• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer M. van Steeg

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 33

  29 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 29 september 1995 in
  de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  de heer M. van Steeg
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae (later), Rouvoet en Vos, alsmede de heer
  Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Misschien is het goed om allereerst twee
  praktische mededelingen te doen. Mevrouw Aiking, ons medelid, is
  nog steeds ziek. De heer Rabbae, ons medelid, bevindt zich op dit
  moment in een trein bij Gouda. Die trein wordt opgehouden door ofte
  wel een stroomstoring ofte wel een ongeluk dat zich daar heeft
  voorgedaan. Aan de orde is het verhoor van de heer M. van Steeg,
  geboren op 11 juli 1941 te Nijkerk. Mijnheer Van Steeg, wilt u
  opstaan voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen eed
  luidt: ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid
  zal zeggen.
  De heer Van Steeg:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Steeg, u werkt al sinds 1962 bij de politie in
  Utrecht. Kunt u kort zeggen welke functies u allemaal doorlopen
  heeft?
  De heer Van Steeg:
  In 1962 ben ik naar school gegaan en in oktober 1963 daar
  afgekomen. Toen ben ik begonnen met uniformdienst en heb dat negen
  jaar gedaan. Vervolgens ben ik naar de recherche gegaan in de
  functie van tactisch rechercheur. Deze functie heb ik vervuld tot
  1977. Toen ben ik bevorderd tot ploegenbrigadier voor een groep
  rechercheurs bij de tactische recherche. Daarnaast heb ik functies
  vervuld bij het RBT. Naast ploegenbrigadier was ik dus cordinator
  in RBT-verband, ad-hoc natuurlijk. Vervolgens heb ik een groep
  overvallen begeleid. Ik ben dus chef van de groep overvallen in
  Utrecht geweest. Daarna heb ik nog ruim een jaar een bureau
  Criminaliteit gerund. Dat was een administratief bureau. In 1984
  was ik daar in verband met de overgang van de zware, georganiseerde
  criminaliteit naar de recherche en van de lichtere vorm van
  criminaliteit naar de uniformdienst. Na dat jaar ben ik teruggegaan
  naar de tactische recherche. Daar ben ik opnieuw bij de groep
  overvallen terechtgekomen. Daar heb ik weer RBT-werk gedaan. Dat
  heb ik gedaan tot februari 1989. Toen ben ik naar de CID gegaan.
  Daar heb ik gewerkt totdat er in april 1993 de nieuwe organisatie
  kwam. Vervolgens ben ik in de nieuwe organisatie bij de RCID
  gebleven, maar dan bij de regiopolitie in Utrecht. Voor die tijd
  was ik bij de gemeentepolitie.
  De voorzitter:
  In 1989 bent u bij de Criminele inlichtingendienst gaan werken.
  Hoe werd het werk toen bij die dienst gedaan? Wat ging u doen? Had
  u regels, had u een duidelijke opzet?
  De heer Van Steeg:
  De regels waren “betrekkelijk”. Er was een RCID-reglement. Ik
  meen dat het toen nog een voorlopig RCID-reglement was. Voor de
  rest heb ik van met name mijn voorganger en de collega-medewerkers
  het vak geleerd. In die tijd gingen wij ook informatie halen in de
  criminele wereld. Wij runden informanten, zoals wij dat in feite nu
  nog doen. Alleen, ondertussen is er wel wat veranderd. De vormen
  van criminaliteit zijn zwaarder geworden en daarop moet je je als
  CID richten.
  De voorzitter:
  Wat zijn de verschillen? Wat leerde u destijds? U leerde het
  vak in de praktijk, maar hoe ging dat? Als tactisch rechercheur had
  u toch al contacten in de criminele wereld.
  De heer Van Steeg:
  Wat mijzelf betreft waren die contacten in de criminele wereld
  zeer beperkt. Er waren weleens verdachten in de verhoorkamer die
  wat wilden vertellen en die dan later, als zij weer op vrij voeten
  waren, je nog eens opbelden en een verhaal kwijt wilden. Wat ik in
  die gevallen dan hoorde, was zo’n beetje de informatie die via mij
  het korps binnenkwam.
  De voorzitter:
  Wat deed u dan met zo’n verhaal?
  De heer Van Steeg:
  Die verhalen werden op informatieformulieren getypt en die
  werden ter beschikking gesteld van de CID.
  De voorzitter:
  Dat was ook voor 1989 al zo?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Had u daar toen al formulieren voor?
  De heer Van Steeg:
  Er waren toen in ieder geval formulieren voor. Omstreeks 1989,
  misschien iets eerder, hadden we de bekende vier maal
  vier-formulieren. Daarop werden coderingen aangebracht over de
  betrouwbaarheid van de informanten. Kort daarvoor hadden wij nog
  setjes waarop de informatie als het ware werd neergelegd, maar die
  was dan nog niet gecodeerd.
  De voorzitter:
  Setjes?
  De heer Van Steeg:
  Ja, dat was een vierdelige set waarop de informatie verwerkt
  werd, zodat er niet gekopieerd hoefde te worden.
  De voorzitter:
  Dat gebeurde nog niet met een computer?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  U had gewoon een bak met kaartjes.
  De heer Van Steeg:
  Ja, bij de CID had men een bak met kaartjes die men maakte naar
  aanleiding van die formulieren.
  De voorzitter:
  Werd daarmee alleen gewerkt naar aanleiding van wat informanten
  vertelden of gingen ook de tips uit het korps daarin?
  De heer Van Steeg:
  Alles. Voor zover ik daar zicht op had in de tactische tijd
  ging alle informatie die binnenkwam op die formulieren. In mijn
  beleving ging veelal die informatie het CID-systeem in, voor zover
  je van een systeem kon spreken. In ieder geval was er een
  kaartenbak.
  De voorzitter:
  Van hoeveel mensen waren de gegevens in de kaartenbak
  opgeslagen toen u in 1989 kwam?
  De heer Van Steeg:
  Daar heb ik nooit navraag naar gedaan, maar ik denk: vreselijk
  veel.
  De voorzitter:
  Hoeveel?
  De heer Van Steeg:
  Op dit moment staan er 4800 CID-subjecten van de Utrechtse
  regio in de kaartenbak. Dat heb ik van de week na laten
  vragen.
  De voorzitter:
  En hoeveel grijze-velders?
  De heer Van Steeg:
  Daarvan zijn er 325. In de tijd waarover wij het nu hebben,
  stonden er meer in. Toen in 1989 de automatisering werd ingevoerd,
  is er een opschoning geweest. Daarbij is er het een en ander aan
  CID-subjecten uitgehaald.
  De heer Vos:
  Mijnheer Van Steeg, wat moet je gedaan hebben om in de
  kaartenbak terecht te komen?
  De heer Van Steeg:
  Vandaag de dag?
  De voorzitter:
  Wat moest je en wat moet je daarvoor gedaan hebben? Dus eerst
  hoe het vroeger was en dan hoe het vandaag de dag is.
  De heer Van Steeg:
  Het CID-reglement geeft aan, dat wanneer je voor CID-subject in
  aanmerking komt…
  De heer Vos:
  Maar wat vindt u ervan?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind het heel goed dat die regeling er is en dat dus niet
  iedereen, u of ik, zomaar in een kaartenbak opgenomen kunnen
  worden, omdat bijvoorbeeld mijn buurman of buurvrouw een verhaal
  over mij vertelt. Nee, er moeten dingen over je vertelt worden die
  je daadwerkelijk tot CID-subject maken.
  De heer Vos:
  Maar dat is een enigszins formeel antwoord. Kunt u precies
  aangeven hoe iemand vroeger in de kaartenbak kwam en hoe hij er nu
  in komt?
  De heer Van Steeg:
  Vroeger kwam men eerder in de kaartenbak. Als men bijvoorbeeld
  zei: die vent is bezig met het stelen van auto’s, kwam die man
  destijds heel snel in de kaartenbak. Nu kijkt men heel nadrukkelijk
  of men aan de voorwaarde voldoet om in de kaartenbak te kunnen
  komen; of men dus verdacht wordt van een aantal met naam genoemde
  ernstige misdrijven, zoals het CID-reglement aangeeft.
  De voorzitter:
  Het CID-reglement geeft toch geen voorbeeld van
  misdrijven?
  De heer Van Steeg:
  Het CID-reglement noemt een aantal zaken.
  De voorzitter:
  Het moeten toch misdrijven zijn die een bedreiging voor de
  rechtsorde vormen? Die staan toch niet gespecificeerd?
  De heer Van Steeg:
  Er wordt in het CID-reglement onderscheid gemaakt tussen
  ernstige, met naam genoemde misdrijven en misdrijven, waarvan
  iemand verdacht kan worden, en misdrijven die de rechtsorde
  aantasten.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Van Steeg, u gebruikt het woord “verdacht”. Zijn
  momenteel alle CID-subjecten verdachten?
  De heer Van Steeg:
  Formeel, juridisch gezien, zou je kunnen stellen dat zij niet
  allemaal verdachten zijn, althans niet in die zin dat je op grond
  van het Wetboek van Strafvordering tot aanhouding over kunt gaan.
  Dat is niet geval. Het Wetboek van Strafvordering spreekt over
  strafbare feiten of bepaalde omstandigheden. In dezen is het woord
  “verdachte” echter al gauw op zijn plaats.
  De heer Rouvoet:
  Maar in de praktijk bestaat het grootste deel van de bak uit
  verdachten?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even terugkomen op de vraag hoe je in de praktijk in
  die bak komt. U zei zojuist, dat het destijds voldoende was als
  iemand bij wijze van spreken zei: dat is een kwaaie. Hoe is dat
  nu?
  De heer Van Steeg:
  Het formulier geeft al aan dat een en ander getoetst moet
  worden. Komt de informatie van een betrouwbare informant? Heeft hij
  de informatie van horen zeggen of heeft hij zelf iets gezien? Van
  wie heeft hij wat gehoord? Dat zijn allemaal vragen die de CID’er
  stelt als mensen informatie komen verstrekken. Er wordt dus veel
  meer doorgevraagd; niet het loze verhaal geldt. Op het moment dat
  men met verhalen komt die onderbouwd worden met bijvoorbeeld het
  gegeven dat de persoon over wie gesproken wordt reeds antecedenten
  op het bewuste gebied heeft gekregen, dan komt die persoon al gauw
  in aanmerking voor opname als CID-subject.
  De voorzitter:
  Wij hebben in verschillende regio’s gezien dat de praktijk als
  volgt was: als je naam de eerste keer genoemd wordt en het lijkt
  terecht dat je naam in de bak komt, dan kom je in het grijze veld.
  Gebeurt dat twee keer, dan promoveer je automatisch tot
  CID-subject.
  De heer Van Steeg:
  Nee, zeker niet automatisch. Dat vind ik niet.
  De voorzitter:
  Dat vindt u niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Maar er zit toch wel een bepaalde logica in: gelijk de eerste
  keer nog niet CID-subject, maar kom je binnen zes maanden nog een
  keer terug, dan wel?
  De heer Van Steeg:
  Zes maanden vind ik al een vrij lange tijd. U kunt dit niet zo
  stellen. Men wordt een tweede keer niet meteen overgeheveld van het
  grijze veld naar CID-subject.
  De voorzitter:
  Maar daar zou wel een reden voor zijn. Je mag de gegevens van
  iemand in het grijze veld immers maar zes maanden bewaren. Na zes
  maanden moet u het bestand toch opschonen?
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk, maar als je in die zes maanden over de betrokken
  persoon geen informatie krijgt, dan zou het toch gek zijn dat je
  als het ware geforceerd…
  De voorzitter:
  Nee, maar ik zei dat als je twee keer binnen zes maanden
  aangemeld wordt, je dan CID-subject wordt. Vervolgens gaat de
  termijn van vijf jaar in. Dat is toch de praktijk?
  De heer Van Steeg:
  Maar u zegt: na twee keer. En ik zeg: niet na twee keer,
  althans niet zonder meer. Ook die tweede keer moet er sprake zijn
  van een duidelijk feit en moet er een duidelijk verhaal gehouden
  worden. Als iemand de eerste keer met een vaag verhaal komt en de
  tweede keer houdt iemand weer een vaag verhaal, dan zou het toch te
  gek zijn dat de bewuste persoon als CID-subject opgenomen
  werd.
  De voorzitter:
  Wat doet u dan met twee vage verhalen?
  De heer Van Steeg:
  Na twee vage verhalen is de bewuste persoon nog steeds een
  grijze-velder. Komt er binnen die zes maanden geen duidelijk
  verhaal, dat gaan de gegevens van die persoon eruit.
  De voorzitter:
  En wat gebeurt er dan met die informatie?
  De heer Van Steeg:
  Weg.
  De voorzitter:
  Door de versnipperaar?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Staat er over die persoon dan ook niets meer in een
  boekje?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Toen u nog met die kaartenbak werkte, werkte u toen nog wel met
  opschrijfboekjes?
  De heer Van Steeg:
  Destijds was dat zeker zo. Men wilde toen de informatie meer
  behouden. Als men dacht: die persoon kan niet in het systeem, zocht
  men naar een andere mogelijkheid om gegevens op te slaan.
  De voorzitter:
  En waar sloeg u die dan op?
  De heer Van Steeg:
  In die tijd was er zeker een ordner die deze informatie
  bevatte. Nu hebben we een computer en daar zit de informatie in.
  Als de zes maanden om zijn, hoeft er bij wijze van spreken slechts
  op een knop gedrukt te worden en de informatie is weg.
  De voorzitter:
  En wanneer heeft u die ordners opgeruimd?
  De heer Van Steeg:
  Dat is in fasen gegaan. In 1989, bij de invoering van de
  automatisering, is in ieder geval een hele hoop weggegaan. Toen is
  heel nadrukkelijk nagegaan wat wij nog kunnen behouden en wat niet.
  Het bestand is bij die gelegenheid geschoond. Wij zijn vrij recent
  – ik denk, het afgelopen jaar – daarin nog verder gegaan en wij
  hebben een hele hoop informatie die op papier stond, ook door de
  versnipperaar gehaald, omdat wij het allemaal in geautomatiseerde
  systemen hebben. Wat dat betreft, is de kans dat dingen bewaard
  blijven, die niet bewaard mogen blijven, nog kleiner.
  De voorzitter:
  Was er een speciale aanleiding, dat u nog eens bent gaan
  kijken: wat hebben wij allemaal staan?
  De heer Van Steeg:
  De aanleiding is, denk ik, het feit geweest dat wij verhuisd
  zijn en een nieuwe organisatie zijn ingegaan en toen geconfronteerd
  werden met zoveel ballast aan papier, waar nooit meer wat mee
  gedaan wordt en waar nooit meer naar gekeken werd, dat het gewoon
  een veel betere situatie was dat al die ballast, die toch in de
  computer zat, wegging en vernietigd werd en wij ons beperkten tot
  datgene wat wij mochten bewaren. Zo is het op dit moment.
  De voorzitter:
  U bent praktisch, de laatste vijf, zes jaar, steeds bezig
  geweest met het CID-werk. Maakte u nu de keuze wie er wel of niet
  in kwam, deed de runner dat of deed Dros, als uw chef, dat? Hoe
  gaat dat in de praktijk?
