• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. A.H. Korthals

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 84

  6 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 6 november 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  A.H. Korthals
  Aanvang 15.40 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Ik verontschuldig mij bij onze collega de heer Korthals omdat
  hij veertig minuten heeft moeten wachten. Aan de orde is het
  verhoor van de heer A.H. Korthals, geboren op 5 oktober 1944 te
  Voorschoten. Mijnheer Korthals, wilt u opstaan voor het afleggen
  van de belofte? De door u af te leggen belofte luidt: ik beloof de
  gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen.
  De heer Korthals:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Korthals, u bent lid van de Tweede Kamer voor de VVD.
  U was en u bent justitiewoordvoerder. Zoals u weet, dient de
  enqutecommissie ook te onderzoeken in hoeverre de Tweede Kamer de
  controle op opsporingsmethoden vorm heeft gegeven en welke
  afwegingen zij heeft gemaakt in de vorige kabinetsperiode en
  wellicht ook nog in deze kabinetsperiode. Hierover willen wij met u
  spreken en daarom hebben wij u gevraagd, als getuige voor ons te
  verschijnen. Het gaat hierbij om de vraag hoe u als
  justitiewoordvoerder verschillende wetsvoorstellen in de vorige
  periode hebt behandeld. Wat wist u precies; wat wist u niet? U hebt
  zich somtijds ook nogal kritisch en in ieder geval vragend geuit
  over de bevoegdheden die politie en justitie kregen. Hierover
  willen wij graag met u spreken. Allereerst is het woord aan de heer
  Koekkoek.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Korthals, u bent Tweede-Kamerlid voor de VVD sinds
  1982. Wanneer bent u zich bewust geworden van het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Korthals:
  Ik denk dat ik mij er op het moment dat ik de Kamer inging, al
  van bewust was. Dat het zoveel sterker werd, is vooral in het
  midden van de jaren tachtig geweest. Ik denk aan een briefing die
  wij destijds in Amsterdam kregen, met een stel mensen uit de
  regering, een paar kamerleden, een paar hoofdofficieren en
  commissarissen van politie. Op dat moment is nog eens heel
  duidelijk naar voren gekomen hoeveel organisaties wellicht op
  crimineel gebied actief waren in Nederland.
  De heer Koekkoek:
  Hoe was u voor die tijd genformeerd? Vanuit uw praktijk als
  advocaat?
  De heer Korthals:
  Vanuit mijn praktijk als advocaat, hoewel wij er niet erg veel
  mee te maken hadden. Ik wist dat die Chinese triades er geweest
  waren. Dat de georganiseerde criminaliteit er op zichzelf was, was
  mij dus bekend.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer is die voorlichtingsbijeenkomst geweest?
  De heer Korthals:
  Ik schat dat het in 1987, 1988 is geweest.
  De heer Koekkoek:
  Had u er toen al ideen over hoe de georganiseerde criminaliteit
  moest worden aangepakt?
  De heer Korthals:
  Wij hebben in 1986 de nota Samenleving en criminaliteit gehad.
  Daarin kwam al heel duidelijk naar voren dat er sterk opgetreden
  moest worden tegen de zware, georganiseerde criminaliteit. De wijze
  waarop dit moest gebeuren, was in de eerste plaats door versterking
  van politie en justitie. Op dat moment leek het niet nodig dat dit
  direct gepaard zou gaan met een geweldige uitbreiding van de
  bevoegdheden van de politie.
  De heer Koekkoek:
  Wel uitbreiding van de capaciteit van de politie, maar niet
  zozeer van de bevoegdheden?
  De heer Korthals:
  Wij moeten daarvoor even terugdenken: op dat moment was het
  niet erg in zwang dat de politie zeer moest uitbreiden. Dat kwam
  eigenlijk pas in de loop van de jaren tachtig, eind jaren tachtig.
  Ik had zelf altijd het gevoel dat wij in Nederland nogal
  achterliepen met datgene wat wij aan justitie deden. Die vond ik
  een beetje een stiefkind. Dit kwam heel duidelijk naar voren in de
  nota Samenleving en criminaliteit, die later een vervolg heeft
  gekregen in de nota Recht in beweging.
  De heer Koekkoek:
  Vond u meer bevoegdheden niet nodig voor de aanpak van de
  zware, georganiseerde criminaliteit?
  De heer Korthals:
  Op dat moment nog niet, om de doodeenvoudige reden dat ik
  altijd gevonden heb dat de politie niet voldoende gebruik maakte
  van de bevoegdheden die zij had.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer bent u ertoe bereid geworden, wel meer bevoegdheden aan
  de politie toe te staan?
  De heer Korthals:
  Het werd op een gegeven moment volstrekt duidelijk dat de
  politie zonder uitbreiding van de bevoegdheden niet ertegen op kon.
  Het was ook duidelijk dat de capaciteit onvoldoende zou worden
  uitgebreid. Hetzelfde gold voor het openbaar ministerie, dat wat
  archasch was in zijn organisatie. Dan krijg je vanzelf een
  ontwikkeling om ze via wetgeving meer bevoegdheden te geven. Ik had
  zelf altijd liever gezien dat je eerst vanuit de innerlijke kracht
  van politie en justitie zou opereren en niet direct zou denken aan
  uitbreiding van bevoegdheden.
  De voorzitter:
  Wist u nu wat politie en justitie in de praktijk deden?
  De heer Korthals:
  In de praktijk van de opsporing?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Korthals:
  Ik ben er natuurlijk niet daadwerkelijk getuige van geweest,
  maar in mijn vak van advocaat had ik wel enig idee gekregen van
  datgene wat de politie aan het doen was.
  De voorzitter:
  Wanneer hoorde u voor het eerst van het begrip pro-actieve
  fase?
  De heer Korthals:
  Het begrip als zodanig kwam pas eind jaren tachtig op.
  De voorzitter:
  Wist u wat de criminele inlichtingendienst was?
  De heer Korthals:
  Wij zijn op een gegeven moment op werkbezoeken bij de politie
  geweest. Daar werd ons ook zeer geheimzinnig duidelijk gemaakt wat
  de criminele inlichtingendienst van de politie deed. Bovendien
  wisten wij dat de werkgroep-Gonsalves bezig was om de criminele
  inlichtingendienst verder op te zetten.
  De voorzitter:
  Ik vraag het omdat uit de kamerstukken blijkt dat de Kamer
  nooit over dat instituut heeft gesproken en zich nooit de vraag
  heeft gesteld of het wettelijk geregeld diende te worden.
  De heer Korthals:
  Ik weet niet precies waarbij het aan de orde geweest zou moeten
  zijn, maar ik kan mij voorstellen dat het bij de behandeling van de
  wet op de politieregisters wel degelijk aan de orde geweest
  is.
  De voorzitter:
  Nee, daar staat het niet in.
  De heer Korthals:
  In ieder geval was de criminele inlichtingendienst als zodanig
  mij wel bekend.
  De voorzitter:
  Wat dacht u dat die diensten deden?
  De heer Korthals:
  Het verzamelen van informatie over mogelijke verdachten en
  uitwisselen van die informatie met andere
  inlichtingendiensten.
  De voorzitter:
  Andere inlichtingendiensten?
  De heer Korthals:
  Criminele inlichtingendiensten. Die waren vaak regionaal
  opgezet.
  De heer Koekkoek:
  Een van de vragen die deze enqutecommissie moet beantwoorden,
  is welke effecten de cumulatie van wetgeving heeft op het gebruik
  van opsporingsmethoden. Bent u van mening dat er sprake is of
  sprake is geweest van een cumulatie van wetgeving?
  De heer Korthals:
  Ik heb het altijd verantwoord gevonden. Ik heb wel voortdurend
  gewaarschuwd tegen te veel wetgeving waarmee de bevoegdheden van de
  politie werd uitgebreid. Toch heb ik na de plenaire behandeling of
  de behandeling in een uitgebreide commissievergadering gevonden dat
  wij voldoende verantwoord bezig waren om de wetsvoorstellen te
  laten passeren.
  De heer Koekkoek:
  U hebt zich steeds laten overtuigen van de noodzaak, ondanks uw
  kritische kanttekeningen?
  De heer Korthals:
  Ondanks mijn kritische kanttekeningen. Ik heb wel altijd gezegd
  dat er eens een totaaloverzicht moest komen van de pro’s en
  contra’s van de opsporingsmethoden. Ik weet dat dit door de
  minister is toegezegd bij de wet algemene strafbaarstelling
  voorbereidingshandelingen.
