• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer F. van der Putten

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 71

  27 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 27 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt de
  heer F. van der Putten
  Zie ook: Eerste verhoor de heer F. van der Putten (red.)
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer F. van der Putten.
  Mijnheer Van der Putten, wilt u opstaan voor het afleggen van de
  belofte? De door u af te leggen belofte luidt: “Ik beloof, de
  gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen.”
  De heer Van der Putten:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van der Putten, de commissie heeft u uitgenodigd voor
  een tweede verhoor. Dat vindt in de eerste plaats zijn oorsprong in
  de verhoren van de heer Valente en u zelf, waar het met name gaat
  om de betrokkenheid bij infiltratietrajecten. Wij willen dat punt
  graag opgehelderd hebben. Ook heb ik nog enkele vragen over uw
  eerdere functioneren als chef CID in Dordrecht. Met dit laatste
  punt wil ik beginnen. Wij hebben nader onderzoek gedaan in
  Dordrecht. Wij hebben, buiten de computer, enige bescheiden
  aangetroffen. Wij willen u daar graag iets over vragen. U weet er
  ook iets van dat wij die bescheiden hebben aangetroffen, papieren
  etcetera. Dan blijkt dat er in 1989 al sprake is van gehuurde
  loodsen. Waarvoor waren die gehuurde loodsen?
  De heer Van der Putten:
  Ik meen mij te herinneren dat de gehuurde loodsen in 1989
  dienden om voor de CRI een partij drugs op te slaan en vanuit die
  loods te distribueren.
  De voorzitter:
  Dus in 1989 moet dat systeem ook al bestaan hebben? Ik zie dat
  u knikt. U zegt dus: ja?
  De heer Van der Putten:
  Ja. Ik zeg: ja, het systeem bestond van het huren van loodsen
  ten behoeve van het opslaan van verdovende middelen, teneinde die
  verdovende middelen vanuit die loodsen te distribueren.
  De voorzitter:
  Wie betaalde die loodsen toen?
  De heer Van der Putten:
  Die werden naar mijn mening – voor zover ik het mij goed
  herinner – ook gefinancierd door de CRI.
  De voorzitter:
  Maar dat weet u niet zeker meer?
  De heer Van der Putten:
  Nou, ik ben er nagenoeg zeker van. De CRI had een
  liaison-functie voor een buitenlandse opsporingsdienst.
  De voorzitter:
  Er is ook sprake van in de zogenaamde mutaties in de
  verslaglegging die is teruggevonden dat de medewerker van de FIOD,
  de heer De Jongh, op een bepaald moment de sleutel krijgt. Waarom
  kreeg hij de sleutel?
  De heer Van der Putten:
  Als u die mutatie gevonden hebt… Ik weet op dit moment geen
  adequaat antwoord te geven op de vraag waarom hij de sleutel heeft
  gekregen. Ik zou ernaar moeten gissen. Ik zou het moeten nakijken
  of navragen.
  De voorzitter:
  De heer De Jongh was binnengebracht via de CRI, zo hebben wij
  begrepen.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Men wilde een methodiek toepassen. Niemand in het land voelde
  er eigenlijk veel voor, maar u wel. Daar komt het toch op
  neer?
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  En dan, op een bepaald moment, komt er een samenwerking tot
  stand tussen de medewerker van de FIOD en de CID Dordrecht. Dan is
  er sprake van verschillende loodsen. Van n van die loodsen krijgt
  hij de sleutel. Wat betekent dat volgens u? Hij krijgt die sleutel
  toch niet voor niks?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb daar op dit moment geen antwoord op. Dat zou ik moeten
  nakijken.
  De voorzitter:
  Waar zou u dat nog kunnen nakijken?
  De heer Van der Putten:
  Ik denk dat u dat terug kunt vinden in de uitgebreide
  rapportages die u ook ter beschikking heeft.
  De voorzitter:
  Dat hebben wij niet gevonden. Ik kijk even naar de mensen die
  dit uitzoeken. Nee, dat hebben wij niet gevonden.
  De heer Van der Putten:
  Dan zal ik daarover nader overleg moeten hebben met de mensen
  met wie de zaken zijn gedraaid.
  De voorzitter:
  Kan het er niet op wijzen dat ook de heer De Jongh zelf dit
  soort transporten organiseerde zonder dat u het wist? Of heeft u
  alles geweten wat hij deed?
  De heer Van der Putten:
  Het is voor mij nagenoeg uitgesloten.
  De voorzitter:
  Wat deed hij dan precies in die tijd?
  De heer Van der Putten:
  In 1989 heeft hij gefunctioneerd als liaison – wat ik al eerder
  heb verklaard – voor bepaalde trajecten, teneinde containers te
  begeleiden vanuit de haven.
  De voorzitter:
  Er is ook sprake van containers te begeleiden vanuit de haven
  en vervolgens naar een loods.
  De heer Van der Putten:
  Dat is naar mijn mening eind 1991 een keer gebeurd. In 1989 is
  er een andere zaak geweest. Die is gescheiden van de zaak waarvan
  ik al eerder heb gesproken. Ik sluit niet uit dat het gebeurd is
  met betrekking tot, eventueel, een container die is binnengekomen
  in een andere zaak. Maar ik zou dat echt moeten nakijken. Ik heb
  daar nu geen adequaat antwoord op.
  De voorzitter:
  Dat wilt u nog voor ons nakijken?
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is de conclusie door ons eventueel te trekken dat er ook in
  1989 al sprake was van het toepassen van de methodiek? Is die te
  gewaagd?
  De heer Van der Putten:
  Ik denk dat die te gewaagd is, ja.
  De voorzitter:
  Tot nader order?
  De heer Van der Putten:
  Neen, ik ben er voor mezelf zeker van. Als u praat over “de
  methodiek”, bedoelt u – voor wij misverstanden krijgen – naar ik
  aanneem het doorleveren?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Putten:
  Daar is toen, naar mijn mening, geen sprake van geweest.
  De voorzitter:
  Maar u sluit niet uit dat het gebeurd is zonder dat u het
  weet.
  De heer Van der Putten:
  Dat kan ik nooit uitsluiten.
  De voorzitter:
  Neen, maar u zou kunnen zeggen: ik weet er alles van, het kan
  niet.
  De heer Van der Putten:
  In die periode, onder mijn verantwoording, kan dat niet.
  De voorzitter:
  Onder uw verantwoording kan het niet. Maar u weet niet precies
  wat de FIOD-medewerker toen met die loods moest?
  De heer Van der Putten:
  Daarop kan ik op dit moment geen antwoord geven. Ik denk dat ik
  daar zonder meer uit kan komen als ik een gesprek heb met degenen
  met wie ik toen heb gewerkt.
  De voorzitter:
  Er is ook sprake van verschillende bankrekeningen en
  frontstores? Waarvoor werden die bankrekeningen gebruikt?