  De heer Van Steeg:
  Dan moet ik iets vertellen van de organisatie in Utrecht. Wij
  zitten in een nieuwe organisatie en werken als CID in vier
  verschillende clusters: eentje Oost, eentje West en eentje stad –
  dat zijn de clusters waar de informatie ingewonnen wordt – en wij
  hebben een centraal cluster in Zeist: voorlopig nog in Zeist; dat
  gaat binnenkort naar Soest. Dat is het hart van onze CID; daar
  wordt alle informatie opgeslagen en vastgelegd. Aan de drie
  verschillende clusters hebben wij een CID-verwerker; onder mijn
  verantwoordelijkheid werkt dus n CID-verwerker. Die voert het in;
  die is daartoe opgeleid, kan ook goede inschattingen maken en in
  twijfelgevallen overlegt hij het met mij. Daarnaast hebben wij
  centraal, in Zeist, de verwerker zitten, waar een hele hoop
  informatie binnenkomt van buiten de CID-inwinning: het wordt
  bijvoorbeeld van buiten, van andere CID’en, bij ons ingeslagen.
  Daar zitten ook dezelfde mensen; die werken er ook weer onder
  verantwoordelijkheid van een teamleider CID. Misdaadanalyse is dat,
  een gecombineerde afdeling; het wordt er onder zijn
  verantwoordelijkheid ingevoerd.
  De voorzitter:
  Ziet u nu alle namen die er bij Utrecht-West ingaan?
  De heer Van Steeg:
  Ja, alle namen zie ik.
  De voorzitter:
  Zegt u ook wel eens: die niet?
  De heer Van Steeg:
  Dat gebeurt. Over het algemeen zijn dat de twijfelgevallen. Als
  een collega-verwerker daarmee komt, dan is het dat wij overleggen,
  van: kan het of kan het niet? Ja, dan gebeurt het.
  De voorzitter:
  Is het nu in principe de runner die het beslist of de
  verwerker?
  De heer Van Steeg:
  Nee, de runner beslist het zeker niet.
  De voorzitter:
  Dus, in principe de verwerker?
  De heer Van Steeg:
  De verwerker, samen met mij, ja.
  De voorzitter:
  Gaat u in geval van twijfel nog wel eens verder, naar boven in
  de lijn?
  De heer Van Steeg:
  Nee, dat heb ik nooit gedaan.
  De heer Vos:
  Hoe vaak weigert u een CID-subject? Als u nu op een maand
  terugkijkt en kijkt naar de gegevens die toen zijn binnengekomen,
  hoe vaak heeft u dan gezegd: “Als ik deze man of deze vrouw zie,
  dan is dat helemaal geen CID-subject”?
  De heer Van Steeg:
  Als hij eenmaal CID-subject is, dan is hij dat en dan mag hij
  het, normaal gesproken, vijf jaar blijven.
  De heer Vos:
  Nee, wij hebben het over de aanmerking als CID-subject. Daarin
  vervult u een rol. De verwerker doet het en problemen worden aan u
  voorgelegd. Ik wil graag van u weten: hoe vaak komt het nu voor dat
  u zegt: verwerker, ten onrechte ben je bezig iemand als CID-subject
  aan te merken?
  De heer Van Steeg:
  Nee, dat komt vrijwel niet voor. Ik kan mij zelfs geen geval
  voorstellen waarbij ik dat heb moeten zeggen.
  De heer Vos:
  Het accent ligt mogelijk dus toch bij de verwerker, of heeft
  die goede richtlijnen van u?
  De heer Van Steeg:
  Die heeft zeker goede richtlijnen. Die is daartoe opgeleid en
  heeft wat dat betreft een cursus gevolgd in Zutphen. Die doet dit
  werk al jaren en naar volle tevredenheid. Het wordt overigens op
  het centrale cluster nog weer eens door een afstandelijk iemand,
  onder leiding van de teamleider daar, gecontroleerd of bij zaken
  die er elders ingevoerd zijn – dan praat ik over alle verwerkers in
  de regio Utrecht – de informatie op een juiste manier is verwerkt
  en of er mogelijk fouten of vergissingen zijn gemaakt. Dan wordt
  het alsnog gecorrigeerd.
  De voorzitter:
  Heeft de korpsleiding zich ooit wel eens met deze praktische
  dingen beziggehouden?
  De heer Van Steeg:
  Niet in die zin dat de korpsleiding gekeken heeft: is dit nu
  een CID-subject, of een opvraag heeft gedaan van een CID-subject en
  daar inhoudelijk naar gekeken heeft. Maar de korpsleiding heeft
  zich bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk bemoeid met het moment waarop
  het geautomatiseerd ging worden en met het moment waarop wij de
  nieuwe organisatie ingingen en op verschillende locaties de
  informatie in gingen kloppen. U kunt zich immers voorstellen dat
  dit gaat via telefoonlijnen die beveiligd moeten worden. De heer
  Wiarda heeft zich daar zeer persoonlijk en nadrukkelijk mee
  bemoeid.
  De voorzitter:
  Ik bedoel: met het praktische werk?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  U heeft zich in een ander verband nog wel eens wat krasser
  uitgelaten over het verstand dat de korpsleiding heeft van het
  CID-werk.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kras was?
  De heer Van Steeg:
  Dat was zo kras dat ik zei, dat Jan Wiarda veel verstand heeft
  van het managen van ons korps en ik van het CID-werk, en dat wij
  het ieder op ons eigen vlak moeten doen. Ik denk dat dit heel goed
  werkt. Uiteraard heeft hij wel de taak van controleren en daar
  heeft hij weer een afdelingschef voor.
  De voorzitter:
  Als hij er helemaal geen verstand van heeft, hoe kan hij,
  Wiarda, uw hoofdcommissaris, het dan controleren?
  De heer Van Steeg:
  De grote lijnen moet hij natuurlijk weten, maar van het werk op
  de werkvloer hoeft hij, in mijn beleving, maar ten dele te weten.
  Boven mij zit nog een afdelingschef die mij weer kan
  controleren.
  De voorzitter:
  Heeft de officier van justitie wel eens gevraagd: jongens, hoe
  wordt men nu bij jullie CID-subject en hoe niet? Heeft die er wel
  eens gezag over uitgeoefend?
  De Van Steeg:
  Nee, in mijn beleving niet.
  De voorzitter:
  Nooit?
  De heer Van Steeg:
  Nee, over het bepalen of iemand CID-subject wordt of niet, heb
  ik nog nooit een CID-officier van justitie horen praten, in de zin
  dat er gestructureerd of ad hoc iets geweest is van: we roepen de
  club bijeen en de CID-officier gaat zich er eens mee bemoeien of
  wij dat nu wel goed hebben gedaan. Nee.
  De voorzitter:
  Dat is nooit in die gesprekken naar voren gekomen…
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  …dat de CID-officier aan u vroeg: hoe doet u dat nu?
  De heer Van Steeg:
  Nee, noch mevrouw Van der Molen, noch mijnheer Van der Kerk
  hebben daar met mij gesprekken over gehad.
  De voorzitter:
  Het kan toch vergaande consequenties hebben?
  De heer Van Steeg:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Want je kunt makkelijk een OT, een observatieteam, achter je
  aan krijgen. Naar CID-subjecten kunnen veel onderzoeken gestart
  worden, enz. Dat zult u niet zo gauw doen ten aanzien van een niet
  CID-subject.
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Het is dus in de praktijk een heel belangrijke
  scheidslijn.
  De heer Van Steeg:
  Ja, dat vind ik ook.
  De heer Vos:
  Mijnheer Van Steeg, heeft u wel eens zodanig getwijfeld, dat u
  dacht: ik zou nu wel eens willen praten met een CID-officier over
  de vraag of dit een object zou behoren te zijn? Of had u nooit
  reden om daaraan te twijfelen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, ik heb nooit reden gehad om daaraan te twijfelen. Het is
  wel zo dat ik mijn werk doe samen met een afdelingschef; in de
  eerste jaren dus met de heer Dros; ook nu heb ik weer een
  afdelingschef. Die afdelingschef is er altijd gebleven en ik ben op
  het moment in de gelukkige omstandigheid dat ik nog drie andere
  teamleiders om mij heen heb, met wie ik, als dat nodig is, kan
  “sparren”. Wat dat betreft wordt er wel overlegd, maar als u praat
  over “CID-subject wel of niet”, dan is het niet zo dat daar
  voortdurend gesprekken over zijn, in de zin van: kan hij nu wel of
  niet opgenomen worden? Nee, dat is heel betrekkelijk, tot
  niet.
  De voorzitter:
  Maar is het nu zo dat eigenlijk bepaalt waar de officier van
  justitie die sinds kort officieel het gezag heeft over de CID, over
  moet beslissen? U vraagt en zij of hij geeft antwoord, maar als u
  niet als het ware een vraag voorlegt, dan blijft het in feite
  stil?
  De heer Van Steeg:
  Ja, dan blijft het stil.
  De voorzitter:
  Dus het hangt van u af, of u zegt: dat leg ik voor en dat
  niet?
  De heer Van Steeg:
  Als u praat over “CID-subject”, dan wel. Als we praten over
  andere omstandigheden, met betrekking tot…
  De voorzitter:
  Neemt u het scala eens door, waarvan u zegt: dat hoef ik niet
  te bespreken met m’n officier? Geeft u eens aan hoe dit vroeger was
  en hoe het nu is, want er zal wel verandering in zitten?
  De heer Van Steeg:
  Er zit niet zoveel verandering in, denk ik. Over “CID-subject”
  bijvoorbeeld wordt niet gesproken met een CID-officier. Maar
  helemaal aan de andere kant: zaken als een strafbaar feit dat een
  informant/infiltrant zou moeten of zou willen plegen, of een
  omstandigheid dat er een U-bochtconstructie moet worden toegepast
  of dat er bijvoorbeeld een straf opgeschort moet worden – dat soort
  dingen bespreek je allemaal wel met de officier.
  De voorzitter:
  Dat laatste voorbeeld, straf opschorten, moeten wij even bij de
  hand houden. Misschien kunnen we nu terug naar de methodieken en de
  methoden die u verder gebruikt bij de inwinning van de informatie.
  Welke methoden gebruikt u in het CID-werk?
  De heer Van Steeg:
  Ja, wij hebben inkijkoperaties gebruikt; wij hebben wel een
  camera geplaatst. Als u praat over methoden: de U-bochtconstructie
  is verschillende keren toegepast.
  De voorzitter:
  Kunt u de U-bochtconstructie nog even uitleggen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, soms denk ik: je hebt een U- en een
  L-bochtconstructie.
  De voorzitter:
  Legt u ze allebei dan uit.
  De heer Van Steeg:
  De U-bochtconstructie betreft in mijn beleving de situatie dat
  er in Utrecht bijvoorbeeld een informatie binnenkomt, waarvan je
  zegt: om afschermingstechnische redenen kan het feit niet in de
  openbaarheid komen dat het uit Utrecht komt. Wij zoeken dan een
  partner, bijvoorbeeld Amsterdam, en wij vragen aan Amsterdam:
  willen jullie deze informatie overnemen en vervolgens terug laten
  komen als zijnde informatie in Amsterdam ingewonnen, en die terug
  bij Utrecht insluizen? Dat is de U-bochtconstructie.
  De heer Vos:
  Wat zijn, voor alle duidelijkheid, afschermingstechnische
  redenen?
  De heer Van Steeg:
  Afschermingstechnische redenen zijn er, indien, als de
  informatie zoals die is opgemaakt, in de openbaarheid komt – dus te
  zijner tijd in een proces-verbaal zal worden opgetekend – de
  informant niet veilig is. Dan zal iedereen uit de omgeving van de
  verdachte, de medeverdachten of een hoofdverdachte, bedenken en
  zien: h, dit komt van mijnheer X af.
  De heer Vos:
  Weet u een feitelijk voorbeeld?
  De heer Van Steeg:
  Ik kan hypothetisch voorbeelden noemen.
  De voorzitter:
  Noemt u eens een voorbeeld van wat u bij de hand hebt gehad, op
  zo’n manier dat het geen schade kan doen.
  De heer Van Steeg:
  Nu, een informant die gezien heeft dat er in een bepaald pand
  vuurwapens liggen; wij weten alleen maar dat die informant het
  gezien heeft. De informant weet het en de verdachte weet het, die
  twee, en daarbij komt dat de informant in Utrecht of in de omgeving
  van de verdachte woont. Op het moment dat de informant deze
  informatie ter beschikking stelt aan Utrecht en de informatie in de
  openbaarheid komt, zal het heel gauw duidelijk zijn voor de
  betrokken verdachte dat deze informatie van die informant af komt.
  Bij het toepassen van deze constructie zoek je naar mogelijkheden
  en vraag je je af: waar heeft de verdachte bijvoorbeeld nog meer
  contacten? Als dan blijkt dat hij veelvuldig in Amsterdam komt, zou
  je gebruik kunnen maken van die wetenschap en zeggen: we gaan wat
  zand in de ogen van de verdachte strooien en wij gaan de
  U-bochtconstructie toepassen.
  De voorzitter:
  Heeft u het ook wel eens zo gedaan, dat u het uit meerdere
  steden liet terugkomen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker; dat heeft u nooit gedaan?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Altijd maar uit n stad?
  De heer Van Steeg:
  Ja, natuurlijk.
  De voorzitter:
  Ik vraag dit, omdat er ook een voorbeeld is waarbij de
  CID-informatie vanuit n bron, uit verschillende korpsen bleek terug
  te komen. Want dat kan natuurlijk niemand controleren: u kunt het
  aan Amsterdam vragen, u kunt het aan Rotterdam vragen en als zij
  het allebei doen, heb je twee bronnen.
  De heer Van Steeg:
  Ja, wie gaat er dan met zijn vingers omhoog staan? Ik niet, in
  ieder geval.
  De voorzitter:
  Dat doet u niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer Vos:
  Ik zou nog iets over de U-bocht willen vragen: vindt er dan
  geen opwaardering van de informatie plaats? Ik heb begrepen dat de
  U-bocht ook wel eens gebruikt wordt om informatie als het ware een
  zwaarder kaliber te geven.
  De heer Van Steeg:
  Ik doe dat niet. Wij doen dat, zo durf ik te zeggen, in Utrecht
  zeker niet. Gebruikelijk is dat wij in Utrecht de informatie
  opmaken en dat deze de (waarderings)codering meekrijgt die wij in
  kunnen vullen. Die kunnen wij ook alleen maar invullen, want wij
  hebben contact met de informant. Die krijgt die en die waardering
  en wij geven dat door aan het andere korps, aan de andere regio. De
  andere regio neemt die waardering over – ik vind in ieder geval dat
  dit zo moet; dat spreken wij ook af – en deze waardering komt
  uiteindelijk bij de tactische recherche terecht.
  De voorzitter:
  Heeft u er kennis van dat er wel eens opwaardering heeft
  plaatsgevonden?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Daar heeft u geen kennis van?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker?
  De heer Van Steeg:
  Dat weet ik zeker.
  De voorzitter:
  Dit, omdat wij daar ook van gehoord hebben.
  De heer Van Steeg:
  Ja, u heeft mij dit bij een vorige gelegenheid ook gevraagd:
  opwaardering via het CRI of zo, of via het buitenland. Nu, dat is
  voor mij echt waanzin.
  De voorzitter:
  Maar u kunt zich voorstellen hoe dat werkt?
  De heer Van Steeg:
  Ik kan mij van alles voorstellen.
  De voorzitter:
  Maar u kunt zich voorstellen hoe dat werkt?
  De heer Van Steeg:
  Ik kan mij van alles voorstellen.