  De heer Koekkoek:
  Dus tegen de cumulatie hebt u geen bezwaar gehad? Er was sprake
  van een aantal wetsvoorstellen die zijn aanvaard met eigenlijk
  allemaal hetzelfde doel, namelijk de georganiseerde criminaliteit
  te kunnen aanpakken. Ik denk aan bedreigde getuigen,
  voorbereidingshandelingen enzovoorts. Hebt u zich afgevraagd welk
  effect dit had op het gebruik van opsporingsmethoden? Je hebt
  artikel 140 Wetboek van Strafrecht, je hebt
  voorbereidingshandelingen, je hebt direct afluisteren. Je geeft als
  het ware een ketting van bevoegdheden aan de politie.
  De heer Korthals:
  Ik heb mij dat zeer wel afgevraagd. De kamerstukken moeten ook
  wel duidelijk maken dat ik heel duidelijk heb aangegeven dat wij in
  een totaal nieuw gebied aan het komen waren, dat ik zelf een
  duister en grijs gebied noemde. Ik heb altijd mijn zorg erover
  uitgesproken of de politie voldoende gecontroleerd kon worden.
  De heer Koekkoek:
  Wat was het antwoord op die vraag?
  De heer Korthals:
  Het antwoord was voortdurend dat het onder supervisie van de
  officier van justitie gebeurde. Er werd telkenmale verzekerd dat er
  voldoende gecontroleerd zou worden. Bovendien meende men in die
  tijd dat alles wat de politie deed, het daglicht kon
  verdragen.
  De heer Koekkoek:
  U hebt zelf eerder gezegd dat politie en openbaar ministerie
  eigenlijk niet adequaat waren georganiseerd; het openbaar
  ministerie noemde u archasch. Hebt u niet verder gevraagd toen u de
  reactie kreeg dat de officier van justitie controleert, namelijk:
  is het openbaar ministerie wel daartoe in staat?
  De heer Korthals:
  Die vraag wordt voortdurend gesteld. Als je dan met veel
  stelligheid van de regering te horen krijgt dat dit wel het geval
  is, dat er extra officieren van justitie komen, dat er zorgvuldig
  met de procedures gehandeld zal worden, dat er richtlijnen van de
  procureurs-generaal voor richtmicrofoons komen, moet je erop
  vertrouwen dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
  De voorzitter:
  Heeft de Kamer, niemand uitgezonderd, zich in de vorige periode
  misschien niet genoeg de vraag gesteld wat die richtlijnen precies
  waren en hoe ernaar werd gehandeld? Ik citeer even wat u zei
  tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op de
  voorbereidingshandelingen: “Per definitie is dat niet of nauwelijks
  controleerbaar. Essentile vraag hierbij is dan altijd weer: “wie
  bewaakt in feite de bewakers?”. Is er wel genoeg controle op
  afluisterpraktijken (…) en dergelijke? Ik denk dat daarvoor een
  wettelijke regeling zal moeten komen, zeker nu wij duidelijk deze
  weg zullen opgaan.”
  De heer Korthals:
  Daarop heeft de minister van Justitie toegezegd dat hij
  inderdaad de pro’s en contra’s van een wettelijke regeling zou
  afwegen en vervolgens hiermee naar de Kamer zou komen.
  De voorzitter:
  Dat is dus eigenlijk nooit gebeurd?
  De heer Korthals:
  De behandeling van dat wetsvoorstel was eind 1993.
  De voorzitter:
  Op 8 september 1993.
  De heer Korthals:
  Toen is de minister van Justitie in andere perikelen
  terechtgekomen en vervolgens afgetreden en daarna kwam er een nieuw
  kabinet. Nu wachten wij met alles totdat de enqutecommissie klaar
  is.
  De voorzitter:
  Op 8 september, toen u deze opmerkingen maakte, was de fractie
  van de VVD bij monde van u de meest kritische van alle fracties die
  aan het debat deelnamen. Had u toen iets speciaals voor ogen wat
  kon misgaan?
  De heer Korthals:
  Ik ben zelf altijd ongelooflijk bang geweest voor politie die
  onzichtbaar zou opereren. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling
  in een rechtsstaat. Wij moeten heel goed weten dat in een
  rechtsstaat juist de politie onderworpen is aan de regels die wij
  gesteld hebben. Het gevaar dat er iets oncontroleerbaars zou
  gebeuren, heb ik naar voren willen brengen. Ik heb toen niet alleen
  gezegd dat wij de methoden zouden moeten bekijken, maar ook dat wij
  de wet als zodanig, die algemene strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen, regelmatig zouden moeten evalueren en
  zouden moeten bekijken wat de resultaten ervan zijn. Mijn inzet was
  op dat moment dat wij de vinger aan de pols hielden.
  De voorzitter:
  Had de Kamer toen samen met de regering de houding dat er
  aangepakt moest worden en dat je dan ook niet kinderachtig moest
  zijn? Dit hebben wij vanmorgen ook met de heer Suyver, de
  secretaris-generaal, besproken.
  De heer Korthals:
  De regering had die houding. Misschien is het een belangrijk
  punt dat wij op dat moment oppositiepartij waren.
  De voorzitter:
  Dat is mij niet onbekend.
  De heer Korthals:
  Dat speelt natuurlijk mee. De regering had stellig die houding.
  Laten wij er eerlijk over zijn dat toen overal in Nederland klonk:
  pak het eens hard aan en niets is ons te gek om de zware
  criminaliteit aan te pakken. Dan dreigt men wel eens uit het oog te
  verliezen wat de nadelige effecten zijn. Die heb ik redelijk
  consequent naar voren willen brengen. Dat wil niet zeggen dat er
  geen goede opsporingsmethoden tot stand zijn gebracht. Als je goed
  werkt met een wet, bijvoorbeeld die over de richtmicrofoons, en dat
  gecontroleerd doet, kan het zeer goed functioneren.
  De heer Rabbae:
  U zei dat u in die periode in de oppositie zat. Dat is bekend.
  Zegt u daarmee dat de opstelling van een deel van de Kamer ten
  opzichte van wetgeving en de scherpte die daarvoor nodig is,
  afhangt van de vraag of men in de oppositie dan wel het kabinet
  zit?
  De heer Korthals:
  Ik vraag mij inderdaad af of dit bij andere partijen niet het
  geval was. Het heeft mij verbaasd dat bij de wet algemene
  strafbaarstelling voorbereidingshandelingen en bij de
  richtmicrofoons de VVD het meest kritisch was, zoals de voorzitter
  net al zei. Ik moet de fractie van GroenLinks nageven dat ook zij
  dat, zeker bij de wet algemene strafbaarstelling
  voorbereidingshandelingen, geweest is. Ik kan mij echter andere
  partijen indenken die er kritischer over geweest konden zijn. Het
  had er vermoedelijk mee te maken dat zij regeringspartij waren; zo
  leg ik het maar uit.
  De heer Rabbae:
  Dat begrijp ik. Het is zeker niet de bedoeling van onze
  commissie om er een partijpolitieke enqute van te maken. De vraag
  is of je er als kamerlid niet beter aan doet, te letten op de
  scherpte van de wetgeving en de zorgvuldig dan op de kleur waartoe
  je behoort.
  De heer Korthals:
  Dat is volstrekt waar. Ik ga nog even terug naar die wet
  algemene strafbaarstelling voorbereidingshandelingen. Wij konden
  allemaal constateren dat er een enorme ontwikkeling van de zware,
  georganiseerde criminaliteit is, dat de politie er niet of
  nauwelijks tegen opkon en dat er dus middelen moesten komen.
  Vervolgens kregen wij de toezegging dat het allemaal zorgvuldig zou
  gebeuren en dat wij het na verloop van tijd zouden evalueren.
  Iedereen die de stukken goed heeft gelezen, weet dat het voor de
  VVD een zware afweging is geweest om er uiteindelijk voor te
  stemmen. De vraag werd mij op een gegeven moment ook gesteld: bent
  u eigenlijk niet tegen?
  De heer Koekkoek:
  U maakt op een gegeven moment de opmerking: wetgeving is mooi,
  maar moet ook doeltreffend zijn. Had u er voor u zelf een idee van
  of dit doeltreffende wetgeving kon zijn?
  De heer Korthals:
  Als de controle niet voldoende is, kan het wel eens in zijn
  tegendeel verkeren. Een ander voorbeeld, niet in het strafrecht, is
  de slachtofferhulp, de wet-Terwee. Met veel bombarie hebben wij
  gezegd dat die er moest komen. Het is heel sympathiek, maar als je
  niet de middelen hebt om alles te controleren en ervoor te zorgen
  dat de officier van justitie de leiding heeft bij de uitvoering van
  die wet, kan het uiteindelijk een lege huls blijken te zijn. Wij
  hebben daar een paar weken geleden een mondeling overleg over
  gehad. Hetzelfde geldt voor andere wetsvoorstellen: op zichzelf
  kunnen die goed functioneren, als je daarbij maar voldoende
  middelen geeft, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie.
  De heer Koekkoek:
  U had zorgen over de uitvoering, maar u had er ook zorgen over
  of de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen wel wat zou
  opleveren.
