur en
  niet bijvoorbeeld een observatieteam of een dienst technische
  ondersteuning?
  De heer Broere:
  Een dienst technische ondersteuning doet het ook. In het geval
  van gijzelingen vragen ook wij om ondersteuning van DTOO. Dan wordt
  dat voor ons geregeld.
  De heer Koekkoek:
  Maar het daadwerkelijk plaatsen van apparatuur doet u dat of de
  DTOO?
  De heer Broere:
  Met name de laatste jaren gebeurt dat door de DTOO. Wij
  bepalen, waar wij gehoor en zicht willen hebben. De DTOO probeert
  dat te realiseren. Op uw vraag waarom het AT, ik denk dat dit te
  maken heeft met vaardigheden.
  De heer Koekkoek:
  Het observatieteam doet het niet?
  De heer Broere:
  Dat is mij niet bekend.
  De heer Koekkoek:
  U werkt dus voor deze bijzondere opdrachten nauw samen met de
  dienst technische ondersteuning?
  De heer Broere:
  Als dat noodzakelijk is. In Rotterdam-Rijnmond hebben wij zelf
  ook de beschikking over techniek. Als dat voldoende is, gebruiken
  wij dat.
  De heer Rouvoet:
  Als er samengewerkt moet worden, bent u er dan zelf graag bij,
  of laat u het dan aan de DTOO over?
  De heer Broere:
  Ik vraag mij af, of ik alles weet van DTOO. DTOO is mij geen
  verantwoording verschuldigd. Ik denk dat er soms helemaal niet
  samengewerkt kan worden omdat wij het niet weten.
  De heer Rouvoet:
  Als er echter wel samengewerkt wordt, zijn er dan acties
  waarbij u samen op pad gaat of treedt u terug en laat het DTOO
  helemaal alleen doen?
  De heer Broere:
  Dat laatste het liefst. Met name in gijzelingssituatie hebben
  wij immers een totaal andere verantwoordelijkheid. Dan zijn wij
  liever niet bezig met randvoorwaarden.
  De heer Koekkoek:
  Werkt u bij deze bijzondere opdrachten uitsluitend voor de
  criminele inlichtingendienst van Rotterdam-Rijnmond of werkt u voor
  het hele ressort?
  De heer Broere:
  Wij werken dan voor het hele ressort. Het verzoek kan in ieder
  geval van elke RCID in het ressort komen.
  De heer Koekkoek:
  Er zijn twee arrestatieteams in het ressort Den Haag. U werkt
  heel nauw met elkaar samen?
  De heer Broere:
  Dat is correct.
  De heer Koekkoek:
  In welke gevallen wordt er een peilzender geplaatst of vindt er
  een inkijkoperatie plaats? Zijn daarvoor bepaalde criteria?
  De heer Broere:
  Ik heb reeds eerder geschetst wie de afweging maakt. Hierbij
  geldt hetzelfde. Natuurlijk zijn er criteria voor de inzet van dit
  soort middelen. Ik kan hier geen juridische verhandeling geven over
  alle ins en outs van het wetboek. Ik heb gisteren echter begrepen
  dat ik dat onder mijn hoofdkussen moet hebben.
  De voorzitter:
  Nee hoor!
  De heer Broere:
  Die afweging geschiedt elders.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit gehoord van de handleiding kijkoperaties?
  De heer Broere:
  Niet meer dan dat?
  De voorzitter:
  Is er ooit gezegd: dat ding is er nu, wij moeten er even naar
  kijken?
  De heer Broere:
  Binnen mijn team is dat niet het geval geweest.
  De voorzitter:
  In de richtlijn voor de procureurs-generaal staat bijvoorbeeld
  dat het moet gaan om een verdachte. Is dat u meegedeeld? Voordien
  was dat namelijk niet duidelijk in het beleid.
  De heer Broere:
  Ja, het moet gaan om een verdachte; het moet gaan om een
  verdenking waar mogelijk een verdachte aan vastzit. Over dergelijke
  zaken filosofeer je wel met elkaar. Nogmaals, die afweging ligt
  niet bij mij. Ik krijg concreet het probleem op mijn bordje. Er
  wordt gezegd: wij hebben besloten dat dit aan de orde is, kunt u
  dat voor ons uitvoeren?
  De heer Koekkoek:
  Verkoopt u wel eens “nee”?
  De heer Broere:
  In principe niet.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer wel?
  De heer Broere:
  Als er geen toestemming is of als er geen terugkoppeling heeft
  plaatsgevonden.
