• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer P.D. IJzerman

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 5

  7 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 7 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  de heer P.D. IJzerman
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Ik verzoek u op te staan om de eed af te
  leggen. De door u af te leggen eed luidt: “Ik zweer dat ik de
  gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.”
  De heer IJzerman:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer IJzerman, welkom bij de enqutecommissie. Wij zullen
  ook nog spreken over de zware georganiseerde criminaliteit in
  Enschede waar u vandaan komt, waar u korpschef bent van het
  regiokorps Twente. Als u heel in het kort een schets moet geven van
  de zwaar georganiseerde criminaliteit in de Randstad en in
  Enschede, hoe verhoudt zich dat?
  De heer IJzerman:
  Ook uit de presentaties van de heren Fijnaut en Bovenkerk
  gisteren bleek duidelijk dat de aard, omvang en ernst hiervan in de
  Randstad – en met name in Amsterdam – beduidend groter is dan in
  het oosten van het land. Niettemin zien wij op een aantal terreinen
  ontwikkelingen en feiten, die daarmee vergelijkbaar zijn en in de
  toekomst wellicht ernstiger kunnen worden als wij daarop niet
  adequaat reageren.
  De voorzitter:
  Welke gevaren ziet u speciaal?
  De heer IJzerman:
  Ik denk aan de mobiliteit, de transportsector, de
  ontwikkelingen in Oost-Europa. De heer Fijnaut sprak gisteren over
  de transportlijnen in de drugseconomie. Daarvan zie je uiteraard de
  vertakkingen in het oosten van het land op verschillende punten
  samenkomen. Ik verwacht, ook op grond van publikaties, dat de
  verdere ontwikkeling van Oost-Europa in dat opzicht een factor van
  betekenis kan worden.
  De voorzitter:
  Is dat al zo?
  De heer IJzerman:
  De eerste tekenen zie je inderdaad.
  De voorzitter:
  Wij willen vanochtend met u spreken over de volgende
  onderwerpen:

  • de zware georganiseerde criminaliteit;
  • het pro-actief onderzoek waarover u op een symposium in
   Nijmegen een inleiding heeft gehouden;
  • aan welke opsporingsmethoden gedacht moet worden;
  • wat u verstaat onder de informatieve fase, en
  • welke normering daarbij ter sprake zou moeten komen.

  De heer De Graaf zal nu met u verder gaan. Dat neemt natuurlijk
  niet weg dat ook andere leden u vragen kunnen stellen.

  De heer De Graaf:
  Mijnheer IJzerman, u heeft tijdens dat symposium in april van
  dit jaar in Nijmegen gezegd – ik citeer uit een publieke bron, want
  het is gepubliceerd – dat vormen van georganiseerde en planmatige
  misdaad een ernstige bedreiging vormen voor de integriteit van de
  samenleving en de handhaving van de democratische staatsvorm. Zou u
  dat wat nader kunnen toelichten? Met name dat laatste klinkt erg
  bedreigend.
  De heer IJzerman:
  Ik plaats het even in een wat breder perspectief. Bij de
  drugseconomie hebben wij te maken met vraag en aanbod van een
  genotmiddel waarvoor een illegale markt bestaat en de wereldwijde
  keuze voor een prohibitiebeleid, van een verbod met strakke
  handhavings- en opsporingsactiviteiten. Volstrekt helder is – ook
  in het betoog dat ik gisteren heb gevolgd was dat aan de orde –
  dat, wil je daarin effectief optreden, het noodzakelijk en
  onvermijdelijk is dat je in een soort methodenwedloop terechtkomt
  tussen vormen van georganiseerde misdaad enerzijds – dat kunnen
  hoog georganiseerde groepen zijn, in dit verband wordt ook vaak
  gesproken over netwerken – en overheidsinstanties anderzijds, die
  in die wedloop steeds vaker methoden en middelen moeten zoeken om
  effectief te zijn. Dat kan uiteindelijk de grenzen van
  staatsrechtelijke normering bereiken c.q. dreigen te overschrijden.
  In die zin heb ik destijds, en ook bij andere gelegenheden,
  gewaarschuwd voor de nadelige effecten van dit soort problemen
  waarmee wij in de samenleving worden geconfronteerd.
  De heer De Graaf:
  Toen u dat uitsprak, keek u toen ook naar andere landen
  bijvoorbeeld Itali? Bestaat de dreiging dat wij in een dergelijke
  situatie terecht kunnen komen?
  De heer IJzerman:
  Mijn persoonlijke opvatting is, dat wij met onze Nederlandse
  cultuur, historie en volksaard niet snel in Italiaanse situaties
  terechtkomen. Bij dat soort problemen moet je echter ook verder
  kijken dan alleen naar de situatie in Nederland. Het is uit
  publieke bronnen bekend, dat er ook andere landen op de wereld zijn
  waar de grondnoties van de democratische ordening op zijn minst
  opgeschoven dan wel verdwenen zijn. Gisteren is daarover ook
  gesproken. Ik heb dus enige zorg dat een bijna autonoom proces om
  resultaten te bereiken, ook de grenzen van de rechtsstaat en de
  democratische orde kan raken en overschrijden. Daarop moeten wij
  buitengewoon alert zijn.
  De heer De Graaf:
  Een autonoom proces van de zijde van overheidsinstanties om die
  bedreiging te keren?
  De heer IJzerman:
  Ik bedoel veel meer dat het een wisselwerking met elkaar heeft.
  Ik heb vroeger in mijn politieloopbaan veelal vakmatig in
  grootschalig optreden gezeten ten behoeve van de openbare orde. Ook
  daar zie je een vergelijkbaar proces. Incident na incident roepen
  als het ware op tot het toepassen van nieuwe technieken en
  methoden, die op zichzelf uit te leggen en te rechtvaardigen zijn,
  doch waarvan je je op langere termijn – van A naar B gaand – kunt
  afvragen, of je dat zo gewild hebt. Dat zit er een beetje in. Dat
  bedoel ik met autonome ontwikkeling.
  De heer De Graaf:
  Ik kom graag met u nog over dat onderwerp te spreken. Nu wil ik
  even terug naar de aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit. U heeft eerder aangegeven, dat u meer denkt in
  termen van netwerken dan aan hechte organisaties. Dat heeft u ook
  in Nijmegen gezegd. Is dat in uw praktijk gebleken? Bent u als
  korpschef in Enschede tegengekomen, dat het vooral gaat om
  netwerken van personen zonder duidelijke hirarchische
  organisatiestructuren? Of ziet u dat beeld in heel Nederland? Hoort
  u dat van collega’s?
  De heer IJzerman:
  Het is geen kwestie van f f. Naar mijn ervaring en inzicht is
  het zo, dat er in het oosten van het land goed georganiseerde
  groepen zijn in verschillende samenstellingen. Soms wordt dat
  benoemd met de term celstructuur. Je ziet ook vaak een wisselende
  samenstelling. Ik vond hetgeen de heer Fijnaut gisteren zei heel
  treffend, namelijk dat men een bepaald project, een bepaalde klus
  in een bepaald samenwerkingsverband doet en drie maanden later weer
  anderen inhuurt. In de misdaadanalyse bij de politie wordt dat in
  zijn totaliteit in kaart gebracht. Dat geeft een beeld van een vrij
  consistente groep. Uit eigen ervaring en uit analyses die wij
  gemaakt hebben – ik heb dergelijke geluiden ook van collega’s
  gehoord – ben ik van mening dat het niet allemaal uiterst
  hirarchisch georganiseerde, bureaucratische organisaties zijn.
  Daarom heb ik in Nijmegen reeds gesproken van netwerken. Ik denk
  dat er ook sprake is van fluctuerende samenstellingen, die
  overigens – laat ik daarover helder zijn – heel effectief
  criminaliteit bedrijven.
  De heer De Graaf:
  Wat is in uw ogen daarin het overheersende beeld?
  De heer IJzerman:
  Veelal is er een kleine vrij harde kern die de continuteit van
  het bedrijf voor haar rekening neemt. Er hangt een netwerk van
  wisselende groepen omheen om uitvoerende maatregelen te treffen en
  daarvoor wordt soms verschillende deskundigheid ingehuurd.
  De heer De Graaf:
  Transporten, koeriersdiensten en dat soort dingen?
  De heer IJzerman:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Hoe staat het met de innesteling in de bovenwereld? Heeft u
  daarover een oordeel?
  De heer IJzerman:
  Ik heb gisteren goed geluisterd.
  De heer De Graaf:
  Wat is uw oordeel op basis van uw eigen ervaringen?
  De heer IJzerman:
  Ik kan alleen oordelen over mijn eigen
  verantwoordelijkheidsgebied. Dat geeft mij geen reden aan te nemen
  dat er daar sprake is van innesteling. Als er wordt gesproken over
  verbindingen met de legale economie of iets dergelijks, dan heeft
  het te maken met witwassen van geld, met investeren in logistiek,
  onroerend goed en andere zaken. Innesteling in de zin van op
  politieke of economische strategische posities zitten, is mij nog
  niet gebleken.
  De voorzitter:
  Er is dus niet als het ware een geheime directeur die dit alles
  bestiert boven de groepen waarover wij gisteren gesproken hebben?
  Die in een bureel van een grote bank zit en de draden in de hand
  heeft?
  De heer IJzerman:
  Punt n ben ik hem nog niet tegengekomen. Punt twee moeten wij
  naar mijn mening niet in zo’n soort concept denken. Wel herkenbaar
  is – dat sluit aan bij mijn opmerking dat er soms sprake is van
  vrij harde kernen die voor de continuteit zorgen, met name bij
  etnische groepen – dat er soms regie-activiteiten vanuit het
  buitenland worden gepleegd. Soms komen er ook mensen uit het
  buitenland om hier orde op zaken te stellen. Ik kan echter niet
  bevestigen dat er in Nederland een kapitaal bankgebouw of andere
  kantoorgebouwen zijn met een figuur zoals u schets.
  De heer De Graaf:
  U sprak over facilitators uit legale sectoren, waarvan groepen
  uit de georganiseerde criminaliteit gebruik maken. Vindt u dat
  inderdaad een bedreiging? Ziet u daarin een bepaalde ontwikkeling?
  Wordt er steeds misbruik of gebruik gemaakt van diensten van
  adviseurs uit de legale vrije beroepsgroepen?
  De heer IJzerman:
  Ja, ik zie dat. Ik lees dat ook in rapportages van collega’s.
  Ik ben daarmee ook zelf geconfronteerd geworden.
  De heer De Graaf:
  In uw hoedanigheid als korpschef van de regio Twente?
  De heer IJzerman:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ik zal niet vragen naar een specifieke zaak, zeker niet als die
  nog loopt. Maar wat kan de politie daaraan doen? Gaat het om
  strafbare feiten die worden gepleegd, of gaat het om een
  betrokkenheid waarvan je niet kunt vaststellen of die strafbaar is,
  doch waarvan je zegt dat het de criminele organisaties wel
  helpt?
  De heer IJzerman:
  Ik heb informatie, zonder dat die voor ons op dat moment
  exploitabel is.
  De voorzitter:
  Kunt u dat uitleggen? Dat is zo’n vakterm.
