• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heer W.C. van Amerongen

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 13

  13 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 13 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  de heer W.C. van Amerongen
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Welkom bij deze zitting van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer W.C. van
  Amerongen, geboren 1 juli 1960 te Rhenen. Mijnheer Van Amerongen,
  wilt u opstaan voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen
  eed luidt: “Ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen”.
  De heer Van Amerongen:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer van Amerongen, u bent chef van de afdeling
  georganiseerde criminaliteitsbestrijding in de regio Brabant
  Zuidoost. Dat moeten wij toch zien als Eindhoven?
  De heer Van Amerongen:
  De regio ligt rondom Eindhoven.
  De voorzitter:
  Neen, dat is toch de stad waar u werkt?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij stellen het op prijs dat u er bent. Wij willen met u
  spreken speciaal over het onderwerp de praktijk van de tactische
  recherche, met natuurlijk ook, zoals u vanuit onze belangstelling
  zult begrijpen, de verbindingen die er zijn met de Criminele
  Inlichtingendienst, uw onderzoekskeuze, wat voor onderzoeken u
  “draait”, natuurlijk ook met welke opsporingsmethoden u te maken
  heeft, hoe u het effect van al die methoden inschat en hoe u de
  toekomst daarvan ziet: wat is effectief, wat is minder effectief,
  wat heeft de toekomst en wat niet, vanuit uw praktische ervaring.
  Dat is wat wij met dit verhoor verder willen doornemen. Zoals u
  misschien weet, omdat het in het voorgesprek ook zo gegaan is, zal
  de heer Koekkoek nu met u verder gaan.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer van Amerongen, ik vraag u ter inleiding of u een beeld
  kunt geven van de aard, ernst en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Zuidoost-Brabant. Ik verwacht natuurlijk geen
  uiteenzetting van n twee uur, maar wil graag een idee krijgen van
  de sfeer waarin u moet werken.
  De heer Van Amerongen:
  Begin vorig jaar hebben wij nog een compleet
  criminaliteitsbeeld neergelegd. Dat houdt in dat wij kunnen stellen
  dat in onze regio 25 groepen aanwezig zijn op het gebied van de
  georganiseerde criminaliteit. Wij geven ook direct aan dat er 50
  groepen direct onder zitten op “middenniveau criminaliteit”, zoals
  wij dat in onze regio hebben benoemd. Het middenniveau is een
  aandachtsveld dat wij in ieder geval binnen onze regio willen
  aanpakken. Wij weten dat het, als wij er niets aan doen, heel snel
  kan doorgroeien naar georganiseerde criminaliteit. De reden waarom
  wij dit in beeld brengen, is omdat wij vinden dat je juist op dat
  gebied bezig moet zijn om criminele groepen eruit te kunnen pakken
  voordat zij kunnen doorgroeien.
  De heer Koekkoek:
  Nu spreekt u over 25 groepen. Denkt u dan dat u het over
  dezelfde groepen hebt als professor Fijnaut? Hij had het over “hoog
  georganiseerde groepen”. Aan wat voor soort groepen moeten wij dan
  denken, en kunt u ook een indicatie geven van de omvang van die
  groepen?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben meegedaan aan de landelijke inventarisatie en dat is
  dus een andere dan waarover de heer Fijnaut heeft gepraat in deze
  zaal. Het blijkt dat wij, als het gaat om de georganiseerdheid,
  meer in de midden- en laaggeorganiseerdheid zitten dan in de hoog
  georganiseerde groepen. Die hebben wij wel een aantal; de heer
  Fijnaut heeft ook een aantal groepen uit onze regio meegenomen in
  zijn studie.
  De heer Koekkoek:
  Die 25 zijn dus wat je zou kunnen noemen middelgrote of
  middelzware groepen. Wat voor omvang hebben die groepen?
  De heer Van Amerongen:
  Op zichzelf is dat heel erg wisselend. Dat kan zijn van 4 tot
  en met 20 personen.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde het eerst met u hebben over de plaats van uw afdeling.
  U bent hoofd van de afdeling georganiseerde criminaliteit. Kunt u
  aangeven wat uw afdeling doet? Zij maakt deel uit van het
  regiokorps Zuidoost-Brabant. Wat is de taak van uw afdeling?
  De heer Van Amerongen:
  De afdeling heeft een aantal taken. Dat is a) de aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit, b) in verband daarmee aangeven wat
  voor bestuurlijke maatregelen er getroffen moeten worden om in
  ieder geval de groei van de georganiseerde criminaliteit tegen te
  gaan en c) hebben wij nog een doel in de aanpak van de middenniveau
  criminaliteit. Binnen onze regio hebben wij gesteld dat wij in
  samenwerking met de rest van de regio – daar hebben wij een aantal
  mensen voor vrijgemaakt – de middenniveau criminaliteit gaan
  aanpakken. Dat zijn heel in het kort de doelstellingen van onze
  afdeling.
  De heer Koekkoek:
  U noemde “bestuurlijke maatregelen”. Waar moeten wij dan aan
  denken?
  De heer Van Amerongen:
  Aan aanpassing van het vergunningenbeleid, met als voorbeeld
  het volgende. Op het moment dat wij merken dat er binnen de horeca,
  de bouwwereld of de reinigingswereld firma’s zijn die direct
  gelieerd zijn aan de georganiseerde criminaliteit, dan kunnen wij
  kijken in hoeverre wij daartegen, in samenwerking met het bestuur
  en in overleg met het OM, maatregelen kunnen treffen ter voorkoming
  van een dergelijke inbedding.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u mogelijkheden om op te treden als u uit hoofde van uw
  functie als chef van de Criminele Inlichtingendienst – want dat
  bent u ook – informatie hebt? Hebt u mogelijkheden om bijvoorbeeld
  een burgemeester te informeren, zodat hij in het gemeentebestuur
  iets met die informatie kan doen?
  De heer Van Amerongen:
  In het voorgesprek heb ik aangegeven dat dit een van de
  knelpunten is. Vr mij is de heer IJzerman al hier geweest en die
  heeft gezegd: dat moeten wij maar eens een keer regelen. Ik vind in
  ieder geval, en dat is de invalshoek die de regio ook heeft, dat
  wij in de richting van een bestuur volledige openheid hebben. Dus
  als wij praten over burgemeesters als onderdeel van het bevoegde
  gezag, vinden wij dat wij daar eigenlijk openheid naar toe moeten
  hebben. Dat doen wij ook altijd in overleg met de andere partner
  binnen die driehoek en dat is het openbaar ministerie. Dat is ook
  de reden dat wij vinden dat, op het moment dat je zegt dat je niet
  altijd het strafrecht moet pakken als het enige middel, maar dat je
  juist samen op moet lopen binnen zo’n driehoek, dan houdt dit ook
  in dat je daarbinnen ook een stuk openheid neerlegt.
  De heer Koekkoek:
  Openheid is mooi, maar kunt u er ook iets mee doen? Is er een
  wettelijke basis voor om die informatie te gebruiken?
  De heer Van Amerongen:
  Ik gaf net al aan dat ik dit in het voorgesprek als knelpunt
  heb genoemd. Op zichzelf is het heel moeilijk om daarvoor een
  wettelijke basis te vinden. Wat wij wel kunnen doen, is aan de
  burgemeesters vragen om nog eens een keer extra goed te gaan kijken
  of een bepaalde vergunning wel verleend moet worden, of er geen
  andere mogelijkheden zijn om die vergunning tegen te gaan. Dan
  hangt het een beetje af van de creativiteit die wij met zijn allen
  kunnen opbrengen of wij tot dat soort stappen kunnen komen.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met “de creativiteit”?
  De heer Van Amerongen:
  Het gaat erom dat je neerlegt: dit is er aan de hand. Het is
  heel erg moeilijk om dat in de openbaarheid te brengen omdat een
  gemeente dat niet kan gebruiken als zijnde de grond waarop men
  bijvoorbeeld de vergunning weigert. Dan moet extra scherp gelet
  worden op de andere gronden die altijd wel worden benoemd bij een
  vergunning en die in ieder geval ingevuld moeten worden.
  De voorzitter:
  Maar je hebt toch niet veel ruimte om creatief te zijn? En is
  het eigenlijk wel toegestaan, vindt u, om bij informatie die je
  hebt over iemand, een bedrijf of een groep mensen en die je verder
  niet openbaar kunt maken, toch te zeggen: de burgemeester met het
  weten, hoe begrijpelijk het ook is dat u zegt dat de burgemeester
  het toch moet weten, want straks bouwt een criminele groep hier de
  schouwburg? Dit is maar een voorbeeld hoor; u moet hier geen
  conclusies uit trekken natuurlijk. Ik zeg dit ook tegen de andere
  dames en heren.
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb al aangegeven dat dit een knelpunt is en dat ik mij
  afvraag of daar wettelijke bevoegdheden zijn. Hoe ik het zelf
  ervaar – en daarom leg ik het ook bij de driehoek neer – is het
  feit dat ik mijzelf in een soort noodtoestand voel. Aan de ene kant
  moet ik de rechtsorde handhaven en zie ik dingen gebeuren die
  eigenlijk niet kunnen, en aan de andere kant heb ik mij te houden
  aan regelgeving. Ik vind dan ook dat ik daarmee naar het bevoegde
  gezag moet en daar de vraag moet voorleggen hoe ik ermee om moet
  gaan, zodat wij samen kunnen bespreken of wij dat wel of niet
  kunnen oplossen.
  De voorzitter:
  Wat ziet u nu specifiek?
  De heer Van Amerongen:
  Wat bedoelt u met die vraag?
  De voorzitter:
  Wat ziet u specifiek waarvan u denkt: dat kan toch niet
  gebeuren? Dat kunt u toch nader specificeren?
  De heer Van Amerongen:
  Dan moet ik toch naar een voorbeeld toe, omdat dat toch het
  makkelijkst is. Wij zien dat een directeur van een firma hand- en
  spandiensten verricht voor een criminele groep. Wij zien dat de
  leider van die criminele groep als adviseur op de loonlijst van die
  firma staat. Wij zien ook dat de branche waarin die firma opereert
  – het is een kwestie van kijken naar dat soort dingen – eigenlijk
  in het geheel wordt overgenomen door die firma, terwijl wij uit
  informatie ook weten dat er in die firma criminele gelden naar
  boven worden gepompt en er sprake is van een ongelijke strijd
  binnen de branche. Want de firma die dat niet doet, legt altijd het
  loodje tegen de firma die wel zwarte, criminele gelden mee laat
  wegen.
  De voorzitter:
  Kunt u zeggen welke branche dat is?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, maar als ik dat doe, denk ik dat ik een lopend onderzoek in
  gevaar breng en daarom wil ik het eigenlijk in zijn algemeenheid
  laten.
  De voorzitter:
  Kunt u toch iets specifieker zijn? Ik wil geen lopend onderzoek
  in gevaar brengen, maar kunt u ons toch iets specifieker een indruk
  geven van hetgeen waarover het gaat?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is bijvoorbeeld de reinigingsbranche.
  De voorzitter:
  De reinigingsbranche. Buiten of binnen?
  De heer Van Amerongen:
  Buiten.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u een concreet voorbeeld geven van een moment waarop u die
  spanning voelde toen u informatie gaf aan de burgemeester? Om wat
  voor soort zaken gaat het dan?
  De heer Van Amerongen:
  Ik vind het heel erg moeilijk om daar een concreet voorbeeld
  van te geven.
  De heer Koekkoek:
  U kunt het omschrijven. Ik vraag u niet om een heel concreet
  voorbeeld te geven; u kunt het ongetwijfeld omschrijven.
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb me er in ieder geval wel op voorbereid. Zelf vind ik dat
  ik dan te veel een lopend onderzoek in gevaar breng. Ik kan er dus
  wel in zijn algemeenheid over praten. Dat heb ik net al gedaan. Ik
  heb n of twee keer informatie bij de driehoek neergelegd, waarop
  men wel of niet is ingegaan.
  De heer Koekkoek:
  Is men daarop ingegaan? Heeft men daar iets mee gedaan?
  De heer Van Amerongen:
  Men heeft er in ieder geval n keer, dat weet ik zeker, iets mee
  gedaan. Ik wil wel omschrijven hoe men dat dan heeft gedaan;
  misschien is dat waar u naar vraagt.
  De heer Koekkoek:
  Graag, ja.
  De heer Van Amerongen:
  Binnen de gemeente heb je bepaalde procedures als het gaat om
  inschrijvingen op werken.
  De voorzitter:
  Publieke werken?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Een van de keuzes is dat je de invalshoek kiest van
  meervoudig onderhands aanbesteden. Dan kiest de gemeente dat een
  aantal mensen mag inschrijven, en van daaruit wordt bepaald wie het
  werk krijgt. Op het moment dat je niet wordt uitgenodigd, heb je
  ook geen kans om mee te dingen naar het werk.
  De voorzitter:
  En bij zo’n inschrijving heeft dus plaatsgevonden dat een
  bepaald bedrijf niet is uitgenodigd.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt.
  De heer Koekkoek:
  Terug naar de organisatie. Dit was om te bepalen waarin u
  werkt.
