• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – de heren B.N. Barendregt en H.C.J.M. Theeuwes

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 20

  14 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 14 september
  1995 in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den
  Haag

  Verhoord worden de heren B.N. Barendregt en H.C.J.M. Theeuwes
  Aanvang 15.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heren B.N.
  Barendregt, geboren 4 juni 1950 te Rotterdam en H.C.J.M. Theeuwes,
  geboren 29 juni 1949 te Tilburg. Mijnheer Barendregt, wilt u
  opstaan voor het afleggen van de belofte? De door u af te leggen
  eed luidt: “Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen”.
  De heer Barendregt:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Theeuwes, wilt u opstaan voor het afleggen van de
  belofte? De door u af te leggen eed luidt: “Ik beloof dat ik de
  gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen”.
  De heer Theeuwes:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Barendregt en mijnheer Theeuwes, hartelijk welkom bij
  de enqutecommissie. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een
  afwisselend programma is, aangezien wij toch weer een gedeelte van
  de informatiehuishouding met u zullen bespreken, waar we net
  getracht hebben het grote geheel in de greep te krijgen. Mijnheer
  Barendregt, u bent hoofd van de afdeling cordinatie criminele
  inlichtingen van de divisie CRI, mijnheer Theeuwes u bent
  plaatsvervangend hoofd. Mijnheer Barendregt, wat doet precies het
  hoofd van de afdeling cordinatie criminele inlichtingen ACCI van de
  divisie CRI van het KLPD?
  De heer Barendregt:
  Inderdaad een mondvol, mijnheer Van Traa. Misschien kan ik even
  kort schetsen wat de divisie CRI van het Korps Landelijke
  politiediensten doet. Dat korps op zich tracht de Nederlandse
  politie te ondersteunen in de aanpak van het politiewerk. De CRI is
  specifiek op het gebied van georganiseerde criminaliteit bezig en
  tracht de politie facilitair ondersteunend met kennis ten dienste
  te staan. Mijn afdeling doet dat wat specifieker op het gebied van
  de criminele inlichtingen, nationaal. Wij cordineren, adviseren,
  doen de internationale informatie-uitwisseling, hebben meldpunten
  die actueel ook trachten te cordineren – zowel nationaal als
  internationaal – en trachten ook een produkt op het gebied van de
  kennis op het gebied van CID-werk bij te dragen en uit te
  dragen…
  De voorzitter:
  Alleen het CID-werk of het totale recherchewerk?
  De heer Barendregt:
  Het begrip “CID” is door sommigen wat ruim uitgelegd. Ik zit
  ook aan die kant. Het gaat om de aanpak van de criminaliteit en de
  informatiefunctie daarin. Het gaat om criminaliteit, om criminelen,
  om hun informatie, althans de informatie over criminelen. Het gaat
  dus om criminele informatie. De Engelsen zeggen “intelligence”,
  maar een Nederlands woord hebben wij er eigenlijk niet voor.
  De voorzitter:
  “Inlichtingen”, toch?
  De heer Barendregt:
  “Inlichtingen” laat zich wat slecht vertalen. De Amerikanen en
  Engelsen kijken meer naar de functie van de informatie en zeggen
  dat “intelligence” eigenlijk een functie heeft in het gehele
  recherche-informatieproces. Bij ons heeft CID-informatie meer de
  kwalificatie van wat mag je wel en niet vastleggen over personen.
  Kortom, als je naar de CID-regeling kijkt, is dat meer in de
  richting van de privacy dan dat het beschrijft wat de functie is
  van de CID.
  De voorzitter:
  Wat wij in Nederland weten over criminaliteit, wat de recherche
  moet weten over criminele inlichtingen, dat is toch niet alleen wat
  in de CID zit?
  De heer Barendregt:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Je mag hopen dat het meer is, bij wijze van spreken.
  De heer Barendregt:
  Dat klopt, maar daartegenover staat dat volgens sommigen het
  CID-werk – en ik hoorde dat van de week ook hier zeggen –
  genterpreteerd moet worden als af te schermen informatie, alsof
  bronbescherming de enige reden is waarom er CID’s moeten zijn. De
  CID-functie is veel breder. Het is dus de informatiefunctie die aan
  de ene kant de mogelijkheid biedt om informatie op te slaan en aan
  de andere kant beperkingen geeft met betrekking tot de
  privacybescherming.
  De voorzitter:
  Daar komen we nog op. U heeft een nationaal CID-register. Is er
  nu ook een nationaal rechercheregister, waar grote zaken in staan,
  waar afgewikkelde zaken in staan, waar je informatie uit kunt halen
  over zaken die al gelopen hebben?
  De heer Barendregt:
  Ik val toch weer terug op wat wij mogen en niet mogen. Wij
  mogen informatie vastleggen over personen, mits dat voldoet aan de
  criteria van de wetgeving. De Wet en het Besluit politieregisters
  zegt, dat er CID-registers mogen zijn. Daarnaast is er harde
  informatie, historisch vastgestelde informatie…
  De voorzitter:
  Dat bedoel ik!
  De heer Barendregt:
  …die in herkenningdienstsystemen is opgeslagen. De enige
  mogelijkheid om andere informatie op te slaan, is in tijdelijke
  registers: als er ergens een onderzoek draait, mag de informatie in
  tijdelijke registers worden opgeslagen. Maar een andere
  mogelijkheid om informatie over personen op te slaan is er niet,
  tenzij het inderdaad open-broninformatie is die door een ieder te
  verkrijgen is…
  De voorzitter:
  Wij hebben de discussie gehad over en met de heer Bovenkerk,
  die in Amsterdam bepaalde registers heeft geraadpleegd over
  criminaliteit binnen de Turkse gemeenschap. Dat heeft u vast
  gezien. Die was ook gestoeld op bepaalde registers over zaken die
  al gedraaid hadden. Dat bedoel ik. Heeft u nu ook van dat soort
  registers een overzicht?
  De heer Barendregt:
  Ik neem aan – ik weet dat niet exact – dat de heer Bovenkerk
  gekeken heeft naar resultaten, naar extracten van onderzoek die of
  in proces-verbaal zijn vermeld of in rapporten of analyses. Maar
  dat is niet zo zeer een politieregister. Als hij in
  politieregisters heeft gekeken, heeft hij kunnen kijken in het
  HKD-systeem of in een register van een onderzoek dat op dat moment
  nog liep of net was afgesloten. Alle andere informatie moet terecht
  komen of in het HKS-systeem of in het CID-systeem. (HKD en HKS is
  hetzelfde. Met beide wordt Herkenningsdienstsysteem bedoeld.)
  De voorzitter:
  En het Minpol-systeem?
  De heer Barendregt:
  U bedoelt het Multipol-systeem?
  De voorzitter:
  Het Multipol-systeem!
  De heer Barendregt:
  Het bedrijfsprocessensysteem, dat eigenlijk niet is bedoeld
  voor de opslag van de informatie, althans niet de
  recherche-informatie maar waar rapportages kunnen plaatsvinden van
  bedrijfsprocessen: wie heeft op welke dag aangifte gedaan en wat
  voor rapportages zijn daar uitgekomen? Het is niet primair bedoeld
  als een recherche-informatieopslagsysteem.
  De voorzitter:
  Maar als groot recherche-informatieopslagsysteem heeft u dus
  het nationale CID-systeem?
  De heer Barendregt:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Wat kan je daarnaast nog als nationale recherche-opslagsystemen
  beschouwen?
  De heer Barendregt:
  Nationaal hebben we nogmaals het HKS-systeem, zij het dat dit
  een verwijzingssysteem is. Dat verwijst naar de regio’s waar
  informatie diepgaander te verkrijgen is. We hebben het nationale
  opsporingsregister, voor gezochte en vermiste personen en we kennen
  het Schengen Informatiesysteem, dat in de Schengenlanden als
  systeem dient. Als andere systemen, althans privacy-technisch
  gezien, kunnen wij niet meer registers hebben dan een tijdelijk
  register.
  De voorzitter:
  Maar dat kunt u ook nog eventueel verlengen door weer een nieuw
  tijdelijk register aan te leggen?
  De heer Barendregt:
  Dat kan.
  De voorzitter:
  Mijnheer Theeuwes, u bent plaatsvervangend hoofd. Heb ik het
  goed en houdt u zich speciaal ook met de uitwisseling met het
  buitenland bezig?
  De heer Theeuwes:
  De hele afdeling houdt zich bezig met het…
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik.
  De heer Theeuwes:
  Maar inderdaad ben ik op dat terrein vaak de vraagbaak.
  De voorzitter:
  U bent ook in uw carrire liaison-officer in Thailand geweest
  voor de CRI?
  De heer Theeuwes:
  Ik ben liaison-officer geweest in Thailand en later nog een
  aantal jaren in Pakistan.
  De voorzitter:
  Wat doet een liaison-officer voor de CRI in Thailand en
  Pakistan, behalve zijn ogen en oren goed open houden?
  De heer Theeuwes:
  Hij zal behalve kijken en luisteren in samenspraak met zijn
  Thaise respectievelijk Pakistaanse collega’s proberen om zicht te
  krijgen op criminele organisaties, met name organisaties die in de
  richting van Nederland bezig zijn met de smokkel van verdovende
  middelen. We praten hier over stationeringen van liaison-officers
  in bronlanden, waar de verdovende middelen vandaan komen.
  De voorzitter:
  Doet u daar ook directe recherchefuncties in zo’n land, toen u
  daar zat?
  De heer Theeuwes:
  Neen, het woord “liaison” houdt het in feite al in:
  verbindingsofficier, het rechtstreeks uitoefenen van de
  recherchefunctie in de zin van het zelf doen van verhoren, het
  meegaan met een eventuele arrestatie, komt niet voor. De
  liaison-officer is niet bij het daadwerkelijke recherchewerk in die
  landen betrokken.
  De voorzitter:
  Maar een liaison-officer kan wel, zoals we gezien hebben – zij
  het misschien voor kortere tijd – in dat land een informant
  runnen?
  De heer Theeuwes:
  U gebruikt het woord “runnen”. Ik zou dat eraf willen halen.
  Dan houden we over dat een liaison-officer wel eens in aanraking
  komt met een informant in het buitenland. “Runnen” heeft in de
  Engelse betekenis toch iets in zich van sturen en dan zit je toch
  al gauw in de richting van de infiltratie. Daar is hier al
  uitgebreid over gesproken. Ik zou het eerder willen noemen een
  gesprek met iemand, die zich op een Nederlandse vertegenwoordiging
  in het buitenland waarvan bekend is dat er een liaison-officer zit
  – en wij zijn daar vrij open in – met een verhaal meldt dat hij wel
  kwijt wil maar die toch anoniem wenst te blijven.
  De voorzitter:
  Wat doet u met zo’n verhaal?
  De heer Theeuwes:
  Zo’n verhaal hoor ik aan. Het is natuurlijk een tijd geleden
  dat ik dat gedaan heb en ik rapporteer de inhoud, voor zover
  relevant en voor zover die kan aansluiten bij een Nederlands
  onderzoek richting Nederland.
  De voorzitter:
  Wanneer wordt iemand nu bij de CRI als informant ingeschreven
  in zo’n situatie?
  De heer Theeuwes:
  In zo’n situatie vindt een inschrijving plaats bij de CRI,
  waarbij aan het hoofd van de afdeling, in dit geval de heer
  Barendregt, bekend wordt gemaakt wie het is die zich met een
  hoeveelheid informatie gemeld heeft. Dat is een zogenaamd
  informantendossier A. Vervolgens komt de informatie van die
  informant in aanvulling op die personalia richting Nederland en
  komt in een apart dossier terecht. Ik noem hem echter “getuige”,
  omdat ik het “runnen” er even af wilde halen.
  De voorzitter:
  Maar het is toch geen getuige, want hij wil het voorlopig
  alleen aan u vertellen.
  De heer Theeuwes:
  Hij wenst anoniem te blijven en op datzelfde moment zou je
  kunnen zeggen, dat er sprake is van een informant. Ik wilde echter
  even een onderscheid maken tussen het luisteren naar een verhaal in
  het buitenland dat op een liaison-officer afkomt en het “runnen”
  van een informant in het buitenland. Ik denk, dat daar een
  wezenlijk verschil tussen zit.
  De voorzitter:
  Hoeveel personen zijn er op dit moment bij de CRI geregistreerd
  als “informant” met wie in het buitenland door liaison-officers
  wordt gesproken?
  De heer Theeuwes:
  Ik zou u dat aantal niet specifiek kunnen geven. Dan moeten we
  dat even optellen. Ik vraag me echter af of dat cijfermateriaal
  niet al aan u is verstrekt.
  De voorzitter:
  Zijn dat er tientallen? We hebben dat cijfermateriaal niet
  exact.
  De heer Barendregt:
  Mag ik misschien antwoorden? Het zijn er wat minder dan 20, die
  ingeschreven staan. Een beperkt aantal daarvan is op dit moment
  actief, althans levert informatie die actueel interessant is. Een
  informant die ingeschreven staat, is op zichzelf en ook vanuit de
  cordinatierol… hij kan zich ook in andere landen aandienen of
  zelfs in Nederland… om die gegevens vast te houden ter
  cordinatie. Wij coderen ook informanten in een coderingssysteem om
  doublures te voorkomen en om te cordineren. Het aantal actuele
  informanten is echter op de vingers van n hand te tellen die op dit
  moment voor de CRI informatie produceren.
  De voorzitter:
  Worden ze ook gestuurd?