  De heer Koekkoek:
  Zegt u ook wel eens, dat u een bepaalde klus niet ziet
  zitten?
  De heer Broere:
  Als wij er al zicht op krijgen, moet je je wel afvragen of het
  middel opweegt tegen de veiligheid van je eigen mensen. Nogmaals,
  dan moet ik alle ins en outs van het traject kennen. Soms is dat
  niet het geval en wil ik dat ook niet weten. Er zijn zaken waarvan
  ik zeg, dat men het mij niet hoeft te vertellen.
  De heer Koekkoek:
  Maar u blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van uw
  mensen. Ik kan mij voorstellen dat u zegt: leuk bedacht, maar niet
  uitvoerbaar.
  De heer Broere:
  Als het operationeel technisch niet uitvoerbaar is en wij
  moeten dus echt risico’s nemen, vindt er overleg plaats met de
  aanvrager.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u daarover wel eens een conflict gehad?
  De heer Broere:
  Bij sommige zaken hebben wij gezegd, dat zij op dat moment op
  die plaats niet uitvoerbaar waren. Toen hebben wij het ook niet
  gedaan.
  De heer Koekkoek:
  Beslist u daar uiteindelijk over?
  De heer Broere:
  Ik beslis over de risico’s van mijn mensen.
  De heer Koekkoek:
  Als u een inkijkoperatie hebt gedaan, hoe legt u die vast?
  De heer Broere:
  De informatie die wij vergaren, wordt teruggekoppeld naar de
  chef CID. Dat gebeurt mondeling en soms schriftelijk met een
  verslag van bevindingen.
  De heer Koekkoek:
  Gebeurt dat nog steeds zo?
  De heer Broere:
  Tot begin dit jaar gebeurde dat zo. Ik heb reeds gezegd dat de
  laatste inkijkoperatie in februari heeft plaatsgevonden. Ik weet
  dat de betrokken recherchechef daarvan proces-verbaal heeft
  opgemaakt. Die zaak loopt nog, daarom wil ik er nu niet verder op
  ingaan. Binnen het AT hebben wij nu intern de afspraak gemaakt dat
  wij van al dit soort zaken proces-verbaal opmaken.
  De heer Koekkoek:
  Maakt u dat proces-verbaal op?
  De heer Broere:
  Niet ikzelf, maar degene die de waarneming heeft gedaan maakt
  proces-verbaal op. Dat wordt ter beschikking gesteld van de chef
  RCID. Wat hij daarmee verder doet, is de verantwoordelijkheid van
  die chef RCID.
  De heer Koekkoek:
  U spreekt over “al dit soort zaken”. Wij hebben het gehad over
  kijkoperaties en het plaatsen van peilzenders. Zijn er nog andere
  zaken die u n in een proces-verbaal moet vastleggen doch dat
  vroeger niet gebeurde?
  De heer Broere:
  Het gaat met name om dit soort zaken. Een ander voorbeeld dat
  ik mij voor de geest kan halen, is het nemen van een monster in een
  milieuzaak.
  De voorzitter:
  Het nemen van een monster in een milieuzaak of in een
  drugszaak?
  De heer Broere:
  Ik sprak over een milieuzaak. Er ligt ergens een berg afval en
  men wil zekerheid over de samenstelling. Dan krijgt men dat.
  De heer Koekkoek:
  U gaat er dan met een schepje naar toe?
  De heer Broere:
  Met een schepje en een emmertje.
  De heer Koekkoek:
  U zei, dat vroeger mondeling aan de chef CID verteld werd, wat
  er gezien was. Staat u of een van uw medewerkers ingeschreven als
  informant bij de CID?
  De heer Broere:
  Nu niet meer.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer wel?
  De heer Broere:
  In een ressortelijke vergadering van chefs RCID – belegd op
  verzoek van de teamchefs AT Rotterdam en West 1 informant. In die
  tijd was dat de beste optie. – is deze problematiek aan de orde
  geweest. Toen was de optie aan de orde om ingeschreven te worden
  als
  De heer Koekkoek:
  Is het gebeurd in de praktijk.
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Komt het nu nog voor?
  De heer Broere:
  Nee, het komt nu niet meer voor.
  De voorzitter:
  Bent uzelf ingeschreven geweest als informant?
  De heer Broere:
  Ja, ik was toen zelf ook ingeschreven als informant.
  De voorzitter:
  Hoe lang heeft dat geduurd?