  De heer IJzerman:
  De heer De Graaf vroeg of het een strafbaar feit is. Wij vragen
  ons dan onmiddellijk af of je proces-verbaal kunt opmaken en een
  strafvervolging opstarten. Als ik zeg dat die informatie niet
  exploitabel is, bedoel ik dat het niet kan. Maar ik heb informatie
  dat er vanuit de dienstverlenende sfeer, zoals ik het in heel
  algemene termen maar noem, ondersteunende activiteiten plaatsvinden
  die als strafbare feiten te betitelen zouden zijn.
  De heer De Graaf:
  Kortom, er is geen sprake van een zodanige verdenking dat er
  echt een opsporingsonderzoek plaatsvindt. Uw indicatie is dat er
  strafbare feiten worden gepleegd door mensen uit de groepen die
  werden aangegeven.
  De heer IJzerman:
  Feiten die als strafbaar feit te definiren zouden zijn.
  De voorzitter:
  Zouden wij dat even precies mogen hebben, want het luistert
  nauw. U zegt dat u informatie hebt. Zijn dat feiten en
  omstandigheden die aannemelijk maken dat het strafbare feiten
  zijn?
  De heer IJzerman:
  Het zijn gegevens die voldoende aanleiding zouden kunnen vormen
  om, in vaktermen, artikel 27 te gaan onderbouwen en aan te
  tonen.
  De voorzitter:
  Zou u dan iets preciezer kunnen zijn waar u het over heeft,
  zodat dat niet blijft hangen?
  De heer IJzerman:
  Ik denk dat ik daarover op dit moment, onder deze
  omstandigheden, in het openbaar geen verdere mededelingen over kan
  en mag doen.
  De voorzitter:
  U moet iets preciezer zijn waar u het over heeft. U zegt dat er
  nog geen sprake is van verdenkingen en verdachten. Over wat voor
  gedragingen en wat voor situaties heeft u het?
  De heer IJzerman:
  Als ik daar meer concrete informatie over geef, ligt het open.
  Ik kan dat niet voor mijn rekening nemen.
  De voorzitter:
  U kunt toch gewoon zeggen wat u er in algemene zin mee bedoelt?
  Wij vragen u toch niet naar een speciale zaak, een speciale
  casus?
  De heer IJzerman:
  Dan gaat het om diensten aanbieden en mogelijkheden aanreiken,
  niet alleen in adviezen, maar feitelijk, aan lieden die onderdeel
  uitmaken van een crimineel netwerk.
  De voorzitter:
  Wat voor diensten en mogelijkheden?
  De heer IJzerman:
  Bijvoorbeeld om crimineel geld ergens weer op een legale manier
  op te laten duiken.
  De voorzitter:
  Dus om mee te werken in een witwas-constructie?
  De heer IJzerman:
  Bijvoorbeeld ja.
  De heer De Graaf:
  U hebt het specifiek over de beroepsgroepen die ik net even
  aanduidde: advocaten, notarissen, belastingadviseurs? Moet ik in
  die termen denken?
  De heer IJzerman:
  In algemene zin aan alle dienstverlenende organisaties die een
  faciliterende rol vervullen.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat er nu bij u een concrete casus aan de orde is.
  Ziet u een ontwikkeling in de zin dat het steeds vaker
  voorkomt?
  De heer IJzerman:
  Nee. Ik doel op n ervaring die wij hebben.
  De heer De Graaf:
  U bent voorzitter van de Adviescommissie criminaliteit van de
  Raad van hoofdcommissarissen en ook vice-voorzitter van die
  raad.
  De heer IJzerman:
  Inmiddels niet meer! Dat is over.
  De heer De Graaf:
  De ontwikkelingen gaan zo snel! Hebt u nu het gevoel dat er een
  eenduidig – eenduidig is een germanisme, maar ik gebruik het woord
  toch maar – beeld bestaat bij u en uw collega’s wat nu eigenlijk de
  bedreiging, de ernst en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit is? Is dat er op het niveau van de korpschefs? Of is
  er een heel divers beeld?
  De heer IJzerman:
  Ik denk dat het algemene beeld redelijk overeenkomt, maar dat
  er sprake is van volstrekt verschillende persoonlijke ervaringen en
  volstrekt verschillende betrokkenheid, afhankelijk van de plek in
  het land waar je werkt. De informatie over ontwikkelingen wordt
  vrij algemeen gedeeld en is bekend.
  De heer De Graaf:
  “Afhankelijk van de plek waar men werkt”. Moet ik dat zo
  begrijpen dat men in Drenthe – ik geef een willekeurig voorbeeld,
  om niet de korpschef van Drenthe meteen heel boos te krijgen – toch
  wat anders denkt dan in Amsterdam of berhaupt in de Randstad?
  De heer IJzerman:
  Ja! De voormalige korpschef daar was daar volstrekt open in.
  Hij zei bij ons dat de problematiek bij hem evident minder was. Je
  moet ook niet iets van trots uitstralen dat je die problematiek
  hebt. U noemde Drenthe. Drenthe wordt vaak in dergelijke
  vergelijkingen genoemd.
  De heer De Graaf:
  Er zijn ook andere regio’s.
  De heer IJzerman:
  Er zijn ook andere delen van het land waar de problematiek
  absoluut minder pregnant aanwezig is. Dat beseft men ook.
  De heer De Graaf:
  Is er in uw gelederen, niet zozeer die waar wij de heer Wilzing
  gisteren over hebben horen spreken, maar die van de Adviescommissie
  criminaliteit, wel eens gepoogd om een stap verder te komen dan
  alleen een kwantitatieve analyse, zoals de inventarisaties van het
  CBO hebben opgeleverd? Hebt u het gevoel dat u veel meer onderzoek
  nodig heeft?
  De heer IJzerman:
  U stelt mij twee vragen. Mag ik met de tweede beginnen? Ik, en
  naar ik vermoed vele collega’s met mij, voel de sterke noodzaak dat
  er genvesteerd wordt in kwalitatief onderzoek, met verdere,
  bredere, samenhangende analyses. Dat is primair – daarmee kom ik
  een beetje op de eerste vraag – een element in ons politiebestel,
  een verantwoordelijkheid die bij de korpsen ligt. Ik kan er vanuit
  mijn ervaring over spreken. In Twente hebben wij een contractueel
  vastgelegde relatie van vijf jaar met de Universiteit Twente en een
  aantal wetenschappers daar. Zij ondersteunen en adviseren ons en
  dragen expertise over voor het analyseren en het ontwikkelen van
  strategien om met de vraagstukken om te gaan. Dat gebeurt op alle
  niveaus van wat wij noemen de basispolitiezorg en de
  veilig-wonenprojecten. Er worden sterke evaluaties gepleegd. Dat
  gebeurt ook in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit, zowel
  bij alle vernieuwingsprocessen in onze divisie als bij het IRT
  Noordoost-Nederland waarvan wij deel uitmaken. Prof. Bruinsma
  speelt een prominente rol bij het ondersteunen van analyses en het
  aanreiken van methoden om het eigen functioneren en de eigen
  effectiviteit te verbeteren.
  De voorzitter:
  Zou ieder korps een eigen prof. Bruinsma moeten hebben?
  De heer IJzerman:
  Wij zijn zo content dat ik ieder korps dat toe zou wensen! Ik
  praat niet alleen over georganiseerde criminaliteit, maar over de
  hele brede range van het streven bij de politie om effectief en
  efficint te werken. Dat was toch een van de opdrachten en
  uitgangspunten bij de reorganisaties van de laatste jaren. Met name
  in het voortraject van informatie verzamelen, diepte-analyses
  plegen en samenhang hecht ik buitengewoon aan wat wij tegenwoordig
  noemen kennis-transfer. Er zijn allerlei wetenschappelijke
  onderzoeken en allerlei ervaringen elders om die te betrekken bij
  je eigen beleidsplanning. In dat brede spectrum zou dat voor
  wetenschappelijke bijdragen, ook in de vorm van benoemingen bij de
  politie – in Twente zijn wij daarmee bezig en bij andere korpsen
  ook – voor ieder korps moeten gelden. Niettemin denk ik dat er ook
  samenhang op landelijk niveau moet komen om de regio- en
  korpsoverschrijdende aanpak van vormen van criminaliteit
  kwalitatief te verbeteren. Daar moet je een vorm voor vinden. Wij
  zijn daar druk mee bezig.
  De heer De Graaf:
  De enqutecommissie heeft vier hoogleraren gevraagd om een
  dergelijk onderzoek te doen. Is de gedachte nooit eerder opgekomen
  binnen de Adviescommissie criminaliteit of de Raad van
  hoofdcommissarissen om zelf een kwantitatief landelijk onderzoek te
  laten doen? Of vindt u dat niet een aangelegenheid die de
  korpschefs aangaat?
  De heer IJzerman:
  Die gedachte is wel eens opgekomen. Die behoefte is er. Met de
  volgende adstructie kan ik iets aangeven van nog onvervulde wensen,
  in ieder geval bij mij maar ook bij een aantal anderen. Wij praten
  al enkele jaren over zoiets als een expertisecentrum bij de
  politie, waar dit soort ideen ook achter zitten. Je kunt tot een
  landelijk instituut komen, wat mij betreft strak gekoppeld aan
  hoogwaardige opleidingsinstituten, ook binnen de politie zelf. Ik
  weet wel dat er mensen van buiten voor andere opleidingen
  aangetrokken moeten worden, maar er moeten toch ook heel
  nadrukkelijk bedrijfsopleidingen voor het vak zelf, de branche zelf
  in stand gehouden worden. Ik ben daar een hartgrondig voorstander
  van. Daaraan kunnen kennisinstituten worden gekoppeld die een
  makelaarsfunctie naar instituten van wetenschappelijk onderzoek
  hebben, zelf onderzoek doen en ervaringen genereren en opbouwen.
  Daar hebben wij dringend behoefte aan. Dat is de laatste drie jaar
  regelmatig aan de orde. Je moet constateren dat in de hectiek van
  dit moment, rond alles wat met politiek-bestuurlijke en politile
  verhoudingen en processen van uitkristallisatie te maken heeft, dit
  nog steeds niet is ingevuld. Ik hoop en verwacht dat dit soort
  ontwikkelingen daar weer een nieuwe impuls aan geven.
  De heer De Graaf:
  Gisteren hebben wij ook gehoord, dat niet duidelijk is waar al
  die enorme winsten uit de drugshandel, van in Nederland opererende
  groepen, ook autochtone groepen, blijven. Er zijn geen aantoonbare
  investeringen in bepaalde branches. Heeft u daar enig idee van? Is
  het te volgen? Missen wij de methode om dat te kunnen volgen?
  De heer IJzerman:
  Wij hebben er maar een buitengewoon beperkt zicht op. Ik denk
  dat dit te maken heeft met de buitengewoon gecompliceerde
  constructies. In dit tijdperk van informatietechnologie en
  telebankieren kun je worldwide op een buitengewoon snelle en
  doeltreffende manier niet geringe bedragen vijf keer op een dag van
  eigenaar laten wisselen. Het is voor opsporingsinstanties als de
  Nederlandse politie buitengewoon ingewikkeld om daar enig zicht op
  te krijgen, ook in verband met de bankgeheimen in bepaalde delen
  van de wereld, die Fijnaut gisteren ook noemde. Het probleem is
  onderkend. Door het departement van Justitie zijn in nauwe
  samenwerking met anderen al voorzieningen getroffen om er wat mee
  te doen. Ik noem de Wet MOT, het Meldingspunt ongewenste
  transacties…
  De voorzitter:
  Het Meldingspunt ongebruikelijke transacties!