  De heer Barendregt:
  Wij sturen niet, althans wij sturen in de zin… Daarmee geef
  ik tevens aan, dat wij niet zelfstandig operationeel runnen en
  zeker niet in het buitenland. Dat zouden wij, omgekeerd, het
  buitenland ook niet in dank afnemen als zij in Nederland
  informanten runnen zonder dat wij dat weten…
  De voorzitter:
  Daar komen we nog op terug!
  De heer Barendregt:
  …het is een situatie waarin wij of samenwerken met het
  betreffende land, sterker nog, waarin wij informanten die zich bij
  ons aandienen zich eventueel overgeven aan de lokale autoriteiten
  of het geeft de situatie, dat het inderdaad voor de Nederlandse
  situatie direct interessant is. Dan zoeken wij een competente, een
  verantwoordelijke recherchechef of CID-chef of een CID-officier van
  justitie, na overigens de zaak besproken te hebben – in dit geval –
  met de landelijke officier van justitie of wij inderdaad aan de
  hand van de informatie die wordt geboden met zo’n persoon in zee
  willen gaan. Wij toetsen aan de hand van de bekende criteria zoals
  rechtmatigheid etcetera. Als zo’n informant inderdaad blijft komen
  aan die post in het buitenland, hebben wij de praktische invalshoek
  waarin wij de contacten onderhouden, maar onder
  verantwoordelijkheid van een lokale CID-chef.
  De voorzitter:
  In Nederland?
  De heer Barendregt:
  Nee, ook in het buitenland.
  De voorzitter:
  Maar in het buitenland heb je toch geen CID-chefs, want je hebt
  er geen CID?
  De heer Barendregt:
  Nee, maar de instructies die wij geven… de sturing op zich
  vindt dus niet door ons plaats. Als instructies worden gegeven,
  proberen wij in de eerste plaats die informant direct te koppelen
  aan de CID. Gelet op de reisafstand en de kosten kan gevraagd
  worden om nog even de contacten te onderhouden. Wordt het echt
  operationeel en is er echt sprake van runnen, van inzetten van de
  informant, dan is het de regionale CID die de contacten onderhoudt.
  Dan kunnen wij daarin hooguit nog assisteren.
  De voorzitter:
  De Nederlandse CID waar zo’n zaak speelt. U assisteert dan ook
  nog?
  De heer Barendregt:
  Dat kan. Het is ook mogelijk dat de contacten worden
  overgenomen. Dat heb ik het liefste.
  De heer Vos:
  De heer Theeuwes heeft als liaison-officier eraan gewerkt dat
  informatie van de informanten in dossiers terecht komt. Komt die
  informatie ook weer uit de dossiers? Is er sprake van een bepaalde
  gretigheid in Nederland om van die informatie gebruik te
  maken?
  De heer Theeuwes:
  Uiteraard. Ik schetste de beginfase waarbij in het buitenland
  een zaak begint en de vervolgfase waarbij collega Barendregt aangaf
  hoe zoiets aan de regionale CID, waar de betrokken zaak thuishoort,
  wordt overgedragen. Dit betekent dat de informatie uiteindelijk
  terecht komt bij de behandelende regionale CID en dus door de CRI
  wordt overgedragen aan de regiochef.
  De heer Vos:
  Komt de informatie bij de regionale CID opnieuw in een dossier
  of wordt er vaak gebruik van gemaakt? Is er interactie tussen wat u
  zoekt en wat wordt gebruikt?
  De heer Theeuwes:
  Op het moment waarop de informant wordt overgenomen door de
  regio wordt het geheel overgedragen. Je kunt stellen dat er een
  soort slapend dossier bij de CRI aanwezig blijft. Via de CRI is het
  begonnen en het dossier blijft daar. De informant gaat echter met
  personalia en informatie naar de regio die de zaak voortzet.
  De voorzitter:
  Het kan enige tijd duren.
  De heer Theeuwes:
  Dat kan, bijvoorbeeld wanneer niet onmiddellijk bekend is welke
  regio in aanmerking komt om de zaak voort te zetten.
  De voorzitter:
  Komt het begin van de drugslijn hiermee duidelijk in beeld? Of
  wordt de liaison-officier in het buitenland uitgeprobeerd en
  bekijkt men of via u een pakje kan worden gestuurd dat zonder
  bezwaar hier bezorgd wordt? Hebt u via die informanten het begin
  van grote zaken meegemaakt die hier een rol speelden?
  De heer Theeuwes:
  Ik heb in het buitenland wel eens een keer aan het begin van
  zo’n zaak gezeten die in Nederland een vervolg heeft gekregen.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar bent u ook het begin van de lijnen van de
  grote groepen waarover wij hier spreken tegengekomen?
  De heer Theeuwes:
  Ja, maar dat hoeft niet te beginnen met een informantenverhaal.
  Er zijn bijvoorbeeld organisaties onderzocht in samenwerking met de
  Thaise politie naar aanleiding van informatie die van een heel
  andere plek ter wereld kwam. De Royal Hongkong-police, waar wij in
  Thailand redelijk veel zaken mee deden, gaf bijvoorbeeld aan dat
  men van een informant hoorde dat een paar koeriers onderweg waren
  naar Bangkok om herone op te halen die vervolgens naar Nederland
  moest worden getransporteerd. Het logische gevolg van die
  informatie was dat, gezien de Nederlandse betrokkenheid, de
  Nederlandse liaison-officier daarbij werd ingeschakeld. In
  samenwerking met de Thaise politie werd geprobeerd de koeriers in
  Bangkok of elders op te sporen om vast te stellen op welk tijdstip
  ze naar Nederland zouden vertrekken.
  De voorzitter:
  Hebt u wel eens aan het begin van een gecontroleerde
  afleveringslijn gezeten?
  De heer Theeuwes:
  Ja, ik heb wel eens aan het begin van een gecontroleerde
  afleveringslijn gezeten.
  De voorzitter:
  Met grotere hoeveelheden?
  De heer Theeuwes:
  Ook met grotere hoeveelheden.
  De voorzitter:
  Hebt u ook wel eens aan het begin van een gecontroleerde
  doorleveringslijn gezeten? Ik doel op de doorlevering waarbij
  grotere hoeveelheden in het milieu verdwijnen.
  De heer Theeuwes:
  Neen. Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik spreek over een
  periode waarin ik liaison-officier was en dat speelde zich allemaal
  af voor 1991.
  De voorzitter:
  Is daarna nog bekend geworden dat bijvoorbeeld via de CRI
  informanten gerund zijn die in het buitenland die rol gespeeld
  hebben?
  De heer Theeuwes:
  U vraagt mij of ik persoonlijk kennis draag van een
  informantentraject dat in het buitenland is ontstaan waar de CRI
  bij betrokken is en waar in Nederland als resultaat daarvan een
  gecontroleerde doorlevering heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Ik vroeg u of u weet of na die periode ook in het buitenland
  informanten via de CRI gewerkt hebben om die grootste trajecten tot
  stand te brengen waarbij grotere partijen op de markt
  verdwijnen.
  De heer Theeuwes:
  Neen, daar draag ik geen kennis van. Wel van gecontroleerde
  aflevering met het uiteindelijk doel om in Nederland tot arrestatie
  en in beslag name over te gaan, niet van een gecontroleerde
  doorlevering.
  De voorzitter:
  Kunt u mij zeggen om welke regio’s in Nederland voor dat eerste
  geval het ging?
  De heer Theeuwes:
  Over welke periode?
  De voorzitter:
  Naar welke regio’s hebben in de periode van 1991 tot 1994 die
  gecontroleerde afleveringen plaatsgevonden? Was de CRI daarbij
  betrokken en vond dit plaats via de liaison-officier in het
  buitenland?
  De heer Theeuwes:
  Ik denk dat er heel wat regio’s bij betrokken zijn geweest in
  allerlei zaken.
  De voorzitter:
  Het zijn maar 20 mensen en dat zijn er niet zo veel. Waar heeft
  zich dit in Nederland afgespeeld?
  De heer Barendregt:
  U bedoelt: eigen informanten?
  De voorzitter:
  Ja, die dus ook een rol gespeeld hebben in het onderzoek in de
  periode van 1991 tot 1994 in Nederland. Welke korpsen waren hierbij
  betrokken?
  De heer Theeuwes:
  Ik kan u daarop uit eigen wetenschap geen antwoord geven.
  De heer Barendregt:
  Ik denk diep na. Als voorbeeld noem ik een Pakistaanse
  informant die zich aandient. Aan de hand van zijn informatie vindt
  een levering richting Nederland plaats die op Schiphol in beslag
  wordt genomen. Ook kan een onderzoek in Amsterdam plaatsvinden na
  die aflevering. Op zich is dit een gecontroleerde levering. Daar
  bestaan vele zaken van. Het gaat dan niet specifiek om Pakistan.
  Internationaal is dat core-business. We proberen samen te werken.
  Er kan een “eigen informant” tussen zitten, maar ik heb daar geen
  concreet voorbeeld van. Het zal echter ongetwijfeld gebeurd
  zijn.
  De voorzitter:
  Nu kennen wij de regio Amsterdam en Schiphol, de regio
  Kennemerland. Is een van die regio’s betrokken bij grotere zaken
  die zich hebben voorgedaan?
  De heer Barendregt:
  Niet met CRI-informanten.
  De voorzitter:
  Noch in Kennemerland, noch in Amsterdam of Utrecht?
  De heer Barendregt:
  Neen.
  De voorzitter:
  U zegt dat het kleiner goed is?
  De heer Barendregt:
  U bedoelt of de CRI daarbij actief heeft meegedaan. In dit
  soort situaties waar dat al te voorzien is, nemen we al vrij snel
  afscheid van de informant. Wij dragen die over. Kortom, het
  operationele traject vindt plaats. Wij horen de afloop, maar
  feitelijk deelnemen en de keuze maken om een gecontroleerde
  levering te doen doet de CRI niet. Zeker in het verleden deed ook
  de landelijke officier dat niet.
  De voorzitter:
  Bent u betrokken geweest bij het Delta-traject?
  De heer Barendregt:
  Neen.
  De voorzitter:
  En de Bever-zaak?
  De heer Barendregt:
  Neen, niet in het informatietraject. Wij “lopen de zaken bij”,
  zoals wij dat noemen. Wij hebben wetenschap van de zaken en soms
  van de methodieken, hoewel de korpsen niet verplicht zijn om ons
  dat te melden. Via de lijn van onze verbindingsmensen in het land,
  u weet dat wij vijf vestigingen hebben waar vertegenwoordigers van
  de NCD aanwezig zijn, weten wij van trajecten af. De kennis heb ik
  uit indirecte zin. Ik ben niet concreet betrokken geweest bij de
  zaken.
  De heer Rouvoet:
  Ik leid uit uw antwoorden af dat bij de Bever-zaak een andere
  betrokkenheid is geweest dan bij het IRT. U zei dat u niet bij het
  IRT en bij de Bever-zaak, daar waar het om het informatietraject
  gaat, betrokken bent geweest.
  De heer Barendregt:
  Wij hebben met het voormalige IRT pas in een later stadium
  afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling. Het IRT heeft zijn
  onderzoeken sterk afgeschermd, die werden gekenmerkt als
  embargo-onderzoeken. Ik heb ook in het voorgesprek aangegeven dat
  ik een aantal gesprekken met de toenmalige teamleider heb gehad om
  goede afspraken te maken over de informatieuitwisseling. Die
  afspraken zijn gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik mensen in
  het team had die precies wisten wat daar plaatsvond. De Bever-zaak
  is voor mij iets meer open geweest, maar dat was toch ook vrij
  beperkt. Vaak hoorde ik dingen achteraf. Kortom, met het IRT hebben
  wij voor de informatieuitwisseling ter cordinatie afspraken gemaakt
  over aanlevering van de subjecten en de onderzoeken. Dit is iets
  anders dan daadwerkelijk meedoen aan trajecten van CID-matig
  werken.
  De heer Koekkoek:
  Vernam u in uw tijd van liaison-officier altijd wat er met de
  informatie of informant gebeurde?
  De heer Theeuwes:
  Ik had daar uiteraard altijd professionele belangstelling voor.
  Als ik er niets van hoorde, vroeg ik ernaar.
  De heer Koekkoek:
  En gebeurde er altijd iets mee?
  De heer Theeuwes:
  Er gebeurde niet altijd wat met de informatie die in het
  buitenland tot stand kwam, al of niet verkregen van een informant
  of ontstaan uit samenwerkingsvormen in het buitenland.
  De heer Koekkoek:
  Gebeurde er vaak niets mee?
  De heer Theeuwes:
  De klacht van de liaison-officieren van de CRI in het algemeen
  is dat er met de informatie niet altijd op een adequate wijze in
  Nederland zaken werden gestart.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Barendregt, hebt u een verklaring voor het geen gevolg
  geven aan relevante informatie uit het buitenland?
  De heer Barendregt:
  Dat is de bekende prioriteitstelling. Het gaat om de
  mogelijkheid om, zeker in het westen van het land waar vele zaken
  internationale kanten hebben, naast het aanbod van zaken daar
  prioriteit aan te geven. Wij proberen om de zaak daar neer te
  leggen en een aanpak te verkrijgen. Ook via de landelijke officier
  van justitie en het contact met het lokale OM vindt overleg plaats.
  Voor ons is het uitgangspunt, zeker vanuit de positie van de CRI,
  dat internationale rechtshulpverzoeken in principe niet genegeerd
  kunnen worden. Er bestaat wat drang van onze kant, maar niet meer
  dan dat. Dit komt overigens niet elke dag voor. Er zijn vele
  internationale rechtshulpverzoeken, maar die variren van het
  navragen van een kenteken tot ingewikkelde onderzoeken.
