• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. H.P. Wooldrik en mr. A. Zwanenburg

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 70

  23 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 23 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord worden mr.
  H.P. Wooldrik en mr. A. Zwanenburg
  Zie ook: Eerste verhoor mr. H.P. Wooldrik (red.)
  Aanvang 16.20 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heren H.P. Wooldrik, geboren
  op 1 januari 1942 te ‘s-Gravenhage, en A. Zwanenburg, geboren op 17
  februari 1947 te Katwijk. Beiden hebben aangegeven dat zij de
  belofte wensen af te leggen. Ik vraag allereerst de heer Wooldrik
  om op te staan en de belofte af te leggen. Mijnheer Wooldrik, de
  door u af te leggen belofte luidt: ik beloof de gehele waarheid en
  niets dan de waarheid te zeggen.
  De heer Wooldrik:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Zwanenburg, de door u af te leggen belofte luidt: ik
  beloof de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen.
  De heer Zwanenburg:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  De heer Wooldrik is al begin september voor de commissie
  verschenen. Op 11 september, zeg ik uit mijn hoofd. De heer
  Zwanenburg is nog niet voor de commissie verschenen. Wij hebben
  toen aangegeven dat wij met hen beiden verder wilden spreken over
  de uitvoering van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden, vooral
  over de uitbetaling van tip- en toongelden. Hiervoor is de heer
  Wooldrik verantwoordelijk en ook de heer Zwanenburg is sterk
  betrokken bij de uitvoering. Overigens is de heer Zwanenburg sinds
  het begin van dit jaar ook secretaris van de Centrale
  toetsingscommissie. De heer Wooldrik is officier van justitie en de
  heer Zwanenburg is oud-politieman.
  De heer Wooldrik:
  Ik was officier van justitie. Ik ben nu verbonden aan het
  ministerie van Justitie.
  De voorzitter:
  U hebt daar de leiding van de Directie staats- en strafrecht en
  houdt u daarbinnen bezig met politiezaken. Mijnheer Zwanenburg, u
  bent ook secretaris van vele andere commissies geweest, heb ik
  begrepen. Bent u ook secretaris van de commissie-De Wit
  geweest?
  De heer Zwanenburg:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Zijn daar notulen van?
  De heer Zwanenburg:
  Bedoelt u de laatste werkgroep-De Wit? Er zijn er twee
  geweest.
  De voorzitter:
  Ik bedoel allereerst de werkgroep van de
  rechercheadviescommissie.
  De heer Zwanenburg:
  Het secretariaat daarvan lag in handen van een medewerker van
  de CRI en ik had het secretariaat van de werkgroep infiltratie, van
  de tweede werkgroep-De Wit.
  De voorzitter:
  Wij zullen met de heer De Wit daarop doorgaan. Wij weten dat er
  ook notulen van zijn die wij eventueel kunnen raadplegen. Met de
  heer Wooldrik willen wij ook nog praten over verdere informatie die
  in de verhoren van de enqute naar voren is gekomen over het
  zogenaamde XTC-traject.
  De heer Wooldrik:
  Daar heb ik mij niet echt op geprepareerd, voorzitter.
  De voorzitter:
  Ik denk dat wij er wel uit komen.
  De heer Wooldrik:
  Wij zullen zien. Aan mijn vorige verklaring heb ik eigenlijk
  niets toe te voegen.
  De voorzitter:
  Ik zou u er toch nog graag het een en ander over vragen.
  Allereerst is het woord aan de heer De Graaf over de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling.
  De heer De Graaf:
  Om het precies te zeggen: de heer Wooldrik is thans hoofd van
  de sector strafrechthandhaving van het ministerie?
  De heer Wooldrik:
  Strafrechtelijk beleid.
  De heer De Graaf:
  U was hoofd van de Directie politie en in die hoedanigheid
  droeg u verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tip-, toon-
  en voorkoopgeldenregeling.
  De heer Wooldrik:
  Dat is juist.
  De heer De Graaf:
  Is het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor uitkeringen in
  het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling onderdeel
  van de post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt. Ik heb hier de rijksbegroting voor 1996 en daar
  staat die in.
  De heer De Graaf:
  De post geheime uitgaven staat erin, net als vorig jaar, hoewel
  kranten toen beweerden dat het niet in de begroting terug te vinden
  was. Dat is dus wel degelijk het geval.
