• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. A. Patijn

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 85

  6 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 6 november 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr. A.
  Patijn
  Aanvang 17.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer A. Patijn, geboren op 15
  oktober 1946 te Ermelo. Ook de heer Patijn wil ik onze
  verontschuldigingen aanbieden, voor het feit dat zijn verhoor meer
  dan een uur te laat begint. Mijnheer Patijn, de door u af te leggen
  belofte luidt: Ik beloof de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid te zeggen.
  De heer Patijn:
  Dat beloof ik!
  De voorzitter:
  Mijnheer Patijn, u bent raadadviseur bij de Stafafdeling
  wetgeving publiek recht. Is die titel niet geheel juist?
  De heer Patijn:
  Inmiddels, sinds de reorganisatie, is het raadadviseur bij de
  Directie wetgeving. De naam die u gebruikte is van voor de
  reorganisatie.
  De voorzitter:
  Maar u houdt zich als wetgevingsjurist specifiek bezig met de
  terreinen die ook de commissie bezighouden.
  De heer Patijn:
  Waar ik mee bezig ben raakt het terrein van de commissie. De
  invalshoek vanuit het verleden is eigenlijk, dat ik de Wet
  computercriminaliteit heb gemaakt. Vanuit die achtergrond ben ik
  vooral met technische aangelegenheden bezig geweest. Zo ben ik
  betrokken geraakt bij de vraag naar de technische hulpmiddelen die
  de politie gebruikt. Zo kwam ik ook bij het wetsvoorstel
  richtmicrofoons. De vraag van het afleveren en doorleveren van
  drugs is een stuk van de wetgeving waarmee ik niet te maken
  heb.
  De voorzitter:
  Maar dat is nooit in de wetgeving gekomen.
  De heer Patijn:
  Nee!
  De voorzitter:
  U hebt ook een pleidooi gehouden, onder andere in het
  Nederlands Juristenblad, voor een wettelijke vastlegging van het
  instituut criminele inlichtingendienst, CID.
  De heer Patijn:
  Ja!
  De voorzitter:
  Mag ik, voordat u daaraan begint, weten wat u eigenlijk weet
  van de praktijk van de CID?
  De heer Patijn:
  Ik heb ook te maken met privacywetgeving en met de Wet
  politieregisters. Vanwege mijn betrokkenheid bij de Wet
  politieregisters heb ik wel contacten met CID-mensen. Het ging
  daarbij vooral om vragen als wat men mag opslaan en hoe het zit met
  het verstrekkingenregime. Ik heb een demonstratie bij de CID gehad
  van de soort informatie die er al in zit. Op themadagen over CID’s
  heb ik betogen gehouden hoe de wetgeving er uit zou kunnen
  zien.
  De voorzitter:
  Heeft u nu het idee dat u weet hoe het werkt in de
  praktijk?
  De heer Patijn:
  Wat betreft de opslag van gegevens en de soort gegevens die
  erin zitten wel. Wat betreft de vergaring van gegevens die erin
  komen en hetgeen bekend is geworden als opsporingsmethoden in het
  CID-traject ben ik slechts op de hoogte gebracht door de
  publiciteit rond de commissie.
  De voorzitter:
  Verder niet?
  De heer Patijn:
  Nee!
  De voorzitter:
  Had u daarvoor wel eens de neiging om te zeggen: nu ga ik naar
  het politiebureau en nu ga ik eens een paar dagen met de dames en
  heren meelopen?
  De heer Patijn:
  Nee, het initiatief ging nooit van mij uit. Er leefden altijd
  vragen bij de politie. Mag het wel? Zit het allemaal goed? Dan werd
  je uitgenodigd door de beleidsafdeling om eens mee te gaan, omdat
  er allerlei juridische problemen en onduidelijkheden waren. In het
  begin kun je dan een aantal problemen oplossen. Ik vond het wel
  goed dat de politie kennelijk met vragen leefde, zorgen had over de
  rechtmatigheid en contact zocht met het departement. Ik heb nooit
  zelf het initiatief genomen om er achterheen te gaan. Ik moet
  natuurlijk de situatie vermijden, dat ik zelf een soort
  politieagent ben die gaat kijken of de wetgeving wel goed wordt
  nageleefd. Dat is een rol die ik moet vermijden.
  De voorzitter:
  Maar u moet toch wel weten wat er gebeurt in de praktijk?
  De heer Patijn:
  Als ik wetgeving in ontwerp maak, stuur ik die wetgeving om
  advies naar de mensen die ermee moeten werken, naar politie en
  openbaar ministerie. Als ik zelf met het oog op wetgeving
  informatie wil hebben, ga ik wel praten met de politie. Zolang nog
  niet is besloten dat er wetgeving moet komen, ligt het niet op mijn
  weg om daar achterheen te gaan. Dat zou men mij niet in dank
  afnemen.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel. Heeft u wel eens een uitdraai gezien van
  een CID-register? Hebt u gezien wat erin staat?
  De heer Patijn:
  Ik heb op het beeldscherm wel eens gezien wat erin staat, op
  een terminal.
  De voorzitter:
  Is u toen opgevallen dat het eigenlijk een heleboel verhaaltjes
  zijn? Als je de CID-regeling ziet, staat er keurig de naam van
  mijnheer, geboortedatum etc., contact, automobiel; maar zo is het
  natuurlijk niet. Er staat: ging op stap, zag vrouwtje, ging verder,
  bezocht snackbar; en ga zo maar door.
  De heer Patijn:
  Er staan hele verhalen in, ja. Ik heb het toen wel gezien.
  Nogmaals, ik maak wetten en daarvoor moet ik informatie vergaren.
  Maar ik moet mij ertegen hoeden om waarschuwend met het vingertje
  omhoog te staan van: ik denk dat dat niet mag. Het is de rechter
  die de wetten interpreteert. Het is het openbaar ministerie dat als
  bevoegd gezag kijkt of de politie het goed doet. Ik heb mij er
  steeds tegen gehoed, in een situatie te komen waarin ik degene zou
  zijn die zegt dat wat men doet niet mag.
  De voorzitter:
  Hebt u wel eens gevraagd hoe ze informanten runnen en zo, hoe
  dat in zijn werk gaat, om de rechtmatigheid daarvan te
  beoordelen?
  De heer Patijn:
  Nee, dat is een aspect van de informatie-inwinning. Ik zei
  zojuist al dat ik alleen met de opslag en met de verstrekkingen te
  maken heb gehad. Later ben ik, niet zozeer omdat ik met CID’s bezig
  was, maar omdat ik het wetsvoorstel richtmicrofoons had gemaakt,
  wel eens bij de politie geweest. Daar heeft men mij laten zien hoe
  peilbakens werkten, met de vraag of dat wel mocht. In die zin wist
  ik wel, dat de politie informatie vergaarde voor CID-doeleinden
  door peilbakens uit te zetten. Of dat nu voor CID was of voor
  opsporing was niet duidelijk.
  De voorzitter:
  Dat wist u dus omdat men het aan u vroeg en niet doordat u het
  aan hen vroeg.
  De heer Patijn:
  Nee, men vroeg aan mij: mag dat nu eigenlijk wel?
  De voorzitter:
  Maar naar dingen die u niet gevraagd zouden zijn heeft u nooit
  gevraagd. Op wiens weg ligt het nu wel op een departement om
  erachter te komen wat je eventueel wilt regelen?
  De heer Patijn:
  Het openbaar ministerie gaat over wat wel en niet mag bij de
  politie. Daar ga ik niet over. Er komen wel eens vragen vanuit het
  openbaar ministerie of van de politie of wij ook wetgeving willen
  maken. Als de minister dat overneemt, dat verzoek honoreert, komt
  bij de Afdeling wetgeving de mededeling dat er een dergelijke
  regeling moet komen. Het wetsvoorstel richtmicrofoons was daar een
  voorbeeld van. Dat was toegezegd in een beleidsnota. Dan moet die
  toezegging worden gehonoreerd en maak je een wetsvoorstel. Het komt
  ook voor dat er door Wetgeving voorstellen worden gedaan.
  “Minister, is het niet nodig op een bepaald gebied een wetsvoorstel
  te entameren of een commissie in te stellen die dat bekijkt?” Als
  de minister dat overneemt, wordt een initiatief tot wetgeving
  gehonoreerd. De Commissie computercriminaliteit was daar een
  voorbeeld van. De initiatieven die leiden tot wetgeving zijn heel
  divers. Zij komen van heel verschillende kanten.
  De voorzitter:
  Mag ik u nog een vraag stellen over de richtmicrofoons? Heeft u
  in de veronderstelling geleefd, dat het ging om een man of een
  vrouw die een pijp naar buiten houdt?
  De heer Patijn:
  Ik ben inderdaad begonnen met die veronderstelling, maar die is
  al vrij gauw verdwenen. Ik begreep dat die richtmicrofoons als
  zodanig, die lange pijpen, niet bruikbaar waren. Dat kon alleen in
  een bos, als het windstil was. Dat is niet de gebruikelijke plaats
  waar criminelen zich ophouden. Ik begreep dat het om bugs ging. Ik
  had een voorstel gemaakt dat voor de rechter-commissaris de
  bevoegdheid te openen om het bevel te geven dat er met
  richtmicrofoons…
  De voorzitter:
  Als zodanig genoemde richtmicrofoons?
  De heer Patijn:
  Met technische hulpmiddelen! Dat is eigenlijk een betere term.
  Er kon worden afgeluisterd met technische hulpmiddelen. Uit de
  rapportage na inwinning van adviezen over het ontwerp bleek mij,
  dat er een behoefte was om plaatsen te kunnen betreden, om bugs te
  kunnen plaatsen. Toen gingen mijn ogen eigenlijk pas open. Men
  wilde plaatsen kunnen betreden, loodsen, kantoren. Er is nog een
  probleem geweest of ook woningen moesten worden betreden, om daar
  bugs te plaatsen. Op advisering van OM en politie is dat alsnog in
  het wetsvoorstel opgenomen. Het staat nu in het wetsvoorstel dat
  bij de Eerste Kamer ligt.
  De voorzitter:
  U kreeg als het ware eerst een opdracht over richtmicrofoons.
  Zo heette het toen om wat politie en justitie ervan zeiden. Dat
  werd uitgebreid tot bugs, binnentreden etc.
  De heer Patijn:
  Dat is juist.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Patijn, u zegt dat u wetten maakt. U geeft aan dat u
  een impuls krijgt van het openbaar ministerie, maar ook zelf
  initiatieven neemt om ergens wetgeving over voor te bereiden. U
  noemde daarbij niet impulsen uit de politiek, vanuit de Tweede
  Kamer. Is dat relatief onbeduidend op het terrein van de
  opsporingsmethoden?
  De heer Patijn:
  Nee, geenszins! Integendeel! Eigenlijk noemde ik het niet omdat
  het vanzelfsprekend is.
  De heer Rouvoet:
  U krijgt een aantal signalen?
  De heer Patijn:
  Er kunnen in antwoord op kamervragen toezeggingen worden
  gedaan, of de Kamer vraagt om wetten bij een beleidsbegroting. Dat
  is een van de belangrijke bronnen van wetgeving.
  De heer Rouvoet:
  Kunt u voorbeelden geven van voorstellen die u naar aanleiding
  van eigen ideen voor wetgeving hebt ontwikkeld, die het niet
  gehaald hebben, op het terrein van de opsporing?
  De heer Patijn:
  De heer Suyver heeft hier vanmorgen uiteengezet – ik heb dat
  kunnen volgen – dat in december 1989, vlak na het aantreden van
  minister Hirsch Ballin, hem voorstellen bereikten om de observatie
  te regelen. In een gesprek dat ik met hem had heb ik hem dat toen
  gezegd. Ik wist dat de Hoge Raad allerlei bevoegdheden inlas in de
  politietaak.