  De heer Koekkoek:
  Daar doelde ik niet op. Ik doelde op informanten die
  aangedragen worden of op relevante informatie uit het buitenland
  waar, volgens de heer Theeuwes, vaak niets mee gebeurt. Wat doet u
  eraan om die informatie zo te brengen dat men de gelegenheid krijgt
  om er iets mee te doen?
  De heer Barendregt:
  Wij leggen de informatie daar neer. Hoewel het een beperkt
  effect op dat moment heeft, betekent dit dat de regio weet dat er
  informatie is die voor die regio van belang is. Als het op dat
  moment niet mogelijk is om tot aanpak over te gaan, dan is dit
  wellicht in de toekomst wel mogelijk. Een kenmerkende functie van
  de CID is dat informatie die voor de toekomst van belang is wordt
  vastgelegd.
  De voorzitter:
  Ik sluit dit punt af met de constatering dat wij vaak het
  onderzoek in de haven in Nederland starten en dat van die
  informatie te weinig gebruik wordt gemaakt. Ik wil terug naar wat u
  zei over het IRT en eventueel de Bever-zaak. Dit is een indicatie
  dat niet alle regio’s u de informatie geven die u nodig hebt.
  De heer Barendregt:
  Ik zou zeggen, dat het een aantal jaren geleden in die mate het
  geval was. De situatie is sterk verbeterd. Dat heeft alles te maken
  met…
  De voorzitter:
  Maar ik wilde even terug naar het verleden. Het was dus zo. Wat
  kreeg u niet van het IRT?
  De heer Barendregt:
  Er was een CRI-participatie in het IRT, in de begintijd. Na
  nadrukkelijke afspraken met de teamleiding wist de CRI’er op zich
  wel wat er aan de hand was, maar de informatie mocht maar in heel
  beperkte mate in de CRI-systemen worden opgeslagen. Op het moment
  dat ik aantrad als hoofd stemde mij dat ontevreden. Ik heb toen
  actie ondernomen om die uitwisseling op gang te brengen. Wij hadden
  in feite een eenrichtingverkeer met het IRT: het IRT verwachtte wel
  van de CRI dat wij aan de hand van hits in onze systemen alle
  informatie richting IRT brachten – ik druk mij vrij sterk uit; dat
  besef ik – maar andersom lag er toch een bepaalde barrire en die
  barrire heb ik in goed overleg met de heer Lith, met wie ik
  uitstekend heb samengewerkt, geslecht.
  De voorzitter:
  Kreeg u van Kennemerland in de IRT ook alle informatie?
  De heer Barendregt:
  De CRI krijgt nooit alle informatie want het is in de eerste
  plaats bijna ondoenlijk om alle informatie te krijgen die een regio
  op regionaal niveau opslaat. Ook automatiseringstechnisch is dat al
  onmogelijk. In de tweede plaats hebben wij al afspraken gemaakt
  over de relevante informatie. Sterker nog: uit de CID-regeling
  blijkt, dat die informatie die van bovenregionaal belang is, gemeld
  moet worden. Dat gebeurt nog steeds niet voldoende, moet ik
  zeggen.
  De voorzitter:
  Kreeg u – om dit nu als voorbeeld te nemen – van het IRT de
  relevante CID-informatie?
  De heer Barendregt:
  Ik kreeg de informatie over de subjecten, die onderwerp van
  onderzoek waren en ik kreeg de onderzoeken op zich. Ik kreeg
  voldoende informatie om te cordineren.
  De voorzitter:
  Maar niet de onderliggende CID-informatie.
  De heer Barendregt:
  Meestal niet, nee.
  De voorzitter:
  Wist u het informantendossier daar? Had u dat?
  De heer Barendregt:
  Van het IRT, bedoelt u?
  De voorzitter:
  Ja, de informanten. Waren die aangeleverd?
  De heer Barendregt:
  Ja, maar dan moet ik even nuanceren. Wij kennen een
  informantencoderingssysteem bij de CID. Dat betekent, dat er
  gecodeerd informanten worden aangeleverd. Of ik daarbij de
  informanten van het IRT heb gehad, weet ik niet, omdat het IRT geen
  eigen CID had.
  De voorzitter:
  Maar kreeg u van de CID Kennemerland de informantencodes
  aangeleverd?
  De heer Barendregt:
  Niet in die tijd. Ik denk nu even na of dat het geval was. Niet
  in die tijd. Kennemerland is wat dat betreft een slechte
  leverancier geweest van de NCID.
  De voorzitter:
  Hoeveel slechte leveranciers waren er nog meer?
  De heer Barendregt:
  In die tijd, maar dan praat ik echt over de opbouw van de CID,
  waren dat met name de grote korpsen. Amsterdam had daar problemen
  mee.
  De voorzitter:
  Welke jaren spreken we nu?
  De heer Barendregt:
  Ik ben er in 1991 begonnen en Amsterdam was voor de landelijke
  CID op dat moment toch een min of meer blinde vlek.
  De voorzitter:
  Amsterdam, Kennemerland. Dan gaan we verder?
  De heer Barendregt:
  Dat zijn wel ongeveer degenen die eruit sprongen. De rest…
  varirend. Nu zit ik in de situatie dat we alle CID-subjecten
  krijgen. Ik wil dus niet verwijten naar die regio’s toe, dat men
  niet heeft aangeleverd omdat men niet wilde maar voor welke regio’s
  het ook onmogelijk was om aan te leveren. Men had een organisatie
  die dat niet aankon. Men had nog niet de computersystemen. Dus het
  voldoen aan de regeling om de CID te informeren, sterker nog om de
  verplichting om dat te doen, staat pas nu in de regeling van
  1995.
  De voorzitter:
  Nu staat in de regeling CID dat de regionale CID’s gegevens
  omtrent de CID-subjecten moeten aanleveren. Althans, van die
  waarvan het van nationale betekenis is.
  De heer Barendregt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Doen alle CID’s dat?
  De heer Barendregt:
  Alle CID’s leveren nu hun informatie aan. Er zijn dus geen
  regio’s meer die niet aanleveren. Op het gebied van de
  informantencoderingssystemen mis ik nog vijf of zes regio’s.
  De voorzitter:
  Wie mist u nog?
  De heer Barendregt:
  Dan moet ik even kijken… Ik mis op dit moment nog de
  Gelderland-Midden CID; de Noord-Holland noord regionale CID; met de
  Midden- en West-Brabant CID is de afspraak gemaakt dat zij zouden
  aanleveren in week 37, als ik het goed heb; ik mis
  Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Flevoland. Dat is dus op het
  gebied van de aanlevering van gecodeerde informanten.
  De voorzitter:
  Heeft u in het nationale systeem enig zicht of alle belangrijke
  CID-subjecten, dus CID-subjecten van nationaal belang, ook
  aangeleverd worden?
  De heer Barendregt:
  De regeling zegt, dat alle CID-subjecten moeten worden
  aangeleverd. Dat hebben wij inmiddels geautomatiseerd. Er zijn
  goede afspraken gemaakt met de regio’s en zij leveren nu…
  De voorzitter:
  En dat loopt nu automatisch bij iedereen?
  De heer Barendregt:
  Dat loopt nu automatisch bij iedereen. Ook de laatste regio…
  Kennemerland heeft aangeleverd.
  De voorzitter:
  Dat is de laatste?
  De heer Barendregt:
  Dat is de laatste geweest.
  De voorzitter:
  U krijgt dus alle CID-subjecten die erin staan?
  De heer Barendregt:
  Ja.
  De voorzitter:
  En hoe maakt u dan de keuze wat u verder in uw eigen systeem
  opslaat?
  De heer Barendregt:
  Wij krijgen op jaarbasis zo’n 15.000 – schat ik –
  informatierapporten, niet alleen rechtstreeks van de CID maar ook
  via onze eigen mensen, die contact hebben met de CID…
  De voorzitter:
  In de zogenaamde ARI’s?
  De heer Barendregt:
  De Afdelingen Recherche Informatie in het land, onze vijf
  satellieten die heel dicht bij de politie zitten, met name onze
  contactmensen bij de CID’s. Die leveren de informatie aan. Mijn
  schatting is – we hebben wel eens wat steekproeven genomen – dat
  zo’n 2000 3000 rapporten van die 15.000 niet in het systeem
  belanden omdat de informatie er f al inzit – dubbele informatie is
  niet interessant om op te slaan – f omdat de kwaliteit van de
  informatie nog niet voldoende is. Wij trachten goede afspraken met
  de regio’s te maken om de kwaliteit te verbeteren. Dat lukt
  gelukkig steeds beter.
  De voorzitter:
  Er zitten bij u analisten die lezen wat er binnenkomt, neem ik
  aan?
  De heer Barendregt:
  Het zijn documentalisten.
  De voorzitter:
  Documentalisten!
  De heer Barendregt:
  Ook recherchemensen, die met een blik vanuit hun
  opsporingskennis kijken naar de relevantie van de informatie. Die
  besluiten per taakgebied om de informatie op te slaan. Ik heb zes
  taakgebieden binnen mijn afdeling.
  De voorzitter:
  Hoeveel wordt er ongeveer teruggestuurd, omdat bijvoorbeeld de
  codering ontbreekt? Dat wil zeggen dat er niet bijstaat hoe
  betrouwbaar het is?
  De heer Barendregt:
  Ik durf geen exact aantal te geven. Wel durf ik te zeggen, dat
  het steeds minder wordt. Wij hebben flink genvesteerd in de CID
  Nederland om met name dat soort afspraken te maken op themadagen,
  in bilaterale contacten en in onze contacten via de ARI’s, de
  LCID-AVA’s, de assistentie-verbindingsambtenaren. Langzamerhand is
  ook het besef in CID Nederland gegroeid, dat we moeten trachten om
  daar standaardisatie in te krijgen en ons aan de kwaliteit te
  houden. Dat is de kracht van de CID-structuur.
  De voorzitter:
  Wij hebben hier een cijfer, dat 25% van de informatie naar de
  regio’s wordt teruggestuurd omdat de codering miste of omdat het
  belang van de informatie regionaal is.
  De heer Barendregt:
  Dat bedoel ik, dat van die 15.000 dossiers er 3000 of misschien
  3500…
  De heer Theeuwes:
  Dat percentage, daarbij refereert u waarschijnlijk aan het
  jaarverslag 1993 of 1994?
  De voorzitter:
  Dat kan een van beide jaren zijn.
  De heer Theeuwes:
  Maar ook sinds die tijd… de laatste anderhalf jaar is er
  vreselijk veel ten goede veranderd, niet in de laatste plaats omdat
  langzaam maar zeker na de reorganisatieslag bij de Nederlandse
  politie de regionale CID’s steeds beter zijn gaan functioneren en
  omdat de automatiseringssystemen die de CID Nederland gebruikt de
  individuele rapporteurs verplichten om die coderingen bij hun
  rapportages mee te geven. Dus het cijfer van 25% terug zal nu
  misschien nog maar 5% zijn. Het is kwalitatief een stuk beter
  geworden.
  De voorzitter:
  Als we de enqute afsluiten, zullen we u terugvragen om het
  cijfer te verbeteren! Hoeveel CID-subjecten staan er bij u
  opgeslagen?
  De heer Theeuwes:
  Ik dacht, dat het er rond de 55.000 waren.
  De heer Barendregt:
  Iets meer, inmiddels.
  De heer Theeuwes:
  Iets meer?
  De heer Barendregt:
  Ja, tussen de 55.000 en de 60.000. Dat fluctueert omdat de
  aanlevering steeds verschillend is.
  De voorzitter:
  Controleert u zelf dan nog of dat rechtmatig is dat ze als
  CID-subject zijn aangemerkt of niet?
  De heer Barendregt:
  Nee. Er is geen controle in de zin, dat bij elk CID-subject of
  in een steekproef wordt gevraagd of dit rechtmatig is. Dat is de
  verantwoordelijkheid van de regio’s. De CID-structuur en ook het
  aanleveren aan de NCID is een bottom-up-situatie: de
  verantwoordelijkheid voor het benoemen van regionale CID-subjecten
  ligt bij de regio, tenzij wij expliciet van mening zijn dat de
  informatie eruit moet. Dat is natuurlijk een uitzondering; dat is
  nog nooit voorgekomen.
  De voorzitter:
  Kunt u uitleggen wat in feite in die beroemde CID-informatie
  staat over die subjecten?
  De heer Barendregt:
  Van alles.
  De voorzitter:
  Kunt u gewoon eens een voorbeeld geven? Als wij CID-informatie
  zien, wat staat er dan? Omdat er toch eigenlijk iets anders staat
  dan de CID-regeling doet vermoeden, namelijk alsof het allemaal
  keurige lijstjes zijn die keurig zouden zijn ingevuld. Dat is toch
  niet zo?
  De heer Barendregt:
  Nee, afhankelijk van het systeem. Wij werken met een
  vrije-tekstsysteem en nemen eigenlijk n-op-n informatie over.
  Weliswaar qua kwaliteit verbeterd, maar dat betekent dat in
  document en informatie inlichtingen staan, informatie staat – en
  dat kan heel divers zijn – over die subjecten. Het meest
  voorkomende is, dat zij in de handel in verdovende middelen zitten.
  Ongeveer 50% van de informatie gaat over verdovende middelen. Het
  kan ook over andere vormen van criminaliteit gaan.
  De voorzitter:
  Maar het staat er ook veel specifieker. Bijvoorbeeld: een goede
  bron zegt dat Koekkoek Van Traa ontmoet om hem een pakje over te
  geven rond 19.12 uur, alwaar hij gezien is in een Mercedes 300 met
  het kenteken XP-30-YB, die toebehoorde aan Barendregt voornoemd,
  geboren – wanneer bent u geboren? – 1950 te Rotterdam. Zo staat het
  er toch?
