• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mevrouw mr. J.M.E. in ‘t Velt-Meijer

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 67

  23 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 23 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mevrouw mr. J.M.E. in ‘t Velt-Meijer
  Aanvang 10.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik open de vergadering. Ons bereiken vele vragen
  (zaterdagmiddag nog werd het mij op een parkeerplaats gevraagd) wie
  toch die mevrouw is die naast mij zit. Ten overvloede: mevrouw
  Coenen is de vaste griffier van de commissie. Voorts is de heer
  Nava plaatsvervangend griffier van de commissie. Aan de orde is het
  verhoor van mevrouw In ‘t Velt-Meijer, geboren op 21 november 1941
  te ‘s-Gravenhage. Mevrouw In ‘t Velt, de door u af te leggen
  belofte luidt: Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat beloof ik!
  De voorzitter:
  Mevrouw In ‘t Velt, u bent het tweede lid van de zittende
  magistratuur dat voor de enqutecommissie verschijnt. Het eerste was
  mevrouw Rutten-Roos uit Amsterdam. Zoals ik ook gezegd heb tijdens
  haar verhoor, stellen wij het zeer op prijs dat u van de
  uitnodiging van de enqutecommissie om te verschijnen gebruik maakt
  om te getuigen. Waarom? Omdat het voor ons van belang is een beter
  inzicht te krijgen hoe de zittende magistratuur in algemene zin
  omgaat met hetgeen haar door politie en justitie wordt voorgelegd.
  Wij kennen de beperking van het verhoor van een lid van de zittende
  magistratuur waar het gaat om de raadkamer. Dat heb ik mevrouw
  Rutten natuurlijk ook meegedeeld. Ik denk dat wij met die beperking
  in het achterhoofd toch een zinvol verhoor kunnen hebben. Wij
  willen graag met u spreken over de volgende onderwerpen:

  • uw kennis van de methoden en methodieken die wij hier
   bespreken;
  • specifiek uw persoonlijke rol in de zogenaamde
   Ramola-zaak;
  • wat eventueel verbeterd kan worden in de informatie die u als
   rechter krijgt in dit soort onderzoeken;
  • de vraag waar voor u de pro-actieve fase begint en ophoudt en
   de niet-pro-actieve, de andere fase een aanvang neemt.

  Het is de bedoeling dat twee van onze leden u meer in het bijzonder
  de vragen stellen, namelijk de heer Vos en de heer Rabbae. Zoals u
  misschien gezien heeft, kunnen ook andere leden vragen stellen. En
  vraag wil ik u nu nog stellen. Heeft u de verhoren gevolgd?

  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Zo goed mogelijk, maar in september was ik in het buitenland.
  De rest heb ik gezien voor zover ik tijd had, maar dat was
  voornamelijk beperkt tot de avonden. Ik zag de televisie en wat de
  kranten erover meldden.
  De voorzitter:
  Ik moet mijzelf al corrigeren, want ook de heer Gelderman is
  bij de commissie geweest. U bent het derde lid van de zittende
  magistratuur dat bij ons verschijnt en niet het tweede. Heeft wat u
  gehoord heeft u verbaasd?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, niet echt. Het lag wel in de lijn der verwachtingen dat
  dit soort dingen uit de verhoren naar voren zouden komen. Doordat
  ik er echter maar beperkt en incidenteel van kennis heb genomen,
  heb ik geen compleet beeld.
  De voorzitter:
  Ik moet ook nog uw huidige functie noemen. U bent nu raadsheer
  in het gerechtshof te Den Haag en u was vice-president van de
  rechtbank in Rotterdam. U was voorzitter van de strafkamer die de
  Ramola-zaak heeft behandeld. Sinds 1 september bent u
  raadsheer.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Vice-president!
  De voorzitter:
  En vice-president! Neem mij niet kwalijk!
  De heer Vos:
  Mevrouw In ‘t Velt, ik wil straks met u praten over de
  Ramola-zaak, maar daaraan voorafgaand wil ik u vragen of u het
  nodig vindt dat rechters inzicht hebben in de wijze waarop
  verdachten hun werk doen en de wijze waarop politie en OM op hun
  beurt hun werk doen? Is enig praktisch inzicht in de werkwijze van
  de individuen die voor u verschijnen voor u wenselijk?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Als u met praktisch inzicht bedoelt hoe politie of CID, die bij
  dit onderwerp natuurlijk ook een rol speelt, te werk gaan, denk ik
  dat dit niet echt nodig is. De rechter moet vanuit zijn eigen
  invalshoek kunnen bekijken wat er is gebeurd, voor zover dat van
  belang is in een bepaalde zaak. Dat is toch steeds waar je mee te
  maken hebt.
  De heer Vos:
  Speelt de onafhankelijkheid hier een rol?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Die zou daar ook een rol bij kunnen spelen. Als je bijvoorbeeld
  niet te veel weet van de CID-methode, ben je mijns inziens vrijer
  om te beoordelen wat je als rechter vindt dat boven water moet
  komen of dat verkeerd is gebeurd.
  De heer Vos:
  Hebt u zich ondanks de afstand die u kennelijk wenselijk acht
  inmiddels georinteerd op wat de CID doet, wat bijvoorbeeld een
  CID-subject is en wat een grijs-veldsubject? Zijn die termen voor u
  bekend?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Die termen zijn mij bekend, maar ik kan niet zeggen dat ze mij
  zeer vertrouwd zijn. Als je met CID-informatie te maken krijgt,
  lees je daar natuurlijk ook wat omheen. Je krijgt ook te maken met
  richtlijnen die gepubliceerd zijn. Die neem je ter hand.
  De voorzitter:
  Welke richtlijn inzake CID-informatie neemt u ter hand?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In de Ramola-zaak is bijvoorbeeld de CID-richtlijn pseudo-koop
  en infiltratie ter sprake geweest. Ik geloof dat dit vooral voor
  infiltratie gold.
  De voorzitter:
  U bedoelt waarschijnlijk de richtlijnen infiltratie van de
  procureurs-generaal van 1991.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar niet de interne richtlijnen. Die zijn natuurlijk ook
  niet beschikbaar voor ons. Zij zijn niet openbaar.
  De voorzitter:
  Zou u daar niet naar kunnen vragen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  De rechtbank heeft er in de Ramola-zaak geen behoefte aan
  gehad.
  De heer Vos:
  Had u voordat u aan de megazaak die de Ramola-zaak was begon al
  bijzondere ervaring met dergelijke zeer grote processen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, een dergelijke grote zaak als de Ramola-zaak heb ik zelf
  nog niet eerder behandeld. Dat was de eerste zeer grote zaak.
  De heer Vos:
  Was het voor u moeilijk om de zaak op orde te krijgen, om uw
  weg te vinden in deze megazaak? Hebt u bijzondere conclusies
  getrokken over de werkwijze?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het vergt denk ik een wel enigszins andere aanpak. In de
  Ramola-zaak was van tevoren al wel bekend wie van de rechtbank die
  zaak zou behandelen. Dat betekent dat telkens bij de
  gevangenhouding en de verlenging van de gevangenhouding dezelfde
  mensen op de zaak zaten, zodat je er langzamerhand steeds meer mee
  vertrouwd kon raken. Er is, ook omdat de zaak is aangehouden en het
  onderzoek daarna weer drie maanden doorging, extra veel tijd
  geweest om je in te lezen in die zaak. Dat zal vaak het geval zijn
  met heel grote zaken, die niet binnen drie maanden na de aanhouding
  van de verdachte helemaal klaar zijn om ter zitting behandeld te
  worden.
  De heer Vos:
  Is de rechtbank wel adequaat uitgerust om zo’n zaak aan te
  pakken? Zo’n zaak duurt een paar weken. Er zijn veel griffiers, die
  voorbereidend werk horen te doen. Legt dat de zaak niet helemaal
  plat? Is dat voor de rechtbank te behappen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het is te behappen geweest, maar het is een heel zware
  belasting geweest voor de rechtbank, zeker in Rotterdam, waar
  daarnaast praktisch tegelijk nog twee andere grote zaken
  waren.
  De heer Rabbae:
  Is het aantal ordners dat u te verwerken krijgt, 60 70,
  bijvoorbeeld te behappen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik geloof niet dat het in deze zaak zoveel was. Samen met de
  tapverslagen was het wel zo, maar het lijkt mij niet nodig om die
  helemaal integraal te lezen.
  De heer Rabbae:
  Hoe doet u dat dan, om toch tot de kern van de zaak te
  komen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Vaak is er in een verbaal een korte samenvatting door de
  politie van wat er is gebeurd. Dan krijg je een overzicht. Daarna
  neem je de ordners door. Dat is een heel karwei. Je geelt wat aan,
  zodat je snel een overzicht hebt wat belangrijk is. Er is
  natuurlijk een heleboel dat niet echt relevant is. Iedereen heeft
  zijn eigen methoden. Je maakt een uittreksel of je laat de griffier
  een uittreksel maken. Dat hebben wij in deze zaak ook gedaan. De
  verhoren van bijvoorbeeld bepaalde getuigen of verdachten worden
  als je dat handiger vindt op een andere manier geordend dan ze in
  het proces-verbaal zitten.
