• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. F. Teeven

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 44

  9 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 9 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr. F.
  Teeven
  Aanvang 9.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede mevrouw Coenen,
  griffier
  De voorzitter:
  Ik open de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer Teeven,
  geboren 5 augustus 1958 te Haarlem. Mijnheer Teeven, ik vraag u op
  te staan voor het afleggen van de belofte. Mijnheer Teeven, de door
  u af te leggen belofte luidt: ik beloof dat ik de gehele waarheid
  en niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Teeven:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Teeven, u bent nu officier van justitie in Amsterdam.
  Daarvoor was u een van de twee teamleiders bij de douanerecherche
  en wel in de periode 1 september 1991 tot 31 december 1993.
  De heer Teeven:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  In die zin bent u de voorganger van de heer Bakker, die wij al
  als getuige hebben verhoord.
  De heer Teeven:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  U bent dus van oorsprong een douaneman?
  De heer Teeven:
  Neen, ik ben van oorsprong iemand die als rechercheur heeft
  gewerkt bij de fiscale recherche van de FIOD, van 1 januari 1980
  tot 1 juli 1990.
  De voorzitter:
  Dus u heeft een belastingachtergrond?
  De heer Teeven:
  Ik heb een belastingachtergrond, ja.
  De voorzitter:
  Waarom bent u naar het openbaar ministerie gegaan?
  De heer Teeven:
  Ik heb 13 jaar bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
  gewerkt. Je kan zeggen dat je eens aan een nieuwe uitdaging toe
  bent. Het is ook heel aantrekkelijk om in de fase van de vervolging
  je werk te doen, als je 13 jaar in de fase van de opsporing
  werkzaam bent geweest.
  De voorzitter:
  Juist. Wij willen met u spreken over uw rol als teamleider van
  de douanerecherche, ook wat betreft de opsporingsmethoden, de zaken
  die ook al met de heer Bakker zijn besproken, het runnen van
  informanten in die tijd, het overdragen van die informanten aan de
  CID in Kennemerland en daarna uw rol nu als officier van justitie
  en specifiek ook de rol die u nu uitoefent ten behoeve van het
  onderzoek van de rijksrecherche. Wij willen met u ook nog
  terugkomen op de situatie in Gooi- en Vechtstreek. De bedoeling is
  dat de heer Vos met u begint over uw periode voor 31 december
  1993.
  De heer Vos:
  Mijnheer Teeven, in die periode was u de superieur van de heer
  De Jongh.
  De heer Teeven:
  Dat klopt. Ik heb van 1 september 1991 tot 31 december 1993
  leiding gegeven aan team 1 van de centrale eenheid van de
  douanerecherche van de FIOD in Haarlem. In die hoedanigheid was ik
  de directe chef van De Jongh.
  De heer Vos:
  Wat was zijn rol in het hele gebeuren? Wat was zijn
  functie?
  De heer Teeven:
  Hij was medewerker opsporing bij de douanerecherche. Eigenlijk
  al sinds eind jaren tachtig vervulde hij een liaisonfunctie vanuit
  de douanerecherche naar de politiekorpsen toe, waarbij hij
  gedurende langere periodes bij diverse politiekorpsen heeft
  gewerkt.
  De heer Vos:
  Waar was hij met name liaison in die periode?
  De heer Teeven:
  In de periode waar ik over spreek? Ik ben kort chef geweest in
  de periode dat hij liaison was in Dordrecht bij een onderzoeksteam.
  Vanaf ongeveer het najaar 1992 tot december 1993 was hij liaison
  naar de RCID Kennemerland.
  De heer Vos:
  Wat hield dat werken als liaison feitelijk in? Wat moest hij
  doen?
  De heer Teeven:
  Feitelijk bestond bij de RCID’s van diverse politiekorpsen in
  de afgelopen jaren sinds eind jaren tachtig, maar ook begin jaren
  negentig en bestaat eigenlijk nog steeds behoefte aan
  douanetechnische kennis: hoe gaan jullie om met spullen die
  ingeklaard moeten worden, hoe is de feitelijke procedure, wat
  gebeurt er als een container binnenkomt op een schip, hoe gaat die
  eraf, welke fasen worden dan doorlopen voordat een container wordt
  vrijgemaakt, hoe krijg je een container uit de haven? Verder had de
  douanerecherche van de FIOD, behalve die liaisonfunctie naar de
  politie toe, eigenlijk altijd al, maar sinds eind jaren tachtig en
  ook begin jaren negentig zelf een aantal informatieposities. Daar
  hield de heer De Jongh zich ook mee bezig.
  De voorzitter:
  Informatieposities? Dat is toch verschrikkelijk jargon. Dat
  betekent toch gewoon “mensen”?
  De heer Teeven:
  Informanten.
  De heer Vos:
  Dus de douane had zelf informatieposities, informanten? Begrijp
  ik dat goed?
  De heer Teeven:
  De douane en de douanerecherche hebben in de jaren tachtig en
  begin jaren negentig zelf ook informanten gehad, ja.
  De heer Vos:
  Runde de heer De Jongh die informanten?
  De heer Teeven:
  Ja.
  De heer Vos:
  Kunt u iets over de aantallen zeggen?
  De heer Teeven:
  Ik moet daar uiteraard wat voorzichtig mee zijn tegenover uw
  commissie in het openbaar. Als ik praat over de tijd van mijn
  functioneren, dan heb ik het dus over de periode van 1 juli 1990
  tot 31 december 1993 of eigenlijk eerder, want toen is het
  afgebouwd. In mijn beginjaren heb ik ongeveer, zo rond ergens
  tussen de nul en de 15 informanten aangetroffen.
  De voorzitter:
  Maar daar was u zelf verantwoordelijk voor?
  De heer Teeven:
  In de beginjaren, toen ik aantrad, begeleidde De Jongh die
  informanten en had ik daar uiteraard de eindverantwoordelijkheid
  voor als chef van De Jongh.
  De heer Vos:
  Is dat niet een erg vaag antwoord: tussen de nul en de 15? Wat
  betekent dat?
  De heer Teeven:
  Als u een concreet aantal vraagt: rond de 10.
  De heer De Graaf:
  Wat is dat nou? Met alle respect, het noemen van het aantal
  informanten van een tijd geleden is toch absoluut niet
  gevaarlijk?
  De heer Teeven:
  10.
  De heer De Graaf:
  Het zijn er 10 geweest?
  De heer Teeven:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Waarom zegt u dan eerst tussen de nul en de 15?
  De heer Teeven:
  Omdat er ook nog een aantal informanten waren bij de douane. Ik
  heb uiteraard prima kunnen inventariseren bij mijn aantreden
  hoeveel informanten er bij de douanerecherche werden gerund. Ik heb
  moeten constateren dat tijdens mijn aantreden ook informanten
  werden gerund door de douane. Tijdens mijn functie als teamleider
  vond ik dat die douane-informanten niet door de douane konden
  worden gerund. Zij zijn in eerste instantie overgedragen aan de
  douanerecherche en op een bepaald moment overgedragen aan de
  RCID.
  De heer Vos:
  Maar de douane had geen CID-functie, dus het is opmerkelijk dat
  zij toch informanten runde. Heeft u daar een verklaring voor?
  De heer Teeven:
  U moet het zo zien dat het midden jaren tachtig is ontstaan.
  Toen was de discussie over de CID-status nog niet zo aangezwengeld:
  de discussie over hoe Pietje informanten voldoende afschermde, de
  CID-status, de CID-regeling en alles wat daarmee samenviel. Bij
  Financin heeft de discussie daarover haar intrede gedaan in het
  begin van de negentiger jaren, 1991/1992. Van oudsher had zowel de
  douane als de douanerecherche informanten.
  De voorzitter:
  Hoe was dat dan geregeld? Wie was daarvoor
  verantwoordelijk?
  De heer Teeven:
  Bij de douane was in feite verantwoordelijk voor die
  informanten het hoofd van de douanepost waar die mensen werden
  begeleid. Bij de douanerecherche was een teamleider daar
  verantwoordelijk voor.
  De voorzitter:
  Is het zo dat door die informanten ook vroeger al de zogenaamde
  “methode” wordt toegepast?
  De heer Teeven:
  Er zijn wellicht informanten – maar dan praat ik van voor mijn
  tijd – betrokken geweest bij de methode zoals die eerder is
  omschreven tegenover uw commissie, maar dat weet ik niet
  zeker.
  De voorzitter:
  Daar moet toch wel eens over gevraagd zijn? U heeft het toch
  ook wel eens aan uw medewerker gevraagd, de heer De Jongh: hoe gaat
  het zijn werk? Wij zijn diens al bij de heer Van der Putten aan het
  eind van de jaren tachtig tegengekomen.
  De heer Teeven:
  Dat klopt. Ik heb uiteraard bij mijn aantreden gevraagd: hoe
  werkt dat nou? Dat is mij als volgt uitgelegd. Een aantal
  informanten werd in combinatie gerund, wat politiepersoneel samen
  deed met personeel van de douanerecherche, in casu De Jongh.
  Daarbij hebben die informanten ook een rol vervuld in wat wij nu
  noemen de methode. Die hebben informatie aangedragen in een aantal
  trajecten.
  De voorzitter:
  Dus de FIOD was deels ook verantwoordelijk voor het vroegere
  doorleveren?
  De heer Teeven:
  Neen, de FIOD was daar niet voor verantwoordelijk. De FIOD had
  informanten. De Jongh was uitgeleend aan de RCID’s. De Jongh had
  daarin een functie. Ik heb net aan de heer Vos uitgelegd dat
  feitelijk de taak van De Jongh was het douanetraject doen, maar ook
  het runnen van informanten, wat hij ook in combinatie met
  politiepersoneel heeft gedaan. Zijn voornaamste taak was die
  know-how meebrengen die de RCID’s van de politie niet hadden.
  De voorzitter:
  U zegt dat hij was uitgeleend, terwijl hij pas later wordt
  overgedragen, dus hoe was het nou? Wij proberen natuurlijk de
  verantwoordelijkheden vast te stellen voor hoe dat ging toen hij
  nog in ieder geval liaison was en “uitgeleend”.
  De heer Teeven:
  Laat ik even duidelijk zeggen: er zijn dus informanten geweest
  die door hem werden gerund, waarvoor de teamleider van de FIOD, in
  concreto ik op een bepaald moment, verantwoordelijk is. Daarnaast
  vervulde De Jongh een liaisonfunctie, waarbij hij werkzaamheden
  deed op een terrein waar de politie niet in thuis was.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik.
  De heer Teeven:
  Dat heeft hij gedaan in een aantal onderzoeken. Wat mij
  bijstaat, is dat het onderzoeken zijn geweest in Dordrecht, in
  Kennemerland en, wat mij onlangs is gebleken, ook in de Gooi- en
  Vechtstreek.
  De voorzitter:
  Maar waarom juist alleen daar? Als je aan de ene kant zegt
  “algemene expertise, daar wil iedereen wel wat van afweten”, dan
  komen wij toch weer terug bij de vraag: waarom specifiek in die
  regio’s en wie was er nu verantwoordelijk voor?
  De heer Teeven:
  Ik heb in Dordrecht besprekingen gevoerd met de toenmalige chef
  CID aldaar Van der Putten over de rol van De Jongh en de taak die
  De Jongh daar moest vervullen. Toen De Jongh in Kennemerland
  werkte, heb ik over de rol die De Jongh vervulde besprekingen
  gevoerd met Langendoen, de chef van de CID in Kennemerland. Dat
  heeft geduurd tot december 1993, want daarna ben ik naar het
  openbaar ministerie gegaan.
  De voorzitter:
  Om nog even de puntjes op de i te zetten: hij werkte in
  Dordrecht of voor Dordrecht, maar wie was nu zijn baas?
  De heer Teeven:
  Uiteraard blijft de teamleider van de douanerecherche formeel
  zijn baas, maar als het over wat in het vakjargon heet het
  “gesloten CID-circuit” gaat, dan bemoeiden wij ons als teamleider
  niet met de inhoudelijke invulling van dat CID-circuit.
  De voorzitter:
  U heeft toch wel doorgevraagd wat hij deed?
  De heer Teeven:
  Ik heb uiteraard doorgevraagd wat de taak van De Jongh zou zijn
  in Dordrecht en in Haarlem. Zijn taak zou zijn, ervoor te zorgen
  dat de containers die binnenkwamen de haven konden verlaten.
  Daarbij moest de douanerecherche, mijn medewerker, ervoor zorgen
  dat die containers niet werden gecontroleerd door de douane. Voor
  die taak moest ik toestemming geven. Ik moest zeggen: kijk niet
  naar die container. Daarnaast heeft hij, in combinatie met
  politiepersoneel, bepaalde informanten gerund die ofwel van oudsher
  van de douanerecherche ofwel van de politie waren.
  De heer De Graaf:
  Werd daarover aan u gerapporteerd? Als de heer De Jongh een
  informant runde, werd daarover dan een rapport gemaakt dat u onder
  ogen kreeg?
  De heer Teeven:
  Als De Jongh een informant runde en dat onder mijn directe
  verantwoordelijkheid geschiedde, waarbij er geen bemoeienis was van
  het een of andere politieteam…
  De heer De Graaf:
  Dat vraag ik niet. Als de heer De Jongh samen met
  politiepersoneel een informant runde, werd er dan alleen naar de
  CID teruggekoppeld en niet naar u?
  De heer Teeven:
  Dan werd er alleen naar de chef-CID teruggekoppeld.
  De heer De Graaf:
  Waarom runde mijnheer De Jongh dan eigenlijk de informant? Hij
  was toch geen CID’er?
  De heer Teeven:
  De Jongh had een bepaalde know-how op een bepaald vlak terwijl
  het CID-personeel dat niet had. Bij het runnen van bepaalde
  informanten was het gewenst dat die kennis beschikbaar was.
  De heer De Graaf:
  Uw club had geen CID-status.
  De heer Teeven:
  Onze dienst? Neen.
  De voorzitter:
  Uw dienst, natuurlijk!
  De heer De Graaf:
  Ik bedoel het niet negatief. Toch heeft u mensen in dienst die
  kennelijk CID-werkzaamheden verrichten. Maar zodra ze dat doen,
  houdt u de stelling aan: ik wil er niks van weten; dat moet maar
  door de CID…
  De heer Teeven:
  Neen, dat is niet mijn stelling. De discussie over de
  CID-status is in het begin van de jaren negentig ontstaan. In
  eerste instantie hadden wij wel degelijk een directe
  verantwoordelijkheid als De Jongh dat deed. Er zijn wel degelijk
  informanten geweest die feitelijk werden gerund door de
  douanerecherche. Echter, in het begin van de jaren negentig zijn
  alle informanten overgedragen.
  De voorzitter:
  Ons gaat het natuurlijk om de periode daarvoor.
  De heer Teeven:
  Als hij het deed samen met politiepersoneel, was de
  desbetreffende CID-chef verantwoordelijk.
  De heer Koekkoek:
  Ik keer even terug naar het begin. De liaisonfunctie is in
  Dordrecht begonnen?
  De heer Teeven:
  Wat ik mij vanaf het moment dat ik op die stoel kwam te zitten,
  kan herinneren, geeft aan dat ik heb gezien dat het inderdaad in
  Dordrecht is begonnen.
  De heer Koekkoek:
  Weet u of daarover toen iets is vastgelegd? Dit betekende toch
  dat de heer De Jongh mede voor de CID ging werken.
  De heer Teeven:
  Op dat moment – mijn opvolger Bakker heeft het ook al verklaard
  – hebben wij geen convenanten afgesloten met RCID’s over de taken
  van De Jongh. Over wat hij precies ging doen, waren er afspraken
  met de CID-chefs maar die zijn niet vastgelegd.
  De heer Koekkoek:
  En het begon in 1989?
  De heer Teeven:
  Ja, voor zover ik mij het herinner, begon het in 1989.
  De voorzitter:
  De verbinding met de chauffeur waarover wij al hebben
  gesproken, dateert van eerder?
