• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer K. Langendoen

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 76

  2 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 2 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  de heer K. Langendoen
  Zie ook: Eerste verhoor de heer K. Langendoen (red.)
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer K. Langendoen, wiens
  verdere personalia ik geverifieerd heb. Mijnheer Langendoen, wilt u
  opstaan voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen eed
  luidt: ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid
  zal zeggen.
  De heer Langendoen:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, wij hebben al een verhoor met u gehad. In
  dat verhoor kwamen wij tot de conclusie dat niet alle punten die
  wij als commissie graag opgehelderd wilden zien, aan de orde konden
  komen. Daarna hebben wij als commissie zelf onderzoek gedaan. Wij
  hebben ons ook op de hoogte kunnen stellen van de stand van zaken
  van het onderzoek van de rijksrecherche. Wij hebben ook nog verder
  met u kunnen spreken. Derhalve wil ik ingaan op de punten die de
  vorige keer zijn blijven liggen. Ik wil beginnen met de rol van de
  informant. Van verschillende zijden is ons gemeld dat een informant
  ook een rol had naar Zuid-Amerika toe. Kunt u ons aangeven wat die
  rol ongeveer was?
  De heer Langendoen:
  Ik kan u om veiligheidsredenen niet exact uit de doeken doen
  wat de rol richting Zuid-Amerika was. Ik heb dat afgelopen dinsdag
  wel gedaan. Wat ik wel kan doen, is hier in het openbaar aangeven
  dat de informant in kwestie absoluut nooit bestellingen heeft
  gedaan in het Zuidamerikaanse. De bestellingen die zijn gedaan,
  zijn allemaal gedaan door de criminele organisatie.
  De voorzitter:
  Maar hij is betrokken geweest bij die bestellingen?
  De heer Langendoen:
  Hij is niet betrokken geweest bij de bestelling. Hij heeft
  enige rol gehad met betrekking tot het afregelen van
  verantwoordelijkheden in verband met zijn rol.
  De voorzitter:
  Voor het vergemakkelijken van de bestellingen?
  De heer Langendoen:
  Neen, niet voor het vergemakkelijken van de bestelling. Het
  heeft absoluut niet met de bestelling te maken. Het heeft te maken
  met het traject ver na de bestelling.
  De voorzitter:
  Wat zegt u?
  De heer Langendoen:
  Het heeft te maken met de afhandeling ver na de
  bestelling.
  De voorzitter:
  De afhandeling na de bestelling. Gebeurde dat eventueel ook om
  te bepalen welke adressen gebruikt zouden worden?
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, voorzitter, u vraagt naar zulke specifieke details.
  In beslotenheid heb ik het u allemaal uitgelegd en verteld. Het is
  niet om flauw of vervelend te doen, maar dit zijn zulke specifieke
  details dat ik die niet in het openbaar ten aanschouwe van een
  ieder nader kan aangeven.
  De voorzitter:
  Het is voor mij natuurlijk moeilijk om van alles te citeren van
  wat wij in de voorbereiding van dit verhoor gewisseld hebben. U
  hebt duidelijk uitgelegd wat “de methode” was in Nederland. Dit
  gedeelte hebben wij, dacht ik, zijdelings besproken. Ik vraag het
  daarom, omdat er verschillende verklaringen zijn van zowel
  hoofdcommissaris Nordholt als officier Vrakking waar het gaat om
  acquisitie. U zegt: van acquisitie was dus geen sprake.
  De heer Langendoen:
  Neen, ik heb de heer Vrakking op dat gebied gezien en ik heb de
  heer Nordholt gezien. Ik heb mij uitermate verbaasd over de
  stelligheid waarmee zij dit hebben kunnen vertellen. Ten eerste heb
  ik in de lijn met hen nooit een goed gesprek kunnen hebben om hun
  uit te leggen hoe het precies in elkaar zat. Mijn idee is dat zij
  het absoluut niet begrepen hebben. De acquisitie is absoluut nooit
  uitgegaan van de informant. Die is altijd uitgegaan van de
  criminele organisatie.
  De voorzitter:
  Maar wij kunnen dus wel vaststellen dat een informant – het
  kunnen er misschien ook meer zijn – naar Zuid-Amerika is gegaan om
  zaken daar te vergemakkelijken? Dat had er namelijk wel mee te
  maken. Ik bedoel: zij gingen niet op vakantie.
  De heer Langendoen:
  Wat ik daarover kwijt wil, is dit. Wij praten over het traject
  naar hier, dus na de bestelling als de spullen hierheen komen of
  hier zijn.
  De heer De Graaf:
  Dus de informant of informanten hebben te maken gehad met
  Zuid-Amerika voor zover het ging om hun eigen verantwoordelijkheid
  voor het traject?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer De Graaf, ook zulke specifieke vragen roepen weer
  gevaar op voor de informanten.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Langendoen, dit is toch geen specifieke vraag. Dit is
  een heel algemeen gestelde vraag, namelijk naar een
  verantwoordelijkheid in het traject. Ik kan het bijna niet vager
  maken.
  De heer Langendoen:
  Afgelopen dinsdag hebben wij het hier in alle beslotenheid ook
  over gehad. U kunt zich voorstellen dat verschillende rollen die in
  het traject gespeeld worden, voor een groot gedeelte van het
  Nederlandse publiek abracadabra zullen zijn. Maar de mensen die
  specifiek betrokken zijn geweest bij dit traject en alles wat
  daarop en daaraan zit, kunnen dan, ook al zijn het er niet veel,
  precies invullen op welke schakel de informant heeft gezeten.
  De heer De Graaf:
  Vandaar dat wij ook niet vragen naar de specifieke details van
  de schakel. U hebt zelf gezegd dat het te maken had met de
  afhandeling ver na de bestelling. Daarom vraag ik u nu alleen of de
  reizen van de informant naar Zuid-Amerika te maken hebben met zijn
  eigen verantwoordelijkheid voor zijn deel als schakel in het
  traject.
  De heer Langendoen:
  Het is natuurlijk een heel simpele vraag, maar in de gehele
  werkwijze van criminele organisaties worden verantwoordelijkheden
  afgeregeld. En aan verantwoordelijkheden zitten personen vast.
  Vandaar dat ik u nogmaals aangeef dat ik deze vraag niet in het
  openbaar kan beantwoorden.
  De voorzitter:
  Wij vroegen daar nog even naar, omdat ook in het besloten
  gedeelte uw visie daarop niet geheel duidelijk was. Wij zullen dus
  zelf onze conclusies moeten trekken.
  De heer Langendoen:
  Dat vind ik bijzonder jammer, mijnheer Van Traa. Ik heb
  afgelopen dinsdag een paar uur bij u gezeten. Ik ben begonnen met
  het hele traject uit te leggen en alle vragen te beantwoorden.
  Daarvoor heb ik er gezeten. En daarom vind ik het bijzonder jammer
  dat het nu nog onduidelijk is en dat u misschien vanuit die
  onduidelijkheid conclusies gaat trekken.
  De heer Vos:
  Ik wil daar een vraag overheen stellen. Heeft volgens u de
  informant op een vaste plek in de by-pass een rol gehad of heeft
  hij ook op andere plekken in de by-pass een rol gehad? Is dat een
  vraag die u kunt beantwoorden?
  De voorzitter:
  Dit speelt, dacht ik, in het Nederlandse gedeelte dat wij de
  vorige keer genoegzaam hebben gehandeld.
  De heer Langendoen:
  Daar speelt de informant een rol in de by-pass.
  De voorzitter:
  In de by-pass?
  De heer Langendoen:
  In de by-pass of eigenlijk net na de by-pass.
  De voorzitter:
  Dat dacht ik ook. By-pass is zo’n lelijk woord; misschien
  moeten wij het hebben over het omleidingstraject. Ik dacht dat u de
  vorige keer had aangegeven dat daarbinnen juist u een rol
  speelde.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  En dat daarna de informant eventueel weer in beeld komt om
  verder te distribueren, daarbij te helpen etcetera. Goed, laten wij
  het, wat dit betreft, maar hierbij laten. Ik wil u nog het volgende
  vragen. Uit de stukken en uit informatie van de politie blijkt dat
  in 1992 in Rotterdam cocane is doorgelaten. Wij hebben over n geval
  gesproken. Die cocane is dus doorgelaten. Op 13 november 1992
  spreekt u daarover met mevrouw Kuitert, de toenmalige CID-officier.
  Wat is daar nu mis gegaan of was het de bedoeling?
  De heer Langendoen:
  Wat daar is mis gegaan, is dat er partij harddrugs het milieu
  in is verdwenen, terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. De
  reden daarvan is een communicatiefout tussen een observatie-eenheid
  en een eenheid van de tactische recherche.
  De voorzitter:
  Omdat de observatie-eenheid in Rotterdam op een bepaald moment
  niet verder kon, omdat eerder in een werkbespreking gezegd was dat
  een informant mogelijk meer vertrouwen moest krijgen.
  De heer Langendoen:
  Zowel in het verhoor bij de rijksrecherche als in ons
  voorgesprek van afgelopen dinsdag heb ik te kennen gegeven dat er
  absoluut geen sprake was van een vooropgezet doel om deze partij
  het milieu in te laten verdwijnen.
  De voorzitter:
  Dat was een vergissing?
  De heer Langendoen:
  Wij hebben met de politie Rotterdam afgesproken – die zou op
  dat moment een Amsterdammertje doen, zoals wij dat noemen…
  De voorzitter:
  Wat is dat? Dat is toch niet zo’n paaltje?
  De heer Langendoen:
  Dat is een korte-klapzaak ofte wel een snelle instap en dan een
  partij in beslag nemen. Dat noemen zij daar een Amsterdammertje.
  Zij zouden in die zaak een Amsterdammertje plegen. Maar door een
  communicatiefout tussen het observatieteam en de tactische eenheid
  is dat mis gelopen. Wij hebben daar niet tussen gezeten.
  De voorzitter:
  Dus er kan volgens u geen sprake van zijn, zoals uit Rotterdam
  wordt gerapporteerd, dat er ook gedacht moest worden aan het
  opbouwen van vertrouwen.
  De heer Langendoen:
  Absoluut niet! Dat is complete waanzin.
  De voorzitter:
  Complete waanzin?
  De heer Langendoen:
  Ja, complete waanzin.
  De voorzitter:
  Ook dat zullen wij dan verder moeten beoordelen. Wij hebben van
  u de financile verantwoording gekregen. Dat is het zogenaamde
  kasboek waar wij in het vorige verhoor over hebben gesproken. Staat
  in die financile verantwoording nu al het geld dat vanuit criminele
  hoek door de CID Haarlem onder uw verantwoording is gebruikt?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Er zijn toch meer informanten geweest die geld betaald
  hebben?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt. Zoals ik afgelopen dinsdag al gezegd heb, staan er
  twee posten in van een andere informant. Alle andere posten zijn
  van de desbetreffende informant. En dat zijn alle kosten die
  gedurende die periode onder mijn verantwoording gemaakt zijn.
  De voorzitter:
  Alle kosten die gemaakt zijn? Er moeten er toch nog een paar
  zijn die er niet in staan. Wij kunnen hier niet te specifiek zijn,
  maar er moeten bijvoorbeeld nog meer vrachtauto’s etcetera zijn
  aangekocht. Kan het zijn dat niet alles erin staat?
  De heer Langendoen:
  Het kan zijn – dat is in het verleden wel gebeurd – dat ook de
  informant voor bepaalde goederen gezorgd heeft.
  De voorzitter:
  Kan het zijn dat niet alle betalingen daarin terug te vinden
  zijn?
  De heer Langendoen:
  In mijn beleving staan alle betalingen in dit boek.
  De voorzitter:
  Dat kasboek, die verantwoording, begint in 1992?
  De heer Langendoen:
  Dat zou kunnen.
  De voorzitter:
  Kijkt u maar even.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Daarachter zit ook een verantwoording van welgeteld 31
  containers. Zijn die 31 containers nu ook de containers vanaf
  1992?
  De heer Langendoen:
  Dat zijn alle containers…
  De voorzitter:
  Alle containers?
  De heer Langendoen:
  Alle containers waar de RCID Kennemerland onder mijn leiding
  mee bezig geweest is.
  De voorzitter:
  Vanaf wanneer?
  De heer Langendoen:
  Vanaf de zomer van 1992.
  De voorzitter:
  En daarvoor niet?
  De heer Langendoen:
  Daarvoor is deze methode niet toegepast en is ook niet in deze
  zin met containers gewerkt.
  De voorzitter:
  Hoe verklaart u dan dat wij in de informatie die ons ter hand
  is gesteld door de rijksrecherche, gevonden hebben een transactie
  in september 1991 op een “vier maal vier”? Er wordt een transactie
  met een van de bedoelde informanten gemeld, waarbij staat: onkosten
  betaald aan de CID; rest van de verdiensten mag door de informant
  gehouden worden.
  De heer Langendoen:
  Dat zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Dat zegt u niets?
  De heer Langendoen:
  Dat zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Dat lijkt toch heel veel op het model?
  De heer Langendoen:
  Zoals u het nu noemt, lijkt het erop.
  De voorzitter:
  Dan kan het dus ook eerder gebeurd zijn?
  De heer Langendoen:
  U zegt dat het gebeurd is – u zult die wetenschap ook wel
  hebben – maar mij zegt het niets. Het vervelende van de hele
  situatie is – dat is een hele discussie – dat ik tot op de dag van
  vandaag op geen enkel moment van wie dan ook de gelegenheid heb
  gehad om mijn eigen administratie te raadplegen. Die is nog steeds
  veilig opgeborgen bij de rijksrecherche. Ik heb meer vragen gehad
  waar ik geen zinnig antwoord op kon geven, omdat ik mijn informatie
  niet kon raadplegen.