  De heer Korthals:
  Dat is juist, in de zin of het tot daadwerkelijke berechting
  van strafbare feiten zou komen. Dat het in de pro-actieve sfeer kon
  werken, heb ik wel altijd geloofd.
  De voorzitter:
  Hoe dan in de pro-actieve sfeer?
  De heer Korthals:
  Omdat er veel meer onder valt.
  De voorzitter:
  Hebt u zich toen gerealiseerd om welke
  voorbereidingshandelingen het eigenlijk ging? Ik nauwelijks, maar
  ik het vraag het nu aan u.
  De heer Korthals:
  Voorbereidingshandelingen van strafbare feiten waarvoor
  voorlopige hechtenis is toegelaten.
  De voorzitter:
  En voor strafbare feiten waarop een maximumstraf van acht jaar
  of meer staat. Daarmee valt alle drugshandel, hasjhandel, erbuiten;
  die was al geregeld in de Opiumwet. Wat deden wij nu
  eigenlijk?
  De heer Korthals:
  De handel in drugs zit op een hogere strafbedreiging, dacht ik.
  Zit die niet op tien, twaalf jaar?
  De voorzitter:
  Ja, harde drugs, maar softe drugs niet.
  De heer Korthals:
  Nee, softdrugs vallen er niet onder.
  De voorzitter:
  Trouwens, wij hadden daarvoor al een artikel over
  voorbereidingshandelingen in de Opiumwet, artikel 10a.
  De heer Korthals:
  Dat was ook altijd een van mijn vragen: hoe vaak is daar
  gebruik van gemaakt?
  De voorzitter:
  Het interessante is dat wij zien dat daarvan veel gebruik wordt
  gemaakt, maar van artikel 46 helemaal nooit.
  De heer Korthals:
  Op mijn vraag tijdens de behandeling van de wet algemene
  strafbaarstelling voorbereidingshandelingen hoe vaak er gebruik van
  gemaakt werd, kon de minister geen antwoord gegeven. Dat wist hij
  gewoon niet. Daar ontbraken de gegevens van.
  De voorzitter:
  Het gekke is dat de strafbare feiten die wij vaak bij zware,
  georganiseerde criminaliteit zien, voor het grootste deel niet
  hieronder vallen. Dat lijkt mij de conclusie nu te zijn.
  De heer Korthals:
  Wat wilt u hiermee zeggen? Dat die wet eigenlijk niet nodig
  geweest is?
  De voorzitter:
  Dat wil ik nog niet eens zeggen. Ik vraag mij af of men niet
  iets anders besprak dan waarvoor het wetsvoorstel eventueel nodig
  was.
  De heer Korthals:
  Het was natuurlijk primair gericht op harddrugs, grote fraudes
  en dergelijke, en niet zozeer op softdrugs.
  De voorzitter:
  Met grote fraudes kom je ook niet gauw aan acht jaar, helemaal
  niet.
  De heer Korthals:
  Een van de aanleidingen is, dacht ik, de gijzeling van Heijn
  geweest.
  De voorzitter:
  Dat was een andere zaak.
  De heer Korthals:
  Dat is een andere zaak geweest. Die was een directe aanleiding
  om te komen met de wet algemene strafbaarstelling
  voorbereidingshandelingen.
  De heer Koekkoek:
  Hoe dan ook, het gaat om de voorbereiding van zeer ernstige
  strafbare feiten. Daar was geen twijfel over. Hoe beantwoordt u nu
  de vraag of de Tweede Kamer zich vanaf 1985 de samenhang en de
  gevolgen van cumulatie van wetgeving op het terrein van de
  beheersing van de zware, georganiseerde criminaliteit voldoende
  heeft gerealiseerd? Heeft de Kamer zich dat voldoende gerealiseerd
  of heeft alleen de VVD zich dat voldoende gerealiseerd?
  De heer Korthals:
  In ieder geval hebben wij het ons wel gerealiseerd. Ik vind het
  een beetje flauw om in dezen over andere partijen te spreken.
  De voorzitter:
  Geeft u maar een oordeel over de Kamer.
  De heer Korthals:
  Ik vind dat men er over het algemeen te weinig aandacht voor
  had.
  De voorzitter:
  In welk opzicht?
  De heer Korthals:
  Men doordacht onvoldoende de gevaren, de consequenties van de
  wetgeving.
  De heer Koekkoek:
  U hebt als vertegenwoordiger van uw fractie, alles afwegende,
  op geen moment nee gezegd tegen nieuwe wetgeving. Daar was u van
  overtuigd.
  De heer Korthals:
  Dat klopt, alhoewel op het laatst de situatie was ontstaan van
  “tot hier en niet verder”. Wij wilden toen eerst alles in samenhang
  bespreken.
  De heer Koekkoek:
  Waar denkt u concreet aan?
  De heer Korthals:
  Bijvoorbeeld het gerechtelijk vooronderzoek. Dit is geen
  opsporingsmethode, maar heeft wel direct met het strafrecht te
  maken. Daarover is overigens de hele Kamer kritisch geweest, maar
  wij zijn er zeer kritisch over, met name op het punt van de
  mini-instructie.
  De heer Koekkoek:
  In welke zin? Wilt u die wel of wilt u die niet?
  De heer Korthals:
  Wij hebben de neiging om die wel te willen, terwijl de regering
  tot dusver…
  De heer Koekkoek:
  Aanvankelijk.
  De heer Korthals:
  Misschien is er een nota van wijziging gekomen. Aanvankelijk
  wilde de minister de mini-instructie niet.
  De heer Koekkoek:
  Dat is juist. En hoe kijkt u aan tegen de pro-actieve
  telefoontap? Dat stond ook in de regeling van het gerechtelijk
  vooronderzoek.
  De heer Korthals:
  Daarvoor moet u mij even verder op weg helpen. Kunt u deze
  vraag preciseren?
  De heer Koekkoek:
  Het gaat om de pro-actieve telefoontap die in het wetsvoorstel
  voor herziening van het gerechtelijk vooronderzoek is
  opgenomen.
  De heer Korthals:
  Dat is een van de middelen voor de politie die bijzonder ver
  gaan.
  De heer Koekkoek:
  Bent u daartegen?
  De heer Korthals:
  De totale afweging moeten wij als fractie nog maken. Ik zie er
  behoorlijk wat bezwaren tegen.
  De heer Koekkoek:
  U hebt er wel mee ingestemd toen u voor het wetsvoorstel over
  direct afluisteren stemde, waarin ook de pro-actieve telefoontap is
  opgenomen.
  De heer Korthals:
  Dat klopt. Wij hebben er een heel uitgebreide
  commissievergadering over gehad, waarin de minister duidelijk heeft
  aangegeven dat er goed toezicht zou zijn, dat het allemaal heel
  stringent gecontroleerd zou worden. Dat heeft uiteindelijk de
  doorslag gegeven. Wij hebben op zijn woorden vertrouwd en hopen dat
  het op die manier zal uitwerken.
  De heer Koekkoek:
  U hebt ermee ingestemd in maart 1994 en nu zegt u dat u nog
  eens goed moet bekijken of u dat wilt.
  De heer Korthals:
  Ja. Wij moeten eens heel goed bekijken in hoeverre wij verder
  moeten gaan met het toedelen van nieuwe opsporingsmethoden aan de
  politie. Dat is gewoon het antwoord op uw vraag. Wij kunnen op die
  weg niet alleen maar verder gaan. Er zullen op een gegeven moment
  heel duidelijke grenzen gesteld moeten worden. Dat is een mooie
  taak voor uw commissie. Op basis daarvan kunnen wij bekijken hoe
  wij verder moeten gaan.
  De heer Koekkoek:
  U had er als woordvoerder van de fractie van de VVD mee
  ingestemd en komt erop terug. Waarom?
  De heer Korthals:
  Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat het een heel moeilijk
  punt voor ons is.
  De heer Koekkoek:
  U gaat het opnieuw overwegen.
  De heer Korthals:
  Wij overwegen het zeker opnieuw.
  De voorzitter:
  Waar is nu een soort klimaatomslag uit te verklaren? Ook uit de
  discussie in mijn eigen fractie, die van de PvdA, was het duidelijk
  dat niemand achterbleef bij de bestrijding van de criminaliteit en
  dat wij politie en justitie de middelen hiervoor moesten geven. Nu
  is er een duidelijke klimaatomslag zichtbaar, ook in de wijze
  waarop u de zaken bekijkt.
  De heer Korthals:
  Ik zal u even vertellen hoe het medio 1985 was. Toen heb ik in
  mijn fractie gezegd dat er wel eens een ontwikkeling kon komen dat
  alle partijen zouden zien dat wij meer aan
  criminaliteitsbestrijding moesten doen en dat zij ons uiteindelijk
  allemaal voorbij zouden hollen en wij dan aan de rem zouden moeten
  trekken om de criminaliteitsbestrijding niet te overdrijven,
  althans niet op de verkeerde manier te doen. Ik vind dus dat er bij
  ons een redelijk consistente lijn aanwezig is.