  De heer Teeven:
  Inderdaad. Die verbinding dateert van medio jaren tachtig, zo
  rond 1986-1988.
  De voorzitter:
  Heeft De Jongh u nou nooit verteld wat hij deed?
  De heer Teeven:
  Ja, dat heeft hij mij wel verteld.
  De voorzitter:
  Heeft hij u ook verteld dat hij aan het begin zat van de
  werkwijze waardoor containers ook het milieu in verdwenen?
  De heer Teeven:
  Ik weet niet of De Jongh dat heeft geweten. De Jongh heeft mij
  uiteraard gerapporteerd in de jaren 1991 t/m 1993 over wat hij
  deed. Hij rapporteerde dat hij naar de haven ging, dat hij ervoor
  zorgde dat een container werd vrijgemaakt, dat de desbetreffende
  rechten en belastingen werden betaald als dat noodzakelijk was, dat
  er een chauffeur werd betaald voor een bepaald traject en dat die
  container op een bepaald moment bij een bepaalde loods kwam die
  onder politiecontrole stond. In de pers is dit weekend een
  uitgebreid stuk verschenen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe zo’n
  traject verliep. Vervolgens werd er gekeken of er harddrugs in de
  container zaten, wat de inhoud van de container was. De Jongh heeft
  mij ook gerapporteerd dat er in beslag werd genomen, in de tweede,
  de derde of de vierde hand.
  De voorzitter:
  Zo was het verhaal.
  De heer Teeven:
  Ja, zo was het verhaal.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens gevraagd door wie de kosten van de chauffeur
  en de douanemedewerker werden betaald?
  De heer Teeven:
  Dat heb ik zeker gevraagd. Ik heb gevraagd: waar komt het geld
  vandaan om de chauffeur te betalen en om de douanerechten te
  betalen? Die gelden kwamen van de informatieposities,
  meervoud.
  De voorzitter:
  Heeft u zich toen afgevraagd of dat wel conform de regels
  was?
  De heer Teeven:
  In het licht van 1995 en de situatie waarin de commissie zich
  nu bevindt, kun je er anders over denken. Ik heb mij in die jaren
  uiteraard ook wel afgevraagd of dit wel conform de regels was maar
  u moet zich wel realiseren dat wij in dat proces een ondersteunende
  rol speelden. Het gebeurde binnen CID-trajecten van andere
  politiekorpsen, concreet: Zuid-Holland-Zuid en Kennemerland. Ik heb
  n aan De Jongh n aan de verantwoordelijke CID-chefs gevraagd of
  officieren van justitie van die trajecten op de hoogte waren. Mij
  zijn daarbij ook namen van officieren genoemd die daarvoor de
  verantwoordelijkheid namen.
  De voorzitter:
  U vroeg dus aan de CID-chefs: weet een officier ervan?
  De heer Teeven:
  Inderdaad, en daarbij kreeg ik de namen van de officieren. Dat
  zijn in die jaren verschillende personen geweest. In Dordrecht heb
  ik te maken gehad met een zaaksofficier en de CID-officier die
  toestemming gaf. In Kennemerland heb ik te maken gehad met
  verschillende officieren van justitie, zowel de CID-officier in het
  arrondissement Haarlem als de IRT-officier.
  De voorzitter:
  En ook nog zaaksofficieren?
  De heer Teeven:
  In Kennemerland, in het traject dat achteraf het Deltatraject
  is genoemd, heb ik niet rechtstreeks te maken gehad met
  zaaksofficieren. Die heb ik pas onlangs gesproken, nadat ik mijn
  onderzoek in Amsterdam had gestart.
  De voorzitter:
  U kreeg dus een melding van de CID-chef: dze officier weet
  ervan.
  De heer Teeven:
  Ik kreeg een melding van de desbetreffende CID-chef. Dat vroeg
  ik ook: welke officier van justitie is verantwoordelijk en wordt
  het traject gedekt door het OM? Ja, werd er dan geantwoord, het is
  besproken met die-en-die officier. Prima.
  De voorzitter:
  Kunt u aangeven om welke officieren het ging?
  De heer Teeven:
  Ja. In Dordrecht heb ik hierover contact gehad met de
  toenmalige zaaksofficier mevrouw Van Maren-van der Kaay en met de
  CID-officier de heer Berserik. In Kennemerland heb ik contact gehad
  met Van der Veen, de toenmalige IRT-officier.
  De voorzitter:
  De heer Van der Putten heeft hier verklaard dat hij ook van u
  het groene licht kreeg voor 10.000 kilo. Hij moet u toen toch ook
  verteld hebben dat die kilo’s in de markt verdwenen?
  De heer Teeven:
  Uiteraard heb ik gekeken naar het verhoor van Van der Putten.
  Dat heb ik met grote belangstelling gedaan want ik wist dat ook ik
  hier zou moeten verschijnen. Ik heb Van der Putten horen zeggen dat
  hij niet meer wist of hij het mij verteld had dat die goederen in
  het milieu gingen verdwijnen. Dat vroeg u hem en hij antwoordde
  daarop: ik weet niet meer of ik dat Teeven heb verteld. Welnu, dat
  weet ik nog wl. Hij heeft mij dat net verteld.
  De voorzitter:
  Wat heeft hij u dn verteld?
  De heer Teeven:
  Hij heeft mij in 1991/1992 gevraagd of ik ervoor kon zorgen dat
  de douane een andere kant opkeek toen er sprake was van 30.000 kilo
  softdrugs. Als onderzoeksleider van een operationeel team dat
  binnen de douanerecherche bezig was, had ik goede contacten met het
  Amsterdamse OM en ik heb ervoor gezorgd dat drie containers niet
  door de douane zijn gecontroleerd en vervolgens werden
  getransporteerd in de richting waarvoor het onderzoeksteam
  belangstelling had.
  De heer De Graaf:
  Heeft u daarover een terugmelding gehad?
  De heer Teeven:
  Ik heb van mijn medewerker – maar ik weet tot op de dag van
  vandaag niet of dat juist is – begrepen dat die goederen vervolgens
  zijn onderschept.
  De heer De Graaf:
  In beslag zijn genomen?
  De heer Teeven:
  Ja, niet meteen in de eerste hand maar verderop in het
  traject.
  De heer Vos:
  U doelt nu op de heer De Jongh?
  De heer Teeven:
  Ik doel op de heer De Jongh.
  De heer Vos:
  Hoe had hij die informatie gekregen?
  De heer Teeven:
  Hij werkte binnen de CID in Dordrecht en zat dus bij de
  besprekingen van het onderzoeksteam. Ik mocht er dus van uitgaan
  dat hij zicht had op wat er feitelijk gebeurde.
  De heer Vos:
  Waarom mocht u daarvan uitgaan?
  De heer Teeven:
  Hij draaide feitelijk in dat team mee.
  De voorzitter:
  Uw medewerker stond nog steeds bij op de loonlijst.
  De heer Teeven:
  Uiteraard.
  De voorzitter:
  Kun je nu spreken over een gedeelde verantwoordelijkheid van u
  en de verschillende CID’s?
  De heer Teeven:
  Uiteraard draag ik verantwoordelijkheid voor wat De Jongh doet.
  Ik moet ook bewaken dat hij zijn werk goed doet. Ook ben ik
  verantwoordelijk voor de kwaliteit die hij namens de FIOD in die
  korpsen neerlegt. Maar ik denk dat het te ver gaat als wordt
  gesteld dat ik ook medeverantwoordelijk ben voor de inhoud van de
  CID-trajecten die er zijn geweest. Ik bedoel daarmee het volgende.
  De filosofie van een aantal politiekorpsen in die jaren – daaronder
  vallen ook Zuid-Holland-Zuid en Kennemerland – was dat gesloten
  nul-nul-trajecten ook cht gesloten waren. Buitenstaanders – zo werd
  de chef van de douanerecherche in die jaren gezien – hadden daarin
  geen inzicht en dat werd ook gedekt door de verantwoordelijke
  CID-officieren. Ook die mensen vonden het niet nodig dat de chef
  van de douanerecherche volledig inzicht had in die trajecten.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar dat laat onverlet dat, zelfs als u het
  allemaal niet wist, er een gedeelde verantwoordelijkheid was. U had
  kunnen zeggen: jongens, zo doen wij dat niet verder.
  De heer Teeven:
  Dat kun je nu zo zeggen maar in die jaren werd er op basis van
  vertrouwen samengewerkt. Dat klinkt wat oubollig maar gedurende
  lange tijd is er tussen de douanerecherche in Haarlem en de
  genoemde korpsen op een zeer goede wijze samengewerkt. De taak van
  De Jongh was wel belangrijk maar nou ook weer niet allesbepalend in
  die trajecten. Die conclusie trek ik achteraf, nu ik wat meer
  wetenschap heb.
  De heer Vos:
  En wat was dan wl allesbepalend in die trajecten?
  De heer Teeven:
  Allesbepalend is degene die beslist of de partij al dan niet in
  beslag wordt genomen. Dat was niet De Jongh. Ik denk dat degene die
  besloot dat een partij het milieu inging, nu zijn
  verantwoordelijkheid moet nemen.
  De voorzitter:
  En wie was dat dan?
  De heer Teeven:
  Achteraf kan ik zeggen dat dat op dat moment in elk geval de
  verantwoordelijke CID-chefs waren. Ik heb Van der Putten zijn
  verantwoordelijkheid horen nemen. Langendoen was een
  verantwoordelijke CID-chef. Maar ook de desbetreffende leden van
  het OM die het hebben goedgekeurd, zijn daarvoor uiteraard
  verantwoordelijk.
  De heer Koekkoek:
  Welke officier van justitie heeft zijn fiat gegeven aan het
  doorlaten van die drie containers?
  De heer Teeven:
  Dat was een zaaksofficier in Dordrecht, mevrouw Van Maren-van
  der Kaay.
  De heer Koekkoek:
  Dat was in 1991/1992?
  De heer Teeven:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Heeft u achteraf aan uw medewerker gevraagd of deze trajecten
  ook al eerder werden gevolgd?
  De heer Teeven:
  Dat heb ik op dat moment niet gedaan. Later, eind 1993, heb ik
  nog eens naar dergelijke trajecten gekeken. Ik zal straks aangeven
  waarom ik dat heb gedaan. Daarbij rees bij mij het vermoeden dat al
  eerder, nog vr het concrete geval van deze partij in Dordrecht, een
  dergelijke methode was gehanteerd. Maar dat was voor mijn tijd; ik
  heb daar geen wetenschap over.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat u n medewerker had die dergelijke
  diensten verrichtte? Er was geen tweede.
  De heer Teeven:
  Neen.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat, als in algemene zin aan politiezijde
  wordt gezegd “dat deden wij overal”, dit specifiek in bepaalde
  regio’s werd toegepast?
  De heer Teeven:
  Ik heb niet kunnen constateren dat het overal gebeurde. In de
  tijd waarin ik voor mijn medewerker verantwoordelijk was, heb ik
  kunnen constateren dat het in twee politieregio’s gebeurde.
  De voorzitter:
  Heeft u ook kunnen constateren in de tijd dat u zijn chef was,
  dat het ook ten behoeve van ndere regio’s gebeurde?
  De heer Teeven:
  In die periode heb ik alleen geconstateerd dat het gebeurde ten
  behoeve van de politieregio’s die ik zojuist heb genoemd.
  De voorzitter:
  De heer Bakker, uw opvolger, heeft hier gezegd dat hij zich
  “belazerd” voelde door de CID’s, voornamelijk Kennemerland. Geldt
  dat ook voor u, of zegt u: neen, ik had het ook zelf kunnen
  weten?
  De heer Teeven:
  “Belazerd” is een heel sterk woord. Om dat nu in deze zaal te
  herhalen… dat zou misschien wat afgezaagd worden.
  De voorzitter:
  Het is niet afgezaagd om het hier te herhalen als u het
  werkelijk zo vindt.
  De heer Teeven:
  In elk geval ben ik begin 1994 van de ene verbazing in de
  andere gerold. Ik werkte toen pas bij het OM in Amsterdam. Ik las
  de kranten en constateerde op dat moment dat er veel in het vrije
  verkeer was gegaan waarover mij nooit iets was gerapporteerd.
  De voorzitter:
  U was vroeger ook nooit een licht opgegaan?
  De heer Teeven:
  Huisman heeft verklaard dat hij mij in het najaar van 1993 ooit
  een signaal heeft gegeven. Hij vond het wel wat veel worden, wat er
  allemaal in die Rotterdamse en Amsterdamse havens passeerde. Het
  was overigens nog veel mr dan Huisman dacht. Daar kan ik de
  commissie straks nog wat meer over zeggen. In ieder geval heeft
  Huisman mij op een bepaald moment gebeld in het najaar van 1993. Ik
  denk september/oktober 1993.
  De voorzitter:
  Voor alle goede orde, Huisman, de huidige chef van het
  douane-informatiecentrum.
  De heer Teeven:
  De huidige chef van het douane-informatiecentrum en voorheen
  teamleider bij de FIOD-douanerecherche, een collega van mij.
  De heer De Graaf:
  Voordat wij op uw kennis komen die u nu heeft respectievelijk
  eind 1993 en 1994 verzamelde nog even terug naar het moment dat uw
  medewerker deelnam aan operaties die tot doorlevering hebben
  geleid. Heeft u steeds van de heer De Jongh dan wel van de chef CID
  gehoord: alles is in beslag genomen? Heeft u steeds een
  terugkoppeling gekregen?
  De heer Teeven:
  Ik heb de terugkoppelingen van De Jongh gekregen. Ik heb, even
  voor de Dordtse periode, concreet van Van der Putten geen
  terugkoppeling gekregen, maar ik heb die terugkoppeling gekregen
  van De Jongh. Ik heb wel besprekingen gevoerd met Van der Putten,
  maar hij heeft mij niet concreet gezegd: het is in beslag genomen.
  Dat heeft hij niet tegen mij gezegd.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u ook niet concreet gevraagd?
  De heer Teeven:
  Dat is niet concreet gevraagd, maar hij heeft het ook niet
  gezegd. Om op uw vraag over Kennemerland concreet antwoord te
  geven: ik heb bij herhaling gerapporteerd teruggekregen van De
  Jongh “er is in beslag genomen”. Ik denk niet dat hij dat voor elke
  container heeft gezegd. Maar ik heb uiteraard ook wel eens in de
  tussentijd gezegd: weet de officier van justitie er nou van dat al
  die containers ongecontroleerd doorgaan?
  De heer De Graaf:
  Toen was het antwoord: ja, dat weet de officier van
  justitie?
  De heer Teeven:
  Ja, toen heb ik ook zelf die officier van justitie tussentijds
  wel eens gebeld in 1993: weet jij nou wat hier gebeurt?
  De heer De Graaf:
  Wat neemt u nu achteraf aan? Dat de heer De Jongh eigenlijk
  heel goed wist dat er niet in beslag werd genomen?
  De heer Teeven:
  Dat is een conclusie van nu.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u niet aan hem gevraagd?
  De heer Teeven:
  Ik heb dat niet aan hem gevraagd, nee.
  De heer De Graaf:
  Dat denkt u nu zelf?
  De heer Teeven:
  Ik heb wel signalen – maar dat is achteraf, omdat ik zelf ook
  wat feitenonderzoek heb gedaan – dat hij op zijn minst wat dingen
  heeft gedaan waar ik nu mijn twijfels bij heb. Maar dat is
  achteraf.
  De heer De Graaf:
  Activiteiten die hij heeft gedaan?
  De heer Teeven:
  Activiteiten die hij heeft gedaan in de periode dat ik als
  teamleider verantwoordelijk voor hem was. Pas eind 1994, begin 1995
  of zelfs in de loop van 1995 ben ik erachter gekomen dat hij die
  activiteiten had verricht.
  De heer De Graaf:
  Maar dan heeft u het niet over zijn medewerking om containers
  als het ware door de douane heen te loodsen?