  De heer Broere:
  Slechts een heel korte periode. Het was aan de orde net voordat
  het AT van de gemeentepolitie en het AT West 1 samengingen. Beide
  chefs waren erbij betrokken. De huidige CID-officier en de huidige
  chef CID hebben beiden verklaard hieraan absoluut niet mee te
  willen werken. Dat is al twee jaar geleden. Ik heb dus ongeveer een
  jaar ingeschreven gestaan.
  De voorzitter:
  Vindt u het zelf wel een acceptabele werkwijze?
  De heer Broere:
  Op dat moment was dat voor ons acceptabel. Er is toen heel
  nadrukkelijk over de voors en tegens gesproken en het werd als
  zodanig geaccepteerd. Op grond van voortschrijdend inzicht – het is
  een wat afgezaagde kreet – hebben wij nu de conclusie getrokken dat
  wij van al onze bevindingen proces-verbaal opmaken.
  De voorzitter:
  Is het het voortschrijdend inzicht of is het de ophef die nu
  daarover gemaakt wordt?
  De heer Broere:
  De gedachten daarover vormden zich reeds eerder. Er is ook
  jurisprudentie. Uitspraken op dat gebied worden nauwlettend
  gevolgd. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen, het maar
  open te spelen.
  De voorzitter:
  Maar een politieambtenaar moet toch gewoon proces-verbaal
  maken? Die kun je toch niet afschermen door hem als informant weg
  te stoppen in een systeem?
  De heer Broere:
  Dat gebeurde toen wel; dat zijn de feiten
  De heer Vos:
  Kunt u uitleggen waarom dat daadwerkelijk gebeurde? Kunt u een
  casus beschrijven waarin u voorstelt dat er redenen zijn om het wel
  te doen?
  De heer Broere:
  Het voorstel komt niet van ons. De chef RCID moet met zijn
  informatie aan de gang. Die kiest voor een bepaalde opzet.
  Toentertijd was de optie aan de orde om als informant ingeschreven
  te zijn. Er zijn ook regio’s die dat nooit gedaan hebben. Die
  hebben die optie wel besproken, maar hebben daarvan geen gebruik
  gemaakt.
  De heer Vos:
  Uw mensen durven in beginsel toch wel als getuigen op te
  treden?
  De heer Broere:
  Ja.
  De heer Vos:
  Dus voor uw team was het in feite nooit nodig?
  De heer Broere:
  Het gaat om CID-informatie. Het gaat niet om de vraag, of wij
  al dan niet willen verschijnen. Het is de verantwoordelijkheid van
  de CID-chef en van de CID-officier, hoe met die CID-informatie moet
  worden omgegaan.
  De voorzitter:
  Als u nu weet dat in de handleiding kijkoperaties staat, dat
  het om verdachten moet gaan, zou u zich dan die vraag nog stellen?
  Of vindt u het niet uw pakkie aan om dat allemaal af te wegen?
  De heer Broere:
  Nogmaals ik ga ervan uit, dat dit in het vooroverleg aan de
  orde is, waarbij iedereen zich bewust is van de zwaarte van het
  middel. Het is mijn vaste overtuiging dat dit zo gebeurt.
  De heer Rouvoet:
  U zegt dat in de ressortelijke vergadering de voors en tegens
  zijn afgewogen. Waren er nog andere tegens dan het argument van de
  verbaalplicht?
  De heer Broere:
  Dat weet ik niet meer.
  De heer Koekkoek:
  Weet u, of het nu nog voorkomt dat een AT chef als informant
  ingeschreven staat?
  De heer Broere:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Er is een landelijke contact AT. Daar ontmoet u elkaar. U
  spreekt ook over AT Nederland?
  De heer Broere:
  Ik houd ervan daarover te spreken.
  De heer Koekkoek:
  Dat geeft aan dat je elkaar kent. Je moet met elkaar
  samenwerken. Weet u uit dat verband of het nog gebeurt?
  De heer Broere:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u daarover nooit met elkaar gesproken?
  De heer Broere:
  Daarover wordt niet gesproken.
  De voorzitter:
  Dat kan ik mij niet voorstellen.
  De heer Broere:
  Soms is het professioneel om zaken niet te weten.
  De voorzitter:
  Dat is met het voortschrijdend inzicht ook niet veranderd?
  De heer Broere:
  Ik weet het niet.
  De voorzitter:
  U praat natuurlijk over veel dingen. U wilt toch niet zeggen
  dat hierover nooit gesproken wordt?