  De voorzitter:
  U zegt echter zo stellig dat het daarvoor nooit is gebeurd en
  dat het in de zomer van 1992 begint. Dat is ook ongeveer het begin
  van het gebruik van de methodiek door het IRT. Als u dat zo zeker
  weet, moet u die andere dingen toch ook zeker weten?
  De heer Langendoen:
  Ik zeg dat deze werkmethode met de containers in de zomer van
  1992 gestart is.
  De voorzitter:
  Hoe verklaart u dan een dergelijke mutatie, zoals dat in het
  jargon heet?
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, mijnheer Van Traa, er zitten duizenden mutaties in
  het systeem. U licht er nu eentje uit. Ik ken die niet, maar ik ben
  nog niet in de gelegenheid geweest om mij hiervan te overtuigen.
  Ook de rijksrecherche heeft hier niet met mij over gesproken.
  De voorzitter:
  Ook door andere bronnen is ons meegedeeld dat het eerder
  voorkomt. De geloofwaardigheid daarvan is niet altijd te schatten.
  Nu vinden wij echter iets wat u daar zelf over hebt neergeslagen.
  Dat u het zich niet precies herinnert, begrijp ik volledig, gezien
  alle duizenden mutaties die er zijn. Dit lijkt echter te duiden op
  containervervoer dat al eerder een aanvang heeft genomen.
  De heer Langendoen:
  Het zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Kunt u nog eens in uw geheugen grijpen?
  De heer Langendoen:
  Als dit in mijn geheugen zou zitten… Ik weet het echt
  niet.
  De voorzitter:
  Zou u het vergeten kunnen zijn?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Bedoelt u misschien dat het niet onder uw verantwoordelijkheid
  als CID-chef heeft plaatsgevonden?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat bedoel ik niet. Ik weet het domweg niet, want ik heb
  het formulier niet gezien en ik heb er nog nooit met iemand over
  kunnen spreken. Op enig moment werd mij door de rijksrecherche ook
  een formulier voorgehouden. Dat kwam uit mijn administratie. Ik heb
  toen gezegd: het zal wel, maar ik weet mij daar niets meer van te
  herinneren.
  De voorzitter:
  U moet goed begrijpen dat wij de waarheid proberen te
  achterhalen. En dat is in het ene geval moeilijker dan in het
  andere, vooral omdat het hier een gecompliceerde situatie betreft
  en ook omdat de administratie verbrokkeld is. Kan het zijn dat u
  dat toentertijd niet als een zeer speciale methode zag? U kon toen
  ook niet voorvoelen dat het jaren later nog op een enqute zou
  uitlopen etcetera. Zou het kunnen zijn dat u dat toen een normale
  zaak vond of dat het eventueel over een andere soort handel
  ging?
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, mijnheer Van Traa, het zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Het zegt u niets.
  De heer Langendoen:
  Ik vind het alleen bijzonder jammer dat het dinsdag niet over
  tafel is gekomen, maar misschien is het pas na ons gesprek van
  dinsdag opgekomen. Was het dinsdag over tafel gekomen, dan had ik
  mij hierop kunnen prepareren en een zinnig antwoord kunnen
  geven.
  De voorzitter:
  Er staat alleen “Vo” op, hetgeen moet slaan op Van Vondel. Kan
  het dat misschien zijn? U was wel de chef, maar het zegt u
  niets?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Kan het zijn dat, waar uw administratie niet altijd even
  duidelijk is geweest, zulke dingen niet of onvolledig gemeld zijn
  of dat u niet wist wat er gebeurde? U wist toch wel wat uw collega
  deed?
  De heer Langendoen:
  Uiteraard, mijnheer Van Traa. U praat over iets waar ik op dit
  moment geen kennis van heb. Dat is bijzonder lastig.
  De voorzitter:
  Misschien kunt u hier nogmaals naar kijken. Wij zullen dat ook
  aan de heer Van Vondel vragen. U houdt wel staande dat de lijst van
  de 31 d lijst is?
  De heer Langendoen:
  Ik dacht dat het er 32 waren.
  De voorzitter:
  Als ik ze precies tel, zijn het er 31. Maar goed…
  De heer Langendoen:
  In mijn beleving zijn het er 32, maar dat maakt niet uit. Dit
  is de lijst: 32 is het maximum aantal containers waar wij
  bemoeienis mee gehad hebben. Als door iemand op enig moment hier
  aan deze tafel is gezegd dat het om 65 containers gaat, dan
  bestrijd ik dat ten zeerste. Bij ons is het om maximaal 32
  containers gegaan.
  De heer De Graaf:
  Dat wil zeggen 32 containers waar u en uw CID bij betrokken
  zijn?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer De Graaf:
  En dan gaat het over de trajecten, zoals dat heet, IRT en
  Rotterdam?
  De heer Langendoen:
  En Gooi- en Vechtstreek.
  De heer De Graaf:
  En geen andere?
  De heer Langendoen:
  Geen andere trajecten.
  De heer De Graaf:
  Hebt u zelf een verklaring voor het feit dat er in andere
  optelsommen sprake is van 65, 53 of 54?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is dus het vervelende, mijnheer De Graaf: er worden
  hier getallen genoemd. Men zal op enige manier aan dat getal van
  50, 54 of 65 gekomen zijn, maar tot op de dag van vandaag heeft nog
  niemand met mij gesproken over het getal 65 en hoe dat is
  opgebouwd. Misschien is er een logische verklaring voor. Er moeten
  fouten zitten in die lijst van 65, waardoor dit logisch te
  verklaren is en waardoor wij met z’n allen uitkomen op het getal
  van 32.
  De heer De Graaf:
  Zou het kunnen zijn dat er buiten uw CID om nog containers zijn
  doorgelaten?
  De heer Langendoen:
  Uiteraard! Er waren meer CID’s in het land die deze werkwijze
  hebben toegepast.
  De voorzitter:
  Wie dan?
  De heer Langendoen:
  Het kan best zijn dat zij met containers bezig zijn geweest en
  dat die opgeteld worden bij die van Kennemerland, terwijl zij van
  een andere CID zijn.
  De voorzitter:
  Wie heeft het dan nog meer toegepast op uw manier?
  De heer Langendoen:
  Voor zover ik weet, is dat Gelderland geweest.
  De voorzitter:
  Gelderland! Wanneer?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet; data weet ik niet.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat dan?
  De heer Langendoen:
  Dat kwam in het CID-overleg ter sprake.
  De voorzitter:
  Dat is in het CID-overleg ter sprake gekomen. Welke regio’s
  hebben dit volgens u dan nog meer gedaan?
  De heer Langendoen:
  Dordrecht heeft het gedaan en Gelderland. Voor de rest zou ik
  het niet weten.
  De voorzitter:
  De rest zou u niet weten?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even doorgaan op Gelderland. Wanneer is dat
  geweest?
  De heer Langendoen:
  Ik zou het niet weten, voorzitter.
  De voorzitter:
  Kan het zijn dat u het gewoon niet precies weet, zowel wat de
  lijst van de 32 betreft, als wat de andere dingen betreft? Dat zou
  toch kunnen?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat bestrijd ik. Die 32 is het maximum aantal containers
  waar wij bemoeienis mee hebben gehad. Dat weet ik zeker.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u dat zeker weten, als u de rest niet weet?
  De heer Langendoen:
  Tja…
  De voorzitter:
  Ik vraag het maar. De moeilijkheid is dat de verslagleggingen
  elkaar niet altijd dekken. In de verslaglegging die u gemaakt hebt
  van de containers in uw financile verantwoording, staat geen datum,
  geen afzender en geen adres. Het is een zeer summiere lijst. Als je
  deze lijst legt naast de lijsten die hier ook al over tafel zijn
  gegaan, bijvoorbeeld die van douanerecherchegegevens, dan kun je
  sommige dingen wel terugvinden, maar een heleboel andere niet. En
  dan blijven er nog dingen over. U moet goed begrijpen dat wij
  absoluut niet proberen om u van alles in de schoenen te schuiven.
  Dat is niet onze bedoeling; daar zijn wij ook niet voor. Wij
  proberen wel zo goed mogelijk erachter te komen hoe het in zijn
  werk is gegaan. En daarom vragen wij u dit. U zegt nu ineens:
  Gelderland. Dan vragen wij dus: hee, wat Gelderland? Gelderland was
  namelijk nog niet als zodanig over de Bhne gegaan. Dat geldt wel
  voor Zuid-Holland-zuid, Dordrecht, en de Gooi- en Vechtstreek.
  Mogelijk hebben wij ook een indicatie voor Twente.
  De heer Langendoen:
  Twente is Gelderland.
  De heer De Graaf:
  Overijssel.
  De heer Langendoen:
  Of Overijssel. Ik vind het vreemd dat dit u verbaast. Wij
  hebben een aantal voorgesprekken gehad en toen hebben wij hier
  uitgebreid over gesproken. U doet nu of het helemaal nieuw is wat
  ik u vertel. Het is echter niet nieuw, want ik heb het u al
  verteld.
  De voorzitter:
  Als Gelderland Twente is, zijn wij thuis. In mijn beleving is
  Gelderland geen Twente, maar dat doet er niet toe. Wat u vroeger
  Twente noemde, noemt u nu dus Gelderland?
  De heer Langendoen:
  Correct!
  De heer Rabbae:
  Wie van de CID Twente heeft u verteld dat daar dezelfde methode
  met doorlating werd toegepast?
  De heer Langendoen:
  Dat heeft niet specifiek iemand van Gelderland of van Twente,
  om het zo maar te noemen, gedaan. Dat is in het CID-overleg ter
  sprake gekomen. Op een bepaald moment wordt erover gesproken wie
  zich ermee bezighouden. En dan wordt die regio genoemd.
  De heer Rabbae:
  Wie nam toen deel aan het CID-overleg?
  De heer Langendoen:
  Dat zou ik niet weten.
  De heer Rabbae:
  Dat weet u niet meer?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rabbae:
  Dus u weet niet meer wie het was en u weet niet meer wanneer
  het was, maar u weet zeker dat het om 32 containers ging?
  De heer Langendoen:
  Ja. Ik vind het een beetje vervelend: omdat ik bepaalde dingen
  niet zeker weet, wordt de indruk gewekt dat die 32 ook wel niet
  zeker zal zijn. Dat bestrijd ik echter: die 32 is juist. Als andere
  mensen roepen dat het 65 is, wordt hun ook niet gevraagd of dat
  juist is en hoe zij daaraan komen. Tot op de dag van vandaag heb ik
  nog geen enkel moment de gelegenheid gehad om die lijst van 65 te
  bezien en mij te verdedigen.
  De voorzitter:
  Die andere mensen is dat ook gevraagd, mijnheer Langendoen. Er
  blijven nog allemaal vragen over. Ik hoop dat de enqutecommissie
  die kan oplossen. Anders lukt dat de rijksrecherche misschien; die
  is daar ook beter voor gequipeerd dan wij. Er zijn echter zoveel
  andere gegevens die het in ieder geval onduidelijk maken of uw
  lijstje alles bevat. Uw lijst is, zonder dat ik hier een
  waarde-oordeel over geef, eigenlijk meer een uitgetikt kladblok.
  Normaliter is het toch zo dat je, als je die lijst eenmaal hebt, in
  de andere politieregisters gaat kijken of je een en ander kunt
  terugvinden. Sommige dingen kun je dan wel terugvinden, andere
  dingen niet.
  De heer Langendoen:
  De heer Teeven heeft het aantal van 65 genoemd. Hij heeft bij
  de FIOD gewerkt en heeft die lijst opgesteld. Hij heeft het hier
  ook verteld. Dat is verder niet gecontroleerd, maar het wordt mij
  min of meer in de schoenen geschoven. Er wordt getwijfeld aan mijn
  lijstje. Nogmaals, ik ben gehandicapt. Waarom ben ik gehandicapt?
  Ik heb een summier overzicht van 32 dat achter het kasboek gevoegd
  was in verband met de financile verantwoording richting de
  chauffeur. Ik ben tot op de dag van vandaag nog door niemand in de
  gelegenheid gesteld om een duidelijk overzicht te produceren. Ik
  vind het vervelend dat ik dan vragen krijg als: zou het ook wel
  eens niet kunnen kloppen? Als iemand mij in de gelegenheid stelt om
  duidelijk aan te geven hoe wij aan die 32 komen en hoe dat gegaan
  is, dan kom ik hier ten minste ook wat beter voor de dag.
  De voorzitter:
  Ja, maar het zou ook kunnen liggen aan het feit dat u er zelf
  dingen uit hebt gehaald en dat u de informantendossiers hebt
  vernietigd. Daar zou het toch ook aan kunnen liggen? Ten tweede
  vraag ik u alleen waarom u er zo zeker van bent dat dat het is,
  terwijl er andere gegevens zijn waardoor hier in ieder geval
  vraagtekens bij gezet kunnen worden. En dan hebben wij het nog niet
  over de absolute waarheid.
  De heer Langendoen:
  U noemt nu het uitlichten van informatie en het vernietigen van
  informantendossiers. Dat geeft weer een negatieve lading aan de
  wijze waarop wij gewerkt hebben. Zo ervaar ik dat althans op dit
  moment.
  De voorzitter:
  Daar kan ik niets aan doen; het is niet mijn bedoeling om daar
  op dit moment welke lading dan ook aan te geven.
