• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer G.J.C.M. Bakker

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 41

  4 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 4 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt de
  heer G.J.C.M. Bakker
  Aanvang 12.10 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer G.J.C.M. Bakker, geboren
  20 november 1959. Mijnheer Bakker, wilt u opstaan voor het afleggen
  van de eed? De door u af te leggen eed luidt: Ik zweer dat ik de
  gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Bakker:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Bakker, u bent in 1986 begonnen bij de Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), en per 1 januari 1994
  bent u teamhoofd van de douanerecherche van de FIOD te Haarlem.
  Kunt u heel kort uw carrire van 1986 tot 1 januari 1994
  schetsen?
  De heer Bakker:
  De gegevens zoals u ze weergeeft, kloppen uiteraard. In 1986
  ben ik bij de FIOD begonnen als financieel rechercheur. Sinds 1989
  ben ik werkzaam geweest als cordinator/plaatsvervangend hoofd van
  de FIOD in Amsterdam. Sinds 1 januari 1994 ben ik teamhoofd in
  Haarlem. Sinds de herstructurering van de FIOD per 1 juli van dit
  jaar ben ik hoofd van de centrale vestiging opsporing in
  Haarlem.
  De voorzitter:
  Er zijn, geloof ik, twee teams.
  De heer Bakker:
  Na de herstructurering per 1 juli van dit jaar zijn er binnen
  de FIOD drie resultaatgebieden: informatie, documentatie en
  opsporing. Ik wil mij thans beperken tot de opsporing. Daar is
  sprake van elf regionale teams en n centraal team. Het centrale
  team is een landelijk opererend team. De teams houden zich bezig
  met de opsporing van fraude op het gebied van inkomstenbelasting en
  omzetbelasting, en met de opsporing van EU-fraude en fraude bij
  in-, uit- en doorvoer van goederen. Zowel de regionale teams als
  het centrale team houdt zich daarmee bezig. Ik ben vestigingshoofd
  van het centrale team. De werkzaamheden van mijn team in het
  bijzonder zijn de wat grotere, abstracte, langer durende en
  landelijke onderzoeken. Daarnaast noem ik de bijdrage die de
  belastingdienst levert aan de aanpak van de grote georganiseerde
  criminaliteit, waarbij het op jaarbasis gaat om 300 mensjaren, in
  samenwerkingsverbanden met de politie. Een gedeelte daarvan is
  werkzaam binnen de FIOD, en een gedeelte daarvan is werkzaam in
  mijn team.
  De voorzitter:
  Maar u doet zelf toch ook onderzoek naar de zware
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Ik was nog niet aan het eind van mijn verhaal,
  mijnheer Van Traa.
  De voorzitter:
  U zit toch ook in de Nederlandse netwerken?
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Naast de fiscale onderzoeken die ik al aangaf,
  werk ik samen met kernteams. Maar daarnaast doe ik daadwerkelijk
  zelf opsporingsonderzoeken; daarbij ligt met name het accent op het
  financieel rechercheren binnen de Nederlandse netwerken.
  De voorzitter:
  Wij willen met u spreken over het algemene functioneren van uw
  team en van de FIOD in de bestrijding van de zware georganiseerde
  criminaliteit. Wij willen het specifiek hebben over de rol die de
  FIOD speelt bij het vervoer van de containers en alles wat daarbij
  komt kijken, en over de rol die informanten daarin gespeeld hebben,
  c.q. nog hebben. De heer Rabbae gaat met u verder.
  De heer Rabbae:
  Bent u Bakker-1 of Bakker-2? U heeft waarschijnlijk gekeken
  naar het verhoor van de heer Huisman, en daarbij is enige
  verwarring ontstaan over twee Bakkers. Als ik het goed heb, was uw
  chef in Amsterdam de heer J.G. Bakker, en bent u de heer G. Bakker,
  als onderchef van hem.
  De heer Bakker:
  Het laatste stukje heb ik niet gevolgd, maar ik ben inderdaad
  G.J. Bakker, terwijl meneer J.G. Bakker inderdaad werkzaam was in
  Amsterdam. Ik ben de Bakker die, zoals de heer Huisman heeft
  aangegeven, werkzaam is in Haarlem.
  De heer Rabbae:
  Ok. Welke onderzoeken doet u op dit moment?
  De heer Bakker:
  Wij zijn bezig met grote fiscale onderzoeken op het gebied van
  de omzetbelasting, inkomstenbelasting, EU-fraude en accijnsfraude.
  We opereren dus eigenlijk in de brede context van de middelen,
  zoals we die binnen de belastingdienst hebben. Daarnaast geef ik
  leiding aan een aantal onderzoeken op het gebied van de zware
  georganiseerde criminaliteit.
  De heer Rabbae:
  Hoeveel?
  De heer Bakker:
  Het betreft verzamelnamen van verschillende onderzoeken die
  gedaan worden. Ik geef onder andere leiding aan het
  Kolibrie-onderzoek.
  De heer Rabbae:
  En het gaat over verdovende middelen?
  De heer Bakker:
  Dat zit inderdaad op de netwerken, zoals mijnheer Van Traa dat
  net noemde. Ik houd mij daarbij in het bijzonder bezig met het
  financieel rechercheren in dat soort onderzoeken.
  De heer Rabbae:
  Sinds wanneer is de FIOD begonnen met het bestrijden van de
  zware criminaliteit?
  De heer Bakker:
  Zoals ik al aangaf, ben ik in 1989 naar Amsterdam toegegaan.
  Mijn eerste ervaring met het zelf betrokken zijn bij de aanpak van
  de grote georganiseerde criminaliteit, betreft een onderzoek dat in
  het begin van de jaren negentig heeft gespeeld. Het ging daarbij om
  een partij van 2600 en nog wat kilo cocane, die toentertijd in
  IJmuiden in beslag is genomen.
  De voorzitter:
  Is dat de grote vangst in IJmuiden?
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  En dat heeft u samen met Haarlem gedaan?
  De heer Bakker:
  Haarlem heeft het tactisch onderzoek en het
  verdovende-middelenonderzoek gedaan, en het financile onderzoek is
  door de FIOD gedaan.
  De heer Rabbae:
  Dat was voor u de aanleiding?
  De heer Bakker:
  Financieel rechercheren, in de betekenis van financieel
  rechercheren zoals ik dat zie, doe ik al sinds 1986. Maar de
  techniek van financieel rechercheren, dus het toepassen van het
  vakgebied op de grote georganiseerde criminaliteit, heb ikzelf voor
  het eerst toegepast in een onderzoek waaraan ik in 1990 leiding heb
  gegeven. Daarbij heb ik ook gebruik gemaakt van ervaringen van mijn
  collega’s, onder andere in het SINUS-onderzoek.
  De voorzitter:
  Ik heb nog een vraag over het financieel rechercheren als
  zodanig. Op basis van welke gegevens start een financieel onderzoek
  bij u? Wat is een eenvoudig praktijkvoorbeeld, waarvan u zegt: dn
  start financieel rechercheren?
  De heer Bakker:
  Financieel rechercheren is een hele manier van werken. Uit alle
  activiteiten die binnen een criminele organisatie spelen, ga je
  alle activiteiten die op financieel gebied spelen naar boven halen.
  Je gaat via die financile lijnen kijken, wie er nu eigenlijk tot
  die criminele groep behoort. In de praktijk blijkt dat je dan
  inderdaad een goed overzicht krijgt van wie er daadwerkelijk
  betrokken is.
  De voorzitter:
  Maar wat voor informatie heeft u nodig om dat onderzoek te
  kunnen beginnen?
  De heer Bakker:
  Het is de bekende kluwen: je begint met een draadje met
  betrekking tot in dit geval de aansluiting op het tactisch
  onderzoek, waarbij je uiteindelijk aan de hand van de bescheiden –
  ik moet het even zorgvuldig formuleren, om geen tactieken en
  technieken prijs te geven – komt tot…
  De voorzitter:
  Maar neemt u een praktijkvoorbeeld van vroeger? Neemt u een
  casus van vroeger, waarvan u zegt: dat heb ik nodig gehad om goed
  te kunnen werken?
  De heer Bakker:
  Als we die 2600 kilo gaan bekijken, constateren we dat zo’n
  zaak begint met signalen die van de CID vandaan komen. Nadat de
  partij in beslag is genomen, zijn wij daarbij betrokken geraakt. Op
  dat moment blijkt dat sprake is van primaire aantekeningen op het
  gebied van chequeverkeer dat heeft plaatsgevonden. Aan de hand van
  dat chequeverkeer komen we bij banken, en aan de hand van die
  banken komen we bij meer chequeverkeer, en we gaan gewoon de
  papertrail volgen van de zaken. Naast het financile traject hebben
  we ons in die zaak ook beziggehouden met het douanetraject:
  verdovende middelen, harddrugs in dit geval, plegen Nederland
  binnen te komen. Aan de hand van dat onderzoek constateer je ook
  een aantal betrokkenen die bij een groepering horen. Je constateert
  dat een dergelijke partij onderdeel is van meerdere transacties die
  hebben plaatsgevonden. Al die gegevens bij elkaar zijn de basis
  voor vervolgonderzoek.
  De voorzitter:
  Verzamelt u die gegevens op dezelfde manier als de heer
  Valente, dat wil zeggen eerst eens informeel vragen en dan
  eventueel bekijken of men met hulp van dwangmiddelen die informatie
  wil gaan verkrijgen?
  De heer Bakker:
  Ik weet niet precies, hoe de heer Valente het doet. Ik kan u
  wel vertellen, hoe ik het doe. Aan de ene kant moet er bij
  goederenstromen en douane-activiteiten heel veel informatie op
  papier worden gezet, wat bij de belastingdienst terechtkomt. Als
  FIOD hebben wij toegang tot de gegevens die bij de belastingdienst,
  in het bijzonder bij de douane, zitten.
  De voorzitter:
  Afgezien van de vraag of het nu pro-actief is of dat er een
  verdachte is, heeft u er sowieso toegang toe?
  De heer Bakker:
  Wij hebben toegang tot de gegevens van de belastingdienst,
  waarbij het gebruiken van de gegevens uiteraard moet passen in het
  onderzoek waarmee wij bezig zijn. Als we praten over banken, is in
  alle gevallen waarin wij informatie bij banken ophalen, sprake van
  f toepassing van artikel 81 AWR…
  De voorzitter:
  De Algemene wet rijksbelastingen.
  De heer Bakker:
  …f van toepassing van de bevoegdheid van het Wetboek van
  Strafvordering, en wel artikel 105.
  De voorzitter:
  Er wordt van tevoren niet als het ware gevraagd “wat hebben
  jullie over die mensen”?
  De heer Bakker:
  In alle gevallen dat wij die gegevens van een bank krijgen, is
  sprake van toepassing van artikel 81 of 105. Het is wel gebeurd dat
  er, voordat we met een dergelijk verzoek kwamen, overleg was met de
  bank, in de trant van: wij komen met een dergelijk verzoek,
  verzamel vast de gegevens, want dat zijn vaak langdurige kwesties
  die uit de archieven, op de floppy’s of op de sheets te voorschijn
  moeten worden gehaald.
  De heer Rabbae:
  Maar wat doet u als men zegt, over een bepaald persoon
  eigenlijk niets te melden te hebben?