  De heer Wooldrik:
  Dat is al die tijd sinds 1985 het geval, toen de regeling tot
  stand kwam. Het staat op de reguliere begroting van Justitie. Het
  zijn dus geen geheime posten, maar het zijn wel posten waarbij de
  identiteit van degenen die het geld krijgen, geheim moet
  blijven.
  De heer De Graaf:
  Hoe groot is de begrotingspost geheime uitgaven voor 1996?
  De heer Wooldrik:
  Voor 1996 is een post van 2 mln. aan uw Kamer voorgesteld. De
  post was tot voor kort 1,5 mln.
  De heer De Graaf:
  Zijn die 1,5 mln. in de afgelopen jaren voldoende
  gebleken?
  De heer Wooldrik:
  Het feit dat de post nu naar 2 mln. verhoogd wordt, wijst erop
  dat er een zekere groei in is, maar tot voor kort was het bedrag op
  zich voldoende.
  De heer De Graaf:
  Voor zover wij het archief van de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling hebben bekeken…
  De heer Wooldrik:
  Ik heb een overzichtje voor u meegebracht.
  De heer De Graaf:
  Die overzichten hebben wij ook.
  De heer Wooldrik:
  Vanaf 1990 kunt u het zien.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben het zelfs vanaf 1989 doorgeploegd. in 1994 betrof
  het 356 zaken, waarin uiteindelijk ruim 1,5 mln. is
  uitgekeerd.
  De heer Wooldrik:
  Ja, 1.575.100.
  De heer De Graaf:
  Dat is meer dan de 1,5 mln. die voor de totale geheime uitgaven
  op de begroting stonden.
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  In het kader van de geheime uitgaven is vorig jaar ook voor een
  behoorlijk bedrag een informant afgebouwd. Of drukte dat geld niet
  op die post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Voor zover ik weet, is het comptabel op een andere wijze
  verantwoord, omdat het een dading was tussen de desbetreffende
  persoon en de Staat der Nederlanden.
  De voorzitter:
  Wat is een dading?
  De heer Wooldrik:
  Maar, voorzitter…
  De heer De Graaf:
  Helpt u ons uit de droom, mijnheer Wooldrik.
  De heer Wooldrik:
  Het is een vaststellingsovereenkomst tussen partijen die een
  meningsverschil neerleggen in een civielrechtelijke overeenkomst
  waarin alle geschillen worden opgelost. Ik hoop dat de heer Vos het
  hiermee eens kan zijn.
  De heer Vos:
  Het is fantastisch, keurig.
  De heer De Graaf:
  Wat valt er behalve de uitkeringen in het kader van de tip-,
  toon- en voorkoopgeldenregeling nog meer onder de post geheime
  uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Die drie soorten uitgaven, niet meer, dacht ik.
  De heer Zwanenburg:
  Nee, alleen die.
  De heer De Graaf:
  Over uitkeringen in het kader van die regeling wordt
  uiteindelijk besloten door de minister van Justitie en namens haar
  wordt de regeling door ambtenaren uitgevoerd.
  De heer Zwanenburg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Bent u degene die uiteindelijk de hoogte van een uitkering
  vaststelt?
  De heer Zwanenburg:
  In de praktijk wordt het maximum van een tipgeld vastgesteld
  door het departement. Als de officier van mening is dat een lager
  bedrag noodzakelijk is, stelt hij een minimum vast.
  De heer De Graaf:
  Zo gaat het in de praktijk toch niet? De officier dient toch
  een aanvraag in en vermeldt dan het bedrag van de uitkering aan een
  informant?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar in het vooroverleg, waarin er alleen nog sprake is van
  de informatie die de informant mogelijk zal leveren, wordt een
  indicatie gegeven van het bedrag van het tipgeld. Soms blijkt
  achteraf dat de informatie veel minder is dan de informant heeft
  toegezegd. Dan wordt het bedrag bijgesteld en dat kan mede door de
  betrokken officier worden gedaan.
  De heer De Graaf:
  Komt het in de praktijk voor dat u een maximum voorstelt,
  bijvoorbeeld van 15.000, en dat er uiteindelijk maar 3000 wordt
  uitgekeerd?
  De heer Zwanenburg:
  Op incidentele basis wordt er door de officier inderdaad naar
  beneden bijgesteld. Dat zijn incidenten.
  De heer De Graaf:
  Ik ben in uw archief wel de omgekeerde situatie tegengekomen,
  namelijk dat er veel hogere bedragen door de officier of de
  hoofdofficier van justitie worden gevraagd, maar dat het
  departement vindt dat er veel minder moet worden uitgekeerd.