  De heer Van der Putten:
  Wij moeten een scheiding aanbrengen. Ik heb vorige keer
  gesproken over grote sommen geld die zijn overgemaakt. Ik denk dat
  u nu doelt op enkele overboekingen die zijn gedaan in de periode
  1991-1992. Die overboekingen zijn gedaan door mijn medewerkers. Dat
  is gebeurd naar aanleiding van de informatie die wij hebben
  gekregen van de informant dat leden van de criminele organisatie
  waarop wij ons toen richtten geld overgemaakt wilden hebben ten
  behoeve van familieleden. Het zijn niet zulke grote bedragen
  geweest, voor zover ik mij meen te herinneren.
  De voorzitter:
  Er zijn ook betalingen naar Zuid-Amerika gegaan. Dat was dus
  voor familieleden?
  De heer Van der Putten:
  Ja, als wij dus over dezelfde betalingen praten.
  De voorzitter:
  Wij hebben betalingen aangetroffen. Dat waren inderdaad geen
  enorme bedragen, maar het was toch meer dan een zakcentje.
  De heer Van der Putten:
  Dat is voor familieleden geweest van leden van de criminele
  organisatie. Zij wilden zich niet bekend maken, op geen enkele
  manier. Daar wij de identiteit van de informant wilden afschermen,
  heb ik opdracht gegeven aan mijn medewerkers om het op die manier
  te doen. Het openbaar ministerie was hiervan op de hoogte.
  De voorzitter:
  Maar waarom moet de CID geld overmaken aan familieleden van
  criminelen?
  De heer Van der Putten:
  Ik dacht dat ik dat al duidelijk gezegd had. Misschien was het
  niet duidelijk genoeg. Vanwege de identiteit van de informant en
  van de leden van de organisatie die op dat moment zelf niet naar
  buiten wilden komen, op wat voor manier dan ook. Zij stelden de
  vraag aan de informant om dat te doen. Daarom hebben wij dat
  gedaan.
  De voorzitter:
  Is dat niet een te grote vermenging van posities, situaties?
  Betekent dat niet een te grote afhankelijkheid van uw informant?
  Wij zijn constant aan het zoeken naar de mate van verwevenheid op
  een bepaald moment in de praktijk.
  De heer Van der Putten:
  Sorry dat ik u onderbreek, maar ik denk niet dat dat het geval
  is. Ik denk dat de informant op dat moment, als wij de insteek
  maken, meer vertrouwen krijgt in de organisatie. Op het moment dat
  wordt verwezen naar een ander, is het niet goed, denk ik.
  De voorzitter:
  U zegt dat de officier wist van de boekhouding die u had. Wist
  uw korpsleiding daar ook van?
  De heer Van der Putten:
  De korpsleiding moet daarvan geweten hebben.
  De voorzitter:
  Maar hij zit dus niet in de computer. Hij zit, zeg maar, in een
  aparte doos.
  De heer Van der Putten:
  Ja, maar iedereen was op de hoogte. Ik heb het vorige keer ook
  al gezegd. Ik heb uitgebreid iedereen genformeerd in vergaderingen.
  Daar zijn notulen van. Dat kunt u allemaal terugvinden. Ik heb
  alles puntsgewijs doorgenomen.
  De voorzitter:
  Hoeveel nepbedrijven, frontstores, heeft u opgericht?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb dat nog eens de revue laten passeren, waar het gaat om
  de zaak waarover wij eerder hebben gesproken, de zaak 1991-1992. Ik
  heb toen twee frontstores opgericht. Ik maak hierbij de
  kanttekening dat vanuit zo’n frontstores geen andere activiteiten
  zijn verricht dan: een bestemmingsadres.
  De voorzitter:
  Een bestemmingsadres voor eventueel containers?
  De heer Van der Putten:
  Voor containers. Die zijn ook gebruikt. Die zijn in
  verschillende landen opgericht met “filialen”.
  De voorzitter:
  Wie betaalde dat?
  De heer Van der Putten:
  Die frontstores? Die werden betaald door de criminele
  organisatie.
  De voorzitter:
  Via de informant?
  De heer Van der Putten:
  Via de informant, ja.
  De voorzitter:
  De informant wist ook wat de frontstores waren?
  De heer Van der Putten:
  De informant moest natuurlijk weten wat de frontstores waren.
  Hij moest dat ook doorgeven.
  De voorzitter:
  En zijn voor de criminelen de frontstores dan van de
  informant?
  De heer Van der Putten:
  De frontstores zijn op dat moment niet van de informant, maar
  wel door de informant verzorgd. Op het moment dat zij van de
  informant zouden zijn, zouden zij later in een tactisch onderzoek
  weer te traceren zijn.
  De voorzitter:
  Dan zet u er dus een valse naam op, zodat het niet meer terug
  te vinden is?
  De heer Van der Putten:
  Correct. Dat is dan op geen enkele manier meer te vinden.
  De voorzitter:
  Wij hebben ook paspoorten aangetroffen.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Van wie kreeg u die paspoorten?
  De heer Van der Putten:
  Het paspoort heb ik gekregen, dacht ik, via de CRI. Ik dacht
  dat de heer Rijk daar toen nog voor gezorgd had. Ik dacht dat er
  nog een paspoort is gebruikt vanuit een pseudo-koopteam.
  De voorzitter:
  Is u toen ooit wel eens gezegd wat u wel en niet kon doen met
  die andere identiteiten?
  De heer Van der Putten:
  Wij hebben erover gesproken wat wij zouden kunnen doen. Er is
  over gesproken in verband met het oprichten van een
  bestemmingsadres, zonder dat de paspoorten dan werden vrijgegeven.
  Het moest meer gebeuren door middel van overreding.
  De voorzitter:
  Overreding van wie?
  De heer Van der Putten:
  Overreding van degene die op een kantoor zat om zo’n
  bestemmingsadres te regelen. Op het moment dat je toch de
  identiteit aan de hand van een document prijsgeeft, loop je altijd
  nog een risico.
  De voorzitter:
  U heeft bij de Kamer van Koophandel gezegd: ik kom het morgen
  wel brengen. Zoiets?
  De heer Van der Putten:
  Ik ben niet bij de Kamer van Koophandel geweest. Maar als ik er
  naar toe zou gaan – misschien ben ik er ook wel geweest – dan zou
  het inderdaad op die manier gebeuren.
  De voorzitter:
  Als u weggaat uit Dordrecht, wat gebeurt er dan met die
  frontstores? Bestaan ze nog?
  De heer Van der Putten:
  Op het moment dat ik wegga uit Dordrecht, denk ik dat de
  frontstores nog bestaan. Maar u moet er rekening mee houden dat een
  frontstore zoals wij hebben opgezet en gebruikt, periodiek moest
  worden betaald. Ik dacht dat het per maand ging. Als er niet meer
  betaald wordt, kan er ook geen gebruik worden gemaakt van de
  frontstore. Dat wil niet zeggen dat de naam niet gebruikt kon
  worden. Maar dan functioneert het niet meer.
  De voorzitter:
  Er zijn ook andere politiemensen bij betrokken, zo hebben wij
  kunnen vaststellen.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb al mijn medewerkers enthousiast mee laten draaien.
  De voorzitter:
  Maar u weet natuurlijk niet wat daar dan verder mee gebeurt.