  De voorzitter:
  Nu artikel 2, toen nog artikel 28!
  De heer Patijn:
  Inderdaad! Ik wist dat daar kritiek op was in de literatuur. Ik
  kan mij best voorstellen, dat de rechter in een concrete zaak voor
  de mogelijkheid staat die zaak te laten ploffen, maar ook een
  bepaalde wettelijke bepaling zo kan interpreteren dat die een
  bevoegdheid geeft. Het lijkt mij niet een vrijbrief, zeker als er
  kritiek op is in de literatuur en ook met het oog op de
  jurisprudentie van Straatsburg, voor de wetgever om dan maar niets
  te doen. In het regeerakkoord was besloten dat er een nieuwe
  Politiewet zou komen, in verband met de reorganisatie.
  De voorzitter:
  Het regeerakkoord ’89!
  De heer Patijn:
  Het regeerakkoord ’89! Dat leek mij een goed moment. De Hoge
  Raad las het in de taakopdracht aan de politie. Er zou een nieuwe
  Politiewet komen. In die Politiewet kon dan de door de Hoge Raad
  impliciet aanwezig geachte bevoegdheid worden gexpliciteerd. De
  heer Suyver heeft vanmorgen gezegd, dat hij dat moment niet
  geschikt achtte om met een dergelijke regeling te komen. Ik had
  toen vooral de observatie voor ogen. Ik wist dat die intensief
  plaatsvond, en ook dat het met peilbakens gebeurde. Mijn vrees was,
  dat de rechter op een goed moment zou zeggen dat het in strijd was
  met de privacy.
  De heer Rouvoet:
  Dan ging het dus specifiek om observatie met behulp van
  technische middelen.
  De heer Patijn:
  Precies! Overigens is mijn vrees niet bewaarheid geworden, want
  er zijn uitspraken van rechters die zeggen dat het goed is.
  De voorzitter:
  Zegt u nu dat de jurisprudentie in feite het karakter draagt
  van: laten wij maar zien hoe de zaken nog te redden zijn?
  De heer Patijn:
  Er zijn twee aspecten. Het eerste is dat er een inbreuk is op
  een grondrecht. Het meest algemeen zijn artikel 10 van de Grondwet
  met daarin het recht op privacy, met de invulling die het Europese
  Hof te Straatsburg aan artikel 8 van het EVRM heeft gegeven.
  Inbreuk op een grondrecht is verboden, tenzij er een wettelijke
  basis is. Je moet dus een wettelijke basis maken. Ik was toen van
  oordeel dat een intensieve observatie zoals een observatie met
  peilbakens wel eens beoordeeld kon worden als inbreuk op de
  privacy. Als je dat wilt, moet je het wettelijk regelen. Een ander
  aspect is, dat de politie allerlei dingen doet die geen inbreuk
  zijn op grondrechten. Het runnen van een informant lijkt mij daar
  een voorbeeld van. Als dat een vorm van strafvordering is, zou je
  kunnen zeggen dat de politie dat eventueel kan zonder wettelijke
  basis, maar het is misschien toch goed om de burger in het Wetboek
  van Strafrecht te laten zien hoe wij met hem omgaan. Je kunt denken
  aan artikel 107 van de Grondwet, dat de wetgever de opdracht geeft
  om strafvordering te regelen in een wetboek. Je hebt dus enerzijds
  bevoegdheden waarvan je kunt zeggen, dat wij ze moeten regelen,
  omdat er anders inbreuk wordt gemaakt op een grondrecht, en dat mag
  niet. Je hebt anderzijds handelwijzen van strafvorderlijke organen
  waarvan je zegt, dat het uit een oogpunt van behoorlijke wetgeving
  goed is om die in een wet neer te leggen, zonder dat dit direct
  nodig is omdat er een inbreuk op een grondrecht is.
  De heer Koekkoek:
  Is uw advies in december 1989 aan de minister voorgelegd?
  De heer Patijn:
  In december 1989 heb ik mij erbij neergelegd, dat de heer
  Suyver daar geen behoefte aan had. Ik verkeerde toen in de
  veronderstelling, dat hij het niet op prijs zou stellen dat ik
  langs hem heen naar de minister zou gaan.
  De voorzitter:
  Dat stellen hogeren nooit op prijs, maar dan kun je het toch
  nog wel doen.
  De heer Patijn:
  Ik heb later, in juli 1992, in het kader van de behandeling in
  de ministerraad van het wetsvoorstel afluisteren met een technische
  hulpmiddel, de minister in een nota waarin allerlei punten aan de
  orde komen aan het slot toch nog eens gewezen op het gevaar dat er
  inbreuk op privacy zou worden geoordeeld door de rechter, wanneer
  de observatie met met name technische hulpmiddelen niet wettelijk
  zou worden geregeld. Er bleven mij geluiden bereiken dat het niet
  lekker zat. Minister Hirsch Ballin heeft die nota gezien. Hij heeft
  allerlei aantekeningen op de nota gemaakt. Op dit onderdeel heeft
  hij geen aantekening gemaakt. Ik heb dat opgevat als een
  bevestiging van wat de heer Suyver twee jaar eerder had gezegd. Ik
  heb ook afgezien van verder aandringen. Ik moet er ook op letten
  dat ik niet drammerig overkom.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Patijn:
  Dat wordt niet van de wetgever verwacht.
  De voorzitter:
  Niet drammerig overkomen als wetgever!
  De heer Patijn:
  Ik zat in een situatie waarin ik met enig wantrouwen bekeken
  werd, alsof ik voor de politie allerlei vormen van opsporing
  onmogelijk maakte. In een sfeer van wantrouwen moet je wat je naar
  voren brengt doseren.
  De voorzitter:
  Men vond u een beetje lastig?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer Koekkoek:
  Ik stelde de vraag ook omdat de heer Hirsch Ballin eerder, in
  een andere hoedanigheid dan die van minister, ervoor gepleit heeft
  de bevoegdheden van de politie zo specifiek mogelijk te
  omschrijven. Wat dat betreft verbaast het mij enigszins, dat uw
  opvatting in december 1989 niet doorgekomen is. Gelet op het
  verleden van de minister zou u een willig oor gevonden moeten
  hebben. Was dat u bekend?
  De heer Patijn:
  Ik kende de heer Hirsch Ballin voordat hij minister werd en ik
  wist ook van zijn opvattingen. Ik kende geschriften. Ik heb
  congressen bijgewoond waar hij sprak. In de hoedanigheid van
  hoogleraar zette hij andere accenten dan als minister.
  De heer Rouvoet:
  Vindt u in het algemeen, als u bekijkt wat er aan wetgeving op
  het terrein van bestrijding van de zware georganiseerde
  criminaliteit de afgelopen jaren is geweest, dat er een balans is
  tussen bevoegdheden en instrumenten en de meer rechtsbeschermende
  regelgeving?
  De heer Patijn:
  Het is aan de politiek, en niet aan een ambtenaar van de
  Afdeling wetgeving, om te bepalen hoe die balans moet uitvallen. Ik
  heb er minder moeite mee of de balans naar de ene kant uitvalt of
  naar de andere kant. Je ziet de slingerbeweging. Als ambtenaar
  probeer je alleen, ervoor te zorgen dat de slinger niet zover
  uitslaat dat het schip uit het lood slaat. Waar ik nu problemen mee
  heb, is dat er allerlei dingen door de politie gebeuren waarvan men
  zei, dat die politiek gewenst waren, maar waartoe door de politie
  zelf werd besloten. Ik had problemen met de procedure van
  besluitvorming. Ik kan daar misschien een voorbeeld van noemen. Er
  waren CID-subjecten. Dat was allemaal in het Besluit
  politieregisters opgeschreven. Dat is via de Raad van State AMvB
  geworden. Het ligt keurig vast. Er bestaat regelgeving voor het
  opslaan van gegevens over CID-subjecten. Akkoord, maar dan komt er
  plotseling een fenomeenonderzoek. Dan zeg ik: waar staat dat? Het
  is noodzakelijk voor de uitvoering van de politietaak, maar in
  artikel 27 Strafvordering is er het verdachtebegrip. Wanneer iemand
  verdachte is, kunnen strafvorderlijke dwangmiddelen tegen hem
  worden uitgeoefend. Wanneer hij dat niet is, is hij gevrijwaard.
  Dat is de keerzijde. Ik had bij de Wet politieregisters altijd het
  idee, dat er gegevens opgeslagen mogen worden over meer mensen dan
  alleen over verdachten, maar dat het algemene criterium is, dat het
  noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van politietaken. Ik had
  het aldus begrepen, dat wanneer het niet nodig is voor de
  uitvoering van politietaken iemand gevrijwaard is van registratie
  door de politie. Dan word je plotseling geconfronteerd met het
  fenomeen van het fenomeenonderzoek. Ja maar, zei de politie, dat is
  hoog nodig, want anders kunnen wij niet werken. Dat had ik nooit
  aldus begrepen. Ik vond het best als zij dat zo wilde. Ik heb geen
  oordeel over de balans tussen rechtsbescherming en regelgeving. De
  politie moet dat echter tijdig naar voren brengen, zodat wij het
  kunnen regelen.
  De heer Rouvoet:
  Had u dan het gevoel dat de lijnen tussen de politie en de
  beleidssectoren op het departement, de Directie politie
  bijvoorbeeld, te kort zijn en dat u daar als wetgever buiten staat
  of in een te laat stadium bij komt?
  De heer Patijn:
  In een te laat stadium! De contacten tussen politie en
  beleidsafdeling zijn van dien aard, dat de beleidsafdeling zegt:
  laten wij Patijn erbij halen. De beleidsafdeling haalt mij erbij
  als de politie met vragen zit of het allemaal wel mag. Ik zit dan
  in een positie waarin ik niet kan zeggen dat het niet mag. Anders
  klaagt de politie tegen de minister en zegt: wij mogen niet meer
  opsporen. In die situatie moet ik mij niet begeven.
  De heer Rouvoet:
  Misschien kunnen wij een concreet voorbeeld nemen. Van de Nota
  georganiseerde criminaliteit van 1992 hebben wij eerder een aantal
  mensen gevraagd, of het niet een heel instrumentele nota is
  geworden, waarbij normeringswetgeving eigenlijk ontbreekt. Hoe zijn
  de rol en de inbreng van uw afdeling eigenlijk geweest bij die
  nota?
  De heer Patijn:
  Heel summier!
  De heer Rouvoet:
  Heel summier?
  De heer Patijn:
  Ja! Het is een beleidsnota. Het beleid zegt: dit en dat moet
  gebeuren. Vervolgens moeten wij regels maken. Die regels moeten wij
  zoveel mogelijk conform het recht maken. Voor het wetsvoorstel
  richtmicrofoons kreeg ik op tafel…
  De heer Rouvoet:
  Daar wil ik het straks nog over hebben, maar nu even specifiek
  over deze nota. Hebt u wel geprobeerd om daar inbreng in te hebben
  of was daar onvoldoende ruimte voor?
  De heer Patijn:
  Ik moet in mijn herinnering graven wat anderen van de Afdeling
  wetgeving daar mee gedaan hebben. Ik heb haar zelf niet gehad. Het
  lag ook niet direct op mijn weg.
  De heer Rabbae:
  Stel dat u die mogelijkheden wel zou hebben gehad, wat had u
  dan ingebracht?
  De heer Patijn:
  Wanneer de beleidsafdeling bepaalde bevoegdheden wenst om
  effectief te kunnen optreden, is het niet aan ons om daar “neen”
  tegen te zeggen. Ik zeg dan echter wel hoe dat ingekaderd moet
  worden. Dan probeer je zo precies mogelijk de criteria voor de
  rechtsbescherming te omschrijven. Je probeert ook de procedures die
  worden gehanteerd bij de interpretatie van de criteria zo
  zorgvuldig mogelijk te laten zijn. De eerste de beste politieman
  moet niet over een heel vaag criterium kunnen oordelen. Of hij
  krijgt een heel concreet criterium f bij een vaag criterium wordt
  het niveau hoger in de besluitvorming, bijvoorbeeld bij de
  rechter-commissaris, neergelegd.