  De heer Broere:
  Ik begrijp dat het heel vreemd klinkt, maar er zijn zaken
  waarover niet wordt gepraat. Binnen ons team wordt niet over een
  embargozaak gepraat, terwijl de kaderleden wel weten wat er speelt.
  Er wordt ook niet naar gevraagd door de mensen. Het is absoluut
  niet interessant te weten, wat nu zo geheim is. Daarvoor is het
  geheim.
  De heer Koekkoek:
  Hoe legt u bij uw eigen team die bijzondere operaties
  vast?
  De heer Broere:
  Die worden op dit moment vastgelegd in een geautomatiseerd
  systeem, als een inzet van het AT.
  De heer Koekkoek:
  Als een CID-officier wil weten, of twee jaar geleden een
  bepaald object is betreden, kan hij dat bij u navragen?
  De heer Broere:
  Iets wat twee jaar geleden gebeurd is, niet. Het
  geautomatiseerde systeem werkt vanaf begin dit jaar. Daarvoor
  werden acties alleen verantwoord in het urenverantwoordingssysteem.
  Dat systeem bevat niet de zaken zelf en de inhoud daarvan, het
  meldt alleen het aantal uren AT-acties. Dat is een tekortkoming van
  dat systeem.
  De heer Koekkoek:
  Inkijkoperaties vinden niet iedere dag plaats zoals reeds is
  gebleken. Zijn er andere diensten binnen het ressort die zich
  daarmee bezig houden, die eventueel ook een inkijkoperatie
  uitvoeren?
  De heer Broere:
  Dat is mij niet bekend.
  De heer Koekkoek:
  Wat zou u ervan vinden als het zou gebeuren?
  De heer Broere:
  Het is wat hypothetisch. De chef RCID zal dus een ander moeten
  benaderen om dit te doen. Op dat moment is het de
  verantwoordelijkheid van degene die benaderd wordt om “ja” of “nee”
  te zeggen. Ik weet niet of dit voorgekomen is. Ik kan mij dat ook
  niet voorstellen.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat het arrestatieteam daarvoor het beste gequipeerd
  is?
  De heer Broere:
  Ik denk dat wij dit het meest veilig kunnen doen.
  De heer Koekkoek:
  Kijkt u wel eens in in woningen?
  De heer Broere:
  Alleen van buiten naar binnen door de ramen. Dat komt voor.
  Inkijken in de zin van betreden gebeurt niet bij woningen.
  De heer Koekkoek:
  Er zijn natuurlijk wel eens twijfelgevallen. Neem bijvoorbeeld
  een bedrijf waaraan de woning vastzit. Hebt u wel eens situaties
  meegemaakt, waarbij je minstens op de grens van een woning zit om
  een inkijk operatie uit te voeren?
  De heer Broere:
  Met dat grensgebied zijn wij heel voorzichtig. Bij ons is de
  kreet: bij twijfel niet inhalen. Waar het lokaal wettelijk gezien
  kan worden als woning, gebeurt het dus niet. Het kan bijvoorbeeld
  niet gebeuren in de hut van een schip. Dat wordt aangemerkt als
  woning, dus daar ben je niet welkom. Wij komen daar dan ook
  niet.
  De voorzitter:
  En een winkel?
  De heer Broere:
  Als die niet wordt aangemerkt als zijnde een woning, dan zou
  het kunnen.
  De voorzitter:
  Dat is toch ook wel gebeurd?
  De heer Broere:
  Van een winkel staat mij niets bij.
  De voorzitter:
  En een bakkerij?
  De heer Broere:
  Ja, maar dat is de lokaliteit waar gebakken wordt. Dat is niet
  de winkel. Het is de plaats waar de oven staat.
  De heer Koekkoek:
  Maar daar werden niet alleen zoete broodjes gebakken?
  De voorzitter:
  Wij mogen aannemen van niet, anders gaat u daar niet
  kijken.
  De heer Broere:
  Op dat moment werd er berhaupt niet gebakken.
  De heer Rabbae:
  Wanneer wordt een ruimte een priv-ruimte?
  De heer Broere:
  Als de juristen het erover eens zijn dat die ruimte als woning
  wordt aangemerkt. Dat is een vlak waarop ik mij absoluut niet kan
  begeven. Als de chef RCID en het OM het erover eens zijn dat de
  ruimte op geen enkele manier als woning kan worden aangemerkt, zijn
  wij ervoor in.
  De heer Rabbae:
  Is een ruimte waarin slechts een tafel en twee stoelen staan
  een priv-ruimte?