  Dat kan bij wijze van spreken door iemand anders overgenomen zijn,
  dus om hetzelfde voort te zetten. Er is toch vervolgens niet iets
  met de officier afgesproken? Wij hebben frontstore A, Jolly Import
  – een fictieve naam – en frontstore B, Fantastische Export. Wat
  doen wij daarmee? Is daarover in deze zin met de officier gesproken
  toen u wegging? Is tegen de heer Berserik gezegd: wij hebben die
  twee bedrijven?
  De heer Van der Putten:
  Het is voor mij gewoon een automatische situatie geweest. Op
  het moment dat de zaak tot een oplossing komt – ik moet voorzichtig
  zijn, want ik ben gauw geneigd om te zeggen welke zaak het is – is
  het voor mij een automatisme dat de zaak niet wordt
  gecontinueerd.
  De voorzitter:
  Weet u hoeveel crimineel geld daar ongeveer in is gegaan?
  De heer Van der Putten:
  In die frontstores?
  De voorzitter:
  Ja, en eventueel ook in loodsen, later. Dus niet in de Gooi- en
  Vechtstreek maar in uw Dordtse periode.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb vorige keer al een bedrag genoemd van 150.000 dat met
  die containers had te maken. Ik denk dat ik dat maar aanhoud. Maar
  u moet niet denken dat die 150.000 voor de loodsen is geweest. Het
  is een totaalpakket. U kunt in de administratie zonder meer
  terugvinden wat die loodsen gekost hebben.
  De heer Vos:
  Wilt u uitleggen waarom u per maand voor die namen moest
  betalen? Ik heb het beeld van een plank-BV voor ogen. Waarom moet
  je daar per maand iets aan betalen? Of huurde u als het ware namen
  van andere bedrijven?
  De heer Van der Putten:
  Ik kan u dat uitleggen, dat hoop ik tenminste. De frontstore
  die wij gebruikt hebben, was voorzien van een telefoniste, telex,
  fax. Elke maand moest daarvoor als het ware contributie worden
  betaald, zodat de telefoon daar zou worden opgenomen. Daarom ging
  dat per maand, voor zover ik het mij kan herinneren.
  De heer Vos:
  Maar het was geen plank-BV.
  De heer Van der Putten:
  Neen. Het is totaal geen rechtspersoon geweest. Het was geen
  BV. Het ging gewoon om het gebruik maken van een naam.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Van der Putten, u zei: als je een paar maanden niet
  betaalt, kun je de naam nog wel gebruiken maar dan functioneert het
  niet meer. Wat bedoelt u daarmee? U zei zojuist: wij deden niet
  anders dan de naam gebruiken. Dus dan maakt het niet uit. U kon er
  dan toch mee aan de gang?
  De heer Van der Putten:
  Wat ik bedoel met niet meer functioneren, is dat men de
  telefoon niet meer opneemt. Dan wordt er niet meer gereageerd. Dan
  zegt men: de contributie is niet meer betaald, dus wij nemen de
  telefoon niet meer op.
  De heer Koekkoek:
  Wat bedoelt u met: de contributie is niet betaald?
  De heer Van der Putten:
  Ik bedoel daarmee de huur die je moet betalen voor het gebruik
  van de telefoon, de fax en de diensten van de mensen die daar
  zitten.
  De voorzitter:
  Wij hebben het al vaker over de chauffeur gehad, mijnheer Van
  der Putten. Heeft hij ook voor u gereden in de Gooi- en
  Vechtstreek?
  De heer Van der Putten:
  Ja, dat is correct.
  De voorzitter:
  Hoeveel keer ongeveer?
  De heer Van der Putten:
  Niet ongeveer: twee keer.
  De voorzitter:
  Wist het openbaar ministerie daarvan?
  De heer Van der Putten:
  Dat er een chauffeur gebruikt werd?
  De voorzitter:
  Neen, dat het di chauffeur was?
  De heer Van der Putten:
  Neen, dat wisten ze niet.
  De voorzitter:
  Was er reden om het aan hen te vertellen, gezien zijn
  achtergrond? Die kende u immers wel.
  De heer Van der Putten:
  Ja, die kende ik. Maar ik heb het niet als reden gezien om het
  te vertellen. Ons principe sluit, zoals ik vorige keer al heb
  gezegd, niet aan bij het principe en de methodiek van de
  Delta-methode.
  De voorzitter:
  Maar er gebeurde natuurlijk wel veel met hetzelfde
  personeel.
  De heer Van der Putten:
  Met de constructie, ja.
  De voorzitter:
  De heer De Jongh gaat op een bepaald moment voor/met CID
  Kennemerland werken.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Kunt u mij iets meer vertellen over die omstandigheden van die
  overgang dan u vorige keer heeft gedaan?
  De heer Van der Putten:
  Ik dacht dat ik het vorige keer al uitgebreid had verteld.
  De voorzitter:
  U heeft het verhaal verteld over die chauffeur die u niet kon
  vinden. Mijnheer De Jongh had nog een chauffeur etcetera. Maar
  waarom gaat nu uitgerekend een medewerker van de FIOD mee naar
  Kennemerland en waarom niet naar Rotterdam, naar Utrecht of naar
  Groningen? Groningen is misschien wat ver van de haven af.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb het als zodanig bekeken dat de chauffeur gekoppeld zat
  aan de heer De Jongh.
  De voorzitter:
  Dat was een twee-eenheid, als het ware.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar nogmaals, waarom gaat hij dan als het ware over – voor een
  deel of, waarschijnlijk, geheel – naar het werk van
  Kennemerland?
  De heer Van der Putten:
  U bedoelt vanuit Dordrecht gezien?
  De voorzitter:
  Ja, u blijkt instrumenteel geweest te zijn, ook in die
  overgang. De FIOD weet dat allemaal niet. U weet het wel. Is het
  toen misschien nog eens aan de FIOD gevraagd: hoe zit dat allemaal,
  hoe moet dat nou, wat voor positie heeft de man?
  De heer Van der Putten:
  Dat is aan de FIOD verder niet gevraagd. Ik heb de koppeling
  gemaakt naar Kennemerland. Die was heel, heel simpel. Ik heb het
  vorige keer al gezegd. Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik heb
  de introductie daar gedaan. Wij zijn daar weg gegaan en ik heb ze
  succes gewenst.
  De voorzitter:
  Waar werkte hij precies, toen hij voor u werkte? Zat hij in
  Rotterdam? Waar zat hij precies?
  De heer Van der Putten:
  Wie?
  De voorzitter:
  De medewerker van de FIOD.
  De heer Van der Putten:
  De heer De Jongh?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Putten:
  Die zat in Haarlem.
  De voorzitter:
  Zat hij bij de politie in Haarlem of niet?
  De heer Van der Putten:
  Neen, voor zover ik heb begrepen…
  De voorzitter:
  Waar zat hij dan ongeveer?
  De heer Van der Putten:
  In het gebouw van de FIOD. Dat bedoelt u toch te vragen?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Putten:
  In het gebouw van de FIOD.
  De voorzitter:
  En toen hij voor u werkte, zat hij ook gewoon op het bureau van
  de FIOD?