  De heer Teeven:
  Neen, dan zie ik concreet op activiteiten die betrekking hebben
  op de financile verantwoording van het afnemen van
  dekladingen.
  De voorzitter:
  Daar komen wij nog over te spreken.
  De heer De Graaf:
  Mag ik dan mijn laatste vraag op dit punt stellen? U zegt dat u
  contact heeft gehad over containers voor IRT-onderzoek met de
  IRT-officier. Dat was de heer Van der Veen.
  De heer Teeven:
  Klopt.
  De heer De Graaf:
  Heeft u aan hem gevraagd: wat gebeurt er met die containers,
  wat gebeurt er met de inhoud van die containers?
  De heer Teeven:
  Neen, want daar had hij een uitgesproken mening over. Hij zei:
  De Jongh verleent steun aan dat traject, maar je moet dat zien als
  een gesloten CID-traject; ik vind dat jij daar als teamleider niet
  veel mee te maken hebt, ik ben daar als openbaar ministerie voor
  verantwoordelijk.
  De heer De Graaf:
  Waarom heeft u dan niet gezegd: als mijn medewerker zo nodig
  moet meewerken aan trajecten, wil ik gewoon weten wat er aan de
  hand is en anders gebeurt het niet?
  De heer Teeven:
  U moet dat professioneel zien.
  De heer De Graaf:
  Het lijkt mij vrij professioneel.
  De heer Teeven:
  In die zin kan ik daar duidelijkheid over geven. Zelfs de eigen
  zaaksofficier in het IRT-project – dat was toen de heer Wortel –
  werd door de heer Van der Veen niet ingelicht over de ins en outs
  van al die CID-trajecten. Ik heb dat onlangs nog vernomen. Wortel
  is een collega van mij. Hij zegt: ik ben ook niet ingelicht over
  alle ins en outs. Dus waarom zou ik als teamleider van de
  douanerecherche wel worden ingelicht over alle ins en outs, terwijl
  hij zijn eigen zaaksofficier niet inlicht?
  De heer De Graaf:
  Het gaat toch om uw medewerker?
  De heer Teeven:
  Jawel.
  De heer De Graaf:
  U bent toch verantwoordelijk voor datgene wat uw medewerker in
  zo’n traject doet?
  De heer Teeven:
  Terecht vraagt u daarover door. Uiteraard ben ik
  verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar als hij in een ander
  politieteam opereert, dan is het niet vreemd dat de formeel
  verantwoordelijke chef niet van alle ins en outs op de hoogte is,
  zeker in die jaren niet als het om CID-trajecten ging.
  De voorzitter:
  U beslist op een bepaald moment wel om de informanten over te
  doen naar CID’en. U wilt ervan af.
  De heer Teeven:
  Ja.
  De voorzitter:
  U stuurt ze ook naar Kennemerland.
  De heer Teeven:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat alleen omdat de FIOD in Haarlem is en Haarlem in
  Kennemerland ligt? Of heeft u nog andere redenen?
  De heer Teeven:
  Nee hoor, daar was op zichzelf een heel goede reden voor. De
  samenwerking die ik had met de toenmalige chef RCID Kennemerland,
  de heer Langendoen, was eigenlijk gegroeid begin 1992. Ik heb als
  onderzoeksleider leiding gegeven aan het zogenaamde
  Kolibrie-onderzoek, dat onder de verantwoordelijkheid van het
  openbaar ministerie in Amsterdam heeft gedraaid. Daar hebben
  bepaalde CID-trajecten in plaatsgevonden die onder de
  verantwoordelijkheid van Langendoen hebben gelopen. Er was dus van
  oudsher een contact tussen Langendoen en mijzelf.
  De heer Rabbae:
  Kunt u aangeven waarom u af wilde van die informanten en de
  heer De Jongh?
  De heer Teeven:
  Ik wilde niet af van de heer De Jongh, want hij was uiteraard
  een medewerker van mijn team. Ik wilde wel af van een aantal
  informanten waar hij mede runner van was.
  De heer Rabbae:
  Waarom?
  De heer Teeven:
  Daar waren een aantal redenen voor. Ik heb al eerder
  aangegeven, wat uw collega Vos heeft gevraagd, dat de CID-status
  niet goed geregeld was. Maar er was nog een heel duidelijke reden,
  die overigens ook in het openbaar is geweest. Die kan ik dus ook
  hier vertellen. Dat was een douane-ambtenaar in Amsterdam die een
  vals proces-verbaal opmaakte van een informant die wat verzonnen
  zou hebben. Daar is een heleboel publiciteit over geweest. Dat
  heeft in de Kolibrie-zaak gespeeld. Daarbij werd een informant
  opgevoerd in het Amsterdamse die bepaalde dingen gezegd zou hebben.
  Daar had dat onderzoek bijna grote schade door opgelopen.
  De voorzitter:
  Want die informant bleek fictief te zijn en niet te
  bestaan?
  De heer Teeven:
  Neen, die informant bestond wel, maar hij had het niet
  gezegd.
  De heer Rabbae:
  Hij bestond niet in die affaire?
  De heer Teeven:
  Hij bestond niet in de Kolibrie-zaak.
  De voorzitter:
  En dat bracht u tot de conclusie?
  De heer Teeven:
  Ik heb al gezegd dat een aantal informanten bij de
  douanerecherche zaten, maar dat er ook een aantal bij de douane
  zaten. Ik had er al eerder contact over gehad binnen Financin, dat
  het onwenselijk was dat zeker de douane als controle-instantie
  verantwoordelijkheid had voor die informanten. Op een bepaald
  moment in 1992

  • dat heeft rond de Kolibrie-zaak en zeker kort daarna gespeeld,
   dus ik praat over eind oktober, begin november
  • heb ik gezegd: die informanten moeten worden ondergebracht bij
   een RCID, zeker als het “zware informanten” zijn zoals wij ze
   noemen. Bijna al die informatieposities zijn ondergebracht in
   Kennemerland.

   De voorzitter:
  Maar dat deed u hoewel de IRT-officier Van der Veen u verder
  geen uitsluitsel gaf over die trajecten? Dus u zei toen: dan maar
  de hele tent de deur uit?
  De heer Teeven:
  Nou, dat heeft elkaar gekruist. De IRT-officier Van der Veen
  had een voorganger. Ik denk dat die besprekingen hebben gelopen in
  het najaar van 1992. Maar dat stond los van het lopende
  IRT-traject, want dat waren ook informanten die los stonden van het
  IRT-traject.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit per convenant mensen overgedragen of niet?
  De heer Teeven:
  Neen, ik heb per convenant geen mensen overgedragen.
  De voorzitter:
  Het is gewoon mondeling afgesproken?
  De heer Teeven:
  Die mensen zijn overgedragen.
  De voorzitter:
  Had u zelf een informantenregister?
  De heer Teeven:
  Er was bij de FIOD een bestand van informanten, ja.
  De voorzitter:
  Dat stond wel ergens apart?
  De heer Teeven:
  Dat had ik ergens apart, ja.
  De voorzitter:
  En dat heeft u daarna ook vernietigd?
  De heer Teeven:
  Nee hoor, dat heb ik overgedragen aan mijn opvolger Bakker,
  zodat hij in ieder geval na mijn vertrek eind december 1993 nog
  wist wat er in het verleden gebeurd was.
  De voorzitter:
  En de chauffeur, die werkte toch ook voor de FIOD? Hij gaf
  tips.
  De heer Teeven:
  Hij gaf tips, ja.
  De voorzitter:
  Op een bepaald moment, in samenwerking met de medewerker de
  heer De Jongh, gaat hij sigaretten smokkelen c.q. in ieder geval
  van de diensten van de heer De Jongh gebruik maken om sigaretten te
  kunnen smokkelen. Wat was daarvan met u afgesproken?
  De heer Teeven:
  Het was mij bekend dat de informant waarover u spreekt
  informatie gaf over zogenaamde sigarettentrajecten. Ik heb gezegd:
  die informatie moet worden aangehoord. Met mij is nooit afgesproken
  dat er containers sigaretten ongecontroleerd door zouden gaan.
  De voorzitter:
  Maar er is toch wel ook met de medewerkers van de CID
  Kennemerland over gesproken? Door u?
  De heer Teeven:
  Er is door de verantwoordelijke CID-chef in Kennemerland niet
  met mij gesproken over die sigarettentrajecten.
  De voorzitter:
  Wel eventueel met medewerkers?
  De heer Teeven:
  Neen, er is ook niet met medewerkers gesproken.
  De voorzitter:
  Er is met u nooit over gesproken.
  De heer Teeven:
  Neen, ik zeg niet dat er nooit met mij over die
  sigarettentrajecten is gesproken. Ik heb er uiteraard achteraf heel
  veel bijvoorbeeld met Bakker over gesproken in 1994 en 1995.
  De voorzitter:
  Neen, in 1993.
  De heer Teeven:
  Maar het gaat om 1993. Er is in Haarlem een vergadering
  geweest, toen de tips van die informant over die sigarettensmokkel
  ter sprake kwamen. Daarbij was de vraag: welke teamleider zou dat
  moeten gaan doen? Was dat ondergetekende of was dat mijn collega op
  dat moment? Wij waren erg druk met dat Kolibrie-onderzoek en alles
  wat daarmee samenhing, het zogenaamde Kolibrie-team, dus wij hebben
  dat onderzoek feitelijk niet gedaan. Dat sigarettenonderzoek zoals
  u dat noemt is vervolgens opgepakt door het andere team van de
  centrale eenheid van de douanerecherche in Haarlem.
  De voorzitter:
  Is daar ooit toestemming gegeven om in ieder geval een bepaald
  traject, een bepaald aantal containers ook door te laten?
  De heer Teeven:
  Er is door mij aan De Jongh nooit toestemming gegeven om
  bepaalde trajecten door te laten gaan en helemaal niet te kijken
  naar sigaretten.
  De voorzitter:
  En mogelijk door uw collega?
  De heer Teeven:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Wie was dat?
  De heer Teeven:
  Mijn collega die dat toen heeft begeleid? Dat was het
  toenmalige hoofd douanerecherche Tjalkens, die daar zelf
  besprekingen over heeft gevoerd.
  De voorzitter:
  Kan het zijn dat hij heeft gezegd: nou ja, je kunt in ieder
  geval een paar van die containers doorlaten?
  De heer Teeven:
  Neen, want ik heb uiteraard achteraf, zoals u zult begrijpen,
  onlangs nog wel gevraagd hoe die sigarettenzaak in de openbaarheid
  kwam in… Wanneer is dat geweest?
  De voorzitter:
  Dit voorjaar.
  De heer Teeven:
  …dit voorjaar. Ik heb uiteraard nog een goed contact met
  Tjalkens, want dat was mijn vroegere baas. Ik heb gezegd: wat wist
  jij er nou van, want jij hebt toch ook besprekingen gevoerd
  daarover? Hij zegt: er is nooit toestemming gegeven om containers
  ongecontroleerd door te laten gaan.
  De voorzitter:
  Maar u wist wel in 1993 dat er getipt werd door de chauffeur
  over mogelijke sigarettentrajecten?
  De heer Teeven:
  Dat wist ik.
  De voorzitter:
  Dat wist u?
  De heer Teeven:
  Dat was mij bekend.
  De heer De Graaf:
  Als u noch uw voormalige baas Tjalkens daar toestemming voor
  heeft gegeven, wie moeten wij dan verantwoordelijk daarvoor achten?
  Het is dus geen verantwoordelijkheid van de douanerecherche?
  De heer Teeven:
  Neen, dat zeg ik niet. Wij stellen achteraf vast dat De Jongh
  daar feitelijk mee bezig is geweest.
  De heer De Graaf:
  Heeft hij er verder niemand over ingelicht binnen uw
  dienst?
  De heer Teeven:
  Hij heeft niemand erover ingelicht dat containers met
  sigaretten het milieu in zouden gaan, voor zover ik heb kunnen
  achterhalen.
  De voorzitter:
  Het ging er toch niet om dat ze het milieu ingingen? Het ging
  er toch om dat ze de Europese Unie niet verlieten, terwijl ze er
  officieel wel uitgingen?
  De heer Teeven:
  Dat onderzoek heb ik inhoudelijk niet gevolgd. Dat heeft ook in
  1994 nog plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Nu zegt u: de heer De Jongh heeft ons dus niet alles
  verteld.
  De heer Teeven:
  Laat ik het duidelijk zeggen. Ik zeg dat het mij omtrent die
  sigarettenzaak bekend was dat die informant informatie verstrekte,
  dat ik daarover gesproken heb met De Jongh, dat het feitelijk
  onderzoek naar die sigarettenfraude is ondergebracht bij een ander
  team, dat het mij bekend is dat in de zomer van 1993 daarover een
  bespreking heeft plaatsgevonden in Haarlem met mijn voormalige
  hoofd Tjalkens en een collega-teamleider, dat ik bij hen heb
  nagevraagd wat daar feitelijk besproken is en dat zij mij hebben
  gezegd dat er nooit aan De Jongh toestemming is gegeven om dat
  ongecontroleerd te doen.
  De voorzitter:
  Achteraf?
  De heer Teeven:
  Dat is achteraf.
  De voorzitter:
  Weet u om hoeveel containers het ongeveer gaat in het
  sigarettentraject?
  De heer Teeven:
  Dat is mij niet bekend. Ik heb geen concreet aantal voor
  ogen.
  De voorzitter:
  De heer Bakker heeft ons daar ook niet de precieze cijfers van
  gegeven. Ik dacht dat wel vastgelegd was, gereconstrueerd was
  hoeveel het ongeveer moet zijn.
  De heer Teeven:
  Ik denk dat Bakker die cijfers wel heeft. Als uw commissie die
  cijfers wil hebben, dan zal daar ongetwijfeld…
  De voorzitter:
  Het is niet een soort geheugenverlies van u?
  De heer Teeven:
  Neen, het is geen geheugenverlies, absoluut niet. Maar ik weet
  niet of het er 70 zijn of 40 zijn of 10 zijn. Ik weet het echt
  niet.
  De voorzitter:
  Is het niet meer in de buurt van de 70 dan van de 10?
  De heer Teeven:
  Ik weet het niet. Ik weet echt niet hoeveel er het milieu in
  zijn gegaan of althans, waar het fout mee is gegaan.
  De voorzitter:
  Tot slot van het gedeelte dat u als het ware nog bij de douane
  zit, bij de FIOD. Is u nu bekend geworden dat wellicht ook zonder
  de medewerking van medewerker De Jongh containers de douane gewoon
  hebben kunnen passeren met medeweten van de politie?
  De heer Teeven:
  Achteraf in het onderzoek, als ik er nu naar kijk, heb ik niet
  geconstateerd dat zonder medewerking van De Jongh… Ja, een geval
  in 1995, want toen was hij ziek. Toen is dat zonder medewerking van
  De Jongh gegaan.
  De voorzitter:
  In een geval hebben anderen ook nog die papieren…
  De heer Teeven:
  Toen heeft politiepersoneel die rol van De Jongh vervuld.
  De voorzitter:
  Om de invoerrechten te betalen.
  De heer Teeven:
  Om het feitelijke douanetraject te vervullen. Ik zeg niet dat
  er nooit politiepersoneel bij is geweest tijdens die trajecten. Dat
  is een ander verhaal.
  De voorzitter:
  Nu de vraag voordat wij op uw huidige werkzaamheden komen, ook
  wat het gehele onderzoek in die containers betreft: wat wist u nu
  eind 1993 ongeveer van die methode?
  De heer Teeven:
  Ik kom even terug op het signaal dat ik van Huisman kreeg. Hij
  heeft daarover ook tegenover de commissie gesproken. Overigens is
  er intussen, in de jaren 1992 en 1993, van alles gebeurd…
  De voorzitter:
  Misschien is het beter, even terug te gaan naar die jaren. Toen
  kreeg u een meningsverschil met de heer Lith, de teamleider van het
  IRT, over de zogenaamde Kolibrie-zaak. Had dat al iets te maken met
  de Deltamethode of niet?