  De heer Vos:
  Mijnheer Langendoen, wat kunt u naast uw eigen administratie
  nog terugvinden? Zit er nog een ander document bij waarin
  bijvoorbeeld de financile verantwoording is weergegeven?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is er niet. Wij hadden het over de lijst van 32
  containers. Daar worden grote vraagtekens bij geplaatst. Dat is
  terecht, want anderen die hier gezeten hebben, hebben 65 genoemd.
  Alleen, ik moet wel een redelijke kans hebben om mij te kunnen
  verdedigen. Als hier in twijfel wordt getrokken of die lijst juist
  is, moet ik dus een mogelijkheid hebben om te kunnen aantonen dat
  die lijst van 65 niet klopt. Anders komen wij nooit tot
  elkaar.
  De heer De Graaf:
  Mogen wij met u doorgaan met die lijst van 32 of 31? In uw
  herinnering is het 32. Van verschillende getuigen hebben wij vanaf
  de plaats waar u nu zit, gehoord dat er om en nabij tien containers
  in het IRT-traject zijn doorgelaten. Er is ook in het Rotterdamse
  traject waar wij al eerder over hebben gesproken, een aantal
  doorgelaten. Dat overschrijdt, meen ik, echter ook niet het aantal
  van tien. Ook in het traject Gooi- en Vechtstreek waar u zelf over
  spreekt, gaat het niet om grote aantallen. Als u nu voor uzelf in
  gedachten die optelsom maakt, dan houdt u, als het goed is, een
  aantal containers over die u niet goed meer kunt plaatsen in die
  drie trajecten. En dan zeg ik het wederom vaag.
  De heer Langendoen:
  Als ik die optelsom maak, zouden wij zeven containers moeten
  missen. Het getal van Rotterdam, die tien, onderschrijf ik. U gaat
  er evenwel vanuit dat het aantal van tien in het IRT-traject klopt.
  En dat bestrijd ik.
  De heer De Graaf:
  U zou degene moeten zijn die het kan weten.
  De heer Langendoen:
  Uiteraard. Nogmaals, als ik in de gelegenheid wordt gesteld om
  het met de administratie erbij aan te tonen, is dat absoluut geen
  enkel probleem.
  De heer De Graaf:
  Als u het getal tien bestrijdt voor het Delta-traject, het
  IRT-traject, waar moet ik dan aan denken? Aan meer?
  De heer Langendoen:
  Ja, aan zeven meer.
  De heer De Graaf:
  Hoe kan het dan zijn dat verschillende andere betrokkenen
  zeggen dat het er niet meer dan tien zijn geweest? Is daar een
  verklaring voor? Het waren niet mensen die iets tegen u hebben,
  maar mensen met wie u hebt samengewerkt.
  De heer Langendoen:
  Dat begrijp ik wel. Ik begrijp alleen niet hoe wij aan tien
  komen.
  De voorzitter:
  Daar komen wij aan, omdat dit een van de dingen is die is
  vastgelegd op de lijst van de man die, zoals u zegt, uw toenmalige
  chef was bij het IRT-gebeuren, de heer Augusteijn. Zo simpel is
  dat. Het zijn er tien of elf. Wij moeten hier ook niet minutenlang
  over doorgaan, als die zaken niet bij elkaar kunnen worden
  gebracht. De ene vraag die wij aan u hadden en hebben, is hoe u er
  zo zeker van kunt zijn dat dit het absoluut is en hoe u dan al die
  andere gegevens kunt verklaren, ook die welke in uw eigen
  administratie zijn gevonden.
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, als ik niet in de gelegenheid wordt gesteld om klip
  en klaar aan te tonen hoe ik aan die 32 kom met alle zaken die
  erbij zitten, dan is het voor mij absoluut onmogelijk om dit soort
  vragen te beantwoorden.
  De voorzitter:
  U bent daar toch toe in de gelegenheid gesteld?
  De heer Langendoen:
  Op welk moment en door wie dan?
  De voorzitter:
  Ik stel u nog graag in de gelegenheid om ons later schriftelijk
  te verklaren hoe u precies aan dat aantal komt.
  De heer Langendoen:
  Graag.
  De voorzitter:
  Prima, dat is dan afgesproken. Dan wil ik u nog het volgende
  vragen. De chauffeur komt hier inderdaad in voor. Hij krijgt
  25.000. Soms krijgt hij ook 25.000 voor een lege container, althans
  een tester, om het zo maar te zeggen, waar volgens uw vastlegging
  eigenlijk niets in zit. Soms krijgt hij daar echter veel minder
  voor, namelijk 2500. Vanwaar dat verschil?
  De heer Langendoen:
  Hij heeft een lager bedrag gehad op het moment dat het om
  legale goederen ging.
  De voorzitter:
  Ja, maar als er niets in zit… Waren het dan soms illegale
  dekladingen of zo?
  De heer Langendoen:
  Neen hoor, het was gewoon een legale goederenstroom waar niets
  bijzonders in zat.
  De voorzitter:
  Voor sommige containers, zo zegt u, krijgt de chauffeur 25.000,
  maar daar zit niets in. Daar zit althans alleen maar deklading
  in.
  De heer Langendoen:
  Ik dacht dat het om containers ging voor 2500.
  De voorzitter:
  Volgens uw eigen papieren niet. Ik wijs op de laatste
  bladzijde, bladzijde 6. Daar staat bij nr. 12: kilo’s nul;
  deklading is geen vruchtesap, maar laten wij zeggen groente. En dan
  krijgt hij toch 25.000.
  De heer Langendoen:
  Daar staat “test” bij. Dit zijn twee specifieke containers
  geweest waar in principe iets in had moeten zitten.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent dat u overging tot betaling van het volle bedrag
  aan de chauffeur, als u vermoedde dat er…
  De heer Langendoen:
  Neen, u moet het zo zien. Er worden van te voren afspraken
  gemaakt. Aan de hand van die afspraken worden gelden ter
  beschikking gesteld. Er worden afspraken met de chauffeur gemaakt.
  En het wordt ook in die zin uitgekeerd.
  De heer De Graaf:
  Dus soms wist u ook dat er een container aankwam waarin
  absoluut geen drugs zouden kunnen zitten?
  De heer Langendoen:
  Ja, en dan is het een bedrag van 2500 geweest.
  De heer De Graaf:
  Waarom heeft u die container dan niet gewoon laten passeren?
  Waarom komt er dan een chauffeur aan te pas om die te laten rijden?
  Waarom laat u dat niet aan de criminelen zelf over?
  De heer Langendoen:
  Die containers gingen niet naar de criminelen toe. Die zaten in
  het andere traject waar wij het over gehad hebben.
  De voorzitter:
  Het geld dat aan de douane overgedragen moest worden om de
  deklading in te voeren, staat er niet bij. Wij hebben de vorige
  keer evenwel kunnen vaststellen dat dit wel werd uitbetaald.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Ik kom nog even terug op de dekladingen. Wij hebben die ene
  deklading van die tegeltjes al behandeld. Wie maakte nu verder uit
  wat er met die deklading gebeurde?
  De heer Langendoen:
  Als van de zijde van de organisatie werd aangegeven dat men de
  deklading per se zelf wilde ontvangen, dan ging die deze kant uit.
  Anders zorgde de RCID Kennemerland ervoor dat de lading onzichtbaar
  verdween.
  De heer De Graaf:
  Is het ook gebeurd dat de organisatie de deklading per se zelf
  wilde ontvangen?
  De heer Langendoen:
  Dat is een aantal malen gebeurd.
  De heer De Graaf:
  En dat werd dan van te voren aan de betrokken informanten
  aangegeven?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dus u hebt een aantal malen een container gewoon geopend,
  gekeken wat erin zat en de deklading daarna weer keurig in de
  container gestopt?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Op de deklading na in aparte busjes?
  De heer Langendoen:
  Neen, neen. In het hele traject zijn containers in hun geheel
  aan een criminele organisatie geleverd. Er zijn ook containers
  geleverd met alleen maar deklading, nadat was gecontroleerd of er
  alleen maar deklading in zat. Dan eiste de organisatie dat de
  container in z’n geheel, dus inhoudende de deklading, geleverd
  werd. U kunt zich voorstellen dat, als het een test is, de
  organisatie de hele container wil zien, dus alleen maar de legale
  goederen inhoudende.
  De voorzitter:
  Wat werd er ongeveer met zo’n test verdiend?
  De heer Langendoen:
  Door wie?
  De voorzitter:
  Niet door u, maar door de informant.
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
  De voorzitter:
  U hebt daar ook nooit over gesproken?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Op een bepaald moment gaat u gebruik maken van
  dekmantelfirma’s.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Wie had nu eigenlijk de zeggenschap over die dekmantelfirma’s,
  u of het milieu?
  De heer Langendoen:
  Wij.
  De voorzitter:
  U?
  De heer Langendoen:
  Wij, ja.
  De voorzitter:
  Want zij werden als het ware samen opgericht?
  De heer Langendoen:
  U vraagt naar de zeggenschap. Wij hadden de zeggenschap over
  die firma’s. Dat staat los van de manier waarop, waar en wanneer
  zij opgericht zijn.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat die firma’s ook gebruikt konden worden door
  informanten, bijvoorbeeld om te dienen als cover.
  De heer Langendoen:
  Dat is in n geval gebeurd, buiten het traject om. Ik neem aan
  dat u daarop doelt.
  De voorzitter:
  Neen, ik vraag in algemene zin of dit meer keren gebeurde. U
  zegt dan: neen, dat hadden wij toch in de greep.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hebt u die firma’s helemaal alleen opgericht of samen met
  informanten?
  De heer Langendoen:
  Helemaal alleen.
  De voorzitter:
  Helemaal alleen?
  De heer Langendoen:
  Het oprichten van de firma’s wel. Het is alleen de vraag wat u
  verstaat onder het oprichten van een firma.
  De voorzitter:
  Wat zegt u?
  De heer Langendoen:
  Het is alleen de vraag wat u verstaat onder het oprichten van
  een firma. Het louter simpel oprichten van de firma hebben wij zelf
  gedaan.
  De voorzitter:
  Dat hebt u zelf gedaan.
  De heer Rouvoet:
  Waarom formuleert u het op die manier? Op de vraag of u dat
  alleen of gezamenlijk gedaan hebt, zegt u: het ligt eraan wat je
  onder oprichting verstaat, maar in beginsel heb ik dat alleen
  gedaan. Betekent dit dat er daarna nog iets komt? Wat verstaat u
  onder de oprichting van firma’s?
  De heer Langendoen:
  Het oprichten van een firma is de simpele handeling die je moet
  verrichten om een firma ingeschreven te krijgen in het register van
  de Kamer van koophandel.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat u de handeling van de oprichting eigenlijk
  zelf deed?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  En de materile constructie hebt u samen bedacht?
  De heer Langendoen:
  Neen, de hele constructie is ook door ons bedacht. Wij dachten
  aan de materile oprichting.
  De voorzitter:
  Waarom was dat nodig?
  De heer Langendoen:
  Dat was nodig om een gedeelte dat in een by-pass of een
  wegomlegging gerealiseerd moest worden, op een dusdanige manier te
  realiseren dat onzichtbaar was dat de politie daar activiteiten in
  ontwikkelde.
  De voorzitter:
  Maar de informanten kenden die bedrijven wel?
  De heer Langendoen:
  Die kennen die bedrijven dus niet.
  De voorzitter:
  Die kenden zij niet?
  De heer Langendoen:
  Niet.
  De voorzitter:
  Ik geloof dat wij dat toch iets anders moeten zien. Kijkt u
  eens op de bladzijden 1 en 2.
  De heer Langendoen:
  Ik begrijp u; wij praten hier over 1994, dus na afloop van het
  hele traject. Als wij praten over de voorkant van het project,
  praten wij over de vraag wie wie stuurt en wie wat kan weten. Aan
  de voorkant van het traject was men dus niet op de hoogte. Als wij
  praten over 1994, de afsluiting, dan is men exact op de
  hoogte.
  De voorzitter:
  Dan is men op de hoogte?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar u hebt toch gebruik gemaakt van gegevens van anderen, van
  mensen uit het milieu, informanten, om covers en firma’s te kunnen
  oprichten? Dat is toch niet geheel langs die mensen heen
  gegaan?
  De heer Langendoen:
  Het zat zo in elkaar dat wat u nu zegt, geheel langs die mensen
  heen is gegaan.
  De heer De Graaf:
  En pas achteraf hebt u hun toestemming gevraagd?
  De heer Langendoen:
  Ik kan u uiteraard niet exact uitleggen hoe het in elkaar
  zit.
  De voorzitter:
  Dat hoeft ook niet. Wij vragen alleen waarom u het noodzakelijk
  vond om dat aan het einde toch met de informanten te delen.
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat het normaal is om het aan het einde van de rit na
  zoveel narigheid, die ook al in de krant heeft gestaan, op deze
  manier af te regelen.
  De heer De Graaf:
  Aan het einde van de rit, dus in 1994, neemt u in uw financile
  verantwoording op dat een bepaalde meneer of mevrouw, een informant
  van u, volledige medewerking heeft gegeven om onder zijn of haar
  naam firma’s op te richten. U zegt echter dat zij dat van te voren
  helemaal niet wisten en dat zij er eigenlijk pas achteraf mee
  instemden. Het is dus vreemd om dit achteraf op te schrijven,
  terwijl het van te voren helemaal niet bekend was.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar u verwoordt het verkeerd. Zo is het niet gegaan en zo
  is de constructie ook niet.
  De heer De Graaf:
  Hebben zij het nu wel of niet van te voren geweten?