  De heer Rouvoet:
  Heeft uw summiere inbreng ergens in geresulteerd? Zijn er
  elementen in de nota terug te vinden waarvan u zegt: dat komt
  gelukkig bij ons vandaan; dat hebben wij ingebracht voordat het
  kamerstuk gedrukt werd?
  De heer Patijn:
  Wat er van de Afdeling wetgeving exact in is gekomen weet ik
  niet. Ik ben er zelf niet bij betrokken geweest.
  De voorzitter:
  U was nog bezig met een voorbeeld van het wetsvoorstel inzake
  direct afluisteren in relatie tot de nota over georganiseerde
  criminaliteit.
  De heer Patijn:
  In het verlengde van het wetsvoorstel over
  computercriminaliteit dat ik had gemaakt, kreeg ik de beslissing op
  tafel dat er een wetsvoorstel richtmicrofoons zou komen. Ik vond
  het een heel ingrijpend en vergaand middel, maar de toezegging was
  al uit. Ik heb bij mijzelf gedacht, dat ik het dan ook met alle
  rechtswaarborgen maximaal moest dichttimmeren. Dat heb ik gedaan.
  Een belangrijk punt is in de parlementaire behandeling niet zo naar
  voren gekomen. Aan het slot staat, dat de rechter-commissaris open
  aanwijzingen kan geven over de wijze waarop de bevoegdheid wordt
  uitgeoefend. Voor een telefoontap is het welles-nietes. Er wordt
  wel of niet een tap geplaatst. Je kunt je dat passief voorstellen
  als de wasknijper op de kabel. Als de wasknijper erop zit, komt het
  signaal door bij de politie. Zit hij er niet op, dan komt het
  signaal niet door. Er zijn geen modaliteiten voor aftappen. Dat heb
  je bij afluisteren wel. Dat kun je op allerlei manieren doen,
  bijvoorbeeld door het betreden van plaatsen. Het gaat er ook om hoe
  je die plaatsen betreedt en welke technische middelen je gebruikt.
  Ik heb daar, vanuit het oogpunt dat het als het dan moet, het met
  zoveel mogelijk rechtswaarborgen moet worden omkleed, voor de
  rechter-commissaris de bevoegdheid opgenomen om de modaliteit van
  de uitvoering aan te geven. Het leek mij dat de rechter-commissaris
  in het verlengde daarvan een terugkoppeling kon vragen. Hoe heb je
  dat gedaan? Loopt het nu? Hij houdt controle op wat er feitelijk
  gebeurt. Dat is iets heel anders dan een telefoontap.
  De voorzitter:
  Bent u toen nog een discussie aangegaan over het principe van
  de pro-actieve fase en wat die dan precies inhield?
  De heer Patijn:
  Ik herinner mij wel hoe dat ging. Ik wist dat de telefoontap
  uit het gerechtelijk vooronderzoek zou komen. Dat was het voorstel
  van de commissie-Moons, waarin een collega van mij zat. Ik wist ook
  dat in de praktijk de telefoontap feitelijk onomstreden pro-actief
  werd gebruikt, in die zin dat er altijd wel een strafbaar feit is
  waarom je de telefoontap kunt geven. De wettelijke basis klopt dus.
  Het kwam vaak voor dat het doel van de tap was, iemand die iets
  beraamde in de gaten te houden. Ik wist dat de
  rechters-commissarissen dat wisten en er een tap voor afgaven. Het
  OM wist het. Het was onomstreden. Als het gebeurde en niemand er
  moeite mee had, leek het mij toch fatsoenlijk om dat ook op te
  schrijven. Ik heb toen in het wetsvoorstel direct afluisteren met
  technische hulpmiddelen opgenomen, dat het niet alleen kon gebeuren
  ten aanzien van verdachten, maar ook ten aanzien van feiten die
  beraamd werden. Ik deed dat vanuit het idee, dat het de wetgever
  betaamt het volk te laten zien wat wij doen. De Raad van State is
  er overheen gevallen. Die zei: als je dat doet, moet het een
  afzonderlijke afdeling worden. Wij kregen het advies van de Raad
  van State terug en stelden vast, dat het misschien wel een aardig
  idee was. Wij hebben een aparte afdeling gemaakt in Strafvordering.
  Dat staat in het wetsvoorstel, voor de pro-actieve fase. Wij zagen
  dat eigenlijk als een kristallisatiepunt, waarin ook allerlei
  andere bevoegdheden zouden kunnen worden opgenomen. De eerste die
  zou worden opgenomen was de telefoontap. Die zou uit het
  gerechtelijk vooronderzoek komen. Dat is ook overgenomen in het
  wetsvoorstel van de commissie-Moons.
  De voorzitter:
  Dat is het wetsvoorstel gerechtelijk vooronderzoek.
  De heer Patijn:
  Ja! Wij zagen het als een aanslibpunt, als een
  kristallisatiepunt voor allerlei andere bevoegdheden, waarbij wij
  toen met name dachten aan de observatie. Daar is toen een hele
  discussie over gekomen, want ik was mij er wel van bewust, dat het
  een inbreuk was op een soort dogmatiek, op de afspraak dat
  strafvordering alleen ten aanzien van verdachten geldt, ten aanzien
  van vermoedens van strafbare feiten. Het leek mij toch, dat
  maatschappelijke behoefte op een gegeven moment zwaarder moet wegen
  dan juridische dogmatiek. Ik heb Hirsch Ballin uitvoerig
  uiteengezet dat het een inbreuk op de dogmatiek was, dat er
  bezwaren waren. Ik wist dat de commissie-Moons er eigenlijk nog
  niet helemaal uit was. Daar heb ik hem ook op gewezen, maar hij
  heeft ervoor gekozen om, hoewel de commissie-Moons er nog niet
  helemaal uit was, het toch op te nemen. Het is aldus in het
  wetsvoorstel neergelegd.
  De voorzitter:
  Alleen voor dat specifieke puntje!
  De heer Patijn:
  Maar met de gedachte, dat het een aanslibpunt was voor berhaupt
  een dogmatische inbreuk op het beginsel van 27 Strafvordering.
  De voorzitter:
  Zou het, als u werkelijk wilde aangeven dat het een principile
  doorbraak was, niet in de rede gelegen hebben dat er een artikel
  27a kwam, of 26q?
  De heer Patijn:
  Dan heb je wel het gevaar, dat allerlei bestaande bevoegdheden
  in Strafvordering er ook voor de pro-actieve fase komen. Wij hebben
  het juist willen doseren voor bepaalde opsporingsmiddelen. Wanneer
  het begrip pro-actief kon worden gebruikt, is heel restrictief
  opgeschreven. Aanvankelijk dachten wij aan CID-subjecten, maar
  CID-subjecten zijn n georganiseerde criminaliteit n aard en
  frequentie van het misdrijf waarmee inbreuk wordt gemaakt op de
  rechtsorde. “Aard en frequentie van het misdrijf” is een zacht
  criterium. Dat vonden wij te ver gaan. Met het bezwaar van een
  verdere begripsdifferentiatie en het bezwaar dat wetten
  ingewikkelder worden, hebben wij er toch voor gekozen om een
  strakker criterium op te nemen voor de pro-actieve fase, namelijk
  het betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit. Met het
  amendement-Stoffelen is dat door de Tweede Kamer aangescherpt tot
  “deelnemen” aan georganiseerde criminaliteit. Wij dachten toen dat
  met dit criterium verder bepaalde indringende opsporingsmethoden
  konden worden beoordeeld. Een algemene bepaling bij artikel 27a
  Strafvordering zou betekenen, dat je de hele ceel van bevoegdheden
  zou uitbreiden. Dat leek ons toch een erg groot bezwaar.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u in dit verband ook in juli 1992 de uitvoerige nota aan
  de minister geschreven?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer Koekkoek:
  Weet u nu wat er met die nota is gebeurd?
  De heer Patijn:
  Ja, die heb ik terug gekregen, met een hoop aantekeningen, maar
  niet op dit punt.
  De heer Koekkoek:
  Is er besluitvorming geweest om niet een brede regeling te
  maken?
  De heer Patijn:
  Ik heb de twijfel van de minister opgevat als een bevestiging
  van het standpunt van de heer Suyver twee jaar voordien.
  De heer Koekkoek:
  Weet u of er behalve door de minister bijvoorbeeld in de
  ministerraad een standpunt over ingenomen is of in overleg met
  andere departementen?
  De heer Patijn:
  Ik neem aan dat ik dat stellig gehoord zou hebben. Ik heb daar
  niets over gehoord.
  De voorzitter:
  Dat is nooit verder gekomen.
  De heer Patijn:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Dat kunnen wij aan de minister vragen.
  De heer Patijn:
  Ja, die zal het beter weten dan ik.
  De heer Rouvoet:
  Voor mijn begrip: zijn er los van hetgeen is besproken door de
  commissie-Moons voor het eerst voor een wetsvoorstel direct
  afluisteren concrete voorstellen gekomen voor de pro-actieve fase?
  Waren die aanvankelijk zeer beperkt en zijn zij later – daar komen
  wij nog wel op – verbreed? Was het de eerste keer dat er concrete
  voorstellen voor de pro-actieve fase zijn gedaan? Of moeten wij
  daarvoor verder terug?
  De heer Patijn:
  Ik weet dat de commissie-Moons er ook over gesproken had.
  De heer Rouvoet:
  Heeft de commissie-Moons een regeling van de pro-actieve fase
  in haar geheel op de agenda gehad? Is die later van de agenda
  afgevoerd?
  De voorzitter:
  De commissie-Moons is een commissie onder leiding van een
  oud-president van de Hoge Raad, die de herziening van het Wetboek
  van Strafvordering ter hand moest nemen. Zo zeg ik het toch
  goed?
  De heer Patijn:
  Ik heb zelf geen deel uitgemaakt van de commissie-Moons. Ik had
  contact met de secretaris ervan, die ook bij Wetgeving zat. Hij
  vertelde mij dat er een gesprek over was geweest. Hij had bezwaar
  tegen mijn aanpak, omdat het gesprek nog onvoldoende was
  uitgekristalliseerd. Ik heb verder niet gehoord dat de
  commissie-Moons er iets mee gedaan heeft.
  De heer Rouvoet:
  Ik meende dat begrepen te hebben uit het verhoor van de heer
  Wooldrik. Die zei dat de commissie-Moons ermee bezig was geweest,
  maar dat er al een ambitieus wetgevingsprogramma was. De
  pro-actieve fase kon er niet in haar geheel bij. Dat is toen
  overgelaten aan de Hoge Raad. Ik zeg het even heel kort.
  De heer Patijn:
  Als hij dat zegt, zal het wel zo zijn.
  De heer Rouvoet:
  Het was niet heel duidelijk. Daarom vraag ik u nog een keer of
  ook bekend is vanuit de Afdeling wetgeving of er plannen of
  concrete voorstellen zijn geweest, voor het wetsvoorstel direct
  afluisteren.
  De heer Patijn:
  Het enige dat ik heb begrepen van de secretaris van de
  commissie-Moons is, dat de vraag of met name observatie nu in de
  Politiewet of in het Wetboek van Strafvordering moest, in de
  commissie aan de orde is geweest, maar niet is opgelost. Die
  discussie was er ook in Duitsland, maar daar heeft het te maken met
  federale problemen.
  De heer Rouvoet:
  Dan is er de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
  direct afluisteren. Er is een nota van uw hand die u zojuist
  noemde, van juni 1992. In het voorjaar 1993 spreekt u, als ik het
  goed heb samen met de heer Van der Beek, in een nota over
  verbreding van de pro-actieve fase in relatie tot het wetsvoorstel
  direct afluisteren.
