• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer K. Langendoen

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 45

  9 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 9 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt de
  heer K. Langendoen
  Zie ook: Tweede verhoor de heer K. Langendoen (red.)
  Aanvang 11.55 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer K. Langendoen. Ik heb
  mij vergewist van zijn geboortedatum en geboorteplaats. Mijnheer
  Langendoen, wilt u opstaan voor het afleggen van de eed? De door u
  af te leggen eed luidt: ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets
  dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Langendoen:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, uw huidige functie is plaatsvervangend
  teamleider van het kernteam Randstad-Noord en -Midden?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Voorheen was u chef van de CID Haarlem en Kennemerland?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Vanaf wanneer bekleedt u die functie?
  De heer Langendoen:
  Ik ben in 1988 als informantenrunner bij de RCID-Haarlem
  gekomen, dat later is overgegaan in de RCID-Kennemerland. In 1990
  ben ik belast met de leiding door het vertrek van de voormalige
  chef. In 1991 ben ik bevorderd en ben ik chef geworden.
  De voorzitter:
  In 1991 wordt u chef van de RCID. Zoals u begrijpt, willen wij
  met u spreken over uw functioneren en over uw activiteiten als chef
  van de CID in Kennemerland. We willen natuurlijk ook spreken met uw
  bemoeienis met de werkzaamheden van het IRT, over de methode met de
  zogenaamde groei-informant, over informatie-uitwisseling, opslag
  van informatie, vastlegging, overname van informanten door andere
  politieregio’s, eventuele andere methoden die u heeft toegepast en
  ook over de manier waarop de politie in de praktijk de trajecten
  organiseerde.
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, sorry dat ik u in de rede val, maar als u
  het mij toestaat, wil ik voor u, voor de commissie en voor de
  mensen die luisteren eerst even aangeven hoe ik in dit verhaal
  sta.
  De voorzitter:
  Ik heb toch liever dat u dat doet naar aanleiding van de vragen
  die ik stel. Dat is de normale gang van zaken. U krijgt alle
  gelegenheid, te vertellen wat u wilt vertellen maar dan wel naar
  aanleiding van de vragen die wij stellen.
  De heer Langendoen:
  Dan doe ik dat later wel.
  De voorzitter:
  Maar u krijgt alle gelegenheid om uw kant van de zaak te
  belichten. In 1991 gaat u optreden als chef. Wanneer begint u
  contacten te krijgen met de leiding van het interregionaal
  rechercheteam Noord-Holland/Utrecht?
  De heer Langendoen:
  Die contacten dateren van 1989, vlak na de totstandkoming van
  het interregionaal rechercheteam.
  De voorzitter:
  Wat heeft u toen met het IRT besproken en met wie bij het
  IRT?
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien. Het IRT wordt opgezet. Men gaat een
  criminele doelgroep aanpakken en vervolgens gaat de afdeling CID
  van het IRT de regio’s door om te kijken of er informatie voor
  handen is die zou kunnen bijdragen aan de realisering van hun
  doelstellingen. Vervolgens komt er een contact tot stand tussen
  enkele runners van het IRT en ondergetekende…
  De voorzitter:
  Runners, wat zijn dat?
  De heer Langendoen:
  Informantenrunners. Dat zijn mensen die informanten begeleiden
  in het gehele proces.
  De voorzitter:
  Wat gebeurt er dan?
  De heer Langendoen:
  Vervolgens constateren zij dat er in Kennemerland informatie
  voor handen is die zij bij de realisering van hun doelstelling heel
  goed kunnen gebruiken. Dan komt er een intensief contact en een
  intensieve informatie-uitwisseling tussen enerzijds de
  RCID-Kennemerland en anderzijds de CID van het IRT.
  De voorzitter:
  Dat is dus nog voordat u met de heer Van der Putten in contact
  komt, zoals hij daarover hier in ons verhoor heeft gesproken.
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Welke speciale informatie had u die anderen niet hadden?
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet wat anderen wel of niet hadden, ik weet alleen dat
  wij informatie hadden die zij heel goed konden gebruiken in de
  realisering van hun doelstelling, in hun onderzoek.
  De voorzitter:
  Wat was dat?
  De heer Langendoen:
  Informatie op de subjecten die deel uitmaakten van het
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Dan spreken wij over het Delta-onderzoek?
  De heer Langendoen:
  In eerste instantie is er nog het onderzoek dat ervoor draait.
  Daar hadden wij ook informatieposities in. Later mondt dat uit in
  het Delta-onderzoek.
  De voorzitter:
  Juist. Werd toen meteen al afgesproken dat u de informanten zou
  runnen?
  De heer Langendoen:
  Nee, u moet het zo zien. Dat heeft een aanloop van een of twee
  jaar. Vervolgens wordt de informatie concreter en dan wordt er een
  vraag gesteld door de leiding van het IRT of het mogelijk is, dat
  een of meer informanten van ons kunnen worden overgenomen, zodat
  zij directer kunnen sturen op het hele proces.
  De voorzitter:
  Maar u blijft toch zelf die informanten runnen?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt. Het is bij ons te doen gebruikelijk om open en
  eerlijk zaken te doen met de informanten. Op het moment dat iemand
  ons verzoekt, een informatiepositie over te dragen, bespreken wij
  dat met de informant. Hij heeft de keuze of hij overgaat of
  niet.
  De voorzitter:
  Dus die informant bepaalt die keuze?
  De heer Langendoen:
  De informant bepaalt uiteindelijk of hij voor een andere
  politieregio of -organisatie wil gaan werken.
  De voorzitter:
  Maar je zou toch zeggen dat u, de politie, toch die keuze moet
  bepalen?
  De heer Langendoen:
  In dit concrete geval zijn wij met het IRT overeengekomen dat
  wij akkoord waren met het overdragen van de diverse
  informatieposities. Wij hebben dat vervolgens teruggekoppeld naar
  de informanten en die informanten wilden niet overgaan.
  De voorzitter:
  De informanten wilden niet overgaan? U wilde ze zelf wel
  overdragen?
  De heer Langendoen:
  Er heeft zelfs concreet een introductie plaatsgevonden om het
  een en ander te realiseren.
  De voorzitter:
  Waarom wilden ze niet overgaan?
  De heer Langendoen:
  Het werken met informanten heeft een historie. Dat is een
  vertrouwensrelatie die opgebouwd is over een aantal jaren en die
  doorbreek je niet zomaar door te zeggen: ik informeer een collega;
  deze man is 100% en ga daar maar voor werken. U moet het echt zien
  als een vertrouwensrelatie die gegroeid is in de loop der
  jaren.
  De voorzitter:
  Wanneer spreekt u af met de leiding van het IRT dat die
  informanten gewoon bij u zullen blijven?
  De heer Langendoen:
  In feite spraken wij dat af nadat de geprobeerde introductie op
  niets is uitgedraaid.
  De voorzitter:
  En wanneer is die introductie op niets uitgedraaid?
  De heer Langendoen:
  Het exacte moment daarvan…
  De voorzitter:
  Dat moet u nog wel weten.
  De heer Langendoen:
  Nee, ik weet het niet.
  De voorzitter:
  1991?
  De heer Langendoen:
  Het zou kunnen zijn, maar ik ben gehandicapt voorzitter. Ik had
  alles graag nagekeken maar mijn administratie waarover ik zou
  moeten kunnen beschikken om dit voor te bereiden, ligt bij de
  rijksrecherche. Vandaar dat ik niet exact de datum kan geven.
  De voorzitter:
  Maar u heeft zojuist wel gezegd: in 1989 kwamen wij met het IRT
  in gesprek. U moet zich ook zeer goed kunnen herinneren over welke
  informanten het precies gaat.
  De heer Langendoen:
  Uiteraard.
  De voorzitter:
  Dan moet u toch ook weten wanneer u erover gesproken heeft om
  ze eventueel over te dragen? In de rapportage van de
  commissie-Wierenga komt nergens voor dat u dat gedaan heeft.
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet exact wanneer dat geweest is, voorzitter.
  De voorzitter:
  Zou dat niet ook in 1990/1991 kunnen zijn?
  De heer Langendoen:
  Dat zou best kunnen.
  De voorzitter:
  U zegt immers dat het was voordat de heer Van der Putten bij u
  kwam met de douanemedewerker, enzovoorts?
  De heer Langendoen:
  Uiteraard, maar dat is pas een jaar later gebeurd.
  De voorzitter:
  Ja, dan hebben we toch vastgesteld wanneer het was. Hoeveel
  mensen binnen de CID-Kennemerland hielden zich bezig met het runnen
  van informanten ten behoeve van het IRT?
  De heer Langendoen:
  In totaal vier man.
  De voorzitter:
  Vier in totaal? Daar was u zelf ook bij?
  De heer Langendoen:
  Daar hoor ik zelf ook bij.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat de CID-chef zelf informanten runt? Dat
  is toch niet zijn functie?
  De heer Langendoen:
  Dat is vreemd. Het is niet zijn functie.
  De voorzitter:
  Waarom deed u het wel?
  De heer Langendoen:
  Dit heeft ook weer een historische achtergrond. Ik runde een
  van de informanten al in mijn begintijd. Ik ben hem blijven runnen.
  Het is wenselijker om dat niet te doen, maar gezien de zwaarte van
  de informatie en de groepering waarin wij gingen opereren, was het
  wenselijker om deze combinatie vol te houden. In dit geval kon dat
  ook omdat wij werkten onder verantwoordelijkheid van de CID van het
  IRT. Die zaak was met de teamleider van het IRT, de heer Lith,
  afgesproken. In een normale combinatie praten we over twee
  informantenrunners die vallen onder het hoofd CID. In dit geval was
  er ook sprake van twee informantenrunners, waarvan een in de rang
  die erbij past en de ander als hoofd CID. Maar ze runden dus onder
  verantwoordelijkheid van de CID van het IRT.
  De voorzitter:
  Maar u runde toch niet alleen onder verantwoordelijkheid van de
  CID van het IRT? U runde toch ook gewoon onder verantwoordelijkheid
  binnen uw eigen regiokorps? Daar sloeg u toch allereerst de
  gegevens op?
  De heer Langendoen:
  Maar u vroeg mij nu over het specifieke geval van het IRT?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Langendoen:
  Toen heb ik u aangegeven hoe het in dit geval geregeld was met
  betrekking tot de politionele verantwoordelijkheid. Daarbij is er
  uiteraard een justitile verantwoordelijkheid en die gaat in de
  normale situatie van bijvoorbeeld de CID Haarlem naar de
  CID-officier Haarlem. Maar bij het kernteam ging het zo: IRT onder
  verantwoordelijkheid van de CID van het IRT en vervolgens onder de
  IRT-officier.
  De heer De Graaf:
  Voor alle helderheid, mijnheer Langendoen, u runde toch niet
  samen met uw collega informanten ten behoeve van het IRT onder de
  verantwoordelijkheid van de CID-chef van het IRT-team? U hield toch
  volstrekt uw eigen verantwoordelijkheid?
  De heer Langendoen:
  Ja, wij houden onze eigen verantwoordelijkheid met betrekking
  tot ons doen en laten. Maar als wij praten over het afregelen van
  de justitile verantwoordelijkheid dan hebben wij de lijn:
  Haarlem…
  De heer De Graaf:
  Dan gaat het over de IRT-officier die een zekere
  verantwoordelijkheid draagt voor de CID-operaties van het kernteam.
  Dat begrijp ik. Maar u zegt: ik runde samen met een collega,
  terwijl het eigenlijk niet gebruikelijk is dat de chef CID dat
  doet, maar het kon omdat er nog een CID-afdeling was bij het
  kernteam met een hoofd CID . Die verantwoordelijkheid ligt niet
  daar, want die ligt toch uiteindelijk bij u zelf.
  De heer Langendoen:
  Uiteraard. Voor het runnen van informanten ligt de
  verantwoordelijkheid… Alleen in die lijn – iedereen heeft een
  chef boven zich – is dat afgeregeld met het IRT.
  De heer De Graaf:
  Maar de heer Augusteijn was toch niet uw chef?
  De heer Langendoen:
  Normaal gesproken niet omdat dit twee aparte organisaties zijn,
  maar in deze constructie wel.
  De heer De Graaf:
  Is dat ooit zo afgesproken?
  De heer Langendoen:
  Dat is zo afgesproken met de heer Lith.
  De heer De Graaf:
  Is met de korpsleiding afgesproken dat hetgeen u deed bij het
  runnen van informanten ten behoeve van het IRT, een primaire
  verantwoordelijkheid was van de heer Augusteijn?
  De heer Langendoen:
  Of dat is afgeregeld met de korpsleiding, kan ik niet
  bevestigen. Ik weet wel dat het is afgeregeld met de chef van de
  divisie recherche.
  De voorzitter:
  Maar nogmaals, u kunt toch niet volhouden dat mijnheer
  Augusteijn als uw chef optrad? Hij was toch gewoon uw collega?
  De heer Langendoen:
  Uiteraard is hij een collega, maar in deze constructie was hij
  gewoon de chef.
  De voorzitter:
  Maar als we goed zien wat u allemaal doet ten behoeve van dat
  IRT dan beslist u inhoudelijk in eerste instantie toch gewoon zelf
  en niet Augusteijn?
  De heer Langendoen:
  Misschien moet ik iets vertellen over het wel of niet
  beslissen. Voordat de Delta-methode van start gaat, is er een lange
  tijd van ontwikkelen aan vooraf gegaan. Er is een proces geweest
  waarbij twee mensen van de RCID-Kennemerland en de CID’s van het
  IRT nagenoeg dagelijks bij elkaar over de vloer kwamen, zakelijk
  gezien. In de brainstormingsfase is er een traject tot stand
  gekomen, allemaal onder verantwoordelijkheid van het hoofd
  CID-kernteam, met nauw verbonden daarbij de heer Lith. Uiteindelijk
  is dat na de brainstormingsfase op het niveau van teamleider
  doorgenomen met de verantwoordelijke officieren van het IRT.
  Uiteindelijk is dat geaccordeerd door deze officieren van
  justitie.
  De voorzitter:
  Maar wij hebben dat nergens kunnen vinden.
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet waarom u dat niet heeft kunnen vinden.
  De voorzitter:
  Het staat nergens vastgelegd. Als wij bijvoorbeeld kijken in
  het informantenregister, voor zover wij dat bij het IRT kunnen
  terugvinden, dan is daar helemaal niet in terug te vinden wie die
  informanten waren.
  De heer Langendoen:
  De situatie zoals ik die schets…
  De voorzitter:
  Maar…
  De heer Langendoen:
  Als u het informantendossier van het IRT heeft bekeken, dan
  kunt u daar de codering in terugvinden op grond waarvan gewerkt
  is.
  De voorzitter:
  Nee, daar kan ik dat niet in terugvinden. Als de heer
  Augusteijn, zoals u zegt, verantwoordelijk was, dan had hij in
  ieder geval niet de beschikking over informantendossiers en hij
  wist niet wie er zich achter de codes bevonden. Misschien wist hij
  dat mondeling wel maar het is bij hem nooit vastgelegd.
  De heer Langendoen:
  Dat zou kunnen. Ik heb op enig moment tijdens de werkzaamheden
  van het IRT een onderhoud gehad met de teamleider, de heer Van der
  Veen, en ik dacht dat ook de heer Augusteijn erbij was maar dat wil
  ik even in het midden laten. Ik heb daar expliciet gesproken over
  de identiteit van de informanten.
  De voorzitter:
  Dat is een heel andere zaak. U zegt: ik deed dit onder
  verantwoordelijkheid van de heer Augusteijn en dat deed u dus vanaf
  1991 al. De heer Van der Veen komt pas in december 1992 op het
  parket. Hij komt vanaf Justitie bij u. Als u zegt dat de heer
  Augusteijn daarvoor verantwoordelijk is, dan vind ik dat vreemd
  want bij hem is verder niets terug te vinden over hoe hij dan zijn
  verantwoordelijkheid had kunnen nemen. Dan zou het toch ook verder
  doorgesproken moeten zijn met het verantwoordelijke politiekorps vr
  het IRT: in een beheersdriehoek of zoiets? Het is toch een heel
  vreemde constructie?
  De heer Langendoen:
  Ja, het is een heel vreemde constructie maar dat heeft te maken
  met de afscherming die plaatsvindt, in verband met de vraag waar de
  bronnen vandaan kwamen. Dit is, zoals ik u zeg, de methode waarmee
  gewerkt is. Dat het niet terug te vinden is, daar kan ik helaas
  niets aan veranderen.
  De voorzitter:
  Nee, maar u verzamelde toch zelf de informatie die via de
  informanten binnenkwam, in de eerste plaats met n van uw
  medewerkers, de heer Van Vondel die wij ook nog zullen horen? Dat
  is toch correct?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  U had toch zelf de verantwoordelijkheid voor wat er verder mee
  doorgeleverd werd, eventueel aan het IRT en op welke wijze?
  De heer Langendoen:
  In die zin, dat alle informatie die van deze informant
  afkomstig was, werd vastgelegd binnen de RCID-Kennemerland.
  De voorzitter:
  Precies.
  De heer Langendoen:
  Maar er was expliciet afgesproken dat alle informatie ten
  behoeve van dit onderzoek van het IRT onmiddellijk ging naar meneer
  Augusteijn, zodat hij zijn verantwoordelijkheid waar kon maken in
  combinatie met meneer Lith, met betrekking tot deze man.
  De voorzitter:
  Maar meneer Augusteijn kreeg toch de informatie als het ware
  samengevat?
  De heer Langendoen:
  Nee, dat is onjuist. Meneer Augusteijn kreeg kaal alle
  informatie.
  De voorzitter:
  Maar hoe komt het dan dat in IRT-bestanden niet terug te vinden
  is… Daar wordt alle informatie die uit Haarlem komt onder n
  nummer opgeslagen. Dat is toch correct?
  De heer Langendoen:
  Ja, alleen het nummer is uit te splitsen in twee. Het is een
  viercijferig nummer dat is opgebouwd uit twee keer twee cijfers,
  wat inhoudt de codering voor de twee mensen uit Haarlem.
  De voorzitter:
  Dat waren twee mensen uit Haarlem, maar dat was u toch
  gewoon?
  De heer Langendoen:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Dus u staat als het ware bij meneer Augusteijn als een soort
  superbron in het bestand: die twee nummers?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan kan de heer Augusteijn toch moeilijk verantwoordelijk zijn
  voor de rest die eronder ligt, want dat is voor hem toch ook in
  feite afgeschermd?
  De heer Langendoen:
  Nee, het is voor hem niet afgeschermd. Er werd in dit
  specifieke geval, volledig open zaken gedaan.
  De voorzitter:
  In het mondelinge verkeer?
  De heer Langendoen:
  In het mondelinge en in het schriftelijke verkeer. Wij werken
  in Haarlem op een zodanige wijze dat alle gesprekken, gevoerd met
  informanten, werden verwerkt op vier bij vier formulieren. Die
  hielden het letterlijke verslag van de gesprekken in en die gingen
  ongekuist naar de heer Augusteijn en het IRT.
  De voorzitter:
  Behalve dat de bronnen er niet altijd op stonden. Of stonden
  die er achter?
  De heer Langendoen:
  De bronnen staan erbij.
  De voorzitter:
  De bronnen stonden erbij maar de heer Augusteijn sloeg het
  onder n nummer op?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Met wie heeft u afgesproken in uw eigen korps dat u zo de zaken
  zou aanpakken?