  De heer Zwanenburg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Dat komt vaker voor, lijkt mij.
  De heer Zwanenburg:
  Ook dat zijn incidenten, dus dat er echt verschil van mening is
  over de hoogte van het tipgeld.
  De heer De Graaf:
  Wanneer is die tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling tot stand
  gekomen?
  De heer Zwanenburg:
  De huidige regeling dateert van 1985.
  De heer De Graaf:
  Dat is al tien jaar geleden. Wij zijn in de stukken
  tegengekomen dat u op CID-themadagen in 1992 een lezing hebt
  gehouden, die op schrift is gekomen. U geeft daarin aan dat de
  regeling op een aantal punten onduidelijk is en op zeer korte
  termijn zal worden geactualiseerd, waarbij een aantal begrippen
  wordt verhelderd, waaronder het begrip verdachte, en wat andere
  voorwaarden worden gesteld. Waarom is die actualisering er niet
  gekomen?
  De heer Zwanenburg:
  Ten behoeve van die actualisering is een werkgroep in het leven
  geroepen, waarin ook de politie is vertegenwoordigd. Door een
  aantal incidenten, de IRT-affaire en de nasleep ervan, is de
  werkgroep min of meer in slapende toestand geraakt.
  De voorzitter:
  Welke werkgroep was dat?
  De heer Zwanenburg:
  Dat was de werkgroep actualisering tipgelden.
  De heer De Graaf:
  Wie was de voorzitter daarvan?
  De heer Zwanenburg:
  Technisch voorzitter was de heer Vredenbregt, de directeur van
  het kabinet.
  De heer Wooldrik:
  Die werkgroep is in december 1993 ingesteld, naar aanleiding
  van rapportages, onder andere van de departementale
  accountantsdienst, en op advies van de president van de Algemene
  Rekenkamer. Bij een prioriteitskeuze heb ik moeten besluiten, de
  heer Zwanenburg aan andere activiteiten uit te lenen, waardoor de
  werkgroep nog niet heeft kunnen rapporteren.
  De heer De Graaf:
  Eind december 1994, bedoelt u?
  De heer Wooldrik:
  In 1994 is de werkgroep een keer bijeen geweest, maar daarna
  niet mee.
  De heer De Graaf:
  Wanneer is die werkgroep ingesteld?
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht eind 1993. In december 1993 is zij voor het eerst
  bijeengekomen en in januari 1994 nog een keer. Daarna heeft de
  IRT-affaire roet in het eten gegooid en is de heer Zwanenburg voor
  andere taken uitgeleend.
  De voorzitter:
  Bestond die werkgroep louter uit departementsambtenaren?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, er was ook politie vertegenwoordigd.
  De voorzitter:
  Wie werden geacht erbij te zijn?
  De heer Zwanenburg:
  Vertegenwoordigers van RCID’en, drie of vier personen, en het
  openbaar ministerie. De officier van justitie was in de werkgroep
  vertegenwoordigd.
  De voorzitter:
  Wie waren dat?
  De heer Zwanenburg:
  Iemand uit Alkmaar, iemand uit Dordrecht, iemand uit Haaglanden
  en de officier van justitie uit Dordrecht.
  De voorzitter:
  Welke officier van justitie was dat?
  De heer Zwanenburg:
  De heer Berserik.
  De voorzitter:
  Zou hij het voorzitten?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, de heer Vredenbregt was voorzitter.
  De voorzitter:
  O ja, dat zei u net. In de praktijk is er dus niets gebeurd in
  die werkgroep?
  De heer Wooldrik:
  Dat moet nog komen. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen,
  waarop ik straks misschien nog kan ingaan.
  De heer De Graaf:
  Sinds 1992 hebt u er dus geen moeite mee gehad om met die door
  u als onduidelijk gekwalificeerde regeling verder te werken?
  De heer Zwanenburg:
  De onduidelijkheden zijn in de praktijk op te lossen. De
  regeling biedt een mogelijkheid voor oplossing van de problemen die
  ik toen genoemd heb. Wij hebben dus niet dagelijks te maken met een
  regeling die niet functioneert.
  De heer De Graaf:
  Ik begreep uit uw lezing dat er onduidelijkheid was over het
  begrip verdachte in de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling.
  De heer Zwanenburg:
  Het is geen onduidelijkheid, maar meer een onjuistheid. De
  regeling spreekt van een dader, terwijl wij al uitkeren zo gauw er
  sprake is van een verdachte.
