• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. E.F.G.M. Gelderman

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 66

  20 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 20 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  E.F.G.M. Gelderman
  Aanvang 16.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer E.F.G.M. Gelderman,
  geboren 19 februari 1949 te ‘s-Hertogenbosch. Mijnheer Gelderman,
  de door u af te leggen eed luidt: Ik zweer, de gehele waarheid en
  niets dan de waarheid te zeggen.
  De heer Gelderman:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  U bent cordinerend rechter-commissaris te ‘s-Hertogenbosch. In
  de voorbereidingen die de enqutecommissie getroffen heeft, en ook
  in de verhoren die wij tot nu toe afgenomen hebben, is de rol van
  de rechter-commissaris in het strafproces van verschillende zijden
  belicht. Het is u ongetwijfeld opgevallen dat diverse
  functionarissen van de politie en het openbaar ministerie gepleit
  hebben voor een duidelijke rol van de rechter-commissaris of een
  raadkamer, mogelijk ook in de zogenaamde pro-actieve fase dan wel
  in de beoordeling van opsporingsmethodieken. U bent daarin een van
  de belangrijke exponenten, omdat u daarover gepubliceerd hebt. Wij
  hebben daarover verschillende keren met u gesproken. Wij willen het
  daarover nu met u hebben, maar natuurlijk ook over: de vraag naar
  de werkzaamheden van de rechter-commissaris in het algemeen; de
  vraag of de rechter-commissaris genoeg tijd en energie kan
  aanwenden om de beslissingen die hij wettelijk dient te treffen,
  ook werkelijk kan nemen; de beschikking die de rechter-commissaris
  dient te geven; hoe in de praktijk uw werkzaamheden als cordinerend
  rechter-commissaris verlopen. Mogelijk spreken wij met u ook nog
  over de algemene vraag die aan de orde is geweest, namelijk of er
  verlies in vertrouwen in de posities van het openbaar ministerie en
  van de politie is. Het is de bedoeling dat allereerst de heer Vos
  deze onderwerpen met u doorneemt.
  De heer Vos:
  Mijnheer Gelderman, u bent hier in uw hoedanigheid van
  cordinerend rechter-commissaris. Het gekke wil dat u juridisch
  eigenlijk niet bestaat. De Wet op de rechterlijke organisatie en
  het Wetboek van strafvordering kennen namelijk geen cordinerend
  rechter-commissaris. Kunt u in het kort de ontstaansgeschiedenis
  van de functie schetsen?
  De heer Gelderman:
  Ik heb inderdaad begrepen dat ik in mijn functie van
  cordinerend rechter-commissaris ben uitgenodigd om met u te
  spreken. Dat suggereert dat de functie van cordinerend
  rechter-commissaris alreeds inhoud heeft gekregen. Dat is echter
  nog niet het geval, omdat, zoals u terecht zegt, de cordinerend
  rechter-commissaris nog geen wettelijke grondslag heeft gevonden.
  De cordinerend rechter-commissaris is in het leven geroepen op het
  moment dat over de inhoud van de taak niet echt was nagedacht. Ik
  kan dat wel billijken, in zoverre dat tevoren misschien niet altijd
  alles te bedenken is en dat er ook dingen in de praktijk moeten
  groeien. In de opvatting die ik, overigens zoekenderwijze, in mijn
  artikel heb gegeven over de taak die de CRC zou kunnen hebben, heb
  ik aangegeven dat er wellicht een toetsende taak is, met
  name…
  De heer Vos:
  Ik wil eerst even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van de
  functie.
  De heer Gelderman:
  Daar wil ik ook naar toe. In mijn opvatting zou de CRC met name
  een cordinerende taak moeten hebben.
  De heer Vos:
  Ik wil eerst van u weten sinds wanneer wij in feite een
  cordinerend rechter-commissaris hebben. Vervolgens wil ik met u
  praten over het werk van de rechter-commissaris.
  De heer Gelderman:
  Dat begrijp ik. Ik nam een wat lange aanloop om te komen waar u
  mij wilde hebben. In het kader van het Beleidsplan zware
  georganiseerde criminaliteit in Nederland en in het kader van het
  plan van aanpak uit 1992 is gezocht naar kwaliteitsverbetering en
  deskundigheidsbevordering bij onder meer de zittende magistratuur.
  Er is, kort gezegd, een werkgroep geweest onder voorzitterschap van
  de heer Steenbeek, vice-president van de rechtbank in Dordrecht,
  waarin een aantal aspecten aan de orde zijn gesteld. En van die
  aspecten is dat de rechter-commissariaten moeten worden versterkt.
  Daarbij is naar voren gekomen dat dit zou moeten gebeuren door in
  het rechter-commissariaat cordinerende rechters-commissarissen in
  te richten, in het kader van de bestrijding van de zware
  georganiseerde criminaliteit. Het laatste was immers het kader
  waarin het onderzoek plaatsvond en waarin de werkgroep haar rapport
  schreef. De keuze die daarin gemaakt is, is op zichzelf een
  logische keuze geweest, omdat er ook op andere punten
  kwaliteitsbevordering werd gerealiseerd.
  De heer Vos:
  Hoeveel cordinerend rechters-commissarissen zijn er
  inmiddels?
  De heer Gelderman:
  Op basis van datgene wat er in 1994 mogelijk was, heeft men
  vervolgens gelden die daarvoor beschikbaar zouden zijn – ik ben er
  niet bij geweest, maar ik heb begrepen dat het zo gegaan is –
  alvast verdeeld, door het aantal plaatsen dat voor
  rechters-commissarissen mogelijk was, namelijk zes, in te plaatsen
  in de rechtbanken waaronder de kernteams ressorteerden. In het
  rapport van de werkgroep-Steenbeek is aangegeven dat deze CRC – ik
  heb het voor gemak maar even afgekort – zich moet bezighouden met
  kernteamzaken. Er is heel kort aangegeven welke taken daarbij
  werden gezien. Tevens is door de werkgroep gezegd: het is niet de
  bedoeling dat deze CRC als een super RC gaat functioneren en zelf
  de zaken gaat doen, maar het is de bedoeling dat hij cordineert in
  zaken die door andere RC’s worden gedaan.
  De heer Vos:
  Maar per kernteam kennen wij dus n CRC?
  De heer Gelderman:
  Ja. Er zijn er nu dus zes.
  De heer Vos:
  Voordat ik met u doorpraat over het werk dat de CRC beoogt te
  doen en wat u er zelf van vindt, sta ik eerst even stil bij het
  werk van de rechter-commissaris. Wat zijn de taken van een
  reguliere rechter-commissaris?
  De heer Gelderman:
  De gewone rechter-commissaris heeft tot taak, in het kader van
  het gerechtelijk vooronderzoek een aantal dwangmiddelen toe te
  passen, waartoe aan hem de vordering wordt gedaan door het openbaar
  ministerie. Daarnaast heeft hij tot taak, de eerste fase van de
  voorlopige hechtenis, de inbewaringstelling, te doen op vordering
  van het ministerie. Daarbij is de rechter-commissaris meer de
  controleur in het traject dan een leider in het
  opsporingsonderzoek. Het is dus niet zo dat de rechter-commissaris
  daarin ambtshalve zelf actie onderneemt. De rechter-commissaris
  reageert.
  De heer Vos:
  Dat betekent in de praktijk dat u getuigen hoort?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  En dat u besluit tot het laten afluisteren van telefoons?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  En dat u ook besluiten neemt over preventieve hechtenis?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  Zijn er nog andere, specifieke taken?
  De heer Gelderman:
  Het kan zijn dat een bedreigde getuige volgens een specifieke
  regeling moet worden gehoord, met bijzondere veiligheden. Het kan
  zijn dat er een DNA-onderzoek moet plaatsvinden, waar de RC een
  taak in heeft. Wat is er nog meer? Nu, daar komt het in feite op
  neer.
  De heer Vos:
  Hoe wordt de tijd in de praktijk verdeeld, als u het in een
  percentage aangeeft? Hoeveel tijd bent u bezig met het horen van
  getuigen, hoeveel tijd bent u bezig met andere besognes?
  De heer Gelderman:
  Wij hebben in ons kabinet in Den Bosch sinds kort een nieuw
  rooster gemaakt, waarin wij het als volgt verdeeld hebben. Om de
  zoveel tijd – wij rekenen dat uit in weken – heeft ieder een
  deeltaak, geconcentreerd. Je bent dan n week alleen maar
  beschikbaar voor de voorgeleidingen – die er zijn of niet zijn; dat
  moet je afwachten. De volgende week ben je beschikbaar voor
  huiszoekingen – als die er zijn of niet zijn; dat moet je
  afwachten. En dan twee weken voor getuigenverhoor. In die
  verhouding zou je zeggen: 50% voor getuigenverhoor en 25% voor elk
  van de twee andere onderdelen. Maar dat is alleen maar, omdat je
  niet gemakkelijk weken in subdelen kunt gaan verdelen. Het kan zijn
  dat, wanneer bijvoorbeeld iemand die een huiszoekingsweek heeft,
  het razend druk heeft met een hele serie huiszoekingen, degene die
  in diezelfde week getuigen zou moeten verhoren, maar geen
  getuigenverhoren heeft, inspringt. Dat loopt in elkaar over.
  De heer Vos:
  U zegt het allemaal snel: is het hectisch werk?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  Heeft u voldoende gelegenheid om, als u een besluit moet nemen
  over bijvoorbeeld het afluisteren van de telefoon, daar de tijd
  voor te nemen?
  De heer Gelderman:
  Over het algemeen wel. Het is heel wisselend. Om u een
  voorbeeld te geven: de afgelopen zomer. Dan zijn natuurlijk veel
  politie-eenheden naar Marbella of waarheen ook, maar in ieder geval
  met vakantie; dan gebeurt er niet veel. Dan komt er bar weinig en
  kan het zelfs stil heten, in welke periode er bijvoorbeeld
  literatuur gelezen wordt en de tijd genomen wordt voor de paar
  beslissingen die wel genomen moeten worden. Maar in het hoogseizoen
  – dat begint nu – is het razend snel werken.
  De heer Vos:
  En biedt u in dit kennelijk strafrechtelijk hoogseizoen
  voldoende weerstand aan verzoeken die door de politie aan uw adres
  gericht worden? Of is het stempelwerk, zoals ook in het rapport van
  de werkgroep gezegd is?
  De heer Gelderman:
  Nee, nee. Het kan zijn dat er in een al lopend GVO een nieuwe
  tap moet komen en dat dit razend snel moet gebeuren. Dat kan dan,
  omdat je al wat kennis van de zaak hebt, vrij snel beslist worden.
  Maar dat zijn uitzonderingen. Wij nemen bewust de tijd om af te
  wegen en goed te motiveren, waarom er een bepaalde stap gezet
  wordt.
  De heer Vos:
  Maar beschikt u als RC dan ook over voldoende informatie om die
  besluiten te kunnen nemen? Ik wijs op het voorbeeld dat het best
  mogelijk kan zijn, dat er in een pro-actieve fase al ruimschoots,
  zeer veel, informatie verzameld is over een bepaald individu en dat
  pas in een laat stadium besloten wordt om de telefoon af te
  luisteren. U zit dan in het eindtrac en weet u dan ook wat er
  daarvr heeft plaatsgevonden?
  De heer Gelderman:
  De officier van justitie die de rechter-commissaris om een tap
  vraagt, zal daarvoor een proces-verbaal overleggen met de grondslag
  van zijn vordering, en uiteenzetten welke verdenking er precies
  tegen wie is en waarom wordt gedacht dat deze verdachte van dit
  telefoonnummer gebruik zal maken. Daarbij zal moeten worden
  aangegeven dat op geen enkele andere wijze dan per telefoontap
  onderzoek te plegen is.
  De heer Vos:
  Een gesloten CID-traject is gesloten. Als u niets weet van het
  gesloten traject en toch de vraag krijgt of de telefoon mag worden
  afgetapt, dan ligt het bij u om te besluiten of u meer informatie
  inwint, dan wel of u zich voldoende genformeerd geacht.
  De heer Gelderman:
  Als er een te kort CID-rapport ligt, vraag ik om meer, want ik
  wil zelf kunnen toetsen wat de grondslag van de vordering is. Ik ga
  niet af op schaduwbeelden.
  De heer Vos:
  U wilt dus weten of er een al dan niet gesloten CID-traject
  heeft plaatsgevonden en wat de inhoud daarvan is.
  De heer Gelderman:
  Ja. Maar ik moet u zeggen dat het contact wat dat betreft met
  ook het OM betrekkelijk open is. Wij zitten in hetzelfde gebouw;
  dat maakt het makkelijk: direct bereikbaar. Het betekent dat, als
  ik een proces-verbaal krijg dat naar mijn smaak te weinig
  informatie geeft, te weinig body heeft, om er voor mijzelf een
  beslissing op te baseren, n telefoontje genoeg is om de officier
  bereid te vinden te komen en uit te leggen wat er aan de hand
  is.
  De voorzitter:
  Spreekt u ook wel eens zelf met de politie?
  De heer Gelderman:
  Niet rechtstreeks. Dat wil zeggen: de politie komt wel met de
  officier mee, maar mijn contacten met de politie, voor zover die zo
  kunnen worden genoemd, lopen via de officier.