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien. In eerste instantie loopt dit proces zo en
  op enig moment vindt er een gesprek plaats met de toenmalige chef
  van de recherche, de heer Jansen, de heer Lith en ondergetekende.
  Daarbij wordt de ontstane situatie doorgenomen.
  De voorzitter:
  Wordt daar een convenant getekend?
  De heer Langendoen:
  Er wordt geen convenant getekend, voorzitter. Nu, na alle
  commotie die er geweest is, is iedereen er als de kippen bij om een
  convenant te sluiten en te tekenen. Toentertijd was een afspraak
  nog een afspraak en vanuit die basis werd gewerkt.
  De voorzitter:
  Heeft de recherchechef het toen ook goed gevonden dat u zelf
  ging runnen als chef CID?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Had u nog tijd om iets anders te doen?
  De heer Langendoen:
  Ik had nog wel tijd om iets anders te doen.
  De voorzitter:
  Hoeveel tijd had u nog over?
  De heer Langendoen:
  Uiteindelijk is er afgesproken dat er in een verhouding van
  70:30 door mij zou worden geacteerd ten behoeve van het IRT: 30%
  van mijn tijd zou ik spenderen aan het IRT en de overige 70% aan
  het werk binnen de RCID-Kennemerland.
  De voorzitter:
  Is dat in de praktijk wel gelukt?
  De heer Langendoen:
  Dat is in de praktijk niet erg gelukt. Er zijn heel veel
  overuren in gaan zitten en er is ook iets meer van die 70% naar het
  IRT gegaan.
  De voorzitter:
  Waarschijnlijk veel meer?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat we ongeveer uitkomen op 50:50.
  De heer De Graaf:
  U had het over n informant die u al runde. Is het ten behoeve
  van de IRT bij informant gebleven of heeft u zelf meer informanten
  mede gerund?
  De heer Langendoen:
  Nee, ten behoeve van het IRT… In dit specifieke geval heb ik
  n informant zelf mede gerund. De anderen zijn wel gerund ten
  behoeve van het IRT maar niet door mij zelf.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent dat u in die periode daar zelf met die informanten
  geen contact had?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer De Graaf:
  U zou ook niet als chef-CID af en toe eens meegaan om ergens te
  kijken wat voor vlees er in de kuip is?
  De heer Langendoen:
  Als er een reden voor was, dan gebeurde dat regelmatig.
  De heer De Graaf:
  Maar hier niet?
  De heer Langendoen:
  Bij twee van het aantal ben ik zelf mee geweest.
  De heer De Graaf:
  Bij twee informanten bent u zelf mee geweest?
  De heer Langendoen:
  Niet zelf gerund, maar u vraagt mij of het niet logisch is
  wanneer de chef een keer zelf meegaat en dan zeg ik u dat het in
  twee gevallen is gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Dus elke informant wordt door twee runners gerund?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. Dat is ook gebeurd.
  De voorzitter:
  Is dat altijd gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Dat is altijd gebeurd.
  De voorzitter:
  Misschien komen wij daar straks bij de heer Van Vondel nog op
  terug, want er zijn ook informatieformulieren van Kennemerland waar
  maar n runner op staat, te weten de heer Van Vondel zelf.
  De heer Langendoen:
  Er kan wel n naam op een formulier staan. Eigenlijk zou dat een
  verschrijving kunnen zijn, maar binnen de RCID… Als ik hiervoor
  een verklaring moet geven: binnen de RCID-Kennemerland werden alle
  informanten met twee man gerund.
  De voorzitter:
  Maar hoe komt het dan dat op sommige formulieren maar n runner
  staat?
  De heer Langendoen:
  Dat is mij onbekend. U noemde dat voorbeeld van de heer Van
  Vondel en ik denk dat u die vraag aan hem moet stellen.
  De voorzitter:
  Maar u was toch de chef?
  De heer Langendoen:
  Jawel, in mijn beleving – daar ben ik van overtuigd – werden
  alle informanten door twee man…
  De voorzitter:
  In uw beleving, maar u bent er niet zeker van?
  De heer Langendoen:
  Ik ben er zeker van. Alleen, u confronteert mij met een
  formulier dat u kennelijk heeft aangetroffen waar maar n naam op
  staat. Ik probeer daarvoor een verklaring te geven.
  De heer De Graaf:
  Maar runnen betekent dus ook in uw optiek dat elk gesprek dat
  met de informant plaatsvindt, altijd door twee mensen van de CID
  wordt gevoerd? Het mag nooit voorkomen dat er maar eentje zit?
  De heer Langendoen:
  Daar zijn uiteraard uitzonderingen op. Als het gesprek
  telefonisch gaat, zit er maar n man aan de hoorn en is er maar n
  man die het gesprek opneemt. Maar als wij het hebben over een
  lijfelijk gesprek, dan zijn er altijd twee mensen.
  De voorzitter:
  U zegt dat u dat zo zeker weet, maar het gekke is dat als je
  allerlei andere formulieren ziet, dan kun je altijd die twee
  runners terugvinden. Ik vind het moeilijk om dat zo maar te geloven
  omdat het juist zo’n uitzondering is.
  De heer Langendoen:
  Het kan zijn dat u dat aangetroffen heeft, maar ik zeg alleen:
  het is een regel. Het is mij niet bekend dat het anders
  gebeurde.
  De voorzitter:
  Het is u niet bekend?
  De heer Langendoen:
  Nee, ik wil het uitsluiten met uitzondering van die
  telefonische…
  De heer De Graaf:
  Dat zou je toch moeten kunnen terugvinden in de
  rapportage?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Telefonisch contact met informant.
  De voorzitter:
  En hoeveel runde u er zelf?
  De heer Langendoen:
  En. U praat nu over de tijd dat ik chef was, neem ik aan?
  De voorzitter:
  En daarvoor runde u er meer?
  De heer Langendoen:
  Toen runde ik er tientallen.
  De voorzitter:
  Tientallen? Aan wie heeft u die tientallen overgedaan…
  De heer Langendoen:
  Die zijn overgedragen aan de runners…
  De voorzitter:
  …als het ten behoeve van het IRT was?
  De heer Langendoen:
  Aan medewerkers van de RCID.
  De voorzitter:
  Er waren vier medewerkers die ze in totaal runde. U zelf runde
  ook en dan de heer Van Vondel. Wie waren er nog meer runner? Kunt u
  dat zeggen?
  De heer Langendoen:
  Medewerkers van mijn afdeling. Als u mij toestaat, wil ik die
  namen niet in het openbaar noemen.
  De voorzitter:
  Nog twee?
  De heer Langendoen:
  Nog twee.
  De voorzitter:
  Dat u het zelf ook deed, vond Lith goed, dat vond Augusteijn
  goed…
  De heer Langendoen:
  Dat vond de recherchechef goed en dat vond ik zelf ook
  goed.
  De voorzitter:
  Dat u het zelf goed vindt, begrijp ik want anders zou u het
  niet doen. Wie besliste nu op welke manier u de informanten verder
  aanstuurde in de praktijk?
  De heer Langendoen:
  In de praktijk was dat een samenspel tussen de hoofd CID en de
  CID-officier.
  De voorzitter:
  Wie is die CID-officier?
  De heer Langendoen:
  Ik heb er verschillende gehad. Ik ben in eerste instantie
  begonnen met de heer Van der Veen, voordat hij naar Den Haag
  vertrok. Vervolgens heb ik als CID-officier de heer Toeter gehad en
  daarna mevrouw Kuitert.
  De voorzitter:
  Maar hadden die CID-officieren dan nog iets te maken met de
  IRT-trajecten die u liep?
  De heer Langendoen:
  Het was te doen gebruikelijk in Kennemerland dat wij heel
  frequent contact hadden. Deze officieren praat ik globaal bij over
  het reilen en zeilen en over de activiteiten die zijn ondernomen
  door de CID-Kennemerland.
  De voorzitter:
  Maar dat hoeft u toch eigenlijk niet te doen als de heer
  Augusteijn uw chef was?
  De heer Langendoen:
  Nee, dat hoefde niet.
  De voorzitter:
  Dat hoefde niet?
  De heer Langendoen:
  Nee, maar het is wel zo netjes, wanneer je een
  samenwerkingsverband hebt, om niet alleen te melden wat onder
  verantwoordelijkheid valt van de CID-officier omdat het zich
  toevallig afspeelt in Haarlem. Je praat alles door.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik niet. U zegt net: wat we voor het IRT deden,
  valt helemaal onder verantwoordelijkheid van het IRT en van de chef
  CID daar. Dan betekent dat toch ook dat de CID-officier in Haarlem
  er toch eigenlijk niets meer mee te maken heeft?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. Maar als we gezamenlijk op het pad van de
  bestrijding der criminaliteit voortgaan, dan is het wel zo netjes
  om elkaar te informeren over activiteiten die wij ontwikkelen. Daar
  past het in, in het globaal inlichten, het globaal bijpraten van de
  CID-officier.
  De voorzitter:
  Maar als ik mij niet vergis, meneer Langendoen, dan was het
  toch meer dan globaal bijpraten? Er is toch n traject waar de
  doorleveringen mee beginnen en waarover u bijvoorbeeld zegt dat de
  heer Toeter, toenmalig CID-officier uit Haarlem, daarvoor
  toestemming gaf? Dus de dingen lopen zo door elkaar heen.
  De heer Langendoen:
  Nee, er lopen niet een aantal dingen door elkaar heen. De lijn
  die vanuit het OM verantwoordelijk is voor zaken, is helder. Daar
  waar de zaak speelde… Als ik praat over het IRT dan is dat de
  CID-officier van het IRT en als ik straks spreek over andere
  plaatsen in het land dan zijn daar de officieren ervoor
  verantwoordelijk. Maar het is wel zo netjes dat ik mijn eigen
  CID-officier gewoon bij praat over onze activiteiten, ondanks het
  feit dat zij niet verantwoordelijk is.
  De voorzitter:
  Wij hebben verschillende keren gesproken over het moment waarop
  de doorleveringstrajecten beginnen, zo in 1992. Dan is de heer Van
  der Veen er nog niet. Dat klopt toch?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt, de heer Van der Veen is later gekomen.
  De voorzitter:
  Toen vroeg ik: wie heeft dan voor de eerste keer toestemming
  gegeven? Ik meende mij te herinneren dat u zei: dat is de heer
  Toeter.
  De heer Langendoen:
  Misschien dat ik mij verkeerd heb uitgedrukt. De aanloop naar
  de ontwikkeling van de methode die het uiteindelijk geworden is,
  heb ik in nauw overleg met de heer Toeter besproken. Alleen als wij
  praten over de verantwoordelijkheid op het moment dat de methode
  wordt uitgevoerd, dan wordt de beslissing genomen onder
  verantwoordelijkheid van de IRT-officier en niet van de heer
  Toeter. Maar in het inlichtingentraject moeten er soms wat stappen
  gezet worden, dingen gedaan… Eerst worden ze uitgedacht, dan
  worden ze geaccordeerd door de CID-officier en vervolgens worden ze
  onder verantwoordelijkheid van een officier, bijvoorbeeld van het
  IRT in dit geval, uitgevoerd.
  De voorzitter:
  U ging dus eerst naar de heer Toeter met de vraag: wat vindt u
  van het idee in het algemeen? Die zei dan: ja ik vind het een puik
  idee. Dan in Haarlem de CID-officier. Als u dat dan geregeld had,
  ging u daarna weer naar een andere officier om als het ware de zaak
  af te zegelen. Moet ik het zo zien?
  De heer Langendoen:
  We hebben het nu meer over de brainstormtijd. U moet het zo
  zien: een methode staat er niet ineens. Een methode ontwikkelt
  zich. Voor het ontwikkelen van methoden hebben wij in Haarlem
  gemeend om onze CID-officier, in dit geval de heer Toeter, in het
  ontwikkelingstraject in gedachten mee te nemen en vervolgens, als
  er dingen moesten gebeuren, behorend tot strafbare feiten, hem om
  toestemming te vragen. Er ontwikkelt zich dan een gedachte die
  vastere vormen aanneemt en dan komen wij terecht bij het IRT. We
  gaan dan door en uiteindelijk neemt de officier, betrokken bij het
  IRT, het geheel over. Hij accordeert het en zegt: onder mijn
  verantwoording gaan we deze methode op die en die manier
  toepassen.
  De voorzitter:
  Dan maakt u toch gebruik van een dubbele gezagslijn? U maakt
  zowel gebruik van de officier in Haarlem om de zaak uit te
  denken…
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  …en dan gaat u eventueel weer naar de IRT-officier.
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien. Als het in een bepaald traject nodig is,
  dat er een frontstore wordt opgericht, dan zal ik op voorhand, in
  de gedachtengang, toestemming moeten hebben om die frontstore op te
  richten. Als het OM zegt, dat er absoluut geen frontstores worden
  opgericht, dan kunnen wij dat traject niet verder ingaan.
  De heer De Graaf:
  Dat kan toch ook de IRT-officier voor u beslissen? Dat hoeft u
  toch niet met uw eigen CID-officier steeds op te nemen. Juist omdat
  de IRT-officier ook verantwoordelijk is voor de CID-trajecten?
  De heer Langendoen:
  Ik praat over de voorfase. Een methode ontwikkelt zich en in
  die ontwikkelmethode communiceren wij met onze CID-officier.
  Uiteindelijk staat er een methode die nog niet helemaal
  uitontwikkeld is, maar die zover is dat ermee geacteerd kan worden.
  Dan wordt die in zijn geheel voorgelegd, met alle voorgaande
  stappen, aan de officier die verbonden is aan het IRT. Hij neemt
  deze methode over onder zijn verantwoording en hij wordt
  uitgevoerd.
  De voorzitter:
  Maar je kunt toch zeggen, meneer Langendoen, dat u gewoon de
  stukken daar heeft neergelegd waar u het als het ware het beste
  uitkwam? Het blijft toch een zeer onheldere zaak?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat dat een verkeerde voorstelling van zaken is. Ik heb
  u aangegeven, dat het een ontwikkeltraject is. Daarin wordt
  gecommuniceerd met de CID-officier. Uiteindelijk kan deze min of
  meer maar nog niet geheel uitontwikkelde methode worden uitgevoerd
  binnen het IRT. Vervolgens wordt die met de verantwoordelijke man
  van het IRT besproken.
  De voorzitter:
  We komen hier verder niet uit. In ieder geval lijkt het
  mij…
  De heer Koekkoek:
  Maar dat hebt u ook gedaan? U heeft zelf als CID-chef van
  Kennemerland de methode besproken met de IRT-officier?
  De heer Langendoen:
  Nee, met de heer Van der Veen, op het moment dat de heer Van
  der Veen kwam. En omdat de heer Van der Veen uit Haarlem kwam, heb
  ik heel nadrukkelijk de methode met alle ins en outs, inclusief de
  namen van de informanten met hem besproken. Maar in het traject
  daarvoor hebben de heer Van Riel en de heer Van Bloemendaal niet
  zelf aan dat gesprek deelgenomen.
  De voorzitter:
  Die hebben dat niet gedaan?
  De heer Langendoen:
  Als u het ziet onder de paraplu waaronder wij werkten, dan
  hebben die gesprekken plaatsgevonden door de heer Augusteijn, de
  heer Lith met die officier.
  De voorzitter:
  Maar dat blijft dus toch een heel vreemde constructie.
  De heer Langendoen:
  Misschien heb ik de constructie nog niet goed uitgelegd.
  De voorzitter:
  Niet de inhoudelijke constructie. We hebben het nu bijna een
  half uur alleen maar over de vragen: wie had er nog het gezag; wie
  oefende er een beetje controle uit op uw werkzaamheden. Dan krijgen
  we te maken met een zeer ondoorzichtige structuur, want u zegt
  eerst: ik deed het allemaal onder verantwoordelijkheid van de heer
  Augusteijn die was CID-chef en werkte bij het IRT, en daarna zegt
  u: ja maar, de voorbereidingen besprak ik weer met mijn eigen
  CID-officier.
  De heer Langendoen:
  Misschien dat het nu in dit gesprek nog wat onduidelijk voor u
  is, maar als u straks overstapt – als u dat van plan bent – naar
  het Rotterdam-gebeuren en ik heb u uitgelegd hoe het daar gegaan
  is, dan zal het duidelijk zijn.
  De voorzitter:
  Nee, ik was nog niet bij het Rotterdam-gebeuren.
  De heer Langendoen:
  Maar als we dat gehad hebben, dan zal het duidelijk zijn.
  De voorzitter:
  Als u het niet erg vindt, ik was nog niet bij het
  Rotterdam-gebeuren.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Mag ik nog vragen, wat de heer Langendoen bedoelt
  met “de CID-officier globaal bij praten”?
  De heer Langendoen:
  Ik heb aangegeven dat er een verantwoordelijkheid is. Speelt
  een zaak in het arrondissement Haarlem die de CID onder handen
  heeft, dan doen wij zaken met de CID-officier. In dit geval is dat
  mevrouw Kuitert of de heer Toeter of de heer Van der Veen. Speelt
  een zaak in een ander arrondissement, bijvoorbeeld Rotterdam, dan
  doen wij zaken met de CID-officier in Rotterdam.
  De heer Koekkoek:
  Maar wij hadden het nu over het IRT. We constateren dat u geen
  contact hebt met de IRT-officier en dat u uw eigen CID-officier
  globaal bij praatte. Wie weet dan nog van de hoed en de rand?
  De heer Langendoen:
  De verantwoordelijke mensen: de heer Augusteijn en de heer
  Lith.
  De heer Koekkoek:
  Maar u informeert uw CID-officier globaal?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer Koekkoek:
  En u hebt geen rechtstreeks contact met de IRT-officier, dus uw
  CID-officier is alleen maar globaal genformeerd?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer Koekkoek:
  Hoe komt het dan op de juiste plek terecht?
  De heer Langendoen:
  In de verantwoordelijkheidslijn zoals die er lag: de heren
  Augusteijn en Lith. Zij bespraken de zaken volledig met de
  verantwoordelijke IRT-officier. Dat was in de situatie voordat de
  heer Van der Veen IRT-officier werd. Toen de heer Van der Veen
  officier werd, zat ik erbij aan tafel. Dat komt denk ik, omdat de
  heer Van der Veen uit Haarlem kwam.
  De voorzitter:
  Het is in de praktijk dus zo gegaan: globaal was uw
  CID-officier genformeerd; globaal ook waren genformeerd de
  voorgangers van de heer Van der Veen: Van Riel en Franken van
  Bloemendaal…
  De heer Langendoen:
  Dat bestrijd ik, mijnheer de voorzitter…
  De voorzitter:
  …of u weet dat niet, want u zat er niet bij.
  De heer Langendoen:
  Maar ik ken de heer Lith en ik ken de heer Augusteijn en ik
  weet hoe zij zaken deden. Ik ga er gewoon van uit, dat die
  officieren volledig zijn ingelicht. Ik wil het in ieder geval niet
  voor mijn verantwoording nemen, dat ze globaal zouden zijn
  ingelicht.
  De voorzitter:
  Maar dat weet u niet.
  De heer Langendoen:
  Maar ik ga ervan uit, de heren Augusteijn en Lith kennende, dat
  deze officieren volledig zijn ingelicht.
  De voorzitter:
  Wij komen zo weer terug op de officieren. Nu kijken we naar het
  begin van de samenwerking met het IRT. Hoeveel informanten heeft u
  ongeveer gerund voor het IRT?