  De heer Teeven:
  Neen, dat meningsverschil had niets te maken met de gehanteerde
  methode. Dat staat er volstrekt los van; het is een heel ander
  verhaal.
  De voorzitter:
  Is het voor ons zinvol om dat aan te duiden of niet? Had het
  met opsporingsmethoden te maken?
  De heer Teeven:
  Het heeft wl met opsporingsmethoden te maken.
  De voorzitter:
  En met de organisatie?
  De heer Teeven:
  Het heeft ook te maken met de organisatie van de
  opsporing.
  De voorzitter:
  Te weten, dat u over en weer niet genformeerd bent over het
  onderzoek waarmee u bezig bent.
  De heer Teeven:
  Neen hoor. Ik had met de heer Lith en ook met andere
  onderzoeksleiders in het veld van de zware criminaliteit heel goede
  afspraken en ook regelmatig overleg. Echter, op een bepaald moment
  bleek dit overleg met de heer Lith niet vruchtbaar te zijn.
  Althans, achteraf heb ik, als leider van het Kolibrie-onderzoek,
  geconstateerd dat er bepaalde trajecten hadden plaatsgevonden die
  in ons onderzoek pasten.
  De voorzitter:
  De inbeslagname van de ongeveer 31.000 kilo paste in feite in
  uw onderzoek. U vindt nog steeds dat ze werden weggekaapt?
  De heer Teeven:
  Ik zeg dat wij het idee hadden dat de inbeslagname van die 30
  ton paste in ons onderzoek. Tot op de dag van vandaag is
  onduidelijk of het er ook echt in paste. Die duidelijkheid zal
  nooit worden verkregen. Het staat ook niet vast dat het er net in
  paste.
  De voorzitter:
  Wat moet ik daarmee? Het is moeilijk om hiervan chocola te
  maken.
  De heer Teeven:
  Wij hadden duidelijke indicaties dat die partij iets te maken
  had met de dadergroep waarnaar wij onderzoek deden. Wij hebben
  daarover gezegd: had daarover vooroverleg gevoerd. Toen zei Lith:
  dat kan niet want er zit een heel CID-traject voor en daar kan ik
  jou niet over inlichten. Ik reageerde daarop: dat is prima, maar ik
  constateer dat er mogelijk raakvlakken zijn met het tactische
  onderzoek van het team waarmee ik bezig ben. Wat gek; wij
  overleggen elke week en als je met zo’n traject bezig bent,
  bespreek dat dan. Op zich was het overleg dat ik in dat jaar met de
  heer Lith heb gehad, heel vruchtbaar. Daarom was ik hierover
  verwonderd. Wij hebben achteraf dat meningsverschil uitgesproken.
  Daar komt nog bij dat er een onderzoek is gedaan naar dat
  meningsverschil.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nog een vraag stellen over de sigarettensmokkel. Is mijn
  indruk juist dat de informant betrokken was bij die smokkel en dat
  hij heeft geprobeerd, die smokkel voort te zetten onder de
  dekmantel van de RCID?
  De heer Teeven:
  Achteraf kon ik constateren – ik heb het van Bakker begrepen;
  het is dus niet uit eigen wetenschap – dat dat inderdaad het geval
  was. Uw zienswijze is dus juist.
  De heer Rabbae:
  Wist in de periode dat u bij de FIOD werkte, uw directeur van
  het bijhouden van de informantenlijst en de trajecten waarover u
  hebt gesproken?
  De heer Teeven:
  De toenmalige directeur wist daarvan, ja.
  De voorzitter:
  U heeft het verschil van mening met de heer Lith bijgepraat en
  daar is onderzoek naar gedaan, zoals ook uit het rapport-Wierenga
  blijkt. Dit bracht u op zichzelf niet tot een ander oordeel over de
  wijze waarop de methodiek in de praktijk werkte?
  De heer Teeven:
  Nogmaals, het meningsverschil met de heer Lith had niets te
  maken met het ongecontroleerd of gecontroleerd doorleveren van
  containers.
  De voorzitter:
  Het had te maken met de gesloten methode, als gevolg waarvan u
  niet op de hoogte werd gesteld.
  De heer Teeven:
  Juist, maar dat was een volstrekt andere opsporingsmethodiek
  als de gecontroleerde of de ongecontroleerde doorlevering.
  De voorzitter:
  Wat was het dan wl? Ik neem aan dat toch ook informanten werden
  gebruikt?
  De heer Teeven:
  Het ging om een andersoortig traject waarover ik niet in het
  openbaar met u wil spreken.
  De voorzitter:
  Is dat dan zo gevaarlijk?
  De heer Teeven:
  Ja, dat is nog steeds gevaarlijk, denk ik. U moet een en ander
  aan de heer Lith vragen; hij heeft dat traject begeleid.
  De heer Vos:
  Wat verstaat u onder het doorlevertraject? Heeft u daarover
  dezelfde opvattingen als de heer Huisman?
  De heer Teeven:
  Er is een groot verschil tussen gecontroleerd en
  ongecontroleerd doorleveren enerzijds en het niet-controleren door
  de douane anderzijds. De douane controleert niet, op verzoek van de
  FIOD. En ik doe het dan weer niet op verzoek van de RCID waaraan De
  Jongh is uitgeleend. Dat is fase 1. Dan komt de container van de
  boot af. De chauffeur brengt hem ergens naar toe en daarna begint
  het traject van doorleveren. Dat traject kan uitmonden in
  inbeslagneming in de tweede, derde of vierde hand, f de partij gaat
  het milieu in. Doorleveren is dus niet de situatie waarin de douane
  even de andere kant opkijkt, op verzoek van de FIOD. Het laatste is
  het niet-controleren van goederen die binnenkomen. Op zichzelf is
  dat zeer ongebruikelijk en dus moet daar een goede reden voor
  zijn.
  De voorzitter:
  Eind 1993 belt de heer Huisman u met de vraag of het allemaal
  niet wat veel is, wat er aan de hand is.
  De heer Teeven:
  Zijn boodschap was wat concreter dan “het is allemaal wat veel”
  en “wat is hier aan de hand”. Huisman zei tegen mij: ik krijg
  signalen van een scheepsagent uit de Rotterdamse haven waaruit
  blijkt dat in een concreet geval een gedeelte van de lading van een
  container rechtstreeks wordt afgevoerd naar een bedrijf in Belgi.
  Ik vroeg hem om wat voor een container het ging. Hij antwoordde:
  dat is een container waarvan jouw medewerker heeft gevraagd om
  douanecontrole achterwege te laten. Ik vond dat bijzonder vreemd
  omdat ik had begrepen dat de container altijd naar een politieloods
  ging, dat daar werd bekeken wat er in zat enz. Ik vond dus wat
  Huisman mij vertelde heel vreemd. Dat directe traject naar een
  bedrijf in Belgi paste niet bij het verhaal dat De Jongh mij altijd
  vertelde. Ik belde dus De Jongh op en vroeg hem wat er aan de hand
  was. Hij kon mij daarop geen duidelijk antwoord geven en vervolgens
  heb ik Langendoen benaderd. Hij belde mij terug en stelde dat het
  ging om een totaal CID-traject, waarin ook dat bedrijf in Belgi
  paste. Het ging om drugs en om gewone lading en die lading moest
  ook ergens naar toe.
  De voorzitter:
  En wat voor gewone lading was dat?
  De heer Teeven:
  In dit geval ging het om vruchtesappen. Langendoen voegde eraan
  toe dat ik mij geen zorgen behoefde te maken omdat Van der Veen
  overal van wist en volledig op de hoogte was van de gang van zaken
  rond de dekladingen. De zaak was volledig onder controle van het
  OM. Ik moest me er niet mee bemoeien. Ik zei hem dat Huisman in
  Rotterdam zo zijn twijfels had maar dat ik Huisman zou terugbellen
  met de mededeling dat hij het onder controle had. Vervolgens heb ik
  Huisman teruggebeld en hem gezegd: Henk, ik kan je er niet verder
  over inlichten maar dat traject is volledig onder controle van de
  RCID-Kennemerland. Huisman vond het een mooi verhaal maar bleef
  twijfelen. Ik begrijp aan de hand van zijn verhoor dat hij in 1994
  is blijven twijfelen. Ik meen dat hij hierover ook zelf een
  onderhoud met Langendoen heeft gehad.
  De heer Vos:
  Belde de heer Huisman u voor of na de IJmuidense zaak waarbij
  die sappen aan de orde waren?
  De heer Teeven:
  De IJmuiden-zaak was in 1990. Toen werd er 2600 kilo gepakt. Ik
  spreek nu over oktober 1993.
  De voorzitter:
  Wat deed u verder, na deze mededelingen?
  De heer Teeven:
  Behalve dat ik aan het solliciteren was naar de functie van
  officier van justitie in Amsterdam, probeerde ik ook het
  Kolibrie-onderzoek goed af te ronden. Verder moest ik ervan uitgaan
  dat, als Langendoen mij meldde dat hij de zaak onder controle had
  en dat Van der Veen ervan wist, het geen zin had om nog verder te
  spitten in een CID-traject. Dat was mij trouwens wel afgeleerd. In
  het kader van dat Kolibrie-meningsverschil had ik wat navraag
  gedaan naar een CID-traject terwijl mij dat eigenlijk niet
  aanging.
  De voorzitter:
  U zat te spitten in een CID-traject van het IRT.
  De heer Teeven:
  Ik wilde weten wat daar feitelijk aan de hand was maar mij werd
  gezegd dat ik dat niet moest doen. Ook in het onderzoeksrapport
  naar aanleiding van het meningsverschil tussen Lith en mij is
  vastgelegd dat Lith verstand had met het omgaan met CID-zaken en
  dat dit voor mij wat minder gold. Ik moest mij er niet mee
  bemoeien. Verstandig als ik na 1992 was geworden, heb ik dat ook in
  1993 niet meer gedaan.
  De heer Rouvoet:
  U heeft ook geen contact gezocht met de heer Van der Veen?
  De heer Teeven:
  Over die concrete zaak heb ik op dat moment geen contact
  gezocht met Van der Veen.
  De voorzitter:
  Maar toen was Van der Veen toch allang geen IRT-officier meer?
  Wist u dat niet? Wij spreken nu over de herfst van 1993.
  De heer Teeven:
  Later heb ik geconstateerd dat Van Capelle toen al in functie
  was.
  De voorzitter:
  Is er nog gerefereerd naar een andere CID-officier?
  De heer Teeven:
  Er is niet gerefereerd aan een CID-officier. Ik heb met
  Langendoen over dat traject gesproken en hij noemde Van der
  Veen.
  De voorzitter:
  Wanneer krijgt u meer zicht op de wijze waarop de methode
  werkt?
  De heer Teeven:
  Het chte zicht daarop krijg ik pas in 1995 maar ik heb in 1994
  de kranten gelezen…
  De voorzitter:
  En u heeft de bevindingen van de commissie-Wierenga
  gezien.
  De heer Teeven:
  Dat is ook heel interessant… Toen ik in 1994 de kranten las,
  dacht ik dat, als een en ander, bedoeld in het Delta-onderzoek, het
  milieu in was gegaan, het te maken zou moeten hebben met het
  traject waarmee De Jongh in 1993 bezig was geweest. Ik was, als
  teamleider, daarvoor verantwoordelijk. Het moesten de containers
  zijn die daarop betrekking hadden. Het kon niet anders omdat het de
  trajecten betrof waarvoor het RCID-Kennemerland ondersteuning gaf
  aan de CID van het IRT. Ik heb vervolgens, nadat ik de kranten had
  gelezen, gewacht…
  De voorzitter:
  Gewacht?
  De heer Teeven:
  Ik heb gewacht totdat ik door de commissie-Wierenga zou worden
  gehoord.
  De heer De Graaf:
  Maar dat is nooit gebeurd.
  De heer Teeven:
  Dat is nooit gebeurd.
  De voorzitter:
  Heeft u zich nog bij de commissie-Wierenga gemeld?
  De heer Teeven:
  Neen. Heel Nederland, voor zover men met opsporing bezig is,
  leest het boek van Middelburg, “Operatie Delta”. Dat boek heb ik
  ook gelezen en ik denk dat ook de commissie-Wierenga het heeft
  gelezen. Daar sta ik in als verantwoordelijke chef van de
  douanerecherche…
  De voorzitter:
  Dat boek kwam pas later uit.
  De heer De Graaf:
  In de tweede helft van 1994.
  De voorzitter:
  Dus…
  De heer Teeven:
  Ik denk toch dat emand had moeten weten dat de douane een
  bepaalde rol speelde wanneer er de andere kant werd opgekeken.
  De heer Vos:
  U kon toch zelf het initiatief nemen en de commissie-Wierenga
  melden dat u bereid was om zaken naar voren te brengen?
  De heer Teeven:
  Neen. Dat initiatief heb ik niet genomen. Ik ging ervan uit dat
  die commissie zelf wel het initiatief zou nemen.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat de commissie-Wierenga met niemand uit de hoek
  van de Douane contact heeft gehad?
  De heer Teeven:
  Ik heb het rapport van die commissie gelezen en daarbij niet
  kunnen vaststellen dat ook maar iemand van de commissie over dit
  onderwerp heeft gesproken met een vertegenwoordiger van
  Financin.
  De voorzitter:
  Had u ze toen al mr kunnen vertellen?
  De heer Teeven:
  Ik had ze toen al wat meer kunnen vertellen, ja.
  De voorzitter:
  Wat dan?
  De heer Teeven:
  Dat de douane, op verzoek van de verantwoordelijke CID-chefs,
  niet had gecontroleerd.
  De voorzitter:
  Misschien was dan uw eigen verantwoordelijkheid weer om de hoek
  komen kijken.
  De heer Teeven:
  Uiteraard.
  De voorzitter:
  U bent onlangs betrokken bij het onderzoek naar de aantallen
  containers. Waarom u?
  De heer Teeven:
  Ja, waarom ik… Op een bepaald moment ontstond bij het
  Amsterdamse OM de indruk dat een aantal van die trajecten ook in de
  Gooi- en Vechtstreek had gelopen. Ik bedoel daarmee dat de
  methodiek van het doorleveren wellicht was gebruikt, althans dat er
  verdovende middelen uit hetzelfde traject in de Gooi- en
  Vechtstreek terecht waren gekomen. In opdracht van mijn
  hoofdofficier heb ik, samen met collega Valente, daarnaar onderzoek
  gedaan. Wij hebben nagegaan of de verdovende middelen die in eerste
  instantie volgens de methodiek in Dordrecht kwamen, later in
  Haarlem en vervolgens in Rotterdam, uiteindelijk ook in de Gooi- en
  Vechtstreek terechtkwamen.
  De heer Vos:
  Is op enig moment bij u de gedachte opgekomen dat u bezig was,
  uzelf te controleren?
  De heer Teeven:
  Die gedachte heeft uiteraard een rol gespeeld. Als ik een
  dergelijk onderzoek ga doen, betekent dat dat ik ook mezelf
  tegenkom. Dat weet ik. Als, in een eerder stadium, de
  commissie-Wierenga mij had gehoord, was ik mezelf k
  tegengekomen.
  De heer Vos:
  Bent u daar gelukkig mee?
  De heer Teeven:
  Ik ben er absoluut niet ongelukkig mee. Ik heb u precies
  uitgelegd wat mijn verantwoordelijkheid was.
  De voorzitter:
  Het was dus de hoofdofficier in Amsterdam die u vroeg om, samen
  met collega Valente, dat onderzoek te doen.
  De heer Teeven:
  Hij heeft gezegd: ik wil weten wat er in de Gooi- en
  Vechtstreek gebeurt, in relatie met twee partijen die in de nazomer
  en in het begin van de herfst in de Gooi- en Vechtstreek zijn
  gepakt. Zijn dat partijen die mogelijk enig verband houden met de
  methode? Daar hebben wij onderzoek naar gedaan.