  De heer Langendoen:
  De mensen onder wiens naam het een en ander gerealiseerd is,
  hebben het vooraf niet geweten.
  De heer De Graaf:
  Tijdens ook niet?
  De heer Langendoen:
  Tijdens ook niet.
  De heer De Graaf:
  Alleen achteraf?
  De heer Langendoen:
  Achteraf hebben sommigen – ik moet uiteraard heel voorzichtig
  zijn met mijn formuleringen om hier in het openbaar niet te veel
  van prijs te geven…
  De voorzitter:
  Hebt u namen gebruikt van mensen, van levende personen, die
  daar niets van wisten?
  De heer Langendoen:
  Dit is een cruciaal stukje van de hele methode. Ik vind het
  bijzonder vervelend dat dit pas nu in het openbaar aan de orde komt
  en dat dat niet afgelopen dinsdag is gebeurd. Afgelopen dinsdag had
  u precies dezelfde stukken. Ik kan u heel simpel uitleggen hoe het
  in elkaar zit, maar niet hier in het openbaar.
  De voorzitter:
  U hebt het mij nu uitgelegd. Mijn voorstellingsvermogen is ook
  niet onbeperkt. Ik had echt gedacht dat dit gebeurde in overleg met
  de personen wiens namens gebruikt zijn. U zegt nu dat dit niet zo
  is gebeurd. Wel, daar neem ik kennis van. Daar had ik echter niet
  aan gedacht. Waarvan akte en eventueel excuus aan u.
  De heer Rabbae:
  Feit blijft dat de politie in dit geval gegevens van mensen
  heeft gebruikt om covers te hanteren, en dat alle handelingen als
  gevolg daarvan zonder medeweten van die burgers zijn gepleegd.
  De heer Langendoen:
  De constructie is zodanig dat er indirect toestemming is
  verkregen voor het gebruik maken van. Ik kan daar in het openbaar
  echter niet over praten, want dan gooi ik de laatste stukjes van de
  puzzel op zijn plaats.
  De heer Rabbae:
  Dus de betrokkenen wisten het wel van te voren?
  De heer Langendoen:
  Er werd op enig moment in enige constructie toestemming gegeven
  voor gebruikmaking van, zonder dat men wist wat er in feite mee
  ging gebeuren. Het is ontzettend cryptisch; het is nagenoeg niet
  uit te leggen vanuit deze positie. In een andere samenstelling kan
  dat wel.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, luistert u eens. Wij gaan niet zeggen wie
  die mensen zijn. Dat weten wij, maar dat zeggen wij dus niet. Het
  heeft verder dus niets te maken met gevaarzetting.
  De heer Langendoen:
  Dit heeft alles te maken met gevaarzetting.
  De voorzitter:
  U moet nu toch iets ophelderen wat wij absoluut niet vermoed
  hebben, namelijk dat u namen, personalia, van burgers gebruikt die
  daar niets van weten en die daar blijkbaar ook geen toestemming
  voor hebben gegeven. Als iemand in het milieu of daaromheen van te
  voren zegt dat de politie bij mij zal komen en mij zal vragen of ik
  mijn naam wil geven aan Van Traa in- en export pindakaas en als ik
  dan ja zeg, loop ik een bepaald risico, maar daar zal ik dan wel
  mijn redenen voor hebben. Het kan echter niet dat mij later blijkt
  dat de politie in Amsterdam – laten wij Haarlem nu maar even niet
  nemen – allemaal zaakjes doet met Van Traa in- en export
  pindakaas.
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik vind dit bijzonder vervelend. Ik ben
  afgelopen dinsdag bij de commissie geweest. Toen ben ik begonnen om
  het hele verhaal met een aantal sheets uit te leggen.
  De voorzitter:
  Dat is waar.
  De heer Langendoen:
  In die sheets zat de wegomlegging met alle ins en outs. Daar
  zijn wij dus gewoon niet aan toegekomen.
  De voorzitter:
  Neen, daar zijn wij toen niet aan toegekomen. Waarschijnlijk
  heb ik de zaak onvolledig doordacht, maar ik ben ervan uitgegaan
  dat in ieder geval die personen daarvan geweten hebben.
  De heer De Graaf:
  Dat mogen wij ook afleiden uit uw financile verantwoording,
  mijnheer Langendoen. Daarbij laat u achteraf nog eens opmaken dat
  de betrokkene zijn volledige medewerking heeft gegeven en
  toestemming heeft verleend om in zijn naam enzovoort. U zegt nu:
  dat wisten zij niet; wij hebben dat achteraf aan hen meegedeeld.
  Dat hadden wij niet kunnen vermoeden.
  De voorzitter:
  Of zegt u: neen, wij hebben dat van te voren wel degelijk
  gevraagd?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik kan hier in het openbaar niet op
  antwoorden. Ik snap dat u dat graag wilt, maar dat kan niet. Dit is
  een stukje van de methode waarmee geopereerd is.
  De voorzitter:
  Neen, dat is volgens mij niet een stukje van de methode waar
  het om gaat. Het gaat hier om de vraag of de politie gebruik maakt
  van de naam en de personalia van personen om daarmee bedrijfjes op
  te richten. Weten die personen dat dan van te voren?
  De heer Langendoen:
  Als ik het u uitleg, vindt u het een logische verklaring,
  gezien de wijze waarop geopereerd is.
  De voorzitter:
  Maar die personen weten dat van te voren dus niet; zij weten
  zelfs in algemene zin niet waarvoor hun naam wordt gebruikt.
  De heer Langendoen:
  In algemene zin weten zij dat wel.
  De voorzitter:
  Dat weten zij in algemene zin wel?
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De heer De Graaf:
  Maar daar ging het toch om. Het ging om de vraag of de mensen
  die het betreft, zich te voren realiseerden dat u hun naam zou
  kunnen gebruiken voor trajecten waar zij verder niets meer van
  hoorden. Dat was de vraag.
  De heer Langendoen:
  Ook deze vraag kan ik niet zo beantwoorden. De methode zit zo
  in elkaar…
  De heer De Graaf:
  Mag ik dan de Delta-methode en de IRT-methode even ter zijde
  schuiven en u vragen of u als CID-chef wel eens vaker firma’s hebt
  opgericht met gebruik van namen van burgers?
  De voorzitter:
  Het heeft ook niet te maken met alle schema’s die u hebt laten
  zien. Daar komt dit niet in voor.
  De heer Langendoen:
  Ja, dat heeft er alles mee te maken.
  De heer De Graaf:
  Maar hebt u het ook gedaan buiten de methode waar u het steeds
  over hebt?
  De heer Langendoen:
  Buiten de methode is het niet gebeurd. Het heeft alles te maken
  met de methode, want de methode is niet simpel een
  container…
  De heer De Graaf:
  Daarnaast hebt u nooit dekmantelfirma’s opgericht met
  gebruikmaking van namen van mensen die u daar f in algemene zin
  toestemming voor hadden gegeven f daar achteraf toestemming voor
  hebben gegeven?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Dat is nooit gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rouvoet:
  U sprak van indirecte toestemming. Als daar in indirecte zin
  toestemming voor is gegeven, betekent dat dan dat u voor
  gebruikmaking van personalia carte blanche had? Werd er eenmalig
  gezegd dat u van personalia gebruik kon maken en kon u dan zelf
  bepalen wat u daarmee deed? En zou dat verklaren dat betrokkenen
  niet op de hoogte waren van het gebruik maken voor het oprichten
  van bijvoorbeeld een bedrijfje? Mag ik u zo verstaan?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat u het goed ziet.
  De voorzitter:
  U hebt ook valse identiteiten gebruikt. Werden die ook gebruikt
  om bedrijven op te richten?
  De heer Langendoen:
  Neen. Ik neem aan dat u hier doelt op de bescheiden die ter
  beschikking zijn gesteld door het gemeentebestuur van Haarlem.
  De voorzitter:
  Paspoorten en rijbewijzen die ter beschikking zijn gesteld.
  Mevrouw Schmitz heeft hier ook een verklaring over afgelegd.
  De heer Langendoen:
  Ik heb hier geen gebruik van gemaakt bij het oprichten
  van…
  De voorzitter:
  In de papieren die mevrouw Schmitz hierbij aan de commissie
  heeft gegeven, is er sprake van dat u verslag moet doen van wat u
  hiermee doet. Dat is echter niet teruggevonden.
  De heer Langendoen:
  Er is maar op drie verschillende manieren gebruik gemaakt van
  deze papieren. En dat is zowel bij het openbaar ministerie als bij
  de korpsleiding bij ieder bekend. Dat is ook terug te vinden in de
  papieren, in de journaals.
  De voorzitter:
  Het is een detail, maar in de afspraak staat dat die dingen in
  de CID-kluis bewaard moeten worden. Daar is er n gevonden, maar de
  ander niet. Die moet u dus nog hebben.
  De heer Langendoen:
  Die heb ik op dit moment niet; die ligt ook in een kluis bij de
  politie Kennemerland.
  De voorzitter:
  Is die bij Kennemerland of bij het kernteam?
  De heer Langendoen:
  Bij Kennemerland. In overleg met de korpsleiding zijn die
  papieren niet in die kluis terechtgekomen. Het gebruik dat er de
  vorige keer van gemaakt is, zou in de toekomst weer kunnen
  voorkomen. Daarom zijn die papieren, om het zo maar te zeggen, in
  reserve gehouden.
  De voorzitter:
  Maar in de afspraken die met de burgemeester en de toenmalige
  CID-chef zijn gemaakt, staat: worden bewaard in de CID-kluis; van
  elk gebruik moet verslag worden gemaakt; dat moet ook in de
  CID-kluis liggen. Dat is er echter niet.
  De heer Langendoen:
  Ik ben blij dat het niet in die CID-kluis lag, in ieder geval
  dat ene setje niet. Anders was het nu al vernietigd geweest.
  De voorzitter:
  Het is toch gek. U maakt afspraken met de burgemeester of de
  mensen die moeten organiseren dat u die dingen krijgt. Het is maar
  een detail. Er wordt echter iets afgesproken en dan zegt u: ik ben
  blij dat het daar niet in lag. Dan moet je dat soort dingen toch
  niet afspreken?
  De heer Langendoen:
  Als je in 1992 iets afspreekt, maar de situatie is in 1994
  gewijzigd, dan overleg je op dat moment met de korpsleiding of je
  het op een andere wijze kunt doen. Dan krijg je een geheel nieuwe
  situatie, mijnheer Van Traa.
  De heer Koekkoek:
  U hebt gezegd dat de informant ook zorgde voor betalingen en
  dat die niet terug te vinden zijn in uw kasboek. Kunt u aanduiden
  waarop die betalingen betrekking hadden?
  De heer Langendoen:
  Die hadden betrekking op vervoer, telecommunicatie en dat soort
  zaken. Daar waar er fysiek geen geld door onze handen gegaan is,
  vindt u dat ook niet terug in het kasboek.
  De heer Koekkoek:
  Was u ervan op de hoogte, als de informant betalingen
  deed?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Maar u weet nu wel waarvoor de informant betalingen deed.
  De heer Langendoen:
  Als op een bepaald moment een vrachtwagen ten tonele verschijnt
  en die wordt aangeleverd door de informant, dan is het mij
  duidelijk dat daar een financile transactie aan voorafgegaan is. In
  die zin ben ik dan op de hoogte. Maar hoe dat feitelijk in elkaar
  steekt en wat voor bedragen er over tafel zijn gegaan, is mij
  absoluut onduidelijk.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u op een bepaalde manier genoteerd wat er aan
  vervoermiddelen en telecommunicatiemiddelen is verschaft door de
  informant?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Dat beschouwde u als een geschenk in het geheel van de
  operatie? Ik bedoel niet als een geschenk aan u, maar een ten
  behoeve van de operatie.
  De heer Langendoen:
  Ik heb afgelopen dinsdag duidelijk gemaakt dat de wegomlegging
  in feite een crimineel traject is waarbij normale criminele gelden
  door criminelen worden aangewend ter realisering van criminele
  doelstellingen.
  De voorzitter:
  Ik dacht dat de wegomlegging een politietraject was.
  De heer Langendoen:
  Zoals ik net al zei, is de wegomlegging in feite een crimineel
  traject waar de politie in geparticipeerd heeft.
  De voorzitter:
  Het is maar hoe je het noemt.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar ik denk dat er een nuanceverschil in zit.
  De voorzitter:
  Maar die nuance heeft toch geen consequenties voor onze eerdere
  constateringen over de aanwending van crimineel geld?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat een nuanceverschil dusdanig is om een oordeel te
  kunnen vellen over de opsporingsmethode.
  De heer Koekkoek:
  Maar u bent nog steeds van mening dat je, als het op deze
  manier ging – en het gebeurde dat de informant telefoon en
  vervoermiddelen betaalde – dan als CID de regie nog in handen
  had?
  De heer Langendoen:
  Volledig. Ik ben er zelfs van overtuigd dat niet nu of volgend
  jaar, maar over een aantal jaren volgens deze methode gewerkt zal
  worden. Vermoedelijk gebeurt dat, tenzij de politiek het natuurlijk
  absoluut verbiedt. Met een betere registratie en een beter omgaan
  hiermee zullen financile middelen die middels de informant door de
  criminaliteit ter beschikking worden gesteld, op de een of andere
  manier worden aangewend ter bestrijding van die criminaliteit.
  De heer Koekkoek:
  Maar als er ineens een nieuwe vrachtwagen komt aanrijden of als
  er ineens telefoons beschikbaar zijn waarvan de herkomst niet
  helemaal duidelijk is, dan kun je toch niet zeggen dat je de zaak
  volledig in handen hebt?
