• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – jhr. mr. L.A.R.J. de Beaufort

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 51

  12 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 12 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  jhr. mr. L.A.R.J. de Beaufort
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de parlementaire enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer L.A.R.J.
  de Beaufort, geboren op 3 december 1941 te Baarn. Mijnheer De
  Beaufort, wilt u opstaan voor het afleggen van de belofte? De door
  u af te leggen belofte luidt: Ik beloof dat ik de gehele waarheid
  en niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer De Beaufort:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer de Beaufort, u bent hoofdofficier van justitie in het
  arrondissement Haarlem. Hoe lang vervult u die functie?
  De heer De Beaufort:
  Ik meen vanaf 1989, mijnheer Van Traa.
  De voorzitter:
  En daarvoor was u landelijk officier?
  De heer De Beaufort:
  Daarvoor was ik werkzaam op het stafbureau van het openbaar
  ministerie in Den Haag. Daarvoor – als u daarop doelt – was ik
  advocaat-generaal in Amsterdam en daarvoor weer – maar dan komen we
  in het begin van de jaren tachtig – was ik landelijk officier
  belast met de opsporing van oorlogsmisdrijven.
  De voorzitter:
  Bent u een specialist in de onderwerpen waar wij hier over
  spreken?
  De heer De Beaufort:
  Dat ben ik niet.
  De voorzitter:
  Moet een hoofdofficier altijd een generalist zijn?
  De heer De Beaufort:
  Dat hoeft niet per se, denk ik.
  De voorzitter:
  Waaraan besteedt u de meeste tijd?
  De heer De Beaufort:
  Aan de zorg voor de organisatie van het parket. Dat is een
  beetje een algemeen antwoord, maar daar komt het wel op neer.
  De voorzitter:
  Slokt dat in deze tijd, waarin er enige perikelen lijken te
  zijn, veel van uw tijd op?
  De heer De Beaufort:
  Het voorwerk voor de commissie…
  De voorzitter:
  Niet de commissie, maar de situatie, het
  rijksrecherche-onderzoek etcetera.
  De heer De Beaufort:
  Onnoemlijk veel tijd.
  De voorzitter:
  Dat benvloedt de gewone gang van werkzaamheden.
  De heer De Beaufort:
  Dat benvloedt de gewone gang van zaken ernstig, ja.
  De voorzitter:
  Hoe maakt u het weer zo gauw mogelijk normaal?
  De heer De Beaufort:
  Ik ga ervan uit dat het rapport van uw commissie daar de
  belangrijkste bijdrage aan moet zijn en ook kan zijn. De kou moet
  uit de lucht. “Kou” is eigenlijk niet het juiste woord; het is meer
  warmte. Hoe maak je het zo snel mogelijk normaal? Ik wacht met
  spanning op het resultaat van uw commissie en ik wacht ook met
  spanning op het resultaat van het onderzoek van de
  rijksrecherche.
  De voorzitter:
  Welke kou of welke warmte moet uit de lucht?
  De heer De Beaufort:
  De spanning van wat de uitkomst zal zijn: vallen er verwijten
  te maken? Zijn er verwijten?
  De voorzitter:
  Wat denkt u?
  De heer De Beaufort:
  Wat het rijksrecherche-onderzoek betreft, heb ik mij
  uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat ik nu niet moet gaan
  fantaseren hoe dat zal uitpakken. Ik vind dat ik daar een neutrale
  positie in moet innemen. Natuurlijk wordt mij gevraagd – ik meen
  dat ook u mij dat in een voorgesprek hebt gevraagd – hoe het
  volgens mij zal uitpakken. Dan zeg ik dat mijn functie als
  hoofdofficier met zich brengt dat ik daar niet op vooruit moet
  lopen, want als ik dat zou doen, wekt dat de indruk dat ik daar een
  soort partij in zou zijn. Dat is iets wat ik duidelijk niet wil en
  ook niet kan.
  De voorzitter:
  Maar het gaat toch wel over een onderzoek naar een dienst waar
  u verantwoordelijk voor bent, namelijk de Criminele
  inlichtingendienst in Kennemerland?
  De heer De Beaufort:
  Jazeker, het onderzoek gaat ook over de wijze waarop wij wel of
  geen toezicht hebben gehouden op het functioneren in dit
  kader.
  De voorzitter:
  Er zijn enige strubbelingen geweest bij het tot stand komen van
  dat rijksrecherche-onderzoek. Ik begrijp dat u eerst zelf de aanzet
  hebt gegeven tot een rijksrecherche-onderzoek naar de zaken rond
  het runnen van informanten door Haarlem ten behoeve van
  Rotterdam.
  De heer De Beaufort:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Daarna bent u als het ware overvleugeld door de
  procureurs-generaal. Of zie ik dat verkeerd?
  De heer De Beaufort:
  Overvleugeld… Ik denk dat dat een iets te snelle manier van
  zeggen is. Mij staat het volgende beeld bij. Het ging niet alleen
  om Rotterdam. De eerste geschiedenis waar ik mee te maken had in
  het kader van de CID – moet er een rijksrecherche-onderzoek
  plaatsvinden? – speelde zich al een tijdje voordien af. Dat betrof
  aanwijzingen die wij gekregen hadden dat op het moment dat een
  tactische-recherchedienst in Haarlem moest optreden om een
  verdachte aan te houden of om goederen in beslag te nemen, het idee
  ontstond: h, is er soms voorinformatie verstrekt aan een verdachte?
  Men trof namelijk, meen ik, niks meer aan.
  De voorzitter:
  Daarbij zou een runner van de CID eventueel een informant
  kunnen hebben getipt?
  De heer De Beaufort:
  Die gedachte kwam op. Dat moest natuurlijk worden uitgezocht,
  want dat soort gedachten moet niet blijven hangen. Dat was zaak
  1.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat?
  De heer De Beaufort:
  Ik ben er slecht in om u dat zomaar… Het speelde zich af
  voordat “Rotterdam” begon te spelen en voor de sigarettensmokkel,
  maar dan in de zin van een paar maanden daarvoor.
  De voorzitter:
  Januari 1995 ongeveer?
  De heer De Beaufort:
  Iets eerder, denk ik.
  De voorzitter:
  December 1994? In die tijd?
  De heer De Beaufort:
  Het zou kunnen. Betrekkelijk kort daarna kregen wij te maken
  met de zaak-Rotterdam. U weet waar ik op doel: de
  sigarettensmokkel…
  De voorzitter:
  Laten wij de zaak-Rotterdam als volgt definiren: het feit dat
  Haarlemse runners werken ten behoeve van justitie in Rotterdam. De
  vraag is hoe de verantwoordelijkheden precies liggen.
  De heer De Beaufort:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Dat is wat wij de zogenaamde Bever-zaak noemen.
  De heer De Beaufort:
  Juist ja, de Bever-zaak. We kregen de sigarettensmokkel en de
  ABN/AMRO-zaak uit Amsterdam.
  De voorzitter:
  Waarbij personen als verdachten werden aangemerkt die zeiden
  informant van de CID-Kennemerland te zijn.
  De heer De Beaufort:
  Exact. Nou, ik kreeg dus vier van die geschiedenissen in een
  betrekkelijk korte periode achter elkaar. Zij concentreerden zich
  allemaal rond de CID-Kennemerland en ik ben me natuurlijk gaan
  afvragen hoe lang dit nog moest doorgaan. Ik kan de rijksrecherche
  wel steeds vragen: wil je dit onderzoeken en wil je dat
  onderzoeken, maar een gedeelte had mogelijkerwijs betrekking op het
  verleden. De vraag rees: is het, als we daar eens van af willen –
  wij moeten toch ook behoorlijk kunnen werken – niet veel
  verstandiger om de rijksrecherche, althans het opsporingsapparaat
  daarvan, te vragen om dat in zijn totaliteit eens voor ons door te
  lichten? Dat was niet zo eenvoudig, want je kunt dat wel willen,
  maar dan moet er ook een apparaat zijn dat dat aan kan vatten.
  Daarover heb ik overleg gehad met functionarissen van de CRI en ten
  slotte heeft dat inderdaad geleid tot contacten, aanvankelijk met
  name met de rijksrecherche Amsterdam en uiteraard met de driehoek
  van Haarlem, die dit ook van ganser harte steunde. Ik ben dit
  uiteraard eerst met de korpsleiding gaan bespreken. De communis
  opinio was: dit moet natuurlijk gebeuren, want we moeten daarvan af
  en we moeten daar doorheen; het is wel vervelend, maar alla. De
  korpsbeheerder idem dito. Dat is dus gebeurd. Hoe dat verder
  precies in het vat moest worden gegoten, was van de aanvang af nog
  niet volstrekt duidelijk: wie moet de leider van het onderzoek zijn
  en welke officier moet daarbij zijn betrokken? Dat is zo’n beetje
  mijn part in de totstandkoming van de aanvraag tot het
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Dan gaat het naar de procureur-generaal in Amsterdam en dan
  komt het uit bij een persbericht van de procureurs-generaal, waarin
  de heer Docters van Leeuwen een belangrijke rol speelde.
  De heer De Beaufort:
  Ja, ik geloof inderdaad dat het zo gegaan is.
  De voorzitter:
  Toen zijn er blijkbaar ook harde woorden gevallen tussen u en
  Docters van Leeuwen. Is dat opgelost?
  De heer De Beaufort:
  Doelt u op het begrip “hakblok”?
  De voorzitter:
  Ik wilde dat niet zo noemen, maar daar doelde ik wel op,
  ja.
  De heer De Beaufort:
  Ik denk dat dat in een andere context is gebruikt dan… De
  heer Docters van Leeuwen en ik hebben daar met elkaar over
  gesproken en daar zijn geen…
  De voorzitter:
  Het hakblok is versplinterd.
  De heer De Beaufort:
  “Het hakblok is onder de bijl versplinterd”; ik hoop het.
  De voorzitter:
  Wij gaan even terug in de tijd. Hebt u, nadat het IRT was
  opgeheven, binnen het arrondissement gezegd: jongens, hoe zat dit,
  hoe zit het nu en hoe zal dit zitten?
  De heer De Beaufort:
  Dit?
  De voorzitter:
  Toen het IRT was opgeheven, bleef klaarblijkelijk
  onduidelijkheid bestaan over de methodiek, de methode. Hebt u toen
  als het ware gezegd: luister eens, nu wil ik van de hoed en de rand
  weten en je moet mij waarschuwen als dit verder gaat?
  De heer De Beaufort:
  Na het opheffen van het IRT is er niet – en dat is zonderling –
  bij iedereen in het ressort Amsterdam duidelijkheid geweest waaruit
  die methode tot in detail bestond. Ik denk dat wij daar allemaal
  wel enig beeld van hadden, waarbij het begrip “groei-informant” een
  rol speelde. Hoe dat echter in detail was verlopen, wisten wij
  niet. Met “wij” bedoel ik die leden van het OM die niet direct
  betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van die
  methode. Op basis van het grove beeld dat wij hadden, is, meen ik,
  niet in zeer uitdrukkelijke zin gezegd – hoe het verder ook in
  elkaar gezeten heeft – dat wij dat nooit meer doen. Dat is niet
  gezegd. Het was echter volstrekt duidelijk dat wie daar weer verder
  aan zou beginnen en weer op een dergelijke of vergelijkbare voet
  zou doorgaan, zich wel een groot aantal malen zou moeten bedenken
  of dat kon en of er voldoende waarborgen waren en dat hij zich daar
  zorgvuldig op zou moeten bezinnen. U weet dat de IRT-organisatie in
  twee delen uiteen is gevallen: een Amsterdams part en een part voor
  de overige arrondissementen in het ressort Amsterdam, dus Alkmaar,
  Haarlem en Utrecht. Dat part kwam onder regie van de Haarlemse
  driehoek.