  De heer Langendoen:
  Het aantal informanten kan ik om veiligheidsredenen hier in
  deze setting niet noemen. Ik kan u wel zeggen dat het er minder
  zijn dan tien.
  De voorzitter:
  Kunnen het er ook meer zijn dan het aantal dat als zodanig bij
  u in enige administratie is terug te vinden?
  De heer Langendoen:
  Nee.
  De voorzitter:
  Is het mogelijk dat u ook wel eens andere informanten of
  tipgevers of mensen van uw dienst had waarvan u de informatie ook
  doorgaf aan het IRT?
  De heer Langendoen:
  Voor zover mij bekend, niet.
  De voorzitter:
  Is die veronderstelling geheel ongegrond?
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet hoe u aan die veronderstelling komt, maar…
  De voorzitter:
  Ik vraag het u.
  De heer Langendoen:
  Volgens mij is die ongegrond.
  De voorzitter:
  U zegt: om veiligheidsredenen kan ik het u niet zeggen. Had u
  ze vastgelegd?
  De heer Langendoen:
  Alle informanten binnen de RCID-Kennemerland waren
  vastgelegd.
  De voorzitter:
  Hoe?
  De heer Langendoen:
  In een informantendossier.
  De voorzitter:
  Was dat informantendossier handmatig?
  De heer Langendoen:
  Dat was handmatig.
  De voorzitter:
  Wat heeft u er verder mee gedaan?
  De heer Langendoen:
  Informanten die in de loop der tijd zijn afgebouwd, die gestopt
  zijn met CID-activiteiten, werden in de schoning, die twee keer per
  jaar plaatsvond, uit het systeem gegooid…
  De voorzitter:
  Kan het zijn, dat er ook een heleboel informanten uit zijn
  gehaald voordat u de zaak overdroeg?
  De heer Langendoen:
  Ik was nog niet zover. Dus gedurende het normale proces wordt
  twee keer per jaar de hele lijst met alle runners doorgenomen. De
  mensen die niet meer actief zijn, verdwijnen uit het
  informantenbestand. Voor mijn vertrek heb ik in overleg met mijn
  CID-officier, om de nieuwe man niet te belasten met het verleden
  van het IRT, alle informatie die betrekking heeft op het IRT, uit
  de administratie gehaald en separaat bewaard. Van alle informanten
  die afgebouwd zijn, zijn de persoonsdossiers vernietigd.
  De voorzitter:
  Dat is dus niet meer terug te vinden? Dat heeft u zelf
  vernietigd?
  De heer Langendoen:
  Dat heb ik zelf vernietigd. Dat is niet meer terug te
  vinden.
  De voorzitter:
  Dat is toch tegen de regels?
  De heer Langendoen:
  Ik zou niet weten tegen welke regels dat is.
  De voorzitter:
  Dat is toch tegen de regels dat u geacht wordt, binnen de CID
  ook een behoorlijk bestand te hebben en dat uw opvolger nog moet
  weten met welke mensen u te maken heeft gehad? Dat kunt u toch niet
  gewoon vernietigen?
  De heer Langendoen:
  Nee, de regel is, dat er van de informanten die worden
  overgedragen naar een opvolger, een informantendossier bestaat.
  Maar van de informanten die zijn afgebouwd en die zijn gestopt met
  hun activiteiten voor de politie, zijn de informantendossiers
  vernietigd. Ik denk dat dit helemaal volgens de regels is.
  De heer De Graaf:
  Hoeveel informanten heeft u op deze manier uit de dossiers
  verwijderd voordat u uw taak overdroeg?
  De heer Langendoen:
  Betreffende de IRT of het totaal?
  De heer De Graaf:
  Maakt u maar het onderscheid tussen IRT en totaal.
  De heer Langendoen:
  Het IRT-aantal wil ik niet expliciet noemen want dan kom ik
  ongeveer uit op het aantal informanten die wij daarvoor runden.
  Maar in de loop der jaren zijn er tientallen informanten uit het
  systeem gegaan en er zijn er ook weer tientallen in gekomen.
  De heer De Graaf:
  Kunt u mij uitleggen waarom u dat getal eigenlijk niet wilt
  noemen? We hebben het niet over namen van informanten, niet over
  wat ze deden. Waarom kunt u niet gewoon zeggen hoeveel informanten
  u en uw dienst heeft gerund ten behoeve van het IRT?
  De heer Langendoen:
  Dat is zodanig moeilijk, meneer de Graaf. Ik praat niet alleen
  tegen u. Iedereen in heel Nederland kan nu meeluisteren en
  meekijken. Dus ook de criminele doelgroepen waarin deze informanten
  actief zijn geweest, kunnen meeluisteren.
  De heer De Graaf:
  Maar hebben die wat aan de informatie of het er zeven of zes of
  vijf of tien zijn geweest?
  De heer Langendoen:
  U kunt zich voorstellen, dat men gaat afstrepen als er iets
  binnen een organisatie gebeurt. Men gaat een profiel maken van wie
  mogelijk een informant zou kunnen zijn. Op het moment dat er nog
  een informant is, is men vrij gauw klaar. Als ik hier een
  willekeurig getal zou noemen, dan zou men kunnen zeggen: ha, we
  hebben dus niet met twee of drie maar met veel meer te maken.
  De heer De Graaf:
  Het IRT draait een aantal zaken, waaronder ook de Delta-zaak.
  Dus er is een aantal zaken waarin een aantal informanten een rol
  heeft gespeeld. Deels werden die informanten gerund door de IRT
  zelf, onder verantwoordelijkheid van de heer Augusteijn en deels
  leverde u ze aan en runde u ze ten behoeve van het IRT . Dus we
  hebben het niet over het aantal informanten dat het IRT heeft
  gehad, maar over het aantal informanten dat u aanleverde voor de
  IRT. U heeft zelf gezegd: minder dan tien. Ik zou zeggen: er zijn
  niet zo gek veel mogelijkheden meer over. Noemt u dan maar gewoon
  het getal omdat het als zodanig nog niets zegt.
  De heer Langendoen:
  Meneer De Graaf, u of de heer Van Traa heeft het gesprek
  gevoerd met de heer Augusteijn. Dan heeft u precies gezien op welk
  moment er ten behoeve van het IRT hoeveel informanten door wie
  werden gerund. Daarmee wil ik aangeven, dat ik gevaar voor de bron
  voorzie als ik aangeef hoeveel informanten wij ten behoeve van het
  IRT gerund hebben.
  De voorzitter:
  Meneer Langendoen, ik moet u teleurstellen, dat heb ik niet
  kunnen vaststellen. Dat heb ik daarom ook niet kunnen vaststellen,
  omdat mij niet duidelijk is geworden of dat precies informanten van
  u waren of dat ze dat niet waren. En niemand kan het meer
  vaststellen, want u heeft het zelf vernietigd.
  De heer Langendoen:
  Nee, voor alle duidelijkheid, ik heb de informantendossiers
  vernietigd van informanten die wij runden ten behoeve van het IRT
  die met mijn vertrek ook vertrokken zijn. Die heb ik
  vernietigd.
  De voorzitter:
  Maar dan kan ik bij iemand anders toch nooit meer nagaan hoe
  het precies zat? Ik heb wel een paar aanduidingen gekregen, maar
  dat zijn niet meer dan aanduidingen.
  De heer Langendoen:
  Maar u heeft gesproken met de heer Augusteijn. Ik neem aan dat
  in dat gesprek ook naar voren is gekomen door wie in bepaalde
  onderzoeken van het IRT de informanten gerund werden. Dan heeft de
  heer Augusteijn u ook duidelijk gemaakt wat de rol is.
  De voorzitter:
  Toen is mij duidelijk geworden – en dat zal ik u zeggen, want
  dan staan wij ook duidelijk tegenover elkaar – dat de informatie
  vanuit Kennemerland over het IRT allemaal onder de nummers die u
  zojuist noemde, dus van de heer Van Vondel en van uzelf,
  klaarblijkelijk werden opgeslagen; dat er wel eens een codenaam van
  een informant bij stond die de informatie had aangeleverd. Maar dat
  zegt natuurlijk nog niets over het totale aantal dat u eventueel
  gerund heeft of niet. Soms is er ook informatie waarbij
  bijvoorbeeld geen informant staat. Dat is voor ons niet meer terug
  te vinden. Vandaar mijn simpele vraag: hoeveel informanten heeft u
  ongeveer gerund voor dat IRT?
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, mijnheer van Traa, en misschien moet ik het iets
  duidelijker zeggen, in een bepaald onderzoek van het IRT zijn
  alleen informanten gerund door de RCID-Kennemerland. Vandaar, dat
  ik in dat specifieke geval niet aan wil geven hoeveel informanten
  wij specifiek hebben gerund.
  De voorzitter:
  Maar dat vroeg ik ook niet. Ik vroeg gewoon om een overzicht te
  krijgen welke activiteiten u ongeveer verricht heeft en met hoeveel
  mensen u daar gewerkt heeft.
  De heer Langendoen:
  Ik zeg nu nogmaals…
  De voorzitter:
  Goed, we zitten onder de tien.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Dat kan dus ook in de buurt van de… We kunnen dat niet meer
  nagaan. U weet het alleen.
  De heer Langendoen:
  Ik niet alleen.
  De voorzitter:
  Wie dan nog meer?
  De heer Langendoen:
  Ook de heer Augusteijn en de heer Lith zijn ervan op de
  hoogte.
  De voorzitter:
  In ieder geval is het in de vastlegging niet meer te vinden.
  Heeft u ook informatie uit het systeem gehaald die informanten
  hadden aangeleverd ten behoeve van het IRT ?
  De heer Langendoen:
  Ik heb voor mijn vertrek bij de RCID-Kennemerland in overleg
  met de korpsleiding Kennemerland en de CID-officier alle informatie
  die betrekking had op het IRT uit het systeem gehaald en separaat
  opgeslagen. Het is dus niet zo, dat alle informatie, betrekking
  hebbend op het IRT die door Kennemerland was verzameld in de loop
  der jaren, vernietigd is. Nee, die is separaat opgeslagen. Voor
  zover mijn kennis nu reikt, moet die informatie nu bij de
  rijksrecherche zijn ondergebracht.
  De voorzitter:
  Ik dacht dat de huidige CID-officier uit Haarlem mij meldde,
  dat 600 700 informatieposities gewoon eruit zijn gehaald, zowel
  nadat het IRT is opgeheven als later.
  De heer Langendoen:
  U zegt 600 informatieposities?
  De voorzitter:
  Nee, niet informatieposities. Laat ik het even goed zeggen. Het
  zijn natuurlijk geen informanten, maar 600 700 mutaties.
  De heer Langendoen:
  Het is mij onduidelijk. Ik neem aan dat dit een van de dingen
  is die in onderzoek is bij de rijksrecherche. Het onderzoek van de
  rijksrecherche draait dus al een half jaar. Mij is daar nog
  helemaal nooit iets over gevraagd. En dat is niet het enige.
  De heer De Graaf:
  Mogen wij het u dan zo vragen? Heeft u bewust, voordat u
  afscheid nam als chef-CID, informatie of mutatieformulieren die
  waren ingevoerd, eruit gehaald en gewist?
  De heer Langendoen:
  Nee, voor alle duidelijkheid, wat ik zojuist als zei: voor mijn
  afscheid heb ik een groot aantal informatierapporten uit het
  systeem gelicht en die zijn separaat in een geautomatiseerd systeem
  weggeschreven.
  De heer De Graaf:
  Maar dat betekent, dat u niets gewist hebt?
  De heer Langendoen:
  Er is niets gewist.
  De heer De Graaf:
  Behalve de namen van informanten.
  De heer Langendoen:
  Juist.
  De heer De Graaf:
  U heeft niets gewist, u heeft het alleen uit het bestand
  gehaald en in een apart bestand gezet?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct? Dat was – dat is een afspraak met de
  korpsleiding geweest – om de opvolger, de heer Woest, niet onnodig
  te belasten met het verleden, specifiek de IRT betreffend. Dat is
  eruit gehaald en separaat weggeschreven.
  De heer De Graaf:
  Het gaat dan alleen over al die rapportages die afkomstig waren
  van informanten ten behoeve van het IRT?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer De Graaf:
  Dus geen andere informatie?
  De heer Rabbae:
  Heeft u iemand anders dat laten wissen, dus niet u persoonlijk
  maar iemand van uw eigen dienst?
  De heer Langendoen:
  Meneer Rabbae, het spijt mij vreselijk maar ik kan hier geen
  antwoord op geven. Ik hoor een getal van 600 records die zouden
  zijn verdwenen. Voor zover mij bekend is, zijn alle records die
  betrekking hebben op het IRT separaat weggeschreven. Van wissen heb
  ik niets gehoord. Volgens mij is er ook niet gewist.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens op informatie die u nog binnen kreeg en
  waarvan records gemaakt werden, gezet: voor een bepaalde datum
  vernietigen?
  De heer Langendoen:
  Ik begrijp de vraag even niet.
  De voorzitter:
  In 1994 wordt informatie gemuteerd in uw systeem, bijvoorbeeld
  ten aanzien van een CID-subject. Dat moet er volgens de regeling
  vijf jaar in blijven staan, maar er wordt bij gezegd: deze
  informatie vr september 1994 vernietigen, eruit halen.
  De heer Langendoen:
  Dat zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Dat zegt u niets? Dat herinnert u zich niet.
  De heer Langendoen:
  Nee, dat zegt mij niets.
  De voorzitter:
  Maar dat is geen antwoord.
  De heer Langendoen:
  U zegt dat het erop staat. Ik weet het niet. Ik heb het er
  nooit op gezet en het is ook geen regel dat dit gebeurt. De regel
  dat informatie met betrekking tot CID-subjecten na vijf jaar uit
  het systeem wordt gehaald, is correct en met betrekking tot de
  grijze-velders een half jaar…
  De voorzitter:
  Maar dat is dus blijkbaar gebeurd.
  De heer Langendoen:
  Het is voor mij een beetje moeilijk praten. Ik heb het
  formulier niet gezien.
  De voorzitter:
  Goed, dan zullen wij de formulieren opvragen. Maar u was toen
  nog wel verantwoordelijk.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. Maar u confronteert mij hiermee. Ik zeg, dat
  dit onder mijn leiding niet gebeurd is. Als u het formulier heeft
  waar dat op staat… Op dit moment is het heel moeilijk praten voor
  mij.
  De voorzitter:
  Waarom moest de heer Woest niet belast worden met
  IRT-informatie? Waarom moest het uit het bestand gehaald
  worden?
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien. Het was een zeer hectische tijd geweest met
  het IRT en vooral met hetgeen erna gekomen is. Er is voor gekozen,
  net als bij het kernteam, om de heer Dros een heel nieuwe start te
  laten maken, om de heer Woest een heel nieuwe start te laten maken
  en om ze niet te belasten met het verleden. Dat is specifiek
  afgesproken.
  De heer De Graaf:
  Wie heeft gezegd, dat u dat moest doen?
  De heer Langendoen:
  De korpsleiding en de CID-officier.
  De voorzitter:
  Wie is de korpsleiding?
  De heer Langendoen:
  De korpsleiding is de heer Straver en de heer Van den
  Berg.
  De voorzitter:
  Zij hebben u gezegd: belast Woest er niet mee en haal het er
  maar uit?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Dat weet u helemaal zeker?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik helemaal zeker.
  De voorzitter:
  Dat zij gezegd hebben: haal het er maar uit?
  De heer Langendoen:
  Ja. Schrijf het separaat weg.
  De voorzitter:
  Schrijf het separaat weg en wie kan er dan nog separaat bij?
  Alleen u?
  De heer Langendoen:
  Nee, er is later een afspraak gemaakt dat alle informatie,
  mocht die moeten worden uitgegeven omdat er bijvoorbeeld in het
  land naar gevraagd wordt, wordt bekeken door de heer Van der Veen,
  de toenmalige IRT-officier, en dat die wordt uitgegeven onder
  verantwoordelijkheid van de heer Van der Veen.
  De heer De Graaf:
  Dat dossier is nu bij de rijksrecherche. Waar was het voordat
  het bij de rijksrecherche terecht kwam?
  De heer Langendoen:
  Toen lag het in een kluis bij de RCID.
  De heer De Graaf:
  Het lag dus in de kluis. De heer Woest had er dus gewoon in
  kunnen kijken?
  De heer Langendoen:
  Hij had erbij gekund en als hij de paswoorden had geweten, had
  hij erin kunnen kijken.
  De voorzitter:
  Maar hij had het pasnummer niet?
  De heer Langendoen:
  Nee, dat had hij niet.
  De voorzitter:
  De heer Straver heeft dus goed gevonden dat alleen de heer Van
  der Veen, die er op zichzelf in de directe lijn niets mee te maken
  had, het weer uit zou geven?
  De heer Langendoen:
  Op een bepaald moment moet er beslist worden wie die heel
  gevoelige informatie nog uit mag geven. Omdat ik weg ben is het
  ongewenst dat ik die informatie uitgeef en het is ongewenst dat
  degene die niet het hele traject kent, de heer Woest, die
  informatie uitgeeft. Toen is de modus gevonden, dat als die
  informatie moet worden uitgegeven, de heer Van der Veen dat
  doet.
  De voorzitter:
  Maar u kunt toch wel begrijpen, dat uw opvolger zegt: ik wist
  absoluut niet meer wie er gerund is?
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk. Maar dat is ook afgesproken om het zo te
  doen.
  De voorzitter:
  Niet met uw opvolger de heer Woest, denk ik.
  De heer Langendoen:
  Dat is ook met de heer Woest besproken. Er is voor gekozen om
  de heer Woest een heel nieuwe start te laten maken en hem niet te
  belasten met het verleden. Daar past precies het separaat opbergen
  van de informatie in en het verwijderen van die…
  De voorzitter:
  Hoeveel informantendossiers heeft u nog wel aan Woest
  overgedragen?
  De heer Langendoen:
  Ik zou het antwoord niet weten, maar ik denk een stuk of
  dertig.
  De voorzitter:
  En hoe is dat dan gegaan?
  De heer Langendoen:
  Tijdens een overdrachtsvergadering heb ik… Ik heb de
  informantendossiers up to date gemaakt. Vervolgens zijn ze in de
  kluis gebleven en daarna heb ik de boel gewoon overgedragen aan de
  heer Woest.
  De voorzitter:
  Hoe komt het dan dat hem er niets van gebleken was en dat, naar
  ik meen, de rijksrecherche er ook niets van gebleken was dat er nog
  informantendossiers waren?
  De heer Langendoen:
  Ik weet niet hoe de heer Woest verder communiceert met de
  mensen waarmee ik in het verleden heb gewerkt. Of hij nagevraagd
  heeft of ze er waren, hoe ze er waren…
  De voorzitter:
  Maar u heeft ze toch overgedragen?
  De heer Langendoen:
  Jawel, op een vergadering onder leiding van de…
  De voorzitter:
  Heeft u namen genoemd?
  De heer Langendoen:
  Ik heb geen namen genoemd.
  De voorzitter:
  Wat heeft u dan gedaan?
  De heer Langendoen:
  Ik heb de boel overgedragen. Ik heb aangegeven waar de
  informatie was.
  De voorzitter:
  Waar het was?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. In de kluis.
  De voorzitter:
  Maar hij kon het daar blijkbaar niet meer vinden.
  De heer Langendoen:
  Maar dit is misschien een aardig voorbeeld. Op een bepaald
  moment lopen de spanningen op in Kennemerland. Ik kom bij de heer
  Van den Berg en dan gaat het over de informatie in de IRT-tijd. Dan
  zegt meneer Woest het niet te kunnen vinden. Dan blijkt het gewoon
  op de afdeling in de kluis voor handen te zijn.