  De heer Langendoen:
  Juist wel, mijnheer Koekkoek. Ik denk dat u het nog niet
  helemaal begrijpt. Juist door op deze wijze te opereren konden wij
  nog opereren en hadden wij het nog volledig in de hand.
  De voorzitter:
  U zegt het.
  De heer Langendoen:
  Ik vind het alleen jammer dat ik u als commissie niet kan
  overtuigen.
  De voorzitter:
  Dat moet nog blijken. Dat is hetzelfde wat ik tegen de heer
  Welten zei. Ik wil graag met u overgaan naar het zogenaamde
  saptraject. Daar zijn wij de vorige keer niet aan toegekomen. Ter
  inleiding wil ik opmerken dat het toch zo is dat een sap- en
  limonadeproducent in 1990 door de politie wordt gehoord naar
  aanleiding van de grote vangst cocane in IJmuiden. Is dat
  juist?
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  En daarna komt deze limonade- en sapfabrikant bij u terug in
  september of eind 1991. Hij wordt door een Haarlemse rechercheur
  overgedragen aan de Criminele inlichtingendienst.
  De heer Langendoen:
  Dat is ook juist.
  De voorzitter:
  Wordt deze sap- en limonadefabrikant dan een informant?
  De heer Langendoen:
  Deze man wordt een informant van de RCID Kennemerland.
  De voorzitter:
  Waarover moest hij u informeren als informant?
  De heer Langendoen:
  Enerzijds informeerde hij ons over een vermoedelijke
  verdovende-middelenlijn van buiten Europa. Anderzijds was deze man
  heel goed ingeschoten in het sapgebeuren over de hele wereld.
  De heer De Graaf:
  Het sapgebeuren over de hele wereld is een nogal ruim begrip.
  Kunt u dat verder toelichten?
  De heer Langendoen:
  Die meneer had know-how op het gebied van vruchtesappen. En dat
  was niet alleen beperkt tot het land waar hij vandaan kwam, maar
  gold voor de hele wereld.
  De heer De Graaf:
  Dus hij informeerde u erover hoe sapstromen precies in limonade
  en dergelijke verwerkt werden en waar het vandaan kwam?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik wil even terug naar het eerste. Over wat voor
  verdovende-middelenlijnen informeerde hij u?
  De heer Langendoen:
  Het is een beetje vervelend, mijnheer Van Traa, maar wij praten
  hier over een specifiek iemand die informant was van de RCID
  Kennemerland. Het lijkt mij niet netjes ten opzichte van deze
  persoon om hier in het openbaar ook nog te praten over een
  specifiek traject.
  De voorzitter:
  Wij hebben met die persoon gesproken. Hij heeft daar geen
  bezwaar tegen.
  De heer Langendoen:
  Ik heb daar moreel bezwaar tegen. U zegt wel dat deze man daar
  geen bezwaar tegen heeft, maar ik vraag mij af of deze man zich
  realiseert dat het maar de vraag is of hij ‘s nachts nog rustig zal
  slapen, als ik het traject waar hij informatie over gaf, openbaar
  maak.
  De voorzitter:
  Over wat voor soorten drugslijnen gaf hij u informatie, behalve
  de sappen? Met wie hebt u hem gerund?
  De heer Langendoen:
  U stelt mij nu twee vragen achter elkaar. Ik geef eerst
  antwoord op de eerste. Hij gaf informatie over een drugslijn van
  buiten Europa richting Nederland.
  De voorzitter:
  Vanaf wanneer deed hij dat?
  De heer Langendoen:
  Volgens mij vanaf het moment dat hij weer contact met ons
  opnam.
  De voorzitter:
  Van buiten Europa?
  De heer Langendoen:
  Van buiten Europa.
  De voorzitter:
  Uit welk land?
  De heer Langendoen:
  Met alle respect, mijnheer Van Traa, die man zal u gezegd
  hebben: gooi het allemaal maar open. Ik wil echter niet aan de
  ondergang van deze man, lichamelijk gezien, meewerken. Dit is zo
  specifiek. Als ik het land noem, denk ik niet dat hij nog rustig
  zal slapen.
  De heer De Graaf:
  Loopt de betrokken limonadefabrikant gevaar?
  De heer Langendoen:
  Ja, niet vanuit de RCID Kennemerland, maar vanuit het criminele
  milieu waar hij op dat moment bij betrokken was. Hij was informant
  en gaf informatie over een verdovende-middelenlijn waar wat dingen
  in fout gegaan zijn in het nadeel van de criminele organisatie. Als
  ik dat hier op tafel leg, heeft die meneer in feite zijn eigen graf
  gegraven.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, dinsdag heb ik die vraag ook gesteld.
  Veroorlooft u mij te vertellen wat u toen zei?
  De heer Langendoen:
  Nou, dat niet.
  De voorzitter:
  Dat veroorlooft u mij niet.
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Waarom niet? Het gaat mij dan om dit specifieke punt.
  De heer Langendoen:
  Ik heb mij afgelopen dinsdag een X aantal malen bijzonder kwaad
  gemaakt. In dat gesprek zal ik dingen gezegd hebben die u volgens
  mij als commissie moet weten, maar die absoluut niet in de
  openbaarheid mogen komen. Als ik u daar nu dus van onthef, zult u
  misschien dingen zeggen die volgens mij absoluut niet in de
  openbaarheid mogen komen.
  De voorzitter:
  Mag ik u vragen met wie u deze informant, deze limonade- en
  sapfabrikant, gerund hebt?
  De heer Langendoen:
  Deze sapman is gerund door drie man van de RCID Kennemerland,
  waarvan ik er n ben.
  De voorzitter:
  Daar bent u er n van. Wie waren de andere twee?
  De heer Langendoen:
  De een is de heer Van Vondel en de ander een medewerker van de
  RCID Kennemerland.
  De heer De Graaf:
  U hebt eerder gezegd dat u dit niet deed als chef van de CID,
  behalve bij een belangrijke informant in het Delta-traject. Dat is
  echter niet deze limonadefabrikant. Hier hebt u het dus ook
  gedaan?
  De heer Langendoen:
  Incidenteel.
  De heer De Graaf:
  Waarom?
  De heer Langendoen:
  Deze man gaf zeer specifieke en goede informatie die wij
  gebruikten in het Delta-traject.
  De heer De Graaf:
  Dat zal best, maar dat hadden uw CID-runners toch ook kunnen
  doen. Die waren toch ook betrokken bij het Delta-traject?
  De heer Langendoen:
  Tja…
  De heer De Graaf:
  Daar is ook geen verklaring voor?
  De heer Langendoen:
  Nou, geen verklaring voor… Vorige keer is door de commissie
  gevraagd of het niet normaal is dat er af en toe een CID-chef
  meegaat. Dat is ook normaal. Bij deze specifieke man met deze
  specifieke kennis heb ik vaker deel uitgemaakt van het
  tweemanschap.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, hoe komt het dat over al dat runnen niets
  terug te vinden is in de informatie van de CID Kennemerland,
  behalve n keer?
  De heer Langendoen:
  Normaal is het zo… U zult dit vermoedelijk hebben
  vastgesteld. U zult alle informatie hebben doorgewandeld.
  De voorzitter:
  Dat heb ik niet zelf gedaan, maar ons is gebleken dat dit niet
  terug te vinden is. U zegt nu dat die man zo belangrijk is, terwijl
  u dinsdag nog zei dat die man volstrekt onbelangrijk was voor
  informatie, behalve over sappen over de hele wereld. U staat nu
  echter onder ede. U zult nu dus zeker de waarheid zeggen.
  De heer Langendoen:
  Als u een verkeerde indruk hebt van afgelopen dinsdag, wil ik
  even teruggaan. De aanleiding is een bepaald
  verdovende-middelentraject. Al na enkele maanden of enkele weken
  blijkt het niets te zijn en blijken wij er verder niets mee te
  kunnen. En dan is de man alleen maar belangrijk in het
  saptraject.
  De voorzitter:
  En welk jaar is deze meneer dan belangrijk in het
  verdovende-middelentraject?
  De heer Langendoen:
  Ik meen mij ter herinneren dat dat 1991 was.
  De voorzitter:
  Dat was in 1991. En gaat dat over niet Zuid-Amerika?
  De heer Langendoen:
  Dat gaat over niet Zuid-Amerika.
  De voorzitter:
  Dan gaat het over Marokko.
  De heer Langendoen:
  Dat schiet niet op, mijnheer Van Traa. Waarom niet? Ik probeer
  met alle mogelijke moeite voor elkaar te krijgen dat wij geen namen
  en landen noemen. U legt die echter zo op tafel. U hebt toestemming
  van die man; dat zijn uw woorden. Maar ik bevestig dit niet. Ik
  vind het moreel niet verantwoord om dit zo te doen.
  De voorzitter:
  Er wordt dan een traject naar Marokko opgezet, ook met deze
  informant. Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  U noemt het land, mijnheer Van Traa. Ik noem het absoluut
  niet.
  De voorzitter:
  U noemt het niet, maar u ontkent het ook niet.
  De heer Langendoen:
  Ik geef aan dat er op enig moment… Ik ontken het niet; dan
  krijgen wij weer het spelletje van ontkennen/niet bevestigen. Ik
  vind dat het niet kan wat u net gedaan hebt, namelijk het noemen
  van een land. Ik schat dat in als min of meer een doodsteek voor
  deze man. Het is gebeurd. Ik wil daar niet aan meewerken. Ik wil
  het niet bevestigen, noch ontkennen. Ik geef alleen aan dat wij op
  een verdovende-middelenlijn van buiten Europa met deze man zaken
  gedaan hebben.
  De voorzitter:
  Wilt u ervan op aankunnen dat de desbetreffende persoon ons
  daarvoor toestemming gegeven heeft en dat die ook volwassen
  is?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik vraag mij af of deze man die u
  toestemming gegeven heeft, zich realiseert wat de gevolgen kunnen
  zijn van die toestemming om hier dit soort feiten over tafel te
  laten gaan. Ik heb daar grote vraagtekens bij.
  De voorzitter:
  Goed. De desbetreffende persoon heeft een bedrijfje in de
  limonade en de sap. Hij krijgt ook moeilijkheden met dat bedrijfje.
  Is u dat bekend?
  De heer Langendoen:
  Dat is mij achteraf gebleken.
  De voorzitter:
  Op een bepaald moment dreigt deze persoon in een rechtszaak die
  hij heeft, zijn rol ten behoeve van de politie in Haarlem bekend te
  maken. Is u dat toen bekend geworden?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik wil niet vervelend doen, maar u legt zo
  maar alle gegevens op tafel die geheim zijn, gekwalificeerd zijn
  onder dubbel nul en die te maken hebben met het in stand houden van
  mensen die informant zijn geweest van de RCID Kennemerland. Zij
  zijn dusdanig gekwalificeerd, omdat zij gevaar inhouden. Het is de
  aaneenschakeling van feiten waardoor mensen die toentertijd met hem
  gewerkt hebben, zullen zeggen: kijk, dat is hem; hebbes; ga je
  vanavond even mee, vriend? En dat wil ik niet op mijn geweten
  hebben.
  De voorzitter:
  U bent op de hoogte van de moeilijkheden die daarbij optreden.
  Op een bepaald moment wordt een nieuw bedrijfje in limonade, sap
  etcetera opgericht. Aan deze informant, deze persoon, werden toch
  ook om niet veel vruchtesappen afgezet?
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Hoeveel vruchtesappen zijn dat ongeveer?
  De heer Langendoen:
  Tonnen.
  De voorzitter:
  Hoeveel tonnen?
  De heer Langendoen:
  Honderden tonnen.
  De voorzitter:
  Honderden tonnen. Kunt u dat nog preciezer zeggen?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet precies.
  De voorzitter:
  Dat weet u niet. Is het ook zo dat u eind november toestemming
  hebt gegeven om de personennaam van een van de dekmantels, die
  firma’s waar wij het over gehad hebben, te gebruiken voor het
  openen van een borgrekening voor het bedrijf van deze persoon?
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Waarom hebt u dat gedaan?
  De heer Langendoen:
  Dat is gebeurd, omdat deze man een financieel probleem had. Hij
  had met zijn accountant of boekhouder in overleg met een bevriende
  bankrelatie een constructie bedacht. Hij had deze constructie
  helemaal in orde. Hij had alleen een niet-Nederlandse cover-naam
  nodig. En die hebben wij hem aangereikt. Daarmee was de continuteit
  van zijn bedrijf verzekerd. Dat was het belang dat wij in de zaak
  hadden. Wij hadden er belang bij dat zijn bedrijf in stand bleef,
  omdat wij continu of zeer regelmatig vruchtesappen transporteerden
  naar zijn bedrijf.
  De heer De Graaf:
  En u wist hoe die constructie in elkaar zat en waarvoor hij die
  cover-naam nodig had?
  De heer Langendoen:
  Ja, dat heeft hij uitgelegd.
  De heer De Graaf:
  Was dat niet gewoon om een soort legale verantwoording te
  krijgen voor het geld dat hij verdiende met de door u aangeleverde
  sappen?
  De heer Langendoen:
  Dat zou kunnen.
  De heer De Graaf:
  Zou dat kunnen of was dat zo?
  De heer Langendoen:
  Dat was zo.
  De heer De Graaf:
  Werkte u door die cover-naam te geven dan eigenlijk niet mee
  aan het legaal maken van zwart geld?