  De heer De Graaf:
  De regeling is gebaseerd op het beginsel “geen dader, geen
  beloning”. Is dat in de praktijk volgehouden?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, in die zin dat wij het begrip dader hebben verruimd naar
  het begrip verdachte.
  De heer De Graaf:
  Moet dat een aangehouden verdachte zijn?
  De heer Zwanenburg:
  Een aangehouden verdachte of het bekend worden van de
  identiteit van de verdachte.
  De heer De Graaf:
  Dat is toch al heel snel het geval?
  De heer Zwanenburg:
  Er wordt mee bedoeld dat een verdachte in een concreet
  onderzoek naar het buitenland gevlucht is. Ook in die gevallen
  voorziet de regeling in het uitkeren van tipgeld.
  De heer De Graaf:
  Ik hoop dat u nog weet wat u toen op papier hebt gezet.
  De heer Zwanenburg:
  Misschien niet in detail.
  De heer De Graaf:
  Ik zal er niet in detail naar vragen. U zegt in uw lezing dat u
  afspraken die van te voren met een informant worden gemaakt, ook
  over de hoogte van het tipgeld, ongewenst acht. Kunt u zich dat
  herinneren?
  De heer Zwanenburg:
  Ik bedoelde daarmee niet zozeer afspraken over de hoogte, maar
  concrete toezeggingen aan een informant over het bedrag dat hij zou
  kunnen krijgen. Achteraf kan blijken dat de informatie die hij
  heeft toegezegd, er in werkelijkheid niet is. Daar moet men dus
  heel voorzichtig zijn.
  De heer De Graaf:
  Men kan dus wel maxima afspreken, maar geen concrete
  bedragen.
  De heer Zwanenburg:
  Inderdaad, wel richtbedragen, maar geen concreet bedrag.
  De heer Wooldrik:
  Het moet geen toezegging worden. De Staat moet zijn handen vrij
  kunnen houden.
  De heer De Graaf:
  Geen toezegging, waarop weer een akte van dading moet worden
  gemaakt. Als een aanvraag wordt ingediend, moet die worden getoetst
  door het ministerie. Was u, mijnheer Wooldrik, toen u hoofd van de
  Directie politie was, altijd degene die de aanvragen inhoudelijk
  heeft beoordeeld?
  De heer Wooldrik:
  Alleen de bijzondere gevallen werden aan mij voorgelegd. De
  routinegevallen werden afgedaan op basis van de ervaring van mijn
  medewerkers in overleg met het politieveld en in overleg met de CRI
  die daarin een zekere cordinerende rol vervult.
  De heer De Graaf:
  En had u van te voren aangegeven wat onder de categorie
  bijzonder zou vallen?
  De heer Wooldrik:
  Waar verschil van mening over zou bestaan tussen – de heer
  Zwanenburg gaf het al aan – het OM en wat men redelijk vond, wat
  gebruikelijk was om voor soortelijke gevallen uit te betalen en
  bedragen die boven de 100.000 zouden uitgaan.
  De heer De Graaf:
  Boven de 100.000?
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat was zo’n beetje de richtlijn die Zwanenburg
  hanteerde.
  De heer De Graaf:
  Maar als een korps met steun van de hoofdofficier 95.000
  aanvroeg, dan was de heer Zwanenburg de enige die er namens het
  departement een oordeel over velde?
  De heer Wooldrik:
  Ik gaf u de procedure aan. Er vindt vooroverleg plaats via de
  CRI. De bedoeling van de regeling uit 1985 is natuurlijk om te
  proberen enige normering tot stand te brengen zodat gelijke
  gevallen gelijk worden behandeld in Nederland. Er is een beroep
  gedaan op de minister van Justitie om er 1,5 mln. voor op de
  begroting uit te trekken, zodat het niet ten laste van het
  reguliere politiebudget hoeft te komen. Het is dus een
  vergoedingsregeling die de minister van Justitie in het leven heeft
  geroepen. Daartoe bedient hij zich van de Directie politie. Als het
  routine blijkt te zijn, dan wordt het door de ambtenaar die onder
  mijn verantwoordelijkheid werkt, uitgevoerd. Er vindt overleg
  plaats met het veld, met de CID’s die de informanten runnen. De CRI
  heeft vanwege de contacten in het veld, er een cordinerende rol in
  zodat niet alle ins en outs en bijzonderheden steeds rechtstreeks
  met het departement behoeven te worden besproken. Dat is de trap
  waarbinnen de discussie plaatsvond. U noemt nu een bedrag van
  95.000 maar dat gebeurt ook hoogst zelden, want het gemiddelde
  bedrag dat uitbetaald wordt, ligt tussen de 3000 en de 4000.