  De heer Van der Putten:
  Jawel, en hij kwam ook wel bij mij in Dordrecht.
  De voorzitter:
  Hij kwam vaak bij u, maar hij had ook een kantoor in Haarlem
  bij de FIOD.
  De heer Van der Putten:
  Zo formuleert u het net alsof hij bij mij ook een kantoor had
  en dat had hij niet.
  De voorzitter:
  Misschien een stoel of een bureautje.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van der Putten. Ik wil een paar vragen stellen over
  Dordrecht. Als ik het goed begrijp, heeft u in Dordrecht
  uitsluitend gewerkt met gecontroleerde aflevering, waarbij de
  inbeslagname volgt in de derde, vierde of zoveelste hand. Is dat
  juist?
  De heer Van der Putten:
  Dat is niet juist.
  De heer Koekkoek:
  Wat is dan wel juist?
  De heer Van der Putten:
  Dat het doorgeleverd is.
  De heer Koekkoek:
  Doorlevering, maar uiteindelijk inbeslagneming?
  De heer Van der Putten:
  Doorlevering op de vrije markt.
  De heer Koekkoek:
  Doorlevering op de vrije markt, dus geen inbeslagneming?
  De heer Van der Putten:
  Geen inbeslagneming.
  De heer Koekkoek:
  Klopt het inderdaad dat men van de douanerecherche bij u kwam,
  omdat men elders in Nederland hier niet voor voelde?
  De heer Van der Putten:
  Ik weet niet of ze er niet voor voelden. Zo is het ook niet ter
  sprake gebracht. Ik denk ook dat wij nu een verschil moeten maken,
  anders ontstaat er een verkeerd beeld. Ik herhaal een naam die ik
  vorige keer al heb genoemd: de heer Kienstra, gedetacheerd bij de
  CRI.
  De heer Koekkoek:
  Dat heeft u vorige keer verteld.
  De heer Van der Putten:
  Dat heb ik vorige keer verteld. Maar dat is een ander traject,
  mijnheer Koekkoek, dan het traject dat ik daarna heb gelopen. Dus
  toen was er helemaal nog geen sprake van doorleveren. Wij kunnen
  dus ook niet zeggen: wilde u dat wel en wilde een ander dat
  niet?
  De heer Koekkoek:
  Dank u wel.
  De heer Van der Putten:
  Alstublieft.
  De voorzitter:
  Ik wil verdergaan met de zaken in Gooi- en Vechtstreek,
  mijnheer Van der Putten. Wij hebben geluisterd naar de banden die
  ons ter beschikking zijn gesteld door de korpsleiding in Hilversum,
  in Gooi- en Vechtstreek. Wij hebben ze goed beluisterd en een en
  ander geconstrueerd. Het gaat wat die bandgesprekken en het gerezen
  meningsverschil met de heer Valente betreft om twee zaken, direct.
  Klopt dat?
  De heer Van der Putten:
  Dat gaat over twee zaken, ja.
  De voorzitter:
  U zei in het eerdere verhoor, in reactie op de opmerking dat
  hier heel duidelijk door de heer Valente is gezegd dat er niet
  onder zijn gezag is genfiltreerd: ik heb er nog bandgesprekken
  van.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij hebben ernaar geluisterd. Laten wij eerst de eerste zaak
  bij de hand nemen, waarbij is gezegd: 1 mln.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Die 1 mln. hebben wij niet op de band kunnen terugvinden. Dat
  klopt?
  De heer Van der Putten:
  Dat klopt. Dat heb ik ook niet verklaard.
  De voorzitter:
  Die 250 per kilo die de informant/infiltrant bij die partij zou
  kunnen verdienen, hebben wij ook niet op de band
  teruggevonden.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb ook geen bedragen genoemd, mijnheer Van Traa.
  De voorzitter:
  U heeft daarna gezegd…
  De heer Van der Putten:
  Wanneer heb ik dan een bedrag genoemd?
  De voorzitter:
  U heeft een bedrag genoemd: maximum van 1 mln. U zei ook: de
  kilo’s wl. Toen is gevraagd: kunt u het bandje doen toekomen? Op
  een bepaald moment komt u met zoveel per kilo. Hoe zit dat
  precies?
  De heer Van der Putten:
  U noemde de 250 per kilo. Ik kan mij niet herinneren of ik dat
  bedrag heb genoemd. Kunt u bekijken of ik dat inderdaad heb
  gezegd?
  De voorzitter:
  In het verslag staat het volgende. U zei: er zou zoveel per
  kilo verdiend kunnen worden. Toen zei ik: dat is nog iets anders
  dan 1 mln. Er waren collega’s bij, ook andere officieren van
  justitie, zo zei u. U had het over een vergadering waar niet alleen
  de heer Valente bij was. Toen zijn niet de bedragen genoemd, maar
  de kilo’s wel, zo zei u. Dus het bedrag van 250 is niet genoemd,
  maar de kilo’s zijn wel genoemd.
  De heer Van der Putten:
  Mag ik het bedrag dat u noemt, vertalen naar een x-bedrag?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Putten:
  Ik wil graag de zaken de revue laten passeren.
  De voorzitter:
  Eerst de ene zaak graag en dan de andere.
  De heer Van der Putten:
  Ik begin met de ene zaak waar wij nu over praten. Ik kom
  tijdens dat traject vanzelf bij de bedragen die zijn genoemd met
  betrekking tot het aantal kilo’s. De heren Valente en Teeven hebben
  een memo opgesteld met betrekking tot mijn functioneren. Op dat
  functioneren zal ik hier niet verder ingaan. Ik wil wel een citaat
  daaruit naar voren brengen.
  De voorzitter:
  Neen, ik zou willen dat u terugging naar het moment waarop
  volgens u officier Valente goed gevonden heeft dat er iets
  gebeurde. Wanneer was dat?
  De heer Van der Putten:
  Dat was op 19 april.
  De voorzitter:
  Wat heeft hij toen goed gevonden, volgens u?
  De heer Van der Putten:
  Toen heeft hij goed gevonden dat wij met geld van de criminele
  organisatie loodsen zouden huren…
  De voorzitter:
  Een loods.
  De heer Van der Putten:
  Dat wij een loods zouden huren, dat wij zouden zorgen dat de
  container binnengehaald zou worden, dat wij de container over
  zouden nemen op een bepaalde plaats, dat wij met die container naar
  de loods zouden rijden, dat wij daar de handel over zouden pakken
  en dat de handel in een bestelbus uitgereden zou worden. Daarbij
  moesten wij de desbetreffende informanten sturen om een en ander
  gerealiseerd te krijgen.
  De voorzitter:
  Is toen een bedrag genoemd wat men ermee zou verdienen?
  De heer Van der Putten:
  Er is toen een bedrag genoemd wat men ermee zou verdienen. Dat
  bedrag noem ik dus een x-bedrag per kilo voor de desbetreffende
  informanten wat hun taak betreft, het intermediair zijn tussen de
  opdrachtgever en de afnemer van de partij.
  De voorzitter:
  Daarbij is “1 mln.” nooit gevallen?