  De voorzitter:
  Maar kunt u zich speciaal dit voorstellen? Kan het gebeurt
  zijn?
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk kan ik mij dat voorstellen. U zegt zelf dat het
  gebeurd is en ik kan het mij ook voorstellen. Maar als je dat doet,
  ben je niet integer bezig. CID-werk is toch werk dat – dat blijkt
  ook wel bij deze enqute – niet getoetst kan worden. Dus je moet
  ervoor zorgen dat alles heel goed in elkaar zit en dat je niet voor
  valkuilen zorgt die er helemaal niet hoeven te zijn.
  De voorzitter:
  Dan wil ik van u horen wat de L-bocht is.
  De heer Rabbae:
  Voordat u die gaat behandelen, wil ik de heer Van Steeg een
  vraag stellen, voorzitter. Is het bij toepassing van de U-bocht ook
  mogelijk dat de CID een door haar zelf gefabriceerd bericht laat
  veredelen, dus via een andere CID?
  De heer Van Steeg:
  Ik begrijp dat u denkt dat de mogelijkheid bestaat dat ik
  collega’s in het land met zoiets opzadel, dus dat ik tegen hen zeg:
  alsjeblieft, een hogere waardering en ik ben niet meer
  verantwoordelijk, maar jullie.
  De heer Rabbae:
  Nee, maar wel dat ik bijvoorbeeld als CID’er in stad X graag
  wil zien dat bepaalde informatie gebruikt wordt. Die informatie
  maak ik dan zelf, maar laat ik wel via een andere CID terugkomen
  als zijnde informatie van een andere CID.
  De heer Van Steeg:
  Nee. Dat kan ik toch zelf controleren. Als ik informatie opmaak
  of laat opmaken en die aanmerk met B3, moet die toch ook terugkomen
  als B3-informatie. Informatie die bij mij terugkomt heeft wel een
  kopje van Zaanstreek, Amsterdam, Den Bosch enzovoorts.
  De voorzitter:
  Dan nu de uitleg van de L-bocht.
  De heer Van Steeg:
  De L-bocht houdt in, dat Utrecht de informatie opmaakt. Om
  redenen die ik zojuist noemde, kan de informatie niet uit Utrecht
  komen. De informatie is bijvoorbeeld bestemd voor het korps
  Amsterdam. In dat geval maak je de informatie op en je vraagt of ze
  in Amsterdam die informatie over willen nemen op hun papier.
  Vervolgens geef je die aan de tactische recherche in Amsterdam. Dan
  heb ik niet de controle dat in dat korps dezelfde waardering aan de
  informatie wordt gegeven als wij er in Utrecht aan geven, maar als
  later dingen getoetst zouden moeten staan, staan wij voor de
  aangeleverde de informatie. Hierover ging de vraag van de heer
  Rabbae. De informatie staat dus in ons systeem als B3 aangemerkt.
  Als de informatie er elders als B2 uitkomt, hebben ze daar
  malversatie gepleegd. Maar ik heb dat nog nooit gemerkt. Laat dat
  duidelijk zijn.
  De voorzitter:
  U steekt af en toe twee vingers net boven de tafel. Daarmee
  geeft u aan: daarvoor kan ik staan de rechtszaal. Dat betekent het
  in feite.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  In de processen-verbaal wordt de waardering waarover u sprak
  toch niet genoemd?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  En nu is het systeem toch zo, dat altijd maar n CID-chef in de
  rechtszaal staat. En u moet dan maar hopen dat die persoon bestand
  is tegen hetgeen de advocaten van de verdachte vragen.
  De heer Van Steeg:
  In principe sta ik daar zelf. Voor informatie die door mij is
  opgemaakt, ga ik zelf staan. Daarbij durf ik het hoofd omhoog, de
  rug recht en de vingers omhoog te houden. Het is mogelijk dat de
  waardering niet in het verbaal staat, maar ik wil er in dit verband
  op wijzen dat je niet een proces-verbaal opmaakt met gegevens van
  onbekende bron. Daarop kan geen onderzoek gestart worden.
  De voorzitter:
  Maar het systeem is, dat men u moet kunnen vertrouwen?
  De heer Van Steeg:
  Ja. Daar komt het in feite op neer. Dit is iets vreemds binnen
  ons rechtssysteem. Dat vind ik ook. Daarom moet de zaak
  gecontroleerd worden. Het moet ook mogelijk zijn dat een
  rechter-commissaris bijvoorbeeld zegt: mijnheer Van Steeg, u hebt
  wel een mooi verbaal opgemaakt, maar hoe staat alles nu op het
  formulier? Tot nog toe is het niet voor gekomen dat het formulier
  op tafel moest komen.
  De voorzitter:
  Dat heeft u nog nooit voor een rechter-commissaris of bij een
  rechtbank op tafel hoeven leggen?
  De heer Van Steeg:
  Nee. Ik zou het ook niet zo gauw doen.
  De voorzitter:
  U zou het niet zo gauw doen?
  De heer Van Steeg:
  Maar ik vind wel dat dit in een uiterste geval zou moeten
  kunnen. Dan moet ik aan kunnen tonen – en dat zal ik altijd aan
  kunnen tonen – dat de gegevens die op het CID-formulier staan, op
  dezelfde manier in het proces-verbaal zijn verwoord. Als ik met
  mijn vingers omhoog sta en zeg: dit is een betrouwbare informant of
  meestal een betrouwbare informant, dan kan ik dat ook aantonen aan
  de hand van het formulier dat in mijn computer zit.
  De voorzitter:
  Is het mogelijk dat met een CID-nieuwe stijl in het
  proces-verbaal van de CID ook staat van welke middelen men gebruik
  heeft gemaakt c.q hoe betrouwbaar de bron was?
  De heer Van Steeg:
  Ik weet dat er in Nederland zelfs CID’en zijn waar dat al
  gebeurt.
  De voorzitter:
  Maar mondjesmaat.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Bent u daar voor?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Daar bent u tegen. Waarom?
  De heer Van Steeg:
  Je geeft daarmee soms weer wat prijs van de afscherming.
  De voorzitter:
  En u vindt dat die er moet kunnen blijven?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat die afscherming moet kunnen blijven bestaan. Als
  wij geen informanten meer af kunnen schermen, zullen onze
  informatiebronnen opdrogen. Dan is er geen CID meer. Dan zijn er de
  benodigde mensen niet meer. Niemand laat zich afschieten. Nu
  garandeert de CID de informanten dat zij beschermd worden, dat zij
  afgeschermd worden en dat hun identiteit niet bloot komt te liggen.
  Het zou dan toch te gek worden dat wij vervolgens verplicht werden
  om hun identiteit wel bloot te geven.
  De voorzitter:
  Maar als de rechter u daartoe zou verplichten?
  De heer Van Steeg:
  Dan doe ik het niet.
  De voorzitter:
  Doet u het niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat doet u niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  En als daardoor de zaak stuk gaat?
  De heer Van Steeg:
  Dan gaat de zaak stuk.
  De voorzitter:
  Dat is toch eigenlijk een onmogelijke positie. Dan is de
  informant belangrijker dan de zaak?
  De heer Van Steeg:
  U stelt nu dat de informant belangrijker is dan de zaak.
  De voorzitter:
  Ik drijf de zaak nu natuurlijk op de spits. U zei namelijk
  duidelijk…
  De heer Van Steeg:
  Omdat ik hier ook duidelijk wil zijn.
  De voorzitter:
  Graag!
  De heer Van Steeg:
  Nog niet zolang geleden ben ik met collega’s naar een cursus
  compareren geweest. Daarbij hebben wij met een spel een bepaalde
  situatie goed nagebootst. In die spelsituatie heb ik meegemaakt
  waar u op doelt, dus de rechter zei: toch moet u het zeggen. De
  officier vond ook dat ik het moest zeggen toen er geschorst
  werd.
  De voorzitter:
  Maar als de officier zegt: u moet het zeggen, dan moet u dat
  toch ook doen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dan ook niet?
  De heer Van Steeg:
  Ik zeg het dan in ieder geval niet. Ik vind dat ik het
  tegenover een informant die ik beloofd heb zijn identiteit niet
  prijs te geven, niet kan maken dat ik zijn identiteit wel
  prijsgeef. Dat zal ik nooit doen.
  De voorzitter:
  Maar u staat toch onder gezag van de officier. U kunt zoiets
  toch niet op eigen houtje beslissen.
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Als de officier nu zegt: mijnheer Van Steeg, het spijt me wel
  maar u moet een nadere indicatie geven.
  De heer Van Steeg:
  Nogmaals: dat is een hypothetische situatie. Zij heeft zich nog
  nooit voorgedaan, behalve dan in een spelsituatie.
  De voorzitter:
  Maar u bent nu heel duidelijk. Op zichzelf is dat goed, maar is
  het niet zo, dat de officier het gezag over u heeft?
  De heer Van Steeg:
  Ja, de officier heeft gezag over mij.
  De voorzitter:
  Stel dat die officier zegt: u moet meer indicaties gegeven.
  Zegt u dan “nee”?
  De heer Van Steeg:
  Als ik dan vind dat de betrokken informant als het ware bloot
  komt te liggen en het risico groot wordt dat hij afgeschoten wordt,
  zal ik die niet geven. Ik wil die liquidatie niet op mijn geweten
  hebben. En de officier kan ernaast zitten. Hij kan wel beweren:
  toch moet u het zeggen, maar dan laat ik het erop aan komen. Wat
  mij betreft mag het dan zo zijn, dat de rechtbank zegt: gijzelen
  die man. Maar ik heb dan veel vertrouwen in de officier en verwacht
  dat hij die gijzeling niet ten uitvoer zal leggen.
  De voorzitter:
  Juist, maar dan zegt u in feite tegen die officier: je kunt op
  het dak gaan zitten; je zaak gaat stuk en dat zij zo. Dat is de
  uiterste consequentie.
  De heer Van Steeg:
  Als uiterste consequentie zou dat zo kunnen zijn.
  De voorzitter:
  En om dit te veranderen, zou de officier eerst naar uw
  korpschef moeten gaan met de mededeling: dat moet Van Steeg nu toch
  echt zeggen? Van de officier zou u het niet aannemen…
  De heer Van Steeg:
  En van de korpschef wel, denkt u?
  De voorzitter:
  Van uw korpschef wel?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Want die heeft verstand van management en u van CID-zaken.
  De heer Van Steeg:
  Precies!
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Steeg, als ik het goed begrijp, zou u een
  ambtelijk bevel – daar gaat het natuurlijk om – negeren, vanwege
  zwaarder wegende belangen. Daar komt het eigenlijk op neer.
  De heer Van Steeg:
  Ik geloof dat ik duidelijk geweest ben. Als ik zeg dat ik het
  op een gijzeling aan laat komen, dan laat ik het ook op een
  gijzeling aan komen. Ik heb gekozen voor dit vak. Ik sta er
  helemaal achter. Ik vind het ook prima zoals alles nu loopt en ik
  weet dat dit de consequenties kunnen zijn. Maar nogmaals, zo’n
  uiterste geval is in de praktijk nog nooit voorgekomen en ik heb
  een hele hoop vertrouwen in de officier van justitie.
  De heer Koekkoek:
  Maar het gaat dan om heel zwaarwegende belangen.
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk. Daarom zeg ik: in al die tijd dat ik bij de CID
  werk, is dit nog nooit voorgekomen. Dat zegt natuurlijk wel iets.
  Dit betekent natuurlijk ook dat wij van tevoren ons werk goed
  gedaan hebben. Zo’n uiterste geval kan blijkbaar alleen maar in een
  spelsituatie voorkomen en niet in het echt.
  De heer Rabbae:
  Heeft u gemerkt, dat door deze afschermingsconstructie het
  aanbod aan informanten de laatste tijd aanzienlijk is
  toegenomen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ik wil terugkomen op de zaken die u eventueel wel met de
  officier bespreekt. Eerder heeft u gezegd, dat u grensverleggend
  bezig bent geweest. In welke opzichten bent u dat geweest?
  De heer Van Steeg:
  In de begintijd hebben wij zonder een officier te raadplegen
  weleens een kledingstuk gekocht van een gestolen partij. Aan de
  informant werd gevraagd: kun je aan zo’n ding komen? Die zei: dat
  kan wel. Hij ging het kledingstuk kopen, betaalde en wij betaalden
  hem weer. We staken het kledingstuk bij ons en gingen vervolgens op
  onderzoek. We gingen na of het kledingstuk behoorde tot de partij
  die weg was. Nu pleeg je over dat soort zaken overleg met de
  officier van justitie.
  De voorzitter:
  Wat vond u nog meer grensverleggend?
  De heer Van Steeg:
  In, ik meen, 1991, kon de CID op het openbaar ministerie nog
  een ambtenaar aantreffen die ons bijvoorbeeld met de opschorting
  van een straf van dienst kon zijn. Hiervan heb ik u verslag
  gedaan.
  De voorzitter:
  Zonder de officier te raadplegen. Hoe vaak heeft u van die
  mogelijkheid gebruik gemaakt?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk heel weinig. In een bepaalde tijd is het misschien twee
  keer voorgekomen.
  De voorzitter:
  Doelt u nu op opschorting van de tenuitvoerlegging van de
  straf?
  De heer Van Steeg:
  Het staat mij niet bij of het opschorting was, maar ik denk dat
  het dat in beide gevallen was.
  De heer Vos:
  Doelt u nu niet op een gratieverzoek dat door het ministerie
  positief gehonoreerd werd? Of ging het echt om opschorting van de
  straf?
  De heer Van Steeg:
  Ja, het ging om opschorting van de straf. Ik doelde niet op een
  gratieverzoek.
  De voorzitter:
  Valt dat niet onder het hoofdstuk “Deals met criminelen”?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk het wel.
  De voorzitter:
  Daarvoor is dus nooit de richtlijn gevolgd van inschakeling van
  de hoofdofficier.
  De heer Van Steeg:
  Nee. Ik heb u eerder al schriftelijk de gang van zaken
  geschetst en daarbij gezegd dat de dingen in de loop der jaren zijn
  veranderd. Ik wil hier niet roomser zijn dan de paus, maar gewoon
  vertellen hoe het is gegaan. Sommige dingen zijn gegaan zoals ik
  aangeef, dus zonder dat de officier in de zaak werd gekend.
  Vervolgens is de situatie ontstaan die wij nu kennen en heeft het
  openbaar ministerie een meer nadrukkelijke rol. Dat is beter. Dan
  hebben die mensen de verantwoordelijkheid die zij behoren te
  hebben.
  De voorzitter:
  Komt strafopschorting nog steeds voor? Worden nog steeds
  methoden gebruikt om deals te sluiten.
  De heer Van Steeg:
  Strafopschorting komt nog wel voor.
  De voorzitter:
  U heeft ook gezien dat dit in Amsterdam helemaal niet
  voorkomt?
  De heer Van Steeg:
  Nee, ik heb het gehoord.
  De voorzitter:
  U heeft gezien dat dit hier verteld is?
  De heer Van Steeg:
  Zelf heb ik dat niet gezien, maar ik heb het vernomen.
  De voorzitter:
  Verbaasde het u?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe vaak komt het nu voor dat u voor CID-informanten in
  samenwerking met de officier iets weet te regelen in de sfeer van
  de straftenuitvoerlegging?
  De heer Van Steeg:
  Heel weinig. Enkele malen, maar de keren dat het voorkomt zijn
  op de vingers van n hand te tellen. Ik praat nu over de laatste
  paar jaar.