  De heer De Graaf:
  Dat kunnen ook ongewenste transacties zijn.
  De heer IJzerman:
  Die kunnen ook ongewenst zijn. Ik had een associatie met een
  heel ander beleidsterrein binnen de politie. Neem mij niet kwalijk!
  Ik heb er recent nog wat cijfers over gekregen. Van de ruim 2000
  meldingen die in 1994 zijn binnengekomen paste een substantieel
  deel, meer dan 800, binnen lopende CID-onderzoeken. Die waren
  relevant voor dingen waar wij al mee bezig waren. Dat geeft toch
  perspectief dat er adequaat kan worden opgetreden. Een van de
  thema’s waarover wij bijvoorbeeld binnen de ACC, de Adviescommissie
  criminaliteit van de Raad van hoofdcommissarissen, spreken is het
  besef, dat dit een achilleshiel is waar wij nog onvoldoende zicht
  op hebben. Daarin moeten wij investeren. Kwalitatief, dus binnen de
  politiekorpsen, moeten wij de financile deskundigheid verhogen. Er
  zijn wat discussies geweest over het terugtrekken van de FIOD
  vanuit het Bureau financile ondersteuning. Wij hebben expliciet
  gezegd, dat wij hoogwaardige financile deskundigheid en expertise
  in onze eigen korpsen willen hebben. Daarnaast moet die er zijn bij
  de CRI. Dat betekent dat er beter met de FIOD en andere diensten op
  een niveau van deskundigheid kan worden samengewerkt. Voorts is het
  de ambitie om het landelijk rechercheteam met name in te zetten op
  dat soort financieel-economische trajecten en
  witwasconstructies.
  De heer De Graaf:
  Ik vat samen, dat het moeizaam is om de financile trajecten te
  volgen. Er wordt aan gewerkt om meer expertise te krijgen. Het is
  niet geheel duidelijk of die financile trajecten uiteindelijk
  uitkomen bij investeringen in legale sectoren in Nederland. Daar
  bestaat helemaal geen beeld van.
  De heer IJzerman:
  Vanuit mijn verantwoordelijkheid heb ik daar weinig zicht
  op.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer IJzerman, u zegt dat van de 2000 MOT-meldingen er 800
  in CID-zaken terechtgekomen zijn. Wat is daarmee gebeurd? Wat voor
  zaken zijn dat? Zijn dat onderzoeken in de zogenaamde pro-actieve
  fase? Of zijn het ook onderzoeken waarbij al sprake is van
  verdachten?
  De heer IJzerman:
  Ik weet dat niet, mijnheer Koekkoek. Ik refereer aan het
  jaarverslag van het meldpunt. Mijn kennis reikt niet zo ver, dat ik
  van alle zaken die ergens in het land spelen, precies de
  achtergronden weet. Ik weet alleen dat er ruim 800 van de 2200
  zaken relevant waren voor onderzoeken, veelal in de pro-actieve
  fase die speelde, en dat zelfs in 29 zaken op basis van die
  informatie een nieuw strafrechtelijk onderzoek gestart kon
  worden.
  De heer Koekkoek:
  Wat weet u ervan in uw eigen regio?
  De heer IJzerman:
  Daarvan heb ik geen gegevens paraat.
  De voorzitter:
  Op dit moment hebben wij die gegevens hier niet direct paraat.
  Ik dacht echter dat er veel meer meldingen waren van
  ongebruikelijke transacties en dat een gedeelte van die meldingen
  door het meldpunt ongebruikelijke transacties wordt bekeken samen
  met het nationale CID-register. Eventueel wordt dan verder gekeken.
  Het totale aantal meldingen ongebruikelijke transacties was veel
  hoger dan 2000.
  De heer IJzerman:
  Ik praat over de ruim 2000 zaken die bij de politie zijn
  binnengekomen, in die zin dat zij relevant zijn om bekeken te
  worden.
  De voorzitter:
  Juist, dan weten wij waarover wij spreken.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer IJzerman, ik wil zo meteen met u spreken over het
  onderwerp pro-actieve onderzoek en alles wat daarbij hoort. Ik heb
  echter eerst nog een vraagje over de inventarisaties die door de
  CRI in samenwerking met regionale CID’s de afgelopen jaren zijn
  uitgevoerd. Gisteren hebben wij daarover met de heer Wilzing
  gesproken. Was u, vanuit uw verantwoordelijkheid als korpschef,
  tevreden met die inventarisaties? Kon u daar wat mee?
  De heer IJzerman:
  Wij als korps werken met inventarisaties die wij in eigen regio
  doen. Daaruit komen gegevens op grond waarvan wij in
  driehoeksverband – dat gebeurt getrapt – kiezen welke onderzoeken
  wij starten. Die inventarisaties zijn doorgaans wat omvangrijker en
  bevatten ook meer kwalitatieve aspecten dan de vrij algemene
  indicaties uit de landelijke inventarisaties.
  De heer De Graaf:
  Die landelijke inventarisaties zijn toch opgebouwd uit
  informatie die onder meer door uw CID wordt aangeleverd?
  De heer IJzerman:
  Het is toch een indikking van informatie. Het gaat er
  uiteindelijk om dat het in algemene zin een typering is. De heer
  Wilzing heeft gisteren gezegd – ik sta daar volstrekt achter – dat
  wij absoluut niet pretenderen een afgerond produkt te hebben
  neergezet dat boven kritiek verheven is. Het is in de huidige
  ontwikkelingsfase een poging om landelijk enige ordening aan te
  brengen in de beschikbare gegevens. Er is reeds gezegd, dat het
  nogal verschilt met hetgeen de heer Fijnaut zei. Mag ik daaraan
  iets toevoegen? Ik heb goed naar hem geluisterd. Hij heeft zeven
  groeperingen in het Amsterdamse kwalitatief geanalyseerd…
  De heer De Graaf:
  Bij wijze van voorbeeld.
  De heer IJzerman:
  en komt op basis van die gegevens tot een indicatie van 30 tot
  35 groepen. Hij spreekt dan, voor zover ik het begrepen heb, over
  Hollandse netwerken. Als wij in onze presentatie spreken over 100
  groepen, gaat het niet alleen over Hollandse groepen. Als ik mij
  goed herinner, worden er een kleine 50 groepen aangeduid als
  homogeen Nederlands samengesteld. Dat betekent dat er licht tussen
  zit. Dat heeft te maken met het toepassen van criteria. Dat heeft
  ook te maken met verschillende percepties in het land. Dat hebben
  wij nog niet goed opgelost. Toch denk ik dat daarmee iets van
  validiteit, ook van onze analyses, boven tafel kan blijven.
  De voorzitter:
  De analyse van de heer Fijnaut betekende niet dat de zeven
  groepen louter Amsterdamse groepen zouden zijn. Er zijn door hem
  zeven groepen geanalyseerd op landelijk niveau in de Hollandse
  netwerken, dus niet specifiek gerelateerd aan Amsterdam.
  De heer IJzerman:
  Naar hem luisterend was mijn conclusie, dat hij op grond van
  bestaande criteria komt tot een totale inventarisatie van 30 tot 35
  groepen.
  De heer De Graaf:
  U bent adviserend lid van het cordinerend beleidsoverleg. Heeft
  u de indruk dat de top van de lijst van de CRI ook daadwerkelijk
  wordt onderzocht? Anders gezegd, dat de kernteams doen waarvoor zij
  oorspronkelijk zijn bedoeld, namelijk om die top aan te
  pakken?
  De heer IJzerman:
  Ik heb met name zicht op datgene waar wij aan leveren.
  Kernteams waren reeds gestart met onderzoeken vr het feitelijk
  prioriteringsresultaat van het CBO. Wij worden nu geconfronteerd
  met het feit dat er bij alle kernteams onderzoeken gaande zijn. Die
  zijn gekozen in de regionale samenwerkingssetting. De indruk is,
  dat, wanneer er toen op landelijk niveau keuzes gemaakt zouden
  zijn, in enkele situaties de keuzes wellicht anders gedaan zouden
  zijn. Er lopen echter onderzoeken en het zou ineffectief en
  onverstandig zijn om die af te breken. Bij die onderzoeken zit een
  aantal dat cht de top betreft, voor zover wij daarop zicht hebben.
  Wij zijn nu volop bezig – dat zal in de loop van dit jaar afgerond
  worden – om nog stringenter precies te definiren wat tot de top
  behoort. Dat is een vrij lastig proces. Wij zullen de uitkomst
  daarvan laten meespelen wanneer wij tot nieuwe keuzes komen. Dat is
  mijn perceptie van wat er momenteel in het CBO gebeurt.
  De voorzitter:
  Het CBO, het cordinerend beleidsoverleg, moet de prioriteiten
  voor het aanpakken van de zware criminaliteit in Nederland aangeven
  aan het college van procureurs-generaal. Dan zeg ik het toch goed?
  Per dag moeten die letters toch zo veel mogelijk worden
  beperkt?
  De heer IJzerman:
  Ik zal mijn best doen vanuit het vakjargon…
  De voorzitter:
  U hoeft dat niet te doen, maar om door de bomen nog het bos te
  zien, blijft het belangrijk.
  De heer IJzerman:
  Er is natuurlijk een vrij dichtgeplant bos op dat gebied van
  adviesorganen en overlegorganen.
  De heer De Graaf:
  Wij kappen ons een weg door dat bos.
  De heer IJzerman:
  Binnen het cordinerend beleidsoverleg is men de mening
  toegedaan, dat degenen die zelf de eindverantwoordelijkheid hebben
  in bepaalde processen, deel moeten uitmaken van de besluitvorming.
  Een cordinerend beleidsoverleg of andere organen moeten niet alleen
  samengesteld worden uit adviseurs of medewerkers. Dan loop je het
  risico dat degenen die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen
  niet in het hart van de beslissing zitten en dat is heel
  belangrijk.
  De heer De Graaf:
  Ik zou met u willen overgaan naar pro-actief onderzoek. U heeft
  dat ook wel de informatieve voorfase of opsporingsfase genoemd. U
  heeft in uw inleiding in Nijmegen benadrukt dat de stand van zaken
  n alleen maar kan worden verklaard vanuit de historie van het
  verzamelen van inlichtingen. U heeft daarover een expos gegeven.
  Zou u dat wat korter en in essentie voor ons kunnen herhalen?
  De heer IJzerman:
  Ik zal daartoe een poging doen . Het komt er in de kern op
  neer, dat je opsporingsactiviteiten, recherchewerk, ruwweg kunt
  verdelen in verschillende fases. Allereerst is er de reactieve
  aanpak, in het vakjargon de brengcriminaliteit. Slachtoffers van
  crimineel gedrag doen aangifte, zij melden de politie dat zij
  slachtoffer zijn geworden of er wordt een strafbaar feit wordt
  geconstateerd; moord, doodslag of iets dergelijks. Dat is startpunt
  van een opsporingsonderzoek la Maigret. Gewoon proberen gegevens te
  verzamelen – politie- en opsporingswerk blijft gegevens verzamelen
  – en informatie te krijgen over omstandigheden, relatiepatronen,
  handelingen, motieven, al dat soort elementen en die in een
  legpuzzel bij elkaar te brengen en tot een sluitend bewijs van het
  strafbare feit te komen. Wat wij naar onze beleving de afgelopen
  tien, vijftien, twintig jaar hebben gezien, vinden er strafbare
  feiten plaats die niet te herleiden zijn de directe dader. Dat
  heeft naar mijn persoonlijk inzicht vooral te maken met de
  gigantische ontwikkeling in de drugsproblematiek. Dat is immers
  iets van de laatste tien, twintig jaar. Wij zien dat er als het
  ware een soort intellectuele dader is die organiseert, die in
  netwerken dingen doet. De ambitie van de laatste vijf, zes jaren is
  de zaken effectiever aanpakken. De politie moet boeven pakken, ook
  de grote boeven. Laat er geen misverstand over bestaan dat de
  Nederlandse politie buitengewoon gemotiveerd en gedreven is om
  boeven te pakken. Nu zien wij dat om in dat soort netwerken
  voldoende informatie te verzamelen, om niet alleen het
  distributienetwerk, de zichtbare eindlijn van de drugs te
  pakken…
  De heer De Graaf:
  De kleine jongens op straat?