  De voorzitter:
  Dus u spreekt nooit zelf met de politie?
  De heer Gelderman:
  Alleen met de officier samen; ik ga niet om de officier heen
  een zelfstandig contact zoeken.
  De heer Vos:
  Maar heeft u in dit stadium al voldoende toegang tot de
  gesloten informatie of bent u afhankelijk van wat de officier u ter
  beschikking stelt?
  De heer Gelderman:
  Uiteraard ben ik afhankelijk van wat ik ter beschikking gesteld
  krijg. Als ik informatie krijg die voor mijn gevoel voldoende is
  voor de beslissing omtrent bijvoorbeeld een tap, dan kan het best
  zijn dat er nog meer informatie ligt, die ik niet ken.
  De heer Vos:
  En als u bijvoorbeeld een proces-verbaal krijgt, waarin staat
  dat uit CID-informatie gebleken is dat iemand betrokken is bij een
  delict in verdovende middelen: wat doet u dan? Gaat u dan vragen:
  wat is die CID-informatie?
  De heer Gelderman:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Per definitie?
  De heer Gelderman:
  Ja, in principe misschien wel per definitie; het is maar hoe je
  het uitdrukt. Wanneer voor mij de informatie te weinig grijpbaar
  is, te weinig helder is, vraag ik nader, bijvoorbeeld: wat is het
  karakter van de informant? Is hij betrouwbaar of niet betrouwbaar?
  Heeft hij het zelf gezien, deze informatie, of heeft hij het maar
  van horen zeggen? Is het gecheckt en waar blijkt dat allemaal uit?
  Die informatie wordt dan ook verstrekt.
  De voorzitter:
  Vertelt de zaaksofficier dat of eventueel de CID-officier?
  De heer Gelderman:
  Dat vertelt in principe de zaaksofficier, voor zover hij het
  weet. Ik heb onlangs een geval gehad waarin ik – maar dat had ook
  te maken met het feit dat ik de zaaksofficier niet kon bereiken;
  dat kan ook gebeuren – de CID-officier belde, om te vragen: leg mij
  eens uit hoe het nu precies zit; wat vind je nu van deze
  omschrijving in dit proces-verbaal?
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens een zogenaamde “vier bij vier” gezien, een
  formulier van de politie?
  De heer Gelderman:
  Ik heb het formulier zelf niet gezien, maar ik ken wel het
  overzicht van A, B, C, D en de drie, vier formuleringen:
  betrouwbaar, meestal betrouwbaar, niet betrouwbaar of
  betrouwbaarheid onbekend. En daarnaast, met betrekking tot de
  informatie: zelf meegemaakt, van horen zeggen en gecheckt of niet
  gecheckt, en onduidelijk.
  De voorzitter:
  Maar u vraagt nooit: mag ik dat zelf lezen?
  De heer Gelderman:
  Nee, dat heb ik niet hoeven te vragen, omdat de informatie die
  ik kreeg van het OM, doeltreffend was.
  De heer Vos:
  Het beeld is nog niet geheel duidelijk. Een CID-traject kan per
  definitie gesloten zijn en u praat er eigenlijk wat eenvoudig over.
  U suggereert dat u daar volledig inzage in heeft, terwijl het in
  feite gesloten is.
  De heer Gelderman:
  Nee, ik suggereer niet. Ik zeg dat wanneer ik informatie tekort
  kom, ik informatie vraag. Het kan best zijn dat er meer is dan
  hetgeen ik uiteindelijk krijg, maar wanneer ik genoeg heb voor mijn
  beslissing, heb ik dat meerdere voor mijn beslissing in principe
  niet nodig.
  De heer Vos:
  Nu komen wij, naar een ander onderwerp overgaand, bijvoorbeeld
  te spreken over een inkijkoperatie. U bent betrokken bij een
  huiszoeking – u moet daarbij aanwezig zijn – en daaraan
  voorafgaande heeft een inkijkoperatie plaatsgevonden. Weet u dat,
  altijd? Of is het iets dat u toevallig ter ore komt?
  De heer Gelderman:
  Ik heb het in zaken nog niet meegemaakt. Ik hoor van
  inkijkoperaties en ik heb met interesse artikelen erover gelezen,
  maar ik heb het zelf niet meegemaakt; ik kan daar uit eigen
  ervaring dus niet veel over zeggen op dit moment.
  De heer Vos:
  Het risico bestaat dus dat u heeft bijgedragen aan besluiten
  over huiszoekingen, huiszoekingen heeft gedaan, waaraan voorafgaand
  gekeken is of er wat te vinden was?
  De heer Gelderman:
  Ja, kijk, wat ik niet weet dat is gebeurd en wat wel gebeurd is
  – dat weet ik dus niet, om de cirkel rond te krijgen. Maar ik heb
  niet de indruk, gelet op de verhoudingen zoals ze liggen en op de
  contacten die er zijn, dat een dergelijk voor-de-gek-houderijtje
  zich heeft voorgedaan in mijn praktijk. U moet weten dat ik vanaf 1
  januari van dit jaar RC ben en dat is nog maar negen maanden. Ik
  weet niet hoe vaak het voorkomt. Ik heb begrepen uit de pers dat
  inkijkoperaties zich niet elke dag voordoen.
  De voorzitter:
  U was tien jaar lang officier van justitie; daarna wordt u
  rechter. Heeft u daar nu alleen maar uit de krant van gehoord?
  De heer Gelderman:
  Ik heb het in mijn praktijk inderdaad nog niet meegemaakt.
  De voorzitter:
  Nee, dat vroeg ik niet. Heeft u het alleen maar uit de krant
  gehoord?
  De heer Gelderman:
  Ja, eigenlijk wel.
  De voorzitter:
  Heeft u ook nooit van een officier in het arrondissement Den
  Bosch gehoord dat men dit deed?
  De heer Gelderman:
  Niet dat mij het nu bijstaat. Het was voor mij niet een al
  bekend fenomeen, in de zin van: o ja, ik heb wel eens gehoord dat
  dat gebeurt. Nee, niet dat ik het mij kan herinneren.
  De heer Vos:
  Wij hebben eerder vertegenwoordigers van het OM uit Den Bosch
  hier gesproken en toen werd ten minste de indruk gewekt, dat de
  inkijkoperatie geenszins een methode is die daar geschuwd
  wordt.
  De heer Gelderman:
  Ik weet dat de rechtbank Den Bosch daar een uitspraak over
  heeft gedaan; die heb ik gelezen. Dat klopt. Maar ik heb niet in de
  wandelgangen daar bijzonderlijk over horen spreken. In zoverre is
  het juist dat er in Den Bosch wel een keer een zaak is geweest,
  naar ik weet, maar ik heb niet op die zaak gezeten.
  De voorzitter:
  Zou het iets uitmaken voor de rechtmatigheidstoets van de
  huiszoeking, als u het weet of niet weet?
  De heer Gelderman:
  Nu moet ik even nadenken. Ik denk dat de huiszoeking op
  zichzelf op zijn merites moet worden beschouwd. Kijk, huiszoeking
  is een steun-dwangmiddel en is op zichzelf eigenlijk niets. Een
  huiszoeking dient tot iets, tot inbeslagneming. Ik denk dat het
  voor mijn beslissing omtrent huiszoeking niet echt zou uitmaken, zo
  vermoed ik, als ik het zou weten. De vraag is natuurlijk in
  hoeverre later de zittingsrechter zal zeggen: wij vinden dat die
  huiszoeking een vrucht is van een onrechtmatig eerder gedrag. Maar
  ik geloof niet dat het voor mijn beslissing zou uitmaken, als ik
  het zou weten. Ik heb het echter niet meegemaakt; ik zou daar ad
  hoc, aan de hand van een situatie, over moeten nadenken.
  De heer Vos:
  U zult toch willen wegen aan de hand van onder andere de
  proportionaliteit en de subsidiariteit: is het op dit moment een
  geigend middel om te hanteren, bijvoorbeeld zo’n huiszoeking?
  De heer Gelderman:
  Zeker.
  De heer Vos:
  In dat kader zou het toch passen dat u weet wat in het
  voortraject heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld zo’n
  inkijkoperatie?
  De heer Gelderman:
  Ja, ja. Maar het is een ander punt of ik afweeg, of de inbreuk
  van huiszoeking in een redelijke verhouding staat tot de ernst van
  het delict en of er niet met een kanon op een mug wordt geschoten.
  En voorts of de huiszoeking het enige middel is dat nu nog resteert
  – de subsidiariteit – of dat er nog iets anders kan gebeuren of
  gedaan worden dat minder ingrijpend is. Dat zijn andere vragen dan
  de vraag wat, als er een inkijkoperatie heeft plaatsgevonden,
  daarvan het effect of de betekenis is voor mijn beslissing ten
  aanzien van het al dan niet verlof vragen aan de rechtbank tot het
  doen van een huiszoeking.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u in uw praktijk als officier van justitie ooit artikel
  150 van het Wetboek van Strafvordering gehanteerd…
  De heer Gelderman:
  Nooit.
  De heer Koekkoek:
  …te weten de schouw, om in te kijken?
  De heer Gelderman:
  Nee, nooit.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u ooit meegewerkt, als officier van justitie, aan de
  toepassing van artikel 9 van de Opiumwet voor dit doel?
  De heer Gelderman:
  Het is een zelfstandige bevoegdheid van de opsporingsambtenaar,
  art. 9 Opiumwet. Ik heb daar geen rol in; in de schouw wel, want
  daar is het een taak van de officier. Ik heb het niet meegemaakt.
  In mijn beeld was de schouw een archasme. Ik was echt verrast door
  het artikel daarover in, als ik mij niet vergis, het Nederlands
  Juristenblad, van Revis en Pieters, de twee CID-officieren uit Den
  Bosch. Ik was wat verrast dat dit werd gekozen als basis. Het lijkt
  me helemaal niet zo’n gekke keuze; ik wil mij daar niet over
  uitlaten. Maar voor mij was het een beetje een ouderwets begrip,
  schouw. Het kwam in mijn praktijk niet voor.
  De heer Koekkoek:
  Had u er als officier van justitie wetenschap van dat artikel 9
  Opiumwet werd toegepast door de politie voor een inkijkoperatie? Of
  hebt u dat nooit meegemaakt?
  De heer Gelderman:
  Nee. Wel dat artikel 9 werd toegepast; dat las ik in het
  proces-verbaal. Maar dat het geschiedde voor een inkijkoperatie? Ik
  kan mij niet herinneren dat ik dit ooit heb geconstateerd. Ik moet
  overigens wel zeggen dat mijn officierstijd is afgelopen in, ik
  meen, 1990 of 1991. Ik raak wat dat betreft almaar de draad kwijt;
  dat is lang geleden in ieder geval. In mijn periode als officier –
  ik heb het u geschreven – is het enige bijzondere dat ik wat dat
  betreft heb meegemaakt, het betalen van een tipgeld in een gokzaak
  geweest; geld dat helaas, een klein bedrag, verloren is geraakt,
  omdat het niet opleverde wat het had moeten opleveren. Dat is de
  enige bijzondere opsporingsmethode die ik ooit heb gehanteerd.
  De heer Koekkoek:
  Maar misschien wist u niet van de andere bijzondere
  opsporingsmethoden?
  De heer Gelderman:
  Ik denk dat in mijn praktijk de vraag nog niet zo opkwam. Ik
  denk dat bijzondere opsporingsmethoden nogal eens, ook door de
  politie, worden overbelicht, ten nadele van de mogelijkheid om
  gewoon, klassiek te rechercheren. Je kunt ook vluchten in
  bijzondere methoden, terwijl je, als je gewoon recherchewerk
  verricht, ook heel veel kunt achterhalen. Het is mijn ervaring dat
  heel wat zaken tot een oplossing zijn gekomen, doordat er een
  vogeltje langs vloog dat iets floot. Opeens was er wat, aan
  informatie. Of er was een toevalstreffer, een observatie of iets
  dergelijks.
  De voorzitter:
  Maar wat aan die observatie ten grondslag heeft gelegen, kunnen
  toch weer allerlei methodieken zijn die hier over de tafel gaan?
  Dat vogeltje dat floot en langs vloog…
  De heer Gelderman:
  Ik denk bijvoorbeeld aan drugszaken, aan het afvangen van
  drugskoeriers bijvoorbeeld of het afvangen van drugsgebruikers bij
  een pand. Dan weet bijvoorbeeld de wijkagent al iets over dat pand:
  er wordt over geklaagd, er is lawaai en daar lopen jongens in en
  uit die wij al kennen, want die hebben we al eens eerder gezien,
  ter zake van drugsgebruik bijvoorbeeld of misschien wel een beetje
  drugshandel. Dan wordt daar eens gekeken, een tijd lang, want nog
  steeds komen daar om het uur wat mensen: die worden dan afgevangen
  en er wordt gevraagd: wat hebt u? Dit, op verdenking dat het pand
  een drugspand is. Als deze mensen worden afgevangen, worden zij
  verdacht van het voorhanden hebben van drugs, alleen al op basis
  van hun bekendheid als drugsgebruikers. Er wordt dan iets bij hen
  gevonden. Zij leggen verklaringen af en vervolgens gaat men naar
  binnen. Dan is dus volstrekt helder wat de oorzaak is van die
  observatie.