  De heer De Graaf:
  Nog n vraag. U zei zojuist dat er, als het gaat over
  vergunningen, misschien mogelijkheden zijn om op andere gronden dan
  de informatie die u heeft aangeleverd, zo’n vergunning te weigeren
  of in te trekken. Is dat wel eens gebeurd, dat er bewust naar een
  andere grond is gezocht, terwijl het eigenlijk ging om informatie
  die van de politie kwam?
  De heer Van Amerongen:
  Niet dat ik weet.
  De heer De Graaf:
  Dat is bij uw ervaring niet gebeurd?
  De heer Van Amerongen:
  (Schudt neen).
  De heer Vos:
  Ik wil ook nog een vraag stellen. Is de informatie die u soms
  doorfluistert altijd even hard? Of is het zachte informatie?
  De heer Van Amerongen:
  Het is altijd zachte informatie, want als zij hard is, kunnen
  wij haar namelijk ook in de openbaarheid brengen. Wij maken dus ook
  altijd een afweging en wij bespreken het ook altijd met de
  hoofdofficier. Dat is de reden waarom wij er nadrukkelijk naar
  kijken, ook binnen de driehoek: kunnen wij er iets mee en moeten
  wij er iets mee.
  De heer Vos:
  Is het dan niet buitengewoon riskant als er op die basis
  besluiten genomen worden?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt. Maar goed, ik heb net al aangegeven dat ik mij
  daar niet echt happy bij voel.
  De voorzitter:
  Is er ook een officier die daarvoor de verantwoordelijkheid
  neemt? Schrijft hij er ook een ambtsbericht over?
  De heer Van Amerongen:
  Dat moet u aan de desbetreffende officier vragen.
  De voorzitter:
  Dat moet u toch weten. Dat weet u toch, of niet?
  De heer Van Amerongen:
  Ik weet het niet.
  De voorzitter:
  U weet het niet. Maar u heeft dat nooit meer gevraagd?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb het ook niet gevraagd.
  De heer Rouvoet:
  Is er altijd een rechtstreeks contact met bijvoorbeeld de
  burgemeester, althans met het bestuur, zodra ook het lijntje naar
  het openbaar ministerie gelegd gaat worden? U gaf dat net aan. Of
  kan uw creativiteit ook behelzen dat u in onderlinge contacten
  zegt: Dat zou ik niet doen, of: Ik zou eens in die richting kijken,
  dus veel informeler?
  De heer Van Amerongen:
  Nee hoor, bij zachte informatie geeft het
  CID-verstrekkingsregime aan dat die informatie niet zomaar aan een
  burgemeester mag worden gegeven. Het moet altijd via de OM-lijn
  lopen en dat is ook de lijn die ik dan altijd pak.
  De voorzitter:
  Behalve dan dat de korpsbeheerder de beheerder is van het
  gehele systeem. Maar aan die beheerder mag u het niet zeggen? En
  aan de CID-officier die niet in het systeem zelf mag kijken, mag u
  het wel zeggen?
  De heer Van Amerongen:
  In het CID-reglement staat heel uitdrukkelijk vermeld dat ik
  daar wel verantwoording moet afleggen.
  De voorzitter:
  Goed. Ik denk dat wij verder gaan met de plaatselijk
  recherche.
  De heer Koekkoek:
  Wat is de omvang van uw afdeling zware georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Van Amerongen:
  Het korps heeft overeenkomstig de landelijke norm 5%
  vrijgemaakt voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.
  Tactisch houdt dat in dat wij daar 45 mensen voor hebben
  vrijgemaakt. Die zitten dan ook op mijn afdeling. Dan is er nog een
  ondersteunende hoek, waarvoor een aantal mensen is vrijgemaakt. Dat
  is de rest van die 5%. Daarbij gaat het om 25 30 man. Daarbij moet
  gedacht worden aan RCD-taken, het observatieteam, het bureau
  misdaadanalyse.
  De heer Koekkoek:
  U hebt in het regiokorps ook 18 afdelingen, zeg maar
  districten, de meer gangbare term. Hoe moeten wij dat nu zien? Want
  je hebt dan bovenin het korps de afdeling georganiseerde
  criminaliteit, je hebt 18 districten of afdelingen. Wat is nu de
  plaats van de criminele inlichtingendienst in dat geheel? En ik
  vergat nog te vermelden dat er in Zuid-Nederland ook nog een
  kernteam is, ook weer met een CID-functie. Kunt u schetsen hoe dat
  ingewikkelde geheel zich tot elkaar verhoudt?
  De heer Van Amerongen:
  Allereerst zitten wij niet bovenin het korps, maar zijn wij
  gewoon een afdeling net zoals alle andere afdelingen binnen ons
  korps. Wij hebben besloten de CID-functie dichter naar de werkvloer
  te brengen, in die zin dat wij vinden dat vraag en aanbod binnen
  het CID-veld beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ik kan mij
  ook voorstellen dat je als afdelingschef te maken hebt met een
  aantal woninginbraken of overvallen om de hoek en dat je dan geen
  behoefte hebt aan informatie over georganiseerde criminaliteit,
  omdat je juist wilt weten wie die woninginbraken pleegt. Wij hebben
  CID-rechercheurs gedecentraliseerd weggezet: elke afdeling heeft
  een eigen CID-rechercheur. De rechercheurs vormen wel weer met
  elkaar koppels en koppelgewijs gaan zij voor de afdeling informatie
  inwinnen. Wij hebben daar binnen elke afdeling een coach en een
  chef voor.
  De heer Koekkoek:
  Hoe houdt u nu de CID-mensen bij elkaar, hoe kan daar leiding
  aan gegeven worden? U bent tegelijk CID-chef voor uw afdeling, dus
  u hebt ook zelf CID-mensen. Ze zitten in de 18 afdelingen, ze
  zitten in het kernteam Zuid-Nederland. Hoe vindt de cordinatie
  plaats tussen al dat CID-werk?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat dat op dezelfde manier als vroeger gebeurt,
  namelijk dat je in ieder geval een centraal punt hebt. Dat is onze
  regionale CID. Daar zitten een aantal mensen die ervoor zorgdragen
  dat de boel gecordineerd wordt, zoals dat zo fraai heet.
  De heer Koekkoek:
  Hoe groot is die regionale criminele inlichtingendienst?
  De heer Van Amerongen:
  Er zitten in ieder geval drie executieve mensen en een aantal
  administratieve mensen die hand- en spandiensten verrichten om in
  ieder geval de boel op een rijtje te blijven zetten.
  De heer Koekkoek:
  Wat voeren die executieve mensen uit?
  De heer Van Amerongen:
  Die zijn met name bezig met het cordineren van de CID-gegevens
  die binnenkomen. Op het moment dat je decentraliseert en vraag en
  aanbod op de werkvloer dichter bij elkaar brengt, moet je meer
  energie steken in het steeds blijven vasthouden van het regionale
  beeld. Dat hebben wij dus ook inderdaad gedaan.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u nu als CID-chef zicht op wat uw mensen doen,
  bijvoorbeeld in de contacten met informanten?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Ik zeg altijd dat CID-rechercheurs eigenlijk de minst vrije
  baan binnen het politiekorps hebben. Van tevoren moet je zeggen
  waar je naar toe gaat, je moet zeggen met wie je een afspraak hebt,
  waar je een afspraak hebt, wat het doel is. En als je terugkomt,
  moet je je weer afmelden en moet je zeggen wat er uit gekomen is.
  Dat zijn gewoon de strakke regels die voor het gehele CID-werk
  gelden. Die gelden dus ook in onze regio.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u nu ook zicht op het functioneren van de CID-rechercheurs
  in de afdelingen?
  De heer Van Amerongen:
  Daar heb ik op zichzelf niet veel zicht op, omdat wij ervoor
  hebben gekozen dat elke afdeling een eigen CID-chef heeft. De
  CID-rechercheurs binnen de afdeling vallen onder het regime van de
  afdelingschef.
  De heer Koekkoek:
  Maar begrijp ik het goed dat de chef van de afdeling
  tegelijkertijd CID-chef is?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Dus daar is een combinatie tussen, zeg maar, het gewone
  politiewerk en het inlichtingenwerk.
  De heer Van Amerongen:
  Wij zijn daar heel erg gemakkelijk in geweest, in die zin dat
  informatie inwinnen gewoon een onderdeel van het werk is. Eigenlijk
  moet elke politieman of politievrouw informatie inwinnen. Het
  verwerven van informatie over wat er buiten speelt is een
  kerntaak.
  De voorzitter:
  Maar dat kan iedereen doen. Dat kan ook een tactische
  rechercheur doen of een wijkagent met zijn zakboekje.
  De heer Van Amerongen:
  Daarom. En een gespecialiseerd onderdeel daarvan is het
  CID-werk. Maar dat wil nog niet zeggen dat een afdelingschef niet
  de behoefte om zicht te hebben op de informatie die bij de CID
  binnenkomt en ook niet de behoefte heeft om dat juist aan te
  sturen.
  De voorzitter:
  Dus u hebt eigenlijk nog een politie oude stijl in de zin dat
  iedereen het doet vanuit de tips die uit de buurt, uit het dorp,
  uit de stad komen? Het is minder een aparte sectie die als het ware
  de grote zaken voorbereid?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, wij hebben juist ook als regio ook gekozen voor die
  fijnmazigheid, zoals wij dat dan noemen.
  De voorzitter:
  Een prachtig woord “fijnmazigheid”.
  De heer Van Amerongen:
  Zodat elke politieman of -vrouw weet wat in een buurt speelt.
  Verder kwam het ook vroeger al voor dat een wijkdienst in feite
  meer wist dan CID-mensen. Daar hebben wij over nagedacht waarbij
  wij vonden dat wij daar misschien iets mee moesten doen. Daarmee
  hebben wij ook inderdaad iets gedaan.
  De voorzitter:
  Maar lacht zo de grote crimineel in Eindhoven, Helmond waar dan
  ook, dan niet in zijn vuistje?
  De heer Van Amerongen:
  Nee, hoor, omdat ik als afdelingshoofd ook CID-rechercheurs
  heb.
  De voorzitter:
  Maar kunt u dat dan aan met die drie mensen? U hebt ook nog het
  kernteam.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat kunnen wij aan in die zin dat van de 18
  CID-rechercheurs binnen de afdelingen ook wordt verwacht dat ze in
  ieder geval informatie binnenbrengen voor mijn werkveld.
  De heer Koekkoek:
  Misschien moeten wij wel spreken van een CID-nieuwe stijl,
  althans zoals het in Zuidoost-Brabant wordt gedaan. Hebt u
  eigenlijk nog wel behoefte aan een aparte CID? Als ik het zo hoor,
  eigenlijk niet.
  De heer Van Amerongen:
  Iedereen praat erover dat een CID een eigen afdelinkje moet
  zijn en in feite dan ook een soort eilandje wordt. Maar ik heb meer
  het idee dat het CID-werk onderdeel is van het totale
  politieproces. In die zin is het ook logisch dat je als
  afdelingschef daarvan gebruik wilt maken.
  De heer Koekkoek:
  Dus kenmerkend voor het CID-werk is dat bepaalde dingen niet
  openbaar mogen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de identiteit van
  informanten, of gegevens die tot die identiteit kunnen leiden. Hoe
  kunt u, n persoon, dat uit elkaar houden? Want als een rechercheur
  voor de rechtbank verschijnt, is het toch moeilijk om bepaalde
  gegevens te verbergen als een advocaat bijvoorbeeld doorvraagt. Hoe
  hebt u dat geregeld, hoe houdt u in de praktijk het
  inlichtingenwerk en het tactische werk uit elkaar?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben het binnen onze afdeling zo geregeld dat de
  onderzoeksleider wel op de hoogte is van alles. Maar
  CID-rechercheurs moeten juist niet aan elke rechercheur vertellen
  waar de informatie vandaan komt en wie erachter zit. Dat is op
  zichzelf wel redelijk gescheiden. Daar staat wel tegenover dat ik
  vind dat rechercheur ook moeten leren om heel goed na te denken en
  moeten weten wat CID is en wat tactisch is. Daar hebben wij op
  zichzelf nog geen blunders of fouten mee gemaakt.
  De voorzitter:
  Maar wat is nu CID en wat is tactisch? U zegt nu dat een
  rechercheur moet weten wat CID en wat tactisch is. Maar wat bedoelt
  u daarmee?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is misschien even een jargonterm. Wat ik ermee bedoel, is
  in feite dat je op het moment dat je met informatie werkt, ook heel
  goed weet wat de oorsprong is. En ik verwacht dus van de mensen op
  mijn afdeling dat ze elke keer heel goed nadenken of ze iets kunnen
  zeggen, of ze de bron kunnen prijsgeven, of juist niet. Ik vind ook
  dat ze daarmee kunnen omgaan. Want het verschil tussen tactische
  informatie en CID-informatie is niets meer en niets minder dan dat
  bij het laatste de bron niet kan worden prijsgegeven.
  De voorzitter:
  Dat is het enige verschil? Verder niet?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is het enige verschil.
  De heer Koekkoek:
  En dat lukt in de praktijk?