  De heer IJzerman:
  Ik kan u daarvan reeksen voorbeelden geven, maar dat kan elke
  collega. Daar vindt onmiddellijk substitutie plaats. Voor elke
  persoon die wij pakken, staan onmiddellijk drie anderen klaar om
  het over te nemen. Als wij echter ook willen doordringen in de
  transportlijnen, waarin Nederlanders traditioneel, historisch heel
  vaardig zijn, vereist dat andersoortige methoden. Dan moeten wij
  inzicht krijgen in de onderlinge verhoudingen: wie zorgt ervoor dat
  dingen gebeuren, maar blijft zelf buiten schot? Die ontwikkeling
  heeft ertoe geleid, dat wij midden jaren tachtig zijn begonnen met
  pseudo-koop. Informanten, mensen die de politie wat komen
  vertellen, zijn er van oudsher. Politieambtenaren hebben gegevens
  nodig die voor bewijsvoering van strafbare feiten gebruikt kunnen
  worden. Dat zit in de haarvaten van een politieambtenaar.
  De voorzitter:
  Dat men met informatie van de ene boef bij wijze van spreken de
  andere boef kan pakken, is zo oud als de politie zelf?
  De heer IJzerman:
  Dat is zou oud als de politie is.
  De voorzitter:
  Dat is dus niet iets specifieks van de laatste tijd?
  De heer IJzerman:
  Dat is niet van de laatste jaren. De laatste tien, vijftien
  jaar hebben wij dat maar gespecialiseerd. Een goede rechercheur had
  door de jaren heen altijd zijn contacten in het circuit en zijn
  informanten van wie hij dingen hoorde. Als je in het criminele
  circuit zit, heb je contacten met mensen die zelf ook wel eens iets
  gedaan hebben. Dat is duidelijk.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat iedere goede rechercheur altijd dergelijke contacten
  had.
  De heer IJzerman:
  Dat is het wezen van het werk.
  De heer De Graaf:
  Maar nu is het afgescheiden. Er is een aparte eenheid, een
  aparte dienst, een criminele inlichtingendienst.
  De heer IJzerman:
  Een goede rechercheur – en er lopen er nog veel rond in
  Nederland – heeft zelf ook nog zijn contacten. Er is echter een
  strakkere reglementering toegepast. Dat heeft ook te maken met de
  kwetsbaarheid, met de deskundigheid die nodig is, de risico’s die
  gelopen worden en met het hanteren van de verzamelde gegevens. Ik
  wijs in dit verband op het begin van de jaren tachtig. Toen kwam de
  wetgeving op de privacy. Vroeger liepen rechercheurs met hun eigen
  zakboekje rond. Dan wist niemand wat daarmee gebeurde. Dat was
  gemonopoliseerd tot hemzelf. Uit een oogpunt van bedrijfsvoering en
  uit een oogpunt van privacy moet die informatie gemeenschappelijk
  worden, bijvoorbeeld voor het maken van analyse. Die beweging heeft
  geleid tot de huidige ontwikkelingen.
  De heer De Graaf:
  Mag ik die ontwikkelingen kort samenvatten? Van individuele
  informatievergaring tot een wat meer professionele
  informatievergaring via een criminele inlichtingendienst en van het
  informatie halen uit informanten naar andere methoden om meer
  professioneel en meer analytisch informatie binnen te krijgen?
  De heer IJzerman:
  Om actief informatie in te winnen om de laatste stukjes van een
  legpuzzel te krijgen.
  De heer De Graaf:
  U noemde al even pseudo-koop. Misschien is het handig om even
  uit te leggen wat dat is. Ziet u dat zelf als het begin van een
  ontwikkeling naar verdergaande methoden?
  De heer IJzerman:
  Pseudo-koop is de eerste fase van wat men nu in het jargon en
  in de vakliteratuur infiltratie noemt. Dat betekent dat
  politieambtenaren binnen het korps er kennis van dragen dat er een
  drugstransport of een drugslijn was. De verkoophandelingen en de
  overdracht gingen soms vooraf aan allerlei waarborgen met
  kwaliteitstoetsing en elementen van toetsing van kredietwaardigheid
  enz. In zo’n traject wordt dan een politieambtenaar ingeschoven die
  zich presenteert als belanghebbende op de markt, als koper. Helder
  zal zijn dat elementen van uitlokking daar een groot risico zijn,
  dat om de hoek schuilt. Heel zorgvuldig werd bewaakt en bestuurd
  dat dit niet aan de orde was. Op die manier werd gepoogd, zicht te
  krijgen hoe netwerken functioneerden en hoe volumes drugs zich door
  het land bewogen.
  De heer De Graaf:
  Ik kom zo meteen specifiek terug op de methode, maar spreek
  eerst nog even over het pro-actieve, de informatieve voorfase. Die
  gaat als ik het goed begrijp vooraf aan het moment dat er sprake is
  van een specifieke verdenking, zoals het Wetboek van Strafvordering
  die omschrijft. Begrijp ik goed dat daarna de normale opsporing kan
  worden losgelaten op verdachten en het gepleegde strafbare
  feit?
  De heer IJzerman:
  De pro-actieve fase zoals wij er nu mee werken heeft als
  vertrekpunt de informatie die je krijgt zonder dat die te herleiden
  is tot individuen of constructies om met enige vrucht in een
  opsporingsonderzoek gegevens te verzamelen over een persoon volgens
  de omschrijving van artikel 27 Strafvordering. In die fase wordt
  geprobeerd de informatie te verbeteren en te vervolmaken, om een
  basis te hebben om een strafrechtelijk onderzoek te starten.
  De heer De Graaf:
  Wat is nu het beginpunt daarvan? Wanneer kan een meer
  gespecialiseerde dienst van de politie beginnen met een pro-actief
  inlichtingenonderzoek, gericht op mensen? Dat zou ik kunnen zijn,
  of de heer Van Traa, of u. Wanneer is er een aanleiding?
  De heer IJzerman:
  Het gaat in die fase vaak nog niet om mensen, omdat wij nog
  niet weten om wie het gaat. Er komt bijvoorbeeld een informatie via
  een internationaal liaison-netwerk en via CRI, dat er een container
  met drugs ergens in de wereld wordt afgescheept. Het is niet
  precies bekend wie de geadresseerde is, maar hij moet naar een of
  andere plek in Nederland. Dat zou de start kunnen zijn.
  De voorzitter:
  In de praktijk komt de informatie die bijvoorbeeld bij de
  Criminele Inlichtingendienst binnenkomt wel degelijk met een basis
  van gegevens over activiteiten van personen binnen. Wij hebben die
  bakken kunnen bekijken. Wij hebben daar ook alle medewerking voor
  gekregen. Wij zien dan dat het in de grote meerderheid van gevallen
  gaat over het inwinnen van informaties over personen die in feite
  al betrokken zijn bij criminele activiteiten. Het gaat niet zozeer
  over een tip dat er over drie weken een container aankomt, die
  zeker bij een bepaald wegrestaurant wordt neergezet. Zoals wij het
  gezien hebben, zijn er altijd al personen bij betrokken. De vraag
  is eigenlijk wanneer je kunt beginnen met het invoeren van een
  bepaalde persoon in dat systeem.
  De heer IJzerman:
  Beide aspecten – ik houd dat toch even boven tafel – zijn aan
  de orde. Ik zal zeker niet ontkennen dat, via informanten, via
  infiltranten of via andere opsporingsmethoden, informatie kan
  binnenkomen. Ook via telefoontaps kun je informatie krijgen die
  aanleiding is om gegevens vast te leggen. Dat wordt gedaan via het
  CID-reglement. Ik wil met klem zeggen – ik heb er ook uit eigen
  ervaring mee te maken gehad – dat het proces dat ik net schetste
  ook heel actueel is. Dat kan ook gebeuren.
  De heer De Graaf:
  Dat zal zeker ook voorkomen. Ik kom nog even terug op die
  personen. Uit CID-informatie over uit een telefoontap via
  gerechtelijk vooronderzoek valt plotseling bijvoorbeeld mijn naam.
  Die wordt door de CID toch maar even opgeschreven. Wanneer is er
  aanleiding om te zeggen: wij gaan in de pro-actieve fase, de
  informatieve voorfase, toch maar eens kijken wat die De Graaf
  allemaal uitspookt, door observatie en andere methoden? Wanneer doe
  je dat? Waar ligt de grens? Er is geen sprake van een vermoeden van
  een strafbaar feit, door mij gepleegd. Dan zitten wij al bij
  artikel 27 Strafvordering en kunnen er echte opsporingsactiviteiten
  worden verricht.
  De heer IJzerman:
  Ik kan alleen antwoorden hoe wij daar in Twente mee omgaan. Dat
  is het gebied waarvoor ik verantwoordelijk ben. Door de chef CID
  wordt gerapporteerd aan de divisiechef georganiseerde
  criminaliteit. Die rapporteert aan mij. Wij sluiten dat meestal
  kort. Er worden analyses gepleegd – ik sprak daar al even over – op
  basis van alle informatie die wij hebben over criminele
  activiteiten en bewegingen die er zijn. Dat soort CID-gegevens
  kunnen daarbij worden gebruikt. Mijnheer De Graaf zal dus pas tot
  object van verdere activiteiten worden gemaakt wanneer zijn naam
  vaker voorkomt, er gecheckte informatie is en die in relatie te
  brengen is met andere dingen. Vlak voor de zomervakantie hebben wij
  er in het korps nog over gesproken.
  De heer De Graaf:
  Niet over dit fictieve voorbeeld, mag ik aannemen!
  De heer IJzerman:
  Ik mag daar geen mededelingen over doen! Ik kreeg uit mijn
  divisie na kwantitatieve en kwalitatieve analyses achttien
  situaties aangeboden waarin sprake was van activiteiten in
  wisselende zwaarte van criminele groeperingen. Daaruit kiezen wij
  dan. Dat wordt bij ons langs verschillende lijnen afgedekt. Wij
  hebben een apart driehoeksoverleg voor de divisie. Daar komt aan de
  orde welke keuze wij moeten doen. Uit die achttien wordt een keuze
  gemaakt. Daarop beginnen wij een onderzoek. Dat kan een pro-actieve
  fase inhouden. Als die gelegitimeerd is en de naam van wie dan ook
  – laten wij het maar even algemeen houden – daarin voorkomt, dan
  zal die nader bekeken worden. Dan wordt er na een eerste
  verkennende fase nog een keer gecheckt. Gaan wij met het onderzoek
  verder of niet? Dat wordt dubbel afgecheckt via een parallel
  besluitvormingstraject. Ik vind dat dit absoluut moet. Het is in
  ons korps ook geen punt van discussie meer. Het gaat via de formele
  lijn van CID-officier naar hoofdofficier en zo nodig
  procureur-generaal. Op een parallelle lijn zijn ook de korpschef en
  de korpsbeheerder van alles op de hoogte. Zij stemmen ermee in of
  besluiten dat het onderzoek op die manier wordt aangepakt.