  De voorzitter:
  Dat is een heel specifiek element, dacht ik. Maar het ging er
  nu gewoon om dat er blijkbaar een verschil van mening bestaat over
  de vraag of er berhaupt nog informantendossiers aanwezig
  waren.
  De heer Langendoen:
  Voor mij is dat geen vraag. Voor mij waren ze aanwezig.
  De voorzitter:
  Maar u weet ook niet meer hoeveel?
  De heer Langendoen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Wij zullen nu niet de identiteit van de informant met u
  bespreken. Maar de heer Van Vondel werkt nu niet meer bij de
  politie. U werkt niet meer bij de CID. Wie weet nu wie u uit de
  tijd van de informanten, uit het informantenbestand heeft
  gehaald?
  De heer Langendoen:
  Die uit het informantenbestand zijn gehaald? Het grote gedeelte
  dat regulier…
  De heer De Graaf:
  Nee, de IRT-informanten.
  De heer Langendoen:
  Die heb ik op een papiertje gezet en die heb ik in een envelop
  overhandigd aan de heer Van den Berg.
  De heer De Graaf:
  Dus de heer Van den Berg weet dat. De heer Augusteijn kent
  dat.
  De heer Langendoen:
  Nou, ik denk niet dat de heer Van den Berg inhoudelijk weet wie
  die informanten zijn. Ik heb alleen…
  De heer De Graaf:
  Of hij de envelop open heeft gemaakt, weet u niet?
  De heer Langendoen:
  Maar de afspraak is gemaakt, dat de heer Van den Berg waakt
  over de envelop. Die zal alleen, indien nodig, in overleg tussen de
  heer Van der Veen en mij worden geopend.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u zelf opgeschreven en dat is op zichzelf niet te
  controleren.
  De voorzitter:
  In overleg? Dat is toch raar? In overleg met de heer Van der
  Veen en u zal dat worden geopend of niet? Moeten de heer Van der
  Veen en u ook eerst beslissen voordat het bijvoorbeeld naar de
  rijksrecherche gaat of niet?
  De heer Langendoen:
  U kunt zich voorstellen, voorzitter, dat de manier van werken
  binnen de RCID-Kennemerland als volgt ging. Wij maakten kennis,
  kwamen in contact met een informant. Dan werd er afgesproken hoe er
  met de identiteit van de informant zou worden omgesprongen. Er is
  expliciet afgeregeld, dat de informantenrunners en het hoofd RCID
  alleen op de hoogte zouden zijn van de identiteit van de informant.
  Dat is een afspraak en die afspraak schenden wij niet. Die hebben
  wij nog nooit geschonden. Maar met mijn vertrek bij de RCID gaat
  enerzijds informatie uit de systemen vandaan en de informanten
  schrijf ik op een stuk papier dat in een envelop in de kluis
  gaat.
  De voorzitter:
  Wie kon nu de identiteit van de informant weten? Alleen u, de
  runner…
  De heer Langendoen:
  En de heer Van der Veen.
  De heer De Graaf:
  De heer Van der Veen kende de identiteit van de IRT-informanten
  ook?
  De heer Langendoen:
  De heer Van der Veen had nog wat kennis uit het verleden en hij
  is er expliciet tussendoor…
  De voorzitter:
  Uw CID-officier kende het niet?
  De heer Langendoen:
  Nee.
  De voorzitter:
  Die had dat ook niet nodig?
  De heer Langendoen:
  Die had dat niet nodig.
  De voorzitter:
  Hij kon toch genoeg verantwoordelijkheid en gezag over u
  uitoefenen?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Dat vindt u wel.
  De heer Langendoen:
  En dat vindt de CID-officier ook, maar dat zou u haar zelf
  moeten vragen.
  De heer De Graaf:
  En de heer Augusteijn wist het ook?
  De heer Langendoen:
  Of de heer Augusteijn de identiteit van de informanten weet,
  weet ik niet. Maar de heren Lith en Van der Veen met wie ik ze
  expliciet heb doorgenomen, wisten het op een bepaald moment
  wel.
  De heer De Graaf:
  Voor mijn begrip. U heeft zojuist al eerder een verhaal verteld
  dat de heer Augusteijn toch een beetje verantwoordelijk was voor
  alle CID-trajecten die u runde voor het IRT. De teamleider, de heer
  Lith weet het wel, de officier van justitie weet het wel, maar de
  verantwoordelijke CID-man, de heer Augusteijn, weet het niet?
  De heer Langendoen:
  Ja, kijk, u kunt zich voorstellen…
  De voorzitter:
  Dat was uw chef. Zo’n drie kwartier geleden was dat nog uw
  chef.
  De heer Langendoen:
  Jawel, maar u kunt zich voorstellen dat het heel vervelend is
  om op dit moment de identiteit te kennen van IRT-informanten.
  De heer De Graaf:
  Ik weet niet of dat heel vervelend is.
  De heer Langendoen:
  Dat is voor sommige mensen heel vervelend.
  De heer De Graaf:
  Maar u heeft het dus nooit zelf aan de heer Augusteijn gezegd
  en hij heeft u nooit gevraagd: wie is dat nou?
  De heer Langendoen:
  Nee dat heeft hij niet gevraagd. Maar volgens mij weet hij wie
  ze zijn.
  De heer Rouvoet:
  Voor mijn helderheid de volgende vraag. U zei eerst: we hebben
  het zo gedaan om de heer Woest mijn opvolger niet onnodig te
  belasten met informatie over de IRT. Maar de werkelijke reden was
  dus, de afspraak die over de identiteit van informanten was gemaakt
  met de informanten. Dat was de reden om deze procedure te
  kiezen?
  De heer Langendoen:
  Nee, dat was het niet. De reden was zoals ik aangegeven heb, om
  de heer Woest niet te belasten met het verleden.
  De heer Rouvoet:
  Met alle respect, het is toch waanzin als iedere keer als
  iemand op een verantwoordelijke kernpositie in politie Nederland,
  een opvolger krijgt om dan alle informatie van de periode daarvoor
  te vernietigen?
  De heer Langendoen:
  Dat zeg ik ook niet. Alleen in dit heel specifieke
  geval…
  De heer Rouvoet:
  Of zodanig af te schermen dat hij er niet bij kan?
  De heer Langendoen:
  In de turbulente tijd van het IRT is ervoor gekozen om de heer
  Woest er niet mee te belasten en om die informatie separaat te
  bewaren en om de informantendossiers te vernietigen. En het aantal
  namen heb ik vastgelegd, zoals ik al zei, en dat is in een envelop
  in de kluis terechtgekomen.
  De voorzitter:
  En u zegt dat de heer Straver daarvoor toestemming heeft
  gegeven?
  De heer Langendoen:
  Ja, de heer Straver en zeer zeker de heer Van den Berg.
  De voorzitter:
  De heer Van den Berg weet u niet? Zojuist noemde u ze
  allebei.
  De heer Langendoen:
  Ja, volgens mij allebei.
  De voorzitter:
  Volgens u allebei. Hij gaf ook toestemming om de dossiers
  verder te vernietigen.
  De heer Koekkoek:
  Meneer Langendoen, hoe voorkom je nu dat de informanten die u
  op een briefje in een gesloten envelop hebt gestopt, weer binnen
  komen wandelen bij de heer Woest, uw opvolger, zonder dat hij weet
  dat het om informanten uit de envelop gaat?
  De heer Langendoen:
  Ja, ik kan mij voorstellen waar deze vraag vandaan komt.
  De heer Koekkoek:
  Die komt van mij.
  De voorzitter:
  Die komt uit Tilburg.
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat hij misschien komt uit het voorgesprek dat met de
  heer Woest gevoerd is…
  De heer Koekkoek:
  Nee, nee, u moet hier geen suggesties wekken. We bedenken af en
  toe ook nog iets zelf.
  De heer Langendoen:
  Dan neem ik dat graag terug, meneer Koekkoek. Ik zeg het alleen
  hierom, omdat ik een hoog oplopende discussie heb gehad met de heer
  Woest, die namelijk dit zelfde argument op tafel legde. Hij moest
  weten wie die IRT-informanten waren om te kunnen matchen of er
  nieuwe informanten binnenkwamen.
  De heer Koekkoek:
  Dat lijkt mij een vanzelfsprekende vraag.
  De heer Langendoen:
  Misschien wel, maar als van tevoren is afgesproken om het juist
  niet zo te doen, dan is het geen vanzelfsprekende vraag.
  De voorzitter:
  Heeft u ze ooit gemeld bij de landelijke CID?
  De heer Langendoen:
  We hebben ze nooit gemeld bij de landelijke CID.
  De voorzitter:
  Het was toch de bedoeling dat u dat deed of vond u dat niet
  nodig?
  De heer Langendoen:
  Dat zouden we later gaan doen. We hebben het nog nooit
  gedaan.
  De voorzitter:
  Daarmee wist u toch ook niet of ze soms in andere regio’s
  werden gerund?
  De heer Langendoen:
  Maar ik, eh… Dat is nooit met zekerheid uit te sluiten.
  De voorzitter:
  Maar dat risico nam u. Ik kom nu bij de methode zelf, de
  groeimethode. Dat is toch het meest belangrijke dat u verder heeft
  bijgedragen in uw werk voor het IRT?
  De heer Langendoen:
  Wat bedoelt u met de groeimethode?
  De voorzitter:
  De heer Van der Putten is hier geweest en hij heeft gezegd: ik
  ben de bedenker van de methode. Heeft u nu de methode overgenomen
  van Van der Putten?
  De heer Langendoen:
  Nee, ik heb de methode niet overgenomen van Van der Putten. Ik
  wilde nog zeggen dat ik vorige week de opmerking van de heer De
  Graaf in gesprek met de heer Van der Putten heb gehoord, dat er op
  meerdere plekken in het land op het zelfde tijdstip iets wordt
  uitgevonden. Maar ik laat die opmerking even voor wat die is.
  De heer De Graaf:
  Dat was een vraag en u kunt hem nog een keer beantwoorden. U
  heeft tegelijkertijd het licht gezien?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat die conclusie juist is.
  De heer De Graaf:
  Heeft u nu wel of niet met de heer Van der Putten over de
  methode gesproken?
  De heer Langendoen:
  Later wel, maar in de aanloop, de ontwikkeling en de uitvoering
  van de methode heb ik niet met de heer Van der Putten
  gesproken.
  De heer De Graaf:
  Dus toen u in contact kwam met de heer Van der Putten, ging het
  om een praktisch probleem, namelijk het vinden van iemand die kon
  rijden? Zo heeft de heer Van der Putten het ook verteld en toen had
  u de methode al helemaal uitgedacht?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Wat had u toen al uitgedacht?
  De heer Langendoen:
  De methode.
  De voorzitter:
  Kunt u die methode hier toelichten? Wat is de methode?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, als u mij toestaat, wil ik voordat ik de
  vraag beantwoord, duidelijk maken hoe ik in het verhaal steek. Ik
  heb absoluut niets te verbergen maar ik heb wel heel veel te
  beschermen. De informanten waarmee we gewerkt hebben, zitten in een
  heel gevaarlijk, gewelddadig circuit. Als door beantwoording van de
  vragen door mij, dingen op tafel komen, kunnen de laatste stukjes
  van een puzzel worden ingevuld en kunnen de informanten ontmaskerd
  worden. Ik vraag u vriendelijk – u hoeft mij niet te ontzien met
  vragen stellen – om wel de informanten te ontzien. Het zou voor mij
  heel moeilijk zijn om heel concreet in te gaan op de werkmethode.
  Ik zal mijn uiterste best doen om het zo globaal mogelijk, met
  inachtneming van de veiligheid van de informanten, u te
  vertellen.
  De voorzitter:
  Ik heb u nog niets gevraagd over de informanten.
  De heer Langendoen:
  Maar het is…
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. Maar als u zegt dat u het niet van Van der
  Putten heeft overgenomen omdat u het zelf heeft bedacht, dan vraag
  ik u: wat heeft u zelf bedacht.
  De heer Langendoen:
  Ik niet alleen maar een x-aantal mensen hebben een methode
  bedacht en ontwikkeld en die hebben wij uiteindelijk uitgevoerd
  binnen het IRT.
  De voorzitter:
  En die hield wat in? Wat was het bijzondere eraan?
  De heer Langendoen:
  Het bijzondere was, dat wij ergens op de keten van de handel in
  de verdovende middelen – u moet dat zien vanaf het planten van de
  zaadjes hier ver vandaan en de opbrengst in de koffieshop – zijn
  gaan zitten. Daardoor hebben we perfect inzicht kunnen krijgen in
  die hele organisatie
  De voorzitter:
  Ik had het nog niet over de informant, ik had het over de
  methode.
  De heer Langendoen:
  De methode hangt daarmee samen, voorzitter.
  De voorzitter:
  De methode is dat je als belangrijke schakel de informant hebt.
  Wat weet je daardoor? Hoe partijen gaan lopen?
  De heer Langendoen:
  Concreet.
  De voorzitter:
  Dat weet je dus. En als je weet hoe die partijen lopen, wat ga
  je dan doen?
  De heer Langendoen:
  Dan kun je door te investeren in de apparatuur die voorhanden
  is proberen duidelijk zicht te krijgen in het proces wat zich daar
  afspeelt.
  De voorzitter:
  Waar?
  De heer Langendoen:
  In de keten van de handel in softdrugs.
  De voorzitter:
  U krijgt, mede door informanten en door eigen rechercheren een
  belangrijk zicht op partijen die binnenkomen?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  En die partijen neemt u niet meer in beslag maar die laat u
  doorgaan. Waarom?
  De heer Langendoen:
  U kunt zich voorstellen als je zaken doet met informanten die
  informatie aanreiken en je vervolgens overgaat tot inbeslagname van
  datgene waar je kennis van draagt nadat je de informatie hebt
  ontvangen, dat het ontzettend snel uit is met de informatieposities
  die je hebt.
  De voorzitter:
  Dus als je met informanten werkt, kunt je eigenlijk niet in
  beslag nemen?
  De heer Langendoen:
  Dat is niet juist. Er kan als je werkt met informanten best wel
  in beslag worden genomen. Alleen moet er heel goed worden nagedacht
  over waar en wanneer er in beslag genomen wordt.
  De heer De Graaf:
  De derde, vierde hand, zoals dat heet, ver weg kan er in beslag
  genomen worden, als maar nooit terug te vinden is dat er een
  informant een rol heeft gespeeld.
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Mogen wij nu weer terug gaan naar het begintraject? Op een
  bepaald moment krijgt u, mede via informanten, informatie wanneer
  een partij binnenkomt en die is bestemd voor een criminele
  organisatie. Vanaf het moment dat u weet dat het in de haven
  aankomt, gaat u zelf een actieve rol spelen. Daar speelt u als
  politie toch een belangrijke rol in?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa wij hebben een dusdanige methode ontwikkeld,
  waarbij het voor ons mogelijk was om op de keten te gaan zitten om
  kennis te nemen van de inhoud van de containers, waardoor wij
  konden vaststellen wat de inhoud was. Daardoor konden wij verder
  acteren.
  De voorzitter:
  Daarbij kon u dus allereerst gebruik maken van de medewerker
  van de FIOD die bij u gestationeerd was?
  De heer Langendoen:
  Wij hebben een dusdanige methode ontwikkeld, met gebruikmaking
  van de FIOD-medewerker, die overigens niet bij mij gedetacheerd was
  maar waar wij wel zaken mee deden, dat het, zoals ik zojuist al
  schetste, voor ons mogelijk was, kennis te nemen van de inhoud van
  de containers.
  De voorzitter:
  U krijgt ook te maken met een burgerchauffeur. De heer Van der
  Putten heeft die al geschilderd: we zochten een politiechauffeur
  maar die konden we niet vinden; we moesten toen wel werken met een
  burgerchauffeur.
  De heer Langendoen:
  Correct.
  De voorzitter:
  Die burgerchauffeur werkte ook samen met de douanemedewerker en
  ze zorgden er samen voor dat de boel de haven uitkomt.
  De heer Langendoen:
  Hoe de methode precies in elkaar steekt, wil ik in het openbaar
  niet vertellen. Ik ben uiteraard te allen tijde bereid om u achter
  gesloten deuren exact te informeren hoe het zich precies heeft
  afgespeeld…
  De voorzitter:
  Maar de heer Teeven zei vanochtend dat het ongeveer zo
  werkte.
  De heer Langendoen:
  Maar, voorzitter, ik heb mijn verantwoordelijkheid voor de
  bron, voor de informanten waar wij voor staan en daar blijf ik voor
  staan…
  De voorzitter:
  Ik begrijp het niet. Ik vraag over dat gedeelte waar helemaal
  geen informanten bij betrokken zijn. Ik vraag over dat gedeelte
  waar u zelf als politie bij betrokken bent, juist om te kunnen
  controleren wat erin zit, want daar heeft die informant toch verder
  niets mee te maken?
  De heer Langendoen:
  Met een klein stukje van het traject heeft de informant
  uiteraard niets te maken.
  De voorzitter:
  Over dat stukje heb ik het nu juist, omdat daar de politie mee
  te maken heeft. U zegt immers, dat u wilt controleren en dat u
  precies wilt kijken wat erin zit. Daarna kan het eventueel pas het
  milieu in. Wat doet de politie daarvoor? Zij maakt gebruik van de
  FIOD, de douane. Zij maakt gebruik van een burgerchauffeur en gaat
  dan zelf in de spullen kijken.
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Zij maakt dan als het ware ook onzichtbaar waar het eventueel
  vandaan komt en ze stoot het daarna eventueel door naar het
  criminele milieu. Dat is toch juist?
  De heer Langendoen:
  Doorstoten in die zin dat het later het criminele milieu
  ingaat.
  De voorzitter:
  Daarbij wordt toch ook gebruik gemaakt van politiemensen om de
  zaak te transporteren?
  De heer Langendoen:
  Zoals ik in het begin al aangaf, praten wij over een methode
  die zeer specifiek is. Ik heb geprobeerd om het heel abstract te
  houden door te zeggen dat wij ergens op de schakel zitten. Wij zijn
  al iets verder gegaan met betrekking tot bepaalde handelingen die
  de politie verricht. En daar wil ik het, wat dat betreft, bij
  laten. Waarom? Niet omdat ik iets te verbergen heb, maar – ik zeg
  het nogmaals – omdat ik informanten moet beschermen. Door zeer
  specifiek in te gaan op de vragen die u stelt, offer ik concreet
  mensen op.
  De voorzitter:
  Ik vraag u niets over informanten. Ik vraag u wat u deed. De
  bedoeling was toch juist dat noch de criminelen noch de informanten
  daar zicht op hadden?
  De heer Langendoen:
  Ja, maar u kunt zich voorstellen dat er in het criminele milieu
  nogal wat kennis is op dit moment. Er is links en rechts een hele
  hoop gepubliceerd. Wat ik wil aangeven, is dat wij op enig moment
  door het toepassen van een werkmethode zicht hebben kunnen krijgen
  op de inhoud van de containers.
