• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – drs. N.H.E. van Helten

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 34

  29 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 29 september 1995 in
  de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  drs. N.H.E. van Helten
  Aanvang 12.15 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer N.H.E.
  van Helten, geboren 6 maart 1941 te Rotterdam. Mijnheer Van Helten,
  wilt u opstaan voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen
  eed luidt: ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen.
  De heer Van Helten:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Helten, u bent directeur Democratische rechtsorde
  van de Binnenlandse veiligheidsdienst, maar u bent afkomstig van de
  politie. Wij willen met u spreken over de raakvlakken tussen het
  werk van politie en justitie en het werk van de BVD, vooral waar
  het gaat om verbindingen die te maken hebben met zwaar
  georganiseerde criminaliteit. Kunt u mij zeggen hoeveel directeuren
  u als directeur van de Democratische rechtsorde binnen de
  organisatie van de BVD nog boven u heeft?
  De heer Van Helten:
  Boven mij heb ik het hoofd van de dienst en naast mij heb ik er
  nog vijf.
  De voorzitter:
  En de heer Kievits is, als waarnemend hoofd…?
  De heer Van Helten:
  Nu degene aan wie ik rapporteer.
  De voorzitter:
  En dat wordt dus de heer Buis?
  De heer Van Helten:
  Juist.
  De voorzitter:
  U bent begonnen in 1962 bij de gemeentepolitie te Rotterdam als
  inspecteur. U heeft gewerkt bij de Directie politie van het
  ministerie van Binnenlandse Zaken. U was zeven jaar korpschef van
  de gemeentepolitie te Leeuwarden.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Voelt u zich op dit moment nog steeds politieman?
  De heer Van Helten:
  Nee, ik ben duidelijk een ex-politieman.
  De voorzitter:
  U bent nu veiligheidsman?
  De heer Van Helten:
  Ja, juist.
  De voorzitter:
  Is de overgang groot om als hoofdcommissaris van politie bij de
  BVD te gaan werken?
  De heer Van Helten:
  Ten dele wel omdat de organisatie heel anders is. Anderzijds
  niet omdat je leiding geeft aan een operationele dienst en daar kom
  je heel veel vergelijkbare vraagstukken tegen.
  De voorzitter:
  Waar geeft u op dit moment precies leiding aan en hoeveel
  personen zijn dat binnen de organisatie? Hoeveel andere directeuren
  zijn er? U heeft al een aantal genoemd maar wat doen zijn en wat
  doet u?
  De heer Van Helten:
  Ik loop ze even op volgorde van nummer langs. De eerste
  directie is de stafdirectie die onder leiding staat van het
  plaatsvervangend hoofd van de dienst. Daarin zitten juridische
  zaken, in- en externe betrekkingen, strategie, planning en
  controle. Dat soort zaken: in deze directie zit ook het
  dienstleidingsecretariaat. Het is een kleine stafdirectie van een
  man of twintig. De tweede directie, waar ik leiding aan geef, is de
  Directie democratische rechtsorde. Dat is een van de zogenaamde
  primaire directies waar het operationele werk plaatsvindt. Daar
  werken zo’n 120 mensen maar dat aantal varieert een beetje; ten
  dele zijn het ook parttimers. De derde directie is de Directie
  staatsveiligheid die ongeveer even groot is. De vierde is de
  Directie maatschappelijke en economische betrekkingen die wat
  kleiner is: in de orde van grootte van ruim 80 mensen. De vijfde
  directie doet de operationele informatievergaring en is weer wat
  groter: in de buurt van 120 mensen. Directie zes is de
  managementondersteunende directie – daar zitten de beheersdingen in
  – en die is ook ongeveer in die orde van grootte.
  De voorzitter:
  Als ik het goed begrijp zijn er drie operationele
  directies?
  De heer Van Helten:
  Er zijn drie primaire directies en een vierde directie,
  namelijk Directie vijf, houdt zich ook met operaties bezig maar zij
  doet dat hoofdzakelijk ter ondersteuning van de drie primaire
  directies.
  De voorzitter:
  Wat is het onderscheid tussen staatsveiligheid en democratische
  rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Dat is niet eenvoudig te geven. Het zijn de termen uit de wet
  die zijn gekozen om de drie operationele directies naam te geven.
  Ik kan het in het algemeen aanduiden. De Directie democratische
  rechtsorde bemoeit zich met zaken die te maken hebben met
  bijvoorbeeld traditioneel terrorisme en gewelddadig activisme. De
  Directie Staatsveiligheid bemoeit zich met inbreuken vanuit het
  buitenland op de belangen van onze staat.
  De voorzitter:
  Dat zijn dus meer de mensen die zich met spionnen en dergelijke
  bezighouden?
  De heer Van Helten:
  Inderdaad. De Directie maatschappelijke en economische
  betrekkingen houdt zich bezig met non-proliferatie, economische
  veiligheidsbelangen en dergelijke.
  De voorzitter:
  Proliferatie? U bedoelt nucleaire proliferatie?
  De heer Van Helten:
  En chemische en bacteriologische wapens.
  De voorzitter:
  Dat zijn ook de mensen die zich eventueel bezighouden met
  mogelijke smokkel van nucleair materiaal?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij wilden het, zoals ik al zei, vooral hebben over de BVD en
  de zwaar georganiseerde criminaliteit, de samenwerking met de
  politie maar ook de methodieken die u gebruikt. De heer Rabbae zal
  nu verder gaan.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Helten, u bent directeur democratische rechtsorde.
  Is democratische rechtsorde hetzelfde als rechtsstaat of ziet u
  daar enig verschil tussen?
  De heer Van Helten:
  Het is een vrij algemeen begrip. Bij het verdedigen van de
  belangen van de staat – dat zal in principe de Directie
  staatsveiligheid doen – zijn ook de belangen van deze rechtsstaat
  in het geding. Er zijn tussen de directies ook overlappingen maar
  bij de democratische rechtsorde moet u meer denken aan de
  aantasting van grondrechten, fundamentele rechten van mensen, op
  uiteenlopende manieren. In mijn directie zit, mede om die reden,
  bijvoorbeeld ook een onderwerp als informatiebeveiliging. Wanneer
  immers ten onrechte informatie wordt aangeboord door mensen die
  daartoe niet bevoegd zijn, dan kan dat een aantasting betekenen van
  de democratische rechtsorde.
  De heer Rabbae:
  Dat is duidelijk. Wat verstaat u als BVD-man onder zwaar
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Ik kan het moeilijk uitleggen wat ik er precies onder versta.
  Het is een verschijnsel waar iedereen over spreekt en daarbij
  worden dat soort termen gebruikt. Voor ons werkt het begrip
  georganiseerde criminaliteit niet als een onderscheidend criterium.
  Daar kunnen we moeilijk wat mee doen. Maar de verschijnselen die zo
  genoemd worden, overlappen wel degelijk ook het werk van de BVD.
  Maar wij kijken niet naar verschijnselen omdat ze op misdrijven
  uitkomen of omdat ze dat zijn, of dat de misdrijven in
  georganiseerd verband plaatsvinden, wij kijken naar groeperingen of
  personen die vanuit hun activiteiten of bedoelingen een ernstig
  risico voor de democratische rechtsorde, staatsveiligheid en
  dergelijke betekenen.
  De heer Rabbae:
  U kijkt niet naar de misdrijven maar ik neem aan, dat u wel
  kijkt naar de ernst en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit met het oog op uw taakstelling als BVD?
  De heer Van Helten:
  Vanuit de wettelijke taakstelling van de dienst kijkt de dienst
  naar groeperingen die door hun activiteiten – dat kunnen criminele
  activiteiten zijn – een ernstig gevaar vormen voor de belangen die
  wij te beschermen hebben.
  De heer Rabbae:
  Wat is uw dreigingsbeeld van de zwaar georganiseerde
  criminaliteit? Hoe bedreigend is het voor u?
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat wij ons terdege zorgen hebben te maken over de
  ontwikkelingen, zeker gezien de ervaringen in het buitenland. Op
  dit moment is er in onze dienst niet een zodanig dreigingsbeeld dat
  wij het verschijnsel georganiseerde criminaliteit op zichzelf een
  direct risico achten voor de belangen die ik zojuist heb
  genoemd.
  De heer Rabbae:
  Waarop baseert u dit oordeel over de georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Op de analyses van de gegevens die wij zelf hebben, de gegevens
  van onze zusterdiensten uit het buitenland en de gegevens van
  bestuur, justitie en politie die wij ook krijgen.
  De heer Rabbae:
  Op grond van beide bronnen, de politiedossiers hier als wel de
  informatie van zusterdiensten, komt u tot een eigen analyse van de
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Ja. Voor de volledigheid wil ik nog zeggen, dat wij geen
  analyses maken die specifiek gericht zijn op georganiseerde
  criminaliteit als verschijnsel. Wij maken analyses van de risico’s
  die er in dit land bestaan of die van buiten komen, op onze
  democratische rechtsorde en staatsveiligheid. Dat is een andere
  invalshoek. Dat betekent dat een deel van wat wij gemakshalve
  georganiseerde criminaliteit noemen, niet specifiek onze
  belangstelling heeft.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat u een beeld heeft van de georganiseerde
  criminaliteit op basis van uw eigen informatie, zusterdiensten en
  datgene wat politie en justitie aanleveren. U heeft daar een
  kwalificatie voor die niet zodanig ernstig is dat, enzovoorts. Is
  dat beeld voldoende?
  De heer Van Helten:
  Het is niet voldoende om een categorische uitspraak te doen die
  luidt: de georganiseerde criminaliteit in Nederland ziet er volgens
  de BVD zo uit.
  De heer De Graaf:
  Nee, maar u doet wel de uitspraak dat de georganiseerde
  criminaliteit als verschijnsel niet zodanig ernstig is dat het een
  inbreuk pleegt op de democratische rechtsorde.
  De heer Van Helten:
  Niet direct. Het kan wel degelijk een inbreuk maken op de
  belangen die wij hebben.
  De heer De Graaf:
  Dat is het verschijnsel “kan”, maar u zegt: nu niet. Waar
  baseert u dat op?
  De heer Van Helten:
  Op wat ik zojuist heb gezegd.
  De heer De Graaf:
  Is dat dan voldoende om dat oordeel te rechtvaardigen?
  De heer Van Helten:
  Ik kan niet categorisch zeggen dat er geen enkele dreiging is,
  ik kan alleen maar zeggen dat ik die concrete dreiging op dit
  moment niet zie.
  De heer De Graaf:
  De vraag die daarop volgt is: wat zou die dreiging exact kunnen
  zijn, niet voor het aantal misdrijven want dat interesseert u niet,
  maar voor de democratische rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Als er een concrete dreiging zou kunnen ontstaan – en die
  mogelijkheid is er – dan zou dat een aantasting van bijvoorbeeld de
  integriteit van ons openbaar bestuur betekenen.
  De heer De Graaf:
  U bent dus genteresseerd in het aantal corruptiegevallen.
  De heer Van Helten:
  Niet in het aantal zozeer als wel in die gevallen waarin zo’n
  aantasting aan de orde is.
  De heer Rabbae:
  Wij komen hier nog op terug, maar ik wil nu alvast de volgende
  vraag stellen. In mijn perceptie wekte de BVD, in de persoon van
  het vroegere hoofd, na de val van de Berlijnse muur, toch de indruk
  zich wat intensiever in te laten met de bestrijding van de zware
  georganiseerde criminaliteit. De laatste jaren is dat beeld een
  beetje vervaagd. Kunt u verklaren hoe dat komt?
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat ik het iets anders moet formuleren dan u nu doet.
  In het begin van het optreden van de BVD in een andere context dan
  voorheen, tijdens de koude oorlog, is er de nadruk gelegd op
  bijvoorbeeld een onrustbarend verschijnsel als de georganiseerde
  criminaliteit. Vanuit onze wettelijke taken redenerend, hebben wij
  in de loop van de afgelopen jaren daar een andere invulling aan
  gegeven. Wij zijn ook andere termen gaan gebruiken. Minister Dales
  heeft bijvoorbeeld indertijd, vanuit diezelfde ongerustheid die er
  bij de BVD bestond over bepaalde verschijnselen, haar bezorgdheid
  uitgesproken over de integriteit van het openbaar bestuur tijdens
  de burgemeestersconferentie. Dat leidde tot een enigszins andere
  invulling. Vandaar dat er, als wij kijken naar verschijnselen die
  samenhangen met wat wij ook wel georganiseerde criminaliteit
  noemen, voor onze dienst veel relevante vragen zijn als: hoe staat
  het met de integriteit van het openbaar bestuur en van het
  Nederlands overheidsapparaat en zijn er aantastingen van belangen
  in Nederland, bijvoorbeeld bestuursbelangen, waar wij invloed op
  hebben?