  De heer Vos:
  Hoe vaak weigert u als rechter-commissaris een besluit,
  bijvoorbeeld om de telefoon af te luisteren of een huiszoeking te
  doen? Kunt u dat in percentages aangeven? Is dat 5%, 10%?
  De heer Gelderman:
  Tja, cijfertjes. Het komt een enkele keer voor, maar niet
  vaak.
  De heer Vos:
  Negen van de tien gevallen worden door u gehonoreerd?
  De heer Gelderman:
  Ja.
  De heer Vos:
  Is de kwaliteit van de aanvragen dan zo subliem dat u in bijna
  alle gevallen genoopt bent om te honoreren?
  De heer Gelderman:
  Ze zijn gewoon, niet subliem. Het is gewoon een net
  proces-verbaal, met helderheid over de situatie en over de vraag
  waarom dit middel moet worden gebruikt en waarom iets anders niet
  meer mogelijk is en met een duidelijk beeld van de verdenking. Ik
  vind dat een keurig beeld op grond waarvan je zo’n beslissing kunt
  nemen.
  De heer Vos:
  Althans, u acht zich als rechter-commissaris tevreden met de
  informatie die u geboden wordt?
  De heer Gelderman:
  Over het algemeen wel, ja.
  De heer Vos:
  Ziet u aanleiding om uw attitude te verscherpen nu er zoveel
  onregelmatigheden gebleken zijn?
  De heer Gelderman:
  Nee. Ik ben blij dat u deze vraag stelt. Wat mij bezighoudt, is
  het feit dat bij uw commissie voor de goegemeente een beeld
  ontstaat van een manier van optreden door politie en justitie dat
  naar mijn ervaring bepaald niet algemeen geldend is in Nederland.
  Een van degenen die eerder bij u zijn geweest, heb ik horen zeggen:
  in de rest van Nederland komt het niet zo voor als bijvoorbeeld in
  Haarlem en Amsterdam, waar u de laatste dagen over gesproken hebt.
  Mijn ervaring is, ook uit mijn tijd als officier… Nu zult u
  misschien denken: hij praat voor een voormalige eigen
  parochie.
  De voorzitter:
  Wij praten over di tijd. Maar dat is voor u nog voordat de Muur
  gevallen is, dus vr 1990?
  De heer Gelderman:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Nadat de Muur gevallen was, ging het allemaal gebeuren. In die
  tijd dus.
  De heer Gelderman:
  Maar ook als lid van de strafkamer, als politierechter – daar
  komen in het algemeen geen zaken waarbij deze problemen een rol
  spelen – maar ook als RC, in de korte tijd dat ik in die functie
  zit, kan ik niet zeggen dat ik sferen heb meegemaakt, verhoudingen
  heb gezien en spitsvondigheden of grensverleggend gedrag heb gezien
  zoals ik uit uw werk mocht vernemen. Er zijn heel veel
  politiemensen die gewoon heel netjes hun werk doen. Er zijn ook
  heel veel officieren die het wel degelijk in de gaten hebben en die
  het netjes bijhouden, voor zover het mogelijk is in de hoeveelheid
  zaken die zij doen.
  De voorzitter:
  Verbaast het u, wat u hier ziet?
  De heer Gelderman:
  Ik schrik ervan. Ik ben er wel verbaasd over.
  De heer Vos:
  U zult toch gehoord hebben wat bijvoorbeeld de heer Gerding, de
  substituut-hoofdofficier in Rotterdam, gezegd heeft? Hij heeft
  gezegd dat het vertrouwen van de rechterlijke macht in het OM
  tanende is en dat het vertrouwen van het OM in de politie tanende
  is. Wat is uw vertrouwen, als rechter-commissaris, in het OM en de
  achterliggende politie?
  De heer Gelderman:
  Mijn vertrouwen, als rechter, is niet tanende. Het is
  natuurlijk nodig, in de eerste plaats tegenover jezelf, maar ook
  tegenover anderen, om kritisch te zijn en door te vragen naar
  datgene wat er wordt geboden. Je moet niet iets als vanzelfsprekend
  aannemen. Dat moet ieder voor zichzelf trainen. Toen ik van
  officier rechter werd, vond ik het een hele ervaring om te
  ontdekken hoe moeilijk het is om kritisch te zijn, om achter elke
  zinsnede die je leest in een proces-verbaal, toch even een
  vraagteken te plaatsen. Dat heeft misschien ook te maken met het
  feit dat je als officier, veel meer een doener zijnde, al
  doorwerkende probeert een zaak af te ronden en dat je veel minder
  sterk kritisch gericht ben dan als rechter. Een rechter bekijkt wat
  er is gebeurd en dan moet hij een beslissing nemen.
  De heer Vos:
  Kan het zijn dat uw vertrouwen niet tanende is omdat u de
  informatie in een zodanig voorgekookt stadium krijgt dat u weinig
  reden heeft om kritisch te zijn? U honoreert immers in negen van de
  tien gevallen.
  De heer Gelderman:
  Dat ik honoreer, wil niet zeggen dat ik niet kritisch ben en
  dat ik intussen niet even gevraagd heb hoe iets zit. U vraagt naar
  weigeringen. Aan het weigeren gaat vooraf dat ik gevraagd heb, maar
  niet gekregen heb. Dan zeg ik: jongens, als ik dat niet krijg,
  houdt het op, want dan kan ik het niet. Maar als ik op mijn
  navragen aanvullende informatie krijg waardoor het beeld helder
  wordt, hoort het bij de negen van de tien waarin het per saldo
  gewoon goed gaat.
  De heer Vos:
  Wordt zo’n weigering achteraf ook weer gehonoreerd? Is zo’n
  weigering aanleiding voor het OM om nadere informatie aan te
  leveren om toch het fiat van u te krijgen?
  De heer Gelderman:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Dus bijna alle verzoeken die u van het OM bereiken, worden
  uiteindelijk bijna voor 100% gehonoreerd?
  De heer Gelderman:
  Ik denk het wel.
  De voorzitter:
  Maar gaat er enig overleg aan vooraf?
  De heer Gelderman:
  Soms gaat er overleg overheen. Het ligt ook aan de manier van
  verwoorden in een proces-verbaal. Niet elk politiemens is verbaal
  of in geschrifte even begaafd. Als iets niet duidelijk of een
  beetje wollig is, vraag ik om het uit te leggen. Als ik die uitleg
  krijg en als de zaak inzichtelijk is, is het in orde.
  De voorzitter:
  Als u in een grotere zaak telefoontaps als het ware vernieuwt
  als RC of als er nieuwe nummers bij komen, gaat u dan speciaal na
  welke nummers dat zijn?
  De heer Gelderman:
  Mij wordt aangereikt welke nummers het zijn, van welke adressen
  en waarom deze nummers in aanmerking komen voor een tap. Dat moet
  in het proces-verbaal staan. Dan kan ik het volgen. Ik ga
  vervolgens niet 008 bellen om te vragen hoe dat zit.
  De voorzitter:
  In grotere zaken hebben wij een dossier van tapaanvragen gezien
  dat een hele ordner is. Uit mijn hoofd zeg ik dat er wel zo’n 2500
  nummers in staan, die eventueel getapt kunnen worden. Dat komt
  omdat men veel van die nummers gebruikt. Bij ons rees de vraag of
  de RC daar nog enig zicht op heeft.
  De heer Gelderman:
  Ik vind 2500 wel erg veel.
  De voorzitter:
  Alles bij elkaar, met verlenging. Nou, laat ik voorzichtig
  zijn, 1500 aanvragen. Of in ieder geval: honderden.
  De heer Gelderman:
  In mijn praktijk heb ik niet meegemaakt dat er meer dan 4 of 5
  nummers tegelijkertijd werden aangeboden voor een tap vanwege die
  en die verdachte. Dat is te overzien. Als daarbij wordt uitgelegd
  waarom die verdachte op dat en dat adres dat nummer zou kunnen
  gebruiken, is de zaak helder genoeg.
  De heer Vos:
  In de zaak Laundry, die gisteren onder andere bij de advocaat
  Van der Spoel aan de orde is geweest, is bekend dat 88.000
  gesprekken zijn afgeluisterd. Een rechter-commissaris wordt geacht,
  te bekijken wat er op de banden terechtkomt. Is het reel, aan te
  nemen dat de rechter-commissaris die 88.000 gespreksweergaven echt
  leest? Of is dat een soort natte-vingerwerk?
  De heer Gelderman:
  Nee. Het is natuurlijk niet zo dat je elke tap letter voor
  letter leest. Je krijgt er een soort oog voor. Je weet ook om welke
  dingen het gaat. Als in een drugsmilieu almaar over “witte
  overhemden” wordt gesproken, omdat het een schuilnaam is voor een
  kilo wiet of iets dergelijks, dan focus je op het beeld “witte
  overhemden”. Dat zie je dan terugkomen. Er zijn heel wat taps waar
  onzin in staat. Het is echter gelukkig ook zo dat de tapkamer, die
  de taps uitwerkt, de kermisgesprekken van de echtgenotes etc. niet
  integraal uitwerkt. Als dat wel gebeurt, kom je aan de 88.000
  pagina’s die je moet lezen. Als het erg druk is, wordt het lezen
  wat diagonaler, om het zo maar te zeggen. Als het te veel wordt,
  vraag ik aan het team om bij het aanbieden van de taps aan te geven
  welke bladzijden relevant zijn. Daarbij kan het erom gaan dat wordt
  aangegeven welke gegevens per se moeten worden vernietigd, dus niet
  mogen worden gebruikt – die blijven dus niet zitten tussen de
  stapels – als er geheimhouding op de lijn zit. Ik vraag dan met
  name ook, aan te geven wat voor de bewijsvergaring interessant is,
  dus waaruit blijkt dat de tap nuttig is en dat bijvoorbeeld een
  verlenging van de tap nodig en toelaatbaar is. Dat kan, als blijkt
  dat er over die telefoonlijn iets binnenkomt.
  De heer Vos:
  Dan speelt de politie ook een belangrijke rol, want zij geeft
  aan wat mogelijk interessant is.
  De heer Gelderman:
  Maar ik kijk wl na. Ik lees wel. Als het een heel dik pakket
  is, wordt het diagonaal lezen. Ik kan u zeggen dat in heel veel
  zaken heel veel tijd gaat zitten, doordat ook op dit soort details
  moet worden gelet.
  De heer Rabbae:
  Hoewel wij in Nederland van opvatting zijn dat de privacy
  redelijk goed beschermd is, wordt er toch aanzienlijk meer getapt
  dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Hoe komt dat? Het is veel
  minder selectief dan in de Verenigde Staten.
  De heer Gelderman:
  Dat weet ik niet. Ik ben geen socioloog.
  De heer Rabbae:
  Daar hoeft u geen socioloog voor te zijn.
  De heer Gelderman:
  Ook uit mijn praktijkervaring als rechter-commissaris of als
  officier weet ik niet waarom wij in Nederland in verhouding meer
  tappen dan in de Verenigde Staten. Dat weet ik niet. Daar kan ik
  niets zinnigs over zeggen.
  De heer Vos:
  Durft u uw hand in het vuur te steken voor het feit dat de
  banden waar de gesprekken op staan, na vijf jaar vernietigd
  worden?
  De heer Gelderman:
  Dat weet ik niet.
  De heer Vos:
  Is het niet een taak voor de rechter-commissaris, in de
  controle?
  De heer Gelderman:
  Een zaak die vijf jaar loopt, komt vrijwel niet voor. In het
  kader van een gerechtelijk vooronderzoek dat afgesloten wordt,
  wordt bekeken welk deel van de tapverslagen bewijsmateriaal is –
  dat deel dient in het dossier te worden gevoegd om zijn
  bewijsfunctie te hebben – en welk deel wordt vernietigd. Sinds
  enige tijd wordt het materiaal bewaard, totdat de advocatuur heeft
  aangegeven, aan het materiaal dat niet in het dossier is gevoegd,
  geen behoefte meer te hebben. Het moet nagekeken kunnen worden,
  maar daarna wordt het vernietigd in het kader van de zaak. Ik heb
  altijd begrepen dat die banden gewoon overgespoeld worden.
  De voorzitter:
  Zit u er wel eens bij als ze gewist worden? Sommige RC’s doen
  dat. Dan gaan ze een middagje naar het politiebureau voor het
  wissen.
  De heer Gelderman:
  Nee. Er lopen zoveel zaken dat je dan een paar wismiddagjes zou
  moeten inbouwen. Nee, dat gebeurt niet.
  De heer Koekkoek:
  Artikel 125h van het Wetboek van Strafvordering zegt: De
  rechter-commissaris doet te zijnen overstaan processen-verbaal en
  andere voorwerpen – bandjes bijvoorbeeld – waaraan een gegeven kan
  worden ontleend zo spoedig mogelijk vernietigen. Wat betekent “te
  zijnen overstaan” als u er niet bij zit?
  De heer Gelderman:
  U had het over processen-verbaal. Dat zijn de
  tapverslagen.
  De heer Koekkoek:
  En ik had het over voorwerpen waaraan die gegevens zijn
  ontleend: banden.