  De heer Bakker:
  Wij vragen nimmer bij banken informatie op, als we geen overleg
  hebben gevoerd met Justitie dat we het inderdaad ook feitelijk gaan
  opvragen middels de bevoegdheid ex. 81 of 105.
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik. U neemt alvast contact op met de bank, met de
  vraag of de zaak alvast geordend kan worden. Maar als de betrokken
  bankfunctionaris zegt, over de betrokken persoon niets te hebben?
  Komt u dan alsnog met een verzoek?
  De heer Bakker:
  Op het moment dat je een dergelijk verzoek doet, krijg je nooit
  zo’n antwoord. Ik kan u zeggen dat in alle gevallen waarin ik of
  mijn team contact heeft gehad met banken, wij geen verzoeken doen
  aan banken als wij niet in overleg met Justitie al hebben
  afgesproken dat we dat uiteindelijk op 105 of 81 zullen
  opvragen.
  De heer Koekkoek:
  Maar als u tot de conclusie komt dat u niets te vragen
  hebt…
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Als er volstrekt geen informatie zou zijn, of als
  we informeren naar een persoon waarvan wij aanwijzingen hebben dat
  hij een bankrekening heeft bij de bank, wat na terugkoppeling niet
  het geval blijkt te zijn, dan wordt er geen verzoek gedaan.
  De heer Rabbae:
  Het is dus toch een soort voorfase: eerst kijken of er iets
  beschikbaar is…
  De heer Bakker:
  U noemt het een voorfase, maar ik noem dat geen voorfase. Ik
  geef u aan dat de bedrijfscultuur van de FIOD is dat we alleen
  verzoeken doen bij banken als we vooraf overleg hebben gehad met de
  officier van justitie dat we die zaak op 105 of 81 uit laten
  leveren.
  De heer Rabbae:
  Dat is duidelijk. Ik begrijp dat u geen CID-status heeft. Wordt
  u daardoor gehinderd in uw strijd tegen de georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Bakker:
  Het is juist dat de FIOD geen CID-status heeft. In het platform
  van de bijzondere opsporingsdiensten, waaraan de FIOD met de andere
  bijzondere opsporingsdiensten deelneemt, is daarover gesproken,
  waarbij het standpunt is ingenomen dat wij die CID-status zouden
  moeten hebben. De activiteit om dat te effectueren is ook ingezet.
  Tot nu toe zijn wij altijd afhankelijk van de informatie die ons
  toekomt van RCID’s.
  De voorzitter:
  Regionale criminele inlichtingendiensten.
  De heer Bakker:
  Sorry voor het jargon, mijnheer Van Traa. Dat is altijd een
  heel passieve manier van informatieverkrijging. Wij vragen nooit
  informatie, informatie komt ons toe.
  De heer Rabbae:
  Is het alleen maar passief, of is het soms ook
  onbetrouwbaar?
  De heer Bakker:
  Dat is een vraag van een heel andere orde.
  De heer Rabbae:
  Toch stel ik haar.
  De heer Bakker:
  In eerste instantie gaat het erom dat we heel passief alleen
  informatie naar ons toe krijgen. Waar ik voor pleit, is dat er een
  regime komt, waarin het mogelijk is om op een bepaalde manier
  informatie vrij uit te wisselen. Dat regime moet er komen.
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik. We hebben helaas niet zoveel tijd; vandaar
  verzoek ik u als getuige, onze agenda te willen volgen. Mijn vraag
  was of we, naast het passief zijn van de CID-informatie, ook kunnen
  spreken van voor u onbetrouwbare informatie.
  De heer Bakker:
  Als afnemer, of beter gezegd als geadresseerde van informatie,
  kun je nooit beoordelen of de informatie ook op de juiste wijze is
  verkregen. Vanuit een vertrouwenspositie ga je met elkaar om. Op
  dit moment werk ik samen met Amsterdam Amstelland, waarvan ik op
  dit moment informatie krijg, en met de CID. Mij is gebleken dat die
  informatie kwalitatief gezien juist is. Mij is op geen enkele wijze
  gebleken dat die informatie niet op een juiste manier zou zijn
  vergaard, integendeel.
  De heer Rabbae:
  Als het zo is, waarom is er dan twijfel binnen uw organisatie
  over de vraag, of al of niet een CID-status moet worden
  afgevraagd?
  De heer Bakker:
  De kwaliteit van de informatie is over het algemeen afhankelijk
  van de kwaliteit van de vragen die je stelt. Dat is een reden om te
  zeggen: we zouden zelfstandig die vragen moeten kunnen stellen aan
  informanten. Gelet op de wijze waarop de CID op dit moment in
  Nederland werkt, denk ik dat wij als FIOD niet op dat gebied willen
  investeren. Ik zou mij wel kunnen voorstellen dat we uiteindelijk
  op het niveau van de mensen die op kruispunten van financile
  instellingen zitten, informatie willen halen.
  De heer Rabbae:
  Van wie zou u die status krijgen?
  De heer Bakker:
  Daarover zal besluitvorming in de PG-vergadering plaatsvinden,
  en uiteindelijk zal de beslissing in de Tweede Kamer worden
  genomen.
  De voorzitter:
  Ik kan u zeggen dat die beslissing in de Tweede Kamer nog nooit
  is genomen.
  De heer Rabbae:
  Dat is bijna een beschuldiging!
  De heer Bakker:
  Nee, die beslissing is nog niet genomen. Suggereerde ik
  dat?
  De voorzitter:
  U zegt dat die beslissing in de Tweede Kamer wordt genomen.
  Misschien zal dat na de enqute zo zijn, maar voor de enqute is dat
  in ieder geval nooit gebeurd.
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Dit zeurt al jaren door binnen de bureaucratie. U wilt het
  graag, maar waarom krijgt u het niet?
  De heer Bakker:
  Ik moet u zeggen dat ik tot nu toe niet belemmerd wordt op een
  dusdanige wijze, dat ik niet zou kunnen werken. Het is altijd de
  vraag, wat je mist. Wat zou er kunnen zijn? Ik hou mij liever bezig
  met wat ik heb, dan met wat ik zou kunnen hebben.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar wie is degene, die niet wil dat u zich
  bezighoudt met het inwinnen van inlichtingen in de voorfase?
  De heer Bakker:
  Ik heb zelf niet de perceptie dat het verkrijgen van de
  CID-status een heel moeizaam traject is.
  De voorzitter:
  Het is niet zo belangrijk?
  De heer Bakker:
  Dat is een vraag van een heel andere orde. Ik heb niet de
  perceptie dat het een heel moeilijk traject is. In mijn beleving
  zijn er initiatieven toe genomen, en worden er afwegingen gemaakt.
  Op dit moment kan ik mij voorstellen dat eerst de resultaten van uw
  commissie worden meegenomen, om uiteindelijk tot definitieve
  besluitvorming te komen.
  De voorzitter:
  De FIOD heeft vroeger wel informanten gehad.
  De heer Bakker:
  Ik gebruik het woord “informanten” liever niet. Ik zou liever
  het woord “relaties” willen gebruiken. Het regime van informanten
  impliceert een CID-regime, dat wij als FIOD nooit hebben gehad. Dat
  hebben wij dus ook niet gebruikt. Het is wl juist dat we in het
  verleden signalen kregen van die relaties. Op het moment dat sprake
  was van heel frequente contacten, hebben wij die relaties
  uiteindelijk overgedragen aan RCID’s.
  De voorzitter:
  Maar dat waren toch eigenlijk mensen die te vergelijken zijn
  met informanten van de politie?
  De heer Bakker:
  Uiteindelijk zijn die mensen, doordat ze frequent kwalitatief
  gezien goede informatie leverden, informatie die ook vaak in een
  bredere context was dan informatie die wij als FIOD alleen nodig
  hadden, overgedragen, samen met hun informatie, aan de RCID’s. Het
  is mij bekend dat zij daar werden ingeschreven als informant.
  De heer Rabbae:
  Maar u wilt toch niet zeggen dat de FIOD geen informanten heeft
  gehad en ook niet heeft gerund?
  De heer Bakker:
  Ik heb al aangegeven dat ik spreek over relaties. In het
  verleden zijn er contacten geweest met die relaties.
  De heer De Graaf:
  Bent u bang voor het woord “informant”?
  De heer Bakker:
  Nee, ik ben niet bang voor het woord “informant”.
  De heer De Graaf:
  Waarom noemt u dan mensen die informatie leveren,
  “relaties”?
  De heer Bakker:
  Dat past in een veel bredere context van signalen die wij als
  FIOD soms krijgen.
  De heer De Graaf:
  Daar begrijp ik niets van.
  De heer Bakker:
  Wij krijgen tips, en wanneer er frequent tips van dezelfde
  persoon komen, is dat een relatie. Op het moment dat dat informatie
  is die bruikbaar is, kunnen wij dat niet gebruiken onder een
  CID-regime. Dus zeggen we dan: deze man moet worden overgedragen
  aan de RCID.
  De voorzitter:
  Wanneer zijn uw tipgevers/informanten overgedragen aan de
  criminele inlichtingendiensten?
  De heer Bakker:
  U suggereert dat wij lijsten met dat soort mensen hebben. Ik
  ken die lijsten en die personen niet. Ik heb zelf begrepen dat op
  enig moment dit soort contacten die binnen de douane en de FIOD
  aanwezig waren, zijn genventariseerd. De mensen die geen
  kwalitatief goede informatie meer leverden, zijn toen geschoond, in
  die zin dat daarmee geen contact meer is geweest. De informanten
  die kwalitatief gezien goede informatie leverden, zijn
  overgedragen. Dat is gebeurd in 1992.
  De voorzitter:
  Was dat in 1992 of in 1993?
  De heer Bakker:
  Ik denk in 1992. Mijn voorganger, de heer Teeven, weet daar
  meer van.
  De voorzitter:
  Dat zullen we eventueel nog vragen. Werden die mensen ook door
  u betaald?
  De heer Bakker:
  Nimmer is door mij aan informanten betaald.
  De voorzitter:
  Werden die informanten ook door de FIOD betaald?
  De heer Bakker:
  Er is mij geen wetenschap bekend, dat informanten door de FIOD
  betaald zijn.
  De voorzitter:
  Kregen ze geen tipgeld?
  De heer Bakker:
  Er is een regime van tipgelden binnen het ministerie van
  Financin. Dat is geen autoriteit of bevoegdheid van de FIOD, maar
  dat wordt voorgelegd aan AFZ. Dat is een zeer beperkt budget. Uit
  mijn eigen ervaring, van zo’n tien jaar, kan ik mij geen enkel
  geval herinneren dat ik aan een relatie geld heb uitgekeerd. Ik
  weet dat het een budget is van zo’n 15.000 op jaarbasis voor de
  hele belastingdienst.
  De voorzitter:
  Maar die tipgevers konden toch wel op een andere manier geld
  verdienen, mede door de activiteiten die zij voor u
  verrichtten?
  De heer Bakker:
  Doet u eens een voorstel?
  De voorzitter:
  Ik doe geen voorstel, maar ik vraag het aan u.
  De heer Bakker:
  Ik zou niet weten, op welke wijze dat kan.
  De voorzitter:
  Daar komen we straks nog op terug.
  De heer Rabbae:
  Is het niet zo dat uw tipgeldregeling inhoudt: 1% van het
  bedrag dat wordt verdiend door de FIOD, tot een maximum van
  60.000?
