• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer J.L. Brand

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 69

  23 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 23 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt de
  heer J.L. Brand
  Aanvang 14.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer J.L. Brand, geboren op 3
  augustus 1937 te Rotterdam. Ik verzoek de heer Brand te gaan staan
  voor het afleggen van de eed. De door hem af te leggen eed luidt:
  Ik zweer de gehele waarheid en niets dan de waarheid te
  zeggen.
  De heer Brand:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  U bent korpschef van de regiopolitie Haaglanden,
  hoofdcommissaris in Den Haag en u was voorzitter van de raad van
  hoofdcommissarissen.
  De heer Brand:
  Ik ben voorzitter van de raad van hoofdcommissarissen tot 1
  april 1996.
  De voorzitter:
  U hebt lang in Den Haag en Amsterdam gewerkt, in Delft en op
  het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bent u een
  rechercheman?
  De heer Brand:
  Neen, ik ben geen uitgesproken rechercheman, Wel heb ik in mijn
  carrire recherchezaken gedaan.
  De voorzitter:
  Sinds wanneer weet u genoeg van recherche-aangelegenheden en
  -activiteiten om voor alles verantwoordelijk te kunnen zijn?
  De heer Brand:
  Vanaf de periode dat ik in het Amsterdamse een paar jaar heb
  meegelopen en in het Delftse heb gefunctioneerd. Daarna ben ik naar
  het ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan. Aanvankelijk heb ik
  me daar nadrukkelijk met de openbare ordeproblematiek
  beziggehouden. In die periode heb ik me ook beziggehouden met
  terrorismebestrijding en de opkomst van de CID’s. Dit alles
  uiteraard vanuit het beleidsmatige veld.
  De voorzitter:
  Het is de bedoeling dat de heer De Graaf het verhoor
  overneemt.
  De heer De Graaf:
  Wat is de raad van hoofdcommissarissen? Is dit een gremium dat
  standpunten van de hoofdcommissarissen vaststelt?
  De heer Brand:
  De raad van hoofdcommissarissen is een netwerk, een verzameling
  mensen die hetzelfde beroep uitoefenen. Ze spreken met elkaar over
  dat beroep waarbij het gaat om de inhoud en de beheersmatige
  aspecten.
  De heer De Graaf:
  Als u als voorzitter van deze raad uitlatingen doet, spreekt u
  dan namens de verzamelde collega’s?
  De heer Brand:
  Ja, en ik bewaak dat. Wanneer ik een uitspraak doe, weet ik dat
  ik daarmee gedragen word door de rest van mijn collega’s.
  De heer De Graaf:
  Voor de raad van hoofdcommissarissen, bestond er een
  cordinerend politieberaad dat met enig wapengekletter uit elkaar is
  gevallen. Een paar hoofdcommissarissen speelden daarbij een rol. U
  ook?
  De heer Brand:
  Ik was een van de hoofdcommissarissen die daarin een rol
  speelden. Er lag een rapport van AEF waarin een relatie werd gelegd
  tussen de secretariaten van de raad van hoofdcommissarissen en het
  secretariaat van de korpsbeheerder. Onze stelling is dat de raad
  van hoofdcommissarissen een netwerk is. Het is geen beslissend
  orgaan, ook is het orgaan op dat niveau niet ondergeschikt aan de
  korpsbeheerders. De ondergeschiktheid van de politiechef aan de
  korpsbeheerder ligt op regionaal niveau. Op regionaal niveau ligt
  ook onze ondergeschiktheid aan de hoofdofficier van justitie. Op
  landelijk niveau is de vergadering van hoofdcommissarissen niet
  ondergeschikt aan de vergadering van korpsbeheerders. Dat was het
  probleem en daarover hebben wij een duidelijke uitspraak
  gedaan.
  De heer De Graaf:
  Het is dus niet een soort brancheorganisatie, de raad van
  hoofdcommissarissen.
  De heer Brand:
  Het is een overleg. Samen met de korpsbeheerders en de
  hoofdofficieren van justitie denkt de raad van hoofdcommissarissen
  na over de vraag hoe in gezamenlijk overleg een brancheorganisatie
  kan ontstaan. Deze wijziging gaan wij doorvoeren in het
  secretariaat van de raad van hoofdcommissarissen. We hadden een
  vrij groot secretariaat. Terecht hadden de twee andere organen daar
  bezwaar tegen. Ik noem dat zelf het “calimero-effect”. Wij waren
  groot en zij waren klein. Nu ontstaan secretariaten die ongeveer
  even groot zijn. Daarnaast bouwen we een gezamenlijk stafbureau
  politie op dat primair aangestuurd wordt door de drie voorzitters
  van de organisaties. Daarnaast worden werkzaamheden verricht ten
  behoeve van alle drie de organisaties.
  De heer De Graaf:
  Er is wel eens kritiek geuit op het feit dat
  hoofdcommissarissen uitspraken doen en plein public. Past het
  hoofdcommissarissen wel om buiten hun korpsbeheerders en
  hoofdofficieren om een uitspraak te doen over beleid?
  De heer Brand:
  Ik vind van wel, zeker als het gaat over ons vak. Wij hebben
  deskundigheid op ons vakterrein. Daarover moeten wij ons
  uitspreken. Op lokaal niveau zijn wij de ogen en oren van ons
  bestuur in de samenleving en dat signaal moeten wij kwijt, ook op
  het niveau van het rijk. Ik vind dat politiechefs anderen in het
  land mogen aangeven wat de ogen en de oren van de politie zien in
  de samenleving. Omgekeerd is er vaak door de politiek en de
  ministers een beroep op ons gedaan om onze gevoelens duidelijk te
  maken over de dagelijkse praktijk. U moet zich voorstellen dat wij
  als politie heel goed zien wat de effecten van het rijksbeleid op
  de samenleving zijn.
  De heer De Graaf:
  Dat is toch iets anders dan wanneer je in het openbaar voor
  camera’s en de schrijvende journalisten standpunten inneemt die
  tevens een politieke dimensie inhouden?
  De heer Brand:
  In dat verband is het woord “politiek” moeilijk. Ik vind dat
  wij ons moeten kunnen uiten over wat wij zien. Wij, als politie,
  hebben handhaving in ons pakket samen met het OM. Handhaving kan
  alleen maar functioneren als dit terug te voeren is op een goed
  achterliggend beleid. Als dat niet goed is, komt handhaving nooit
  tot haar recht. De beleidsmaker heeft soms het idee dat, als de
  handhaver geweldig zijn best doet, het niet opvalt dat het beleid
  slecht is. Wij, als politie, hebben er dan recht op te zeggen: wij
  kijken er zo tegenaan.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik, maar mijn vraag was waarom u dat in het
  openbaar doet.
  De heer Brand:
  Wij hebben daar verschillende wegen voor. Wij kennen de
  rechtstreekse weg naar politici, ministers en onze eigen
  bestuurders. Die weg bewandelen wij ook. Ik ben zeer matig geweest
  met publiciteit. Vaak heb ik aangegeven dat het heel eenvoudig is
  een reactie te geven als symptoombestrijding. Het is moeilijker als
  beleidsmaker om dat waar te maken. Ik ben altijd op een zeer
  genuanceerde wijze omgegaan met de publiciteit.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd als politiechefs over hun eigen
  korpsbeheerder, de burgemeester, en de eigen hoofdofficier heen –
  zoals de heer Nordholt zei – meningen ventileren en zaken
  publiekelijk aan de orde stellen?
  De heer Brand:
  Ik zou het vreemd vinden als mijn korpsbeheerder en mijn
  hoofdofficier niet zouden weten wat ik te zeggen heb. Ik maak nu
  een onderscheid met mijn functie als voorzitter van de raad. Dan
  ligt het anders. Als korpschef zal ik geen standpunten over de
  situatie in mijn regio naar buiten brengen als ik daarover niet met
  mijn korpsbeheerder en hoofdofficier gesproken heb.
  De voorzitter:
  Die dekken altijd wat u zegt?
  De heer Brand:
  Neen, dat zou raar zijn. Ik vind wel dat zij moeten weten wat
  ik zeg. In onze regio hebben wij nooit, na al die jaren, een
  situatie gehad waarin ik naar buiten iets anders heb gezegd dan
  zij.
  De heer Rabbae:
  Wat doet u met een agent, die in de praktijk beter weet wat het
  beleid betekent dan u, die met een mededeling aan u vooraf
  stelselmatig de media laat weten dat hij het beleid ondeugdelijk
  vindt?
  De heer Brand:
  Ik heb daar een duidelijke regeling voor in de organisatie. Wij
  zoeken nooit de publiciteit zonder dat we daarbij het bureau
  communicatie inschakelen. De politieambtenaar waarover u spreekt
  heeft in die zin een probleem dat hij alleen in de openbaarheid kan
  treden via het bureau communicatie. Het komt regelmatig voor dat
  een wijkagent van mij bij problemen rechtstreeks contact opneemt
  met een wethouder. Het interessante daarvan is dat zo’n wethouder
  het probleem kent en dat hij daarop moet reageren. Ik vind dat
  uitstekend. Ik wil mensen hebben die voor zichzelf en hun eigen
  werk staan.
  De heer Rabbae:
  Maar niet via de pers.
  De heer Brand:
  Neen, daar hebben we andere afspraken over.
  De heer De Graaf:
  Op 10 juni 1995 gaf u een interview aan NRC Handelsblad dat
  voor enig rumoer zorgde. In dat interview zegt u dat in de huidige
  vorm de war on drug in Nederland mislukt is. “Het almaar opvoeren
  van de jacht op drugs leidt er alleen maar toe dat de criminelen
  steeds rijker worden”. Dat standpunt hebt u namens de verzamelde
  hoofdcommissarissen uitgedragen?
  De heer Brand:
  Ja, dat laatste heb ik uitgedragen. Mijn stelling in dat
  gesprek is geweest dat wij het niet van de drugscriminelen kunnen
  winnen. Dat is iets anders dan dat ik mij als de verliezer zie. Wij
  kunnen het echter niet winnen. Ik heb gezegd dat de drugscrimineel
  ontzettend veel geld verdient en dat de politie er nooit in zal
  slagen dat uit de samenleving te bannen.
  De heer De Graaf:
  Heeft dit standpunt dat de politie het nooit kan winnen van
  drugscriminelen, naar uw oordeel gevolgen voor het beleid dat de
  politiek zou moeten voeren?
  De heer Brand:
  Ik heb daarvan gezegd dat die zaak een uitwerking moet hebben
  naar het beleid van de politiek. Alleen kan Nederland zich niet in
  de wereld isoleren. Dus Nederland kan niet veel op dit moment. Je
  kunt op dit moment dus nooit naar de situatie streven dat de handel
  in drugs wordt gelegaliseerd of geliberaliseerd. Ik heb gezegd dat
  je, omdat dit probleem wereldwijd bepaald wordt, slechts met kleine
  stapjes kunt proberen het beleid bij te stellen. Dit betekent dat
  Nederland in de discussie over de vraag hoe gaan wij in de wereld
  met drugs om steeds moet proberen mee voorop te lopen. Ik vind ook
  dat Nederland dat doet. Ik vind dat Nederland trots mag zijn op de
  manier waarop wij omgaan met het decriminaliseren van de
  verslaafden. Uiteraard zitten wij in het moeilijke proces van de
  wijze waarop wij met de kleinhandel in drugs omgaan. Ik vind dat
  wij ook wat dat betreft er op een creatieve manier met elkaar naar
  moeten kijken. Wij moeten vooral naar het buitenland uitdragen dat
  de weg die wij zijn ingeslagen, de goede weg is.
  De heer De Graaf:
  Daargelaten de specifieke opvattingen over het drugsbeleid,
  waar je verschillend over kan oordelen, maar vindt u het verstandig
  dat u als hoofdcommissaris van de regio Haaglanden en als
  voorzitter van de verzamelde hoofdcommissarissen publiekelijk
  uitspreekt dat de politie de strijd tegen drugscriminelen niet kan
  winnen?
  De heer Brand:
  Ik ben als voorzitter van de raad twee keer geconfronteerd met
  het feit, dat de NRC in staat was om een heel goed verslag van onze
  vergadering te geven. De eerste keer was toen wij na het
  rapport-Wierenga als collega’s een discussie hadden.
  De voorzitter:
  Vindt u het erg relevant wat de NRC allemaal kan? Het gaat toch
  meer om de vraag wat u al dan niet zegt?
  De heer Brand:
  Ik werd er twee keer mee geconfronteerd dat er bij anderen
  kennis was die uit onze vergadering kwam. De eerste keer heb ik
  daarop niet gereageerd; de tweede keer heb ik daar nadrukkelijk wel
  een rol in gespeeld. Toen heb ik namelijk gedacht: ik kan beter
  zelf vertellen wat wij gezegd hebben, met alle nuances, dan dat ik
  in de publiciteit het verhaal krijg dat de Nederlandse politie voor
  legalisering is. Wij zijn op dit moment niet voor legalisering,
  omdat dat wereldwijd niet kan. Wij draaien de zaak om en zeggen: je
  moet als Nederland proberen in de discussie over de vraag hoe je
  met drugs en alle problemen van dien omgaat, een belangrijke rol te
  blijven vervullen.
  De voorzitter:
  Welke functie heeft eigenlijk de Raad van hoofdcommissarissen
  om dat soort standpunten te hebben? Is die raad daar wel voor? Dit
  staat los van de overweging dat het natuurlijk interessant is om te
  weten wat politiechefs denken over het drugsbeleid en welke
  problemen ermee te maken hebben. Maar is die Raad van
  hoofdcommissarissen er dus wel voor om te zeggen wat er moet
  gebeuren?
  De heer Brand:
  De Raad van hoofdcommissarissen is er, vind ik, voor om onder
  elkaar over dat probleem te spreken. Wat ik probeer aan te geven,
  is dat ik twee keer als voorzitter geconfronteerd ben met het feit
  dat er informatie uit de vergadering bij anderen was.