  De voorzitter:
  Maar u heeft ook onderzoek gedaan of u bent onderzoek aan het
  doen naar de totale aantallen containers die via de douane zijn
  doorgelaten. Waarom u? Dat doet u ook samen met de heer
  Valente.
  De heer Teeven:
  Er is ook nog een andere samenloop van omstandigheden. De
  tweede laag – laten wij het zo maar omschrijven
  De voorzitter: – van de daders uit het
  Delta-onderzoek…
  Zou u eerst nog de vraag kunnen beantwoorden: waarom u?
  De heer Teeven:
  Dat probeer ik u te zeggen. Ik ben daarbij betrokken geweest
  met Valente. Waarom ik? In tegenstelling wellicht tot een aantal
  andere officieren op het Amsterdamse parket heb ik iets meer
  verstand heb van douanezaken. Dat is een. Anderzijds ben ik ook als
  zaaksofficier in Amsterdam plotsklaps op het Delta-traject gestoten
  in 1995.
  De voorzitter:
  Hoe?
  De heer Teeven:
  Ik ben als zaaksofficier betrokken bij een onderzoek dat zich
  richt op een groepering die zich bezighoudt met de handel in
  verdovende middelen en vuurwapens. Daarbij is eind 1994 een grote
  partij vuurwapens aangetroffen in Amsterdam-Oost. Het bleek dat die
  dadergroep ook betrokken was, althans lijkt betrokken te zijn bij
  een container die in het najaar van 1992 terecht is gekomen in Oude
  Bildtzijl. Ik zal u zeggen waarom ik als zaaksofficier daar
  belangstelling voor heb. Als uit het onderzoek dat door de
  Amsterdamse politie is gedaan in 1994 en 1995 blijkt dat er in
  Amsterdam springstoffen en verdovende middelen worden aangetroffen
  en je ziet dat zo’n zelfde vondst in november 1992 is gedaan in het
  uiterste noorden van Friesland…
  De voorzitter:
  Eenzelfde vondst of een vergelijkbare vondst?
  De heer Teeven:
  Een vergelijkbare vondst van soorten springstof en soorten
  slagpijpjes. Dan ga je een vergelijkend onderzoek doen naar die
  twee onderzoeken als zaaksofficier in Amsterdam. Dan kijk je dus
  ook naar de daders die in relatie tot die twee onderzoeken zijn
  genoemd. Behalve dat de vondst opmerkelijke overeenkomsten vertoont
  met het geval in Amsterdam, vertonen ook de daders opmerkelijke
  overeenkomsten. Dat was dus een tweede reden voor mij waarom ik
  vanuit het Amsterdamse als officier van justitie die taak heb
  gekregen om samen met collega Valente dat onderzoek te doen.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik nog niet. U spreekt over een container in 1992
  waarvan de lading blijkbaar in Friesland terecht is gekomen en een
  onderzoek nu. Wat is de verbinding met de doorlevermethode?
  De heer Teeven:
  Het onderzoek nu heeft niets te maken met de doorlevermethode.
  Dat is een vondst van wapens en verdovende middelen ergens op een
  plek, dus dat staat helemaal los van enige doorlevermethode en
  -methodiek. Dat speelt totaal niet in dat Amsterdamse onderzoek.
  Maar de personen die rond dat Amsterdamse onderzoek een rol
  speelden, spelen ook een rol rond die container, althans rond die
  vondst in Friesland.
  De voorzitter:
  Wat heeft die vondst in Friesland te maken met het IRT?
  De heer Teeven:
  Ik heb kunnen constateren dat er eind oktober een schip
  binnenkomt in de Amsterdamse haven…
  De heer De Graaf:
  Eind oktober 1992?
  De heer Teeven:
  Dan praat ik over oktober 1992. De container die daarop staat,
  gaat een bepaald CID-traject in, waar ik in het openbaar tegenover
  uw commissie niet al te veel kan ingaan, maar wat ik in
  beslotenheid wel zou willen doen. Uiteindelijk wordt een stukje van
  de inhoud van die container, althans een stukje van de weed die
  achteraf in die container blijkt te zitten, aangetroffen in dat
  plaatsje in het noorden van Friesland. Behalve wapens wordt er ook
  weed aangetroffen.
  De heer De Graaf:
  Wapens of springstoffen?
  De heer Teeven:
  Wapens n springstoffen en ook nog harddrugs.
  De heer Koekkoek:
  Is uw suggestie nu dat die wapens en springstoffen ook in die
  container zaten?
  De heer Teeven:
  Neen, dat zeg ik absoluut niet. Dat hoort u mij absoluut niet
  zeggen. Het enige wat ik zeg, is dat het onderzoek heeft uitgewezen
  dat de weed niet anders kan komen dan uit die container.
  De voorzitter:
  En dat dat stuk een rol moet hebben gespeeld in het onderzoek
  dat in Haarlem bij het IRT heeft gelopen?
  De heer Teeven:
  De dadergroep die daarbij betrokken is, heeft een rol gespeeld
  in het IRT-onderzoek.
  De voorzitter:
  Juist. Dat stelde u vast. Tussen twee haakjes, die zaak in
  Friesland is toch ook voor de rechter geweest?
  De heer Teeven:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Daar is toch uiteindelijk vrijspraak uitgekomen?
  De heer Teeven:
  Daar is uiteindelijk vrijspraak uitgekomen, ja.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u nu dan toch die verbinding leggen?
  De heer Teeven:
  Ik zei al dat ik ben gaan opereren vanuit dat Amsterdamse
  onderzoek. Ik heb van daaruit teruggerechercheerd zonder
  gebruikmaking van CID-methoden. Dan kom je gewoon terecht in
  Friesland.
  De voorzitter:
  Daar ligt dan de mogelijke verbinding met containers die via de
  besproken methode zijn binnengekomen?
  De heer Teeven:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wat was nu precies de opdracht die hoofdofficier Vrakking u
  heeft gegeven? Wat moest u onderzoeken naar aanleiding van Gooi- en
  Vechtstreek?
  De heer Teeven:
  De opdracht die hoofdofficier Vrakking mij heeft gegeven en de
  verantwoordelijkheid die ik zelf had los van Vrakking als
  zaaksofficier in het Amsterdamse zijn twee gescheiden dingen. Die
  zijn toevalligerwijze hier gecombineerd. De opdracht die ik van
  Vrakking heb gekregen, is te kijken wat er bestond aan concrete
  relaties tussen wat er in het Gooi gebeurde, de partijen die in het
  Gooi zijn gepakt en de methode die binnen het IRT en in het
  Rotterdam-onderzoek is gebruikt.
  De heer Koekkoek:
  Is het juist dat u uw opdracht ruim hebt opgevat?
  De heer Teeven:
  Om concreet antwoord te geven op uw vraag: vooraf is in ieder
  geval besloten dat alles wat uit ons onderzoek naar voren zou
  komen, alle onderzoeksresultaten ogenblikkelijk ter beschikking
  worden gesteld van de leiding van het rijksrechercheonderzoek. Wij
  hebben dus continu alles wat wij boven water hebben gehaald direct
  overgedragen aan het rijksrechercheonderzoek, zodat zij voor zover
  zij daar zelf niet al achtergekomen waren in ieder geval een
  ondersteuning hadden van onze bevindingen.
  De heer Koekkoek:
  Maar u werkt uitdrukkelijk niet op verzoek van de
  rijksrecherche?
  De heer Teeven:
  Ik werk uitdrukkelijk niet op verzoek van de rijksrecherche,
  maar wel in overleg in die zin dat zij ons geen informatie
  verstrekken, maar dat wij hen voeden met de resultaten van het
  onderzoek dat collega Valente en ik hebben verricht in de Gooi- en
  Vechtstreek, wat uiteraard heeft geleid tot het keurig op een
  rijtje zetten van al die containers.
  De heer Koekkoek:
  En u bent daar nog niet klaar mee?
  De heer Teeven:
  Neen, wij zijn daar nog niet klaar mee.
  De voorzitter:
  Hoe ver bent u nu? U heeft nu uitgelegd waarom u ermee begonnen
  bent. Hoofdofficier Vrakking geeft de heer Valente en u die
  opdracht. Kan hij die opdracht wel aan de heer Valente geven, als
  hij officier in Middelburg is?
  De heer Teeven:
  Toen wij die opdracht kregen, was Valente feitelijk nog
  officier van justitie in Amsterdam.
  De voorzitter:
  Goed, u krijgt dus die opdracht ten behoeve van Amsterdam en
  ten behoeve van de rijksrecherche.
  De heer Teeven:
  Er is niet gezegd ten behoeve van de rijksrecherche. Er is
  afgesproken dat wij de rijksrecherche in kennis zouden stellen van
  de resultaten die wij hadden.
  De voorzitter:
  Bij sommige objectieve waarnemers zou het kunnen lijken alsof
  Amsterdam achteraf toch zijn gelijk haalt, of subjectieve
  waarnemers, hoe je dat wilt noemen. Hoe ziet u dat zelf gekoppeld
  aan het feit dat u voor een deel rechter bent in uw eigen zaak? Of
  ziet u dat niet zo?
  De heer Teeven:
  Neen, ik denk dat je dat iets anders moet zien. Ik heb al
  eerder uitgelegd dat ik misschien een van de weinige officieren ben
  die weten hoe een douanetraject feitelijk in elkaar zit. Dat is dan
  een samenloop van omstandigheden. Dat ik bij het openbaar
  ministerie in Amsterdam werk en niet bij een ander openbaar
  ministerie, is ook een samenloop van omstandigheden. En dat ik als
  zaaksofficier feitelijk op een onderzoek zit dat er ook nog
  raakvlakken mee heeft, is de derde samenloop van omstandigheden.
  Dan kan je natuurlijk zeggen: dat is allemaal te veel
  toevalligheid, die drie dingen op elkaar. Maar ik denk dat het de
  objectiviteit niet hoeft te schaden, zeker niet omdat – ik heb dat
  al eerder aangegeven – wij onze informatie aan de rijksrecherche
  geven en niet andersom.
  De heer Koekkoek:
  Krijgt u nog feedback van de rijksrecherche op de een of andere
  manier?
  De heer Teeven:
  Neen, wij krijgen geen feedback van de rijksrecherche. Wij
  geven de rijksrecherche feedback in die zin dat wij zeggen: dit
  zijn onze resultaten, hier heb je ze en doe ermee wat je wilt.
  De voorzitter:
  De heer Valente heeft het gehad over een totaal aantal van 51
  containers die in ieder geval doorgelaten zijn, wat nog niet wil
  zeggen dat ze allemaal in het milieu terechtkomen. Heeft u
  hetzelfde aantal op dit moment?
  De heer Teeven:
  Neen, het zijn er meer. Ik heb een lijst; die kan ik na afloop
  aan u geven, mijnheer de voorzitter: een totaalplaatje op dit
  moment, zoals de zaak er nu voorstaat. Het is zo dat er op dit
  moment 65 bewegingen zijn met verdovende middelen.
  De voorzitter:
  65?
  De heer Teeven:
  65, ja.
  De heer De Graaf:
  Bewegingen? Wat bedoelt u daarmee?
  De heer Teeven:
  Ik bedoel 65 containernummers. Laten wij het dan heel concreet
  maken. Als je die 65 containernummers optelt kijkt bij hoeveel
  containers de douane de andere kant op heeft gekeken in totaal ten
  minste 293.000 kilo het – van een aantal containers weet ik niet
  wat erin heeft gezeten; ik zal die lijst straks aan u geven – is er
  als je grondgebied van Nederland binnengekomen.
  De voorzitter:
  Maar een deel van die 293 ton, die 293.000 kilo, is wel in
  beslag genomen. Kunt u dat nagaan?
  De heer Teeven:
  Dat is het volgende. De douane heeft bij 293 ton niet
  gecontroleerd op verzoek van de RCID’s.
  De heer Koekkoek:
  Hoe weet u dat het om die hoeveelheid gaat? Er is niet in
  gekeken.
  De heer Teeven:
  In een aantal gevallen is door de RCID’s aangegeven aan de
  douane hoeveel erin zou zitten. Op het moment dat er een verzoek
  werd gedaan om niet te controleren, is aangegeven hoeveel er in de
  container zou zitten.
  De voorzitter:
  Het is een schatting.
  De heer Teeven:
  Van de CID, ja. Vervolgens hebben wij geconstateerd… Dat
  constateren wij op een aantal manieren. Deze lijst is samengesteld
  aan de hand van douane-informatie. Er is een misverstand met uw
  commissie geweest of dat informatie is van het
  douane-informatiecentrum, maar ik kan u zeggen dat het ook
  informatie is geweest van de douaneposten-surveillance. Het is
  informatie aan de hand van bestanden, ook van CID-bestanden, die
  dus niet openbaar zijn en waar ik hier verder geen mededeling over
  zal doen en aan de hand van concrete inbeslagnemingen zoals ze zijn
  teruggerapporteerd.
  De heer Rouvoet:
  Als u zegt dat het ook informatie is van de douaneposten, dan
  hebben wij het over de periode voor maart 1993?
  De heer Teeven:
  Ik denk dat Huisman zich daar in die zin in vergist heeft dat
  er ook voor maart 1993 nog wel informatie bij de
  douaneposten-surveillance aanwezig was en dat die informatie daar
  ook beschikbaar was, dus dat kon ook getraceerd worden.
  De heer Rouvoet:
  En die informatie was niet of ook bij het DIC beschikbaar voor
  maart 1993?
  De heer Teeven:
  Er zijn wel dossiers bij het DIC beschikbaar, maar als Huisman
  zegt dat hij in maart 1993 is begonnen, dan heeft hij dat correct.
  Alleen is er ook een voorfase geweest, dat het DIC in oprichting
  was. Toen berustten de feitelijke gegevens bij de
  douaneposten-surveillance. Om terug te komen op die 293 ton.
  Daarvan is aan de hand van de lijst die ik heb vastgesteld
  feitelijk gerapporteerd omtrent inbeslagname van zo’n 40 ton. Er is
  ook een bepaald aantal het milieu ingegaan. U zult het gek vinden,
  maar ik heb even niet paraat hoeveel het milieu ingegaan is.
  De heer De Graaf:
  Dat is niet 293 min 40?
  De heer Teeven:
  Neen, ik zeg het verkeerd. Er is dus zo’n 40 ton het milieu
  ingegaan, zoals gerapporteerd. Daarnaast is er nog een heel grote
  hoeveelheid in beslag genomen. Ik haal twee percentages door
  elkaar. Laat ik het even verduidelijken.
  De voorzitter:
  Wij gaan weer terug. Het laatste houvast dat wij nog hadden,
  was geschat 293.
  De heer Teeven:
  Juist. Voor zover ik dat kan zien en aan de hand van informatie
  feitelijk kan vaststellen, is er 40 ton in het vrije verkeer
  terechtgekomen. Daarnaast is er een heel groot percentage – dan
  praat je over 150, 160 ton – feitelijk waarschijnlijk in beslag
  genomen, als je kijkt naar de informatie. Daar moet je dan
  voorzichtig mee zijn. Als er wordt gerapporteerd “het is in beslag
  genomen”, zou je in feite moeten zeggen: is er een proces-verbaal
  van vernietiging? Je kan natuurlijk wel terugrapporteren als CID
  dat het in beslag is genomen, maar in feite moeten die verdovende
  middelen dan onder ambtelijk toezicht worden vernietigd. Er zou dus
  ergens bij een CID een administratie moeten zijn waaruit blijkt dat
  het onder ambtelijk toezicht is vernietigd.
  De heer Vos:
  Heeft u die verbalen gevonden?
  De heer Teeven:
  Neen, maar daar heb ik ook niet naar gezocht. Ik denk dat dat
  een taak is van de rijksrecherche. Verder heb ik omtrent 84 ton
  absoluut geen duidelijkheid. Dat kan in beslag genomen zijn, maar
  dat kan ook het milieu ingegaan zijn. Daar bedoel ik mee: als je
  het totaal schetst van die 293 ton, dan houd ik een restcategorie
  over van 84 ton waar helemaal niks over gerapporteerd is,
  nergens.