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik. Maar mag ik het zo zien dat de BVD in de
  persoon van het hoofd van destijds, heeft geprobeerd om de zware
  criminaliteit naar zich toe te trekken in het kader van een nieuwe
  taakstelling maar dat hij zich door verzet van wellicht de minister
  zelf dan wel van de Kamer, en nog afgezien van de politie, heeft
  teruggetrokken?
  De heer Van Helten:
  Ik heb geen enkele reden om dat te veronderstellen.
  Integendeel, wij hebben als dienst in de afgelopen jaren – wat mij
  betreft spreek ik dan vanaf 1991 – een zeer sterke
  prioriteitsstelling moeten doen in onze activiteiten. Daarbij was
  het beslist niet zo dat wij waar dan ook naar nieuw werk hebben
  gezocht om de leegte van onze uren te vullen.
  De voorzitter:
  Maar wij kunnen toch in het jaarverslag en in de bijdrage van
  de minister van Binnenlandse Zaken in de Kamer terugvinden dat de
  BVD in de persoon van de heer Docters van Leeuwen, de nadruk heeft
  gelegd op de zwaar georganiseerde criminaliteit als nieuw probleem,
  met onderafdelingen als bijvoorbeeld de Russische mafia als
  probleem? Moeten wij nu uit uw woorden opmaken dat het minder een
  probleem is voor de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid
  dan toen wellicht is aangegeven?
  De heer Van Helten:
  Dat kunt u zo interpreteren. Ik zou het zo willen zeggen: de
  belangen die wij hebben te verdedigen – ze lagen al vanaf 1987 in
  de wet vast – zijn van aard veranderd. Een van de verschijnselen
  waar wij met veel zorg naar gekeken hebben en nog naar blijven
  kijken, is datgene wat als containerbegrip de Russische mafia wordt
  genoemd. Er zijn invloeden vanuit Midden- en Oost-Europa die
  verstorende verschijnselen kunnen gaan inhouden ten aanzien van het
  functioneren van onze democratie.
  De voorzitter:
  Bij de behandeling van het laatste jaarverslag is de nadruk
  gelegd op activiteiten van de Russische mafia, waar u een onderzoek
  naar doet. Heeft u speciaal operationeel onderzoek verricht? Heeft
  u onderzoek afgerond?
  De heer Van Helten:
  In de fase waarin wij nu zitten, berust onze analyse
  hoofdzakelijk op gegevens van politie en justitie in Nederland en
  gegevens van onze zusterdiensten.
  De voorzitter:
  En wat zegt u dan?
  De heer Van Helten:
  Dan zeg ik dat het een verschijnsel is dat wij in de gaten
  moeten houden en dat er risico’s aan zitten dat het een ernstige
  bedreiging gaat vormen voor onze democratie.
  De voorzitter:
  Maar nog niet is?
  De heer Van Helten:
  Op dit moment zijn daarvoor geen directe, aanwijsbare
  feiten.
  De heer Rabbae:
  Is de gedachte onjuist dat de terugtrekkende beweging van de
  BVD niet alleen te maken heeft met wat ik net gezegd heb, maar ook
  met de koppeling van de vroegere werkzaamheden in de richting van
  het Oostblok? Maken die het niet legitiem dat ook gewerkt wordt aan
  de bestrijding van de zware criminaliteit? Zie de waarschuwing
  inzake de Russische mafia. Het is echter niet mogelijk gebleken om
  daaraan binnen Nederland handen en voeten te geven. Is die gedachte
  onjuist?
  De heer Van Helten:
  Ik deel haar niet. Ten aanzien van elk onderwerp dat wij
  behandelen dienen wij constant beslissingen te nemen over de
  intensiteit van behandeling. Du moment dat een gevaar niet zo
  ernstig lijkt als het oorspronkelijk leek, zullen wij onze
  inspanningen verminderen. Dat geldt over de hele linie van ons
  werk. Wij doen het continu. Onze opdrachten hebben ook altijd een
  beperkte geldigheidsduur. Als je dan een aantal verschijnselen
  ziet, kun je zeggen dat er op dit moment geen concrete dreiging is.
  Je kunt dan afspreken om de ontwikkelingen te volgen en de analyse
  na enige tijd nog eens grondig over te doen om te kijken of de
  dreiging inmiddels wel concreet is geworden. Ten aanzien van
  bepaalde criminele ontwikkelingen is de greep van politie en
  justitie echter zodanig, dat wij er als veiligheidsdienst op korte
  termijn geen extra inspanning voor hoeven te leveren.
  De heer Rabbae:
  U legt dus een koppeling tussen de zware, georganiseerde
  criminaliteit en gevaar voor de integriteit van het bestuur.
  De heer Van Helten:
  Dat is een van de belangrijkste aspecten die wij in de gaten
  moeten houden.
  De heer Rabbae:
  U zegt: het gevaar is nog niet aanwezig. Wat de integriteit van
  het bestuur betreft gaf u echter een paar jaar geleden een signaal
  af in de zin van “denk erom, het kan straks komen”. U hebt nog geen
  concrete beschrijvingen van de risico’s in de praktijk.
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat wij wel degelijk op bepaalde punten concrete
  beschrijvingen van de risico’s kunnen geven, maar de risico’s die
  wij kunnen beschrijven zijn niet zodanig, dat zij direct een
  ernstige bedreiging voor onze democratische rechtsorde zijn. Dat is
  een van de andere belangen die de dienst heeft te verdedigen. Dat
  is iets anders dan de keuze tussen helemaal niets doen en een
  enorme inspanning leveren. Op een heel breed terrein hebben wij de
  vinger aan de pols te houden wat betreft ontwikkelingen in onze
  maatschappij en in het buitenland ten aanzien van ons land. Dat
  wordt van onze dienst verwacht. Men zou ernstige kritiek op de
  dienst hebben als wij niets zouden hebben gemeld van een ernstige
  aantasting die concreet door politie en justitie wordt aangetoond.
  Dan zou de vraag worden gesteld: wat heeft de BVD in de afgelopen
  jaren dan gedaan?
  De heer Rabbae:
  Als het aan de BVD ligt, is er dan een verschil in gevaar en
  risico’s tussen een Colombiaanse groep en de heer Z., dan wel een
  andere autochtone groep?
  De heer Van Helten:
  Er kunnen verschillen zijn. Op het gevaar af het wat te
  simplistisch te zeggen, merk ik het volgende op. Als mensen zich
  vanuit Colombia systematisch bezighouden met dingen die een
  concrete aantasting betekenen van onze democratie, dan wordt dit
  voor ons zeer relevant. Zolang zij dat niet doen, is het dat veel
  minder. Als wij constateren dat iemand zich in ernstige mate
  schuldig maakt aan strafbare feiten, maar dat verder geen sprake is
  van een ernstige aantasting van een door ons te verdedigen belang,
  dan is er voor ons geen enkele reden om naast politie en justitie
  een inspanning te leveren.
  De heer Rabbae:
  Dat verklaart voor u het verschil dat de Russische mafia wel en
  Colombiaanse groepen niet in beeld zijn.
  De heer Van Helten:
  Op dit moment kunt u dat zo formuleren, maar ik heb een heel
  simpele weergave van de realiteit gegeven.
  De voorzitter:
  Maar het is toch wel de realiteit?
  De heer Van Helten:
  Een heel simpele weergave ervan.
  De voorzitter:
  U houdt zich bezig met de Russische mafia.
  De heer Van Helten:
  Ik moet dit nuanceren. Het is niet zo dat wij zeggen: er is een
  onderwerp “Russische mafia” en wij wijzen die en die aan om zich
  daarmee bezig te houden. Nee, er zijn mensen bij ons die zich
  bezighouden met ontwikkelingen die vanuit Oost- en Midden-Europa op
  ons afkomen en een bedreiging kunnen vormen voor de rechtsstaat
  Nederland. Als dat volgens anderen “zware, georganiseerde
  criminaliteit” heet, dan kan dat kloppen, maar het is niet onze
  invalshoek.
  De voorzitter:
  U nuanceert nu duidelijk wat de minister in de Kamer zei.
  De heer Van Helten:
  Datgene wat ik zeg, vormt een nadere toelichting op de woorden
  van de minister.
  De voorzitter:
  Het is in ieder geval geen verscherping van het standpunt; het
  is eerder een nuancering.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Is het niet gewoon zo, dat de BVD nu eenmaal van oudsher kennis
  verzamelde over Midden- en Oost-Europa, en dat er dus wat meer
  kennis en contacten zijn dan bijvoorbeeld over Colombia? Is het
  niet zozeer het verschil in dreiging voor de democratische
  rechtsorde als wel de stand van uw kennispositie?
  De heer Van Helten:
  Daar kan ik een kort antwoord op geven: nee.
  De heer De Graaf:
  Dus over Colombia en Zuid-Amerika weet u evenveel als over het
  Oostblok.
  De heer Van Helten:
  Wij hebben onze ogen en oren tegenwoordig wereldwijd open. Wij
  blijven echter niet langer kijken en luisteren dan strikt
  noodzakelijk is. Heel vaak kunnen wij volstaan met gegevens die wij
  van onze zusterdiensten krijgen. Wij zijn natuurlijk niet in staat
  om continu presentie te hebben in allerlei landen vanwaaruit
  verschillende dreigingen op ons af zouden komen.
  De heer De Graaf:
  Hoe komt het dan dat de Russische mafia met zoveel woorden en
  met nadruk wordt genoemd in het openbare deel van uw
  jaarverslag?
  De heer Van Helten:
  Omdat wij daar een aantal verontrustende verschijnselen
  zien.
  De heer De Graaf:
  Terwijl de onderzoekers die daarnaar in opdracht van ons hebben
  gekeken, zeggen dat zij die verschijnselen niet kunnen zien. Is het
  geen overaccent van u geweest?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De voorzitter:
  Kunt u verontrustende verschijnselen noemen?
  De heer Van Helten:
  Ook in de informatie die politie en justitie ons verstrekken,
  zien wij dat er bewegingen vanuit Oost-Europa naar ons toe
  plaatsvinden. Er worden veel mensen deze kant op gesmokkeld. Het
  verschijnsel van deze mensensmokkel bekijken wij met enige
  zorg.
  De voorzitter:
  Vanwege criminele activiteiten die daaruit voortvloeien?
  De heer Van Helten:
  Nee, vanwege de mogelijkheid dat door mensensmokkel de
  principes van onze rechtsstaat worden aangetast. Mensen kunnen hier
  illegaal worden binnengesluisd en dan in een omstandigheid komen te
  verkeren dat hun de facto een aantal grondrechten wordt
  ontzegd.
  De voorzitter:
  Dat heeft meer te maken met vrouwenhandel.
  De heer Van Helten:
  Het kan ook te maken hebben met mensensmokkel in een ander
  verband. Uit de pers is het genoegzaam bekend dat vanuit Moskou
  nogal wat mensen activiteiten ontplooien om mensen hierheen te
  sluizen. Dat kan vrouwenhandel inhouden…
  De heer Rabbae:
  Gebeurt dat nog steeds?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Gebeurt het ook door andere staten?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben de indruk van wel. Op dit moment kan ik echter niet
  zeggen: die en die staat maakt zich schuldig aan mensensmokkel.
  Zodra je ontdekt dat de doeleinden van een bepaalde organisatie
  zuiver crimineel zijn, wordt in de afstemming tussen ons en de
  politie duidelijk of wij al of niet iets extra’s moeten doen. Als
  justitie en politie het in de gaten hebben en er iets aan doen, is
  wellicht geen extra inspanning van ons nodig.
  De heer Rabbae:
  U werkt samen met een aantal buitenlandse zusterinstellingen,
  waaronder ook Russische.
  De heer Van Helten:
  Wij hebben een zeer voorzichtig contact met Russische
  diensten.
  De heer Rabbae:
  Waarom is dat contact zeer voorzichtig?
  De heer Van Helten:
  Uit het verleden menen wij reden te hebben om heel voorzichtig
  te zijn.
  De voorzitter:
  U kent die jongens nog uit de kaartenbak?
  De heer Van Helten:
  Je komt wel eens mensen tegen die je vroeger op een andere
  manier tegenkwam.
  De heer Rabbae:
  Wij hebben begrepen dat de voormalige Russische dienst
  inmiddels geprivatiseerd is. Betekent die dienst daarmee een gevaar
  voor Nederland?
  De heer Van Helten:
  Zo zou je het verschijnsel kunnen omschrijven. Ik heb de indruk
  dat het privatiseren van activiteiten van de Russische diensten
  eigenlijk al eerder is begonnen dan de val van de Sovjet-Unie.
  De heer Koekkoek:
  Bedoelt u met privatiseren dat er gewoon sprake is van
  corruptie op grote schaal en van betalingen uit andere bron dan het
  salarisstrookje?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  U zegt dat de geheime dienst nu voor een deel in handen van de
  mafia is.
  De heer Van Helten:
  Zo zou je het kunnen zeggen. Ik moet wel zeggen dat ik iedere
  keer moeite heb met die term.
  De voorzitter:
  Georganiseerde misdaad.