  De heer Van Amerongen:
  Tot nog toe wel. Maar wij zijn pas anderhalf jaar bezig, dus is
  het best mogelijk dat er bij ons nog kinderziektes boven water
  komen, in de oude of de nieuwe stijl, hoe u het dan noemt.
  De heer Rouvoet:
  Maar dat bepaalt dus iedere rechercheur min of meer zelf.
  Levert dat geen problemen op voor het aanwerven van nieuwe
  informanten? Want ik kan mij voorstellen dat het voor informanten
  toch minder aantrekkelijk is om met een willekeurige politieman
  zaken te doen, die zelf bepaalt of hij dat achter zijn kiezen houdt
  of niet, dan wanneer dat in een CID terecht komt?
  De heer Van Amerongen:
  Maar het wil niet zeggen dat elke rechercheur zelf aangeeft wat
  hij wel of niet vertelt. Zo werkt dat natuurlijk niet. Er wordt van
  boven af heel stringent aangegeven hoe men met informatie moet
  omgaan.
  De heer Rouvoet:
  U hebt nog niet de ervaring dat dat moeilijkheden oplevert bij
  het werven van informanten?
  De heer Van Amerongen:
  Nee.
  De heer Rouvoet:
  Weet u hoeveel informanten er in uw gehele regio zijn?
  De heer Van Amerongen:
  Tegen de 400. Dus wij hebben ze nog wel.
  De heer Rabbae:
  Ik heb een vraag over de scheiding tussen CID-werk en
  recherchewerk in dezelfde persoon. U weet dat er parallel aan het
  gerechtelijk vooronderzoek nog een CID-traject wordt afgelegd.
  Gebeurt dat door dezelfde persoon?
  De heer Van Amerongen:
  Ik herhaal even uw vraag. Er loopt een gerechtelijk
  vooronderzoek en parallel daaraan loopt een CID-traject. Begrijp ik
  dat goed?
  De heer Rabbae:
  Ja. Gebeurt dat door n en dezelfde persoon?
  De heer Van Amerongen:
  Bij ons is de stelling dat de onderzoeksleider weet van dat
  CID-traject en dat ook de zaaksofficier weet van de
  CID-traject.
  De heer Rabbae:
  Mijn vraag was of het gebeurt door n en dezelfde persoon, dat
  beide trajecten gecombineerd zijn in n en dezelfde persoon?
  De heer Van Amerongen:
  Dat kan, maar het zal niet vaak voorkomen.
  De heer Koekkoek:
  In Zuid-Nederland is ook het kernteam, het interregionaal
  rechercheteam zuid. Hoe is nu de verhouding tussen wat u doet en
  wat dat kernteam doet?
  De heer Van Amerongen:
  Het kernteam is er sinds februari 1994. Ik denk dat het grote
  verschil tussen wat het kernteam doen en dat wat wij als regio
  doen, juist is dat het kernteam op groepen zit die meer uitstraling
  hebben naar de andere regio’s, naar de rest van Nederland. Wij
  zitten iets meer op groepen die alleen maar in onze regio, dan wel
  in Zuid-Nederland een uitstraling hebben. Op zichzelf is het
  verschil heel moeilijk aan te geven. Ik zeg altijd: Georganiseerde
  criminaliteit is altijd internationale criminaliteit. Het verschil
  tussen het werk van een kernteam en het werk van de
  regio-rechercheteams is heel erg lastig aan te geven.
  De heer Koekkoek:
  Werkt u nauw samen met het kernteam?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben in ieder geval heel nauw samengewerkt met het
  kernteam en dat doet elke regio in Zuid-Nederland.
  De heer Koekkoek:
  U zegt “wij hebben nauw samengewerkt”. Is dat op dit moment
  niet het geval?
  De heer Van Amerongen:
  En van de eerste onderzoeken van het kernteam draait nog. Dat
  wordt afgewerkt op onze afdeling. In die zin is de verbinding wel
  heel erg groot.
  De heer Koekkoek:
  Dus een onderzoek dat door het kernteam begonnen is, wordt
  voltooid door uw afdeling?
  De heer Van Amerongen:
  Het is anders. Het is een onderzoek dat door ons is opgestart
  en later als IRT-onderzoek is aangemerkt.
  De voorzitter:
  Wat u doet is dus bijna helemaal uitwisselbaar?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat het een proces is dat wij in ieder geval nog moeten
  doorlopen, waarbij ook moet worden bekeken wat de verschillen
  zijn.
  De voorzitter:
  Maar dat vroeg ik niet. Wij proberen gewoon vast te stellen of
  de onderzoeken van de kernteam en de onderzoeken van de regionale
  rechercheurs in feite niet uitwisselbaar zijn, waar het duidelijk
  toch heel landelijke onderzoeken zijn en waarbij u in feite net zou
  goed zou kunnen doen wat het kernteam doet. Nu zou je dat wellicht
  so wie so kunnen doen als je een goede recherchechef bent.
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat het ook met de opstart te maken heeft. Ik denk dat
  in de eerste fase de onderzoeken die de kernteams hebben verricht,
  ook onderzoeken hadden kunnen zijn die binnen een regionale
  recherche waren verricht.
  De voorzitter:
  U had vroeger een onderzoek waarover het mooie rapport “De
  beproeving” is geschreven. Dat was toch een onderzoek van uw
  regionale team?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  In feite is dat een voorbeeld van iets wat je als uitwisselbaar
  zou kunnen beschouwen.
  De heer Van Amerongen:
  Dat klopt.
  De heer Koekkoek:
  Begrijp ik goed dat het eerste grote onderzoek van het kernteam
  een onderzoek was dat al door de regiopolitie Zuidoost-Brabant,
  door uw afdeling, begonnen was?
  De heer Van Amerongen:
  Wellicht is het handig als ik daar iets meer over vertel. Wij
  waren al wat vooruitgelopen op de samenstelling van het
  IRT-kernteam. De vijf regio’s hadden de handen al in elkaar
  geslagen en hadden gezegd: kunnen wij niet samen oplopen in een
  onderzoek waarbij wij gaan kijken of wij niet een heel netwerk
  eruit kunnen halen. Dat past ook wel een beetje bij de visie die
  Fijnaut hier heeft neergelegd: er is meer sprake van cellen dan van
  strakke divisies. Wij hebben dus afgesproken met de vijf regio’s in
  Zuid-Nederland dat wij bekijken welke cellen met elkaar samenwerken
  en of wij kunnen zien of er sprake is van een netwerk van
  georganiseerde criminaliteit, en laten wij dan kijken of elke regio
  zijn eigen cel kan aanpakken. Dat liep in feite al, en een aantal
  van die cellen was al aangepakt. Daarna is het kernteam ontstaan en
  dat is ook de reden waarom het onderzoek dat ik binnen mijn eigen
  afdeling draaide, is aangegeven als IRT-onderzoek, omdat bij ons de
  visie was dat wij het kernteam moesten gaan gebruiken om die
  netwerken aan te gaan pakken. Wij wilden ervoor zorgen dat er in
  samenwerking veel minder losstaande cellen werden aangepakt – want
  die worden heel makkelijk weer ingevuld
  De voorzitter: – en dat er juist in de breedte werd
  aangepakt.
  Dat is dan de drugseconomie en de vertakking in
  Zuid-Nederland?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat was dat onderzoek.
  De voorzitter:
  Specifiek XTC?
  De heer Van Amerongen:
  Neen, beide: hasj en XTC.
  De voorzitter:
  Harddrugs?
  De heer Van Amerongen:
  XTC is harddrugs, h.
  De voorzitter:
  Ja, daar heeft u gelijk in. Ik dacht aan cocane en herone.
  De heer Van Amerongen:
  Daar hebben wij wel wat zicht op gehad, maar dat is er verder
  tot nog toe niet uitgekomen.
  De heer Vos:
  Is dit nu zo’n voorbeeld waarmee je kunt “forum shoppen”,
  waarmee je dus naar de officier kunt gaan die de kernteamzaken
  doet, of naar de officier die normaal bij jouw afdeling behoort om
  die vragen te stellen?
  De heer Van Amerongen:
  Forum shoppen doe ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Volgende vraag graag, h? Mijnheer Vos, bent u tevreden?
  De heer Vos:
  Nou, ik hoor mijnheer zeggen dat hij dat niet doet, maar ik
  vraag mij af hoe hij de waarborgen tot stand heeft gebracht dat het
  ook binnen zijn afdeling geenszins plaatsvindt.
  De heer Van Amerongen:
  Wat dit aangaat, hebben wij een heel open relatie naar het OM
  toe. Er is n iemand daarvan aangewezen als officier die onze
  afdeling draait, en dat is de enige man waar wij naartoe lopen en
  in die zin doen wij dus niet aan forum shoppen.
  De heer Koekkoek:
  Begrijp ik goed dat het moeilijk was om in het begin voor het
  kernteam een geschikt groot onderzoek te vinden ?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, wat heet moeilijk. Op het ogenblik dat je nog geen
  criminaliteitsbeeld kunt neerleggen voor Zuid-Nederland, is het ook
  heel erg moeilijk om als IRT uit te maken welk onderzoek wel of
  niet geschikt zijn voor Zuid-Nederland. Het was dus eigenlijk
  eerder makkelijk, omdat wij in een voorfase – vr de totstandkoming
  van het kernteam zelf – al hadden gezegd: laten wij in samenwerking
  juist zo’n netwerk eruithalen.
  De voorzitter:
  Maar u had toch geen criminaliteitsbeeld nodig om te weten wat
  u ongeveer wilde aanpakken? Dat wist u toch heel goed, bijvoorbeeld
  uit dat onderzoek uit “De beproeving”? En wij hebben nu toch ook in
  de openbaarheid daarvan stukken teruggezien. Ik denk aan het
  onderzoek tegen een advocaat.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat is daar inderdaad een uitvloeisel van.
  De voorzitter:
  U zegt: wij hadden geen criminaliteitsbeeld, maar in feite wist
  u toch vrij goed wat u daar ging doen en kwam dat toch gewoon uit
  uw oude praktijk? Dat is wat wij even willen vaststellen.
  De heer Van Amerongen:
  Waar het om gaat, is dat het IRT geen verlengstuk is van de
  regio Brabant Zuidoost.
  De voorzitter:
  Goed, ok.
  De heer Van Amerongen:
  Het gaat erom dat ook andere regio’s net zoveel grote “boeven”
  hebben en dat wij de afweging moeten maken dat wij die dus
  aanpakken, terwijl wij weten dat wij niet alles tegelijkertijd
  kunnen aanpakken.
  De voorzitter:
  Maar u heeft niet iemand die op Schiermonnikoog zit, of zoiets?
  Het speelt zich toch allemaal in uw regio af?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Heeft het kernteam voor u een meerwaarde ten opzichte van wat u
  doet?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Ik denk dat er kansen zijn dat wij veel meer in
  samenwerking moeten gaan doen. Wij hebben ook afgesproken dat wij
  het kernteam niet moeten zien als een zesde regionaal rechercheteam
  – daar hebben wij er vijf van in Zuid-Nederland – maar dat het
  kernteam meerwaarde moet hebben. Die moet daarin bestaan dat de
  informatiehuishouding van de vijf regio’s daar samenkomen. Daar
  zijn wij nu druk mee aan de gang, omdat dat inderdaad gaat
  plaatsvinden. De meerwaarde moet er ook in bestaan dat van daaruit
  de samenwerking gestimuleerd wordt.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde overgaan op de manier waarop de keuzes voor de
  projecten gemaakt worden. Hoe gebeurt dat in Zuidoost-Brabant? Wie
  bepaalt de projecten die uw afdeling gaat draaien?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben boven onze afdeling een driehoek staan. Binnen die
  driehoek wordt aangegeven op welke deelterreinen wij onderzoek gaan
  doen en op welke deelterreinen er “forecasting” is, in de meest
  brede zin van het woord: waar zien wij dingen gebeuren die
  eigenlijk niet kunnen en wat weten wij ervan?
  De voorzitter:
  “Forecasting”?
  De heer Van Amerongen:
  Wij kijken: jongens, wat weten wij nu bijvoorbeeld van
  vrouwenhandel. Dat hebben wij twee jaar terug gedaan en toen bleek
  dat wij er eigenlijk niet zo heel erg veel van af wisten. Dat
  hebben wij binnen onze driehoek besproken en gezegd: wij weten er
  helemaal niet zoveel van af, dus eigenlijk is er nog geen reden dat
  wij onderzoeken op dat deelgebied moeten gaan plannen. Wij hebben
  toen wel afgesproken dat het misschien handig was om de
  informatie-inwinning te sturen, zodat wij zicht krijgen op het
  gebied van vrouwenhandel binnen onze regio en te bekijken of het zo
  erg was dat wij er wel wat mee aan moeten. Op het moment dat je die
  sturing niet geeft, word ik het slachtoffer van wat
  CID-rechercheurs zelfstandig binnenbrengen.
  De voorzitter:
  Daar wordt u het slachtoffer van?
  De heer Van Amerongen:
  Dan maken de CID-rechercheur en de misdaadanalisten uit wat zij
  wel of niet belangrijk vinden. Maar ik vind dat wij daar als
  driehoek bovenop moeten zitten. Het kan dus niet zo zijn dat je je
  laat sturen door mensen op de werkvloer, die daarmee eigenlijk de
  macht in handen hebben. Wij willen juist van tevoren aangeven:
  jongens, wij willen drover informatie hebben.