  De voorzitter:
  Ze zijn op de vingers van n hand te tellen. Herinnert u zich
  nog meer grensverleggende activiteiten die u vroeger niet besprak
  met de officier, maar nu wel?
  De heer Van Steeg:
  Het is natuurlijk een proces geweest. Ik heb al geschetst hoe
  de gang van zaken is geweest. In het begin deed je heel weinig zelf
  of met de teamleider. Vervolgens kreeg je de situatie dat je wat
  met een afdelingschef besprak. Daarna besprak je meer met Van der
  Molen.
  De voorzitter:
  Met de CID-officier mevrouw Van der Molen.
  De heer Van Steeg:
  Ja. Het is echt iets van de laatste drie, vier jaar dat wij
  veel nadrukkelijker contact hebben met de officier van
  justitie.
  De voorzitter:
  Hoeveel informanten heeft u in het algemeen?
  De heer Van Steeg:
  Ik heb dat van de week na laten gaan. In Utrecht hebben wij op
  dit moment in totaal 210 informanten.
  De voorzitter:
  En hoeveel daarvan worden actief gerund?
  De heer Van Steeg:
  Dat is echt een schatting die ik moet maken; maar ik denk: 30
  40%.
  De voorzitter:
  En wat is dan voor u “actief runnen”?
  De heer Van Steeg:
  Actief runnen is het zo nu en dan benaderen en sommigen
  frequent benaderen. Dat vind ik actief runnen.
  De voorzitter:
  Hoeveel mensen ongeveer laat u ook strafbare feiten plegen?
  Laat ik het precies formuleren: met hoeveel informanten spreekt u
  af dat zij binnen uw zaak ook eventueel strafbare feiten kunnen
  plegen?
  De heer Van Steeg:
  Dat kan ik niet stellen, zoals u het nu vraagt. Ik denk dat
  voor elke betrouwbare informant waar wij langer mee werken, een
  mogelijkheid kan ontstaan, gedurende de tijd dat hij bij ons
  ingeschreven staat, dat hij wel eens een keer een strafbaar feit
  zou plegen. En dan praat ik, voor alle duidelijkheid, over het
  plegen van strafbare feiten in de zaak waarvoor hij informeert.
  Want als ik de mensen die hier geweest zijn, zo nu en dan
  beluister, krijg ik het idee alsof het zo is dat…
  De voorzitter:
  Dat het Leger-des-Heilssoldaten zijn?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat zijn het dus niet, maar vertelt u het eens.
  De heer Van Steeg:
  Ik zou het liefst alleen maar informanten willen hebben die,
  bij wijze van spreken, hoog in de boom zitten. Als mijnheer R. uit
  Utrecht en mijnheer Z. uit Amsterdam onze informanten zouden kunnen
  zijn, en mijnheer R. praat over mijnheer Z. en mijnheer Z. praat
  over mijnheer R., dan rollen wij twee organisaties op. Nu, prachtig
  toch of niet?
  De voorzitter:
  Wat voor personen zijn het, de doorsnee van uw
  informanten?
  De heer Van Steeg:
  Dat zijn personen die lager in organisaties of lager in het
  criminele milieu zitten dan deze twee heren.
  De voorzitter:
  Waarom worden zij bij u informant?
  De heer Van Steeg:
  Over het algemeen om het geld.
  De voorzitter:
  En wat nog meer?
  De heer Van Steeg:
  Concurrentiepositie, denk ik; en soms rancune. Dat zijn wel de
  drie hoofdzaken waarom men informatie wil verstrekken.
  De voorzitter:
  Ook uit concurrentie-overwegingen in die zin, dat men zijn
  eigen handel beter kan voortzetten?
  De heer Van Steeg:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Is het voor u, als rechtgeaard politieman, acceptabel dat u de
  ene boef zijn gang laat gaan om de ander te vangen?
  De heer Van Steeg:
  Voor mij wel, want ik noemde net het voorbeeld van R. en Z.:
  als die bij wijze van spreken in een concurrentiepositie zitten,
  zou ik het maar wat mooi vinden, als ik ze allebei kon pakken.
  De voorzitter:
  Maar dan moet u er wel twee hebben.
  De heer Van Steeg:
  Ja, dan moet ik er twee hebben.
  De voorzitter:
  Maar nu heeft u er alleen maar n.
  De heer Van Steeg:
  Dan proberen wij een tweede te krijgen.
  De voorzitter:
  Op zichzelf heeft u er dus geen bezwaar tegen dat…
  De heer Van Steeg:
  Kijk, het is natuurlijk wel zo dat, als je weet dat zoiets uit
  concurrentie-overwegingen gedaan wordt, je heel goed moet kijken of
  je verder gaat. Wij hebben nog niet zo lang geleden een dergelijke
  situatie gehad – daar kan ik overigens verder niet over praten,
  omdat de zaken nog onder de rechter zijn – waarbij wij de een
  oprolden en wisten dat de ander verder zou gaan.
  De voorzitter:
  Maar die ander koopt zich dan toch als het ware in?
  De heer Van Steeg:
  Ja, maar die hebben wij nu ook te pakken.
  De voorzitter:
  U bent er zeker van dat u het toch altijd goed
  controleert?
  De heer Van Steeg:
  Nu, altijd… Ik kan alleen praten over de zaken die nu
  lopen.
  De voorzitter:
  Hoever kan volgens u de criminele infiltrant gaan, opdat het
  nog beheersbaar is voor u?
  De heer Van Steeg:
  Daar is, denk ik, geen algemeen antwoord op te geven. Het is zo
  dat in ieder geval de informant heel strak onder de regie van de
  politie moet blijven. Als dat niet meer kan, als hij aangeeft of
  laat blijken dat hij niet meer onder de regie van de
  informatierechercheur staat, dan houdt het op. Dat is in ieder
  geval heel duidelijk.
  De voorzitter:
  En wanneer is hij niet meer onder regie? Is hij nog onder
  regie, als hij zelf het geld mag houden dat hij verdient met de
  activiteiten onder uw regie?
  De heer Van Steeg:
  Dat kan heel goed zijn, natuurlijk.
  De voorzitter:
  Dat kan wel? U zou dus ook vr een infiltrant kunnen zijn die
  zijn criminele winst kan houden?
  De heer Van Steeg:
  Daar ben ik voor, ja. Ik wil het ook wel even toelichten. Kijk,
  wij hebben belang bij informanten die ons veel kunnen vertellen.
  Als iemand onder onze regie criminele activiteiten ontplooit – met
  toestemming van de officier, getoetst door de CTC en alles binnen
  de grenzen zoals het hoort – en ons aldus informatie gaat
  verstrekken, dan heeft deze man een beeld op te houden binnen die
  criminele wereld. Als hij nu een ton zou verdienen aan een actie
  die hij onder regie van de politie pleegt, maar die ton hem
  vervolgens wordt afgenomen en in de zak van het ministerie van
  Justitie wordt gestopt, moet die man dan maar in zijn oude
  “Kadettje” – ik heb zelf een Opel-Kadett, vandaar dat ik het zo zeg
  – door de straten rijden en zo het beeld ophouden in die criminele
  organisatie, dat hij de grote jongen is? Voor mij is dat
  onbestaanbaar. Overigens vind ik wel dat je ernaar moet kijken hoe
  groot die verdienste is.
  De voorzitter:
  Een miljoen?
  De heer Van Steeg:
  Dat wordt, denk ik, te gek.
  De voorzitter:
  Twee miljoen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, laat ik het zo zeggen; ik heb dat eerder hier ook horen
  zeggen. Je kunt, denk ik, niet praten over bedragen, over wat wel
  of niet kan. Wat ik ervan vind, is dat je moet proberen te
  voorkomen dat de informant door het geld dat hij eraan verdient,
  groter gaat groeien dan degene die je aanpakt.
  De voorzitter:
  Ja, dat zou helemaal mooi zijn, dat hij nog groter wordt dan
  degene die u pakt!
  De heer Van Steeg:
  Ja, maar dat kan toch de aanzet voor hem zijn; laten wij wel
  zijn.
  De voorzitter:
  Precies. Dus de grens ligt ongeveer bij een ton?
  De heer Van Steeg:
  Nee, ik kan en wil geen bedragen noemen. Ik kan mij voorstellen
  dat er meer dan een ton uitbetaald wordt.
  De voorzitter:
  Maar als u nu de commissie-De Wit neemt en kijkt naar wat de
  PG’s officieel zeggen… U heeft misschien de brief van de
  procureurs-generaal gezien over gecontroleerde aflevering en
  mogelijke doorlevering en de verdiensten. Daarin staat: gn cent;
  alles inleveren bij Justitie en later zien we wel of je een
  beloning krijgt. U zegt daarvan: dat is onzin?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat dit mensen zijn die, zeg maar, op het niveau van
  mijnheer Wiarda werken, en ik vind niet dat dit mensen zijn die
  voldoende met de mensen van de praktijk hebben gesproken en weten
  wat er aan de hand is. Ik kan mij niet voorstellen dat welk
  weldenkend mens ook in Nederland – uitgaande van de situatie zoals
  ik haar nu net schets, namelijk dat je informatie wilt verkrijgen,
  dat je een positie wilt verwerven middels een infiltrant – ervoor
  kiest dat vervolgens die jongen al dat geld moet afgeven, waarbij
  gezegd wordt: maar je krijgt wel 5000 tipgeld van het
  ministerie.
  De voorzitter:
  Misschien wel 50.000; misschien wel een ton.
  De heer Van Steeg:
  Ik heb die bedragen nog nooit gekregen.
  De voorzitter:
  Wat is het hoogste tipgeld dat u wel eens gekregen hebt?
  De heer Van Steeg:
  Ik heb 35.000 uitbetaald, maar dat was niet via…
  De voorzitter:
  En wat is, denkt u, het grootste bedrag dat een informant bij u
  wel eens verdiend heeft? Schat u eens?
  De heer Van Steeg:
  Dat is, ten eerste, heel recent; dat is een situatie in
  Utrecht-stad geweest. Dat waren enkele duizenden guldens.
  De voorzitter:
  Dat is maar heel weinig.
  De heer Van Steeg:
  Ja, dat vind ik ook.
  De voorzitter:
  U heeft dus nooit zelf die grote infiltranten gehad?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Helaas, zegt u?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De heer Vos:
  U beaamt dan toch een situatie, mijnheer Van Steeg, waarin de
  misdaad loont, een situatie waarin u in feite bepaalt in hoeverre
  de misdaad mag lonen, en dat kan ik moeilijk begrijpen. U zegt
  immers: een informant mag zijn criminele winsten behouden, maar het
  moet niet te veel worden. U gaat dus bepalen in hoeverre de misdaad
  loont. Begrijp ik dat goed of zie ik het verkeerd?
  De heer Van Steeg:
  Kijk, het is natuurlijk niet zo dat ik bepaal. Dergelijke
  dingen worden, uiteraard, besproken met de officier van justitie.
  Maar mijn mening wordt gevraagd en mijn mening is deze die ik
  zojuist gaf. Als u zegt: misdaad loont, dan zeg ik: dat klopt, want
  anders konden al die grote jongens niet in die dikke auto’s rijden
  en pandjes hebben, en zelfs in Turkije hotels en noem maar op. Dat
  zou niet kunnen, als de misdaad niet loont. Dus, de misdaad loont;
  dat is duidelijk. De vraag is gewoon: mag de informant daar een
  deel van meekrijgen?
  De voorzitter:
  Nee, de vraag is toch: hoe actief mag de overheid eraan
  meewerken?
  De heer Van Steeg:
  In mijn beleving moet je, als het doel is de criminele
  organisatie plat te krijgen en weg te bepalen, die afweging
  maken.
  De voorzitter:
  Er is dus volgens u ook over de hele IRT-kwestie veel te veel
  “fuss” gemaakt?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk het.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Steeg, hoe houdt u nu een informant die zijn
  verdienste mag houden, in de hand?
  De heer Van Steeg:
  U hebt begrepen dat het wat dat betreft in Utrecht niet in die
  mate voorgekomen is, dat een informant van die extreem grote
  bedragen heeft gekregen. Maar waarom zou een informant die in dit
  verband zijn verdienste heeft gehouden, niet in de hand te houden
  zijn? Of hij nu enkele duizenden guldens krijgt van de organisatie
  of van het ministerie, dat maakt in dit verband niet zoveel
  uit.
  De heer Koekkoek:
  Maar als het om grote bedragen gaat?
  De heer Van Steeg:
  Dan denk ik dat het wat dat betreft heel erg moeilijk is. Dan
  zou het zo kunnen zijn, dat je er te zijner tijd op dezelfde manier
  uit moet komen en moet zeggen: die mijnheer heeft toentertijd, in
  die actie, een ton of enkele tonnen uit de organisatie gehaald en
  is inmiddels uitgegroeid tot een man die het verdient om aan ons
  KTR gegeven te worden, om eens onder de loep genomen te worden. Nu,
  dan gaan wij weer ons best doen om het op die manier te bereiken.
  Kijk, het mag nooit een doel zijn; laat dat duidelijk zijn.
  De heer Koekkoek:
  Maar is niet het gevaar aanwezig dat zo’n informant onder regie
  van de politie stinkend rijk kan worden?
  De heer Van Steeg:
  Als het zo zou zijn dat het een voortdurende situatie is met n
  informant, die voortdurend dergelijke zaken zou kunnen
  plegen…
  De heer Koekkoek:
  Dat wijst u af?
  De heer Van Steeg:
  Dat wijs ik wel af; zover ga ik niet.
  De voorzitter:
  Maar u zegt niet precies waar de grens ligt; dat weet u
  niet?
  De heer Van Steeg:
  Dat kan ik niet zeggen. Ik denk ook dat wij ons niet moeten
  voorstellen, dat je dit binnen een wet of binnen kaders aan kunt
  geven. Maar ik denk wel dat er iemand moet zijn, die zegt: in dit
  geval wel en in dat geval niet.
  De voorzitter:
  Wie moet die iemand dan zijn?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk ‘n rechter, een rechter-commissaris bijvoorbeeld; in
  ieder geval iemand die gezag heeft in dit verband.
  De voorzitter:
  Maar die staat toch even ver af van de praktijk als mijnheer
  Wiarda?
  De heer Van Steeg:
  Dan zou u praten over de rechter-commissaris die wij op het
  moment kennen. Ik praat over het instituut rechter-commissaris, een
  rechter-commissaris die een andere taak zou moeten krijgen dan nu
  en echt een rechter van onderzoek zou zijn, die, net als mevrouw
  Gonzales, heel dicht bij de politie komt en vervolgens toch
  afstandelijk genoeg is om daar een goed oordeel over te kunnen
  hebben.
  De heer Koekkoek:
  U zegt ook: informanten komen bij ons vanwege het geld. Maar de
  tipgeldregeling is toch niet zodanig dat men daarvoor informant wil
  worden?
  De heer Van Steeg:
  Nee, maar ik heb ook niet de illusie dat de informant op het
  moment dat hij door zelf te handelen meer kan verdienen, bij ons de
  zaak uit komt tippen. Ik denk dat hij komt, als zijn risico’s
  bijvoorbeeld te groot worden en hij denkt: ik ga dat uittippen,
  want die mannen van de CID-Utrecht schermen mij lekker af en dan
  beur ik toch nog tien “ruggen” ( 10.000).
  De heer Koekkoek:
  Maar wat bedoelde u dan, toen u zei: men doet het om het
  geld?