  De heer Patijn:
  De nota van juli 1992 heeft dus in niets geresulteerd.
  Onafhankelijk daarvan kwam de heer Van der Beek op het departement,
  als gedetacheerd officier van justitie. Hij vond toen dat het wel
  nodig was om iets te laten gebeuren. Vanuit de beleidsafdeling
  heeft hij toen aan de minister, in overleg met mij, een nota
  voorgelegd, waarin stond dat er wetgeving op dit punt moest komen.
  Toen is er eigenlijk een ommezwaai gekomen, in de zin dat toen
  besloten is om het wel te doen.
  De heer Rouvoet:
  Dat is neergeslagen in de schriftelijke behandeling van het
  wetsvoorstel?
  De heer Patijn:
  U bedoelt van het wetsvoorstel direct afluisteren?
  De heer Rouvoet:
  Ja! Is daar die verbreding aangebracht?
  De heer Patijn:
  Nee, dat heeft eigenlijk onafhankelijk van elkaar
  plaatsgevonden. In juni 1992 heb ik in het wetsvoorstel
  richtmicrofoons de pro-actieve fase opgenomen, beperkt tot de
  richtmicrofoons. Daar ging het wetsvoorstel over. Ik had eerder
  aangekaart dat het met het observeren fout ging, maar ik heb het
  zwijgen van de minister opgevat als: daar wil ik geen wetgeving
  over hebben.
  De voorzitter:
  Sommigen vatten het zwijgen van ministers op als goedkeuring. U
  niet?
  De heer Patijn:
  Nee, want ik moest het zien tegen de achtergrond van wat ik ook
  in de nota had opgenomen.
  De voorzitter:
  Dat heeft u al uitgelegd.
  De heer Patijn:
  De heer Suyver had er geen behoefte aan. De observatie was het
  belangrijkste wat ik voor ogen had, met technische hulpmiddelen,
  videocamera’s en dat soort dingen. Dat bleef ongeregeld. Toen is de
  heer Van der Beek gekomen, met een zelfstandig initiatief. Dat is
  eigenlijk niet een vervolg op eerdere zaken. Hij heeft gezegd dat
  er echt iets moest gebeuren. Hij heeft met de invloed die hij op de
  beleidsafdeling had eigenlijk de beslissing uitgelokt, dat er wel
  wetgeving moest komen.
  De heer Rouvoet:
  Ik probeer even het traject te volgen, om te kijken waar wij
  uiteindelijk terechtkomen, ook in relatie tot de wetgeving rondom
  de CID’s. Nog weer een jaar later, in juli 1994 inmiddels, is er
  weer een notitie van uw hand, opnieuw met de heer Van der Beek
  samen. Dan zit u bij de CID’s. Hoe is de relatie tussen de laatste
  twee notities? Ik probeer dat een beetje uit elkaar te houden.
  De heer Patijn:
  Op de notitie van 1993 kregen wij het fiat dat er wetgeving kon
  komen. Wij hebben toen met enige regelmaat gesprekken gehad met de
  heer Van der Beek en andere mensen uit het openbaar ministerie. Ik
  heb toen tussen Kerstmis 1993 en Nieuwjaar 1994, een tijd dat je
  ergens toe komt, een uitvoerige nota geschreven. Die was op 3
  januari klaar. Dat was veel te lang, maar ik heb alle ideen die ik
  had op papier gezet. Met januari begint het leven weer, dus toen is
  het verder blijven liggen. Ik heb wel reacties gehad op mijn nota
  van 3 januari, die ik toen met andere mensen van Wetgeving heb zien
  resulteren in de nota van juli 1994, bedoeld als concretisering van
  de eerdere nota. Inmiddels was toen bekend dat het parlement zich
  er verder mee bezig ging houden. Daarom is het verder gestopt.
  De heer Rouvoet:
  Het is een vrij ambitieus verhaal, in de zin van een
  wetsvoorstel criminele inlichtingendienst. Daarachter hebt u een
  lijstje gehangen, van een dertiental onderwerpen dat in ieder geval
  aan de orde zou moeten komen. Is daar vervolgens niets meer mee
  gebeurd?
  De heer Patijn:
  Op een aantal punten niet, op een enkel punt wel, daar waar de
  bijzondere opsporingsdiensten de CID-status claimden. Er is een
  wetsvoorstel gemaakt dat aan uw commissie is toegestuurd. Daarin
  zijn de voorwaarden omschreven waaronder bijzondere
  opsporingsdiensten vrijelijk gegevens kunnen uitwisselen met
  criminele inlichtingendiensten van de politie.
  De heer Rouvoet:
  Een enkel punt zullen wij eruit lichten, maar van een
  wetsvoorstel als zodanig is het niet gekomen. Na de hele
  voorgeschiedenis is het niet gekomen tot een echt wetsvoorstel
  criminele inlichtingendiensten.
  De heer Patijn:
  Nee!
  De heer Rouvoet:
  Waar lag dat aan?
  De heer Patijn:
  Het wetsvoorstel herziening gerechtelijk vooronderzoek van de
  commissie-Moons is gestopt, omdat deze commissie er was. Het
  wetsvoorstel richtmicrofoons, dat inmiddels in de Eerste Kamer
  ligt, is gestopt. Dit is ook gestopt, om te kijken wat hier uit
  kwam. Ik denk dat het juist is geweest dat er is gestopt, want door
  wat wij nu allemaal weten komt het er heel anders uit te zien.
  De voorzitter:
  Wat komt er anders uit te zien door wat wij nu weten?
  De heer Patijn:
  Alles wat over gecontroleerde af- en doorlevering en dat soort
  dingen bekend werd, hadden wij helemaal niet voor ogen.
  De voorzitter:
  Daar had u ook geen idee van?
  De heer Patijn:
  Nee! Het enige dat wij wisten was wat in de Staatscourant
  stond, over de richtlijnen infiltratie, undercover en voorkoop. Wij
  kenden het Tallon-criterium, het arrest van de Hoge Raad. Hoe dat
  in de praktijk uitpakte, was een…
  De voorzitter:
  U zou dat nu dus anders gaan maken, als u gevraagd werd om een
  nieuw ontwerp?
  De heer Patijn:
  Ja! Bovendien is het totale krachtenveld natuurlijk gewijzigd.
  In het verleden ging het om een vergroting van de mogelijkheden tot
  opsporing, om een vergroting van bevoegdheden. Ik heb toch de
  indruk dat langzamerhand andere accenten gezet gaan worden.
  De voorzitter:
  Mag ik nog even terug naar Kerst 1993. Als u achter uw computer
  kruipt, wordt de rest van het departement dan ook in beslag genomen
  door de IRT-zaak? Komt men dan ook niet meer aan andere dingen toe?
  Dat is ook wat de heer Wooldrik heeft gezegd.
  De heer Patijn:
  Dat weet ik niet. Rond Kerstmis is het meestal rustig omdat de
  mensen thuis zitten en met andere dingen bezig zijn.
  De voorzitter:
  In 1994, bedoel ik.
  De heer Patijn:
  De nota waar ik net over sprak heb ik eind 1993 gemaakt.
  De voorzitter:
  Dan zit u nog thuis, maar heeft men op het departement toen de
  IRT-affaire in het openbaar losbarstte nog oog gehad voor wat u
  deed? Of viel dat daardoor weg?
  De heer Patijn:
  Naar wat ik mij ervan herinner is het laatste het geval. Het
  viel weg. In de praktijk en de uitvoering speelden allerlei
  problemen. Wetgeving stond toen niet vooraan.
  De heer Koekkoek:
  U zei: het krachtenveld is veranderd. In een vorige periode
  ging het over steeds maar meer bevoegdheden voor de politie. Wat is
  het krachtenveld nu?
  De heer Patijn:
  Ik denk dat er nu meer mogelijkheden zijn om rechtsbeschermende
  aspecten op te nemen.
  De heer Koekkoek:
  Minder bevoegdheden, meer rechtsbescherming?
  De heer Patijn:
  Niet minder bevoegdheden, maar wel meer procedureel ingebed.
  Het gaat er dan met name om welke instantie beslist of iemand
  CID-subject is.
  De heer Koekkoek:
  Dus de bevoegdheden die in de pijplijn zitten zijn
  aanvaardbaar, maar moeten met meer waarborgen worden omgeven?
  Begrijp ik u zo goed?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer Rouvoet:
  Kijkt u alleen naar de vraag wie erover moet beslissen wie er
  in de CID-bak mag of wordt er binnen de afdeling zelf als u met
  zoiets bezig bent ook over nagedacht: “Wat past in ons systeem,
  wanneer mag opsporing beginnen, wanneer mag je inlichtingen gaan
  verzamelen?”
  De heer Patijn:
  Ik denk dat het belangrijkste is, dat er op centraal niveau een
  beter zicht komt op wat er feitelijk gebeurt. Het aantal
  CID-subjecten is nu bekend. Getallen als 55.000 en ook wel 60.000
  zijn genoemd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het getal in
  het oog wordt gehouden. Het is ook van belang om per regio te
  bekijken hoeveel CID-subjecten er zijn. Ik weet niet of er
  opmerkelijke verschillen zijn. Je hoort wel eens wat, maar ik ken
  de getallen per regio niet. Ik heb ze ook nooit gezien. Een
  officier die verantwoordelijk is voor een bepaalde regio moet er
  echter op aangesproken kunnen worden: waarom heb jij er drie keer
  zoveel als je buurman? Als je dat behoorlijk kunt uitleggen,
  akkoord, maar dan kan het openbaar ministerie erop aangesproken
  worden hoeveel CID-subjecten er in een regio zijn.
  De voorzitter:
  Officieel kan de officier van justitie dat nog niet eens weten.
  Hij heeft geen inzage.
  De heer Patijn:
  Dat is een misverstand dat ik…
  De voorzitter:
  Of vindt u dat hij dat nu wel mag?
  De heer Patijn:
  Artikel 2, tweede lid, van de CID-regeling is hier ook wel eens
  genoemd. Het geeft de bevoegdheid van het openbaar ministerie over
  het functioneren van de CID. Het was ook zo bedoeld toen het werd
  opgeschreven. Artikel 15 van de Wet politieregisters zegt, dat de
  officier van justitie in verband met de uitoefening van zijn gezag
  over de politie gegevens kan krijgen uit de CID. Als hij het nodig
  vindt…
  De voorzitter:
  Hij heeft geen inzage!
  De heer Patijn:
  Maar hij kan met een politieman aan de toetsen zeggen: ik wil
  nu dat en dat zien, want dat heb ik nodig voor mijn gezag. Ik heb
  dat overlegd met de voorzitter van de Registratiekamer. Dat is dan
  conform de huidige regeling.
  De voorzitter:
  Hoe komt het dan dat al die officieren die hier langs komen
  zeggen: dat mag ik niet doen?
  De heer Patijn:
  Dat heeft de politie ze verteld.
  De voorzitter:
  Juist! Dus u zegt dat een officier het op basis van de huidige
  regeling best mag.
  De heer Patijn:
  Ja, het verwijt is altijd…
  De voorzitter:
  Je moet wel een slalom maken. Waarom staat het nu niet gewoon
  in de CID-regeling? Is er een mystieke kracht aan het werk geweest
  die dat wilde verhinderen?
  De heer Patijn:
  Misschien even terug naar het privacyrecht in het algemeen. Het
  verwijt is altijd dat het privacyrecht ontzettend ingewikkeld is.
  Dat is volkomen juist. Ik heb wel eens rondgelopen met de vraag of
  wij dat niet eenvoudiger kunnen maken. Ik heb gezien dat alle
  landen van de Europese Unie en van de Raad van Europa hetzelfde
  probleem hebben. Het privacyrecht is ontzettend ingewikkeld. Dat
  ligt in de aard van de materie. Dat een officier niet zo een, twee,
  drie weet wat hij wel of niet mag, vind ik inleefbaar.