  De heer Koekkoek:
  En waar moeten dan de CID-ambtenaren vooral naar kijken? Waarop
  moeten zij de aandacht richten?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben ook naar het jaarplan van het OM zitten kijken; dat
  is niet vreemd binnen zo’n driehoek. Daarin wordt onder meer aan
  milieu en fraude prioriteit gegeven. Verder hebben wij als
  doelstelling georganiseerde criminaliteit, de verwevenheid tussen
  onderwereld en bovenwereld, en als vierde hadden wij dus het
  vrouwenhandelverhaal, maar dat heb ik net al uitgelegd.
  De heer De Graaf:
  Uw CID-mensen moeten met materiaal aankomen, maar die zitten
  toch van oudsher vooral in die drugswereld? Dus in de fraudewereld,
  de milieuwereld en vrouwenhandel – nou, daarin misschien wat
  makkelijker – hebben zij toch helemaal geen informatiepositie?
  De heer Van Amerongen:
  Ik geef toe dat het een moeilijke omslag is. Als ik moet
  schatten, denk ik dat nog steeds 90% van de informatie die bij ons
  binnenkomt, gelieerd kan worden aan drugs.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent dus dat u eigenlijk helemaal niet kunt afgaan op
  die informatie van de CID’ers? Ja, zij is wel betrouwbaar, maar
  geeft u niet de mogelijkheid om een keuze te maken tussen een
  fraudeproject, een milieuproject of een drugsproject, want het zal
  bijna altijd drugsinformatie zijn.
  De heer Van Amerongen:
  Wij zijn daarmee nu, zeg maar, anderhalf jaar bezig en het
  duurt altijd even voordat de dingen die je zelf plant, ook gaan
  lopen zoals je wilt.
  De heer De Graaf:
  Betekent dit dat u uw CID-rechercheurs naar een opleiding heeft
  gestuurd en dat zij nu in de milieuwereld of bij de aandelenmarkt
  langs zijn gegaan?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar is het niet zo dat daar toch veel meer mensen aan moeten
  werken? De burgemeester en de hoofdofficier zeggen bij u: doe iets
  aan de vrouwenhandel, doe iets aan het milieu. Dan kan het toch
  niet genoeg zijn om uw CID-rechercheurs om te scholen? Zo zal het
  toch niet gaan? Wij komen overal tegen dat er blijkbaar een enorme
  behoefte is om zich af te wentelen van de kilo’s en de drugs, maar
  hoe wilt u dat zo snel mogelijk organiseren? Alleen via een nieuwe
  CID-organisatie en -informatie mensen gaan runnen, of ook op een
  andere manier?
  De heer Van Amerongen:
  Aan een ieder binnen ons korps wordt gevraagd wat zij daarin
  kunnen betekenen. Op het moment dat wij een regionaal
  milieu-overleg hebben, met handhavers erbij, kijken wij wat voor
  informatie wij daar weg kunnen halen. En dat is geen
  CID-informatie. Er wordt dus op meerdere wijzen gekeken of wij een
  brede scan kunnen maken.
  De voorzitter:
  En schrijft u die milieuhandhavers ook in als informant, of
  schrijven zij gewoon rapporten? Dat lijkt mij veel handiger.
  De heer Van Amerongen:
  Dat lijkt mij veel handiger, ja.
  De heer Koekkoek:
  Als een van de thema’s noemde u ook de verwevenheid tussen
  criminaliteit en bovenwereld. Nu heeft professor Fijnaut
  gerapporteerd dat het nog wel meevalt, althans voor zover hij dat
  heeft onderzocht, met die verwevenheid. Wat is uw idee
  daarover?
  De heer Van Amerongen:
  Ik kan alleen maar naar de eigen regio kijken.
  De heer Koekkoek:
  Dat is ook de bedoeling.
  De heer Van Amerongen:
  Ik zie verwevenheid in de horeca, in de reinigingsbranche, in
  de bouwwereld en in de transportwereld. Maar dat is niet in die zin
  verwevenheid, maar wel daar waar criminele gelden boven water
  komen, dus waar criminele gelden door firma’s gebruikt worden als
  extra potje om de kosten te dekken.
  De voorzitter:
  Ook in de bouwwereld?
  De heer Van Amerongen:
  Daar hebben wij informatie over, ja.
  De voorzitter:
  De onderzoekers rapporteerden wel over de transportbranche –
  Eureka – in de omgeving van de criminele markt, maar niet over de
  bouwwereld. U heeft daar nu wel informatie over?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb er n voorbeeld van.
  De voorzitter:
  En voorbeeld?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat een groot voorbeeld, of is het kleinschalig?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is een redelijk groot voorbeeld.
  De voorzitter:
  Een groot voorbeeld. En dat is ook gekoppeld aan wat u eerder
  zei over aanbestedingen?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt.
  De heer Koekkoek:
  Hoe ernstig is de verwevenheid tussen criminaliteit en horeca
  in uw regio?
  De heer Van Amerongen:
  Daarover hebben wij niet echt alles op een rijtje staan. Dat is
  ook een van de redenen waarom wij daar nu wel mee bezig zijn.
  De heer Koekkoek:
  U hebt niet alles op een rijtje, maar wat weet u op dit
  moment?
  De heer Van Amerongen:
  Ik kan dat zo niet boven water halen.
  De voorzitter:
  Weet u het niet, of wilt u het niet zeggen?
  De heer Van Amerongen:
  Ik weet het niet.
  De voorzitter:
  Is het veel, is het weinig, is het het beeld dat Bovenkerk
  schetste van de binnenstad van Amsterdam?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb niet echt heel veel zicht op wat er in de binnenstad van
  Amsterdam allemaal leeft.
  De heer Koekkoek:
  Maar op Eindhoven heeft u wel zicht.
  De heer Van Amerongen:
  Daar heb ik op zichzelf redelijk zicht op. Ik durf niet te
  zeggen of het veel of weinig is.
  De heer Koekkoek:
  U hebt niet een idee hoeveel horecagelegenheden bestierd worden
  door criminelen?
  De heer Van Amerongen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Komt het voor?
  De heer Van Amerongen:
  Het komt wel voor, dat weet ik in ieder geval zeker.
  De heer Koekkoek:
  Dat weet u.
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wij hadden het over de driehoek die de prioriteiten bepaalt.
  Dus dan moeten wij denken aan de korpschef, de officier van
  justitie die zich met zware criminaliteit bezighoudt en de
  korpsbeheerder, de burgemeester. Het lijkt mij dat die nogal een
  eind bij u vandaan zitten.
  De heer Van Amerongen:
  Het is even iets anders. Het lijkt wel of wij overal anders in
  zijn als regio. Als afdeling hebben wij een eigen driehoek: twee
  burgemeesters uit de regio en de “zwacri-officier”, samen met de
  afdelingschef. Dat is de driehoek die ook het bevoegde gezag
  vormt.
  De heer Koekkoek:
  Dat zijn twee burgemeesters die zich namens het regionale
  college met de zware criminaliteit bezighouden. Wie zijn dat in uw
  regio?
  De heer Van Amerongen:
  Dat zijn de heer Berger en de heer Bosman.
  De heer Koekkoek:
  En hoe werkt dat nu? Stuurt die driehoek u, of stuurt u de
  driehoek?
  De heer Van Amerongen:
  Het is altijd zo dat wij, zoals ik al heb gezegd, openheid
  hebben naar die driehoek toe.
  De voorzitter:
  Dat spreekt vanzelf.
  De heer Van Amerongen:
  Er is een samen oplopen met het OM, dus wat wij in de driehoek
  brengen, hebben wij samen ontwikkeld. De burgemeesters kijken
  ernaar en toetsen het af.
  De voorzitter:
  Die “toetsen het af”?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  “Aftoetsen”? Dat woord ken ik nog niet.
  De heer Van Amerongen:
  Zij kijken of de prioriteiten die worden aangegeven, binnen de
  bestuurlijke setting passen.
  De voorzitter:
  Komt het nu ooit voor dat er een keuze gemaakt wordt waar u
  niet achter staat? Die niet bij u vandaan komt?
  De heer Van Amerongen:
  Er is binnen de driehoek nog geen keuze gemaakt waar ik niet
  achter kon staan.
  De voorzitter:
  Is er niet n voorbeeld waarvan u kunt zeggen dat u er helemaal
  geen zin in had, maar dat u wel moest doen?
  De heer Van Amerongen:
  U bedoelt als onderzoek?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben n keer een onderzoek gehad waar ik op zichzelf niet
  zo veel zin in had, maar waarvan ik wel begreep dat het gedaan
  moest worden. Dat was een fraudeonderzoek.
  De voorzitter:
  Welk fraudeonderzoek?
  De heer Van Amerongen:
  Dat was het Vie d’Or-onderzoek.
  De voorzitter:
  En daar had u geen zin in. Waarom niet?
  De heer Van Amerongen:
  Omdat dat altijd heel lastige onderzoeken zijn. Ik vond dat de
  prioriteit meer lag bij andere opsporingsdiensten dan bij onze
  dienst.
  De voorzitter:
  Wie gaf daartoe dan de opdracht?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat die afkwam van de procureur-generaal via de
  hoofdofficier.
  De voorzitter:
  En u vindt dat u daar te veel tijd in hebt gestopt?
  De heer Van Amerongen:
  Ik vind dat wij daar wel een heel goede klus hebben gedaan, in
  samenwerking met de FIOD en de ECD. Er waren daarbij heel veel
  mensen in de samenleving gedupeerd. Dan moet je toch gaan kijken
  wat daar aan de hand is. Op zichzelf vind ik dat de doelstelling
  van het team daarbij gehaald is. Voor de rest is het een nog lopend
  onderzoek. Daarom kan ik er niet al te veel mededelingen over
  doen.
  De heer Koekkoek:
  Welke criteria hebt u om de onderzoeksprioriteiten te
  bepalen?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben de bekende onderzoeksprioriteiten. Ten eerste is er
  het jaarplan van het OM. Daar kijken wij dus ook altijd naar. En
  ten tweede is er ons regionale jaarplan. Dat is het brede kader
  waarbinnen ik moet werken.
  De heer Koekkoek:
  Natuurlijk, maar u draagt de projecten aan. Waarom draagt u nu
  het ene project wel aan en het andere niet? Wat telt voor u
  dan?
  De heer Van Amerongen:
  Wij wegen altijd binnen de driehoek wat de maatschappelijke
  impact van een zaak is.
  De heer Koekkoek:
  Geeft u eens een voorbeeld.
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben bijvoorbeeld gekeken naar vrouwenhandel. Daarbij
  kwam vragen aan de orde als “Waarom hebben wij dat tien jaar
  geleden niet opgepakt?” en “Waarom wordt het nu wel opgepakt?” Als
  je je dat afvraagt, concludeer je achteraf dat wij het misschien
  eerder hadden moeten doen.
  De heer Koekkoek:
  Waarom hebt u dat nu opgepakt?
  De heer Van Amerongen:
  Omdat ik net zoals anderen kranten lees en naar de omgeving
  kijk. Dat is de reden waarom wij dan met zo’n voorstel komen.
  De voorzitter:
  Is het, om het oneerbiedig te zeggen, niet meer dan een
  onderwerp dat wij bij de kapper horen?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat het zo niet werkt.
  De voorzitter:
  Nee, maar u zei: Ik lees ook de krant.
  De heer Van Amerongen:
  Het gaat erom dat je als regio een scan maakt van waar de rotte
  plekken zitten en vervolgens bekijkt of daar wat aan te doen is.
  Een rotte plek was bijvoorbeeld in Eindhoven, daar waar de
  kernleden van het grote IRT-onderzoek woonden. Daar kan de afdeling
  iets aan doen.
  De voorzitter:
  Was dat een wijk, een buurt?
  De heer Van Amerongen:
  Een wijk. Dat viel ook in de term van Fijnaut van
  “ex-woonwagenkampers”.
  De voorzitter:
  Woonwagenbewoners, zeggen wij.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, woonwagenbewoners. Die wonen nu in burgerhuizen. Die hebben
  daar een eigen blok gevormd. Wij hebben bekeken wat een afdeling
  daaraan kan doen, wat het bestuur daaraan kan doen en wat een
  afdeling georganiseerde criminaliteit daaraan kan doen. Zo kan je
  samen oplopen om zo’n wijk weer wat zuiverder te maken.
  De voorzitter:
  Zuiverder?
  De heer Van Amerongen:
  In ieder geval dat de leefbaarheid binnen de wijk wordt
  verhoogd.
  De heer De Graaf:
  Is de prioriteitsstelling ook een beetje afhankelijk van,
  onaardig gezegd, “de mode van het jaar”? Er komt weer een nieuw
  verschijnsel op waarover veel wordt geschreven, waarover mensen
  zich bezorgd maken, en dan wordt daarop ook de prioriteitsstelling
  van de recherche gericht?
  De heer Van Amerongen:
  Wij bekijken iedere keer ook wat er binnen de regio speelt.