  De voorzitter:
  Ik vraag u niet zozeer naar uw mening als vertegenwoordiger van
  die ene partij, die ene fractie. Ik vraag u om een oordeel over de
  Kamer als zodanig; dat zullen wij ook aan andere kamerleden
  vragen.
  De heer Korthals:
  Ik denk dat iedereen in de Tweede Kamer kan constateren dat er
  oneigenlijk gebruik en misschien zelfs misbruik wordt gemaakt van
  opsporingsmethoden.
  De voorzitter:
  Waar bijvoorbeeld?
  De heer Korthals:
  Ik denk dat wij een duidelijk voorbeeld hebben met de
  doorlevering en dergelijke waarbij de politie op enigerlei wijze
  betrokken is geweest.
  De voorzitter:
  Waar is dan misbruik van gemaakt?
  De heer Korthals:
  Het feit dat je het allemaal laat passeren. Je weet wel precies
  wat er gebeurt, maar treft vervolgens geen maatregelen.
  De voorzitter:
  Hoe komt het dan dat de Kamer dat niet luid en duidelijk heeft
  gezegd, toen zij de IRT-methode sprak?
  De heer Korthals:
  Voor zover ik weet, omdat wij de methode niet goed kenden.
  Zoals u weet, was ik geen woordvoerder op dat punt. Ik herinner mij
  echter dat de VVD heel duidelijk heeft gezegd dat zij geen oordeel
  kon geven over de opsporingsmethode die toen ter sprake was, omdat
  wij het derde rapport niet kenden. Wij hebben dat in onze
  oordeelsvorming dus buiten beschouwing gelaten.
  De voorzitter:
  Was naar uw oordeel die hele zaak vanaf april 1994 anders
  gelopen als u de feiten had gekend die u nu kent?
  De heer Korthals:
  Ik denk het niet. Ik bekijk het nu weer politiek. Wij hebben
  toen vastgesteld dat de regering op essentile punten gefaald had en
  dat in feite het al dan niet rechtmatig zijn van de
  opsporingsmethode hier niets aan toe of af deed. Dus ik denk niet
  dat het dan heel erg anders gelopen was.
  De voorzitter:
  Was het oordeel van uw fractie meer gelegen in de
  desorganisatie van het interregionale rechercheteam die in het
  rapport van de commissie-Wierenga naar voren kwam, dan in de
  methode?
  De heer Korthals:
  Ja.
  De voorzitter:
  Was het ook niet anders afgelopen als u de aanbiedingsbrief van
  de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan de commissie
  voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gekend had, waarin
  sprake is van 45 ton, waarin sprake is van het betalen van een
  informant met crimineel geld, waarachter het idee besloten ligt om
  het de politie ook te laten doen?
  De heer Korthals:
  Ik denk niet dat het anders afgelopen zou zijn. Het had de zaak
  misschien wel ernstiger gemaakt. Tot dusver ken ik die
  aanbiedingsbrief nog steeds niet, behalve door wat u mij nu
  zegt.
  De voorzitter:
  Wij hebben hem eerder in de verhoren aan de orde gehad.
  De heer Korthals:
  Ik denk dat het alleen des te schrijnender was wat er allemaal
  gebeurde. Op zichzelf heeft het voor onze oordeelsvorming toen niet
  meegespeeld.
  De voorzitter:
  Heeft uw fractievoorzitter u toen iets gezegd over wat hij
  wist?
  De heer Korthals:
  Mij niet en zeker de fractie niet. Of hij het de woordvoerder
  heeft gezegd, moet u de woordvoerder vragen. Die krijgt u nog te
  horen.
  De voorzitter:
  Dat was de heer Dijkstal.
  De heer Korthals:
  Dat was de heer Dijkstal. Overigens is het zeer ongebruikelijk
  en komt het bij ons zelfs niet voor dat de fractievoorzitter iets
  zegt over wat er in de commissie voor de Inlichten- en
  Veiligheidsdiensten gezegd wordt. Misschien geeft hij een enkele
  keer iets door aan de betrokken woordvoerder.
  De voorzitter:
  Vindt u dat dit onderwerp bij de commissie voor de
  Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten thuishoorde?
  De heer Korthals:
  Nee, want die hebben eigenlijk primair te maken met de BVD. Het
  is inderdaad de vraag of het daar thuishoort. Misschien was het
  beter geweest, de woordvoerders erover in te lichten, maar zo is
  het niet gegaan.
  De voorzitter:
  Is de Kamer ook op het verkeerde been gezet?
  De heer Korthals:
  Voor ons maakte het niet zo gek veel uit.
  De voorzitter:
  Ik vraag niet of het voor u veel uitgemaakt had. Is de Kamer op
  het verkeerde been gezet?
  De heer Korthals:
  Ik heb niet het gevoel dat wij toen op het verkeerde been gezet
  zijn. Op welk punt doelt u nu?
  De voorzitter:
  De informatie die in het geheime deel stond, had een volstrekt
  andere kleur, wat precisie betreft en wat de inhoud van de methode
  betreft.
  De heer Korthals:
  Nee, ik heb nog steeds niet het gevoel dat wij toen op het
  verkeerde been gezet zijn, omdat het voor onze besluitvorming in
  wezen niet relevant was.
  De voorzitter:
  De methode was niet relevant?
  De heer Korthals:
  Die was inderdaad voor de politieke consequentie niet
  relevant.
  De voorzitter:
  Was het niet relevant geweest dat, als de Kamer het toen wel
  had geweten, er een boel ellende in de toekomst voorkomen was? Zo
  heb ik het ook aan de heer Nordholt gevraagd. De Kamer had er een
  duidelijk signaal over kunnen geven dat het zo niet kon. Dan was er
  misschien in verschillende regio’s iets gestopt wat bleek door te
  gaan.
  De heer Korthals:
  Dat is niet de politieke consequentie, maar dan hadden wij
  bestuurlijk misschien gezegd: dit kan niet; het is te gek wat er
  allemaal gebeurt; minister, doe er wat aan.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u invloed gehad op het standpunt van de woordvoerder van
  de fractie van de VVD, de heer Dijkstal, in de discussie over het
  IRT?
  De heer Korthals:
  Ik moet het niet overdrijven. Wij hebben er wel over gesproken.
  Ik weet dat ik het rapport van de commissie-Wierenga gelezen heb en
  daarover toen met hem gebeld heb. Of ik hiermee zijn standpunt
  direct heb benvloed, zou ik gewoon niet weten.
  De heer Koekkoek:
  De fractie van de VVD had eigenlijk helemaal geen behoefte aan
  een onderzoek door de commissie-Wierenga. Waarom niet?
  De heer Korthals:
  Het is precies wat ik net zeg. De minister was, zoals ook
  bleek, volledig op de hoogte. Het was een chaos, het was een
  puinhoop. Wij vonden dat er, als dit eerder naar voren was gekomen,
  dingen op die manier uit elkaar klapten en de zaken helemaal niet
  liepen, ergens politieke verantwoordelijkheid genomen moest
  worden.
  De heer Koekkoek:
  Hoe wist u dat de minister volledig op de hoogte was?
  De heer Korthals:
  Daarvoor moet u bij de woordvoerder zijn. Ik denk dat het ook
  wel uit zijn tekst blijkt. Ik zou het zo niet weten.
  De heer Koekkoek:
  Ging hij er in januari van uit dat de minister volledig op de
  hoogte was?
  De heer Korthals:
  Ja. Ik meen dat de minister het zelf op een gegeven moment ook
  gezegd heeft. Dat kunt u beter aan de heer Dijkstal vragen.
  De heer Koekkoek:
  Wij zullen het hem zelf vragen. Dan weet hij alvast welk
  onderwerp wij onder andere bij hem aan de orde stellen.
  De heer Korthals:
  Dan is hij bevoorrecht boven mij.
  De heer Koekkoek:
  Zeker. Daar stelt hij ook prijs op. Had u het gevoel dat er
  door de opeenvolgende maatregelen een wapenwedloop aan de gang was
  met de georganiseerde criminaliteit?
  De heer Korthals:
  Nee, dat had ik niet. Ik ben altijd van oordeel geweest dat er
  op het gebied van wetgeving het een en ander moest gebeuren, maar
  ik vond dat het accent een beetje te veel op wetgeving gelegd werd,
  terwijl er meer gewoon aan de organisatie, aan de automatisering,
  aan de informatievoorziening bij politie en justitie moest
  gebeuren. Het zou beide moeten gebeuren. Het heeft geen enkele zin,
  de politie met allerlei nieuwe bevoegdheden te overladen, terwijl
  zij zelf slecht georganiseerd is. Dat is de basis, waarmee je naar
  mijn gevoel moet beginnen. Hetzelfde geldt overigens voor het
  openbaar ministerie.