  De heer De Graaf:
  Even voor een goed begrip: de CID-officier is de officier van
  justitie die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de
  gezagsuitoefening over de Criminele inlichtingendienst.
  De heer IJzerman:
  Ingevolge artikel 2, lid 2, van de CID-regeling van de
  minister, die begin dit jaar is vastgesteld, oefent hij gezag uit
  over en heeft hij bijna een een-op-een relatie met de chef van de
  CID. Ik houd daaraan vast en naar ik weet mijn collega’s ook.
  Daarom sprak ik even over het parallelle traject. De CID-chef
  rapporteert ook aan mij.
  De heer Vos:
  Om een juist beeld te krijgen wil ik de heer IJzerman vragen,
  of de informatieve fase ten dienste staat van de reactieve fase of
  de tactische fase of dat de informatieve fase helemaal los staat.
  Ligt daar het zwaartepunt?
  De heer IJzerman:
  In onze situatie staat de informatieve fase ten dienste van de
  reactieve fase, het tactische onderzoek. Ik heb de neiging om daar
  iets aan toe te voegen. Dat mag, neem ik aan, want mijn voordracht
  in Nijmegen is straks al aangehaald. Ik herhaal hier waar ik daar
  voor heb gepleit. Voor de toekomst moeten wij een aantal zaken goed
  regelen. Wij moeten goed onder ogen zien dat informatie uit een
  politievooronderzoek niet alleen input is voor strafrechtelijk
  onderzoek, maar dat je wellicht mogelijkheden moet creren vanuit
  het groeiende besef dat een effectieve aanpak van georganiseerde
  criminaliteit veel meer maatregelen vergt van bestuurlijke aard. Ik
  denk aan maatschappelijke instituties. Ik mag lid zijn van het
  Nationaal platform criminaliteitsbeheersing. Ik vind dat dit
  buitengewoon werkt. Er liggen relaties naar het bedrijfsleven, die
  effectieve resultaten opleveren. Ik pleit ervoor om, uiteraard
  binnen nauw te definiren grenzen, met waarborgen, relevante
  informatie uit een informatieve opsporingsfase dienstbaarder te
  maken aan meer dan alleen strafrechtelijke vervolgonderzoeken. Je
  zou er ook bestuurlijk wat mee moeten kunnen doen. Een effectieve
  aanpak vergt meer instrumenten dan alleen strafrecht, hoe
  belangrijk ook.
  De heer Vos:
  U bedoelt dat wanneer de overheid, de gemeente bijvoorbeeld,
  iemand een vergunning wil geven zij bij de besluitvorming ook mag
  putten uit CID-informatie.
  De heer IJzerman:
  Ja, ik doel op bestuurlijk beleid. Dat kan zijn bij
  vergunningverlening, maar ook bij aanbestedingen of algemene
  beleidsopties. Je kunt informatie hebben die niet altijd over
  personen hoeft te zijn, maar bijvoorbeeld over het verloop van
  processen en kwetsbare punten daarin. Dat soort analyses en
  informatie, ook uit een opsporingsfase, zou breder hanteerbaar
  moeten kunnen zijn, onder bepaalde condities.
  De voorzitter:
  Wij zullen hier zeker nog vaak op terugkomen. Het is een van de
  heel moeilijke punten in deze enqute. Kan informatie die de politie
  inwint overgegeven worden voor bestuurlijke doeleinden? Hoe geheim
  kan de inwinning dan nog zijn? Degene die het betreft zal toch het
  recht hebben om te weten hoe men er uiteindelijk aan komt.
  De heer IJzerman:
  Ik weet er een aantal…
  De voorzitter:
  Dus dat probleem is levensgroot. Het is heel goed denkbaar dat
  het doorgeven van informatie noodzakelijk is. Kan het alleen niet
  aard en omvang van het CID-werk, het criminele-inlichtingenwerk,
  beperken? Dat geldt niet zozeer als u het hebt over een branche of
  een situatie, omdat daar natuurlijk een heel andere privacysituatie
  geldt.
  De heer IJzerman:
  Ik realiseer mij terdege dat er nog een aantal heel
  ingewikkelde elementen en aspecten zijn. Mijn advies aan u is – in
  die positie bevind ik mij – om andere benaderingsmethodieken te
  zoeken, willen wij vormen van georganiseerde criminaliteit
  effectief bestrijden. Wij zullen daarvoor condities moeten creren,
  maar ik heb daar nog geen panklare oplossing voor. Wij moeten er
  nog goed over praten en erop studeren. Dat soort informatie zou,
  misschien in een of andere geaggregeerde vorm, beschikbaar moeten
  komen.
  De heer De Graaf:
  Kunt u wat concreter maken wat u eigenlijk zou willen als dat
  goed geregeld en gecontroleerd zou zijn? Kan bijvoorbeeld
  informatie die bij de Criminele Inlichtingendienst beschikbaar is
  worden aangewend om bijvoorbeeld een aanbesteding te weigeren, een
  vergunning niet te geven, allerlei bestuurlijke maatregelen te
  nemen of rechten te onthouden, omdat er groeperingen van criminelen
  achter schuilgaan?
  De heer IJzerman:
  Ik heb zo geen concrete voorbeelden in mijn hoofd. Ik wil er zo
  wel een noemen dat meer met procesmatige aspecten te maken heeft.
  Stel dat je weet dat een criminele organisatie om haar positie te
  versterken in de onroerend-goedsector gaat investeren, bijvoorbeeld
  in een cruciaal pand in de binnenstad, zoals in Amsterdam heel
  evident was, maar ook elders gebeurt. Je kunt dat in een
  voortraject horen. Je hebt dan de bijna onbedwingbare neiging om
  een waarschuwend geluid te laten horen aan de instantie die daar
  wat mee kan. Dat heeft ook met ons vak te maken. Als dat doorgaat,
  is het weer een versterking van de positie van de criminele
  organisatie.
  De heer De Graaf:
  Heeft u dat zelf wel eens gedaan?
  De heer IJzerman:
  Nee, dat heb ik niet gedaan.
  De voorzitter:
  U heeft zoiets nooit in de driehoek aan de orde gesteld?
  De heer IJzerman:
  Wij hebben daarover slechts in algemene zin gesproken, maar nog
  nooit in een concrete, specifieke situatie.
  De voorzitter:
  U had het eigenlijk wel willen doen?
  De heer IJzerman:
  Er was een dreiging dat het zou kunnen gaan gebeuren. Toen had
  ik het gevoel dat ik het wilde doen. Het is echter niet doorgegaan
  dus werd ik bevrijd van dat dilemma.
  De voorzitter:
  De situatie loste zichzelf op?
  De heer IJzerman:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  U had niet de mogelijkheid het te doen, omdat het verboden is
  die informatie aan anderen ter beschikking te stellen?
  De heer IJzerman:
  Formeel juridisch heb je die mogelijkheid niet.
  De voorzitter:
  Heeft bij u de hoofdofficier, ingelicht door de CID-officier
  over mogelijke misstanden, wel eens de burgemeester genformeerd
  over situaties die zich voordoen, ook op het bestuurlijke
  vlak?
  De heer IJzerman:
  In de praktijk loopt dat meestal via mijzelf.
  De voorzitter:
  Maar u zegt dat u nooit specifiek CID-informatie gebruikt hebt
  om daarmee bestuurlijk iets te doen.
  De heer IJzerman:
  Nooit in een concrete situatie.
  De heer Koekkoek:
  Begrijp ik u goed, dat u in dat specifieke geval toch al wel
  besloten had om zonodig de burgemeester, of welke instantie dan
  ook, te informeren?
  De heer IJzerman:
  Ik heb in de afgelopen jaren altijd bewust de opstelling
  gekozen dat ik alles wat ik wist op dat terrein doorsprak met mijn
  korpsbeheerder. Die informeerde ik over alles. Ik informeer hem
  zlf. Ik zeg niet tegen een CID-chef: het mag wel niet, maar doe jij
  het maar. Men rapporteert aan mij en ik spreek erover met de
  korpsbeheerder.
  De voorzitter:
  U zei dat u het niet gedaan hebt, of wel?
  De heer IJzerman:
  De heer Koekkoek vroeg, of ik het gedaan had als het zou zijn
  doorgegaan. Dat is een hypothetische vraag. Ik kan daarop geen
  antwoord geven want het is niet gebeurd. In het algemeen heb ik
  echter alles wat op dit terrein gebeurde, doorgesproken met mijn
  korpsbeheerder.
  De voorzitter:
  Ging het om de vraag, of er een vergunning verleend moest
  worden?
  De heer IJzerman:
  Nee, het ging over een investering in onroerend goed.
  De voorzitter:
  Had het gemeentebestuur daar veel aan kunnen doen?
  De heer IJzerman:
  Dat is nog maar de vraag.
  De heer Rabbae:
  Ik wil graag terugkomen op de CID. U zei in het begin van het
  verhoor, dat u zorgen had over het feit dat een wedloop aan
  methoden tussen de politie enerzijds en de criminele anderzijds zou
  kunnen raken aan de rechtsstaat. U heeft daarna bevestigd dat de
  CID-mensen – politiemensen – zich op basis van de door de minister
  gemaakte CID-regeling inlaten met grondrechten van burgers. In
  antwoord op een vraag van de heer De Graaf heeft u gezegd, dat, als
  iemand een paar keer is genoemd in de CID-inventarisatie, hij op
  een bepaald moment gevolgd kan worden door de CID; op basis van een
  regeling. Vindt u dat in het kader van de rechtsstaat, waarbij de
  grondrechten van burgers eigenlijk alleen wettelijk geraakt kunnen
  worden, dit kan gebeuren op basis van een regeling?
  De heer IJzerman:
  Ik hecht eraan op te merken, dat hetgeen tot nu toe gebeurd is
  in Twente volstrekt conform de bestaande regeling is geschied. Als
  u mij vraagt, hoe naar mijn mening normering moet plaatsvinden, zou
  ik daarover een paar dingen willen zeggen. Normering staat niet op
  zichzelf, die moet gezien worden in het perspectief van de
  problematiek. Ik heb daarover in het verleden wel eens publiekelijk
  gesproken. Als de Nederlandse politie wordt belast om zo effectief
  mogelijk in ingewikkelde situaties criminelen op te sporen zodanig
  dat het tot een succesvolle strafvervolging leidt, moet zij
  daarvoor een aantal middelen hebben. In Nijmegen heb ik daarover
  ook iets gezegd. Tegelijkertijd vind ik dat er in dat perspectief
  absoluut wettelijke normering moet plaatsvinden, zodanig dat ook
  voor politiemensen volstrekt helder is waar de grenzen liggen. Elke
  grens kent natuurlijk een bepaalde interpretatie. Ik hecht er
  buitengewoon aan, dat wettelijk geregeld is wat onze mogelijkheden
  en bevoegdheden zijn in relatie tot de problematiek. Die afweging
  moet elders gemaakt worden. Dat doen wij niet. Dat moet wettelijk
  geregeld zijn. Met betrekking tot de toekomst vind ik dat alles wat
  de politie doet en uitvoert – ook in de pro-actieve fase – buiten
  het orgaan getoetst moet worden.