  De voorzitter:
  Van u.
  De heer De Beaufort:
  Ja, van mij. Daar hebben wij wel heel uitdrukkelijk besproken –
  maar dat was een interne aangelegenheid voor dat team – dat er
  natuurlijk geen sprake van kon zijn dat we zomaar op de oude voet
  verder zouden gaan.
  De voorzitter:
  Kunnen we zo systematisch mogelijk op een rijtje zetten wat er
  toen wel en niet besloten is? Naar het kernteam toe is, ook
  ressortelijk, wel besloten dat geen gebruik meer zou worden gemaakt
  van de oude IRT-informatie.
  De heer De Beaufort:
  Ja. Ik heb bemerkt dat dat besluit in uw zittingen aan de orde
  is geweest. Het merkwaardige is: ik heb getracht na te gaan in de
  verslagen van de ressortvergaderingen Amsterdam of dat
  uitdrukkelijk was geformuleerd. Het kan aan mijn systematische
  onderzoeksmethode liggen, maar ik heb het niet direct kunnen
  vinden.
  De heer Koekkoek:
  Niet in januari 1994?
  De heer De Beaufort:
  Het is mogelijk, mijnheer Koekkoek. Het was allemaal een beetje
  gehaast, omdat wij ons voor moesten bereiden, maar ik heb het niet
  uit… Maar als u zegt dat u het wel hebt aangetroffen, dan…
  De heer Koekkoek:
  Nee, ik vraag het omdat die periode is genoemd door eerdere
  getuigen.
  De heer De Beaufort:
  Het lijkt ook waarschijnlijk. Het is evenwel zo dat mijn
  collega’s en ik in het Amsterdamse ressort er communis opinio over
  hebben: wat uit het oude IRT-onderzoek, het oude Delta-onderzoek
  naar voren is gekomen en aan materiaal is verzameld, is min of meer
  taboe. Waarom? Dat bewijsmateriaal zou besmet zijn. Ik zeg “zou”,
  want eigenlijk moet zoiets in rechte ook nog altijd maar blijken,
  maar vanwege de risico’s die eraan verbonden waren – procesrisico’s
  en de gevolgen die dat voor de procesvoering, mogelijkerwijs in
  heel Nederland, zou hebben – hebben wij gezegd: laten wij dat nou
  maar even niet doen.
  De voorzitter:
  Dat heeft die ressortsvergadering dan wel besloten.
  De heer De Beaufort:
  Ik zeg het u: ik heb dat… Maar tussen mijn collega’s en mij
  is er communis opinio over dat dat de bedoeling is geweest. Je zou
  je nog kunnen afvragen waarom die stukken dan eigenlijk niet
  vernietigd zijn, want dan ben je ook in absolute zin bezig. Ik denk
  dat dat niet is gebeurd. Dat geeft al aan dat het te ver voert om
  te zeggen: het is een formeel genomen beslissing en dus brandt
  iedereen die daar aan komt zijn handen. Dat lijkt mij te gek. Het
  is bijvoorbeeld denkbaar dat ook de informanten die toen, in die
  tijdfase, een rol hebben gespeeld, in een latere periode nog weer
  eens een keer op het toneel zouden komen. Dan zou het prettig zijn
  om na te kunnen gaan wat er met hen is verhapstukt.
  De voorzitter:
  Hebt u enig idee waar die IRT-informatie uit bestaat en waar
  zij nu is?
  De heer De Beaufort:
  Waar zij is, daar heb ik ideen over, maar waar zij uit
  bestaat… Ik heb er dus ook nooit in gekeken.
  De heer Rabbae:
  Maar hoe weet u dat het besmet verklaard moet worden als u de
  inhoud daarvan niet kent?
  De heer De Beaufort:
  Dat is meer een gevolg van het onderlinge overleg in het
  ressortelijk verband, mijnheer Rabbae. Wij weten natuurlijk
  allemaal – daarvoor hoef je het materiaal niet echt te kennen – dat
  er verschrikkelijk veel over te doen is geweest: de hele discussie
  die geleid heeft tot het instellen van de commissie-Wierenga, de
  rapportage daarover en het parlementair debat daarover.
  De heer Vos:
  Bent u ervan overtuigd dat het volledige pakket aan informatie,
  strafvorderlijk gezien, gevaren in zich draagt? Had er niet beter
  een selectie gemaakt kunnen worden van de elementen die wellicht in
  komende zaken tot problemen aanleiding zouden geven en de elementen
  die gewoon gebruikt zouden kunnen worden?
  De heer De Beaufort:
  Ik kan uw vraag moeilijk beantwoorden, omdat ik zelf niet weet
  waaruit het hele bestand bestaat.
  De voorzitter:
  Zou de rijksrecherche dat volgens u ook moeten uitzoeken om als
  het ware een deel besmet te laten en een deel postuum misschien
  weer te witten?
  De heer De Beaufort:
  Misschien is dat te overwegen, maar u hebt gisteren de heer Van
  der Veen horen zeggen dat hij samen met zijn collega Van Capelle
  nog getracht heeft te bekijken of er een zogenaamde herstart – een
  dergelijk woord gebruikte hij – mogelijk zou zijn. Ik herinner me
  dat dat soort pogingen wel in het werk zijn gesteld.
  De voorzitter:
  Kunt u me nu ook zeggen waar het is en niet wat de inhoud is,
  maar waar het ongeveer uit bestaat, omdat ons is gebleken dat
  verschillende arrondissementen werken met delen van die
  informatie?
  De heer De Beaufort:
  Bedoelt u waar de dossiers betrekking op hebben?
  De voorzitter:
  Ja en wat het in uw visie nu eigenlijk is en waar het is.
  De heer De Beaufort:
  Op de vraag wat de inhoud is, kan ik u geen antwoord geven. Ik
  heb geen idee; ik heb het nooit gezien en niemand heeft het ooit
  voor mij beschreven toen het in IRT-handen was. Dat waren dus niet
  mijn handen en daar had ik eigenlijk verder ook niets mee te maken.
  Waar het is? Het is – dat heeft, meen ik, mevrouw Gonzales u
  uitvoerig verklaard – opgeslagen in een brandkast bij het
  kernteam-Kennemerland.
  De voorzitter:
  Maar dat is toch niet alles?
  De heer De Beaufort:
  Ik was ervan uitgegaan dat dit alles was, maar misschien was
  dat naef.
  De voorzitter:
  Wij komen verschillende notebooks en uitdraaien tegen. Wie moet
  volgens u bij de informatie van het oude IRT het totaaloverzicht
  hebben van wat er is en waar het is?
  De heer De Beaufort:
  Ik denk de laatste IRT-officier. Maar dat is gissen.
  De voorzitter:
  Van Capelle?
  De heer De Beaufort:
  Ja, hij is met de afbouw belast geweest.
  De voorzitter:
  Ik heb nergens kunnen vinden dat hij hiermee belast is geweest.
  Niemand is er tijdens de scheiding toch belast geweest met wat er
  met de stukken gebeurt?
  De heer De Beaufort:
  Betrekkelijk kort na het ontploffen van het IRT is er een
  bijeenkomst geweest op het ressortsparket Amsterdam onder leiding
  van de heer Van Randwijck. Toen is besproken: wie is nu verder
  verantwoordelijk voor de afbouw ? U kunt dat lezen op het rapport
  van de commissie-Wierenga, op pagina 500 zoveel. Daar is toen
  uitdrukkelijk gezegd dat dit naar de hoofdofficier Amsterdam
  ging.
  De heer De Graaf:
  Per 1 juli 1993 was het IRT in Amsterdamse handen overgaan, om
  het maar zo te zeggen. Dan zou je toch ook verwachten dat de
  verdere afwikkeling in Amsterdam zou liggen. Niettemin is in ieder
  geval een deel van het IRT-archief in uw handen gegeven. U
  heeft…
  De heer De Beaufort:
  Nee, niet in mijn handen.
  De heer De Graaf:
  Dat hebben wij altijd zo begrepen, namelijk dat u opdracht
  heeft gegeven dat het bij het kernteam Randstad-Noord-Midden zou
  moeten worden bewaard. Dan begrijp ik niet hoe het zit met de
  verantwoordelijkheden.
  De heer De Beaufort:
  Ik denk dat het mee is gekomen met… Maar dit is, zoals
  gezegd, denken. Ik kan uw vraag werkelijk niet verder beantwoorden
  dan ik gedaan heb.
  De voorzitter:
  Laten wij er niet verder op doorgaan. De verantwoordelijke voor
  de boedelscheiding was in ieder geval in laatste instantie de heer
  Van Randwijck?
  De heer De Beaufort:
  In hoogste instantie. Wie er daadwerkelijk mee bezig is
  geweest, is de laatste IRT-officier Van Capelle geweest. Dat
  veronderstel ik althans.
  De heer Vos:
  Ik ben gefrappeerd door het feit dat mijnheer De Beaufort
  nauwelijks weet wat de inhoud van het IRT-archief was. U heeft er
  wel gezamenlijk een besluit over genomen. U heeft ook een kernteam
  gerfd dat weer aan het werk is getogen en mogelijk gebruik zou
  kunnen maken van delen van de informatie. Maar u heeft zich niet
  bemoeid met de inhoud; dat was voor u onbelangrijk. Hoe kunt u
  gezamenlijk met de PG’s een besluit nemen zonder enige kennis te
  dragen van de inhoud?
  De heer De Beaufort:
  Uw vraag ligt voor de hand. Maar het uitgangspunt was dat het
  in zijn totaliteit onbruikbaar was geworden. Dat nieuwe team moest
  echt met een volstrekt schone lei beginnen. Inhoud betekent altijd
  papier: processen-verbaal. Als je daar een proces-verbaal uit zou
  halen en het alleen maar zou lezen, dan word je daarmee belast. Het
  eruit halen en overbrengen naar een nieuw team veroorzaakt de
  problemen waar ik zojuist op wees.
  De voorzitter:
  Waarom was het nu besmet?
  De heer De Beaufort:
  Door de lading die het in zijn totaliteit had gekregen. De
  methodiek was buitengewoon omstreden. Wierenga heeft er weliswaar
  een oordeel over gegeven, maar de methodiek bleef omstreden. Wij
  hebben allemaal gemerkt, ook in zaken die daarna in Amsterdam
  hebben gediend, welke complicaties die veroorzaakte. Getuigen
  moesten komen en dergelijke. Dus: daar maar even niet aan
  komen.
  De voorzitter:
  Goed. Heeft u, nadat in de ressortsvergadering niet duidelijk
  was geworden wat er nu precies aan de hand was, aan Van der Veen
  gevraagd: wat is er nu precies aan de hand? Hij was toen weer voor
  100% bij u terug; hij werkte altijd al voor 50% bij u.
  De heer De Beaufort:
  Nee, dat heb ik niet gevraagd.
  De voorzitter:
  Maar ging u ervan uit dat hij het wel allemaal wist?
  De heer De Beaufort:
  Ja, daar ging ik van uit. Daar ga ik nog steeds van uit.
  De voorzitter:
  Gisteren zei hij hier dat hij ook niet alles wist.
  De heer De Beaufort:
  De voorzitter:
  Had het om toekomstige moeilijkheden in uw eigen arrondissement
  te vermijden, niet op uw weg gelegen om door te vragen bij ofwel
  Van der Veen, ofwel de CID-officier mevrouw Kuitert?