  De heer Rabbae:
  De griffier werkt als het ware alle ordners voor u door.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, je werkt ze zelf door, maar je kunt de griffier vragen,
  ervoor te zorgen dat alle verslagen van verhoren van getuige A bij
  elkaar zitten en vervolgens worden samengevat. Het is dan wel weer
  van belang dat de griffier in die samenvatting niet zijn eigen
  woorden gebruikt, maar de woorden die in het proces-verbaal staan.
  Anders krijg je een interpretatie van een verklaring. Dat moet je
  zoveel mogelijk proberen te vermijden.
  De heer Vos:
  Vindt u dat iedere rechter in staat moet zijn om zo’n zaak te
  doen of zou een speciaal opgeleide rechter dergelijke megazaken
  behoren te verwerken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Een speciaal opgeleide rechter lijkt mij wat zwaar. De praktijk
  is natuurlijk wel, dat in het algemeen de meer ervaren rechters
  zo’n zaak te behandelen krijgen. Vaak zijn er ter zitting
  processuele problemen. Dan is het goed als je iemand hebt die niet
  voor het eerst met, ik noem maar wat, een meineed-proces-verbaal te
  maken krijgt. Dat zal wel de gang van zaken zijn. Nu wij de laatste
  tijd wat veel van die heel grote zaken krijgen, is het, denk ik,
  goed om achteraf eens te kijken wat voor ervaringen wij daar nu mee
  hebben. Kunnen wij daar in de toekomst ons voordeel mee doen,
  bijvoorbeeld door een bepaalde manier van organisatie?
  De heer Vos:
  Hebt u in dit verband conclusies voor uzelf getrokken hoe het
  beter kan?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nog niet zozeer qua organisatie! De logische lijn lijkt mij om
  snel een algemeen overzicht te krijgen, maar dan toch weer alle
  verhoren te lezen. Je moet dan schiften wat belangrijk is en zorgen
  dat je dat handzaam paraat hebt op de zitting. Van een
  gecompliceerde zaak, waarin heel veel is gebeurd, moet je
  natuurlijk toch heel veel weten. Daar kun je gewoon niet
  omheen.
  De heer De Graaf:
  Er is specialisatie binnen een rechtbank. Gedurende een aantal
  jaren gaan rechters ook in een strafkamer. Zij zijn daar wat meer
  thuis dan op andere rechtsgebieden. Ik bouw voort op de vraag van
  de heer Vos. Is het nu voorstelbaar, dat als ingewikkelde zaken
  rond georganiseerde criminaliteit aan de orde komen er rechters
  zijn die zich daar in het bijzonder meer op richten, ook qua
  deskundigheid en ervaring, zodat zij ook wat meer weten van CID,
  van politiemethoden, van delicten als dat van artikel 140 Wetboek
  van Strafrecht?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, dat zou mogelijk zijn. Je ziet ook wel dat rechters niet
  meer zoveel wisselen. Sommigen blijven liever in de strafkamer. Je
  krijgt dan een zekere specialisatie. Ik denk aan EG-fraude, ook een
  nogal specialistisch onderwerp. Maar ik zie op dit moment niet
  zozeer dat zware criminaliteit in verband met opsporingsmethodes
  specialisatie zou vragen.
  De heer De Graaf:
  Was de Ramola-zaak, waar de heer Vos zo meteen over doorgaat,
  voor u de eerste zaak waarin u te maken kreeg met gesloten
  CID-circuits en dergelijke?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Zeker in die omvang!
  De heer De Graaf:
  Speelde het u toen geen parten dat u geen ervaring had met het
  draaien van andere zaken?
  De voorzitter:
  U draait natuurlijk geen zaken. Of draait u ook zaken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Uit de rechtspraak weet je natuurlijk toch wel wat er gespeeld
  heeft en wat er kan spelen. In die zin was het geen persoonlijke
  ervaring, maar wel een zekere kennis van wat je kunt
  verwachten.
  De heer Vos:
  Ik ga nu op de zaak zelf over. In eerste instantie wil ik u
  vragen of u de indruk had dat de betrokken functionarissen van de
  politie die hieraan gewerkt hebben, namelijk de heer De Groot, de
  heer Hagen en de heer In ‘t Veld, ervaring hadden met de
  problematiek van gestuurde informanten.
  De voorzitter:
  Misschien kunnen wij even in het kort uitleggen waar die zaak
  over gaat.
  De heer Vos:
  Kunt u dat in het kort zeggen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In de Ramola-zaak bleek dat een informant van de CID een
  viertal malen harddrugs heeft gekocht van de kring van verdachten
  in deze zaak. Dat is het eigenlijk in het kort. In de stukken kwam
  helemaal niet voor dat dit gebeurd was. Kort voordat de zaak ter
  zitting behandeld werd, is echter het hoofd van de CID, de heer In
  ‘t Veld, gehoord door de rechter-commissaris. Toen is dat naar
  voren gekomen. En dat was het hele punt dat verder gespeeld heeft
  in de Ramola-zaak.
  De heer Vos:
  Was het uw indruk dat de officier van justitie en de
  politiefunctionarissen als het ware pionierswerk verrichtten, omdat
  zij zelf ook weinig ervaring hadden met de vragen die opkomen, als
  je werkt met een informant aan wie opdrachten gegeven worden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het is natuurlijk een beetje moeilijk om mijn persoonlijke
  indruk hier te verwoorden. Wat ik mij herinner van hun verklaringen
  ter zitting, is dat In ‘t Veld in ieder geval heeft gezegd dat hij
  wel eens eerder had meegemaakt dat er met een informant of
  misschien een politieman sprake was van een pseudo-koop, zoals dat
  wordt genoemd. Ik dacht dat De Groot dat ook wel eens eerder had
  gedaan. De ervaring was echter niet groot. Ik wil hier wel aan
  toevoegen dat dit ook zou kunnen betekenen dat het, ondanks alle
  publiciteit en aandacht die hier op dit moment voor is, in de
  dagelijkse praktijk misschien niet aan de orde van de dag is.
  De voorzitter:
  Hebt u zelf enig idee hoe vaak het voorkomt dat er gewerkt
  wordt met informanten of infiltranten?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, ik heb geen idee.
  De voorzitter:
  Had u de behoefte om toen door te vragen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Hoe vaak het voorkwam?
  De voorzitter:
  Ja, toen de chef van de CID bij u de indruk wekte dat het bijna
  nooit voorkwam en dat het iets heel bijzonders was.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, de rechtbank had er belangstelling voor wat er in deze
  zaak was gebeurd en niet zozeer voor wat de CID in het algemeen
  doet.
  De heer Vos:
  De heer In ‘t Veld heeft zich afgevraagd of het wel zo
  schokkend was dat aankopen werden gedaan en niet in het
  proces-verbaal terechtkwamen. Die aankopen werden namelijk toch
  niet als bewijs in de zaak gebruikt. Kunt u daarop reageren?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, ik verwijs dan ook weer naar het vonnis. De rechtbank heeft
  daar ook op gereageerd. Van de kant van de verdediging werd
  namelijk naar voren gebracht dat dit op zichzelf al zo erg was dat
  dit zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid. In het vonnis van
  de rechtbank staat dat het een verkeerde inschatting is geweest dat
  het, omdat het niet voor het bewijs gebruikt zou kunnen worden,
  niet nodig was om het te vermelden. Over de gang van zaken en de
  vraag wie er is ingelicht over de beslissing om de informant in te
  zetten, hoe vaak dit is gebeurd en of daar voldoende controle op is
  geweest, is ter zitting voor de rechtbank voldoende duidelijkheid
  gekomen. De rechtbank heeft ook gezegd: het enkele niet vermelden
  is voor ons geen reden om te zeggen dat het openbaar ministerie
  niet ontvankelijk is.
  De heer Vos:
  De heer In ‘t Veld heeft ook aan de orde gesteld dat hij
  slechts in algemene zin bevraagd zou zijn en dat hij de
  mogelijkheid open had gehouden dat, als hij meer in detail bevraagd
  zou worden, er meer informatie op tafel kwam. Ik wil u vragen of u
  het als rechtbank nodig vindt om slechts de grote contouren te
  kennen van wat er gebeurd is, of dat u het detail zoekt in zaken
  als deze.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In een zaak als deze… Ik wil met iets anders beginnen. De
  rechtbank heeft ter zitting gezegd: wij willen de grootst mogelijke
  duidelijkheid over wat er gebeurd is met deze informant en deze
  aankopen. Wij hebben ook aangegeven waarom wij dat wilden, namelijk
  om te kunnen toetsen of de personen die benaderd waren, niet waren
  uitgelokt door de informant. Dat was wat de rechtbank op tafel
  heeft gelegd. Daar staat dan tegenover dat de rechtbank niet wilde
  dat de identiteit van de informant bekend werd of dat er zoveel
  specifieke informatie op tafel kwam dat dit aan de kant van de
  verdachte gelijk stond met: wij weten wel wie het is. En dan heb je
  het probleem dat je wilt vragen, maar dat een aantal vragen niet
  beantwoord wordt. Dat is ook gebeurd. Men zei: als ik dat ga
  zeggen, dan geef ik te veel bloot. Dat zijn klippen waar je een
  beetje tussendoor moet zeilen.