  De heer Van der Putten:
  Neen, er is een bedrag genoemd per kilo. Ik heb dat bedrag niet
  genoemd.
  De voorzitter:
  U heeft het niet genoemd? In uw verslaglegging staat dat u het
  genoemd hebt.
  De heer Van der Putten:
  Neen, ik heb het bedrag van 1 mln. niet genoemd.
  De voorzitter:
  Neen, maar u heeft wel per kilo een bedrag genoemd.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat heeft u hem toen gezegd.
  De heer Van der Putten:
  Dat hebben wij hem toen ook gezegd. Op de 26ste heb ik dat
  herhaald. Er zit in deze zaal een getuige die daarbij aanwezig is
  geweest.
  De voorzitter:
  Op 26 april heeft u een nieuwe vergadering.
  De heer Van der Putten:
  Daar heb ik dat aan het einde van de vergadering gezegd.
  De voorzitter:
  Tijdens die vergadering blijkt tegelijkertijd, maar dat staat
  niet op de band, dat er allemaal vragen zijn: of er wel een
  zaaksofficier is die zo’n zaak wil draaien. Want u heeft daar ook
  een zaaksofficier voor nodig. Zo is het toch?
  De heer Van der Putten:
  Ja, in principe was men de 26ste bereid, de zaak op te
  pakken.
  De voorzitter:
  Of blijft het in het midden of men daartoe bereid is op de
  26ste? Men luistert er wel naar op 26 april, zo maakt reconstructie
  duidelijk. Maar was men ook bereid om de zaak op te pakken? Of
  blijft dat in de lucht hangen?
  De heer Van der Putten:
  Men was bereid om de zaak op te pakken en zelfs zo ver te gaan,
  zoals ik vorige keer ook al heb gezegd, dat men het traject wilde
  laten doorlopen tot 2000. Dit was niet een kwestie van een
  containertje pakken, zoals door anderen is gememoreerd. Het was een
  kwestie dat wij ons verder zouden richten op een organisatie die
  helemaal uitgeschetst en geanalyseerd is weergegeven aan de
  desbetreffende officieren van justitie. Op de 26ste waren dat de
  officieren van justitie Valente en Witteveen. Ik heb al eerder
  verklaard dat ik de heer Teeven ook daarbij had uitgenodigd. Maar
  die was er niet bij aanwezig.
  De voorzitter:
  Op de 26ste blijft de zaak, na onze reconstructie, hangen. Op
  de 27ste, een dag later, komen de banden in het zicht. Dan belt u
  zowel met uw oude officier, Van der Kerk, als met Valente. Volgens
  mij volgt uit die gesprekken dat u ermee zit. Er is iets wat niet
  goed gaat. Men wil blijkbaar niet. Anders zou u Van der Kerk niet
  bellen. U zegt Van der Kerk het volgende. Ik neem althans aan dat
  ik mag citeren?
  De heer Van der Putten:
  Ja, hoor.
  De voorzitter:
  U zegt: “Het ligt gecompliceerder. Jo heeft de toestemming van
  de hoofdofficier. Alleen, er zijn nog allemaal problemen, want er
  is geen officier te vinden.” U klaagt in feite uw nood bij Van der
  Kerk. U zegt: wat is dat nou? U wist dus dat er blijkbaar iets mis
  was. Dan belt u op dezelfde dag met Valente. U zocht elkaar. Dan
  blijkt dat Valente in feite zegt: de officieren zien het niet
  zitten. Gezegd wordt: wij gaan met z’n allen het traject in. Dan
  zegt Valente verder: ik weet niet hoe het verder moet gaan, want ik
  kan de officier niet vinden. Blijkbaar wil hij het dan niet. Dat
  gesprek duurt nogal lang. U komt er in ieder geval niet uit.
  De heer Van der Putten:
  De methodiek die wij waren aangegaan, was geaccordeerd. De
  communicatieproblemen op het openbaar ministerie waren zodanig dat
  er totaal geen informatieuitwisseling was tussen de officieren van
  justitie onderling. Naar aanleiding daarvan had ik de officieren
  uitgenodigd om de zaken op een rij te zetten. Ik heb gevraagd of
  zij structuur wilden brengen in de informatieuitwisseling, omdat ik
  er zeker van was dat de zaak wel onder een zaaksofficier gebracht
  zou kunnen worden die op dat moment al een zaak draaide met
  betrekking tot een corruptie.
  De voorzitter:
  Daar was u zeker van. Dat geloofde u wel, maar zij geloofden
  het niet.
  De heer Van der Putten:
  Maar dat kwam, mijnheer Van Traa, omdat er totaal geen
  communicatie was. Dat was nu juist het hele probleem.
  De voorzitter:
  Op 27 april blijkt dus dat de officieren van justitie, ook de
  heer Valente, in feite allemaal moeilijkheden hebben en dat zij
  blijkbaar niet con amore akkoord zijn gegaan. Anders zou u op 27
  april niet al die gesprekken hebben, dus nadat u op 26 april zelf
  zegt: wij hebben het toch afgesproken. Daar zit toch de crux?
  De heer Van der Putten:
  Ik vind het heel prettig dat u dit allemaal aanhaalt. Ik ben
  ook blij dat ik naar aanleiding daarvan, naar aanleiding van al die
  problemen, er toch in geslaagd ben om de officieren van justitie op
  n lijn te krijgen.
  De voorzitter:
  Op welke lijn?
  De heer Van der Putten:
  Op de lijn dat er een zaaksofficier kwam. Wij hebben uitgelegd
  dat hetgeen waarmee wij bezig waren precies paste bij n van de
  zaken waarmee een zaaksofficier bezig was. Dat was de heer
  Teeven.
  De voorzitter:
  Valente zegt tegen u op 27 april dat er geen dwarsliggerij is
  omdat de verhoudingen slechts zijn, maar omdat het niet bij het
  onderzoek past. Of iets dergelijks. Dan zegt Valente vervolgens: ik
  heb die tactische zaken niet onder mij. En dan zegt u weer: ik neem
  het jou ook niet kwalijk. Dat gaat zo een tijdje door. In ieder
  geval is duidelijk dat u er niet uit bent.
  De heer Van der Putten:
  Ik was er volkomen uit.
  De voorzitter:
  U wel, maar niet samen.
  De heer Van der Putten:
  En daarom heb ik mijn uiterste best gedaan om al die officieren
  van justitie op een rijtje te krijgen.
  De voorzitter:
  En dat is u niet gelukt.
  De heer Van der Putten:
  Dat is mij fantastisch gelukt.
  De voorzitter:
  Oh ja?
  De heer Van der Putten:
  Ja. Dat is mij fantastisch gelukt.
  De voorzitter:
  Dat is niet de indruk die je krijgt uit deze gesprekken.
  De heer Van der Putten:
  Nee, maar dat is na die gesprekken wel gebeurd. Toen hebben
  zelfs de heren Teeven en Valente een proces-verbaal geaccordeerd
  met een heel andere invalshoek, dus met een gesloten traject. Dat
  proces-verbaal kan ik u zo ter beschikking stellen.