  De heer Van Steeg:
  Kijk, 10.000 is toch een aardig bedrag? Als je dat tegen de
  grotere jongens zegt, zullen zij zeggen: wat is dat nu, 10.000;
  waar kom je nu mee aan? Maar er zijn anderen die zeggen: het is
  toch leuk meegenomen; ik ga op vakantie.
  De voorzitter:
  Heeft u al eens “grotere jongens” getroffen die graag met u in
  zee wilden, maar dat u daar niet genoeg geld voor had?
  De heer Van Steeg:
  Ja. Nu, in die zin dat er wel grotere jongens zijn die zeggen:
  ik wil zaken met je doen en dit is globaal de informatie, maar zeg
  me eerst maar eens wat ik kan beuren. Maar dat kun je vaak niet
  zeggen en dan worden er dus geen zaken gedaan; dat gebeurt.
  De heer De Graaf:
  U kunt dat niet van tevoren zeggen, omdat de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregelingen zeggen dat u dat niet van te voren met een
  informant mag afspreken. Maar het is toch niet zo dat u maximaal
  maar 2000 of zo kunt uitbetalen, als het een gouden tip is
  geweest?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Er kunnen toch best heel hoge bedragen uit komen, als het nodig
  is?
  De heer Van Steeg:
  Ja, in moordzaken bijvoorbeeld. De affiches hangen er: 25.000
  in een moordzaak.
  De heer De Graaf:
  Nee, u schetste een beetje het beeld van grote jongens die met
  hun criminele activiteiten tonnen kunnen verdienen, zo niet nog
  veel meer, waar tegenover de beloning van de zijde van Justitie ad
  8000 in geen verhouding staat. Maar zo ligt het toch niet? Er
  worden toch ook beloningen uitgeloofd van een ton of zelfs
  meer?
  De heer Van Steeg:
  Dan praat u over heel grote zaken.
  De heer De Graaf:
  U had het ook over heel grote jongens.
  De heer Van Steeg:
  Ja, maar er worden in mijn beleving – Utrecht is wat dat
  betreft misschien in de schaduw van andere korpsen gebleven – niet
  van die extreem hoge bedragen uitbetaald. Een enkele keer, bij
  uitzondering, gebeurt het en daar hoor je, als wij RCID-dagen
  hebben, collega’s over praten. Maar vrijwel iedereen praat erover
  dat de tip-, toon- en voorkoopgeldregeling een situatie inhoudt,
  waarin de gelden maar vrij beperkt zijn. Als u dat bijvoorbeeld
  ziet in verhouding tot wat verzekeringsmaatschappijen uit willen
  betalen…
  De voorzitter:
  10%.
  De heer Van Steeg:
  Die zeggen gewoon: 10%. En dat kunnen natuurlijk veel hogere
  bedragen zijn.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Steeg, wij hebben de pseudo-koopmethode gehad en
  die is over het algemeen als achterhaald verklaard, naar ik
  aanneem. Hoe lang geeft u nog de informanten- of de
  infiltratiemethode, in de toekomst, voordat die ook achterhaald
  geraakt?
  De heer Van Steeg:
  Als u praat over de infiltratiemethode en over de infiltratie
  via politiemensen, en als dat allemaal goed geregeld zou kunnen
  worden…
  De heer Rabbae:
  Nee, ik bedoel via criminelen.
  De heer Van Steeg:
  Via criminelen? Ik denk dat dit een mogelijkheid is, die altijd
  zal blijven bestaan.
  De heer Rabbae:
  Oneindig?
  De heer Van Steeg:
  Een heel eind, in ieder geval. Oneindig is ver.
  De voorzitter:
  Geeft u de voorkeur aan politie-infiltratie?
  De heer Van Steeg:
  Ik geef de voorkeur aan politie-infiltratie, maar ik heb mij
  weleens afgevraagd of je het politiemensen die als politieman
  geworven zijn, die dus niet aangenomen zijn om crimineel gedrag te
  vertonen, zoiets aan mag doen.
  De voorzitter:
  Want het loopt vaak slecht af.
  De heer Van Steeg:
  Nou ja, het loopt vaak slecht af… Kijk, als wij praten over
  pseudo-koop – dat heeft zich voorgedaan – dan is dat natuurlijk
  iets totaal anders. Je kunt even het milieu ingaan en contacten
  leggen. Vervolgens haal je het een en ander binnen. Dat is echter
  heel iets anders dan dat je iemand in een organisatie laat
  infiltreren, van huis en haard weg laat gaan en vervolgens alleen
  maar in het criminele milieu laat verkeren. Ik heb bijvoorbeeld
  gehoord dat men in het buitenland iemand enkele weken met een
  andere vrouw in een zomerhuisje in de bergen liet gaan leven,
  alleen maar om te laten blijken dat de persoon betrouwbaar
  was.
  De voorzitter:
  Dat doen wij toch nog niet in Nederland: iemand in een
  zomerhuisje in de bergen laten gaan wonen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, maar ik zei dat dat in het buitenland gebeurde.
  De voorzitter:
  En u vindt dat je dit een politieman of -vrouw niet aan kunt
  doen?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat je dan heel ver gaat. Mij lijkt dat voor die mensen
  dan het gevaar heel groot is dat ze crimineel worden. Ze gaan
  crimineel denken, voelen enzovoorts.
  De voorzitter:
  Heeft u dat meegemaakt?
  De heer Van Steeg:
  Wij hebben meegemaakt dat twee pseudo-kopers vanuit Utrecht
  geworven zijn. Via een convenant werkten we toen samen met
  Amsterdam.
  De voorzitter:
  In de teams die in Amsterdam zijn opgeheven?
  De heer Van Steeg:
  Ja, die zijn indertijd in Amsterdam opgeheven.
  De voorzitter:
  En wat is er misgegaan.
  De heer Van Steeg:
  Met die twee pseudo-kopers? Ik zeg niet dat er met hen iets
  echt mis is gegaan. Deze mensen functioneren namelijk nog wel
  binnen ons korps, maar als ik die mensen zie functioneren krijg ik
  een bepaald gevoel. Als ze horen wat ik nu zeg, zullen ze mij dat
  misschien kwalijk nemen, maar bij hen tref ik iets aan van
  normvervaging. Ik denk nu aan het mijn en dijn. Als je ruim twee
  jaar met grote jongens omgaat, met een blaffer op je heup loopt,
  dikke kettingen aan hebt, mooie horloges draagt en geld uitgeeft
  bij het leven, dan ga je dat toch een beetje gewoon vinden. Er moet
  vervolgens eerst weer wat in de bovenkamer gebeuren om weer terug
  te kunnen komen in de oude situatie, de situatie waarin je de
  boeven weer wilt vangen.
  De voorzitter:
  Wij krijgen binnenkort mijnheer Karstens hier en dan kunnen we
  hem dat ook vragen. Hebben wij nu genoeg psychologen en andere
  gogen in huis om zoiets te repareren?
  De heer Van Steeg:
  In huis sowieso niet. Ik weet zeker dat wij die niet binnen de
  regio Utrecht hebben. Destijds waren aan het team van Amsterdam
  psychologen verbonden en daar konden de mensen terecht. Ik zeg er
  echter iets bij. Genoemde mensen zijn in de loop van de zomer van
  1989 al teruggekomen. Toen ik net bij de CID was, heb ik met deze
  mensen zeer intensieve gesprekken gehad en over deze dingen vragen
  gesteld. Daarbij bleek, dat zij aan het contact met de psychologen
  niet zoveel hadden. Bij die psychologen konden zij overigens wel
  dag en nacht terecht. Wat dat betreft was alles prima afgetimmerd,
  maar die twee mensen hebben wel ontzettend veel aan elkaar gehad,
  aan het samen spreken over dingen waarmee ze zaten. Zelfs met de
  begeleiders moet er een vertrouwensband zijn. Je moet je hele
  hebben en houden, je hele gevoelsleven bloot willen leggen in het
  gesprek met de begeleider, wil hij je goed kunnen begeleiden. Als
  die vertrouwensrelatie er niet is, mag je blij zijn als je thuis
  een goede vrouw hebt of als je een collega hebt die dat werk ook
  doet en je begrijpt, zodat je op die manier begeleiding hebt. Maar
  ik praat nu over de situatie van 1989 en er is daarna heel veel
  discussie geweest over het pseudo-koopgebeuren. Dat weet ik
  zeker.
  De voorzitter:
  Functioneert volgens u nu het infiltratiepolitiegebeuren
  goed?
  De heer Van Steeg:
  Ik heb daar niet veel zicht op.
  De voorzitter:
  Want alles in de Randstad is in feite opgeheven.
  De heer Van Steeg:
  “Amsterdam” is opgeheven. Er is het een en ander opgeheven. Dat
  klopt, maar er functioneert gelukkig nog wel wat.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Van Steeg, u zei dat informanten winsten zouden moeten
  kunnen behouden. Is de keerzijde daarvan dat u duidelijk tegen
  informanten zegt, dat wanneer zij zelf intern bij een criminele
  organisatie tegen een sanctie aanlopen en zij als het ware een
  boete krijgen omdat een traject mislukt of een partij drugs wordt
  opgepakt, zij niet bij u kunnen aankloppen? Of kan de informant dan
  wel bij u terugkomen en zeggen: ik doe werk voor jullie en ik wil
  er nu graag over praten; het gaat om een exorbitant hoog bedrag en
  ik kan dat niet meteen ophoesten?
  De heer Van Steeg:
  Er zijn informanten die van de organisatie wat beuren en die
  vervolgens naar ons komen en zeggen: het geld van de organisatie
  krijg ik voor mijn werk, maar nu kom ik nog bij jullie voor
  tipgeld. Zulke verhalen heb ik ook gehoord. Natuurlijk gebeurt dat,
  maar laat duidelijk zijn, dat een informant die ons informeert
  daardoor niet wordt gevrijwaard voor het plegen van strafbare
  feiten. Ik kan in dit verband een voorbeeld geven van een zaak die
  zich enige tijd geleden voordeed. Ik had een proces-verbaal tegen
  een crimineel opgemaakt. Het verbaal kwam in de stukken in en de
  zaak ging lopen. Op een gegeven moment was de zaak nog niet voor de
  rechter, maar in handen van de advocaat. De advocaat las de stukken
  en zag het verbaal van M. van Steeg. Dat verbaal kwam vervolgens in
  handen van de betrokken crimineel. Die crimineel was echter onze
  informant. Hij belde ons op en zei: ik heb een verhaal. Dat
  gebeurde op en avond. We maakten vervolgens een afspraak met de
  informant en ik ging samen met de runner naar hem toe. De informant
  stapte bij ons in de auto en zei: “Had je gedacht mij niet meer te
  zien?” Ik zeg: “Hoe kom je daaraan? Waar heb je het over?” Hij
  zegt: “Je hebt toch een verbaal tegen mij opgemaakt.” Ik zeg: “Maar
  we hebben toch ook afspraken gemaakt. Als jij dingen doet die niet
  mogen, ga ik je pakken.” Dat is gebeurd.
  De voorzitter:
  Hij is nog steeds informant?
  De heer Van Steeg:
  Gelukkig wel.
  De voorzitter:
  Dus hij heeft niet gezegd: dat was de deal niet.
  De heer Van Steeg:
  Nee. Hij dacht weer: we kunnen verdienen.
  De voorzitter:
  Is hij al veroordeeld?
  De heer Van Steeg:
  Nog niet.
  De voorzitter:
  Maar dat gaat zeker gebeuren?
  De heer Van Steeg:
  Dat denk ik wel.
  De voorzitter:
  En dan haalt u hem na afloop weer fluitend uit het Huis van
  bewaring?
  De heer Van Steeg:
  Nee dus. Ja, na afloop, als hij zijn straf uitgezeten heeft,
  dan wel.
  De voorzitter:
  Ja, toch?
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk wel.
  De heer Vos:
  Mijnheer Van Steeg, is er een relatie tussen het motief voor de
  informant om bij u te komen en de mate van betrouwbaarheid? Is de
  informant die voor de centen komt betrouwbaarder dan een informant
  die uit rancune komt?
  De heer Van Steeg:
  Een informant wordt betrouwbaar op grond van de informatie die
  hij verstrekt. Als een informant om geld komt, dus informatie
  verstrekt om geld te krijgen, vind ik dat goed. Als ik dat weet,
  kan ik er rekening mee houden. Als een informant komt vanwege
  rancune, is het belangrijk dat wij dat uitzoeken. Vervolgens kun je
  daar rekening mee houden. Als er andere reden voor de informant
  zijn, moet je dat ook weten. Dat zijn belangrijke dingen.
  De heer De Graaf:
  Collega’s van u in ander regio’s hebben weleens tegen ons
  gezegd: als we weten dat een informant een pistool heeft, moet hij
  die inleveren. Moet dat bij u ook?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar u weet toch ook, dat zodra die informant het bureau of de
  kroeg uit is, weer ergens een pistool aanschaft.
  De heer Van Steeg:
  Ja, dat klopt. En als we hem dan weer met een pistool zien,
  pakken we dat weer. De meesten zijn overigens wel zo verstandig om
  op het moment dat ze met ons contact hebben, dat pistool niet bij
  zich te hebben. Er zijn natuurlijk dommeriken.
  De heer De Graaf:
  U hebt ook collega’s die zeggen: daar ga ik niet aan beginnen;
  als ik al begin met te zeggen dat hij zijn pistool moeten
  inleveren, bouw ik nooit een fatsoenlijke band met hem op, want ik
  weet dat hij een crimineel is en ik doe zaken met hem omdat hij
  crimineel is.
  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat ze dan geen goede afspraken met hem hebben gemaakt.
  Als wij een informant ontmoeten, spreken wij met hem af dat hij
  geen strafbare feiten pleegt. Doet hij dat wel, dan is hij voor
  ons. Voorbeeld? Er komt een vent op het hoofdbureau van politie in
  Utrecht. De jongen was informant, zegt een verhaal te hebben en wil
  de CID spreken. Paul gaat naar beneden en hoort de informant aan.
  De jongen is ondertussen en beetje schizofreen, maar hij begint een
  verhaal te vertellen, waaruit blijkt dat hij allerlei strafbare
  feiten heeft gepleegd. Wat deed Paul? Hij maakte een verbaal,
  leverde het in bij de tactische recherche, de jongen werd gehoord
  en nu zit hij nog achter de dikke muren.
  De voorzitter:
  Wie is Paul?
  De heer Van Steeg:
  Een runner van mij.
  De voorzitter:
  Ik wil graag verdergaan met de zaak-R, waarin u een rol hebt
  gespeeld. U sprak al over R. Tijdens de behandeling bij de
  rechtbank verscheen in De Telegraaf het bericht dat een camera
  geplaatst zou zijn in een loods in Landsmeer. Over dat bericht
  belde de CID-officier u?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Toen wist u waarover het ging?
  De heer Van Steeg:
  Ja, uiteraard wist ik wat er gebeurd was. Toen mevrouw Van der
  Molen mij belde, was voor mij duidelijk dat er iets uitgelekt
  was.
  De voorzitter:
  U wist dus dat er inkijkoperaties gepleegd waren?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Toen maakte eerst een collega van u proces-verbaal op?
  De heer Van Steeg:
  Volgens mij gebeurde dat eerder.
  De voorzitter:
  Vlak na 16 februari is toch een proces-verbaal opgemaakt en
  gezegd dat wat in De Telegraaf stond, niet juist was?