  De heer Broere:
  Ik kan daarop geen zinnig antwoord geven.
  De heer Rabbae:
  Als er een bed staat, is het dan nadrukkelijk een
  priv-ruimte?
  De heer Broere:
  Ik kan mij voorstellen dat een ruimte waarin geleefd wordt,
  waarin gegeten en geslapen wordt, wordt aangemerkt als woning.
  De voorzitter:
  U zegt, dat u er niet bent om dat soort onderscheid te
  maken.
  De heer Broere:
  Wij doen een soort vooronderzoek. Wij laten ons niet zo
  gemakkelijk sturen. Wij weten uiteindelijk waar wij terecht komen.
  Wij kunnen zelf heel goed inschatten, of wij een bepaalde grens
  overschrijden. Bij twijfel vindt er overleg plaats. Komen wij daar
  niet uit, dan doen wij het niet.
  De heer Rabbae:
  Is een cabine van een vrachtauto overdag een andere ruimte dan
  ‘s avonds wanneer het bed uitgetrokken wordt?
  De heer Broere:
  De volgende vraag is: de man leeft er de hele week en hij heeft
  een slaapruimte boven zijn cabine.
  De heer Rabbae:
  U weet het niet?
  De heer Broere:
  Nee, dat weet ik niet. Ik ben nog nooit in een cabine
  geweest.
  De voorzitter:
  In het vorige gesprek hebben wij gehoord dat vrachtauto’s
  blijkbaar geen woningen zijn.
  De heer Broere:
  Ik heb het vorige gesprek niet gehoord.
  De voorzitter:
  Toen heeft de heer Hellemons ons uitgelegd dat apparatuur ook
  aan vrachtauto’s etcetera bevestigd kan worden. Daaruit meende ik
  op te maken, dat men niet vindt dat een vrachtwagen een woning is.
  Dat lijkt mij logisch. Een vrachtwagen is immers niet direct een
  woning?
  De heer Koekkoek:
  Mijn volgende vraag gaat over de samenwerking tussen
  arrestatieteam en observatieteam. Hebt u veel met elkaar te
  maken?
  De heer Broere:
  Wij hebben regelmatig met elkaar te maken.
  De heer Koekkoek:
  In welke soort situaties?
  De heer Broere:
  In ieder geval als het facet vuurwapengevaarlijkheid aan de
  orde is. Ook bij technisch/tactisch moeilijke aanhoudingen; als wij
  niet weten waar wij uitkomen met bijvoorbeeld een partij verdovende
  middelen of als wij inschatten dat wij op dat moment geen tijd
  hebben om de plaatselijke politie in te seinen, voor te bereiden en
  een actie te laten uitvoeren. Bij dergelijke zaken moeten wij met
  elkaar kunnen praten, snel een plan kunnen trekken en bijvoorbeeld
  een partij verdovende middelen op tijd kunnen onderscheppen. Dan
  werken wij samen.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u meegemaakt dat u een partij moest doorlaten?
  De heer Broere:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u meegemaakt dat er daartoe een opdracht was van de
  officier van justitie of van een chef RCID?
  De heer Broere:
  Dan heeft het ook geen zin om het AT te laten meerijden. Dan is
  het optreden niet gewenst, dus zijn wij er niet bij.
  De heer Koekkoek:
  Ik kan mij voorstellen dat zich een situatie voordoet dat u er
  wl bij bent en dat op het laatste moment uw optreden wordt
  afgeblazen omdat blijkt dat collega’s van u zelf aan het vervoeren
  zijn. Hebt u dat wel eens meegemaakt?
  De heer Broere:
  Niet in de zin dat de partij in het milieu moest verdwijnen.
  Wij zijn als AT ter plaatse om de aanhouding te plegen. Ik kan mij
  voorstellen dat wij een half uurtje wachten omdat er bijvoorbeeld
  meer mensen verschijnen.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u te maken gehad met trajecten waar de politie een rol
  speelde in het afleveren van drugs en waar u geroepen was om op te
  treden, doch het op het laatste moment niet doorging omdat u dan
  eigen mensen had moeten pakken?
  De heer Broere:
  Nee dat heb ik niet meegemaakt.
  De heer Koekkoek:
  U hebt ook ervaring met politie-infiltratie. Was dat als
  begeleider? Hebt u niet zelf gewerkt als politie-infiltrant?
  De heer Broere:
  Nee, ik was duidelijk begeleider.
  De heer Koekkoek:
  Wat deed u als begeleider van politie-infiltratie?