  De voorzitter:
  Dat hebben wij toch al?
  De heer Van der Putten:
  Ik denk dat het er wel bij zit, ja.
  De voorzitter:
  Ja, dat zit erbij. Maar dat gaat over de andere zaak, over die
  zaak uit Midden-Nederland.
  De heer Van der Putten:
  Dat is weer een andere zaak. Wij zijn nog steeds bij deze
  zaak.
  De voorzitter:
  Wij zullen het straks aan de heer Valente ook vragen. Maar
  zelfs als het waar is dat hij ermee heeft ingestemd om een loods te
  huren; hij zegt later: neen, dat willen wij zo niet meer. Hij zegt
  later ook: 50.000 daarvoor gebruiken is veel te veel. Wij zullen
  het terugbrengen tot de proporties die het toen had.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Daar zijn wij nu mee bezig.
  De heer Van der Putten:
  Ja, maar misschien mag ik een opmerking plaatsen over die
  proporties. Mijnheer Valente was volledig akkoord gegaan met de
  methodiek. De methodiek is in gang gezet. En dan val ik in
  herhaling: daarbij betalen de criminelen de loods etcetera en
  daarbij moesten wij de mensen sturen.
  De voorzitter:
  Kan het zijn dat de heer Valente eerst met het principe akkoord
  is gegaan, maar dat hij voor de uitwerking geen officier kon
  vinden? Heeft hij toen gezegd: wij doen het niet meer? Op 1 mei is
  er een ander gesprek tussen Valente en u. Ook dat gesprek is door u
  opgenomen. Daarin zegt Valente: ik wil dit niet meer. Het gaat over
  een ander traject, dat wij nu even het Midden-Nederland-traject
  zullen noemen. Daarbij zou eventueel ook een chauffeur rijden,
  periodiek.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan zegt hij: ik wil dit niet meer. Ik wil dit niet.
  De heer Van der Putten:
  Van die chauffeur?
  De voorzitter:
  Van dat traject. Het hele traject. Ik wil het er wel even bij
  pakken. Valente zegt: ik wil dat niet. Op dat punt kunt u niet
  zeggen dat wij banden gevonden hebben waarop hij zegt: ik ben
  akkoord.
  De heer Van der Putten:
  Dan verschillen wij duidelijk van mening, mijnheer Van
  Traa.
  De voorzitter:
  Geeft u mij dan een tekst – ik heb ze hier bijna allemaal, wij
  hebben er veel werk aan gehad – waar Valente zegt: ik ga akkoord.
  Wij hebben wel geconstrueerd dat op 19 april en op 26 april in
  ieder geval niet is gezegd: stop nu met dit traject. Maar op 27
  april blijkt dat er moeilijkheden zijn. En op 1 mei zegt hij: ik
  wil het niet. Dat gebeurde allemaal dit jaar.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb een tekst uit een memo van Valente en Teeven. Dat is de
  begintekst. Vervolgens kunnen wij gaan naar de tekst van de
  woordelijk weergegeven gesprekken. Het citaat uit de memo van
  Valente en Teeven, dus door hen zelf opgesteld, luidt: “vervolgens
  maakt Van der Putten melding van een container die binnen gaat
  komen met ongeveer 5.000 kilogram hasjiesj”.
  De voorzitter:
  Ja, dat is de eerste zaak.
  De heer Van der Putten:
  “Met toestemming van mr. Valente wordt de infopositie
  afgeschermd, dus een gesloten traject, door de CID de container te
  laten binnenhalen, te laten overpakken in een loods welke wordt
  gehuurd door de RCID en vervolgens tactisch uit te rijden.” Dit
  hebben zij zelf opgeschreven.
  De voorzitter:
  Maar dat is toch in overeenstemming met wat wij net hebben
  vastgesteld? Inderdaad, een dergelijke toestemming zal gegeven
  zijn. Maar daarna wist men blijkbaar meer van de ins en outs van
  dit traject, om welke redenen dan ook, redenen die eventueel mede
  te maken hebben met het vermoeden dat mogelijk informanten uit
  Kennemerland bij andere zaken en bij deze zaak betrokken waren,
  zelfs als het niet waar is. Toen zei Valente: nee, zo wil ik het
  niet.
  De heer Van der Putten:
  Als er dus sprake is van de informanten van Kennemerland.
  De voorzitter:
  Ik heb het nu over het citaat dat u net noemde. Dat spreekt
  toch niet tegen wat hier net gewisseld is?
  De heer Van der Putten:
  Ja, dat spreekt wel tegen wat wij net gewisseld hebben. U zegt
  dat zij er niet mee akkoord gingen. Op een bepaald moment is dat
  zo, later. Maar dan is er sprake van eventuele besmette adressen.
  Dan is er geen sprake van dat de methodiek niet is goedgekeurd. Met
  de methodiek ging men akkoord. Ik heb dus ook – dat lijdt geen
  enkele twijfel – een partij uitgeleverd. Er zijn verdachten
  aangehouden.
  De voorzitter:
  Nogmaals terug naar het springende punt. Tijdens het vorige
  verhoor zei u: ik heb het allemaal op de band vastgelegd, er zijn
  bandgesprekken van. Wij hebben die banden afgeluisterd. Op die
  banden staat nooit dat er toestemming wordt gegeven. Integendeel,
  men sputtert tegen, men wil het niet. Valente zegt: ik kan geen
  zaaksofficier vinden. En op 1 mei zegt hij: ik wil het zo niet
  meer.
  De heer Van der Putten:
  Nee, mijnheer Van Traa.
  De voorzitter:
  Maar iedereen moet recht worden gedaan. Daarvr, zo hebben wij
  kunnen construeren, zijn er vergaderingen geweest, namelijk op 19,
  25 en 26 april, waarbij eventueel ook de toestemming is gegeven.
  Daarna zegt men: wij doen het niet meer. Dan hebben wij toch
  geconstrueerd zoals het in elkaar zit?
  De heer Van der Putten:
  Dat denk ik niet. Ik wil niet eigenwijs zijn, maar ik heb
  zojuist een citaat gegeven. Vanuit dat citaat wil ik naar een
  telefoongesprek. Dat is een telefoongesprek: Van der Putten belt
  Valente.
  De voorzitter:
  Op…
  De heer Van der Putten:
  Op 27 april. Ik was even bezig met het traject, waar wij dus
  over gesproken hebben, zoals wij dat inzetten. Ik was bezig met het
  onderkomen, die loods, goed af te schermen. Dan moeten wij weer
  terug naar het citaat. Ja, zegt Valente. Dat hebben wij dus
  allemaal voor elkaar. Dat is allemaal afgeregeld. Omdat het het
  arrondissement Utrecht betreft, heb ik heel summier tegen Albert
  van der Kerk gezegd dat wij daar iets hebben. Dan ga ik naar puntje
  12, mijnheer Van Traa: dan komt vanmiddag dat spul, hasj. Dat komt
  van dat terrein af. Dat gaat dus richting grote stad, waar jij dus
  werkt. Daar wordt het overgenomen door ons. Dan gaat het naar het
  onderkomen dat wij dus geregeld hebben met pecunia van de mensen.