  De heer Van Helten:
  Veel activiteiten zijn in een vroeg stadium geprivatiseerd,
  zonder dat de overheid daar echt greep op had.
  De voorzitter:
  Houdt u ook ten aanzien van andere landen specifiek zicht op
  ontwikkelingen en mogelijke bedreigingen? In de eerste plaats denk
  ik natuurlijk aan Turkije. Het contact is hersteld tussen uw dienst
  en de dienst aldaar.
  De heer Van Helten:
  Afgezien van de termen die in het diplomatieke verkeer worden
  gebruikt, zijn er aanzienlijke Nederlandse belangen die vereisen
  dat wij samenwerken met bijvoorbeeld de Turkse dienst.
  De voorzitter:
  Heeft u ook zicht op georganiseerde criminaliteit vanuit
  Turkije?
  De heer Van Helten:
  Ja, enig zicht.
  De voorzitter:
  Valt dat in dezelfde termen van mogelijke bedreiging als die
  vanuit Rusland?
  De heer Van Helten:
  Nee, dat ziet er weer anders uit. Het hangt af van de Turkse
  cultuur. Wat is in het land zelf geaccepteerd? Wij maken ons zorgen
  over dingen die gebeuren binnen en ten aanzien van de Turkse
  gemeenschap in Nederland.
  De voorzitter:
  Is dat ook een bedreiging van onze rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  In zekere zin wel.
  De voorzitter:
  Kunt u iets preciezer zijn?
  De heer Van Helten:
  Ik kan moeilijk preciezer zijn omdat dit behoort tot de
  gevoelige onderwerpen die de relatie tussen Nederland en Turkije
  direct raken. Ik hoop op uw begrip dat ik daar op dit moment heel
  erg voorzichtig mee ben.
  De voorzitter:
  U zegt dat er ook vandaaruit een bepaalde bedreiging is. U hebt
  de heer Bovenkerk wellicht gehoord. Stemmen zijn conclusies
  grotendeels overeen met de uwe?
  De heer Van Helten:
  Ik deel zijn zorg over de ontwikkelingen binnen de Turkse
  gemeenschap.
  De voorzitter:
  Geldt dat ook eventueel de rol van de PKK in verband met de
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Neen.
  De voorzitter:
  Is het beter mogelijk om met de Turkse geheime dienst samen te
  werken dan met de Russische?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ook gezien bepaalde schendingen van mensenrechten in
  Turkije?
  De heer Van Helten:
  Dat is een punt van extra zorg. In onze contacten maken wij
  heel duidelijk een punt van de activiteiten die wij afstemmen met
  Buitenlandse Zaken en Justitie als het gaat om de mensenrechten en
  de internationale rechtshulp.
  De voorzitter:
  Legt dat een rem op de informatie-uitwisseling?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Men krijgt minder dan in een andere situatie normaal is?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Wat bepaalt de grens van de informatie-uitwisseling tussen u en
  een zusterinstelling in het buitenland?
  De heer Van Helten:
  De informatie-uitwisseling moet altijd kloppen met de
  taakstelling van de dienst en zijn bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden. Dat geeft een kader waar wij niet buiten
  mogen treden.
  De heer Rabbae:
  Dat is het enige criterium?
  de heer Van Helten:
  Nee, dat hangt van het onderwerp af. Er zal altijd een zeer
  kritisch blik worden geworpen op de mogelijkheid dat men
  bijvoorbeeld vanuit het buitenland tracht invloed uit te oefenen op
  de Nederlandse situatie. Dat is een heel sterke beperking.
  De heer Rabbae:
  Het is niet afhankelijk van de vraag of er in het andere land
  al dan niet sprake is van wetgeving omtrent
  privacy-bescherming?
  de heer Van Helten:
  Dat is een zeer belangrijk punt.
  De heer Rabbae:
  Ook in de uitwisseling van informatie tussen geheime
  diensten?
  de heer Van Helten:
  Ja, want wij zijn gehouden aan onze eigen privacy-voorschriften
  en die voorschriften worden niet terzijde gelegd als wij spreken
  met een buitenlandse zusterdienst.
  De voorzitter:
  Maar in algemene zin blijft toch overeind dat, zoals hier de
  vertegenwoordiger van de CRI heeft gezegd, de
  informatie-uitwisseling met die diensten weer gebeurt op de
  vertrouwensbasis? Wat ze er verder mee doen, kunt u toch nooit
  direct controleren?
  de heer Van Helten:
  Dat is een van de punten die het ingewikkeld maken. Als je niet
  zeker weet wat de buitenlandse zusterdienst doet met de gegevens
  die je geeft, dan moet je het eigenlijk niet doen. Dat legt wel
  eens een druk op de verhoudingen die soms door een ander land wordt
  vertaald als onwil van Nederland om volledig mee te werken. Wij
  moeten zicht hebben op wat er gebeurt. Dat is trouwens een
  internationale regel, het derde-landenprincipe (third party
  principle). Dat houdt in dat als je informatie uitwisselt met een
  zusterdienst, je alleen maar gebruik mag maken van die informatie
  met toestemming van die zusterdienst. Dat geldt voor ons ook. Als
  wij informatie geven aan een zusterdienst dan moeten wij
  redelijkerwijze controle hebben op datgene wat ze ermee doen.
  De voorzitter:
  Maar u kunt toch nooit nagaan of het niet in een Italiaans
  proces-verbaal in Veneti gaat opduiken? Dat weet u toch niet?
  de heer Van Helten:
  Nee.
  De heer Rabbae:
  Maar krijgt u berhaupt te horen wat er met uw informatie is
  gebeurd?
  de heer Van Helten:
  Als wij dat niet te horen krijgen, stoppen wij ermee. Zo simpel
  is dat.
  De heer Rabbae:
  Dat is regel?
  De voorzitter:
  U bent ook wel eens dit jaar gestopt? U hoeft niet te zeggen
  met welk land.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  In een bepaald land bent u echt helemaal gestopt.
  De heer Van Helten:
  Nou, helemaal is overdreven. Je probeert altijd in de
  internationale verhoudingen in gesprek te blijven, want als je niet
  meer met elkaar spreekt, kun je verzeild raken in een vijandige
  situatie en dat is niet verstandig.
  De heer Koekkoek:
  Professor Bovenkerk heeft hier gesproken over betrokkenheid van
  overheidsfunctionarissen in Turkije, Marokko, Suriname bij de
  drugscriminaliteit in Nederland. Die verbanden heeft hij
  aangegeven. Vormt die betrokkenheid van overheidsfunctionarissen
  voor u ook een element van bedreiging van onze democratische
  rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Dat kan zo zijn.
  De heer Koekkoek:
  De vraag is of u het in deze gevallen ook als zodanig
  beschouwt.
  De heer Van Helten:
  Dat vind ik een beetje moeilijk omdat je in feite van geval tot
  geval moet zien of er inderdaad een zodanige houding is, dat
  datgene wat die buitenlandse functionaris doet, zijn goed contact
  met Nederland zou verhinderen. Zo kijken we er wel naar.
  De heer Koekkoek:
  Ik bedoel meer in het algemeen de betrokkenheid van
  overheidsfunctionarissen, politie, in de sfeer van het bestuur in
  landen als Turkije, Marokko en Suriname; de betrokkenheid bij
  drugshandel. Beschouwt u dat als een bedreiging van onze
  rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Niet rechtstreeks maar het kan wel zo zijn. Dat maakt dat wij
  ten aanzien van bestuursfunctionarissen in andere landen soms heel
  grote terughoudendheid hebben en echt precies willen weten met wie
  wij wel of geen zaken kunnen doen.
  De voorzitter:
  Nog twee dingen. U ontkent niet de stelling van prof.
  Bovenkerk, door de heer Koekkoek verwoord…
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De voorzitter:
  …dat die overheidsdienaren daarbij betrokken zijn in die drie
  landen?
  De heer Van Helten:
  Dat zou kunnen ja.
  De voorzitter:
  Maar u zei “nee”.
  De heer Van Helten:
  Ik ontken ook niet dat die mogelijkheid er is. Die zien wij
  ook. Alleen hebben wij die op dit moment niet uit eigen separate
  informatie. We maken wel dezelfde analyse als we de informatie van
  anderen krijgen.
  De heer Koekkoek:
  Is het voor u belangrijk als achter criminele activiteiten in
  Nederland, de drugshandel, de overheid van een ander land op
  enigerlei wijze, niet officieel maar toch op een bepaalde manier
  erbij betrokken is?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Dat beschouwt u als een bedreiging van onze rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Ja, dat is in het internationaal rechtsverkeer een belangrijk
  risico. Als zo’n risico optreedt, dan kan het zijn dat een
  veiligheidsdienst als de onze daar werk in te doen heeft.
  De heer Koekkoek:
  In deze concrete gevallen vindt u dat er sprake is van zo’n
  risico?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  In alle drie?
  De heer Van Helten:
  Welke drie bedoelt u?
  De voorzitter:
  Suriname, Turkije, Marokko.
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat op verschillende manieren ten aanzien van alle drie
  die landen er aanleiding is tot terughoudendheid. Dat zullen wij de
  betrokken verantwoordelijke autoriteiten dan ook melden iedere keer
  als wij dat risico zien.
  De voorzitter:
  Kunt u daar iets meer expliciet over zijn?
  De heer Van Helten:
  Ik moet daar erg voorzichtig in zijn, maar ik zal het proberen.
  Ik doe het maar in hypothetische termen.
  De voorzitter:
  Nou nee, doet u het gewoon met wat u ons kunt vertellen.
  De heer Van Helten:
  Ik zal alle drie de voorbeelden gebruiken dan heeft u een
  concreet antwoord. In Turkije zullen wij zeer terughoudend zijn in
  onze contacten met de Turkse overheid en berichten wij vervolgens
  aan partners, bijvoorbeeld justitie als het gaat om internationale
  rechtshulp, dat wij in die en die gevallen – die wij dan in dat
  geval zullen noemen en die ik hier niet noem – aanraden om in de
  internationale rechtshulp grote terughoudendheid te betrachten
  omdat er dan wel eens iets kan gebeuren wat niet moet
  gebeuren.
  De voorzitter:
  Met bepaalde overheidsfunctionarissen zeer terughoudend te
  zijn…
  De heer Van Helten:
  Ja. Wij hebben waargenomen dat bijvoorbeeld vanuit de Turkse
  overheid een arrestatiebevel is uitgevaardigd – dat is een bekend
  feit – ten aanzien van een bepaald individu die dan in Nederland
  wordt aangehouden. Wij concluderen vervolgens uit onze informatie
  dat het arrestatiebevel op verkeerde gronden berust. Het is dan
  niet aan ons om dat vervolgens te behandelen; het is aan de rechter
  om daarover te oordelen en dat is ook gebeurd. Maar wij hebben er
  een rol in om ervoor te zorgen dat politie en justitie zijn
  gewaarschuwd dat de Turkse overheid op andere grondslagen dan in
  Nederland zijn geaccepteerd – bijvoorbeeld hun terrorisme wetgeving
  – een arrestatiebevel uitvaardigt dat in onze ogen niet klopt met
  de Nederlandse rechtssituatie.
  De voorzitter:
  Ging het om iemand die bijvoorbeeld van terrorisme werd
  beschuldigd terwijl er volgens onze rechtsregels geen direct
  aanwijsbaar feit is?
  De heer Van Helten:
  Inderdaad. Voor Marokko speelt iets dergelijks een rol. Wij
  hebben onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van de Marokkaanse
  overheid bij activiteiten in Nederland. Daarbij kwamen wij tot de
  conclusie dat het belangrijk was om aan de Marokkaanse regering te
  laten weten dat wij grote twijfels hadden over een aantal
  activiteiten en dat wij een grotere terughoudendheid verwachtten
  van de Marokkaanse overheid ten aanzien van activiteiten in
  Nederland. Het is in een concrete situatie moeilijk om daar aan
  elkaar duidelijk te maken aan welke regels men zich te houden
  heeft.
  De voorzitter:
  Ging dat over diplomatiek personeel?
  De heer Van Helten:
  Dat ging over activiteiten die ook via ambassades in Nederland
  werden uitgeoefend. Daar hebben wij heel kritisch op
  gereageerd.
  De voorzitter:
  Was dat in verband met een organisatie van Marokkanen of ook in
  verband met georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Onze insteek is de invloed die van de zijde van de Marokkaanse
  overheid of instanties die voor de Marokkaanse overheid lijken te
  werken, op de Nederlandse situatie een schending van grondrechten
  inhouden. Of dat strafbare feiten zijn of niet, is in eerste
  instantie voor ons niet van belang. Als wij die tegenkomen, zullen
  wij die uiteraard aan justitie melden.
  De heer Rabbae:
  En Suriname?