  De heer De Graaf:
  Buiten de politie zelf?
  De heer IJzerman:
  Ja, buiten het orgaan, buiten de opsporingsinstantie. Alles
  moet getoetst worden, ook de volledige pro-actieve fase. Dat houdt
  niet in, dat het allemaal in een openbare zitting moet gebeuren. Er
  kunnen belangen zijn die ertoe nopen bepaalde dingen niet openbaar
  te maken. Dat kan op gespannen voet staan met de effectiviteit van
  de opsporing en de veiligheid van mensen.
  De heer De Graaf:
  Heeft u er concrete ideen over, hoe het wel gecontroleerd kan
  worden zonder openbaarheid?
  De heer IJzerman:
  Ik kom dan even terug op mijn Nijmegense verhaal. Ik denk dat
  wij moeten komen tot een situatie waarin elk besluit om een
  pro-actief onderzoek te starten misschien al in de voorfase
  getoetst moet worden. Dit om te voorkomen dat er geweldig
  genvesteerd wordt en er dan geblokkeerd wordt. Dat zien wij nu ook.
  Dat is uiterst frustrerend voor collega’s die lang met zo’n
  onderzoek bezig zijn. Ik pleit voor een constructie van een
  besloten raadkamer of een rechter-commissaris, die de start van het
  informatieve onderzoek en de gekozen middelen legitimeert of
  lopende het onderzoek legitimeert. Als een en ander leidt tot een
  succesvol opsporingsonderzoek, er een dagvaarding is en het
  onderzoek ter zitting start, moet er een verklaring liggen van de
  raadkamer of anderszins dat de pro-actieve fase getoetst is en
  binnen de wettelijke norm is gebleven. Dat beeld zou ik u daarvoor
  willen schetsen.
  De voorzitter:
  U laat dat liever doen door een rechter-commissaris dan door
  het openbaar ministerie?
  De heer IJzerman:
  Het openbaar ministerie heeft daarin ook een
  verantwoordelijkheid. Ik hoor ook dat het management van het OM
  versterkt moet worden. Een heleboel zaken zijn daar goed in
  ontwikkeling. De relatie tussen een CID-officier en een chef CID is
  naar mijn mening zodanig dicht, dat een echt onafhankelijke
  toetsing bijna te veel gevraagd zou zijn.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik. U heeft eerder gezegd, dat u vindt dat de
  officieren van justitie minder de baas moeten willen zijn en zich
  meer moeten bezighouden met wat u heeft omschreven als
  strafvorderlijk management. Moeten de officieren van justitie nu
  wel of niet dicht op dat politiewerk zitten en aangeven wat er moet
  gebeuren?
  De heer IJzerman:
  Hij moet er dicht opzitten, de juridische kaders aangeven, maar
  hij moet niet operationeel chef van het onderzoek willen worden.
  Dat heb ik gezegd.
  De heer De Graaf:
  Kunt u wat concreter zijn? Wij hebben nu een CID-officier van
  justitie, die zit boven op het CID werk, althans dat is de
  bedoeling. Die voert veel overleg met de chef van die criminele
  inlichtingendienst. Moet hij nu alles weten en elke dag in staat
  zijn om te zeggen: dit is niet de goede koers maar dat is de goede
  koers want ik heb het gezag over de opsporing. Of vindt u dat die
  officier van justitie wat verder weg moet staan en zeggen: het is
  jullie professionele werk, ik toets alleen de juridische kaders en
  globaal de hoofdlijnen?
  De heer IJzerman:
  Ik vind dat hij niet met CID-rechercheurs moet spreken, niet
  operaties moet begeleiden, enzovoorts. Dat moet hij aan de
  vakmensen overlaten. Ik zal de situatie in Twente als voorbeeld
  nemen. Daar vindt enkele malen per maand indringend overleg plaats
  tussen de chef CID en de CID-officier over wat er onder handen is,
  wat de daarbij relevante aspecten zijn, wat getoetst moet worden.
  Op het moment dat er tussentijds relevante indringende dingen
  gebeuren, wordt er teruggekoppeld.
  De heer De Graaf:
  Elke methode wordt door de officier van justitie
  beoordeeld?
  De heer IJzerman:
  Elke activiteit is zo’n infiltratietraject of in andere dingen.
  Ik verzeker u dat de formele procedures in volle omvang worden
  toegepast.
  De heer De Graaf:
  Ik wil hierop iets verder ingaan. Wij hebben de afgelopen
  maanden begrepen, dat hierin verschillende scholen zijn. Je hebt de
  school, die meent dat CID-werk iets aparts is binnen de politie.
  Daar staat een CID-officier vlakbij en in die relatie gebeurt het.
  Er is een andere school – ik proef een zekere ontwikkeling in die
  richting – die zegt, nee, alles wat in het CID-vlak gebeurt, moet
  tot en met de korpsleiding komen; het is professioneel binnen de
  politie; de CID-officier moet daarvan wat verder afstaan. U behoort
  dus kennelijk tot de laatste school?
  De heer IJzerman:
  Ik behoor tot die school die van mening is, dat er binnen mijn
  CID geen dingen kunnen gebeuren die ik niet weet! Als het om
  opsporingsmethoden gaat die indringend zijn of mogelijk een
  rechtsstatelijk bedreigend karakter hebben, hoewel zij wel binnen
  de formele regelingen passen, hebben wij twee beslissingslijnen
  parallel lopen.
  De heer De Graaf:
  U zegt: er gebeuren geen dingen in de CID die ik niet weet. Is
  dat zo sinds u korpschef in Enschede bent?
  De heer IJzerman:
  Ik durf niet te zeggen, dat er in de jaren dat ik daar zit
  nooit dingen zijn gebeurd die ik niet weet.
  De heer De Graaf:
  Welke methoden past de CID in Twente toe waarvan u weet
  draagt?
  De heer IJzerman:
  Alle globale activiteiten die met observatie, telefoontap en
  dergelijke te maken hebben. Ik stem vooraf in met een
  infiltratietraject in een bepaald groot onderzoek. Ik draag ook
  kennis van wat wij in het vakjargon eenmalige gecontroleerde
  doorlevering noemen.
  De heer De Graaf:
  Niet aflevering maar doorlevering, waarbij met uw
  kennis…
  De heer IJzerman:
  Waarbij met kennis van de politie en het OM een hoeveelheid
  drugs is doorgeleverd.
  De heer De Graaf:
  Dat betrof softdrugs?
  De heer IJzerman:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Heeft de toepassing van deze methode resultaat gehad in dat
  concrete geval?
  De heer IJzerman:
  In onze beleving heeft dat een evident resultaat gehad. U hebt
  daarover kunnen lezen in de pers.
  De heer De Graaf:
  Er zijn mensen aangehouden en er is spul teruggevonden?
  De heer IJzerman:
  Er zijn tussen de 25 en 30 mensen aangehouden aan het einde van
  dat onderzoek. Het was op dat moment de grootste hashvangst in
  Nederland. Dat was het resultaat van dat onderzoek.
  De heer De Graaf:
  Het is nog niet zo lang geleden gebeurd, want wij hebben het de
  afgelopen maanden kunnen lezen.
  De heer IJzerman:
  Het is van relatief recente datum. Verder zit ik nu een beetje
  in een dwangpositie, want het onderzoek ter zitting loopt
  momenteel.
  De voorzitter:
  U weet dat hetgeen u hier zegt in rechten niet kan worden
  aangewend.
  De heer IJzerman:
  Ja, maar ik wil toch enige terughoudendheid betrachten. Ik hoop
  dat u dat begrijpt en respecteert.
  De voorzitter:
  Kunt u een indicatie geven van de omvang van de
  doorlating?
  De heer IJzerman:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  U weet het niet of u kunt het nu niet zeggen?
  De heer IJzerman:
  Ik weet het niet.
  De voorzitter:
  Dat heeft u niet in detail besproken met de CID?
  De heer IJzerman:
  Wij weten dat niet.
  De heer De Graaf:
  Als er iets bewust is doorgelaten voor een doorlevering is er
  toch kennis van wat er is doorgelaten, of niet?
  De heer IJzerman:
  Nee!
  De heer De Graaf:
  Wat er is doorgelaten is dus niet gecontroleerd. Het wordt niet
  van tevoren bekeken en vervolgens doorgelaten. Want anders zou u
  het wel weten.
  De heer IJzerman:
  Ik weet het niet; laat ik daarmee volstaan.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben het over doorlevering gehad. Dat was naar uw kennis
  eenmalig.
  De heer IJzerman:
  Voor zover ik weet wel.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben het over een infiltratietraject gehad. Bedoelt u een
  politie-infiltratieproject of een infiltratie van een burger?
  De heer IJzerman:
  Een burger!
  De heer De Graaf:
  Zijn nog andere methoden gebruikt?
  De heer IJzerman:
  Nee!
  De heer De Graaf:
  Is er in Twente in de afgelopen jaren nooit ingekeken? Is dat
  nooit gebeurd?
  De heer IJzerman:
  Mij is verzekerd en gerapporteerd dat er niet is ingekeken,
  volgens de definitie van een inkijkoperatie.
  De heer De Graaf:
  Wat verstaat u eronder?
  De heer IJzerman:
  Zonder toestemming van de rechthebbende een pand betreden, met
  braak, valse sleutels of wat dan ook.
  De heer De Graaf:
  Betreden of ook inkijken zonder betreden?
  De heer IJzerman:
  Of inkijken, nou ja. In ieder geval poolshoogte nemen.
  De heer De Graaf:
  Dat is in de afgelopen jaren bij uw kennis nooit gebeurd.
  De heer IJzerman:
  Ik heb dat expliciet gevraagd. Het is niet gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Kan het zijn dat er “ingekeken” is op basis van de bevoegdheden
  ex artikel 9 Opiumwet?
  De heer IJzerman:
  Dat weet ik niet. Ik weet niet of artikel 9 Opiumwet als basis
  is gebruikt voor activiteiten. Ik heb daar expliciet over
  gesproken. Mij is gerapporteerd dat er geen inkijkoperaties hebben
  plaatsgehad die aan de definitie voldoen.
  De heer De Graaf:
  Dan gaat het misschien om de definitie van de inkijkoperatie.
  In de doorlichting die heeft plaatsgevonden is sprake geweest van
  een inkijkoperatie. Ik denk dat dit een inkijkoperatie is gebaseerd
  op artikel 9 van de Opiumwet. Anders kan ik het niet
  begrijpen.
  De heer IJzerman:
  Dat zou kunnen. Ik mis daar nu de informatie over.
  De heer De Graaf:
  U hebt wel eens eerder gezegd, dat de noodzakelijke afscherming
  van informanten en het aparte traject dat de Criminele
  inlichtingendienst aflegt toch wel voor culturele spanningen in de
  politie zorgt, tussen de politieonderdelen. Ik neem aan dat dit is
  tussen Criminele inlichtingendienst en tactische recherche, de meer
  operationele recherche. Heeft het bij u tot enige spanning
  aanleiding gegeven toen u zei: ik wil alles weten? Is er niet
  gezegd: dit is echt te geheim om aan de korpschef te vertellen; wij
  vertellen het hooguit aan de CID-officier, als wij het al kunnen
  vertellen?