  De heer De Beaufort:
  Naar mijn idee was dat niet echt nodig. Wat wel nodig is, is
  natuurlijk om ervoor te zorgen dat, als nieuwe onderzoeken worden
  opgestart, wij daar niet vergelijkbare problemen mee krijgen. Die
  instructie is natuurlijk gegeven: denk eraan dat als er bijzondere
  opsporingsmethoden aan de orde moeten komen, je niet in je uppie
  tot dit soort beslissingen kunt komen.
  De voorzitter:
  Aan wie is die instructie gegeven en wanneer?
  De heer De Beaufort:
  U zegt de instructie…
  De voorzitter:
  Ik dacht dat u het zo noemde.
  De heer De Beaufort:
  Het is in mijn ogen een vanzelfsprekendheid. Ik denk dat
  iedereen het ook zo heeft begrepen. Ik heb daarover ongetwijfeld in
  die zin over gesproken met zowel mevrouw Kuitert als mevrouw
  Gonzales als Van der Veen, enfin met iedereen die maar met dit
  soort materie in aanraking zou kunnen komen.
  De voorzitter:
  Heeft u ook gezegd: alles melden bij de doorlichting aan de
  toetsingscommissie? Of sprak dat vanzelf?
  De heer De Beaufort:
  Daar hebben wij brieven over gekregen.
  De voorzitter:
  Ja, vele brieven.
  De heer De Beaufort:
  Voor zover dat al niet vanzelf sprak, spraken die brieven
  duidelijke taal.
  De voorzitter:
  Hoe is het dan mogelijk dat de methode toch door de CID
  Kennemerland in andere vorm in andere regio’s wordt
  voortgezet?
  De heer De Beaufort:
  Het is, voor zover ik weet, in het arrondissement Haarlem en in
  de regio Kennemerland niet voortgezet. En dat is wel het deel dat
  mij aangaat. U zegt dat dit in andere delen van het land zou zijn
  voortgezet. Daar heb ik, eerlijk gezegd, weinig inzicht in.
  De voorzitter:
  Maar voortgezet door Haarlemse politiemensen.
  De heer De Beaufort:
  Ja, dat heb ik begrepen.
  De heer De Graaf:
  Maar dat was toch n van de redenen waarom u zo graag een
  onderzoek van de rijksrecherche wilde? U heeft indertijd toch
  contact met Rotterdam opgenomen met de vraag: kan er niet een
  rijksrecherche-onderzoek naar de rol van de CID Kennemerland in de
  Rotterdamse zaak plaatsvinden?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb daarover contact gehad met de collega’s De Wit en De
  Groot. Wij hebben overleg gehad. Toen het brede onderzoek, zoals
  dat nu loopt, nog niet of nog maar heel flauwtjes aan de horizon
  was verschenen, was mijn aanvankelijke visie dat dit moest worden
  onderzocht door de rijksrecherche Den Haag. De heer De Groot heeft
  aanvankelijk ook dienovereenkomstig geopereerd. De rijksrecherche
  Den Haag is toen ingeschakeld in het Rotterdams-Haagse ressort.
  Iets later heb ik daar met De Wit verder over gesproken. Wij kwamen
  toen gezamenlijk tot de conclusie dat het veel handiger was… Toen
  kwam dat brede onderzoek iets duidelijker…
  De heer De Graaf:
  U zegt dat dit in Kennemerland niet meer is voorgekomen. U wist
  toen al wel dat CID-mensen van Kennemerland betrokken waren bij
  soortgelijke aangelegenheden in een andere regio.
  De heer De Beaufort:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  De vraag luidt natuurlijk waarom u niet zelf goed heeft
  doorgevraagd wat er precies aan de hand was. U heeft immers op
  grond van de Politiewet ook de mogelijkheid om te zeggen: ik wil
  bepaalde mensen niet in bepaalde functies hebben.
  De heer De Beaufort:
  Uiteraard. Ik mag misschien even aansluiten op het gesprek dat
  wij eerder over dit onderwerp hebben gehad. Ik meen dat u mij toen
  vroeg: wie kan dan bevelen en opdrachten geven aan dat
  CID-personeel dat elders werkzaam is. Die vraag stelde u mij. Ik
  heb daar nog eens over zitten denken.
  De heer De Graaf:
  Zal ik die vraag voor het verslag dan opnieuw stellen? Dan kunt
  u er nu ook op antwoorden.
  De heer De Beaufort:
  Heel goed. Ik heb er nog eens over zitten denken. Het antwoord
  is vrij breed.
  De voorzitter:
  Kunt u het wat enger maken?
  De heer De Beaufort:
  Ik zal het proberen. Als het u gaat vervelen, dan merk ik dat
  vanzelf. Het meest enge is naar mijn idee door te verwijzen naar
  artikel 7 van de Politiewet. Dat komt op het volgende neer. De
  politie is in Nederland al landelijk bevoegd. Zij mag in het hele
  land optreden, dus niet alleen in de eigen regio waar zij is
  aangesteld. In de vorige editie van de Politiewet stond daarbij,
  dat dit optreden achterwege moest blijven buiten gevallen van
  noodzaak. Dat stond in het ontwerp van de nieuwe Politiewet, maar
  dit is eruit verdwenen. Ik heb niet kunnen nagaan waarom dat eruit
  gehaald is, maar ik ben geneigd daaruit af te leiden dat de
  wetgever gewild heeft dat dit landelijk optreden een beetje werd
  bevorderd. Dat optreden wordt in het tweede lid wel afhankelijk
  gemaakt van de opdracht of toestemming van het betreffende gezag.
  Voor mij was natuurlijk interessant: wie is dat betreffende gezag?
  Daarover spreekt de memorie van toelichting naar mijn idee
  duidelijke taal: dat is de lokale korpsbeheerder. Ik begrijp
  daaruit: ook de lokale officier van justitie. Ik vind dat, eerlijk
  gezegd, ook buitengewoon voor de hand liggend. Zeker in zaken waar
  wij het nu over hebben, moet je wegen wat aanvaardbaar is, wat
  proportioneel is, wat evenredig is: mag ik van CID-personeel, mag
  ik van politiepersoneel vragen dat het een bijdrage levert aan het
  plegen van strafbare feiten of zelf wellicht strafbare feiten
  pleegt in het belang van een ander, misschien hoger, doel? Die
  vraag, die weging, is alleen maar mogelijk als je alle details
  kent. Van die details wist ik niets en die behoefde ik ook absoluut
  niet te weten.
  De voorzitter:
  Maar de juridische normering lijkt zo mijlenver af te staan van
  de gewone werkelijkheid. Het IRT is beindigd. Runners uit Haarlem
  gaan naar Rotterdam en zeggen: wij hebben een interessante
  informant voor jullie, die willen wij verder runnen. Zij gaan ook
  naar andere regio’s. Ik neem aan dat zij zich daarbij niet de vraag
  hebben gesteld: he, gingen wij nu van arrondissement Haarlem via
  het arrondissement Den Haag naar Rotterdam en hebben wij al die
  verschillende politiekorpsen langs gelopen? Die vraag zullen zij
  zich vast niet gesteld hebben; zij hebben het gewoon gedaan.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De voorzitter:
  Daar is toch iemand verantwoordelijk voor?
  De heer De Beaufort:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Voor dat uitwisselen, voor dat zeggen: wij gaan ermee
  door.
  De heer De Beaufort:
  Dat hangt er maar van af of er een officier is die daarmee wil
  werken. Dat zal toch de officier moeten zeggen. Uiteindelijk is dat
  de officier die de zaak ter zitting zal moeten verdedigen. Naar
  mijn idee spreekt artikel 7 Politiewet daar duidelijke taal
  over.
  De voorzitter:
  Dit betekent dat het gezag over de CID Kennemerland voor u
  blijkbaar ophoudt als het niet een zaak is die in Haarlem zelf gaat
  spelen. Dat kan toch niet?
  De heer De Beaufort:
  Zodra een lokaal parket, Rotterdam, Amsterdam of waar dan ook,
  toestemming of opdracht geeft, zoals de Politiewet schrijft, is
  naar mijn idee de kous af. Dan kan de Rotterdamse officier zeggen:
  ik doe dit of ik doe dit niet.
  De voorzitter:
  Maar dit betekent dat u alleen verantwoordelijk bent voor zaken
  die in Haarlem spelen. Er zijn dan misschien wel vijf of zes
  verschillende officieren verantwoordelijk voor het werk van uw
  CID.
  De heer De Beaufort:
  Die mensen zijn op dat moment niet meer mijn CID.
  De voorzitter:
  Wat zijn zij dan wel?
  De heer De Beaufort:
  Wat ik u zeg. Het bevoegd gezag voor die mensen – dat is, dacht
  ik, wat de Politiewet schrijft – is op dat moment het gezag aldaar.
  Anders zou het parket Haarlem verantwoordelijkheid moeten gaan
  dragen voor zaken die in Amsterdam, Rotterdam, Enschede of waar dan
  ook spelen. Als dat de constructie zou zijn, dan komen wij naar
  mijn idee in conflict met de op dit punt nogal duidelijke adviezen
  van de commissie-Wierenga. Die heeft gezegd: denk eraan, n kapitein
  op het schip. U zegt dan: op een gegeven moment is er dan geen
  enkele kapitein meer. Maar naar mijn idee is het volstrekt
  duidelijk: het is de kapitein in het parket dat het aangaat.
  De voorzitter:
  Van Hollands Midden hebben wij ook een voorbeeld gehoord. De
  CID-chef daar zegt: nee, wij willen die informant van jullie niet,
  dat zit ons niet lekker. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor
  het werk van de CID als andere parketten dat niet willen overnemen
  en men toch gewoon verdergaat met die informanten, hen ook runt en
  eventueel klaar maakt voor werk in andere regio’s? Wie is er dan
  verantwoordelijk voor?
  De heer De Beaufort:
  Als de CID uit Hollands Midden te verstaan krijgt “wij willen
  niet met dit plan van jullie in zee gaan”, dan is daarmee naar mijn
  idee de kous af. Gaan die CID-mensen dan op eigen titel verder, dan
  is er naar mijn idee geen enkel bevoegd gezag dat daarop verder kan
  worden aangesproken. Het bevoegd gezag heeft natuurlijk alleen te
  maken met zaken.
  De voorzitter:
  Maar het bevoegd gezag heeft toch ook te maken met
  opsporingsactiviteiten?
  De heer De Beaufort:
  Natuurlijk.
  De voorzitter:
  Dit zijn toch allemaal opsporingsactiviteiten?
  De heer De Beaufort:
  Maar ik bedoel wel opsporingsactiviteiten ten behoeve van een
  arrondissement, ten behoeve van uiteindelijk een rechtbank. Ik
  geloof dat ik u niet kan overtuigen van…
  De heer Koekkoek:
  Ik kan uw redenering wel volgen. Maar als er staat dat een
  politieambtenaar alleen maar buiten zijn ambtsgebied mag optreden
  met toestemming van zijn bevoegd gezag, dan is natuurlijk de vraag:
  welk bevoegd gezag? De wetgever had duidelijker moeten zijn. Maar
  is het geen zinvolle uitleg dat zowel het normale gezag, dus het
  gezag van het ambtsgebied, als het gezag in de regio waar de
  politieambtenaar buiten zijn ambtsgebied opereert, toestemming moet
  geven? Moeten beide bevoegde gezagen niet die toestemming
  geven?
  De heer De Beaufort:
  Dat is niet wat de memorie van toelichting zegt, mijnheer
  Koekkoek. Zodra je met een opsporingsonderzoek te maken hebt dat
  vanuit twee parketten moet worden bestuurd, krijg je naar mijn
  idee… Dat is nu juist wat Wierenga altijd had willen
  voorkomen.