  De heer Vos:
  Kunt u misschien in algemene zin aangeven waar de grens ligt?
  Wat hebt u nog nodig over de identiteit en waar houdt het op?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In het algemeen kan ik dat niet zeggen. In deze zaak was het zo
  dat wij voldoende feiten wilden weten om te zeggen: als wij dit
  weten, is duidelijk dat er niet is uitgelokt. Je zou dit
  bijvoorbeeld in tijd kunnen afgrenzen. De rechtspraak is als volgt.
  Als vast staat dat iemand al in verdovende middelen handelt en hij
  wordt daarna op een gegeven moment benadert door een informant of
  iemand van de politie die een pseudo-koop pleegt, dan kun je niet
  meer zeggen dat hij door de politieman is uitgelokt. Hij was er
  namelijk al mee bezig. Het had in deze zaak dus zo kunnen zijn dat
  er op het moment waarop de eerste aankoop werd gepleegd, voor een
  aantal verdachten al een eerder feit was dat later door de
  rechtbank bewezen zou zijn. Welnu, dan kun je het afbakenen en
  zeggen: deze verdachte deed het al eerder; dat is feit A; hij is
  dus niet uitgelokt door de informant. Dan hoef je niet precies de
  omstandigheden te weten en ook niet de identiteit. Ik denk dat de
  identiteit op zichzelf niet zo interessant is voor de
  rechtbank.
  De heer Rabbae:
  Dat heeft het OM dus kunnen doen. Dan had u waarschijnlijk
  voldoende informatie. De rechter had echter ook kunnen doorvragen
  om erachter te komen of er inderdaad eerder strafbare feiten waren
  gepleegd.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, dat is niet een vraag die je kunt stellen aan een
  CID-man. Dat is namelijk iets wat je als rechter ambtshalve weet
  uit veroordelingen of uit de stukken.
  De heer Vos:
  U zegt in feite: als ik geweten zou hebben dat er eerder zaken
  speelden, dan had ik daaruit kunnen afleiden of er opzet aanwezig
  was. Naar ik begrepen heb, hebt u CID-informatie ontvangen waaruit
  zou blijken dat betrokkene reeds eerder in drugs gehandeld
  had.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, dat soort informatie hebben wij niet ontvangen. De
  informatie die de rechtbank kreeg, was dat er sprake was van een
  groep van personen die in drugs handelde. Dat was de verdenking.
  Als je dan evenwel een bepaalde verdachte hebt, weet je niet wat er
  met die verdachte aan de hand is en of die daartoe behoorde. Dat is
  ook wat In ‘t Veld heeft gezegd: wij wisten niet precies wie tot
  die organisatie behoorden en wat ieders rol daarin was.
  De heer Rabbae:
  Had de rechter in dit geval niet de zogenaamde Willems-variant
  kunnen toepassen? Dan was het OM de kans gegeven om alsnog nadere
  informatie te verstrekken, zonder dat die informatie gevaarlijk
  behoefde te zijn voor de identiteit van de informant.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  De rechtbank is zeer duidelijk geweest door te zeggen: wij
  willen maximale duidelijkheid over deze aankopen, omdat wij zelf
  willen kunnen toetsen of er is uitgelokt of niet. Bovendien heb ik
  ter zitting een paar maal gezegd: als wij niet voldoende informatie
  krijgen, kan dat consequenties hebben voor de zaak. Dan denk ik
  dat…
  De voorzitter:
  En dus was het OM naar uw mening…
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Voldoende op de hoogte.
  De voorzitter:
  Het OM was dus goed genformeerd over wat er mis zou kunnen
  lopen voor het openbaar ministerie. Hebt u het OM dat ook wel eens
  in de wandelgangen gezegd of doe je zoiets niet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, dat heb ik het OM niet gezegd in de wandelgangen.
  De voorzitter:
  Doe je dat ook niet? Behoort dat niet tot de codes?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, zeker als je zo’n zaak behandelt, houd je afstand. Je
  houdt echter altijd afstand.
  De voorzitter:
  Je komt natuurlijk niet samen de rechtszaal binnen, maar je
  ziet elkaar wel op de gang en eventueel in de koffiekamer. Je zegt
  daar dan echter nooit iets over?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil u nog iets vragen over de verslaglegging. U hebt gezegd:
  er was sprake van een verkeerde inschatting van het openbaar
  ministerie om die aankopen niet in het proces-verbaal neer te
  leggen. Had u de indruk dat de politie of het openbaar ministerie
  iets voor de rechtbank wilde achterhouden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Zij hebben wat achtergehouden. Dat is dus geen kwestie van
  indruk. Alleen – zo hebben wij het ook in het vonnis gezet – het is
  niet met kwaadaardige bedoelingen gebeurd, omdat het mis zou zijn
  dat het is achtergehouden. De rechtbank kwam tot de overtuiging dat
  zij het hebben achtergehouden vanuit de gedachte dat het niet
  belangrijk was en dat het daarom niet bij de stukken hoefde.
  De heer Koekkoek:
  En u hebt het OM gelegenheid gegeven om dat te herstellen door
  de politie alsnog proces-verbaal te laten opmaken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, de rechtbank heeft gevraagd om de processen-verbaal die
  waren opgemaakt, maar dan geanonimiseerd. In eerste instantie is
  dat niet gebeurd. Toen is er een rapport gekomen van In ‘t Veld
  waar inderdaad wat meer informatie in stond dan in de
  processen-verbaal die later alsnog zijn gekomen met stippeltjes op
  de plaats van relevante gegevens als datum, plaats en naam van de
  informant. Ik weet het niet meer precies. De processen-verbaal die
  waren opgemaakt, zijn evenwel in een later stadium overgelegd. De
  gevoelige gegevens zijn vervangen door stippeltjes. Daar stond
  inderdaad inhoudelijk nauwelijks iets in. Wat dat betreft, stond er
  meer in het proces-verbaal van In ‘t Veld.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het aanvaardbaar dat de politie deze aankopen neerlegt
  in een dagjournaal en dat zij pas als de rechter daarom vraagt,
  proces-verbaal opmaakt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat is in deze zaak niet gebeurd. Zij hebben proces-verbaal
  opgemaakt; het is alleen niet overgelegd.
  De heer Koekkoek:
  Dat was onvolledig en het is niet overgelegd.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Onvolledig…
  De heer Koekkoek:
  Geanonimiseerd.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar daar hebben wij genoegen mee genomen. Op het moment
  dat de rechtbank vroeg om dat verbaal over te leggen, was zij er
  natuurlijk ook niet mee bekend wat daarin stond. Het zou kunnen
  zijn dat daar meer in stond over de omstandigheden waaronder de
  vraag naar verdovende middelen werd gedaan door de informant. Het
  was mogelijk dat het daarin had gestaan, maar het stond er niet
  in.
  De heer Koekkoek:
  U gaat ervan uit dat van dergelijke handelingen proces-verbaal
  moet worden opgemaakt en dat dit wordt overgelegd aan de rechtbank,
  zodat het in het dossier zit?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Op zichzelf wel. In dit geval vond de rechtbank het relevant en
  wilde zij het hebben. Wij hebben echter niet de consequentie
  getrokken dat het feit dat men het had achtergehouden, sowieso tot
  niet-ontvankelijkheid moest leiden.
  De heer Vos:
  Er is toen inderdaad een proces-verbaal geproduceerd waarin
  enige vragen aan de orde zijn gesteld. Daar overheen heeft, naar ik
  begrepen heb, de officier de juistheid van het proces-verbaal onder
  ede bevestigd. Vindt u dat de officier van justitie te kort is
  geschoten in de getuigenverklaringen die hij in opvolging heeft
  afgelegd?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik begrijp uw vraag niet helemaal. U zegt: de officier heeft de
  juistheid van het proces-verbaal bevestigd.
  De heer Vos:
  Ik wil aan de orde stellen dat van de zijde van de officier
  gezegd is: rechtbank, geloof mij nu maar; het is voldoende
  zorgvuldig gegaan. En dat is voor u uiteindelijk toch onvoldoende
  gebleken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, het gaat namelijk om een juridisch oordeel over de vraag of
  er is uitgelokt of niet. Het feit dat het OM zegt dat dit niet zo
  is geweest, vond de rechtbank onvoldoende. Wij wilden dat
  zelfstandig kunnen toetsen. Om de lijn door te trekken: als iemand
  verdacht wordt van moord en de officier zegt dat wij hem maar
  moeten geloven dat diegene dat heeft gedaan, dan nemen wij daar ook
  geen genoegen mee.