  De heer Gelderman:
  Van de banden weet ik het niet. Ik heb altijd begrepen dat die
  banden op een gegeven moment worden overgespoeld. Daar heb ik niet
  echt zicht op. Ik heb het ook nog niet meegemaakt dat ik
  hoogstpersoonlijk de wisknop zou gaan hanteren. Ik weet wel dat op
  het kabinet in een bepaalde kamer een papiervernietiger staat,
  waarin een medewerker – ik ga er niet bij zitten – regelmatig
  stapels papier aan flarden draait.
  De heer Koekkoek:
  Dus toen wij als wetgever opschreven “te zijnen overstaan”,
  moesten wij bedenken dat dit betekende dat de rechter-commissaris
  “ervan wist”?
  De heer Gelderman:
  Onder zijn verantwoordelijkheid, dus dat hij het wist.
  Hetzelfde is dat de rechter-commissaris de huiszoeking doet. Hij
  mag nu gelukkig tussendoor wel even weg. Hij doet het vooral niet
  zelf, want hij heeft helemaal niet de vaardigheden om verstandig en
  systematisch huiszoeking te doen. Dat geldt ook hierbij. Ik denk
  dat je het praktisch moet interpreteren. Dat ontslaat de RC echter
  niet van de waarneming, van het opdracht geven en van het vragen of
  het gebeurd is. Maar ik heb ook van collega’s niet begrepen dat het
  en detail checken vaak gebeurt.
  De heer Koekkoek:
  Het is een ruime interpretatie van “te zijnen overstaan”. U zit
  nu tegenover ons. Dat kunnen wij waarnemen. Als het gaat om het
  vernietigen van spullen en als er “te zijnen overstaan” staat, dan
  moet er een directe controle op zijn.
  De heer Gelderman:
  Bij de sluiting van een tap krijg ik een proces-verbaal waarin
  staat dat de banden zijn vernietigd. Daar ben ik zelf niet bij
  geweest. Maar het proces-verbaal krijg ik.
  De voorzitter:
  Ik dacht dat wij in Den Haag gehoord hadden dat een
  rechter-commissaris het te zijnen overstaan door een
  magnetiseringsmachine laat jassen.
  De heer Gelderman:
  Ik zal eens navragen of het bij veel mensen gebeurt. Als ik van
  de politie een proces-verbaal krijg waarin onder ambtsede wordt
  verklaard dat de banden zijn gewist, dan ga ik daarvan uit. Ik ga
  dan niet zelf naar een bureau ergens in het arrondissement om te
  kijken of het inderdaad gebeurd is.
  De heer Vos:
  Voordat ik met u ga praten over uw opvatting over de taak van
  de CRC stel ik nog enkele vragen over uw werk als RC. De afgelopen
  dagen is een paar maal gesproken over een lijst van vragen die aan
  anonieme getuigen kunnen worden gesteld. Komt het bij u in de
  praktijk regelmatig voor dat u geconfronteerd wordt met dergelijke
  getuigen?
  De heer Gelderman:
  Ik heb n keer een bedreigde getuige beveiligd gehoord. Over
  alle facetten daarvan is een volstrekt open overleg geweest met de
  balie. Er zijn allerlei vragen gesteld. Wij hebben een open faxlijn
  gehad, waarbij de verklaring die was opgenomen, kon worden gefaxt
  naar de advocaten in kwestie, die hun vragen weer terugfaxten. Zo
  is dat gelopen. Dat ging heel goed.
  De heer Vos:
  Stelt u dan negen van de tien vragen ook? Welke vraag weigert
  u?
  De heer Gelderman:
  Ik stel in principe alle vragen, omdat ik vind dat de
  verdediging daar recht op heeft. In dit geval is een weigering
  overigens niet voorgekomen, omdat de verdediging ook wel begreep
  dat zij niet moest vragen hoe deze mijnheer heette. Het eieren eten
  was nu juist dat dat niet bekend mocht zijn. De vraag stellen mag
  wel en de getuige moet dan ook antwoorden op de vragen, maar ik ben
  dan niet verplicht om elk antwoord door te geven. Als de getuige
  bijvoorbeeld zegt “Ik ben Jan Jansen en ik weet zeker dat het zo
  gebeurd is, want ik heb er bij gestaan met de verdachte”, dan ben
  ik niet verplicht om dat antwoord door te geven. Dat blijft achter
  de haag mijner tanden.
  De heer Vos:
  U stelt wel alle vragen, maar u selecteert de antwoorden?
  De heer Gelderman:
  Nee, ik ontvang alle antwoorden en ik geef door wat niet
  gevaarlijk is, met als argument dat het vrijgeven van die
  informatie juist de verhulling frustreert waar het hele systeem
  voor is ingericht.
  De heer Vos:
  Is deze handelwijze volgens u een alternatief voor het horen
  van infiltranten?
  De heer Gelderman:
  Dat zou kunnen, inderdaad. Mijn ervaring met deze zaak was wel
  – het is mijn enige ervaring, maar ik heb de indruk dat ik het van
  anderen ook wel begrepen heb – dat er door alle veiligheid die er
  is, bar weinig meer overblijft van datgene wat er verklaard wordt,
  want alles wat maar enigszins het risico veroorzaakt van ontdekken,
  mag niet naar buiten komen en hoeft ook niet naar buiten te komen,
  gelet op de waarborgen die bij deze methode worden gehanteerd.
  De voorzitter:
  Hoe legt u nu de grens?
  De heer Gelderman:
  Heel praktisch. Aan de hand van de feiten in de zaak kan ik
  heel concreet zien: dit gegeven is letaal en een ander gegeven kan
  wel naar buiten.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  U hebt een beeld gegeven, zoals u uw taak invult, en dit vanuit
  uw ervaring, die niet gering is. Nu zegt onder anderen Corstens dat
  veel rechters-commissarissen eigenlijk te jong zijn. Daarmee wordt
  bedoeld te zeggen: mensen met weinig ervaring. Mijn vraag aan u zou
  zijn: hoe vindt nu de selectie en de opleiding van
  rechters-commissarissen plaats en wat zijn de vereisten die
  daaraan, naar uw inzicht, moeten worden gesteld?
  De heer Gelderman:
  Een rechter-commissaris is in de eerste plaats gewoon een
  rechter, een lid van het college, zoals een rechtbank wordt
  aangeduid. De rechter-commissaris wordt door de rechtbank zelf uit
  haar midden gekozen, op voordracht van de president, die daarover
  de hoofdofficier heeft gehoord. Dat is formeel de lijn. Het
  betekent dat ieder lid van de rechtbank daar in principe voor in
  aanmerking komt. Het kan zijn dat er mensen zijn die qua aard en
  persoonlijkheid veel beter passen in een voortreffelijke civiele
  kamer, niet houden van de hectiek van het rechter-commissariaat en
  zich daar liever van gevrijwaard zouden willen zien. Die worden dan
  wellicht gesauveerd.
  De voorzitter:
  Is het z erg, dat je ervan gesauveerd moet worden?
  De heer Gelderman:
  Ja, soms wel, voor die personen dan. U vraagt naar leeftijden:
  er zijn natuurlijk oudere civilisten die er niet aan moeten denken
  dat zij er ‘s morgens om vier uur uit moeten om een 80 km verderop
  huiszoeking te gaan doen, etc. De lol is toch aan jongeren
  voorbehouden, over het algemeen. Dat is het systeem: in principe
  komt iedereen ervoor in aanmerking. Het is in de praktijk wel zo
  geweest dat jongere rechters over het algemeen daarin begonnen. Dat
  heeft ooit, denk ik, te maken gehad met de omstandigheid dat in
  menig rechtbank het civiele recht hoger werd aangeslagen dan het
  strafrecht. Dat kon misschien vijftien jaar geleden nog wel het
  geval zijn, omdat datgene wat in strafzaken voorkwam, in onze ogen
  van nu betrekkelijk overzichtelijk, simpel en duidelijk was. De
  zaken worden complexer en het verschil, voor zover het overigens al
  terecht was, is aanzienlijk door het strafrecht ingelopen. Het
  waren de jongeren die werden aangesteld, omdat men dacht dat het
  een mooie leerschool was, waarin deze mensen die van de
  universitaire banken kwamen, leerden om te gaan met politiemensen.
  Als je dan die leerschool had gehad, kon je de kamer in. Dat
  bestaat niet meer; dat is ouderwets, om het zo maar aan te duiden.
  Ik kan niet spreken over andere rechtbanken dan die in Den Bosch;
  ik weet het vagelijk van de rechtbank Arnhem, omdat ik daar als
  officier tegenaan gekeken heb. Daar zijn over het algemeen jongere,
  maar niet onervaren rechters op die plaats terechtgekomen. Ik vind
  het ook wel een eis dat iemand niet alleen levenservaring heeft en
  dus wat ouder moet zijn, maar bovendien ervaring moet hebben als
  lid van een strafkamer, omdat hij moet weten wat een rechtbank
  nodig heeft uit zijn portefeuille. Hij moet weten: wat moet ik nu
  doen om het onderzoek ter terechtzitting te ondersteunen?
  De heer Vos:
  Ik wil graag, met uw goedvinden, overgaan naar uw werk als
  CRC.
  De heer Gelderman:
  Ik wilde nog even aansluiten bij wat ik net zei, in antwoord op
  mevrouw Aiking. Ik ben wel van mening dat rechters-commissarissen
  wat ouder moeten zijn en ervaring moeten hebben. Ik ben ook van
  mening dat rechters-commissarissen niet alleen maar
  rechter-commissaris moeten zijn, maar tevens zittingen moeten doen,
  weliswaar niet in de kamer waar zij het risico lopen dat hun zaak
  aan de orde komt – dat kan natuurlijk niet – maar het voeling
  houden met de praktijk van de zitting is heel belangrijk. Ik merk
  het nu zelf, omdat ik sinds kort inspring als politierechter te
  Roermond en zittingen doe. Het is uitermate nuttig, vanwege de
  kruisbestuiving van ervaringen, dat een RC niet alleen maar RC is.
  Dus, liever een wat langere tijd RC zijn, bijvoorbeeld vier jaar in
  plaats van twee, en een deel van die tijd besteden als
  zittingsrechter, dan kort en geconcentreerd alleen maar als RC
  functioneren.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Ik neem dan ook aan dat de heer Corstens met zijn opmerking
  over “te jong”, eigenlijk bedoelt: gebrek aan ervaring. Daar draait
  het natuurlijk om.
  De heer Gelderman:
  Ja, precies.
  De heer Vos:
  Nu uw werk als cordinerend RC. U bent onlangs in die functie
  benoemd. Heb ik het bij het juiste eind, als ik het in die zin
  beschrijf dat het gaat om een gebouw, waarvan de eerste verdieping
  al bewoond is zonder dat eigenlijk het fundament gelegd is?
  De heer Gelderman:
  Waar heb ik dat meer gehoord? Ik heb het voorgesprek van mijn
  collega Verheul mogen gelezen; vandaar dat ik deze vergelijking
  ken. Ja, mijn antwoord op de vraag naar het functioneren van de CRC
  is heel kort en krachtig: ik doet nog niets. Ik ben
  aangesteld…
  De voorzitter:
  U doet nog niks?
  De heer Gelderman:
  Ik doe nog niks als zodanig. Ik doe veel, maar niet als CRC,
  want naar mijn opvatting heeft de CRC geen wettelijke status. Die
  kan niets, anders dan wat ik gedaan heb. Ik heb namelijk, ter
  voorbereiding op een mogelijke invulling van deze functie, in de
  eerste plaats contact gezocht met de cordinerend officier van
  justitie in Den Bosch, de kernteamofficier. Ik heb gezegd:
  kennelijk ligt mijn taak in de sfeer van het kernteam; mag ik eens
  meelopen om goed te zien in welk gebouw jullie zitten en welke
  mensen daar zitten? Ik heb daar kennis mee gemaakt en daar zijn
  vrijblijvende, open gesprekken geweest over allerlei punten die
  voorkwamen.
  De heer Vos:
  En wat kunt u nu speciaal? Immers, per kernteam is er een CRC
  benoemd, maar u heeft geen feitelijke werkzaamheden in die
  hoedanigheid?
  De heer Gelderman:
  Nog niet, nee.
  De heer Vos:
  Wat kunt u wel, nu?
  De heer Gelderman:
  Als CRC als zodanig niks.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Dat is toch een vreemde figuur, als je nog niet weet wat de
  invulling is van een taak? Je krijgt de indruk dat er een soort
  paniekvoetbal is en dat gezegd is: laten we maar gauw die functie
  creren; we zien wel hoe het zich opvult. Wat zijn nu duidelijk de
  argumenten geweest om op zo korte termijn, terwijl men nog geen
  overzicht had van de invulling van de taak, toch alvast die CRC’s
  aan te stellen?
  De heer Gelderman:
  Waarom dit vorig jaar zo snel is gebeurd, moet u aan de
  minister vragen, want dat weet ik niet. Mij is in de loop van de
  zomer van 1994 de vraag gesteld: wil jij dit gaan doen? Toen heb ik
  “nee” gezegd, want ik zat op een goede positie – het was heel
  interessant – in een strafkamer, waar ik veel dingen aan het leren
  was waar ik nog lang niet uit was. Ik was economisch
  politierechter, wat mij erg boeide. Ik zat helemaal niet te
  springen om deze baan. Bovendien werd mij een soort apocalyps
  voorgespiegeld, in de zin van hoe ik wel niet tussen Eijsden,
  Ulvenhout, ‘s-Hertogenbosch, enz. overal zelfstandig onderzoek zou
  moeten doen in grote zaken van zware criminaliteit. Een beetje een
  spookbeeld, zo moet ik achteraf zeggen. In het gesprek over deze
  functie kwam aan de orde dat er eigenlijk alleen maar het rapport
  van de werkgroep-Steenbeek lag, met die minuscule aanduiding van
  wat er zo’n beetje gedaan moest worden. Dat was voor mij de reden
  om voor mijzelf op papier te gaan zetten: wat is een CRC en wat kan
  een CRC? Dat heeft geleid tot het artikel in Trema.