  De heer De Graaf:
  Wat u nu zegt, hebt u ook meermalen in de Kamer gezegd,
  bijvoorbeeld in de uitgebreide commissievergadering over het
  wetsvoorstel inzake direct afluisteren. Daarin zegt u met zoveel
  woorden dat u het gevoel hebt dat men tekortkomingen in de
  organisatie wil bestrijden door uitbreiding van het arsenaal aan
  bevoegdheden. Dan noemt u er een aantal en zegt u dat u eigenlijk
  het advies van de commissie-Moons over het pro-actieve deel wilt
  afwachten. U vraagt zich af hoe ernstig de georganiseerde
  criminaliteit wel is en geeft aan dat u er minder gelukkig bent met
  de ontwikkeling dat de politie dingen mag die gewone burgers
  verboden zijn. Niettemin stemt uw fractie, net als de andere grote
  fracties, in met het wetsvoorstel. Komt dit doordat in de vorige
  kabinetsperiode eigenlijk de sfeer was dat je niet tegen ging
  liggen? Zou dat fout worden uitgelegd, bijvoorbeeld dat uw fractie
  niet voor criminaliteitsbestrijding zou zijn?
  De heer Korthals:
  Wellicht speelt dat ergens een beetje mee. Na de hele plenaire
  behandeling had ik echter de overtuiging had dat het toch voldoende
  zorgvuldig werd gedaan, ook door de toezegging van de minister dat
  hij erop zou toezien. Hiermee gaf hij aan dat ook hij de negatieve
  kanten ervan zag. Er zou dus een zorgvuldige uitwerking van komen.
  Er werd toegezegd dat afluisteren, opnemen en uitwerken allemaal in
  verschillende handen waren. Alles afwegend hebben wij er toen toch
  voor gestemd, te meer daar de zware, georganiseerde criminaliteit
  een geweldig hoge vlucht aan het nemen was. Je moest wat doen,
  natuurlijk.
  De heer De Graaf:
  Hebt u de indruk dat datgene wat ik net zei, voor uw fractie
  een afwegingsfactor was, en overigens ook breed in de Kamer?
  Iedereen was heel kritisch over het wetsvoorstel. Was tegen stemmen
  desondanks moeilijker dan voor stemmen met kritische
  kanttekeningen?
  De heer Korthals:
  U vraagt nu naar de mate van kritiek. Het wonderlijke was dat
  de partij die het meest geacht werd de criminaliteit te willen
  bestrijden, het meest kritisch over het wetsvoorstel was.
  De heer De Graaf:
  De uwe dus.
  De heer Korthals:
  De mijne, ja, niet de uwe.
  De heer De Graaf:
  In uw perceptie.
  De heer Korthals:
  Ja, in mijn perceptie. Daarna kwam D66 en de andere fracties
  waren…
  De heer De Graaf:
  Wat minder kritisch?
  De heer Korthals:
  Dat vond ik wel, ja.
  De voorzitter:
  Dat is waar. Overigens gaat het daarbij om het opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel en helemaal niet om een
  richtmicrofoon. Wij hebben ons laten vertellen dat die helemaal
  niet werken. Nee, het gaat gewoon om buggen, plakken, suizen. Wij
  spraken in de Kamer aldoor over een richtmicrofoon, met het idee
  van zo’n Joris Goedbloed met een hoed op die een pijpje uit een
  auto duwt. Tenminste, zo is het mij altijd verteld.
  De heer Koekkoek:
  Met een hengel.
  De heer Korthals:
  Nee, ik had een andere voorstelling.
  De voorzitter:
  Gelukkig voor u. Is het toch niet vreemd dat u deze kritiek
  allemaal uit en dat op hetzelfde moment de commissie-Wierenga bezig
  is, maar dat u in de Kamer niet doorvraagt hoe die methode in
  elkaar zit? Terwijl u kritiek hebt omdat u zich afvraagt of het
  niet allemaal te ver gaat, blijft de Kamer ermee achter om te weten
  te komen hoe de Delta-methode in elkaar zat.
  De heer Korthals:
  Het was heel duidelijk dat ze op dat moment niet daarmee voor
  de dag wilden komen. Er is niet voor niets een derde, geheim
  rapport geweest. Je kunt er wel over blijven doorvragen, maar op
  dat moment zouden ze zeggen dat je het niet te horen kreeg. “In het
  belang van het onderzoek” zou er dan aan toegevoegd worden.
  De voorzitter:
  Heeft de Kamer dat niet te gauw geaccepteerd?
  De heer Koekkoek:
  De Kamer wist toch eind januari dat er iets met de methode aan
  de hand was waarover je verschillend kon denken?
  De heer Korthals:
  Het wonderlijke is dat niemand precies wist te vertellen welke
  methode er gebruikt werd. De commissie-Wierenga, die uit
  verstandige mensen bestond, wist te melden dat de methode op zich
  rechtmatig was.
  De voorzitter:
  Niet onrechtmatig.
  De heer Korthals:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Hebt u er enig idee van gehad of er doorgelaten was?
  De heer Korthals:
  Ik moet zeggen dat ik er op dat moment weinig idee van had wat
  precies die opsporingsmethode inhield.
  De voorzitter:
  Heeft de Kamer daar toen niet een steek laten vallen? Dat is nu
  natuurlijk makkelijker gevraagd dan toen. Daarvan ben ik mij
  bewust.
  De heer Korthals:
  Ik heb zelf altijd gedacht dat de opsporingsmethoden als
  zodanig aan de orde zouden komen en dat er een hele discussie zou
  komen over bepaalde opsporingsmethoden, die allemaal bekend waren
  en waar men mee bezig was. Die zouden in totale samenhang in de
  Tweede Kamer worden besproken.
  De heer Koekkoek:
  Op 26 januari schrijven beide ministers over de
  opsporingsmethode: “Deze betrof het gebruik door politie en
  justitie van een criminele informant die betrokken was bij de
  invoer van drugs.” Dat er iets aan de hand was, kon de Kamer op
  zichzelf dus wel weten.
  De heer Korthals:
  Dat wisten we.
  De heer Koekkoek:
  Nu vraagt u op 7 maart 1994, als het om direct afluisteren
  gaat, om een advies van de commissie-Moons over de pro-actieve
  fase. U wacht dat liever af. Weet u of er ooit aan de
  commissie-Moons gevraagd is om daarover te adviseren? Hebt u daar
  ooit iets over gehoord?
  De heer Korthals:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  U had er wel behoefte aan.
  De heer Korthals:
  Ik had er behoefte aan, maar ik heb het in voorwaardelijke zin
  gezegd. Ik vroeg of wij met de uiteindelijke besluitvorming over
  het wetsvoorstel niet beter konden wachten totdat er een advies van
  de commissie-Moons was. Daar is niet op ingegaan en daar waren ook
  de andere fracties niet voor. Er zou dus over het wetsvoorstel
  gestemd moeten worden. Toen heb ik alles afwegend de fractie
  geadviseerd, voor het wetsvoorstel te stemmen. Toen ging die vraag
  dus eigenlijk niet meer op.
  De heer Koekkoek:
  Waar u heel erg aan hechtte, is controle op de opslag en
  vernietiging van gegevens. Was u ervan overtuigd dat dit goed zou
  gebeuren met de gegevens die het resultaat waren van direct
  afluisteren?
  De heer Korthals:
  Nee, niet overtuigd. Wel vind ik dat de minister tijdens de
  behandeling van dat wetsvoorstel duidelijk heeft gemaakt dat het
  hem ernst was om hiervoor een goede regeling te treffen. Die zou
  nader worden uitgewerkt; dat heeft hij toen toegezegd. Ik ben er
  toen van uitgegaan dat het daadwerkelijk zou gebeuren.
  De voorzitter:
  Hebt u zich wel eens afgevraagd of verslagen van telefoontaps
  inderdaad vernietigd worden of juist bewaard worden?
  De heer Korthals:
  Als het goed is, moeten die na verloop van tijd vernietigd
  worden. Bijvoorbeeld als iemand niet meer verdachte in de zin der
  wet is, zullen zij vernietigd moeten worden, en ook aan het einde
  van een strafzaak, denk ik.
  De voorzitter:
  De praktijk is dat gegevens uit telefoontaps in de CID
  terechtkomen.
  De heer Korthals:
  Dat is inderdaad een van de geweldige problemen.
  De voorzitter:
  Wist u dat? Kon u zich dat voorstellen?
  De heer Korthals:
  Natuurlijk kan ik mij dat voorstellen.
  De voorzitter:
  Wist u het toen?