  De heer Van Steeg:
  Dat zou kunnen. Dat gebeurde allemaal wel omstreeks 16
  februari. Ik weet dat toen een proces-verbaal is opgemaakt. Dat is
  juist.
  De voorzitter:
  Toen mevrouw Van der Molen u belde, wist u wel waarover het
  ging, maar u zei dat niet.
  De heer Van Steeg:
  Dat is het spel dat ik toen met mevrouw Van der Molen heb
  gespeeld. Ik zat op cursus en moest mevrouw Van de Molen bellen.
  Dat deed ik en zij zei: “Mijnheer Van Steeg, er staat in de krant
  dat er camera’s geplaatst zijn en dat er in een loods in Landsmeer
  is afgeluisterd.”
  De voorzitter:
  En toen vroeg zij vervolgens: “Wat is daar aan de hand?”
  De heer Van Steeg:
  Nee, zij vroeg: “Is dat gebeurd.” Ik zei: “Nee.”
  De voorzitter:
  Maar u wist wel dat er inkijkoperaties gepleegd waren.
  De heer Van Steeg:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  En waarom heeft u dat toen niet gezegd?
  De heer Van Steeg:
  Omdat wij niet op de 16de februari, maar lang van tevoren het
  standpunt ingenomen hadden, dat wij deze inkijkoperaties niet
  bekend zouden maken en de gegevens binnen de CID zouden houden. Als
  je dat dan eenmaal besloten hebt en je wordt plotseling
  geconfronteerd met het feit dat die operaties wel in de
  openbaarheid zijn gekomen, wil je tijd inbouwen om na te gaan hoe
  je vervolgens met de situatie om moet gaan. Die tijd wilde ik
  althans graag voor mij zelf hebben.
  De voorzitter:
  Maar die CID-officier staat dan toch mooi in haar hemd, want
  die wordt toch geacht het strafvorderlijk gezag over die
  opsporingsmethode te kunnen uitoefenen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, dat vind ik ook.
  De voorzitter:
  Maar toen vond u dat blijkbaar niet.
  De heer Van Steeg:
  Maar dat zijn dingen die op enig moment gebeuren. Van tevoren
  was er een heel traject geweest en plotseling ging De Telegraaf
  daarover publiceren.
  De voorzitter:
  Was dat maar nooit gebeurd, dacht u?
  De heer Van Steeg:
  Ja, natuurlijk.
  De voorzitter:
  Want dan was het nooit uitgekomen?
  De heer Van Steeg:
  Dan was het nooit uitgekomen.
  De voorzitter:
  En dan had u het haar nooit verteld?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk het wel. Zoals ik al eerder zei: het is een proces
  waarin de CID zit. Er was toen al een beslissing genomen. Volgens
  mij hadden wij toen zelfs al besloten dat als wij weer zoiets
  zouden doen, dat wel met de officier zouden bespreken. Ik weet nog
  dat destijds – dat was zeker voor die datum in februari – een
  gesprek is geweest tussen Ton Lith en Oscar Dros en…
  De voorzitter:
  Ton Lith was toen teamleider van het IRT.
  De heer Van Steeg:
  En Oscar Dros was mijn chef. Toen is er gesproken over de vraag
  of de zaak wel of niet met de officier moest worden besproken. Ton
  Lith vertelde namelijk aan Oscar Dros – dat heb ik van hem begrepen
  – dat hij dat wel deed. Wij deden dat niet. We hebben daarover
  gediscussieerd en gezegd: eigenlijk zouden wij dat ook moeten gaan
  doen; dat is toch beter. Wij konden toen twee dingen doen, maar
  hebben er niet voor gekozen om met de officier te spreken over wat
  wij in het verleden hebben gedaan. Wij konden dat ook in de
  toekomst doen. Ik denk dat dat in de toekomst ook zeker gebeurd zou
  zijn.
  De voorzitter:
  Maar nu de rest van het proces. Mevrouw Van der Molen belt u
  op. U zegt haar niet wat er gebeurd is. Zij kan daardoor niets over
  de operatie tegen de zaaksofficier zeggen.
  De heer Van Steeg:
  Zij stelt mij formeel alleen maar vragen over camera’s en
  afluisterapparatuur. Ik was blij dat zij verder geen vragen stelde.
  Ik zei: dat is niet gebeurd. Maar ik wist wel dat er ingekeken
  was.
  De voorzitter:
  Daarna is door de tactische recherche een proces-verbaal
  opgemaakt en daarbij is gezegd dat die inkijkoperatie niet had
  plaatsgevonden.
  De heer Van Steeg:
  Aan de tactische recherche is de vraag gesteld of dat gebeurd
  was en men heeft daarvan toen een proces-verbaal opgemaakt. Veel
  later heb ik dat gelezen en ik dacht dat het wel klopte. Ik denk
  dat nu niet alleen, maar dat is gewoon zo. Het verbaal is technisch
  en naar waarheid opgemaakt.
  De voorzitter:
  Maar zo zet u het OM toch op het verkeerde been.
  De heer Van Steeg:
  Ik zet het OM niet op het verkeerde been.
  De voorzitter:
  Dat proces-verbaal zet het OM toch op het verkeerde been, want
  op het OM mag men er met zo’n verbaal toch vanuit gaan dat het niet
  gebeurd is?
  De heer Van Steeg:
  Dat zou u mogen verwachten, maar ook de tactische recherche
  heeft zich op dat moment niet gerealiseerd, dat zij – en ik meen
  dat het op 22 april 1992 was – wel degelijk een inkijkoperatie had
  laten doen. Maar dat is toen niet in dat verbaal verwoord geworden
  door de tactische recherche. Dat is n zaak; dat is de tactische
  recherche. Nadat de tactische recherche die zaak op 22 april – ik
  ga weer even terug – had gedaan en ik daar kennis van nam, heb ik
  gezegd: jongens, is het wel verstandig dat jullie als tactische
  recherche zo’n inkijkoperatie laten doen?
  De voorzitter:
  Dat is nog weer een andere zaak.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Steeg, wanneer hebt u vernomen van die
  inkijkoperatie in de nacht van 23 op 24 april 1992, op verzoek van
  de heer Pieneman? Wanneer hebt u daarvan gehoord?
  De heer Van Steeg:
  Enkele dagen nadien, denk ik.
  De heer Vos:
  Schaamde u zich voor de inkijkoperatie, mijnheer Van
  Steeg?
  De heer Van Steeg:
  Schamen? Nee.
  De heer Vos:
  Want dat is misschien de reden, waarom u het toen niet aan de
  officier verteld heeft?
  De heer Van Steeg:
  Welnee.
  De heer Vos:
  Wat is dan de reden?
  De heer Van Steeg:
  De reden was dat ik het niet bekend wil laten worden bij de
  criminelen.
  De heer Vos:
  Ja, maar u praat toch met de officier?
  De heer Van Steeg:
  Dat weet ik, maar toen hadden wij het standpunt – ik praat over
  1992 en niet over 1995 – dat hoe kleiner de groep is waarbinnen je
  dat weet, hoe beter het is. En dan houd je het binnenskamers,
  binnen die ene CID-kamer en de andere kamer van Dros.
  De voorzitter:
  Vond u dat de CID-officier er als het ware een soort machtiging
  voor had afgegeven, om haar daar niet mee lastig te vallen?
  De heer Van Steeg:
  Dan doelt u waarschijnlijk op het schrijven van…
  De voorzitter:
  Nee, ik doel nergens op. Ik vraag alleen wat u vond.
  De heer Van Steeg:
  Nee, dat vond ik niet. Zo kan ik dat zeker niet stellen.
  De heer Rabbae:
  Wat ik niet begrijp, mijnheer Van Steeg, is dat u zegt: als het
  niet naar buiten was gekomen, dan had ik het haar verteld. Maar u
  hebt het niet verteld, terwijl het juist naar buiten was gekomen.
  Die aanleiding was toch prachtig om dat wel te doen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, maar ik heb het toch wel verteld. Alleen, dat is allemaal
  heel beroerd gegaan. Maar ik heb het op dat moment, toen zij mij de
  16e of de 19e februari belde, niet verteld. Toen was er een
  situatie waarin ik vond dat ik rust moest nemen, in de zin van: hoe
  ga je dat vertellen? Voor mij was het wel duidelijk dat wij het
  moesten gaan vertellen. Vanaf het moment dat mevrouw Van der Molen
  mij belde, was het voor mij duidelijk dat zij het moest weten,
  natuurlijk, en dat klopt met mijn verhaal dat wij daar al discussie
  over hadden gehad. Maar vervolgens vond ik dat ik rust moest nemen,
  om te overwegen: hoe ga je daarmee om? Dat is de situatie geweest,
  waarom ik het op dat moment niet verteld heb, maar eerst ben gaan
  praten met de divisiechef van de recherche, met wie ik op dat
  moment in een bijeenkomst zat. Met hem heb ik het besproken en
  vervolgens is het met de heer Dros besproken.
  De voorzitter:
  Daarna bent u ook naar Wiarda gegaan.
  De heer Van Steeg:
  Ja, met Wiarda is het besproken. Dat is allemaal in een heel
  korte tijd, na het moment van bellen, gebeurd.
  De voorzitter:
  Maar het duurde ongeveer een maand, voordat de CID-officier
  wist wat er aan de hand was.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe verklaart u achteraf dat het nog een maand heeft
  geduurd?
  De heer Van Steeg:
  Dat is, vind ik, haast niet uit te leggen, als ik er nu naar
  kijk. Ik kan het ook niet uitleggen, denk ik. Ik kan het aan het
  Nederlandse publiek in ieder geval niet duidelijk maken, dat het zo
  is gelopen. Maar het is gelopen, zoals het gelopen is en het was op
  het moment dat wij er met elkaar over gesproken hadden – dan praat
  ik over: tot en met de heer Wiarda – duidelijk dat wij het gingen
  vertellen. Afgesproken was dat de heer Dros en ik het samen zouden
  gaan vertellen. Op dat moment heb ik direct gebeld naar mevrouw Van
  der Molen en gezegd: we hebben te maken met een ernstige zaak,
  waarover ik u op korte termijn wil spreken.
  De voorzitter:
  Toen is het nog twee keer misgelopen.
  De heer Van Steeg:
  Dat is misgelopen vanwege de agenda’s van de heer Dros en
  mevrouw Van der Molen, in die zin dat het niet ging. En
  uiteindelijk werd het 16 maart. Op 16 maart was mijn vrouw jarig en
  ik had een vrije dag genomen, maar dat was de enige mogelijkheid om
  met mevrouw Van der Molen te praten. Toen hebben wij dat gedaan, op
  die datum.
  De voorzitter:
  Heeft zij toen gezegd: maak er een proces-verbaal van?
  De heer Van Steeg:
  Ja. Nu, of zij het op dat moment direct gezegd heeft… Haar
  eerste woorden waren: hoe vertel ik het aan Ton Maan?
  De voorzitter:
  Daar komen wij nog over te spreken. Heeft zij u toen gevraagd
  om er een proces-verbaal van te maken?
  De heer Van Steeg:
  Ja, als zij het toen, op dat moment, niet gedaan heeft, heeft
  zij dat heel kort daarna gedaan. Maar ik denk het zeker, ja.
  De voorzitter:
  Ik heb hier het proces-verbaal van uw collega Heuff, die
  uiteindelijk die inkijkoperatie heeft uitgevoerd: daaruit blijkt
  dat het pas op 2 november 1994 tot dit proces-verbaal is gekomen.
  Hoe komt het dat dit nog weer geduurd heeft van maart tot
  november?
  De heer Van Steeg:
  Dat heeft voor een deel te maken met de gebrekkige
  administratie die er daarvoor was bij ons, met een gebrekkige
  administratie in Driebergen en met de administratie die er niet
  meer was – zo heb ik begrepen – bij West-2, het arrestatieteam
  West-2 van de rijkspolitie, Amsterdam, dat de actie had uitgevoerd.
  Iedereen die daar betrokkenheid bij had, moest bij elkaar gebracht
  worden en er moest over gesproken worden, in de zin van: wat heb
  jij aan informatie daarover, wat hebben jullie daarvan vastgelegd
  en wat heeft de ander daarvan vastgelegd? Dan krijg je de situatie
  dat, op het moment dat mevrouw Van der Molen mij belt over de
  inkijkoperatie in Landsmeer die uitgelekt was en wij daarover
  praten met verschillende betrokkenen – met runners ook, met de heer
  Dros, met iedereen die er maar enige betrokkenheid in had – wij tot
  de conclusie komen dat er nog meer inkijkoperaties zijn geweest.
  Dan moet je weer terug, ook naar Driebergen, en zo is er heel veel
  heen en weer gepraat en is er heel veel tijd, veel te veel tijd,
  overheen gegaan.
  De voorzitter:
  Als je terugkijkt op die zaak, is het toch gek dat de tactische
  recherche binnen twee dagen een proces-verbaal kan produceren om te
  zeggen: zoals het in De Telegraaf gestaan heeft, is het niet
  gebeurd; en dat het ongeveer zes maanden duurt, voordat er een
  proces-verbaal komt dat aangeeft hoe het wel is gebeurd.
  De heer Van Steeg:
  Kijk, de tactische recherche hoefde alleen maar te vertellen
  over de operatie die zij hadden gedaan, want zij hadden geen
  wetenschap van het CID-gebeuren; en wij moesten wat dat betreft
  volledige opening van zaken geven – uiteraard, zou ik zeggen – van
  wat er bij ons gebeurd was. En nogmaals: door de gebrekkige
  administraties die er waren, en door het overleg dat wij daar met
  elkaar over gevoerd hebben… Ik heb bijvoorbeeld tegen mevrouw Van
  der Molen op een gegeven moment gezegd: is het noodzakelijk dat
  iedereen dat proces-verbaal opmaakt? Is het noodzakelijk dat n
  Heuff n Van Steeg een verbaal opmaken? Daar is discussie over
  geweest, hoe wij dat in moesten vullen. Uiteindelijk is het zo
  geweest dat het pas in een heel laat stadium – dan praat ik over
  oktober – naar voren kwam.
  De voorzitter:
  Nee, het kwam toch eerder naar voren, want u vertelt het aan
  Van der Molen…
  De heer Van Steeg:
  Landsmeer.
  De voorzitter:
  Nee, alles; een maand later. Of laten we zeggen: vlak voordat
  er uitspraak in de zaak bij de rechtbank is. Dan vertelt u, op dat
  moment, toch alles aan Van der Molen wat u weet?
  De heer Van Steeg:
  Dat is wat wij weten: dat wordt dan verteld.
  De voorzitter:
  U vertelt dan toch de vier zaken?
  De heer Van Steeg:
  Dan vertellen wij de vier zaken…
  De voorzitter:
  En dat is vier dagen vr de uitspraak van de rechtbank. Dan
  wordt er verder geen proces-verbaal meer opgemaakt en gaat mevrouw
  Van der Molen naar mijnheer Maan, de zaaksofficier, en die wordt
  daar de dag vr de uitspraak mee geconfronteerd; wij spreken daar
  vanmiddag nog verder met de heer Maan over. Vervolgens komt de
  uitspraak van de rechtbank en daarna, als de zaak bij het hof gaat
  lopen, komt u pas met uw processen-verbaal. Maar die
  processen-verbaal die bij het hof komen, kunnen het hof blijkbaar
  niet overtuigen, want de hele zaak wordt niet-ontvankelijk
  verklaard. Ik kan mij voorstellen dat u met dit arrest grote moeite
  had. Als dat proces-verbaal bij de rechtbank gelegen had, was het
  dan in de zaak R. anders afgelopen?