  De heer De Graaf:
  Het is toch uw volledige vrijheid om af te zien van een
  interview met de NRC?
  De heer Brand:
  Dat is waar. Daar heb ik de tweede keer nadrukkelijk niet voor
  gekozen, omdat ik vreesde dat er dan zou komen te staan dat wij
  voor legalisering van drugs waren. Ik wilde over laten komen dat
  wij, gelet op de internationale situatie, niet zijn voor
  legalisering van drugs, maar dat wij vinden dat Nederland in het
  denken over drugs een toonaangevende rol moet vervullen.
  De heer De Graaf:
  Sprak u namens alle hoofdcommissarissen?
  De heer Brand:
  Ik sprak namens alle hoofdcommissarissen. Daarbij hebt u zelf –
  en daar doelt u op – in de publiciteit gezien dat mijn collega uit
  Amsterdam zich tegen verklaarde, althans een stelling innam in de
  publiciteit, waarbij het erop leek dat hij tegenover mij stond. Dat
  is voor mij in die zin een vraag omdat ik zeker weet dat hij in een
  discussie een keer een ander standpunt had ingenomen. Ik moet
  zeggen dat het mij dus verbaasde, ook nog gelet op het feit dat hij
  een keer in onze vergadering degene was die zei: ook al ben je er
  niet, als de vergadering vindt dat dat het standpunt is, horen wij
  er allemaal achter te staan. Dus in die zin heb ik daar ook met
  enige verbazing naar gekeken.
  De heer De Graaf:
  Is dat tekenend voor de verhoudingen in de Nederlandse
  politietop?
  De heer Brand:
  De verhoudingen in de top van de Nederlandse politie zijn
  uitstekend. Ik leg het u uit.
  De voorzitter:
  Als de verhoudingen uitstekend zijn, hoeft u het niet uit te
  leggen.
  De heer Brand:
  U wilt naar iets toe.
  De voorzitter:
  Nee, wij vragen gewoon iets.
  De heer Brand:
  De relatie is uitstekend. Het is zelfs zo dat binnen de Raad
  van hoofdcommissarissen als het ware territoriale overlegsituaties
  ontstaan. Die territoriale overlegsituaties zijn in de drie
  noordelijke provincies, dus Noord-Nederland, in Gelderland en
  Overijssel, in het zuiden en het ressort Den Haag, dus Rijnmond,
  Haaglanden en de omliggende regio’s. In het ressort Amsterdam is
  dit nog niet goed van de grond gekomen. Dat hangt ook allemaal
  samen, denk ik, met de problematiek waar u bij betrokken bent. Ik
  heb het over het Noordhollandse en het Utrechtse, zij het dat daar
  ook collega’s zijn die wel gesprekken met elkaar voeren. De raad
  heeft een aantal structuren onder zich hangen. Ik zeg heel
  nadrukkelijk dat in al die structuren de collega’s uit Amsterdam
  deelnemen. Dat is een van de effecten na de
  functioneringsgesprekken van de commissie-Wierenga, om het zo maar
  te zeggen…
  De voorzitter:
  De functioneringsgesprekken van de commissie-Wierenga?
  De heer Brand:
  Beter gezegd: na de commissie-Wierenga zijn er
  functioneringsgesprekken geweest.
  De heer De Graaf:
  Van de ministers.
  De heer Brand:
  Ja, van de ministers. Daarna zijn de Amsterdammers in alle
  overlegstructuren onder de raad nadrukkelijk aanwezig.
  De voorzitter:
  U zegt dat de verhoudingen uitstekend zijn. Maar als je de
  laatste weken een beetje kijkt naar wat zich hier afspeelt, kun je
  moeilijk tot die conclusie komen. Er moet dus toch iets meer aan de
  hand zijn.
  De heer Brand:
  Zeker, dat veronderstel ik ook, maar ik zal het u
  uitleggen.
  De voorzitter:
  En dat het niet alleen te maken heeft met het aantal
  structuren, clubs en onderclubs dat u heeft.
  De heer Brand:
  Nee. Laten wij zeggen begin 1994, dus na de rapportage van de
  commissie-Wierenga, heb ik aan drie collega’s gevraagd: moet ik
  jullie helpen bij het weer bij elkaar komen? Dat betrof Nordholt,
  Straver en Wiarda. Ik heb met alle drie individueel een gesprek
  gehad. Zij hebben mij toen alle drie gezegd: wij regelen dat
  onderling. Ik weet ook dat er gesprekken zijn geweest tussen Wiarda
  en Nordholt en tussen Straver en Nordholt. U moet ook even
  teruggaan naar de bijeenkomst waarbij de reorganisatie werd
  afgesloten; dat was in de Ridderzaal. Dat was om allerlei redenen
  na de eindrapportage van de commissie-Wierenga toch een wat
  merkwaardige bijeenkomst. Tijdens de receptie na die bijeenkomst
  liepen de collega’s Nordholt en Wiarda, zo zou ik bijna zeggen,
  hand in hand en spraken met beide ministers. Ik weet zeker dat ook
  collega Straver de relatie met collega Nordholt heeft
  hersteld.
  De heer De Graaf:
  Zij vielen elkaar in de armen en het was allemaal weer
  goed?
  De heer Brand:
  Dat was op dat moment goed. U kunt dat ook nog in het journaal
  zien.
  De voorzitter:
  In het journaal?
  De heer Brand:
  Ja, dus in het journaal na de bijeenkomst in de Ridderzaal ziet
  u ze ook naast elkaar staan. En dan is het ook weer goed tussen die
  twee.
  De voorzitter:
  Maar dat zegt toch nog niet alles, mijnheer Brand?
  De heer Brand:
  Alleen daarna is die zaak toch weer uit elkaar gelopen. En ik
  moet dus nu met u constateren dat er daarna een stukje problematiek
  is gekomen. Ook de aanwezigheid van de heer Nordholt in de raad is
  daardoor benvloed. Hij is na de rapportage van de
  commissie-Wierenga drie keer in onze vergadering geweest. Hij heeft
  ook aan de discussie over de gevolgen ervan op de onderlinge
  verhoudingen deelgenomen. Daarna heeft hij steeds afgezegd. Ik heb
  hem daarnaar gevraagd. Hij heeft mij toen gezegd: gun mij
  tijd.
  De voorzitter:
  Heeft u binnen de Raad van hoofdcommissarissen “Wierenga” wel
  eens besproken?
  De heer De Graaf:
  Dus het rapport van de commissie-Wierenga.
  De voorzitter:
  Ik bedoel ook het rapport.
  De heer Brand:
  Ik ga met u mee. Wij hebben in april 1994 een bijeenkomst
  gehad, waar de NRC verslag van deed. Daarin hebben wij gezegd: er
  is iets mis gegaan met de onderlinge verhoudingen. Want de
  emotionaliteit lag ook breder dan alleen maar tussen de drie
  collega’s die ik net genoemd heb. Daar was Nordholt bij. Daar
  hebben wij de zaak ook goed met elkaar doorgesproken. In die
  vergadering heb ik collega Nordholt gevraagd: wil jij een
  uiteenzetting geven over jouw beslissing om te stoppen met het
  team? Dat was dus nadat wij het over de verhoudingen hebben gehad.
  Hij heeft mij toen gezegd: dat kan ik nu niet. Daarmee doelde hij
  op het feit dat er zoveel geheime situaties rond het IRT zaten, dat
  hij niet de vrijheid had om erover te praten. Wij hebben toen
  gezegd: dat komt op een later moment. U weet ook dat ik zelf te
  maken heb gehad met een demonstratie van studenten in de stad, met
  een geweldige emotionaliteit er omheen, ook wat de vraag betreft:
  deed de politie het goed of niet goed?
  De heer De Graaf:
  Dat was 8 mei 1993?
  De voorzitter:
  1994.
  De heer Brand:
  Ja, 8 mei 1994. Ik heb daarvan in de raad een uiteenzetting
  gegeven, met alles wat daar omheen zit. Ik heb daar ook mensen mee
  naartoe genomen. Ik vind namelijk dat collega’s onder elkaar horen
  te spreken over datgene wat er allemaal gebeurd is en dat je er met
  elkaar van kan leren. Mijn vraag aan de heer Nordholt was
  eigenlijk: wil je een keer ook zo’n bijeenkomst voor ons
  organiseren, opdat wij erover kunnen spreken? Maar dan ontstaat dus
  de vertraging – want zo zie ik het – dat de commissie-Van Traa
  komt.
  De voorzitter:
  Die was er toen nog lang niet.
  De heer Brand:
  Nee, maar daar was wel sprake van. Er is dus reden om die
  discussie uit te stellen.
  De voorzitter:
  Er moet toch ook binnen de “hoofdcommissarissen” gesproken zijn
  over wat men er wl van wist, gestructureerd ook, om ervoor te
  zorgen dat het niet alleen door anderen wordt besproken?
  De heer Brand:
  Er is binnen de raad – en dan ga ik weer terug naar april 1994
  – gesproken over de problematiek die Wierenga voor ons als
  collega’s met elkaar opgeroepen had. Er is toen gezegd: wij zullen
  ook de inhoud met elkaar bespreken.
  De voorzitter:
  En dat is nooit meer gedaan?
  De heer Brand:
  Die inhoudelijke bespreking heeft dus vertraging ondervonden.
  Die is nog niet aan de orde geweest op de manier waarop ik dat
  graag zou willen en zoals ik gedaan heb, zoals ik net heb
  uitgelegd, met die demonstratie van 8 mei.
  De heer De Graaf:
  Dat was toch niet afhankelijk van de heer Nordholt? U had toch
  ook bijvoorbeeld aan uw collega Straver kunnen vragen: leg eens uit
  wat jouw mensen precies gedaan hebben en laten wij daar eens over
  spreken?
  De heer Brand:
  Toen wij over de drugsnota, althans over drugs spraken voordat
  die nota er was, is natuurlijk ook de hele problematiek aan de orde
  geweest rond Kennemerland en Amsterdam. Dus in die zin is daar al
  wel over gesproken. Maar als u vraagt of er gestructureerd over
  gesproken is in de zin van “hier heb je de casus, zo hebben wij
  geopereerd en zo steekt het in elkaar” moet ik u zeggen dat die
  discussie nog niet heeft plaatsgevonden. Ik vind ook eigenlijk dat
  collega Nordholt daar zeer nadrukkelijk bij aanwezig moet zijn,
  want hij is een van de hoofdrolspelers in dat gebeuren.
  De voorzitter:
  Maar had het ook niet voor de hand gelegen, toen het rapport
  van de commissie-Wierenga ook binnen de Nederlandse politie verder
  voor zoveel, ja toch wel, opschudding zorgde – want het was
  natuurlijk niet niks wat daar op tafel werd gelegd – dat men binnen
  uw eigen organisatie, binnen de Nederlandse politie, geprobeerd had
  om koste wat kost daar ook, zeg maar, eigen lering uit te trekken
  en niet te wachten op anderen?
  De heer Brand:
  Hier zitten twee kanten aan. De verantwoordelijkheid voor de
  recherche ligt bij de regio’s. In de regio’s is, zeker met het oog
  op het rapport-Wierenga, goed gekeken naar de effecten voor het
  eigen korps. Ook zijn er gesprekken geweest tussen chefs. In ons
  overleg in het ressort hebben wij er ook over gesproken. Voor een
  bespreking in de raad moeten alle collega’s aanwezig zijn. Ik wil
  dan ook dat collega Nordholt erbij is zodat de discussie met elkaar
  kan worden gevoerd. Deze discussie is nog niet gevoerd.
  De heer Koekkoek:
  Ik ga terug naar uw uitspraak dat de politie de strijd tegen de
  drugshandel niet kan winnen. Is zo’n uitspraak niet demotiverend
  voor de gewone politiemensen die het vuile werk moeten doen?
  De heer Brand:
  Neen. Alle collega’s zijn het met mij eens dat ik het op een
  bepaalde manier heb gezegd. Wij praten over drugsbestrijding omdat
  wij bezig zijn met de georganiseerde criminaliteit. Met mijn
  opmerking dat wij de oorlog tegen de drugs niet kunnen winnen, wil
  ik niet zeggen dat wij niet de strijd tegen de georganiseerde
  criminaliteit voortvarend moeten aanpakken. Het gaat ons erom dat
  wij de slag met de georganiseerde criminaliteit winnen. Wij
  constateren in die slag dat de grote criminelen zo ontzettend veel
  geld verdienen. Ze kunnen daardoor hun techniek van de organisatie
  verbeteren. Ook kunnen ze inhuren wie ze willen. Tevens maken ze
  gigantische winsten. Wij redeneren vanuit onze wil om een
  belangrijker instrument te zijn bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit.
  De heer Koekkoek:
  Zegt u hiermee dat het kwaad niet in de drugs zit maar in het
  geld?
  De heer Brand:
  Het kwaad zit voor ons in het feit dat er te veel geld wordt
  verdiend door grote criminelen via de drugshandel.
  De heer De Graaf:
  In hetzelfde interview hebt u ook gezegd dat de methode van het
  op de vrije markt brengen van drugs door meerdere korpsen in het
  hele land is toegepast. Kunt u zich voorstellen dat ik als gewone
  krantelezer die twee berichten aan elkaar koppel? Enerzijds is de
  strijd tegen drugs niet te winnen en anderzijds ziet de politie dat
  het op de vrije markt brengen van drugs als methode voor het hele
  land wordt doorgevoerd. Hangt dit met elkaar samen?
  De heer Brand:
  Niet in mijn denken, maar ik begrijp wat u hiermee wilt zeggen.