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien, mijnheer De Graaf, wij waren pioniers in
  dit traject. Op meerdere momenten in het traject is er
  gemproviseerd. Dit was een moment waarop er gemproviseerd moest
  worden. Betrokkene heeft daarover nagedacht. Dit was in zijn visie
  de uitkomst om het bedrijf voort te kunnen zetten. Dus al
  improviserende hebben wij hieraan meegewerkt.
  De heer De Graaf:
  Ja, maar het gaat er even niet om wat die meneer zelf uitdacht.
  Het gaat erom dat u daaraan meewerkte. Mijn vraag is of u niet
  meewerkte aan iets waaraan u eigenlijk niet mee kon werken.
  De heer Langendoen:
  Daarom gaf ik ook aan dat er gedurende een traject continu
  gemproviseerd moet worden. Dit was op dat moment de enige uitweg om
  het bedrijf te continueren, zoals is aangegeven. En dan wordt
  daarover nagedacht en wordt die cover gegeven.
  De voorzitter:
  Wat was voor u het belang om dat bedrijf te continueren?
  De heer Langendoen:
  Dat wij onze vruchtesappen op een geruisloze manier kwijt
  konden.
  De voorzitter:
  Was er nog een ander belang bij?
  De heer Langendoen:
  Er was geen ander belang bij.
  De voorzitter:
  Van die rekening die geopend was met gebruik van uw cover-naam,
  dus de naam van die persoon waar wij het ongeveer een halfuur
  geleden over gehad hebben, hebben wij een stuk teruggevonden bij de
  bank van eind 1993. Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet wanneer het geheel is opgericht.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u toestemming gegeven voor het gebruik van die
  naam?
  De heer Langendoen:
  Ik zou het niet meer weten. Ik neem aan dat het november 1992
  geweest moet zijn. U hebt het gehad over eind november 1992. Neen,
  dat kan niet. Het is eind 1993.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraagje over het belang dat u had bij het
  voortbestaan van dit bedrijf. Er waren voor u toch wel andere
  mogelijkheden om sap geruisloos te laten verdwijnen. Ik kan mij
  voorstellen dat u, als het om niet is, u menigeen kunt vinden die
  dat van u wil afnemen. U kunt het ook door het riool storten of
  anderszins.
  De heer Langendoen:
  Geruisloos laten verdwijnen is een grote moeilijkheid. Een van
  de facetten waarop de organisatie die bezig was met importeren van
  grote partijen cocane, in IJmuiden gesneuveld is, is het op legale
  wijze kwijtraken van de vruchtesappen. U kunt zich voorstellen dat,
  als er ineens een wildvreemde in het traject met vaten met
  vruchtesappen aankomt bij legale firma’s, er dan nogal wat bellen
  gaan rinkelen en dat er nogal wat autoriteiten worden ingeschakeld.
  Het geruisloos wegwerken is heel moeilijk, wat dit betreft.
  De heer Rouvoet:
  U zat vast aan deze fabrikant.
  De heer Langendoen:
  Dit was voor ons de mogelijkheid om het op deze wijze te doen.
  Storten in het riool hebben wij nooit overwogen. Dat lijkt ons niet
  juist.
  De voorzitter:
  Hebt u samen met de heer Van Vondel met de limonadefabrikant
  gebrainstormd over het idee om in Zuid-Amerika ook iets op te
  zetten?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  De heer Van Vondel zegt van wel, maar u zegt van niet.
  De heer Langendoen:
  Neen. Deze limonadefabrikant had het plan om zijn winsten aan
  het begin van het produktieproces te vergroten door daar te gaan
  zitten en de grondstoffen in de landen van oorsprong te
  verwerken.
  De voorzitter:
  In eerdere verklaringen is er sprake van geweest dat de
  limonadefabrikant mogelijk ook gebruikt zou gaan worden, omdat men
  in Colombia met een tekort aan sap zat. Dit zou dan weer gebruikt
  kunnen worden om later eventueel de grote klapper herone in te
  verpakken. Daar hebt u toch wel eens over gesproken?
  De heer Langendoen:
  Daar is over gesproken. Voor alle duidelijkheid: daar is niet
  met de limonademeneer over gesproken. Dit is een gedachtenwisseling
  geweest tussen de heer Van Vondel en mij. Op enig moment doet zich
  aan de overzijde van de plas het probleem voor dat die voorraden
  deklading niet meer aanwezig zijn. Men heeft gewoon niet meer. En
  toen werd tussen de heer Van Vondel en mij het idee geboren om dat
  bedrijf van hem en datgene wat hij produceert, via een aantal
  constructies mogelijk in te zetten om zo omgang te krijgen.
  De voorzitter:
  Dan zegt u dus wel: wij hebben erover gesproken om dat bedrijf
  daar mogelijk voor te gebruiken.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar ik beperk dat, in die zin dat ik daar met de heer Van
  Vondel over gesproken heb.
  De voorzitter:
  Tegelijkertijd gaat u zuster daar werken.
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet of dat tegelijkertijd is gebeurd.
  De voorzitter:
  Werkte zij al in Belgi voor die limonademan?
  De heer Langendoen:
  Zij is in oktober 1993 begonnen bij deze limonademan, met als
  doel om te worden ingezet in zijn bedrijf in Zuid-Amerika.
  De voorzitter:
  Is het dan niet een toevallige samenloop van drie
  omstandigheden? Ten eerste spreekt u met de heer Van Vondel over de
  mogelijkheid van het gebruik van dat bedrijf bij de toekomstige
  grote klapper met cocane. Ten tweede wordt het mogelijk dat
  mijnheer de limonadefabrikant een bankrekening gebruikt op naam van
  de cover die u in Haarlem hebt. Ten derde gaat uw zuster die al in
  Belgi bij dat bedrijf werkt, eventueel mee naar Zuid-Amerika. Is
  dat niet een merkwaardige samenloop van omstandigheden die ons erop
  moet duiden dat u dat bedrijfje eventueel wilt gebruiken?
  De heer Langendoen:
  Ik heb het al bij de recherche aangeduid: wij gooien gewoon
  alles in de hoge hoed; dan schudden wij; als wij dan goed kijken,
  kunnen wij de stukjes eruit halen op een manier die wij willen.
  Zoals u het zegt, moet het inderdaad wel toevallig zijn. Ik zeg
  echter nogmaals dat het eventueel inzetten van dat bedrijf in
  Zuid-Amerika en het gebruik maken van die drie spullen nooit verder
  zijn gekomen dan de brainstorming van de heer Van Vondel en mij.
  Voor de rest hadden wij er absoluut geen belang bij. Op enig moment
  heb ik mijn zuster bij deze sapman gentroduceerd, omdat zij Spaans
  spreekt, omdat zij weg wilde bij haar toenmalige firma en omdat zij
  zo een mooie kans kreeg om elders in de wereld in een Spaans
  sprekend land verder te gaan. Die dingen heb ik aan elkaar
  gekoppeld.
  De voorzitter:
  De limonademan zegt dat hij vanaf 1993 betalingen heeft
  gekregen via de heer Van Vondel. Hij zegt echter ook dat u hem
  betalingen hebt aangeboden.
  De heer Langendoen:
  Ik ben hier ook door de rijksrecherche over benaderd. Dit is
  absolute waanzin. Ik heb deze man nimmer geld gegeven. Er is ook
  niet, zoals door de rijksrecherche werd gesuggereerd, in mijn
  bijzijn geld over tafel gegaan naar deze man. Misschien mag ik hier
  nog iets bij vertellen, want heel Nederland zal dit niet begrijpen
  of in twijfel trekken. Ik heb begrepen dat dit verhalen van de
  rijksrecherche zijn. Deze zijn afkomstig van die man. Op enig ander
  moment worden informanten afgeschilderd als criminelen en
  onbetrouwbare figuren. Nu wordt er een hele lading aan gegeven in
  mijn ondervraging. Ik denk dat het goed is dat iedereen weet dat de
  verklaringen waar u mij mee gaat confronteren, afkomstig zijn van
  deze man.
  De voorzitter:
  U weet nog niet wat ik ga doen.
  De heer Langendoen:
  Misschien dat ik er te vroeg mee ben om dit op tafel te leggen,
  maar ik kan het maar vast gezegd hebben.
  De voorzitter:
  Ik wilde u vragen of u weet of de heer Van Vondel wel eens
  betalingen heeft gedaan aan deze man.
  De heer Langendoen:
  Zoals ik al zei, zijn er onder mijn leiding of in mijn bijzijn
  geen betalingen verricht door de heer Van Vondel aan deze man.
  De voorzitter:
  Weet u of de heer Van Vondel wel betalingen heeft gedaan aan
  deze man?
  De heer Langendoen:
  Daar hebben wij het afgelopen dinsdag uitgebreid over gehad.
  Dat is echter gebeurd op een moment dat de heer Van Vondel al weg
  was bij de politie. Het is dus niet onder mijn leiding
  gebeurd.
  De voorzitter:
  En daar hebt u nooit van geweten, zegt u?
  De heer Langendoen:
  Ik ben daarmee geconfronteerd door de rijksrecherche op, als ik
  het goed heb, donderdag of vrijdag een week geleden. Daarna is het
  verhoor door de rijksrecherche afgebroken en heb ik mij in
  verbinding gesteld met de heer Van Vondel. Toen heb ik het verhaal
  van hem gehoord.
  De voorzitter:
  Hebt u nooit meer met de heer Van Vondel over deze
  limonadefabrikant gesproken, nadat de heer Van Vondel de dienst
  verlaten had?
  De heer Langendoen:
  Ik heb na die tijd nog regelmatig met de heer Van Vondel
  gesproken, dus uiteraard ook over deze limonademan.
  De voorzitter:
  Precies. U zegt echter: ik heb daarbij nooit gesproken over
  geld dat betaald is.
  De heer Langendoen:
  Neen, wij hebben daar niet over geld gesproken.
  De voorzitter:
  Weet u dat heel zeker?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Weet u dat echt zeker?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  U hebt nooit met de heer Van Vondel gesproken over betalingen
  die gedaan zijn?
  De heer Langendoen:
  Ik heb daar vorige week met hem over gesproken naar aanleiding
  van de opmerking van de rijksrecherche dat er in het traject in
  1995 gelden over tafel gegaan zijn. Daar ben ik mee geconfronteerd.
  En toen heb ik het verhaal van hem gehoord.
  De voorzitter:
  Wat hebt u toen gehoord?
  De heer Langendoen:
  Dat er inderdaad middels de heer Van Vondel bedragen geld naar
  de limonademan gegaan zijn.
  De voorzitter:
  Wij zullen dit nog verder vragen aan de heer Van Vondel. Ik wil
  u echter nog met een paar dingen confronteren. De heer Van Vondel
  heeft in dit jaar ook verschillende malen met de limonademan
  gesproken. Een van die gesprekken is opgenomen; dat weet u.
  De heer Langendoen:
  Dat heb ik van de rijksrecherche gehoord.
  De voorzitter:
  Ik wil u vragen hoe wij daarmee moeten rijmen de volgende
  dingen die alleen de heer Van Vondel zegt. De heer Van Vondel zegt
  hem: u bent info van Haarlem; voordat u iets aan de rijksrecherche
  zegt, moet u zeggen dat u eerst met de heer Langendoen zelf wilt
  praten. Heeft Van Vondel dat helemaal zelf bedacht?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Is het voor ons niet op zijn minst moeilijk om dat te geloven?
  U bent namelijk altijd samen opgetreden. U hebt samen gebrainstormd
  over het mogelijke gebruik van het bedrijfje. U moet samen ook
  gesproken hebben over de rol die uw zuster daar precies in speelde,
  hoe klein ook. Is het dan voor ons aannemelijk, om het zo dan maar
  te vragen, dat u daar nooit over gesproken heb met de heer Van
  Vondel? Ik doel dan niet op de verklaring van de limonademan, maar
  op de dingen die de heer Van Vondel zegt aan de limonademan. Ik heb
  trouwens nog meer dingen die ik u wil voorleggen.
  De heer Langendoen:
  U vindt het kennelijk niet aannemelijk.
  De voorzitter:
  Ik vraag het aan u.
  De heer Langendoen:
  U vraagt het aan mij. Ik heb daar met de heer Van Vondel niet
  over gesproken. Als de heer Van Vondel een gesprek voert met deze
  limonademan, dan voert hij dat helemaal op eigen titel. Ik heb
  begrepen dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden na het moment
  waarop de heer Van Vondel de politiedienst verlaten heeft, zelfs in
  1995.
  De voorzitter:
  U hebt in 1995, dacht ik, nog wel met de limonademan gesproken
  over een mogelijke afvloeiingsregeling voor uw zuster.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt; daar hebben wij het over gehad.
  De voorzitter:
  Hebt u het verder…
  De heer Langendoen:
  Ik heb het niet over een afvloeiingsregeling gehad. Het was een
  heel onaangenaam gesprek. Mijnheer de limonadefabrikant vergat zijn
  financile verplichtingen ten opzichte van mijn zuster waar te
  maken. Er was domweg geen gulden meer in Zuid-Amerika. Omdat ik mij
  hier toch verantwoordelijk voor voelde, omdat ik haar gentroduceerd
  had, heb ik een gesprek gehad met deze man, gewoon om hem te wijzen
  op zijn verantwoordelijkheid om zijn financile verplichtingen in de
  relatie werkgever/werknemer na te komen.
  De voorzitter:
  De heer Van Vondel zegt ook aan de limonademan: “hij zegt: niet
  op de loonlijst houden, maar afvoeren en een gouden handdruk
  geven.” Die hij, bent u dat?
  De heer Langendoen:
  Ik, op de loonlijst?