  De heer De Graaf:
  Wij zijn nogal wat geringe bedragen tegengekomen die worden
  uitgekeerd, althans afgezet tegenover de 100.000, maar het komt
  toch ook zeer frequent voor dat er 20.000, 25.000 of 50.000 wordt
  uitgekeerd in het kader van de tipgelden.
  De heer Wooldrik:
  Het komt voor, maar ik geef u aan dat van de 303 zaken die wij
  nu in 1995 hebben, het gemiddelde bedrag 5000 was.
  De heer De Graaf:
  Maar mijn vraag blijft staan, mijnheer Wooldrik, of naar alle
  zaken onder de 100.000 waarover tussen veld, CRI en de heer
  Zwanenburg overeenstemming is, binnen het ministerie niemand meer
  kijkt.
  De heer Wooldrik:
  Jawel, want de heer Zwanenburg heeft nog een chef voordat hij
  bij mij komt.
  De heer De Graaf:
  Mijn vraag was dan ook…
  De heer Wooldrik:
  In de hirarchie van de directie zaten nog meer schakels waarmee
  overleg plaatsvond voordat het bij mij kwam.
  De heer Zwanenburg:
  En ik was niet alleen, want ik had nog een collega, Riks, die
  het ook jarenlang heeft gedaan.
  De voorzitter:
  Mijnheer Zwanenburg, tekent u de bonnetjes af onder de
  100.000?
  De heer Zwanenburg:
  Ik teken… Wat bedoelt u met bonnetjes?
  De voorzitter:
  Het geld gaat de deur uit, zou ik zeggen.
  De heer Zwanenburg:
  Ik vul geen girokaart in, als u dat bedoelt.
  De heer De Graaf:
  Maar u schrijft een briefje naar de directeur van het kabinet,
  dat het bedrag kan worden overgemaakt op die en die rekening.
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar ik wil de vorige vraag of er afstemming plaatsvond,
  nog even afmaken. Ik heb dit altijd gedaan met mijn collega Riks.
  Als het ging om bedragen van enige importantie, was er altijd
  overleg met elkaar over hoe wij erover dachten.
  De heer De Graaf:
  Daar twijfel ik ook niet aan, maar het ging over de vraag wie
  nu precies waarover beslist binnen het ministerie. Beslist nu uw
  directe chef, niet zijnde de heer Wooldrik, in al die zaken? Legt u
  het aan hem voor of ging het rechtstreeks van u naar de heer
  Vredenbregt?
  De heer Zwanenburg:
  Zaken waarin overeenstemming was en die beneden het bedrag
  lagen dat de heer Wooldrik heeft genoemd, gingen rechtstreeks naar
  de heer Vredenbregt.
  De voorzitter:
  Is er ook een afspraak met Financin, want aan de belasting
  wordt het, geloof ik, niet opgegeven?
  De heer Wooldrik:
  Sterker nog, de naam van de informant is bij ons ook niet
  bekend. De belasting weet natuurlijk dat deze regeling bestaat want
  het ministerie van Financin geeft het geld aan de minister van
  Justitie. Men weet dus hoe de praktijk van deze regeling is.
  De voorzitter:
  Aan de belasting wordt het dus niet opgegeven? U weet ook niet
  aan wie het betaald wordt? Is dat altijd zo of wilt u soms wel
  weten aan wie het betaald wordt?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, het is nooit bekend wie de informant is.
  De voorzitter:
  Dat wilt u ook nooit weten?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, absoluut niet.
  De voorzitter:
  Dat doorbreekt de erecode?
  De heer Zwanenburg:
  Een informant wordt gerund door CID’ers en de chef van die
  runners weet de naam van die informant en daarmee houdt het in
  feite op.
  De voorzitter:
  Heeft u nooit het idee dat u dezelfde man vijf keer
  betaalt?
  De heer Zwanenburg:
  In een aantal gevallen wordt de code, het nummer van de
  informant, genoemd. Dat gebeurt niet in alle gevallen, maar het is
  in ieder geval iets waaraan wij werken omdat wij ook met de nieuwe
  regeling voornemens zijn om dat landelijk te registreren waarbij in
  alle gevallen de naam van de informant, althans de code, wordt
  genoemd.
  De voorzitter:
  Dan zou het landelijke CRI-codenummer genoemd worden?