  De heer Barendregt:
  Het is op zichzelf informatie die regionaal of lokaal van
  belang is en voor de CRI minder relevant is hoewel het cordineren
  op met name locaties, kentekens van auto’s, telefoonnummers, namen
  wl interessant is. Stelt u zich voor: in het kader van een
  grensoverschrijdende observatie dient zich een Duits verzoek aan
  waarin een kenteken wordt genoemd of een telefoonnummer, dan is het
  weer wel relevant.
  De voorzitter:
  Maar wat u aan de andere kant niet heeft, is dat u twee
  pagina’s kunt uitdraaien als iemand bij u komt en zou willen weten
  wat voor een man de heer Jansen is. Dat hebt u in feite niet.
  De heer Barendregt:
  Wij hebben dat nu niet, maar de belangrijkste functie nu van de
  nationale CID is de verwijzing en de cordinatie. Wij weten dus waar
  de informatie is. Wij zijn daarnaast de basis voor beelden rond de
  criminaliteit, hoewel – even een zijstap maar toch belangrijk – de
  landelijke inventarisatie niet gebaseerd kan worden op het
  nationale CID-systeem. Daar is het te incompleet voor. Wat wij in
  de toekomst willen, is wel dit soort beelden geven, zeker over een
  top X-100. Wij willen afspraken maken met de Nederlandse politie om
  met name op nationaal niveau, en zeker nationaal in relatie tot
  internationaal, een voortdurende scan te maken. Wij noemen het
  monitoren.
  De voorzitter:
  Maar de top 100. Wie worden bij u de top 100?
  De heer Barendregt:
  De criteria daarvoor moeten wij nog ontwikkelen, maar u kunt
  zich voorstellen dat…
  De voorzitter:
  De mensen die er het meest in voorkomen?
  De heer Barendregt:
  De mensen die zich inderdaad schuldig maken aan die vormen van
  criminaliteit die hoog scoren.
  De voorzitter:
  Maar nu is het toch vrij toevallig of ik er nu veel in voorkom
  of weinig.
  De heer Barendregt:
  Dat zou niet… ja…
  De voorzitter:
  Als ik namelijk veel geobserveerd word en als ik een goed
  aantal informanten tegen mij aan heb zitten, kom ik er veel in voor
  c.q. als uit een andere zaak over de tap allerlei interessante
  informatie komt, kom ik er veel in voor, maar als ik het slim
  aanpak natuurlijk veel minder.
  De heer Barendregt:
  Ja kijk, een “dark number” bedoelt u. U kunt mij niet vragen
  welke criminelen er rondlopen die ik niet ken. Met andere
  woorden…
  De voorzitter:
  Ik kan het wel vragen maar u weet het niet.
  De heer Barendregt:
  Ik weet het antwoord niet, inderdaad. Informatie ontstaat en ik
  denk niet, dat er ondanks het feit dat er zich op het gebied van
  verdovende middelen veel aandient… ook informanten; ik hoor wel
  eens dat wij het op dat gebied niet aankunnen… de
  informatiepositie is voldoende…
  De voorzitter:
  “Informatiepositie” is zo’n politiejargonwoord. Het heeft twee
  betekenissen.
  De heer Barendregt:
  Een positie in het criminele milieu middels een informant. Dat
  wordt ermee bedoeld. Dus een bron in het criminele milieu. Dat kan
  op diverse lagen, zoals u weet. Dat op zich is nog geen garantie
  natuurlijk, dat wij met die vorm van criminaliteit de criminaliteit
  gemiddeld scannen die belangrijk zal zijn. Vandaar ook de pogingen
  om ook op andere terreinen de informatieposities te creren.
  De voorzitter:
  Nu hebben we ook nog een systeem van grijze-velders. Wat is een
  grijze-velder?
  De heer Barendregt:
  Een grijze-velder? Puur formeel: de regeling zegt, ik zal het
  proberen te omschrijven, dat er informatie kan zijn over personen,
  waar je nog niet precies zeker van weet of minder zeker van bent
  dat het kan leiden tot benoeming als CID-subject, dat wil zeggen de
  criteria van ernstige criminaliteit, betrokkenheid etcetera waar
  toch de gemiddelde politieman of -vrouw zegt dat die informatie
  niet moet worden weggegooid. Die belandt dus in een zakboekje of
  een PC. Om dat te voorkomen – dat is althans de bedoeling geweest
  om dit zo te regelen – is gezegd, dat dit een grijze-veldsubject
  wordt, althans dat de mogelijkheid daartoe gecreerd wordt om de
  waarborgen maximaal te maken voor bescherming van die gegevens. Dat
  betekent, dat die gegevens een halfjaar mogen worden bewaard en de
  CID eigenlijk de verplichting heeft om actief te kijken of er
  informatie te krijgen is die het beeld bevestigt.
  De voorzitter:
  Hoeveel grijze-veldsubjecten heeft u in Nederland?
  De heer Barendregt:
  Dat weet ik niet. Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Dan
  zou ik in de computer moeten kijken. Een grijze-veldsubject is
  overigens iets wat sinds april formeel in de regeling staat.
  De voorzitter:
  Maar het bestond al eerder. Het werd al eerder zo
  opgeslagen.
  De heer Barendregt:
  Het werd door de regio’s opgeslagen omdat er in 1991 een
  regeling was, die in concept gereed was maar niet is afgekondigd
  omdat de reorganisatie van de politie voor de deur stond. Wij
  hebben toen afgesproken om te handelen conform het grijze veld. Er
  is daarmee ook op privacy-gebied – het is dus op zich niet
  onrechtmatig geweest – wel een model-privacyreglement voor gekomen.
  Pas sinds korte tijd hebben wij in de CID-subjectenindex de
  grijze-veldvermelding. Via een druk op de knop zou ik het kunnen
  zien, maar ik ken het getal niet.
  De voorzitter:
  Het zijn er ongeveer 8000. Wanneer er informatie over je
  bestaat, word je grijze velder. Kom je in zes maanden niet terug,
  dan verdwijn je weer uit de bak. Kom je tweemaal in zes maanden
  voor, dan word je CID-subject. Is dat de praktische regel?
  De heer Barendregt:
  Het is heel lastig om de criteria voor CID-subject in de
  praktijk te interpreteren. De regel spreekt over “ernstige inbreuk
  op de rechtsorde”. Wij kennen n rechtsorde in Nederland, maar de
  inbreuk daarop kan zeer divers zijn. Kortom, er kan regionaal en
  lokaal verschil zijn wat betreft de inbreuk. Je moet al een
  bandbreedte hanteren, voordat je tot benoeming kunt overgaan. Er
  zijn regio’s die via een puntensysteem proberen om de zwaarte van
  het feit in relatie tot de persoon in kaart te brengen. Wij hebben
  met elkaar gepoogd om de criteria landelijk vast te stellen, maar
  dat is niet gelukt omdat het heel lastig is. Dit betekent dat de
  registerbeheerder vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de privacy
  de taak heeft om daarop toe te zien en steeds te bekijken of het
  rechtmatig is. Terugkomend op uw vraag of dit gebeurt, moet ik
  zeggen dat ik het niet weet. Het gebeurt in ieder geval niet bij de
  CRI. Een grijze-veldobject kan een opstap zijn, maar het is een
  veilige opstap.
  De voorzitter:
  Wilt u de praktijk tegenspreken dat wanneer je een keer gemeld
  bent, je dan grijze-velder wordt en wanneer je tweemaal of meer
  gemeld bent, je CID-subject wordt?
  De heer Barendregt:
  Ik spreek dat niet tegen. Ik weet dat het in het land heel
  divers is.
  De voorzitter:
  Kunt een andere praktijk aangeven die dezelfde eenvoudige
  regels heeft? Wij hebben het bij verschillende regio’s
  nagevraagd.
  De heer Rouvoet:
  De ernst van het feit lijkt er bij de tweede melding niet veel
  toe te doen.
  De voorzitter:
  Het is meer de kwantiteit dan dat het er veel toe doet.
  De heer Barendregt:
  In mijn optiek is dit niet de bedoeling van de regeling.
  Tweemaal dezelfde informatie mag natuurlijk niet zwaarder wegen.
  Dit geldt hooguit wanneer het een bevestiging is van die
  informatie. Dan heb je van twee kanten informatie die kan leiden
  tot de hardheid van deze informatie. Dan kan een reden zijn.
  De voorzitter:
  Hoe goed wordt nu nagegaan of je in dat systeem komt of niet.
  Als je eenmaal een CID-subject bent, kom je er niet gauw vanaf. Je
  sleept ook veel contacten van je mee die op zichzelf misschien
  weinig met je criminele handel en wandel te maken hebben, maar als
  jij eenmaal CID-subject bent, blijven die mensen ook vijf jaar
  geregistreerd.
  De heer Barendregt:
  Het gaat aan de ene kant om de opslag van de informatie en aan
  de andere kant om het gebruik daarvan. Op zich hoeft het geen
  bezwaar te zijn als personen bij de politie staan geregistreerd in
  een systeem als contact. Daarover vindt geen verstrekking plaats.
  Wij verstrekken geen informatie over contacten zonder dat er een
  relatie is met het CID-subject. Die relatie moet er altijd
  zijn.
  De voorzitter:
  Het heeft vele gevolgen als iemand CID-subject is. Er kan
  voortdurend een dubbele crossing plaatsvinden. Ik kom bijvoorbeeld
  voor bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, maar hoef nog
  niet verdacht te zijn. Ik word gecrossed met het CID-systeem en dan
  is het raak. In vele andere situaties gebeurt dit ook. Wanneer je
  in dat systeem zit, behoor je tot een heel andere categorie
  mensen.
  De heer Barendregt:
  Je bent een drempel overgegaan.
  De voorzitter:
  Hoe ga je die drempel over? Is daarover goed nagedacht en is
  daar controle op?
  De heer Barendregt:
  Er zijn vier controlemogelijkheden. U moet echter in de
  praktijk bekijken of ze benut worden. Ik ben daar zelf niet bij.
  Het gaat om het moment waarop de informatie binnenkomt en de runner
  die de informatie vastlegt besluit tot benoeming. De
  registerbeheerder is verantwoordelijk op basis van de
  wetgeving.
  De voorzitter:
  Doet die daar veel aan?
  De heer Barendregt:
  Als hij het niet doet, is hij een slechte CID-chef. Voorts noem
  ik de CID-officier van justitie, hoewel die weliswaar geen directe
  toegang heeft. Uiteindelijk noem ik de registratiekamer die een
  toezichthoudende rol heeft. Kortom, er is een aantal
  waarborgen.
  De voorzitter:
  De registratiekamer is een toevalligheid. Ik weet normaal
  gesproken niet dat ik een CID-subject ben. Ik kan het wel bij u
  vragen, maar dan wordt mij gemeld dat in het belang van het
  onderzoek daarover geen mededelingen kunnen worden gedaan. Al sta
  ik niet geregistreerd, ik krijg er toch geen antwoord op.
  De heer Barendregt:
  Als uw informatie gebruikt wordt, is er toch een gerede kans
  dat dit bekend wordt. Het matchen met het MOT (het meldpunt
  ongebruikelijke transacties) kan betekenen dat een transactie
  verdacht wordt. Dat wordt aan de bank gemeld en dat kan weer
  repercussies hebben.
  De voorzitter:
  Stel dat ik een bankrekening heb en dat gemeld wordt dat ik
  verdacht word van ongebruikelijke transacties. Ik vraag de politie
  of ik in het CID-register voorkom. De wet op de politieregisters
  staat dit toe, maar ik krijg hierover geen mededeling als dat in
  het belang is van het onderzoek. Hebt u een voorbeeld uit de
  praktijk over iemand die vroeg of hij een CID-subject is en daarop
  antwoord heeft gekregen?
  De heer Barendregt:
  In de meeste gevallen wordt inderdaad gezegd dat daarover geen
  mededeling wordt gedaan.
  De voorzitter:
  Dat klopt. De registratiekamer speelt misschien een rol wanneer
  een zaak in een tactische fase komt en uit een dossier blijkt dat
  iemand een CID-subject is.
  De heer Barendregt:
  Er zijn meer mogelijkheden. De desbetreffende persoon kan naar
  de registratiekamer toestappen en vragen of zijn eventuele
  registratie terecht is. Hij kan ook naar de Ombudsman gaan.
  De heer Rouvoet:
  U zegt dat zo’n persoon over een drempel is gestapt. Kunt u het
  karakter van die stap verduidelijken? Het gaat niet om verdenking
  van een strafbaar feit en een directe betrokkenheid. Wat is er
  nodig om die drempel over te komen?
  De heer Barendregt:
  Het is niet zozeer een verdenking van een strafbaar feit –
  zoals de regeling stelt – maar van een misdrijf. Dat misdrijf moet
  voldoen aan de criteria van ernstige inbreuk op de rechtsorde qua
  aard, frequentie en organisatie. Het gaat niet om eenvoudige
  misdrijven, maar om serieuze. De regeling stelt “verdacht van of
  betrokken zijn bij of betrokken kunnen worden”. Het kan in principe
  om toekomstige misdrijven gaan. Vroeger werden feiten geconstateerd
  en vond er opsporing plaats met terugwerkende kracht. Je had een
  gepleegd strafbaar feit, historisch vastgesteld en je zocht een
  verdachte daarbij. Tegenwoordig krijg je informatie over personen
  die betrokken zijn bij criminele groepen. Het concrete feit moet je
  nog gaan zoeken. Kortom, het is een andere benadering, maar je komt
  uit op het zelfde begrip “verdachte”. Alleen is de invalshoek
  anders.
  De heer Rabbae:
  Kunt u uit de codering van de informanten afleiden of dezelfde
  informant ingeschreven staat bij meerdere korpsen?