  Daarna bekijken wij wat voor taak de afdeling georganiseerde
  criminaliteit daarbij heeft. Daarom noem ik ook dat voorbeeld van
  zo’n buurt. Dat kunnen wij als afdeling oppakken.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u nu met het onderwerp “vrouwenhandel” het gevoel dat u
  dat wel kunt aanpakken, maar dat het eigenlijk dweilen met de kraan
  open is, omdat de vrouwen uit andere landen toch maar blijven
  binnenstromen en dan als prostitue moeten gaan werken?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben daar het laatste jaar wat meer zicht op gekregen. Ik
  heb al eens gezegd dat ik eigenlijk vind dat daarbij hetzelfde
  speelt als bij softdrugs. Aan de voorkant is een gedoogbeleid en
  aan de achterkant is sprake van georganiseerde criminaliteit,
  namelijk van vrouwenhandel.
  De heer Koekkoek:
  Hierbij is sprake van een gedoogbeleid aan de voorkant? In welk
  opzicht?
  De heer Van Amerongen:
  Het vreemdelingenbeleid in onze regio, dat mede is ingegeven
  vanuit de hulpverleningsinvalshoek, is dat vrouwen die met een
  reisvisum naar Nederland komen en in die branche te werk worden
  gesteld, samen met de sekshuisbaas naar de vreemdelingendienst
  komen om daar hun paspoort te laten afstempelen. De moeilijkheid is
  dat het werk dat zij daar gaan doen, binnen de Vreemdelingenwet
  niet als werk wordt aangemerkt. Wij kunnen daar ook niet tegen
  optreden.
  De voorzitter:
  Het wezenlijke element dat vrouwenhandel georganiseerde
  criminaliteit maakt, is toch dat het onder drang, onder dwang
  gebeurd, dat mensen worden gexploiteerd? Als mensen dat vrijwillig
  doen, is het toch geen zware georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Amerongen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Dan werken ze hier illegaal. Dat is toch een andere zaak?
  De heer Van Amerongen:
  U moet het, denk ik, vanuit het gezichtspunt van zo’n vrouw
  zien. Die komt hier, vanuit Polen of Rusland, want dat zijn op dit
  moment in de meeste gevallen de landen waar deze vrouwen vandaan
  komen, zeker in Zuid-Nederland. Dan gaan ze aan de hand van de man
  of de vrouw waar ze gaan werken, naar de vreemdelingendienst om
  daar hun paspoort te laten afstempelen. Dat geeft die mensen een
  idee in de trant van: Kennelijk weet de politie er ook van. Tot
  dusverre hadden wij er geen zicht op, maar nu krijgen wij wel zicht
  op wat zich achter die voordeur heeft plaatsgevonden en wat er
  heeft plaatsgevonden in de lijn van Polen of Rusland naar Nederland
  toe.
  De voorzitter:
  Maar wat stempelt die vreemdelingendienst dan af?
  De heer Van Amerongen:
  Zo’n reisvisum.
  De voorzitter:
  Het toeristenvisum.
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Waarom stempelen ze dat speciaal af?
  De heer Van Amerongen:
  Men moet zich binnen een bepaald aantal dagen melden. Daar gaat
  het om.
  De heer Koekkoek:
  Is het naar uw indruk erg gemakkelijk om op deze wijze
  Nederland binnen te komen en minstens een tijd hier te werken en
  gexploiteerd te worden?
  De heer Van Amerongen:
  Ze mogen hier dan drie maanden blijven. Wij hebben ook al
  berichten binnen gekregen dat na drie maanden het paspoort heen en
  weer wordt gestuurd, de vrouw hier blijft en dan onder een andere
  naam weer verder gaat.
  De voorzitter:
  Zijn dat nu vrouwen die gexploiteerd worden, of die dat zelf
  willen? Hoe maakt u het verschil?
  De heer Van Amerongen:
  Het gaat, denk ik, om de uitbuiting. Wat wij nu in ieder geval
  boven water beginnen te krijgen is het feit dat vrouwen daar zich
  aanmelden, al dan niet vrijwillig, en dan een financile
  uitbuitingspositie aangaan. Men gaat in ieder geval de reis voor de
  vrouw betalen en zegt dan dat ze dat geld wel moet teruggeven, wat
  ze kan doen door daar te gaan werken. Op het moment dat ze hier
  komen, blijkt gewoon dat van het geld dat ze verdienen, wat
  ongeveer 2000 per week kan zijn, de helft moet worden afgestaan aan
  de vrouwenhandelaar, de helft van het overige, dus een kwart van
  die 2000, aan de sekshuisbaas, waarna de vrouw zelf een kwart
  overhoudt. Van dat kwart moeten ze de voorgefinancierde reis
  betalen en ook geld afgeven om de terugreis in ieder geval helder
  te maken. Ik vind dat je dan kunt praten van uitbuiting.
  De voorzitter:
  Zijn dat grote netwerken?
  De heer Van Amerongen:
  Voor zover wij daar zicht op hebben, wel.
  De heer Koekkoek:
  Speelt bij de keuze van de prioriteiten ook de haalbaarheid van
  een onderzoek nog een rol?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Dat doen wij dan niet binnen de driehoek. Daar hebben wij
  een afzonderlijke stuurgroep voor.
  De heer Koekkoek:
  Hoe is die samengesteld?
  De heer Van Amerongen:
  De stuurgroep bestaat uit iemand van het openbaar ministerie,
  namelijk onze vaste ZwaCri-officier van justitie, de leiding van de
  afdeling Georganiseerde Criminaliteit, het hoofd van de afdelingen
  BFO en RCID.
  De heer Koekkoek:
  Waarvoor staat BFO?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is het Bureau financile ondersteuning.
  De heer Koekkoek:
  Dan speelt de haalbaarheid een grote rol?
  De heer Van Amerongen:
  Uiteraard.
  De heer Koekkoek:
  In het onderzoek dat u doet, speelt de verwevenheid tussen de
  bovenwereld en criminaliteit een grote rol. Is daarvoor ook met
  name dat financile onderzoek van belang?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Wij hebben binnen de regio de reorganisatie aangegrepen om
  onze afdeling wat meer body te geven op het punt van deskundigheid
  op het gebied van financieel onderzoek. Binnen die 45 man hebben
  wij vier tactische rechercheurs laten vallen en vier financile
  deskundigen van buiten in huis gehaald.
  De heer Koekkoek:
  Betekent dit dat het zwaartepunt binnen de onderzoeken verlegd
  wordt naar de financile kant van het rechercheren?
  De heer Van Amerongen:
  Wat wij merken is dat als je het geld niet van criminelen
  afpakt, zij gewoon doorgaan. Dan zit men wel de straf uit, als ze
  straf krijgen, en daarna hebben ze gewoon weer het geld om weer een
  doorstap te kunnen maken.
  De heer Koekkoek:
  Maar een concreet voorbeeld. U krijgt een tip dat er een
  container met softdrugs binnenkomt. Doet u iets met zo’n tip,
  behalve die tip opschrijven? Gaat u dan ingrijpen, of zegt u: Nee,
  dit is mogelijk een stukje in de grote legpuzzel van een onderzoek
  waarmee wij bezig zijn?
  De heer Van Amerongen:
  Als het binnen een onderzoek valt, is het heel erg gemakkelijk.
  Valt het niet binnen een onderzoek, dan wordt afgewogen wat de
  haalbaarheidskansen zijn om met een korte klap zo’n container
  binnen te halen. Wat dat aangaat, ben ik daar altijd wel voor te
  vinden.
  De voorzitter:
  Wat is dat, een korte klap?
  De heer Van Amerongen:
  Dat wij er met weinig menskracht, met weinig inspanning en
  binnen geringe tijd zorg voor dragen dat dat in ieder geval binnen
  is. Maar ik geef toe dat de moeilijkheid is dat wij elke week wel
  dat soort dingen kunnen doen. De criminele informatie is kennelijk
  dusdanig goed, dat wij elke week wel dit soort korte klussen kunnen
  gaan draaien. Op het moment dat je daarop ingaat, kom je nooit
  verder dan de kleine mensen binnen een criminele groep. Dan kom je
  dus nooit naar de top toe.
  De voorzitter:
  Om dit misschien af te sluiten nog even n vraag over die
  haalbaarheid. Zegt u nu dat het u om het even is wat er gebeurt,
  als u het maar een beetje ontregelt en een beetje reguleert?
  De heer Van Amerongen:
  Wij kijken altijd binnen de stuurgroep met welke doelstellingen
  wij een onderzoeksleider wegsturen. Daarvoor hebben wij dan ook een
  stuurgroep geformeerd. Dan bekijken wij ook altijd wat de meest
  gemakkelijke kant is om zo’n criminele groep te gaan ontmantelen.
  Of dat de strafrechtkant is of de fiscale kant, of je de zaak op
  fraude moet onderzoeken of drugs moet zoeken. Dat zijn keuzen die
  binnen de stuurgroep afgewogen worden.
  De voorzitter:
  Dus het maakt u eigenlijk niet meer uit of iemand voor de
  belasting gepakt wordt of de gevangenis in gaat?
  De heer Van Amerongen:
  In die zin, dat de doelstelling voor mijzelf is dat de
  criminele groep wordt ontmanteld en dat het niet uitmaakt op welke
  wijze dat wordt gedaan.
  De voorzitter:
  Dat is zo’n term van u “een criminele groep ontmantelen”. Maar
  wat zegt dat de mensen nu? Want ik heb nog altijd het idee: Als het
  een grote boef is, dan moet hij toch achter de tralies? Dan kan hij
  dat toch niet als het ware afkopen, omdat hij nog een
  belastingschuld dubbel gaat betalen? Of vindt u dat niet erg
  meer?
  De heer Van Amerongen:
  Ik vind het op zichzelf wel erg, maar de moeilijkheid is dat je
  met 45 man niet achter alle grote boeven aan kunt rennen. Met de
  beperkte menskracht die je hebt, wil je heel efficint omgaan. Dan
  heb je te maken met rechtsongelijkheid. Wat is dan beter: alleen
  maar n groep goed aanpakken en ervoor zorgen dat de grote boeven
  achter de tralies komen, van wie wij met z’n allen vinden dat ze
  daar ook thuishoren, of is het juist een afweging om te bekijken of
  je via andere wegen een crimineel zoveel mogelijk kunt tegenwerken,
  om er daardoor voor te zorgen dat hij niet meer kan doorgaan met
  zijn criminele praktijken?
  De voorzitter:
  U zei net: Ze gaan altijd door.
  De heer Van Amerongen:
  Behalve als er weinig geld is. Ik denk dat er dan een kans is
  dat ze wat minder snel doorgaan. Ik denk zelfs dat je strafrecht
  ook moet zien als een laatste redmiddel daarin.
  De voorzitter:
  Maar het gaat toch tegen het rechtvaardigheidsgevoel van mensen
  in dat u bij wijze van spreken de ene groep goed kunt aanpakken met
  een informant die ook in de andere groep zit, terwijl de andere
  groep een beetje buiten schot blijft en nog steeds door de stad
  blijft lopen?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb net al aangegeven dat wij binnen onze regio 25 groepen
  hebben. Met de menskracht die ik heb, kan ik er twee of drie per
  jaar aanpakken. Dit houdt in dat wij elke keer een keuze moeten
  maken en dat wij er meer dan twintig moeten laten lopen. En die kom
  ik elke dag in de stad tegen.
  De voorzitter:
  Eens even kijken. U heeft 45 mensen, u laat er twintig lopen, u
  heeft 25 groepen en u pakt er drie aan. U heeft dus acht keer
  zoveel mensen nodig, dus dat is het ook niet.
  De heer Van Amerongen:
  Dat is het volgens mij dus ook niet, neen.
  De voorzitter:
  Wat is het dan wel?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk zelf dat criminaliteit er gewoon is in deze
  samenleving. Als politie kun je er niet voor zorgen dat die
  uitgebannen wordt. Wat je moet doen is, en dat is ook een van mijn
  doelstellingen, ervoor zorgen dat die boeven niet het gevoel
  krijgen dat zij onaantastbaar zijn, dat zij ongrijpbaar zijn. Dat
  is de reden waarom ik ook criminele groepen aanpak. Een van de
  afwegingen bij mijzelf is ook: als wij te horen krijgen dat een
  crimineel zich onaantastbaar voelt, stijgt hij bij mij op de ladder
  om eens een keer aangepakt te worden.
  De voorzitter:
  Zij moeten dus niet denken dat zij de baas worden?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, daar gaat het in feite om.
  De heer De Graaf:
  Ook als u daarvoor de fiscus moet gebruiken?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat maakt mij helemaal niets uit.
  De heer De Graaf:
  Die fiscus is er toch niet om mensen te straffen, maar om
  belasting te heffen op winst en op inkomen?
  De heer Van Amerongen:
  Wij werken samen met de FIOD, h.
  De heer De Graaf:
  Die fiscus is er toch niet om boeven hun vermogen af te nemen?
  Daarvoor hebben wij toch speciale wetgeving en het strafrechtelijke
  financile onderzoek, de pluk-ze-wetgeving. Maar als u zegt: als het
  via de fiscus kan, vind ik het ook mooi – of misschien zijn er wel
  allerlei andere bestuurlijke maatregelen om ze te ontmantelen –
  bent u dan nog bezig met uw oorspronkelijke taak?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk het wel. De minister van Financin heeft daar volgens
  mij ook goed over nagedacht: hij heeft menskracht bij de FIOD
  vrijgemaakt om in samenwerking de aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit te gaan doen.