  De heer Koekkoek:
  Maar je moet toch weten wat je eigen mensen doen, ook al treden
  ze buiten je gebied op?
  De heer De Beaufort:
  Als je wilt weten wat je eigen mensen doen, dan is dat meer uit
  een oogpunt van personele zorg: worden mijn mensen blootgesteld aan
  risico’s, misschien zijn mijn mensen bezig op een onverantwoorde
  manier te opereren? Dat is een zorg die in de eerste plaats bij de
  korpsbeheerder berust. Die wordt inderdaad niet weggenomen doordat
  CID-personeel uit Kennemerland in Rotterdam gaat werken. De
  korpsbeheerder Kennemerland blijft natuurlijk wel werkgever.
  De heer Koekkoek:
  Maar vindt u, gelet op wat er nu gebeurt, de uitleg die ik
  zojuist gaf dat beiden, misschien op een verschillend niveau, hun
  toestemming moeten geven – want wij zijn niet gebonden aan de
  memorie van toelichting – geen zinvolle uitleg?
  De heer De Beaufort:
  Uit mijn hoofdbeweging hebt u begrepen hoe ik die vraag ga
  beantwoorden: nee.
  De heer Koekkoek:
  Maar dan houdt u het probleem.
  De heer De Beaufort:
  Nee, dat geloof ik niet. Naar mijn idee…
  De voorzitter:
  U houdt geen problemen als die mensen normaal hun werk doen,
  maar als zij dat niet helemaal blijken te doen, hebt u wel
  problemen.
  De heer De Beaufort:
  Het is toch ook zo dat de betreffende officier kan zeggen of
  hij dit wel of niet wil? U weet beter hoe het in Rotterdam is
  gegaan dan ik, maar ik heb begrepen dat CID-personeel daar
  verschenen is en dat er overleg is geweest met de plaatselijke
  instanties. Toen is op een gegeven moment gezegd: ja, dat doen
  we.
  De heer Rabbae:
  Als het voor u zo duidelijk was – u zegt dat de wet duidelijke
  taal spreekt en u verwijst naar artikel 7 van de Politiewet –
  waarom is dan een recherche-onderzoek ingelast?
  De heer De Beaufort:
  Bedoelt u het rijksrecherche-onderzoek?
  De heer Rabbae:
  Ja.
  De heer De Beaufort:
  Dat heeft, denk ik, meer te maken met de vraag of die
  Rotterdamse zaak op de juiste manier is aangevat en of de wijze
  waarop daar opsporingshandelingen zijn verricht en
  politie-activiteiten zijn ontwikkeld de toets der kritiek kan
  doorstaan.
  De voorzitter:
  Als uw stelling juist is, wat is dan nog de rol van de
  CID-officier in uw arrondissement?
  De heer De Beaufort:
  Ik wil nog eens benadrukken dat wij het nu over die Rotterdamse
  zaak hebben.
  De voorzitter:
  Ja, bijvoorbeeld.
  De heer De Beaufort:
  Zeker, maar op een enkele uitzondering na – ik weet niet of u
  daarop terug wilt komen – heeft dit soort opsporingsactiviteiten in
  de regio Kennemerland niet plaats gehad. Ik heb dat in ieder geval
  nooit gehoord en het zou volstrekt in strijd zijn met alle
  uitgangspunten die ik mij eigen heb gemaakt. De CID-officier is in
  de eerste plaats natuurlijk verantwoordelijk voor datgene wat in
  het arrondissement Haarlem plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Hoe bent u er zo zeker van dat het nooit heeft
  plaatsgevonden?
  De heer De Beaufort:
  Volstrekte zekerheid hebben wij daar natuurlijk nooit
  over.
  De voorzitter:
  U weet toch helemaal niet precies waar precies gerund is? U
  hebt toch van de heer Van Vondel begrepen dat hij ongeveer 30
  informanten had? Daarvan zal hij er toch ook wel een paar in uw
  arrondissement hebben gehad?
  De heer De Beaufort:
  Ik ben er altijd van uitgegaan dat dit, onder het toeziend oog
  van de CID-officieren met wie ik heb gewerkt, niet is gebeurd.
  De voorzitter:
  Houdt u mij ten goede, maar als de CID-Kennemerland in Haarlem
  – op een geheime lokatie of zo – werkt en niet in Amsterdam of in
  Groningen… Die mensen hebben in Haarlem, in uw arrondissement,
  toch hun manier van runnen en van werken ontwikkeld? U kunt toch
  niet zeggen dat dit in uw arrondissement nooit gebeurd is?
  De heer De Beaufort:
  Als dat wel zo zou zijn, zou mij dat verschrikkelijk
  tegenvallen en is dat in ieder geval in strijd met elk uitgangspunt
  en elke afspraak die tussen het OM…
  De voorzitter:
  Mijnheer De Beaufort, ik begrijp uw juridische onderbouwing van
  de stelling en daar is zeker ook een boel munitie voor aan te
  dragen, maar gewoon de werkelijkheid die bestaat nadat het IRT is
  opgeheven… U zegt dat het u bijzonder zou tegenvallen als het in
  uw arrondissement is gebeurd, maar kunt u niet op uw knopen
  natellen dat het ook daar gebeurd is?
  De heer De Beaufort:
  In die Rotterdamse zaak.
  De voorzitter:
  Niet alleen in de Rotterdamse zaak, maar hoe de spullen waren
  binnengekomen en wat er ook in Haarlem eventueel gerund is.
  De heer De Beaufort:
  Uw vraagstelling gaat ervan uit dat het gebeurd is en dat is
  niet vastgesteld. Ik ken n geval, dat ook nog een heel bijzondere
  kant heeft, maar verder is het niet gebruikt.
  De voorzitter:
  Hoe is het dan wel gebeurd? In Amsterdam, in Rotterdam, in
  Gooi- en Vechtstreek, maar niet in Haarlem?
  De heer De Beaufort:
  Is bij uw commissie… Het past niet om een vraag met een
  wedervraag te beantwoorden…
  De voorzitter:
  Gaat uw gang.
  De heer De Beaufort:
  Als het uw commissie bekend is dat dit, op een enkel geval na,
  in het arrondissement Haarlem is gebeurd, ben ik daar buitengewoon
  nieuwsgierig naar. Ik zou echt min of meer van mijn stoel vallen
  als dat het geval was. Ik zou daar echt ernstig van schrikken en ik
  heb het vertrouwen dat het niet gebeurd is, omdat de CID-officieren
  die bij ons werken en gewerkt hebben, naar mijn idee – hoe noem je
  dat? – als een bok op de haverkist hebben gezeten.
  De voorzitter:
  Of zegt u nu: dat geldt alleen voor wat de CID-Kennemerland
  voor Haarlem gedaan heeft en niet voor wat de CID-Kennemerland IRT
  heeft gedaan?
  De heer De Beaufort:
  Kennemerland IRT is buiten mijn gezichtsveld, want dat is
  IRT.
  De heer Rouvoet:
  U kunt hier toch niet de stelling betrekken dat het om een
  werkmethode gaat waarvan het u bitter zou teleurstellen als die in
  uw eigen regio voorkomt, omdat die daar niet hoort, terwijl wij
  vervolgens zien dat runners van de CID-Kennemerland die methode
  uitventen – als ik het zo mag noemen – naar andere delen van het
  land? De namen van een paar regio’s zijn al gevallen. Precies over
  dat stukje zegt u: daar is geen gezag over vanuit mijn toko, want
  dat valt, zodra er een zaak of onderzoek van komt, onder een andere
  regio. Dat uitventen als zodanig van een methode die u niet wilt
  hebben, daar is toch iemand verantwoordelijk voor, omdat het
  runners uit uw regio betreft?
  De heer De Beaufort:
  Het woord “uitventen”…
  De voorzitter:
  Aanbieden, in overweging geven.
  De heer De Beaufort:
  Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ik stel me voor dat een
  overeenkomst tussen een informant en een informantenrunner, als je
  die in proportionele verhoudingen zou willen vatten, in mijn visie
  het meest lijkt op een overeenkomst tot het aangaan van enkele
  diensten. Het is niet een soort: ik heb een informant; die haal ik
  uit mijn uitzendbureau; nu ga jij naar Groningen en morgen ga je
  naar Rotterdam. Nee…
  De heer Rouvoet:
  Ik heb eerder van u begrepen dat u ervan uitgaat dat het zo is
  gegaan dat zij naar Rotterdam zijn gegaan en hebben gezegd: wij
  hebben iets interessants voor jullie; kunnen we daar eens over
  praten? Ik noem dat nu “uitventen”; dat zijn mijn woorden.
  De heer De Beaufort:
  Dan denk ik dus dat op dat moment de autoriteiten in Rotterdam
  of waar dan ook kunnen zeggen: kom maar op met je verhaal, vertel
  het maar; vervolgens zullen die plaatselijke autoriteiten kunnen
  zeggen: ik ga een overeenkomst aan van enkele diensten – om dat
  juridische begrip even vast te houden – met de informant die jullie
  hier aandragen. Ik mag daar nog aan toevoegen dat deze discussie
  speelt in de verhouding Rotterdam-Haarlem. Ik wil in de eerste
  plaats vermijden daarmee de indruk te wekken dat… Ik wil mijn
  verantwoordelijkheid ten volle dragen, als dat nodig is, maar je
  zou deze discussie natuurlijk ook kunnen voeren over Haarlem en
  Gooi- en Vechtstreek, Haarlem en Amsterdam en Haarlem en waar u
  deze methodiek ook maar bent tegengekomen. Ik heb het met mijn
  collega in Amsterdam daarover gehad. Er is mij van daaruit nooit
  gezegd: zeg De Beaufort, wat heb je me nou geleverd? Geen sprake
  van.
  De heer Rouvoet:
  Is bijvoorbeeld ook niet uw CID-officier verantwoordelijk voor
  het feit dat die mensen naar allerlei regio’s op pad gaan met een
  methode? Draagt hij daar niet het gezag over?
  De heer De Beaufort:
  U zegt: “op pad gaan met allerlei methodes”. Het is niet zo
  van: hier ben ik; ik heb een hele hoop mooie kunsten in mijn rugzak
  zitten; wil je daar gebruik van maken? Nee: er is sprake van een
  informant; is dat voor jullie interessant? Er is sprake van
  informatie; is dat voor jullie interessant? Ja, zeggen de anderen.
  Dan wordt vervolgens een krijgsplan gemaakt hoe daarmee moet worden
  omgegaan. Het is best mogelijk dat ons CID-personeel dan zegt: “wij
  zijn gewend” of “wij waren gewend” of “wij doen dat zus of zo”.
  Nou, interessant om dat te horen; ik weet niet of wij, Hollands
  Midden, dat ook zo zullen doen.
  De heer Vos:
  Daarop aanhakend: vindt u het een rare gedachte dat de derden
  aan wie de methode wordt aangeboden, ten minste de suggestie
  krijgen dat er het Haarlemse stempel van goedkeuring aan verleend
  is, mede omdat de rechercheurs ook verwijzen naar eerdere
  ervaringen in het Haarlemse?
  De heer De Beaufort:
  Als dat zo is, vind ik dat hinderlijk. Dat begrijpt u
  natuurlijk, maar dat daar een stempel van Haarlemse goedkeuring op
  zou rusten… Natuurlijk hebben wij dat nagegaan: is dat zo? Is er
  hier iemand op het parket die gezegd heeft: doe dit? Zo iemand is
  er niet; dat is niet gezegd.