  De heer Van Helten:
  Het mag gevoeglijk bekend zijn, dat wij zeker in de periode
  1991 en 1992 nogal intensief onderzoek hebben gedaan naar
  benvloeding van Surinaamse zijde, waarbij de regie in handen leek
  te liggen van het toenmalige militaire gezag in Suriname. Dat heeft
  ons aanleiding gegeven om een aantal instanties in Nederland te
  waarschuwen en te zeggen: er is hier sprake van allerlei bewegingen
  en gedoe waar je op voorbereid moet zijn want anders worden er
  mensen binnengesluisd in de organisatie die je, als je het geweten
  had, niet zou hebben toegelaten.
  De voorzitter:
  Dat is het geval dat ook de heer Bovenkerk hier besproken
  heeft, bijvoorbeeld over de mensen die zich melden, vanuit Suriname
  georganiseerd, bij de verschillende politiekorpsen in
  Nederland.
  De heer Rabbae:
  Dat heeft u niet op grond van eigen onderzoek in Suriname zelf
  gedaan maar op grond van uw eigen waarneming in Nederland?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben in de periode die achter ons ligt, geen eigen
  onderzoek in Suriname ingesteld. Wel in Nederland en ook in andere
  landen.
  De heer Koekkoek:
  Mag ik het zo samenvatten dat uw afdeling genteresseerd is in
  corruptie bij overheden in andere landen, voor zover er nauwe
  betrekkingen bestaan tussen Nederlandse bevolkingsgroepen en die
  andere landen?
  De heer Van Helten:
  De dienst als zodanig is daarin genteresseerd. Het kan zelfs
  een bedreiging zijn van de Nederlandse economische
  veiligheidsbelangen. Als dat zich dreigt voor te doen, dan zul je
  de verantwoordelijken moeten kunnen waarschuwen voor een
  ontwikkeling waar ze misschien niet tijdig op bedacht waren.
  De voorzitter:
  Ik heb nog het punt van de PKK. U zei dat van betrokkenheid van
  de PKK u niet is gebleken bij georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. De heer Bovenkerk zei: wel betrokkenheid van PKK bij
  afpersen van mensen in de Turkse gemeenschap voor
  contributiewerving.
  De heer Van Helten:
  Ja, dat is wel gebeurd.
  De heer Rabbae:
  Constateert u ook enige koppeling tussen politiek activisme en
  georganiseerde criminaliteit vanuit andere landen dan Turkije?
  De heer Van Helten:
  Niet in een verontrustende mate op dit moment voor Nederland.
  Je kunt wel in het buitenland zien dat er verwevenheden zijn. Twee
  voorbeelden kennen wij allemaal: enerzijds Itali en anderzijds het
  voormalig Joegoslavi, waar je wel degelijk verwevenheden ziet
  tussen criminele activiteiten op grote schaal en politieke
  activiteiten.
  De heer Rabbae:
  Is het punt betreffende de bestuurlijke integriteit door u
  namens de BVD gendiceerd in de richting van de toenmalige minister
  van Binnenlandse Zaken of was het een autonome impuls vanuit het
  bestuur zelf?
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat die scheiding niet zo simpel is te maken. Ik denk
  dat een groeiend aantal mensen zich zorgen begon te maken over de
  bestuurlijke integriteit in Nederland, maar dat aantal was alleen
  nog klein. Wij hebben in ieder geval als dienst onze minister op de
  verschijnselen gewezen die wij zagen. Dat is inderdaad gebeurd
  voordat zij die uitspraak deed. De mate waarin zij zich door ons
  heeft laten overtuigen of juist door anderen, heb ik geen kijk
  op.
  De heer Rabbae:
  Had u concrete aanwijzingen dat het bestuur in toenemende mate
  geraakt werd door corruptie?
  De heer Van Helten:
  Wij hadden voldoende voorbeelden om ons ongerust te maken. Die
  ongerustheid hebben wij toen neergelegd in een notitie van de heer
  Docters van Leeuwen en mij persoonlijk aan de minister. Daarin
  hebben wij geschreven: er zijn zo veel geruchten en waar rook is,
  is wellicht ook vuur. Het leek ons verstandig om er nader naar te
  kijken, maar het leek ons, met de minister, ook verstandig om er
  tijdig waarschuwingen over uit te spreken. Wij zijn niet met
  concrete gevallen naar de minister gestapt van: die is fout en die
  is fout. Wij hebben gewoon gezegd: dit is het beeld dat wij hebben
  en het is verstandig om dat heel serieus te bekijken.
  De heer Rabbae:
  Uit welke bestuurlijke sferen kwamen die geruchten?
  De heer Van Helten:
  Uit bestuur, justitie en politie.
  De heer Rabbae:
  U heeft daarbij geen gebruik gemaakt van informatie van
  BVD-mensen in de verschillende steden? Ik kom er straks ook nog op
  terug, maar ik vraag het u nu in dit verband.
  De heer Van Helten:
  Daar is ten dele ook gebruik van gemaakt. Er zijn ongerustheden
  en mensen namen dingen waar die ze aan ons rapporteerden en die
  bijdroegen aan het maken van het beeld dat wij de minister hebben
  geschetst.
  De heer Rabbae:
  Ziet u diezelfde trend ook in de richting van politieke
  partijen, van politici?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben in een aantal gevallen geconstateerd dat er
  bewegingen waren in de richting van politici. Wij hebben de
  betrokken politieke partijen daarvan op de hoogte gesteld.
  De heer Rabbae:
  U doelt op het geval Amsterdam van een paar jaar geleden?
  De heer Van Helten:
  Er zijn inderdaad in Amsterdam een paar gevallen geweest, maar
  die waren, dacht ik, eigenlijk al gendiceerd door de politie
  aldaar.
  De heer Rabbae:
  Ja. En buiten Amsterdam?
  De heer Van Helten:
  Ook in een aantal andere gevallen. Ik denk alleen dat ik
  gehouden ben aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van ons
  kennisniveau. Ik wil wel iets zeggen over de procedure. In de
  gevallen waarin wij dat constateren, is er altijd een noodzaak om
  onze minister daarvan op de hoogte te stellen. De minister zal dan
  in gesprek treden met de betrokken politieke partij en met de
  voorzitter van die politieke partij overleggen over de
  verschijnselen die zijn waargenomen. In een aantal gevallen hebben
  wij gesprekken gehad met vertegenwoordigers van politieke partijen
  over verschijnselen die wij waarnamen. Het was aan hen om daar
  conclusies aan te verbinden.
  De voorzitter:
  Gaat het hierbij om nog andere situaties dan die welke wij al
  in het vizier gehad hebben in de verhoren met Fijnaut en
  Bovenkerk?
  De heer Van Helten:
  Het kan zijn.
  De voorzitter:
  In die verhoren hebben wij over vijf gevallen gesproken.
  De heer Van Helten:
  Uit mijn hoofd ken ik geen andere gevallen die samenhangen met
  het onderwerp dat u behandelt: de georganiseerde
  criminaliteit.
  De voorzitter:
  Wij hebben het dus over die vijf gevallen, waarbij de procedure
  gevolgd is zoals u haar beschrijft. Zijn u andere gevallen bekend
  in verband met georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  U kent dus wel andere gevallen rond politieke partijen waar de
  BVD iets mee doet.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Acht u dit verschijnsel even alarmerend als de corruptie binnen
  het bestuur of is het van een andere orde?
  De heer Van Helten:
  In de Nederlandse verhoudingen hebben wij vroegtijdig de vinger
  gelegd op de mogelijke aantasting van de integriteit van het
  openbaar bestuur. Dat zelfde geldt voor de integriteit van
  politieke partijen. Ik onderstreep dat de verantwoordelijkheid
  hiervoor bij de betrokken instanties zelf ligt.
  De voorzitter:
  Zijn het de bestuurders die maatregelen moeten nemen of de
  minister van Justitie? U kunt toch niet zomaar aan een bestuurder
  rapporteren?
  De heer Van Helten:
  Ik rapporteer aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij zal,
  geheel in overeenstemming met de wet, f zelf de betrokken
  bestuurders aanspreken f het aan de dienst overlaten om de gegevens
  de exploiteren.
  De voorzitter:
  Kunt u ons zeggen in hoeveel gevallen dit in de laatste drie
  jaar is voorgekomen?
  De heer Van Helten:
  Afgezien van de georganiseerde criminaliteit?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van Helten:
  Het is mijn beeld dat het een paar keer per jaar gebeurt dat
  wij ten aanzien van politieke partijen wijzen… Meestal gebeurt
  het desgevraagd, meestal is de ongerustheid bij de betrokken
  groepering ook al aanwezig. Is er iets aan de hand wat wij niet
  helemaal kunnen zien? Wij kunnen dan adviseren.
  De voorzitter:
  Meestal gebeurt het desgevraagd. Hoeveel maal per jaar gebeurt
  het niet desgevraagd? Is dat n keer per jaar?
  De heer Van Helten:
  Ja, zoiets. Meer dan dat is het niet.
  De voorzitter:
  Zijn daar ooit consequenties uit voortgevloeid, voor zover u
  dat hebt kunnen waarnemen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Wat de bestrijding van corruptie in het bestuur betreft hebt u
  een meldpunt in het leven geroepen. Hoe werkt dat?
  De heer Van Helten:
  Het meldpunt werkt in feite zoals alle mogelijke contacten met
  de dienst werken. Mensen kunnen contact opnemen met de Binnenlandse
  veiligheidsdienst. De dienst staat ook gewoon in het telefoonboek.
  Zij kunnen melden wat de aard van hun ongerustheid is. Zij kunnen
  het signaal afgeven dat zij willen afgeven. Zij vallen daarmee
  gelijk onder de bronbescherming die wij hebben. Mensen die zich tot
  ons wenden, ook via het meldpunt, zijn verzekerd van geheimhouding
  van het feit dat zij die melding doen.
  De heer Rabbae:
  Het meldpunt hebt u in het leven geroepen om toegankelijk te
  zijn voor iedereen, ook de mensen die niet afweten van de BVD en de
  mogelijkheden die de BVD heeft?
  De heer Van Helten:
  Ja, het is gewoon een extra signaal geweest dat ook de minister
  wilde afgeven in de zin van “je kunt je wel degelijk ook bij de BVD
  melden als het over dit soort dingen gaat”. Dat was het nut van het
  instellen van het meldpunt. In feite ging het om een activiteit die
  al tot ons takenpakket behoorde.
  De heer Rabbae:
  Levert het wat op?
  De heer Van Helten:
  Het levert indicaties op van mogelijke aantasting van de
  belangen die wij hebben te verdedigen.
  De heer Rabbae:
  Kunt u zonder naam en toenaam aangeven hoe belangrijk het
  meldpunt tot nu toe is geweest als het gaat om het “alerteren” van
  belangendragers?
  De heer Van Helten:
  Het heeft ons in sommige gevallen in een vroegtijdig stadium
  gezet op het spoor van ontwikkelingen waarvan wij de betrokken
  autoriteiten in kennis stelden: dit is oppassen geblazen! Er waren
  twijfels aan de contacten van mensen die tot de
  verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder behoorden. Het
  leek ons verstandig, daarover een gesprek te laten plaatsvinden.
  Wij leggen uit wat wij hebben binnengekregen. Dat moeten wij heel
  voorzichtig doen, want wij moeten de bron beschermen. Vervolgens is
  het aan de betrokken autoriteit zelf om mensen in de eigen
  organisatie aan te spreken op die risico’s.
  De heer Rabbae:
  Wat de integriteit van het bestuur betreft hebt u een analyse
  opgesteld inzake de kwetsbaarheid van de departementen van Justitie
  en VROM. Bent u daarmee klaar of bent u nog bezig?
  De heer Van Helten:
  Voorlopig zullen wij hier de handen nog wel vol aan hebben.
  Voor de volledigheid zeg ik het volgende. De analyse maken wij mede
  op verzoek van de betrokken departementsleiding. Wij maken een
  survey van de kwetsbaarheden die er zijn. Vervolgens kunnen wij een
  rapport uitbrengen aan de verantwoordelijken, bijvoorbeeld aan de
  departementsleiding. Er worden ook andere departementen bekeken. Zo
  en zo ziet de situatie er bij u uit en wij hebben geconstateerd dat
  er op die en die en die punten zwakke plekken zitten. Men kan
  daaruit zijn eigen conclusies trekken.
  De heer Rabbae:
  Het is voor u dus kennelijk mogelijk om zonder exacte kennis
  over de georganiseerde misdaad aan te geven op welke punten binnen
  departementen men zou kunnen insteken. Zonder de risico’s in feite
  te kennen, kunt u aangeven waar de potentile mogelijkheden
  zijn.