  De voorzitter:
  U vindt dat inleefbaar?
  De heer Patijn:
  Ja, dat is niet moeilijk voor te stellen.
  De voorzitter:
  Dat is een nieuw woord.
  De heer Patijn:
  Hij vindt het een moeilijke materie, een ontzettend
  ingewikkelde wet. Dat moet ik hem onmiddellijk nageven. Ik vind dat
  ook. Maar het ligt in de aard van de materie. Uw andere vraag
  was…
  De voorzitter:
  Waarom kan het niet gewoon in de CID-regeling staan? Is
  Binnenlandse Zaken daar tegen geweest?
  De heer Patijn:
  Elke regeling is een resultante van een vechtpartij.
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik niet.
  De heer Patijn:
  Wat de CID-regeling betreft, ben ik wel betrokken geweest bij
  de bepaling die ik net noemde en ook wel bij een andere bepaling.
  Het feitelijk overleg met Binnenlandse Zaken heb ik niet
  bijgewoond. Maar ik heb wel begrepen, dat er problemen waren die in
  overleg moesten worden opgelost. Dat leidt op een bepaalde manier
  tot compromissen.
  De voorzitter:
  Dus de formule over wat de CID-officier nu mag is het resultaat
  van een compromis met Binnenlandse Zaken?
  De heer Patijn:
  Ja, zij het dat ik niet ontevreden ben over het resultaat.
  De voorzitter:
  U vindt het al heel wat.
  De heer Patijn:
  Ik vind dat wij daar een heel stuk duidelijkheid mee geschapen
  hebben.
  De voorzitter:
  Is er ooit hogerop nog gekeken naar zo’n punt als dit?
  De heer Patijn:
  Welk punt bedoelt u precies?
  De voorzitter:
  Of de CID-officier niet gewoon in de CID-regeling geschreven
  kon worden? Is daar ooit nog een DG, een SG of misschien zelfs een
  minister aan te pas gekomen?
  De heer Patijn:
  Er is later het probleem geweest, dat de rijksrecherche naar de
  CID Kennemerland moest kijken. Toen speelde de vraag of dat nu
  mocht of niet. Toen heb ik gezegd dat het gewoon mocht, op grond
  van de Wet politieregisters.
  De voorzitter:
  Artikel 15?
  De heer Patijn:
  Artikel 15, het gezag van het OM. Als het OM zijn gezag wil
  waarmaken, moet het die gegevens, alle gegevens, kunnen krijgen.
  Toen is desondanks de vraag gerezen, of het nodig was om op grond
  van naar ik meen artikel 18, vijfde lid van de Wet politieregisters
  een bijzondere beschikking te treffen. Wij hebben toen geadviseerd
  dat niet te doen, want dan raak je je gezag kwijt. Het betekent dat
  als er geen beschikking meer is je geen inzage meer hebt. De nood
  was kennelijk zo hoog, dat men toch een beschikking wilde
  hebben.
  De voorzitter:
  Terug naar de eerdere vraag! Hoe gaat het nu in de praktijk met
  zo’n CID-regeling? Als nu blijkt dat Justitie niet haar zin krijgt
  wat betreft de positie van de CID-officier in de regeling, gaan de
  mensen van Wetgeving dan nog hogerop? Of wordt dat op eenzelfde
  niveau uitgevochten, waar wij niets van weten?
  De heer Patijn:
  Hoe het met deze concrete zaak gegaan is, weet ik niet precies.
  In het algemeen rapporteer je wel eens over punten waarover je geen
  overeenstemming kunt bereiken, maar het is natuurlijk de bedoeling
  om wel overeenstemming te bereiken. Over het resultaat dat wij in
  dit geval bereikt hebben, ben ik niet ontevreden.
  De voorzitter:
  Is er nu iemand hogerop die daar nog kritisch naar gekeken
  heeft? Is er nog een tittel of jota, letter of komma aan veranderd
  nadat u het had afgeleverd?
  De heer Patijn:
  Ik zei al eerder dat de totale CID-regeling niet van mijn hand
  is.
  De voorzitter:
  Het is een voorbeeld. Wij kennen dat toevallig goed.
  De heer Patijn:
  Als er overeenstemming is, valt er niks meer aan te veranderen.
  Anders moet de overeenstemming weer opengebroken worden. Meestal is
  men zo blij met de overeenstemming, dat wij dat niet meer
  doen.
  De voorzitter:
  Als de secretaris-generaal nu eens gewoon zegt: nee, ik wil die
  officier erin? Als u dan zegt dat u overeenstemming hebt, is die
  overeenstemming dan heilig, op uw niveau? Dan is het aan hem om te
  kijken of hij die overeenstemming weer wil openbreken of zegt, dat
  hij de officier erin wil.
  De heer Koekkoek:
  Heeft bij u een rol gespeeld, dat de wet toch voor de
  ministerile regeling gaat, zodat het er niet toe doet of het erin
  staat?
  De voorzitter:
  Wij zijn dit even aan het uitbenen, om even te kijken hoe het
  nu werkt in de praktijk.
  De heer Patijn:
  De Wet politieregisters gaat over de opslag van gegevens en
  niet over het inwinnen van informatie. In de Wet politieregisters
  stond, dat met het oog op het uitoefenen van gezag het openbaar
  ministerie gegevens kan krijgen. Ergo, als het openbaar ministerie
  van mening is, dat het voor het uitoefenen van zijn gezag nodig is
  om alle gegevens te krijgen, dan moet het alle gegevens krijgen. Op
  een goed moment ging het erom, dat in het CID-traject gegevens
  werden vergaard, met bepaalde opsporingsmethoden. Daar gaat de Wet
  politieregisters niet over. Toen hebben wij het gezag daarover in
  de CID-regeling gezet. De CID-regeling is een beheersregeling
  krachtens de Politiewet. Om het openbaar ministerie greep te geven
  op de vergaring van gegevens, een aspect dat zich onttrekt aan de
  Wet politieregisters, hebben wij artikel 2, tweede lid, in de
  CID-regeling gezet. Ik weet dat er overleg is geweest met BiZa. Ik
  heb niet zelf het overleg met BiZa gevoerd. Ik ben daarover
  geconsulteerd. Op een goed moment kwam dit resultaat naar voren.
  Men vroeg mij of ik het daarmee eens was. Ik heb gezegd: doe het nu
  maar zo; als wij dit binnen hebben, zijn wij al een heel eind.
  De voorzitter:
  Maar is het nu nog hoger dan u geweest?
  De heer Patijn:
  Ja, want de minister heeft het ondertekend.
  De voorzitter:
  Inhoudelijk bedoel ik.
  De heer Patijn:
  Of er inhoudelijk iemand naar gekeken heeft, weet ik niet.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil even terug naar de vraag waarmee wij hierop
  terechtkwamen. U gaf al aan dat er per regio verschil kan zijn in
  CID-subjecten. Wij hebben daar met de heer Barendregt ook over
  gesproken. Toen werd wel duidelijk, dat daar eigenlijk geen
  eenduidigheid in te creren viel. Iemand die in het Noorden in de
  CID-registers komt, zou er in de Randstad nooit inkomen. Spreekt u
  zich daarover uit? Bemoeit u zich daarmee? Denkt u daarin mee?
  De heer Patijn:
  Ik refereerde er daarnet al aan, toen ik zei dat ik bepleit heb
  om de aantallen per regio in beeld te brengen. Waar er een
  excessief aantal CID-subjecten is, moet je een officier in de ogen
  kunnen kijken en kunnen vragen wat er bij hem aan de hand is.
  De heer Rouvoet:
  Gaat het om aantallen of vraagt u zich af of iedere
  graffitispuiter daar in de bak gaat?
  De heer Patijn:
  Via aantallen kom je daar natuurlijk dan op. Ik heb het betoog
  van de heer Barendregt gelezen. In zoverre sluit het wel aan bij
  strafrechtelijke noties, dat bijvoorbeeld dingen als schennis van
  de eerbaarheid in de grote stad anders liggen dan op het
  platteland. De strafrechtelijke noties sluiten daar ook op aan. In
  de bepalingen omtrent huisvredebreuk is er bijvoorbeeld de
  uitdrukking “in de voor de nachtrust bestemde tijd”. Dat is op het
  platteland anders dan in de stad. De strafwet kent dus noties die
  zich differentiren naar de verschillende streken in den lande. Dat
  je uit dien hoofde in Amsterdam misschien wat zwaardere
  CID-subjecten hebt dan elders, vind ik wel verdedigbaar. Maar het
  moet ook verdedigbaar zijn.
  De heer Rouvoet:
  Het CID-regime kan toch niet verschillend zijn voor 25 of 26
  regio’s? Wij hebben ons er toen over verbaasd – nu komt dat weer
  even boven – dat er uiteindelijk niet tot eenduidige criteria te
  komen valt. Je kunt je daar nog een zekere locatie-invulling bij
  voorstellen.
  De heer Patijn:
  Het criterium van het CID-subject is zacht. Wij hebben hard
  gewerkt om het dicht te timmeren. Het netto resultaat is dit. Aan
  de andere kant was er altijd een informatiebehoefte. De politie had
  het al opgeschreven. Je moest dus criteria hebben. Die hebben wij
  niet harder gekregen dan wat er nu ligt. Vervolgens is er geen
  procedure aan toegevoegd voor wie er beslist over de toepassing van
  een criterium. Die ontbreekt. Het gebeurt onder het gezag van het
  openbaar ministerie. Ik denk dat het openbaar ministerie daarop zal
  moeten worden aangesproken. In overleg met mensen van het openbaar
  ministerie bestond begrip voor de mogelijkheid, dat het openbaar
  ministerie per nieuw CID-subject, in het midden latend wat je met
  de 60.000 die er uit het verleden nu zijn doet, zelf per
  individueel geval de beslissing neemt of iemand als zodanig moet
  worden aangemerkt, gegeven de rechtsgevolgen die daaruit
  voortvloeien. Dat zou dus een procedurele waarborg zijn die er in
  het verleden niet was. Ik denk niet dat je alle 60.000 bestaande
  CID-subjecten kunt nalopen. Ik denk wel dat het goed is, dat een
  officier met de bevoegdheid om inzage in de CID-registers te nemen,
  eens een steekproef kan doen, waarbij hij vaststelt wat te dol is,
  wie eruit moet of erin mag. Als hij op die manier voor de bestaande
  CID-subjecten zijn verantwoording neemt, moet hij daarvoor kunnen
  staan.
  De voorzitter:
  U wilt dus een soort schoningsoperatie.
  De heer Patijn:
  Dat zou impliceren dat het niet klopt. Dat weet ik niet. Het is
  echter nodig dat er eens naar gekeken wordt.
  De heer Rabbae:
  Bent u in dat verband voor toepassing van een soort
  opportuniteitsbeginsel, waarbij het OM bepaalt wie in welke regio
  al dan niet als subject opgenomen wordt?
  De heer Patijn:
  Ik begrijp niet precies wat u bedoelt.
  De heer Rabbae:
  U zegt dat u wel begrijpt dat er een differentiatie is per
  regio bij het opnemen van burgers als CID-subjecten. Is het in uw
  ogen aan het OM om op grond van het opportuniteitsbeginsel te
  bepalen wie wel en wie niet?
  De heer Patijn:
  Het is aan het OM. Dat heeft een zekere beleidsvrijheid. Of je
  dat een opportuniteitsbeginsel moet noemen betwijfel ik. Dat is een
  beslissing op de vraag of je wel of niet moet vervolgen.
  De heer Rabbae:
  Wat is dan de basis als het opportuniteitsbeginsel niet zou
  gelden? Welke criteria zouden dan als basis gelden voor een
  differentiatie?