  De heer Bakker:
  Ik heb al aangegeven dat ik nimmer in zaken van mij…
  De heer Rabbae:
  Daar heb ik het niet over.
  De heer Bakker:
  Ik ken deze regel niet.
  De heer Rabbae:
  Wij hebben die regel vernomen toen wij als commissie op bezoek
  waren bij de FIOD.
  De heer Bakker:
  Ik ken deze regel niet.
  De voorzitter:
  Wij komen misschien nog terug op het verschijnsel van de
  tipgevers die ook voor u hebben gewerkt. Ik kom bij het punt van de
  gecontroleerde afleveringen. Bent u daar als opsporingsafdeling van
  de FIOD met een observatieteam ook wel eens bij betrokken?
  De heer Bakker:
  Als u spreekt over gecontroleerde afleveringen met
  observatieteams – het onder controle houden van de verdovende
  middelen, tot het moment dat er arrestaties kunnen plaatsvinden –
  dan kan ik zeggen dat ik daarbij veelvuldig betrokken ben geweest.
  Ik praat dan over gecontroleerde afleveringen in de juiste zin van
  het woord: gecontroleerd.
  De voorzitter:
  Wat is dan de onjuiste zin van het woord?
  De heer Bakker:
  Ik wil de zaken graag duidelijk stellen: gecontroleerde
  afleveringen zijn afleveringen van containers vanuit in dit geval
  de haven van Amsterdam of Rotterdam, waarbij de container wordt
  gevolgd tot deze op de plaats van bestemming is. Dan plegen er
  boeven bij te komen, en op het moment dat deze met de handen in de
  verdovende middelen zitten, plegen wij de mensen aan te houden en
  de verdovende middelen in beslag te nemen.
  De voorzitter:
  Heeft u zelf nooit een gecontroleerde aflevering gehad, waarbij
  in de tweede of de derde hand wordt ingegrepen?
  De heer Bakker:
  Nimmer.
  De voorzitter:
  Nimmer?
  De heer Bakker:
  Nimmer. Er zijn best veel van dit soort zaken geweest. Ik heb
  in het begin aangegeven dat ik leiding gaf in Amsterdam. Daar komen
  die containers binnen, maar ook containers die van elders komen,
  zijn vaak bestemd voor de regio Amsterdam. In alle gevallen waarin
  ik leiding heb gegeven aan deze zaken zijn alle verdovende middelen
  in beslag genomen, en zijn arrestaties verricht. Er is bij de zaken
  waaraan ik leiding heb gegeven, nimmer n kilo verdovende middelen
  in het vrije verkeer terechtgekomen.
  De voorzitter:
  U steekt uw hand ook in het vuur voor alle onderzoeken van de
  FIOD?
  De heer Bakker:
  Zoals ik al aangaf: de onderzoeken waaraan ik leiding heb
  gegeven en waarbij sprake was van gecontroleerde aflevering – ik
  sta hier onder ede – hebben in alle gevallen geleid tot
  inbeslagname van alle verdovende middelen.
  De voorzitter:
  We gaan over naar de rol van de FIOD bij het ongecontroleerd
  door laten gaan van de containers door de douane. Kunt u schetsen
  hoe de procedure terzake is?
  De heer Bakker:
  In januari 1994 ben ik teamleider in Haarlem geworden. In
  december 1993 was de IRT-affaire volop actueel. Mijn les uit de
  IRT-affaire is geweest dat van dit soort zaken een goede
  administratie op papier moet worden bijgehouden. In januari 1994
  ben ik daarmee begonnen. Ik heb toen de werkwijze die er al was, in
  een stroom van administratieve vastleggingen gegoten.
  De voorzitter:
  Maar welke werkwijze werd nu gebezigd?
  De heer Bakker:
  Ik praat over 1994. Ik kreeg een signaal van een door mij bij
  de RCID gedetacheerde man. Deze man was contactpersoon tussen de
  politie en de douane. De FIOD is een loket tussen de politie en de
  belastingdienst. Dat is de rol die de FIOD in dit soort zaken
  vervult. Ik had een man gedetacheerd, in dit geval bij de
  RCID-Kennemerland, waarvan veelvuldig signalen kwamen dat er in
  onderzoeken van de politie containers met verdovende middelen
  binnenkwamen.
  De voorzitter:
  Die niet gecontroleerd moesten worden in de haven.
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Deze containers, die in de haven binnenkwamen,
  pasten in opsporingsonderzoeken van de politie. Het verzoek aan de
  douane was, deze containers niet aan controle te onderwerpen.
  Controle is misschien niet het juiste woord: ze moesten niet
  daadwerkelijk in die containers gaan kijken, omdat het door
  contra-observatie of op andere wijze – er zitten bijvoorbeeld
  loodjes op die containers – voor afnemers duidelijk zou kunnen
  worden dat er iets mis zou zijn, of dat er een opsporingsonderzoek
  zou lopen. Het verzoek was dus om niet in die containers te kijken.
  Dat is de werkwijze: mijn man heeft als intermediair tussen de
  politie en de douane gefungeerd. Ik heb die hele werkwijze
  administratief verantwoord via een systeem van formulieren.
  De voorzitter:
  Waar bestond dat formulier uit?
  De heer Bakker:
  Vooraf kreeg ik informatie dat er een container binnenkwam, wat
  het containernummer was, welke officier van justitie erbij
  betrokken was, wat de reguliere goederenomschrijving was, wat de
  afzender was, wat de geadresseerde was, kortom de primaire gegevens
  die op een bill of lading staan.
  De voorzitter:
  En die zet u allemaal op dat formulier?
  De heer Bakker:
  Die stonden allemaal op dat formulier.
  De voorzitter:
  Plus de aanvraag van uw liaisonambtenaar bij de RCID, in dit
  geval van Kennemerland, plus de officier van justitie die het had
  goedgekeurd.
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De heer Rabbae:
  Is deze werkwijze volledig nieuw, of heeft u gewoon op papier
  gezet wat al staande praktijk was?
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Het was het vastleggen van de werkwijze, zoals
  die al bestond.
  De heer Rabbae:
  Was uw eigen bij de RCID’s gedetacheerde ambtenaar de enige
  ambtenaar die als intermediair gold tussen u en de RCID’s, of had u
  er meer?
  De heer Bakker:
  In een later fase, in 1994, heeft een andere ambtenaar ook een
  liaisonfunctie vervuld, maar dan op een andere plaats.
  De heer Rabbae:
  In totaal had u dus twee van zulke ambtenaren?
  De heer Bakker:
  Ja. Die tweede ambtenaar heeft dat werk overigens maar een
  aantal keren gedaan.
  De heer Rabbae:
  En de eerste ambtenaar is die waar de heer Huisman op doelde,
  de heer De Jong?
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De heer Rabbae:
  Kunt u een verdeling maken tussen de regio’s waar deze
  ambtenaren gedetacheerd waren?
  De heer Bakker:
  Ik moet dan spreken over de situatie van voor mijn tijd, maar
  ik heb die informatie, dus ik kan u dat aangeven. Ik weet dat deze
  ambtenaar in 1991 werkzaam is geweest in Dordrecht; vervolgens is
  hij werkzaam geweest in Haarlem en daarnaast is hij werkzaam
  geweest in de Gooi- en Vechtstreek.
  De heer Rabbae:
  En die tweede?
  De heer Bakker:
  Die is uitsluitend werkzaam geweest in Den Haag.
  De heer Rabbae:
  Kunt u ons inzicht geven in het aantal ladingen dat via de FIOD
  ongecontroleerd is doorgegaan?
  De heer Bakker:
  U geeft dat niet juist weer.
  De heer Rabbae:
  Wilt u mij corrigeren?
  De voorzitter:
  Wat geven wij niet juist weer? Ik dacht dat de heer Rabbae een
  vraag stelde.
  De heer Rabbae:
  De vraagstelling is niet juist.
  De voorzitter:
  Dat is een moeilijke.
  De heer Bakker:
  Als u de vraag stelt, kan ik zeggen dat dat niet zo is.
  De voorzitter:
  Mag ik het dan zo formuleren: hoeveel containers zijn er naar
  uw weten bij u aangebracht, waarvoor een verzoek is gedaan om,
  terwijl ze verdacht zijn van verdovende middelen, op dat moment
  ongecontroleerd door te laten?
  De heer Bakker:
  In hoeveel gevallen hebben wij de douane gevraagd om niet in
  een container te kijken? Ik heb de heer Valente het aantal van 51
  horen noemen. Ik heb de feitelijke informatie aangeleverd, dus ik
  kan zeggen dat dat een juist aantal is.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u het verschil verklaren met het aantal dat de heer
  Huisman noemde, namelijk 23? Wij hadden toen 23 plus 13, ofte wel
  39; nu komen we op 51. Kunt u aangeven, hoe u aan die informatie
  komt?
  De heer Bakker:
  Ik ben teruggegaan naar 1992. Het DIC is actief geworden in
  september 1993. Ik heb het dus over een veel ruimere periode dan
  waarover de heer Huisman heeft gesproken. In de periode van januari
  1992 tot en met begin 1995 betreft het 51 containers, waarvoor de
  politie het verzoek heeft gedaan, niet daadwerkelijk in de
  container te laten kijken door de douane. Die intermediair-rol
  hebben wij vervuld.
  De voorzitter:
  Die verzoeken zijn aldoor door de bepaalde verbindingsambtenaar
  gedaan?
  De heer Bakker:
  Ik kan spreken voor 1994. In 1994 zijn de verzoeken gedaan door
  die verbindingsambtenaar.
  De voorzitter:
  Weet u ook, sinds wanneer dit praktijk is geworden? Daarvoor
  dus al?
  De heer Bakker:
  Ik begrijp uw vraag niet.
  De voorzitter:
  Weet u sinds wanneer het praktijk is geworden dat via de
  gedetacheerde ambtenaar van de FIOD aan u ofwel het
  Douane-informatiecentrum, ofwel de douanesurveillance, verzocht
  wordt om containers op dat moment ongemoeid te laten?
  De heer Bakker:
  Aan de hand van de overgedragen administratie van mijn
  voorganger blijkt dat sinds mei/juni 1992 te zijn geweest.
  De voorzitter:
  Zou het ook nog daarvoor gebeurd kunnen zijn?
  De heer Bakker:
  Ik heb daarvoor op dit moment geen enkele aanwijzing.
  De heer Rabbae:
  De heer Valente zegt dat het niet is uitgesloten dat het meer
  dan 51 containers zijn. Kunt u dit bevestigen of ontkennen?
  De heer Bakker:
  Aan de hand van de archiefgegevens bij de douane en van de
  gegevens die ik in 1994 heb geregistreerd – gegevens die binnen de
  belastingdienst voorhanden zijn, en die van het DIC – heb ik een
  totaaloverzicht gemaakt van alle containers die mogelijk tot de
  partij behoren, en dan kom ik op het aantal van 51.
  De heer Rabbae:
  Maar nogmaals: sluit u het uit dat er nog meer containers zijn
  doorgelaten?