  De heer IJzerman:
  Ik heb die ervaring niet. Er is in ons korps geen enkele
  terughoudendheid, noch binnen de leiding van de CID, noch binnen de
  divisieleiding. Wij schermen het wel af voor anderen. Het wordt
  uiteraard niet in den brede in het korps besproken, ook niet met
  districtschefs enz. Met de korpsleiding worden dat soort zaken
  uitvoerig besproken.
  De heer De Graaf:
  Bent u een witte raaf in de Nederlandse politie, in die zin dat
  bij u dit wel wordt doorgesproken, maar in andere korpsen niet met
  de korpsleiding?
  De heer IJzerman:
  Nee, ik kan mij dat niet voorstellen.
  De heer De Graaf:
  Heeft u de indruk dat het overal zo is zoals u het heeft
  afgesproken?
  De heer IJzerman:
  Mijn taxatie is dat ik mij nauwelijks collega’s kan voorstellen
  waarbij dat niet meer aan de orde is.
  De heer De Graaf:
  Niet meer!
  De heer IJzerman:
  Dat zeg ik er nadrukkelijk bij. Ik heb straks gezegd, dat ik
  niet durf te stellen dat er in het verleden, in al die jaren dat ik
  er heb gezeten, nooit eens iets is gebeurd dat ik niet wist. Er was
  toch een cultuur vanuit de CID rechtstreeks naar het openbaar
  ministerie. Enerzijds de toename van de problematiek, de risico’s
  en de verdere ontwikkeling van methodes en anderzijds, zoals
  evident zal zijn, de hele publieke ontwikkeling daaromheen van de
  afgelopen jaren, hebben tot een aanscherping van de positie van
  korpschefs geleid. Zo’n verschijnsel is bijvoorbeeld dat, zoals ik
  in het begin zei, bijvoorbeeld het cordinerend beleidsoverleg sinds
  een half jaar of driekwart jaar – ik weet het niet precies – is
  samengesteld uit de hoofdofficieren van de kernteams en niet meer
  uit de advocaten-generaal van parketten. De verantwoordelijken
  zitten zelf in het centrum van de besluitvorming.
  De heer De Graaf:
  U hebt de afspraak met uw CID-leiding, de leiding van uw
  inlichtingendienst, om dat soort methoden als zij worden toegepast
  te voren met u door te nemen. U kunt dan zeggen dat het niet
  doorgaat. Is er wel eens een situatie geweest waarin de
  CID-officier zei “prima, moeten wij vooral doen”, maar u zei:
  absoluut niet?
  De heer IJzerman:
  Nee, ik heb zo geen voorbeeld voorhanden.
  De heer De Graaf:
  En omgekeerd?
  De heer IJzerman:
  Ook niet! Bij wat ik tot nu toe heb meegemaakt hebben wij
  binnen het korps en met de hoofdofficier en de korpsbeheerder
  consensus bereikt.
  De heer De Graaf:
  Mag ik vragen waar die consensus uit bestaat? Hebt u een beeld
  van: bepaalde dingen doen wij absoluut niet? Hebt u met de CID in
  Twente afspraken over de grenzen? Zijn er bepaalde dingen die niet
  voorkomen en waaraan u niet meewerkt?
  De heer IJzerman:
  Wij hebben, hoe dan ook, procedurele grenzen.
  De heer De Graaf:
  Wat bedoelt u met procedurele grenzen?
  De heer IJzerman:
  Dat er geen enkele activiteit wordt ondernomen dan na
  goedkeuring via de twee lijnen die ik heb geschetst. Ik heb uit de
  recente historie in ieder geval geen situaties paraat waarin wij
  zeiden: dit kan niet of dat kan niet. Wij hebben er wel eens in
  heel globale termen over gesproken en de ethische aspecten aan de
  orde gesteld. Dat was niet geconcentreerd op casustiek of op
  concrete problemen of vraagstellingen die werden voorgelegd. Ik kan
  daar niet zo concreet op antwoorden als u wellicht verwacht.
  De heer De Graaf:
  Een criminele inlichtingendienst draait natuurlijk op het
  werken met informanten. U hebt eerder wel eens aangegeven, dat een
  van de problemen daarbij de vraag is, of u ze op hun
  betrouwbaarheid kunt controleren en of ze uiteindelijk niet eerder
  u manipuleren; de omgedraaide situatie. Vindt u dat inderdaad een
  groot risico bij een informant? Zouden daar ook grenzen aan
  zijn?
  De heer IJzerman:
  Dat risico is er natuurlijk altijd. Ik denk ook dat je er
  grenzen aan moet stellen. Dat zal vooral moeten door er dicht
  bovenop te zitten, met een aantal mensen die niet het feitelijke
  werk doen. Het moet dus niet de informantenrunner zijn en zelfs
  niet de CID-chef, hoewel die al op een iets groter afstand staat.
  In onze situatie is er een soort toetsingsclub doordat de
  divisiechef en ook ik erbij betrokken zijn en over dat soort dingen
  spreken. Ik kan mij voorstellen dat wij in dat soort gesprekken
  scherp onder ogen zien welke risico’s er zijn. Moeten wij ergens
  mee stoppen? Ik zou er dan met het openbaar ministerie en – ik
  verval in herhaling en dat is vervelend, maar het geldt voor mij
  altijd – met mijn korpsbeheerder over spreken, om een breed
  gedragen ethische afweging te maken wat er kan en wat niet.
  De heer De Graaf:
  Nu bent u niet alleen korpschef in Twente, maar was u tot voor
  kort ook vice-voorzitter van de Raad van hoofdcommissarissen en
  bent u nog steeds voorzitter van de Adviescommissie criminaliteit.
  Wordt er nu in de Raad van hoofdcommissarissen indringend gesproken
  over de bijzondere opsporingsmethoden in de pro-actieve fase?
  Bestaat daar een consensus wat aanvaardbaar is en wat niet?
  De heer IJzerman:
  Er is de afgelopen tijd niet een discussie geweest waarbij dit
  thema als zodanig werd afgeschermd en er gemeenschappelijke
  afspraken zijn gemaakt. De Raad van hoofdcommissarissen is ook geen
  orgaan om afspraken te maken of richtlijnen uit te vaardigen. Het
  is een ontmoetingsplaats van korpschefs die verankerd zijn in hun
  eigen situatie. Niettemin wordt er wel gediscussieerd. Ik wil daar
  wel iets over zeggen. Er zijn ontwikkelingen die ik meer zou willen
  kenschetsen als bepaling van de randvoorwaarden die er zouden
  moeten zijn. Daar zitten ook ethische elementen in. Zo hebben wij
  met betrekking tot met name de politile infiltratie de laatste tijd
  met de ACC gesproken. Wij brengen adviezen uit naarbuiten. Ik breng
  die in in de vergadering van alle hoofdcommissarissen. Daarin
  zitten elementen als de toetsbaarheid.
  De heer De Graaf:
  Van die infiltratie door politieambtenaren?
  De heer IJzerman:
  Ja! Ik heb net mijn standpunt daarover weergegeven. Dat was
  binnen de Adviescommissie criminaliteit een gemeenschappelijke
  opvatting. Dat gaat naarbuiten. Wij zullen er aan korpsbeheerders
  en OM adviezen over uitbrengen. Alles wat in de pro-actieve fase
  door de politie wordt gedaan moet toetsbaar zijn. Onze zorg over en
  verantwoordelijkheid voor de integriteit van de politie zit daar
  achter.
  De heer De Graaf:
  Mag ik het iets concreter vragen? Er is, in ieder geval in de
  pers, veel ophef ontstaan over bepaalde methoden, met name over
  doorleveringsacties. U weet dat er ook veel discussie is geweest
  over de methode die de oorzaak is geweest van de opheffing van het
  IRT Noord-Holland/Utrecht. Wordt daarover niet in de Raad van
  hoofdcommissarissen gesproken? Wat vinden wij hoofdcommissarissen,
  korpschefs, van dergelijke methoden? Waar leggen wij zelf de grens?
  Wordt geprobeerd eenheid te bereiken bij de Nederlands politie? De
  heer Brand, toen voorzitter van de Raad van
  hoofdcommissarissen…
  De heer IJzerman:
  En nog!
  De heer De Graaf:
  …heeft gezegd dat doorleveren overal wel gebeurt. Gebeurt dat
  niet op basis van wat de korpschefs aanvaardbaar vinden? Hebben zij
  gezegd waar de grenzen liggen?
  De heer IJzerman:
  Nee! Wel waren er in het verleden afspraken over
  infiltratiemethoden en de condities daarvoor. Het specifieke
  element van doorlevering is niet in gemeenschappelijke zin aan de
  orde geweest, ook niet met een zekere normering. Het karakter van
  zo’n vergadering is een beetje dat daar de casustiek en de afweging
  van allerlei onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een
  gezag elders plaatsvinden worden gevalueerd of besproken.
  De voorzitter:
  Het geldt hier toch meer dan een casustiek, zeker als
  naarbuiten bepaalde mededelingen worden gedaan? Wij willen graag
  weten hoe u dit complex heeft besproken. Wij begrijpen het, denk
  ik, waar het gaat om de politile infiltrant. Hier gaat het om het
  heel moeilijke terrein van de niet-politile infiltrant/informant.
  Hoever kun je met dat systeem gaan? Is dat in algemene zin of
  specifiek besproken binnen de Raad van hoofdcommissarissen?
  De heer IJzerman:
  Dan zat ik net even op het verkeerde spoor, want ik zat op het
  doorleveringsspoor. Nu hebben de dingen wel met elkaar te
  maken.
  De voorzitter:
  Dat heeft er natuurlijk mee te maken.
  De heer IJzerman:
  Wij hebben erover gesproken, maar ik moet toch constateren, dat
  advieslijnen en betrokkenheidslijnen vanuit de politie met name
  lopen via de Rechercheadviescommissie. Bij de politile infiltratie
  was dat heel evident. Daar zitten wel een paar politiechefs in,
  maar in feite is het een wat afgescheiden traject. Aan de Raad van
  hoofdcommissarissen als zodanig is geen advies gevraagd. Enkele van
  mijn collega’s die in de Rechercheadviescommissie zitten koppelen
  in de Adviescommissie criminaliteit, onze eigen club, wel eens
  terug. Wij hebben gesteld dat wij uiterst terughoudend moeten zijn
  en heel goede randvoorwaarden moeten creren met betrekking tot
  infiltraties door burgers, gelet op de risico’s waarover u zoven
  sprak. Maar daar zijn geen algemene normen of grenzen voor
  vastgesteld. Ik denk dat dit ook moeilijk in algemene zin is af te
  kaderen.
  De heer Vos:
  Vindt u dat meer een taak voor het OM of voor de wetgever?
  De heer IJzerman:
  Ik heb gezegd, dat ik vind dat wij er wel over moeten
  meespreken, vanuit onze verantwoordelijkheid. Wij hebben ook een
  verantwoordelijkheid voor informanten en infiltranten. Wij hebben
  een verantwoordelijkheid voor de integriteit. Ik vind de
  verantwoordelijkheid om uiteindelijk te beslissen over
  randvoorwaarden bij het openbaar ministerie en de wetgever ligt. Ik
  vind wel dat het wettelijk geregeld moet worden. Dat heb ik op de
  vraag van de heer Rabbae ook gezegd.