  De heer Patijn:
  Er is een omschrijving van wie voldoet aan het criterium
  CID-subject. Dat zijn de aard en de frequentie van het strafbare
  feit, of het in georganiseerd verband plaatsvindt en of ernstige
  inbreuk wordt gemaakt op de rechtsorde.
  De voorzitter:
  Waar staat dat georganiseerde verband toch?
  De heer Patijn:
  Als ik het goed heb, is dat artikel 2 van het Besluit
  politieregisters. Dat criterium is tot dusverre door de politie
  zelf gehanteerd. Ik denk dat het OM er preciezer naar zal moeten
  kijken of dat criterium naar haar oordeel nog wel goed is ingevuld.
  Het is niet een kwestie van toepassing van opportuniteit, “ik doe
  het wel of niet”. Het gaat erom dat men ervoor durft te staan dat
  een bepaalde persoon, gegeven de gegevens die van hem bekend zijn,
  voldoet aan het criterium dat hij een ernstige inbreuk maakt op de
  rechtsorde. Een inbreuk op de rechtsorde is in Appingedam, de
  plaats die de heer Barendregt noemde, anders dan in Amsterdam. Maar
  het gaat om de toepassing van hetzelfde criterium.
  De voorzitter:
  Mag ik u even onderbreken? Ik sla artikel 2 van het Besluit
  politieregisters op.
  De heer Patijn:
  Het staat mij bij dat het daar in staat.
  De voorzitter:
  Dat gaat over antecedenten. En 1c…
  De heer Patijn:
  Dat is het…
  De voorzitter:
  Dat is een persoon die als verdachte betrokken is of van wie
  redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij als verdachte betrokken
  zal worden bij misdrijven met het oog waarop het CID-register is
  aangelegd.
  De heer Patijn:
  Als u dan naar het CID-register kijkt, zit daar een koppeling
  in.
  De voorzitter:
  Nee, het CID-register staat er niet meer in. Nee… u hebt
  gelijk. Het staat in 1b.
  De heer Patijn:
  Ja, dat is het!
  De voorzitter:
  Daar staat: “dan wel het georganiseerd verband”. Het is dus
  ernst of frequentie f georganiseerd verband. Het kan ook allebei
  zijn.
  De heer Patijn:
  Dan zijn wij thuis.
  De heer De Graaf:
  U kent uw eigen regeling goed.
  De heer Rouvoet:
  Ik ga nog even terug naar het lijstje dat u achter uw voorstel
  van Kerst 1993 is gaan schrijven en dat uiteindelijk geresulteerd
  is in de nota van 7 juli 1994. Daarin zijn een aantal concrete
  zaken genoemd die in een wetsvoorstel op de CID zouden moeten
  worden geregeld.
  De voorzitter:
  Mag ik even? Wij moeten nog steeds vaststellen in dit verhoor,
  dat u voorstander bent van een specifieke wettelijke regeling voor
  de CID.
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer Rouvoet:
  Is dat waar het gaat om de organisatie van de criminele
  inlichtingendienst ook zo rond de Kerst geschreven, in samenwerking
  met Binnenlandse Zaken? Of is dat er niet bij betrokken
  geweest?
  De heer Patijn:
  Dat is er niet bij betrokken geweest. Het was stil want er was
  verder niemand, dus dan kun je even schrijven. Er was niemand bij.
  Vervolgens is het een ontwerp, dat je aan iedereen gaat toesturen
  om erover te overleggen. Of ik ze ook dit ontwerp al toegestuurd
  heb, kan ik mij niet meer concreet herinneren. Op enig moment zou
  het er zeker bij betrokken zijn.
  De heer Rouvoet:
  Ik vraag het omdat nog afgelopen week, in ieder geval heel kort
  geleden, juist door Binnenlandse Zaken weer een artikel geschreven
  werd, waarin stond dat men de organisatie van de criminele
  inlichtingendienst een primaire verantwoordelijkheid van
  Binnenlandse Zaken vond.
  De heer Patijn:
  De nota van mevrouw Veringmeier bedoelt u.
  De heer Rouvoet:
  Ja. Binnenlandse Zaken heeft er in een later stadium wel kennis
  van kunnen nemen?
  De heer Patijn:
  Ik weet niet of ze mijn nota kenden. Het is heel wel mogelijk.
  De nota was aan de minister. Ik weet wel zeker dat Binnenlandse
  Zaken het ontwerp voor de wijziging van de Wet politieregisters
  over de CID kende, want daar heb ik het met ze over gehad.
  De heer Rouvoet:
  Het is eigenlijk een vraag die mij in een keer te binnen schoot
  naar aanleiding van…
  De heer Patijn:
  Nota’s aan de minister zijn eigenlijk intern. Ik denk dat
  Binnenlandse Zaken de nota niet gehad heeft, omdat zij rechtstreeks
  aan de minister gericht was. Ik kan mij overigens wel heel goed
  voorstellen dat ik haar meegeef als er iemand langs komt die vraagt
  hoe het zit. De concrete voorstellen van wet zijn al in een heel
  vroeg stadium aan Binnenlandse Zaken gegeven.
  De heer Rouvoet:
  Nu hebt u er een lijstje aan hangen van dertien onderwerpen,
  waarvan u eerder al zei dat enkele dingen eruit zijn gelicht en dat
  daar wel wat mee is gebeurd. Het interesseert mij dat er twee
  getuigen bij verhoren zijn geweest, die allebei hebben gerefereerd
  aan de op handen zijnde wetswijziging betreffende
  informatieverstrekking aan het openbaar bestuur. Dat is een van de
  onderwerpen die u noemt. Is daar ooit verder wat mee gedaan,
  behalve dat het op dit lijstje staat?
  De heer Patijn:
  Ook dat komt voor in het voorstel tot wijziging van de Wet
  politieregisters, dat om advies is verzonden en dat u ook heeft. De
  idee ervan is dat wanneer er politie-informatie naar het bestuur
  gaat dat niet een rechtstreekse informatiestroom is, zoals dat tot
  dusverre eigenlijk is geweest. Er zit een afwegende instantie
  tussen. Er zijn twee precedenten voor te vinden in het recht. Het
  ene is dat de burgemeester in de Wet op de justitile documentatie
  en de verklaring omtrent het gedrag op grond van strafrechtelijke
  informatie en justitile documentatie afweegt in hoeverre die
  informatie relevant is voor een bepaalde functie die iemand wil
  vervullen. Op grond van die informatie bekijkt hij of hij wel of
  niet een verklaring omtrent het verdrag wil afgeven. Hij is een
  afwegende instantie, die kijkt wat hij doet met de gegevens. Het
  tweede voorbeeld is vanmorgen aan de orde geweest, de artikelen 10
  en 11 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (wet
  IVD). Binnenlandse Zaken geeft informatie aan de minister van
  Binnenlandse Zaken, die kijkt of hij op basis daarvan een bepaald
  bedreigd orgaan informeert.
  De voorzitter:
  Is dat volgens u ook de basis voor hetgeen de heer Docters van
  Leeuwen hier zegt om informatie van de BVD aan het OM te geven? Ik
  geloof daar eigenlijk niets van, juridisch gezien.
  De heer Patijn:
  Ik zou in de wet IVD moeten nazien of er een andere basis is.
  Het is ook mogelijk dat hij zegt, dat hij aangifte doet van een
  strafbaar feit.
  De voorzitter:
  Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hij schrijft gewoon een
  ambtsbericht aan de officier. Laat u dit maar zitten, met het oog
  op de tijd. Ik onderbrak u.
  De heer Patijn:
  Ik heb, de twee genoemde precedenten indachtig, het voorstel
  gedaan, dat de politie geen informatie uit de politieregisters
  stuurt buiten het gesloten verstrekkingenregime van de Wet
  politieregisters, doch dat wanneer bepaalde organen of misschien
  ook wel het bedrijfsleven of politieke partijen worden bedreigd
  door criminele infiltratie, het openbaar ministerie op grond van
  zijn verantwoordelijkheid afweegt, of die informatie voldoende hard
  is en voldoende van belang om bepaalde organen te waarschuwen, in
  de vorm van een ambtsbericht. Het ambtsbericht kan daarbij elke
  vorm aannemen van “ik waarschuw u” of “ik weet dit en dat”. Hoe dat
  eruit ziet is helemaal open.
  De heer Rouvoet:
  Voor de duidelijkheid: u doelt op het concept-wetsvoorstel
  wijziging van de Wet op de politieregisters, waarbij een aantal
  bijzondere opsporingsdiensten onder andere de CID-status zouden
  krijgen toegewezen. Daarbij is opgenomen het voorstel om dat ook in
  de richting van het openbaar bestuur mogelijk te maken.
  De heer Patijn:
  Precies!
  De heer Rouvoet:
  Waarom hebt u eigenlijk gekozen voor drie bijzondere
  opsporingsdiensten, namelijk de Algemene inspectiedienst, de
  Economische controledienst en de FIOD? Is ook nog overwogen om dat
  breder te doen, met bijvoorbeeld de rijksrecherche?
  De heer Patijn:
  De rijksrecherche maakt deel uit van het politiebestel.
  De heer Rouvoet:
  Beschikt de rijksrecherche naar uw oordeel over de CID-status?
  Die vraag is hier eerder aan de orde gekomen.
  De heer Patijn:
  Dat is een andere vraag. De rijksrecherche bestaat uit
  ambtenaren van de politie volgens de Politiewet. Op die grond
  kunnen zij toegang krijgen tot CID-gegevens. Dat is zorgvuldig
  geformuleerd in artikel 15 van de Wet op de politieregisters:
  ambtenaren van politie. Kijk je naar de Politiewet, dan omvat dat
  mede de rijksrecherche. Of de rijksrecherche zelf CID-status heeft
  in die zin…
  De voorzitter:
  Wat is dan nog de CID-status, als volgens de wet elke ambtenaar
  van politie voor de uitoefening van zijn taak toegang kan krijgen
  tot die registers? Wat is dan in hemelsnaam juridisch gezien nog de
  CID-status? Heeft dat enige waarde?
  De heer Patijn:
  Dat je actief informatie gaat inwinnen!
  De voorzitter:
  Maar dat staat nergens! Wat is dat dan toch?
  De heer Patijn:
  Het is iets dat zich in de politiepraktijk heeft ontwikkeld en
  dat dan op een goed moment boven water komt.
  De voorzitter:
  Dus de CID-status is louter de praktijk, maar juridisch
  niks?
  De heer Patijn:
  Nee!
  De heer Rouvoet:
  Ook gelet op de tijd wil ik kort nog een enkel ander punt
  noemen. Een van de dingen die geregeld zouden moeten worden is, dat
  de minister zou moeten beslissen over groeperingen ten aanzien
  waarvan fenomeenonderzoek moet plaatsvinden. U noemde net zelf al
  even het fenomeenonderzoek. Behoeft dat een wettelijke basis? Moet
  per se bij wet geregeld worden dat de politie fenomeenonderzoeken
  kan doen, waarbij de minister beslist welke?
  De heer Patijn:
  Dat hangt ervan af of men vindt dat het een inbreuk op de
  privacy is om gegevens op te slaan, ook al zijn er geen verdachten
  en geen CID-subject. Gezien de indringendheid en de uitgebreidheid
  van dit soort onderzoeken leek het mij wenselijk, om daar een
  wettelijke basis voor te scheppen. Ik heb daarbij ook weer een
  parallel met de BVD. Bij de BVD beslist de minister van
  Binnenlandse Zaken of bepaalde groeperingen onderwerp zijn van
  onderzoek. Waar het hier ook gaat om een inlichtingendienst, leek
  een parallel mij hier voor de hand te liggen. Buiten het orgaan dat
  het feitelijk onderzoek doet, in dit geval de politie, zou op
  centraal landelijk niveau moeten worden beslist dat een dergelijk
  onderzoek wordt gentameerd.