  De voorzitter:
  Neen, hij zegt, sprekend over uw zuster: niet op de loonlijst
  houden, maar afvoeren en een gouden handdruk geven.
  De heer Langendoen:
  Dat zegt mij niets. U moet het zo zien…
  De voorzitter:
  Dat zegt u niets. Mag ik u nog n ding voorhouden? Misschien dat
  u dat ook niets zegt.
  De heer Langendoen:
  Er ontstaan in Zuid-Amerika heel grote problemen. Waarom? Omdat
  deze limonademan de hele wereld in de maling neemt en alleen maar
  vijanden maakt daar. Er ontstaat een klimaat waarin niet meer te
  opereren valt. En dan geeft mijn zuster aan dat zij weg wil. Zij
  heeft echter nog een aantal maanden salaris tegoed. En daar wijs ik
  deze man op.
  De voorzitter:
  Ja, maar ik vroeg u alleen maar wat u verder aan Van Vondel
  hebt en waar u over hebt gesproken. U hebt deze limonademan toch
  ook via Van Vondel weer ontmoet in 1995?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  En toch hebt u al deze dingen die ik u vraag en die door Van
  Vondel aan de limonademan gezegd zijn, nooit met hem
  besproken?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Nooit besproken?
  De heer Langendoen:
  Zoals ik al zei: nooit besproken.
  De voorzitter:
  Mag ik het nog n keer vragen? U hebt nooit met de heer Van
  Vondel betalingen die hij gedaan heeft, besproken. Dat kan toch
  bijna niet? Gezien uw hele geschiedenis en alles wat u samen gedaan
  hebt, gezien de grensverleggende methoden en gezien de rol die een
  bedrijf in Zuid-Amerika zou kunnen gaan spelen voor de sappen
  etcetera – dit is hier eerder verklaard, ook door uw
  hoofdcommissaris – kan dit toch niet. U moet mij uitleggen hoe dit
  kan. Het is uw woord dat u daar nooit verder over gesproken hebt,
  maar dat kan toch bijna niet.
  De heer Langendoen:
  Dat is uw mening.
  De voorzitter:
  Goed. Mag ik u nog n ding voorhouden? De heer Van Vondel zegt
  ook aan de desbetreffende limonademan: voor die tijd krijgt u Klaas
  te spreken; wij gaan met z’n drien bespreken hoe wij dit verder
  doen. Dan zegt de limonademan: instrueren; ja sorry, wij gaan dat
  met z’n drien bespreken; en u moet verder niets zeggen, voordat u
  met de heer Langendoen zelf hebt gesproken.
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik wil n ding zeggen over deze bandopnames.
  Ik heb begrepen op welke manier zij tot stand gekomen zijn. Het
  gaat kennelijk om telefoongesprekken die aan de andere kant van de
  lijn, dus niet aan de kant van de heer Van Vondel, zijn opgenomen,
  al dan niet in combinatie met de rijksrecherche. Nu wordt er heel
  veel waarde aan gehecht. Het is prima wat er gebeurt. Ik heb hier
  ook gezien dat er een heel negatieve waarde wordt gehecht aan het
  opnemen van gesprekken en wat daarbij komt kijken. Nu worden zij
  alle waarheden. U weet echter net zo goed als ik dat, als ik een
  telefoongesprek met u ga voeren, ik u dingen kan laten vertellen
  die ik u wil laten vertellen. Ik kan op de band krijgen wat ik op
  de band wil hebben. Misschien lukt dat niet met punten en komma’s,
  maar ik kan wel een gedeelte van een verhaal waar dingen in kunnen
  zitten, op de band krijgen.
  De voorzitter:
  Ik hoop niet dat u dit met mij zal lukken.
  De heer Langendoen:
  Ik zal het niet doen. Het is ook geen techniek die ik toepas.
  Ik neem geen gesprekken op.
  De voorzitter:
  U neemt geen gesprekken op. Die gesprekken zijn evenwel
  opgenomen met toestemming van een van de deelnemers, zoals dat
  heet.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar dat was bij de heer Van der Putten ook het geval.
  De voorzitter:
  Hebt u er een verklaring voor dat de heer Van Vondel aan de
  limonademan zegt dat hij moet verdwijnen uit Europa? Anders zou hij
  opgeroepen worden voor de commissie-Van Traa en de rijksrecherche.
  Dit mocht echter nooit bekend worden.
  De heer Langendoen:
  Daar heb ik geen verklaring voor. Ik kan mij echter wel
  ongeveer indenken dat het heel vervelend is dat zulke verhalen over
  tafel gaan. Het is natuurlijk beter voor het geheel, mede gezien de
  lading die dit nu in de pers krijgt, dat dit soort verhalen hier
  niet en public over de tafel gaan. Daar zou ik mij dus wat bij
  kunnen voorstellen.
  De voorzitter:
  Heeft de heer Van Vondel u verteld van wie het geld afkomstig
  was dat Van Vondel betaald heeft aan de limonademan?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Van wie was dat afkomstig?
  De heer Langendoen:
  Van een persoon die wij ook afgelopen dinsdag hebben aangeduid
  met 0.1.
  De voorzitter:
  Van een van de informanten?
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Is het mogelijk dat informant 1 ook een belang heeft bij het
  blijven bestaan van dat bedrijf?
  De heer Langendoen:
  Ik heb begrepen dat het hier ging om een lening. Hij zal dus
  belang hebben bij het voortbestaan van het bedrijf, in die zin dat
  hij ooit zijn centen terug wil zien.
  De voorzitter:
  Dus een soort investering?
  De heer Langendoen:
  Zo wil ik het niet zien. U vraagt mij of hij belang zou kunnen
  hebben bij het voortbestaan van het bedrijf. Dan zeg ik: ja, in die
  zin dat hij zo meteen niet geconfronteerd wordt met een
  faillissement, maar dat hij ooit nog eens zijn lening terug zal
  zien op de een of andere manier.
  De heer De Graaf:
  Dat kan toch niet de reden zijn waarom de betrokken informant
  geld ter beschikking stelt voor iemand waar hij in beginsel niets
  mee te maken heeft.
  De heer Langendoen:
  Dit is een traject dat gelopen heeft tussen aan de ene kant de
  sapman en de heer Van Vondel en aan de andere kant de heer Van
  Vondel en de man die ik aanduid als nr. 1. De beweegredenen zult u
  dus aan de heer Van Vondel moeten vragen; ook de redenen waarom hij
  in deze zaak als intermediair is opgetreden.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik wel; dat zullen wij ook aan de heer Van Vondel
  vragen. De betrokken informant is echter een informant die u ook
  hebt gerund. U kent hem dus ook. Wat kunnen nu de beweegredenen van
  die informant zijn om geld ter beschikking te stellen om de
  limonademan te helpen in zijn economisch voortbestaan?
  De heer Langendoen:
  Misschien is het geen economisch belang, maar een
  veiligheidsbelang.
  De heer De Graaf:
  Een veiligheidsbelang? Dus die informant heeft er baat bij dat
  de betrokken limonadefabrikant niet het verhaal vertelt?
  De heer Langendoen:
  Ja, duidelijk.
  De heer De Graaf:
  Omdat anders de precieze rol rond sappen aan de orde zou komen?
  Als de heer Van Vondel naar u toe was gekomen met het verhaal dat
  de limonadefabrikant geld moest hebben, omdat hij anders misschien
  naar buiten zou gaan met het verhaal en dat u dit niet kon
  gebruiken, omdat dit niet in het belang van de veiligheid van de
  informant is, wat zou u daar dan mee hebben gedaan?
  De heer Langendoen:
  Ik zou daar in eerste instantie mee naar de heer Van den Berg,
  de plaatsvervangend korpschef, en de korpschef zijn gegaan. Ik zou
  het voorgelegd hebben. Ik heb achteraf begrepen dat de heer Van
  Vondel deze verantwoordelijkheid helemaal op eigen schouders heeft
  genomen, ook inschattende dat ik deze stappen zou kunnen zetten. En
  daar kan ik alleen maar grote waardering voor hebben.
  De heer De Graaf:
  U kunt daar alleen maar grote waardering voor hebben?
  De heer Langendoen:
  Ik kan daar alleen maar grote waardering voor hebben. Ik vind
  het niet slim, zoals het gegaan is. Ik kan er echter wel waardering
  voor hebben dat iemand in dit specifieke geval die
  verantwoordelijkheid op zijn schouders neemt met de beste
  bedoelingen, namelijk om de veiligheid van de bronnen waar wij mee
  gewerkt hebben, te verzekeren.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog een feitelijke vraag stellen over het gebruik van
  de cover die u aan de limonademan hebt toegestaan. Hebt u later nog
  gecontroleerd wat daar verder mee gebeurd is, toen u wegging als
  CID-chef?
  De heer Langendoen:
  Neen, het enige wat er gebeurd is…
  De voorzitter:
  Waarom niet?
  De heer Langendoen:
  Om uw eerste vraag even af te maken: het enige wat wij gedaan
  hebben, is de cover ter beschikking stellen. Verder hebben wij ons
  daar helemaal niet mee bemoeid. Dat is allemaal binnen de
  bedrijfsvoering van de man zelf gegaan. Ik zou ook geen enkele
  reden of noodzaak zien om dat later nog een keer na te
  trekken.
  De voorzitter:
  Maar u bent toch wel verantwoordelijk voor het gebruik dat van
  die naam gemaakt wordt?
  De heer Langendoen:
  Het enige wat de bedoeling was, was om die naam te gebruiken om
  een tegenrekening te kunnen realiseren, met in de lijn een aantal
  mensen die daar mede hun toestemming voor hadden gegeven, zoals een
  bankdirecteur. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat dit fout zou
  lopen.
  De voorzitter:
  U hebt er niet aan getwijfeld dat dit fout zou lopen?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Wat zou er dan fout lopen?
  De heer Langendoen:
  Wat fout zou lopen, was – dat bleek later – dat hij niet aan
  zijn eigen centen kon komen.
  De voorzitter:
  Dat hij niet aan zijn eigen centen kan komen?
  De heer Langendoen:
  Het geld wordt weggezet op een tegenrekening. Dat gebeurt met
  een bevriende bankdirecteur. Alles is in kannen en kruiken; geen
  probleem. Alleen blijkt dan dat alles niet zo goed in kannen en
  kruiken is. Hij kan namelijk niet meer bij zijn eigen centen.
  De voorzitter:
  Hij kan niet meer bij zijn centen. Maar dan bent u er misschien
  voor nodig om wat met die borgrekening te kunnen doen, want die is
  met een fake-naam opgericht. Hebt u zich, toen u wegging, nog
  gebogen over het gebruik van die fake-naam en die
  fake-rekening?
  De heer Langendoen:
  Absoluut niet.
  De voorzitter:
  Waarom niet? Was dat dan niet uw verantwoordelijkheid?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Nee? U geeft eerst een naam weg. Die naam geeft u weg in uw
  functie als CID-chef en ook in uw functie als runner van meneer de
  limonademan. En dan zegt u: nou, dan ga ik weg; wat zij ermee
  doen…
  De heer Langendoen:
  Ja, zo is het gegaan. Zo is het ook. Op welke manier moet ik
  dat gaan controleren? Dan moet ik naar de bank toe om allerlei
  dingen te controleren en dan blijkt dat er iets niet helemaal in de
  haak is. Dat wordt toch een gigantische puinhoop.
  De heer De Graaf:
  Als je de naam leent voor een tegenrekening, kan betrokkene er
  vervolgens niets mee. Als hij geld van die rekening wil opnemen,
  moet dat gedaan worden door degene wiens naam is verleend aan de
  tegenrekening. Als ik het goed begrijp, kun je er dus helemaal
  niets mee.
  De heer Langendoen:
  In principe wel. Als je een perfecte bankdirecteur hebt die het
  spelletje helemaal meespeelt, is er geen probleem; dan kun je doen
  en laten wat je wilt. Je hebt alleen een naam nodig.
  De voorzitter:
  Maar had u nog een verantwoordelijkheid om die naam als het
  ware mee terug te nemen, toen u wegging als CID-chef?
  De heer Langendoen:
  Ik vond van niet.
  De voorzitter:
  Hebt u deze man aan iemand anders overgedragen?
  De heer Langendoen:
  Welke man?
  De voorzitter:
  De limonademan.
  De heer Langendoen:
  Neen, die heb ik aan niemand overgedragen.
  De voorzitter:
  Hij werd toch door u gerund?
  De heer Langendoen:
  Deze man was afgebouwd.
  De voorzitter:
  Afgebouwd? Wanneer is die dan afgebouwd?
  De heer Langendoen:
  Hij is al een halfjaar of drie maanden voor mijn vertrek bij de
  RCID afgebouwd.
  De voorzitter:
  Afgebouwd?
  De heer Langendoen:
  U doet nu of het heel vreemd is, maar ik heb het u afgelopen
  dinsdag allemaal verteld. Ik heb u verteld dat hij afgebouwd was en
  wanneer hij afgebouwd was. Waarom zeg ik dat? Het kan bij de mensen
  misschien de indruk wekken dat er elke keer heel vreemde dingen
  over tafel komen. Ik heb het echter allemaal al een keer
  verteld.
  De voorzitter:
  Neen, er komen dingen over tafel waarbij veel omstandigheden
  toevallig bij elkaar komen.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraagje over het gebruik van die naam. U zei
  eerder op een vraag van mij dat u carte blanche had gekregen. Ik
  begrijp nu dat, als u weggaat, u die carte blanche achterlaat en
  dat u op dat moment niet terug moet naar de betrokkene om dit terug
  te geven, te regelen of hier afspraken over te maken met degene die
  aan uw bureau komt te zitten.