  De heer De Graaf:
  Wij moeten dit even onderscheiden. Wij hebben het niet over de
  informant of informanten in zo’n traject en waar die precies
  zitten, van de koffieshop tot aan de produktie en de zaadjes, waar
  u het zojuist over had. Wij hebben het over het moment waarop u
  zegt: wij onderbreken als het ware de hele vervoerslijn, omdat wij
  willen weten wat erin zit. Dan doet de politie zelf dingen. Dat
  heeft niets te maken met informanten of met gevaarzetting voor
  informanten. U kijkt wat erin zit. En daarvoor heb u als het ware
  een eigen transport nodig. Dat klopt toch?
  De heer Langendoen:
  Het moet op een bepaald moment georganiseerd worden. De
  verbindingsman…
  De heer De Graaf:
  Er zijn twee dingen, los van de informanten. U zorgt er ten
  eerste voor dat de douane zich er even niet mee bemoeit, als het de
  haven binnenkomt. Dat doet u via de heer De Jongh. Ten tweede zorgt
  u er zelf voor dat u de beschikking krijgt over de container om te
  kijken wat erin zit. Vervolgens zet u het weer op de
  transportlijn.
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Dus de informant is ergens een belangrijke schakel en u bent
  eigenlijk ook een schakel.
  De heer Langendoen:
  In die zin dat wij op een bepaald moment een stroomlijn
  onderbreken.
  De voorzitter:
  Ja, maar die laat u daarna weer doorgaan. U haalt de stekker
  dus uit het stopcontact en stopt die er dan weer in.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  En dan moet u er zelf voor zorgen dat de container ergens naar
  toe wordt vervoerd. Vervolgens gaat u…
  De heer Langendoen:
  Het moet wel fysiek mogelijk zijn om in die container te kijken
  en dan niet op de reguliere manier op het haventerrein, waar 30 tot
  40 havenmedewerkers mee kijken. Het moet op een plek georganiseerd
  worden waar het veilig kan.
  De heer De Graaf:
  En dat doet u. U zorgt dat daar een aparte loods of zo voor
  is.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  U scheidt dan – dat is vanochtend over tafel gekomen in het
  gesprek met de heer Teeven – de deklading van de drugs die erin
  zitten.
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, wat de heer Teeven verteld heeft, is voor
  verantwoording en voor rekening van de heer Teeven. Wat betreft de
  methode, zoals wij die ontwikkeld hebben, kan ik een heel eind met
  u meegaan in uw redenering.
  De heer De Graaf:
  Wij proberen feiten vast te stellen. U bevestigt dit nu
  dus.
  De heer Langendoen:
  Ik bevestig helemaal niets. Ik ben te allen tijde bereid om u
  achter gesloten deuren alles te vertellen over de
  opsporingsmethode. Maar ik denk dat u zich kunt voorstellen dat het
  openbaar maken van details van deze methode mensen dusdanig in
  gevaar kan brengen dat het noodlottig voor hen afloopt. Ik
  overdrijf hier niet bij. Ik kan mij ook voorstellen dat in de
  openbaarheid moet komen wat er precies gebeurd is. Elke keer
  schuiven wij een klein stukje op naar de ontknoping. Wat de heer
  Teeven wel of niet geroepen heeft, is voor rekening van de heer
  Teeven. Ik sta nog steeds voor de veiligheid van mijn informanten.
  Ik vind dat ik in de openbaarheid al een eind op weg ben gegaan
  door te zeggen hoe de methode in elkaar steekt. Het is echter
  absoluut ongepast om deze in het openbaar…
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, wij hebben hier toch te maken met een
  bijzonder fenomeen, namelijk dat de politie deel is van de keten
  waar die weer in het milieu verdwijnt. Dat was nu juist ook het
  idee achter de groei-informant. Want wat moest de groei-informant?
  Hij moest meer vertrouwen krijgen.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Om dat vertrouwen te krijgen, moesten de partijen dus wel weer
  het milieu in. Dat is toch ook correct?
  De heer Langendoen:
  Dat is ook correct.
  De voorzitter:
  En dan is het voor ons logisch om te vragen wat de politie toen
  deed. U hebt namelijk een welbewuste functie in een deel van het
  transport.
  De heer Langendoen:
  Het is logisch dat u die vraag aan mij stelt. Gelet op de
  belangen en de bescherming van de informanten, ben ik evenwel van
  mening dat ik daar in het openbaar geen antwoord op mag geven.
  De voorzitter:
  Maar u praat meer over informanten dan ik. Is dat opgevallen?
  Ik vraag voorlopig niets over een informant.
  De heer Langendoen:
  Misschien heb ik dan een verkeerde indruk van het gesprek. De
  heer De Graaf ging net wel een stukje verder. Ik wil het
  graag…
  De voorzitter:
  Ik vraag u gewoon wat de politie deed. Ik vraag u niet wat de
  informant deed, maar ik vraag u wat de politie deed. Dat is
  namelijk bijzonder.
  De heer Langendoen:
  Dat is hoogst bijzonder, maar dat heeft raakvlakken met de
  rollen die de informanten speelden. Op het moment dat ik u hier ga
  vertellen wat de politie precies deed, is in het criminele milieu
  klip en klaar duidelijk wie de informanten waren. Daarom kan ik dat
  niet zeggen.
  De voorzitter:
  Ik kan niet beoordelen of dat klip en klaar duidelijk is. Wat
  ik wil, is hier met u zoveel mogelijk helderheid krijgen, ook in
  het openbaar, over wat u als politie gedaan hebt. Wie daarvan
  geweten heeft, is dan nog vers twee. Dat is toch een logische
  vraag?
  De heer Langendoen:
  Ik vind het een logische vraag. Ik begrijp ook wel dat u die
  vraag stelt en dat u die in het openbaar beantwoord wilt
  hebben.
  De voorzitter:
  Wij waren al een heel eind gekomen. Ik dacht dus dat wij er wel
  uit konden komen.
  De heer Langendoen:
  Ik hoop het ook. Alleen door specifiek de rol van de politie
  aan te geven in het openbaar, leg ik bronnen bloot.
  De voorzitter:
  Neen, u legt geen enkele bron bloot. Ik mag namelijk wel
  aannemen dat de politie zich afgeschermd van het milieu
  organiseert.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt, maar ergens moet een brug geslagen worden.
  De voorzitter:
  En die brug wordt geslagen op het moment dat u dingen doorstoot
  naar het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voertuigen die
  de politie misschien wel gefinancierd heeft.
  De heer Langendoen:
  Misschien dat wij op een verkeerde golflengte zitten. Ik denk –
  daar ben ik nog steeds van overtuigd – dat het openbaar maken van
  onze specifieke werkmethode mensen in gevaar brengt. Ik zeg het
  nogmaals: ik ben te allen tijde bereid om achter gesloten deuren
  alle details te vertellen. Het kan echter niet in het openbaar.
  Echt niet!
  De voorzitter:
  Ik vraag u ook niet alle details.
  De heer Langendoen:
  Neen, maar u noemt elke keer details…
  De voorzitter:
  Neen, dat zijn geen details. Ik herinner u aan het zogenaamde
  Zoutkamp-criterium. Toen wij de enqute in de Tweede Kamer
  behandelden, heb ik gezegd: ik hoef niet te weten wie de informant
  was; ik hoef niet te weten wat hij precies deed; wij willen echter
  wel graag weten hoe het in de praktijk, in abstracte termen, werkt.
  Wij hoeven dus niet te weten waar, welk merk en hoeveel auto’s. Wij
  hoeven ook niet te weten hoe die meneer heette. Maar wat natuurlijk
  niet kan, is dat eigenlijk niemand van zo’n methode weet. Het is
  supergeheim. Alle mensen die wij hier verder naar vragen, zeggen:
  dat weten wij allemaal niet. En de man die het wel weet, zegt:
  neen, dat kan ik u ook niet vertellen. Dat is een beetje lastig.
  Natuurlijk begrijp ik dat u die informant moet afschermen. Het gaat
  er echter tevens om, vast te stellen wat in feite de betrokkenheid
  van de politie is bij het op vrij grote schaal doorlaten van drugs
  in Nederland. Daar gaat het om. Wij willen graag weten wie daar de
  verantwoordelijkheid voor heeft genomen en hoe dit gefinancierd is.
  En dat, mijnheer Langendoen, moeten wij volgens mij ook in het
  openbaar kunnen vaststellen. Dat is nu eenmaal zo in ons
  systeem.
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, wij kunnen een heleboel dingen in het
  openbaar vaststellen.
  De voorzitter:
  Laten wij daar dan mee verder gaan.
  De heer Langendoen:
  Wij kunnen vaststellen wie het een en ander gefinancierd heeft,
  wie toestemming gegeven heeft en hoe het hele proces in zijn werk
  gegaan is. Ik heb namelijk al aangegeven dat er op enig moment in
  de werkmethode bruggen worden geslagen. Dat zijn bruggen die
  betrekking hebben op activiteiten van de politie en rollen van de
  informanten. En die bruggen wil ik hier in het openbaar niet
  slaan.
  De voorzitter:
  Die bruggen hoeft u hier ook niet in het openbaar te slaan. U
  moet ongeveer aangeven wat de omvang van het werk van de politie
  hierin is, niet in het runnen van de informanten, maar in het
  vervoeren van de spullen.
  De heer Langendoen:
  Als ik dat hier in het openbaar vertel, komen er mensen in de
  problemen.
  De voorzitter:
  Maar u vervoert dus wel spullen over een bepaald traject en u
  scheidt de spullen?
  De heer Langendoen:
  Ook die vraag wil ik niet beantwoorden, voorzitter.
  De voorzitter:
  Die hebt u net toch al aan de heer De Graaf beantwoord.
  De heer Langendoen:
  De heer De Graaf heeft dat op tafel gelegd, maar ik heb het
  niet bevestigd.
  De voorzitter:
  Neen, maar u hebt het ook niet ontkend. Laten wij het daar dan
  maar op houden.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat u niets kunt/wilt zeggen over de
  dekladingen.
  De heer Langendoen:
  Ik heb – zo ben ik ook begonnen – niets te verbergen. Ik wil
  alles vertellen. Ik heb het systeem niet uitgevonden dat het in het
  openbaar moet. Ik wil te allen tijde opening van zaken geven en
  vertellen hoe het moet. Als ik echter volledig inga op de vragen
  over de rol die de politie gespeeld heeft, dan heeft dat ernstige
  consequenties voor onze bronnen. Dus niet voor mij zelf, maar voor
  de bronnen. En daar vraag ik begrip voor. Ik kan er vrij over
  praten hoe het gefinancierd is en wie er beslist heeft.
  De voorzitter:
  Wij kunnen nu twee dingen doen. Wij kunnen schorsen en de zaak
  dan verder bespreken. Wij kunnen ook proberen om nu verder te gaan.
  Wij kunnen altijd besluiten om een deel uiteindelijk in een
  besloten verhoor aan de orde te stellen. Dat neemt echter niet weg
  dat wij zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is, in abstractie
  moeten kunnen vaststellen hoe zo’n methode werkt. Daar is vroeger
  al veel op getamboereerd. Er zijn al andere getuigenverklaringen
  over afgelegd. Wij waren al een eind gekomen. Ik vraag u nu of wij
  verder zullen gaan bij waar wij zijn. Wij waren bij de vragen die
  wij hebben over de rol van de politie. Voordat wij overgaan naar de
  financiering, wil ik het als volgt samenvatten. Doordat u
  informanten hebt die een belangrijke schakel vormen in het proces
  tussen de verbouw en het in rook opgaan in de koffieshop, krijgt u
  informatie over het verloop van processen.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Om meer vertrouwen te krijgen bij de organisatie die u wilt
  bestrijden, moet het voor die organisatie een boel keren goed gaan
  met het transport.
  De heer Langendoen:
  Ook dat is juist.
  De voorzitter:
  Om dat goed te laten verlopen, laat u dit niet passief
  passeren. Neen, u gaat er actief in kijken, want u wilt ook
  controleren wat erin zit.
  De heer Langendoen:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Dat actieve controleren doet u met behulp van de douane. Wij
  hebben dat net geschetst. Ook chartert u daar een chauffeur voor.
  Verder zet u daar vervoermiddelen van de politie voor in en hebt u
  een loods van de politie.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt ook.
  De voorzitter:
  En daarna wordt het eventueel weer in het milieu gezet. En daar
  zitten wij even moeilijk, want u wilt niet precies zeggen wanneer
  dat gebeurt.
  De heer Langendoen:
  Dat klopt ook.
  De voorzitter:
  De financiering van dat hele traject kost natuurlijk geld.
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Wat voor geld gebruikt u daarvoor als politie?
  De heer Langendoen:
  Daarvoor wordt crimineel geld aangewend, dus geld afkomstig van
  een criminele organisatie.
  De voorzitter:
  Waar gebruikt u dat geld van die criminele organisatie
  voor?
  De heer Langendoen:
  Voor het realiseren van de dingen die u zojuist noemde,
  namelijk vervoer en loods.
  De voorzitter:
  En eventueel ook automobielen?
  De heer Langendoen:
  Eventueel, ja.
  De heer De Graaf:
  Hebt u materiaal aangeschaft met dat geld?
  De heer Langendoen:
  Er is met dat geld materiaal aangeschaft.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat de politie crimineel geld gebruikt om
  materiaal en communicatiemiddelen aan te schaffen?
  De heer Langendoen:
  Dat is nieuw, denk ik.
  De voorzitter:
  Is het nou zo dat daar ook die burgerchauffeur in de haven van
  betaald wordt?
  De heer Langendoen:
  Ook dat is juist.
  De voorzitter:
  Hoeveel kreeg die?
  De heer Langendoen:
  Die kreeg een flink bedrag.
  De voorzitter:
  De heer Van der Putten had het over 25.000.
  De heer Langendoen:
  Dat heeft de heer Van der Putten gezegd.
  De voorzitter:
  En wat zegt u?
  De heer Langendoen:
  Ik noem er geen bedrag bij.
  De heer De Graaf:
  Waarom niet?
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien: ik kan het niet overzien. Er zijn
  werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van politie en
  justitie. Daar is voor betaald. Ik heb geen idee hoe dat
  belastingtechnisch is geregeld.
  De heer De Graaf:
  Maar dat is ook niet een aangelegenheid waar u zich nu over
  moet buigen. Onze vraag is wat u betaald heeft aan de chauffeur. En
  dan gaat het niet over informanten die gevaar lopen; dit is gewoon
  een simpele vraag. De heer Van der Putten heeft gezegd dat hij aan
  dezelfde chauffeur 25.000 betaalde. Heeft u dat ook aan hem
  betaald?
  De heer Langendoen:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u dus gedaan, ongeacht of dat belastingtechnisch wel
  of niet verantwoord is.
  De voorzitter:
  Volgens mij – dat weet u beter dan ik, mijnheer Langendoen – is
  het zo dat tipgelden voor informanten sowieso niet aan de
  belastingen worden opgegeven.
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Dat is dus niet het punt.
  De heer Koekkoek:
  Waarom had u eigenlijk die burgerchauffeur nodig?
  De heer Langendoen:
  Eigenlijk is dat een vervelend verhaal. Wij hadden namelijk
  nooit gebruik willen maken van een burgerchauffeur. Wij hadden
  gewoon gebruik willen maken van een politieman die in staat was om
  dat te doen. Het klinkt misschien afgezaagd, omdat de heer Van der
  Putten al een deel van het verhaal verteld heeft. Wij waren
  indertijd bezig met het PIT van Amsterdam in de IRT-constructie.
  Het PIT van Amsterdam zou voor zijn rekening nemen dat de container
  tijdelijk uit de haven zou kunnen. Op het moment dat het uur U daar
  was, vond een nadere bespreking plaats met het PIT en bleek dat men
  niet de beschikking had over een chauffeur. Er was wel een
  chauffeur, maar die was niet in staat om met een combinatie
  achteruit te rijden. Vervolgens werd de suggestie aan de hand
  gedaan om de chauffeur in het gips te zetten. Het probleem was
  echter dat de vrachtwagen op enig moment achteruit gereden moest
  worden. Of iemand nu wel of niet in het gips zit, het heeft er
  alleen mee te maken of hij het kan. Vervolgens hebben wij het land
  afgebeld om een chauffeur te krijgen, omdat de tijd begon te
  dringen. Ik ben toen uitgekomen bij de heer Van der Putten die mij
  uit de brand geholpen heeft.
  De heer Koekkoek:
  Dus hij kon ook in het gips niet achteruitrijden?
  De heer Langendoen:
  Ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Ook de invoerrechten voor de legale lading moesten betaald
  worden.
  De heer Langendoen:
  Die zijn ook betaald met criminele gelden.
  De voorzitter:
  Die zijn ook betaald met criminele gelden. Wie wisten nu dat u
  daar criminele gelden voor gebruikte?
  De heer Langendoen:
  De officier die daar toentertijd toestemming voor verleend
  heeft.
  De heer De Graaf:
  De heer Van der Veen?
  De heer Langendoen:
  Neen, ik denk dat wij daarvoor zitten. Dat was dus Van Riel of
  misschien nog verder terug Franken van Bloemendaal.
  De heer De Graaf:
  Dus voor de heer Van der Veen.
  De heer Langendoen:
  Ik zal schetsen hoe het in feite verlopen is. Er wordt een
  methode ontwikkeld waarbij zowel de CID Kennemerland als de CID van
  het IRT zien aankomen dat er geld gegenereerd zal worden voor de
  betrokken informanten. Vervolgens is er overleg gepleegd met
  justitie. Het voorstel was namelijk – daar waren de informanten mee
  akkoord – dat alle crimineel verdiende gelden zouden worden
  ingeleverd bij justitie en dat aan het einde van de rit de
  informanten een redelijke beloning zouden krijgen voor de
  inspanning die zij geleverd hadden.
  De heer De Graaf:
  Daar waren de informanten mee akkoord?
  De heer Langendoen:
  Daar waren de informanten mee akkoord.
  De heer De Graaf:
  Dat hebt u hun expliciet gevraagd?
  De heer Langendoen:
  Dat heb ik hun expliciet gevraagd.
  De voorzitter:
  Daar geloof ik niets van; het spijt me dat ik dit zo moet
  zeggen. Gezien de posities waar het eventueel om gaat, gezien de
  manier waarop het uiteindelijk gelopen is, en gezien datgene wat
  verschillende officieren ons hierover gezegd hebben, is dat echter
  nooit zo besproken.
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, ik vind het erg vervelend dat u mijn woorden
  kennelijk in twijfel trekt. Het is expliciet besproken dat de
  beloningen…
  De heer Koekkoek:
  Met wie?
  De heer Langendoen:
  Met de informanten.
  De heer Koekkoek:
  Met welke officieren van justitie hebt u dit besproken?
  De heer Langendoen:
  De teamleider van het IRT, de heer Lith, heeft het besproken
  met de heer Van Riel of met de heer Franken Van Bloemendaal.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar u zegt…
  De heer Langendoen:
  Ik reageerde even op een vraag van de heer Koekkoek. U trok
  mijn woorden in twijfel. Wij hebben expliciet met deze informanten
  besproken dat wij het zo wilden dat de crimineel verdiende gelden
  zouden worden ingeleverd bij justitie en dat er aan het einde van
  de rit een redelijke beloning zou komen voor de inspanningen
  gepleegd door de informanten.
  De voorzitter:
  Hebt u dat ergens vastgelegd?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is niet vastgelegd. Dat wordt ook niet
  vastgelegd.
  De voorzitter:
  Als het via de vastlegging gaat, dan moet het toch ergens terug
  te vinden zijn, eventueel op de floppy die u hebt
  weggeschreven.
  De heer Langendoen:
  Dat is niet vastgelegd. Dat is gebeurd in een gesprek dat
  tussen de informantenrunners c.q. de chef en de informanten
  plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Maar dat moet toch worden vastgelegd?