  Het begrip “doorleveren” is voor mij nieuw, maar hoe gaan wij om
  met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit? Ik kan met
  informanten werken of afluisteren; als politie zien wij dan dat
  criminele organisaties bezig zijn. Ook als wij afluisteren merken
  wij dat er drugs het land inkomen. U moet van mij aannemen dat het
  heel slecht zou zijn als wij op de eerste kilo die de haven
  binnenkomt afkomen en proberen die op te pakken.
  De voorzitter:
  Als u niet op de eerste kilo afkomt, blijft voor de gewone
  burger de vraag over: op welke kilo gaat Brand wel hollen?
  De heer Brand:
  Dat zal ik u uitleggen. Het is onze eerste opdracht dat wij de
  criminele organisatie proberen op te rollen. Wij moeten ervoor
  zorgen dat wij het aantal kilo’s in de hand hebben. Dat moet
  gebeuren wanneer dit het meest gunstig is. Wij hebben 1100 kilo
  cocane binnengehaald met de traditionele methode.
  De voorzitter:
  Op welke vangst doelt u?
  De heer Brand:
  Dat is een vangst van verleden jaar kerstmis.
  De voorzitter:
  Het is geen HOLCO-vangst?
  De heer Brand:
  Dat is een HOLCO-vangst.
  De voorzitter:
  Daar is toch een heel interessant en moeizaam traject aan
  vooraf gegaan?
  De heer Brand:
  Eerst de zaak van de 1100 kilo. Dat ging volgens de
  traditionele methode. Traditioneel wil zeggen dat wij natuurlijk
  via taps weten wat er gebeurt. De traditionele methode gaat ervan
  uit dat de tegenpartij fouten maakt. In dat traject pakken wij op
  een gegeven moment dat aantal kilo’s. Maar hoe dan ook: als je
  afluistert weet je veel meer dan op het moment waarop je ingrijpt.
  Wij moeten echter ingrijpen op het moment waarop de grotere
  hoeveelheden komen. Als die komen is daar vanuit de criminele
  organisaties meer kwaliteit tegenaan gezet en die moeten wij
  oppakken. Wij proberen niet alleen maar zoveel mogelijk kilo’s te
  pakken.
  De heer De Graaf:
  Waar ligt voor u de grens? U spreekt over grote hoeveelheden
  die gepakt moeten worden. De kleine hoeveelheden dus niet. Die kunt
  u doorlaten om meer zicht te krijgen op de criminele organisatie.
  Wat is voor u een grote en een kleine hoeveelheid?
  De heer Brand:
  Een grote hoeveelheid is die 1100 kilo. Een kleine hoeveelheid
  hoort klein te zijn. Waarom zit daar voor ons een probleem? Zowel
  bij het afluisteren als bij het werken met informanten…
  De voorzitter:
  U bedoelt het tappen van de telefoon.
  De heer Brand:
  Het tappen of het werken met een informant; beide hebben
  dezelfde doelstelling. Wij willen informatie. Zolang we met
  technieken, dus met tappen, werken hebben we niet het probleem dat
  er contact moet zijn met iemand uit de criminele organisatie. Zo
  gauw je werkt met een informant, weet je dat er een contact is met
  de criminele organisatie. De informant wordt gerund door een
  runner, een politieman.
  De heer De Graaf:
  Dat is ons inmiddels bekend.
  De heer Brand:
  Die politieman heeft te maken met de informant. De informant
  moet iets doen om informatie los te krijgen. Dit betekent dat de
  criminele organisatie eisen stelt aan de informant. De taak van de
  politie is om via de runner zicht te krijgen op de gestelde eisen.
  Als de informant ons laat weten dat hij aan bepaalde eisen moet
  voldoen, dan stellen wij vast of dit tot uitlokking leidt en of wij
  de regie daarover kunnen voeren. Wij bepalen ook dat de informant,
  als hij iets doet, daaraan geen geld mag verdienen.
  De heer De Graaf:
  Er komen nu veel dingen bij elkaar. Ik wil graag terug naar de
  oorspronkelijke vraag.
  De heer Brand:
  Het is dus de vraag hoe de hoeveelheid ontstaat die de politie
  mag doorlaten. Liefst is die zo klein mogelijk. Alleen vanuit de
  eisen die de criminele organisatie stelt aan de informant moet je
  op een gegeven moment beslissen of je datgene accepteert waarin de
  informant een rol moet vervullen.
  De voorzitter:
  Kunnen wij, de overheid, ons afhankelijk maken van de eisen die
  de criminelen stellen? Dat doen wij toch uiteindelijk? Dat kan toch
  niet?
  De heer Brand:
  Er zit een andere vraag achter.
  De voorzitter:
  Het gaat om het principe. Alle bedoelingen die achter het
  doorleveren zitten, begrijpen wij ook. De criminelen kunnen toch
  niet via de informant aan de overheid, aan ons, allerlei eisen
  stellen waar wij dan maar aan moeten voldoen?
  De heer Brand:
  U legt nu een ingewikkelder vraagstuk neer. Ik vind dat je in
  het hanteren van methodes met informanten en infiltranten als
  uitgangspunt moet hebben dat je dit eigenlijk niet wilt. Mijn
  stelling in het geheel is: neen, tenzij. Neen betekent dat je moet
  redeneren vanuit de vraag wat het achterliggende doel is. Dat is
  primair dat ik de criminele organisatie wil oprollen. Secundair wil
  ik verhinderen dat er drugs Nederland binnenkomen. Een criminele
  organisatie die vanuit een land grote hoeveelheden drugs naar
  Nederland wil brengen zal eerst een lijn opzetten. Die lijn zal hij
  eerst testen. Hoeveel kun je over die lijn laten gaan bij dat
  testen? U wilt die lijn misschien wel niet testen als de
  hoeveelheid te groot is, maar dan weet u dat die lijn niet werkt en
  dat de zaak in kwestie zich achter je rug zal afspelen. De
  criminele organisaties stellen dus eisen aan je. Tot de informant
  zul je zeggen dat het niet te veel mag zijn. Een criminele
  organisatie kan stellen dat bij het testen van een lijn 100 kilo
  cocane ingevoerd moet worden.
  De voorzitter:
  Zoals bij u gebeurd is.
  De heer Brand:
  Onze afweging was dat het om het testen van de lijn ging en wij
  accepteerden dat. Onze doelstelling was gericht op het oprollen van
  de criminele organisatie en het oppakken van de grote hoeveelheid
  drugs die daar achteraan kwam.
  De heer De Graaf:
  Bij u in Den Haag heeft zich zo’n situatie voorgedaan. Een paar
  honderd kilo cocane is bewust doorgelaten, en dat is geen geringe
  hoeveelheid, met als resultaat dat er iets meer kilo’s aan het eind
  zijn gepakt.
  De heer Brand:
  Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de criminele organisatie.
  De gedachte van de regering en de Kamer jegens de politie was dat
  wij de criminele organisaties moeten aanpakken.
  De voorzitter:
  In de Kamer hebben wij toch nooit gezegd dat voor dat doel
  cocane kan worden doorgevoerd? U kunt dan antwoorden dat wij beter
  hadden moeten opletten, maar ik wijs op het laatste IRT-debat over
  de afloop van de affaire in Amsterdam en het rapport-Wierenga.
  Daarin stond: er mag wat gebeurd zijn, er mogen dan softdrugs op de
  markt gekomen zijn, maar geen gram cocane. Ik hoor het Lubbers en
  Hirsch Ballin nog zeggen.
  De heer Brand:
  U hebt dat verleden keer ook gezegd. Ik vind dat je een andere
  redenering moet aanhouden. Wij moeten de mogelijkheid hebben om mee
  te werken aan een situatie waarbij de criminele organisatie via de
  informant een lijn gaat testen. Als die lijn loopt, zal daar een
  grote hoeveelheid overheen komen. Het is ook zo dat, wanneer er een
  grote hoeveelheid over een uitgeteste lijn gaat lopen, je dan de
  meeste kans hebt dat je belangrijke mensen in de organisatie
  aanhoudt. Dat is ook gebeurd. Want als er een kleine hoeveelheid
  over de lijn loopt, zal men binnen de criminele organisatie niet
  hun topkwaliteit inzetten. Als er dus grote hoeveelheden overheen
  lopen, zet men zijn topcapaciteit in. Ik vind het volgende. Er is
  heel veel druk op de politie gezet, omdat tegen ons is gezegd dat
  de stelling is dat het erom gaat om de georganiseerde criminaliteit
  aan te pakken. Dat was niet zozeer in de vorm van het pakken van
  kleine mannetjes als wel dat wij ervoor moesten zorgen dat wij de
  criminele organisatie aanpakten. Daaraan is inherent dat je
  risico’s neemt.
  De voorzitter:
  Maar wat doen wij dan met de kleine handelaar die met tien kilo
  op straat gepakt wordt? Die moeten wij dan ook laten lopen. Want je
  kunt toch moeilijk zeggen “300 kilo mag wel, maar de man die met
  tien kilo langs het Hollands Spoor loopt, laat die maar
  lopen”?
  De heer Brand:
  Nee, ik zou bijna zeggen: dat is een typisch Nederlandse
  reactie. Maar dat heeft iets met rechtvaardigheidsgevoel te maken.
  Ik heb ons handelen ook eens aan mensen uit Wenen van de Verenigde
  Naties uitgelegd. Met drugs is dus alles verboden. Vervolgens
  roepen nog vele landen: wij pakken alles aan. Dat is een fictie.
  Want ook in die landen komen duizenden kilo’s door. Bij ons is het
  precies hetzelfde. Wat wij doen, is er goed over nadenken. Wij
  proberen heel gestructureerd criminele organisaties aan te pakken.
  En dat moet ook je doel zijn. Dus het is een fictie om te geloven
  dat u terug gaat naar de zuiverheid van “niks mag”. Ik kan u dan
  alleen maar zeggen dat wij er nu in de drugsnota trots op zijn dat
  Nederland zoveel gepakt heeft, afgezet tegen andere landen. Als u
  dus terug gaat naar die zuiverheid van “niks mag”, komt Nederland
  achteraan.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Brand, wij hebben nog geen oordeel. Dat komt nog. Wij
  hebben nu alleen vragen.
  De heer Brand:
  Maar u bent via vraagstelling aan mij toch bezig om uw
  gedachten te…
  De heer De Graaf:
  …ons een oordeel te vormen. Dat wil niet zeggen dat wij dat
  al hebben. Nu terug naar de zaak waar wij het zojuist over hadden.
  Wanneer speelde dat, dus het doorlaten van redelijke hoeveelheden
  cocane? Kunt u daar een jaargetijde voor aangeven?
  De voorzitter:
  Liever een jaartal.
  De heer De Graaf:
  Ja, en jaargetijde.
  De heer Brand:
  Dat speelde in… ik ben altijd slecht in jaartallen. Maar dat
  heeft gespeeld rond de hele discussie in de Kamer.
  De voorzitter:
  Dus u bedoelt 1993/1994?
  De heer Brand:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ik neem niet aan dat u daarover in uw eentje beslist. Daar is
  ongetwijfeld het openbaar ministerie bij betrokken geweest. Weet u
  ook tot hoe ver, tot hoe hoog dat is gegaan?
  De heer Brand:
  Laat ik zeggen dat de besluitvorming in onze regio naar mijn
  oordeel uitstekend is. Op alle niveaus…
  De heer De Graaf:
  De kwaliteit van de besluitvorming.
  De heer Brand:
  Als u mij vraagt “heb je dat doorgesproken met de justitielijn”
  zeg ik: dat is op alle niveaus doorgesproken met de justitielijn;
  op mijn niveau is dat de hoofdofficier. Vervolgens is de vraag of
  de hoofdofficier dat ook met de mensen daarboven heeft
  doorgesproken, met de procureur-generaal en met het departement, de
  minister. Dat laatste is zeker het geval, maar ik neem aan dat u
  hem ook precies vraagt hoe dat zit. Dat is dus in een aantal
  gevallen nadrukkelijk gebeurd.
  De heer De Graaf:
  In dit geval, waarbij het gaat om het doorlaten van enkele
  honderden kilo’s cocane, is dat dus doorgesproken met de
  procureur-generaal n met de minister?
  De heer Brand:
  Het is doorgesproken. Met de procureur-generaal weet ik zeker,
  want dat heeft de hoofdofficier mij verteld, maar of hij dat
  specifieke geval met de minister heeft besproken…
  De heer De Graaf:
  En wie was toen de procureur-generaal?
  De heer Brand:
  Wij hebben er nogal wat gehad. In heel korte tijd hebben wij er
  namelijk vijf gehad. Voor zover ik het onthouden heb, is dat de
  heer Addens geweest.
  De heer De Graaf:
  Dat was het laatste deel van 1993, als ik heb goed
  begrijp.
  De heer Brand:
  Ja, u moet het specifiek vragen aan de heer Blok, want hij
  heeft het gesprek gevoerd. Maar volgens mij is dat dus met de heer
  Addens geweest.
  De heer De Graaf:
  U weet ook zeker dat het vervolgens met minister Hirsch Ballin
  is besproken?
  De heer Brand:
  Dat moet u ook nadrukkelijk zelf aan de heer Blok vragen, want
  hij weet het precies. Ik vind dat ik niet voor hem dit soort
  uitspraken kan doen.
  De heer De Graaf:
  Weet u ook of de nieuwe procureur-generaal vanaf 1 januari
  1994, mevrouw Sorgdrager, toen op de hoogte is gesteld van deze
  actie?
  De heer Brand:
  Kijk, ik heb te maken met mijn hoofdofficier van justitie.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik, maar ik vroeg of u het wist.
  De heer Brand:
  Die wist… Ik weet dat hij – hij heeft mij dat verteld – het
  in een aantal gevallen anderen verteld heeft. Hoe dat feitelijk
  precies is gegaan, kan hij u nadrukkelijk uit de doeken doen. Ik
  weet in het hele traject op Zuid-Amerika, dat wij een aantal malen
  presentaties gegeven hebben over de wijze waarop CoPa werkt. Daar
  ben ik dus bij geweest. Dat hebben wij gedaan naar de
  korpsbeheerder, dat hebben wij gedaan naar procureurs-generaal en
  dat hebben wij op het departement gedaan.