  De heer Korthals:
  Ik denk het wel. Ik denk dat ik mij toen kon voorstellen dat
  het daadwerkelijk gebeurde. Dat mag dan formeel niet, maar ik denk
  dat het inderdaad gebeurde.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat je op het moment dat je als wetgever
  regels maakt, al weet dat het niet helemaal zo zal gebeuren?
  De heer Korthals:
  Daar hebben wij op dat moment geen regels voor gemaakt.
  De heer Koekkoek:
  Het zou in een algemene maatregel van bestuur gebeuren.
  De voorzitter:
  Precies. U zei toen: ik wil zeker weten dat alles gecontroleerd
  wordt, ook de vernietiging van de gegevens.
  De heer Korthals:
  Dat zou nader worden uitgewerkt. Het is toen ook uitgewerkt in
  de algemene maatregel van bestuur of in de richtlijnen van de
  procureurs-generaal.
  De voorzitter:
  Het is uitgewerkt in een AMvB, maar daarin staat niets
  speciaals over de vernietiging. Dacht dat u de
  rechters-commissarissen die allemaal gingen lezen?
  De heer Korthals:
  Dat is een van de problemen waar wij berhaupt mee zitten in de
  strafrechtketen, bij alle organen. Wij geven ze allemaal taken, ook
  de officieren van justitie en de rechters-commissarissen, en
  vervolgens is het de vraag of zij die kunnen uitvoeren. Ik herinner
  mij dat wij bij dat wetsvoorstel er een discussie over hebben gehad
  dat er een speciale rechter-commissaris zou komen die het allemaal
  zou lezen.
  De voorzitter:
  Die het allemaal zou lezen?
  De heer Korthals:
  Ja, het is toen aan de orde geweest dat er een
  rechter-commissaris zou komen die speciaal met dit soort zaken
  belast zou worden.
  De voorzitter:
  Hebt u zich in algemene zin wel eens afgevraagd of de Kamer
  zelf initiatief moest nemen om te bekijken waar wetgeving wel en
  niet geboden was en wat de praktijk was, afgezet tegen datgene wat
  aan wetgeving tot stand kwam?
  De heer Korthals:
  Nee. Ik vind dat de regering, desnoods op verzoek en anders uit
  zichzelf, ermee bij de Kamer moet komen. De regering doet het
  bestuur. Als zij knelpunten ziet, moet zij met voorstellen bij de
  Kamer komen. Als wij denken dat er knelpunten zijn, maar de
  regering niet met voorstellen komt, moeten wij erom vragen. Wij
  hebben erom gevraagd en dus moet de regering er vervolgens mee
  komen.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat de Kamer als medewetgever voldoende benul heeft van
  de uitvoering van de wetgeving?
  De heer Korthals:
  Als medewetgever worden wij door alles en iedereen genformeerd.
  Er komt allerlei inbreng van buitenaf. Ook daarover zullen dus
  zinnige opmerkingen komen. Dat is onze informatiebron. Wij bedenken
  niet alles zelf.
  De heer Koekkoek:
  Neem het voorbeeld dat je in de wet zet dat de
  rechter-commissaris aanwezig is bij het vernietigen van gegevens.
  Je kunt van te voren bedenken dat het praktisch onuitvoerbaar is.
  Moet je dan zo’n regel maken?
  De heer Korthals:
  Dit is een aardig punt. Als de minister zegt dat het zo gebeurt
  en dat er extra rechters worden aangetrokken in verband met een
  wetsvoorstel, wat overigens in dit geval niet is gebeurd, moet je
  op een gegeven moment daarop vertrouwen. Ik gaf net het voorbeeld
  van de wet-Terwee. Er werd gezegd dat er aparte officieren van
  justitie worden aangetrokken om de processen-verbaal op te nemen,
  om te anonimiseren, om informatie aan slachtoffers te geven, om de
  toevoeging op de terechtzitting te doen. Je kunt daar vraagtekens
  bij zetten. Ik heb heel vaak het gevoel gehad: nou, ik weet het
  niet. Ergens moet je echter afgaan op datgene wat je gemeld
  wordt.
  De heer Koekkoek:
  Hoe kun je dat verbeteren? Moet je steeds vragen om evaluatie
  van wetgeving, om een uitvoeringstoets na een of twee jaar?
  De heer Korthals:
  Helaas, ik houd daar helemaal niet van. In sommige gevallen,
  wanneer het heel belangrijke onderwerpen betreft, is het nuttig.
  Bij de wet algemene strafbaarstelling voorbereidingshandelingen is
  daar ook om gevraagd. Er is toen gezegd dat wij voortdurend moeten
  evalueren wat de resultaten van die wet zijn, maar dat kun je niet
  bij iedere wet doen, want dan wordt het te ingewikkeld.
  De heer Rabbae:
  Moet de Kamer in andere gevallen, zoals de richtmicrofoon, niet
  van te voren zien hoe zo’n ding eruit ziet en functioneert, zodat
  je een voorstelling van de werking ervan hebt voordat je wetgeving
  maakt?
  De heer Korthals:
  Ik denk dat het onmogelijk is om van te voren het hele concept
  met alle gevolgen van dien te doorzien. Er zijn altijd open vragen,
  maar iedereen moet zich wel afvragen wat de gevolgen, de gevaren,
  van het aannemen van een wet zijn. Daar heb je de schriftelijke
  voorbereiding met de minister voor.
  De heer Rabbae:
  Ik vraag het, omdat wij tijdens een bezoek ergens in het land
  hebben geconstateerd dat er reeds sprake was van het inbouwen van
  een richtmicrofoon in een toekomstig gebouw van burgers.
  De voorzitter:
  Dat is niet doorgegaan.
  De heer Rabbae:
  De bedoeling was om die later te activeren. Het is niet
  doorgegaan, maar stel dat het wel doorgegaan was. Wist de Kamer dat
  dit soort gebruik mogelijk was?
  De heer Korthals:
  Nee. Ik vind ook dat wij ervan mogen uitgaan dat het niet
  gebeurt.
  De voorzitter:
  Daar kunnen wij toch niet meer van uitgaan? Het is toch juist
  het probleem dat wij daar blijkbaar niet altijd van kunnen uitgaan?
  De Kamer heeft, linksom of rechtsom, te weinig geweten van wat er
  werkelijk gebeurde.
  De heer Korthals:
  Als je als Kamer een wet over richtmicrofoons aanvaardt, mag je
  ervan uitgaan dat hierdoor vervolgens niet in alle nieuwe gebouwen
  bij voorbaat richtmicrofoons worden ingebouwd die zo nodig worden
  geactiveerd. Dan zijn wij echt raar bezig in Nederland. Als wij
  zover zijn, moeten wij alles controleren. Dat werkt niet. Ik ga
  ervan uit dat het gezonde verstand in Nederland zegt dat dit soort
  dingen niet gebeurt. Als het dan toch gebeurt, noemen wij het een
  misstand, die wij sterk moeten aangrijpen. Ik kan daar echter niet
  van uitgaan bij de besluitvorming over het wetsvoorstel.
  De voorzitter:
  Los van de wetgeving is het de vraag of wij ons een boel
  moeilijkheden hadden kunnen besparen indien het accent niet alleen
  op strijd tegen de georganiseerde criminaliteit had gelegen, maar
  ook op de manier waarop wij die in de praktijk organiseren.
  De heer Korthals:
  Daar hebt u op zich gelijk in. Misschien is daar te weinig over
  nagedacht. Iedereen was erover in verwarring hoe wij de zware,
  georganiseerde criminaliteit moesten aanpakken. Wij kenden berhaupt
  de gedaanten van de georganiseerde criminaliteit onvoldoende.
  De voorzitter:
  Hebt u nog steeds hetzelfde beeld dat u er toen van had?
  De heer Korthals:
  Van de zware, georganiseerde criminaliteit?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Korthals:
  Ik weet niet precies hoe een bepaalde organisatie in elkaar
  zit, maar ik heb er wel een paar voorgeschoteld gekregen, zowel bij
  de politie in Rotterdam als op die bekende bijeenkomst in
  Amsterdam. Wat voor mij belangrijk was, was te constateren dat er
  een geweldige ontwikkeling was in de zware, georganiseerde
  criminaliteit en dat je dus je politieapparaat daarop moest
  organiseren, landelijk, je openbaar ministerie daarop moest
  organiseren, landelijk, en ook in je wetgeving maatregelen
  daartegen moest treffen.
  De voorzitter:
  Waren de affaires waarover wij in deze enqute spreken, te
  voorkomen geweest door ander optreden van de Kamer?
  De heer Korthals:
  Dat zie ik niet, nog niet. Misschien zeg ik, als u met uw
  rapport klaar bent, dat het door optreden van de Kamer voorkomen
  had kunnen worden. Wij hebben bijvoorbeeld onmiddellijk vragen
  gesteld over datgene wat er in Amsterdam gebeurde, toen de Kamer
  vernam dat er met medeweten van de douane en de politie drugs,
  XTC-pillen en amfetamine, naar Engeland gingen.