  De heer Langendoen:
  Ja, in de journaals wordt het vastgelegd, maar niet op de
  floppy’s die weggeschreven zijn.
  De voorzitter:
  Maar die journaals zijn nooit weggeschreven?
  De heer Langendoen:
  Neen, die journaals zijn er nog.
  De voorzitter:
  Dus ik moet u geloven dat het zo gegaan is.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar u geloofde het net niet.
  De voorzitter:
  Ik had er wat twijfel over. Neem mij niet kwalijk. Gaat u
  gewoon verder.
  De heer Langendoen:
  Het gaat hierom. Wij gaan eerst naar de informant. Na
  bespreking gaat die akkoord. Vervolgens wordt het door de
  teamleiding van het IRT – omdat het toentertijd daar speelde –
  besproken met de officier. Al doordenkend…
  De heer Koekkoek:
  En wat zegt die?
  De heer Langendoen:
  Ik maak eerst mijn verhaal even af. Dan blijkt er een probleem
  om de hoek te komen kijken. Dat is het probleem van het interne
  boete-systeem binnen de criminele organisatie. Als het was
  uitgevoerd, zoals het de bedoeling was, kon zich concreet het
  probleem voordoen dat het bij container nr. 1 door welke
  omstandigheid dan ook fout was gelopen.
  De voorzitter:
  Wat was fout gelopen?
  De heer Langendoen:
  Het afleveren van de inhoud aan de criminele organisatie.
  Ergens op de lijn wordt dan uitgemaakt wie verantwoordelijk is voor
  het mislopen van een grote partij verdovende middelen. Die moet
  betaald worden; dat kunt u zich voorstellen. Dat was ook de reden
  waarom het niet doorgegaan is. Als bij container nr. 1 de zaak mis
  gaat en er een schadepost van honderdduizenden of miljoenen guldens
  is, dan is justitie dat zich verbonden heeft aan de situatie,
  verplicht om die miljoenen bij te passen. En daar was geen potje
  voor. Justitie zei ook: daar wil ik mij niet aan branden.
  Uiteindelijk is er in overleg met en met toestemming van justitie
  uitgekomen dat de informant de crimineel verdiende gelden mocht
  houden. Hij zou de onkosten betalen en ook de risico’s waren voor
  hem. Het bijkomende voordeel was dat de politie op enig moment kon
  beslissen wanneer partijen uit het milieu gehaald zouden worden.
  Zij behoefde daarbij alleen maar rekening te houden met de
  veiligheid van de bronnen, maar niet met de economische belangen
  van de bronnen.
  De voorzitter:
  Maar u was toch ook nog aan de criminele bronnen en de
  informanten gebonden, omdat u door hen weer betaald werd om uw
  eigen systeem te laten lopen?
  De heer Langendoen:
  Het is mij niet duidelijk wat u…
  De voorzitter:
  U zegt: ik gebruikte ook crimineel geld om ons eigen gedeelte
  van het traject uit te voeren.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Daardoor werd u toch ook al afhankelijk van informanten? Als
  zij zeiden dat zij er op die manier geen zin meer in hadden, dan
  kon u het ook niet meer doen. Politiegeld had u er namelijk niet
  voor.
  De heer Langendoen:
  Op de loodsen zit bijvoorbeeld een meerjarencontract. Op een
  bepaald moment wordt die loods dus gefinancierd en dan is die er
  voor meerdere jaren.
  De voorzitter:
  Met wie hebt u het gebruik van crimineel geld voor
  politiewerkzaamheden besproken binnen de politie? Wie heeft dat
  goed gevonden?
  De heer Langendoen:
  Dat werd binnen de politie niet besproken.
  De voorzitter:
  Dat hebt u op eigen houtje gedaan?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is besproken met het openbaar ministerie, met de heer
  Lith, en vervolgens met de verantwoordelijke IRT-officier.
  De voorzitter:
  Maar hebt u dat binnen uw eigen politiekorps in Haarlem
  besproken?
  De heer Langendoen:
  Ik heb dat wel besproken, alleen daar heb ik nooit een fiat…
  In het korps Haarlem is dit niet besproken. Sorry, ik dacht dat u
  het OM bedoelde.
  De voorzitter:
  Het is toch vrij wild om crimineel geld te gebruiken, ook om
  voertuigen die je voor politiewerk gebruikt, aan te schaffen,
  terwijl je dat verder aan niemand in je korps vraagt.
  De heer Langendoen:
  Ja, u ziet het als politiewerk. Het is een stukje van het
  geheel wat normaal op een andere manier gebeurt. U moet het niet zo
  zien dat de politie ineens gaat rijden in auto’s van criminelen.
  Het gebeurt alleen ten behoeve van de uitvoering van een klein
  stukje van de methode.
  De voorzitter:
  Maar u doet toch politiewerk? U bent toch geen zaakwaarnemer
  voor de criminelen?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is duidelijk.
  De voorzitter:
  Als je politiewerk hebt, dan moet je daar toch politiegeld,
  overheidsgeld, voor gebruiken en niet een soort tipgeld van de
  criminele wereld?
  De heer Langendoen:
  Neen, tenzij van tevoren de afspraak gemaakt wordt dat ter
  realisering van een gedeelte van een traject financile middelen
  nodig zijn en dat die daaruit betaald worden.
  De voorzitter:
  Waarom ging u dan niet naar Straver toe met de mededeling: wij
  hebben hier zo’n geweldige methode; daar moeten wij een paar
  miljoen gulden voor hebben?
  De heer Langendoen:
  U weet net zo goed als ik dat die gelden er niet zijn.
  De voorzitter:
  Als het inderdaad zo’n geweldige methode was, dan moet er toch
  een mouw aan te passen zijn geweest.
  De heer Langendoen:
  Al tijdens de ontwikkeling van de methode is er zo’n loods
  gekomen.
  De voorzitter:
  Maar het was niet alleen een loods. Het zijn auto’s. Het zijn
  de gelden die u moet aanwenden voor de mensen in de haven etcetera.
  Hoeveel geld is er nu genvesteerd of gesubsidieerd in de periode
  dat u hiermee bezig bent geweest?
  De heer Langendoen:
  Enkele honderdduizenden guldens.
  De voorzitter:
  En hebt u dat bijgehouden?
  De heer Langendoen:
  Ja, dat heb ik bijgehouden.
  De voorzitter:
  Hebt u daar een kasboek van?
  De heer Langendoen:
  Daar is een soort kasboek van.
  De voorzitter:
  Waar is dat?
  De heer Langendoen:
  Dat is op een veilige plek.
  De voorzitter:
  Is binnen uw korps bekend waar dat kasboek van u is?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  En dat geld lag gewoon bij u in de kluis?
  De heer Langendoen:
  Neen, daar hadden wij per transactie een speciale formule voor.
  Dan ging dat geld… Of ik moet de loods nemen. Op enig moment was
  het noodzakelijk dat er een loods kwam, alleen op een dusdanige
  manier afgeschermd dat de informanten niet konden weten waar die
  loods was. Die loods moest echter wel gefinancierd worden, maar
  niet met politiegelden. Vervolgens is de politie het doorgeefluik
  voor het geld van de criminelen naar degene die de loods
  verhuurt.
  De voorzitter:
  De politie is doorgeefluik. Dan is het toch ook geld dat de
  politie aanwendt?
  De heer Langendoen:
  Ja, uiteraard; ten behoeve van de realisering van dat
  stukje.
  De heer De Graaf:
  Maar dat geldt altijd voor de politie: als zij geld uitgeeft,
  is dat ten behoeve van de realisering van de taken. Als ik het goed
  begrijp, hebt u een eigen boekhouding bijgehouden van alles wat u
  hebt ontvangen aan criminele gelden, en van wat u weer hebt
  uitgegeven.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Waarom ligt dat niet gewoon bij het korps?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer De Graaf, ik ben blij dat het niet bij het korps ligt.
  Waarom niet? Er is een groot probleem op dit moment en dat is het
  lekken van zeer gevoelige informatie. Aan de hand van dit kasboek
  kan echter precies worden nagegaan hoe het een en ander
  gefinancierd is. Verder kleven daar namen en bijzonderheden
  aan.
  De heer De Graaf:
  U hebt het dus niet ergens in het korps opgeborgen. U hebt het
  gewoon zelf gehouden.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Wie weet of wie wist behalve u zelf van het bestaan van die
  financile administratie, die boekhouding rond criminele
  gelden?
  De heer Langendoen:
  De heer Van Vondel.
  De heer De Graaf:
  Uw collega?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  En verder?
  De heer Langendoen:
  Ik dacht de heer De Jongh.
  De voorzitter:
  Dat is een medewerker van de douane.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dus uw superieuren wisten er niets van?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Die wisten ook niet dat u dit met criminele gelden deed?
  De heer Langendoen:
  Neen, met uitzondering uiteraard van de mensen bij het
  IRT.
  De heer De Graaf:
  Die wisten het wel?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar die wisten ook niet precies hoeveel geld er omging?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Wist Van der Veen precies hoeveel geld er omging?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  En Lith?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer Rabbae:
  En Augusteijn, uw baas?
  De heer Langendoen:
  Hoeveel er in omging niet.
  De voorzitter:
  U zegt: in beslotenheid wil ik u alles laten zien. Wilt u ons
  dat kasboekje van u laten zien?
  De heer Langendoen:
  Uiteraard.
  De voorzitter:
  Dat willen wij dan graag van u zien.
  De heer Langendoen:
  Dat is goed.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp niet waarom u dat niet gewoon aan uw superieuren
  hebt laten zien, ook al omdat u verantwoording moet afleggen binnen
  uw eigen organisatie over datgene wat u hebt gedaan. Er is het
  afgelopen jaar nogal wat commotie ontstaan over de methode en ook
  over uw rol. Er is een rijksrecherche-onderzoek. U zei net dat er
  nogal wat gelekt wordt. Dat geloof ik graag, maar ik neem aan dat u
  toch het volste vertrouwen hebt in uw eigen korpsleiding.
  De heer Langendoen:
  Dat heb ik ook.
  De heer De Graaf:
  Hebt u het dan aan uw eigen korpsleiding laten zien?
  De heer Langendoen:
  Neen, dat heb ik niet laten zien.
  De heer De Graaf:
  Waarom niet?
  De heer Langendoen:
  Ja, waarom niet?
  De heer De Graaf:
  Voorzitter, ik wil graag dat de heer Langendoen een antwoord
  geeft.
  De heer Langendoen:
  Daar is geen reden voor. Daar kan ik geen reden voor
  aangeven.
  De heer De Graaf:
  U hebt daar geen reden voor. Bent u het toevallig
  vergeten?
  De heer Langendoen:
  Neen, ik heb er geen reden voor; niet speciaal…
  De heer De Graaf:
  En gaat u dat morgen nu wel doen?
  De heer Langendoen:
  U vraagt ernaar; dus ik denk dat u de eerste bent die het
  inziet. Het kan natuurlijk ook via de korpsleiding.
  De heer De Graaf:
  Maar u gaat het nu aan uw korpsleiding geven?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog een antwoord op mijn vraag wat de reactie van het
  openbaar ministerie was. Ik begrijp dat om de redenen die u noemde,
  namelijk dat het openbaar ministerie, de politie, ook een boete zou
  moeten betalen, het openbaar ministerie absoluut niets voelde voor
  deze wijze van financiering.
  De heer Langendoen:
  De tip-, toon- en voorkoopgeldregeling is op dit traject niet
  van toepassing, omdat het een aaneenschakeling van feiten is. Dus
  op die manier kon de beloning niet plaatsvinden.
  De voorzitter:
  Waarom is die niet van toepassing?
  De heer Langendoen:
  Die regeling voorziet alleen in afgesloten zaken. En dit was
  een aaneenschakeling van feiten over een langere termijn.
  De voorzitter:
  Ja, maar die regeling is toch wel van toepassing.
  De heer Langendoen:
  Die is niet van toepassing op de manier waarop wij gewerkt
  hebben.
  De voorzitter:
  Neen, u werkte anders. Die regeling is echter wel van
  toepassing. Daar staat gewoon in dat informanten tipgeld
  krijgen.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar in een bepaald concreet geval. Dit was een
  aaneenschakeling van gevallen.
  De voorzitter:
  Wij spreken nu niet meer over de financiering van de
  politiewerkzaamheden, maar over wat de informanten konden houden
  uit hun criminele activiteiten.
  De heer Langendoen:
  Er is expliciet afgesproken dat de informanten de crimineel
  verdiende gelden mochten houden. Zij moesten zelf de onkosten
  betalen voor de dingen die gerealiseerd moesten worden. En daar
  eindigt het verhaal.
  De voorzitter:
  De onkosten? Het was gewoon hun deel van de schakel waar zij
  ook aan verdienden.
  De heer Langendoen:
  Een gedeelte dat door de politie werd waargenomen en waar zij
  in feite aan verdienden.
  De voorzitter:
  Hoeveel verdienden informanten hier nu aan?
  De heer Langendoen:
  Ik heb geen flauw idee.
  De voorzitter:
  Dat vroeg u hen helemaal nooit?
  De heer Langendoen:
  Neen, daar hebben wij ons helemaal niet mee bezig gehouden. Het
  is strikt gescheiden.
  De voorzitter:
  Maar u hebt u daar in het begin toch mee beziggehouden? U zegt
  namelijk: wij wilden eerst dat zij hun verdiensten afdroegen, maar
  later hebben wij dat vanwege de risico’s toch niet gedaan. U hebt u
  toch een idee gevormd van wat men ermee verdiende?
  De heer Langendoen:
  Wij hebben totaal geen idee van wat men ermee verdiend heeft.
  Vanuit de criminele wereld is men betaald voor de activiteiten. Een
  gedeelte daarvan is ter beschikking gesteld voor het realiseren van
  datgene waar wij het net over hadden.
  De voorzitter:
  Het politiegedeelte?
  De heer Langendoen:
  Ja. Voor de rest hebben wij er absoluut geen zicht op
  gehad.
  De heer Koekkoek:
  Had u, toen u een afspraak wilde maken over het afdragen van de
  winsten, geen idee wat dat zou kunnen zijn?
  De heer Langendoen:
  Neen, absoluut niet.
  De heer Koekkoek:
  Maar waar praat u dan over? Als je de afspraak wilt maken dat
  zij de winst afdragen, maar je hebt geen flauw idee wat die winst
  inhoudt, is dat dan niet wat vreemd?
  De heer Langendoen:
  Ik vind dat niet vreemd.
  De heer Koekkoek:
  Wat had u verwacht te kunnen krijgen op die manier?
  De heer Langendoen:
  Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat de afspraken zijn die
  in de criminele wereld gemaakt zijn met betrekking tot…
  De voorzitter:
  U kent die wereld beter dan wij; u werkt erin, wij niet. Dus u
  hebt er toch enig zicht op wat een informant op een bepaalde plek
  eventueel verdient?
  De heer Langendoen:
  Dat is maar de vraag. Je kunt in concreto wel per kilo betaald
  krijgen, maar er is ook het een en ander mis gegaan in het geheel.
  Het is niet duidelijk of degene die aan de ene kant onkosten
  krijgt, aan de andere kant niet mee moet betalen aan de verliezen
  die geleden worden.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel. Maar die mensen leggen er toch niet op toe?
  Anders nemen zij die risico’s niet. Wij mogen toch aannemen dat zij
  ermee verdienen. Dit is toch een wereld waarin je, als je dit soort
  dingen gaat doen, meer verdient dan een halve bromfiets.
  De heer Langendoen:
  Jawel, maar het is maar de vraag of helemaal aan het einde van
  de rit – dan bedoel ik niet het opheffen van het team – de bronnen
  die door de heer Welten schat-hemeltje-rijk genoemd worden, dat ook
  zijn.
  De voorzitter:
  Ja, maar zij worden er niet slechter van.
  De heer Langendoen:
  Nou, zoals nu geopereerd is met de dak-methode, denk ik dat ze
  er allemaal slechter van zijn geworden.
  De voorzitter:
  Allemaal?
  De heer Langendoen:
  Allemaal; niet financieel, maar op een andere manier zijn zij
  er slechter van geworden.
  De voorzitter:
  Ja, maar financieel zijn zij er beter van geworden.
  De heer Langendoen:
  Dat is maar de vraag. De vraag is hoe het verlies dat
  uiteindelijk door de organisatie is geleden, verrekend wordt.
  De heer De Graaf:
  Hoe kunt u dan in een stadium met de informanten spreken over
  het afdragen van winsten en daar een redelijke vergoeding tegenover
  stellen, zonder dat u eigenlijk weet wat een redelijke vergoeding
  is in relatie tot de winsten? Dat weet u namelijk niet.
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  U kunt dus ook niet het principe met hen besproken hebben. Het
  kan om miljoenen gaan; het kan om honderdduizenden guldens gaan;
  het kan om tienduizenden guldens gaan.
  De heer Langendoen:
  We zitten helemaal in de prille beginfase. De informant gaat
  geld genereren. De vraag is hoe wij daarmee om moeten gaan. Volgens
  de bestaande regeling die gebruikelijk is in Nederland, is het de
  bedoeling dat de criminele gelden die worden verdiend, worden
  ingeleverd en naar justitie gaan. Daar staat dan een redelijke
  beloning tegenover. Alleen hier was het specifieke probleem de
  criminele boetes. Op geen enkele wijze was te voorzien wat de
  criminele boetes zijn. En daar komt nog een probleem bij: als een
  informant aangeeft dat hij een boete heeft gehad, terwijl hij die
  niet heeft gehad, dan zal justitie ook moeten bijpassen.
  De voorzitter:
  Ik begrijp nu wel wat uw afweging daarbij is geweest. Maar dan
  moet een normaal politieman en zeker een officier toch een afweging
  gemaakt hebben over hoeveel er daar wordt verdiend? Anders is
  hetgeen waar u mee bezig bent, volstrekt onverantwoordelijk.
  De heer Langendoen:
  Maar dat is absoluut niet in te schatten. Daarom is er gekozen
  voor die regeling. Zij houden de criminele winsten en betalen de
  onkosten, gewoon omdat het niet in te schatten is. De winst is niet
  in te schatten.
  De voorzitter:
  Er is door u en uw runners toch met de informanten over
  gesproken hoeveel zij er ongeveer mee verdienden? En dan hoeven wij
  dat niet precies aan te geven.
  De heer Langendoen:
  Neen, daar is absoluut niet over gesproken.
  De voorzitter:
  Dat is echt heel moeilijk te geloven voor mij, zeker omdat in
  andere trajecten, bijvoorbeeld het Rotterdamse traject – daar komen
  wij eventueel nog over te spreken – wel degelijk over miljoenen is
  gesproken. En daar is iemand die ook een connectie met u heeft.
  Laten wij het dan zo zeggen: als het om uw operatie te laten
  draaien, al om honderdduizenden guldens gaat – dat hebt u net
  gezegd – dan moet het toch wel over miljoenen gaan?
  De heer Langendoen:
  Dat zou kunnen, mijnheer de voorzitter. U vraagt mij of ik een
  inschatting kan maken…
  De heer De Graaf:
  Na het eerste transport had u toch contacten met uw
  informanten. Toen wist u toch wat zij aan het eerste transport
  hadden overgehouden?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Dat wordt toch niet pas drie jaar later aan hen
  uitbetaald?
  De heer Langendoen:
  Neen, maar wij hebben een duidelijke scheiding gemaakt. De
  economische belangen waren gewoon voor rekening van de
  informant.