  De voorzitter:
  Heeft u tijdens die presentaties die u gegeven heeft over het
  werk van het zogeheten CoPa-team/-kernteam ook over deze aspecten
  gesproken, dus dat deze methodiek gebruikt werd?
  De heer Brand:
  Wij hebben bij de presentaties niet zo nadrukkelijk over de
  methodiek gesproken. Dus dat zijn andere gesprekken geweest. Die
  zijn er geweest. Dat is niet bij de presentaties gebeurd. Bij de
  presentaties die wij gegeven hebben, hebben wij het altijd gehad
  over de politieke implicaties van het traject waarin wij
  liepen.
  De voorzitter:
  Heeft u zich nog afgevraagd, toen het rapport van de
  commissie-Wierenga er lag en het debat in de Kamer geweest was:
  weet de minister dit wel, weten ze dit in de politiek wel, want
  anders doen ze misschien niet zulke stellige uitspraken?
  De heer Brand:
  Ik heb daar ook in het voorgesprek met u over gesproken. Het is
  zo dat ons in Den Haag, zowel de hoofdofficier als mij, die
  uitspraak niet zo expliciet is overgekomen als u zegt. Dus als die
  zo expliciet bedoeld is geweest – maar dat vraag ik mij af – hadden
  wij daarop gereageerd. Maar die is ons niet zo expliciet
  overgekomen.
  De voorzitter:
  Het ging niet over uw zaken, maar er werd natuurlijk wel
  duidelijk de nadruk op gelegd dat er in ieder geval in de methodiek
  in Amsterdam geen gram cocane op de markt was gekomen en dat dat in
  het kader van zo’n methode ook nooit de bedoeling kon zijn. Dat is
  er toen gezegd.
  De heer Brand:
  Maar ik geef aan dat er op ons niet is teruggekoppeld. Ik heb u
  ook gezegd dat ik dat kamerdebat gevolgd heb. Dus ik heb er thuis
  naar gekeken. Daar is mij niet zo nadrukkelijk die uitspraak van
  bij gebleven die u verwoordt.
  De heer De Graaf:
  U sprak ook over een ander traject, een klassiek
  recherchetraject, waarbij 1100 kg cocane in beslag is genomen. Dat
  speelde aan het eind van het vorige jaar. Maar gingen daar ook geen
  lijntesters aan vooraf?
  De heer Brand:
  Aan dat specifieke geval ging, voor zover ik weet, niet
  nadrukkelijk een lijntester vooraf.
  De voorzitter:
  Of zijn er meer vangsten van 1100 kg?
  De heer Brand:
  Nee. Ik denk dat wij het gehad hebben over de lijntester
  waarbij u het hebt over hoeveelheden cocane die erover gegaan zijn.
  Laat ik ook nog maar helder zeggen dat wij heel concrete afspraken
  maken. Dus ook in de twee gevallen waarover u het Algemeen Dagblad
  van vanmorgen weer gelezen hebt. Of wellicht hebt u gezien wat er
  verleden week voor de VPRO is geweest…
  De heer De Graaf:
  Daar kom ik op terug.
  De heer Brand:
  Daar komt u op terug. Dat wij heel nadrukkelijk…
  De heer De Graaf:
  …over hebben.
  De heer Brand:
  Wat zegt u?
  De heer De Graaf:
  Ik zou mij nu graag even concentreren op de zaak die ik
  noemde.
  De heer Brand:
  Ja. Wij hebben in bij ons zeer nadrukkelijk bekende gevallen
  als lijntester cocane er overheen gehad. Die gevallen hebben wij nu
  gehad. Straks licht ik dat aan de hand van die andere zaak
  misschien verder toe. Maar wij hebben het nu gehad over wat er bij
  ons gepasseerd is.
  De heer De Graaf:
  Is u bekend dat in de zaak waar in ieder geval uiteindelijk
  rond kerstmis van verleden jaar een grote partij cocane werd
  gevangen, ook een zending van meer dan 10.000 kg softdrugs op de
  markt is doorgelaten?
  De heer Brand:
  Er is bij ons een lading softdrugs doorgelaten. Dat weet ik
  ook. Dat is mij bekend. U legt nu specifiek de relatie naar deze
  zaak. Nou, dat staat mij… ik dacht dat het iets anders was, dus
  dat het anders in elkaar stak. Ik denk dat u het verband iets te
  strak legt.
  De heer De Graaf:
  Ik probeer verbanden niet te strak te leggen. Dat lijkt mij
  vrij pijnlijk. Maar er is een verband gelegd, omdat een informant
  die kennelijk met verschillende onderdelen te maken heeft, een
  forse beloning in het kader van de tip-, toon- en voorkoopregeling
  heeft gehad. Dat is u bekend?
  De heer Brand:
  Dat is mij bekend.
  De heer De Graaf:
  En in de archieven worden beide zaken wel met elkaar in verband
  gebracht.
  De heer Brand:
  Ja, op een heel specifieke manier, maar niet zo dat je de ene
  groep direct aan de andere groep kunt koppelen.
  De heer De Graaf:
  In dat kader zijn wij ook tegengekomen dat…
  De voorzitter:
  Maar de conclusie dat het louter om klassiek rechercheren ging,
  afgezien van…
  De heer Brand:
  De zaak als zodanig kun je benoemen als een zaak waarin wij
  klassiek gerechercheerd hebben.
  De voorzitter:
  Maar het is misschien niet goed om hier te veel in detail in te
  gaan op wat daar eventueel aan vooraf is gegaan. Het is althans
  onze indruk dat er iets meer aan voorafgaat dan louter klassiek
  rechercheren.
  De heer Brand:
  Nou ik vind dat je het als een voorbeeld van klassiek
  rechercheren mag noemen. Dat er informatie in dat traject heeft
  meegespeeld, is altijd zo. Maar klassiek rechercheren is toch het
  bij elkaar brengen van informatie. Maar er is geen systematiek
  geweest van een lijnuittester op de manier waarop dat in de andere
  zaak is gebeurd.
  De voorzitter:
  Misschien weet u dat niet.
  De heer Brand:
  Nou…
  De heer De Graaf:
  Er heeft in ieder geval een informant, die uw korps, RCID of
  kernteam heeft ingezet, een forse beloning gehad van enige
  honderdduizenden guldens. Daar stond tegenover – en dat heeft mij
  in ieder geval verrast – dat de betrokken informant criminele
  winsten daadwerkelijk had afgedragen.
  De heer Brand:
  Dat is ook onze stelregel. Als wij een informant hebben die een
  handeling verricht voor een criminele organisatie en hij krijgt
  daar geld voor, moet hij dat afdragen.
  De heer De Graaf:
  Is dat een unieke zaak geweest? Want wij zijn nog geen zaken
  tegen gekomen – wij hebben de afgelopen weken veelvuldig over
  criminele winsten gesproken – waarbij deze winsten daadwerkelijk
  aan justitie zijn afgedragen. Is dit een unieke zaak?
  De heer Brand:
  Ik denk dat dat in die zin binnen ons beleid is toegepast en
  dat dit inderdaad elders niet zoveel is voorgekomen, maar dat kan
  ik niet helemaal overzien.
  De heer De Graaf:
  Bij die criminele winst die was afgedragen, ging het om forse
  bedragen. Hoe wist uw korps zeker dat het ook alle criminele
  winsten waren die de betrokkene had afgedragen?
  De heer Brand:
  Ik heb u die vraag vaker horen stellen, dus ik heb erover
  nagedacht. Kijk, wij zijn bezig met een informant. Ik gaf u al aan:
  de criminele organisatie stelt eisen. Hij komt bij ons en zegt: ik
  moet aan die eisen voldoen. Wij zeggen dan tegen hem: het mag. Dat
  zeggen wij nadat wij gecheckt hebben of het geen uitlokking is en
  of wij datgene wat aan hem gevraagd wordt, onder controle kunnen
  houden. Wij zeggen hem: je moet de winst, dus jouw verdienste,
  afdragen. Kun je 100% zekerheid geven dat hij dat doet? Nee. In dit
  soort trajecten loop je altijd risico’s en 100% zekerheid is er
  niet. Maar het zou er toch slecht voor hem uitzien, als hij zich
  niet aan de afspraken houdt.
  De voorzitter:
  Want?
  De heer Brand:
  Dat is het aardige van het voorbeeld waar wij het straks over
  hebben. Als men zich niet aan de afspraken houdt, is men gewoon een
  verdachte.
  De heer De Graaf:
  Hoe weet u nou of de betrokkene zich aan de afspraken houdt?
  Als u zegt “alle criminele winsten afdragen” en hij draagt, zeg
  maar, 800.000 af en 300.000 steekt hij in zijn eigen zak, hoe weet
  u dan of hij dat niet of wel heeft gedaan?
  De heer Brand:
  In ieder geval weet de informant dat hij een risico loopt, als
  hij zijn afspraken niet nakomt. En als wij de criminele organisatie
  oppakken en wij vinden daar de boekhouding waaruit blijkt dat hij
  meer heeft ontvangen dan hij tegen ons gezegd heeft, heeft hij
  natuurlijk toch een probleem. Want wij zullen hem er dan zeer
  nadrukkelijk op aanspreken dat hij zich niet aan de afspraak heeft
  gehouden. Dus ik denk dat de informant die in dit traject toch dit
  risicovolle werk doet, er alle belang bij heeft om zijn relatie met
  de politie goed te houden.
  De heer De Graaf:
  Zou u hem dan oppakken?
  De heer Brand:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Zou hij gewoon worden vervolgd?
  De heer Brand:
  Dat is het aardige van het voorbeeld waarover wij daarnet
  spraken.
  De voorzitter:
  U komt toch in een vreemde onderhandelingspositie met zo
  iemand? Al draagt hij volgens de regels de winst af, dan is er toch
  sprake van een onmogelijke situatie waarin een politieman met een
  crimineel bijvoorbeeld onderhandelt over de vraag: geef er nog een
  ton bij, dan zullen wij je niet vervolgen.
  De heer Brand:
  U vroeg hoe ik tegen bepaalde opsporingsmethoden aankijk. Ik
  heb mijn beperking al aangegeven toen ik zei: neen, tenzij. Ik vind
  dat je hier heel voorzichtig mee moet zijn. Als je hiertoe
  overgaat, moet het erg goed gestructureerd zijn. Verder moet je
  kunnen omgaan met risico’s. Belangrijke mensen in de stad Den Haag
  moeten beschermd worden. Iedereen vindt dat ik moet garanderen dat
  deze mensen veilig in deze stad kunnen verblijven. Dan zeg ik dat
  je ze allemaal in het Kurhaus moet neerzetten waarna ik er een
  kordon omheen zal leggen. Dan komt het wel goed. Men zegt dan dat
  dit niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld de pers erbij moet kunnen,
  de mensen moeten de stad in kunnen gaan, het moet mogelijk zijn dat
  ze mensen ontvangen, enz. Ik antwoord dan: niet ik, maar u doet
  afbreuk aan de veiligheid. Ik begrijp dat. Laten we vanuit dat
  risico dit onderwerp behandelen. Ik zeg ook tot u dat de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit een ontzettend
  moeilijk vak is. Je kunt daarbij risico’s niet vermijden. Je moet
  de risico’s zoveel mogelijk onder controle houden.
  De voorzitter:
  Het is toch niet alleen een vak? Het gaat toch ook om de vraag
  hoe de Nederlandse maatschappij de misdaad bestrijdt? U moet het
  natuurlijk doen.
  De heer Brand:
  Wij moeten het doen.
  De voorzitter:
  Het is dan toch ook logisch dat mensen zich tijdens de enqute
  afvragen hoe men dat doet en of dit wel zo kan.
  De heer Brand:
  Wij hebben een periode gekend waarin alleen politie en justitie
  zich die vragen stelden. Ik vind dat de politiek en het bestuur
  hierover ook moeten nadenken. U probeert risico’s uit te sluiten. U
  zult een systematiek moeten ontwikkelen waardoor het de politie
  mogelijk wordt gemaakt om risico’s te nemen. Wij nemen namelijk die
  risico’s. Met het handhaven van de openbare orde is dit ook het
  geval. De burgemeester moet risico’s nemen. Hij moet echter aan de
  raad uitleggen dat hij risico’s heeft genomen, hoe hij ermee
  omgegaan is en dat hij dit op een verstandige manier heeft
  gedaan.
  De heer De Graaf:
  De grenzen van de risico’s die u kunt nemen, worden niet door u
  zelf bepaald.
  De heer Brand:
  Neen, dat is ons probleem.
  De heer De Graaf:
  U zegt in het Algemeen Dagblad van 21 april 1995: deze
  belangrijke strijd vraagt voortdurend innovaties, ook bij het
  denken over methoden. In NRC Handelsblad zegt u: een generaal die
  oorlog voert wil wel eens een stapje te ver gaan. Dat moet je hem
  achteraf niet kwalijk nemen. Bent u niet bezig, uw eigen grenzen te
  bepalen?
  De heer Brand:
  Wij lopen, als politie, altijd langs de grenzen van de regels.
  Als wij dat niet doen, dan komen wij nergens. Ik wil dat wij in een
  situatie terecht komen waarin het nemen van risico’s niet alleen
  meer een verantwoordelijkheid is van justitie en politie, maar dat
  anderen achteraf zeggen: u hebt het risico gelopen, dit is de
  uitkomst. Daarmee moet worden geaccepteerd dat het de ene keer een
  schitterend resultaat oplevert en de andere keer een probleem. Men
  moet echter accepteren dat er een risico bestaat. Hierbij rijst
  vooral de vraag of ik, bij het nemen van risico’s, op een goede
  manier tot besluitvorming ben gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het aanvaardbaar dat een criminele informant zijn
  winsten houdt?