  De voorzitter:
  De heer Langendoen zegt in Rotterdam – ik hoop er vanmiddag ook
  met de heer De Groot over te spreken – dat mevrouw Kuitert het goed
  heeft gekeurd. Hij zegt ook: bij ons is het in deze
  informatieposities gewoonte dat de informant zijn financile winsten
  mag behouden. Dat zei hij dus volgens u niet op gezag van mevrouw
  Kuitert?
  De heer De Beaufort:
  Dat moet aan mevrouw Kuitert worden gevraagd. Ik heb dat
  natuurlijk zelf ook gedaan, maar mij staat niet bij…
  De voorzitter:
  De heer Langendoen zegt ons ook dat hij toestemming heeft
  gekregen van CID-officier Toeter uit Haarlem om de methode te gaan
  testen en toepassen.
  De heer De Beaufort:
  Bij de heer Toeter is navraag gedaan hoe dat zit. We komen nu
  in het nogal wat verdere verleden, want dit moet zich, denk ik,
  afspelen begin 1992. Ik heb begrepen van de heer Toeter dat de
  CID-Haarlem – want toen was er geen sprake van IRT en zo – ooit wel
  met hem is komen praten – “wat vind je van een aanpak als deze?”
  ja, daar kunnen we best eens over praten. Dat is iets heel anders
  dan er een concreet plan van maken en dat – maar zonder dat dat
  enigszins concreet was: “kunnen we daar eens over praten?”. Toen
  zou er gezegd zijn: samen uitvoeren.
  De heer Koekkoek:
  U sprak van een enkel geval waarin de methode ook binnen uw
  arrondissement is toegepast. Kunt u dat geval uit de doeken
  doen?
  De heer De Beaufort:
  Ja. Mag ik daar dit over zeggen? Ik heb begrepen dat u ook met
  mevrouw Kuitert over dat geval hebt gesproken. Het betreft een
  geval dat zich afspeelt na de IRT-affaire, waarin ons plotseling –
  voor de mensen bij mij op het parket in ieder geval geheel
  onverwacht – werd gezegd: er zit 6000 kilo hasj, 6000 kilo
  softdrugs, aan te komen en dat moet worden doorgeleverd volgens de
  methodiek die in vroegere IRT-dagen ook is gebruikt.
  De heer Rouvoet:
  Wie zei dat?
  De heer De Beaufort:
  Dat is mij natuurlijk gepresenteerd vanuit de korpsleiding
  Haarlem. Wat was er nou aan de hand? Er was een oude IRT-informant
  die – ik praat uit mijn hoofd en daarom is het mogelijk dat ik me
  hierbij vergis – was benaderd vanuit de criminele wereld en er moet
  iets gezegd zijn in de volgende trant: luister eens, wij hadden nog
  een afspraak dat jij 6000 kilo voor ons zou doorleveren en ons
  daarbij zou assisteren; als je dat niet doet, zwaait er wat voor
  je. “Zwaait er wat voor je” is voorzichtig uitgedrukt. Dat er iets
  zwaaide voor die informant was manifest duidelijk. Iedereen in
  Haarlem kon begrijpen dat dat een realiteit was, tenzij er hier van
  een verschrikkelijk complot sprake was, waardoor wij allemaal op
  het verkeerde been werden gezet. Dat er dreigingen waren aan het
  adres van die informant, was op het eerste gezicht evident.
  De voorzitter:
  Wie meldde die bedreigingen?
  De heer De Beaufort:
  Die bedreigingen zijn bij mij terechtgekomen via de
  korpsleiding. We hebben daar besprekingen over gehad op het
  hoofdbureau. Uiteraard is onderzocht – een jaar later, maar er was
  weinig tijd – hoe serieus dit was. Wat waren de achtergronden van
  deze bedreigingen? Bij dat onderzoek zijn mensen van de CRI
  betrokken, ook om de afstand wat groter te maken.
  De voorzitter:
  Wie kwam met het voorstel om die zaak wel door te zetten?
  De heer De Beaufort:
  Ik denk dat we met z’n allen voor het blok zaten.
  De voorzitter:
  Maar wie zette u voor het blok?
  De heer De Beaufort:
  Het gegeven… Het is misschien beter om het als volgt te
  vertellen. Die hasj werd gemporteerd, uiteraard met een
  vervoersdocument, een bill of lading. Die bill of lading was in
  handen van de Haarlemse politie beland en was haar – zo heb ik het
  begrepen – min of meer in handen geduwd. Als u mij vraagt hoe ik
  daarover denk…
  De voorzitter:
  Nee, dat vraag ik u niet. Ik vraag u wie u voor het blok zette.
  U hoeft niet dat hele verhaal uit de doeken te doen; ik vraag wie u
  voor het blok zette.
  De heer De Beaufort:
  Dit gegeven; het is niet zozeer “wie” als wel dit…
  De voorzitter:
  Wie kwam er aan met de vraag van: jongens, dit moeten we
  doen?
  De heer De Beaufort:
  De Haarlemse politie, die mensen…
  De voorzitter:
  Ja, maar wie?
  De heer De Beaufort:
  De plaatsvervangend korpschef met name. Nou, “dit moeten we
  doen”… Hier moeten wij heel dringend overleg over voeren, maar
  dit moet gebeuren.
  De voorzitter:
  Kwam dat weer uit de CID?
  De heer De Beaufort:
  Dat kwam zeker uit de CID, ja.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer speelde dit?
  De heer De Beaufort:
  Ongeveer.
  De heer Koekkoek:
  Ongeveer, ja.
  De heer De Beaufort:
  Ik meen medio verleden jaar, medio 1994.
  De voorzitter:
  Dus lange tijd na…
  De heer De Beaufort:
  Exact.
  De voorzitter:
  …opheffing van het IRT.
  De heer De Beaufort:
  Ja, maar daar mag ik wel even, weliswaar ongevraagd, aan toe
  voegen dat deze hele geschiedenis mij enorme zorgen heeft gebaard.
  Ik zei: wat is dit?
  De heer Koekkoek:
  Is dit toch een complot?
  De heer De Beaufort:
  Dat is niet wat ik het eerste heb gedacht, mijnheer
  Koekkoek.
  De heer Koekkoek:
  Nee, maar daarna.
  De heer De Beaufort:
  Er is over die gedachte gesproken, maar dat was niet wat bij
  mij opkwam. Het is ook niet door enigerlei feit of aanwijzing of
  vermoeden verder gerechtvaardigd om daar in die zin over te
  denken.
  De heer Vos:
  Voelde u zich als het ware gegijzeld in uw besluitvorming door
  de dreiging die op de informant zou worden uitgevoerd?
  De heer De Beaufort:
  “Gegijzeld in de besluitvorming”… Dat vind ik een wat
  moeilijke formulering; ik houd het bij: ik voelde me voor het blok
  gezet. Wij moesten wat doen. Het was echt een beetje de keuze: die
  informant legt het loodje of…
  De voorzitter:
  Is dit hele verhaal… Nee, gaat u verder.
  De heer De Beaufort:
  …of er wordt hieraan meegewerkt. Toen was verder natuurlijk
  wel de vraag – het is goed om dat eraan toe te voegen – waarop dat
  dan gebaseerd was. Wat was dat dan voor afspraak? Toen is mij
  gezegd: dat is een afspraak die nog voortvloeit uit de oude
  IRT-afspraken.
  De voorzitter:
  Hebt u toen gezegd: laat die maar eens zien?
  De heer De Beaufort:
  Natuurlijk. Er is…
  De voorzitter:
  Waar ligt dat dan? Waar is dat opgeschreven?
  De heer De Beaufort:
  Ja, exact. Dat wilde ik buitengewoon graag weten.
  De voorzitter:
  En?
  De heer De Beaufort:
  Toen is gebleken dat dit zou voortvloeien uit de laatste
  IRT-periode, uit afspraken die gemaakt zouden zijn in de laatste
  IRT-periode. Er is toen getracht om contact te krijgen met de
  laatste IRT-officier, die daarmee belast is geweest. Dat wilden wij
  natuurlijk weten: is dat zo? Die IRT-officier was
  ongelukkigerwijs…
  De voorzitter:
  Dat kon u toch ook gewoon aan de heer Langendoen zelf
  vragen?
  De heer De Beaufort:
  Die zei dat dat soort afspraken er was.
  De voorzitter:
  Dan hoeft u toch weer niet naar mijnheer Van Capelle te gaan?
  Dan zegt u toch een keer tegen mijnheer Langendoen: nou is het uit;
  laat eens even kijken; wat is dit voor gedoe allemaal?
  De heer De Beaufort:
  Dat lag niet op papier, mijnheer Van Traa.
  De voorzitter:
  Dan zou ik misschien een keer gezegd hebben: mijnheer
  Langendoen, gaat u de bloemen water geven; ik heb er geen zin
  in.
  De heer De Beaufort:
  Er is in die tijd hartgrondig met de heer Langendoen over deze
  zaak gesproken, maar als dan wordt gezegd: luister eens, dit berust
  op afspraken met het openbaar ministerie, dan ligt het natuurlijk
  voor de hand dat dat wordt nagegaan bij de betreffende officier,
  want als hij zegt dat hij dat doet op gezag van de officier, dan
  ben ik toch voor een belangrijk gedeelte…
  De voorzitter:
  Heeft de heer Langendoen soms niet alle officieren,
  zaaksofficieren en IRT-officieren met wie u te maken heeft gehad,
  als het ware tegen elkaar uitgespeeld? Hij trok ze als het ware uit
  zijn portefeuille om te zeggen: kijk eens…
  De heer De Beaufort:
  Maar in dit geval had hij wel gelijk.
  De voorzitter:
  Ok.
  De heer De Beaufort:
  De betreffende IRT-officier was op dat moment helaas met
  vakantie en konden wij niet direct bereiken, maar toen hij
  terugkeerde van zijn vakantie, is hem dat uiteraard gevraagd.
  Mevrouw Kuitert heeft contact met hem gehad en de wijze waarop hij
  zich uitdrukte, staat mij zo goed bij, want het was nogal
  specifiek. Hij zei namelijk: ja, dat was nog iets wat “en train”
  was. Dat is mij bijgebleven: “en train” was dus die 6000 kilo. Het
  is dus gebeurd.
  De heer Koekkoek:
  Is dit niet het faillissement van de methode die in de IRT-zaak
  is gehanteerd, namelijk dat je helemaal niet van geval tot geval
  kunt beslissen maar op een gegeven moment, zoals u zegt, gewoon
  voor het blok staat en dus nog maar n kant uit kunt sturen?
  De heer De Beaufort:
  Wat “en train” betekent en in hoeverre zich dat verhoudt met de
  methodiek, zoals die gisteren bij u ter tafel is gekomen met de
  heren Lith en Van der Veen…
  De heer Koekkoek:
  Dit betekent: je zit in een rijdende trein.
  De heer De Beaufort:
  Dat is in ieder geval niet de bedoeling. Als u mij vraagt “wat
  denk je ervan”, dan zeg ik: ik vind het een ramp. Natuurlijk had
  dat niet moeten gebeuren.
  De heer Koekkoek:
  Dus zo moet het niet.
  De heer De Beaufort:
  Zo moet het niet.
  De heer De Graaf:
  Onder uw verantwoordelijkheid vond dus nog n keer zo’n
  doorlevering plaats.
  De heer De Beaufort:
  Ik wekte toch niet de indruk dat ik daar een moment omheen
  draaide?
  De heer De Graaf:
  Nee. Ik stelde het nog even vast, omdat ik daaraan een
  vervolgvraag verbind. Het gebeurde onder uw verantwoordelijkheid en
  onder die van de officier die u daar uitdrukkelijk voor had
  aangewezen, mevrouw Kuitert.