  De heer De Graaf:
  Maar dan gaat het toch nog steeds over die strafrechtelijke
  financile onderzoeken? Daarvoor zijn toch die mensen vrijgesteld
  die de bureaus financieel ondersteunen?
  De heer Van Amerongen:
  Binnen een onderzoek dat wij in samenwerking draaien, heeft de
  FIOD altijd de eigen fiscale doelen, en die zetten ze ook heel erg
  duidelijk neer in de doelstellingen van het onderzoek.
  De heer Koekkoek:
  Lopen er in Zuidoost-Brabant figuren rond die onaantastbaar
  zijn?
  De heer Van Amerongen:
  Neen, ik denk dat die er nog niet rondlopen. Indien we er
  energie op richten, zijn we in staat om een ieder aan te
  pakken.
  De heer Koekkoek:
  U zegt “nog niet”. U probeert het dus te voorkomen?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Terug naar de recherche. Wat moet nu een rechercheur van uw
  afdeling vastleggen? Moet alles worden vastgelegd? Vertelt u het
  zelf maar.
  De heer Van Amerongen:
  In ieder geval alles wat een bijdrage kan leveren aan het
  opsporingsonderzoek. Dat zijn sowieso de zaken die kunnen leiden
  tot een veroordeling, alsook de zaken die kunnen leiden tot
  vrijspraak van iemand. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een
  heel subjectief onderzoek gaat draaien. Neen, beide zaken moeten
  worden vastgelegd, zowel in het voordeel als in het nadeel.
  De heer Koekkoek:
  Dat gebeurt ook echt?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Ik ben er heilig van overtuigd dat de rechercheurs dat
  vanuit hun professionele invalshoek ook doen. Wij moeten ervoor
  waken dat wij zo’n subjectief onderzoek gaan draaien.
  De heer Koekkoek:
  Heeft het zin om dingen op te schrijven die nooit tot een
  veroordeling kunnen leiden?
  De heer Van Amerongen:
  Kunt u daar een voorbeeld van geven?
  De heer Koekkoek:
  U zegt het zelf: ze moeten alles opschrijven, ook zaken die ten
  voordele zijn van een verdachte of een mogelijke verdachte.
  De heer Van Amerongen:
  Of ik daar een voorbeeld van kan geven… Er zijn legio
  voorbeelden daarvan. Stel, dat wij heel graag willen vaststellen
  dat mijnheer P contact heeft met mijnheer C en wij hebben dat n
  keer gezien. Dan kunnen wij daar heel hard over gaan juichen, maar
  als het bij die ene keer blijft, moet je dat ook vaststellen en dan
  moet je niet zeggen dat er contact is tussen die twee, maar dat het
  maar n keer is gebeurd. Je moet heel duidelijk de feiten
  weergeven.
  De heer Koekkoek:
  Wordt van alles proces-verbaal opgemaakt?
  De heer Van Amerongen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer wordt er proces-verbaal opgemaakt?
  De heer Van Amerongen:
  Meestal start dat bij het begin van het onderzoek. Wij hebben
  nu bijvoorbeeld een lopend onderzoek dat al twee jaar duurt. Als ik
  alle stukken in het proces-verbaal moet brengen, denk ik dat ik de
  rechterlijke macht over mij heen krijg, want het zijn kasten en
  ordners vol. Wat wij dan doen, is in samenwerking met het OM
  bekijken wat de meest essentile dingen zijn die er in moeten komen
  te staan.
  De heer Koekkoek:
  Maar maakt u dan aan het begin van het onderzoek een
  proces-verbaal, of sluit u een groot onderzoek af met een zeer
  omvangrijk proces-verbaal?
  De heer Van Amerongen:
  Als het goed is, werk je lopende het onderzoek je
  proces-verbaal bij. Op het einde ga je natuurlijk het
  eind-proces-verbaal maken.
  De voorzitter:
  Maar u maakt toch een loop-verbaal, zoals dat heet?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat maken wij in ieder geval.
  De voorzitter:
  Maar aan de andere kant zegt het Wetboek van Strafvordering dat
  u van elke ambtshandeling proces-verbaal moet maken.
  De heer Van Amerongen:
  Dat zegt het Wetboek van Strafvordering, ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Dat kan dus niet meer, zegt u?
  De heer Van Amerongen:
  Wij leggen dat wel altijd vast in ons eigen
  bedrijfsprocessensysteem.
  De voorzitter:
  Zijn dat volgens u processen-verbaal?
  De heer Van Amerongen:
  Dat zijn naar mijn mening niet de processen-verbaal die in het
  oude Wetboek van Strafvordering zijn omschreven, dus met
  ondertekening en datum. Wat wij wel kunnen aangeven, is dat wij met
  de huidige automatisering altijd de datum en de naam van degene die
  het heeft ingebracht, boven water kunnen halen.
  De voorzitter:
  Moeten wij de wet wijzigen of de praktijk, vindt u?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat het handig is om de wet te wijzigen.
  De voorzitter:
  Dat dacht ik al, ja.
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat wetten altijd 50 jaar achterlopen.
  De voorzitter:
  Altijd? Nou, het Wetboek van Strafvordering is de laatste tijd
  wel elk jaar veranderd, hoor.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat is wel waar.
  De voorzitter:
  Bij de politie heeft men wel eens het idee dat “de politiek” er
  vijftig jaar niets meer aan heeft gedaan, maar dat is natuurlijk
  ook niet zo.
  De heer Van Amerongen:
  Neen, maar wat ik wel merk, is dat het Wetboek van
  Strafvordering geen maatwerk biedt. Er is sprake van algemene
  normen, die zowel voor de winkelboef gelden als voor de
  georganiseerde boef. Ik vraag mij af of dat heel erg handig
  is.
  De heer Koekkoek:
  Als u een onderzoek begint op basis van CID-informatie, hoe
  doet u dat dan?
  De heer Van Amerongen:
  Dan maak ik een start-proces-verbaal, ondertekend door de
  CID-chef, waarin de informatie staat waar het om gaat en ook de
  betrouwbaarheid van de informant die die informatie heeft
  gegeven.
  De heer Koekkoek:
  Staat de naam van de informant erin?
  De heer Van Amerongen:
  Die staat er uiteraard niet in, neen.
  De heer Koekkoek:
  Die staat er niet in, want anders zou hij geen informant meer
  zijn.
  De heer Van Amerongen:
  Ik wou net zeggen: dat is vragen naar de bekende weg.
  De heer Koekkoek:
  Maar dat doen wij wel eens vaker. Maar dan staat erin: uit
  CID-informatie is gebleken dat. Hoe ver gaat u daar dan in? Wat zet
  u er wel in en wat niet?
  De heer Van Amerongen:
  Wij zorgen er altijd voor dat de informatie zodanig is
  omschreven dat het heel moeilijk is om naar de bron terug te gaan.
  Daar let je dus altijd op.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u het al meegemaakt dat een rechter daar geen genoegen mee
  nam?
  De heer Van Amerongen:
  Dat heb ik nog niet meegemaakt.
  De heer Koekkoek:
  En ziet u dat moment met angst en beven komen?
  De heer Van Amerongen:
  Eigenlijk niet, neen.
  De heer Koekkoek:
  Dus u doet het nog steeds op deze manier?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat de verhoudingen in Zuid-Nederland nog dusdanig zijn
  dat rechters, het OM en de politie, met name de CID-chefs, daar
  kennelijk nog vertrouwen in hebben.
  De voorzitter:
  Dus wat de heer Gerding uit Rotterdam voor ons heeft verklaard,
  zo is de situatie bij u niet?
  De heer Van Amerongen:
  Neen, dat merk ik niet.
  De voorzitter:
  Neen. Maar u zegt enigszins losjes: in Zuid-Nederland is die
  situatie niet zo. Is het aan de andere kant niet zo dat u zich
  misschien ook moet voorbereiden op het feit dat een echt helemaal
  afgeschermd traject in de toekomst niet meer zal bestaan? Of ziet u
  die moeilijkheid niet?
  De heer Van Amerongen:
  Die moeilijkheid zie ik dus wel. Ik heb er hoop op dat de
  uitslag van deze hoorzittingen ertoe zal leiden dat CID-trajecten
  wel met rechterlijke toetsing afgeschermd kunnen blijven.
  De heer Koekkoek:
  Hoe doen de CID-mensen verslag van hun werkzaamheden?
  De heer Van Amerongen:
  In onze regio is sprake van een CID-journaal, waar alles in
  wordt gezet wat nodig is om verantwoording af te leggen. Van
  tevoren wordt aangegeven waar men naartoe gaat en achteraf wordt
  altijd een verslag gemaakt: waar heeft men gesproken, heeft men wel
  of niet tipgeld uitgereikt, wat is de informatie die uit het
  gesprek naar voren kwam, wat de sfeer was van het gesprek. Los
  daarvan wordt bekeken of in de CID-bak een “vier maal vier”, dus
  CID-informatie, moet worden opgeslagen.
  De heer Koekkoek:
  Kijkt u als CID-chef, wat u tegelijk bent, wel eens in de
  CID-journaals?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  En waar let u dan op? Gaat het dan om bepaalde zaken?
  De heer Van Amerongen:
  Als er een afspraak is over de uitreiking van tipgeld, kijk ik
  daar met name naar. Voor de rest spreek ik heel erg vaak met de
  CID-coach, dus degene die dagelijks contact heeft met de
  CID-runners en die op de hoogte moet zijn van hetgeen de mensen als
  dagelijkse werkzaamheden doen.
  De voorzitter:
  Wat is de CID-coach?
  De heer Van Amerongen:
  Zojuist zei ik dat CID-rechercheurs de minst vrije
  functionarissen binnen ons korps zijn. De coach is de man met wie
  wordt afgesproken: ik ga daar naartoe, ik ga met informant B praten
  en dat is het doel. Hij zorgt ook voor de terugkoppeling.
  De voorzitter:
  Misschien kunnen wij in de laatste fase van dit verhoor
  overgaan op de opsporingsmethoden die door u worden gebruikt.
  De heer Koekkoek:
  Bent u op de hoogte van alle opsporingsmethoden die in
  Zuidoost-Brabant worden gebruikt?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Maar hoe is dat mogelijk in een organisatie als de uwe, want u
  zit voor de zware criminaliteit en er zijn achttien afdelingen waar
  ook CID-mensen zitten?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben n keer per maand een RCID-overleg. Daar zit ik zelf
  ook bij en daar komen alle opsporingsmethoden die gebruikt worden
  ook aan de orde.
  De heer Koekkoek:
  Is het altijd zo geweest dat u of uw voorganger op de hoogte
  was van alle methoden die gebruikt worden?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is altijd zo geweest, ja.
  De heer Koekkoek:
  Bent u nooit voor verrassingen geplaatst?
  De heer Van Amerongen:
  Wel eens, ja.
  De heer Koekkoek:
  Bijvoorbeeld?
  De heer Van Amerongen:
  Eens even kijken, hoor. Dat er al technische hulpmiddelen bij
  een observatie waren gebruikt waar ik geen weet van had.
  De heer Koekkoek:
  Wat voor technisch hulpmiddel?
  De heer Van Amerongen:
  Dat was een peilzender.
  De heer Koekkoek:
  Door wie was er een peilzender geplaatst? Door iemand van de
  CID?
  De heer Van Amerongen:
  Neen, onder leiding van de zaaksofficier. Dat zijn dus middelen
  die bij ons gewoon in het proces-verbaal komen en onder leiding van
  het bevoegde gezag worden aangestuurd. Het was iets waarvan ik
  dacht: h, daar had ik even geen weet van.
  De heer Koekkoek:
  En hoe kwam het dat u dat niet wist, terwijl het toch een zaak
  was die onder uw afdeling viel?
  De heer Van Amerongen:
  Het was geen zaak die onder mijn afdeling viel.
  De heer Koekkoek:
  Had u het moeten weten?
  De heer Van Amerongen:
  Ik had het ook niet per se hoeven te weten.
  De voorzitter:
  Hoe kan het een zaak zijn die niet onder u valt?
  De heer Van Amerongen:
  Het was een zaak die onder leiding van een van de achttien
  afdelingen viel.
  De voorzitter:
  Laten wij niet in de details treden van de vraag of u daar dan
  ook verantwoordelijk voor was; u wist het niet. Zou u een overzicht
  kunnen geven van de methoden die u gebruikt?
  De heer Van Amerongen:
  Bij opsporingsmethoden denk ik dat wij kunnen praten over
  observatie, het afluisteren van de telefoon, uiteraard met
  machtiging. Wat wij in Brabant ook doen – de heer Welten heeft daar
  al over gepraat – is inkijkoperaties. Die hebben wij in elk geval
  ook toegepast.
  De voorzitter:
  Inkijkoperaties? De heer Welten had er maar n. En wij hebben
  toen doorgevraagd: hoeveel inkijkoperaties heeft u in de afgelopen
  jaren gehad.