  De voorzitter:
  Ik kom hierop nog terug. Ik wil eerst dit punt afmaken.
  De heer Koekkoek:
  Vormen de grijze-velders een apart bestand?
  De heer Barendregt:
  Automatiseringstechnisch is dit een apart bestand door de
  vermelding “grijze veld” achter de naam. Het creren van aparte
  computerbestanden is, gelet op de techniek, niet wenselijk. Voor de
  registratiekamer is het voldoende indien apart bij de naam
  geregistreerd staat of iemand wel of niet een grijze-velder is. Er
  is een onderscheid in het systeem.
  De heer Koekkoek:
  CID-subjecten en grijze-velders vormen n bestand?
  De heer Barendregt:
  Ze zitten in een computer.
  De heer Koekkoek:
  Maar de grijze-velders hebben een aparte codering?
  De heer Barendregt:
  Ja, herkenbaar.
  De heer Koekkoek:
  Als u de grijze-velders wilt schonen, dan kunt u ze er in een
  keer uithalen.
  De heer Barendregt:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Waarom is het zo lastig om nationale criteria te ontwikkelen
  voor grijze velders respectievelijk CID-subjecten?
  De heer Barendregt:
  Formele criteria staan in de regeling.
  De heer De Graaf:
  U weet dat in Groningen heel andere mensen op een ander niveau
  erin worden gestopt.
  De voorzitter:
  In Groningen kenden we een criminele organisatie van
  graffiti-spuiters die het in Den Haag of Amsterdam nooit gehaald
  had.
  De heer Barendregt:
  Fietsendiefstallen in Appingedam of Amsterdam maken een wereld
  van verschil uit.
  De heer De Graaf:
  De fietsendiefstallen in Appingedam zijn vervelend maar tasten
  de rechtsorde niet aan op het niveau zoals de CID dat bedoelt. Of
  wel?
  De heer Barendregt:
  Duizend fietsendiefstallen in Appingedam kunnen een inbreuk op
  de rechtsorde betekenen. Die gemeenschap kan daardoor verontrust
  raken.
  De heer De Graaf:
  Is dat een ernstig misdrijf?
  De heer Barendregt:
  Het is een misdrijf dat qua aard of frequentie midden in de
  nacht gepleegd, ik chargeer…
  De heer De Graaf:
  Het is leuk dat u de politie van Appingedam in bescherming
  neemt, maar nu even serieus. Waarom is het niet mogelijk dat er
  afspraken over bepaalde soorten delicten worden gemaakt. Als iemand
  op die lijst voorkomt en er bestaat een begin van vermoeden of een
  mogelijke aanwijzing, dan mag je hem opnemen in de lijst van
  grijze-velders.
  De heer Barendregt:
  Het delict waarvan iemand verdacht wordt, kan vaak niet
  concreet worden omschreven. De informatie luidt bijvoorbeeld:
  Pieterse zit in de handel van verdovende middelen. Je kan de
  informatie op grond van artikel “x” van de Opiumwet opnemen, maar
  het is mogelijk dat je Pieterse vervolgens een verdachte maakt in
  de zin van een verboden of een criminele organisatie.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer X komt toch binnen gerelateerd aan iets wat niet
  deugt. Anders is hij voor de CID niet interessant. Dan is er toch
  altijd een eerste aanwijzing dat hij gerelateerd is aan een serieus
  delict? Het kan om drugs gaan, maar het kan ernstiger worden,
  bijvoorbeeld in de richting van artikel 140 georganiseerde
  onderneming. Je kunt dan afspreken dat voor een aantal
  drugsdelicten opname in het register mogelijk is en voor
  fietsendiefstal niet?
  De heer Theeuwes:
  Mag ik proberen hierop een antwoord te geven?
  De heer De Graaf:
  Ik wil graag weten wat de heer Barendregt hierop te zeggen
  heeft.
  De heer Barendregt:
  Bij de totstandkoming van de regeling is hier met name naar
  gekeken. De informatie die wij ontvangen, en dat is het kenmerk van
  inlichtingen, is niet concreet grijpbaar in die zin dat je kunt
  toeschrijven naar een concrete verdenking. Daarom is de
  omschrijving zo ruim. U vindt dit terug in het concept-wetsontwerp
  over het direct afluisteren. Daarin vind je criteria terug met
  betrekking tot kenmerken van deze misdrijven.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat u het wel geprobeerd hebt?
  De heer Barendregt:
  Persoonlijk niet. De regeling is van 1986.
  De heer De Graaf:
  Een paar jaar geleden zijn pogingen ondernomen om tot nationale
  criteria te komen.
  De voorzitter:
  De nieuwe regeling dateert van 1995. U hebt er veel over te
  zeggen.
  De heer Barendregt:
  De behoefte om dat soort informatie op die manier vast te
  leggen, is een praktisch antwoord. Je krijgt informatie die je in
  het systeem wilt vastleggen. Je wilt daarmee werken. Op het moment
  waarop je die beperkt tot concrete feiten, beschik je altijd over
  te weinig feiten. Of je overdrijft, of er zijn er te weinig. Als de
  omschrijving wat ruimer is maar toch voldoet aan criteria die je
  met elkaar formuleert… Want de handel in verdovende middelen als
  omschrijving kan n ons zijn of duizend kilo… Het kan een grote of
  kleine organisatie zijn.
  De voorzitter:
  Handel in verdovende middelen bijvoorbeeld is gewoon een
  strafbaar feit. Het is de vraag of de mensen die bij de CID staan
  geregistreerd niet gewoon verdachten zijn. In ieder geval zijn het
  verdachten van strafbare feiten die waarschijnlijk doorgaan. Ik ben
  in het register niemand tegengekomen die nooit iets gedaan had. Ik
  ben niemand tegengekomen waarbij staat: over twee jaar zal hij
  misschien betrokken zijn bij de diefstal van enkele
  automobielen.
  De heer Barendregt:
  Wij kennen het HKS-systeem indien die informatie gerelateerd
  kan zijn aan strafbare feiten. De drempel daarvoor is lager dan
  voor het CID-systeem. De behoefte aan waarborgen om de informatie
  goed op te slaan en te behandelen heeft tot deze definitie
  geleid.
  De heer Theeuwes:
  Ik zal proberen hier nog een aanvullende opmerking op te maken.
  De lokale interpretatie van de rechtsorde zijn wij eigenlijk wel
  verplicht erin te houden. We hebben gezegd: de rechtsorde in
  Groningen is de rechtsorde in Amsterdam niet…
  De voorzitter:
  O nee?
  De heer Theeuwes:
  Jawel, natuurlijk wel. De rechtsorde in Nederland is hetzelfde,
  maar de manier waarop…
  De voorzitter:
  U zou bijna de kraker herhalen die zegt “Uw rechtsorde is de
  mijne niet”.
  De heer De Graaf:
  Dat heb ik meneer in ieder geval nog niet horen zeggen!
  De voorzitter:
  Natuurlijk niet!
  De heer Theeuwes:
  Nee, maar er is een verschil in beleving ten aanzien van de
  ernst van de inbreuk op die rechtsorde in verschillende delen van
  het land. Wat zich verzet tegen een limitatieve opsomming van
  strafbare feiten of eventuele strafbedreiging is het gegeven, dat
  daar niet soepel iets aan kan worden toegevoegd op een moment, dat
  wij met zijn allen vinden dat iets zeer ernstig is.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik niet.
  De heer Theeuwes:
  Ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb even – voor zover ik de
  kans kreeg – naar de vorige spreker zitten luisteren. Hij had het
  over een milieudelict, dat wij allemaal steeds erger beginnen te
  vinden. Hij verwees daarbij naar een betrekkelijk geringe
  strafbedreiging voor illegale handel in bedreigde uitheemse
  diersoorten.
  De heer De Graaf:
  De criteria zijn steeds aan te passen, hoor! Al naar gelang de
  eisen van de tijd. Dat is het probleem niet, natuurlijk!
  De heer Theeuwes:
  Op dit moment hebben wij dat probleem niet. Op dit moment is
  het mogelijk om in een CID-administratie iets op te nemen ten
  aanzien van mensensmokkel, waar ook niet zo’n geweldige
  strafbedreiging tegen is.
  De voorzitter:
  Het kan in Nederland toch niet zo zijn, dat er bepaalde
  verschillende rechtsordes zijn? Dan is het toch in geheel Nederland
  zo? Als wij milieu erg vinden, vinden wij dat in heel Nederland
  erg. Wat niet zo kan zijn – lijkt mij – dat als ik in Appingedam
  woon, ik er veel eerder in kom te staan als ik knoei met mijn afval
  als bedrijf dan wanneer ik in Amsterdam zit. Dat kan toch
  niet!
  De heer Theeuwes:
  Toch zou het mij niets verbazen als dat het geval is!
  De voorzitter:
  Mij ook niet!
  De heer De Graaf:
  Dat hebben wij al geconstateerd!
  De voorzitter:
  Mij ook niet, maar daarom vraag ik u juist of daar enige
  verdere controle op is.
  De heer Theeuwes:
  Wij hebben geprobeerd om tot een eensluidend lijstje te komen.
  Wij hebben geprobeerd criteria vast te stellen en daarmee af te
  vinken wanneer iemand het CID-systeem ingaat. Wij zijn er niet
  uitgekomen.
  De heer De Graaf:
  Wie is “wij”?
  De heer Theeuwes:
  Een hoeveelheid CID-chefs, bij elkaar geroepen om te proberen
  dat voor elkaar te krijgen. Niet eenmaal, maar diverse keren hebben
  wij dat geprobeerd. Dan had je daar een CID-chef aan tafel van
  Limburg-Noord of Limburg-Zuid, uit het oosten van het land en een
  uit Amsterdam en dan zegt er een, dat hij er nooit aan zou beginnen
  om die meneer in een CID-systeem te zetten. Dan zei een ander, dat
  het bij hem hoogst ernstig is en dat die meneer bij hem wel in het
  systeem zou komen.
  De voorzitter:
  Wat vonden ze in Drenthe en Groningen hoogst ernstig wat de
  rest er niet in zet?
  De heer Theeuwes:
  Ik zou kunnen verwijzen naar een redelijk georganiseerde
  diefstal van vee uit de weide in het noordoosten van Nederland. Dat
  kan daar een aardige impact hebben op de lokale rechtsorde, terwijl
  dat wellicht in de omgeving van Den Haag wat minder het geval
  is.
  De voorzitter:
  Daar is ook minder vee. Maar goed. U bent er dus mee bezig
  geweest maar het is niet opgelost.
  De heer Theeuwes:
  Nee.
  De heer Barendregt:
  Nee, het concreet vertalen in afspraken, in puntensystemen,
  etcetera is niet gelukt. Dus blijft de regeling als
  uitgangspunt.
  De heer Rouvoet:
  Hebt u de hoop opgegeven of moet het nog wel gebeuren,
  bijvoorbeeld via de wetgever?
  De heer Barendregt:
  Ik wens u veel succes toe als het u lukt!
  De heer Rouvoet:
  Ik vraag of u het nodig vindt dat het geregeld wordt.
  De heer Barendregt:
  Ik denk niet dat wij… uiteraard moeten wij proberen een
  poging te doen, want het getuigt van zorgvuldigheid… maar ik
  denk, dat er altijd een spanning zit tussen algemene omschrijvingen
  en concrete toepassing. Het beschrijven, concreter dan nu zal heel
  lastig zijn.
  De heer Vos:
  Ik wil nog een vraag stellen over het gebruik van een
  CID-bestand, het subjectenbestand en het grijze-veldbestand. Worden
  beide bestanden onafhankelijk opgevraagd of wordt over het algemeen
  het CID-subject opgevraagd en krijgt de aanvrager in n pakket een
  trits grijze-velders erbij?
  De heer Barendregt:
  In de regel wordt gevraagd of meneer X voorkomt in het systeem.
  Aan de hand van de vraagstelling wordt beoordeeld of verstrekt mag
  worden. Dan speelt de formele kant, het doel van de verstrekking.
  Een grijze-veldsubject of een CID-subject: het is allebei
  informatie die verstrekt mag worden. Het gaat om de concrete naam
  en de concrete persoon. Die kan f grijze-veldsubject zijn f
  CID-subject, of allebei uiteraard.
  De heer Vos:
  Maar ik kan mij voorstellen dat bij een grijze-veldsubject nog
  gevoeliger ligt om daaruit te putten dan een CID-subject. Ik vraag
  me dan af, omdat er in het bestand een wat onduidelijke scheiding
  bestaat, of je wellicht het totaal van grijze-velders eromheen als
  het ware gratis meekrijgt als je een CID-subject opvraagt.
  De heer Barendregt:
  Nee, want elk subject is eigenlijk apart bevraagbaar en levert
  een apart antwoord op. Het is meneer X die wel of niet
  voorkomt…
  De voorzitter:
  In de verstrekking maakt het toch helemaal niets uit in de
  praktijk?
  De heer Barendregt:
  Neen, het gaat om het gebruik van de informatie. De
  verstrekking is hetzelfde. Alleen wat je er vervolgens mee
  kunt…
  De voorzitter:
  Het is vaak toch ook helemaal niet terug te zien? Sommige
  regio’s hebben het toch ook niet ingevuld, dat grijze veld?
  De heer Theeuwes:
  Niet alle regio’s hebben het grijze-veldregister.
  De voorzitter:
  De helft toch maar, of zo?
  De heer Theeuwes:
  Ik dacht, dat het inderdaad iets van de helft was die inmiddels
  een grijze-veldregistratie heeft.
  De voorzitter:
  Mag ik verder gaan? Hoe actief bent u in het zelf verstrekken,
  dat wil zeggen zonder dat het gevraagd wordt, aan regio’s van de
  informatie die u heeft?