  De heer Broere:
  Begeleiden in de meest ruime zin van het woord. Vooroverleg met
  het OM, plannen maken, randvoorwaarden invullen, daadwerkelijk
  begeleiden van de infiltrant als dat mogelijk was, opvang en nazorg
  als het achter de rug was, aanwezig zijn bij het opmaken van het
  proces-verbaal en ervoor zorgen dat de man in kwestie weer veilig
  thuiskomt.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het een goed middel?
  De heer Broere:
  Ik vind het een goed middel.
  De heer Koekkoek:
  Wat vindt u van het gebruik maken van een burger als
  infiltrant?
  De heer Broere:
  Op het moment dat ik daarbij betrokken was, was dat absoluut
  niet aan de orde. Alleen opgeleide politiemensen mochten worden
  ingezet, in eerste instantie als pseudo-koper en later is dat
  politile infiltrant geworden.
  De heer Koekkoek:
  Dat ging verder dan pseudo-koop?
  De heer Broere:
  Het is een ander gebied. Met pseudo-koop probeert men gericht
  zicht te krijgen en te komen tot een koop. Op dat moment worden de
  mensen aangehouden en het aangebodene in beslag genomen.
  Infiltratie hoeft daar niet per se op gericht te zijn.
  De heer Koekkoek:
  Je moet dan binnen dringen in een organisatie. Is dat gelukt
  voor zover u daarmee te maken hebt gehad?
  De heer Broere:
  Ja, dat is wel gelukt.
  De heer Koekkoek:
  Heeft dat tot een strafzaak geleid?
  De heer Broere:
  Ja, dat heeft tot strafzaken geleid.
  De heer Koekkoek:
  In uw ervaring kan het een effectief middel zijn?
  De heer Broere:
  Het kan een heel effectief middel zijn.
  De voorzitter:
  Wat heeft tot strafzaken geleid: pseudo-koop of
  diepte-infiltratie?
  De heer Broere:
  Wij zijn gestart als pseudo-koopteam. Op een gegeven moment
  zijn wij gaan praten over politile infiltratie. Wij zijn overigens
  nooit verder gekomen dan kortstondige infiltratie.
  Lange-termijninfiltratie is nooit aan de orde geweest.
  De voorzitter:
  Wat was het langste traject?
  De heer Broere:
  In tijdsduur kan dat mr dan een jaar zijn, waarin je
  kortstondig de mensen ertussen schuift, contact laat maken en
  uiteindelijk altijd laat terugkeren f naar het team f naar het
  thuisfront.
  De heer Koekkoek:
  Is politile infiltratie beheersbaar?
  De heer Broere:
  Mijn ervaring is dat politile infiltratie heel goed beheersbaar
  is.
  De heer Koekkoek:
  Worden de mensen dan niet even slecht als het milieu waarin zij
  moeten verkeren?
  De heer Broere:
  Het was een van de taken van de begeleider om dat nu juist te
  voorkomen.
  De heer Koekkoek:
  Dat is u gelukt?
  De heer Broere:
  Ja, dat is gelukt.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u niet meegemaakt dat mensen de fout in gingen?
  De heer Broere:
  In het PIT West 1 heb ik niet meegemaakt dat mensen de fout in
  gingen.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb voldoende gehoord, voorzitter.
  De heer Rouvoet:
  Mag ik nog een vraag stellen over infiltratie vanuit uw
  AT-ervaring? Weet je als AT altijd van te voren of er bij een groep
  die je moet aanhouden infiltranten of informanten tussen
  zitten?
  De heer Broere:
  Ik kan mij voorstellen dat wij dat niet weten.
  De heer Rouvoet:
  Wilt u het weten?
  De heer Broere:
  Ik wil het niet weten.
  De heer Rouvoet:
  U pakt gewoon iedereen even hard aan.
  De heer Broere:
  Als wij daarvan niet op de hoogte zijn, wordt iedereen op
  dezelfde manier geveegd.
  De heer Rouvoet:
  Maar soms wordt het u verteld?
  De heer Broere:
  Soms wordt het ons verteld.
  De heer Rouvoet:
  Waarom?
  De heer Broere:
  Ik praat nu over de tijd dat ik daarbij betrokken was. Zoals u
  weet, ben ik in 1992 gestopt.
  De voorzitter:
  U zit nu toch nog steeds in een AT?
  De heer Broere:
  Na 1992 heb ik nooit meer daarvan gehoord. Ook als wij het
  weten, wordt hij op dezelfde manier aangepakt.