  De heer Bakker:
  Aan de hand van de informatie die ik op dit moment heb, heb ik
  op verzoek van het rijksrechercheonderzoek dat totaaloverzicht
  gemaakt. U kunt ervan uitgaan dat ik daarin heel zorgvuldig ben
  geweest. Ik heb op dit moment geen enkele aanleiding, te
  veronderstellen dat dat er meer zouden moeten zijn, want dan had ik
  dat wel aangegeven. Maar als er meer informatie komt, sluit ik dat
  niet uit.
  De voorzitter:
  Het kunnen er meer worden, maar minder zijn het in ieder geval
  niet?
  De heer Bakker:
  Van een aantal van 51 is in ieder geval sprake. Ik heb geen
  aanwijzing om te veronderstellen dat het er meer zouden worden,
  maar ik weet dat niet.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u ook nog naar 1991 gekeken?
  De heer Bakker:
  Aan de hand van de gemeenschappelijke delers die erin zouden
  kunnen zitten, is die lijst samengesteld. Ik heb nog niet naar 1991
  gekeken.
  De heer Koekkoek:
  Gaat u dat alsnog doen?
  De heer Bakker:
  In eerste instantie heb ik op verzoek van het
  rijksrechercheonderzoek de gegevens vanaf 1992 boven tafel
  gehaald.
  De voorzitter:
  Dat zijn de gegevens die, ook omdat het rijksrechercheonderzoek
  gaat over de CID-Kennemerland, direct te maken hebben met
  CID-Kennemerland?
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Het is voorwaar een behoorlijke klus om al die
  informatie achteraf boven tafel te halen.
  De voorzitter:
  U heeft niet bekeken of de bedoelde contactambtenaar van de
  FIOD ook werkzaam is geweest bij de CID-Dordrecht?
  De heer Bakker:
  Ik heb daar nog niet naar gekeken. Maar ik heb ook geen
  aanwijzing dat er in die periode ook sprake zou zijn geweest van
  containers die op verzoek van de politie niet door de douane
  gecontroleerd zijn. Ik heb die informatie niet. Daar is ook niet om
  verzocht door de rijksrecherche.
  De voorzitter:
  Heeft u van uw voorganger niet gehoord dat hij op vragen van de
  bedoelde ambtenaar een doorzending heeft goedgekeurd via
  Dordrecht?
  De heer Bakker:
  Nee, die informatie ken ik niet.
  De heer Rabbae:
  Gaat u nog kijken naar Dordrecht?
  De heer Bakker:
  Ik heb van de rijksrecherche het verzoek gekregen om de periode
  uit te breiden naar 1990.
  De voorzitter:
  Zou u die 2,5 jaar daarvoor voor ons willen bekijken?
  De heer Bakker:
  Ja, ik had dat verzoek ook al gekregen van de rijksrecherche.
  Ik wil u die informatie uiteraard ook doen toekomen.
  De heer Rabbae:
  U trad dus aan als teamleider. U heeft toen een schriftelijke
  procedurele aanpak ingevoerd om greep te krijgen op het doorlaten
  van containers. Hoe weet u zeker dat, als u de melding krijgt dat
  het is vernietigd, dit ook is gebeurd?
  De heer Bakker:
  Ik kreeg niet de melding dat het vernietigd was.
  De heer Rabbae:
  Van wie kreeg u die melding?
  De heer Bakker:
  Ik kreeg de melding dat er zoveel verdovende middelen in beslag
  werden genomen. Ik praat nu over 1994. Toen heb ik in alle gevallen
  waarin een verzoek werd gedaan door de politie om de douane niet te
  laten kijken in de container, via de contactpersoon teruggekoppeld
  gekregen dat in alle gevallen de verdovende middelen in beslag zijn
  genomen. Zoals ik het nu zeg, heb ik het ook teruggekoppeld
  gekregen.
  De heer Rabbae:
  Maar ik neem aan dat de politie in beslag neemt om deze zaak te
  vernietigen. Waarom krijgt u geen melding dat het ook is
  vernietigd?
  De heer Bakker:
  Ik heb teruggekoppeld gekregen dat er in beslag werd genomen.
  Deze containers passen in opsporingsonderzoeken van andere teams. U
  moet zich voorstellen: de enige rol van de douane van de FIOD is,
  ervoor te zorgen dat er geen zelfstandige onderzoeken worden
  gedaan, omdat de politie daar al mee bezig is. U moet zich
  voorstellen: ik krijg in alle gevallen teruggekoppeld dat er
  inbeslagnemingen hebben plaatsgevonden. In maart 1995 krijg ik voor
  het eerst de kennis dat niet in alle gevallen alles in beslag werd
  genomen. Maar voorafgaand aan maart 1995 was ik er voor 100% van
  overtuigd dat de verdovende middelen in alle gevallen in beslag
  werden genomen.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even terug naar 1994. De heer Huisman, die hier is
  geweest, heeft verteld dat hij het allemaal wat veel vond worden.
  Hij heeft daarover de heer Teeven, uw voorganger, in 1993
  genformeerd. Heeft hij u in 1994 wel eens gezegd: Bakker, het wordt
  allemaal wat veel, wat vind jij ervan? Of wat vindt u ervan, moet
  ik zeggen.
  De heer Bakker:
  Hij mag wel jij zeggen, hoor. Wij hebben gesproken over het
  feit, dat de politie die verzoeken deed aan de douane. Hij was ook
  degene die de containers profileerde en targetteerde via het
  DIC.
  De voorzitter:
  Het Douane-informatiecentrum.
  De heer Bakker:
  Hij kreeg ook afschriften van formulieren van mij. Door mijn
  terugkoppeling, dus door de informatie die ik teruggekoppeld kreeg
  dat in alle gevallen alle verdovende middelen in beslag werden
  genomen, kon ik hem dat zeggen. In de tweede helft van 1994
  produceerde ik een overzicht, hoe vaak de verzoeken van de politie
  bij ons zijn binnengekomen. Omdat de procedure al langere tijd
  gebezigd werd, kwamen er meer mensen op de hoogte van het feit dat
  er soms containers niet gecontroleerd werden door de douane. Met
  name vanuit de douane kwamen signalen: dit is een container die
  eigenlijk binnen profielen past, en nu mag die niet gecontroleerd
  worden, omdat hij past binnen een politieonderzoek. Op het moment
  dat dat vaker voorkomt, komen er meer mensen…
  De voorzitter:
  Die zich afvragen: h, wat is dat nou?
  De heer Bakker:
  Meer mensen krijgen er kennis van dat daadwerkelijk op verzoek
  van de politie niet naar de containers wordt gekeken, en dat brengt
  veiligheidsrisico’s met zich mee, voor die mensen, maar ook voor de
  onderzoeken die daaruit voortvloeien. Toen hebben we gezegd: we
  moeten alles nog eens precies op een rijtje zetten, we moeten toch
  eens kijken of de huidige procedure de veiligheid van ambtenaren,
  onderzoeken en belangen voor 100% rechtvaardigt. Op dat moment heb
  ik informatie aan mijn superieur, de heer Van Blijswijk, gegeven,
  namelijk het overzicht van het aantal containers dat in 1994 op
  verzoek van de politie door de douane niet was gecontroleerd.
  Daarbij heb ik de informatie verstrekt dat ik in alle gevallen per
  container had teruggekoppeld welke container niet door de douane is
  ingekeken, terwijl achteraf is gebleken dat er bijvoorbeeld 5000
  kilo in beslag was genomen. Al die informatie heb ik aan hem
  verstrekt. Ik heb begrepen dat daarover later een bespreking heeft
  plaatsgevonden op het ministerie.
  De heer Rabbae:
  En daar was u niet bij?
  De heer Bakker:
  Ik ben niet bij die bespreking geweest.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u het aan uw chef, dus de heer Van Blijswijk, het
  hoofd van de FIOD, gemeld?
  De heer Bakker:
  Dat zal n of twee weken voor die bespreking zijn geweest.
  De voorzitter:
  En wie heeft de bespreking op Financin, waarover we het ook met
  de heer Huisman gehad hebben, georganiseerd? Wie is daarvan de
  aanstichter geweest?
  De heer Bakker:
  Ik weet niet of er sprake is van een aanstichter. Ik weet
  alleen dat er sprake was van een overleg, waarbij dit onderwerp
  niet als enige onderwerp op de agenda stond. Het was een regulier
  overleg, waarin deze procedures door ons onder de aandacht zijn
  gebracht.
  De voorzitter:
  Op dat moment bent u er nog steeds van overtuigd dat alles in
  beslag wordt genomen.
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens aan uw ambtenaar gevraagd of alles wel in
  beslag wordt genomen? En wist hij het?
  De heer Bakker:
  Diverse malen heb ik aan mijn collega gevraagd of er in beslag
  werd genomen. Expliciet heeft hij mij aangegeven, dat volgens zijn
  informatie in alle gevallen alles in beslag werd genomen. Ik kreeg
  dus per container expliciet teruggekoppeld, hoeveel kilo er in
  beslag was genomen.
  De heer Rabbae:
  Van hem kreeg u die terugrapportages. U vroeg aan de collega of
  het allemaal correct is gegaan.
  De heer Bakker:
  Nee, hij heeft niet gevraagd aan mij of het allemaal correct is
  gegaan.
  De heer Rabbae:
  U vroeg aan hem of alles conform de afspraak is gegaan, en u
  kreeg het antwoord van hem.
  De heer Bakker:
  In de hele procedure was een terugkoppelingsinstrument
  begrepen, namelijk dat de afloop van zo’n zaak had plaatsgevonden.
  Die terugkoppeling kreeg ik van hem.
  De heer Rabbae:
  Van wie kreeg hij de terugkoppeling?
  De heer Bakker:
  Van het hoofd RCID, neem ik aan. Van de RCID waarvoor hij
  werkte.
  De voorzitter:
  Hij was daarvan overtuigd, en u was daarvan overtuigd?
  De heer Bakker:
  Absoluut. Tot maart 1995 was ik er absoluut van overtuigd dat
  in alle gevallen alles in beslag werd genomen.
  De voorzitter:
  Wat gebeurt er dan in maart 1995? Waardoor verandert uw inzicht
  terzake?
  De heer Bakker:
  In februari/begin maart 1995 is sprake van perspublikaties in
  Duitse bladen over sigarettenzaken. Die informatie bereikte ons.
  Het was informatie die betrekking had op de RCID-Kennemerland. Met
  Van Blijswijk ben ik vervolgens naar de plaatsvervangend korpschef
  van Haarlem geweest, waar wij die sigarettenproblematiek onder de
  aandacht hebben gebracht.
  De voorzitter:
  Daar komen we nog op terug, maar nu terug naar de vraag.
  De heer Bakker:
  Op dat moment kregen wij van de RCID-Kennemerland
  teruggekoppeld dat er andere informatie was over de containers met
  verdovende middelen, die in de voorafgaande jaren hadden gespeeld.
  In maart 1995 kreeg ik er kennis van dat er een
  rijksrechercheonderzoek gaande was in Kennemerland over containers
  die in de voorafgaande jaren via de RCID waren binnengekomen.
  De voorzitter:
  Toen u de opheffing van het IRT zag, hebt u toen nooit het idee
  gekregen dat daartussen containers hadden kunnen zitten die via
  deze methode binnen waren gekomen?