  De heer Zwanenburg:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Zou dat ook betekenen dat u aan een informant die niet
  landelijk geregistreerd staat, niet meer zou kunnen uitbetalen?
  Maar dat is nu nog niet zo?
  De heer Zwanenburg:
  Dat is nu nog niet het geval.
  De heer Wooldrik:
  Er zit nog een extra waarborg in voor het departement. De CID
  doet namelijk niet rechtstreeks zaken met ons maar heeft uiteraard
  de instemming van de hoofdofficier nodig. Die verlaat zich weer op
  de CID-officier en wij gaan er dan van uit, dat voor die bepaalde
  zaak, die hij uiteraard herkent, maar n keer een aanvraag de deur
  uitgaat.
  De heer De Graaf:
  Nu schrijft uw regeling voor, dat de hoofdofficier steeds de
  aanvragen moet kennen en dat van zijn instemming moet blijken. Bij
  het doorploegen van de archieven kwamen wij een aantal gevallen
  tegen waarbij een officier van justitie, vaak de CID-officier van
  justitie, de aanvragen tekent en erbij zet dat hij gemachtigd is
  door de hoofdofficier. Hoe weet u nu of die hoofdofficier dat
  daadwerkelijk heeft gezien en ermee heeft ingestemd?
  De heer Zwanenburg:
  Dat is een kwestie van vertrouwen. Als de betrokken officier
  schrijft in zijn rapportage dat hij gemachtigd is namens de
  hoofdofficier te tekenen, dan is op dat moment de hoofdofficier
  verantwoordelijk. Ik mag aannemen dat daar interne afspraken over
  zijn gemaakt.
  De heer De Graaf:
  U hoeft niet uitdrukkelijk blijk te hebben van de schriftelijke
  instemming van de hoofdofficier?
  De heer Zwanenburg:
  Ik ga ervan uit, dat als een officier tekent namens de
  hoofdofficier, de hoofdofficier daar kennis van draagt.
  De heer De Graaf:
  Moet in een aantal gevallen ook de procureur-generaal ervan
  afweten? Heeft u daar interne afspraken over?
  De heer Wooldrik:
  De regeling geeft aan, dat de PG door het OM, de hoofdofficier,
  moet worden genformeerd. Maar het is geen vereiste om tot
  uitbetaling over te gaan.
  De heer Rouvoet:
  Dat werken met de codes waar u naar streeft en waar men naar
  toe gaat, betekent niet dat er voor u een extra toetsmoment wordt
  ingebouwd? Stel dat u in n jaar twintig keer een aanvraag zou
  krijgen voor een forse uitkering aan informant 068, zit daar dan
  voor u een reden in om te zeggen: dat kan niet? U keert gewoon
  twintig keer aan 068 uit via de CID?
  De heer Wooldrik:
  Dat heeft zich nog nooit voorgedaan.
  De heer Rouvoet:
  Nee, maar wij werken nog niet met dat landelijke systeem.
  De heer Wooldrik:
  Nee, maar ook in de praktijk heeft het zich nog niet voorgedaan
  – tenzij de commissie over andere gegevens zou beschikken – dat er
  op die manier dubbele aanvragen worden ingediend.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb het niet over dubbele aanvragen. U wilt naar een systeem
  waarbij geregistreerd wordt, zodat u in ieder geval weet dat mensen
  die niet landelijk geregistreerd zijn geen geld uit dat potje
  kunnen ontvangen. Maar is het nu niet de bedoeling dat u nog een
  extra toets heeft zodat niet meer dan bijvoorbeeld vijf keer aan
  informant 068 wordt uitgekeerd?