  De heer Rouvoet:
  Het wordt u dus niet verteld om daarmee op de een of andere
  manier rekening te houden?
  De heer De Graaf:
  U heeft aan het begin van het verhoor gezegd, dat u niet met
  het wetboek onder uw hoofdkussen slaapt. Dat lijkt mij heel terecht
  want dat is ook niet erg prettig. Kent u wel de regeling waarin de
  taken van de AT’s verwoord staan?
  De heer Broere:
  Ja, in grote lijnen.
  De heer De Graaf:
  Die regeling valt onder het Besluit regionaal politiebeheer.
  Daarin staat het verrichten van planmatige aanhoudingen. Dat is
  hier uitvoerig uiteengezet. Verder staat er: het bewaken en
  beveiligen van politie-infiltranten; het assisteren bij het bewaken
  en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten en
  gedetineerden – dat zult u ook regelmatig doen – het assisteren bij
  het bewaken en beveiligen van objecten en andere werkzaamheden
  waarvoor toestemming is verkregen van onze ministers. Alle
  werkzaamheden waarover wij in dit verhoor hebben gesproken, vallen
  daar eigenlijk onder. Dat zijn die nevenwerkzaamheden.
  De heer Broere:
  Ik weet niet precies, hoe dat bedoeld is. Ik denk dat het een
  soort kapstok is.
  De heer De Graaf:
  Kent u als chef van het AT een besluit waarin staat, wat u
  allemaal aan nevenwerkzaamheden mag doen? In de regeling staat
  immers, dat u uitsluitend de volgende taken doet. Kent u zo’n
  besluit van de beide ministers waarin staat, wat het AT precies mag
  doen als nevenwerkzaamheden, bijvoorbeeld inkijken en
  dergelijke?
  De heer Broere:
  Nee, zo’n besluit ken ik niet.
  De heer De Graaf:
  U is in ieder geval nooit meegedeeld, dat er zo’n besluit
  is?
  De voorzitter:
  Is daarover wel eens landelijk gesproken?
  De heer Broere:
  Ja, er wordt landelijk over meer zaken gesproken die niet
  duidelijk zijn.
  De voorzitter:
  Laten wij die nog eens even op een rijtje zetten.
  De heer Broere:
  Wij leveren bijvoorbeeld personeel voor de BBE van de politie.
  Dat is een regeling die ons is opgelegd.
  De heer De Graaf:
  U laat personeel daaraan deelnemen. Het is dan echter niet het
  AT dat op dat moment optreedt. Het zijn mensen uit uw AT. De
  nevenwerkzaamheden waarover wij met u hebben gesproken, staan in uw
  regio nergens op papier? Er is geen lijstje vastgesteld door de
  korpsleiding waarop staat: dat mag je doen en de rest niet?
  De heer Broere:
  Er is een convenant ressortelijke AT-zorg. Er is een afspraak
  tussen de vijf regio’s die de beide AT’s in stand houden en
  onderhouden. Daarin zijn heel concreet hoofdtaken, neventaken en
  ondersteunende taken genoemd. Die zijn limitatief opgesomd. Daarin
  staat echter niet het BBE verhaal.
  De heer De Graaf:
  Maar hetgeen de wet eist, namelijk dat er een besluit is
  waaruit de toestemming van beide ministers blijkt, daarvan weet u
  niets?
  De heer Broere:
  Ik ken dat besluit niet.
  De voorzitter:
  Zou u het lijstje willen afmaken van wat er niet geregeld
  is?
  De heer Broere:
  De ministers schrijven voor het AT een bepaalde sterkte voor.
  Het AT is niet overal ingericht, zoals dat is voorgeschreven. De
  regeling organisatie ondersteunings- en aanhoudingseenheden kent
  maar drie soorten medewerkers: een medewerker, een operationele
  baas en een chef. In de praktijk zijn er wel een stuk of zes
  benamingen en salarisklassen. Er is een regeling dat de medewerkers
  van het AT moeten beschikken over een kogelvrije helm. Niemand
  heeft erover nagedacht dat zo’n helm minstens vijf kilo weegt en
  dat wij na drie maanden structureel bij de manuele therapeut lopen.
  Dat soort voorschriften staan allemaal op papier. Niemand vraagt
  zich echter af, hoe wij eraan komen.
  De voorzitter:
  Zijn die helmen er?