  De heer Van Helten:
  Het is traditioneel handwerk voor een veiligheidsdienst als de
  onze om kritisch te analyseren hoe de weerstand van de
  belangendrager is. Als de weerstand te laag is, kan ook een ander,
  bijvoorbeeld iemand uit criminele kring, toegang verwerven tot
  informatie waartoe hij of zij niet gerechtigd is. Als wij die
  zwakheden zien… Vroeger waren het sloten, deuren en dat soort
  zaken, maar tegenwoordig gaat het hoofdzakelijk om
  informatiebeveiliging. Wij kunnen inderdaad een analyse maken van
  een informatiebeveiligingssysteem, waarbij wij de verantwoordelijke
  kunnen duiden op de zwakke plekken. Het is ook mogelijk dat de zaak
  technisch heel goed geregeld is, maar dat het gedrag van mensen
  binnen de organisatie maakt dat alle technische beveiliging in
  feite teniet wordt gedaan.
  De heer Vos:
  Welke delen van ministeries zijn interessant voor benvloeding
  vanuit de zware, georganiseerde criminaliteit? U spreekt nu
  namelijk wel in erg algemene zin.
  De heer Van Helten:
  Dat doe ik, omdat ik hier niet wil vertellen waar men wezen
  moet.
  De heer Rabbae:
  U dacht dat men dat niet wist.
  De heer Van Helten:
  Ja, men weet natuurlijk heel veel, maar het lijkt mij niet goed
  om hier heel concrete dingen aan te geven. Het is een aspect dat
  wij terdege meenemen. Het is een zaak tussen ons en de
  belangendrager, die in feite dan onze opdrachtgever is. Hij vraagt
  hoe kwetsbaar hij is. En dat vertellen wij dan. Wij zeggen erbij op
  welke onderdelen grote kwetsbaarheden zitten, die interessant
  kunnen zijn voor criminelen. Het kan gaan om het ministerie van
  Justitie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat of ons eigen
  departement. Ook daar doen wij dit soort werk.
  De heer De Graaf:
  Wij hoeven hier geen stommetje te spelen. Het gaat om alle
  afdelingen die iets te geven of te verlenen hebben waar veel geld
  mee gemoeid kan zijn.
  De heer Van Helten:
  Dat wist u al; dat hoef ik u niet te vertellen.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp niet waarom u de vraag niet in die termen
  beantwoordde.
  De heer Van Helten:
  Ik ga hier niet zeggen om welke onderdelen het precies
  gaat.
  De heer De Graaf:
  U hoeft ook niet aan te geven welk onderdeel van het ministerie
  van VROM bijzonder kwetsbaar is. Het gaat in het algemeen om de
  vraag waarover wij het in feite hebben.
  De heer Van Helten:
  Waar wat te halen is. Wat de georganiseerde criminaliteit
  betreft, gaat het hoofdzakelijk om plekken waar veel geld te halen
  is. Er zijn echter ook andere instanties die reden kunnen hebben om
  informatie te halen uit ministeries.
  De voorzitter:
  Is dit project alfa of project omega?
  De heer Van Helten:
  Ik haal ze altijd door elkaar. Omega maakt de analyses en
  alfa…
  De voorzitter:
  …doet de praktische beveiliging.
  De heer Van Helten:
  Alfa maakt de “awareness programs”. Alfa zorgt ervoor dat
  betrokkenen een soort handboek krijgen waaraan zij hun eigen
  veiligheid kunnen toetsen. Wij proberen dat op een zodanige manier
  te doen, dat betrokkenen zelf voor 90% hun eigen integriteit kunnen
  bewaken.
  De voorzitter:
  En omega levert dus de analyse van de bedreiging van de
  maatschappelijke integriteit.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  In dit project is toch gebleken dat er geen aanwijzingen zijn
  dat de zware, georganiseerde criminaliteit de maatschappelijke
  integriteit in gevaar brengt?
  De heer Van Helten:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Ik kom terug op de politieke partijen. Het valt buiten ons
  directe onderzoek, maar u zou ons een plezier doen als u iets
  duidelijker aangaf aan welke sectoren wij moeten denken als u het
  hebt over drie gevallen per jaar. Waar hebben wij het dan
  over?
  De heer Van Helten:
  U kunt het extrapoleren vanuit de bekende feiten. Ik denk aan
  het proefschrift van de heer Engelen. Het is een heel traditioneel
  verschijnsel dat bepaalde groeperingen om andere redenen dan zij
  zeggen proberen te infiltreren in politieke partijen. Vroeger is
  dat door extreem-linkse groeperingen gedaan. Nu kunnen er andere
  redenen zijn waarom men wil infiltreren, bijvoorbeeld om daar via
  die positie voor een bepaalde bevolkingsgroep of voor bepaalde
  relaties bijzondere voordelen te halen. Dat is dan de hoofdreden
  waarom iemand zich in een politieke partij probeert in te
  nestelen.
  De voorzitter:
  Wij hadden de vijf gevallen waarbij het ging om een mogelijke
  verbinding met criminaliteit al opzij gezet. Wij hebben kunnen
  beschrijven hoe dat verlopen is. U hebt daar rapport over
  uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. Nu hebt u het
  over innesteling van bepaalde groepen. Ik kan mij daar weinig bij
  voorstellen als ik dat moet vergelijken met het proefschrift van de
  heer Engelen over de pogingen om in de CPN te infiltreren.
  De heer Van Helten:
  Dat voorbeeld dient als illustratie. In die tijd gebeurde het
  systematisch en met een grote mate van nadrukkelijkheid. Op het
  ogenblik is het verschijnsel naar mijn mening uitermate goed
  beheersbaar, ook voor de politieke partijen zelf.
  De voorzitter:
  Gaat het ook over mogelijke spionnen?
  De heer Van Helten:
  Nee, geen spionnen in traditionele zin.
  De voorzitter:
  Gaat het over mensen die mogelijk chantabel zijn?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Kunnen mensen nog op een andere manier chantabel zijn dan door
  een vreemd land of een criminele groep?
  De heer Van Helten:
  Bijvoorbeeld door hun eigen groepering.
  De voorzitter:
  Dan zou het dus gaan om bijvoorbeeld vertegenwoordigers van
  etnische groepen die…
  De heer Van Helten:
  Daar kan het zich voordoen.
  De voorzitter:
  Daar heeft het zich voorgedaan?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  En daarbuiten?
  De heer Van Helten:
  Ook.
  De voorzitter:
  Door welke groepering dan?
  De heer Van Helten:
  Dat is van geval tot geval verschillend.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar wat moet ik mij daarbij voorstellen?
  De heer Van Helten:
  Ik vind dit erg moeilijk. Het gaat maar om enkele gevallen. Als
  ik concreet word, dan is het heel helder dat de informatie die nu
  bij de betrokken politieke groepering en bij betrokkene zelf ligt,
  op tafel komt te liggen. Dat lijkt mij niet goed.
  De voorzitter:
  Heeft de minister de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten hierover genformeerd?
  De heer Van Helten:
  Ja. In dit soort gevallen zullen wij altijd de minister
  raadplegen. Wij zullen nooit zonder een uitdrukkelijk fiat van de
  minister nadere activiteiten ontwikkelen.
  De voorzitter:
  Maar heeft de minister ook de commissie die hierover gaat
  genformeerd?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Daar bent u in alle gevallen zeker van.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Als iemand die een belangrijke politieke functie kan gaan
  vervullen chantabel is vanwege persoonlijke omstandigheden, kan dat
  voor u reden zijn om via de minister de betrokken partij te
  waarschuwen?
  De heer Van Helten:
  Dat kan, maar ik denk dat dat alleen in uiterste gevallen
  gebeurt. Wij zijn hier niet systematisch naar op zoek. Het is een
  zaak die vooral de verantwoordelijkheid van de betrokken groepering
  raakt. Je moet zelf voor je eigen huis zorgen.
  De voorzitter:
  Heeft u een geheim “alerteringsprogramma” voor de
  partijvoorzitters?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb nog een andere vraag. Luisteren de ministeries voldoende
  naar uw adviezen?
  De heer Van Helten:
  Als regel wel, maar soms is het moeilijk om zelf de nodige
  maatregelen te nemen. Wij hebben wel eens een keer een tijdige
  waarschuwing die voor de betrokkene moeilijk hanteerbaar is omdat
  wij niet met bewijsvoering aankomen, bijvoorbeeld. Je krijgt dan de
  situatie dat bijvoorbeeld de leiding van het departement
  gewaarschuwd is maar dat zij er zelf in concreto weinig mee kan
  doen.
  De heer Koekkoek:
  Wat doet u als men niets doet met uw adviezen?
  De heer Van Helten:
  Het enige dat wij nog kunnen doen, is er nog eens op
  wijzen.
  De heer Koekkoek:
  Via uw minister of rechtstreeks?
  De heer Van Helten:
  Uiteindelijk zal dat via de minister moeten gaan.
  De voorzitter:
  Ik zou, gezien de tijd, graag over willen gaan op het
  onderwerp: samenwerking met de politie.
  De heer Rabbae:
  Ik heb toch nog een vraag over het vorige punt en dan gaan wij
  over op uw punt, voorzitter. Mijn vraag betreft de mogelijkheden
  van het chanteren van politici. Als het paarse kabinet met zijn
  bestuurlijke vernieuwingsmodel erin slaagt om dat model in de
  praktijk te krijgen, dan krijgen wij straks politici die regionaal
  gekozen worden. Ziet u een verschil tussen een politicus of
  politica die gechanteerd wordt door de boeren of door een andere
  groepering in eigen regio en een politicus of politica die
  gechanteerd wordt door een etnische groep?
  De heer Van Helten:
  Als je chantabel bent en als een ander je op een geheimzinnige
  manier onder druk zet, dan maakt het niet uit of het lokaal,
  landelijk of internationaal is of door welke groepering dan ook.
  Het gaat erom dat de integriteit van de politicus gewaarborgd is.
  Maar zoals ik al zei, dat is in eerste instantie de
  verantwoordelijkheid van de politicus zelf.
  De heer Rabbae:
  Maar het gaat u niet om de chantage op zichzelf maar om de
  effecten ervan voor de democratische rechtsorde, enzovoorts?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Ik kom nu bij de samenwerking met de politie in de
  criminaliteitsbestrijding. U werkt samen met een aantal kernteams
  inzake de zware criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Wij werken samen met de politie. Wij hebben niet een concrete
  samenwerkingsvorm met de kernteams van de politie. Wij hebben wel
  contacten met de politie en dat geldt voor de politie in
  totaliteit.
  De heer Rabbae:
  Wilt u zeggen dat u geen liaisons hebt? Dat u geen mensen
  geparkeerd hebt bij kernteams?
  De heer Van Helten:
  Nee, niet bij alle kernteams. In sommige gevallen zullen wij
  een liaison hebben omdat de overlapping van de raakvlakken zodanig
  is, dat het nuttig is. Maar dat is meer om ervoor te zorgen dat wij
  een analysebijdrage kunnen geven aan het totaal dan dat wij ons
  mede bezighouden met het bestrijden van criminaliteit.
  De heer Rabbae:
  U bent er dus bij als het gaat om gemeenschappelijke belangen?
  Mag ik het zo zien?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  En dat verklaart ook het feit dat de BVD betrokken is bij de
  aanpak van de contra-informatie, de contra-observatie, de
  contra-strategie?
  De heer Van Helten:
  Ja. Dat klopt.
  De heer Rabbae:
  Bent u erin geslaagd om samen de contra-strategien uit te
  schakelen?
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat de situatie nu zo is, dat het probleem niet uit de
  wereld is maar dat de aanpak hoofdzakelijk strafrechtelijk is. Dat
  wil zeggen, dat wij er vervolgens even op wachten wat eruit
  komt.
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik niet, want wij hebben hier een aantal mensen
  vanuit de politie gehad en wij hebben niet de indruk gekregen dat
  het probleem van tafel is.
  De heer Van Helten:
  Mijn probleem is niet helemaal van tafel maar ik wacht even af
  wat de effecten zijn van de strafrechtelijk aanpak die volgens mij
  nog niet afgelopen is.
  De heer De Graaf:
  Maar voor alle duidelijkheid, u bent daarbij betrokken omdat
  niet alleen de contra-observatie gericht was op de politie maar ook
  op de BVD zelf?
  De heer Van Helten:
  Zo is het begonnen. Het was eigen belang.
  De heer De Graaf:
  Als dat niet aan de orde was geweest, was u er berhaupt niet
  bij betrokken geraakt?
  De heer Van Helten:
  Dan was de mogelijkheid zeer wel, dat wij er ons niet mee
  zouden hebben bemoeid. Als het zuiver was gegaan om het strafbare
  feit, bijvoorbeeld een verbinding tussen bepaalde mensen die zich
  met observatie bezighouden en criminelen, dan was er voor ons
  weinig reden geweest om ons ermee te bemoeien anders dan van de
  politie vernemen wat de ontwikkeling was. Die bevoegdheid hebben
  wij.
  De heer Rabbae:
  Dat is toch een aantasting van de rechtsorde?
  De heer Van Helten:
  Als het alleen maar het strafrechtelijke spoor was… Het op
  grote schaal…
  De heer Rabbae:
  Nee, u zei: als de politie alleen object was van de
  contra-strategie dan had u waarschijnlijk niet meegedaan. Moet er
  ook in dat geval sprake zijn van aantasting van de rechtsorde of
  niet?