  De heer Rouvoet:
  Uit een artikel in het Nederlands Juristenblad heb ik begrepen,
  dat u in ieder geval vindt, dat omdat het bij fenomeenonderzoek
  veelal gaat om mensen die geen verdachte en ook geen CID-subject
  behoeven te zijn, er geen bijzondere opsporingsmethoden op kunnen
  worden losgelaten.
  De heer Patijn:
  Nee, maar ook het opnemen van persoonsgegevens kan al een
  inbreuk zijn op de privacy. Eigenlijk is er de algemene notie, dat
  een burger waarmee niets aan de hand is gevrijwaard is van
  strafrechtelijke bemoeienis door de overheid. Dat is een heel
  algemene notie: geen politie achter mij aan, geen gegevensopslag
  over mij, tenzij er iets met mij aan de hand is. Wanneer u deel
  uitmaakt van een branche waar grote problemen zijn met criminele
  infiltratie, akkoord! Dan wordt er op het juiste niveau en volgens
  de juiste procedures beslist dat u, omdat u deel uitmaakt van die
  branche, ook al bent u verder brandschoon, voorwerp kunt zijn van
  registratie. Maar daar moet dan een apart besluit aan ten grondslag
  liggen. De notie waarvan ik het gevoel heb dat het waard is om haar
  overeind te houden is, dat wanneer niet een bepaald besluit volgens
  de juiste procedures is genomen, ik er als burger aanspraak op kan
  maken dat ik geen onderwerp ben van politie-onderzoek en van
  registratie door de politie.
  De voorzitter:
  Maar als ik nu een CID-subject in een snackbar tegenkom, kan ik
  er helemaal niks aan doen dat ik daar ook sta.
  De heer Patijn:
  Ja, maar dan voldoet u aan de kwalificatie dat u hem
  tegenkomt.
  De voorzitter:
  Ja, maar ik sta er wel mooi in.
  De heer Patijn:
  Als ik als lifter langs de weg sta met mijn duim in de lucht en
  wordt meegenomen door een CID-subject, sta ik in het
  CID-register.
  De voorzitter:
  Dat is natuurlijk ook niet te voorkomen.
  De heer Patijn:
  Nee, ik denk dat het heel goed is dat de politie dat
  opschrijft.
  De heer Rouvoet:
  Het laatste punt uit het lijstje is, dat de inkijkoperaties ook
  geregeld zouden moeten worden bij hetzelfde stuk wetgeving. Vindt u
  de hier ook wel aangedragen weg van artikel 9 van de Opiumwet
  onvoldoende als basis voor inkijkoperaties?
  De heer Patijn:
  De onvrede die ik heb met de Opiumwet is, dat het element van
  de onopgemerkte waarneming nooit bedoeld is, maar een juridisch
  relevant onderscheid is. Ik heb de bepaling niet gemaakt, maar
  bedoeld is dat er in loodsen kan worden gekeken. Het lijkt mij dat
  je, als je het eens een keer behoorlijk wilt regelen, onderscheid
  moet maken tussen waarnemen en onopgemerkt waarnemen. Het
  onopgemerkte waarnemen is een indringender inbreuk op de privacy
  dan het uitoefenen van bevoegdheden met medeweten van de
  betrokkenen.
  De heer Koekkoek:
  Hoe bedoelt u dat dat nooit bedoeld is?
  De heer Patijn:
  Ik heb die bepaling in de Opiumwet ook wel eens gezien, hoewel
  ik haar niet zelf gemaakt heb. Je stelt je voor dat het daarbij net
  is als bij een huiszoeking. Degene bij wie de huiszoeking
  plaatsvindt weet dat dat gebeurt. Hij kan toevallig weg zijn, maar
  hij kan het weten. Er is niet een bevoegdheid om stiekem huis te
  zoeken, om onopgemerkt waarnemingen te doen. Ik heb artikel 9 van
  de Opiumwet altijd begrepen – ik geloof niet dat de toelichting
  aanleiding geeft toe een andere opvatting – als een bevoegdheid om
  zonder de procedurele waarborgen van het binnentreden van een
  woning en zonder een huiszoeking ergens te gaan kijken. Het wordt
  nu gebruikt, omdat de wetstekst er de ruimte voor laat, om bewust
  stiekem ergens te gaan kijken. Het lijkt mij dat de wetgever dat
  indertijd niet onder ogen heeft gezien. Als men vindt dat het nodig
  is, moet men dat aspect uitdrukkelijk ook als zodanig regelen. Het
  aspect van de onopgemerkte waarneming is een juridisch relevante
  extra inbreuk op grondrechten.
  De heer Koekkoek:
  Maar het is een ruimere, extra bevoegdheid ten opzichte van wat
  in het Wetboek van Strafvordering staat.
  De heer Patijn:
  In die zin, dat het aan minder procedurele waarborgen
  onderworpen is.
  De heer Rabbae:
  Is de constatering juist, dat de verdachte beter beschermd is
  dan de gewone burger, die eigenlijk niets gedaan heeft?
  De heer Patijn:
  In zekere zin! Wanneer jegens de gewone burger toezichthoudende
  bevoegdheden worden uitgeoefend, heeft hij een
  medewerkingsverplichting. Hij moet boeken openen en dingen laten
  zien aan toezichthoudende ambtenaren. Een verdachte hoeft dat niet.
  In die zin zou je kunnen zeggen, dat een verdachte meer rechten
  heeft dan een burger. Daar staat tegenover, dat jegens een
  verdachte veel indringender strafvorderlijke bevoegdheden kunnen
  worden uitgeoefend, die tegen een gewone burger niet kunnen worden
  uitgeoefend. Daarmee komt de balans weer in evenwicht.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog twee vragen. Ik heb uit een, overigens vrij
  technisch, artikel van u begrepen, dat u van mening bent dat het
  afluisteren van autotelefoons door middel van scanners zonder
  rechterlijke machtiging zou kunnen, omdat de ether vrij is. Ik vat
  het heel kort in lekentaal samen. De openbare weg is natuurlijk ook
  vrij. Betekent dit in uw optiek, dat het observeren vrijelijk kan,
  zonder dat er een rem op gezet behoeft te worden. Of is dat geen
  noodzakelijke consequentie?
  De heer Patijn:
  Op zichzelf gebeurt het eenvoudige observeren sinds jaar en dag
  en is het nooit als inbreuk op de privacy aangemerkt. Het is de
  vraag of indringend observeren, waarbij bijvoorbeeld iemands gangen
  vele dagen lang worden gevolgd, als zodanig moet worden aangemerkt.
  Systematisch en doelgericht, noemde de heer Docters van Leeuwen
  dat. Daar waar technische hulpmiddelen worden gebruikt, wijk ik
  eigenlijk af van wat de jurisprudentie wel heeft gezegd. Waar
  technische hulpmiddelen worden gebruikt, wordt naar mijn mening een
  essentile drempel overschreden. Misschien moet ik het nog preciezer
  zeggen: waar technische hulpmiddelen ter vervanging van mensen
  worden gebruikt. Als een politieman een camera, een verrekijker of
  zelfs een infrarood-verrekijker gebruikt, staat er toch iemand. Die
  politieman ziet het zelf, maar hij gebruikt hulpmiddelen. Waar hij
  stiekem een videocamera ergens zet waar hij zelf niet bij is of een
  bug geplaatst wordt waar hij zelf niet bij is, wordt een essentile
  grens overschreden. Als je dat wilt, moet er een bepaalde
  wettelijke bevoegdheid voor worden gemaakt.
  De heer Rouvoet:
  Wat is dan het verschil met de scanner?
  De heer Patijn:
  De scanner gaat terug op 1971. Toen is de aftapwetgeving in het
  Wetboek van Strafrecht gekomen. In Strafvordering kwam de
  bevoegdheid voor de RC om een tap te laten plaatsen. Toen is gezegd
  dat het afluisteren van autotelefoons niet onder het
  strafrechtelijk verbod tot aftappen viel. Dat is heel gemakkelijk
  te doen en kan zonder bijzondere inspanning. Dat stond in de
  toelichting. Bij de Wet computercriminaliteit stelden wij vast dat
  de ether vrij was. De autotelefoon kan worden afgetapt, want de
  ether kan zonder bijzondere inspanning worden afgetapt. Bij
  telefoongebruik met kabels – u moet mij maar tegenhouden als het al
  te technisch wordt – is er een traject door de ether waar gewone
  telefoongesprekken doorheen gaan. Om dat traject te kunnen pakken,
  is een bijzondere inspanning nodig. Daarom hebben wij in 139c
  gezet, dat het aftappen van telefoongesprekken zonder bijzondere
  inspanningen vrij is. Als een bijzondere inspanning vereist is, is
  het verboden.
  De voorzitter:
  Is nu het gebruik van de Kolibrie door de politie, met een
  speciaal apparaat in de auto om de ATF te scannen, een bijzondere
  inspanning? Volgens het hof te Amsterdam was het dat wel. En
  volgens u?
  De heer Patijn:
  Dat heeft mij verbaasd. Toen ik het wetsvoorstel maakte, was ik
  van mening dat dit niet het geval was. Maar ja, de jurisprudentie
  is wel eens anders dan de wetgever heeft bedoeld. Ik denk ook dat
  dit juist is.
  De heer Rouvoet:
  De laatste vraag betreft de parlementaire politieke controle op
  de criminele inlichtingendiensten. In het artikel in het Nederlands
  Juristenblad dat ik net al noemde hebt u daar ook over geschreven.
  U stelt eigenlijk voor, die analoog aan die op de huidige
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten te organiseren, zodat de
  minister aan de Kamer kan rapporteren wat er gebeurt in de CID. Nu
  hebben wij dat ook net met een van de kamerleden besproken. Het zal
  ongetwijfeld terug komen. Is dat in uw ogen een voldoende politieke
  controle? Hebt u de ervaringen met de IRT-affaire en het geheime
  deel van het rapport-Wieringa erin verdisconteerd?
  De heer Patijn:
  Aan Wieringa heb ik niet in het bijzonder gedacht. De controle
  door de onafhankelijke rechter-commissaris lijkt mij ontoereikend;
  hoewel noodzakelijk is zij niet voldoende. Hij beoordeelt in het
  individuele geval of een inbreuk op het grondrecht van een bepaalde
  burger proportioneel en subsidiair is, dus of het kan. Daarnaast is
  er een totaliteit, een kwantiteit van inzet van bijzondere
  opsporingsmiddelen. Ik denk dat dit niet een zaak is van de
  rechter, maar van het bestuur. Op een centraal punt in Nederland
  zou bekend moeten zijn hoeveel, hoe vaak en op welke wijze
  bijzondere opsporingsmiddelen worden gehanteerd. Ik denk dat
  daarover ook verslag zou moeten worden gedaan aan de Tweede Kamer.
  Ik denk dat de controle door de Kamer effectiever kan zijn wanneer
  de Tweede Kamer open staat voor besloten overleg, omdat er dan meer
  informatie kan worden verstrekt.
  De heer Rouvoet:
  Maar dat zou ook besloten, vertrouwelijk overleg met een al
  bestaande vaste commissie, bijvoorbeeld die voor Justitie, kunnen
  zijn?
  De heer Patijn:
  Dat kan heel goed. Het is aan de Tweede Kamer hoe zij zich
  organiseert.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u voor het eerste gehoord van een
  inkijkoperatie?
  De heer Patijn:
  Ook slechts uit de publiciteit, dus alleen als burger. Als
  ambtenaar heb ik er nooit van gehoord.
  De voorzitter:
  Toch gek, h? Is er nu nooit iemand geweest, ook niet bij de
  officieren, tijdens de hele discussie, die zei wat een
  inkijkoperatie was en dat men daar al langer mee bezig was?
  De heer Patijn:
  Toen ik erover las in de krant, in het kader van het onderzoek
  van deze commissie, hoorde ik er voor het eerst over.