  De voorzitter:
  U heeft dus eigenlijk uw eigen baan via uw artikel
  gecreerd?
  De heer Gelderman:
  Ik ben – ik heb het al eerder gezegd – op zoek gegaan naar mijn
  eigen identiteit als CRC, want niemand kon het mij zeggen. Op
  zichzelf een gekke situatie natuurlijk, maar wel uitnodigend.
  De heer Vos:
  U heeft een stuk geschreven, waarin u heeft aangegeven wat
  volgens u een CRC zou kunnen doen. Kunt u dat in het kort even
  schetsen?
  De heer Gelderman:
  Hoe ik dat CRC-schap zou zien? Laat ik eerst de geschiedenis
  even vertellen. Ik heb dat artikel geschreven, in de eerste plaats,
  om voor mijzelf een blauwdruk te maken, om te snappen: waar praten
  we over? Vervolgens heb ik me gerealiseerd dat de CRC, zoals de
  commissie-Steenbeek zegt, de bedoeling heeft om kernteamzaken te
  behandelen en niet om als super-RC de zaak tactisch te gaan doen,
  als een zaaks-RC. Dan is er bij kernteamzaken, waarbij zich de
  inmiddels bekende pro-actieve fase voordoet, niet veel meer over
  dan die pro-actieve fase, want de zaaks-RC moet de GVO-fase doen.
  Ik heb mij dus daarop gericht: daarin moet kennelijk gecordineerd
  worden. Mijn gedachte is toen geweest, heel simpel: als je
  cordineert in die voorfase, moet je de feiten kennen en als je de
  feiten kent, kom je dingen tegen die gebeuren. Dan ben je al de
  rechter die daar zit te kijken; die zal toch de behoefte hebben om
  er iets van te zeggen, in de zin van: dit kan niet en dat kan wel;
  dit is onrechtmatig en dat is rechtmatig. Dat heeft mij gebracht
  tot de gedachte, parallel aan de discussie over de
  opsporingsmethoden, of die beperkt zouden moeten worden en of de
  inzet ervan genormeerd moet worden. Dit heeft mij weer gebracht tot
  de gedachte: zou het dan niet zo moeten zijn dat de CRC de rechter
  kan zijn, die in een vroeg stadium die toets kan aanbrengen op de
  alsdan in te zetten bijzondere opsporingsmethoden? Dat is in
  hoofdlijn de ontwikkeling van mijn artikel geweest.
  De voorzitter:
  Voordat wij overgaan op uw verdere denkbeelden, die ook van
  belang zijn voor ons oordeel, merk ik op dat wij enigszins in de
  veronderstelling verkeerden, dat u al een praktische functie had
  bij het kernteam.
  De heer Gelderman:
  Dat merkte ik onder meer aan het artikel van Eigenberg (in
  Trema). Deze heeft een contrastuk geschreven in Trema, dat
  overigens niet zo contra was, en gezegd dat de CRC zou moeten
  staken. Ik dacht: nu, dat is interessant, want er is niets. Mijn
  dagelijkse taak is gewoon die van RC.
  De voorzitter:
  Wat betreft dat kernteam: bent u enigermate betrokken bij het
  hier al vaker over tafel gegane infiltratietraject?
  De heer Gelderman:
  Nee.
  De voorzitter:
  Daar wist u ook niets van?
  De heer Gelderman:
  Ik wist ervan, doordat er…
  De voorzitter:
  Ik doel op het kernteam Zuid.
  De heer Gelderman:
  Ja, ik wist daarvan, doordat er in alle openheid bij de
  kennismaking met mij is gesproken. Er is gewoon met elkaar
  gesproken over de zaken; ik mocht erbij zitten. Ik heb ook
  afgesproken met de cordinerend officier van justitie: zolang ik
  niet een bij wet geregelde bevoegdheid heb, houd ik mijn mond; ik
  beslis ook niets; ik ben hier, bij wijze van spreken, toerist.
  De voorzitter:
  Als u nu gedacht had: “Dit zal helemaal niet gaan”, dan had u
  toch uw mond gehouden?
  De heer Gelderman:
  Dan had ik tegen de cordinerend officier gezegd: let daar eens
  op. Maar wie ben ik dat ik het zeg, want formeel gesproken ben ik
  niets, want ik heb als CRC geen wettelijk bepaalde functie.
  De heer Vos:
  Maar was er geen goede kans voor u om eens inhoud te geven aan
  de mogelijkheid vrijblijvend het OM van advies te gaan dienen? Was
  het niet een prachtige kans om uw waarde te bewijzen?
  De heer Gelderman:
  Ja, vrijblijvend advies geven – dat doe ik aan een ieder die
  het vraagt, bij wijze van spreken. Wij hebben duidelijk afgesproken
  van tevoren: ik mag alles horen – er is volstrekte openheid – maar
  ik kan en wil en mag daar volgens de afspraken vervolgens niets mee
  doen, want de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de cordinerend
  officier van justitie. Het was voor mij goed om het bij herhaling
  mee te maken, zodat ik, als er een taak komt, een beetje een beeld
  heb van waar ik aan moet denken en hoe ik het moet gaan realiseren,
  wanneer het ooit een taak zal zijn.
  De voorzitter:
  Dus u bent ook nooit om een oordeel gevraagd?
  De heer Gelderman:
  Nee. Het geldt overigens voor de andere vijf net zo hard.
  Alleen, mijn situatie was bijzonder. Toen de functie werd ingesteld
  en de apocalyps werd beloofd van de werkzaamheden die de CRC zou
  moeten gaan verrichten, speelde op hetzelfde moment de vraag of de
  interne cordinator, de kabinetscordinator, zou worden vervangen en
  of het dan niet handig zou zijn om Gelderman maar tevens die
  interne cordinator te laten zijn. Toen heb ik gezegd: wacht even,
  deze functie is niet ingericht…
  De voorzitter:
  De interne cordinator binnen de rechtbank?
  De heer Gelderman:
  Nee, binnen het kabinet van de RC; het betreft de logistieke
  cordinatie. Ik heb toen gezegd: wacht even, deze nieuwe functie is
  niet ingericht of mag niet gebruikt worden om een
  personeelsprobleem op te lossen binnen het kabinet, want dat is een
  apart probleem. Ik heb gezegd: deze functie is kennelijk bedoeld
  als een nieuwe functie, naast het kabinet of in de buurt van het
  kabinet, en laat mij dus vrij om deze functie te ontwikkelen.
  Vervolgens bleek dat het een storm in een glas water was, althans:
  a. er waren nog weinig activiteiten, omdat er geen bevoegdheid
  gegeven is, en b. het kernteam Zuid-Nederland heeft nog niet zo bar
  veel zaken lopen. Het is niet die gigantische hoeveelheid die mij
  werd voorgehouden. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat wij hebben
  gezegd: het kan eigenlijk best gecombineerd worden. Ik heb gezegd:
  laat mij dan maar weer inschieten, wanneer de nu zittende
  kabinetscordinator opstapt, want ik heb mij toch gecommitteerd voor
  vier jaar; dan neem ik het wel weer over. Dan kom ik meteen aan de
  positie van de andere vijf CRC’s, die allemaal al die interne
  cordinatie hadden. Zij hebben zich daarop gericht en hebben
  inderdaad nauwelijks als CRC wat gedaan.
  De heer Vos:
  Uw redenering is dus: ik ben een CRC bij een van de kernteams,
  de kernteams doen het zware werk en ik wil werk doen, ook in de
  pro-actieve fase waarin de kernteams actief zijn. Maar waarom is
  dat juist een taak voor een CRC? Waarom zegt u niet dat dit bij het
  OM thuishoort? Wat kunt u toevoegen?
  De heer Gelderman:
  Ook tegen mij is gezegd dat de cordinatie toch eigenlijk een
  OM-taak is. Waarom moet daar een rechter aan zitten, is mij
  gevraagd. Daarover doordenkende, komt toch aan de orde dat het
  handig kan zijn dat een centrale rechter-commissaris, die in goed
  contact staat met de in zijn ressort werkzame andere RC’s,
  afspraken kan maken over het cordineren van een aantal
  onderzoekshandelingen. Als in een grote zaak – met diverse takken
  in die ene zaak – die bij diverse rechtbanken speelt, een getuige
  wordt gehoord die in de drie of vier takken een rol kan spelen, dan
  is het wel zo handig dat het getuigenverhoor door n RC wordt
  verricht. Dat kan de cordinerend RC zijn. Er zullen natuurlijk
  afspraken gemaakt moeten worden over tijdstippen waarop handelingen
  worden verricht, opdat de ene huiszoeking de andere niet
  frustreert.
  De heer Vos:
  Ik zou het graag iets concreter zien. Welke belangenafweging
  kunt u in de pro-actieve fase beter maken dan een officier? En
  waarom kun u die beter maken?
  De heer Gelderman:
  Op het gebied van de cordinatie kan ik het niet beter dan een
  officier, maar doe ik het anders dan een officier, omdat ik een
  collegiale band met de andere RC’s binnen het gebied heb. Het is
  geen kwestie van beter of slechter. In mijn artikel heb ik
  aangegeven dat er naast de cordinatietaken – aan de hand van de
  feitelijke ontwikkelingen in de zaken moet maar blijken wat die
  voorstellen – wellicht een toetsende taak kan worden gevonden. Die
  keuze maak ik mijn artikel niet, omdat ik vind dat het OM dat niet
  kn. Er zijn legio uitstekende juristen, officieren van justitie,
  die het wl zouden kunnen. Wanneer een toets op de inzet van
  opsporingsmethoden in een vroege fase moet plaatsvinden, bovendien
  met behoud van enig geheim… Het gaat er dan immers om dat namen
  van infiltranten en misschien van bepaalde methoden die worden
  gehanteerd, niet naar buiten kunnen. Wij zijn het er wel over eens
  dat dat het probleem is. Ik dacht daarbij aan de Brogan-case,
  waarbij het overigens ging over een ander grondrecht, namelijk het
  recht van in vrijheid zijn. In dat geval is uitgemaakt dat de in
  verzekering gestelde eerder dan in Nederland het geval was, aan een
  onafhankelijke rechter moet worden voorgeleid, terwijl hij in
  Nederland bij de officier werd voorgeleid. Mijn gedachte was dus:
  laat dan die zware toets die moet plaatsvinden, door de
  strafvorderlijk zo hoog mogelijke autoriteit, namelijk de
  onafhankelijke rechter, plaatsvinden. Dat heeft niks met
  persoonlijke kwaliteiten te maken, maar met de formeel zo hoog
  mogelijke kwaliteit.
  De heer Vos:
  Is dan uw overweging dat het zo praktisch is om daar een
  rechter-commissaris in de voorfase te plaatsen? Of zegt u dat daar
  de grootste knelpunten liggen, dat daar grondrechten geschonden
  kunnen worden en dat daar dus een rechter bij moet komen als
  bepaalde werkmethoden aan de orde komen in de voorfase?
  De heer Gelderman:
  Mijn gedachte is geweest dat bij het inzetten van bijzondere
  opsporingsmethoden die een inbreuk vormen op het grondrecht van
  privacy – daar praten wij met name over – de inbreuk op de
  grondrechten bij wet in formele zin moet worden geregeld. Als je
  dat regelt, moet je ook zeggen op welke wijze dat zou mogen en
  onder welke omstandigheden dat zou mogen. Er moet ook getoetst
  worden of volgens die normen wordt gewerkt. Daar het grondrecht van
  de persoonlijke levenssfeer van groot belang is, ben ik van mening
  dat de strafvorderlijk kwalitatief zo hoog mogelijke autoriteit
  degene moet zijn die de toets aanbrengt. Dan is het de rechter die
  het moet doen. De vraag is dan wel welke rechter het moet zijn. Ik
  heb in mijn optie gekozen voor de CRC. U heb echter al begrepen dat
  ik op zoek was naar mijn eigen identiteit en dat ik het daarop een
  beetje heb toegeschreven. Ik vond het logisch en goed, maar ik heb
  nooit de pretentie gehad dat dit de enige waarheid zou zijn. De
  minister heeft gezegd dat het misschien een raadkamer moet zijn.
  Daarbij zie ik bezwaren, bijvoorbeeld van praktische aard. Ik heb
  ernaar toegeschreven dat de CRC de rechterlijke autoriteit zou zijn
  die die toets aanbrengt.
  De heer Vos:
  Maar bent u dan de hoeder van grondrechten of zegt u dat u een
  afweging moet maken tussen gemeenschapsbelangen en
  grondrechten?