  De voorzitter:
  Maar toen kregen wij een KIR-antwoord.
  De heer Korthals:
  Toen kregen wij?
  De voorzitter:
  Een kluit in het riet.
  De heer Korthals:
  Daar kan ik vervolgens niets aan doen. Alleen kan ik er nu
  achteraf heel boos over worden. Je moet in eerste instantie toch
  volledig vertrouwen op de ambtenaren die de informatie geven. Als
  wij dat niet kunnen, zijn wij een eind zoek. Wat ik wilde zeggen,
  is dat wij, toen wij dat vernamen, als Kamer direct hebben
  aangegeven dat het voor ons de grenzen te buiten ging.
  De voorzitter:
  Ik ga nog een keer terug naar de IRT-debatten. Had een
  duidelijker opening van zaken ook niet bewerkstelligd dat in de
  regio’s eerder het signaal was gegeven dat in ieder geval die
  methode niet kon doorgaan, zelfs als men haar nog rechtmatig had
  gevonden? Werd dat niet belet door de gang van zaken in de
  IRT-debatten?
  De heer Korthals:
  Bedoelt u dat wij in feite moeten betreuren dat het derde deel
  geheim was en is gebleven? Daar komt het op neer.
  De voorzitter:
  Het gaat erom dat de relevante informatie op dat moment aan de
  Kamer onthouden was.
  De heer Korthals:
  Als er op dat moment gezegd was dat er van die
  opsporingsmethode gebruik gemaakt werd, had de Kamer inderdaad
  onmiddellijk kunnen zeggen dat het niet kon of juist wel. In dit
  geval staat het voor mij vast dat het niet had gekund.
  De heer Koekkoek:
  De Kamer heeft er toen, op 7 april 1994, genoegen mee genomen
  dat de informatie niet werd gegeven.
  De heer Korthals:
  Ja. Je moet wel onderscheid maken. Voor de politieke gevolgen
  maakt het voor ons geen verschil. Het was misschien inderdaad wel
  beter geweest dat wij die informatie wel gekregen hadden.
  De heer Koekkoek:
  U hebt steeds het belang van een goede organisatie van de
  politie benadrukt: je kunt wel meer bevoegdheden geven, maar de
  organisatie moet deugdelijk zijn. Hoe is het in dit verband te
  verklaren dat de fractie van de VVD tegen de herziening van de
  Politiewet heeft gestemd, waarmee 148 gemeentelijke korpsen en de
  rijkspolitie werden omgezet in regionale korpsen? Dat was juist
  bedoeld om de organisatie van de politie te verbeteren.
  De heer Korthals:
  De bedoeling was ook goed, maar dat wil nog niet zeggen dat men
  erin geslaagd was. Naar onze opvattingen waren er te veel
  tekortkomingen om te zeggen dat die Politiewet goed was. Daarom
  hebben wij ertegen gestemd.
  De voorzitter:
  Bent u er nog steeds voorstander van om de Politiewet alsnog te
  wijzigen?
  De heer Korthals:
  Zoals u weet, hebben wij in het regeerakkoord afgesproken om
  gedurende deze kabinetsperiode niet aan de Politiewet te tornen en
  de knelpunten aan het eind van deze kabinetsperiode te
  inventariseren om wellicht in een volgende kabinetsperiode met een
  nieuwe politiewet te komen. De reden hiervan is dat wij het
  belangrijk vinden dat er rust aan het front komt en dat men
  eindelijk eens aan het eigenlijke werk toekomt, omdat naar het
  oordeel van de fractie van de VVD de knelpunten wel erg groot
  zijn.
  De heer Koekkoek:
  Welke knelpunten?
  De heer Korthals:
  De democratische controle van de politie, de ontwikkeling dat
  de politiekorpsen het idee hebben dat zij nogal zelfstandig kunnen
  opereren, met name in verhouding tot het openbaar ministerie. Om
  die reden heeft de VVD tijdens de algemene beschouwingen naar voren
  gebracht om reeds in 1996 die knelpunten te bekijken.
  De voorzitter:
  Vindt u in algemene zin dat de opsporingsmethoden die een
  inbreuk op de privacy maken, bij wet geregeld moeten worden?
  De heer Korthals:
  Er is geen sprake van dat het niet zou moeten. Dat vereist onze
  Grondwet. Als de Grondwet er niet zou zijn, is er nog artikel 8 van
  het EVRM-verdrag.
  De voorzitter:
  Hoe komt het dan dat de Kamer nooit zelfs maar gevraagd heeft
  om wetgeving over infiltratie, of zelf initiatieven hiervoor
  genomen heeft?
  De heer Korthals:
  Toen de infiltratie voor het eerst aan de orde kwam, in 1985,
  heeft de VVD al gesuggereerd om met wetgeving te komen. De regering
  heeft toen gezegd: laten wij het eerst bij wijze van experiment een
  tijd bekijken. Zij wist ook niet precies hoe het werkte en wilde
  later eens bekijken of wetgeving nodig was.
  De voorzitter:
  Dat is nooit gebeurd?
  De heer Korthals:
  Dat moet nu dus gaan gebeuren.
  De voorzitter:
  Een van de hoogleraren strafrecht die bij ons zijn verschenen,
  heeft gezegd dat de Kamer, de wetgever, op dit punt heeft zitten
  slapen.
  De heer Korthals:
  Slapen betekent dat wij niet door hadden wat er allemaal
  gebeurde.
  De voorzitter:
  Slapen betekent veel, maar in ieder geval niet doen wat je te
  doen hebt.
  De heer Korthals:
  Nee, dat is wat anders. Slapen wil zeggen dat het gewoon langs
  je heen gegaan is. Wij hebben wel degelijk de problemen
  geconstateerd. Je kunt je afvragen, zeker achteraf, of wij de goede
  maatregelen genomen hebben. Het verwijt van slapen vind ik echter
  niet juist.
  De heer De Graaf:
  Het geldt niet alleen voor uw fractie, maar voor vele fracties.
  U zegt op 8 september 1993, tijdens de behandeling van de
  strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen: “Mijn grootste
  zorg is inderdaad die duistere, grijze criminele sfeer, waar de
  politie maar wordt ingezet en waar wordt gewerkt met informanten en
  dergelijke. Dat baart mij daadwerkelijk grote zorgen.” U hebt enig
  voorspellend vermogen gehad.
  De heer Korthals:
  Helaas.
  De heer De Graaf:
  Ja, helaas.
  De heer Korthals:
  Helaas is bij dit soort dingen voor veel mensen het doel van de
  criminaliteitsbestrijding dermate hoog, dat men de andere kant van
  de medaille wel eens wat minder wil zien. Dit maakt het politiek
  ook moeilijk om ermee te opereren.
  De heer De Graaf:
  De Kamer heeft in april 1994 ertoe besloten dat er een
  parlementair onderzoek naar de opsporingsmethoden moest komen. U
  hebt eerder gesignaleerd dat het een groot probleem was, maar u
  hebt niet eerder aangedrongen op wetgeving, tenminste niet in de
  laatste jaren, of op een overzicht van wat er allemaal aan
  opsporingsmethoden werd gehanteerd.
  De heer Korthals:
  Bij datzelfde wetsvoorstel heb ik daarop aangedrongen; dat heb
  ik dus wel gedaan. In het verleden hebben wij eerder op wettelijke
  regelingen aangedrongen. Ik noemde al 1985, maar daarop kreeg ik
  direct het verwijt dat er vervolgens niets is gebeurd.
  De voorzitter:
  Het is geen verwijt. Het is een constatering.
  De heer De Graaf:
  Het gaat mij erom dat de Kamer als geheel het tot vorig jaar om
  allerlei redenen niet logisch of niet wenselijk vond om het geheel
  van de opsporingsmethoden, met name in de duistere, schimmige sfeer
  waarover u sprak, eens tegen het licht te houden. Is dat niet te
  beschouwen als een Kamer die wat in slaap gesust was?
  De heer Korthals:
  Ik maak er bezwaar tegen dat men altijd over d Kamer
  spreekt.
  De heer De Graaf:
  Nou ja, de meerderheid van de Kamer.
  De heer Korthals:
  De meerderheid van de Kamer, ja.
  De voorzitter:
  Hebt u op dit moment een inhoudelijk oordeel over de grenzen
  die gesteld moeten worden aan een efficint en effectief optreden
  van politie en justitie tegen zware criminaliteit? Waar liggen de
  grenzen voor u?
  De heer Korthals:
  Ik kan een paar algemene opmerkingen maken. In de eerste plaats
  vind ik dat de politie eigenlijk zo min mogelijk bijzondere
  bevoegdheden moet hebben. Als je haar al extra bevoegdheden geeft,
  zul je heel duidelijk moeten aantonen waarom dat is en welke
  belangen hierbij gegeven zijn. In de tweede plaats vind ik dat de
  politie zoveel mogelijk zichtbaar moet opereren, niet onzichtbaar.