  De heer Brand:
  Ik vind dat onaanvaardbaar.
  De heer Koekkoek:
  Al kunt u een goede informant krijgen die zo’n afspraak eist en
  het doel is het oprollen van een criminele organisatie, dan nog
  werkt u met een crimineel.
  De heer Brand:
  Dat is waar. Omdat ik mij dat goed realiseer moet daar strak op
  gestuurd worden. Bepaalde dingen mogen absoluut niet. Ik zou de
  informant zijn winst niet laten houden.
  De voorzitter:
  En als hij voor een ander bij een zodanige club kan komen die u
  anders nooit te pakken zou krijgen?
  De heer Brand:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  U laat dan de informant lopen en u komt niet bij die criminele
  organisatie.
  De heer Brand:
  Ik heb moeite met de definitie van de burgerinfiltrant. Er is
  een informant, dat is meestal een criminele burger. Dan is er een
  politie-infiltrant. Aan het eind van de rit kan ik bedenken dat ik
  een burgerinfiltrant nodig heb. Ik wil op het terrein van
  infiltratie niet verder gaan dan de politionele infiltrant met de
  mogelijkheid om in extreme gevallen een burgerinfiltrant te
  gebruiken. Ik wijs de definitie van de commissie-De Wit die luidt
  dat zo gauw een informant een handeling verricht in het belang van
  de criminele organisatie, hij een infiltrant geworden is, af. Ik
  wil een omschrijving waarbij een informant waarvan ik accepteer dat
  de criminele organisatie aan hem eisen stelt, een informant blijft.
  In dat traject heb ik er geen moeite mee dat zij geld afdragen dat
  verkregen wordt via een criminele organisatie. Infiltratie gaat
  verder.
  De heer Rabbae:
  U spreekt over het nemen van risico’s en waarschijnlijk denkt u
  daarbij in termen van kilo’s, miljoenen of tonnen. Ook is het
  waarschijnlijk dat u in dit verband deze hoeveelheden aanvaardbaar
  vindt. De burgers moeten voldoen aan handhavingsregels en
  wetgeving, maar zij merken dat de politie tonnen drugs op de markt
  gooit. Vindt u dit geen gigantisch risico?
  De heer Brand:
  De politie gooit niets op de markt. Nog geen kilo. De politie
  ziet dat criminelen met drugshandel bezig zijn. Wij zien dat via de
  tap en via de informant. De taak van de politie is tweeledig. Ik
  stel primair dat de criminele organisaties worden opgerold. Daarna
  moeten de drugs in beslag worden genomen.
  De heer Rabbae:
  Kunt u zich voorstellen dat deze gedachte bij de bevolking gaat
  leven?
  De heer Brand:
  Daarom moeten wij het ook heel goed uitleggen aan de bevolking.
  Het is een fictie om te geloven dat de politie er ooit in zal
  slagen alle kilo’s te onderscheppen die het land binnenkomen. Als
  er per jaar 100.000 kilo cocane het land inkomt…
  De voorzitter:
  Dat is wel veel.
  De heer Brand:
  Dat is veel, maar het gaat mij om de redenering. Als de politie
  daar 1000 van doorlaat en er op die manier in slaagt 50.000 kilo te
  onderscheppen, dan vind ik dat het zeer verantwoord is om die 1000
  kilo te laten doorgaan.
  De voorzitter:
  Maar als er 10, 20 of 30% van de totale softdrugsproduktie door
  de Nederlandse politie op de markt wordt gebracht, dan gaat u dat
  te ver.
  De heer Brand:
  Precies. Je zou daar een schatting van moeten maken.
  De voorzitter:
  Een jaar geleden hield men hetzelfde verhaal over softdrugs
  toen wij de cijfers van Wierenga nog niet kenden. Als je je niet
  aan een limiet houdt, treedt een soort verloedering op. Je weet dan
  niet meer waar je mee bezig bent.
  De heer Brand:
  Wij zijn dat met elkaar eens. Ook voor softdrugs moet bekeken
  worden hoeveel er het land in komt. Wat voor risico’s kun je
  daarbij lopen? Hoeveel kilo laat je gaan? Als er 100.000 kilo
  softdrugs op de markt komen en je wilt de helft daarvan bij de
  politie brengen in de wetenschap dat je een tiende deel moet laten
  doorgaan, dan is dat toch een verantwoorde handeling?
  De voorzitter:
  Heeft dit er misschien ook mee te maken dat de een het gebruik
  minder erg vindt dan de ander? Op zo’n manier zullen wij nooit
  praten over vuurwapens, overvallen, of iets dergelijk. Dit hele
  onderhandelingsproces komt bij andere zware misdrijven en strafbare
  feiten niet voor. Je laat toch niet een moord plegen om er tien op
  te lossen? Je laat toch niet een overval plegen om er tien op te
  lossen? Je laat toch geen 50 UZI’s door om er 1000 in beslag te
  nemen? In dit geval doen we het echter wel.
  De heer Brand:
  Zo gauw je vaststelt dat het leven van een persoon in gevaar
  is, grijpt de politie in.
  De heer De Graaf:
  Dus u laat geen wapens door.
  De heer Brand:
  Veronderstel dat vanuit Oost-Europa de wapenhandel op gang
  komt. Op een gegeven moment pak je een lijn op maar je weet niet
  precies hoe het zit. In zo’n traject kun je een of twee wapens
  laten doorgaan, wanneer je daarna een grote hoeveelheid kan pakken.
  Het zou toch dom zijn om in zo’n discussie je principile denken
  voorop te stellen zodat je 1000 wapens kwijt raakt omdat je niet
  kunt accepteren dat er twee doorgaan?
  De voorzitter:
  Aan de andere kant staat het verhaal van degene die tegen dat
  wapen oploopt in een caf ‘s avonds en daardoor in z’n been wordt
  geschoten.
  De heer Brand:
  Aan de andere kant staat ook dat er straks 1000 wapens in dit
  land zijn waar je tegenaan kunt lopen.
  De heer De Graaf:
  Is er met uw instemming een partij wapens doorgelaten?
  De heer Brand:
  Neen, dat is er niet. Die discussie is er niet geweest. Ik
  probeerde te laten zien dat je geen risico’s kunt uitsluiten.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent ook dat u zegt dat er geen principile grenzen
  zijn. Ook wapens kunnen, afhankelijk van de hoeveelheid die je kunt
  opvangen.
  De heer Brand:
  Ik probeer over te brengen dat je in dit soort trajecten altijd
  tegen dilemma’s aanloopt. Het is een fictie, te veronderstellen dat
  je het dilemma kunt ontlopen.
  De heer De Graaf:
  U wilt bij dat dilemma geen principile grenzen stellen.
  De heer Brand:
  Neen. Bij het dilemma moet je een weging toepassen. Er moet een
  goede structuur komen ten behoeve van het bezien van het dilemma.
  Anders laat u altijd de politie met onzekerheid zitten. Laten we
  dat nu oplossen.
  De heer De Graaf:
  Zelf wilt u geen principile grenzen stellen, bijvoorbeeld ten
  aanzien van de vraag of harddrugs of wapens kunnen worden
  doorgelaten. Vindt u dat de politiek die grenzen moet stellen?
  De heer Brand:
  De politiek moet een regeling maken waarbinnen nagedacht kan
  worden. Wie principieel is, heeft altijd het gelijk aan zijn kant.
  Het is echter de vraag of er zo goed kan worden nagedacht. Ik zeg
  dus: je moet het denken over het dilemma mogelijk maken; je moet
  regelen dat de politie niet met het dilemma blijft zitten.
  Hetzelfde geldt voor justitie. Er moet dus een regeling komen
  waarin is aangegeven waar wij als politie en justitie ons dilemma
  neer kunnen leggen en kunnen zeggen: dit is ons probleem. Daar moet
  wijsheid achter komen die met ons meekijkt om te kunnen zeggen: dat
  doen wij zo. En er moet achteraf, waar een dilemma of een risico
  aan de orde is, altijd een toetsing zijn.
  De heer De Graaf:
  Maar mijnheer Brand, dilemma’s inkaderen, betekent toch
  simpelweg dat er grenzen getrokken moeten worden, waarbij ook de
  politie de zekerheid heeft over wat wel en niet kan?
  De heer Brand:
  Het zou mooi zijn, als u de inkadering in strakke regels zou
  kunnen vatten. Ik denk dan altijd maar aan de brief van de
  procureurs-generaal waarin zij uit rechtvaardigheidsgevoel iets
  zeiden over de wijze waarop wij in de toekomst met
  winkeldiefstallen om zouden gaan. Zij schreven een keer: wij pakken
  de winkeldiefstal van minder dan 60 niet aan. Ik heb toen gezegd:
  het is belachelijk wat je daar schrijft, want nu schrijf je als het
  ware in de wet dat je mag jatten tot 60; zo werkt het niet; je kan
  alleen zeggen “op grond van mijn dilemma’s – want ik heb te veel
  problematiek – is mijn beleid dat ik dat niet aanpak”, maar er zal
  altijd de mogelijkheid moeten zijn om het wel aan te pakken. En zo
  gaat het hierbij ook. Kijk, waar ik altijd vrees voor heb, is dat u
  straks als politiek roept, overigens met goede bedoelingen: ga het
  nu eens mooi, strak regelen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Brand, het gaat toch niet alleen over de vraag of wij
  goede bedoelingen hebben of niet? Het gaat toch gewoon over de
  vraag of de wetgever daarvoor de regels gaat stellen of niet? Het
  gaat toch niet, nogmaals, over de vraag of onze bedoelingen goed
  zijn of niet? Het gaat toch over de vraag – waarbij u ons ook moet
  helpen – of wij regels gaan stellen en zo ja, de welke?
  De heer Brand:
  U moet…
  De voorzitter:
  Maar het is toch niet of wij goede bedoelingen hebben of niet?
  Dat is gewoon onze taak in ons staatsbestel.
  De heer Brand:
  Maar daar wil ik met u over nadenken.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Brand:
  Daar ben ik ook mee bezig. Wat ik zeg, is: u moet het niet zo
  strak regelen dat u het dilemma bij de politie neerlegt. U moet
  regelen dat wij met het dilemma kunnen omgaan.
  De voorzitter:
  Bij wie moet het dilemma dan wl liggen, als het niet bij de
  politie moet liggen?
  De heer Brand:
  Het dilemma ligt altijd bij degene die verantwoordelijk is. Ik
  neem maar het voorbeeld van de openbare orde. Het dilemma ligt
  daarbij bij de burgemeester.
  De voorzitter:
  Bij wie moet dit dilemma over de grenzen van de
  opsporingsmethodiek dan liggen?
  De heer Brand:
  Het dilemma moet in de lijn liggen, dus bij de hoofdofficier,
  bij de procureur-generaal en bij de minister van Justitie. Alleen u
  moet deze drie functionarissen helpen bij het denken. Ik wil nog
  even iets zeggen over de toetsing. De toetsing die erop komt, moet
  niet in die lijn zitten, maar moet naast die lijn staan. Want je
  moet nooit de verantwoordelijke bij zijn verantwoordelijkheid
  weghalen.
  De voorzitter:
  Wie moet dan volgens u de verantwoordelijke toetsen?
  De heer Brand:
  En vervolgens komt daar dus naar mijn idee achteraan… Nu pak
  ik dezelfde constructie op als die met de burgemeester, die zijn
  dilemma heeft inzake de handhaving van de openbare orde. Die legt
  verantwoording af aan zijn raad, zijn raadscommissie. En de
  politieke toetsing op die dilemma’s bij de opsporing liggen dus in
  het parlement.
  De heer De Graaf:
  Wij zijn het in zoverre met elkaar eens, dat het niet zo is dat
  pioniers het wilde Westen in gaan en een onbegrensd gebied
  aantreffen?
  De heer Brand:
  U moet ons een kaderregeling geven waarbinnen wij ons moeten
  bewegen.
  De heer De Graaf:
  Juist.
  De heer Brand:
  Dat is toch waar wij om vragen?
  De heer De Graaf:
  Net zoals bij openbare orde, geldt daar toch ook dat de
  bevoegdheden die kunnen worden uitgeoefend in beginsel aan de wet
  ontleend moeten zijn?
  De heer Brand:
  Natuurlijk! Dat zijn wij toch helemaal met elkaar eens? Dat
  zijn wij ontzettend met elkaar eens. Nu kijken wij naar de
  toekomst. Ik vind dat je op twee manieren kunt nadenken over de
  vraag hoe je politie en justitie uit hun problematiek haalt. Mijn
  eerste stelling is: er zitten risico’s in en risico’s mag je nooit
  bij verantwoordelijken weghalen. Dus je mag de toetsing van het
  risico naar mijn idee niet bij de rechter leggen. Je moet wl bij de
  rechter leggen de toetsing van de regelgeving.
  De voorzitter:
  Maar wij hebben toch net van de rechter gehoord dat die zich
  niet gelegen laat liggen aan wat wij wel of niet bij hem
  neerleggen? Uiteindelijk zal hij het toch toetsen.
  De heer Brand:
  Natuurlijk. De rechter toetst. Ik vind dat dit ook zo moet
  blijven. Mijn probleem daarbij is dat wij alles aan de rechter open
  willen voorleggen, maar dat wij soms gedwongen worden, in het
  belang van de veiligheid van een en ander, om dingen daar niet neer
  te leggen. Ik vind dus dat je een constructie zou moeten bedenken
  waarbij niet de rechter-commissaris – want die vind ik ook
  onderdeel van het proces uitmaken – maar een afzonderlijke rechter,
  een toetsingsrechter, zou moeten laten toetsen. Die
  toetsingsrechter moet de mogelijkheid krijgen om aan de raadkamer
  van de rechtbank uit te leggen wat hij bevonden heeft en wat naar
  zijn mening niet in de openbaarheid mag komen. Dat kan in de
  raadkamer behandeld worden. Vervolgens denk ik dat het binnen de
  rechterlijke macht daarna afgerond is.