  De heer De Beaufort:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  Bent u toen nagegaan wat die methode precies inhield? Toen was
  u namelijk echt verantwoordelijk. Het was toen geen
  IRT-verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van Rotterdam,
  maar uw verantwoordelijkheid.
  De heer De Beaufort:
  Ja, daarover is gesproken met Van Capelle.
  De heer De Graaf:
  Maar het ging om uw verantwoordelijkheid om dat transport wel
  of niet toe te staan. Heeft u toen ook, wellicht voor de eerste
  keer, gezegd: nu wil ik ook precies weten wat er dan gebeurt, wat
  de rol van de politie is, wat de rol van de informant is?
  De heer De Beaufort:
  Wij hebben dat toen zoveel mogelijk uitgekleed. Wij hebben dat,
  de zaak zoveel mogelijk bij de criminaliteit latend, gedaan. Maar
  uiteraard is mij toen door Langendoen verteld: zo zouden wij dat
  kunnen aanpakken. Of hij dat in het verleden precies zo heeft
  gedaan, weet ik niet.
  De heer De Graaf:
  Maar u kunt nu dus stellen dat u bij die ene doorlevering exact
  op de hoogte was van wat de politieactiviteiten waren, hoe het met
  het geld zat, wat er gebeurde met de deklading?
  De heer De Beaufort:
  Met dekladingen heb ik helemaal geen bemoeienis gehad. Ik ben
  geconfronteerd met een container waar het spul ingezeten heeft en
  “that’s it”.
  De heer De Graaf:
  Wist u nu precies waar u toestemming voor gaf?
  De heer De Beaufort:
  Ik gaf toestemming voor het doorleveren van die 6000 kilo.
  De heer De Graaf:
  En de manier waarop de politie dat deed?
  De heer De Beaufort:
  Er is een uitvoerig plan van uitvoering gemaakt; misschien
  staat het zelfs wel op schrift. Het is allemaal in detail
  beschreven, hoe dat is gegaan. Dat is ook in detail
  doorgesproken.
  De heer Vos:
  Was het geen uitgelezen kans om eens en vooral te zeggen: dat
  financieel gewin is deze keer “out of the question”.
  De heer De Beaufort:
  Dat financieel gewin is in die zaak verder niet meer… Het
  concentreerde zich op de vraag: hoe kiezen wij hier tussen leven en
  dood? Dat was de vraag die speelde. Daarvoor was wezenlijk dat de
  6000 kilo werd doorgeleverd. Wie aan die 6000 kilo zou verdienen,
  was op dat moment niet het eerste punt van zorg.
  De heer De Graaf:
  Maar het was wel duidelijk wie daaraan zou verdienen?
  De heer De Beaufort:
  Natuurlijk was dat duidelijk. Maar was er dan een keuze?
  De heer De Graaf:
  Je had toch kunnen zeggen: wij zijn bereid om dat nog n keer te
  doen met het oog op de bescherming van de betrokkene, maar
  overigens spreken wij wel met betrokkene af dat zijn verdiensten in
  dat criminele gedoe naar ons toe gaan?
  De heer De Beaufort:
  Die afspraak is niet gemaakt.
  De heer Vos:
  Maar u had zo’n goede onderhandelingspositie.
  De heer De Beaufort:
  Die afspraak is niet gemaakt.
  De voorzitter:
  U zegt dat u niet bekend was met dekladingen.
  De heer De Beaufort:
  Nee.
  De voorzitter:
  U sprak zojuist over de “bill of lading”. Was het u bekend waar
  het vandaan kwam en waar het naartoe ging?
  De heer De Beaufort:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u dat nog gevraagd?
  De heer De Beaufort:
  Nee.
  De voorzitter:
  Is u, voordat het in de krant stond, iets bekend geworden van
  een zogenaamd saptraject?
  De heer De Beaufort:
  Nee, niet voordat het in de krant stond. Ik kende natuurlijk
  wel de IJmuidense cocanezaak.
  De voorzitter:
  Wat was daar dan voor een saptraject?
  De heer De Beaufort:
  Ik weet alleen dat daar de cocane verstopt zat in vaten met
  sap.
  De voorzitter:
  Weet u wat er met dat IJmuidense sap gebeurd is?
  De heer De Beaufort:
  Ik dacht dat er een foto in Het Haarlems Dagblad heeft gestaan,
  waarop het wegsijpelde via…
  De voorzitter:
  Maar daar is u verder zelf niets van bekend.
  De heer De Beaufort:
  Nee.
  De voorzitter:
  Toen u dit allemaal in de pers zag ontwikkelen, heeft u toen de
  aandrang gevoeld om zelf uw gezag te laten gelden, buiten het
  rijksrecherche-onderzoek om?
  De heer De Beaufort:
  Ja, dat heb ik natuurlijk overwogen in de zin van: nu wil ik
  zelf ook graag weten wat er aan de hand is. Dat bedoelt u
  toch?
  De voorzitter:
  Ja, of andere maatregelen nemen of voorstellen.
  De heer De Beaufort:
  Dat is niet zo makkelijk. Het Haarlemse parket ligt zelf ook
  onder vuur. Wij moeten eerst goed weten wat het oordeel over ons
  is, voordat wij kunnen zeggen: hoe gaan wij nu verder? Dat maakt
  het functioneren ook zo moeilijk.
  De voorzitter:
  Wij hebben twee van uw officieren voor ons gehad, de heren
  Snijders en Van der Veen.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De voorzitter:
  Die hebben op de belangrijke vraag “wie runde wie, had men de
  controle” diametraal tegenovergestelde meningen gegeven. Dat lijkt
  mij moeilijk werken binnen uw parket.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat doet u nu om dat nu bij elkaar te krijgen? Die mensen
  moeten toch wel samenwerken?
  De heer De Beaufort:
  Ja. Dat er binnen n parket verschillende meningen zijn, is op
  zichzelf natuurlijk niet slecht. Het overbruggen van die meningen
  moet natuurlijk wel gebeuren. Daar gaat veel tijd in zitten. Er
  vindt overleg plaats met alle betrokkenen om tot gemeenschappelijke
  inzichten te komen. Dat moet zeker gebeuren.
  De voorzitter:
  Maar u heeft toch wel uw gezag laten gelden toen u tegen
  Snijders zei: bij de criminele inlichtingendienst moet je orde op
  zaken stellen. Dat heeft hij ons in ronde bewoordingen gezegd.
  De heer De Beaufort:
  Dat ik dat tegen hem gezegd heb?
  De voorzitter:
  Ja. Dat klopt toch?
  De heer De Beaufort:
  Toen Snijders in november 1994 aantrad, trof hij een apparaat
  aan waarvan hij de voorgeschiedenis niet had meegemaakt of in ieder
  geval niet aan den lijve had ondervonden. De zaak waar wij zojuist
  over spraken, was van voor zijn tijd.
  De voorzitter:
  Heeft u die hem toen uitgelegd?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb hem genformeerd over wat er allemaal gespeeld heeft. In
  mijn beleving hadden wij te maken met een organisatie die
  behoorlijk door elkaar geschud was geweest: IRT-geschiedenis,
  afbouw informanten, bedreigingen, ook aan het adres van CID’ers
  zelf. Die toestand heeft hij zo aangetroffen. Ik heb ongetwijfeld
  tegen hem gezegd: je moet zorgen dat je die organisatie behoorlijk
  in de klauw hebt. In de krant heb ik het woord “puinruimen”
  gelezen, maar in die formulering heb ik mij niet uitgedrukt.
  De voorzitter:
  Maar hij heeft zich uitgelaten over de vraag of door de
  toepassing van deze methodiek de criminelen een te grote greep op
  het politie- en justitiewerk hadden gekregen, iets wat de heer Van
  der Veen hier compleet heeft ontkend. Dat onderlinge verschil is
  misschien nog belangrijker dan de toepassing van de methode of de
  aantallen kilo’s. Hoe krijgt u dat bij elkaar, wat is daarover uw
  eigen opinie?
  De heer De Beaufort:
  In de periode waarin ik leiding geef aan het Haarlemse parket,
  heb ik daar niets van bemerkt. Ik heb mij ook tot taak gerekend om
  ervoor te zorgen dat de CID-officieren, zoals ik zojuist zei, als
  een bok op de haverkist zitten, voor zover dat een uitdrukking is
  die past in dit verband. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Van der
  Veen, de heer Snijders en mevrouw Kuitert een inzet en inspanning
  aan de dag hebben gelegd om voor die bok te spelen. Als ik u hier
  met enig aplomb zeg dat ik min of meer van mijn stoel zou vallen
  als dat soort methodes in mijn arrondissement zou hebben
  plaatsgehad, dan doe ik dat omdat ik meen dat zij er echt krachtig
  bovenop hebben gezeten en dat er dus geen sprake is van een
  dergelijke verknooptheid waarvan u zojuist sprak.
  De voorzitter:
  Een dergelijke benvloeding door de criminaliteit die die zaken
  heeft weten aan te sturen.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat gelooft u absoluut niet.
  De heer De Beaufort:
  Ik heb daar geen syllabe van gemerkt.
  De voorzitter:
  Nu zijn wij ook geconfronteerd met de tellingen van officier
  Teeven en de rol van de CID Kennemerland, die via de FIOD duidelijk
  wordt, bij het laten binnenkomen van containers: via de heer De
  Jongh vragen om toestemming om door te laten. Voor welk doel is dan
  vers twee. Was u daar iets van bekend?
  De heer De Beaufort:
  Nee, daar was mij niets van bekend. Ik weet van de aanwezigheid
  van de heer De Jongh.
  De voorzitter:
  Sinds wanneer?
  De heer De Beaufort:
  Langer dan uw commissie actief is. Maar mij is altijd gezegd:
  wij moeten veel samenwerken met de FIOD, het is prettig dat er een
  trait d’union is. Ik heb ook begrepen van de mensen die daar bezig
  zijn, dat zij de heer De Jongh daar inderdaad ook wel eens hebben
  gezien. Het woord “detacheren”, dat de man gedetacheerd zou zijn
  bij de CID Haarlem, was voor mij totaal nieuw.
  De voorzitter:
  Wat deed hij volgens u dan voor de CID Haarlem?
  De heer De Beaufort:
  Dat moet aan hem worden gevraagd, maar dat schijnt wat moeilijk
  te zijn. Ik heb daar geen concreet zicht op. Misschien dat de
  korpsleiding of de mensen van de CID dat beter kunnen
  verklaren.
  De voorzitter:
  Wist u van het sigarettentraject voordat dit in de publiciteit
  losbarstte?
  De heer De Beaufort:
  Daar had ik nog nooit van gehoord. Wel dat op Schiphol
  regelmatig sigaretten in beslag worden genomen; dat weet iedereen
  in Nederland.
  De voorzitter:
  Heeft u nadien kunnen vaststellen of er enig officier van
  justitie in uw parket was die zich daarmee bezighield?
  De heer De Beaufort:
  Dat heb ik uiteraard nagevraagd, maar dat heb ik niet kunnen
  vaststellen.
  De heer Koekkoek:
  Was er, voordat het in de krant kwam, geen rechtshulpverzoek
  uit Duitsland dat op de sigarettensmokkel betrekking had?
  De heer De Beaufort:
  Niet dat ik weet.
  De heer De Graaf:
  Ik kom nog even terug op de CID Kennemerland. Tegen Snijders
  zegt u niet “puinruimen” maar: orde op zaken stellen. Dat
  suggereert dat u toen, november vorig jaar, het gevoel had dat het
  bij die CID niet goed zat. Vond u wel dat er adequaat leiding aan
  was gegeven, ook door uw CID-officier, voordat de heer Snijders er
  kwam?