  Je moet iets creren waardoor alles wat de politie doet, duidelijk
  zichtbaar is.
  De voorzitter:
  Alles?
  De heer Korthals:
  Zoveel mogelijk, niet alles. Dat laatste kan niet, denk ik. Dat
  is ook het moeilijke voor u: om in uw rapport die grenzen zoveel
  mogelijk aan te geven. Als het zo makkelijk was en ik het zou
  kunnen, had ik al eerder misschien een initiatiefwetsvoorstel
  ervoor gemaakt. Het is een ongelooflijk ingewikkelde zaak. Ik kan
  het niet een twee drie doen.
  De voorzitter:
  Waarom was er op 7 april 1994 wel een meerderheid te vinden
  voor de motie over een parlementair onderzoek naar
  opsporingsmethoden, waaruit deze commissie voortgekomen is, en niet
  voor het wegsturen van de ministers? Het laatste laat zich
  makkelijk beantwoorden, maar het eerste niet. Waarom wilde men toch
  wel weten hoe de methoden in elkaar staken?
  De heer Korthals:
  Ik denk dat het voor iedereen erg intrigerend was wat er
  gebeurde, dat iedereen het op zijn klompen aanvoelde dat het nogal
  merkwaardig was wat zich allemaal voordeed en dat men daarom een
  onderzoek ernaar wilde.
  De voorzitter:
  De fractie van de VVD wilde toen met andere oppositiefracties
  alleen een onderzoek naar de IRT-zaak.
  De heer Korthals:
  In eerste instantie, ja.
  De voorzitter:
  Waarom is dit veranderd in een algemeen onderzoek?
  De heer Korthals:
  Ik zou dat zo niet weten. Ik heb die motie niet opgesteld. De
  motie is wel besproken, maar ik denk dat u hiervoor weer bij de
  heer Dijkstal moet zijn.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil even terug naar de parlementaire controle op
  opsporingsmethoden. Vindt u, kijkend naar de toekomst, de commissie
  voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten of een vergelijkbare
  commissie een geschikt forum om vertrouwelijke informatie over
  opsporingsmethoden te parkeren? Of wilt u, als u bijvoorbeeld als
  woordvoerder over het rapport van deze commissie moet optreden,
  over alle gegevens kunnen beschikken?
  De heer Korthals:
  Ik denk dat u daar een punt hebt. Ik denk ten eerste dat alles
  altijd zoveel mogelijk in openbaarheid moet gebeuren en ten tweede
  dat het belangrijk is dat woordvoerders precies weten wat er op een
  bepaald onderwerp speelt. Het is nu makkelijk gezegd, maar ik denk
  dat de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten niet
  het meest gerede forum was om die informatie aan te verstrekken.
  Men wilde toen die geheime informatie ergens kwijt. Dat doet men
  het liefst aan de fractievoorzitters en die zitten gezamenlijk in
  die commissie.
  De heer Rouvoet:
  Wat was wel het gerede forum geweest?
  De heer Korthals:
  Je zou dan vertrouwelijk overleg moeten voeren, in eerste
  instantie met de woordvoerders die het aangaat, tenzij de
  staatsveiligheid zich hiertegen verzet.
  De voorzitter:
  Met de vaste commissie van Justitie dus.
  De heer Korthals:
  Dat zou dan de vaste commissie van Justitie zijn, ja.
  De heer Rouvoet:
  Vindt u dat wenselijk uit een oogpunt van het woordvoerderschap
  of vindt u dat er anders geen echte parlementaire controle is?
  De heer Korthals:
  Je maakt de parlementaire controle wel erg moeilijk. Ik denk
  dat een van de redenen om het derde deel niet vrij te geven, was
  dat de veiligheid van bepaalde personen ermee in gevaar kwam. Dat
  vind ik altijd nog een reden om er uitermate voorzichtig mee te
  zijn, te meer omdat ook ik weet dat er, helaas, nog wel eens wat
  uit de Kamer uitlekt.
  De heer Rabbae:
  Afgezien van verschillen in kwaliteit tussen kamerleden en hun
  assistentie, denkt u dat de Kamer in het algemeen voldoende ertoe
  in staat is, de wetgeving zodanig te doorgronden dat dit soort
  dingen niet meer gebeurt? Of zijn wij gewoon overgeleverd aan
  coalitiewetgeving en moeten wij daar gewoon genoegen mee
  nemen?
  De heer Korthals:
  Het initiatief voor wetgeving ligt bij de regering. Het gaat in
  de Kamer niet zozeer om de technische kant van de wet, maar om de
  politieke kant. Daar is de Kamer bij uitstek voor. Over de
  technische kant en de consequenties van de wet worden wij heel
  uitvoerig genformeerd van buitenaf. Daarover vragen wij in de
  Staatscourant opmerkingen aan instanties en mensen. Daarvoor sturen
  belanghebbenden brieven aan de Kamer. Ik meen dat wij daarmee
  voldoende vragen aan de regering kunnen stellen waardoor een
  wetsvoorstel afdoende kan worden behandeld. Er is best wat te
  zeggen voor versterking van de Kamer. De keerzijde daarvan is dat
  de Kamer dan minder politiek gaat opereren en zich meer puur op de
  wetgeving gaat richten. Dat heeft ook weer nadelen.
  De voorzitter:
  De Kamer is toch medewetgever? Zij moet toch in ieder geval
  genoeg weten op het terrein waarop zij wet geeft?
  De heer Korthals:
  Dat is zo. Ik meen dat wat dat betreft over het algemeen de
  kennis in de Kamer wel aanwezig is, zeker met de enorme achterban
  die je hebt. Je zit het niet in je eentje te doen, maar je hebt een
  partijcommissie en mensen in het land die je eens kunnen helpen en
  van advies kunnen dienen. Op die manier moet je eruit kunnen komen.
  Ik zeg dit omdat ik er tegenstander van ben om het apparaat van de
  Kamer geweldig uit te breiden. Daarbij kijken wij naar de Verenigde
  Staten, maar daar is het Congres in feite de wetgever. Dat heeft
  dus een heel andere taak en functie. Zoals wij het in Nederland
  doen, waar best tekortkomingen aan zitten, vind ik het in het
  algemeen goed lopen.
  De voorzitter:
  Vindt u ook voor het onderwerp dat wij nu bespreken, niet dat
  wij als Kamer uiteindelijk veel te weinig wisten? Wij hadden er
  geen notie van hoe het werkelijk werkte. Daarvoor moet je meer dan
  een halve dag op een politiebureau rondlopen.
  De heer Koekkoek:
  Of zeggen wij net als de heer Van Randwijck: het werd ons niet
  gemeld?
  De heer Korthals:
  Nee. Ik vind dat u er iets specifieker over moet zijn waarin de
  Kamer werkelijk te kort is geschoten. Als er dingen gebeurd zijn
  waarover wij ons allemaal een ongeluk schamen – ik ga ervan uit dat
  dit in uw rapport naar voren komt – ligt dat aan het feit dat
  mensen hun eigen grenzen zijn gaan oprekken of zelfs in strijd met
  de wet dingen hebben gedaan. Ik weet niet of een andere wijze van
  wetgeving iets helpt. Dat is een kwestie van controle op de
  organen.
  De voorzitter:
  Het is niet alleen een kwestie van een andere wijze van
  wetgeving, maar vooral van een andere wijze van controleren.
  De heer Korthals:
  Ja. Die controle op de justitieorganen moeten wij niet zelf
  doen. De feitelijke controle op de werkwijze van de politie kunnen
  de kamerleden of hun medewerkers niet zelf doen. Wij moeten als
  Kamer controleren dat er gecontroleerd wordt. Dat is onze
  taak.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u, als u terugkijkt vanaf 1982 tot 1995, dat de Kamer de
  ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken voldoende
  controleert op dit onderwerp?
  De heer Korthals:
  Wij controleren wel voldoende. Ter wille van het tot stand
  brengen van veel wetgeving wordt echter het beeld geschetst dat het
  allemaal niet zo’n vaart zal lopen en dat men het wel aan kan. Ik
  kom dan weer bij het vermogen, een beeld van de toekomst te hebben.
  Sommigen zullen denken: als het zo gezegd wordt, zal het wel. Ik
  blijf echter vaak met de achterdocht zitten dat het zo niet zal
  lopen. De concrete feiten daarover kom je pas na verloop van tijd
  te weten. De les moet zijn dat wij niet te optimistisch moeten zijn
  in de verwachtingen bij het tot stand brengen van wetten.
  De voorzitter:
  Mijnheer Korthals, dank u wel. Sluiting 16.55 uur


  Inhoudsopgave en zoeken