  De heer De Graaf:
  U wilt procedures, maar wilt u nu ook dat de wetgever normen
  stelt over hoe ver de politie kan gaan?
  De heer Brand:
  Natuurlijk.
  De heer De Graaf:
  Kunt u dan heel concreet aangeven aan welke normen u dan
  denkt?
  De heer Brand:
  Dat vind ik ook.
  De heer De Graaf:
  Welke dan?
  De heer Brand:
  De rechter toetst aan de hand van de wet. Dus moet er wetgeving
  achter zitten. De normen die u aan de wetgever stelt, hebben toch
  primair altijd te maken met proportionaliteit en subsidiariteit.
  Dat moet erin komen. En je moet…
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Brand, wij kunnen als wetgever toch niet opschrijven
  dat het politiehandelen bevoegd is, als het maar proportioneel en
  subsidiair is? Dan hebben wij niks gezegd.
  De heer Brand:
  Nee, dat kunt u daar ook niet…
  De heer De Graaf:
  Dus welke normen wilt u nu concreet die de wetgever stelt voor
  opsporingsmethoden van de politie?
  De heer Brand:
  En dan hebben wij het over het traject van…
  De heer De Graaf:
  Wat wel en wat niet…
  De heer Brand:
  …informanten en…
  De heer De Graaf:
  Bijvoorbeeld. En het plaatsen van peilbakens en noemt u maar
  op; alles wat hier over tafel gaat. Wat vindt u dat de wetgever
  daarvan moet regelen en wat vindt u dat de wetgever niet moet
  regelen?
  De heer Brand:
  Daar twee dingen over. Eerst terug naar de middelen. Dus al wat
  techniek is, kunt u in de wet vastleggen, nietwaar? Hoe meer u over
  techniek regelt, des te beter het is. Dus u kunt in de wet
  vastleggen wat wij aan techniek mogen gebruiken. Daarbij kun je ook
  vrij exact aangeven binnen welke kaders wij dat mogen doen, dus of
  wij bij de toetsingsrechter moeten zijn. Dat zou een voorbeeld
  kunnen zijn van primair rechter-commissaris…
  De heer De Graaf:
  U bedoelt dus of u direct mag afluisteren en dat soort
  zaken.
  De heer Brand:
  Ja, dat kun je dus allemaal heel strak regelen in de wetgeving.
  Het probleem ontstaat bij het traject van de informanten en de
  infiltranten. Daarbij moet je het gedeelte van de risico’s
  uitzonderen.
  De voorzitter:
  Waarom moet dat? U zegt dat dat moet.
  De heer Brand:
  Ja, ik vind dat dat moet, omdat je risico’s aan
  verantwoordelijkheden van functionarissen moet blijven koppelen.
  Maar naast…
  De voorzitter:
  Vindt u dat infiltratie en het gebruik van informanten
  wettelijk geregeld moet worden of niet?
  De heer Brand:
  Natuurlijk moet dat wettelijk geregeld worden.
  De voorzitter:
  Wat vindt u van observatie?
  De heer Brand:
  Dat moet ook. Ik vind…
  De voorzitter:
  Is er nog iets wat niet wettelijk geregeld moet worden?
  De heer Brand:
  Alles moet wettelijk geregeld worden. Dus daar zijn wij het
  helemaal over eens. U moet in de wet alle instrumenten die er zijn,
  opschrijven. Als ik n zorg heb, is die dat u iedere keer goed moet
  nadenken over juist die discussie over dat dilemma. Dat is nu waar
  het precies om gaat.
  De heer De Graaf:
  Is er nog iets waarvan u vindt dat de wetgever dat gewoon niet
  moet willen, dus dat wij in Nederland gewoon niet moeten doen?
  De heer Brand:
  Kijk, laat ik maar eens de kroongetuige als onderwerp nemen.
  Daarvan vraag ik mij zelf af of wij in Nederland zo ver zijn. Dus
  op dit moment geloof ik niet dat wij dat instrument al in moeten
  voeren. Maar kom ik terecht in de situatie zoals in Itali, hoewel
  ik ervan uitga dat dit niet gebeurt, dan kan ik het instrument niet
  missen. Dus wat ik wil, is dat de wetgever ook de flexibiliteit
  heeft om, wanneer het nodig is, ook een instrument aan te dragen.
  Ik heb eerder gezegd: het duurt natuurlijk veel te lang in
  Nederland voordat wij tot wetgeving komen.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil even terug naar het door u geschetste dilemma, mijnheer
  Brand, bij het doorlaten van bijvoorbeeld wapens. Ik begrijp dat er
  dilemma’s zijn. Maar is het niet iets ingewikkelder dan u zegt? U
  legt heel snel de koppeling tussen datgene wat je doorlaat en
  datgene wat je pakt. Ik meen dat u letterlijk zei: wij zouden toch
  wel gek zijn als wij duizend wapens lieten lopen, omdat wij er twee
  principieel niet door willen laten gaan. Maar is het probleem bij
  doorlevering van drugs nu juist niet dat wij het vaak om heel
  andere redenen doorlaten en dat de directe koppeling met wat wij
  pakken niet aanwezig is? Wij laten door om een organisatie in kaart
  te kunnen brengen met het oog op de veiligheid en de
  geloofwaardigheid van de informant. Dus er zijn veel minder
  garanties dat er daadwerkelijk iets gepakt wordt. Ligt het dilemma
  dan niet nog iets ingewikkelder?
  De heer Brand:
  Als u mij goed beluisterd hebt, weet u dat ik het daar niet
  over gehad heb. Ik spreek steeds vanuit de positie van de
  informant. De informant moet voldoen aan een eis van een
  organisatie waar ik op wil sturen. Dus ik ben niet bezig om een
  burger in een infiltratietraject te brengen, zoals u dat zegt. Ik
  zet in mijn denken die burgerinformant juist helemaal
  achteraan.
  De heer Rouvoet:
  Maar is het dilemma toch niet iets ingewikkelder? Het is wel
  heel vaak de praktijk wat wij hier de afgelopen weken voor ons
  hebben zien passeren. Dat is het verhaal dat met de doorlevering
  gepaard gaat. Ik doel op het in kaart brengen van criminele
  organisaties. Ik leg dat er even naast om duidelijk te maken dat
  het vaak niet zo simpel is als even uit uw woorden bleek.
  De heer Brand:
  Nee, wij brengen criminele organisaties in kaart. Dat doen wij
  dus. Als wij kijken naar de positie van de Nederlandse politie in
  de wereld, zien wij dat wij uniek zijn in de manier waarop wij met
  informatie-analyses omgaan. Wij zijn niet uniek in de methodes die
  wij hanteren. Want alle methodes waar wij het nu over hebben,
  bestaan in de wereld. Wij kijken alleen maar of wij die een
  Nederlands jasje kunnen geven. Tegen die achtergrond moet ik zeggen
  dat wij als politie in Nederland al die methodes die in de wereld
  gehanteerd worden altijd een heel ethisch jasje proberen te geven.
  En daar hebben wij het hier ook over. Dus in die zin zeg ik: je
  moet terug naar de politie en die wil informatie verzamelen. Als ik
  een informant heb, heb ik maar n doel: informatie verzamelen.
  De voorzitter:
  U heeft toch niet zozeer als doel om informatie te verzamelen
  als wel om die informatie te verzamelen die leidt tot aanhoudingen,
  arrestaties en veroordelingen?
  De heer Brand:
  Ja, u zegt het. Daarover zijn wij het natuurlijk met elkaar
  eens.
  De voorzitter:
  Goed, als wij het met elkaar eens zijn, wil ik graag overgaan
  naar de heer Vos die een vraag wil stellen.
  De heer Brand:
  Nee, maar ik wil toch gezegd hebben dat ik het niet anders zeg
  dan u.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Vos:
  Ik wil mijnheer Brand nog een vraag stellen over de risico’s.
  Mijnheer Brand haalt vaak de risico-afweging aan. Ik wil van hem
  graag horen wat hij de meest zwaarwegende risico’s acht: de
  risico’s voor de persoonlijk betrokkenen…
  De heer Brand:
  Ja.
  De heer Vos:
  …voor de agenten, de rechercheurs, of voor de verloedering
  van de samenleving, om maar eens een ander risico te noemen?
  De heer Brand:
  Als wij met een zaak bezig zijn, is op dat moment het
  persoonlijk belang waar ik als politiechef primair mee te maken
  heb. Verloedering van de samenleving is ook een zaak waar ik mee
  bezig ben, maar niet in dat specifieke traject. Als ik een zaak
  draai, heb ik ervoor te staan dat het leven van mensen niet in
  gevaar komt. Als het leven van iemand in gevaar is, grijp ik in. En
  de verloedering van de samenleving gaat ons ook zeer ter harte,
  maar dan als onderwerp waar wij in het algemeen mee bezig
  zijn.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog graag een paar onderwerpen met u doornemen. Eerst
  even een vraag die u nog niet beantwoord hebt. Misschien heb ik die
  niet goed gesteld. Toen in NRC sprak over meer korpsen in het hele
  land die doorgelaten hebben, wist u toen ook precies om welke
  korpsen het ging?
  De heer Brand:
  Nee, niet precies. Maar mijn stelling is…
  De heer De Graaf:
  Nee, het gaat mij niet om uw stelling, maar om uw kennis. Wat
  wist u wel?
  De heer Brand:
  Ik kon niet zeggen “acht doen het wel” of “vijf doen het niet”.
  Ik weet dat in de kring van collega’s erover gesproken wordt. En
  dan is dat nieuwe begrip doorlaten aan de orde. Ik zeg u: als u
  naar de tap gaat luisteren, gebeurt er precies hetzelfde.
  De voorzitter:
  Mag ik u het volgende vragen? U zegt in uw interview van 10
  juni: de methode van het op de vrije markt brengen van drugs is
  door meer korpsen toegepast.
  De heer De Graaf:
  In het hele land.
  De heer Brand:
  Ja. Overigens…
  De voorzitter:
  Door welke korpsen dan?
  De heer Brand:
  Nou, door mijn eigen korps; overigens altijd in de relatie van
  het uittesten van een lijn. Ik ben ervan overtuigd…
  De voorzitter:
  Maar geeft u nu gewoon antwoord op de vraag “door welke korpsen
  dan?”.
  De heer Brand:
  Als u het in de re… nee, naar de informant toe in mijn eigen
  korps. Maar ik geef u steeds aan dat ook daar waar afgeluisterd
  wordt, er natuurlijk doorgeleverd wordt, terwijl de politie er
  kennis van draagt. In die zin heb ik dus ook het afluisteren op
  hetzelfde niveau gezet als het werken met een informant.
  De heer De Graaf:
  Het ging om doorlevering, het op de markt brengen van drugs met
  medeweten van de politie.
  De heer Brand:
  Door de politiekorpsen.
  De voorzitter:
  Mag ik nog even citeren: de methode van het op de vrije markt
  brengen van drugs is door meer korpsen toegepast. Het luisteren
  naar de telefoon is iets anders dan het op de vrije markt brengen
  van drugs. Waar doelde u nu op?
  De heer Brand:
  U haalt er iets anders uit. Ik zeg dus: de politie heeft er
  meer weet van dat de criminele organisatie onder hun ogen…
  De voorzitter:
  Dan moet ik toch vaststellen dat het er in een andere context
  staat. U zegt nu dat de politie er meer weet van heeft. Dat is
  zeker het geval. Het gaat er echter hier om dat de methode van het
  op de vrije markt brengen van drugs door meer korpsen is toegepast.
  U brengt het daarna in verband met de vele kritiek op het korps
  Kennemerland. Dat heeft in die context niet te maken met het naar
  de telefoon luisteren. Daarom nogmaals mijn vraag: over welke
  korpsen had u het toen?
  De heer Brand:
  Ik had het over mijn eigen korps, maar dan op een heel speciale
  manier. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ook niet de
  Delta-methode kende. Ik hoorde hiervan uit uw verhoren.
  De voorzitter:
  U wist van tevoren niet hoe dat werkte?
  De heer Brand:
  Ik had mij niet voorgesteld – ik kende de methode niet – dat
  dit zo zou werken. Ik heb in die zin dingen geleerd. Als ik erover
  spreek, heb ik het nooit over de politie. Ik heb het over de
  criminele organisatie. Zo heb ik het ook bedoeld: onder de ogen van
  de politie weten wij dat er meer drugs op de markt komen. U kunt
  zeggen dat het daarvoor niet zo zorgvuldig is geformuleerd als ik
  dat nu doe.
  De heer De Graaf:
  In uw eigen korps hebt u doorgelaten. Gebeurde dat met een
  methode die vergelijkbaar is met de Delta-methode?
  De heer Brand:
  Neen. Wij werken met informanten. De informant gaat naar de
  criminele organisatie en wordt daar met eisen geconfronteerd. Hij
  komt bij ons terug. Wij bekijken of wij het nuttig vinden om het
  door te laten gaan en de lijn te testen. Daarna is het
  gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Worden bij u informanten gebruikt die een rol spelen…
  De heer Brand:
  Daar kan ik kort in zijn: neen.
  De heer De Graaf:
  …bij transporten of invoer van drugs. Zij bemannen als het
  ware een deel van het traject.
  De heer Brand:
  Ik verwachtte kennelijk een andere vraag. De criminele
  organisatie stelt eisen aan de informant. Die eisen hebben
  betrekking op het brengen van drugs, in dit geval cocane, vanuit
  een land naar Nederland. De eis is dat de informant iets in dat
  traject doet en hij heeft iets gedaan. Dat is dan wat je “een
  infiltrant” moet noemen en daarom ben ik tegen de definitie van
  infiltrant. Het moet dus anders en ik heb geprobeerd u dat uit te
  leggen.