  De heer De Graaf:
  Natuurlijk, maar u sprak toch met die informanten?
  De heer Langendoen:
  Ja, maar wij hebben op geen enkele manier gesproken over de
  winsten.
  De heer De Graaf:
  Vertelt u mij nu dat u nooit aan de informant gevraagd hebt wat
  hij eraan verdiend had, toen het eerste transport gelukt was,
  doorgelaten was en het milieu in verdwenen was?
  De heer Langendoen:
  Wij hebben daar bewust niet voor gekozen om niet weer te komen
  in de discussie die er in eerste instantie geweest is. Als je
  iedere keer vraagt wat iemand verdiend heeft, dan word je
  uiteindelijk misschien ook met een verliessituatie geconfronteerd,
  wanneer die zich voordoet.
  De voorzitter:
  Laat ik het op een andere manier vragen. Hoeveel ton is er
  volgens u uiteindelijk in het milieu gekomen in het
  IRT-traject?
  De heer Langendoen:
  In het IRT-traject denk ik dat wij een onderscheid moeten
  maken, maar niet wat de financin betreft. Als u uw vragen uit een
  oogpunt van financin stelt, dan denk ik dat niet. Ik denk dat wij
  een onderscheid moeten maken tussen partijen die bewust het milieu
  in zijn gegaan ter realisering van de doelstelling, namelijk het
  stijgen van het vertrouwen, en partijen die buiten de wil van het
  IRT in het milieu terechtgekomen zijn.
  De voorzitter:
  Die eventueel in het buitenland uiteindelijk niet in beslag
  genomen zijn etcetera. Hoeveel ton is er, denkt u, in totaal
  doorheen gegaan, in ieder geval niet in Nederland of zichtbaar in
  beslag genomen?
  De heer Langendoen:
  Er is volgens mij in totaal 43 of 45 ton doorheen gegaan.
  De voorzitter:
  45 ton?
  De heer Langendoen:
  Daar zitten bij in die hoeveelheden die buiten het bereik van
  het IRT, dus buiten de schuld en buiten de doelstelling van het
  IRT, niet gepakt zijn.
  De voorzitter:
  Maar 45 ton is dus niet gepakt?
  De heer Langendoen:
  Dat is duidelijk. Daarvan was 25 ton ter realisering van de
  doelstelling, namelijk het stijgen van het vertrouwen. Er is dus
  bewust 25 ton doorgeleverd; de rest is op een manier gegaan waar
  wij geen invloed op konden uitoefenen.
  De voorzitter:
  Ik kan mij voorstellen dat de informanten daar per kilo meer
  dan een tientje aan hebben verdiend. Dan weten wij over wat
  voor…
  De heer Langendoen:
  Ik zeg nogmaals: ik weet absoluut niet wat deze informanten
  eraan verdiend hebben. Het bedrag van die miljoenen heb ik later
  tijdens een sessie bij de rijksrecherche gehoord. Wij hebben ons
  daar helemaal niet mee beziggehouden. Misschien dat het
  ongeloofwaardig klinkt, maar dit is hetgeen ik hierover kan
  vertellen.
  De heer Vos:
  Is er een verband gelegd tussen de mate waarin geveegd is en
  waarin dus risico’s overgedragen zijn, en de potentile inkomsten?
  Er is namelijk ook geveegd. Is er een relatie gelegd tussen de mate
  waarin geveegd is en waarin de informant dus schade opgelopen
  heeft, en de verdiensten?
  De heer Langendoen:
  Neen, absoluut niet. Wij hebben ons niet beziggehouden met
  eventuele verliezen in die zin. Wij hebben ons er ook geen beeld
  van gevormd wat dit voor verliezen zou kunnen opleveren.
  De heer Vos:
  Maar ook in uw eigen optiek had u er toch belang bij om de
  informanten in het zadel te houden?
  De heer Langendoen:
  Neen, wij hadden er belang bij… Wij hebben twee dingen
  gescheiden. Het ene is het veiligheidsaspect voor de informanten en
  de doelstelling van het stijgen in aanzien en vertrouwen. Aan de
  andere kant zijn er de economische motieven. De economische
  motieven hebben voor ons op geen enkel moment in het onderzoek een
  rol gespeeld, want het was afgeregeld.
  De voorzitter:
  Mag ik u nog wat vragen over die 45 ton bij het IRT? Hoeveel is
  er, grof gezegd, in beslag genomen door het IRT?
  De heer Langendoen:
  Ik heb specifiek willen aangeven wat er is doorgeleverd. Als ik
  ook aangeef wat er in beslag genomen is, is het een heel simpel
  optelsommetje om te bekijken om hoeveel ton het exact gegaan
  is.
  De voorzitter:
  Ik vraag het ook hierom. De heer Van Capelle sprak nog over 25
  ton. Hij zei: ook in het buitenland etcetera is in beslag genomen.
  Toen kwamen wij weer tot de conclusie dat van het IRT zes acht ton
  in beslag is genomen. Dat komt toch ergens in de buurt, als wij het
  totaal bekijken. Het betekent in ieder geval dat de grote
  meerderheid is doorgegaan. Dat kun je toch zeggen?
  De heer Langendoen:
  Ja. Daarbij maak ik echter nogmaals de volgende aantekening.
  Dit betreft de discussie die ook met de heer Van Capelle gevoerd
  is. Er is 25 ton bewust doorgelaten met betrekking tot de
  doelstelling. De rest is in beslag genomen of is in het milieu
  terechtgekomen buiten…
  De heer De Graaf:
  U hebt het erover dat 20 ton van die 45 ton buiten schuld
  kwijtgeraakt is. Moet ik dan weer denken aan die beroemde
  verkeersopstopping?
  De heer Langendoen:
  Neen hoor. Er is hier op een bepaald moment ook op tafel
  gekomen – ik dacht dat het met de heer Van Capelle was – dat alles
  in kannen en kruiken was om een partij van rond de 5000 kilo in
  beslag te nemen. Op enig moment wordt door de teamleiding de
  beslissing genomen om de zaak los te laten. En dan verdwijnt die
  partij het milieu in. Ik vind het een beetje wrang om dat nu op te
  tellen bij wat bewust het milieu is ingelaten.
  De heer De Graaf:
  Van 20 ton is van tevoren bewust gezegd dat die door moest gaan
  vanwege de positie van de informant, de betrouwbaarheid etcetera. U
  hebt dat net gezegd. Ik vraag u nu of u dat even wilt
  bevestigen.
  De heer Langendoen:
  Jawel, maar er schiet mij nu iets te binnen wat volgens mij
  handig is om aan u te melden. Wij hebben er nog niet over gesproken
  hoe de dingen in feite georganiseerd zijn en wie daar toestemming
  voor heeft gegeven. Voor iedere zending die kwam, werd toestemming
  gegeven door het openbaar ministerie. Uitgangspunt was
  gecontroleerd afleveren. Dat kon aan de hand van de omstandigheden
  gecontroleerd doorleveren of ongecontroleerd doorleveren
  worden.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent dat u zich voor elk transport voornam – de
  officier nam zich dat ook voor – dat het geen doorleveren zou
  worden, maar dat het afleveren zou worden en dat het uiteindelijk
  in de tweede of de derde hand in beslag zou worden genomen.
  De heer Langendoen:
  Uitgangspunt was gecontroleerd afleveren en in de tweede of
  derde hand, zoals u zegt, in beslag nemen, met in het achterhoofd
  de veiligheid van de informanten.
  De heer De Graaf:
  Dat is een beetje in tegenspraak met wat u net zei. U hebt
  eerder gezegd: je kunt niet alles in beslag nemen, want dat
  betekent dat je de informant volstrekt ongeloofwaardig maakt.
  De heer Langendoen:
  Maar daarom is het niet iets anders dan wat ik net heb
  gezegd.
  De heer De Graaf:
  Jawel, want dat betekent dat je het vooropgezette doel moet
  hebben gehad om een aantal transporten gewoon echt helemaal het
  milieu in te laten verdwijnen. Anders kunt u dat niet volhouden.
  Als het doel steeds is geweest om uiteindelijk in beslag te nemen,
  dan is de rol van de informant volstrekt onbetrouwbaar
  gebleken.
  De heer Langendoen:
  Uitgangspositie was om de partij die hier kwam, gecontroleerd
  af te leveren, in die zin dat in de tweede, de derde of in de
  vierde hand zou worden geschept, met daarbij in het achterhoofd de
  veiligheid van de informant. U kunt zich voorstellen dat het, als
  iemand op een lijn zit en de eerste drie containers worden
  geschept, dan einde oefening is en dat die informant niet meer
  inzetbaar is. Daarom is er…
  De heer De Graaf:
  Ik probeer het te volgen. Dat betekent dat je van de eerste
  paar containers er ten minste n moet doorlaten, omdat anders de rol
  van de informant is afgelopen.
  De heer Langendoen:
  U moet het zo zien: er worden inderdaad partijen doorgelaten,
  maar het uitgangspunt is het in beslag nemen in de tweede of de
  derde hand.
  De voorzitter:
  Maar dat lukt niet.
  De heer Langendoen:
  Dat lukt niet, omdat de veiligheid van de informant dat niet
  toelaat.
  De heer De Graaf:
  Maar dat weet u dan toch al van tevoren?
  De heer Langendoen:
  Daarom verzet ik mij tegen het feit dat wellicht de stelling op
  tafel komt dat er bewust 25 ton is doorgelaten.
  De voorzitter:
  Het gaat er niet om of dat bewust of onbewust is gebeurd. Het
  gaat erom dat het effect van de methode is dat de grote meerderheid
  in het milieu kan verdwijnen. Dan is de vraag wie uiteindelijk
  beslist wat er doorgaat en wat er niet doorgaat. Het gaat er niet
  om wat er van tevoren bij de officier gezegd is, want die officier
  is daar ook niet meer bij. Wie beslist er nu of het toch weer
  doorgaat?
  De heer Langendoen:
  De officier van justitie.
  De voorzitter:
  De heer Van Capelle wist daar niets van. Dat beslist u toch
  uiteindelijk, bij wijze van spreken op het terrein?
  De heer Langendoen:
  Neen. De heer Van Capelle beslist of een partij doorgaat of dat
  er een partij geveegd wordt. Dat wordt gevoed met de gevaarzetting
  die dat kan inhouden voor de informant.
  De voorzitter:
  Maar u beslist toch in feite? Alleen u kunt zeggen dat de
  informant te veel gevaar loopt; u beslist dat dus in feite.
  De heer Langendoen:
  Neen, de beslissing ligt bij de officier van justitie. Er heeft
  zich wel eens een situatie voorgedaan waarvan wij zeiden…
  De voorzitter:
  Heeft hij u ooit tegengesproken? Heeft een officier u ooit
  tegengesproken hierin?
  De heer Langendoen:
  Ik wilde net zeggen dat zich een situatie heeft voorgedaan
  waarvan wij als verantwoordelijken voor de informanten zeiden: wij
  vinden dit gevaarlijk; eigenlijk zou de partij door moeten. Toen is
  van hogerhand echter toch beslist om de partij te pakken.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat ongeveer?
  De heer Langendoen:
  Ergens in het traject; vrij voorin het traject.
  De voorzitter:
  Voorin het traject. En dat is toen gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Dat is gebeurd.
  De voorzitter:
  In 1992?
  De heer Langendoen:
  Ergens voorin het traject.
  De voorzitter:
  Voorin het traject, want er is n keer een partij gepakt.
  De heer Langendoen:
  Er zijn meer partijen gepakt.
  De voorzitter:
  U zegt: eigenlijk wilde ik dat ook niet.
  De heer Langendoen:
  Aan pakken zitten nogal wat gevaren vast.
  De voorzitter:
  Wij hebben gehoord dat er n keer een partij in Friesland is
  gepakt. Was u daartegen?
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, ik heb het heel algemeen gezegd. Ik heb algemeen
  gezegd dat ik in verband met de veiligheid niet wil ingaan op dat
  concrete geval. Ik heb alleen aangereikt dat wij niet beslissen
  wanneer er gepakt wordt, maar dat het openbaar ministerie beslist
  wanneer er gepakt wordt. En dat is ook een keer contra ons advies
  gebeurd.
  De heer Koekkoek:
  Maar wie besliste dat dan? Kon het de CID-officier zijn die dat
  goed vond, of de IRT-officier?
  De heer Langendoen:
  Als wij praten over werkzaamheden ten behoeve van het IRT, werd
  dat beslist door de IRT-officier.
  De heer Koekkoek:
  Dat geldt voor al die 25 ton die, zoals u gezegd hebt, bewust
  is doorgeleverd?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer Koekkoek:
  Is dat steeds de IRT-officier geweest?
  De heer Langendoen:
  Dat is steeds de IRT-officier geweest dan wel de zaak-officier.
  In ieder geval was het een van de twee officieren die betrokken
  waren bij het IRT.
  De heer Koekkoek:
  Wie is de eerste IRT-officier geweest die dit heeft
  goedgevonden?
  De heer Langendoen:
  De eerste officier die dat heeft goedgevonden, is volgens mij
  de heer Franken van Bloemendaal.
  De heer Koekkoek:
  Die heeft het nooit goedgevonden, want die wilde absoluut niets
  weten van deze methode.
  De heer Langendoen:
  Neen, maar ik neem aan dat wij het nu hebben over het
  gecontroleerd door laten gaan.
  De heer Koekkoek:
  Precies, daar hebben wij het over. Daar wilde hij niets van
  weten.
  De heer Langendoen:
  Volgens mij was het de heer Franken van Bloemendaal.
  De heer Koekkoek:
  En volgens u heeft hij dat goedgevonden?
  De heer Langendoen:
  Als het gebeurd is, heeft hij het goedgevonden.
  De heer Koekkoek:
  Heeft hij het goedgevonden?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Waarom weet u dat niet? U zegt: ik weet precies welke officier
  het al dan niet goed vindt. Nu zegt u weer: ik weet het niet. Het
  is toch niet de officier die uiteindelijk in de praktijk beslist of
  u nog verder gaat met het volgen van een bepaalde partij of dat hij
  die in beslag laat nemen.
  De heer Langendoen:
  Neen, voor alle duidelijkheid: het is de officier van justitie
  die beslist. Hij wordt daarbij geadviseerd door politiemensen, maar
  de officier van justitie beslist.
  De voorzitter:
  In hoeveel van de gevallen van het IRT hebt u inbeslagneming
  geadviseerd?
  De heer Langendoen:
  In een aantal gevallen.
  De voorzitter:
  Hoeveel?
  De heer Langendoen:
  Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Op bepaalde momenten ontstaat
  er een discussie over de vraag of het in verband met de veiligheid
  van de informant mogelijk is om een partij te pakken, en dan
  adviseren wij positief.
  De voorzitter:
  Maar veel vaker is het toch zo, ook gezien de aantallen die
  uiteindelijk in het milieu zijn verdwenen, dat u het niet
  doet.
  De heer Langendoen:
  Ja…
  De voorzitter:
  Begin januari 1993 beslist u om het groei-informantenmodel toe
  te gaan passen om meer vertrouwen te winnen. Ik begrijp dat u een
  boel waardevolle informatie verzamelt. Volgens mij is het wel
  nul-nul-informatie. Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Die kunt u dus niet exploiteren. In september is met Van
  Capelle de bespreking van de proefzending cocane. Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer de voorzitter, het is bijzonder lastig. U kunt wel
  zeggen dat er een heleboel details bekend zijn, ook in dit geval.
  Ik kan een heel eind met u meegaan in de dingen die gebeurd zijn.
  De exacte getallen zal ik echter niet noemen. Ik hoop dat u
  dat…
  De voorzitter:
  Ik heb nog geen getal genoemd.
  De heer Langendoen:
  Maar ik ben bang dat die zo meteen op tafel komen.
  De voorzitter:
  Er is in ieder geval sprake van het doorlaten van
  proefzendingen.
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. Door de heer Van Capelle is beslist dat in het
  traject partijen harddrugs worden doorgeleverd.
  De voorzitter:
  Hij zegt: indien de omstandigheden het niet anders… In
  principe zei hij: niets de markt op. Of zei hij dat niet volgens
  u?
  De heer Langendoen:
  U moet dit zien in de werkwijze, zoals die was. Van tevoren
  werd er overleg gepleegd met de officier van justitie en werd de
  zaak besproken. Dan werd er toestemming verleend en werd de zaak in
  gang gezet. Ook in dit geval is dat exact zo gegaan. Er was op
  voorhand toestemming van de heer Van Capelle om proefzendingen
  harddrugs het milieu in te laten gaan.
  De voorzitter:
  Hoe weet u nu zo zeker dat, als u de grote klapper laat komen,
  dus meerdere duizenden kilo’s cocane, u dan kunt toeslaan?
  De heer Langendoen:
  …, dan wordt er toegeslagen.
  De voorzitter:
  Maar dan zit u toch ook met de informant of informanten die u
  moet beschermen? Als de informanten dan zeggen: dat kun je mij niet
  aandoen…
  De heer Langendoen:
  Van tevoren is afgesproken, ook met de informanten, dat de
  grote klapper gepakt zou worden, los van alle risico’s. Het is
  maatschappelijk namelijk niet aanvaardbaar om een dusdanige
  mega-partij in het milieu terecht te laten komen.
  De voorzitter:
  Maar wat hebben de informanten dan nog voor belang om daaraan
  mee te werken? Als zij dat van tevoren weten, lopen zij toch een
  enorm risico. De moeilijkheid is toch juist dat u een boel
  informatie verzamelt, maar dat u niet weet of u die kunt gebruiken.
  Dat is moeilijk, omdat informanten anders gevaar lopen. Dat is toch
  hetzelfde verhaal bij wat de grote klapper moet worden.
  De heer Langendoen:
  Neen, dat is anders. Van tevoren is doorgenomen en afgesproken
  dat de grote klapper gepakt zal worden. Het is de hoop om daarbij
  de organisatie te ontmantelen. Maar het gaat erom wie op het moment
  dat en de plaats waar het speelt, exact met zijn vingers in de
  materie wordt aangetroffen.
  De voorzitter:
  Dat was de bedoeling?
  De heer Langendoen:
  Dat was de bedoeling.
  De voorzitter:
  En was er enige aanwijzing dat dat gelukt zou zijn?
  De heer Langendoen:
  Mijnheer Van Traa, de geschiedenis is geweest dat het ons door
  de opheffing van het IRT onmogelijk is gemaakt om aan te tonen dat
  de methode werkt.
  De voorzitter:
  Blijft dit niet een enorme gok?
  De heer Langendoen:
  Neen, het is absoluut geen gok.
  De voorzitter:
  Als het IRT is afgelopen, gaat u door met de methode. U gaat
  toch door met de methode?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog een vraag stellen over de methode. Wat bent u nu
  wijzer geworden van de methode? Het spul moet vervoerd worden. U
  hebt niet willen zeggen hoe dat gebeurt. Op een gegeven moment komt
  het evenwel bij de criminele organisatie. En die zegt: alstublieft,
  dank u wel; binnen is binnen. Wat wordt u er dan wijzer van behalve
  dan dat u weet dat het op een gegeven moment het milieu
  ingaat?
  De heer Langendoen:
  Het is natuurlijk niet zo dat grote partijen ineens als sneeuw
  voor de zon verdwijnen.
  De heer Koekkoek:
  Neen, in gedeelten natuurlijk.