  Als ik dit gesprek afzet tegen het citaat uit de memo, kunt u niet
  meer zeggen, mijnheer Van Traa, dat ik niet aantoon dat ik
  toestemming heb van de heer Valente om de zaak op te starten?
  De voorzitter:
  U toont aan dat de boel eraan komt. In de teksten van de
  gesprekken staat nergens dat Valente zegt: fantastisch, okay, zo
  gaan wij daarmee verder. Neen, hij vindt het niet zo’n goed idee.
  Hij zegt: het is toch allemaal moeilijk. Hij zegt: ik wil nog een
  keer met je praten, want ik wil niet ergens met een partij spul
  zitten. Ik verwijs naar punt 38.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  U belt dan ook Van der Kerk. Die belt u niet alleen omdat hij
  er eventueel nu wat mee te maken. heeft. Dat is uw oude
  CID-officier. Die maakt u deelgenoot van het feit dat er allemaal
  problemen zijn met dat traject, in dat andere telefoongesprek.
  De heer Van der Putten:
  Dat er dus communicatieproblemen zijn.
  De voorzitter:
  De conclusie kan zijn dat u op 19 en 25 april in de
  veronderstelling leefde dat Valente dat goed vond. Maar op 26 en 27
  april moet in ieder geval duidelijk zijn dat er allemaal
  vraagtekens zijn. Op 1 mei zegt men, zij het in een andere zaak: ik
  wil deze trajecten niet.
  De heer Van der Putten:
  Ik denk toch dat wij van mening blijven verschillen. Ik hoorde
  u zeggen dat u in de veronderstelling verkeerde dat ik toestemming
  had. Dat vind ik erg ver gaan, mijnheer Van Traa. Ik vind dit heel
  erg ver gaan. Ik heb gewoon toestemming gehad van de heer Valente.
  Ik heb getuigen die dat kunnen bevestigen. De telefoongesprekken,
  zo heb ik in het vorige verhoor al gezegd, tonen aan dat ik met een
  actie bezig ben. Ik kan het niet anders verduidelijken dan op deze
  manier dat ik eigen stukken heb van de mensen. Daarin stellen zij:
  u heeft toestemming. Ik geef nog eens een gesprek weer. Ik kan
  journaalmededelingen aanleveren waarin ook het bedrag wordt genoemd
  dat mensen eraan kunnen verdienen. Ik heb getuigen, mensen die
  weten dat het op die datum is vermeld. Ik denk toch dat wij van
  mening blijven verschillen, mijnheer Van Traa, als u tegen mij
  zegt: u verkeerde in de veronderstelling. Nou, ik loop al een
  aantal jaren mee. Het is geen veronderstelling geweest. Het moest
  zo. Het is gewoon een structureel gebeuren in Gooi- en Vechtstreek
  geweest. Ook in 1994, mijnheer Van Traa, heb ik twee trajecten
  gelopen waarbij ik bijna 30.000 kilo in beslag genomen heb,
  identieke trajecten. Laat ik het voorzichtig formuleren: nagenoeg
  identieke trajecten, geaccordeerd door de heer Van der Kerk. De
  methodiek is doorgenomen met de fungerend hoofdofficier van
  justitie, de heer Craemer .
  De voorzitter:
  Mijnheer Van der Putten, het gaat er niet om welke
  veronderstellingen wij precies hebben. Wij trachten alleen aan de
  hand van de gegevens die ook door u zelf zijn aangedragen, na te
  gaan of de officier in het gesprek van 27 april zegt: uitstekend,
  ga verder je gang. Dat citaat kunnen wij niet terugvinden. Dat u
  van mening zult blijven verschillen met de heer Valente, kunnen wij
  niet oplossen. Dat kunnen wij niet oplossen.
  De heer Van der Putten:
  Dat is ook niet het uitgangspunt waarover wij hier praten. Ik
  heb zojuist al gezegd dat het een structureel iets is, waarbij ik
  in de veronderstelling verkeer dat men bij het openbaar ministerie
  Amsterdam een meerstromenbeleid voert. Ik zeg dat wij toestemming
  hebben gekregen van verschillende officieren van justitie om in
  Gooi- en Vechtstreek infiltratietrajecten te draaien en ik hoor dat
  in Amsterdam geen infiltratie gepleegd mag worden. En ik kan ook
  nog aangeven dat ik met andere officieren van justitie in den
  lande, althans met n officier van justitie, een akkoord heb
  gesloten dat ik grondstoffen lever die eventueel terecht kunnen
  komen in ons arrondissement Gooi- en Vechtstreek. Dat is ook
  geaccordeerd door de heer Valente. Dan hebben wij een
  driestromenbeleid.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van der Putten, wij hebben een boel tijd besteed om de
  zaak uit te spitten.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij hebben al uw gesprekken, voor zover die ons ter beschikking
  zijn gesteld en voor zover die van belang zijn, beluisterd. Wij
  hebben veel moeite genomen om de zaak te reconstrueren, zoals wij
  hier hebben voorgedragen. Dat neemt niet weg dat u verschil van
  mening zult houden…
  De heer Van der Putten:
  U vindt het niet erg dat ik het niet met u eens ben?
  De voorzitter:
  Met mij? Dat vind ik absoluut niet erg. Natuurlijk vind ik dat
  niet erg. Waarom zou ik dat erg moeten vinden?
  De heer Van der Putten:
  Ik vind dat er een verkeerde voorstelling van zaken wordt
  gegeven. Dat is althans mijn visie.
  De voorzitter:
  Goed, wij gaan voor de laatste keer terug naar het gesprek van
  27 april.
  De heer Van der Putten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan moet u mij n quote van de heer Valente geven waaruit
  duidelijk wordt dat hij ermee akkoord gaat. U zegt wel wat er
  gebeurt.
  De heer Van der Putten:
  Ik zeg wat er gebeurt en ik zie niet n keer staan dat de heer
  Valente zegt: nee. Puntje 5, zegt hij: ja. Puntje 7, zegt hij: ja.
  Puntje 9, zegt hij: ja. Puntje 11, zegt hij: ja. Puntje 13, zegt
  hij: ja. Zo kan ik wel even doorgaan. Hij zegt niet n moment,
  gekoppeld aan hetgeen hij in zijn eigen memo schrijft, dat hij er
  niet mee akkoord gaat.
  De voorzitter:
  Het is een telefoongesprek. Stel dat ik u opbel en zeg: mijn
  zuster komt langs. Zegt u dan nooit: ja, ja, ja? Dan zegt u toch
  niet: ja, dat vind ik goed. Dan zegt u: ja, ja, ja. Dat zegt hij 13
  keer, ja. Dat is waar.
  De heer Van der Putten:
  Ja, ja, ja, ja, ja.
  De voorzitter:
  Goed. Ik dacht dat de commissie de inhoud van dit specifieke
  punt tot proporties had weten terug te brengen. In het algemeen
  heeft u natuurlijk gelijk als u zegt dat de verhoudingen met de
  heer Valente blijkbaar niet optimaal zijn geweest, om het zacht te
  zeggen.