  De heer Broere:
  Ja, die zijn er wel maar wij kunnen die niet betalen. Dan houdt
  het snel op. Wij gaan echter wel 300 keer per jaar de confrontatie
  aan met criminelen die vuurwapengevaarlijk zijn. Het zij zo.
  De voorzitter:
  Wat zit u nu precies dwars?
  De heer Broere:
  Dat bepaalde verantwoordelijkheden niet worden opgepakt. Zij
  worden wel aan het papier toevertrouwd maar vervolgens wordt er
  niets mee gedaan.
  De voorzitter:
  Wij hebben u enigszins doorgezaagd over die inkijkoperaties. Nu
  hebben wij in de krant kunnen lezen dat gepensioneerde
  politiemensen zeggen, dat zij dat reeds deden in 1920; dat het echt
  helemaal niets bijzonders is.
  De heer Broere:
  Inkijkoperaties?
  De voorzitter:
  Ja, dat noemen wij nu zo. Net zo goed als wij tegenwoordig
  praten over gecontroleerde doorlevering. Dat deden wij een jaar
  geleden ook nog niet. Je geeft het een naam. Maar het heimelijk
  naar binnen gaan om te kijken hoe de zaken ervoor staan, heeft de
  Nederlandse politie dat altijd al gedaan?
  De heer Broere:
  Het lijkt mij verschrikkelijk interessant voor degene die dat
  vertelt.
  De voorzitter:
  Een ex-politieman van 72 jaar zegt: waar maken zij zich toch
  druk over, wij deden dit al jaren lang.
  De heer Broere:
  Dan was die politieman op dat moment niet goed met zijn vak
  bezig.
  De voorzitter:
  Toen dit 10 jaar geleden als het ware begon, hoorde het er toen
  normaal bij?
  De heer Broere:
  Het hoort niet tot ons normale standaardtakenpakket.
  De voorzitter:
  Dat bedoel ik niet. Zag u het als normaal werk? Wij proberen
  even na te gaan, hoe zich dit heeft ontwikkeld.
  De heer Broere:
  Tien, elf jaar geleden zijn wij begonnen te filosoferen over de
  mogelijkheden. Ik heb toen niet de indruk gekregen dat het al heel
  lang aan de orde was. Naar mijn mening is het op dat moment pas
  begonnen.
  De voorzitter:
  Hoe effectief is het geweest?
  De heer Broere:
  Ik weet niet wat er uiteindelijk is gedaan met de informatie
  die wij hebben verzameld.
  De voorzitter:
  Maar dat vraag je toch wel? Je wilt toch weten, of je werk
  effect heeft? Dat is toch logisch!
  De heer Broere:
  Ik weet dat het vreemd klinkt, maar bepaalde zaken willen wij
  niet weten. Daar vraag je dan ook niet naar.
  De voorzitter:
  Denkt u dat het succesvol was om de zaken op te lossen?
  De heer Broere:
  Ja, mijn indruk is dat het een positieve bijdrage kan leveren
  aan het opsporingstraject.
  De voorzitter:
  Als u nu terugkijkt op die 50 keer, hoeveel keer was het dan
  raak?
  De heer Broere:
  Nu moet ik echt gissen. Een paar keer is het gebleven bij een
  poging. Dan lukte het gewoon niet. In de meeste gevallen kwamen wij
  wel binnen. Bij die gevallen was het een beetje fifty-fifty, f wij
  troffen relevante zaken aan f wij troffen niets aan.
  De voorzitter:
  Dan ging het altijd om verdovende middelen?
  De heer Broere:
  Nee, soms gaat het bijvoorbeeld om vuurwapens of om een
  gestolen auto die door de organisatie gebruikt wordt bij het
  transport van verdovende middelen. Het kunnen verschillende dingen
  zijn.
  De voorzitter:
  Gestolen schilderijen?
  De heer Broere:
  Dat zou kunnen, maar ik heb die nooit gezien.
  De voorzitter:
  Heeft u buiten gestolen auto’s, verdovende middelen en
  vuurwapens nog meer relevante voorwerpen voor het onderzoek
  aangetroffen?
  De heer Broere:
  Een laboratorium om verdovende middelen te fabriceren. Dat
  schaar ik echter ook onder verdovende middelen.
  De voorzitter:
  Meer relevante voorwerpen voor het opsporen van strafbare
  feiten heeft u niet aangetroffen? De grote meerderheid is dus
  verdovende middelen?
  De heer Broere:
  Ja, de grote meerderheid betreft verdovende middelen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Broere, dank u wel! Sluiting 12.45 uur


  Inhoudsopgave en zoeken