  De heer Wooldrik:
  Nee. Dat hoeft op zichzelf geen bezwaar te zijn. De richtlijn
  geeft aan op grond waarvan kan worden betaald en dat was in dit
  verhoor nog niet aan de orde gekomen. Wat is immers de reden waarom
  dit is ingesteld? Wat is de waarde van deze regeling? Die waarde is
  – en daarom is ook door de minister van Justitie gentameerd om er
  geld voor beschikbaar te stellen – dat in de praktijk blijkt dat
  opsporingsonderzoeken op een geweldige manier kunnen worden
  versneld, c.q. kunnen worden opgehelderd door geld te betalen. De
  motieven van de tipgever laten wij nu maar even terzijde liggen,
  want die kunnen van alles en nog wat zijn. Daar kun je niet cynisch
  genoeg over zijn. Maar op zichzelf blijkt, dat het een geweldig
  hulpmiddel is om alle mogelijke misdrijven op te lossen. U heeft
  ook gezien, neem ik aan, dat het laagste bedrag 500 is en soms zijn
  er wel eens bedragen boven de 1 of 2 ton uitgekomen, maar dan
  betrof het zeer bijzondere gevallen. Als iemand als tipgever in
  staat is om vier, vijf misdrijven op te lossen die niets met elkaar
  te maken hebben, dan zou men daar in principe voor in aanmerking
  kunnen komen.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Zwanenburg, ik kom nog even terug op uw lezing van
  1992. Daarin heeft u een standpunt van het departement vertolkt dat
  op zijn minst aanleiding geeft tot een enkele vraag. U schrijft in
  uw bijdrage dat naar het oordeel van het departement van Justitie
  in eerste instantie de informant zelf verantwoordelijk is voor het
  risico dat hij draagt en in tweede instantie het betreffende korps
  dat de informant runt. Deze laatste zal alles in het werk moeten
  stellen om te voorkomen dat de identiteit van de informant bekend
  wordt. Het risico van de informant, zo schrijft u dan, wordt
  gewaardeerd in geld. De informant opereert niet vanuit de ethische
  gedachtengang dat criminaliteit in de maatschappelijke rechtsorde
  niet getolereerd kan worden maar puur en enkel uit geldelijk gewin.
  Hij zoekt dus zelf het risico. Bovenstaande is vast beleid op het
  departement en verzoeken om in concrete gevallen een informant bij
  te staan wanneer zijn identiteit bekend is geworden, zullen niet
  gehonoreerd worden. Geldt dat standpunt nog steeds onverkort?
  De heer Zwanenburg:
  Nee. In 1992 kenden wij, althans in mijn beleving, het woord
  getuigenbeschermingsprogramma nog niet. Maar het beleid is altijd
  geweest dat een informant die de politie informeert, weet dat er
  risico’s aan kleven. Dat neemt uiteraard niet weg dat degene die
  een dergelijke informant runt, gehouden is om de nodige waarborgen
  te betrachten om die veiligheid van die informant niet onnodig in
  gevaar te brengen. Maar er blijft altijd een zeker risico. In een
  of twee gevallen is dan ook in het verleden een beroep gedaan op
  Justitie omdat een informant naar het oordeel van de politie in
  veiligheid moest worden gebracht. Dat is in eerste instantie door
  het betrokken politiekorps zelf opgelost.
  De heer De Graaf:
  U had het zojuist over getuigenbescherming en hier betreft het
  niet de getuigenbescherming maar de bescherming van de veiligheid
  of identiteit van de informant. Hij hoeft niet per se ook getuige
  te zijn.
  De heer Zwanenburg:
  Maar hij beschikt natuurlijk wel vaak over cruciale
  informatie.
  De heer De Graaf:
  Jawel, maar ik bedoel getuige in de zin van de getuige in een
  strafproces. Dat zal zelden de informant zijn.
  De heer Wooldrik:
  Dat is op voorhand niet te zeggen, voorzitter.
  De heer De Graaf:
  Dat is de informant over het algemeen toch niet?
  De voorzitter:
  Hij komt toch anoniem in de CID-informatie maar hij is toch
  geen getuige?
  De heer Wooldrik:
  Nee, tot de formele status van getuige in het strafproces komt
  het meestal niet, behalve als er toch feiten of gegevens zouden
  kunnen uitlekken. Dan kom je in de situatie waar de heer De Graaf
  het over heeft.
  De voorzitter:
  Terug naar de vraag van de heer De Graaf. Heeft de overheid,
  het ministerie van Justitie, tegenwoordig een andere positie
  tegenover de mogelijke risico’s van de informant dan vroeger? Wij
  horen constant: het belangrijkste wat er is, is hem af te schermen
  en dus blijkbaar ook eventueel de risico’s te dragen.
  De heer Zwanenburg:
  Ik denk dat toch in eerste instantie de verantwoordelijkheid,
  naast het bewuste risico dat de informant zelf neemt, bij het
  betrokken politiekorps en het OM ligt.
  De heer De Graaf:
  Dat lijkt mij ook in confesso. Maar het ging mij vooral om het
  laatste deel van uw betoog, dat verzoeken om in concrete gevallen
  de informant bij te staan wanneer zijn identiteit bekend is
  geworden, niet gehonoreerd zullen worden. Dat was nogal een harde
  uitspraak die u namens het departement deed.