  De heer Koekkoek:
  Hoe moet ik het nu begrijpen? De heer Brand heeft gezegd dat
  het doorleveren of doorlaten van drugs overal gebeurt. Uit uw
  verhaal begrijp ik dat er eigenlijk nauwelijks over is gesproken.
  Hoe zijn die uitlatingen te rijmen?
  De heer IJzerman:
  Naar mijn indruk zijn die zeer wel met elkaar te rijmen. Ook
  wij lezen in perspublikaties dat het elders gebeurt. In
  persoonlijke contacten met collega’s horen wij wel dat dit soort
  methodieken worden gebruikt. Ik heb op een vraag van de heer Van
  Traa gezegd, dat er niet een specifieke, op normering en
  conditionering van dit thema afgewogen standpunt is in de Raad van
  hoofdcommissarissen.
  De voorzitter:
  De heer Brand gaf meer uiting aan een algemeen gevoelen, dat
  het in meer of minder mate overal gebeurde?
  De heer IJzerman:
  Ja, dat gebeurde in verschillende korpsen.
  De heer Koekkoek:
  U hebt hetzelfde gevoelen als de heer Brand, dat doorlevering
  overal is voorgekomen?
  De heer IJzerman:
  Ik durf niet te zeggen, dat het overal is voorgekomen. Ik draag
  die kennis niet.
  De heer Koekkoek:
  Welke kennis hebt u wel?
  De heer IJzerman:
  Ik draag alleen maar kennis van mijn eigen korps en van zaken
  die je zo nu en dan eens hoort van collega’s. Het is duidelijk dat
  ik daarover wel eens gesproken heb met de heer Brand. Ik heb ook
  van collega Jansen uit Rotterdam wel eens dingen gehoord. Ik heb
  echter absoluut geen totaal beeld van hetgeen er in Nederland op
  dat gebied aan de hand is.
  De voorzitter:
  Dat heeft u niet.
  De heer IJzerman:
  Nee, dat heb ik niet.
  De voorzitter:
  Heeft de Raad van hoofdcommissarissen dat ook niet?
  De heer IJzerman:
  Dat heeft de Raad van hoofdcommissarissen ook niet.
  De heer De Graaf:
  Zou de Raad van hoofdcommissarissen dat wel moeten hebben?
  De heer IJzerman:
  Dat is niet het karakter van de Raad van hoofdcommissarissen.
  Het gaat om operationele activiteiten die elders vaak in een zekere
  afgeschermde constructie plaatsvinden. Ik wil daarover niet met
  mijn collega’s uit ten treuren…
  De heer De Graaf:
  Het gaat niet om de casustiek, maar om algemene toepassing van
  methoden, de grenzen daarvan en dergelijke.
  De heer IJzerman:
  Wij hebben daarover in algemene zin in het verleden wel eens
  gesproken, de laatste tijd echter niet in normerende zin.
  De heer De Graaf:
  U bent de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de
  Raad van hoofdcommissarissen, voorheen het Cordinerend
  politieberaad. U was daar voorzitter van, ook ten tijde van de
  opheffing van het IRT Noord-Holland/Utrecht en de commotie die
  daarmee ontstond. Hoe is de sfeer thans binnen de Raad van
  hoofdcommissarissen en tussen de collegae? Is er sprake van
  uitstekende verhoudingen waarbij iedereen zeer nauw
  samenwerkt?
  De heer IJzerman:
  Mijn positie binnen de Raad van hoofdcommissarissen is
  momenteel met name voorzitter van de Adviescommissie criminaliteit.
  Daarin zijn alle grote korpsen en vele andere vertegenwoordigd op
  korpsleidingniveau dan wel op recherchemanagementniveau. De
  samenwerking en gemeenschappelijkheid binnen die club waar ik
  voorzitter van ben, is constructief, coperatief en
  enthousiast.
  De heer De Graaf:
  Maar u bent ook lid van de Raad van hoofdcommissarissen en tot
  voor kort was u vice-voorzitter daarvan. U kunt ons toch wel een
  beeld geven over de verhoudingen binnen de Raad van
  hoofdcommissarissen? Heeft men daar nog wel of niet last van de
  IRT-affaire?
  De heer IJzerman:
  Mijn taxatie is dat een aantal ontwikkelingen daarna toch wel
  wat spanning in collegiale zin doet voortbestaan.
  De heer De Graaf:
  Denkt u dat die zijn op te lossen?
  De heer IJzerman:
  Ik vind altijd dat het onmogelijke mogelijk moet worden.
  De heer De Graaf:
  Moet, maar kan dat ook?
  De heer IJzerman:
  Je moet daarin in ieder geval maximaal investeren.
  De heer De Graaf:
  Bemoeilijkt hetgeen dat is ingesleten door de IRT-affaire de
  samenwerking tussen korpsen?
  De heer IJzerman:
  Ik heb daarvoor geen indicaties.
  De voorzitter:
  Het is meer een zaak tussen personen dan dat het de
  samenwerking tussen politiekorpsen belemmert?
  De heer IJzerman:
  Ik weet van een aantal situaties, waarin er tussen
  verschillende korpsen effectief is samengewerkt.
  De voorzitter:
  Mijnheer IJzerman, in Nijmegen heeft u ook gesproken over
  praktijken van de CID die qua hantering en registratie momenteel
  geen ministerile prijs voor innovatie meer zouden verdienen. Die
  prijs delen wij niet uit, maar waaraan dacht u toen?
  De heer IJzerman:
  Ik dacht aan informatie en aan geluiden die ik wel eens van
  collega’s opving, dat er soms wel eens dingen gebeurd zijn die bij
  het zoeken naar methoden de grenzen van het wenselijke
  raakten.
  De voorzitter:
  Waar raak je die grens?
  De heer IJzerman:
  Dan zit je met de beheersbaarheid van infiltratietrajecten,
  enzovoorts.
  De voorzitter:
  En de mogelijkheid om zo’n traject te kunnen stoppen?
  De heer IJzerman:
  Ja, en de risico’s die je daarbij loopt. Over dergelijke dingen
  hebben wij wel eens met een aantal mensen zitten praten. Ik heb het
  op die manier geformuleerd om aan te geven, dat wij ook zelf
  kritisch bezig moeten zijn.
  De voorzitter:
  Hoe kan de politie in de toekomst zo efficint mogelijk en
  rechtmatig van opsporingsmethoden gebruik maken?
  De heer IJzerman:
  Doelt u op wettelijke normering?
  De voorzitter:
  Nee, inhoudelijk. Wat ziet u in de toekomst inhoudelijk als
  efficint en rechtmatig?
  De heer IJzerman:
  Ik vind dat de normering afgezet moet worden tegen de op te
  lossen problematiek. Gisteren werd helder en indringend naar buiten
  gebracht, dat de hele internationale drugseconomie een geweldige
  draaggolf is en criminaliteit genereert. De politie probeert een
  samenhangende aanpak te realiseren. Dat is ook het model van de
  organisatie die wij de afgelopen twee jaar hebben neergezet. Ik
  vond dat gisteren ook bevestigd toen de heer Bovenkerk sprak over
  de distributienetwerken in delen van steden. Hij sprak in dat
  verband over de Mercatorbuurt noemde. In Enschede hebben wij zelf
  een halfjaar geleden op kleinere schaal met een soortgelijke buurt
  te maken gehad. Exact dezelfde problematiek. Dat is zodanig
  verbonden met de bedrijfskolom, met transport, distributie op
  kleine schaal, groothandel, enzovoorts, dat je de aanpak in elkaar
  moet laten overvloeien. Vanuit het huidige concept kunnen wij dat
  goed oppakken.
  De voorzitter:
  Heeft u nieuwe methoden nodig?
  De heer IJzerman:
  Opsporing, met welke geavanceerde methode dan ook, benvloedt de
  economische wet van vraag en aanbod niet. De zwarte markt blijft
  bestaan, zoals Bovenkerk gisteren zei. Aan de produktie- en
  distributiekant zie je dat welke geavanceerde methode dan ook,
  slechts het ondernemersrisico en dus de winstmarges vergroot. Dat
  heeft een negatief effect. Als wij spreken over nieuwe
  benaderingsmethoden, zou ik het zelf veel liever zoeken in
  creatieve ontwikkelingen – ik heb die echter ook niet helder voor
  de geest, dat zeg ik eerlijk – om op de een of andere manier in dat
  soort economische wetmatigheden aan de produktie- en
  distributiekant in de prijsontwikkeling te interveniren. Wat de
  vraagkant betreft, ik heb deze week in een ander verband een aantal
  deskundigen op verslavingsgebied gehoord. Ik zeg niet dat ik voor
  legalisering ben. Ik kan namelijk de effecten daarvan niet
  overzien. Ik denk ook dat het politiek, bestuurlijk en
  internationaal niet goed is. Je moet je zelfs de vraag stellen, of
  legalisering de prevalentie van verslaving benvloedt. Er moet
  echter wel een de vraagkant geweldig genvesteerd worden in
  voorlichting, in ontmoedigingsbeleid, in grote-stedenbeleid, veel
  mr dan nu het geval is. Het gaat immers bijna altijd om mensen
  waarbij ook andere indicatoren aan de orde zijn, niet alleen
  verslaving. Het gaat ook om relatieproblemen, om problemen met
  werk, opleidingen, etcetera. Daarin moet genvesteerd worden. Ik
  pleit ervoor, dat wij voor dat kernprobleem in de criminaliteit
  creatieve ontwikkelingen genereren. Dat zal wel een aantal jaren
  kosten, maar dat betekent ook dat wij minder gedwongen worden
  steeds geavanceerdere opsporingsmethoden te ontwikkelen. Ik heb
  hierover in het verleden ook gesproken. De heer Rabbae sprak over
  rechtsstatelijke grenzen. Ik heb daarvoor in het verleden reeds
  gewaarschuwd. Een en ander heeft ten diepste met de integriteit van
  de politie te maken.
  De voorzitter:
  Wat u met andere woorden wilt zeggen, is, dat de opsporing de
  markt niet zal veranderen? Er moeten andere methoden zijn om de
  omvang van de illegale markt te veranderen.
  De heer IJzerman:
  Ja. Ik kan het niet overzien en daarom pleit ik nu niet voor
  veel stringentere opsporingsmethoden in het kader van die
  drugseconomie. Ik denk dat wij daarmee een heilloze weg
  opgaan.
  De voorzitter:
  U denkt dat een wapenwedloop een heilloze weg is als de markt
  niet op andere manieren benvloed kan worden?
  De heer IJzerman:
  Ja, omdat andere mechanismen een autonome voortgang zullen
  hebben.
  De heer Vos:
  Maar kunt u bijvoorbeeld zonder infiltratiemethoden?
  De heer IJzerman:
  Nee, maar de vraag was, welke mr opsporingsmethoden je nodig
  hebt. Willen wij nog een beetje effectief boeven pakken in die
  drugseconomie – het land verwacht dat van ons – hebben wij
  infiltratiemethoden nodig, mits genormeerd, getoetst etcetera. Ik
  zeg echter dat wij ontzettend voorzichtig moeten zijn om nog verder
  te gaan.
  De voorzitter:
  Mijnheer IJzerman, dank u wel.
  De heer IJzerman:
  Graag gedaan. Sluiting 11.41 uur


  Inhoudsopgave en zoeken