  De heer Van Amerongen:
  Ik zit pas twee jaar bij deze afdeling. Ik denk dat er in ieder
  geval iets van tien waren en die zijn allemaal keurig netjes
  benoemd in het proces-verbaal en door de rechter getoetst.
  De voorzitter:
  Heeft bij u niet gespeeld dat van bepaalde inkijkoperaties geen
  proces-verbaal was gemaakt? Wij weten dat daarop in Den Bosch een
  zaak stukging.
  De heer Van Amerongen:
  Ik ken dat voorbeeld ook, ja.
  De voorzitter:
  En bij u niet? Is dat nooit voorgekomen?
  De heer Van Amerongen:
  Jawel. Ik heb n keer toestemming gegeven – dat was in de eerste
  fase dat ik er zat – om een inkijkoperatie te doen onder de
  CID-vlag, zoals wij dat dan noemen. Ik denk dat dat ook de
  gebruikelijke wijze was waarop wij dat drie vier jaar terug deden.
  Wij hebben pas de ommezwaai gemaakt na de notitie van de twee heren
  Revers en Pieters van het Bossche parket, omdat zij hem onder 9
  Opiumwet en dan onder 150 Wetboek van Strafvordering lieten vallen.
  Wij hebben achteraf gemeend, die zaak alsnog te moeten melden en
  daarvan 9 Opiumwet te maken. Maar voorheen – ik heb dat gisteren
  nog een keer nagevraagd omdat ik het verhoor van de heer Welten heb
  gehoord – vond dat naar mijn mening gewoon plaats onder de
  CID-vlag. Ik denk dat dit als reden had dat men eigenlijk vond dat
  wel de zorgvuldigheid er was, dat dus de beginselen van
  proportionaliteit en subsidiariteit werden ingevuld, maar dat het
  wat de wetmatigheid betreft, niet kon.
  De voorzitter:
  Hoe vaak is dat onder de CID gebeurd, zoals u het noemt, dus
  zonder dat er blijkbaar een directe verdenking was?
  De heer Van Amerongen:
  U vraagt mij nu naar iets dat voor mijn tijd is geweest.
  De voorzitter:
  Maar u hebt het toch wel nagevraagd?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb het nagevraagd, maar ik heb geen aantallen nagevraagd,
  dus dat moet u aan mijn voorganger vragen.
  De voorzitter:
  Hebt u gevraagd: Was het maar n keer, of twee? Het is niet erg,
  het is allemaal geen doodzonde, wij proberen alleen de feiten boven
  water te krijgen. Gebeurde het nu tientallen keren? Was het dus
  heel gewoon, of was het heel uitzonderlijk?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat het eerder uitzonderlijk was.
  De voorzitter:
  Eerder uitzonderlijk.
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar dus iets minder uitzonderlijk dan de heer Welten althans
  over zijn kennis voorgaf.
  De heer Van Amerongen:
  Ik kan niet over zijn kennis of zijn regio praten. Ik praat
  alleen over mijn regio. Ik heb er gisteren nog eens goed op
  doorgevraagd, om te horen hoe het dan was ontstaan, omdat het voor
  mijn tijd is geweest. Het is in feite heel eenvoudig ontstaan uit
  onderzoeken die men draaide op het gebied van de synthetische
  drugs, Daarbij werd dan door observanten gezien dat spullen werden
  binnengebracht in een boerenschuur, wat dan grondstoffen bleken te
  zijn voor het maken van synthetische drugs. Op een gegeven moment
  dachten we dan: Nu, de criminelen zijn ook binnen, laten we maar
  eens tot aanhouding overgaan. Toen bleek echter dat er nog geen
  strafbaar produkt lag, alleen maar grondstoffen die volgens de
  crimineel gebruikt werden om kattevoer of kattebakvulsels te maken,
  waarbij ze bezig waren met een nieuw procd.
  De heer De Graaf:
  Kan dat, naar uw oordeel?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben het nagevraagd bij wetenschappers. In scheikunde was
  ik niet al te best op de middelbare school. Die hebben het ontkend,
  maar het was in ieder geval wel reden om niet tot straf over te
  gaan. Daarom hebben wij inderdaad later gezegd: Kunnen we niet met
  een inkijkactie kijken of wij op het juiste tijdstip zitten? Toen
  is, denk ik, zo heb ik het tenminste gisteren gehoord, de modus
  ontstaan om in de boerenschuur van te voren te kijken of het
  strafbare produkt er al was. Als het er was, werd het tijd om tot
  aanhouding over te gaan, om te voorkomen dat de boeven weer in
  vrijheid konden weglopen en wij met lege handen blijven staan.
  De voorzitter:
  Ik zei zojuist: “de heer Welten voorgaf”. Ik moet natuurlijk
  zeggen: “de heer Welten verklaarde”. Ik wil dat graag even
  herstellen, voordat daar door u en anderen verkeerde conclusies uit
  getrokken zouden kunnen worden.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Amerongen, sinds wanneer vinden inkijkoperaties
  niet meer plaats onder CID-vlag, zoals u het uitdrukt?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb aangegeven dat ik daar in mijn begintijd n keer
  toestemming voor heb gegeven en dat wij uiteindelijk achteraf toch
  hebben besloten om dat in het proces-verbaal te melden. Ze vinden
  niet meer plaats sinds de tijd dat wij daar binnen het Bossche
  parket in discussie over zijn gegaan.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u dat preciezer aangeven?
  De heer Van Amerongen:
  Zo’n anderhalf jaar terug.
  De heer Koekkoek:
  Begin vorig jaar, medio vorig jaar?
  De heer Van Amerongen:
  Dat weet ik zo niet. Anderhalf jaar geleden denk ik, zo
  ongeveer. De notitie hebt u denk ik wel.
  De heer Koekkoek:
  Maakt u nu nog gebruik van zogenaamde inkijkoperaties, maar dan
  volgens u op wettelijke basis?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, en dat melden wij ook keurig netjes in het proces-verbaal.
  Dan kan de rechter toetsen of het wel of niet rechtmatig is.
  De heer Koekkoek:
  Hoeveel hebt u er dit jaar gedaan, dus in 1995, om de gedachten
  te bepalen?
  De heer Van Amerongen:
  En.
  De heer Koekkoek:
  Dus u zet het middel selectief in?
  De heer Van Amerongen:
  Je zit er elke keer mee dat op het moment dat een werkmethodiek
  vrij komt, de criminelen zich daar weer op gaan voorbereiden. Het
  is nu al heel erg gevaarlijk om in te kijken, zonder dat je van te
  voren goed hebt nagedacht over de vraag: Ja, wat kan ik ermee stuk
  maken?
  De heer De Graaf:
  Krijg je dan een situatie dat er eerst even een soort
  inkijkoperatie moet plaatsvinden voordat je gaat inkijken?
  De voorzitter:
  Pro-actief inkijken.
  De heer Van Amerongen:
  Ik zal het even uitleggen. Een beetje crimineel heeft nu aan de
  buitenkant van een lab of zoiets een videocamera en heeft de deuren
  beveiligd. Die merkt het dus als er iemand onbevoegd is
  binnengetreden. Daar kun je dus eerder de zaak mee stuk maken.
  De heer De Graaf:
  Daar hebt u toch getrainde mensen voor die dit hoog
  professioneel wel kunnen, al dan niet met behulp van allerlei
  instrumentaria? Zo niet, dan kunt u toch nog een beroep doen op
  anderen, buiten uw regio?
  De heer Van Amerongen:
  Dat valt op zichzelf nog wel tegen. De vraag is dan toch of het
  dat allemaal wel waard is, want je moet dan in feite inbreken in
  een zwaarbeveiligde bunker en dan alleen om boven water te halen of
  er iets ligt.
  De heer De Graaf:
  Zegt u nu dat het middel “inkijken” langzamerhand zijn waarde
  verliest, net zoals wel wordt gezegd dat pseudo-koop niet meer
  werkt?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, wat ik in het eerste verhoor heb aangegeven, dat
  openbaarheid van de middelen ook direct het uitsluiten van de
  middelen is. Inkijken kan nog wel toegepast worden, maar eigenlijk
  niet meer bij de criminelen die zich bevinden aan de top van de
  ijsberg van georganiseerde criminaliteit. Pseudo-koop vond ik een
  heel aardig middel, maar het wordt nu toegepast op het middenniveau
  van de criminaliteit, want een beetje boef trapt daar niet meer
  in.
  De voorzitter:
  En pseudo-verkoop? Vindt u dat ook nog een middel?
  De heer Van Amerongen:
  Ik kan mij daar geen goed beeld van maken.
  De voorzitter:
  In het grijzere verleden is het in Limburg voorgekomen dat men
  door middel van de politie grondstoffen voor XTC verkocht.
  De heer Koekkoek:
  Desgevraagd.
  De voorzitter:
  Ja, desgevraagd.
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat dit op zichzelf nog wel een handig middel kan
  zijn.
  De heer Koekkoek:
  Maakt u gebruik van de methode van gecontroleerde aflevering
  van drugs?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb nog geen gebruik gemaakt van de methode van
  gecontroleerde aflevering van drugs. Ik heb n keer met Duitsers
  samengewerkt en daar hebben wij wel zoiets gehad, maar de
  samenwerking bestond eruit dat wij een bepaald deel van het traject
  op ons namen en dat een andere regio uiteindelijk de drugs zou
  binnenhalen. Dat is ook gelukt. Het ging om een kleine hoeveelheid
  hasj. Verder heb ik nog geen gebruik gemaakt van deze methode.
  De heer Koekkoek:
  Kent u in uw regio het verschijnsel van het doorlaten van
  drugs?
  De heer Van Amerongen:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Is dat niet voorgekomen in Zuidoost-Brabant?
  De heer Van Amerongen:
  Ik kan alleen maar over twee jaar praten. In mijn periode is
  dat niet voorgekomen.
  De voorzitter:
  Nooit in de tweede hand?
  De heer Van Amerongen:
  Hoe bedoelt u dat: in de tweede hand?
  De voorzitter:
  Of in de derde hand, hoewel wij dat nog gecontroleerd afleveren
  noemen. In het milieu laten verdwijnen van drugs om betere
  tekeningen te krijgen van een criminele groep?
  De heer Van Amerongen:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u behoefte aan de methode?
  De heer Van Amerongen:
  Wij zitten nu heel specifiek op het drugsverhaal, maar wanneer
  je blijft vinden dat het verhandelen van drugs een strafbaar feit
  is en wij elke keer ingrijpen op het moment dat de drugs bij iemand
  voorhanden zijn, pakken wij altijd de kleine visjes en komen wij
  nooit verder. Ik vind het zelf dus wel ethisch geoorloofd om n kilo
  te laten gaan, om daarna 100 kilo en de wat grotere boef te kunnen
  pakken.
  De heer Koekkoek:
  En 1000 kilo laten doorgaan om de grote boef te pakken?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat je wel met z’n allen normen moet gaan stellen, wat
  wij nog wel en niet proportioneel vinden.
  De heer Koekkoek:
  En wat vindt u dan van 1000 kilo?
  De heer Van Amerongen:
  Gaat het om hasj, of om harddrugs?
  De heer Koekkoek:
  Hasj.
  De heer Van Amerongen:
  Het hangt ervan af wat daar tegenover staat.
  De heer Koekkoek:
  En 100.000 kilo?
  De heer Van Amerongen:
  Dat vind ik op zich veel.
  De heer Koekkoek:
  Sluit u het uit?
  De heer Van Amerongen:
  Nu, ik wil eigenlijk niets uitsluiten. Als ik met 100.000 kilo
  zeker een persoon kan binnenhalen waar wij al jaren achteraan
  zitten en het air van ongrijpbaarheid heeft en wij weten zeker dat
  het dan lukt… De markt wordt zo overspoeld met softdrugs.
  De voorzitter:
  Hoeveel kilo of hoeveel ton softdrugs komt, denkt u, Nederland
  per jaar binnen, afgezien van de hoeveelheden drugs die eventueel
  nog door handelaren wordt verhandeld of getransporteerd
  worden?
  De heer Van Amerongen:
  Ik zou dat niet weten.
  De voorzitter:
  Maar wat denkt u? U zei: 100 ton om de grote man te vangen.
  Laat ik het anders vragen: Hoeveel van hetgeen er in Nederland
  totaal binnenkomt, kun je weggeven om de grote man te vangen? De
  helft, een kwart?
  De heer Van Amerongen:
  Het is maar net hoe groot die man is. Ik kan hier dus heel
  moeilijk een antwoord op geven. De helft vind ik wel redelijk veel,
  maar je ziet ook overal dat mensen hun eigen wietplantagetjes
  hebben, dus in die zin nemen de strafbaarheid van het geheel en de
  normstelling binnen de samenleving andere vormen aan.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u de laatste tijd nog behoefte gehad aan toepassing van de
  methode?
  De heer Van Amerongen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog een vraag over doorlevering, waar u zoven duidelijk
  en helder “nee” op antwoordde. Dat ene kilootje doorlaten om
  eventueel een wat grotere boef te pakken, ook dat is nooit
  voorgekomen?
  De heer Van Amerongen:
  Nee, ook dat is nooit voorgekomen.