  De heer Barendregt:
  Vrij actief. Ik zou bijna zeggen, dat het op dit moment onze
  belangrijkste taak is. Als wij informatie binnenkrijgen die – zoals
  wij het noemen – gerelateerd kan worden, in verband kan worden
  gebracht met informatie die al in de regio’s bekend is, verstrekken
  wij door. Eigenlijk is het gouden principe, dat wij als CRI niet
  meer informatie moeten hebben dan de regio’s, tenzij het echt
  nationaal en niet regionaal te plaatsen valt.
  De voorzitter:
  Wij komen steeds tegen de vraag en de omschrijving van twee
  begrippen en wel “CID-status” en “CID-matig”. Wanneer heb je nu een
  “CID-status”?
  De heer Barendregt:
  Het zijn begrippen waarvan ik altijd vraag om die toe te
  lichten. Ik begrijp dat “CID-status” inhoudt het hebben van een
  eigen CID en het hebben van een eigen CID betekent volgens de
  regeling het mogen opslaan, verstrekken en gebruik maken van
  CID-informatie. Het hebben van een CID-kaartenbak is, zo zou ik
  zeggen, het belangrijkste kenmerk.
  De voorzitter:
  En het kunnen kijken in de kaartenbak van anderen.
  De heer Barendregt:
  Het belangrijkste daarin is – vind ik persoonlijk maar ik
  bekijk het vanuit de nationale optiek – de uitwisseling tussen
  CID’s. Als je een CID-status hebt, dus een eigen CID, is dat
  gemakkelijker.
  De voorzitter:
  Nu is er een groot pleidooi van velen om bijvoorbeeld de FIOD,
  de Economische Controledienst en de AID de CID-status te geven.
  Bent u daarvoor?
  De heer Barendregt:
  Ik ben daar een voorstander van, mits inderdaad de voorwaarden
  en de waarborgen aanwezig zijn.
  De voorzitter:
  Aan de andere kant kunnen medewerkers van de FIOD toch ook
  bijvoorbeeld in het kader van een bepaald onderzoek CID-informatie
  krijgen?
  De heer Barendregt:
  Klopt. De wet verzet zich er niet tegen om op ad-hocbasis
  informatie uit te wisselen. “Uitwisselen” is een verkeerd woord.
  Het gaat om het verstrekken van informatie aan elkaar.
  De voorzitter:
  Vindt u dat de kernteams een aparte CID moeten hebben?
  De heer Barendregt:
  Dat is op dit moment een belangrijk punt. Ik vind dat het
  inderdaad tijd wordt om ze die CID te geven, omdat er behoefte aan
  is. Er is vraag naar. Wat praktisch nodig is, moeten we regelen. Ik
  weet dat er ook mensen zijn die de kernteams zo dicht mogelijk bij
  hun eigen regio willen houden.
  De voorzitter:
  Het is meer een kwestie van of een regio goed zicht wil houden
  op wat haar kernteam doet dan om te zeggen dat er geen eigen
  CID-status komt. Dan kun je minder afschermen.
  De heer Barendregt:
  Daar waar een kernteam heel dicht tegen een regionaal korps,
  het kernkorps met een kernteamfunctie aanzit, zou het dus niet
  nodig hoeven te zijn.
  De heer Rabbae:
  Vindt u dat het Landelijk Rechercheteam een eigen CID moet
  hebben?
  De heer Barendregt:
  Ik vind dat de opslag van de informatie van ook het Landelijk
  Rechercheteam niet apart in allerlei CID-matige systemen moet
  worden opgeslagen. We praten over nationaal relevante informatie.
  Het LRT is een onderdeel van, althans wordt ondergebracht bij het
  Korps Landelijke Politiediensten. Die heeft de CRI, maar ook de
  Divisie Mobiliteit die een landelijke en national functie heeft,
  dus qua informatie moet je dat niet al te gedifferentieerd doen.
  Aan de operationele kant van het CID-werk – maar daar heb je geen
  eigen CID voor nodig, het CID-matig werken, dat wil zeggen het
  inwinnen van informatie met CID-doeleinden – zal het LRT wel
  behoefte hebben.
  De voorzitter:
  Dus nu krijgen wij die andere geheimzinnige term “CID-matig
  werken”. Wat is dat?
  De heer Barendregt:
  Naar mijn beschouwing is dit, dat het uitoefenen van de
  CID-taak niet iets is wat alleen de CID moet doen. Hooguit
  kwalitatief…
  De voorzitter:
  Maar wat is “CID-matig werken”?
  De heer Barendregt:
  Dat tracht ik uit te leggen. Het “CID-matig werken” is
  eigenlijk het uitoefenen van de functie van het CID-werk, het
  inlichtingen inwinnen over criminelen. Dat kan beginnen bij elke
  collega in uniform, maar het kan ook door een informant zijn of
  door observatie. Het is informatie inwinnen over CID-subjecten, dat
  is CID-matig werken.
  De voorzitter:
  Maar het wordt toch ook in de betekenis gebruikt dat
  “CID-matig” staat voor “geheim”, staat voor “afscherming”?
  De heer Barendregt:
  Dat is de traditionele, de ouderwetse benadering dat het
  CID-werk alleen maar bronafscherming is. Het is een volkomen
  verkeerd begrip.
  De voorzitter:
  Een verkeerd begrip?
  De heer Barendregt:
  Ja. Het is te eng benaderd.
  De voorzitter:
  Maar de bron moet u toch afschermen?
  De heer Barendregt:
  Ja, wij moeten bronnen afschermen, maar er is meer informatie
  dan van informanten.
  De voorzitter:
  Dus in feite wilt u van de CID niet meer de informantenbak
  maken maar u wilt er echt het betere intelligencesysteem, het
  inlichtingensysteem van maken.
  De heer Barendregt:
  Zo is het altijd bedoeld geweest en zo bedoel ik het nog
  steeds, ja.
  De voorzitter:
  Aan de andere kant: in Nederland willen wij eigenlijk toch niet
  een binnenlandse inlichtingendienst? Of wel misschien? Ik weet het
  niet. Misschien is het ook geen slecht idee.
  De heer Barendregt:
  Zolang er criminaliteit wordt bestreden en zolang er politie
  is, is er behoefte aan inlichtingen, aan informatie. Vandaar dat ik
  nogmaals zeg, dat het begrip “intelligence” een beter begrip is:
  alle informatie die kan leiden tot het aanpakken van de
  criminaliteit – op de hoek van de straat of via methodieken – is
  dus inlichtingenwerk. Daar zul je op moeten sturen en daar zul je
  randvoorwaarden voor moeten invullen. Een waarborg om dat goed te
  kunnen doen, is controle en toezicht op de opslag van de informatie
  en de verstrekking van de informatie.
  De voorzitter:
  Meneer Theeuwes, werkt het informantencoderingssysteem?
  De heer Theeuwes:
  Ik werk er zelf nooit mee, maar ik hoor er ook geen klachten
  over. Ik neem dus aan, dat het goed functioneert.
  De heer Barendregt:
  Zelfs in het buitenland. Ik zal u een voorbeeld geven. Een
  informant die bij ons op de zwarte lijst was geplaatst, diende zich
  aan in Duitsland. Duitsland informeerde bij ons en wij konden
  Duitsland zeggen, dat die informant inderdaad onbetrouwbaar
  was.
  De voorzitter:
  Het werkt zo, dat elke CID als het ware een code moet geven
  voor een informant. Die wordt bij u ingevoerd en bij u wordt
  gecheckt of hij niet al ergens anders wordt gerund.
  De heer Barendregt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Meneer Theeuwes, komt het voor dat bij u politiemensen als
  informant eruit komen?
  De heer Theeuwes:
  Vanaf de start… wij zijn samen begonnen bij die Afdeling
  Cordinatie Criminele Inlichtingen, waar in hoofdzaak de taken van
  de Landelijke Criminele Inlichtingendienst worden verricht… zijn
  wij tegenstander van die methode. Wij hebben dat uitgedragen in de
  richting van de RCID-chefs en op themadagen en uiteindelijk is naar
  mijn mening bij iedereen doorgedrongen, dat dat een methode is die
  niet kan.
  De voorzitter:
  Maar we komen wel links en rechts voorbeelden tegen.
  De heer Theeuwes:
  Het zou kunnen. Wij hebben geprobeerd… in diverse sessies van
  voorlichting en ook in participatie op de Rechercheschool bij het
  geven van cursussen aan aankomende CID’ers of mensen die iets meer
  zicht willen hebben op wat een CID allemaal doet, komt dat telkens
  ter sprake. Het is iets wat niet kan. De politieman maakt een
  proces-verbaal van zijn bevindingen.
  De voorzitter:
  Maar uit het informantencoderingssysteem kan je dat op zichzelf
  niet halen, want je kunt niet zien wat het beroep van iemand is. U
  hebt er geen check op, landelijk want u kent immers de namen van
  die informanten niet.
  De heer Barendregt:
  Nee, het zijn codes voor ons. Welke namen erachter zitten, weet
  alleen de regio.
  De voorzitter:
  Wilt u het ook zo houden dat u niet weet wie informant is in
  Nederland en alleen een codering heeft? Of zou u een centraal
  informantensysteem willen hebben?
  De heer Barendregt:
  U stelt nu de vraag of de CRI daar actiever in moet zijn.
  De voorzitter:
  Neen, ik vroeg of u het wilde hebben?
  De heer Barendregt:
  Maar ik trek het wat breder, met uw permissie. De filosofie van
  de CRI- en van de NCID-taak is dat wij facilitair ondersteunend
  zijn. Kortom, want het land wil, dat doen wij. Wij hebben
  natuurlijk wel onze eigen mening en onze eigen verantwoordelijkheid
  maar tot nu toe is het niet de visie geweest dat wij er actief op
  gaan sturen.
  De voorzitter:
  Daar komt u in de supergevoeligheden?
  De heer Barendregt:
  Ja… supergevoelig… ik ben daar zelf niet zo gevoelig voor,
  want het is meer een kwestie van elkaar vertrouwen en goede
  waarborgen. De gevoeligheid is voor mij geen criterium. Het gaat
  mij om het resultaat.
  De voorzitter:
  Komt het vaak voor dat informanten elders geregistreerd
  staan?
  De heer Barendregt:
  Het systeem geeft op zichzelf niet de waarborg dat een dubbele
  melding wordt tegengegaan. Het is mogelijk dat er een andere naam
  achter zit.
  De voorzitter:
  Wordt wel eens uitgeprobeerd of iemand al elders staat
  vermeld?
  De heer Barendregt:
  Dan schenden wij het vertrouwen. Afgesproken is dat, en dat is
  een van de waarborgen, een beperkt aantal mensen binnen de regio –
  het zijn er zelfs maar twee – een dergelijke vraag mag stellen.
  Alleen de CID-chef, zijn vervanger of aangewezen mensen (hooguit
  twee) kunnen de CRI bellen met deze vraag.
  De voorzitter:
  U beschikt over een zwarte lijst met informanten. Staan daar de
  mensen met naam en toenaam op?
  De heer Barendregt:
  Ja, hoewel ze sinds kort gecodeerd zijn. Het bezwaar van het
  verspreiden van de naam is dat ook bekend wordt dat iemand in het
  verleden als informant is opgetreden. Al is hij nu onbetrouwbaar,
  dan wil dat niet zeggen dat hij dat in het verleden ook was.
  De voorzitter:
  Hoeveel mensen staan er op die lijst?
  De heer Barendregt:
  Het zijn drie A4-tjes vol. Ik denk dat het om 120 130 mensen
  gaat.
  De voorzitter:
  Dat is zeer beperkt. Je moet het erg bont maken, wil je op die
  lijst komen.
  De heer Rabbae:
  Hebt u ooit achteraf geconstateerd dat dezelfde informant in
  twee verschillende regio’s actief is geweest terwijl dat uit de
  codering niet duidelijk bleek?
  De heer Barendregt:
  Ik heb daar niet direct een voorbeeld van. Als twee regio’s
  daar achter komen, regelen ze dat meestal onderling. Dat wordt ons
  niet gemeld. Als een regio geen melding heeft gedaan, ligt de fout
  aldaar. Als beide regio’s een melding hebben gedaan, dan hebben wij
  al gecordineerd. Dan is het niet mogelijk dat die informant door
  twee regio’s wordt gerund.
  De voorzitter:
  Ik wil graag met de heer Theeuwes het geven van informatie aan
  en de contacten met het buitenland bespreken. Komt alle
  politie-informatie aan het buitenland bij u langs?
  De heer Theeuwes:
  Neen, niet alle politie-informatie aan het buitenland komt bij
  de CRI langs.
  De voorzitter:
  Kunnen politiekorpsen direct die informatie leveren?
  De heer Theeuwes:
  Strikt volgens de regeling, zoals neergelegd in het besluit
  politieregisters, moet alle politie-informatie langs de CRI
  gaan.
  De voorzitter:
  Waarom gebeurt dat niet?
  De heer Theeuwes:
  Het apparaat van de CRI is daarvoor veel te klein. De regionale
  korpsen in Nederland zijn misschien niet op de hoogte van deze
  kleine bepaling in artikel 13 van het besluit
  politieregisters.
  De voorzitter:
  Waarom wordt daar dan niet de hand aan gehouden en aan andere
  dingen wel? Of zegt u dat de regels onwerkbaar zijn?
  De heer Theeuwes:
  Dit is een voorbeeld waarbij de consequenties van regelgeving
  niet zijn overzien. Ik voeg hieraan onmiddellijk toe dat in
  hetzelfde artikel een zekere mate van vrijheid wordt gegeven aan
  regio’s.