  De heer Bakker:
  Natuurlijk, ik heb ook de IRT-zaak gevolgd. Ik heb het
  rapport-Wierenga diverse keren gelezen. Ik heb de publikaties van
  meneer Middelburg gevolgd. Mijn les uit de IRT was om gewoon
  precies te weten te komen wat er gebeurt. Ik mag graag precies
  weten, wat er gebeurt in mijn omgeving. Daarom heb ik de procedure
  zoals die was, vastgelegd op papier. Ik wilde gewoon precies weten,
  wat er gebeurde. Ik moet u zeggen dat, toen ik er in maart 1995
  kennis van kreeg dat ik eigenlijk gewoon belazerd was in het jaar
  daarvoor – excuses voor het woord – was ik daar goed ziek van. Ik
  heb mij ook afgevraagd, hoe dat kwam. Waar het eigenlijk op
  neerkomt, is het volgende. Ik sta achter de duinen, meneer Van
  Traa, en wat er gebeurt, gebeurt op de vloedlijn, en ik kan niet
  zien wat er op die vloedlijn gebeurt. Er is sprake van
  politieonderzoeken. Wil ik goed weten wat daar gebeurt, dan moet ik
  de aanvangsprocessen-verbaal kennen, ik moet de
  zaaksprocessen-verbaal kennen, ik moet de OT-rapportages kennen, ik
  moet de inbeslagnemingen kennen, en dat past gewoon niet in de
  wijze, waarop die informatie tot mij zou kunnen komen. Er is sprake
  van embargo-onderzoeken, van onderzoeken waarin ik gewoon geen
  inzicht heb. Ik kon dat inzicht niet hebben in die
  onderzoeken.
  De voorzitter:
  Maar de heer…
  De heer Bakker:
  Het enige wat ik kon doen, was de waarnemingen in de haven goed
  te registreren. Het alternatief is om, als je dat zicht niet hebt,
  die man terug te trekken en dus geen intermediair tussen de politie
  en de douane te zetten. Wat er dan gebeurt, is dat
  douane-ambtenaren in containers onderzoekingen gaan doen die passen
  in opsporingsonderzoeken. Douane en politie gaan dan containers in,
  en er komt een stammenstrijd in het havengebied. Op deze wijze,
  door de intermediair-rol te vervullen tussen de politie en de
  douane, wilde ik dat voorkomen. Door een goede administratie en
  vastlegging wilde ik zicht krijgen op wat er daadwerkelijk
  gebeurde.
  De voorzitter:
  Nu deed uw liaisonambtenaar nog iets meer: hij zorgde ook voor
  een juiste betaling van de invoerrechten, zodat de ladingen waar
  het officieel om ging, goed afgehandeld werden. Ik denk aan de
  accijnzen en invoerrechten etcetera. Hij zorgde voor een goede
  afhandeling van de papieren. Heeft u zich wel eens afgevraagd, wie
  voor de betaling daarvan zorg droeg?
  De heer Bakker:
  Het is juist dat hij die werkzaamheden deed. Ik had met het
  hoofd-RCID een convenant gesloten, waarin wij hadden afgesproken
  dat de werkzaamheden die mijn collega deed, door hem inhoudelijk
  zouden worden geleid. Dat kon ook niet anders, want het waren
  CID-trajecten. Zoals meneer Rabbae al heeft aangegeven, heeft de
  FIOD geen CID-status. Ik kon die werkzaamheden niet functioneel en
  materieel leiden.
  De heer Rabbae:
  Maar het is uw ambtenaar.
  De heer Bakker:
  Het is mijn ambtenaar, die fysiek en feitelijk ook daar
  werkzaam was. Hij was werkzaam in het kantoor van de
  RCID-Kennemerland. De leiding van zijn werkzaamheden lag bij het
  hoofd-RCID, en alle werkzaamheden zouden plaatsvinden onder leiding
  van een RCID-officier.
  De heer Rabbae:
  Maar formeel bent u verantwoordelijk voor zijn doen en laten?
  Zo is het toch?
  De heer Bakker:
  Ik ben verantwoordelijk voor mijn mensen. Hij wordt door
  Financin betaald, en hij is in mijn team werkzaam. Als u dat zo
  wilt zien, dan mag dat. Maar ik geef u aan dat de functionele en
  materile aansturing van deze man alleen kon plaatsvinden door het
  hoofd-RCID. Dat was ook onderdeel van het convenant dat ik gesloten
  had: de feitelijke aansturing van deze man vond plaats door het
  hoofd-RCID. Het informeren van een CID-officier was een
  verantwoordelijkheid van het hoofd-RCID. Dat was onderdeel van het
  convenant.
  De heer Rabbae:
  Onder aansturing verstond u ook de kwestie van de
  betalingen?
  De voorzitter:
  Heeft u zich wel eens afgevraagd, waar dat geld allemaal
  vandaan kwam?
  De heer Bakker:
  De werkzaamheden die daar verricht werden, vonden plaats onder
  leiding van die RCID-man.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens gevraagd, hoe ambtenaren…
  De heer Bakker:
  Nee. Dat past in dezelfde context als het verhaal dat ik u net
  heb verteld: dit zijn werkzaamheden binnen politieonderzoeken. Wil
  ik daarover een goed waardeoordeel geven, dan moet ik alle ins and
  outs kennen. Ik sta weer achter die duinen, meneer Van Traa.
  De voorzitter:
  U staat achter de duinen? Maar u zat toch allemaal in
  Haarlem?
  De heer Bakker:
  Ik begrijp niet wat u met die opmerking bedoelt. Het verschil
  tussen het hoofdbureau van politie en Schalkwijk overzie je niet op
  zo’n feitelijke afstand.
  De heer Koekkoek:
  Wat veronderstelde u dat er gebeurde met de invoerrechten en de
  accijnzen? Wat was normaal gesproken het geval geweest? Wie zou dat
  betalen?
  De heer Bakker:
  Ik heb nimmer inzicht gehad in die CID-trajecten. Ik weet dus
  niet, wat daar gebeurd is.
  De heer Koekkoek:
  U weet het nu wel.
  De heer Bakker:
  Maar ik wist het niet. Ik heb al aangegeven dat ik die
  wetenschap in maart 1995 heb gekregen.
  De heer Koekkoek:
  En die wetenschap is?
  De heer Bakker:
  In 1995 heb ik de wetenschap gekregen dat er in containers
  waarvan ik in 1994 had doorgekregen dat er bijvoorbeeld 5000 kilo
  in beslag was genomen, oorspronkelijk bijvoorbeeld 7000 of 8000
  kilo had gezeten. Er was dus 2000 tot 3000 kilo niet in beslag
  genomen.
  De heer Koekkoek:
  En wie betaalde de invoerrechten en accijnzen?
  De heer Bakker:
  Ik heb begrepen dat mijn man bij de douane-expeditie de
  afhandeling van die zaken heeft geregeld. Hij kreeg van het
  hoofd-RCID het geld om dat te betalen.
  De heer Koekkoek:
  En waar kwam dat geld vandaan?
  De heer Bakker:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Weet u dat nu nog niet?
  De heer Bakker:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u daar een vermoeden van?
  De heer Bakker:
  Op dit moment vindt daarnaar een onderzoek plaats door de
  rijksrecherche. Twee van mijn medewerkers zijn heel hard bezig om
  daar zicht op te krijgen. Ik weet niet, wat die mensen doen.
  De voorzitter:
  U heeft daar op dit moment geen zicht op?
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De heer Rabbae:
  Weet u wat ik niet begrijp? U bent een financile man van het
  ministerie van Financin. Dat ministerie moet ervoor zorgen dat er
  geld binnenkomt. U informeert helemaal niet naar de vraag, wie de
  invoerrechten betaalt, en waar dat gebeurt. Je mag met de CID
  meegaan, als je er maar voor zorgt dat de zaak correct wordt
  uitgevoerd als het gaat om de invoerrechten. Dat zijn allemaal
  zaken die aan uw horizon voorbij zijn gegaan.
  De heer Bakker:
  U legt dat zo uit, maar dat is niet de werkelijkheid.
  De heer Rabbae:
  Ik vraag het.
  De heer Bakker:
  Maar in uw vraag zit ook een suggestie. De FIOD is een
  opsporingsinstantie. Wat hier gebeurt, is een intermediair-rol van
  n van mijn medewerkers tussen de politie en de douane. In dit
  geval, heb ik begrepen, zijn die gelden door de douane-expediteur
  uiteindelijk gewoon afgedragen. Dat zijn verhoudingen tussen
  douane-expediteurs en de douane, met verrekeningen en dat soort
  zaken. Daar hebben wij als FIOD geen betrokkenheid bij. De normale
  controle vindt plaats door de douane en de reguliere
  belastingdienst; bij het innen van gelden is de FIOD niet
  betrokken.
  De voorzitter:
  De sleutel ligt dus bij de CID’s waarvoor dit mogelijk is
  gebeurd. Daar moeten we dus gaan vragen of dat geld regulier uit
  een politiepot komt.
  De heer Bakker:
  Als mijn man zegt dat hij die gelden kreeg van het hoofd RCID,
  lijkt het mij juist om aan dat hoofd-RCID te vragen, waar hij die
  gelden vandaan heeft gehaald.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil nog even terugkomen op het convenant. U zegt dat dit
  punt bij het hoofd-RCID moet worden nagevraagd. Maar u zult er toch
  wel een oordeel over hebben of het laatste dat werd genoemd – het
  met beschikbaar gestelde middelen voldoen van de accijnzen door uw
  medewerker – binnen de kaders van het convenant over de feitelijke
  aansturing viel?
  De heer Bakker:
  De inhoud van het convenant – dat kunt u krijgen, maar
  misschien heeft u het al – betreft de aansturing van de
  werkzaamheden van mijn medewerker. We praten over accijnzen,
  invoerrechten en omzetbelasting. Die zaken speelden dus in de
  inhoudelijkheid van die onderzoeken. Nogmaals, ik heb in die
  intermediair-rol geen zicht op de inhoud van politieonderzoeken, en
  dat zicht kon ik ook niet krijgen.
  De heer Rouvoet:
  U heeft er geen zicht op, maar u heeft ook geen problemen met
  dit element?
  De heer Bakker:
  Met meneer Van Traa ben ik genteresseerd in de vraag, waar dat
  geld uiteindelijk vandaan is gekomen.
  De heer Rouvoet:
  Hebt u moeite met het element van de intermediair-rol, of vindt
  u dat dat best binnen het convenant kan vallen?
  De heer Bakker:
  Dat betreft werkzaamheden van het RCID, en die werkzaamheden
  pasten binnen het convenant.
  De heer Koekkoek:
  Hoe hebt u de 51 containers ontdekt? Hoeveel daarvan waren
  vooraf gesignaleerd door het Douane-informatiecentrum of de
  voorloper(s) daarvan?
  De heer Bakker:
  Precieze aantallen ken ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Ongeveer.
  De heer Bakker:
  Ik ken de werkwijze van het Douane-informatiecentrum, en ik
  moet u zeggen dat dat kwalitatief gezien heel ver vooruitloopt in
  Nederland, maar ook in West-Europa, misschien wel wereldwijd, in
  het profileren en targetteren van containers. Het is gebeurd. Ik
  heb wetenschap dat containers op verzoek van de RCID werden
  aangemeld met de opmerking dat de douane daar niet in moest kijken.
  Frequent kreeg ik te horen, op het moment dat ik mijn bescheid liet
  doorfaxen naar de heer Huisman, dat de container al was
  gelokaliseerd of getargetteerd.