  De heer De Graaf:
  Is het u wel eens voorgesteld? Hebt u het toen geweigerd?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben daar wel eens beleidsmatig over gesproken, ook
  binnen een onderzoek, zo van: Waar ligt ons maximum, wanneer
  grijpen wij wel of niet in, wanneer voelen wij ons verplicht in te
  grijpen?
  De voorzitter:
  En wanneer was dat?
  De heer Van Amerongen:
  Vorig jaar.
  De voorzitter:
  Ik bedoel niet het tijdstip, maar het aantal kilo’s.
  De heer Van Amerongen:
  Tot 5 kilo harddrugs.
  De voorzitter:
  En hebt u diezelfde maat toen gesteld voor de softdrugs?
  De heer Van Amerongen:
  Nee, voor de softdrugs hebben wij niet dezelfde maat gesteld,
  omdat zich dat niet voordeed. Uiteindelijk is ook dat 5
  kilo-verhaal niet doorgegaan.
  De heer Koekkoek:
  Zegt u: Ik begin niet aan de methode van het doorlaten, gelet
  op de houding van de minister van Justitie ten opzichte van dit
  middel?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb al aangegeven dat wij alles in nauw overleg met het OM
  doen. Het OM is in dezen het bevoegde gezag. In die zin moet je met
  elkaar afspreken of je wel of niet met zo’n methode in zee
  gaat.
  De heer Koekkoek:
  Dat betekent dat u alleen bij hoge uitzondering naar dit middel
  zou willen grijpen?
  De heer Van Amerongen:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Zijn er middelen die u op dit moment niet hebt, maar die u
  eigenlijk wel nodig zou hebben om uw werk goed te kunnen doen?
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb daarnet al gezegd: een goede regeling met betrekking tot
  het CID-werk. Ik wil graag getoetst worden door rechters. Dat zeg
  ik ook tegen iedereen. Ik vind dat in deze samenleving een heel
  groot goed. Alleen wil ik niet dat boeven, omdat ik dat in de
  openbaarheid moet laten toetsen, slimmer worden, waardoor ik de
  volgende keer nog meer moeite heb om de boeven binnen te
  halen.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb voldoende gehoord, voorzitter.
  De voorzitter:
  Op dit laatste punt wil ik zelf nog even terugkomen. U zegt: de
  methode verliest haar waarde wanneer ze openbaar wordt. Is dat in
  een democratisch systeem niet onvermijdelijk, vroeger of
  later?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat dat nogal meevalt.
  De voorzitter:
  Waar denkt u aan voor de toekomst, als u zegt: dat is heel
  toelaatbaar en kan ik goed geheim houden?
  De heer Van Amerongen:
  Als ik dat nu ga beantwoorden, moet ik morgen weer met wat
  nieuws komen.
  De voorzitter:
  Daar moet u toch over denken? Het is toch geen flauwe vraag?
  Het gaat toch over iets heel wezenlijks? U zegt gewoon: het
  verliest zijn waarde als het in de openbaarheid komt. Nu zegt ons
  Wetboek van Strafvordering dat, als je dwangmiddelen toepast en
  ingrijpende dingen moet doen, dit een wettelijke basis moet hebben.
  Het raamwerk moet dus altijd openbaar zijn in ons systeem. Mijn
  vraag is nu – en dat is helemaal geen strikvraag, zo moet u het
  niet zien – wat u in de toekomst wilt hebben dat zijn waarde niet
  zal verliezen.
  De heer Van Amerongen:
  Ik heb net al een goede regeling met betrekking tot het
  CID-werk genoemd. Daar zit eigenlijk ook nog geen wettelijke basis
  onder. Ikzelf heb het gevoel dat als wij elke keer van binnenuit de
  criminele groep zaken te horen kunnen krijgen, wij in ieder geval
  elke keer ook in staat zijn om de boeven te vangen waarvan de
  samenleving van ons verlangt dat wij die vangen.
  De voorzitter:
  Maar verlangt de samenleving ook dat u de ene grote boef vangt
  met een even grote boef, die daarna vrijuit gaat? Dat toch weer
  niet?
  De heer Van Amerongen:
  Dat lijkt mij niet, nee.
  De voorzitter:
  Stuit je dan misschien op de grens van het gehele
  informantensysteem? Is dat misschien de achtergrond waar wij deze
  dagen over spreken?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt, maar het moet dus wel zo zijn dat de informanten
  door ons worden gerund en dat wij niet worden gerund door de
  informanten.
  De voorzitter:
  En dat is belangrijker dan de aantallen kilo’s, of de voordelen
  die de man of vrouw daarvan trekt?
  De heer Van Amerongen:
  Ja. Elke keer moet dus ook blijken – wij toetsen dat elke keer
  – of wij ons laten sturen, of of door ons wordt gestuurd. Ik denk
  dat dit een heel essentieel onderdeel is.
  De voorzitter:
  Wie runt wie, dus. Is er nu nog een technisch middel dat u
  erbij wilt hebben dat afgeschermd en geheim moet blijven?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk niet dat er technische middelen zijn die niet op den
  duur gaan uitslijten. Er ligt een wetsvoorstel inzake
  richtmicrofoons.
  De voorzitter:
  Direct afluisteren, bedoelt u.
  De heer Van Amerongen:
  Direct afluisteren. Sowieso heb ik nog nooit een richtmicrofoon
  gezien, of heb ik gehoord dat er echt gebruik van werd
  gemaakt.
  De voorzitter:
  Van die kleine vlootjes, “bugjes”, doet dat het ook niet?
  De heer Van Amerongen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Neen, u doet het niet, maar ik bedoel of die het niet
  doen.
  De heer Van Amerongen:
  Dat weet ik niet. Ik heb ze nooit toegepast, dus dat weet ik
  niet. Iedereen doet daar heel geheimzinnig over, maar ik heb met de
  geboorte van mijn zoontje een videocamera gekocht en daar zit ook
  al een kleine richtmicrofoon op. Dat is dus het spul dat in de
  handel is. Zelf denk ik dat de wetgeving over direct afluisteren
  inderdaad ook net zo uitslijt als de middelen waar wij al over
  hebben zitten praten, zoals pseudo-koop, dus dat het middel wel
  toegepast kan worden in de eerste jaren, maar daarna niet meer op
  de toppers.
  De voorzitter:
  Is er nou ook sprake van een wapenwedloop, die op de een of
  andere manier met meer creativiteit te keren moet kunnen zijn?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat er sprake is van een wapenwedloop, ja.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat u wilt dat de CID wordt geregeld, dat er
  eventueel een rechterlijke toets komt die eventueel wordt
  afgeschermd en niet openbaar is, maar wat zou u nou nog verder
  graag willen kunnen doen? Laten wij zeggen: binnendringen in de
  groep door middel van een, wat doet u liever, een informant of een
  politie-infiltrant?
  De heer Van Amerongen:
  Het laatste doe ik natuurlijk liever.
  De voorzitter:
  Zou u ook financieel iemand helemaal willen kunnen doorlichten,
  uitkleden, veel vroeger dan het nu kan?
  De heer Van Amerongen:
  Dat zou wel heel erg makkelijk zijn. Ik zie wel dat de
  slagkracht die wij nu hebben, heel erg klein is. Zo zijn er voor
  geld heel weinig grenzen. Je kunt binnen 3,5 minuut geld overmaken
  naar Amsterdam, Hong Kong, New York, de Caribische eilanden waar je
  een eigen bank voor 20.000 kunt kopen, naar Zwitserland. En wij
  doen er als opsporingsteam 3,5 jaar over om die “papertrail” te
  kunnen volgen. Aan dat veld kan onze daadkracht en slagkracht
  worden afgemeten. Dus het zou misschien wel handig zijn als wij
  binnen dat financile traject beter aan opsporing konden doen, omdat
  het de boef toch altijd gaat om geld.
  De voorzitter:
  Vroeger heeft u volgens de doorlichting ook CID-matig wel eens
  scanners gebruikt.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Dan luistert u dus af en dat stopt u dan in de CID? Het gaat
  dus om scanners van autotelefoons.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, het was het ATF2- en ATF3-netwerk, dus telecommunicatie, en
  de gesprekken die daarover gingen. Wij hebben daar CID-matig een
  scanner in gebruikt die elke burger heeft. Dat hebben wij toegepast
  en er zijn uitspraken van rechtbanken dat dit in ieder geval
  geoorloofd is. Het is “op het randje van de wetgeving”.
  De voorzitter:
  Er zijn anderen die daar weer een machtiging voor vragen, zoals
  u weet.
  De heer Van Amerongen:
  Maar ook dit zijn verhalen die wij altijd netjes in de
  processen-verbaal neerleggen.
  De voorzitter:
  Toch niet als u het CID-matig opslaat?
  De heer Van Amerongen:
  Neen, wij hebben dat in eerste instantie gedaan.
  De voorzitter:
  Maar als u het eruithaalde, kwam het weer terug. Werd het dan
  een CID-actie of een scan genoemd?
  De heer Van Amerongen:
  Scan.
  De voorzitter:
  Hebben de leden nog vragen?
  De heer Rabbae:
  Denkt u dat de criminele organisaties van alle technieken en
  methoden op de hoogte zijn, of zijn er nog technieken en methoden
  die bij hen niet bekend zijn?
  De heer Van Amerongen:
  Mijn eerste reactie is dat u dit aan de criminelen zelf moet
  vragen, maar u vraagt mijn mening daarover. Ik denk dat zij wel van
  bijna alles op de hoogte zijn. Ons voordeel is dat wij in feite in
  samenwerking met de totale overheid kijken of wij een dam kunnen
  opwerpen, en daar kunnen zij dus niet tegenop.
  De heer Vos:
  Als ik het goed heb gehoord, heeft u er wel twee keer voor
  gepleit om de rechter te plaatsen in de controle op het
  CID-traject. Betekent dit impliciet dat u van mening bent dat de
  officier van justitie niet zelf de controle kan uitoefenen?
  De heer Van Amerongen:
  Als je kijkt naar de opbouw van het Wetboek van Strafvordering,
  zie je dat, hoe ingrijpender het middel is dat wordt toegepast, hoe
  meer distantie er is naar de persoon die mag uitmaken of het wel of
  niet is toegestaan. Uit de praktijk leer je dat het goed is dat er
  een steeds grotere afstand zit tussen wat een hulpofficier mag en
  wat een rechter-commissaris mag. Ik heb zelf het gevoel dat het,
  als je kijkt naar de dingen die je wilt toepassen in de pro-actieve
  fase, best heel ingrijpend kan zijn. Ik denk dan: probeer dan
  dezelfde lijn te volgen die in het Wetboek van Strafvordering is
  aangegeven.
  De heer Vos:
  Begrijp ik dan goed dat u vooral aansluiting zoekt bij de
  wettelijke regeling die op dit moment bestaat en dat er geen sprake
  is van een tekort aan vertrouwen in de officier zelf?
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Hoe lossen wij nu het dilemma op dat u schetst? Aan de ene kant
  zegt u dat u de methode verantwoordt, omdat het rechtmatig moet
  zijn, en dat zet u in een proces-verbaal. Dat geldt ook voor
  inkijkoperaties. Aan de andere kant worden ze bekend, komen ze bij
  de rechtbank en daarmee in de openbaarheid, en zijn ze niet meer
  toepasbaar. Hoe moet dat dilemma opgelost worden, of is dit iets
  wat niet oplosbaar is? Want u vindt het toch wt vervelend dat die
  methoden bekend worden. Tegelijkertijd gaat u niet zover dat u zegt
  dat het helemaal moet worden afgeschermd en dat het de
  keukengeheimen van de politie zijn waar verder niemand maar iets
  van moet weten.
  De heer Van Amerongen:
  Ik wil die vraag eigenlijk ook bij u neerleggen en ik denk dat
  u er ook een uur over moet nadenken.
  De voorzitter:
  Dan moet u op een vergadering van onze politieke partijen
  komen. Wij kunnen u nu vragen.
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat er wel oplossingen zijn. Om de lijn vast te houden
  die ik al heb aangegeven: er zou met besloten raadkamerzittingen
  gewerkt kunnen worden, of met “keurmerkstempels”. Dus het onderzoek
  heeft gedraaid, er zijn enkele dingen geweest die in een besloten
  raadkamerzitting hebben plaatsgevonden, de raadkamer heeft daar
  haar keurmerk op gezet, dus tijdens een zitting wordt daar verder
  niet meer naar gekeken. En voor de advocatuur is het dan zo dat er
  verder niet meer op doorgevraagd kan worden.
  De heer De Graaf:
  Dus de advocaat mag het dan ook niet weten. Dat is de
  consequentie van uw verhaal.
  De heer Van Amerongen:
  Ja, dat is de consequentie van het verhaal.
  De voorzitter:
  Als nou een rechter op een goede dag zegt: dat mag die advocaat
  wel weten, want er zijn blijkbaar feiten en omstandigheden die toch
  wijzen op mogelijk een gedeelte onrechtmatig verkregen bewijzen,
  zijn wij dan weer zover als wij waren?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat dan het keurmerk er niet op komt.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Amerongen, ik dank u wel. Sluiting 11.45 uur


  Inhoudsopgave en zoeken