  De voorzitter:
  Voor de grensstreek.
  De heer Theeuwes:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe controleer je of de informatie die je geeft nog rechtmatig
  gebruikt wordt en of de informatie die je krijgt, rechtmatig
  verkregen is? Nederland is in Europa het enige land met een
  CID-systeem met een waardering van soms heel gevoelige informatie.
  In het buitenland bestaat dit niet.
  De heer Theeuwes:
  Niet overal. Er zijn landen die waarde aan hun informatie
  toekennen door middel van dit systeem. Uit een gesprek met
  liaison-officieren bleek mij dat het in Engeland gebruikelijk is om
  waardering van informatie en de bron toe te kennen.
  De voorzitter:
  Is er praktische controle op wat er in- en uitgaat? Wat gebeurt
  daarmee en hoe is de informatie verkregen?
  De heer Theeuwes:
  Internationale samenwerking is een kwestie van
  professionaliteit en vertrouwen. Wij spreken nu over het
  vertrouwensbeginsel.
  De voorzitter:
  Hebt u enige controle op dat vertrouwen?
  De heer Theeuwes:
  Als het enig doel dient, kan ernaar worden genformeerd. Je
  stelt echter wel op dat zelfde moment de vertrouwensvraag.
  De voorzitter:
  Ik zal een voorbeeld geven dat uit het besluit politieregisters
  volgt. Politie-informatie vanuit Nederland mag niet verstrekt
  worden aan een land dat die eventueel voor politieke processen
  gebruikt. Met bijvoorbeeld Pakistan willen wij goede betrekkingen
  blijven houden. Men kan dan nooit stellen dat de informatie wel mag
  worden gebruikt, maar nooit voor een politiek proces.
  De heer Theeuwes:
  Die voorwaarden kunnen wel degelijk gesteld worden.
  De voorzitter:
  Maar doet u dat ook? Ik kreeg de indruk dat u zei: als we
  praktisch willen werken, moeten we daar niet te moeilijk over doen,
  anders krijgen we niets meer binnen.
  De heer Theeuwes:
  Als het gaat om het verstrekken van informatie en het vermoeden
  bestaat dat die gebruikt kan worden voor politieke doeleinden, mag
  niet tot verstrekking worden overgegaan
  De voorzitter:
  Maar als u wel tot verstrekking overgaat, zegt u dat er dan
  bij?
  De heer Theeuwes:
  Neen, we geven geen lijstje met voorwaarden als: u mag de
  informatie niet gebruiken voor een ander doel, ook mag u die niet
  in een computerbestand stoppen voor gebruik over een paar jaar,
  enz.
  De voorzitter:
  U zet er bij wijze van spreken wel een stempel op met: “police,
  use only”… Anders moet het via een rechtshulpverzoek.
  De heer Theeuwes:
  Inderdaad, de verstrekking op grond van het besluit
  politieregisters is bestemd voor informatie aan het buitenland voor
  opsporingsdoeleinden.
  De heer Vos:
  Welke landen vertrouwt u in ieder geval?
  De heer Theeuwes:
  De landen waarmee we vriendschappelijke betrekkingen
  onderhouden en waarmee we een rechtshulpverdrag hebben
  gesloten.
  De heer Vos:
  Kunt u wat voorbeelden noemen?
  De heer Theeuwes:
  Alle landen van Europa waarmee we een Europees
  rechtshulpverdrag hebben gesloten.
  De heer Barendregt:
  Waar de privacy-regeling vergelijkbaar is f waar de conventie
  van Straatsburg is ondertekend.
  De voorzitter:
  Welke kwalificering krijgt de buitenlandse politie-informatie
  die in ons CID-systeem terechtkomt?
  De heer Theeuwes:
  De buitenlandse informatie die bijvoorbeeld door buitenlandse
  liaison-officieren die hier zijn gestationeerd wordt geleverd of
  die anderszins op ons afkomt proberen we van een codering te
  voorzien. De CID-chef waar die informatie terechtkomt, heeft
  behoefte aan deze codering en er ontstaat enige mate van zekerheid
  omtrent de waarde daarvan. Maar dit is niet altijd mogelijk. De
  eerste vraag bij de levering van dit soort buitenlandse informatie
  is altijd: wat is de waarde en hoe ben je er aan gekomen? Dat geeft
  een indicatie. Als een antwoord is verkregen uit het land waar de
  informatie vandaan komt, is het mogelijk om er een codering aan toe
  te kennen.
  De voorzitter:
  U zei daarnet dat dit op basis van vertrouwen gaat.
  De heer Theeuwes:
  Het is professioneel om aan buitenlandse liaison-officieren die
  hier gestationeerd zijn te vragen hoe de informatie tot stand is
  gekomen. Het is ook een gebruikelijke vraag van een buitenlandse
  liaison-officier die hier CID-informatie krijgt.
  De voorzitter:
  Krijgt die informatie altijd A1?
  De heer Theeuwes:
  Neen, dat kan diverse coderingen betreffen.
  De voorzitter:
  Tot en met X4?
  De heer Theeuwes:
  Als er niets over te zeggen valt en de waarde is niet te
  schatten, wordt het X4.
  De voorzitter:
  U bent in het buitenland liaison-officier geweest. In Nederland
  zijn er buitenlandse liaison-officieren. Weet u precies wat die
  doen?
  De heer Theeuwes:
  Niet tot in detail.
  De voorzitter:
  Moeten zij u alles melden wat zij hier aan opsporings- en
  inlichtingenactiviteiten inwinnen?
  De heer Theeuwes:
  Ze worden geacht dat te doen.
  De voorzitter:
  Maar ze doen het niet altijd.
  De heer Theeuwes:
  Er is geen sprake van een verplichting, ze worden geacht dat te
  doen. In Europees verband is er een raamregeling tot stand gebracht
  met betrekking tot de posting for liaison-officers. Per land in
  Europa bestaat de vrijheid om daar nadere voorschriften aan te
  verbinden. Ook Nederland heeft daartoe een poging ondernomen.
  De voorzitter:
  Een poging?
  De heer Theeuwes:
  Ja, ik spreek over een aantal jaren geleden. Ook de CRI is
  betrokken geweest bij het tot stand brengen van een hoeveelheid
  voorschriften waarmee we de liaison-officieren kunnen controleren.
  Destijds werd die wens uitgesproken naar aanleiding van incidenten
  met buitenlandse liaison-officieren hier.
  De voorzitter:
  Wat voor incidenten?
  De heer Theeuwes:
  Ik herinner me incidenten met de Amerikaanse collega’s op het
  terrein van het zelfstandig runnen van informanten en een affaire
  waarbij de Canadese collega informatie die hem in Nederland ter ore
  was gekomen had gebruikt om een hasj-zaak in de richting van Canada
  op te zetten. Dat was destijds aanleiding tot het stellen van
  vragen in de Tweede Kamer. Toen zijn er pogingen ondernomen om
  voorschriften tot stand te brengen om dit wat strakker te
  krijgen.
  De voorzitter:
  Dat is niet gelukt.
  De heer Theeuwes:
  Het is geen instrument waarmee de CRI de buitenlandse
  liaison-officieren krachtdadig kan controleren op hun
  handelen.
  De voorzitter:
  Er kunnen dus opsporingsacties zijn waarvan u geen kennis
  hebt.
  De heer Theeuwes:
  In de richtlijnen zit een zekere mate van
  vrijblijvendheid.
  De voorzitter:
  Te vrijblijvend, volgens u.
  De heer Theeuwes:
  Sinds die tijd zijn er geen noemenswaardige incidenten
  geweest.
  De voorzitter:
  Runt de DEA hier zelf informanten?
  De heer Theeuwes:
  Als men zich aan de richtlijn houdt, moet dat ons verteld
  worden.
  De voorzitter:
  Ik doel op de Amerikaanse Drug Enforcement Administration en ik
  vroeg of men daar in Nederland informanten runnen.
  De heer Theeuwes:
  Ik weet dat niet.
  De heer De Graaf:
  Dat vraagt u ze ook niet.
  De heer Theeuwes:
  Een aantal collega’s bij de CRI is betrokken bij de
  rechtstreekse begeleiding van alle buitenlandse liaison-officieren.
  Er zitten 25 buitenlandse collega’s in Nederland die voornamelijk
  in Den Haag zijn gestationeerd. Vijf collega’s bij de CRI, waarvan
  drie fulltime, zijn bezig met de begeleiding.
  De heer De Graaf:
  Ik kan me voorstellen dat u dat weet waarmee de CRI samenwerkt.
  De DEA is niet een van de kleinste.
  De heer Theeuwes:
  Ik heb daar geen navraag naar gedaan. Ik zal hierop een
  toelichting geven. Het is niet mijn dagelijks werk om met de
  buitenlandse collega’s bezig te zijn.
  De voorzitter:
  U bent toch het hoofd van de mensen die dat wel doen?
  De heer Theeuwes:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dan moet ik dat misschien aan de heer Barendregt vragen. Die is
  het hoofd van iedereen die dit werk doet.
  De heer Theeuwes:
  Hij heeft in ieder geval meer met de operationele sturing te
  maken.
  De heer Barendregt:
  Sinds kort zit ik de vergaderingen voor en ben ik operationeel
  verantwoordelijk voor de liaison-begeleiding. Ik weet ook niet of
  de DEA informanten runnen. Ik heb daar te kort zicht op, maar ze
  worden geacht dit niet te doen.
  De voorzitter:
  Ze worden geacht het niet te doen, dat is duidelijk. Behoort
  dit tot het gebied waarover men elkaar geen vragen stelt?
  De heer Barendregt:
  Wij hebben toevallig gisteren vijf nieuwe liaisons toegesproken
  en de situatie in Nederland uitgelegd. Wij hebben ze duidelijk de
  richtlijnen voorgehouden. In de richtlijnen staat dat ze geacht
  worden zelfstandig geen informanten te runnen. Doen ze het toch,
  dan hebben we een diplomatiek probleem.
  De heer Vos:
  Ik wil hier nog even een vraag over stellen, want ik vind het
  antwoord wel heel subtiel. U zegt, dat u denkt van niet maar u weet
  niet of de DEA hier wellicht informanten runt. Denkt u het
  wel?
  De heer Barendregt:
  Ik herinner mij de afspraken die destijds zijn gemaakt. In de
  richtlijnen staat, dat ontmoetingen met personen in Nederland met
  de liaisons wel mogelijk zijn – dat kunnen dus ook informanten zijn
  – maar op het moment dat die informanten in Nederland actief zijn
  met betrekking tot Nederlandse misdrijven, moeten zij dat melden
  aan of de regio of aan de CRI. Kortom, een Amerikaanse collega kan
  best op Schiphol een ontmoeting hebben met een informant maar op
  het moment dat het Nederlandse raakvlakken heeft, moet hij dat
  melden. Ik ken geen gevallen, dat het gebeurd is en dat het niet
  gemeld is.
  De heer Vos:
  U heeft er geen wetenschap van maar u verwacht, dat het wel
  gebeurt?
  De heer Barendregt:
  Nee, ook dat kan ik het niet zeggen. Dan zal ik het moeten
  vragen.
  De voorzitter:
  Weet u van enige buitenlandse actie in Nederland waar u niet
  van op de hoogte was gesteld, die wel direct ook de Nederlandse
  opsporing raakt?
  De heer Barendregt:
  Nee. Alleen gevallen die de heer Theeuwes noemde en die geleid
  hebben tot inderdaad het signaleren.
  De voorzitter:
  U kent geen acties van buitenlandse politiemensen, van
  buitenlandse diensten in Nederland die bij u niet zijn aangemeld en
  waar u achteraf toch van weet?
  De heer Barendregt:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat kan ik mij niet voorstellen. Laat ik het dus nog n keer
  precies formuleren. Draagt u achteraf kennis van acties van
  buitenlandse politiediensten in Nederland, die u van tevoren niet
  zijn gemeld?
  De heer Barendregt:
  Die de CRI niet zijn gemeld? Dat is een nuance dan, want het
  kan ook aan een korps zijn gemeld. Er zijn zaken die…
  De voorzitter:
  Die de CRI niet zijn gemeld. Dan gaan we straks nog even vragen
  over de korpsen.
  De heer Barendregt:
  Neen, ik kan op dit moment geen…
  De voorzitter:
  Er hebben zich verder geen incidenten meer voorgedaan?
  De heer Barendregt:
  Neen, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik weet dat
  niet.
  De heer Vos:
  In de afgelopen maanden heb ik het uitgangspunt binnen de
  politie geleerd: als je niet kijkt, zie je ook niets. Daarom wil ik
  ook vragen of u er aandacht voor heeft. Heeft u aandacht voor het
  risico dat mogelijk door de DEA hier informanten gerund
  worden?
  De heer Barendregt:
  Nogmaals, ik ben sinds kort degene die ook medeverantwoordelijk
  is voor de liaisons in Nederland. Voor die tijd zat ik in dezelfde
  positie als de heer Theeuwes. U kunt die vraag beter stellen aan
  degene die wel verantwoordelijk is voor de begeleiding van die
  liaisons. Ik ben het pas sinds kort. Ik zal er oog voor hebben.
  Sterker nog, ik heb er oog voor.
  De voorzitter:
  Dus de conclusie tot nu is, dat er een convenant is dat u naar
  uw eigen mening te weinig greep geeft op de situatie. U weet niet
  precies hoe de situatie is. We zullen het dan ook nog vragen aan
  degenen die voor de infiltratie in Nederland verantwoordelijk zijn
  en trachten het te vragen aan de DEA zelf. Is het met andere
  liaisons dezelfde situatie?
  De heer Barendregt:
  Ik praat over alle liaisons.