  De heer Koekkoek:
  In de meerderheid van die 51 gevallen?
  De heer Bakker:
  Het is frequent voorgekomen dat, als die fax doorkwam, ik
  achteraf hoorde dat men hem daar ook al had gelokaliseerd.
  De heer Koekkoek:
  Hoe bent u, behalve aan de hand van die informatie, achter dit
  aantal van 51 gekomen?
  De heer Bakker:
  Op verzoek van de rijksrecherche heb ik alle containers op een
  rijtje gezet, waarvoor verzoeken zijn binnengekomen. 1994 Was het
  makkelijkste jaar, want toen kon ik ze zo boven tafel krijgen.
  Daarnaast heb ik alle gegevens van mijn voorganger geanalyseerd en
  op een rijtje laten zetten. Vervolgens heb ik gegevens van mijn
  college, die de intermediair-rol vervulde naar de CID, erbij
  gehaald. Daar kwamen ook nog containernummers en zaken naar
  voren.
  De heer Koekkoek:
  Dus uit het oude IRT?
  De heer Bakker:
  Het betreft ook zaken van het oude IRT. Dat zijn ook zaken van
  mijn collega, absoluut.
  De heer Koekkoek:
  Dus daaruit hebt u ook containers naar boven gehaald?
  De heer Bakker:
  Absoluut. Dat zijn bescheiden die mijn voorganger in een ordner
  had zitten. Ik heb in 1994 niet meer gedaan dan het eromheen bouwen
  van een administratieve organisatie, met functiescheidingen en dat
  soort zaken.
  De heer De Graaf:
  Een tijdje geleden zei u tijdens dit verhoor dat u zich
  belazerd voelde. U werd er ook goed ziek van. Door wie bent u
  eigenlijk belazerd, althans voelde u zich belazerd?
  De heer Bakker:
  Ik voelde mij belazerd door de dienst die de informatie
  aangeleverd heeft dat in alle gevallen in beslag werd genomen.
  De heer De Graaf:
  En dat was de RCID?
  De heer Bakker:
  Ja. De RCID-Kennemerland.
  De heer De Graaf:
  En heeft u dat ooit opgenomen met het toenmalige hoofd van de
  RCID?
  De heer Bakker:
  Ik heb geen contact opgenomen met het toenmalige hoofd van de
  RCID, want op dat moment was sprake van een
  rijksrechercheonderzoek, en ik heb in mijn verklaringen aan de
  rijksrecherche duidelijk gemaakt, wat er is gebeurd. Het is niet
  aan mij, daarover in die fase met hem te spreken.
  De heer De Graaf:
  Was het niet een beetje naef van u dat u, met het uitkomen van
  de IRT-affaire, het rapport-Wierenga en de vele publikaties over
  doorlevering en softdrugs die op de markt zijn verdwenen, tot aan
  maart 1995 zegt: alles is in beslag genomen, ik heb het een keer
  gevraagd, en toen kreeg ik het antwoord “ja”?
  De heer Bakker:
  Dat waardeoordeel laat ik graag aan u over.
  De heer De Graaf:
  Maar ik vraag u wat u er zelf, achteraf, van vindt.
  De heer Bakker:
  In alle gevallen heb ik teruggekoppeld gekregen wat er in
  beslag werd genomen. In alle gevallen kreeg ik teruggekoppeld dat
  sprake was van politieonderzoeken. Ik had niet meer mogelijkheden,
  zoals ik heb geschetst, om inzicht te krijgen in de inhoud van de
  politieonderzoeken, waar het allemaal inpaste. In alle gevallen is
  sprake van officieren van justitie die die toestemming geven.
  Ondanks het feit dat het de verantwoordelijkheid was van het
  hoofd-RCID om de CID-officier in te lichten, heb ik in 30 tot 40%
  van de gevallen dat ook nog eens zelf geverifieerd: “ik heb hier
  een formulier, en daar ben je van op de hoogte?”. In n geval was er
  in eerste instantie een misverstand over, maar in alle gevallen
  kreeg ik van die officieren bevestigd dat zij toestemming hadden
  gegeven, omdat dat paste in politieonderzoeken.
  De heer De Graaf:
  Het ging mij niet om toestemming van de officier van justitie,
  want dat is een andere zaak. U kreeg teruggemeld dat in beslag was
  genomen. Maar tegelijkertijd zag u alle berichten dat in diezelfde
  regio op grote schaal was doorgelaten. Hoe kon u het n met het
  ander rijmen? Of heeft u zich die vraag nooit gesteld?
  De heer Bakker:
  Ik ging er ook vanuit dat de zaken die toen speelden, niet meer
  zouden spelen in 1994.
  De voorzitter:
  Voor uw eigen periode ging u ervan uit dat het voorbij
  was.
  De heer Bakker:
  Absoluut. Ik heb u de wetenschap waarop ik die conclusie
  baseerde, aangegeven, evenals de beperkingen waardoor het niet
  mogelijk was, daarover nog meer informatie te krijgen.
  De heer Vos:
  Ik wil nog een vraag stellen over het convenant dat u heeft
  gesloten. Aan de hand van het convenant heeft u de praktijk
  bevestigd die plaatsvond. Dat betekende, dat een medewerker van uw
  dienst werkzaam bleef bij de RCID. Dat kostte uw dienst geld. Wat
  was de beoogde meerwaarde voor uw dienst? Het zal immers geven en
  nemen zijn geweest.
  De heer Bakker:
  Ja. Zoals ik al aangaf, zit de douane op de kruispunten van het
  goederenverkeer. Alle containers komen uiteindelijk via met name de
  havengebieden van Amsterdam en Rotterdam – misschien wel in
  omgekeerde volgorde – naar binnen. Wat wij wilden voorkomen, was
  dat er inderdaad binnen die haventerreinen allerlei zaken zouden
  spelen. Ik gaf al aan dat er heel veel containers al werden
  getargetteerd en geprofileerd door het DIC. Als die containers door
  de politie niet bij ons waren aangemeld, liepen die
  politieonderzoeken schade op, doordat wij zelfstandig met die
  containers opsporingsonderzoeken zouden kunnen gaan doen.
  De voorzitter:
  Schoonvegen.
  De heer Bakker:
  Absoluut. U kunt zeggen: waarom dan een FIOD-medewerker? We
  praten over de BV Nederland, over n belastingdienst, en de FIOD-rol
  is die van loket tussen de politie en de belastingdienst. Die man
  is daarvoor gestationeerd, in dit geval bij de
  RCID-Kennemerland.
  De heer Vos:
  Denkt u achteraf toch niet dat u met name het politiebelang
  heeft gediend, en veel minder het FIOD-belang?
  De heer Bakker:
  Dat is volstrekt helder. Als de suggestie wordt gewekt dat de
  FIOD betrokken is bij doorleveringen, en als ik u aangeef dat ik in
  alle jaren dat ik bezig ben met opsporing nimmer n kilo verdovende
  middelen in het vrije verkeer heb laten komen, mag u van mij
  aannemen dat ik daar niet vrolijk van word.
  De voorzitter:
  Wij kunnen het uw medewerker niet vragen, omdat hij op dit
  moment niet te bevragen is, maar hij moet het toch geweten
  hebben?
  De heer Bakker:
  Na maart 1995 heb ik, ook nadat ik de wetenschap kreeg uit het
  rijksrechercheonderzoek, en door de vraagstelling van de mensen
  over het Rotterdam-traject, hem gevraagd: jij hebt expliciet naar
  mij teruggekoppeld dat er altijd in beslag werd genomen, heb jij
  mij nu belazerd, of ben jij ook belazerd? Hij heeft mij verzekerd
  dat hij ook nimmer heeft geweten dat die goederen in het vrije
  verkeer kwamen. Ook aan hem werd teruggekoppeld, zo heeft hij mij
  verzekerd, dat die goederen in beslag werden genomen.
  De heer Rabbae:
  Heeft uw voorganger u niet op de hoogte gesteld van een
  twijfelgeval, waarbij ook deze ambtenaar betrokken is geweest? Dat
  was al in 1993. Ging er toen bij u geen lampje branden?
  De heer Bakker:
  Ik ken die informatie niet. Als er informatie is dat er zaken
  zijn die niet kloppen, moeten die zaken boven tafel komen en moeten
  daaraan consequenties worden verbonden. Als blijkt dat er niets aan
  de hand is, kun je daar geen consequenties aan verbinden.
  De voorzitter:
  Ik wil iets verder teruggaan in de geschiedenis. Een van de
  tipgevers van de FIOD was toch een chauffeur, die dat al jarenlang
  deed?
  De heer Bakker:
  Dat is juist. Ik heb in 1994 de informatie gekregen dat sprake
  was van een tipgever, die op enig moment bij de FIOD is
  binnengelopen. Die tipgever heeft in het begin informatie
  aangeleverd. Ik ken de inhoud van die informatie niet, en ik weet
  niet wat daar in 1989 is gebeurd. Op enig moment bleek die man veel
  meer informatie aan te leveren dan voor zaken die uitsluitend zagen
  op fiscale zaken. Dat is voor mijn voorganger aanleiding geweest om
  die man over te dragen aan in dit geval de RCID-Dordrecht.
  De voorzitter:
  Maar die chauffeur werd toch ook begeleid door dezelfde
  ambtenaar waar we het al over hadden?
  De heer Bakker:
  In 1989, zo heb ik achteraf begrepen, was de contactpersoon van
  de chauffeur inderdaad de medewerker waar u op doelt.
  De voorzitter:
  Dezelfde. Toen is toch ook al informatie binnengekomen over
  betrokkenheid van een verdovende-middelenbende?
  De heer Bakker:
  Ik ken die informatie niet. Ik heb geen zicht op
  informatiestromen in 1990, 1991 of 1992.
  De voorzitter:
  Daar heeft u geen zicht op.
  De heer Bakker:
  Daar kan ik u niets over zeggen.
  De voorzitter:
  Maar weet u wel, welke rol de tipgever/chauffeur heeft
  gespeeld?
  De heer Bakker:
  Ik heb in een Duits programma deze chauffeur horen verklaren
  dat hij ten behoeve van de politie in Haarlem werkzaamheden heeft
  verricht in de Rauschgifthandel.
  De voorzitter:
  Dat heeft u hem op de Duitse televisie zien verklaren. Maar
  heeft die chauffeur niet, ook op instigatie van de heer De Jong, uw
  ambtenaar, trajecten verzorgd door als chauffeur op te treden bij
  het vervoer van containers?
  De heer Bakker:
  Ik heb achteraf begrepen dat voor de CID-werkzaamheden van mijn
  medewerker ten behoeve van gesloten CID-trajecten – ik doel met
  name op IRT-trajecten – gold dat, als binnen die trajecten behoefte
  was aan een chauffeur, deze man daarin is opgetreden. Dat heb ik
  die man zelf horen zeggen, en dat heb ik achteraf bevestigd
  gekregen van mijn medewerker.
  De voorzitter:
  U heeft dat ook bevestigd gekregen van uw medewerker?
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Nu blijkt tevens dat de chauffeur is betrokken bij
  sigarettentransporten, waarover u zoven sprak.
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Weet u hoeveel sigarettentransporten het zijn?