  De heer Van Steeg:
  Ik zou het niet weten. Het zou kunnen.
  De voorzitter:
  Of heeft u toen nog gedacht: wij redden dat wel zonder
  proces-verbaal?
  De heer Van Steeg:
  Nee, beslist niet. Iedereen die zou denken dat er enige opzet,
  enige sturing of weet ik wat zou zijn in de richting van: “Wij
  maken dat proces-verbaal nu nog niet op, want die lui moeten
  veroordeeld worden” – daarvan zeg ik: dat is niet waar. Ik zeg dit,
  wetende dat ik hier onder ede sta.
  De voorzitter:
  Dat neem ik graag van u aan. Maar in feite was toch de opzet
  deze dat u het zelfs niet aan de officier wilde vertellen: hoe kon
  dus de rechter daar ooit over oordelen? Wie kon het ooit
  toetsen?
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk, de rechter kon het pas toetsen, als er
  proces-verbaal kwam.
  De voorzitter:
  Dus, als je geen proces-verbaal hebt, kan een rechter toch
  niets toetsen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, dat is juist.
  De voorzitter:
  Maar dat was toch uiteindelijk de consequentie van uw positie
  om te zeggen: wij vertellen dat verder aan niemand?
  De heer Van Steeg:
  Ja, het is gebleken dat dit de consequentie is. Kijk, als wij
  vanuit een stuk overleg, een stuk zorgvuldigheid, met z’n allen als
  CID besloten hebben om op grond van artikel 9 van de Opiumwet
  binnen te treden en de politie de bevoegdheid daartoe heeft, dan ga
  je binnentreden. Op dat moment hebben wij dit gedaan; en om de
  reden dat ik niet wil dat mijn collega’s te zijner tijd een bom
  achter de deur vinden en de lucht in geblazen worden, wil je dat
  middel geheim houden.
  De voorzitter:
  Maar dan is toch de consequentie ervan dat uw hele zaak
  stukgaat bij het hof?
  De heer Van Steeg:
  Dat is, jammer genoeg, gebleken.
  De voorzitter:
  Maar u vindt niet dat u de rechtbank of het hof iets wilde
  onthouden om te toetsen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, zeker niet. Daarom heb ik ook grote moeite met het woordje
  “bewust”, in: bewust de rechtbank dingen onthouden. Ik heb de
  rechtbank bewust geen dingen onthouden.
  De voorzitter:
  Wat heeft u dan gedaan?
  De heer Van Steeg:
  Ik heb bewust gekozen voor de situatie dat ik dit
  opsporingsmiddel wilde behouden voor de politie. Dat is de bewuste
  keuze geweest.
  De heer De Graaf:
  En dus onthouden aan de rechtbank.
  De heer Van Steeg:
  Dat is de consequentie, dat ik het onthoud aan de
  rechtbank.
  De heer De Graaf:
  Bewust.
  De heer Van Steeg:
  Ja, u noemt dat bewust. Het doel – laat ik het dan zo stellen –
  is niet om de rechtbank dingen te onthouden, maar het doel is om
  het opsporingsmiddel te behouden.
  De voorzitter:
  Maar de consequentie is dat men het niet kan toetsen.
  De heer Van Steeg:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  U heeft ons eerder verteld dat u zeer gestoken was door de
  bewoordingen van het arrest van het hof. U wilt dat arrest
  natuurlijk accepteren – dat kan ook niet anders – maar wat steekt u
  daarin?
  De heer Van Steeg:
  Met name dat “bewust”, en wat mij tevens stoort… Nu, dat is
  misschien een groot woord, maar wat ik heel jammer vind in ieder
  geval, is dat de zaak niet bij de Hoge Raad is gekomen, een nog
  hoger rechtscollege dan het gerechtshof, om, zoals je ook met
  andere zaken de mogelijkheid hebt om tot in laatste instantie te
  gaan, ook wat dit betreft via rechtspraak jurisprudentie te
  krijgen. Ik vind het heel jammer dat dit hier niet gebeurd is.
  De voorzitter:
  Maar u vindt dat u, bewust, niet die informatie heeft
  achtergehouden?
  De heer Van Steeg:
  Mm, mm.
  De voorzitter:
  En als wij het nu samenvatten: wat vindt u het wel?
  De heer Van Steeg:
  Wat ik wel vind? Nu het is gelopen, zoals het is gelopen, en er
  uiteindelijk een proces-verbaal is opgemaakt en ik voor het hof
  geweest ben en onder ede heb verteld hoe het allemaal gelopen is,
  vind ik dat het eigenlijk naar de Hoge Raad had gemoeten. Het
  opsporingsmiddel, de inkijkoperatie, was toch al stuk.
  De voorzitter:
  Is dat stuk?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind dat het stuk is. Ik zou nu in ieder geval mijn
  collega’s, wie dan ook, niet meer durven vragen: beste jongens,
  willen jullie bij deze criminele organisatie, in deze
  omstandigheden, deze loods binnengaan om te onderzoeken, hoe of
  wat?
  De voorzitter:
  Maar is de consequentie van deze opvatting dat elk
  opsporingsmiddel dat getoetst is door een rechter, of getoetst kan
  worden, ook stuk is?
  De heer Van Steeg:
  Als het door de openbare rechter getoetst wordt, denk ik dat
  het stuk is.
  De voorzitter:
  Maar hoe moet het dan in een rechtsstaat?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk dat er wat dat betreft een mogelijkheid moet zijn: door
  een rechter. Dat systeem hebben wij niet, maar ik heb daarstraks de
  rechter-commissaris genoemd. Ik kan mij voorstellen dat een
  rechter-commissaris een dergelijke functie moet gaan krijgen in ons
  rechtsbestel en dat hij daar een uitspraak over kan doen; en dat
  je, zoals bij minderjarigen, besloten rechtszittingen hebt, ook
  over dit soort zaken. Als wij het belangrijk vinden dat wij niet
  overwoekerd worden door criminele organisaties en niet geregeerd
  gaan worden door criminele organisaties, dan is het toch ook
  belangrijk dat de politie mogelijkheden en middelen heeft om ervoor
  te zorgen dat dit niet gebeurt?
  De voorzitter:
  Ik begrijp heel goed wat u zegt, maar in een rechtsstaat moet
  je toch ook een systeem hebben waarbij uiteindelijk een rechter
  uitmaakt of het rechtmatig is, en de verdediging de mogelijkheid
  moet hebben om het, voor zover mogelijk, in de openbaarheid in de
  beoordeling te betrekken?
  De heer Van Steeg:
  U zegt al: voor zover mogelijk. Ik denk dat het zo is, dat dit
  niet mogelijk is.
  De voorzitter:
  Juist.
  De heer Vos:
  Waarom kan volgens u de officier geen besluit erover nemen,
  mijnheer Van Steeg? Waarom vindt u het zo noodzakelijk dat een
  rechter-commissaris daar een rol in vervult? De officier behoort
  toch ook tot de magistratuur?
  De heer Van Steeg:
  Ik wil het graag naar een zo hoog mogelijk niveau, een zo
  afstandelijk en objectief mogelijk niveau heffen en daarom vind ik,
  dat een officier… Een officier is toch samen met mij bezig om lui
  achter die dikke deur te krijgen? En de rechter is er toch voor om
  te toetsen of wij dat goed gedaan hebben? Ik vind dat de officier
  nog net een niveautje te laag is.
  De heer De Graaf:
  Dan terug naar die officier. Wat ik niet helemaal in uw verhaal
  begrijp, is dat u de methode binnen de CID wilde houden, maar dat u
  wel, voordat u uiteindelijk de officier ging vertellen wat er aan
  de hand was, binnen uw eigen politie-organisatie, tot en met de
  korpschef, heeft verteld wat er aan de hand was. Dat begrijp ik
  niet: de korpschef, die ook niet weet wat de CID-techniek is, zo
  heeft u eerder in dit gesprek nog eens verklaard, mag dat eerder
  weten. Daarmee wordt de vraag in de beoordeling betrokken: mag de
  officier het eigenlijk wel weten? U zei voorts: het hoorde een
  beetje bij het spel dat ik met mevrouw Van der Molen speelde. Ik
  begrijp er eerlijk gezegd niets van. als u iets tegen de
  CID-officier vertelt, liggen daarmee de gegevens toch niet op
  straat.
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  En deze situatie is toch dezelfde als die waarin u zoiets aan
  uw korpschef vertelt. Dan liggen de gegevens toch ook niet op
  straat.
  De heer Van Steeg:
  Wij hebben het over het incident in de zaak-R. Er lekte iets
  uit en op het moment dat het uitlekte, lag er iets op straat. Op
  dat moment is het niet meer zo belangrijk de zaak te verzwijgen
  voor mijn korpschef.
  De heer De Graaf:
  Maar ook niet voor de CID-officier.
  De heer Van Steeg:
  Ook niet voor de CID-officier.
  De heer De Graaf:
  Waar doet u dan benauwd over.
  De heer Van Steeg:
  Het is toch ook verteld aan die CID-officier.
  De heer De Graaf:
  Op 16 of 17 februari belt mevrouw Van der Molen u op met de
  vraag: klopt het bericht in de Telegraaf? U antwoordt letterlijk:
  “Nee, dat klopt niet.” Maar u vertelt niet wat er wel aan de hand
  is.
  De heer Van Steeg:
  Nee, en ook niet tegen de hoofdcommissaris.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat u niet de waarheid sprak. Ondertussen onthield u de
  CID-officier relevante informatie waarover u in de komende maand
  met allerlei politiecollega’s wel ging praten. Dat begrijp ik
  niet.
  De heer Van Steeg:
  Niet in de komende maand, maar in de komende dagen. Dat is een
  kwestie van twee dagen geweest. Toen hebben wij gesproken n met
  Deelman n met Dros n met Wiarda. Vanaf het eerste moment hadden
  allen die erbij betrokken waren de intentie om tegen mevrouw Van
  der Molen te gaan vertellen wat er was gebeurd. Alleen is er toen
  sprake geweest van zorgvuldigheid en overweging. De vraag was: hoe
  gaan we dat vertellen en wie gaat dat vertellen. Dat het zo
  verschrikkelijk lang geduurd heeft, dat het een maand geduurd heeft
  voordat zij het daadwerkelijk hoorde, dat…
  De heer De Graaf:
  Dat waren de agenda’s. Mij gaat het om het moment waarop
  mevrouw Van der Molen u vroeg: is dat bericht in De Telegraaf
  juist? Waarom heeft u toen niet gezegd: nee, dat is niet juist, wij
  hebben wat anders gedaan?
  De heer Van Steeg:
  Omdat ik rust wilde nemen om het besluit dat wij met alle
  zorgvuldigheid een jaar eerder hadden genomen, te toetsen, te
  bespreken met mijn, inmiddels gewezen, afdelingschef de heer Dros
  en met Deelman en vervolgens met Wiarda. Mijn inschatting was ook,
  dat als dit soort dingen in de openbaarheid kwamen, dat niet buiten
  een korpschef om zou kunnen. Misschien heb ik daarin ook wel
  gestuurd.
  De heer De Graaf:
  Maar openbaarheid is toch wat anders dan de CID-officier.
  De heer Van Steeg:
  Natuurlijk. Maar u doet nu alsof ik voor de CID-officier iets
  wilde verzwijgen. Ik heb de zaak geen moment voor de CID-officier
  willen verzwijgen.
  De heer De Graaf:
  U zei dat u een jaar eerder binnen de CID zeer zorgvuldig
  overleg had gevoerd en daarna besloten had dat niemand het zou
  weten, dus ook de CID-officier niet.
  De heer Van Steeg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Met alle respect, maar neutraal gezien is dat verzwijgen. Men
  heeft dus iets niet tegen de CID-officier gezegd.
  De heer Van Steeg:
  Dat klopt, maar dan praten we over de situatie van een jaar
  eerder. Een mooie kreet is: voortschrijdend inzicht. Dat
  voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat wij het op een later
  moment wel zouden zeggen. Op het moment dat de zaak uitlekte,
  hebben we dat ook gedaan. Ik heb ook gezegd, dat als de zaak niet
  uitgelekt was, wij zeker in de toekomst erover gesproken
  hadden.
  De heer De Graaf:
  Als mevrouw Van der Molen u had gevraagd wat er wel was
  gebeurd. Had u dan ook geantwoord: dat kan ik niet zeggen?
  De heer Van Steeg:
  Ik zou tegen haar niet liegen. Als zij mij had gevraagd of men
  wel binnen was geweest, had ik, denk ik, meteen “ja” gezegd.
  De voorzitter:
  Dan was er misschien een boel ellende voorkomen.
  De heer Van Steeg:
  Ik denk het.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Steeg, u zei zojuist: het paste bij het spel met
  mevrouw Van der Molen. Welk spel speelde u met haar? Of: welk zij
  met u?
  De heer Van Steeg:
  U doet het nu voorkomen alsof er spelletjes gespeeld
  werden.
  De heer Rabbae:
  Dat woord heeft u zelf gebruikt. Dat heb ik niet bedacht.
  De heer Van Steeg:
  Ja, maar zoals u het nu zegt, lijkt het erop, dat voortdurend
  spelletjes gespeeld werden. Laat ik het zo zeggen: mensen bespelen
  elkaar, altijd. In dat verband geldt ook dat mevrouw Van der Molen
  mij bespeelt en ik haar. Alleen in dat kader wil ik mijn opmerking
  plaatsen. Men moet niet denken dat wij geheimzinnig spelletjes
  willen spelen of iets achter willen houden. Dat is zeker niet het
  geval in de situatie die inmiddels is ontstaan.
  De heer Rabbae:
  Maar bespelen houdt toch enigszins in: elkaar manipuleren. Het
  behoorde toch bij haar rol dat zij u in deze kwestie om informatie
  vroeg. Ik begrijp niet dat u dat als bespelen ziet.
  De heer Van Steeg:
  Wat zie ik volgens u als bespelen?
  De heer Rabbae:
  Als mevrouw Van der Molen naar aanleiding van een publikatie in
  De Telegraaf om informatie vraagt, is er toch geen sprake van dat
  zij u bespeelt.
  De heer Van Steeg:
  Nee, ik denk het niet.
  De heer Rabbae:
  Maar waar haalt u dan dat woord “bespelen” vandaan? Kunt u dat
  uitleggen?
  De heer Van Steeg:
  Misschien is dat een verkeerde uitdrukking van mij geweest. Ik
  voel het niet zo aan, dat ik constant een spel met haar speel, want
  het lijkt er nu op dat het in die richting gaat. Maar het is meer
  in de richting van: mensen bespelen elkaar. Dat is de situatie
  waarin, als mevrouw Van der Molen mij zo concreet vraagt van “dat
  en dat”, ik het spel speel door te zeggen: dat klopt dus niet.