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rouvoet:
  Die carte blanche blijft er liggen en er kan van alles mee
  gedaan worden, zonder dat u daar zicht op hebt en daar
  verantwoordelijkheid voor draagt.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Moeten wij het zo zien dat die limonademan, terwijl hij volgens
  u al afgebouwd is, nog steeds gebruik mag maken van die cover?
  De heer Langendoen:
  Ja. Op het moment dat je die cover geeft, accepteer je dat er
  voor lange tijd van die cover gebruik wordt gemaakt. Dus ook al ga
  je weg en vraag je je af hoe het met die cover gaat, dan nog kan je
  die cover niet weghalen. Als je een cover geeft, loopt die zolang
  er bedrijfsmatig mee geopereerd wordt.
  De voorzitter:
  Hebt u, toen u wegging als CID-chef, aan deze man verklaard dat
  er verder geen banden meer waren met Haarlem?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hebt u dat op schrift gezet?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, dat gaat niet op schrift. Er wordt geen
  verklaring of contract gemaakt, althans niet in die tijd. Nu zal
  dat zeker wel gedaan worden. Op het moment dat een informant
  aankomt, zal hem een X aantal punten worden voorgelegd in verband
  met datgene wat er kan gebeuren. Op het moment dat hij weggaat,
  wordt zo’n contract netjes…
  De voorzitter:
  Waarom is het feit dat die man is afgebouwd, nooit gemeld aan
  de heer Barendrecht of de heer Dros? Toen zij met deze man werden
  geconfronteerd, hebt u gezegd dat dit niet meer belangrijk was en
  dat dit een klein piepeltje was.
  De heer Langendoen:
  Wij hebben geen enkele informant bij de heer Barendrecht
  aangemeld, dus ook deze man niet. Wij hebben hem dus ook niet
  afgemeld.
  De voorzitter:
  Neen, u hebt er nooit n aangemeld. De heer Barendrecht krijgt
  echter ook met deze man te maken; dat weet u. Daar hebben wij in
  het vorige verhoor ook al over gesproken. De heer Barendrecht was
  hoofd van de landelijke CID, bij de CRI. Daar hebt u nooit verteld
  dat het ten eerste een heel belangrijke informant geweest was en
  dat hij ten tweede afgebouwd was.
  De heer Langendoen:
  Ik heb in een gesprek bij de CRI met de heer Barendrecht en nog
  iemand – ik weet niet meer precies wie dat was – verteld dat het
  een heel belangrijke informant van ons was in het Delta-traject,
  maar dat het over was.
  De voorzitter:
  U zegt dat u verteld hebt dat het een heel belangrijke
  informant in het Delta-traject was?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  In het Delta-traject. Was Marokko daarbij deel van het
  Delta-traject?
  De heer Langendoen:
  Ik geloof dat u nu een aantal dingen door elkaar haalt.
  De voorzitter:
  Ik geloof het ook. Wij zullen nog aan de heer Barendrecht
  vragen hoe dit zit.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Langendoen, ik wil u vragen hoe professioneel het nu
  allemaal is geweest. Ik heb het dan over de limonadefabrikant, een
  informant. Uw toenmalige college de heer Van Vondel gaat hier zelf
  mee op vakantie, terwijl u hem dat hebt afgeraden. Dat was middenin
  zijn informantenperiode. Uw zus gaat bij hem werken. Dat lijkt mij
  toch niet echt meer een scheiding tussen zakelijke en
  priv-aangelegenheden. Kunt u dat nog professioneel noemen van u
  zelf en van uw collega?
  De heer Langendoen:
  Zoals ik in het begin al zei, denk ik dat wij zeer
  professioneel hebben gewerkt. Wij hebben echter ook een aantal
  fouten gemaakt. En dat steek ik niet onder stoelen of banken. Er is
  een aantal dingen gebeurd waarvan ik eind 1995 zeg: dat had nooit
  zo gemoeten; dat had anders gemoeten. Dat is echter gebeurd in een
  tijd dat er met een nieuwe opsporingsmethode gewerkt werd en dat
  daarmee gepionierd werd. En dan worden er fouten gemaakt. Die
  fouten hebben wij uiteraard gemaakt.
  De heer De Graaf:
  Dat vroeg ik niet. Ik vroeg hoe professioneel het eigenlijk
  is.
  De heer Langendoen:
  Als je de context van de hele opsporingsmethodiek bekijkt, dan
  blijf ik erbij dat die heel professioneel is. Anders was er niet
  zo’n stroom informatie…
  De heer De Graaf:
  Ik heb het over de dingen die ik noemde.
  De heer Langendoen:
  Jawel, maar het sapgebeuren was een schakeltje, een onderdeel,
  van de hele methode.
  De heer De Graaf:
  Een belangrijk onderdeel, want u moest ergens met het spul
  heen. Daar hebt u het over gehad.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Hoe kan het dan toch zijn – dat is een vraag die ik niet kan
  beantwoorden, maar u hopelijk wel – dat het zakelijke belang dat u
  erbij heeft om het sap te kunnen afvoeren, wordt vermengd met
  priv-belangen van een zus die werk nodig heeft, en met een vakantie
  van de heer Van Vondel? Dat is toch niet professioneel.
  De heer Langendoen:
  Neen, maar als ik het mij goed herinner, was die vakantie van
  de heer Van Vondel nog voor het zogenaamde Delta-traject.
  De heer De Graaf:
  Maar al middenin de informantenperiode van de
  limonadefabrikant.
  De heer Langendoen:
  Wat ik graag boven tafel wil hebben – daarom geef ik hier ook
  antwoord op – is dat het hele traject in mijn ogen heel
  professioneel is gegaan. Er zijn alleen enkele dingen gebeurd die
  eigenlijk niet hadden mogen gebeuren. Het introduceren van mijn
  zuster bij deze man is een stommiteit geweest, in die zin dat ik
  dit nooit had moeten doen. Dat kan ik zonder meer toegeven. En u
  hebt het over de reis die de heer Van Vondel naar Marokko maakt. Ik
  heb gezegd: dat gebeurt niet in de dienst; ik raad het af; dat moet
  je niet doen. Hij is daar echter helemaal priv wel naar toe
  gegaan.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, ik wil nog n punt ophelderen en dan
  stoppen wij ermee. U zegt: na Marokko wordt hij een zeer
  belangrijke informant in het Delta-traject. Waarom is deze man niet
  terug te vinden bij alle informanten die mogelijk bij het
  Delta-traject betrokken zijn?
  De heer Langendoen:
  Het antwoord daarop is dat de informanten die daarbij betrokken
  waren, aan de voorkant van het traject zaten. Die zijn dus terug te
  vinden in de administratie.
  De voorzitter:
  Waarom is er geen enkele mutatie terug te vinden van deze
  informant?
  De heer Langendoen:
  Er zijn er zat in het systeem. Er zitten zat formulieren van
  deze man in het systeem.
  De voorzitter:
  Er zijn zat formulieren van deze man in het systeem?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Onder welke naam staan die dan?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Weet u onder welke codenaam dat gebeurde? Kunt u dat misschien
  op een briefje schrijven?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet. Als ik de administratie kan raadplegen, kan
  ik u dat allemaal…
  De voorzitter:
  Welke rol speelde deze man dan in het Delta-traject? Speelde
  hij een rol aan de voorkant, de achterkant, de bovenkant of de
  onderkant?
  De heer Langendoen:
  Van al die kanten die u noemt, blijft alleen de achterkant
  over. Daar speelde hij een rol.
  De heer De Graaf:
  Hij was toch helemaal geen informant; hij verwerkte alleen maar
  sappen die u liet afleveren.
  De heer Langendoen:
  Hij was een informant in de aanloopfase. Hij gaf informatie,
  ook criminele informatie, over het traject. Hij bleef
  informant.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik in het licht van datgene wat wij eerder over
  tafel kregen over Marokko etcetera. Ik begrijp dat echter niet in
  het licht van Delta.
  De heer Langendoen:
  Hij is informant en in dat stadium is hij informant
  gebleven.
  De voorzitter:
  Of vertelde hij u in algemene zin veel over sap en over hoe het
  in de wereld gaat, met dan de mogelijkheid om dit te gebruiken? Was
  dat niet de belangrijkste vorm?
  De heer Langendoen:
  Dat deed hij ook; dat heb ik u al gezegd.
  De voorzitter:
  Kunt u ons dan… Voor mijn part schrijft u het op een briefje,
  omdat u dit niet in het openbaar wilt zeggen. Schrijft u maar op
  een briefje wat voor belangrijke rol hij dan had in het
  Delta-traject.
  De heer Langendoen:
  Zoals ik al zei: aan de achterkant.
  De voorzitter:
  De achterkant?
  De heer Langendoen:
  Ja, de sappen. Het is van wezenlijk belang dat wij die sappen
  kwijtraken.
  De voorzitter:
  Maar wat heeft dat te maken met een belangrijke
  informantenrol?
  De heer Langendoen:
  Later in het traject maken wij gebruik van de know-how van deze
  man om een bepaald gedeelte in een deeltraject te kunnen
  realiseren.
  De voorzitter:
  Om een bepaald gedeelte in een deeltraject te realiseren. Om
  die dingen beter in het sap te verpakken of om wat te doen?
  De heer Langendoen:
  Neen, niet om het te verpakken, want dat was al bekend. Het was
  noodzakelijk om bepaalde know-how te hebben om een bepaald
  essentieel gedeelte van het traject goed te kunnen beindigen.
  Daarvoor is know-how nodig over hoe het gaat met
  vruchtesappen.
  De voorzitter:
  Met bevriezen en dat soort dingen?
  De heer Langendoen:
  Onder andere.
  De voorzitter:
  Ok, dus in het produktieproces van limonade en sap.
  De heer Langendoen:
  Juist.
  De heer Rouvoet:
  Dat betekent dat deze informant in het Delta-traject geen
  informatie leverde over drugslijnen of criminele organisaties, maar
  louter zijn deskundigheid op het sapgebied.
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De heer Rouvoet:
  Dat wilde u daarmee zeggen?
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  En dat het brainstormen over zijn toekomstige rol nooit met hem
  zelf is gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Ook dat is juist.
  De voorzitter:
  Maar er is met hem toch wel, ook gedrien, gesproken over het
  opzetten van zijn bedrijf in Zuid-Amerika en de consequenties
  daarvan?
  De heer Langendoen:
  Neen, hij heeft ons op enig moment genformeerd dat hij dat van
  plan was en dat hij…
  De voorzitter:
  En u ontkent dat er toen sprake is geweest, direct of indirect,
  van enige betaling?
  De heer Langendoen:
  Dat ontken ik.
  De voorzitter:
  Dat ontkent u?
  De heer Langendoen:
  Ten stelligste.
  De voorzitter:
  Was uw zuster voor een bepaald gedeelte mede-eigenaar van dat
  bedrijfje?
  De heer Langendoen:
  Niet dat mij bekend is.
  De voorzitter:
  Maar het kan wel?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar u weet het niet?
  De heer Langendoen:
  Neen, ik weet het niet.
  De voorzitter:
  U weet wel van de salarissituatie van uw zuster?
  De heer Langendoen:
  Daar weet ik ook niets van. Ik word op enig moment aan mijn
  jasje getrokken met de vraag of ik eens contact wilde opnemen,
  omdat er wat dingen fout gingen. En dan kom ik in het geweer.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb nog twee vragen. Welke rol heeft de sapman gespeeld in
  Zuid-Amerika als informant?
  De heer Langendoen:
  Geen.
  De heer Koekkoek:
  Is er sprake van een traject van Van Vondel, de informant en
  sapman, los van de CID Kennemerland?
  De heer Langendoen:
  Voordat ik hier een goed antwoord op kan geven, moet u er iets
  duidelijker over zijn wat u bedoelt met een traject.
  De heer Koekkoek:
  Aan de orde is gekomen dat de heer Van Vondel na beindiging van
  zijn diensttijd bij de CID Kennemerland een bepaalde rol heeft
  gespeeld, contact heeft gehad met de informant en contact heeft
  gehad met degene die wij sapman noemen. Vandaar mijn vraag of er
  sprake kan zijn van een traject tussen Van Vondel, de informant en
  sapman, los van de CID Kennemerland.
  De heer Langendoen:
  Als u het over een traject hebt, neem ik aan dat u het over een
  verdovende-middelentraject hebt.
  De heer Koekkoek:
  Bijvoorbeeld.
  De heer Langendoen:
  Daar wil ik niet in geloven. Absoluut niet.
  De heer Koekkoek:
  Daar is geen aanwijzing voor?
  De heer Langendoen:
  Neen, absoluut niet.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, er was een bepaald punt dat u nog voor ons
  wilde ophelderen, maar niet in het openbaar. Dat ging over de rol
  van de cover waar wij over gesproken hebben, en de cover-bedrijven
  in de methodiek. Wij zien dit nog graag van u. Ik wil u ook nog
  vragen of u, indien u nog met de rijksrecherche spreekt, dan wilt
  overwegen of u zich eventueel meer kunt herinneren over de precieze
  aard van de samenwerking tussen u als chef van de CID en later, in
  ieder geval nog als politieman, en het bedoelde limonadebedrijf.
  Dat zou, denk ik, ons oordeel vergemakkelijken.
  De heer Langendoen:
  Ik ben daar al geweest. Ik ben nog steeds met de rijksrecherche
  in gesprek. Die gesprekken gaan dus automatisch verder. De
  resultaten daarvan krijgt u.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 11.47 uur


  Inhoudsopgave en zoeken