  De heer De Beaufort:
  U geeft nu een inhoud aan de woorden die ik heb uitgesproken…
  Zo heb ik het in ieder geval niet geformuleerd. Ik zei u: de CID
  had een rumoerige periode achter de rug en was behoorlijk door
  elkaar geschud. Zoiets heb ik gezegd. Vervolgens heb ik gezegd:
  “puinruimen” veronderstelt dat er een soort wanorde is.
  De heer De Graaf:
  Ik heb het woord “puinruimen” ook niet gebruikt. Ik citeerde u
  met: orde op zaken stellen. Heeft u dat niet tegen de heer Snijders
  gezegd?
  De heer De Beaufort:
  Nee. Ik heb gezegd: je moet zorgen dat je die organisatie in de
  klauw hebt. Dat is iets anders dan in de klauw krijgen. In uw
  vraagstelling ligt verborgen: vind je dat het toezicht daarop
  behoorlijk is geweest? Ik heb zojuist al tegen uw voorzitter
  uitvoerig betoogd, dat naar mijn idee door de CID-officieren
  Haarlem op een krachtige manier geopereerd is. Misschien mag ik er
  nog dit aan toevoegen. U vraagt zich natuurlijk af: is daar tijd
  voor, hoe gaat dat?
  De heer De Graaf:
  Nee, dat vraag ik mij niet af. Ik wil graag dat u mijn vraag
  beantwoordt. Ik vroeg of het gezag, de toetsing, het toezicht van
  het openbaar ministerie op de CID Kennemerland naar uw oordeel
  adequaat is geweest.
  De heer De Beaufort:
  Daar kom ik dus op. Als hoofdofficier zit je natuurlijk niet
  daar op schoot om te kijken hoe dat dagelijks gaat. De eerste taak
  die ik heb, is om te zorgen dat er capabele mensen beschikbaar zijn
  om dat werk te doen en dat die mensen daar de tijd voor hebben.
  Daarom refereerde ik net aan het woord “tijd”. In 1992, toen de
  heer Toeter dat werk deed, was het iets van: ach, dat doe je erbij.
  De heer Toeter was hoofd van een territoriale unit op ons parket.
  Ik bemerkte al betrekkelijk spoedig dat dit eigenlijk niet meer te
  combineren was. Er moest iemand apart voor worden aangetrokken en
  gedeeltelijk voor worden vrijgemaakt. Ik ga hierop in, omdat ik
  hier wil benadrukken hoe moeilijk dat is. Op een parket van iets
  minder dan 20 officieren zijn wij er met pijn en moeite in geslaagd
  om mevrouw Kuitert voor 50% hiervoor vrij te maken. Dan vraagt u
  mij: is dat adequaat? Ik denk dat wij op dat moment n van de eerste
  parketten waren die er berhaupt in zijn geslaagd om iemand daar
  voor een deel voor vrij te maken. De heer Snijders doet het nu voor
  100%.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat daar een geschiedenis in zit en dat het steeds
  beter wordt. Je moet ook altijd streven naar verbetering. Mevrouw
  Kuitert was voor 50% hiervoor vrijgesteld.
  De heer De Beaufort:
  Later voor 75%, geloof ik.
  De heer De Graaf:
  Voor drie CID’s.
  De heer De Beaufort:
  Als u mij vraagt of dat genoeg is, dan zeg ik: dat is
  natuurlijk niet genoeg. Het openbaar ministerie in Nederland
  bestaat uit 400 450 personen. Mevrouw Kuitert had daarnaast een
  andere portefeuille. Het is hier niet echt relevant, wat die
  inhield. Maar het is een combineren en voortdurend afpassen: wie is
  bereid en in staat om zich daarvoor in te zetten? Daarom zeg ik
  hier ook met enig vuur: het is niet een baantje van acht tot vijf!
  Mevrouw Kuitert, zo heb ik begrepen, was regelmatig op nachtelijke
  uren op het hoofdbureau.
  De voorzitter:
  Maar het blijft voor ons de vraag of u uw gezag genoeg heeft
  laten gelden.
  De heer De Beaufort:
  De CID heeft heel regelmatig op de agenda gestaan van het
  overleg met de korpsleiding: hoe is het bemand, hoe draait het? Ik
  heb dus wel die indruk. Maar natuurlijk zijn er wel personele
  problemen geweest.
  De voorzitter:
  Maar de financile situatie, het met crimineel geld bekostigen
  van politieactiviteiten. Het is toch eigenlijk onbestaanbaar dat u
  dat nooit heeft geweten?
  De heer De Beaufort:
  Ik hoor het u zeggen.
  De voorzitter:
  Misschien heeft u het wel geweten.
  De heer De Beaufort:
  U zegt “onbestaanbaar”, maar u refereert natuurlijk wel aan een
  IRT-aangelegenheid. Bij mijn weten – dat heb ik hier een- en
  andermaal gezegd – is van dat soort faciliteiten in het Haarlemse,
  Kennemerlandse, regionale politie-optreden nooit gebruik gemaakt.
  Als dat wel zo zou zijn, zou mij dat fors tegenvallen.
  De heer De Graaf:
  Uw eigen officier Van der Veen was in ieder geval voor een deel
  van zijn tijd IRT-officier.
  De heer De Beaufort:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  Maar kennelijk was de hirarchische lijn in die tijd niet goed
  geregeld, althans tot 1 juli 1993 toen er n driehoek werd
  aangewezen. U voelde zich niet verantwoordelijk voor…
  De heer De Beaufort:
  Voor het IRT-werk?
  De heer De Graaf:
  Ja.
  De heer De Beaufort:
  De heer Van der Veen heeft hier gezegd dat hij zich zo’n beetje
  zijn eigen hoofdofficier voelde. Ik heb daarover trouwens ook bij
  de commissie-Wierenga een verklaring afgelegd. Die
  verantwoordelijkheid was volstrekt onduidelijk. De
  verantwoordelijkheid viel voor het operationele gedeelte – maar
  misschien wel voor de totaliteit – onder de hoofdofficier die het
  aanging. Dat weten wij trouwens ook. De hoofdofficier van Amsterdam
  heeft zich er krachtig mee bemoeid.
  De heer De Graaf:
  Ja, na 1 juli 1993 toen hij ook verantwoordelijk werd als deel
  van de driehoek.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar het gaat mij om de periode daarvr. Voelde u zichzelf
  verantwoordelijk om met uw eigen officier Van der Veen erover te
  praten…
  De heer De Beaufort:
  Ik voelde mij er niet verantwoordelijk voor en ik was er ook
  niet verantwoordelijk voor! U heeft hier ook begrepen dat het
  overleg plaatsvond met de PG Amsterdam.
  De voorzitter:
  U bent nu wel verantwoordelijk.
  De heer De Beaufort:
  Zeker. Voor het kernteam bedoelt u?
  De voorzitter:
  Ja, voor het kernteam Noord-Holland KTR: Randstad-Noord en
  -Midden. Weet u daar nu wel van de hoed en de rand? Zal dit u niet
  een tweede keer overkomen?
  De heer De Beaufort:
  Die illusie heb ik. Er is een heel frequent overleg met mevrouw
  Gonzales, doorgaans meerdere malen per week. Ik kom met enige
  frequentie bij het kernteam zelf en ik spreek de teamchef. Kijk,
  als die dingen je niet verteld worden, dan worden ze niet verteld.
  Dat kun je natuurlijk nooit voor 100% uitsluiten.
  De voorzitter:
  Maar u kunt natuurlijk doorvragen.
  De heer De Beaufort:
  Ja, dat gebeurt dus.
  De voorzitter:
  Wij krijgen ook de indruk dat de tegenstellingen tussen
  “Amsterdam” en “Haarlem” – niet de steden, maar de begrippen – nog
  steeds voortwoekeren. Is dat zo?
  De heer De Beaufort:
  In welke relatievormen?
  De voorzitter:
  Ook in vragen hoe men onderzoeken aanpakt etcetera en of men
  het wel goed doet.
  De heer De Beaufort:
  Ik wil hier in ieder geval benadrukken: mijn collega Vrakking
  en ik zijn… een open boek is misschien iets te veel gezegd, maar
  ik geloof wel dat wij dat proberen en dat lukt ook aardig, voor
  zover de agenda dat toelaat. Mijn filosofie is: als Vrakking en ik
  niet openlijk alles met elkaar kunnen bespreken, dan kunnen wij
  niet werken. Die verstandhouding is naar mijn idee dus optimaal.
  Dat er daarnaast binnen het werkverband tegenstellingen bestaan, is
  evident.
  De voorzitter:
  Is nu goed genoeg afgepaald wat uw kernteam doet en wat het
  Amsterdamse kernteam doet, omdat zij in feite bijna op dezelfde
  groepen zitten?
  De heer De Beaufort:
  Dat probleem heb ik eigenlijk nog niet bemerkt.
  De voorzitter:
  Is het u opgevallen dat hier bij de heer Van Capelle
  bijvoorbeeld zo’n zaak ter sprake is geweest als: de korpsleiding
  Haarlem vraagt aan de heer Dros om uit te zoeken of ten tijde van
  het IRT door het ontbreken van een OT toch weer kilo’s op de markt
  zijn gekomen? Is dat een uiting van onderlinge wrijving? Wat is
  dat?
  De heer De Beaufort:
  Er is iets van kinnesinne. Er is iets van kinnesinne, maar als
  u mij vraagt: licht dat eens nader toe; wie, wat, waarom, dan kan
  ik dat niet.
  De voorzitter:
  U moet dat toch de wereld uit helpen, want…
  De heer De Beaufort:
  Dat ben ik volstrekt met u eens.
  De voorzitter:
  Hoe doet u dat?
  De heer De Beaufort:
  Naar mijn idee, mijnheer Van Traa, is het werk van uw commissie
  in dat opzicht een heel belangrijke bijdrage. Ik ben ook van mening
  dat het hier in het openbaar horen van alle getuigen, hoe moeilijk
  dat ook voor velen is, een geweldige bijdrage kan leveren aan de
  vermaatschappelijking van dit onderwerp om het uit het wat
  geheimzinnige karakter te halen.
  De heer Koekkoek:
  Maar wij kunnen toch geen mensen bij elkaar brengen, zodat zij
  ook op een normale manier met elkaar samenwerken?
  De heer De Beaufort:
  Nee. Als er problemen zijn tussen mensen kun je dat – dat weten
  wij toch allemaal? – op verschillende manieren oplossen. Je kunt
  die mensen bij elkaar gaan halen. Dat is natuurlijk uw taak niet,
  maar je kunt de problemen zelf ook in algemene zin bespreekbaar
  maken en in die zin bedoelde ik dit.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat u eerst afwacht wat de resultaten zullen zijn
  van dit onderzoek…
  De heer De Beaufort:
  Nee.
  De heer Rabbae:
  …voordat u de vingers precies op de zere plekken legt?
  De heer De Beaufort:
  De Amsterdamse politie en de Haarlemse politie kunnen
  behoorlijk met elkaar samenwerken. Dat neemt niet weg dat dit niet
  steeds even vlekkeloos gebeurt. De vraag is: wat doe je er in
  hemelsnaam aan om die vlekken weg te poetsen. Dat is geen proces
  waarin je kunt zeggen: nu is het over en nu gaat het in het vervolg
  vlekkeloos. Ik heb wat padvinderachtige ideen gehad, althans dat
  heeft de korpschef Haarlem mij gezegd.