  De voorzitter:
  Heeft u nu tijdens de enqute ook allerlei dingen gehoord die uw
  mening over wat een CID-wet nu moet inhouden hebben doen
  veranderen?
  De heer Patijn:
  Veranderen… Het inzicht dat er iets geregeld moet worden is
  er wel door versterkt.
  De voorzitter:
  Wat zou nog specifiek helderder moeten worden geregeld, naar
  aanleiding van hetgeen u gehoord hebt in de enqute?
  De heer Patijn:
  Wanneer meer bevoegdheden aan de politie worden toegekend om
  CID-subjecten, of misschien de beperktere kring van mensen die
  deelnemen aan georganiseerde criminaliteit na te gaan, is het nodig
  om meer, vooral procedurele, waarborgen in te bouwen, om te
  voorkomen dat de verkeerde burgers onder het criterium komen te
  vallen.
  De voorzitter:
  Vindt u nu ook dat als f een officier, f een
  rechter-commissaris een dergelijke methode niet expliciet heeft
  goedgekeurd, die methode daarmee ook onrechtmatig is? Het is
  natuurlijk wel een verschil of wij dat precies in de wet schrijven
  of niet. Als wij het in de wet schrijven, kunnen wij het ook
  onrechtmatig noemen.
  De heer Patijn:
  U doelt op opsporingsmethoden?
  De voorzitter:
  Ja!
  De heer Patijn:
  Ik denk dat het binnen de gezagsbevoegdheid van het openbaar
  ministerie hoort om een oekaze uit te laten gaan naar de politie:
  nu wil ik voortaan dat je me dit meldt. Wanneer dingen niet gemeld
  blijken te zijn, heeft de politie in strijd met deze oekaze
  gehandeld.
  De voorzitter:
  Maar daarmee hoeft het nog niet onrechtmatig te worden. Dat
  hebben wij nu verschillende rechters horen uitleggen.
  De heer Patijn:
  Nee, het wordt nu niet onrechtmatig in die zin…
  De voorzitter:
  Als een rechter nu toetst, kan hij vaststellen dat de controle
  wel ontbreekt, maar dat dit geen verschil maakt voor de
  rechtmatigheid ervan.
  De heer Patijn:
  Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Infiltratie is
  alleen mogelijk door het plegen van strafbare feiten.
  De voorzitter:
  Wat zegt u nu?
  De heer Patijn:
  Infiltratie is alleen mogelijk door het plegen van strafbare
  feiten.
  De voorzitter:
  Er zijn vele OM’ers die dat anders zien, hoor! Die zeggen
  gewoon dat mijnheer gezellig in een club kan meedraaien en een
  beetje om zich heen kijken.
  De heer Patijn:
  Dan is er misschien een verschil van opvatting wat infiltratie
  is. Ik bedoel die vorm van infiltratie die gepaard gaat met het
  plegen van strafbare feiten, om een vertrouwensbasis te krijgen
  binnen de georganiseerde criminaliteit. Wanneer het openbaar
  ministerie zegt dat het niet meer wil dat er wordt genfiltreerd,
  tenzij er toestemming wordt gegeven, betekent dit dat indien er
  geen toestemming is gegeven de strafbare feiten zouden kunnen
  worden vervolgd. Zonder enige wetgeving kun je wat dat betreft nu
  al iets doen.
  De voorzitter:
  Maar u zegt verder niets over de infiltratie. Wij hebben het er
  niet over gehad en u heeft het niet genoemd.
  De heer Patijn:
  Nee, infiltratie en het runnen van informanten zijn tot
  dusverre, voordat de enqute begon, in het geheel niet in beeld
  gekomen als iets wat je wettelijk zou moeten regelen. Er moeten wel
  richtlijnen zijn van het openbaar ministerie, maar het is niet iets
  dat je wettelijk zou moeten regelen.
  De voorzitter:
  Waarom wel per richtlijn en niet wettelijk?
  De heer Patijn:
  Het is door de rechter aanvaard als een bepaalde praktijk. Ik
  denk dat een wettelijke regeling moeilijk is.
  De voorzitter:
  Waarom heeft u ten aanzien van observatie en van CID-werk de
  uitgesproken mening dat wel wetgeving nodig is en waarom bij
  infiltratie niet?
  De heer Patijn:
  Omdat naar mijn opvatting observatie en CID-werk wel inbreuken
  zijn op een grondrecht, namelijk op de bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer. Ergo moet er een wettelijke bevoegdheid
  zijn; anders mag het niet. Tot dusverre leefde er niet de idee, dat
  het runnen van informanten een inbreuk was op de privacy.
  De voorzitter:
  Als ik nu onder valse voorwendsels binnendring in uw
  persoonlijke leven, is dat dan geen inbreuk op uw privacy of zegt
  u, dat een boef minder privacy heeft dan u en ik?
  De heer Patijn:
  Dat is het Ludi-arrest.
  De voorzitter:
  Dat weet ik wel, maar ik vraag wat u vindt.
  De heer Patijn:
  Tot dusverre hebben wij dat nog niet als een inbreuk op de
  privacy gezien.
  De heer De Graaf:
  U vindt een stiekem sensortje bij een chemisch bedrijf
  eigenlijk al een inbreuk op de privacy, als ik uw artikel in het
  Nederlands Juristenblad goed begrijp. Dat is dan een technisch
  hulpmiddel.
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer De Graaf:
  En een infiltrant die stiekem binnenkomt onder een andere naam
  en met een bepaald voorwendsel? Dat is toch disproportioneel?
  De heer Patijn:
  Die infiltrant komt niet stiekem binnen. Er is een crimineel
  die een contact aangaat met een ander voor zijn criminele handel.
  Die loopt een risico.
  De voorzitter:
  Eigen schuld, dikke bult!
  De heer De Graaf:
  En als het een politie-infiltrant is, maakt het dan wel wat
  uit?
  De heer Patijn:
  Dat risico loopt hij. Dat weet je niet.
  De heer De Graaf:
  Maar een chemisch bedrijf dat het misdrijf milieuvervuiling
  pleegt, loopt ook het risico dat daar iemand naar kijkt of het
  ruikt.
  De heer Patijn:
  Het gaat om het de mens vervangend technisch hulpmiddel. Dat
  heb ik genoemd. Een infiltrant is geen technisch hulpmiddel dat de
  mens vervangt. Maar ik zeg niet dat de infiltrant geen inbreuk op
  privacy maakt. Wij hebben er nooit zo tegenaan gekeken.
  De heer De Graaf:
  Uit uw verschillende artikelen en notities proef ik, dat u
  enerzijds de bevoegdheden die de politie uitoefent beter en meer
  wilt omschrijven in de wet en anderzijds de afscherming van
  bepaalde gegevens in het strafproces wilt vergroten, ook door
  artikel 288 Strafvordering uit te breiden met schriftelijke
  documenten. Daar stelt u dan tegenover, dat men naar de
  Registratiekamer kan gaan en naar de Nationale ombudsman. De vaste
  commissie voor Justitie of een andere commissie van de Tweede Kamer
  krijgt de informatie. Betekent dit niet feitelijk, dat u in het
  strafproces blijft uitgaan van een gesloten systeem, dat niet in
  het strafproces zelf aan de orde kan komen?
  De heer Patijn:
  Ik heb geprobeerd, aan te sluiten bij de bestaande regeling van
  artikel 288, dat zegt dat de getuige wanneer bepaalde belangen aan
  de orde komen zich mag verschonen van het geven van een antwoord.
  Het is dan aan de rechter te bepalen of hij wel of niet antwoord
  moet geven. Dat is uit zijn geheugen. Tegenwoordig hebben we
  allemaal dingen opgeslagen in computers. Dat is een soort verlengd
  geheugen. Het leek mij goed om daar in het recht bij aan te
  sluiten. Dat heeft dan ook te maken met hetgeen ik zojuist
  beschreef, dat de rechter-commissaris bij het geven van de
  bevoegdheid om richtmicrofoons te plaatsen modaliteiten van
  uitvoering kan geven. Wanneer daarover teruggerapporteerd wordt,
  kun je natuurlijk proberen dat allemaal te onthouden, maar wil je
  echt controle uitoefenen, dan moet je het ook wel eens opschrijven.
  Als je zegt dat je het niet wilt opschrijven, omdat het dan in een
  strafdossier komt, maar dat je het wilt onthouden, omdat je dan
  kunt zeggen dat je geen antwoord wilt geven, dan belemmer je zijn
  controlerende taak. Maak dan de mogelijkheid dat er opgeschreven
  kan worden, als een soort verlengstuk van het geheugen en dat dit
  mag worden achtergehouden, zodat het niet in het strafdossier komt.
  Maar het is uiteindelijk aan de zittingsrechter – ik weet dat dit
  punt hier vaak aan de orde is geweest – om te bepalen of hij het
  wel of niet relevant vindt om te beoordelen of het bewijs
  rechtmatig is verkregen.
  De heer De Graaf:
  U voelt niet voor constructies waarbij buiten de
  zittingsrechter om een andere rechter, bijvoorbeeld de
  rechter-commissaris, van alle stukken kennis neemt en zich wel een
  volledig oordeel kan vormen over delen van het CID-traject die voor
  de zittingsrechter geheim moeten blijven?
  De heer Patijn:
  Dat pleidooi is vaak gevoerd. Elke keer dat het genoemd werd,
  kreeg ik visioenen dat ik in Straatsburg voor het bankje
  stond.
  De heer De Graaf:
  In Straatsburg, voor het Europese Hof voor de Rechten van de
  Mens?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De voorzitter:
  Maar als dat bankje in Straatsburg er nu niet was?
  De heer Patijn:
  Dan zou de wetgever vrij zijn om dat te regelen.
  De voorzitter:
  Dus het enige bezwaar dat u daar tegen heeft is
  Straatsburg?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De heer De Graaf:
  Het is in strijd met het fair trial-beginsel?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De voorzitter:
  U sprak over het klimaat. Door wie is dat klimaat in de
  afgelopen periode bepaald?
  De heer Patijn:
  U bedoelt het klimaat van de criminaliteitsbestrijding?
  De voorzitter:
  Ja! “Ga er maar tegenaan”. Daardoor kwam u volgens u niet
  voldoende aan de bak.
  De heer Patijn:
  Ja, dat is ingezet door Korthals Altes en doorgetrokken door
  Hirsch Ballin. Ik heb ook begrepen, dat de Tweede Kamer wel eens
  ministers erover heeft onderhouden dat zij er onvoldoende aan
  deden.
  De voorzitter:
  Dat zij er onvoldoende aan deden?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De voorzitter:
  Daarbij bent u dus, vindt u, tekort gekomen?
  De heer Patijn:
  In het verlengde daarvan was er een klimaat dat er alleen
  opgespoord moest worden. Ik heb toen gezegd: prima, maar dan moet
  je het wettelijk regelen. Daar bestonden toch wel weerstanden
  tegen.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit de minister, de heer Hirsch Ballin of de heer
  Korthals Altes, daarover benaderd, als u hem eens in de gang
  tegenkwam?
  De heer Patijn:
  Ik heb alleen in de nota die hier aan de orde is geweest, van
  juli 1992, de minister zwart op wit hiertegen gewaarschuwd.
  De voorzitter:
  Heeft u het hem wel eens gezegd op de gang?
  De heer Patijn:
  Dat herinner ik mij niet.
  De voorzitter:
  Moet u daarvoor nog dieper in uw memorie tasten?
  De heer Patijn:
  Ik had wel overleg met hem, maar ik rekende niet op een erg
  willig gehoor voor dat soort opmerkingen. Daarom liet je het maar
  achterwege.
  De voorzitter:
  Mijnheer Patijn, dank u wel. Sluiting 19.31 uur


  Inhoudsopgave en zoeken