  De heer Langendoen:
  Door de partijen op een dusdanige manier te volgen, zijn wij in
  staat gesteld om de hele organisatie in beeld te brengen, niet
  alleen wat de softdrugs betreft. Wij hebben ook zicht gekregen op
  andere cellen van de organisatie.
  De voorzitter:
  Maar u hoopte dat er in ieder geval iemand was die er met zijn
  vingers in ging steken die dat voordien niet deed?
  De heer Langendoen:
  Dat begrijp ik niet.
  De voorzitter:
  U hoopte dat iemand toch zijn begerige vingers in die harddrugs
  zou stoppen, terwijl die dat voordien niet had gedaan.
  De heer Langendoen:
  U zegt dat die dat voorheen niet had gedaan.
  De voorzitter:
  Had die het voorheen dan wel gedaan? Was er zodanige informatie
  gekomen dat u al precies wist hoe alles in elkaar stak en dat u die
  bij wijze van spreken alleen nog maar tactisch moest maken? Als dat
  zo is, dan had u ook eerder kunnen toeslaan.
  De heer Langendoen:
  Wij hadden informatie dat de organisatie zich ook bezighield
  met handel in cocane. Als iemand op het moment dat wij toeslaan,
  met zijn handen in de spullen zit, wil dat niet zeggen dat die voor
  die tijd niet…
  De voorzitter:
  Zou het een ander geweest zijn dan die u al had kunnen zien met
  zijn handen in de softdrugs?
  De heer Langendoen:
  Ik zou het niet weten.
  De voorzitter:
  Maar dan betekent dat toch dat daarmee het succes van de
  groeimethode nog niet verzekerd is?
  De heer Langendoen:
  Neen. Ik denk dat het succes van de methode was dat wij
  gaandeweg het gebruik van de methode de hele organisatie hebben
  kunnen inkleuren en hebben kunnen zien wie er eigenlijk aan de
  touwtjes trokken. Als wij praten over de mega-klapper, dan is het
  maar net de vraag wie van de organisatie op dat moment met zijn
  vingers in de partij komt. Daarbij is natuurlijk wel genoeg bewijs
  verzameld om…
  De voorzitter:
  U zegt: het was maar de vraag.
  De heer Langendoen:
  Ja, zeker weten wij niets.
  De voorzitter:
  Dus een garantie had u niet?
  De heer Langendoen:
  Neen, maar dat hebben wij nooit.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil nog een vraag stellen, want dit is mij volslagen
  onduidelijk. U spreekt met de informant af dat hij de criminele
  winsten mag houden. Vervolgens wordt hem of hen duidelijk gemaakt
  dat er een grote klapper komt waarbij het streven gericht is op het
  ontmantelen van de criminele organisatie waarvan zij de winsten
  mogen behouden. Bij die gelegenheid is niet gewisseld dat dit tegen
  alles waar de informant belang bij heeft, ingaat? U kon nog steeds
  rekenen op betrouwbare informatie van die informant, gericht op het
  ontmantelen van de organisatie?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De heer Rouvoet:
  Ik probeer dat te volgen. U had er het volste vertrouwen in dat
  u uiteindelijk tot ontmanteling over kon gaan en dat de informant
  daar zijn volle medewerking aan zou verlenen.
  De heer Langendoen:
  Juist.
  De heer Rouvoet:
  Met het opdrogen van zijn inkomstenbron als gevolg?
  De heer Langendoen:
  Duidelijk.
  De voorzitter:
  Waarom bent u doorgegaan met deze methode, nadat het IRT was
  opgeheven, bijvoorbeeld door ook in andere regio’s informatie aan
  te bieden?
  De heer Langendoen:
  Dat ligt iets anders. Voordat het IRT ontplofte, waren wij al
  in een andere regio actief. Er was een informant binnen de RCID
  Kennemerland die informatie aandroeg waar het IRT op geacteerd
  heeft. Dat leidde ertoe dat het uiteindelijk terecht kwam in een
  andere doelgroep dan de doelgroep waaraan op dat moment binnen het
  IRT gewerkt werd. Vervolgens werd deze informatie, die dat
  onderzoekje genereerde, neergelegd bij de RCID
  Rotterdam/Rijnmond.
  De voorzitter:
  Hebt u verder aan iemand in Haarlem gevraagd of het goed was om
  daar verder mee door te gaan?
  De heer Langendoen:
  Ik heb toentertijd de CID-officier in kennis gesteld van de
  ontwikkelingen die er waren. Ik heb die zaak met haar doorgenomen.
  Vervolgens is beslist dat wij de zaak zouden gaan bespreken. Ik
  moet het iets anders zeggen. Aan de ene kant heb ik het besproken.
  Uiteindelijk zien wij dan dat het terecht behoort te komen in
  Rotterdam/Rijnmond. Met het IRT werkten wij echter zodanig dat het
  IRT de afscherming voor ons deed. Dus op een bepaald moment wordt
  de informatie die dit genereert, door het IRT neergelegd in
  Rotterdam. Vervolgens komt Rotterdam bij ons.
  De voorzitter:
  Maar Rotterdam komt, dacht ik, bij u, als het IRT wordt
  opgeheven? Of is dat daarvoor al gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Neen, ver voor die tijd komt Rotterdam bij ons.
  De voorzitter:
  Hebt u, nadat het IRT is opgeheven, niet gezegd: wij hebben er
  nu meer tijd voor, want wij hebben het IRT niet meer?
  De heer Langendoen:
  Neen. Het is dan in gang. Er zijn afspraken gemaakt met
  Rotterdam, eerst op runnersniveau, daarna op chef-niveau en
  vervolgens met de verantwoordelijke CID-officier. Dan komt de
  ineenstorting van het IRT nabij. Daarna heb ik een gesprek in
  Rotterdam waarbij ik aangeef wat volgens mij de reden is waarom het
  in Amsterdam is misgegaan. En dan praten wij over de datum van 20
  of 21 december 1993. Bij die gelegenheid…
  De voorzitter:
  En dan biedt u aan om voor Rotterdam ook weer door te
  runnen?
  De heer Langendoen:
  Neen. Ik was daar de 21ste. Ik leg aan officier De Groot uit
  wat naar mijn idee in Amsterdam is misgegaan, omdat de
  procureur-generaal niet op de hoogte was. Vervolgens adviseer ik de
  heer De Groot om de procureur-generaal in zijn gebied in kennis te
  stellen van de methode die wij daar uitvoeren. Op dat moment wordt
  nogmaals door de heer De Groot beslist: de methode, zoals wij die
  al deden met jullie, gaat onverminderd door; wij gaan onder mijn
  leiding gewoon door met die methode.
  De voorzitter:
  Bij wie hebt u in uw eigen parket nog gecheckt of dat
  verstandig was, nadat het IRT was opgeheven?
  De heer Langendoen:
  Bij de CID-officier, mevrouw Kuitert. Maar u moet het zo zien
  dat het een traject is dat over langere termijn loopt. Er was een
  trein die reed; die kon ook niet n-twee-drie gestopt worden.
  De voorzitter:
  Is het juist ook niet het probleem van de methode dat je de
  trein niet zo maar kunt stoppen en dat je met een heleboel
  elementen zit die je zelf niet meer beheerst?
  De heer Langendoen:
  Op het moment dat de organisatie waar het om gaat en waar het
  onderzoek op gericht is, is aangehouden, stopt de trein
  automatisch.
  De voorzitter:
  Wij hebben dit ook aan de heer Karstens gevraagd. Wij hebben
  eigenlijk geen grote organisatie gevonden die met deze methode
  achter de dikke deur is gekomen.
  De heer Langendoen:
  Nogmaals, het IRT werd opgeheven. Daarmee is ons eigenlijk de
  mogelijkheid ontnomen om aan te tonen dat het kan.
  De voorzitter:
  Wij hebben eigenlijk nog veel meer met u te bespreken, maar
  daar komen wij in de tijd niet uit. Ik wil nu nog n ding met u
  bespreken. De rest zal verder met u besproken worden, nadat wij in
  beslotenheid uw kasboek gekregen hebben. Bij ons komt vanuit het
  IRT ook nog in beeld een XTC-lijn naar Engeland. Klopt dat?
  De heer Langendoen:
  Ja, een lijn… Er is op een bepaald moment een transport van
  XTC naar Engeland.
  De voorzitter:
  Klopt het ook dat dat meer is dan een eenmalig transport?
  De heer Langendoen:
  Op meerdere momenten is er informatie geweest over
  verschillende transporten die kant uit.
  De voorzitter:
  Wij hebben van de DTOO uit Driebergen de informatie gekregen
  dat daar begin 1993 al een peilbaken is aangebracht. Is dat onder
  uw leiding gebeurd?
  De heer Langendoen:
  Bij het volgen en het begeleiden van de transporten die over de
  weg gaan, zijn verschillende methodes mogelijk voor observatie en
  peilbakens in algemene zin.
  De voorzitter:
  Weet u of een officier toestemming heeft gegeven voor het
  aanbrengen van dat peilbaken?
  De heer Langendoen:
  Hoe vervelend ik het ook vind, ik moet hier weer roepen dat ik,
  als ik nader inga op de vraag die u stelt, mensen die hier op
  enigerlei wijze bij betrokken zijn geweest, in gevaar breng.
  De voorzitter:
  Maar het aanbrengen van een peilbaken is toch gewoon een door
  ons te checken gegeven?
  De heer Langendoen:
  Het zou kunnen zijn, want bij het volgen van partijen gebeurt
  het veel vaker.
  De heer Rabbae:
  Wilt u zeggen dat u hiermee de positie van de officier van
  justitie in gevaar zou brengen? De vraag van de voorzitter was
  namelijk: welke officier van justitie heeft u daarvoor toestemming
  gegeven?
  De heer Langendoen:
  Ik schrik niet van wat u zegt. Ik breng geen positie van de
  officier van justitie in gevaar.
  De voorzitter:
  Neen, maar de informatie is dat er helemaal geen officier van
  justitie was die hier toestemming voor gaf. Of denkt u dat althans
  van de DTOO?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat er wel een officier van justitie was.
  De voorzitter:
  Maar u weet het niet?
  De heer Langendoen:
  Neen, er was een officier van justitie die toestemming heeft
  gegeven.
  De voorzitter:
  Maar waarom komt die dan niet bij Driebergen op de bon te
  staan?
  De heer Langendoen:
  Ik heb geen idee.
  De voorzitter:
  Hoe duister zit dit nu in elkaar? Of zijn er
  CID-peilbakens?
  De heer Langendoen:
  Niet dat ik weet.
  De voorzitter:
  Ik bedoel peilbakens die als het ware niet tactisch gemaakt
  kunnen worden en die dus in het geheim worden aangebracht. Hebt u
  daar kennis van?
  De heer Langendoen:
  U zegt dat u bij de DTOO bent geweest. Dan hebt u ook alle
  informatie gekregen van de DTOO.
  De voorzitter:
  Neen, wij hebben alleen gevraagd of daar iets van bekend was
  bij de DTOO. Toen is gezegd: dat is ons wel bekend; dat is gedaan
  door het IRT. Er was echter geen sprake van een officier. Daarom
  vraag ik u of er een officier was. Hoe zit dat? Hoe lang heeft dat
  ongeveer gelopen? Kunt u ons daar enig inzicht in geven?
  De heer Langendoen:
  Hoe lang het gelopen heeft, weet ik niet.
  De voorzitter:
  Dat weet u niet? U weet niet hoe lang dat hele traject
  loopt?
  De heer Langendoen:
  Neen, ik weet niet hoe lang dat gelopen heeft.
  De voorzitter:
  Waarom niet?
  De heer Langendoen:
  Omdat ik het niet weet.
  De voorzitter:
  Of wilt u het niet zeggen?
  De heer Langendoen:
  Neen, dan zou ik zeggen dat ik het niet wil zeggen. Ik weet het
  niet.
  De voorzitter:
  U weet het niet. U weet wel waar ik het over heb?
  De heer Langendoen:
  Ik weet prima waar u het over hebt.
  De voorzitter:
  Dat is een lijn die ook naar Engeland loopt.
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wie weet dat dan wel?
  De heer Langendoen:
  De verantwoordelijke mensen binnen het IRT, de heer Lith.
  De voorzitter:
  En daar zijn geen informanten van Haarlem voor gebruikt?
  De heer Langendoen:
  Nou, mijnheer de voorzitter…
  De voorzitter:
  Daar wilt u niet op antwoorden?
  De heer Langendoen:
  Daar antwoord ik niet op.
  De voorzitter:
  Wij zitten met de tijd, mijnheer Langendoen. Ik wil u nog iets
  vragen over wat u net zei op de vraag of u de trajecten nog wel
  controleerde. U zei: de trein stopt zeker, als de criminele
  organisatie wordt opgerold. Maar als de criminele organisatie nu
  niet wordt opgerold, bent u dan wel in staat om de trein te
  stoppen?
  De heer Langendoen:
  Ja, natuurlijk. Zoals ik al zei, worden er per geval, per keer,
  afspraken gemaakt. Dat impliceert dat op enig moment de trein tot
  stoppen kan worden gebracht. Alleen met het ontmantelen van een
  organisatie, wordt die acuut tot stoppen gedwongen.
  De voorzitter:
  Is het niet zo dat het juist door de belangrijke rol die
  informanten soms spelen, in feite onmogelijk is om zelf de regie te
  behouden en hen te stoppen wanneer jij dat wilt als politie?
  De heer Langendoen:
  Ik heb niet het idee dat wij in het IRT-geval niet de regie in
  handen hebben gehad.
  De voorzitter:
  U denkt dat nog steeds, ondanks alle kilo’s die u er doorheen
  ziet gaan?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wie runde nu eigenlijk wie?
  De heer Langendoen:
  Ik denk dat dat duidelijk is: de politie runt de
  informanten.
  De voorzitter:
  En de informanten runnen niet soms de politie?
  De heer Langendoen:
  Neen, absoluut niet.
  De voorzitter:
  Vanochtend zei de heer Teeven dat hij in feite twijfelt of dat
  nog wel zo is. Hij zei dat als officier. Dat is iemand die dus ook
  met u heeft samengewerkt.
  De heer Langendoen:
  Die opmerking laat ik geheel voor de verantwoordelijkheid van
  de heer Teeven.
  De voorzitter:
  Als je nu de hoeveelheden ziet die ermee gemoeid zijn, kun je
  dan nog steeds zeggen dat u de zaken helemaal gerund hebt?
  De heer Langendoen:
  Juist.
  De voorzitter:
  U?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  En u was slimmer dan al uw tegenspelers?
  De heer Langendoen:
  U bedoelt de criminele tegenspelers?
  De voorzitter:
  Die had u op afstand natuurlijk ook.
  De heer Langendoen:
  Ja, maar ik vind het moeilijk om een waarde-oordeel over
  mijzelf uit te spreken.
  De voorzitter:
  Neen, ik vraag u…
  De heer Langendoen:
  Ik ben er nog steeds voor de volle 100% van overtuigd dat de
  politie de informanten runde en niet andersom.
  De heer Rouvoet:
  Als ik het goed begrijp, is het wel zo dat, als u een partij
  die binnenkomt, wilt pakken, maar de positie van de informant loopt
  gevaar, dit te allen tijd een doorslaggevend argument is om de
  trein maar te laten rijden.
  De heer Langendoen:
  Per keer wordt het gevaar voor de informant afgewogen, als een
  partij gepakt wordt. In principe moet de partij gepakt worden in de
  tweede of de derde hand. Als de informant gevaar loopt, kan dat
  evenwel van doorslaggevende betekenis zijn om het niet te
  doen.
  De voorzitter:
  Des te dieper de informant erin zit, des te moeilijker kun je
  het dus stoppen.
  De heer Langendoen:
  Dat vind ik niet.
  De voorzitter:
  Dan is er toch des te meer gevaar?
  De heer Langendoen:
  Ik denk niet dat u het zo kunt vertalen.
  De heer Rabbae:
  Kunnen wij niet stellen dat uit het feit dat u de commissie
  niet wilt informeren, omdat u bang bent dat mensen in gevaar komen,
  juist het bewijs te halen is dat criminelen uw organisatie
  feitelijk nog steeds runnen, hoewel u formeel van opvatting bent
  dat u de criminelen runt?
  De heer Langendoen:
  Neen, absoluut niet. Als het beeld ontstaan is dat ik de
  commissie niet wil informeren, dan is dat onjuist. Ik ben te allen
  tijde bereid om u volledig te informeren. In de openbaarheid is dat
  echter ten enenmale onmogelijk. Achter gesloten deuren of op een
  andere manier is dat wel te allen tijde mogelijk, maar niet
  openbaar.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog een vraag stellen over het Rotterdamse traject. U
  hebt op 21 september 1993 gesproken met de heer De Groot. U hebt
  toen gezegd: in Amsterdam is het misgegaan, want de PG was er niet
  van op de hoogte. Hebt u daarna nog van de heer De Groot gehoord of
  hij zijn procureur-generaal over dit traject heeft
  genformeerd?
  De heer Langendoen:
  Neen, ik heb het alleen bij de heer De Groot aangegeven. De
  heer De Groot vond het een goed idee. Hij had veertien dagen later
  toch een afspraak met zijn nieuwe PG en dan zou hij dit onderwerp
  ter sprake brengen. Ik heb echter nooit teruggekoppeld gekregen of
  hij dat wel of niet gedaan heeft. Ik denk ook niet dat het mijn
  verantwoordelijkheid is om daar later weer naar te informeren bij
  de heer De Groot. Ik heb het alleen aangegeven, omdat ik het zag
  als een valkuil in het Amsterdamse.
  De heer Koekkoek:
  Het was een informatieve vraag.
  De voorzitter:
  Bent u zelf bij enige officier nagegaan of een
  procureur-generaal toestemming had gegeven voor de methode?
  De heer Langendoen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Waarom vroeg u dan aan de heer De Groot om dat wel te
  doen?
  De heer Langendoen:
  Het IRT spatte uit elkaar. Er ontstaan dan gesprekken en er
  komen allerlei kranteartikelen waaruit zou kunnen worden afgeleid
  dat de procureur-generaal niet op de hoogte was van de methode. Er
  is wat rumoer in Rotterdam. Men wordt onzeker. Men vraagt mij om
  naar Rotterdam te komen. In dat gesprek zeg ik de heer De Groot dat
  het volgens mij een van de problemen was dat de PG in Amsterdam
  niet op de hoogte was. Ik heb hem toen gevraagd of hij zijn PG
  ervan in kennis had gesteld. Dat had hij toentertijd niet gedaan.
  Hij vond het echter een goede suggestie en zou het vervolgens wel
  doen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Langendoen, wij komen voor vandaag aan het einde van
  het verhoor met u. Na het zicht op uw kasboek willen wij mogelijk
  nog met u spreken over de precieze rol van de politie in het
  traject, met inachtneming van de informant. Ook willen wij nog
  spreken over de hele problematiek van de dekladingen. Verder hebben
  wij ook nog niet met u gesproken over het zogenaamde sap-traject.
  Ik hoop dat u dus bereid bent om nogmaals voor ons te verschijnen.
  De tijd ontbreekt ons namelijk om al deze onderwerpen nu af te
  doen.
  De heer Langendoen:
  Ik ben uiteraard bereid om terug te komen.
  De voorzitter:
  U bent daartoe bereid. En u bent ook bereid om met ons een
  afspraak te maken over de financile administratie die u hebt?
  De heer Langendoen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan dank ik u wel. Sluiting 14.10 uur


  Inhoudsopgave en zoeken