  De heer Bakker:
  Ik weet het niet precies, maar er is een behoorlijk aantal
  sigarettentrajecten geweest in Duitsland. Ik heb die gegevens op
  dit moment niet voor u voorhanden. Ik heb daarover verklaard bij de
  rijksrecherche. Maar er zijn ook tientallen zendingen in Nederland
  geweest, die in Nederland zijn gestart, en waar sprake is van
  ongezuiverde documenten in Nederland. Ik doel op zendingen van
  sigaretten, die kennelijk niet hun reguliere bestemming hebben
  bereikt.
  De voorzitter:
  Dat zijn dus meerdere tientallen.
  De heer Bakker:
  Het precieze aantal weet ik niet, maar het gaat inderdaad om
  substantile hoeveelheden.
  De voorzitter:
  Substantile hoeveelheden. U bent daarover getipt, en er is aan
  u gevraagd of u die informatie kon gebruiken.
  De heer Bakker:
  Deze chauffeur, zoals u hem duidt, is op enig moment werkzaam
  binnen de RCID-Kennemerland, in de IRT-trajecten, zoals ik u net
  heb geschetst. Dat heb ik hem op televisie horen verklaren, en dat
  heb ik teruggekoppeld gekregen van mijn man. Tijdens die
  werkzaamheden, waar hij dus als informant en misschien als
  infiltrant opereerde voor de RCID-Kennemerland, is hij met
  informatie gekomen over sigarettentransacties. Vervolgens is aan
  het hoofd van de douanerecherche van de FIOD gevraagd, of wij
  genteresseerd waren in informatie over sigarettensmokkel. Ik doel
  op het niet op de juiste wijze aanzuiveren van zendingen
  sigaretten. Op dat moment zijn wij als FIOD volop bezig met
  allerlei zaken, wat ook in de pers heeft gestaan. Alles bij elkaar
  betreft het vele honderden miljoenen guldens, waarbij sprake is van
  sigarettensmokkel. Wij zijn dan volop bezig met allerlei zaken in
  verband met strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van
  sigarettensmokkel . Het hoofd van de douanerecherche van de FIOD
  zegt op dat moment dat, als er informatie is over de
  sigarettensmokkel, hij daarin genteresseerd is en dus die
  informatie wil hebben. Dat wordt teruggekoppeld, en vervolgens
  wordt daaraan geen vervolg meer gegeven. Dan blijkt achteraf dat er
  onder regie van de RCID-Kennemerland – er was immers sprake van een
  informant/infiltrant van de RCID-Kennemerland – een aantal
  zendingen is uitgevoerd. Wat daarover binnen de RCID-Kennemerland
  is afgesproken, weet ik niet, want daar heb ik geen zicht op.
  De voorzitter:
  U zegt zo stellig: een informant van RCID-Kennemerland. Het kan
  toch ook gewoon iemand zijn die wel medewerking verleende, maar dit
  misschien wel op zijn eigen houtje deed? Weet u zeker dat het hier
  gaat om een reguliere tipgever/informant van de
  RCID-Kennemerland?
  De heer Bakker:
  Het is mij bekend dat deze meneer…
  De voorzitter:
  …werkzaamheden heeft verricht voor. Maar daarmee is hij nog
  geen informant van.
  De heer Bakker:
  …werkzaam is onder het regime van de RCID, want de
  werkzaamheden die hij daar verrichtte, deed hij onder het regime
  van de RCID.
  De voorzitter:
  Maar het zou ook nog kunnen dat hij onder de paraplu van andere
  werkzaamheden, gewoon op zijn eigen houtje die containers
  sigaretten reed.
  De heer Bakker:
  Ik sluit niets uit. Maar wij hebben als FIOD geen aparte
  afspraken met deze meneer gemaakt over mogelijkheden om
  sigarettentransacties te fiatteren of iets dergelijks. Wij hebben
  als FIOD daarin geen enkele toestemming of betrokkenheid
  gehad.
  De voorzitter:
  Is u bekend of deze chauffeur vroeger voor u gewerkt
  heeft?
  De heer Bakker:
  Ik heb geen enkele informatie die aanleiding zou zijn om te
  veronderstellen dat deze man voor de FIOD werkzaamheden zou hebben
  verricht. Geen enkele!
  De voorzitter:
  Maar hij heeft vroeger toch wel tips gegeven?
  De heer Bakker:
  Ik heb al eerder aangegeven dat de relatie met deze man zich in
  1989/1990 volledig aan mijn zicht onttrekt. Ik heb daar geen enkel
  zicht op. Maar ik heb ook geen informatie, dat hij inderdaad
  informatie heeft geleverd. Ik weet dat gewoon niet.
  De voorzitter:
  Wie kan dat nog weten?
  De heer Bakker:
  U gaat ervan uit dat het zo is.
  De voorzitter:
  Of dat het niet zo is. Waarom vraag ik dit? Omdat het een van
  de personen is die vroeger optrad als tipgever voor de FIOD. Dan
  vraag je je af, wat voor tips hij gaf, en waar ze over gingen. Ook
  al omdat hij zelf klaarblijkelijk, zoals u zelf zegt, heeft
  verklaard: ik ben altijd al werkzaam geweest voor de politie.
  De heer Bakker:
  Ik heb geen enkele aanwijzing die het vermoeden rechtvaardigt,
  dat hij in die periode zaken heeft gedaan.
  De voorzitter:
  U heeft het zicht niet.
  De heer Bakker:
  Ik heb die informatie niet. Ik heb het zicht ook niet, maar ik
  heb de informatie niet. De informatie die van deze man bekend is
  binnen de FIOD heb ik tot mijn beschikking, en daaruit blijkt niets
  van dit soort dingen.
  De voorzitter:
  Heeft u nog maatregelen genomen om in de toekomst misverstanden
  in de communicatie te voorkomen over wat zo’n persoon wel of niet
  mag onder uw regie?
  De heer Bakker:
  Als de RCID op dit moment een verzoek heeft om zaken te doen
  met de douane, loopt dat via mij persoonlijk. De PG-vergadering
  heeft als standpunt ingenomen dat er geen containers meer kunnen
  worden doorgevoerd.
  De voorzitter:
  Tenzij.
  De heer Bakker:
  Ja, tenzij. Zij hebben aangegeven dat er geen containers meer
  kunnen worden doorgevoerd. Dat is tenminste mijn perceptie
  daarvan.
  De voorzitter:
  De brief is wel iets uitgebreider.
  De heer Bakker:
  Ok, maar mijn perceptie van het geheel is dat dit gekoppeld is
  aan de officieren van justitie. De douane staat vervolgens aan de
  buitenkant van de grens, en met de directeur-FIOD en de
  directeur-douane is afgesproken dat bij elke container waar de
  politie eventueel direct naar de douane zal gaan, geen toestemming
  wordt gegeven om die containers wel of niet in te kijken, door te
  laten gaan of wat dan ook, dan nadat de collega of ik daarop een
  paraaf heeft gezet.
  De voorzitter:
  Is het voor zo’n sigarettensituatie ook noodzakelijk dat een
  officier toestaat dat zo’n smokkeltraject kan worden
  voortgezet?
  De heer Bakker:
  Absoluut. Ik zou in de eerste plaats die opsporingsmethode niet
  gebruiken, en in de tweede plaats zouden wij, als wij als FIOD met
  dit soort zaken bezig zouden zijn, hele korte lijnen en directe
  communicatie met de officier van justitie hebben, als zo’n voorstel
  ons berhaupt al zou bereiken.
  De voorzitter:
  Maar toen de douanerecherche zei, daarover wel verdere
  informatie te willen hebben, vond u een paar keer toch wel
  goed?
  De heer Bakker:
  Wij vonden helemaal niets goed.
  De voorzitter:
  U vond niets goed.
  De heer Bakker:
  Er was in dat gesprek niet aangegeven dat sprake zou zijn van
  transacties met sigaretten; in dat gesprek is aangegeven dat er
  informatie beschikbaar was over sigarettensmokkel.
  De voorzitter:
  Maar dan vraagt men toch: wat doet die meneer? En die chauffeur
  kon u toch ook al bekend zijn?
  De heer Bakker:
  Ik weet niet eens of die meneer op dat moment direct gekoppeld
  werd met die Duitse chauffeur. Dit speelt zich af voor mijn tijd,
  maar ik beschik over die wetenschap, omdat ik er in mijn tijd mee
  geconfronteerd werd, en omdat ik daar onderzoekingen naar heb
  gedaan. Maar het is niet zo dat wij als FIOD toestemming zouden
  hebben gegeven, of berhaupt al toestemming hadden kunnen geven, om
  sigaretten of iets dergelijks door te laten gaan.
  De heer Rabbae:
  Heeft deze man geld gekregen voor zijn
  sigarettentrajecten?
  De heer Bakker:
  Zoals ik al eerder heb aangegeven, hebben wij als FIOD nimmer,
  in wat voor onderzoeken dan ook, geld gegeven aan mensen, buiten de
  heel kleine incidentele zaken. Ik sluit niet uit dat dat wel eens
  gebeurd is, maar dan praten we dus over heel kleine bedragen. Maar
  ik heb daar zelf geen zicht op, dus ik kan daar ook niets over
  verklaren. Deze man heeft absoluut geen geld van de FIOD
  gekregen.
  De voorzitter:
  Maar uw medewerker heeft toch wel medewerking verleend, opdat
  hier de papieren in de sigarettentrajecten werden afgestempeld,
  zodat er hier geen moeilijkheden ontstonden met de douane?
  De heer Bakker:
  Ik begrijp uw vraag niet. Wat zou mijn medewerker hebben
  gedaan?
  De voorzitter:
  Hij heeft toch wel medewerking verleend bij het vervullen van
  de douane-formaliteiten in dit traject?
  De heer Bakker:
  Daar heb ik geen enkele informatie over.
  De voorzitter:
  Daar moet u toch informatie over hebben, want via hem weet u
  toch ongeveer, om hoeveel containers het gaat?
  De heer Bakker:
  Nee, de informatie over hoeveel containers het is gegaan, heb
  ik aan de hand van de archieven binnen de belastingdienst, in het
  bijzonder binnen de douane, verkregen. Maar ik heb geen enkele
  aanwijzing – integendeel – dat mijn man betrokken zou zijn bij het
  opmaken van documenten of iets dergelijks. Absoluut niet!
  De heer Koekkoek:
  Wat keurt u af in de methode om door middel van een beetje
  smokkel een heel smokkeltraject op het spoor te komen, even
  aangenomen dat het om een beetje smokkel ging?
  De heer Bakker:
  Als ik de vraag wat mag abstraheren, dan vraagt u, wat in mijn
  beleving goede opsporingsmethoden zijn.
  De heer Koekkoek:
  Nee, dat is mijn vraag niet. U zegt, die methode af te keuren.
  Mijn vraag is, waarom.
  De heer Bakker:
  Ik zou nimmer goederen laten doorgaan om zaken boven tafel te
  krijgen.
  De heer Koekkoek:
  Maar waarom niet?
  De heer Bakker:
  Omdat ik denk dat ik dat niet nodig heb.
  De heer Koekkoek:
  En toen wilde u een verhaal houden over betere methoden, maar
  daar vroeg ik even niet naar.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog een vraag stellen over de betrokken chauffeur. U zei
  zo expliciet dat hij informant, wellicht zelfs infiltrant was voor
  de RCID.