  De heer Rouvoet:
  Alles overziende en gesteld dat het zo zou zijn dat het
  CID-werk uiteindelijk door een rechter, besloten, getoetst zou
  kunnen worden, zou u, in die constructie, berhaupt nog behoefte
  hebben aan apart een CID-officier of zegt u dat, wat u betreft, die
  functie dan geschrapt kan worden?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk dat de CID-officier altijd noodzakelijk zal blijven,
  omdat dit toch een sparring-partner zal moeten zijn, bij wie ik kan
  toetsen, alvorens de zaken bij zo’n besloten rechtbank zouden
  kunnen komen. Het bestaan van een CID-officier is in mijn beleving
  een zeer druk bestaan en ik zie niet in dat al de zaken die nu met
  de CID-officier besproken worden, bij een besloten rechtbank
  besproken zouden kunnen worden. Dat lijkt me, qua capaciteit, heel
  moeilijk.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Steeg, ik zou kort nog willen spreken over een
  zaak die ook in de kranten heeft gestaan: verbindingen met het
  particuliere recherchebureau in Utrecht, KURAS. Dit ook, omdat de
  heer Wiarda mij persoonlijk gevraagd heeft dit vooral goed uit te
  zoeken. Ik weet niet of dat al gelukt is, maar dit ter zijde. Bij
  het recherchebureau KURAS werken oud-politiemensen uit Utrecht en
  dit recherchebureau is ook ingeschreven als contact van de CID. Zeg
  ik dat zo goed?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  En daar heeft ook informatie-uitwisseling plaatsgevonden?
  De heer Van Steeg:
  Er is informatie gekomen, vanuit KURAS naar ons, en er is uit
  het rijksrecherche-onderzoek dat er is geweest, gebleken dat er
  vanuit de CID-Utrecht n collega is geweest die eenmaal een
  informatie heeft verstrekt aan leden van KURAS. Dat is de
  feitelijke situatie.
  De voorzitter:
  Vanuit de CID nmaal; maar vanuit de politie meermalen?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  En is die informatie vanuit de politie ook via de CID
  gegaan?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat weet u zeker?
  De heer Van Steeg:
  Dan denk ik, dat ik het zou moeten weten. Het is niet zo dat
  collega’s van de uniformdienst of van welke andere dienst ook eerst
  bij ons komen en vragen: kunnen wij die en die informatie
  verstrekken aan KURAS?
  De voorzitter:
  Hoe bereikt zo’n bedrijf van oud-politiemensen nu een positie,
  dat men toch vrij gemakkelijk ook afgeschermde informatie uit het
  politiekorps kan betrekken?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk dat dit te maken heeft met de situatie dat deze mensen
  hun contacten hebben vanaf het moment dat zij bij de politie
  weggingen. Overigens heeft n van de leden van KURAS mij op een
  gegeven moment benaderd en gevraagd: Meindert, ik denk dat wij goed
  zaken kunnen doen. Ik zei: dat zou kunnen; vertel eens? Hij zei: ik
  wil graag een afspraak met je maken. Ik zei: dat kan, maandag op
  het bureau. Dus, een afspraak gemaakt en hij komt op het bureau;
  zaken doorgesproken en zijn beeld gevraagd van wat hij dan dacht
  dat er was te doen. En dan geeft hij een globaal beeld, van: wij
  zijn nog met recherche-onderzoeken bezig en jullie zijn met dit
  soort werk bezig; wij hebben raakvlakken en daar waar er misschien
  mogelijkheden zijn, zouden wij wat voor elkaar kunnen betekenen.
  Toen heb ik heel uitdrukkelijk tegen hem gezegd: beste jongen, ik
  ben bij de politie en jij niet meer; als jij informatie wilt
  verstrekken aan ons, dan kan dat; ik heb er twee runners voor
  aangewezen – dan praat ik nog over mijn tijd bij de gemeentepolitie
  Utrecht – en met hen zouden de mensen van KURAS contact kunnen
  hebben. Ik dacht het een mededirectielid was – maar dat was volgens
  mij toch niet het geval – en die zou dat binnen de directie van
  KURAS ter kennis brengen en vervolgens zou het zo zijn, dat op deze
  manier gehandeld zou worden. Dat is althans mijn insteek geweest:
  dat op deze manier gehandeld zou moeten worden.
  De voorzitter:
  Het was toch ook omdat, bij het afscheid van de betrokken
  functionarissen van de politie, de heer Wiarda heeft gezegd: zoek
  maar iemand bij de CID om je contact op te zetten?
  De heer Van Steeg:
  Ik moet u zeggen dat, toen ik bij de CID kwam en de mensen van
  KURAS nog maar vrij kort weg waren bij de politie Utrecht, ik van
  mijn voorganger heb vernomen dat er een gesprek was geweest tussen
  Wiarda en de afscheidnemende leden van KURAS en dat het inderdaad
  zo zou zijn dat, als er over informatie gesproken werd, dit via de
  CID in Utrecht moest.
  De voorzitter:
  Ik heb ergens gelezen, dat er 33 contacten zijn geweest tussen
  CID-runners en KURAS. Zegt u dat er 32 keer sprake was van
  eenrichtingsverkeer?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk grotendeels eenrichtingsverkeer.
  De voorzitter:
  Grotendeels?
  De heer Van Steeg:
  Er is wel een keer een vraag gesteld, zoals aan andere
  contacten ook wel een vraag gesteld is. Als er een
  opsporingsonderzoek is en ik wil van mijnheer X weten hoe het met
  mijnheer Y zit, dan kan ik daarvoor mijnheer X benaderen. Zo was
  het ook in de KURAS-zaak. Grotendeels ging het hier echter om
  contacten van KURAS naar ons.
  De voorzitter:
  Maar is dit nu een voorbeeld en geeft dit aan hoe een
  old-boys-netwerk in de praktijk werkt en hoe particuliere
  recherchebureaus in de praktijk aan hun extra informatie komen? Of
  is het meer dan dat?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk dat dit er een voorbeeld van is.
  De voorzitter:
  En u vindt daar eigenlijk niets onrechtmatigs aan?
  De heer Van Steeg:
  Ik vind het onrechtmatig dat door de politie informatie
  verstrekt wordt aan, in dit geval, de leden van KURAS, maar ik vind
  het niet onrechtmatig als wij informatie vragen of informatie
  krijgen van bijvoorbeeld KURAS.
  De voorzitter:
  Nu zegt blijkbaar de leider van KURAS: zo is het helemaal niet;
  wij hebben duidelijk een ruilhandel met de dames en heren van de
  politie in Utrecht opgezet.
  De heer Van Steeg:
  Ik nodig ze uit om op deze stoel te gaan zitten en dat onder
  ede te verklaren.
  De voorzitter:
  Dus u zegt: slechts n keer is er werkelijk CID-informatie uit
  de CID-bak gegaan en er is meerdere keren gesproken?
  De heer Van Steeg:
  Ik weet maar van n keer. Dat was overigens geen CID-informatie
  maar het waren HKS-gegevens.
  De voorzitter:
  U wt maar van n keer.
  De heer Van Steeg:
  En daarbij gaat het om het geval dat bij het onderzoek van de
  rijksrecherche naar voren is gekomen. Ik kan mij moeilijk
  voorstellen dat er meer gevallen zijn na alles wat wij intern
  hebben gedaan. Vorig jaar december heeft de divisiechef recherche
  alle mensen van de CID-Utrecht bij elkaar geroepen en gevraagd:
  welke contacten hebben jullie? Al die contacten zijn dezelfde dag
  op papier gezet en die heb ik samengevoegd tot een rapport en dat
  is ter beschikking gesteld. In dat rapport staat ook het cijfer
  33.
  De voorzitter:
  Zegt u in feite dat de hoofdcommissaris zelf voor de gang van
  zaken de basis heeft gelegd en dat dit een normale situatie is die
  men ook bij andere korpsen kan aantreffen? Misschien vindt u dat
  hier de zaak een beetje uit de hand is gelopen.
  De heer Van Steeg:
  Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de heer Wiarda toentertijd
  bedoeld heeft te zeggen dat informatie verstrekt kon worden. Ik kan
  mij wel voorstellen dat er vragen gesteld zouden kunnen worden die
  met “ja” of “nee” beantwoord moesten worden. Hierover is er
  inmiddels een publikatie geweest.
  De voorzitter:
  Dat wel.
  De heer Van Steeg:
  Daar kan ik mij iets bij voorstellen, maar laat de heer Wiarda
  deze vraag zelf maar beantwoorden.
  De voorzitter:
  En welke informatie zou volgens u met een particulier
  recherchebureau uitgewisseld kunnen worden?
  De heer Van Steeg:
  Ik kan mij niet voorstellen dat informatie uitgewisseld wordt.
  Ik bedoel: ik kan mij wel voorstellen dat er uitgewisseld wordt,
  maar wij hebben dat niet gedaan.
  De voorzitter:
  Maar u sprak over het antwoorden met “ja” of “nee”. Heeft u dat
  ook niet gedaan?
  De heer Van Steeg:
  Nee, voor zover ik weet niet. Zulk soort dingen sluit ik echter
  niet uit.
  De voorzitter:
  Komt hij voor, ja of nee?
  De heer Van Steeg:
  Bijvoorbeeld. Of: staat hij als gevaarlijk bekend, ja of
  nee?
  De voorzitter:
  Dan gaat het toch om meer dingen en is er niet meer sprake van
  die ene keer.
  De heer Van Steeg:
  Ja, ik kan mij voorstellen dat zoiets gebeurt, maar ik wijs
  erop dat er bij ons onderzoeken zijn geweest en er met de betrokken
  mensen is gesproken. Die mensen hebben allemaal de ambtseed
  afgelegd en tegen hen is heel nadrukkelijk gezegd: als het uitkomt,
  is het voor jullie gebeurd, dan gaan jullie weg bij de politie. Ik
  kan mij dan niet voorstellen dat, gelet op deze sessies en de
  zorgvuldige insteek van onze korpsleiding inzake KURAS, alsnog
  dingen boven water komen. Maar ik hoop dat de tijd zal leren hoe
  alles zit. Ik hoop dat wat dat betreft KURAS zijn woorden gestand
  zal doen en dat in de openbaarheid zal komen wat wel gebeurd is. Ik
  blijf namelijk ook zeggen: als iemand hierbij te ver is gegaan,
  moeten zij daar de consequenties van aanvaarden.
  De voorzitter:
  Het ging dus om het “ja” of “nee” zeggen op vragen als: komt
  hij voor op een antecedentenlijst en is hij wel of niet gevaarlijk.
  Vindt u dat zoiets moet kunnen?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  U vindt van wel.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u meer recherchebureaus als contact of informant
  ingeschreven?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u meer mensen van recherchebureaus als informant of
  contact ingeschreven?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Medewerkers?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Oud-politiemensen?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Waar zijn die dan werkzaam?
  De heer Van Steeg:
  Bankinstellingen, bijvoorbeeld.
  De voorzitter:
  Die heeft u wel. Vanwege het vragen ook van
  bankinformatie?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Verzekeringsmaatschappijen: politiemensen? In welke takken
  heeft u ze zitten?
  De heer Van Steeg:
  Wat betreft verzekeringsmaatschappijen zijn er, denk ik, ook
  wel politiemensen bij.
  De voorzitter:
  In welke bedrijfstakken nog meer?
  De heer Van Steeg:
  Autoverhuurbedrijven.
  De voorzitter:
  Ook oud-politiemensen?
  De heer Van Steeg:
  Nee, dat weer niet, denk ik.
  De voorzitter:
  Heeft u op dit moment nog politiemensen uit andere regio’s als
  informant ingeschreven?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Of runners uit andere regio’s?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Vroeger is dat wel gebeurd?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij hebben het daar gisteren ook over gehad: op een bepaald
  moment is dat heel erg misgelopen.
  De heer Van Steeg:
  Ja, ik begrijp waar u op doelt.
  De voorzitter:
  Een informant die u uit Dordrecht aangeleverd krijgt, maar
  waarvan u in feite niet weet, hoe die gerund wordt.
  De heer Van Steeg:
  Ja, waar ik zelf in ieder geval geen verantwoordelijkheid voor
  kon dragen. Het runnen van informanten gaat in grote lijnen, zo
  denk ik, in CID-Nederland op dezelfde manier, maar ook ik heb er
  natuurlijk geen direct zicht op gehad, hoe een betrokken informant
  vanuit een andere regio gerund is. Het is wel zo dat je daar
  uitdrukkelijk over praat: over de betrouwbaarheid van een
  informant, hoe lang ze hem al kennen en dat soort dingen. Daar
  praat je over op het moment dat je gebruik maakt van de informatie
  die afkomstig is van een andere regio.
  De voorzitter:
  Nu hebben wij het gisteren met de heer Dros ook gehad over een
  convenant dat daarover is afgesloten. Daarin stond dat de heer Dros
  mevrouw Van der Molen zou informeren. Is dat gebeurd?
  De heer Van Steeg:
  Volgens mij wel.
  De voorzitter:
  Wanneer is dat dan gebeurd?
  De heer Van Steeg:
  Heel snel nadat dat convenant is afgesloten. Misschien zelfs
  wel vr die tijd, in de besprekingen.
  De voorzitter:
  Dat moeten wij haar dan nog vragen, want als op een bepaald
  moment blijkt dat in een zaak de informant bij u verdachte dreigt
  te worden, dan heeft zij er daarvoor niet van gehoord.
  De heer Van Steeg:
  Op het moment dat de informant verdachte werd, heeft zij er
  niet van gehoord?
  De voorzitter:
  Nee.
  De heer Van Steeg:
  Ik denk het wel. Ik denk dat zij er wel degelijk van gehoord
  heeft. Zij heeft meegedaan in besprekingen daarover.
  De voorzitter:
  Nu, dat zullen we haar vragen.
  De heer Van Steeg:
  Ik zou er misschien nog wat meer duidelijkheid over kunnen
  geven, want wij hebben bij elkaar gezeten: n met de betrokken
  CID-runners uit de andere regio, n met de betrokken CID-chef uit de
  andere regio, n met de heer Dros en mijn persoontje, en daar was
  zij bij.
  De voorzitter:
  Nu, dan zullen wij het haar nog eens vragen. Nog n vraag over
  het bedrijf KURAS. Heeft KURAS wel eens informanten gescreend voor
  de CID?
  De heer Van Steeg:
  Of KURAS informanten gescreend heeft voor de CID, dus dat wij
  aan KURAS…
  De voorzitter:
  …vragen: kennen jullie die man?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De heer Rabbae:
  Nog even terug naar de zaak R. U zei: ik vind het jammer dat
  het niet naar de Hoge Raad gegaan is. Ik neem aan dat u enige hoop
  hebt, dat de Hoge Raad deze zaak anders zou beoordelen dan het hof.
  Waar baseert u deze hoop op?
  De heer Van Steeg:
  Op uitspraken die er inmiddels in andere zaken zijn geweest en
  op mijn rotsvaste overtuiging dat, als je op grond van de Opiumwet
  binnentreedt, het best eens zo zou kunnen zijn, met de huidige
  stand van zaken, dat de Hoge Raad er anders over oordeelt. En zou
  hij er niet anders over oordelen, dan is dat ook winst, vind ik;
  dan hebben wij het tot in het hoogste rechtscollege
  uitgezocht.
  De voorzitter:
  Op welke andere uitspraken doelt u?
  De heer Van Steeg:
  Dan zou er een uitspraak kunnen komen, dat het openbaar
  ministerie wel…
  De voorzitter:
  Nee, u zegt dat er andere rechterlijke uitspraken zijn
  geweest.
  De heer Van Steeg:
  Ja, de zaak Z. is geweest.
  De voorzitter:
  Het arrest van het hof in de zaak Z., bedoelt u?
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Steeg, dank u wel. Sluiting 11.50 uur


  Inhoudsopgave en zoeken