  De heer De Graaf:
  Ik lees in de archieven dat een van de informanten in
  Haaglanden verantwoordelijk was voor een gedeelte van een transport
  van verdovende middelen. Is dit een correcte weergave?
  De heer Brand:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dan heeft uw informant een actieve rol in het criminele
  traject.
  De heer Brand:
  Hij heeft een handeling verricht die je als een actieve rol in
  het traject kunt benoemen.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben al eerder gesproken over “meerdere korpsen in het
  hele land”. Hebt u er kennis van gehad dat, behalve in uw eigen
  korps en in de IRT-zaak, er ook in andere korpsen actief met
  medewerking van politie en gebruikmaking van informanten drugs op
  de markt zijn gebracht? Zo ja, over welke regio’s gaat het
  dan?
  De heer Brand:
  Als u zo de vraag aan mij stelt, zeg ik “neen”, maar ik heb het
  zo ook niet in het artikel bedoeld.
  De voorzitter:
  Mag ik dan de gehele zinsnede citeren: “Volgens Brand mag door
  dat rijksrecherche-onderzoek niet de indruk ontstaan dat alleen de
  Haarlemse politie langs de grenzen van het opsporingswerk is
  gelopen. De methode van het op de vrije markt brengen van drugs is
  door meer politiekorpsen in het hele land toegepast. Er is door het
  OM rugdekking aan gegeven. Ik zelf vind het ook toelaatbaar, zolang
  je zeker bent dat de politie de informant stuurt en niet andersom.”
  U spreekt over het rijksrecherche-onderzoek naar Kennemerland en
  daarna zei u dat het vaker gebeurt.
  De heer Brand:
  Dat is waar.
  De voorzitter:
  Waar gebeurt het nu meer?
  De heer Brand:
  Ja, maar…
  De voorzitter:
  Zegt u toch gewoon wat u toen in uw hoofd had.
  De heer Brand:
  Ik had toen hetzelfde in mijn hoofd als nu. Onder de ogen van
  de politie komen drugs het land binnen.
  De voorzitter:
  Waar dan?
  De heer Koekkoek:
  Dat is toch totaal iets anders?
  De heer Brand:
  Die formulering is dus niet helemaal zuiver.
  De voorzitter:
  Dat is toch vreemd, omdat u begrip vraagt voor fouten die
  mogelijk in Haarlem zijn gemaakt. Nu lijkt het erop dat u als het
  ware van die Haarlem-geschiedenis afstand wilt nemen en zegt: ik
  heb daar iets heel anders bedoeld. U wist toch op 10 juni 1995 waar
  het in Haarlem over ging? U had toch in de kranten gelezen over
  bijvoorbeeld het Bever-onderzoek? De rijksrecherche was niet voor
  niets erbij gehaald. Voor ons beter begrip en om goed te kunnen
  afwegen hoe het in andere korpsen werkelijk gegaan is – of het nu
  een uitzondering was wat in Haarlem gebeurde of niet – nog n keer
  de vraag in de context van het artikel toen: kunt u bij naam meer
  regio’s aangeven?
  De heer Brand:
  Ik kan niet meer regio’s aangeven. Ik zeg echter nogmaals dat
  dit niet mijn denken was op dat moment. Mijn denken is altijd
  geweest, en dat heb ik in het artikel geprobeerd over te brengen,
  dat het een fictie is om te geloven dat iedere kilo die onder de
  ogen van de politie doorgaat – of het nu via de tap of een
  informant gaat – wordt opgepakt. Dat heb ik geprobeerd over te
  brengen. Als u zegt dat dit in het artikel niet goed is
  weergegeven, dan moeten wij het daarover hebben.
  De heer Rabbae:
  U zei in het begin dat dit een van de twee beste interviews was
  die u gegeven had. Juist om misverstanden te voorkomen, heb u met
  uw eigen woorden weergegeven wat er in het artikel van NRC
  Handelsblad moest staan.
  De heer Brand:
  De discussie die wij in de raad voerden ging over de vraag of
  drugs gelegaliseerd of geliberaliseerd moeten worden. Wij vonden
  dat dit niet moest, omdat Nederland zich niet mag isoleren in de
  wereld.
  De heer Rabbae:
  Mijn vraag gaat daar niet over.
  De heer Brand:
  Daarnaast is in het interview de vraag gesteld wat ik van de
  situatie in Haarlem vind. Ik heb duidelijk willen maken dat wat in
  Haarlem gebeurde niet mag worden gesoleerd van de rest van wat bij
  de Nederlandse politie gebeurt. Ik heb gezegd dat er hoe dan ook
  drugs het land inkomen waar de politie weet van heeft.
  De voorzitter:
  Vond u, misschien met de andere hoofdcommissarissen, op dat
  moment dat de heer Straver te veel in het vuur lag en dat u allen
  om hem heen moesten gaan staan?
  De heer Brand:
  Dat vind ik ook.
  De voorzitter:
  Heeft dat laatste niet een rol gespeeld in uw formulering
  toen?
  De heer Brand:
  Ik vind dat collega Straver het verdient dat zijn collega’s met
  hem meedenken en meeleven. Hij is in een moeilijke situatie terecht
  gekomen. Achteraf kun je je afvragen of sommige dingen niet anders
  hadden gemoeten. Hij zal dit zelf ook toegeven. Ik vind dat hij
  niet gesoleerd mag worden als iemand die volstrekt contrair
  gehandeld heeft aan het denken van de politie.
  De voorzitter:
  Is dat dan niet de reden dat u de formulering hebt gebruikt dat
  meerdere korpsen dezelfde methode toepassen? U kunt die meerdere
  korpsen nu niet noemen.
  De heer Brand:
  Nee, als wij het er nu weer over hebben, zeg ik tegen u: ik had
  wat ik beoogde te zeggen over dat er onder het oog van de politie
  meer drugs binnenkwamen, beter weer moeten geven.
  De heer De Graaf:
  Heeft u in Haaglanden zelf bij doorlatingen actief gewerkt met
  politie-activiteiten, zoals nu bekend is geworden in de
  Delta-methode, dus dat de politie een bypass verricht om te kijken
  wat er in containers of vrachtwagens zit en zelf ook activiteiten
  heeft ontwikkeld in het transport?
  De heer Brand:
  Ik wil hierop in het algemeen antwoord geven. Wat aan de orde
  is in dit soort zaken, is dat de informant zaken moet verrichten
  die geist zijn door de criminele organisatie. In dat traject kijkt
  de politie mee, ook omdat zij er sturing aan wil geven, wat de
  informant doet. In die zin kun je je altijd afvragen waar in dat
  traject de politie een keer ondersteuning heeft verleend.
  De heer De Graaf:
  Dat is wat wij vragen.
  De heer Brand:
  En dat is, voor zover ik weet, n keer gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Dat is n keer gebeurd en het is vergelijkbaar met datgene wat
  in de Delta-methode is gebeurd?
  De heer Brand:
  Nou, ik ken de Delta-methode niet zo goed. Maar daar is, denk
  ik, n keer iets gebeurd, ja. Dat denk ik niet, dat weet ik zeker.
  Dat is iets wat ook in de Delta-methode wel eens is
  voorgekomen.
  De heer De Graaf:
  Is er sprake van medewerking van de douane of douane-instanties
  of douanerecherche bij het inklaren van goederen?
  De heer Brand:
  Dat is niet waar ik op doel. U moet ook meer precies vragen aan
  degenen die ermee bezig geweest zijn hoe zij dat deden. Want dat is
  in ieder geval een methode waarvan ik weet dat die bestaat. Maar of
  zij dat in dat traject precies hebben toegepast, weet ik niet.
  De heer De Graaf:
  Bent u concreet op de hoogte van wat er precies bij zo’n
  doorlating is gebeurd of is dat alleen maar in heel globale
  termen?
  De heer Brand:
  Mijn positie als korpschef houdt in dat ik een aantal dingen
  doe. Er zijn een paar dingen waar ik geweldig op let. Dat is dat de
  hirarchie heel sluitend is. Dus ik vind dat het gezag heel
  belangrijk is. Maar de verantwoordelijkheid van een rechercheur
  moet in de hirarchie afgedekt zijn. Dus wij in ons korps sturen
  heel nadrukkelijk, als het om een operatie gaat, op de chef van
  onze CID.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik, maar mijn vraag is of u zelf vrij concreet op
  de hoogte bent van het verloop van zo’n operatie.
  De heer Brand:
  Waar ik van op de hoogte ben, zijn alle afwijkingen en alle
  bijzonderheden. Als u mij vraagt “laat je je iedere zaak die er is,
  uitleggen?” zeg ik: nee. Als u mij vraagt “weet je alle dingen
  waarvan jij vindt dat ze op jouw weg liggen?” zeg ik: ja. Ik lees
  stukken van de beleidsvergadering van de commissarissen. Ik laat
  mij zaken vertellen. Als er successen zijn, spreek ik vaak met de
  rechercheurs en hoor ik wat er allemaal aan de hand geweest is. Dus
  ik hoor er een heleboel over. Maar als u vraagt “ben je altijd
  gedetailleerd op de hoogte?” zeg ik: nee.
  De heer De Graaf:
  Nog concreter over een ander onderwerp. Is bij uw weten door de
  politie vervoerd bij drugstransporten?
  De heer Brand:
  Ik zeg, nou, ik zou dat zo willen benoemen: n keer.
  De heer De Graaf:
  Ja, goed. Ik wil met u over naar…
  De voorzitter:
  En de al eerder hierover besproken werkzaamheden van de
  FIOD-medewerker zijn hierbij niet ter sprake?
  De heer Brand:
  Nee, dan heb ik het over de politie.
  De voorzitter:
  Nee, maar is van de FIOD-medewerker die de douanefaciliteiten
  vergemakkelijkte ook gebruik gemaakt?
  De heer Brand:
  Kijk, ik vind dat niet zo bijzonder. Ik denk dat het gebeurd
  is, maar ik weet het niet precies.
  De voorzitter:
  Om te kijken of het uiteindelijk via hetzelfde traject gaat, te
  weten via CID Kennemerland?
  De heer Brand:
  Nee. Wij hebben niet samengewerkt met CID Kennemerland.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker?
  De heer Brand:
  Ja, dat weet ik zeker.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Brand, er zijn een, twee dingen die misschien nog
  opgehelderd moeten worden. U refereerde zelf al aan een
  televisieprogramma van de VPRO. Er zijn nog wat kranteberichten
  over verschenen, zelfs vandaag nog. Wat is er exact aan de hand met
  de informant of infiltrant F., voor zover er iets aan de hand is?
  Wat weet u daarvan?
  De heer Brand:
  Ik heb dat uiteraard na laten gaan. Het gaat om twee zaken. De
  eerste is een zaak van 40 kg cocane waar de informant F. aan een
  tactische rechercheur van ons meldt dat hij hem kan brengen bij 40
  kg cocane en bij een dader. Regel bij ons is dat een tactische
  rechercheur een informant niet zelfstandig mag runnen. Dus de
  rechercheur heeft dat gemeld aan de chef CID.
  De voorzitter:
  Wanneer speelt dit ongeveer, mijnheer Brand?
  De heer Brand:
  1993, nee, sorry, 1992. De eerste zaak was in 1992. De chef CID
  kijkt dan of de CID het over kan nemen. Dat was in dit geval niet
  mogelijk. Dus aan de tactisch rechercheur is toegestaan om onder
  verantwoordelijkheid van de chef CID de informant te runnen. In dat
  traject is inderdaad 40 kg cocane door ons in beslag genomen en er
  zijn daders bij aangehouden. Vervolgens bleek dat de informant zich
  niet aan de afspraken gehouden had.
  De heer De Graaf:
  Welke afspraken?
  De heer Brand:
  Hij had de container op zijn naam laten zetten. Hem was dus
  verboden, dat te doen. Toen zaten wij dus met het volgende
  probleem. Dit geldt ook voor justitie; ik spreek altijd over die
  twee-eenheid. Wij wilden de zaak toen niet doorzetten. Je kan in
  zo’n geval altijd denken: wat is er mis gegaan? Er was niks mis
  gegaan, maar wij wilden het risico niet lopen. En de zaak is dus
  niet doorgezet naar de rechter.
  De voorzitter:
  Is de zaak nog wel op de zitting geweest?
  De heer Brand:
  Deze zaak is niet op de zitting geweest. Het is een sepot
  geweest van de officier.
  De voorzitter:
  Verklaart u zo het krantebericht dat bedoelde mijnheer F.
  ophield over een vormfout?
  De heer Brand:
  Dat is het verhaal van de heer Van den Broek.
  De voorzitter:
  Dat de heer Van den Broek, de officier, de zaak toen heeft
  geseponeerd?
  De heer Brand:
  Ja.
  De voorzitter:
  De hele zaak?
  De heer Brand:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar niet via een vormfout?
  De heer Brand:
  Ja, nou, in het verhaal staat “een vormfout”. Er is iets in het
  traject met de informant. Het was goed gelopen, maar je kunt
  zeggen: kan er niet iets mis? Dus dat is het in ieder geval. Het is
  in de krant als een vormfout neergezet.
  De heer De Graaf:
  Er kan dus geen misverstand over bestaan dat er door het
  openbaar ministerie niet bewust vormfouten zijn gemaakt om de
  betrokkene…?
  De heer Brand:
  Nee, nee. Er is dus neergelegd dat wij de zaak niet voor de
  rechter zouden brengen. Dan komt de tweede situatie.
  De heer Koekkoek:
  Wat was nu de vormfout?
  De heer Brand:
  De vormfout?
  De heer Koekkoek:
  Was dat het seponeren?