  De heer Bakker:
  Met een vraagteken erachter.
  De heer De Graaf:
  Maar dat weet u niet? U weet niet of hij daar ook daadwerkelijk
  is ingeschreven als informant? U weet alleen maar dat hij
  chauffeursdiensten verrichtte?
  De heer Bakker:
  Die vraag hebben wij op enig moment gesteld aan de
  plaatsvervangend korpschef, die daarover heeft genformeerd bij zijn
  hoofd-RCID. Daar kwam hij niet voor.
  De heer De Graaf:
  Hij kwam niet voor in de CID-registers van de RCID.
  De heer Bakker:
  Nee. Maar dat paste ook in de lijn, omdat daar over het
  algemeen op dat moment niet heel veel vastleggingen waren.
  Vervolgens zijn er vragen gesteld aan de CID van het kernteam. Daar
  was in eerste instantie ook geen wetenschap of kennis over deze
  man, maar na wat meer gedetailleerde informatie bleek die man daar
  wel bekend te zijn.
  De heer De Graaf:
  Hij bleek ingeschreven te staan als informant?
  De heer Bakker:
  Dat kan ik niet beoordelen. Daar heb ik geen zicht op, en geen
  toegang toe.
  De heer De Graaf:
  Heel veel mensen, ook hier, hebben inmiddels kennis van die
  man, maar dat is iets anders dan ingeschreven staan. Dat weet u dus
  gewoon niet.
  De heer Bakker:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  We moeten er dus voorlopig vanuit gaan dat hij werkzaamheden
  heeft verricht voor…
  De heer Bakker:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Maar ook werkzaamheden in samenwerking met uw medewerker.
  De heer Bakker:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog n heel ander ding vragen. Verleden week heeft de
  officier van justitie mevrouw Gonsalez hier gesproken over het
  bezoek dat zij aan de FIOD heeft gebracht om leggers van enkele
  journalisten in te zien. Bent u daarbij betrokken geweest?
  De heer Bakker:
  Ja. Zij heeft een verzoek om informatie aan mij gericht.
  De voorzitter:
  U had kunnen weigeren, omdat het ging om een pro-actief
  onderzoek, waarbij zij zich in het verhoor baseerde op de Wet
  persoonsregistratie.
  De heer Bakker:
  Mijn perceptie van de vraagstelling is geweest dat zij deze
  vraagstelling heeft gedaan in februari 1995. Wij hadden
  besprekingen in het kader van de bijdrage van de FIOD aan het
  kernteam, en mijn perceptie op dat moment was ook dat die
  vraagstelling plaatsvond in het kader van haar rol als CID-officier
  van dat kernteam. Die informatie heeft zij aan mij gevraagd, dus in
  het kader van een strafrechtelijk onderzoek wat zich bevindt in de
  GVO-fase. Dat was de perceptie die ik op dat moment had van haar
  vraagstelling. Ik heb dat voorgelegd aan het plaatsvervangend hoofd
  van de FIOD, gelet op het karakter van de vraagstelling. Dat
  karakter past in de mogelijkheden om in deze fase van het onderzoek
  de informatie beschikbaar te stellen. Wat ik vervolgens heb gedaan,
  is de leggers van deze mensen op te vragen binnen de
  belastingdienst. Ik heb daar persoonlijk naar gekeken; daar zijn
  slechts heel weinig mensen binnen de FIOD van op de hoogte, gelet
  op het karakter van de vraagstelling. Er was een vermoeden van
  relaties tussen criminelen en deze journalisten. De vraagstelling
  was of uit de gegevens van deze mensen zou blijken dat wellicht een
  veel groter uitgavenpatroon of vermogen aanwezig is…
  De voorzitter:
  Of betalingen krijgen…
  De heer Bakker:
  Precies. Meer dan wellicht mogelijk is in hun positie.
  De heer Rabbae:
  De vraag was dus niet of zij in loondienst waren?
  De voorzitter:
  Dat is ook een beetje moeilijk.
  De heer Bakker:
  De vraagstelling was om te kijken of er inderdaad een andere
  vermogenspositie was dan gerechtvaardigd was aan de hand van
  inkomsten uit reguliere banen. Ik heb die leggers bekeken, en ik
  heb daarin geen bijzonderheden aangetroffen. Ik heb dat aan mijn
  plaatsvervanger gegeven, die zich met name bezighoudt met externe
  contacten, in dit geval in kernteamactiviteiten. Hij heeft de zaak
  teruggekoppeld met mevrouw Gonsalez. Ik wil benadrukken dat wij als
  FIOD in dit onderzoek geen enkele betrokkenheid hebben met
  betrekking tot een deeltraject of een onderzoek naar deze
  journalisten.
  De voorzitter:
  Maar u zegt: zij heeft mij dat in haar hoedanigheid als
  CID-officier gevraagd, en ik ging ervan uit dat sprake was van een
  gerechtelijk vooronderzoek.
  De heer Bakker:
  Nee, zij heeft dat in mijn perceptie gevraagd…
  De voorzitter:
  Maar uw perceptie is geen stuk papier.
  De heer Bakker:
  Zij heeft dat gevraagd tijdens een bespreking, waar wij spraken
  over de bijdrage van de FIOD aan het kernteam , het team van de
  heer Dros. Op dat moment was dat onze perceptie, en ook die van
  mijn collega en plaatsvervanger. In een latere fase heb ik begrepen
  van mijn collega dat zij, nadat zij de informatie al had gekregen
  in een andere bespreking – er vinden frequent besprekingen plaats –
  ook nog heeft verwezen naar een ander onderzoek, waaraan zij ook
  als officier verbonden zou zijn. Ook dat onderzoek bevond zich in
  een operationele fase en een opsporingsfase.
  De voorzitter:
  Wreekt zich daar wellicht dat u dit soort verzoeken mondeling
  en niet schriftelijk krijgt?
  De heer Bakker:
  Zij heeft dit verzoek in eerste instantie mondeling aan mij
  gedaan, en vervolgens heeft zij op papier de grondgegevens van de
  journalist aangereikt. Er is dus sprake van een mondeling verzoek,
  aangevuld met schriftelijke aantekeningen.
  De voorzitter:
  Wat ik bedoel is dat de wettelijke basis voor zo’n verzoek en
  de precieze positionering waarin men het moet zetten, blijkbaar
  ontbreken, wat aanleiding blijkt te kunnen zijn voor verschillende
  interpretaties.
  De heer Bakker:
  Ik kan u zeggen dat dit mijn perceptie was, evenals die van
  mijn plaatsvervanger, die bij die bespreking aanwezig was.
  De voorzitter:
  Kunnen we nog iets duidelijker zijn? U ging ervan uit dat het
  wel degelijk ging om strafrechtelijk onderzoek, waarbij deze
  journalisten verdacht zouden zijn?
  De heer Bakker:
  Ik ging ervan dat hier sprake was van een strafrechtelijk
  onderzoek, een gerechtelijk vooronderzoek, waarbij in het kader van
  het onderzoek dat daar plaatsvindt een relatie zou zijn en
  informatie zou moeten opkomen…
  De voorzitter:
  Maar dat deze journalisten…
  De heer Bakker:
  Het hoeft niet zo te zijn dat de journalisten verdacht zijn,
  het kan ook zijn dat onderzoekssubjecten, gegevens van derden, van
  belang zijn voor hoofdsubjecten of subjecten uit het
  onderzoek.
  De heer De Graaf:
  Die redenering is hier toch een beetje onwaarschijnlijk. Er
  wordt immers gevraagd naar de inkomenspositie van journalisten, dus
  of ze geen grote buitenhuizen, dure auto’s en speedboten
  hebben.
  De heer Bakker:
  Dat kan iets zeggen over die journalisten, maar ook over een
  relatie tussen subjecten van het onderzoek en de journalisten.
  De heer De Graaf:
  Dus dat die journalisten in zo’n situatie, als dat soort
  gegevens kan worden aangetroffen, mogelijk…
  De heer Bakker:
  In mijn beleving kan, als criminelen onderwerp van onderzoek
  zijn, die informatie voor dat onderzoek ook van belang zijn.
  De voorzitter:
  Vindt u dat er een verschil in perceptie is tussen wat mevrouw
  Gonsalez hier heeft gezegd – zij kon die gegevens op basis van de
  Wet op de persoonsregistratie vragen, maar als u ze geweigerd had,
  had zij geen been om op te staan – en uw eigen perceptie?
  De heer Bakker:
  Ik heb haar dat niet helemaal zo horen zeggen.
  De voorzitter:
  Uiteindelijk heeft zij dat wel, in antwoord op een vraag van
  mij, bevestigd.
  De heer Bakker:
  Dit was mijn perceptie van haar vraagstelling. Als de situatie
  anders was geweest, zouden er andere voorschriften gelden met
  betrekking tot het voorschrift informatieverstrekking.
  De heer Rabbae:
  U zegt dat het toen uw perceptie was. Heeft u nu een andere
  perceptie, ook naar aanleiding van het verhoor van mevrouw
  Gonsalez?
  De heer Bakker:
  Het is mij op dit moment nog steeds niet duidelijk of zij dat
  verzoek nu heeft gedaan in het kader van kernteamactiviteiten, of
  in het kader van een ander onderzoek. Dat inzicht heb ik op dit
  moment nog steeds niet.
  De voorzitter:
  Maar had u het dan niet gewoon moeten weigeren?
  De heer Bakker:
  Nee, want ik ging ervan uit…
  De heer De Graaf:
  Als mevrouw Gonsalez tegen u had gezegd dat het op grond van
  een bepaald artikel van de Wet op de persoonsregistratie gebeurde,
  maar dat u kon weigeren…
  De heer Bakker:
  Als zij dat verzoek aan mij had gedaan, had ik dat verzoek
  voorgelegd aan het plaatsvervangend hoofd of het hoofd van de FIOD,
  en ik kan mij voorstellen dat die informatie dan niet verstrekt
  was.
  De heer Koekkoek:
  Toen de term “gerechtelijk vooronderzoek” viel, had u toen de
  legger al gelicht?
  De heer Bakker:
  Zij heeft eerst het verzoek gedaan in een bespreking, en toen
  had ik nog geen legger gelicht.
  De heer Koekkoek:
  En daarbij kwam ter sprake dat het ook was in het kader van een
  gerechtelijk vooronderzoek?
  De heer Bakker:
  Kennelijk kan ik het niet duidelijk weergeven. Zij heeft
  tijdens een bespreking over het kernteam dat verzoek gedaan. Er is
  toen absoluut niet gesproken over andere onderzoeken; wij hebben
  uitsluitend gesproken over activiteiten van het kernteam. Dat
  verzoek heeft zij toen gedaan. In dat kader hebben wij die leggers
  opgevraagd. Vervolgens is dat teruggekoppeld, en pas in gesprekken
  daarna heeft zij mijn collega genformeerd dat zij ook nog bezig is
  met andere onderzoeken.
  De voorzitter:
  Mijnheer Bakker, wij krijgen nog van u de mogelijke gegevens
  wat de containers betreft over de jaren 1989 tot en met begin 1992,
  zoals u in het verhoor eerder heeft toegezegd. Op dit moment: dank
  u wel. Sluiting 13.55 uur


  Inhoudsopgave en zoeken