  De heer Vos:
  Dat zou nog ergens kunnen liggen?
  De heer Teeven:
  Dat zou kunnen, maar het kan bijvoorbeeld ook in beslag zijn
  genomen.
  De voorzitter:
  De heer Valente was hier vorige week woensdag. Hoe komt het dat
  hij nog op 51 zat en dat u nu al weer op 65 zit? Is het een soort
  on-going story of niet?
  De heer Teeven:
  Nee hoor of in zekere zin ook wel, omdat er nog
  douanedocumentatie wordt verzameld. Anderzijds is het zo dat mensen
  ook telfouten hebben gemaakt.
  De voorzitter:
  Over welke periode spreekt u nu?
  De heer Teeven:
  Ik praat dan over de periode van april 1992 tot en met mei
  1995.
  De voorzitter:
  Gaat u in uw eigen onderzoek nog verder terug?
  De heer Teeven:
  Neen. U heeft terecht al aangekaart: waarom ging je zover
  terug, want de Gooi- en Vechtstreek begint in 1994. Natuurlijk
  hebben Bakker en ik wel eens goed op een rijtje willen zetten wat
  er echt is gebeurd in die jaren. Daarom zijn wij teruggegaan tot
  april 1992, maar je zou best nog verder terug kunnen aan de hand
  van de douanedocumentatie over 1991 en 1990.
  De voorzitter:
  Ik heb Bakker gevraagd of dat mogelijk is omdat wij daardoor
  iets duidelijker kunnen krijgen waar de methode begint. U zegt
  echter dat u geen zekerheid kunt geven over de hoeveelheid die
  werkelijk het milieu is ingegaan.
  De heer Teeven:
  Neen, daar kan ik u geen zekerheid over geven.
  De voorzitter:
  U zou kunnen vragen – ook aan de mensen die hebben teruggemeld
  – of waar was wat zij meldden. Is wat teruggemeld is, waar?
  De heer Teeven:
  Die vraag kun je stellen maar de vraag is of de mensen die
  onder mijn verantwoordelijkheid hebben gewerkt, het ware verhaal
  vertellen. Dat is op dit moment onduidelijk.
  De voorzitter:
  Daarmee komen wij terug op de vraag: wie belazerde nu eigenlijk
  wie? Het kan toch nauwelijks zo zijn dat er n persoon is geweest
  die dit alles heeft bestierd? Je zou bij wijze van spreken aan de
  chefs-CID kunnen denken.
  De heer Teeven:
  De vraag is meer: wie runt wie?
  De voorzitter:
  Wie bestiert wie en wat? Daarna volgt de vraag: wie runt
  wie?
  De heer Teeven:
  Ik denk dat de criminele organisaties in Nederland er in eik
  geval garen bij gesponnen hebben. Die hadden immers de zekerheid
  dat ze verdovende middelen Nederland binnen konden brengen zonder
  dat de douane ernaar keek. Dat was in eik geval n zekerheid.
  De heer De Graaf:
  Maar dan moeten ze hebben geweten dat u niet keek.
  De heer Teeven:
  Ze hebben in elk geval achteraf vastgesteld, als ze de
  verdovende middelen kregen, dat er niet was gekeken.
  De heer Vos:
  Maar ze zijn wel 150 ton kwijtgeraakt, zo begrijp ik. Hoe zijn
  ze er dan beter van geworden?
  De heer Teeven:
  Ik denk dat je er beter van wordt als je de zekerheid hebt dat
  er altijd iets binnenkomt. Je kan beter zeker weten dat je van de
  15 ton er 5 binnenkrijgt dan dat je het risico loopt dat je 15 ton
  kwijtraakt.
  De voorzitter:
  Ik vroeg u: wie bestiert wat? Wie heeft dit systeem volgens u
  gerund?
  De heer Teeven:
  Ik heb Van der Putten zlf horen zeggen dat hij de methodiek
  heeft bedacht. Ik denk dat die methodiek vervolgens is voortgezet
  door de RCID-chef in Kennemerland.
  De voorzitter:
  Maar u heeft ook gezegd dat de politie het eigenlijk niet meer
  in de greep had.
  De heer Teeven:
  In mijn visie – het is een visie achteraf – zou je erover
  kunnen twijfelen of de politie wel steeds de regie had over wat er
  gebeurde.
  De voorzitter:
  Want?
  De heer Teeven:
  Ik ben in mijn onderzoek een aantal onverklaarbare zaken
  tegengekomen.
  De voorzitter:
  Zoals?
  De heer Teeven:
  Dan kom ik bij het verhaal van de dekladingen.
  De voorzitter:
  U heeft al aangegeven dat volgens de heer Huisman een deklading
  niet meer werd gecontroleerd door de politie maar rechtstreeks naar
  een bedrijf in Belgi verdween. Dat waren sappen.
  De heer Teeven:
  Ik geef het voorbeeld van een container waarin 160 vaten met
  vruchtesappen zitten. Elk vat weegt bruto 108 en netto 90 kilo; het
  vat zelf weegt 18 kilo. Op de ladingspapieren staat dat het om
  ananasconcentraat gaat. Als er 40 vaten op een bepaald adres worden
  afgeleverd – dat is iemand die sappen kan afnemen – blijven er 120
  vaten over die je mist. Je zou dan kunnen zeggen: die 120 vaten,
  maal het netto-gewicht, waren verdovende middelen. Je kan dan k
  zeggen dat dat niet het geval is geweest. Het is iets dat je dan
  zou moeten onderzoeken.
  De voorzitter:
  En die 120 vaten raakt u bij uw zoektocht kwijt.
  De heer Teeven:
  Neen. Ik heb moeten constateren dat er minder vaten
  vruchtesappen zijn aangeleverd dan er bij de douane
  binnenkwamen.
  De voorzitter:
  Maar dat kn deel uitmaken van de methodiek.
  De heer Teeven:
  Natuurlijk. Als er vaten zijn waarin verdovende middelen
  zitten, maakt het deel uit van de methodiek.
  De voorzitter:
  En die vaten met verdovende middelen worden dan weer op
  dezelfde manier gecontroleerd. Er wordt gekeken wat erin zit.
  Eventueel wordt het eruit gehaald. Het is vervolgens terug te
  vinden voor de criminelen enz.
  De heer Teeven:
  Juist.
  De voorzitter:
  Maar nu gaat u verder. U zegt: ik weet eigenlijk niet meer of
  de politie het nog wel onder controle had.
  De heer Teeven:
  Ik zeg dat omdat ik denk dat je bepaalde zaken financieel moet
  verantwoorden. Als je, als politie, dekladingen vruchtesappen of
  textiel wegbrengt naar een bepaald adres en als die spullen het een
  en ander opleveren, moet je opschrijven wt het oplevert; dat moet
  je financieel verantwoorden. Ik ga er daarom van uit dat er zo’n
  financile verantwoording is.
  De heer De Graaf:
  Maar die heeft u niet zelf ergens aangetroffen.
  De heer Teeven:
  Neen, maar het is ook niet mijn taak om dat ergens aan te
  treffen. Dat is de taak van de rijksrecherche.
  De heer De Graaf:
  U zei zojuist dat u vreemde dingen was tegengekomen.
  De heer Teeven:
  Ik kan daarvan nog meer voorbeelden geven.
  De heer De Graaf:
  Maar met betrekking tot het voorbeeld van de vruchtesappen zou
  het zo kunnen zijn dat de deklading door de politie is afgevoerd?
  Het moet toch rgens heen en dus wordt het naar zo’n Belgisch
  bedrijf afgevoerd.
  De heer Teeven:
  Juist.
  De heer De Graaf:
  En dat kan om niet zijn afgegeven. Of het kan zijn
  verkocht.
  De heer Teeven:
  Dat kan. Dan moet je dus bij dat Belgische bedrijf nagaan
  hoeveel vaten in de administratie zijn verantwoord in de periode
  waarin die container is binnengekomen, en welke bedragen daarvoor
  zijn betaald.
  De heer De Graaf:
  Dat kunnen wij natuurlijk ook aan de toen verantwoordelijke
  politieman vragen.
  De heer Teeven:
  Als ze er nog een administratie van hebben, wel.
  De heer De Graaf:
  Daar behoeft op zichzelf niets mis mee te zijn.
  De heer Teeven:
  Daar hoeft helemaal niets mis mee te zijn.
  De voorzitter:
  Eerder heb ik u vragen gesteld over andere geldzaken die bij de
  methodiek een rol gespeeld moeten hebben. Zo kreeg de chauffeur per
  rit 25.000. De heer Van der Putten heeft dat hier gezegd. U vroeg
  zich blijkbaar niet af door wie dat werd betaald.
  De heer Teeven:
  Al eerder heb ik gezegd dat dat werd betaald door de
  informanten of door de criminele groepering.
  De voorzitter:
  Zou dat in de boekhouding van de politie terug te vinden moeten
  zijn?
  De heer Teeven:
  Als je ervan uitgaat dat dergelijke bedragen rechtstreeks
  worden betaald door de criminelen, als je daar geen zicht op hebt
  en als je daar ook geen zicht op wil hebben, dan rijst weliswaar de
  vraag hoe het geld feitelijk naar die chauffeur toegaat, maar dan
  zou je toch niks opschrijven.
  De voorzitter:
  Dan zou u ook niks opschrijven.
  De heer Teeven:
  Ik weet niet of ik niets zou opschrijven. Ik zeg dat er dan
  niets opgeschreven zou kunnen zijn.
  De voorzitter:
  Zou dat met die dekladingen niet precies zo kunnen gaan?
  De heer Teeven:
  Ik wil wel een voorbeeld geven in verband met een bepaalde
  container. Ik twijfel eraan of het daarmee wel allemaal goed is
  gegaan. Ik kom terug op de container die op 27 oktober 1992 is
  binnengekomen. Een gedeelte van de lading daarvan is in Friesland
  terechtgekomen. De deklading van die container bestond uit
  tegeltjes.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat?
  De heer Teeven:
  Aan de hand van de douanedocumenten. Die vermelden als lading
  keramische tegels. Er komen met die container dus tegels binnen. Op
  die container staan een bestemmings- en een afzendadres. Wij hebben
  ons bij ons onderzoek afgevraagd wat er precies met die dekladingen
  gebeurt.
  De voorzitter:
  Wie zijn “wij”?
  De heer Teeven:
  Valente en ondergetekende maar ook de heer Bakker wilde wel
  eens weten wat er nu echt aan de hand was.
  De voorzitter:
  Wanneer wilde u dat weten? Is dat nu pas?
  De heer Teeven:
  We hebben het over april of mei 1995. Op een bepaald moment
  hebben wij onderzoek gedaan – daar was ook een goede aanleiding
  voor – in de administratie van de heer De Jongh. Daarin werd een
  factuur aangetroffen uit 1993, gericht aan een bedrijf dat in
  tegels handelde. Ik zal niet vermelden waar dat bedrijf zit; ik
  denk dat dat niet in de openbaarheid moet gebeuren. Wij hebben
  vervolgens de boekhouding van dat bedrijf bekeken. Met “wij” bedoel
  ik dat de heer Bakker aan een van zijn medewerkers heeft gevraagd
  om bij het bedrijf in de boekhouding te gaan kijken.
  De voorzitter:
  Dat kon meneer Bakker gewoon doen? Het was niet zoiets als
  mevrouw Gonzalez die in de leggers keek?
  De heer Teeven:
  Neen, het was iets anders. De heer Bakker had met de heer De
  Jongh te maken. Hij was formeel de baas van de heer De Jongh. De
  heer Bakker, direct-verantwoordelijk voor het handelen van de heer
  De Jongh, wilde wel eens weten wat dit voor een factuur was.
  Overigens gebeurde een en ander in de tijd dat ik teamleider was
  zodat hij eerst mj vroeg of ik iets wist van het maken van een
  dergelijke factuur. Ik wist nergens van. Aan de hand van het
  onderzoek bij het bedrijf hebben wij vastgesteld dat daar een
  lading tegeltjes terecht was gekomen. Dat was de deklading van de
  container waarvan een hoeveel weed, 4115 kilo, in Oude Bildtzijl
  werd aangetroffen.
  De heer De Graaf:
  Hoe weet u dat het die tegeltjes waren?
  De heer Teeven:
  Het waren Colombiaanse tegeltjes en bij dat bedrijf troffen wij
  nog een tegeltje aan dat op de achterzijde vermeldde: “made in
  Colombia”. Die tegeltjes werden daar gebracht en contant
  afgerekend. Wij hebben kunnen vaststellen dat de tegeltjes die hier
  per container zijn binnengekomen, ook de tegeltjes zijn die daar
  zijn afgeleverd. Dat kan je zien aan de hand van de factuur maar
  ook aan de hand van de ladingspapieren. Die bescheiden hebben wij
  uiteraard aan de rijksrecherche gegeven, ten behoeve van haar
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Er is betaald. Wat gebeurt er met het geld? Er wordt zo vaak
  betaald. Als ik tegels kom aanbieden, word ik ook betaald.
  De heer Teeven:
  Interessant was de verklaring van de directeur van dat bedrijf.
  Hij deelde mee dat die tegeltjes waren aangeboden door een
  familielid van iemand die bij hem werkte. Er werkte dus een
  personeelslid bij dat bedrijf en de tegeltjes werden aangeboden
  door een familielid van hem. Welnu, dat was een politieman uit
  Noord-Holland. De naam is bij mij bekend maar die zal ik nu niet in
  het openbaar noemen.
  De heer De Graaf:
  Kennemerland?
  De heer Teeven:
  Een politieman uit Kennemerland, die daar een familielid had
  werken.
  De heer De Graaf:
  En daar is voor betaald?
  De heer Teeven:
  Daar is contant een betrekkelijk gering bedrag voor betaald en
  dat is ook afgetekend op de factuur met “voldaan”.
  De heer De Graaf:
  In de administratie van de heer De Jongh, die toen niet
  aanwezig was, trof u een factuur aan…
  De heer Teeven:
  De heer De Jongh had een eigen administratie en daarin heeft de
  heer Bakker, nadat hij een goed onderzoek had gedaan naar wat De
  Jongh allemaal op zijn kamer had liggen, een concept-factuur
  aangetroffen.
  De heer De Graaf:
  Van wie aan wie?
  De heer Teeven:
  Van een tegelbedrijf in Haarlem aan een bedrijf ergens anders.
  Bij dat bedrijf “ergens anders” zijn wij gaan kijken en daar hebben
  wij de originele factuur aangetroffen in de administratie. Daarop
  staat de aantekening “voldaan”. Achteraf hebben wij kunnen
  vaststellen dat dat tegelbedrijf in Haarlem niet bestaat.
  De voorzitter:
  Is de heer De Jongh die politieman of kan het ook iemand anders
  zijn? Dat is toch de consequentie die ik uit uw verhaal trek.
  De heer Teeven:
  Ik heb vastgesteld dat de heer De Jongh een conceptfactuur in
  zijn persoonlijke administratie had waarvan het origineel werd
  aangetroffen in het bedrijf “ergens anders”. Tevens heb ik, samen
  met medewerkers van Bakker, vastgesteld dat een personeelslid van
  dat bedrijf een familielid was van een politieman van de RCID
  Kennemerland.
  De voorzitter:
  Dat geld zou daar terecht zijn gekomen.
  De heer Teeven:
  Vervolgens heb ik aan de hand van ons onderzoek kunnen
  vaststellen dat het geld per kas is betaald door het bedrijf. Wat
  ik uiteraard niet heb kunnen vaststellen is hoe dat geld vervolgens
  is verantwoord in de administratie van Kennemerland. Dat is ook
  onze taak niet.
  De heer De Graaf:
  Aan wie is dat geld betaald?