  De heer Rabbae:
  Ook wanneer de heer In ‘t Veld onder ede verklaart, dat er
  eigenlijk geen sprake is van uitlokking?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Uitlokking is een juridisch begrip. De rechtbank wil de feiten
  weten om zelfstandig te kunnen zeggen “dat vinden wij ook niet” of
  “dat vinden wij wel”. Dat laatste kan natuurlijk misschien
  ook.
  De heer Rabbae:
  Is dit eigenlijk het begin van een vertrouwensbreuk in het OM
  of is dit een incident volgens u?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik zie het niet als een vertrouwensbreuk. Ik denk dat de
  rechtbank altijd kritisch staat tegenover het politiewerk dat wordt
  aangeleverd. Als er vermoedens zijn, of je die nu zelf krijgt aan
  de hand van de processen-verbaal of dat zij worden aangedragen door
  de verdediging, dan duik je er dieper in. Je bekijkt dan zo goed
  mogelijk wat er echt is gebeurd.
  De heer Rabbae:
  Ik vraag het omdat ook de heer Gerding, bij u bekend, ten
  overstaan van de commissie heeft gezegd, dat hij een afnemend
  vertrouwen van de rechters in het OM constateert. Dat is een paar
  weken geleden bevestigd in de Volkskrant, door enkele rechters. Is
  dat niet uw opvatting?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee! Als ik even terug mag gaan naar het vonnis, dan hebben wij
  gezegd, dat wij de indruk hebben dat het in feite netjes is gegaan.
  Zij hebben echter achtergehouden wat wij wilden weten. Dat is een
  verkeerde inschatting. Ik vind dat dit op zichzelf niet iets van
  wantrouwen is.
  De voorzitter:
  Maar u laat wel de hele zaak stuk lopen.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Dus er moet toch wel iets meer aan de hand zijn.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat, zoals het er ook staat, de keuze om een informant
  aankopen te laten doen, terwijl men weet dat diens identiteit
  geheim moet blijven, een regel die altijd voorop staat bij de
  politie, want anders kunnen ze…
  De voorzitter:
  Vindt u trouwens dat de rechtbank gehouden is aan die regel?
  Waar staat eigenlijk dat de identiteit van de informant geheim moet
  blijven? Staat dat in de wet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, dat staat niet in de wet. Wij zouden er misschien ook niet
  aan gehouden zijn. Ik weet het niet.
  De voorzitter:
  Bent u er eigenlijk aan gehouden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, ik denk het niet. In de Ramola-zaak is het meer de
  verantwoordelijkheid voor de keuze van de opsporingsmethodes. Die
  ligt bij de politie. Dat kan consequenties hebben.
  De heer Vos:
  Is er voor u nog enige toekomst voor de methode die hier
  gebruikt is? U zegt: voor de toekomst willen wij eigenlijk blijvend
  weten wat er precies gebeurd is met deze individuele man. Denkt u
  dat die methode werkbaar blijft?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat het inzetten van een informant voor pseudo-kopen
  wel problemen geeft, maar dat hangt natuurlijk sterk van de
  individuele zaak af. Als van tevoren bekend is, dat de rechtbank
  voldoende kennis wil hebben om te weten of er niet is uitgelokt,
  kan de opzet zodanig zijn, dat die informatie ook kan worden
  gegeven.
  De heer Vos:
  Mag impliciet uit het oordeel van de rechtbank afgeleid worden
  dat u kritiek op de methode als zodanig heeft of zegt u dat het
  steeds per individueel geval bekeken moet worden en dat het niet uw
  verantwoordelijkheid is om een oordeel over de methode uit te
  spreken. Legt u een pijnpunt op een bepaalde plek en blijft het
  daarbij?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat laatste! De rechtbank kijkt steeds wat in een bepaalde zaak
  de invloed van de methode is. Wij kijken niet verder dan dat. Naast
  de Ramola-zaak was er een Riad/Nador-zaak, die er in wezen uit is
  voortgekomen en ervan is afgesplitst. Dat ging ook om handel in
  verdovende middelen in videotheken. Twee van de verdachten zijn na
  de Ramola-zaak behandeld. Daar is In ‘t Veld ook als getuige
  geweest. Daar kon hij bijvoorbeeld zeggen, dat de twee verdachten
  niet zijn benaderd door de informant. Dat heeft dan ook geen
  relevantie voor deze verdachten in hun zaak, terwijl het op
  zichzelf misschien mogelijk is, dat informatie die eruit is gekomen
  wel een zekere rol heeft gespeeld in de Riad/Nador-zaak.
  De heer Koekkoek:
  Wat had het openbaar ministerie volgens u moeten en kunnen doen
  om de niet-ontvankelijkheid te voorkomen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Zoveel informatie geven dat wij hadden kunnen toetsen.
  De heer Koekkoek:
  Maar hoever had die informatie dan moeten gaan? Had zij zover
  moeten gaan, dat de identiteit van de informant of de infiltrant
  bloot zou komen te liggen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, wat mij betreft niet. Ik denk dat de identiteit op
  zichzelf ook niet zo belangrijk is voor de rechtbank. Het gaat erom
  hoe het is gegaan.
  De heer Koekkoek:
  Zeker, maar door aan te geven hoe het is gegaan kan afgeleid
  worden wie bij alle gesprekken en contacten de infiltrant is
  geweest.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Vaak wel, maar het hoeft niet. Zoals ik heb aangegeven, kun je
  het misschien in de tijd afbakenen per verdachte. Ik vind het
  moeilijk om te zeggen dat het genoeg was geweest als wij een
  bepaald feit hadden geweten. In het vonnis is enigszins samengevat,
  dat de rechtbank wat wij wisten niet genoeg vond.
  De heer Koekkoek:
  Nee, maar u wilde niet z veel weten, dat door feiten en
  omstandigheden de identiteit van de infiltrant bloot zou komen te
  liggen.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat kan ik moeilijk beantwoorden, want ik weet niet wat er is
  gebeurd. Wij hebben wel gezegd dat wij niet per se de identiteit
  hoeven te weten, maar wij konden niet weten of het feit dat wij
  alleen voldoende kennis zouden hebben om te kunnen beoordelen of er
  wat is uitgelokt tegelijkertijd met zich zou brengen dat de
  identiteit wel bekend werd. Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Dat begrijp ik, maar was u dan zover gegaan, dat u had volstaan
  met algemene gegevens of had u heel concrete gegevens, naar plaats
  en tijd, willen hebben om tot uw oordeel te kunnen komen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat kan ik zo niet beantwoorden. Het is mogelijk dat je met wat
  minder toe kan. Ik kan het in abstracto niet zeggen.
  De heer Koekkoek:
  Maar in beginsel zou u het onbekend blijven van de identiteit
  van de infiltrant willen respecteren. U moet wel voldoende uw
  oordeel kunnen vormen of er sprake is van uitlokking.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja!
  De heer Rabbae:
  Betekent deze uitspraak, dat het werken met een
  informant/infiltrant zonder bekendmaking van de identiteit van de
  betrokkene in feite kansloos is?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat weet ik niet. Ik ben juist gehandicapt door het feit, dat
  ik veel niet weet over de gang van zaken met een infiltrant.
  De voorzitter:
  Maar moet u dat dan niet weten als rechter, in algemene zin?
  Het is toch gek dat u zoveel dingen niet weet, terwijl u de
  rechtmatigheid en de feiten die daaruit voortvloeien moet kunnen
  beoordelen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nogmaals, als je voldoende weet om te kunnen beoordelen wat er
  is gebeurd, hoef je niet meer te weten. Maar om in het algemeen te
  zeggen dat het een onmogelijke methode is… Ik vind het niet zo
  belangrijk. De CID of de politie kan zeggen: als we zoveel moeten
  zeggen, wordt het kansloos. Dan is dat zo.
  De heer Rouvoet:
  Zou het voor u een aanvaardbaar alternatief zijn als u van een
  ander lid van de zittende magistratuur, bijvoorbeeld een
  rechter-commissaris, een seintje zou kunnen krijgen dat hij ernaar
  heeft gekeken in een besloten zitting? De heer Gelderman heeft hier
  vrijdag bepleit om de cordinerende rechter-commissaris die rol te
  geven: het is getoetst; het is voor elkaar. Of zou u dan als
  zittingsrechter toch meer willen weten over feiten en
  omstandigheden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat het uiteindelijk aan de zittingsrechter is om te
  toetsen of er netjes is gehandeld in de opsporing. Ik denk wel dat
  het kan helpen als een rechter-commissaris er van tevoren naar
  kijkt en er misschien wat dingen rechtgetrokken worden of nadere
  informatie wordt gevraagd. Je krijgt dan zo in minder gevallen
  problemen op de zitting. Ik denk dat het uiteindelijk de
  verantwoordelijkheid is van de zittende rechter, ter zitting,
  openbaar, ook kenbaar voor de verdediging, om te toetsen.