  De heer Van der Putten:
  Ik praat hier nu niet over de verhouding met de heer
  Valente.
  De voorzitter:
  Wij willen nog wel graag van u weten of u al direct heeft
  gezegd dat het u minder gewenst leek om met hem te gaan
  samenwerken, dus bij zijn aantreden?
  De heer Van der Putten:
  Dat heb ik niet onder stoelen of banken gestoken. Op een
  bepaald moment is de heer Craemer gekomen. Er is een vergadering
  geweest met een divisiechef, hoofd recherche. Toen is ter sprake
  gekomen – daar heb ik ook mijn steentje toe bijgedragen – dat wij
  problemen hadden met de heer Valente.
  De voorzitter:
  De heer Valente heeft ook gesproken over het organiseren van
  een motie van wantrouwen door u.
  De heer Van der Putten:
  Met een handtekeningenactie, heb ik begrepen?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van der Putten:
  Degene die hier iemand binnen kan brengen die ik om een
  handtekening heb gevraagd, mijnheer Van Traa, trakteer ik op een
  etentje.
  De voorzitter:
  Maar u heeft uw mening over hem, ook bij de verschillende
  politiechefs en andere officieren, niet onder stoelen of banken
  gestoken.
  De heer Van der Putten:
  Nee, niet onder stoelen of banken gestoken. Als de heer Valente
  ter sprake kwam, op wat voor manier dan ook, hadden wij het
  daarover. Ik pak daar ook mijn verantwoording voor. Ik moet daarbij
  zeggen dat ik niet alleen sta. Maar ik wil daar verder niet op
  ingaan.
  De voorzitter:
  Het opnemen van die gesprekken, deed u dat omdat u in feite de
  zaak zo weinig vertrouwde? En heeft u die gesprekken eerder ook wel
  eens aangewend om iemand in uw ogen bij de les te trekken?
  De heer Van der Putten:
  Nog nimmer. Dat heb ik u vorige keer ook al verklaard.
  De voorzitter:
  Vorige keer spraken wij daar ook aan het einde van het verhoor
  over. Waarom deed u dat eigenlijk?
  De heer Van der Putten:
  Vanuit zorgvuldigheid.
  De voorzitter:
  Waarom waarschuwde u de mensen dan niet die het betrof?
  De heer Van der Putten:
  Dat heb ik vorige keer al gezegd, mijnheer Van Traa. Als ik de
  meldkamer bel, wordt mij ook niet gezegd…
  De voorzitter:
  Maar in de vertrouwensrelatie die u toch onder elkaar moet
  hebben, is het toch logisch dat je van tevoren vraagt of meldt: kun
  je dit opnemen? Dat doet de commissie ook.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb dat vanuit zorgvuldigheid gedaan. Ik heb dat niet gedaan
  met een bepaalde opzet.
  De voorzitter:
  Waarom heeft u niet gewoon gemeld aan de officieren: luister
  eens, dit doe ik?
  De heer Van der Putten:
  Ja, ik heb er niet bij stilgestaan om dat te melden. Dat is
  gewoon in een automatisch traject gegaan. Als u alle bandjes heeft
  afgeluisterd…
  De voorzitter:
  Van een bepaalde periode.
  De heer Van der Putten:
  Dan heeft u ook gemerkt dat alle gesprekken met wie dan ook
  zijn opgenomen, dus niet alleen gent op officieren van justitie.
  Beslist niet.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van der Putten. De bandjes betreffen
  telefoongesprekken.
  De heer Van der Putten:
  Die betreffen telefoongesprekken en geen ruimtegesprekken,
  mijnheer Koekkoek. Beslist niet.
  De heer Koekkoek:
  Maar deed u bijvoorbeeld ook, zonder dat mensen ervan wisten,
  aan het opnemen van vergaderingen?
  De heer Van der Putten:
  Nimmer, nimmer, nimmer, nimmer, nimmer.
  De heer Vos:
  Mijnheer Van der Putten, ik wil u vragen waaraan u nu precies
  de toestemming ontleent. Zijn dat in uw visie de bandjes of zijn
  dat andere stukken?
  De heer Van der Putten:
  Ik ben blij dat u die vraag stelt, mijnheer Vos. Die
  toestemming ontleen ik aan de bijeenkomst die ik heb gehad met de
  heer Valente op 24 april, waarbij aanwezig zijn: een analist en een
  andere medewerker van mij. Daar geeft hij de toestemming om door te
  gaan. Op 26 april…
  De voorzitter:
  In Jan Tabak?
  De heer Van der Putten:
  In Jan Tabak, inderdaad. Dan komt het nog een keer ter sprake.
  Daarbij stelt hij ook nog dat de hoofdofficier van justitie akkoord
  gaat.
  De voorzitter:
  Maar waarbij hij tegelijkertijd moet stellen dat er situaties
  zijn, problemen zijn. Anders zou u ook niet in Jan Tabak weer bij
  elkaar komen.
  De heer Van der Putten:
  Mijnheer Van Traa, dat zal waarschijnlijk niet in de verslagen
  staan. Maar er werden afspraken gemaakt dat personeel uit een
  andere regio zou worden vrijgemaakt voor de komende jaren. Daarover
  zou overleg plaatsvinden met een ander openbaar ministerie. Daarom
  stel ik, mijnheer Vos, er was pertinent toestemming. Volgens de
  heer Valente was dat ook nog eens een keer geaccordeerd door de
  hoofdofficier van justitie.
  De heer Vos:
  En daarvan heeft u twee getuigen?
  De heer Van der Putten:
  Van die vergadering heb ik wel zes of zeven getuigen.
  De voorzitter:
  Maar kan het niet zijn, mijnheer Van der Putten, dat u in de
  veronderstelling kon verkeren dat er toestemming was, maar dat die
  toestemming daarna wordt ingetrokken.
  De heer Van der Putten:
  Uit-ge-slo-ten. De zaak is pas ingetrokken op het moment dat ik
  een keer met mijn divisiechef moest komen op het parket. En ik ben
  gelukkig met uw vraagstelling, mijnheer Vos.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van der Putten. U zag het niet zitten met de heer
  Valente en stoelde dat op een zakelijk oordeel van uw kant. Welke
  zakelijke aspecten waren dat?
  De heer Van der Putten:
  De zakelijke aspecten waren dat de heer Valente een
  inconsistent beleid voerde. Het ene moment was het: ja. Het andere
  moment was het: neen. Dat was hoofdzakelijk de oorzaak dat wij aan
  de heer Craemer hebben gevraagd of nog een keer nader kon worden
  bezien dat de heer Valente de CID-officier van justitie zou worden.
  Het is niet alleen mijn ervaring. Het is ook de ervaring van andere
  leden van het korps.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van der Putten, ik dank u voor dit gesprek. U heeft
  gezegd dat u onze specifieke vraag over het traject Dordrecht, de
  loods en de sleutel van de medewerker van de FIOD nog zult
  natrekken.
  De heer Van der Putten:
  Ik zal ervoor zorgen.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 10.57 uur


  Inhoudsopgave en zoeken