  De heer Van Helten:
  Wij wisten dat de politie last had van het verschijnsel. Dat
  was in eerste instantie niet van zodanige omvang dat wij tot de
  conclusie kwamen dat het een aantasting van de rechtsorde was. Wij
  zijn op een gegeven moment zelf geconfronteerd met het feit dat
  onze uitvoering van onze werkzaamheden werd gehinderd door
  contra-activiteiten. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan en toen
  is er een moment gekomen dat zowel de politie als wij tot de
  conclusie kwamen dat dezelfde groeperingen zich zowel richten op
  politie-activiteiten als op activiteiten van de veiligheidsdienst.
  Toen hebben wij dat uiteraard afgestemd.
  De heer Rabbae:
  U bent ook betrokken geweest bij een onderzoek inzake
  Zuid-Amerika. Kunt u dat in algemene lijnen beschrijven?
  De heer Van Helten:
  Dan moet u iets specifieker zijn. In welke zin bedoelt u:
  Zuid-Amerika?
  De heer Rabbae:
  Suriname bijvoorbeeld?
  De heer Van Helten:
  Ah! Suriname, daar zijn wij heel lang bij betrokken geweest,
  maar dan vanuit de invalshoek: welke invloeden zijn er vanuit
  Suriname zelf en vanuit Surinaamse groeperingen in Nederland op
  mensen in de Nederlandse samenleving die hier komen op
  ongeoorloofde inmenging van Suriname op Nederlandse situaties of
  die leiden tot verkeerde dingen in Nederland zelf.
  De heer Rabbae:
  Dat was wat u betreft, los te koppelen van de georganiseerde
  misdaad?
  De heer Van Helten:
  Ja. In eerste instantie: ja.
  De heer Rabbae:
  Had u wat dit betreft een andere analyse dan de politie?
  De heer Van Helten:
  Onze invalshoek is anders. De analyse die wij hadden was niet
  1:1 met de analyses die in politiekringen werden gehanteerd.
  De heer Rabbae:
  Met andere woorden, uw analyse hield in, dat er geen of in
  mindere mate sprake was van zware criminaliteit dan de politie
  veronderstelde?
  De heer Van Helten:
  Anders. Maar dat komt door de manier waarop wij ernaar kijken.
  Wij hebben bekeken of bijvoorbeeld vanuit Suriname systematisch
  inlichtingen werden verzameld over de situatie in Nederland en of
  daarbij de grenzen werden overschreden. De conclusie die wij
  daaruit hebben getrokken is dat er vanuit Suriname geen
  traditionele inlichtingenoperaties tegen Nederland werden gedaan,
  zoals dat traditioneel in de internationale gemeenschap vaak is
  gebeurd, maar dat er contacten waren tussen de mensen uit Suriname
  met mensen in Nederland die ertoe leidden dat wij op een aantal
  punten de verantwoordelijken hebben moeten wijzen op het feit dat
  er iets gebeurt dat niet okay is. Het past wel in een aantal wensen
  en verlangens die er binnen die groeperingen zijn, maar de gang van
  zaken is niet goed. Er worden mensen in de politie binnen gesluisd,
  zonder dat goed is gekeken of men wel aan alle waarborgen tegemoet
  komt die wij in dat soort gevallen moeten stellen.
  De voorzitter:
  Maar uw dienst is toch ook betrokken geweest bij het onderzoek
  dat door het kernteam Haaglanden gedaan wordt naar Zuid-Amerika en
  Suriname?
  De heer Van Helten:
  Ja, maar niet in de zin dat wij echt zelf mee hebben gedaan aan
  opsporingsonderzoeken of iets dergelijks.
  De voorzitter:
  Nee, want u bent geen opsporingsambtenaar. Maar u heeft toch
  gewoon meegewerkt in de strategische beslissingen die daar genomen
  zijn?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben onze bijdrage geleverd. Maar ik zou de suggestie
  niet willen ondersteunen dat wij mede strategie hebben bepaald in
  het strafrechtelijk onderzoek.
  De voorzitter:
  Maar er is toch ook een speciale Groep geweest die enkele jaren
  lang op het hoogste niveau die strategische beslissingen heeft
  voorbereid?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  En daar heeft u toch ook aan meegewerkt?
  De heer Van Helten:
  Daar zijn wij in enkele gevallen bij aanwezig geweest maar niet
  intensiever dan anders.
  De voorzitter:
  Daar heeft u toch ook de oordelen gegeven hoe een en ander
  eventueel strafrechtelijk moest worden aangepakt?
  De heer Van Helten:
  Nee, wij hebben ons oordeel gegeven over hoe de verschijnselen
  eruit zagen naar onze inschatting. De strafrechtelijke aanpak is
  geen verantwoordelijkheid van ons. Wij hebben ook niet in concreto
  gezegd: zo zou het strafrechtelijk moeten.
  De voorzitter:
  Maar u heeft toch wel informatie gegeven over de mogelijke
  betrokkenheid van bepaalde groepen van de Surinaamse overheid, van
  het militaire gezag bij handel in verdovende middelen?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben natuurlijk wat wij tegenkwamen bij ons werk,
  gemeld.
  De voorzitter:
  Heeft u dan verder nooit gezegd: dat zou ik zus of zo doen?
  Anders hoef je toch ook niet zo’n Groep te hebben?
  De heer Van Helten:
  Nee, dat hebben wij niet gedaan. Dat is ook vooropgezet de
  bedoeling geweest. Wij zijn geconfronteerd met bepaalde aanpakken
  die de verantwoordelijkheid waren van met name de politie en
  justitie in Den Haag, de Haaglanden. Dat was hun
  verantwoordelijkheid en wij hebben er met enige afstandelijkheid op
  gereageerd.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van Helten, er was een Groep waar niet alleen politie
  en justitie in zaten maar ook nadrukkelijk op het hoogste niveau de
  vertegenwoordiging van de BVD…
  De heer Van Helten:
  Ja, het hoofd van de BVD heeft erin gezeten.
  De heer De Graaf:
  En als hij er niet was, was een van uw collega’s er, als wij
  goed zijn genformeerd. Er zaten ook mensen van andere organisaties
  in en er werd op hoog strategisch niveau gesproken over de vraag
  hoe gaan wij dat varkentje wassen? En over de vraag: hoe gaat het
  met de relatie tussen Suriname en Nederland in verband met dat
  onderzoek? Dat is dus de strategische betrokkenheid van de BVD.
  Vervolgens lag het toch ook in het voornemen van de BVD om liaisons
  in de onderzoeksgroep te hebben, hetgeen uiteindelijk minister
  Dales niet heeft goedgevonden?
  De heer Van Helten:
  Die overwegingen zijn er geweest, ja.
  De heer De Graaf:
  U doet nu heel afstandelijk alsof u er wel eens bij betrokken
  bent geweest maar slechts een enkele keer. Zo zat het toch
  niet?
  De heer Van Helten:
  Maar zo voel ik het ook. Dat is ook altijd mijn houding
  geweest.
  De voorzitter:
  U vond dat de dienst misschien te veel dreigde betrokken te
  raken bij…?
  De heer Van Helten:
  Nee, ik denk dat de betrokkenheid van de dienst op een heel
  zorgvuldige manier moest plaatsvinden omdat ik weet dat als je het
  niet goed aan de vork steekt, inderdaad de indruk wordt gewekt dat
  een veiligheidsdienst zich op het gebied van de strafrechtelijke
  handhaving en op het gebied van het opsporingsonderzoek gaat
  begeven en daar mede het roer gaat zitten vasthouden.
  De voorzitter:
  Maar dat komt toch wel meer voor, mijnheer van Helten? Dat is
  toch wel logisch? Er zijn toch wel andere onderzoeken waarbij de
  BVD bijvoorbeeld assisteert, waarbij de BVD informatie geeft,
  waarbij justitie en politie ook aan de BVD vragen of zij het verder
  kunnen uitzoeken?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus in die zin bent u in de praktijk toch ook verbonden met
  strafrechtelijk onderzoek?
  De heer Van Helten:
  Gegevens van ons kunnen een rol gaan spelen in het
  strafrechtelijk onderzoek.
  De voorzitter:
  Niet alleen dat het gecompartimenteerd is, maar toch ook dat in
  de praktijk BVD-mensen som ook intiem samenwerken?
  De heer Van Helten:
  Ja, maar niet in een situatie dat bijvoorbeeld BVD-mensen in
  een hirarchische structuur zitten waarin bijvoorbeeld een officier
  van justitie en een politiechef uitmaken wat die mensen gaan doen.
  Daar zijn we de laatste jaren wat scherper op geworden dan voor die
  tijd.
  De heer Rabbae:
  Nee dat niet, maar betrokkenheid is er wel.
  De heer Van Helten:
  Er is wel betrokkenheid. Dat is ook logisch. Het zou te gek
  zijn wanneer de BVD dingen tegenkwam die te maken hebben met het
  strafrechtelijk proces en dat de BVD stommetje ging spelen en zich
  er helemaal afzijdig van hield.
  De heer Rabbae:
  U zegt: wij hadden onze liaisons, onze mensen bij de
  onderzoeken van kernteams onder eigen regie. Is dat omdat u niet
  wilt dat de dienst wat dieper betrokken raakt bij onderzoeken op
  strafrechtelijk niveau?
  De heer Van Helten:
  Inderdaad. Wij willen dat niet en wij willen heel helder houden
  dat de hantering van onze bevoegdheden een andere is dan de
  strafrechtelijke.
  De heer Rabbae:
  Sinds wanneer heeft u deze aanpak? Is het altijd zo geweest of
  pas sinds 1991?
  De heer Van Helten:
  Het had altijd zo moeten zijn. Maar ik kan alleen maar praten
  over de periode vanaf 1991.
  De heer Rabbae:
  Vandaar mijn vraag.
  De heer Van Helten:
  Het had dus zo moeten zijn maar ik denk dat in het verleden te
  veel is verondersteld dat het wel goed zou gaan. Ik heb gemeend om
  er nogal precies op te zijn en het in die gevallen ook schriftelijk
  vast te leggen.
  De heer Rabbae:
  En uw liaison heeft als rol om slechts – als ik mij vergis moet
  u mij corrigeren – een inzicht in te brengen van de dienst in
  lopend onderzoek? Dat wil zeggen, niet volledig actief meedoen maar
  als het ware desgevraagd. Zie ik het zo goed?
  De heer Van Helten:
  Ja. Maar het is ook mogelijk dat wij zelf het initiatief nemen
  en zeggen: dit is waarschijnlijk relevante informatie; kunt u daar
  iets mee? Zo ja, dan moeten wij even precies afspreken hoe het aan
  de vork moet worden gestoken.
  De heer Rabbae:
  Maar is het niet een te theoretische model, mijnheer Van
  Helten? U heeft iemand in een kernteam zitten met een formele
  gezagslijn naar u toe. Zo’n man of vrouw in zo’n kernteam gaat toch
  niet elke keer de heer Van Helten bellen om te horen of hij/zij een
  bepaalde suggestie al dan niet mag geven?
  De heer Van Helten:
  Het is zeker niet theoretisch. In de praktijk gaat het ook zo.
  De mensen die in die situatie zitten, weten in de meeste gevallen
  zelf donders goed hoe het werkt. Zij hebben heel goed in de gaten
  of ten onrechte vragen aan de BVD worden gesteld.
  De voorzitter:
  In de praktijk komt het toch nog steeds voor dat politie en BVD
  praktisch met elkaar samenwerken, ook in de opsporing?
  De heer Van Helten:
  Het komt in de praktijk voor dat de BVD en de politie praktisch
  samenwerken. Die samenwerking houdt niet in dat wij opsporen.
  De voorzitter:
  Ik wil u een vraag voorleggen voor de situatie na 1991. Wij
  hadden hier een door de wol geverfde OT’er op bezoek, niet in de
  openbare verhoren en het is ook niet de heer Kloosterman, die ons
  het volgende zei: wij staan een week te observeren en dan krijg je
  de BVD; wij kunnen het goed, maar de BVD gaat gewoon bij zo’n man
  voor de deur staan en biedt hem een kop koffie aan, en dan kunnen
  wij weer opnieuw beginnen. Het ging om een lopend onderzoek na
  1991.
  De heer Van Helten:
  Het geval is mij niet bekend en het verhaal komt mij zeer sterk
  voor.
  De heer De Graaf:
  U wilt toch niet zeggen dat er nooit observanten van de dienst
  betrokken zijn bij een situatie waarin ook de politie observeert?
  Het is toch mogelijk dat sprake is van een strafrechtelijk
  onderzoek dat parallel loopt aan een onderzoek dat ook voor de
  dienst van belang is?
  De heer Van Helten:
  Dat kan zeer wel.
  De heer De Graaf:
  Dan kan zo’n voorbeeld zich toch voordoen?