  De heer Rouvoet:
  Bij de rechter-commissaris die een toetsende rol gespeeld heeft
  moet er dus niet een geheim mapje blijven dat u niet onder ogen zou
  komen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het gebeurt nu natuurlijk ook met de telefoontap. De
  rechter-commissaris geeft daar een machtiging voor, maar het komt
  wel voor dat er gezegd wordt, dat er op een bepaald moment
  onvoldoende aanleiding of onvoldoende verdenking was om die
  machtiging tot telefoontap af te geven. Dan wordt daar toch weer
  naar gekeken.
  De heer Rouvoet:
  U wilt dat zelfstandig kunnen blijven toetsen.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, ik denk dat dit in voorkomende gevallen nodig is. Het
  gebeurt nu ook, maar nogmaals, ik dacht dat er op de zitting weinig
  te doen was over de rechtmatigheid van de telefoontap. In die zin
  helpt het wel, denk ik.
  De heer Vos:
  Ik heb nog een vraag over de zaak zelf, gerelateerd aan hetgeen
  in het SINIS-arrest is gebeurd. De Hoge Raad heeft daar als het
  ware een getrapt systeem aangegeven alvorens tot
  niet-ontvankelijkheid te oordelen. Onder andere is overwogen dat
  het belangrijk is of het bewijsmateriaal dat onrechtmatig verkregen
  is ook het belang van de verdediging geschaad heeft. Bent u
  voorstander van een getrapt systeem voordat u als rechter de
  niet-ontvankelijkheid uitspreekt of is voor u het enkele feit dat
  er onrechtmatig verkregen bewijs of onvoldoende duidelijk bewijs op
  tafel ligt aanleiding om de zaak af te blazen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Even weer terug. Het is mij natuurlijk ook bekend, dat voor het
  SINIS-arrest de lijn van de Hoge Raad was, dat
  niet-ontvankelijkheid de zwaarste sanctie is die je ergens op moet
  stellen. Dat kon alleen als er heel onbehoorlijk is gehandeld.
  De voorzitter:
  Ernstige inbreuk op de procesvorming!
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ernstige inbreuk! In de Ramola-zaak had je het probleem, dat
  bewijsuitsluiting niet aan de orde was. Wij hadden in zoverre wel
  informatie waar wij ook op af zijn gegaan, dat de aankopen door de
  informant geen feiten waren die op de dagvaarding stonden.
  Bewijsuitsluiting was dus niet aan de orde.
  De heer Vos:
  Maar dan zal het voor u toch van eminent belang zijn geweest,
  want u hebt op die basis de niet-ontvankelijkheid
  uitgesproken.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja!
  De heer Rabbae:
  Maakt het voor u wat uit of een pseudo-koop als in de zaak
  Ramola zich voordoet binnen of buiten het gerechtelijke
  vooronderzoek?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  U bedoelt of de rechter-commissaris aanstuurt op een
  pseudo-koop?
  De heer Rabbae:
  Ja!
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat dit op zichzelf geen verschil behoeft te maken. Bij
  echte pseudo-koop heb je natuurlijk achteraf voldoende
  duidelijkheid over wat er is gebeurd. Dat is op zichzelf een
  algemeen aanvaarde methode.
  De heer Vos:
  Maar in vele gevallen wordt een combinatie gemaakt. Er is een
  verdachte die verdacht wordt van een opiumdelict. Daar is een
  gerechtelijk vooronderzoek geopend. Daarnaast loopt een pro-actief
  traject wat betreft de georganiseerde criminaliteit. Bent u van
  mening, dat het feit dat er een gerechtelijk vooronderzoek loopt
  voor het opiumdelict invloed heeft op de informatie die in de
  pro-actieve fase gebruikt wordt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik vind het een beetje moeilijk om daarop te antwoorden. Als ik
  in het algemeen zeg dat ik ervoor ben of ertegen, loop ik mijzelf
  voor de voeten als ik straks een individuele zaak te behandelen
  krijg waarin dat speelt.
  De voorzitter:
  Niets van wat u hier zegt kan in rechte worden aangewend.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Maar iedereen weet wel wat ik hier gezegd heb!
  De voorzitter:
  Maar dat kan niet worden aangewend in rechte. Het is dus niet
  relevant voor wat u op een zitting voor u krijgt.
  De heer Vos:
  Wordt bijvoorbeeld het standpunt verdedigd, dat alles wat
  tijdens een gerechtelijk vooronderzoek gevonden wordt als
  bewijsmiddel gehanteerd kan worden en dat dan moeilijk te
  onderscheiden valt wat aan de infiltrant in de pro-actieve fase of
  aan het gerechtelijk vooronderzoek moet worden toebedeeld? Is dat
  een probleem voor u?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik begrijp het niet zo goed. U zegt dat er een gerechtelijk
  vooronderzoek loopt en daarnaast een ander onderzoek.
  De heer Vos:
  Ja. Is er enig verband tussen de informatie die in de
  pro-actieve fase ingevolge artikel 240 over georganiseerde
  criminaliteit verzameld wordt, en het gerechtelijk
  vooronderzoek?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat weet ik niet. Als uit het pro-actieve onderzoek informatie
  komt en deze wordt in het proces-verbaal neergelegd en bij de
  stukken gevoegd, dan kun je die volgens mij gebruiken.
  De heer Vos:
  En informatie die in het gerechtelijk vooronderzoek verzameld
  wordt en die pro-actief gebruikt wordt? Is dat mogelijk?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Maar daar weet u toch eigenlijk niets van? U weet toch
  eigenlijk niet hoe dat gebeurt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat er algemene regels zijn hoe gehandeld moet worden
  met strafdossiers.
  De voorzitter:
  De vraag is of bijvoorbeeld informatie die officieel opkomt in
  een gerechtelijk vooronderzoek, ook ten aanzien van dezelfde
  persoon gebruikt mag worden in de pro-actieve fase. Is dat allemaal
  niet gekunsteld? Je weet namelijk niet eens wat juridisch de
  pro-actieve fase is. Vindt u niet dat vanaf een bepaald moment
  gewoon alles in n dossier verzameld moet worden, waar de
  rechter-commissaris in ieder geval ook van weet? Dan zijn er
  namelijk geen dingen meer waar hij in feite niets van weet.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik weet niet in hoeverre dat… Het kan natuurlijk zijn dat dit
  tot problemen aanleiding geeft. Ik ga even mijn praktijk als
  rechter-commissaris na. Toen gebeurde het natuurlijk ook dat de
  politie doorging met onderzoek. En dan komt dat op een gegeven
  moment toch weer op je bureau terecht.
  De voorzitter:
  Of niet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  U bedoelt dat het helemaal niet meer naar voren komt.
  De voorzitter:
  Het komt niet naar voren of het wordt eventueel gebruikt ter
  sturing van andere informatie die u wel krijgt. Wij kregen de
  indruk dat de rechter-commissaris in die gecompliceerde zaken ook
  niet alles weet.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat zou kunnen. Ik kan op dit moment niet zo in het algemeen
  zeggen: dat vind ik een groot gevaar en dat moet niet kunnen. Ik
  kan mij daar geen voorbeeld van bedenken in een concrete zaak.
  De voorzitter:
  Is het in algemene zin niet zo – dat proberen wij natuurlijk
  uit te vinden – dat aan de zittende magistratuur en de
  rechter-commissaris meer duidelijk moet zijn wat er precies gebeurd
  is in zo’n zaak?
  De heer Vos:
  Hoever gaat uw ambtelijke onderzoeksplicht? Hoever behoort u
  ambtshalve te zoeken?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik begrijp waar u naar toe wilt. De praktijk op dit moment is
  dat, wanneer uit de stukken of van de kant van de verdediging
  blijkt dat er iets niet in orde is, daar nader onderzoek naar
  gedaan wordt. Op dit moment is het niet de praktijk dat je in elke
  zaak gaat bekijken wat er allemaal precies is gebeurd.
  De voorzitter:
  Dat is natuurlijk ook ondoenlijk.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat is ondoenlijk. En ik denk dat…
  De voorzitter:
  Hebt u als rechter ook een soort ambtshalve verplichting om
  daar een eigen toets op aan te brengen? Moet u bij alles wat u
  binnenkrijgt, bekijken of dat de essentie van de zaak is?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Op dit moment sluit ik mij aan bij de praktijk, in die zin dat
  je wel kijkt en dat je, als je het vermoeden hebt dat er iets mis
  is, er achteraan gaat. Ik denk dat je in zoverre zeker ambtshalve
  een plicht hebt. Als het door een ander wordt aangereikt, moet je
  daar ook naar gaan kijken.