  De heer Teeven:
  Door wie het geld in ontvangst is genomen? Er staat een
  handtekening op de factuur. Die factuur is bij het
  rijksrechercheonderzoek beschikbaar. Het zou kunnen zijn dat het
  gaat om een handtekening van mijn ex-medewerker. Het zou ook de
  handtekening van iemand anders kunnen zijn. Dat onderzoek laten wij
  aan de rijksrecherche over.
  De heer De Graaf:
  Moet ik hieruit nu concluderen dat in vereniging, tussen de
  heer De Jongh en de desbetreffende politieman, waarvan u de naam
  niet vermeldt…
  De voorzitter:
  Maar u zegt wl “RCID-Kennemerland”.
  De heer De Graaf:
  …er tegeltjes zijn verkocht van een deklading, behorend bij
  een container waarin drugs hebben gezeten, zonder dat u dat verder
  in enige administratie bent tegengekomen terwijl u wl in de
  administratie van de heer De Jongh een factuur aantrof, met de naam
  van een fictief bedrijf in Haarlem?
  De heer Teeven:
  Met de naam van een gefingeerd bedrijf in Haarlem. Er is een
  factuur gemaakt waarop ook BTW is vermeld. Die BTW is door het
  bedrijf ergens in aftrek gebracht; die is dus van de belasting
  teruggevraagd. Die BTW is uiteraard niet afgedragen door het
  bedrijf in Haarlem want dat bestond niet. Het is gewoon een valse
  factuur.
  De voorzitter:
  Althans, er wordt gebruik gemaakt van de naam van een bedrijf
  dat niet bestaat.
  De heer Teeven:
  Als je zo’n factuur maakt, is dat volgens mij 225 Strafrecht:
  valsheid in geschrifte.
  De voorzitter:
  Heeft u dat de heer De Jongh nog gevraagd?
  De heer Teeven:
  Ik heb daar de heer De Jongh geen vragen over gesteld, want ik
  vind dat een taak van de rijksrecherche.
  De heer De Graaf:
  Bent u meer van dit soort voorbeelden tegengekomen van de
  afloop van de dekladingen van de containers?
  De heer Teeven:
  Ja, maar ik denk dat, als ik daarin nu tegenover uw commissie
  in de volle openbaarheid treed, ik mogelijk de belangen van het
  rechercheonderzoek zou doorkruisen. Ik denk dat wij dat aan de
  rijksrecherche moeten overlaten.
  De heer De Graaf:
  Dit is dus niet iets wat op zichzelf staat?
  De heer Teeven:
  Dit is wel een heel treffend incident, maar er zijn meer
  incidenten.
  De voorzitter:
  U zegt: het is een incident dat wij als belastingmensen via het
  belastinggebeuren hebben teruggevonden. Maar het kan toch nog
  steeds deel uitmaken van een soort financiering van het geheel die
  nu eenmaal verborgen moest blijven?
  De heer Teeven:
  Op zichzelf heeft u daar gelijk in. Als je die deklading afzet,
  ben ik het met u eens dat je daar best geld voor kan krijgen. Als
  je zo’n methodiek hebt, zul je misschien ook die deklading weg
  moeten zetten. Maar dan zal ongetwijfeld duidelijk zijn hoe dat
  financieel verantwoord is. Dat zal ongetwijfeld aangetoond kunnen
  worden.
  De voorzitter:
  Kunt u mij nu nog in algemene zin zeggen of u in uw onderzoek
  nu, nadat het IRT is opgeheven, een verandering van de werkwijze
  tegenkomt? Of gaat de werkwijze in feite door?
  De heer Teeven:
  Ik heb die stukken voor uw commissie meegenomen. Daarin is ook
  een overzicht vervaardigd. Dan kunt u aan de hand van
  bestemmingsadressen en afzendadressen constateren dat die werkwijze
  gewoon exact hetzelfde is, of die nu werd gehanteerd binnen
  Kennemerland, binnen Rotterdam-Rijnmond of binnen de Gooi- en
  Vechtstreek.
  De voorzitter:
  Behalve dat er klaarblijkelijk meer of minder in beslag is
  genomen dan wat wij nog niet weten.
  De heer Teeven:
  Ja, uiteraard is dat niet helemaal duidelijk. Maar het gaat
  erom dat je aan de hand van de afzendadressen en de
  bestemmingsadressen kunt constateren dat de methodiek die is
  gebruikt, of dat nou bij de RCID Kennemerland, bij de RCID Rijnmond
  of later in de Gooi- en Vechtstreek gebeurde, op zichzelf hetzelfde
  is, weliswaar met gebruikmaking van verschillende
  informatieposities.
  De voorzitter:
  Kunt u nu ook zeggen dat tijdens de periode van het IRT
  duidelijk het grootste gedeelte moet zijn doorgelaten aan
  drugs?
  De heer Teeven:
  Doorgelaten aan drugs? Ik denk dat je kunt zeggen dat tijdens
  het zogenaamde Delta-onderzoek de douane voor dat gedeelte het
  minst heeft gekeken, dus niet gecontroleerd heeft. Als je kijkt wat
  van die 293 ton betrekking heeft op het IRT, dan moet je zeggen:
  bij het IRT, dus bij het Delta-onderzoek, is er ongeveer voor 170
  ton de andere kant op gekeken door de douane, dus niet
  gecontroleerd. Dan moet je vervolgens gaan vaststellen wat er in
  beslag is genomen.
  De voorzitter:
  Maar dat weet u in feite nog niet precies?
  De heer Teeven:
  Nou ja, daar zijn allerlei berichten over, maar duidelijk is
  dat wij in het totale overzicht over de periode april 1992 tot en
  met mei 1995 84 ton kwijt zijn, waar helemaal geen rapportages van
  zijn.
  De voorzitter:
  Hoe effectief is dit nu allemaal geweest? U heeft net gezegd
  dat u twijfels had over wie nu wie runde. Dat is natuurlijk de
  vraag die erachter zit.
  De heer Teeven:
  Ik heb hier horen zeggen door collega’s van mij dat je niet
  hoger in een organisatie kunt komen met een celstructuur en dat in
  feite de methode van de gecontroleerde of de ongecontroleerde
  doorlevering een heel goede methode zou zijn. Ik ben persoonlijk
  een andere mening toegedaan; dat is ook de mening die collega
  Valente hier vorige week naar voren heeft gebracht. Ik denk dat de
  middelen die het openbaar ministerie en de opsporing hebben om
  grote organisaties aan te pakken op zichzelf voldoende zijn. Je zou
  nog kunnen denken over het uitbreiden met een aantal andere
  opsporingsbevoegdheden of opsporingsmethodieken. Ik ben op zichzelf
  niet tegen infiltratie, dus het gebruik van frontstores en
  backstores zoals in deze methode. Dat kan op zichzelf heel nuttig
  zijn in concrete opsporingsonderzoeken. Je kan best heel goede
  opsporingsonderzoeken hebben waarin infiltratie een heel bruikbaar
  middel is, ook bij bepaalde dadergroepen. Maar ik denk dat het een
  utopie is om te denken dat je met de methode van doorleveren in het
  milieu bij de top van de organisatie uitkomt, zeker als het gaat om
  organisaties die zich bezighouden in de Hollandse netwerken.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Teeven:
  Met name in organisaties en dadergroepen in het kader van de
  Hollandse netwerken – ik praat dan niet zozeer over buitenlandse
  dadergroepen, maar over Hollandse netwerken – kent iedereen toch
  vrijwel iedereen. Daar bedoel ik mee dat het niet zal lukken om
  door het doorleveren van verdovende middelen in het milieu in de
  top te komen. Dan moet je heel erg uitkijken dat het proces niet
  omgedraaid wordt en dat de criminelen zeggen: wij hebben in ieder
  geval zekerheid, omdat de douane gewoon 293 ton niet controleert.
  Daar raken wij wel een groot percentage van kwijt wat in beslag
  wordt genomen in de tweede of de derde hand, maar wij hebben in
  ieder geval ook een percentage dat wij wel krijgen. Politie en
  justitie willen toch zicht krijgen op de top, dus die zullen daar
  toch heel lang mee doorgaan.
  De voorzitter:
  Maar dan gaat u ervan uit dat de criminelen de zaak al hebben
  omgedraaid. Dat is toch afgeschermd? Daar weet men toch niet van?
  Wij worden steeds met moeilijkheden geconfronteerd omdat wij niet
  kunnen doorvragen. Dat is toch door de politie gecontroleerd? Of
  heb ik het fout?
  De heer Teeven:
  Aan de hand van het onderzoek dat ik samen met mijn collega heb
  gedaan, meen ik te kunnen zeggen dat men soms de grip op het proces
  behoorlijk kwijt is geweest.
  De heer Koekkoek:
  Is dat voor u een reden om deze methode helemaal niet meer te
  willen? Sluit u uit dat er nog in een enkel geval wordt
  doorgelaten, bijvoorbeeld in combinatie met andere
  opsporingsmethoden?
  De heer Teeven:
  Ik zou mij kunnen voorstellen dat je bij andere dadergroepen –
  juist niet in het veld van de Hollandse netwerken maar bij andere
  dadergroepen – infiltratie combineert met deze methode maar je moet
  er erg mee uitkijken. Ik denk dat het niet echt nodig is omdat er
  op zich voldoende middelen zijn die ons ten dienste staan.
  De voorzitter:
  Zoals?
  De heer Teeven:
  Het is van belang dat je op een goede manier omgaat met de
  klassieke opsporingsmiddelen en daarmee inventief opereert. Ik zal
  nu niet herhalen wat mijn opvolger Bakker heeft gezegd over het
  financieel rechercheren maar ik ben het met hem eens dat daarmee
  heel goede resultaten kunnen worden bereikt. Verder zou je kunnen
  denken aan een regeling voor de kroongetuige. Ik denk dat dit in de
  sfeer van de Hollandse netwerken zeer bruikbaar zou kunnen
  zijn.
  De heer Vos:
  Is dat een standpunt dat in Amsterdam heerst of is het uw
  persoonlijke standpunt? U werkt pas vanaf 1 januari 1994 als
  officier.
  De heer Teeven:
  Dat vind ik een aardige vraag. Van de methode van de
  gecontroleerde doorlevering of ongecontroleerde doorlevering had ik
  ook tijdens mijn periode als teamleider niet gehoord. Wel wist ik
  uiteraard wat infiltratie was en dat er zoiets bestond als front-
  en backstores.
  De voorzitter:
  Wat is precies een “backstore”? Een “frontstore” is een
  bedrijfje dat je voor iets anders gebruikt dan waarvoor je het
  uitgeeft.
  De heer Teeven:
  Je zou in Nederland een bedrijf kunnen oprichten waar je de
  verdovende middelen naar toestuurt; dat zou je een frontstore
  kunnen noemen. Ook is de situatie mogelijk dat men een bedrijf in
  Zuid-Amerika heeft dat zich hiermee bezighoudt n een bedrijf in
  Nederland. Dan heb je een frontstore in Zuid-Amerika en een
  backstore in Nederland.
  De heer Vos:
  Kunt u mijn vraag beantwoorden?
  De heer Teeven:
  U vraagt of ik dat als teamleider ook al zo vond. Ik wil
  tegenover deze commissie niet roomser zijn dan de paus.
  De voorzitter:
  Als u uit Amsterdam komt, moet u dat inderdaad niet doen.
  De heer Teeven:
  Neen, dat zou weer de indruk kunnen wekken dat er een andere
  reden voor is… Als onderzoeksleider van het Kolibrie-team heb ik,
  onder verantwoordelijkheid van Valente en Wortel, langdurig leiding
  gegeven aan een groep die zich bezighield met de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. Ik denk dat daarbij heel aardige
  successen zijn bereikt door klassieke opsporingsmiddelen te
  hanteren, in combinatie met financieel rechercheren.
  De voorzitter:
  Wat is er nu, volgens u, bij het doorleveren uit de hand
  gelopen?
  De heer Teeven:
  Ik denk dat er mensen zijn geweest in de organisaties waarop de
  doelstellingen waren gericht, die op een bepaald moment in de gaten
  hebben gekregen hoe dit proces werkte.
  De voorzitter:
  Waarom hebben ze dat, volgens u, in de gaten gekregen?
  De heer Teeven:
  Omdat er op een bepaald moment te weinig mensen met te veel
  groepen bezig waren.
  De voorzitter:
  Te weinig mensen?
  De heer Teeven:
  Te weinig politiepersoneel was bezig met te veel
  criminelen.
  De voorzitter:
  Daardoor bleven andere zaken ongemoeid?
  De heer Teeven:
  Neen. Ik denk dat criminele organisaties in Nederland een heel
  duidelijk beeld hebben gehad van de wijze waarop je verdovende
  middelen het land kon binnenkrijgen.
  De heer De Graaf:
  Omdat te weinig politiemensen met te veel informanten bezig
  waren.
  De heer Teeven:
  Dat zou je zo kunnen zeggen, ja.
  De heer De Graaf:
  Dan is Nederland een te klein kikkerlandje. Dat kan nooit lang
  verborgen blijven.
  De heer Teeven:
  Ik denk dat het lastig is, zker als je in de sfeer van de
  Hollandse netwerken bezig bent.
  De heer De Graaf:
  Maar dat zijn toch suggesties van u die u niet kunt
  onderbouwen.
  De heer Teeven:
  Misschien is het goed dat u daarover vragen stelt aan de mensen
  die het wl weten.
  De heer Koekkoek:
  Dan hebben wij de informanten nodig…
  De heer Teeven:
  Neen. U kunt ook vragen stellen aan verantwoordelijke
  officieren van justitie die dat proces van dichtbij hebben
  bekeken.
  De heer De Graaf:
  Dat zullen wij niet nalaten. Toch zegt u met zoveel woorden dat
  de criminelen de zaken in handen hebben. Ze weten en vinden het wel
  prettig dat er 293.000 kilo wordt doorgeleverd waarvan een gedeelte
  de markt bereikt. En dat komt door deze methode.
  De heer Teeven:
  Ik heb u gevraagd: wie runt wie? Ik heb niet uitgesloten dat de
  regie aan de andere kant ligt. Zo heb ik het exact gezegd.
  De heer Koekkoek:
  Of aan beide kanten in een bepaald geval?
  De heer Teeven:
  Dat zou kunnen, maar ik heb al gezegd dat ik niet middenin die
  CID-trajecten heb gezeten.
  De voorzitter:
  Mijnheer Teeven, bent u toch niet een soort spijtoptant uit
  Amsterdam?
  De heer Teeven:
  Neen, ik heb u geprobeerd uit te leggen dat wij toen ik bij de
  douanerecherche werkte ook zelf zo’n team hadden dat zich
  bezighield met de bestrijding van de zware georganiseerde
  criminaliteit en nog steeds hebben bij de FIOD.
  De heer Vos:
  Maar toen werkte u onder het gezag van een officier.
  De heer Teeven:
  Toen werkte ik onder het gezag van een officier, ja.
  De heer Vos:
  Dus het afwegingsproces lag bij de officier.
  De heer Teeven:
  Als je een goede samenwerking hebt tussen
  opsporingsautoriteiten en openbaar ministerie, dan gebeurt die
  afweging gezamenlijk.
  De heer Vos:
  Maar is het erg om te zeggen dat u gewoon het Amsterdamse
  standpunt aan het verwoorden bent?
  De heer Teeven:
  Je zou kunnen zeggen dat ik in ieder geval vanaf 1 januari 1994
  dat Amsterdamse standpunt huldig. Maar voor die tijd werkte ik ook
  samen met andere opsporingsdiensten en had je een eigen
  verantwoordelijkheid op het moment dat je dat eigen team leidde.
  Daar hebben wij dat niet gedaan.
  De voorzitter:
  Ik vroeg u: bent u nu een spijtoptant? Het antwoord is dus
  “nee”?
  De heer Teeven:
  Ik vind de methode van de gecontroleerde doorlevering een
  slechte methode, maar dat is mijn persoonlijke opvatting.