  De heer Gelderman:
  Beide. De rol van de RC is het in objectiviteit en
  onafhankelijkheid plegen van waarheidsvinding, met enerzijds
  eerbiediging van de belangen van de maatschappij bij een eerlijk en
  behoorlijk proces en waarheidsvinding, resulterend in bestraffing
  van strafbare feiten die gepleegd zijn. Anderzijds is er het in de
  gaten houden van de redelijke belangen van verdachten. In die
  afweging past het respecteren van zijn grondrechten en het toelaten
  van een inbreuk daarop, gelet op het tegenwicht dat zit in het
  belang van de zaak, de ernst van het delict en de noodzaak om op
  deze wijze onderzoek te plegen.
  De heer Rouvoet:
  Ik ga hier nog even op door. Als ik u goed versta, zegt u: wij
  moeten toe naar een soort besloten informatief vooronderzoek en
  daarin zou de cordinerend rechter-commissaris de toets op de
  pro-actieve opsporing moeten toepassen. U zegt dan: de CRC lijkt de
  aangewezen persoon. U geeft er echter ook bij aan dat u op zoek
  bent naar uw eigen identiteit. Met permissie, ik heb de indruk dat
  het vooral uit het laatste voortkomt, want u zegt: ik ben nu CRC,
  ik weet nog niet precies wat ik moet doen en misschien ligt daar
  een mooi stuk werk. Zijn er niet juist een heleboel bezwaren aan
  verbonden? Er zijn diverse collega’s en andere auteurs geweest die
  bezwaren hebben ingebracht.
  De heer Gelderman:
  Ik ken maar n auteur. Dat viel mij zo tegen, want ik dacht dat
  er veel meer over geschreven zou worden.
  De heer Rouvoet:
  Ik zal u een paar zinsneden voorhouden die ik ben tegengekomen.
  Misschien dat u daarop in samenhang wilt reageren. Er is gezegd:
  een belangrijk bezwaar is in ieder geval dat er op die manier een
  geheim dossiertje ontstaat in het kabinet, en dat je in relatie
  daarmee schotvorming krijgt tussen de RC’s. U zegt: dat is een
  voordeel, want ik ken de RC’s. Ik leg het schotvormingselement toch
  aan u voor als een mogelijk bezwaar. Onder anderen door de heer
  Schalken is gezegd: het betekent dat de rechter-commissaris en in
  dit geval de CRC te weinig distantie zal hebben ten opzichte van
  het politiewerk.
  De voorzitter:
  Zullen we het daar even bij laten?
  De heer Rouvoet:
  Ik noem even deze twee. Er zijn er nog een paar aan te geven.
  Het laatste argument wordt bijgevallen door de heer Eigenberg, die
  u al genoemd heeft. Dat is hetzelfde punt: te dicht op de politie,
  meer commissaris dan rechter.
  De heer Gelderman:
  Ik ken die bezwaren. Ik heb mij ook gerealiseerd dat die
  fricties er in kunnen zitten. Ze hoeven echter niet van overwegend
  bezwaar te zijn tegen het optreden van de CRC als zodanig. Het zijn
  bezwaren die gelden voor iedere beslisser, of het nu het OM is dan
  wel de raadkamer die moet worden voorgelicht en die een heel
  verhaal moet krijgen om te kunnen snappen waarom er “ja” of “nee”
  gezegd moet worden. Voor iedereen geldt dat zij er in zekere zin
  dichtbij gehaald worden om te bekijken welk probleem er ligt en om
  wel of niet toe te staan dat er een bepaalde opsporingsmethode
  wordt gehanteerd. In zoverre is de rol van de CRC niet anders dan
  die van de officier of van de raadkamer. De officier is de leider
  van het opsporingsonderzoek, dus die mag er nauw bij betrokken
  zijn. Daarbij heb je dan niet het probleem. Bij de raadkamer zal
  het iets afstandelijker zijn, waardoor het minder pregnant aanwezig
  is. De CRC komt in mijn opvattingen bijvoorbeeld niet bij de
  teambesprekingen en wordt ook niet in de beleidsvorming van een
  onderzoek betrokken. Hij wordt geadieerd door de officier van
  justitie, eventueel gesecondeerd door de politiemensen die het
  verhaal nog eens even moeten vertellen. Op mijn kamer komen ze
  vertellen: dit is het probleem, dit is de oplossing die wij in
  gedachte hebben, wil beoordelen of dit kan. Dat is een heel andere
  benadering – hoewel dat zo lijkt – dan dat de RC zelf naar de teams
  toe gaat. Overigens is het probleem niet veel anders dan in de
  GVO’s, want daarbij zijn ook legio vragen te stellen. Denk aan de
  huiszoeking en de tap. Daarbij komt dat een RC die al langere tijd
  met de zaak te maken heeft, wel degelijk dichtbij is, terwijl hij
  toch distantie houdt, dat hij de teamleider kent en de officier
  kent, maar toch blijft hij een magistraat die kritisch blijft
  volgen.
  De heer Rouvoet:
  Het bezwaar dat de CRC te dicht op het praktische politiewerk
  zit, telt niet zo zwaar?
  De heer Gelderman:
  Het is een punt van aandacht. Dat is zeker waar, maar dat geldt
  voor meer punten, ook voor het GVO. Het is echter niet een punt
  waarvan je zegt: daarom kan het helemaal niet. Dat geloof ik
  namelijk niet.
  De heer Rouvoet:
  Daarop volgt het wat meer principile bezwaar ten aanzien van de
  positie van de CRC ten opzichte van de zittingsrechter. Ook op dat
  punt zijn nogal principile bezwaren naar voren gebracht. Hoe groot
  is de kennisachterstand van de rechter ter zitting?
  De heer Gelderman:
  Daar kom ik dadelijk op terug. Ik zal eerst nog iets zeggen
  over mijn artikel. De impuls was de opdracht die ik kreeg, en het
  zoeken van de invulling. Het is niet zo dat ik dat ik domweg, tegen
  beter weten in, heb toegeschreven naar de CRC. Zoals u in mijn
  artikel heeft kunnen zien, heb ik afgewogen wie de rol zou kunnen
  krijgen. Er is vaker gesproken over de RC, die deze rol zou kunnen
  vervullen. Het enige nieuwe is, naar mijn mening, dat de CRC een
  andere zou moeten zijn dan de zaaks-RC. Dan krijg je een personele
  scheiding van informatie. Dan kan het stukje geheim dat moet
  blijven – ik kom dadelijk nog terug op het stukje geheim – beter
  bewaard worden. In mijn opvatting hoeft er bij het instellen van de
  CRC als de toetsende rechter niets veranderd te worden aan het hele
  klassieke beeld van de strafvordering. Daarin behoudt ieder zijn
  eigen verantwoordelijkheid: de officier van justitie, met zijn
  eigen verantwoordelijkheid, die moet afwegen of hij het wel of niet
  aan de RC of CRC vraagt.
  De voorzitter:
  Als er duidelijke verleggende methodes zijn, die mogelijk ook
  inbreuk maken op grondrechten, is het naar uw idee de
  rechter-commissaris of de CRC die toetst en wel of niet het groene
  licht geeft?
  De heer Gelderman:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Is het principile voordeel en nadeel niet dat hij of zij
  daarbij ook gegevens ter beschikking krijgt die hij of zij geheim
  moet houden en ook niet over kan leggen op de zitting?
  De heer Gelderman:
  Ja. Ik kom hierop nog terug. Ik maak eerst even mijn verhaal
  van zojuist af. De officier behoudt zijn eigen
  verantwoordelijkheid. Misschien is de noodzaak om het voor te
  leggen aan de CRC juist een goed middel om hem aan te scherpen en
  zich te laten realiseren wat hij precies wil, hoe hij dat vraagt en
  wat de motivering is. Ik denk dat een moment van stilstand voor mij
  zelf geen kwaad kan. Ook de strafzittingsrechter behoudt zijn eigen
  verantwoordelijkheid. Hij moet volstrekt onafhankelijk en
  zelfstandig aan de hand van het dossier beoordelen of het goed is.
  In mijn lijstje van 15 punten, dat ik aan u heb toegezonden, heb ik
  dat aangegeven. Daarom duid ik er nog even op. Naar mijn opvatting
  is het niet zo dat de CRC een volledig gesloten dossier houdt. Hij
  heeft een open dossier, dat voor een deel meegaat naar de zaaks-RC
  en waarin te lezen valt dat hij benaderd is met een vraag, dat hij
  aan de hand van de factoren die daarbij te passeren zijn, en de
  normen die zijn gesteld en die misschien wel worden geformuleerd op
  basis van datgene wat u gaat presteren, heeft afgewogen en dat hij
  om die en die reden bepaalde informatie niet uit handen kan geven.
  Die bepaalde informatie is dan bijvoorbeeld de naam van de
  informant, de plaats waar iets heeft plaatsgevonden, en de wijze
  waarop iets heeft plaatsgevonden. Mijn opvatting is dat hij dat
  laatste stuk in het geheime dossier houdt. Hij moet die informatie
  wel hebben, want hij moet checken of die man of vrouw wel “klopt”
  en of die plaats en werkwijze wel kloppen. Het dossier waaruit
  blijkt dat hij die toets heeft aangebracht, gaat mee naar de zaak.
  Dat is in feite hetzelfde als datgene wat nu gebeurt met een
  CID-rapport, waarin staat: aan de hand van die en die normen hebben
  wij deze informatie gekregen. Ten aanzien van het feit dat de CRC
  zijn toetsende taak heeft uitgeoefend, van de omstandigheden die
  hij daarbij in ogenschouw genomen heeft, en van de afweging die hij
  daarin heeft gemaakt, is de zaak open. Alleen, de vitale of letale
  informatie die niet naar buiten zou moeten komen, houdt hij
  achterwege in een minimaal geheim dossier.
  De heer Rouvoet:
  De CRC kan dan als getuige worden opgeroepen, zegt u. Maar dan
  moet hij een verschoningsrecht krijgen…
  De heer Gelderman:
  …ten aanzien van die geheime informatie, want anders kan de
  zaak weer opengebroken worden. Dat lijkt mij een vereiste. Hoewel
  de zittingsrechter natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid houdt
  om te toetsen, dus om te checken of het bewijs op rechtmatige wijze
  verkregen is, neemt de behoefte om het naadje van de kous te weten
  af naarmate duidelijker is dat de CRC die toets heeft aangebracht
  en welke normen daarbij zijn gehanteerd. Dat moet goed te
  formuleren zijn, lijkt mij. Dan heeft de rechtbank of de
  zittingsrechter voldoende. Hij vindt het dan niet echt meer nodig
  om te weten wie de informant precies was, dus welke identiteit deze
  heeft.
  De heer Rouvoet:
  Nog n punt. Wij zitten hier niet om uw visie te
  bestrijden.
  De heer Gelderman:
  Graag zelfs, want dat scherpt.
  De heer Rouvoet:
  Wij hebben graag duidelijk wat uw voorstel is en wat het
  impliceert voor de zitting. Krijg je dan toch niet een soort
  CID-RC, zoals wij ook een zaaksofficier en een CID-officier hebben?
  Dat verwijt is wel gemaakt. Krijgen wij dat niet ook in
  RC-land?
  De heer Gelderman:
  Naar mijn smaak niet. De RC wordt weliswaar van CID-informatie
  voorzien, maar dat wordt de rechtbank ook, in de vorm van een
  rapport van de CID. Het verschil met een CID-officier is dat deze
  met zijn CID beleid maakt, keuzes maakt, afspraken maakt, etc. Daar
  wil ik als CRC niks mee te maken hebben. Aan mij wordt in het kader
  van een opsporingsfase een vraag voorgelegd waarin ik hom en kuit
  wil weten om te kunnen beoordelen of de vraag positief kan worden
  beantwoord. Bij het hom en kuit zit n onderdeel dat wat gevoelig is
  en dat niet naar buiten mag komen. Dat haal ik eruit en dat zet ik
  in een geheim dossier, om het simpel aan te duiden. De rest, dus de
  afweging en de benadering, mag wel in het open dossier. Hoe dat er
  concreet uitziet en hoe breed een geheim moet worden gehouden – er
  is immers ook een periferie die op zichzelf weer verraderlijk kan
  zijn – hangt van de zaak af. Daar kan ik niet in het algemeen iets
  van zeggen. Maar laat ik het maar aanduiden als “het geheim dat
  bewaakt moet worden”.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  En als de zittingsrechter daar nu geen genoegen mee neemt? Dat
  kan toch?
  De heer Gelderman:
  Ja, dat kan.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Dan moet afgewogen worden de bescherming van de informant of
  infiltrant tegenover het stukgaan van de zaak?
  De heer Gelderman:
  Ja, dan zou ik gevraagd kunnen worden als getuige ter zitting.
  Dan zeg ik: heb mijn bij wet in formele zin geregelde
  verschoningsrecht ten aanzien van dit punt; ik kan u dit niet
  zeggen, omdat het onthulling etc. betekent. Dan kan het zijn dat de
  rechtbank twijfelt over de achtergrond en de bewijsmiddelen
  voortvloeiende uit deze opsporingsmethode, niet hanteert. Wat er
  dan overigens overblijft van wat in een vroege fase gebeurd is, is
  de vraag: misschien is dan de zaak kapot. Het kan ook zijn dat de
  officier van justitie zegt: als u wilt blijven doorvragen, dan wil
  ik de zaak terugtrekken. Dat laatste hoeft niet, als ik
  verschoningsrecht heb; maar dan kan de zaak kapotgaan. Maar ja, dat
  is nu ook het geval. Alleen, ik denk dat het beter is om procesrust
  te veroorzaken. Nu kunnen zaken ook misgaan, ter zitting.