  De heer Van Helten:
  Wij plegen in zo’n geval, conform het voorschrift van de wet,
  overleg met het openbaar ministerie. Er vindt afstemming plaats.
  Als er iets niet goed gaat, zit het in de uitvoering. Ik moet
  zeggen dat ik daar nogal precies in ben, soms tot grote irritatie
  van anderen.
  De heer Rabbae:
  Dat weet u toch niet altijd van tevoren?
  De heer Van Helten:
  Meestal wel.
  De heer Rabbae:
  Op een gegeven moment staat u er met z’n tween.
  De heer Van Helten:
  Wij hebben een heel overzichtelijke dienst van ruim 500 mensen.
  Het regime binnen de dienst is vrij strikt. De rapportage van
  mensen over wat zij doen en wat zij gaan doen, is eveneens vrij
  strikt. Er gaan dus niet zomaar mensen de deur uit om zomaar te
  bekijken of zij ergens iemand kunnen benaderen.
  De voorzitter:
  Dat bedoel ik niet. Het voorbeeld dat ik gaf, waarin sprake was
  van een directe samenwerking tussen politie en BVD bij het
  observeren van een pand of een persoon, kan zich niet voorgedaan
  hebben?
  De heer Van Helten:
  Het lijkt mij zeer sterk. Toen ik het verhaal hoorde, heb ik er
  wat cynisch bij geglimlacht.
  De voorzitter:
  Denkt u dat het onwaar is of lijkt het u zeer sterk?
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat het op zijn minst gechargeerd is.
  De voorzitter:
  U wilt de mogelijkheid uitsluiten.
  De heer Van Helten:
  Ik probeer constant met grote hardnekkigheid om die
  mogelijkheid uit te sluiten.
  De heer Vos:
  Ik zou de vraag wat breder willen maken. Doet de politie wel
  eens een beroep op de expertise, de bijzondere vaardigheden, de
  technische instrumenten die bij de dienst beschikbaar zijn?
  De heer Van Helten:
  Dat gebeurt wel eens.
  De heer Vos:
  In welke gevallen gebeurt het?
  De heer Van Helten:
  Van geval tot geval wordt bekeken wat er kan gebeuren. Een en
  ander wordt zeer precies vastgelegd.
  De heer Rabbae:
  Heeft u ooit een gaatje geboord of een camera geplaatst voor de
  politie?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben wel eens technische activiteiten voor politie en
  justitie verricht.
  De heer Rabbae:
  Dat doet u nog steeds.
  De heer Van Helten:
  In zeer beperkte mate. Het is uiterst zelden noodzakelijk.
  De heer Rabbae:
  Hoe komt dat?
  De heer Van Helten:
  Justitie en politie vergewissen zich veel strikter dan in het
  verleden van tevoren van de mogelijkheden. Bovendien zijn de
  technische mogelijkheden van de politie inmiddels zodanig, dat zij
  in de meeste gevallen geen beroep op ons meer hoeft te doen.
  De heer Rabbae:
  Het is niet zo dat het komt omdat de politie technisch
  gesproken wat verder is?
  De heer Van Helten:
  Het is mijn indruk dat de politie technisch gesproken verder
  is.
  De heer Rabbae:
  Verder dan u?
  De heer Van Helten:
  Nee, onze technische activiteiten zijn toch iets anders dan die
  van de politie. Het lijkt op elkaar, maar het is niet
  hetzelfde.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u voor het laatst dit soort hand- en spandiensten
  voor de politie verricht?
  De heer Van Helten:
  In zeer vergaande zin is dat voor het laatst eind 1991, begin
  1992 gebeurd.
  De voorzitter:
  Het plaatsen van camera’s?
  De heer Van Helten:
  Technische hulpmiddelen.
  De voorzitter:
  Ook afluisterapparatuur?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben een keer een afluisteroperatie van de politie
  voorbereid. Uiteindelijk is dat echter niet geffectueerd.
  De voorzitter:
  Is daar dan uw procedure aan te pas gekomen?
  De heer Van Helten:
  Als het onze procedure is, dan doen wij het gewoon voor ons
  zelf. Daar kan op een gegeven moment een exploitatie van gegevens
  uit voortkomen. In de gevallen dat het openbaar ministerie ons
  vraagt om technische bijstand, zullen wij serieus overwegen om dat
  te doen. Het is dan mogelijk dat er bij ons een stukje expertise
  zit op grond waarvan wij zeggen dat wij het technisch kunnen doen.
  Dan moet wel even heel goed worden vastgelegd dat het openbaar
  ministerie verantwoordelijk is voor datgene wat er verder gebeurt.
  Het enige wat wij doen, is het uitvoeren van technische handelingen
  en deze eventueel voorbereiden. Ook bij brief wordt heel duidelijk
  vastgelegd dat die technische bijstand niet inhoudt dat onze mensen
  opsporingshandelingen verrichten. Datgene wat gebeurt, kan niet
  uitmonden in iets wat eerst bij de politie terechtkomt en dan bij
  ons.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u dit voor het laatst gedaan?
  De heer Van Helten:
  Zoals ik al zei: 1992.
  De heer De Graaf:
  Mocht u dat eigenlijk wel doen? Als ik het goed begrijp, heeft
  de BVD, op verzoek van politie en justitie, een soort
  inkijkoperatie uitgevoerd om ergens een camera te plaatsen.
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Dus de BVD heeft niet die camera geplaatst?
  De heer Van Helten:
  Er zijn twee soorten voorbeelden. Ik moet daar erg voorzichtig
  in zijn, want ik wil geen inzicht geven in de werkwijze van de
  dienst. Het kan zijn dat de dienst vanuit haar eigen bevoegdheden
  en verantwoordelijkheden inzicht heeft in de gang van zaken en dat
  justitie daar mede belang bij heeft.
  De heer De Graaf:
  Maar hier ging het om technische ondersteuning…
  De heer Van Helten:
  Als justitie ons vraagt om het een en ander te plaatsen, dan
  kunnen wij “ja” zeggen. In 1991 werd het min of meer
  vanzelfsprekend geacht dat de dienst volmondig “ja” zou zeggen. In
  1992 heb ik duidelijk geregeld dat justitie van ons technische
  bijstand kan krijgen, maar dat datgene wat verder gebeurt haar
  verantwoordelijkheid betreft. Want dat is opsporing en daar bemoei
  ik mij niet mee. Zeker gezien de achtergrond van deze enqute zou ik
  tegenwoordig willen zien op welke gronden men iets wilde van de
  dienst.
  De heer De Graaf:
  Maar de vraag was: wat hebt u in die voorbeelden gedaan? Hebt u
  op verzoek van justitie en politie camera’s geplaatst in
  loodsen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Wat was uw bevoegdheid daartoe? Als de politie mij zou vragen
  om in een afgesloten ruimte een camera te plaatsen, dan zou ik
  daartoe niet bevoegd zijn. Ik ben geen opsporingsambtenaar. Uw
  mensen zijn dat ook niet.
  De heer Van Helten:
  Je kunt een dergelijke handeling zowel laten verrichten door
  een dienst waarmee je samenwerkt als door een bedrijf. Je moet
  echter wel weten dat het terecht gebeurt. Dat verhaal kan ik nu
  houden. Vijf jaar geleden zou ik het niet zo hebben kunnen houden,
  omdat ik dat inzicht niet had. Ik denk dat wij nu zeer nadrukkelijk
  zouden vragen naar de bevoegdheid. Wij maken nu duidelijk tot op
  welk niveau wij een handje toesteken.
  De heer Vos:
  U hebt als het ware als onderaannemer gewerkt.
  De heer Van Helten:
  Zo zou je het kunnen noemen.
  De heer De Graaf:
  Als de politie bevoegd is tot een inkijkoperatie, mag zij dat
  uitbesteden aan u of aan een bedrijf? Is het goed, wie het dan ook
  is, zolang het maar in opdracht van de politie gebeurt?
  De heer Van Helten:
  U zegt nu een heleboel dingen achter elkaar.
  De heer De Graaf:
  U zei het zelf.
  De heer Van Helten:
  Het gebeurt niet ongeacht wat dan ook. Er moet sprake zijn van
  een situatie waarin wij niets onrechtmatigs doen, want wij hebben
  ons aan de wet te houden.
  De voorzitter:
  Daar zit een gat. De politie doet het namelijk als
  opsporingsambtenaar. Dat horen wij hier keer op keer.
  Inkijkoperaties, artikel 9 Opiumwet, opsporingsambtenaar,
  opsporingshandelingen. Dat staat ook in de handleiding
  kijkoperaties. U doet het voor een ander doel, namelijk het
  verwerven van informatie ten behoeve van de drie doeleinden die in
  artikel 8 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  genoemd worden. U bent geen opsporingsambtenaar. Eigenlijk kan het
  toch niet?
  De heer Van Helten:
  Zo gauw het een opsporingshandeling is, zullen wij het niet
  moeten doen.
  De voorzitter:
  In het verleden is dus iets gebeurd wat eigenlijk niet
  kon.
  De heer Van Helten:
  Ik weet nu zeker dat het in veel gevallen niet zal kunnen. In
  het verleden werd er verschillend over gedacht. Ook in kringen van
  de rechterlijke macht en het openbaar ministerie werd over dit
  soort bevoegdheden anders gedacht.
  De voorzitter:
  Wat mag u meer dan de politie bij het aanwenden van middelen om
  informatie te verwerven?
  De heer Van Helten:
  Wij mogen aan de ene kant minder. Wij mogen bijvoorbeeld geen
  brieven openmaken.
  De voorzitter:
  Waar staat dat?
  De heer Van Helten:
  Er is geen uitzondering op het briefgeheim gemaakt ten behoeve
  van de BVD. Dat is wel gebeurd ten aanzien van communicatie in
  andere zin. Aan de andere kant kunnen wij iets meer. Wij kunnen
  iets anders en onze activiteiten op het gebied van het
  onderscheppen van communicatie zijn wat breder en intensiever.
  De voorzitter:
  U mag ook afluisteren.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  De discussie is opgekomen of u geen specifieke bevoegdheid
  nodig hebt voor die activiteiten die een inbreuk op de privacy
  inhouden. Die specifieke bevoegdheden staan in feite nergens
  omschreven, behalve negatief in het Wetboek van Strafrecht als het
  gaat om het afluisteren en aftappen van telecommunicatie.
  De heer Van Helten:
  En in het algemeen in de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten als het gaat om het feit dat wij een onderzoek
  moeten instellen. Wij hebben dit jarenlang gebaseerd op een
  generale bevoegdheid die hieruit zou voortvloeien. Mede door
  uitspraken van de Raad van State zijn wij op het ogenblik bezig om
  een wetswijziging van de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten voor te bereiden.
  De voorzitter:
  Wilt u dan ook limitatief uw bevoegdheden gaan aangeven?
  De heer Van Helten:
  Wij zullen streven naar een niet al te specifieke regeling.
  Onze werkwijze mag niet al te zeer naar buiten komen. Je bent een
  geheime dienst en dat wil je graag blijven. Maar ik denk wel dat
  wij vrij specifiek en limitatief zullen kunnen aangeven hoe wij met
  dat soort inlichtingenmiddelen omgaan.
  De heer Rabbae:
  Je bent een geheime dienst en dat wil je graag blijven. In het
  begin hebt u nadrukkelijk gezegd dat u opkomt voor de rechtsorde en
  de rechtsstaat, dus ik neem aan dat u ook voor democratische
  controle bent.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Hoe ziet u de controle op de technieken die u toepast als ze
  niet wettelijk zijn opgesomd? Hoe weten wij dat de BVD correct
  bezig is?
  De heer Van Helten:
  U zult niet gemakkelijk n op n van de BVD horen: wij doen dit
  en wij doen dat en wij doen dat. Daar hebben wij een procedure
  voor, die nu ook al werkt. Wij moeten in ieder geval het fiat van
  de betrokken bewindslieden hebben. Zij moeten erop aangesproken
  kunnen worden door de Commissie voor de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten, waarin vrij uitputtend wordt weergegeven
  wat…
  De heer Rabbae:
  U hebt toestemming nodig voor het gebruik van een aantal
  middelen. Dat geldt echter niet voor alle middelen. In sommige
  gevallen kan het hoofd gewoon een beslissing nemen.
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  En het hoofd is onderdeel van de dienst. Dat kun je toch geen
  goede controle noemen?
  De heer Van Helten:
  De gedachten hierover zijn verder ontwikkeld. Mede naar
  aanleiding van de uitspraak van de Raad van State zijn wij zelf tot
  inzichten gekomen. Wij zullen de controles meer op n lijn moeten
  brengen. In alle gevallen dat inbreuk wordt gemaakt op de
  persoonlijke levenssfeer van mensen zal er een zwaar regime op
  moeten worden gezet, vergelijkbaar met het regime dat al werkt
  inzake afluisteren.