  De voorzitter:
  Dan is het natuurlijk ook nog mogelijk, dat de liaisons direct
  met de korpsen contact hebben.
  De heer Barendregt:
  Ja, dat voorbeeld gaf ik u daarnet. Dat is dus mogelijk.
  De voorzitter:
  Daar heeft u verder geen zicht op?
  De heer Barendregt:
  Daar hebben we niet altijd zicht op. Wij trachten wel – ik zal
  proberen dat nog strakker te doen – om die liaisons aan ons te
  binden met goede afspraken, zodat het wel gebeurt. Nogmaals, echt
  dwingen – wat de heer Theeuwes zegt – lukt echt niet.
  De voorzitter:
  Aan de andere kant is het natuurlijk ook de praktijk binnen de
  politie, dat het politiewerk wel kan ophouden als elke politieman
  niet iemand heeft die hij in Frankfurt, Aken, Keulen of Londen
  kent. Dat horen wij vaak. Als ik alles bureaucratisch zou moeten
  doen, kunnen wij de opsporing wel staken.
  De heer Barendregt:
  U geeft terecht aan, dat ook de CRI niet altijd bij de
  operationele samenwerking is. Sterker nog, de heer Theeuwes gaf ook
  aan dat dit bijna onmogelijk zou zijn. Op het moment dat de
  contacten zijn gelegd met de liaison en het korps of met het korps
  in Engeland of Amerika dat de zaak daar draait, houdt de rol op.
  Maar de lijn is gelopen en wij worden geacht kennis te nemen van de
  afloop van dit soort berichten.
  De voorzitter:
  Kunt u zich er wat bij voorstellen dat er vanuit de politiek
  anders wordt aangekeken tegen het uitwisselen van “zachte”
  informatie dan als rechercheur in moordzaak X, Y of Z of de lopende
  drugszaak B: gewoon samenwerken ook via de telefoon?
  De heer Barendregt:
  Ja, maar die informatie kan net zo “zacht” zijn als
  CID-informatie. Het gaat om informatie over personen.
  De voorzitter:
  Dan nog de vraag van de grensoverschrijdende observatie. Weet u
  wanneer in Nederland buitenlandse observatieteams rondrijden c.q.
  Nederlandse teams naar het buitenland gaan?
  De heer Barendregt:
  In het eerste geval weten wij dat. Ik kan geen voorbeeld
  bedenken van een buitenlands team dat in Nederland rijdt. Sterker
  nog, de vrij snelle melding en de opvolging van het buitenlandse
  verzoek zijn adequaat geregeld. Andersom hoorden wij de melding
  achteraf. In het kader van het Schengen-verdrag is het mogelijk om
  vanuit Nederland rechtstreeks het buitenland te vragen om iets te
  doen.
  De voorzitter:
  Zijn er veel observatieteams die pas achteraf een melding geven
  omdat ze moeten doorrijden?
  De heer Barendregt:
  Ja, zij het dat dit geen argument hoeft te zijn. Iedere
  observatie-auto of team heeft een autotelefoon. Op het moment
  waarop je de grens nadert kun je met het meldpunt bellen.
  De voorzitter:
  Er is een Nederlands meldpunt, het zogenoemde LIPO. Bent u
  tevreden over het verzamelen van informatie die uit
  observatie-acties komt?
  De heer Barendregt:
  Ben ik ontevreden of is de politie dat? Wij werken met die
  observatieteams. Het LIPO (het landelijk informatiepunt observatie)
  is op verzoek van Observatie Nederland opgericht. Ik constateer,
  dat het vullen van dat systeem achterblijft. Ik ben niet zozeer
  ontevreden, ik doe het voor de Nederlandse observatieteams en dat
  is tot nu toe onvoldoende.
  De voorzitter:
  Wij horen van de politie de roep om openheid, doorzichtigheid,
  eerlijkheid, enz. Moeten er nu zoveel formulieren worden ingevuld
  dat niemand zijn werk meer kan doen?
  De heer Barendregt:
  Dat gevaar kan bestaan als u alle methodieken op tafel wilt
  hebben. Dan is inlichtingenwerk zoals dat altijd bestaan heeft niet
  meer mogelijk. Aangeven dat je methodieken gebruikt, welke dat
  zijn, dat je observeert en dat je gebruikt maakt van infiltratie is
  geen probleem, mits dat niet leidt tot gevaar voor bronnen van
  informanten of technische methodieken, zoals de heer Hellemons
  vanmorgen schetste, zichtbaar worden. Kortom, een “ja, mits”.
  De voorzitter:
  Vindt u dat in CID-vastleggingen duidelijk moet worden welke
  opsporingsmethoden en -middelen gebruikt zijn?
  De heer Barendregt:
  Ik vind dat de bron van de informatie bekend moet zijn.
  Daarnaast – en dat kan hand in hand gaan – is er de methodiek die
  gebruikt is. Ik wil niet zo ver gaan dat elke inwinning per
  proces-verbaal moet worden vastgelegd. Voldoende rapportage in het
  systeem, herleidbaar op datum, personen, bronnen en methodieken,
  kunnen altijd leiden tot een proces-verbaal.
  De voorzitter:
  U bent ook nog lid geweest van de begeleidingscommissie CID. Er
  zijn vele rapporten verschenen, maar een vraag kon niet worden
  opgelost. Dat is de vraag of politie-informatie ook aan het bestuur
  ter beschikking kan worden gesteld.
  De heer Barendregt:
  Het is een noodzaak om dat te doen. Op dit moment ligt er een
  proeve van wetswijziging van het ministerie van Justitie. Via het
  OM moet het mogelijk zijn om CID-informatie aan het bestuur te
  verstrekken. Ik ben daar voorstander van. Ik weet echter niet of
  het ooit zo ver komt.
  De voorzitter:
  En dan neemt u de consequentie op de koop toe dat de
  administratieve rechter in openheid dat eventueel zal toetsen.
  De heer Barendregt:
  In mijn ogen kan de administratieve rechter dezelfde rol spelen
  als in strafprocessen. Als er redenen zijn om de herleidbaarheid
  tot de bron van de informatie te verbergen, dan is de informatie
  toch bruikbaar. De toets die daartussen kan komen kan door het OM
  worden aangebracht. Die kan als een soort waarmerk de informatie
  controleren op actualiteit en betrouwbaarheid. Vervolgens kan daar
  een waarmerk aan worden toegekend.
  De voorzitter:
  Stel dat u mij geen politiebureau in Zoetermeer wilt laten
  bouwen omdat ik niet deug. Ik ben de laagste inschrijver maar ik
  krijg het karwei niet omdat politie-informatie voorhanden is. Ik
  moet er dan toch achter kunnen komen waarom u denkt dat ik niet
  deug?
  De heer Barendregt:
  U moet daar alles van weten, met uitzondering van de naam van
  degene die de informatie heeft verstrekt. De controle op de manier
  waarop de informatie is verkregen moet liggen bij degene die de
  informatie inbrengt c.q. het OM.
  De voorzitter:
  Dan is het probleem, dat het wanneer alleen mijn vrouw maar
  weet dat ik een boef ben weer moeilijk is gebruiken.
  De heer Barendregt:
  Dat zou kunnen, zij het dat ook daar die betrouwbaarheid de
  vraag is. Het kan best zijn, dat uw vrouw die informatie geeft maar
  dat toch de betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken.
  De voorzitter:
  Wij hebben gisteren met de heer Jansen gesproken over de
  betaling van de informant in het Delta-traject. Wij hebben het
  helaas nog niet kunnen opduiken, maar er moet een handleiding voor
  CID-officieren van justitie zijn, die het vorige jaar bij u
  vervaardigd is.
  De heer Barendregt:
  Er is… als u dat bedoelt… er zijn een aantal geschriften
  verschenen. U kunt doelen op de publikatie van de heer De Groot,
  officier van justitie te Den Haag?
  De voorzitter:
  Nee, daar doel ik niet op. Ik doel op een handleiding CRI voor
  CID-officieren van justitie, die genummerd zou zijn en heel
  interessant en geheim.
  De heer Barendregt:
  Die heeft u niet?
  De voorzitter:
  Nee. Op Justitie hadden ze die ook niet, want die konden ze
  niet vinden. Heeft u hem wel?
  De heer Barendregt:
  Als u bedoelt… en dat is van kort na de IRT-affaire…
  De voorzitter:
  Begin 1994.
  De heer Barendregt:
  Methodiek en techniek…
  De voorzitter:
  Methodiek en techniek!
  De heer Barendregt:
  …van de heer Wilzing.
  De voorzitter:
  Dat zou kunnen. Dat weten we nog niet.
  De heer Barendregt:
  Die is gestuurd naar het ministerie van Justitie en ik had
  begrepen, dat die aan u ter beschikking is gesteld.
  De voorzitter:
  We zullen kijken. In ieder geval is de vraag over de betaling
  van een informant of van de criminele infiltrant ook aan de orde
  geweest. Vindt u het onder omstandigheden aanvaardbaar, dat de
  criminele infiltrant zijn inkomsten uit het milieu kan houden?
  De heer Barendregt:
  Niet in de zin van beloning voor zijn werk, dat crimineel geld
  een extra stimulans zou kunnen zijn om hem de volgende keer weer te
  kunnen inzetten. Hooguit kan het zo zijn, dat een crimineel in zijn
  rol zodanige onkosten maakt en beloond wordt, dat er rekening wordt
  gehouden met de hoogte van het tipgeld. Ik vind wel, dat dit altijd
  transparant moet zijn, om dat woord maar weer te gebruiken. Op het
  moment dat je daartoe besluit, is dat een van de zakelijke
  overeenkomsten die je van tevoren moet neerzetten. Het kan nooit zo
  zijn dat een informant vele malen meer krijgt door zijn criminele
  activiteiten dan door tipgeld. Dus hooguit kan bepaald worden, dat
  de opbrengst op zich in handen komt van de politie – hij draagt het
  af – en dat er rekening wordt gehouden met…
  De voorzitter:
  Hij moet het altijd eerst afdragen, vindt u?
  De heer Barendregt:
  Ik vind van wel, ja.
  De voorzitter:
  En als dat niet kan, is er dan geen traject meer met die
  man?
  De heer Barendregt:
  Ik aarzel even. Ik denk even aan gigantisch grote bedragen. Dat
  vind ik dus niet acceptabel, nee.
  De voorzitter:
  Wat zijn gigantisch grote bedragen?
  De heer Barendregt:
  Ik denk aan tonnen.
  De voorzitter:
  Dat vindt u al onacceptabel?
  De heer Barendregt:
  Ja. Als dat echt als nettowinst overblijft voor de crimineel,
  voor de informant als crimineel, dan krijgt hij een vrijwaring voor
  zijn rol omdat hij informant is en kan hij dingen onder regie van
  politie en justitie doen; mag hij zijn criminele winsten behouden
  en krijgt hij ook nog eens tipgeld. Ik vind dat onacceptabel.
  De heer Rouvoet:
  De spiegelsituatie: de criminele informant die tegen een
  schadeclaim van een criminele organisatie oploopt? Dat wil zeggen
  als er een partij wegraakt en hij hem moet betalen, omdat hij erbij
  betrokken is geweest? Kan hij dan ook bij de politie aankloppen om
  even te vangen?
  De heer Barendregt:
  Ik vind dat wel heel erg ver gaan. In het algemeen zeg ik daar
  “neen” op. Ik kan mij hooguit in de casustiek voorstellen, dat je
  een stap wilt maken maar ik vind dat dan een heel domme informant
  als hij zo ver gaat.
  De voorzitter:
  Een domme informant of een domme…
  De heer Barendregt:
  Als hij op die manier zijn partij… Dan is hij dus niet onder
  regie van de politie bezig geweest. Een informant die zijn partij
  is kwijtgeraakt…
  De heer Rouvoet:
  Eigen risico!
  De heer Barendregt:
  Dat vraag ik mij af. Is dat zo? Wat voor rol heeft hij vervuld
  en hoe kan dit? Ik zou er niet zo snel toe overgaan om dat maar
  even te betalen. Sterker nog: in het algemeen zou ik zeggen, dat je
  dat niet moet doen.
  De heer Rabbae:
  U zei, dat u een paar ton al teveel vond als beloning van een
  informant. Zoals u weet, is een aantal methodes en technieken
  toegestaan op basis van het proportionaliteitsbeginsel. Stel dat u
  te maken hebt met de man die de politie een geweldige organisatie
  op het spoor laat komen, zou u dan bereid zijn om het principe van
  de proportionaliteit hier ook toe te passen als het gaat om de
  beloning?
  De heer Barendregt:
  Ja, ik denk dat het resultaat vaak sterk te relateren is aan de
  gevaarzetting. Bij het aanpakken van een organisatie en het
  overgaan tot arrestatie en veroordeling, die van flinke zwaarte
  zijn, is ook de rol van de informant daar vaak gevaarlijker in.
  Meestal gaat dat hand in hand. Dat mag best een van de criteria
  zijn, maar niet het doorslaggevende criterium, de hoogte van de
  beloning.
  De heer Rabbae:
  En het mag boven het miljoen gaan?
  De heer Barendregt:
  Neen, alsjeblieft niet.
  De voorzitter:
  Concluderend: u, mijnheer Barendregt, zegt: nooit meer dan een
  paar ton, waar je ook mee bezig bent.
  De heer Barendregt:
  Ja, dat zijn voor mij echte uitzonderingen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Theeuwes, mijnheer Barendregt, in de loop van de
  enqute zullen wij elkaar nog verschillende malen in verschillende
  situaties treffen. Ik dank u voor uw medewerking. Sluiting 17.17
  uur


  Inhoudsopgave en zoeken