  De voorzitter:
  Maar kan de ene rechter een verschoningsrecht hebben ten
  opzichte van de andere?
  De heer Gelderman:
  Ja, waarom niet?
  De heer Vos:
  Maar creert u wel procesrust?
  De heer Gelderman:
  Ik moet overigens wel zeggen – ik schrijf het ook in mijn
  artikel – dat het in zekere zin een politieke keuze is die gemaakt
  wordt, want het is een inbreuk op de openbaarheid, op de interne en
  externe openbaarheid, maar dat moet je afwegen.
  De voorzitter:
  Zou het niet zo kunnen zijn dat de Hoge Raad of een Europese
  rechter een dergelijk verschoningsrecht in strijd acht met het
  Europese verdrag van de rechten van de mens? Dat weet je maar
  nooit.
  De heer Gelderman:
  In de eerste plaats weet je dat maar nooit; in de tweede plaats
  denk ik dat er misschien een goede grondslag is om te denken, dat
  het niet zo’n vaart zal lopen. Immers, als die inbreuk, het bewaren
  en bewaken van het geheim, juist getoetst wordt door een
  onafhankelijke justitile autoriteit, een rechter, kan eerder worden
  geaccepteerd dat dit geheim bewaard blijft. Ik kan als getuige ter
  zitting bijvoorbeeld verklaren dat het geheim dat ik bewaard heb,
  niets heeft te maken met de inhoud van het bewijs dat vergaard is,
  maar te maken heeft met bijvoorbeeld de identiteit.
  De heer Vos:
  Ik wil nog even terugkomen op wat ter zitting kan plaatsvinden.
  Wij hebben mevrouw Rutten-Roos op bezoek gehad en die heeft gezegd:
  ik wil zelfstandig blijven controleren of er adequate methoden
  gehanteerd zijn.
  De heer Gelderman:
  Dat ben ik met mevrouw Rutten volstrekt eens.
  De heer Vos:
  En als de rechtbank het al zou willen, dan zal de verdediging
  ook een duit in het zakje willen doen en aan de orde willen stellen
  of de methoden wel zorgvuldig waren. Wat voegt u nu eigenlijk toe,
  behoudens het afdekken van een gesloten traject?
  De heer Gelderman:
  Rust voeg ik toe.
  De heer Vos:
  U voegt geen rust toe, omdat alles wat u heeft afgedekt, door
  de rechtbank weer gecontroleerd kan worden en ook de verdediging er
  dan, als de rechtbank het controleert, haar zegje over wil
  doen.
  De heer Gelderman:
  Ik vond het interessant wat de heer Hiddema zei; ik heb een
  stukje op de televisie gezien uit het verhoor van de heer Hiddema.
  Het viel me op dat hij op een gegeven moment zei, dat hij de inzet
  van een informant wel zou kunnen billijken onder omstandigheden. Ik
  moest toen de trein halen en heb het vervolg niet meer kunnen
  meemaken, maar het viel mij op dat een geverseerde strafpleiter kan
  accepteren, dat er kennelijk toch min of meer een geheimpje is. Nu,
  de informant, diens identiteit, wordt niet aan hem voorgehouden. Ik
  denk dat, uitzonderingen daargelaten, de hoofdregel als volgt zou
  kunnen zijn en daarmee kom ik op die rust: van het begin af aan zij
  het duidelijk dat de, ook Europees rechtelijk gesproken, juiste
  autoriteit, de onafhankelijke rechter, in een vroeg stadium de
  angel eruit gehaald heeft. Later, ter zitting, kan de zelfstandig
  controlerende zittingsrechter – wat ook maar een betrekkelijke zaak
  is, want deze moet het ook doen met de informatie die wordt
  voorgelegd – constateren: de CRC heeft zijn taak vervuld, heeft die
  en die factoren afgewogen en is tot de slotsom gekomen dat het
  inzetten van de gehanteerde methode, respectievelijk van de
  informant – misschien kan de informantenrol, afhankelijk van de
  periferie van het gegeven, wel gegeven worden – op een rechtmatige
  manier is gebeurd en wij hebben het nu niet meer nodig het verdere
  restje, het naadje van de kous, te weten, om de
  rechtmatigheidstoets te kunnen aanbrengen.
  De heer Vos:
  U heeft het over de angel eruit halen, maar stelt u zich nu
  eens voor dat u in zo’n voortraject, werkend met zo’n team,
  betrokken wordt bij een beslissing die heel snel moet worden
  genomen en heel ingrijpend kan zijn – een bepaalde container moet
  worden binnengetrokken en de infiltrant moet er een rol in
  vervullen – en dat uiteindelijk blijkt dat uw beslissing ten minste
  voor discussie vatbaar is. Vindt u dan niet dat het risico aanwezig
  is, dat u een traject afgedekt heeft dat eigenlijk ten volle ter
  zitting behoord te worden gecontroleerd en waar ook de verdediging
  volledig over moet kunnen zeggen wat zij ervan vindt? Dit als
  risico van het meedraaien in de praktische, tactisch-strategische
  beslissingen die in onderzoeken genomen worden.
  De heer Gelderman:
  Ik denk het niet, omdat ik gezien heb dat bij de zaken die zijn
  misgelopen de laatste twee jaar, het met name het probleem was dat
  de verdediging op haar manier erachter was gekomen dat er iets
  anders had gespeeld dan in de stukken naar voren was gekomen. Dat
  wekt argwaan en dat wekt wrevel, en terecht, en dat heeft de
  commotie veroorzaakt, waardoor er ineens blijkt dat er iets is
  misgegaan wat niet had mogen misgaan. Wanneer je evenwel de
  wetenschap dat er iets is gebeurd, wl naar buiten brengt en
  bovendien naar buiten brengt dat datgene wat er is gebeurd, in een
  vroeg stadium op zijn merites is beoordeeld en dat er – het betreft
  natuurlijk mensenwerk; ook CRC-werk is mensenwerk – een
  behoorlijkheidstoets is geweest, dan denk ik dat – ik herinner aan
  mijnheer Hiddema, die het zich wel kan voorstellen, zo’n informant
  – de achterdocht voorkmen is, dat de wrevel niet hoeft te ontstaan
  en dat er met een zekere rust acceptie kan zijn van het feit dat
  het kleinste eindje ervan, dat “geheimpje”, niet wordt vrijgegeven.
  Dit, omdat dan duidelijk kan zijn dat dit geheimpje niet van
  invloed is op de vraag of het bewijs al of niet op rechtmatige
  wijze vergaard is.
  De heer De Graaf:
  Waar u eigenlijk voor pleit, is een rol voor de
  rechter-commissaris waarmee deze een beetje treedt in de huidige
  rol van de officier van justitie, die immers ook een toetsende
  functie heeft: deze is niet alleen maar leider van het
  opsporingsonderzoek, maar moet ook een juridische toetsing plegen.
  Is het dan, als u een rol aan de rechter-commissaris wilt geven,
  niet verstandiger om de rechter-commissaris achteraf de toetsing te
  geven, nadat de methoden zijn toegepast en voordat het naar de
  zitting gaat, en dan dat afstandelijke oordeel van de informant;
  het is naar mijn oordeel rechtmatig of onrechtmatig – aan de
  zittingsrechter te geven? Er – in de zin van: ik heb kunnen
  toetsen; ik heb alles gezien; mij is alles verteld; ik heb alles
  tot en met de naam straalt dan toch een veel groter vertrouwen van
  dat oordeel uit, omdat het afstandelijker is?
  De heer Gelderman:
  Wat maakt het afstandelijker, als ik het achteraf doe?
  De heer De Graaf:
  Doordat u niet betrokken bent bij de afwegingen vooraf, de
  tactisch-strategische afwegingen, van het politieteam en het
  openbaar ministerie en zich niet als het ware committeert aan het
  op dat moment toepassen van de methode.
  De heer Gelderman:
  Ja, maar het feit dat ik achteraf zal toetsen, maakt het nog
  niet zeker dat ik niet toch al bij de voorbereidende besprekingen
  betrokken zou zijn geweest; dat kan in beide gevallen.
  De heer De Graaf:
  Daar kunt u natuurlijk verre van blijven, omdat het uw rol niet
  zou zijn.
  De heer Gelderman:
  Kijk, de vraag wordt aan mij voorgelegd, in mijn visie, nadat
  de afweging die tot de vraag heeft geleid, tevoren is gemaakt door
  degene die daar de verantwoordelijkheid in heeft en er een taak in
  heeft: de officier van justitie met zijn politieteam. Ik ben in die
  afweging niet betrokken. Ik krijg alleen de vraag voorgelegd,
  waarin mij wordt gezegd: “Om die en die redenen kunnen en willen
  wij niet anders dan dit en dit doen, maar dat is gevoelig en moet
  niet naar buiten komen; daarom willen wij, later in de fase, niet
  vertellen dat wij het precies zo gedaan hebben; wat vindt u ervan:
  zou dat kunnen?” Dan ben ik even afstandelijk, wanneer ik de toets
  aanbreng, als wanneer ik het achteraf zou doen. Het lijkt mij
  gezonder, wanneer er vraf getoetst wordt: wanneer de officier van
  justitie er ook toe gebracht is om bij de rechter-commissaris die
  vraag te stellen vrdat de handelingen zijn verricht, in plaats van
  dat dit achteraf gebeurt.
  De heer De Graaf:
  Maar het is toch niet op n lijn te stellen met de bevoegdheden
  die een rechter-commissaris nu al vooraf heeft, het geven van
  machtigingen, omdat het daar gaat om een toestemming en om
  informatie die vervolgens volledig openbaar op de zitting kan
  worden uitgewisseld.
  De heer Gelderman:
  Het lijkt op elkaar.
  De heer De Graaf:
  Nee, u heeft nu al die functie vooraf, maar het gaat om heel
  andere zaken. Waarom zou een officier van justitie dat niet kunnen
  doen?
  De heer Gelderman:
  Ik zie het principile verschil niet, waarom het dan beter zou
  zijn om achteraf te toetsen. Ik geloof dat het zuiverder is om van
  meet af aan duidelijk te maken wat wel en wat niet zou kunnen. Het
  is overigens nog de vraag, als er een toetsing is geweest, voor- of
  achteraf, en er toch iets anders gebeurt, wat dat dan betekent.
  Maar het lijkt mij zuiverder om de toets vooraf te laten
  plaatsvinden. De officier van justitie die de toetsvraag voorlegt
  wordt daardoor gedwongen zelf tevoren goed af te wegen en goed te
  motiveren. Voorts voorkmt het “verkeerde” handelingen.
  De heer Vos:
  Een collega van u, de heer Eigenberg, heeft het gevaar
  gesignaleerd van de glijdende schaal. Hij zegt: stel dat dit idee
  van Gelderman voor de zware, georganiseerde criminaliteit van
  toepassing is, dan bevorder je in feite, voor je het weet, dat er
  mr gesloten trajecten gehonoreerd worden, omdat er dan immers een
  rechter-commissaris is die gesloten trajecten afdekt. Ziet u dat
  risico?
  De heer Gelderman:
  Ik zie dat, eerlijk gezegd, niet; ik vind het nogal
  theoretisch. Een rechter werkt casustisch en elke keer wordt
  opnieuw afgewogen, aan de hand van in de loop van de praktijk
  groeiende criteria, wat de beslissing daarin zou moeten zijn. Ik
  zie daarin niet een glijdende schaal, alsof steeds maar met de
  losse pols zaken wordt gedaan. Nee, elke zaak wordt opnieuw op zijn
  merites beoordeeld. Ik krijg overigens niet de indruk, ook niet uit
  wat uw commissie tot nog toe te voorschijn heeft weten te krijgen,
  dat het op zo’n heel grote schaal plaatsvindt, in verhouding tot de
  totale praktijk van de strafvorderlijke hoek van justitie. Het is
  maar een onderdeeltje ervan en daarvan zou een deel, in het zuiden
  des lands, bij mij terechtkomen. Dat zijn, over een jaar genomen,
  misschien een tiental vragen die beantwoord moeten worden, zo denk
  ik.
  De heer Vos:
  Anderen, collega’s van u, hebben als risico geopperd dat bij de
  CRC grote interesse in onderzoeken zou ontstaan en dat deze het
  risico zou lopen meegezogen te worden en mr te honoreren dan
  eigenlijk wel verstandig is, omdat er te weinig afstand zou worden
  gehouden. Ziet u dat risico niet?
  De heer Gelderman:
  Dat punt hebben wij zojuist al besproken; ik denk dat de CRC
  ook gewoon fysiek afstand moet bewaren door niet naar
  teambesprekingen te gaan. Daar heeft hij niets mee te maken. De CRC
  heeft een kabinet, waar hij, zoals het officieel heet, geadieerd
  wordt, benaderd wordt, door de officier van justitie, eventueel
  vergezeld van de politiemens die het verhaal kan vertellen. Het is
  iets anders… Kijk, hetzelfde geldt ook voor de
  rechter-commissaris in het kader van het GVO. Die wordt ook
  benaderd met de vraag: wij willen graag tappen en wij willen graag
  huiszoeking etc., want dit is de geschiedenis. En natuurlijk krijg
  je dan een zekere genteresseerdheid, in de zin van: hoe ligt de
  zaak precies, en een zekere betrokkenheid. Maar dat is alleen maar
  gezond en nuttig, om te kunnen snappen wat er speelt. Dat is iets
  anders dan gecommitteerd raken aan de keuzes die door het OM
  gemaakt worden.