  De voorzitter:
  Welke ideen waren dat?
  De heer De Beaufort:
  Weet je wat je moet doen? Laat die mannen tegen elkaar
  voetballen. Dan kunnen ze elkaar eindeloos tegen de schenen
  trappen. Maar mij is uitgelegd dat politiemensen en voetballen
  nogal verschillende dingen zijn. Men verwachtte daar niet een
  geweldig resultaat van. Het is mijn naviteit die het in dat soort
  sferen probeerde te zoeken. Maar er moet veel met elkaar gesproken
  worden. Er moet veel overleg zijn. Of je dat nu voetballend doet,
  met koffie drinken of met vergaderen, het zal z’n tijd nodig
  hebben.
  De voorzitter:
  De heer Snijders zei in zijn verhoor dat hij van mening is dat
  het onderzoek van de rijksrecherche naar de gang van zaken blijk
  van naviteit en gebrek aan professionaliteit zal laten zien. Denkt
  u dat ook?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb u al helemaal aan het begin van mijn verhoor gezegd, dat
  ik het niet juist vind om vooruit te lopen op wat er uit het
  rijksrecherche-onderzoek moet komen.
  De heer Rabbae:
  U heeft te maken met twee officieren met twee fundamenteel van
  elkaar verschillende opvattingen.
  De heer De Beaufort:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  U kunt nu inderdaad zeggen: ik wacht de onderzoeken af…
  De heer De Beaufort:
  Nee, maar dat bedoel ik niet.
  De heer Rabbae:
  Als u een brug wilt slaan, moet u dan ook niet inhoudelijk
  weten waar u aan toe bent? Dan moet u toch zelf kunnen kiezen?
  De heer De Beaufort:
  Volstrekt juist. Het probleem is dat die twee opvattingen
  samenhangen met de principes “nice to know” en “need to know”, die
  ook in de rapportage van de commissie-Wierenga uitvoerig naar voren
  zijn gekomen. Het lastige is: beide partijen hebben gelijk. Maar
  het schept onwerkbare situaties en dus kan het niet. Hoe er moet
  worden gewerkt…
  De voorzitter:
  Wie zegt er nu bij het OM, behalve onze commissie dan maar wij
  hebben niet die specifieke gezagsrelatie: jongens, dit is het. Is
  dat dan Docters van Leeuwen? Wie zegt er bij “nice to know” en
  “need to know”: zo gaan wij het doen?
  De heer De Beaufort:
  Wij hebben het over de ressortsvergadering gehad. De
  ressortelijke structuur staat, zoals u bekend is, nogal fors op de
  helling. Ik denk dat de centrale besluitvorming een geweldig goed
  ding is. Het college van procureurs-generaal neemt thans als een
  collectief besluitvorming, niet de een voor zijn ressort en de
  ander voor diens ressort. Daar zit, denk ik, de kern van de
  verbetering in.
  De heer De Graaf:
  De verhoudingen tussen de politie in Amsterdam en Haarlem zijn
  nog niet je dat. Daar moet aan worden gewerkt, al dan niet via
  voetbal. Maar de onderlinge verhouding tussen de arrondissementen
  is toch ook niet helemaal 100%? De heer Vrakking en u kunnen goed
  met elkaar omgaan. Maar ondertussen leven er bij het openbaar
  ministerie binnen het arrondissement Haarlem opvattingen over
  methoden die in Amsterdam worden verketterd en omgekeerd. Daar
  hebben wij hier een aantal voorbeelden van gezien.
  De heer De Beaufort:
  U gaat toch niet stoken in een goed huwelijk, mijnheer De
  Graaf?
  De heer De Graaf:
  Ik weet niet of u een goed huwelijk met mijnheer Vrakking
  heeft. Dat wil ik geheel voor uw verantwoordelijkheid laten. Ik
  constateer alleen dat die opvattingen zo verschillend zijn.
  Verschillende officieren hebben hier gezegd: ik weet ook niet hoe
  dat komt, daar moeten wij nog over praten, want dat is nog niet
  gebeurd. Nu bent u n van de twee hoofdofficieren.
  De heer De Beaufort:
  Ik heb begrepen dat het voornemen bestaat dat de afdelingen
  georganiseerde zware criminaliteit van de beide parketten, zodra
  daar enige ruimte voor bestaat – maar dan zult u wel zeggen: daar
  heb je die padvinder weer – samen eens een tijdje de hei op
  gaan.
  De heer De Graaf:
  Maar u zelf hebt niet met mijnheer Vrakking al enige tijd
  geleden het initiatief genomen en gezegd: nou is het afgelopen; wij
  gaan samen vaststellen wat wij vinden wat kan en wat niet kan en
  dat laten wij niet over aan mijnheer Valente, mevrouw Gonzales of
  wie dan ook?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb met een zekere regelmaat besprekingen met Vrakking. Dat
  speelt zich met name af rond het kernteam-Randstad-Midden. Ik wil
  graag dat hij goed op de hoogte is van wat daar gebeurt. In het
  kader van die besprekingen passeert ook dit soort problemen de
  revue.
  De heer De Graaf:
  Maar wat is nou uw antwoord?
  De heer De Beaufort:
  Kijk, de keuze tussen “nice to know” en “need to know”…
  De heer De Graaf:
  Nee, het gaat ook om de opsporingsmethoden. Duidelijk is dat je
  rekkelijken en preciezen hebt en dat die scheidslijn ook een beetje
  tussen Amsterdam en uw arrondissement loopt.
  De heer De Beaufort:
  “Rekkelijken” en “preciezen” zijn termen die ik uit de krant
  heb opgepikt.
  De heer De Graaf:
  Wij ook.
  De heer De Beaufort:
  Als ik het wel heb, werd ik tot de rekkelijken gerekend. Er
  wordt je een stempel opgedrukt; dat hele onderscheid klopt naar
  mijn idee niet. Uiteraard heb je mensen die liberaler zijn en
  mensen die minder liberaal zijn, maar het gaat me niet om de vraag
  of wij die methodiek wel of niet kunnen hanteren. Het gaat naar
  mijn idee om de vraag: kan ik die methodiek managen en kan ik er
  greep op hebben?
  De voorzitter:
  Heb ik het in de klauwen?
  De heer De Beaufort:
  In de klauwen hebben, mijnheer Van Traa.
  De heer Rabbae:
  In de klauwen krijgen.
  De heer De Beaufort:
  Krijgen, nee… Nou, voor mijn part “krijgen” dan. Zo is het;
  dus ga je begeleiden. Je moet een begeleidingsteam samenstellen en
  er moeten stuurgroepen bij.
  De heer De Graaf:
  Zegt u nu dat er geen tegenstelling is? We horen en zien toch
  dat andere arrondissementen gewoon zeggen dat zij niet willen dat
  bepaalde dingen gebeuren, terwijl u zegt dat het wel mag?
  De heer De Beaufort:
  Ik geloof dat Vrakking en ik daar niet diametraal tegenover
  elkaar staan. Ja, dat er officieren zijn die…
  De voorzitter:
  Hebt u ook in Haarlem alle burgerinfiltraties verder stop
  gezet? In Amsterdam heeft justitie immers gezegd: dat doen we niet
  meer. Doet u dat in Haarlem ook niet meer?
  De heer De Beaufort:
  Voor zover ik weet hebben wij geen burgerinfiltraties.
  De voorzitter:
  En u zou het ook niet meer doen?
  De heer De Beaufort:
  Die vraag laat zich moeilijk beantwoorden als je…
  De voorzitter:
  Ja, maar in Amsterdam zegt men: we doen het niet meer.
  Punt.
  De heer De Beaufort:
  Daar moet ik dan nog eens met Vrakking over praten, maar ik kan
  mij eigenlijk slecht voorstellen dat je zo radicaal zegt: dat doen
  we niet meer. Als dat zo bij uw commissie is overgekomen, vind ik
  dat… Dat is nooit iets wat je voor 100% zegt: dat doen wij wel
  of…
  De voorzitter:
  We zullen het straks vragen.
  De heer Vos:
  Ik wil het punt van het provisioneel handelen nog een keer aan
  de orde stellen. Ik hoor mijnheer De Beaufort zeggen: ik heb dat
  verwijt gehoord in de vorige verhoren en ik wacht wel af wat het
  rijksrecherche-onderzoek zegt. Ik vind dat een nogal flegmatische
  houding ten opzichte van een toch wat zware mededeling. Mag ik
  daaruit afleiden dat u er rekening mee houdt dat het verwijt blijft
  kleven? In plaats van het van u af te werpen, zegt u: nou, ik wacht
  wel af.
  De heer De Beaufort:
  Kijk, ik heb me nogal ingespannen om dat
  rijksrecherche-onderzoek van nabij te kunnen volgen. Ik zou daar
  graag veel meer informatie over hebben.
  De voorzitter:
  Die hebt u niet?
  De heer De Beaufort:
  Die heb ik niet en dat maakt het lastig. Het merkwaardige van
  de situatie is dat het rijksrecherche-onderzoek voor een belangrijk
  gedeelte op mijn eigen initiatief is ingesteld. Vervolgens vindt nu
  een onderzoek plaats dat mijn volstrekte instemming heeft, maar
  waar ik geen inzage in heb zolang het niet is afgerond. Nou zou ik
  natuurlijk kunnen zeggen: nu wil ik verdorie weten wat er allemaal
  aan de hand is en ik ga los van de rijksrecherche een eigen
  onderzoek instellen. Maar hoe moet ik dat doen? Het wordt al
  moeilijk genoeg om dit “op te mannen” en het laat zich ook moeilijk
  verenigen met de kwestie dat het parket zelf voorwerp van onderzoek
  is. Tegenover de mensen die met dat rijksrecherche-onderzoek bezig
  zijn, heb ik benadrukt dat als het moment daar is, ik graag wil
  anticiperen op de mogelijkheid van toepassing van artikel 37 van de
  Politiewet.
  De voorzitter:
  Dat wil zeggen?
  De heer De Beaufort:
  Dat wil zeggen: ik heb als hoofdofficier de mogelijkheid om bij
  de korpsbeheerder aan te melden dat deze of die persoon wat mij
  betreft beter niet meer in de justitile dienst werkzaam kan
  zijn.
  De voorzitter:
  Hebt u die maatregel overwogen voordat er sprake was van dat
  rijksrecherche-onderzoek?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb hem n keer toegepast, ja.
  De voorzitter:
  Ja, op andere functionarissen.
  De heer De Beaufort:
  Op een CID-functionaris.
  De voorzitter:
  Ja, maar heeft u het ook verder overwogen?
  De heer De Beaufort:
  Ja, natuurlijk. Ik zou daar ook graag op willen anticiperen.
  Dat heb ik ook kenbaar gemaakt. Toen is mij verzekerd: luister
  eens, als er iets in die richting aan de knikker is, dan krijg je
  dat natuurlijk te horen. Ik moet dus wel, zo begrijpt u uit mijn
  betoog, min of meer passief zijn. Als u mij vraagt “vindt u dat
  aangenaam”, dan zeg ik: neen.
  De heer Vos:
  U houdt dus rekening met eventuele vlekken die zich op uw
  blazoen hebben voltrokken?
  De heer De Beaufort:
  Ik heb de voorzitter zojuist gezegd, dat ik daar neutraal in
  wil zijn. Als u mij het antwoord wilt ontlokken, dan zeg ik: ja, ik
  houd daar rekening mee, net zo goed als ik er rekening mee houd dat
  dit niet gebeurt.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij evident. Mijnheer De Beaufort, dank u wel.
  Sluiting 11.37 uur


  Inhoudsopgave en zoeken