  De heer Vos:
  Hebben de laatste zaken waarbij zich toch wel wat problemen
  hebben voorgedaan, voor u aanleiding gegeven om te besluiten: ik
  ben vanaf nu minder lijdelijk als rechter; er gaat in het
  politiecircuit kennelijk nogal eens iets wat minder zorgvuldig; ik
  ga daar eens wat meer aandacht aan besteden? Is dat een attitude
  die bij de rechtbank in Rotterdam opgeld doet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk niet dat deze zaak zo’n ontzettende ommezwaai teweeg
  heeft gebracht. Zoals ik al zei, ben je in het algemeen al
  kritisch. Dit soort dingen spelen bij heel grote drugszaken die
  heel veel aandacht krijgen. Er zijn echter ook heel veel andere
  zaken waar gewoon niets aan de hand is en waar heel duidelijk is
  hoe de zaak aan het rollen is gebracht. Dat zijn de standaardzaken.
  U moet dus niet denken dat dit soort problemen aan de orde van de
  dag zijn. Het zijn echt de uitzonderlijke zaken die gigantisch veel
  aandacht krijgen en waar dit soort dingen spelen. Maar in het
  algemeen zal zowel de rechter als de advocaat hierbij ook meer
  kijken naar wat er gebeurd is.
  De heer Rabbae:
  In de Ramola-zaak wilde het OM geen nadere gegevens verstrekken
  uit angst voor risico’s voor de informant etcetera. Had de rechter
  de informant toen niet als anonieme getuige kunnen horen? Op die
  manier had u kunnen krijgen wat u wilde hebben om een goed oordeel
  te kunnen vellen over deze kwestie.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Aan de ene kant vraagt u wat de rechtbank gedacht heeft. Daar
  kan ik eigenlijk niet op antwoorden. Ik wil alleen maar zeggen dat
  van de kant van de verdediging is gevraagd om De Groot en In ‘t
  Veld als getuige te horen. En op die vraag hebben wij beslist.
  De heer Rabbae:
  Misschien treed ik nu in het proces van de raadkamer, maar ik
  wil nog vragen…
  De voorzitter:
  Wij kunnen alleen vragen wat de rechtbank gezegd en gemeld
  heeft in het openbaar. Ik denk dat de heer Rabbae de vraag aan u
  stelt, niet aan de rechtbank.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar als ik zeg wat ik gedacht heb, dan is duidelijk
  dat…
  De voorzitter:
  Dat kunt u, denk ik, ook niet zeggen. U kunt echter wel zeggen
  wat u nu denkt.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik vraag mij alleen maar af of daar meer was uitgekomen dan van
  de kant van De Groot en In ‘t Veld.
  De heer Rabbae:
  Deze vraag heeft te maken met de volgende vraag, namelijk of de
  rechter zich volledig moet toeleggen op wat de verdediging actief
  naar voren brengt, of dat de rechter zelf – ik begrijp dat u dat
  eigenlijk aanhangt…
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik heb eigenlijk al gezegd dat wij zelf een eigen taak
  hebben.
  De heer Vos:
  Maar de onderzoeken worden steeds groter; de zaken worden
  steeds groter. Het zijn mega-processen. Er zijn grote
  spanningsvelden. U bent uiteraard kritisch. Denkt u dat u er met
  het oog op de toekomst mee geholpen kan zijn, als een
  rechter-commissaris in de voorfase een controlerende rol vervult?
  De heer Gelderman heeft dat hier vrijdag gezegd.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Zoals ik al zei, denk ik dat dat wel helpt. Als de
  rechter-commissaris van te voren toetst, kan dat ervoor zorgen dat
  er meer dingen goed gebeuren en dat er minder vragen rijzen van de
  kant van de verdediging of bij de rechter zelf. Ik ben echter bang
  dat het niet afdoende is.
  De heer Vos:
  De vice-president van de rechtbank in Amsterdam heeft, toen hij
  hier was, gezegd: ik vind het interessant, als het gebeurt; ik wil
  echter zelf volledig mijn controle blijven uitoefenen. Wanneer u
  het werk toch over wilt doen, vraag ik mij af of het enige
  meerwaarde heeft, als een rechter-commissaris in de voorfase een
  controlerende rol vervult.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik vraag mij af of je in alle gevallen alles over moet doen.
  Dat weet ik niet. Ik heb het voorbeeld van de telefoontap gegeven.
  De rechter-commissaris beslist dat; daar bestaan weinig problemen
  over. De indruk bestaat dat dit goed gecontroleerd wordt. Het kan
  echter toch zijn dat daar anders over wordt gedacht. Wanneer de
  rechter-commissaris zou toetsen, is het volgens mij zijn rol om
  ervoor te zorgen dat er minder probleemgevallen overblijven voor de
  zitting.
  De heer De Graaf:
  Als een rechter-commissaris in de Ramola-zaak had gezegd dat
  hij dit had getoetst en dat er geen sprake was van uitlokking, had
  de rechtbank daar dan genoegen mee kunnen nemen? Ik vraag nu naar
  uw standpunt op dit moment.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik ben bang van niet.
  De heer De Graaf:
  Dan had u dus toch zelf meer informatie willen hebben. Dan is
  die rol van de rechter-commissaris in de voorfase dus niet zo
  vreselijk relevant?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog een vraag over de Ramola-zaak stellen. Tijdens zijn
  verhoor heeft CID-officier De Groot hier ook iets over gezegd. Ik
  weet niet of u dat verhoor hebt gezien.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen.
  De heer De Graaf:
  Hij heeft hier gezegd (ik citeer uit het nog niet gecorrigeerde
  stenogram): “Het is goed om dit erbij te zeggen, want wij hebben
  intussen, ten behoeve van het Hof” (de zaak is in hoger beroep,
  zoals u weet) “en de advocaat-generaal in eerste instantie, een
  aantal gegevens er nog extra bij geleverd die wij wel hadden, ten
  aanzien van een aantal van de eventuele verdachten, over wat wij
  uit het verleden wisten dat zij gedaan hadden.”. Ik kan mij
  voorstellen dat u uit uw vel springt, als u hoort dat er in hoger
  beroep extra gegevens worden aangeleverd om te voorkomen dat het
  hof in dezelfde zaak een zelfde oordeel velt als u.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nou, uit mijn vel springen… Zoals ik al zei, waren de
  signalen naar het OM duidelijk genoeg. Ook hier kan je zeggen dat
  het kennelijk een verkeerde inschatting was. Zij hebben misschien
  gedacht: wat wij nu op tafel hebben, is mondjesmaat, maar het moet
  maar genoeg zijn. Het viel tegen, toen het niet genoeg was.
  De heer De Graaf:
  Dus eigenlijk had het openbaar ministerie het herstel dat zij
  nu pleegt door extra informatie aan te leveren…
  De voorzitter:
  Het mogelijke herstel.
  De heer De Graaf:
  Het openbaar ministerie had dat mogelijke herstel dus al eerder
  kunnen plegen.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In het algemeen is hoger beroep er ook voor om fouten die in
  eerste aanleg zijn gemaakt, te herstellen. In zoverre is dat dus
  mogelijk.
  De heer Vos:
  Ik wil nu even met u doorgaan over de meerwaarde van de
  rechter-commissaris in het voortraject. Ik wil aan de orde stellen
  wat de verdediging mogelijk gaat doen, indien ter zitting het
  oordeel van de rechter-commissaris besproken wordt. Verwacht u niet
  dat de formele strijd juist strakker gestreden zal worden, als er
  een besloten voortraject is met de rechter-commissaris?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, dat zie ik ook als een probleem. Als de rechter-commissaris
  toetst en het gaat om gegevens die de verdediging niet kent, dan
  komt die op achterstand. Het grote voordeel van toetsing op de
  zitting is dan ook dat de gegevens daar ook voor de verdediging
  naar voren komen. Die moet deze toch ook kunnen beoordelen.
  De heer Vos:
  Ik kijk even verder in de toekomst met u. Hebt u een standpunt
  over de opsporingsmethoden in het algemeen, in die zin dat volgens
  u iets in de wet geregeld moet worden? Kunt u daar iets over
  zeggen?
  De voorzitter:
  Ik wil u eerst nog even vragen wat u eigenlijk van de
  opsporingsmethoden weet en hoe u dat weet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik weet daarvan door wat ik erover lees, bijvoorbeeld in de
  rechtspraak. Verder weet ik iets van opsporingsmethoden uit het
  rapport dat van de hand van uw commissie is verschenen.
  De voorzitter:
  U bedoelt het rapport van de werkgroep.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, van de werkgroep.
  De voorzitter:
  Hebt u daar nu nog veel van geleerd, als ik u dat vragen
  mag?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nou, niet echt. Het zet wel op een rijtje wat er allemaal
  versnipperd tot je is gekomen.
  De voorzitter:
  Hebt u bijvoorbeeld een idee of infiltratie, observatie
  etcetera vaak voorkomen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, getalsmatig niet. Ik weet niet in hoeveel zaken of
  hoeveel uren dat gebeurt.
  De voorzitter:
  Of hoe intensief het gebeurt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Als je een bepaalde zaak te behandelen krijgt – zo is dat in de
  Ramola-zaak ook gebeurd – dan krijg je een rapport of een
  proces-verbaal waarin staat hoe vaak welk pand is geobserveerd. Dus
  per zaak krijg je daar een goed beeld van.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u voor het eerst van peilbakens gehoord?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat weet ik niet. Ik denk in de aanloop naar de
  Ramola-zaak.