  De voorzitter:
  Uw collega Valente heeft hier gesproken over de onderzoeken in
  Gooi- en Vechtstreek. Daar heeft u ook mee te maken gehad. U heeft
  klaarblijkelijk de banden al afgeluisterd van de heer Van der
  Putten die betrekking hebben op zijn gesprekken met de heer
  Valente, de officier.
  De heer Teeven:
  Ja, ik zal u zeggen…
  De voorzitter:
  Waarom heeft u dat al zo snel gedaan? Wij hebben ze nog niet
  eens gehoord.
  De heer Teeven:
  Nee nee, ik zal u zeggen wat mijn betrokkenheid is in die
  concrete onderzoeken waar Van der Putten en Valente over hebben
  gesproken. Bij die concrete partij was Valente de CID-officier en
  ik de zaaksofficier. In tegenstelling tot modellen die in het
  verleden wel werden gekozen binnen het openbaar ministerie, is het
  de laatste tijd toch wel gebruikelijk dat de zaaksofficier volledig
  op de hoogte wordt gesteld, ook inhoudelijk, van de lopende
  CID-trajecten. Het is bij meerdere arrondissementen op dit moment
  wel gebruik dat de zaaksofficier op het moment dat hij naar de
  zitting gaat volledig op de hoogte is van wat er in die
  CID-trajecten heeft plaatsgevonden. Ik denk dat dit in ieder geval
  de les is uit het verleden, niet alleen in het arrondissement
  Amsterdam, maar ook in andere arrondissementen. Als zaaksofficier
  heb ik over deze zaak overleg gehad met Valente, in ieder geval in
  deze concrete zaak vanaf 19 april van dit jaar. Ik heb tot mijn
  leedwezen moeten constateren dat ook gesprekken tussen mij en Van
  der Putten waren opgenomen, hoewel dat mij dat niet was
  medegedeeld. Ik had daar geen idee van, maar goed, dat zij zo. Dat
  is gebeurd.
  De voorzitter:
  Maar u kende die man al heel lang?
  De heer Teeven:
  Ik ken hem al heel lang. Ik had ook geen enkele aanleiding om
  te veronderstellen dat die gesprekken werden opgenomen.
  De voorzitter:
  Wij lezen soms in de krant dat het eigenlijk normaal was, want
  de CID-chefs voelden zich ook zo vaak in de kou staan: niemand kon
  zich meer herinneren wat zij met hen hadden afgesproken, daarom
  moesten zij wel.
  De heer Teeven:
  Ik denk dat daar in de relatie die ik in ieder geval met Van
  der Putten had, om concreet man en paard te noemen, geen sprake van
  was. Inderdaad, ik kende Van der Putten al heel lang. Ik heb ook
  gedurende langere perioden goed met hem samengewerkt. Ik heb
  achteraf moeten constateren dat ik niet alles geweten heb, maar
  goed, dat is een constatering achteraf. Er was in mijn opvatting
  volstrekt geen aanleiding om die gesprekken in ieder geval met mij
  af te luisteren. Maar goed, wat er ook van zij…
  De heer Koekkoek:
  Mag ik u toch onderbreken? Als u had geweten dat de gesprekken
  werden opgenomen, had u er dan bezwaar tegen gehad als hij het
  netjes had gevraagd?
  De heer Teeven:
  Ik had er op zichzelf geen bezwaar tegen gehad, nee hoor. Ik
  vind het wel vreemd dat je het doet, maar op zichzelf heb ik er
  geen bezwaar tegen.
  De voorzitter:
  Het punt is dat je het niet weet.
  De heer Teeven:
  Ik heb achteraf moeten constateren dat ik het niet geweten heb.
  Dat betekent in ieder geval dat ik voor mijzelf als officier zeg:
  ik vind het niet zo netjes in die zin dat er sprake is van een
  vertrouwensbreuk.
  De voorzitter:
  Nu terug. U heeft al, zo is mij gebleken, dit weekeinde de
  bewuste banden afgeluisterd voor zover ze handelen over gesprekken
  tussen de heer Van der Putten en de heer Valente in dit voorjaar.
  Waarom heeft u dat al zo snel gedaan?
  De heer Teeven:
  Ik heb uiteraard ook de verhoren van uw commissie gezien die
  vorige week hebben plaatsgevonden. Ik heb geconstateerd dat er toch
  tegenstellingen zijn tussen wat Valente zegt en wat Van der Putten
  zegt. Ik heb niet alleen die banden afgeluisterd, maar ik heb ook
  wat onderzoek gedaan naar journaals en andersoortige verslagen. Als
  Van der Putten in mijn visie tegen uw commissie zegt – dat zal hij
  best naar eer en geweten doen – dat Valente heeft geweten dat een
  informant bepaalde gelden mocht behouden en dat er sprake was van
  een omrekening per kilo…
  De voorzitter:
  Per kilo, ja.
  De heer Teeven:
  Zo heeft hij dat gezegd. Hij heeft eerst een bedrag genoemd en
  later heeft hij gezegd: dat is een omrekening per kilo.
  De voorzitter:
  Voor alle duidelijkheid: in verband met dat miljoen zegt hij
  later: dat is mijn uitrekening per kilo.
  De heer Teeven:
  Dat klopt. Dan zou het toch zo moeten zijn – als je de
  journaals met betrekking tot de bedoelde informatiepositie bekijkt;
  er worden informantenverslagen bijgehouden – dat de gesprekken met
  de informanten over dat onderwerp voorkomen in de verslagen. Welnu,
  ik heb kunnen vaststellen dat in die concrete informantendossiers,
  betrekking hebbend op die positie, niet wordt gesproken over een
  omrekening per kilo.
  De heer Rabbae:
  Maar dat wil nog niet zeggen dat dit niet aan de orde is
  geweest. Immers, niet alles wordt vastgelegd.
  De voorzitter:
  Het kan toch aan de orde zijn gekomen in gesprekken met
  officier Valente of met u?
  De heer Teeven:
  Laat ik vaststellen dat er op de bandjes die ik heb
  afgeluisterd – daar zou het dan op moeten staan – absoluut geen
  sprake van is dat Van der Putten aan Valente vraagt om toestemming.
  Ook is er geen sprake van dat Valente ongevraagd toestemming
  geeft.
  De voorzitter:
  Wl wordt gemeld dat zoiets in de maak is?
  De heer Teeven:
  Neen, er wordt ook niet gemeld dat er zoiets in de maak
  is.
  De voorzitter:
  Wat wordt er dan wl op die band gemeld?
  De heer Teeven:
  Er worden besprekingen gevoerd over de wijze waarop er met de
  partij moet worden omgegaan. De vraag rijst of die direct in beslag
  moet worden genomen of niet. Ik hecht eraan, de commissie te laten
  weten – in verband met de discussie, zoals die de vorige week heeft
  plaatsgevonden tussen Valente en Van der Putten – dat die totale
  partij in beslag is genomen. Dat is gerapporteerd door de politie
  van Hilversum en dat heeft onder direct toezicht van het OM te
  Amsterdam plaatsgevonden. In relatie met die discussie tussen
  Valente en Van der Putten kan ik dus zeggen dat er geen gram
  verdovende middelen van die partij in het vrije verkeer is
  gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Maar eiste Valente dat ook?
  De heer Teeven:
  Dat eiste Valente ook. Als de commissie de tapes afluistert,
  zal zij horen dat hij bij herhaling zegt dat hij niet wil dat er
  ook maar een gram verdovende middelen in het vrije verkeer
  komt.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer vond het gesprek plaats waarover u nu spreekt?
  De heer Teeven:
  De tapes die ik heb afgeluisterd en die ik heb ontvangen via
  mijn hoofdofficier – hij heeft gezegd: jij was als zaaksofficier
  met betrekking tot die partij verantwoordelijk – hebben betrekking
  op 27 en 28 april 1995.
  De voorzitter:
  Maar ik heb toch begrepen dat een bepaalde hoeveelheid,
  wellicht in het kader van een andere zaak, op de markt kwam omdat
  het niet anders kon. Ook daarover kan gesproken zijn.
  De heer Teeven:
  De discussie die u hier de vorige week heeft gehad en de
  journaals die ik daarop heb nagelezen, hebben betrekking op de
  partij waarvan ik u hier nu meld dat ze in beslag is genomen.
  De voorzitter:
  En dus is er wel over gesproken maar u zegt dat de band niet
  aangeeft dat daarvoor toestemming is gegeven.
  De heer Teeven:
  U moet die band zelf maar afluisteren maar ik heb aan de hand
  daarvan geconcludeerd dat er absoluut niets door Valente is gezegd
  dat betrekking zou kunnen hebben op ontbrekende kilo’s of op het
  houden van geld door de informant.
  De heer De Graaf:
  De heer Van der Putten heeft gezegd dat hij het bedoelde
  gesprek heeft gevoerd in de aanwezigheid van getuigen.
  De heer Teeven:
  Ik heb het informantendossier gelezen. Dat is een basisstuk
  voor de gesprekken met de informatiepositie. Het zou toch zo moeten
  zijn dat, als je daarvan een verslag maakt en je alles vastlegt wat
  je met de informatiepositie bespreekt, dit zou zijn vastgelegd.
  Welnu, dat is niet gebeurd.
  De heer De Graaf:
  Wij kunnen dus vaststellen dat op de “Van der Putten-tapes”
  niet het gesprek is opgenomen waarop door de heer Van der Putten is
  gedoeld.
  De heer Teeven:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Voorts heeft u een en ander niet teruggevonden in de
  informantendossiers. Daarmee resteert nog het…
  De heer Teeven:
  Het onderzoeksjournaal, en daarin staat n regel op de
  zesentwintigste… Het is n regel waarin iets staat over een
  omrekening per kilo.
  De voorzitter:
  Volgens u is de lezing van de heer Valente dus juist.
  De heer Teeven:
  Dat vond ik de vorige week al maar ik heb mij er dit weekend
  van vergewist of dat feitelijk ook zo is.
  De voorzitter:
  Vanochtend, toen ik merkte dat u de tapes had, heb ik de
  korpschef in Hilversum gevraagd of wij ze van u mochten hebben. Dat
  mag. Wij zullen er dus ook zelf nog een keer naar moeten
  luisteren.
  De heer Teeven:
  U kunt ze van mij krijgen.
  De heer De Graaf:
  U heeft niet met de getuigen van de heer Van der Putten
  gesproken? Ik doel op de medewerkers waarvan hij zegt dat ze erbij
  waren. Zij zouden een en ander kunnen bevestigen.
  De heer Teeven:
  Laat ik duidelijk zijn over wat ik heb gedaan. Ik heb de tapes
  afgeluisterd, ik heb de informantendossiers bekeken en ik heb het
  onderzoeksjournaal bekeken. Daarnaast heb ik nog mijn eigen
  wetenschap uit de tijd dat die besprekingen werden gevoerd. In die
  tijd heeft Valente nooit tegen mij gezegd – ook in april niet
  terwijl ik toch als zaaksofficier door de CID-officier volledig zou
  moeten worden ingelicht over het CID-traject – dat er sprake zou
  zijn geweest van het houden van geld door de
  informatiepositie.
  De heer De Graaf:
  Ik wil even vaststellen dat u op dit punt nog geen volledig
  onderzoek heeft gepleegd. Immers, dan zou er ook gekeken moeten
  worden naar de opvatting van de heer Van der Putten dat zijn
  medewerkers een en ander kunnen bevestigen.
  De heer Teeven:
  Die medewerkers blijven dan nog over, maar ik laat dat graag
  aan de rijksrecherche over.
  De heer Rouvoet:
  Voorzitter! Ik heb een korte vraag van feitelijke aard. Is het
  juist dat de datering van de gesprekken op de bandjes alleen kan
  geschieden aan de hand van de journaals of ook op andere
  wijze?
  De heer Teeven:
  Ik weet het niet.
  De heer Rouvoet:
  U noemde net een aantal data: 26 april, 27 april.
  De heer Teeven:
  Ik zal u zeggen waarom ik afleid aan de hand van de tapes dat
  het 27 april is geweest. U wilt uiteraard graag weten hoe ik
  erachter kom. Dat kan je afleiden uit het eerste gesprek dat u
  hoort op de tape. Dat is een gesprek tussen Valente en Van der
  Putten. Daarin wordt door Valente gezegd dat hij vrijwel alleen op
  het parket zit met nog drie officieren, omdat er een
  parketconferentie is. Ik heb dat even teruggekeken in mijn agenda.
  Dat is inderdaad 27 april geweest, want toen was ik zelf op die
  parketconferentie.
  De heer Rouvoet:
  Dat zijn de enige gesprekken die u op die manier kunt
  dateren?
  De heer Teeven:
  Het eerste gesprek dat op dat bandje staat, is dat concrete
  gesprek. Dan wordt ook over die partij gesproken.
  De heer Rabbae:
  U zei dat…
  De voorzitter:
  Ik wil de commissie voorstellen dat wij eerst zelf naar de
  bandjes luisteren, ook gezien de tijd. In ieder geval is uw
  standpunt, uw mening, uw bevinding na het beluisteren van de
  relevante banden duidelijk, mijnheer Teeven.
  De heer Teeven:
  Mijn standpunt is duidelijk, ja.
  De heer Rabbae:
  Voorzitter! Ik had geen vraag over de tape. U zei dat die
  partij inmiddels in beslag is genomen. U zei zelf even daarvoor:
  bij de mededeling “in beslag genomen” moet je eigenlijk voorzichtig
  zijn. In hoeverre heeft u kunnen constateren dat deze partij
  inderdaad in beslag is genomen? Heeft u een PV gezien van de
  vernietiging?
  De heer Teeven:
  Van een gedeelte van de partij, want de partij – daar kan ik
  niet te veel over zeggen – is opgeruimd. Van een gedeelte van de
  partij heb ik het proces-verbaal van vernietiging feitelijk
  gezien.
  De heer Rabbae:
  Ok.
  De voorzitter:
  Mijnheer Teeven, u weet dat de minister van Justitie naar de
  Kamer een aantal van 100 tot 400 ton heeft genoemd. Bij u komen wij
  nu tot 60 en 80 duistere tonnen. Is dat eigenlijk het
  belangrijkste, het aantal tonnen?
  De heer Teeven:
  Neen, ik vind het aantal tonnen zelf niet zo interessant.
  De voorzitter:
  Wat is het belangrijkste van de hele zaak?
  De heer Teeven:
  Wat mij betreft, is het belangrijkste van deze hele zaak of wij
  hier spreken over een methode die oprecht is gehanteerd in de zin
  dat wij allemaal ons best hebben gedaan om de organisaties te
  ontmantelen of dat wij wellicht spreken over methoden waarbij nog
  andere zaken spelen. Ik zou graag duidelijkheid krijgen, maar
  wellicht weet de rijksrecherche dat of komt uw commissie daar nog
  achter. Het belangrijkste van deze zaak zou ik vinden dat alles nu
  maar gewoon op een nette wijze is verantwoord en dat alles is terug
  te traceren aan de hand van administraties en financile
  verantwoordingen. Dan kan je inderdaad constateren, zoals Van
  Capelle heeft geconstateerd, dat de opsporingsambtenaren en
  justitie alles naar eer en geweten hebben gedaan. Dan kan je
  vaststellen dat zij weliswaar in hun optiek de goede en in mijn
  optiek de verkeerde methode hebben gehanteerd, maar dan staat in
  ieder geval vast dat iedereen vanuit elke positie integer heeft
  geopereerd.
  De voorzitter:
  Daar twijfelt u dus aan?
  De heer Teeven:
  Ik hoor graag van een ander dat alles keurig financieel
  verantwoord is en dat er van alle inbeslagnemingen een
  administratie is waaruit blijkt wat vernietigd is.
  De voorzitter:
  Tot nader order twijfelt u daar blijkbaar aan?
  De heer Teeven:
  Tot nader order twijfel ik, ja.
  De voorzitter:
  Mijnheer Teeven, dank u wel. Sluiting 11.25 uur


  Inhoudsopgave en zoeken