  De voorzitter:
  Wij houden ons ook bezig met de uitwisseling van informatie
  tussen de dienst en politie en justitie. In de Wet op de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten is zeer goed geregeld dat
  politie en justitie voor u moeten werken. Minder goed is geregeld
  dat u eventueel voor politie en justitie werkt.
  De heer Van Helten:
  Dat is in een wat bredere zin geregeld. In de artikelen 11 en
  12 is het namelijk wel degelijk geregeld. Onze minister dient de
  bevoegde betrokken instanties te waarschuwen. De politie valt daar
  ook onder, f als uitvoerende instantie ten aanzien van het bestuur,
  f als uitvoerende instantie ten aanzien van justitie. Er is een
  algemene, dwingende plicht om ervoor te zorgen dat de relevante
  informatie wordt gexploiteerd naar de betrokken belangendrager. Dat
  kan dus via de politie lopen.
  De voorzitter:
  Maar het probleem is nu toch dat het specifiek gaat om de
  opsporing van strafbare feiten en dat informatie van de BVD ook
  aangewend kan worden voor de opsporing van strafbare feiten. Dat
  gebeurt nu via artikel 22, lid 3, waar in feite niet meer staat dan
  dat er overleg is tussen de procureur-generaal en het hoofd van de
  betrokken dienst. Dan staat er tegelijkertijd in artikel 20: de
  ambtenaren van de dienst bezitten geen bevoegdheid tot het opsporen
  van strafbare feiten. In de praktijk is het toch zo, dat elke keer
  wanneer er een ambtsbericht gaat van de BVD naar de landelijke
  officier, die wij nu al de BVD-officier noemen, er wel degelijk een
  gedeelte ligt dat later ook gebruikt wordt voor de opsporing?
  De heer Van Helten:
  Ja, maar die waterscheiding is zeer specifiek in de praktijk.
  Dat is neergelegd in werkafspraken die met de vergadering van
  procureurs-generaal zijn gemaakt. Daar berusten ook de afspraken
  ten aanzien van de taak van landelijke officieren op. In de
  ambtsberichten staat het zo geformuleerd: bij de uitvoering van
  zijn wettelijke taken is de dienst op de volgende informatie
  gekomen. En meestal staat er dan nog bij: uit kwetsbare bron. Dat
  feit kan gebruikt worden in een strafproces. Het kan ook voor een
  heleboel andere dingen gebruikt worden. Dat is een conclusie die de
  dienst op tafel legt vanuit zijn wettelijke taakuitvoering.
  De voorzitter:
  Jawel, maar wie is er nu verantwoordelijk voor het
  strafrechtelijke gebruik van die informatie?
  De heer Van Helten:
  De officier van de justitie en het oordeel ligt bij de
  rechter.
  De voorzitter:
  Maar de officier van justitie moet dan bijvoorbeeld
  verantwoordelijkheid nemen voor iets waarover hij/zij in feite
  helemaal geen gezag heeft?
  De heer Van Helten:
  Daar ligt precies de scheiding. De BVD is verantwoordelijk voor
  wat de BVD in een ambtsbericht zet. Dat is de verantwoordelijkheid
  die weer afhankelijk is van de verantwoordelijkheid van de minister
  van Binnenlandse Zaken. Het OM is verantwoordelijk voor wat het OM
  met dat gegeven doet.
  De voorzitter:
  Maar u bent dan toch een soort super criminele
  inlichtingendienst?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ik bedoel er niets kwaads mee. Maar kunt u dan ook bijvoorbeeld
  geroepen worden om te getuigen over de rechtmatigheid van dat
  BVD-traject?
  De heer Van Helten:
  Nee. Wij hebben geheimhoudingsplicht.
  De voorzitter:
  Maar daar ligt dan toch misschien het probleem? De officier
  heeft geen gezag over wat de BVD in dat traject doet en u zegt: ik
  kan er verder niets over vertellen behalve aan de minister van
  Binnenlandse Zaken?
  De heer Van Helten:
  De werkvelden van het OM en de BVD overlappen elkaar. Als dat
  zo is, dan is het onverstandig – zo werkt het ook niet in de
  praktijk – om elkaar niet toe te lichten hoe het zit. Dat gebeurt
  ook. Dat wil zeggen, dat de landelijke officier die
  terreurbestrijding in haar portefeuille heeft en die ook bij de BVD
  in huis entree heeft, van de BVD een toelichting krijgt. Die
  officier vraagt soms ook hoe het zit. Het verhaal dat de landelijke
  officier van ons krijgt ter adstructie van bijvoorbeeld ons
  ambtsbericht of ter voorbereiding van een ambtsbericht dat wij gaan
  maken, brengt het onder de geheimhoudingsplicht ingevolge de Wet op
  de inlichtingen- en veiligheidsdienst.
  De heer Rabbae:
  Maar de minister kan, ook volgens de wet, u wel opdragen om als
  getuige op te treden?
  De heer Van Helten:
  Ja, dat kan. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarvoor
  ook de handtekening van de minister van Justitie nodig. Die twee
  ministers gezamenlijk kunnen tot het hoofd van de dienst zeggen:
  gij zult wel getuigen. Maar dan moet ook geformuleerd worden in
  hoeverre.
  De voorzitter:
  Maar is die wettelijke basis eigenlijk niet gebrekkig en zou
  die niet beter kunnen? Zeker als je ziet hoe in extenso is geregeld
  wat politie en justitie aan de BVD moeten en kunnen aanleveren en
  dat de BVD daarbij mensen van politie en justitie kan inschakelen?
  Het feit dat zij die plicht hebben en omgekeerd niet, is toch een
  groot verschil?
  De heer Van Helten:
  Je zou kunnen overwegen om die algemene plicht tot exploitatie
  van informatie aan belanghebbenden in de artikelen 11 en 12, verder
  uit te regelen. In mijn visie is dat voor de dienst niet nodig. Ik
  denk dat het vrij scherp geregeld is en dat het ook vrij scherp
  gecontroleerd wordt. Ik ben het niet met uw vergelijking eens. Ik
  denk dat het bij de BVD behoorlijk strak geregeld is en ook in de
  praktijk behoorlijk strak wordt uitgevoerd.
  De voorzitter:
  Heeft de officier kennis van alle belangrijke strafbare feiten
  die u mede ter ore komen?
  De heer Van Helten:
  Dat is de inzet.
  De voorzitter:
  Maar het is nog niet zo.
  De heer Van Helten:
  Ik denk dat zij dat nu wel kan weten. Het oorspronkelijke
  regime is dat uit de wet. Dat hebben wij de afgelopen jaren
  werkendewijs opgebouwd. In principe was het zo dat, als wij bij de
  uitoefening van onze taak op strafbare feiten stuitten, dan het
  regime in werking trad van het overleg tussen het hoofd van de
  dienst en de betrokken PG. Dat hebben wij in de praktijk verder
  uitgewerkt. Daar heeft de landelijke officier terreurbestrijding nu
  een centrale taak in. Dat maakt het voor ons natuurlijk ook
  gemakkelijker.
  De heer Rabbae:
  Hoeveel ambtsberichten zendt u het land in in de richting van
  de officieren van justitie?
  De heer Van Helten:
  Ik meen dat wij in de afgelopen periode ongeveer 35
  ambtsberichten hebben uitgebracht, waarvan 28 aan de officieren van
  justitie.
  De voorzitter:
  Vanaf 1991?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De voorzitter:
  En die 7 ontbrekende ambtsberichten?
  De heer Van Helten:
  Daar zitten ambtsberichten aan de IND en aan Justitie bij. Het
  gaat hoofdzakelijk om de justitile kant. Wij brengen natuurlijk wel
  vaker ambtsberichten uit, maar die hebben dan niets te maken met
  strafbare feiten.
  De voorzitter:
  Ik vind 35 ambtsberichten niet veel.
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De voorzitter:
  Is er meer informatie over strafbare feiten die zonder papier
  over tafel gaat?
  De heer Van Helten:
  Als het goed is niet. Ik sta natuurlijk niet bij ieder gesprek
  dat al onze medewerkers of relaties voeren met anderen. Het is het
  uitgangspunt dat het exploiteren van gegevens over strafbare feiten
  volgens het zojuist geschetste regime plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Ik stel voor, tot een afronding te komen.
  De heer Rabbae:
  Mijn laatste vraag is of de problemen, al dan niet tussen
  aanhalingstekens, tussen de BVD en de CRI inmiddels zijn
  opgelost.
  De heer Van Helten:
  Dan doelt u waarschijnlijk op de problemen die beschreven zijn
  in het rapport van de commissie-Blok. De aanbevelingen die daaruit
  zijn voortgevloeid, zijn opgepikt en hebben geleid tot een
  aanzienlijk verbeterde situatie. Dat was al binnen een jaar zo.
  Veel beter dan voor die tijd zijn wij op de hoogte van elkaars
  bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze. Wij kunnen daar
  op soepele wijze mee omgaan. Het is mijn gevoel dat het veel leuker
  werken is dan een aantal jaren geleden.
  De heer Rouvoet:
  Mij is nog iets onduidelijk met betrekking tot project omega.
  Het gaat daarbij om de advisering aan departementen over de
  kwetsbaarheid, over die afdelingen waarin de georganiseerde
  criminaliteit mogelijk extra genteresseerd is. Hoe kunt u zo’n
  advies uitbrengen als u niet zelf een grondig onderzoek doet naar
  die georganiseerde criminaliteit en een eigen analyse maakt van hoe
  het er in Nederland voorstaat?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben toegang tot heel veel informatie. Die hoeven wij
  niet altijd zelf te gaan halen. Onze informatie is onder meer
  afkomstig van justitie en politie. Op basis daarvan kunnen wij wel
  degelijk casusposities beschrijven die de betrokken instantie kan
  gebruiken – dat is niet altijd even gemakkelijk – om eventuele
  maatregelen in eigen huis daarop toe te spitsen. Als de
  verantwoordelijke departementsleiding zo’n schema krijgt, ziet zij
  wat haar kan gebeuren.
  De heer Rouvoet:
  Dus u baseert zich op de informatie van politie en justitie. Is
  het daarbij geen bezwaar dat deze informatie vanuit een andere
  invalshoek verzameld is, namelijk gericht op strafbare feiten?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer Rouvoet:
  U gebruikte de woorden “economische veiligheidsbelangen”. Kunt
  u aangeven wat u daaronder verstaat? Wat verstaat u hieronder als
  noemer voor de betrokkenheid van de BVD?
  De heer Van Helten:
  Dat kun je eigenlijk het beste in het kort benaderen door te
  zeggen dat het beleid van de minister van EZ ook dingen betreft die
  voor Nederland heel erg kwetsbaar zouden zijn. Als informatie over
  bijvoorbeeld heel belangrijke bedrijfsprocessen in Nederland in
  handen zou komen van andere landen, waardoor bijvoorbeeld een hele
  sector van het Nederlandse bedrijfsleven in een keer van succesvol
  tot waardeloos terugvalt, dan noem ik dat een economisch
  veiligheidsbelang van Nederland.
  De heer Rouvoet:
  Waar schaart u dat onder uw taakgebieden volgens de Wet op de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten?
  De heer Van Helten:
  Onder overige gewichtige belangen van de Staat.
  De heer Rouvoet:
  Dat vermoedde ik.
  De heer Rabbae:
  Ik neem aan dat u het ermee eens was dat Fokker door DASA werd
  overgenomen?
  De heer Van Helten:
  Het is niet aan mij om dat te beoordelen.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Helten, ik wilde nog even terugkomen op de
  technische hulp die u in het verleden aan de politie hebt gegeven.
  Was het uw opvatting dat u dat deed in opdracht van de politie met
  opsporingsbevoegdheid?
  De heer Van Helten:
  Het was mijn opvatting dat ik dingen liet doen op verzoek van
  de officier van justitie omdat wij die know-how in huis hadden om
  dat te doen.
  De heer Koekkoek:
  En volledig onder verantwoordelijkheid van de officier van
  justitie?
  De heer Van Helten:
  Ja, dat is ook de reden waarom ik dat schriftelijk heb
  vastgelegd.
  De heer Koekkoek:
  U deed het op verzoek van en niet in opdracht van?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Zo liggen de verhoudingen niet?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Komt het andersom ook voor, dat de politie en met name
  Driebergen, u helpt met technische hulpmiddelen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Komt dat veel voor?
  De heer Van Helten:
  Dat komt nog steeds voor.
  De heer Koekkoek:
  Komt het in toenemende mate voor?
  De heer Van Helten:
  Ja, ik heb de indruk dat het wat vaker gebeurt dan vroeger.
  Maar wij doen dat in het kader van het regime van artikel 18 van de
  wet, waarin de politie-ambtenaren werkzaamheden voor de BVD
  uitoefenen. Dan gebeurt het dus wel onder ons regime.
  De voorzitter:
  Ik dank u hartelijk, mijnheer Van Helten. Sluiting 14.02 uur


  Inhoudsopgave en zoeken