  De heer Rabbae:
  Is het daar gebeurd?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, daar is het niet gebeurd.
  De voorzitter:
  En wanneer hebt u van inkijkoperaties gehoord?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat heb ik voor het eerst uit de krant vernomen, toen ter
  sprake kwam dat dit was gebeurd. Ik meen dat dat de Zwolsman-zaak
  was. Dat weet ik echter niet zeker.
  De voorzitter:
  Maar daarvoor was u daar niet mee bekend?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen.
  De heer Vos:
  U neemt daarmee een lijdelijke rol in. Het is aan de rechtbank
  om af te wachten wat…
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Voor de rechtbank is het volgens mij een taak om per zaak te
  bekijken wat er gebeurd is en in hoeverre dat relevant is voor die
  zaak. Ik zou nog een ander voorbeeld kunnen noemen. Huiszoeking mag
  nu alleen maar met toestemming van de rechtbank. Als er echter een
  huiszoeking bij de heer A heeft plaatsgevonden zonder toestemming
  van de rechtbank – dat is dus fout – dan kan wat daar gevonden
  wordt, wel gebruikt worden in een zaak tegen de heer B. Dat is ook
  vaste rechtspraak. De regel is namelijk om het huisrecht van de
  heer A te beschermen. De heer B kan zich er echter niet op beroepen
  dat het huisrecht van de heer A niet is gerespecteerd.
  De voorzitter:
  Vindt u dat niet vreemd? De wetgever maakt regels. Die regels
  worden klaarblijkelijk niet gehouden door de uitvoerende organen.
  Maar dat is dan jammer; het is zo belangrijk dat wij daar maar mee
  moeten leven.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat er in het algemeen wel grenzen zijn aan het
  behoorlijke handelen van de politie bij opsporing. Op een gegeven
  moment zeg je toch: dit kan echt niet meer. Zoals ik echter al zei,
  is dit vaste rechtspraak.
  De voorzitter:
  Ja, dat is mooi.
  De heer Vos:
  Waar liggen die grenzen volgens u?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  In abstracto vind ik het erg moeilijk om daarop te
  antwoorden.
  De voorzitter:
  Wij hadden met de heer Gelderman ook het voorbeeld, dat de
  rechter-commissaris erop moet toezien dat te zijnen overstaan
  voorwerpen die gebruikt zijn, ook banden, bij het tappen van een
  telefoon vernietigd en gewist worden. Wij vroegen: wat is te uwen
  overstaan? Hij zit er in ieder geval niet bij. Hij zei dat het zo
  was ontwikkeld. Moeten wij nu als wetgever nog preciezer zijn of
  vindt u dat de jurisprudentie dat uiteindelijk maar moet regelen?
  Hoe kunnen wij de grenzen goed aangeven als de rechter ze toch zelf
  naar goeddunken gaat toepassen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Naar goeddunken… Ik denk dat het voor een zittingsrechter
  heel moeilijk is om in het algemeen te zeggen wat niet mag en wat
  wel. Je bekijkt de dingen per zaak. U noemt het voorbeeld van het
  wissen van de banden. In het voorgesprek is dat al ter sprake
  geweest. Toen ik rechter-commissaris was, werd het op mijn kamer
  gedaan.
  De voorzitter:
  Dus wel te uwen overstaan!
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen dat dit de
  verantwoordelijkheid is van de rechter-commissaris. Het moet te
  zijnen overstaan. Als hij het aan iemand anders overlaat en het
  niet goed gebeurt, is het zijn fout.
  De voorzitter:
  Maar het staat toch zo niet in de wet?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, zo staat het niet in de wet. Daar heeft u gelijk in.
  De heer Rabbae:
  Maar vindt u dat de rechter-commissaris eerst naar de tekst van
  alle bandjes moet luisteren voordat die gewist worden of kan dat
  gewoon mechanisch, door het apparaat?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik vind niet dat het nodig is om naar alles te luisteren. Je
  leest je letterlijke verslagen door. Als er naar aanleiding van dat
  verslag onduidelijkheid is of iets dergelijks, luister je dat voor
  zover dat van belang is voor de zaak na. Banden die gewist worden
  zijn meestal banden waar niets uit is gekomen.
  De heer Vos:
  Ik wil graag met u de gesloten raadkamer aan de orde stellen.
  Veel mensen die wij gesproken hebben, verdedigen dat de gesloten
  raadkamer, voorafgaande aan de strafzitting zelve, een oplossing
  zou bieden om te controleren of de methoden zorgvuldig gehanteerd
  zijn. Bent u bekend met het idee van de gesloten raadkamer?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja! Ik ben daar geen voorstander van. Voor mijn gevoel is
  ingebakken in ons systeem, dat alles wat gebeurd is in de openbare
  zitting naar voren komt. Voor de verdediging is dan inzichtelijk
  wat er is gebeurd. Ik zou daar moeite mee hebben.
  De heer Rabbae:
  Mag ik met u overgaan naar het toetsingsmechanisme van het OM
  zelf? U weet van het bestaan van alle richtlijnen. Vanwege het OM
  is een Centrale toetsingscommissie in het leven geroepen, juist om
  het eigen werk te toetsen. Welk gewicht kent u toe aan het
  mechanisme van het eigen toetsingssysteem van het OM?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dan kom ik er weer op terug dat de rechtbank zelf ter zitting
  als daar aanleiding toe is zal willen toetsen. Als die
  toetsingscommissie haar werk goed doet, gaat het allemaal goed. Dan
  heb je geen problemen. Maar als je twijfel hebt of het goed is
  gegaan, moet dat opnieuw bekeken worden.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat u elke keer als u een goedkeuringsstempel van
  de Centrale toetsingscommissie op een opsporingsmethode ziet u die
  door laat gaan, behalve als u twijfel heeft?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, in zekere zin. Maar ook zonder dat stempel reageer je in de
  praktijk op je eigen twijfel of twijfel die door een ander wordt
  geuit. Dan ga je onderzoeken. Ik zou alleen denken, dat er minder
  gevallen zijn waarin je twijfel hebt als de toetsingscommissie haar
  werk goed doet. Het is haar functie en er gebeuren dus minder
  dingen verkeerd.
  De heer Rabbae:
  Maar dat betekent wel dat een aantal gevallen gewoon u kunnen
  passeren, zonder twijfels.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat zou het resultaat zijn…
  De heer Rabbae:
  U zegt niet dat het goed is dat het OM haar huiswerk goed doet,
  maar dat de uiteindelijke toetsing toch plaatsvindt door de rechter
  ter zitting.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het is goed, maar niet voldoende. Ik geef het voorbeeld van een
  kind dat rekensommetjes maakt. Als die door iemand worden nagekeken
  en er drie fouten uit worden gehaald, zitten er misschien nog twee
  in. In die trant kun je het zien. Als de toetsingscommissie er een
  paar fouten uit haalt, blijven er voor de rechtbank minder fouten
  over om te onderzoeken.
  De heer Vos:
  Als ik het samenvat komt het erop neer, dat u als rechter
  gewoon zelf de controle wilt blijven uitoefenen op wat in feite in
  het voortraject gebeurt, rechter-commissaris of een centrale
  controle-instantie van het OM of niet. U zit als rechter op het
  eindstation en wilt zelf een beoordeling blijven geven.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja zeker! Ik denk dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid
  toch voor de zittingsrechter is.
  De voorzitter:
  Ik zou u in algemene zin willen vragen welke opsporingsmethoden
  naar uw mening in de wet geregeld dienen te worden.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik weet dat niet zo specifiek per opsporingsmethode. Ik denk
  wel, dat na alle problemen die er nu zijn het heel goed is dat er
  wat meer duidelijkheid komt.
  De voorzitter:
  Waar wilt u duidelijkheid?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik zou mij bijvoorbeeld kunnen voorstellen, dat na het vonnis
  in de Ramola-zaak, als dat in stand blijft, regels over het
  inzetten van infiltranten worden gesteld. Misschien is dat een
  grens die overschreden is. Je moet misschien zeggen dat je geen
  infiltranten moet gebruiken. Het probleem bij de aankopen is
  natuurlijk geweest, dat door een aankoop te doen een strafbaar feit
  werd gepleegd. De loop der dingen wordt benvloed. Dat is
  problematischer dan zuiver passief: peilzenders, inkijkoperaties.
  Daar laat je als het goed is alles staan zoals het er staat. Je
  luistert alleen wat er gebeurt.
  De voorzitter:
  Vindt u in de methodiek van het doorlaten van drugs in het
  milieu iets onrechtmatigs of rechtmatigs?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Als ik in de krant lees dat het om grote hoeveelheden gaat,
  denk ik dat er een grens is overschreden.