  De heer Vos:
  Constateert u bij uw collega’s in het vak ontvankelijkheid voor
  uw ideen? Of bent u op dit moment nog de enige die deze rol voor de
  CRC ziet?
  De heer Gelderman:
  Ik merk dat daar – ik geloof dat de heer Van Traa het al in het
  begin gezegd heeft – bij de politie en ook wel bij het openbaar
  ministerie, maar zeker bij de politie, belangstelling voor is. Ik
  heb er met mijn collegae-rechters, in het voorbereidende gesprek,
  toen ik mijn concept-nota besprak, intern over gesproken: men vond
  het interessant, met de bekende gevoelige punten waar je over na
  moest denken…
  De voorzitter:
  Vinden rechters elkaars mening niet altijd interessant? Zegt
  dat veel over wat zij er verder van vinden? Zij lijken soms wat op
  diplomaten onder elkaar; die zeggen ook: het is interessant.
  De heer Gelderman:
  U hebt gelijk. De rechterlijke macht, zo zeg ik altijd, is in
  zekere zin een verpakkingsindustrie, want er wordt vrijwel nooit
  iets direct, open gezegd. Maar, aan andere kant, als je in een wat
  kleiner verband werkt, zoals in een kabinet van vier
  rechters-commissarissen: dan weten wij elkaar heel goed te vinden
  en duidelijk te zeggen wat wij ervan vinden. De verhoudingen liggen
  wat dat betreft in Den Bosch uitstekend en daar heb ik ook geen
  angst om iets fout te zeggen of een fout te horen van een
  ander.
  De heer Vos:
  Staan de vijf mensen die hetzelfde werk doen dat u verricht, te
  juichen over de ideen die u geuit heeft?
  De heer Gelderman:
  Nee, wij zingen regelmatig samen in gemeenschappelijk overleg,
  maar juichen is er niet bij en er zijn collega’s die zeggen: wij
  zien de bezwaren – zoals zojuist besproken – ernstig in en wij
  krijgen om die reden maar liever niet deze rol.
  De heer Vos:
  Overheerst de kritische opstelling, of overheerst een
  ontvankelijke opstelling?
  De heer Gelderman:
  Er was n grote criticaster die langzaam maar zeker om ging, zo
  had ik de indruk, en er waren er een aantal bij die daar nog niet
  echt een standpunt in bepaald hadden. Het is ook een groeiproces;
  voor onszelf ook. Wij komen volgende week woensdag, zes CRC’s, voor
  de derde keer bij elkaar en wij moeten ons de materie nog eigen
  maken. Ik ben degene geweest – heel toevallig; het is geen speciale
  verdienste – die dat verhaal eens opgeschreven heeft en het eruit
  gegooid heeft. De anderen werken gewoon keihard door als interne
  cordinatoren en hebben er destijds niet die tijd aan kunnen
  besteden die ik eraan heb kunnen besteden.
  De heer Vos:
  Maar zij hebben ook nog niet uw ideen in brede zin omarmd?
  De heer Gelderman:
  Nee, maar ook dat doen wij nooit zo direct.
  De voorzitter:
  Ik heb nog drie vragen voor u. Allereerst: welke
  opsporingsmethoden moeten volgens u wettelijk genormeerd
  worden?
  De heer Gelderman:
  Ik zou zeggen: alle opsporingsmethoden die inbreuk maken op
  grondrechten. Maar dat is natuurlijk het intrappen van een open
  deur.
  De voorzitter:
  Te weten?
  De heer Gelderman:
  Het milieu van de verdachte of potentile verdachte
  binnendringen. Het gebruik maken van het vertrouwen dat op een
  gegeven moment wordt gegeven. Daar zit iets oneerlijks in. Het moet
  onder omstandigheden mogen, maar dat moet wel gereglementeerd
  worden.
  De voorzitter:
  Infiltratie dus.
  De heer Gelderman:
  Infiltratie in brede zin. Alhoewel er al enige regelgeving is
  op het gebied van het registreren van persoonsgegevens in de Wet
  politieregisters en de Wet persoonsregistratie, vind ik dat het op
  grote schaal – dankzij de technische middelen die er zijn met de
  prachtige databestanden die je kunt dwarsverbinden etc. – buiten
  medeweten van betrokkene domweg alle gegevens van zijn leven
  verzamelen een gevoelig punt is. Ik denk dat dit ook genormeerd zou
  moeten worden.
  De voorzitter:
  Moeten de privacyregels worden aangehaald of verruimd, in de
  zin van verkrijging van gegevens door de politie?
  De heer Gelderman:
  Ik kan mij voorstellen dat ze worden aangehaald. In mijn
  artikel heb ik geciteerd uit de oude CID-regeling. Ik heb vanmorgen
  de nieuwe regels er nog eens op nageslagen, omdat ik er een concept
  van had. Daarin is een opsomming gegeven van soorten informatie die
  zou moeten worden verzameld. Daarbij gaat het over bewegingen,
  persoonlijkheidskenmerken, enz.
  De voorzitter:
  Er staat echt van alles in.
  De heer Gelderman:
  Ik vind dat doodgriezelig, als mens.
  De voorzitter:
  En als rechter? Ik vind het interessant om te weten wat u er
  als mens en burger van vindt. Maar wat vindt u er als rechter van?
  U werkt er namelijk wel elke dag mee.
  De heer Gelderman:
  Ik vind dan ook dat daarmee met terughoudendheid en
  voorzichtigheid gewerkt moet worden. Dit soort informatie moet ook
  zorgvuldig worden verworven.
  De voorzitter:
  Wat heeft u nog meer op uw lijst staan?
  De heer Gelderman:
  Ik heb geen lijst gemaakt, eerlijk gezegd. Ik was benieuwd naar
  het lijstje dat u zou gaan maken. Het komt in hoofdlijnen op beide
  genoemde punten neer.
  De voorzitter:
  En observatie ook?
  De heer Gelderman:
  Ja, observatie ook. In feite alles wat een inbreuk maakt op het
  vertrouwen. Wat stelselmatig gebeurt en wat een impact heeft – niet
  geweten – op het persoonlijk leven, moet gereglementeerd zijn.
  De voorzitter:
  Moet de zogenaamde pro-actieve fase in de opsporing wettelijk
  geregeld worden?
  De heer Gelderman:
  Ik denk dat dit niet goed mogelijk is, omdat je nooit helemaal
  precies weet wat het beginpunt is. Je weet wel wat het eindpunt van
  de pro-actieve fase is, namelijk wanneer het reactief wordt.
  De voorzitter:
  Wij weten objectief toch evenmin wanneer iemand een verdachte
  is? Het is dan toch de vraag of wij een artikel 27bis Wetboek van
  Strafvordering gaan ontwerpen met daarin een bepaalde tekst?
  De heer Gelderman:
  Dan zou u een tekst moeten maken met “de potentile verdachte”
  als met het oog op strafvordering handelingen worden verricht.
  De voorzitter:
  Zou u daar toch tegen zijn?
  De heer Gelderman:
  Ik ben daar niet op tegen, maar ik vraag mij af of het helpt.
  Ik weet niet of het voldoende houvast biedt.
  De voorzitter:
  Geeft artikel 27 u wl voldoende houvast?
  De heer Gelderman:
  Op zichzelf wel.
  De voorzitter:
  Is dat niet gewoon de gewoonte geworden?
  De heer Gelderman:
  Wat bedoelt u met “gewoonte”?
  De voorzitter:
  Daar werkt u al jaren mee.
  De heer Gelderman:
  Jawel, maar je stelt toch elke keer ad hoc weer een aantal
  vragen. Dan is er natuurlijk ook de vraag: is het redelijk?
  De voorzitter:
  Werkt u met verslagen van telefoontaps ten behoeve van de
  CID?
  De heer Gelderman:
  Telefoontaps overgedragen van de CID? Ik heb het nog niet
  meegemaakt.
  De voorzitter:
  Het komt toch voor?
  De heer Gelderman:
  Het zal wel voorkomen, neem ik aan.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens gevraagd of het in Den Bosch gebeurt?
  De heer Gelderman:
  Nee, dat heb ik niet gevraagd in de zaken die ik onder handen
  heb. Daar heb ik niet speciaal onderzoek naar gedaan.
  De voorzitter:
  Vindt u dat het rechtmatig is?
  De heer Gelderman:
  Ik weet niet welk bezwaar ertegen zou kunnen zijn.
  De voorzitter:
  In de wet staat dat je de gegevens moet vernietigen.
  De heer Gelderman:
  Het is bekend dat, wanneer uit een tap gegevens over een ander,
  niet degene tegen wie de zaak loopt, te voorschijn komen, je niet
  blind moet zijn. Dan moet je de moord die je op de tap tegenkomt,
  niet laten liggen voor wat hij is. Met andere woorden, je mag
  gegevens van derden betrekkelijk benutten voor onderzoek. In die
  lijn ligt het om je af te vragen, wanneer van het voornemen blijkt
  tot het plegen van moord – als het dan nog geen
  voorbereidingshandelingen zijn (art. 46) – waarom je dat niet
  CID-matig zou bewaren. Ik denk dat daar op dit moment geen bezwaar
  tegen is. Ik denk niet dat ik dit zo heel gauw onrechtmatig zou
  vinden.
  De voorzitter:
  Nee, dat bezwaar bestaat waarschijnlijk niet zolang het GVO
  gaande is, waarin de tap loopt.
  De heer Gelderman:
  U bedoelt: na de vernietiging?
  De voorzitter:
  Precies.
  De heer Gelderman:
  Nu ja, dan is er het gegeven dat je zou moeten zeggen, dat
  tijdens het lopen van de tap deze is uitgeplaatst; dan wordt de tap
  vernietigd, maar het blijft wel rusten in die CID…
  De voorzitter:
  Was dat ook de bedoeling van de wetgever?
  De heer Gelderman:
  Ik denk het niet, omdat de wetgever bij het inrichten van de
  tap daar nog helemaal niet aan gedacht heeft.
  De voorzitter:
  Een laatste vraag, mijnheer Gelderman. Ziet u het gevaar, als u
  uw geheimen alleen zou moeten bewaren, dat u uw onafhankelijkheid
  ook als het ware helemaal in uw eentje moet bewaren, zonder
  raadkamer, zonder wat dan ook? Is dat niet lastig?
  De heer Gelderman:
  Onafhankelijkheid moet je altijd in je eentje bewaren.
  De voorzitter:
  Maar ik bedoel: geheimen.
  De heer Gelderman:
  Dat ik het geheim niet collegiaal kan dragen?
  De voorzitter:
  Dat kunt u dan met niemand meer delen.
  De heer Gelderman:
  Nee.
  De voorzitter:
  Geen bezwaar?
  De heer Gelderman:
  Dat vind ik geen bezwaar.
  De heer Rabbae:
  Als u toch bezig bent, mijnheer Gelderman, om de pro-actieve
  fase te toetsen, kunt u dan aangeven op welk moment de burger moet
  weten dat de overheid, de politie, achter hem aan zit? Vanaf welk
  moment zou het eigenlijk bekend moeten worden?
  De heer Gelderman:
  In de pro-actieve fase, bedoelt u?
  De heer Rabbae:
  Ja.
  De heer Gelderman:
  Ik denk dat het niet juist zou zijn in deze vroege fase
  slapende honden wakker te maken.
  De voorzitter:
  Of ook als hij verdachte is.
  De heer Gelderman:
  Ja, de wet schrijft voor dat, als er een gerechtelijk
  vooronderzoek is geopend, bij het eerste verhoor een kopie van de
  vordering GVO aan hem moet worden uitgereikt en hij daarop moet
  worden gehoord. Dat is het eerste moment waarop volgens de wetgever
  de verdachte mag weten, dat er tegen hem een onderzoek loopt.
  De heer Rabbae:
  En daarvr?
  De heer Gelderman:
  Daarvr niet. Immers, als de officier zou zeggen: “Mijnheer, wij
  gaan pro-actief tegen u rechercheren”, dan valt er niets meer te
  rechercheren, want dan weet hij dat er iets aan de hand is.
  De voorzitter:
  Is er in uw ogen een bepaalde termijn waarbuiten dat niet
  geheim kan blijven ten aanzien van een persoon? Mag men
  bijvoorbeeld vijf jaar doorgaan?
  De heer Gelderman:
  Nee, dat vind ik niet juist.
  De voorzitter:
  Hoe lang mag men ten hoogste doorgaan, zonder dat u mij nu het
  antwoord geeft dat je dit proportioneel en subsidiair moet
  zien?
  De heer Gelderman:
  U heeft kennelijk veel geleerd van deze commissie! Het is
  natuurlijk arbitrair, maar ik denk dat een periode van, zeg maar, n
  twee jaar een maximum zou moeten zijn.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gelderman, dank u wel. Sluiting 18.07 uur


  Inhoudsopgave en zoeken