  De heer Brand:
  Nee. Er is geseponeerd, omdat de informant zich dus niet
  gehouden had aan de afspraak. Je kunt zeggen dat dit een beetje de
  vormfout is.
  De voorzitter:
  Maar normaal gebeurt toch het omgekeerde? Als de informant zich
  niet aan de regels houdt, gaat hij toch als verdachte op?
  De heer Brand:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus er is toch nog iets meer gebeurd?
  De heer Brand:
  Dat brengt mij bij de tweede vraag. Hierbij is de informant, om
  het zo te zeggen, het voordeel van de twijfel gegeven. Dan kom ik
  bij de tweede zaak.
  De voorzitter:
  Maar hoe kan het volgende nu, mijnheer Brand? Wij zullen het
  trachten verder uit te spitten, nu u dit zo expliciet zegt. De
  informant houdt zich niet aan de regels. Hij zet de container op
  zijn naam.
  De heer Brand:
  Ja.
  De voorzitter:
  Als hij zich niet aan de regels houdt, is het toch normaal zo
  dat hij, zogezegd, als verdachte in de zaak voorkomt?
  De heer Brand:
  Ja. Als u mij het tweede verhaal zou laten vertellen, ben ik
  het helemaal met u eens, als u zegt dat dat normaal is.
  De voorzitter:
  Het gevolg van de eerste zaak was dat hij zijn container kon
  houden.
  De heer Brand:
  Nee, die 40 kg is in beslag genomen.
  De voorzitter:
  Die is dus in beslag genomen?
  De heer Brand:
  Ja. Dan gaan wij naar de tweede zaak. Dan hebben wij informatie
  over de aanvoer van een container. En dan komt weer deze informant
  en die zegt dat hij ons kan brengen bij een zaak met 40 kg.
  De heer De Graaf:
  Wederom 40 kg?
  De heer Brand:
  Ja. Dan start hetzelfde traject. Hij krijgt weer toestemming om
  met de informant in zee te gaan. Dan wordt weer gezegd dat de
  informant zich aan de afspraak moet houden.
  De voorzitter:
  En die afspraak was?
  De heer Brand:
  Dat hij de container niet op zijn naam mocht laten zetten.
  De voorzitter:
  Maar wat mocht hij wel doen?
  De heer Brand:
  Hij mocht ons informatie leveren over het traject, maar hij
  mocht geen strafbare handelingen verrichten. Dus hij moest in die
  zin aan de zijlijn blijven. Hij mocht dus nadrukkelijk niet de
  container op zijn naam laten zetten.
  De voorzitter:
  Heeft u dat ergens nog zwart op wit?
  De heer Brand:
  Wij hebben de zaak vastgelegd. Ik geef u aan dat wij in een
  situatie zitten waarbij de methode goed gevolgd is. De tactisch
  rechercheur moet het vastleggen via de chef CID en dat is ook
  gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Hij mocht geen strafbare feiten plegen. Hoe kon nu de betrokken
  informant in de gelegenheid zijn om een container op zijn eigen
  naam te zetten?
  De heer Brand:
  Hij is in de handelingen die hij verrichtte te ver gegaan. Hij
  heeft zaken gedaan die nadrukkelijk niet mochten. In het tweede
  traject wilde hij dat wij bij de container wegbleven. Wij hebben
  dat uiteraard niet gedaan en achteraf bleek dat het niet om 40 maar
  om 200 kilo ging. Wij hebben de zaak voor de rechter gebracht
  waarbij de informant tevens verdachte was.
  De heer Rouvoet:
  Die tweede zaak speelde in 1993.
  De heer De Graaf:
  In de eerste zaak zijn de verdachten en de informant
  uiteindelijk niet vervolgd. Heeft de informant uit de eerste zaak
  er iets aan over gehouden?
  De heer Brand:
  Niet waar wij van weten. Ik denk van niet.
  De heer De Graaf:
  Geen criminele winsten?
  De heer Brand:
  Neen, want die 40 kilo zijn in beslag genomen. Naar ons idee
  niet.
  De heer De Graaf:
  Hij is ook niet door de overheid op de een of andere manier
  betaald via een tipgeldregeling?
  De heer Brand:
  Neen, want hij heeft het fout gedaan.
  De voorzitter:
  Niets gehad?
  De heer Brand:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Waren er afspraken met hem gemaakt over wat hij zou
  krijgen?
  De heer Brand:
  Ik heb dat niet nadrukkelijk nagevraagd. U hoort dat nog van
  mij. Ik heb mij de hele zaak laten uitleggen. Ik vond het zo
  onlogisch dat ik daarop niet ben ingegaan.
  De heer De Graaf:
  De betrokken informant is voor de tweede zaak aangehouden en
  veroordeeld.
  De heer Brand:
  Ja. Hij is eerst door de rechtbank veroordeeld en later door
  het hof. Bij het hof is de straf een stuk teruggebracht omdat men
  daar verzachtende omstandigheden zag in de verklaring die de runner
  heeft afgelegd.
  De voorzitter:
  De runner zijnde de taxichauffeur.
  De heer Brand:
  Ja.
  De voorzitter:
  Weet u iets van een bijeenkomst met deze mijnheer waarbij in
  ieder geval Haagse politiemensen aanwezig zijn geweest? Ik spreek
  nu niet over de heer Docters van Leeuwen, maar over mogelijke
  rechercheurs van u.
  De heer Brand:
  Wij hebben dat laten nagaan. Er was er een verleden week in
  Duitsland op vakantie die wij dus moeilijk te pakken konden
  krijgen. Inmiddels is daarmee contact geweest. Wij hebben iedereen
  waarvan wij dachten dat die erbij betrokken konden zijn geweest
  deze vraag gesteld. Er zijn geen contacten gelegd. Wij hebben nog
  een zaak gedraaid met een team en daar kwam hij niet als getuige in
  voor. Ook niet als verdachte, maar wel als een relatie van een
  verdachte, maar zeker niet als een informant.
  De voorzitter:
  Hebt u kunnen nagaan wanneer politiemensen uit Haaglanden voor
  het laatst contact met deze man hebben gehad?
  De heer Brand:
  In de zaak?
  De voorzitter:
  berhaupt.
  De heer Brand:
  Geen.
  De voorzitter:
  Sinds wanneer niet meer?
  De heer Brand:
  Na de tweede zaak heeft ook de runner geen contact meer met hem
  gehad.
  De voorzitter:
  En dat is sinds?
  De heer Brand:
  1993.
  De voorzitter:
  Bij de zaak voor het hof is er naar ik aanneem nog contact
  geweest?
  De heer Brand:
  Daar is de runner als getuige gehoord. Daar zal misschien
  contact geweest zijn.
  De voorzitter:
  Dat was het laatste contact?
  De heer Brand:
  Dat is het laatste. De man die het betreft zegt dat hij geen
  contact meer heeft gehad.
  De heer De Graaf:
  En in andere zaken, ook voor die tijd, heeft de betrokken
  informant nooit een rol gespeeld als informant.
  De heer Brand:
  Hij is toen als informant naar voren gekomen.
  De heer De Graaf:
  Niet eerder.
  De heer Brand:
  Voor zover wij hebben kunnen herleiden is hij twee keer
  informant geweest.
  De voorzitter:
  Was hij ingeschreven?
  De heer Brand:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ook gemeld?
  De heer Brand:
  Hij is vanuit die situatie ingeschreven. U mag aannemen dat wij
  de tweede keer zeer alert zijn geweest. Daarom is er ook
  ingegrepen.
  De heer De Graaf:
  U kunt met zekerheid stellen dat er geen bijeenkomst op
  willekeurig welk Haags politiebureau heeft plaatsgevonden met de
  informant, ook niet om hem voor te bereiden op een verhoor voor
  deze commissie.
  De voorzitter:
  Waar wij hem overigens nog niet voor uitgenodigd hadden.
  De heer Brand:
  Die zekerheid is zoals alle zekerheden in het leven zijn. Ik
  heb het allemaal in het bedrijf nagetrokken en niemand heeft mij
  die informatie gegeven. Als er later toch iemand opstaat dan heeft
  die een dubbel probleem.
  De heer Rabbae:
  Kunt u nog iets zeggen over de verzachtende omstandigheden die
  de runner naar voren bracht?
  De heer Brand:
  Wat zeggen mensen tegen elkaar? Een rechtbank trekt daar
  conclusies uit. Wij zeggen dat hij zich niet aan de afspraak heeft
  gehouden en dan krijg je verhalen over de formuleringen.
  De heer De Graaf:
  U hebt eerder kritiek geuit op het OM, in het bijzonder op de
  voorzitter van het college van PG’s. U suggereerde dat de politie
  de zondebok dreigt te worden en dat er wellicht sprake is van het
  drijven van een wig tussen de politie en het OM rondom de
  opsporingsmethoden en hetgeen voor deze commissie behandeld is.
  Formuleer ik juist wat u toen verwoordde?
  De heer Brand:
  Ik hoor vaak in deze commissie de uitdrukking “kort door de
  bocht”. Er zijn nogal wat brieven aan ons geschreven die naar mijn
  idee kort door de bocht waren. Ik heb signalen afgegeven omdat ik
  vind dat politie en OM zeer eensgezind en eendrachtig met de
  problematiek bezig moeten zijn. Zo gauw het moeilijk wordt, moeten
  er geen brieven komen waarin staat: wil je dit en wil je dat.
  Daardoor wordt gesuggereerd dat wij niet eensgezind zijn. Dat
  signaal heb ik willen afgeven. Ik heb dit overigens ook met de heer
  Docters van Leeuwen in een tweegesprek aan de orde gesteld.
  De voorzitter:
  Hij is uw gezag.
  De heer Brand:
  Daarvoor respecteer ik hem ook. Ik heb groot respect voor mijn
  gezag en ik laat dit ook altijd zien. Ik eis van mijn mensen dat ze
  de hirarchie primair stellen. Een rechercheur in mijn korps heeft
  te maken met zijn chefs uit de politie. Die chefs moeten ervoor
  zorgen dat het OM op de goede momenten ingeschakeld wordt. Wij
  zetten naast een teamleider altijd een zaaksofficier. “Wij”
  betekent de hoofdofficier en mij zelf. Daarboven hebben we een
  beleidsniveau waar commissarissen inzitten en eersteklassers van
  het parket. Als zij een probleem hebben, dan schakelt dit door naar
  de hoofdofficier en mij. In dit beslissingsmodel hebben wij nooit
  problemen die buiten de deur komen.
  De heer De Graaf:
  Staan OM en politie samen of wordt de politie door het OM als
  zondebok aangewezen?
  De heer Brand:
  In mijn eigen regio durf ik te zeggen dat wij altijd samen
  staan. Als voorzitter van de raad wijs ik op brieven die een nogal
  stoer karakter hadden. Ik vind dat je zo niet met elkaar kunt
  omgaan. Dat heb ik uitgesproken.
  De heer De Graaf:
  En nu is het weer goed.
  De heer Brand:
  Het is ook niet de bedoeling geweest. Ik vind dat men ons niet
  van die stoere brieven moet schrijven waarin gesuggereerd wordt dat
  de fout bij ons zit en niet bij het OM. Wij hebben een gezamenlijke
  verantwoordelijkheid waarbij het primaat ligt bij de hoofdofficier
  van justitie. Ik ben deskundige op het terrein van opsporing. Hij
  heeft er recht op dat ik met hem meedenk en meepraat. Hij beslist
  en zo moet het blijven.
  De heer De Graaf:
  Hoe moet het nu verder met de Nederlandse politie en met name
  met de samenwerking tussen alle korpsen en de samenwerking met de
  top? Dat komt nog allemaal goed?
  De heer Brand:
  Ik heb u daarnet aangegeven dat de functioneringsgesprekken na
  “de commissie-Wierenga” het effect hebben gehad dat onder het
  niveau van de korpschefs alle samenwerkingsverbanden goed lopen,
  inclusief Amsterdam. In de club van de korpschefs zelf constateer
  ik dat collega Nordholt tegen mij gezegd heeft: je moet mij de tijd
  geven en ik kom voorlopig niet. Hij is na “de commissie-Wierenga”
  daar een aantal keren geweest. Wat ik hoop, is dat wij zo snel
  mogelijk weer met ons allen aan de tafel zitten, want ik vind dat
  Amsterdam ook qua korpschef er nadrukkelijk bij hoort.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Nordholt heeft zelf aangegeven, geloof ik, nog
  anderhalf twee jaar korpschef te willen zijn. Het lukt nog binnen
  die tijd dat hij met u aan die tafel zit?
  De heer Brand:
  Kijk, ik vind dat Amsterdam, laat ik zeggen mijn collega
  Nordholt, zich niet kan permitteren om de komende twee jaar niet
  met de raad samen te werken. Ik vind dat hij niet twee jaar nog weg
  kan blijven.
  De voorzitter:
  Maar tot slot, mijnheer Brand, is het misschien tijd voor een
  nieuwe generatie aan de top van de Nederlandse politie?
  De heer Brand:
  Dat is natuurlijk op een gegeven moment altijd waar. Kijk, laat
  ik mijzelf maar nemen: ik ben vanaf 1982 lid van de “grote vier”,
  dus lid van de “korpschefs”, dus ik draai al een hele tijd mee.
  Maar er komt altijd een moment dat volgende generaties moeten
  komen. Ik ga ook in 1997 weg, omdat ik dan 60 jaar ben. Ik denk dat
  wij een uitstekende relatie met elkaar hebben. Ik denk ook dat men
  op een gegeven moment terecht zegt: nou, in 1997 moet er weer een
  andere generatie komen. Dat lijkt mij heel natuurlijk. Na die tijd
  zal ik mij ook niet meer met de politie bezighouden.
  De voorzitter:
  Ik dank u wel. Sluiting 16.02 uur


  Inhoudsopgave en zoeken