  De voorzitter:
  Maar ook een grens dat het niet meer rechtmatig zou zijn? Dat
  is natuurlijk eigenlijk nooit door de rechter getoetst in deze
  omvang.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Nee, ik denk dat het ervan af kan hangen. Ik kan mij
  voorstellen, dat het wanneer je een grote organisatie wilt pakken
  noodzakelijk kan zijn om, hoewel je weet dat er transporten zijn,
  er een aantal ongemoeid te laten, omdat je anders niet achter de
  grote hoeveelheden komt.
  De voorzitter:
  Is er een moment waarop dat onrechtmatig wordt of niet? Is het
  louter een beleidskwestie?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik zou mij kunnen voorstellen, dat het op een bepaald moment te
  lang doorgaat. Dan krijg je de afweging of het nog proportioneel is
  voor de zaak waarmee je bezig bent.
  De voorzitter:
  Wanneer gaat het beleid van het openbaar ministerie of de
  politie voor de omvang van de verdiensten van een crimineel nu over
  in de vraag of het nog rechtmatig is?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik denk dat die vraag in haar algemeenheid toch moeilijk te
  beantwoorden is.
  De voorzitter:
  Als ik het zeggen mag, niet tegen u persoonlijk, worden wij er
  soms lichtelijk wanhopig van als iedereen ons maar zegt “dat kan ik
  u in het algemeen niet zeggen”, “nee, dat is heel moeilijk”, “nee,
  dan moet je toch vooral kijken naar de proportionaliteit”. Bent u
  elkaar, als ik mij het woord mag veroorloven, binnen de
  magistratuur, zittend en staand, niet ontzettend aan het ontwijken?
  Ontloopt u niet de vraag wat echt niet kan? Sta op en zeg ook
  vanuit de magistratuur: dit is toch te gek. Dat vraag ik u nu
  natuurlijk als niet tot de magistratuur behorend.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik kan mij voorstellen dat het zo op u overkomt. Misschien
  krijg je dan iets vaker een typisch juristenantwoord. “Het hangt
  ervan af”.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat het ervan afhangt.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Wij bekijken de dingen per zaak. Een onrechtmatige huiszoeking
  betekent niet per definitie dat het helemaal misgaat, want in
  sommige gevallen speelt dat een andere rol. Ik denk dat het ook een
  beetje inherent is aan de problematiek. Het lijkt mij heel goed dat
  er wat meer duidelijkheid komt en dat er wat geregeld wordt, maar
  je zult altijd interpretatievragen houden.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. Is het nu zo dat de zittende magistratuur er in
  het verleden gewoon te weinig van geweten heeft wat er in feite aan
  de hand was of is die stelling te gewaagd?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het zou kunnen. Vroeger werd in zaken ook wel gezegd: uit
  CID-informatie is ons gebleken… Ik zie dat niet als een grote
  ramp, maar als een ontwikkeling. Er is een periode geweest dat er
  erg veel belangstelling was voor onrechtmatig verkregen bewijs. Dat
  is een beetje uitgekristalliseerd. En nu wordt er gefocust op de
  opsporingsmethodes. Het recht ontwikkelt zich en dit is daar een
  onderdeel van.
  De voorzitter:
  Ja, maar hebt u er genoeg van geweten?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet wat ik
  toen niet wist.
  De voorzitter:
  Ja, maar u weet nu wat beter wat er te koop was.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar persoonlijk heb ik niet van die zaken gehad waarvan ik
  denk: daar is van alles aan de hand geweest en dat is allemaal voor
  mij verborgen gehouden.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat de wetgever te kort geschoten is in het regelen van
  opsporingsmethoden?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik vind wel dat het erg belangrijk is dat er nu iets gebeurt.
  Ik weet echter niet of de wetgever te verwijten is dat hij daar
  niet eerder op is gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Dus u hebt er geen last van gehad dat de wetgever zaken niet
  geregeld had?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Neen, maar dat hangt natuurlijk ook samen met het feit dat ik
  mij een hele tijd niet met het strafrecht heb bemoeid. Het probleem
  speelt al wat langer. Ik vraag mij daarbij wel af of het mogelijk
  was geweest om het eerder te doen. Het is natuurlijk een gevoelige
  materie die op zichzelf heel moeilijk te regelen is. Ik weet dus
  niet of, als je daar wat eerder een regeling voor getroffen had,
  dit wel een hanteerbare regeling zou zijn geworden.
  De voorzitter:
  Wij moesten bij wijze van spreken eerst de blauwe plekken
  voelen?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, ik denk dat je het probleem eerst een beetje in kaart moet
  hebben, voordat je daar een goede oplossing voor kunt vinden.
  De heer Koekkoek:
  En als de wetgever iets niet regelt, vindt de rechter dan
  altijd wel een oplossing?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Je probeert een oplossing te vinden.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp nog niet helemaal hoe de vraag of 1000 kilo of
  10.000 kilo softdrugs is doorgelaten bij een bepaalde methode, een
  rol kan spelen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de
  methode. U hebt het over proportionaliteit. Is het echter de taak
  van de rechter om de vraag hoeveel softdrugs op de vrije markt zijn
  gekomen, mee te laten wegen voor de rechtmatigheid? Dat is toch een
  pure beleidsvraag. Waar toetst u aan, als u zo’n vraag krijgt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik probeer het mij even concreet voor te stellen. Op een
  gegeven moment heb je een… Zoals u het zegt, is het volgens mij
  een beleidsvraag. Je hebt een topverdachte, maar er wordt gezegd
  dat het onrechtmatig is, omdat er van alles is doorgelaten. Ik kan
  mij voorstellen dat een rechter in zo’n geval juist zegt: voor deze
  verdachte is dat niet relevant.
  De voorzitter:
  Ik dacht dat u het vijf minuten geleden andersom zei.
  De heer De Graaf:
  Daarom vraag ik het ook nog even.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja, maar toen had ik waarschijnlijk niet zo’n concreet
  voorbeeld. In het algemeen is het, zoals ik het nu zeg. Als er veel
  is doorgelaten en je hebt een verdachte waarvan je denkt dat die de
  topman is, dan is het niet relevant of er veel of weinig is
  doorgelaten.
  De heer De Graaf:
  U toetst dan namelijk weer of er sprake van uitlokking is
  geweest en u bekijkt wat de rol van de informant of infiltrant is
  geweest. U toetst echter niet aan de vraag of er 1000, 10.000 of
  30.000 kilo hasj of misschien wel harddrugs op de markt zijn
  verdwenen? Dat is voor u als rechter niet relevant?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Op die lijn zat ik net. Als het helemaal de spuigaten uitloopt,
  kan ik mij voorstellen dat je zegt: dit kan echt niet. Dan spreek
  ik mijzelf echter in zoverre tegen dat je in wezen buiten de zaak
  omgaat door te zeggen dat dit echt niet kan.
  De heer De Graaf:
  Dus dan toetst u aan maatschappelijke aanvaardbaarheid?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik weet niet of wij dat zouden moeten doen, maar in die lijn
  dacht ik net wel. Ik kan mij voorstellen dat er zo vreemd wordt
  opgetreden dat er een punt komt waarop je zegt: dit kan niet meer.
  In het algemeen zijn wij echter per zaak bezig en kijken wij naar
  de relevantie voor die zaak.
  De heer Rabbae:
  Kun je tegenwoordig als rechter volstaan met een lijdelijke
  houding, zoals klassiek het geval is, of moet de rechter zich in
  deze tijd waarin zich grote zaken voordoen, wat actiever verdiepen
  in de materie?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  U bedoelt de opsporingsmethoden.
  De heer Rabbae:
  Opsporingszaken, technieken etcetera.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ik heb al eerder gezegd dat bekendheid met de technieken niet
  nodig is om te beoordelen wat er in een zaak is gebeurd. Dat is
  achtergrondinformatie. Ik denk ook dat een rechter niet echt
  lijdelijk behoeft te zijn. Als rechtbank kun je zeggen: ik wil
  ambtshalve verdachten horen en dingen uitgezocht hebben. Hoe meer
  er aan de hand is, hoe meer behoefte daaraan zal bestaan.
  De heer Rouvoet:
  Mijn vraag borduurt hier enigszins op voort. Wij horen van de
  kant van de politie steeds meer dat de traditionele aanpak niet
  meer voldoet, als het echt gaat om de zware criminaliteit, en dat
  wij naar het financieel rechercheren toe moeten. Het moet niet meer
  gaan om de kilo’s en de kerels; de geldstromen moeten gevolgd
  worden. Anticipeert u daarop? Verdiept u zich daarin? Of wacht u
  tot een dergelijke zaak zich ter zitting voordoet, omdat er een
  heel specifieke opsporingsmethode is gebruikt?
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Op dit moment houd ik mij daar niet mee bezig. Het is
  natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld de Ramola-zaak aan het rollen is
  gebracht door de melding van ongebruikelijke financile transacties.
  Als je echter moet bewijzen dat het drugsgeld is, zul je toch ook
  in die hoek weer onderzoek moeten doen.
  De voorzitter:
  Mevrouw In ‘t Velt, ik dank u wel. Sluiting 11.17 uur


  Inhoudsopgave en zoeken