  De heer Zwanenburg:
  Ik heb dat gerelateerd aan de regeling tip-, toon- en
  voorkoopgelden die daar niet in voorziet.
  De heer De Graaf:
  Maar inmiddels weten we dat dat gewoon wel gebeurt.
  De heer Wooldrik:
  Na 1992 zijn er wel ontwikkelingen geweest en dat betekent dat
  er nu wordt gedacht over het al dan niet opzetten van
  getuigenbeschermingsprogramma’s.
  De heer De Graaf:
  Maar ook over het eventueel een informant helpen om ervoor te
  zorgen dat zijn identiteit in de toekomst niet bekend wordt en om
  daarvoor ook geldbedragen ter beschikking te stellen.
  De heer Wooldrik:
  Zeker. Daar is ook sprake van.
  De heer De Graaf:
  En dat is geen getuigenbeschermingsprogramma.
  De heer Wooldrik:
  In heel ruime zin natuurlijk wel, want hij heeft informatie
  verschaft. Dat is informatie die als een getuigenverklaring zou
  kunnen worden beschouwd. Alleen wordt die niet in het proces
  gebruikt maar die informatie heeft wel geleid tot een bepaalde
  actie. Hij wist natuurlijk iets.
  De voorzitter:
  Maar al die nieuwe ontwikkelingen staan toch nergens in een
  regeling?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt, voorzitter.
  De voorzitter:
  Maar wat is nu het nut van zo’n regeling als u toch allerlei
  andere dingen gaat doen die niet in die regeling staan.
  De heer Wooldrik:
  Omdat daar andere regelingen voor zijn. Dit is een heel
  eenvoudige simpele regeling.
  De voorzitter:
  Maar er is toch geen nieuwe regeling voor…
  De heer Wooldrik:
  Maar dat moet u niet aan deze regeling ophangen. Dan moet u
  daar een nieuwe regeling voor maken. Deze regeling is puur
  beschikbaar…
  De voorzitter:
  Nee, u moet, want ik moet nog niks.
  De heer Wooldrik:
  Nou, u keurt hem ieder jaar goed, maar dit ter zijde.
  De voorzitter:
  Wat zegt u?
  De heer Wooldrik:
  U keurt hem ieder jaar goed.
  De heer De Graaf:
  Toch alleen de post geheime uitgaven en niet de regeling?
  De heer Wooldrik:
  Ja natuurlijk wel, de begrotingspost wordt toch ieder jaar
  goedgekeurd?
  De voorzitter:
  Nee, de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden was
  vertrouwelijk. Die is nooit voorgelegd aan de Kamer.
  De heer Wooldrik:
  U heeft er kennelijk niet naar gevraagd, maar dat is een andere
  zaak.
  De heer De Graaf:
  Voor alle zekerheid, mijnheer Wooldrik, wil ik dit zeggen over
  de post geheime uitgaven. In de begroting van het ministerie van
  Justitie staat alleen maar: geheime uitgaven. Dat wordt
  gecontroleerd door de president van de Rekenkamer. Maar er staat
  absoluut niet bij waarvoor dat bedoeld is, ook niet dat het voor de
  tip-, toon- en voorkoopregeling wordt bedoeld.
  De heer Wooldrik:
  U heeft er nooit naar gevraagd?
  De heer De Graaf:
  Dat is wat anders.
  De heer Wooldrik:
  Ik constateer het alleen maar.
  De heer De Graaf:
  Dus u meent dat de Kamer had moeten weten, dat van de post
  geheime uitgaven tipgelden…
  De heer Wooldrik:
  U had dat kunnen doen.
  De heer De Graaf:
  Maar dat vroeg ik niet. De Kamer had het moeten weten?
  De heer Wooldrik:
  Als u het kunt weten, had u het ook moeten weten.
  De voorzitter:
  Wij weten het nu; “tip, toon en voorkoop” is bij ons gewoon een
  household word geworden. Daar staan wij mee op en gaan wij mee naar
  bed. Er gebeuren echter ook allerlei andere dingen, betalingen,
  regelingen. Wij kennen ook informanten die hun winsten mogen
  houden. Dat is niet in overeenstemming met deze regeling.
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt. Daarvoor wordt de regeling niet toegepast. Daar
  slaat de regeling ook niet op.
  De voorzitter:
  Wat is het nut van zo’n regeling, als zij naar believen wel of
  niet wordt toegepast?
  De heer Wooldrik:
  Deze regeling kan alleen worden toegepast als aan de
  voorwaarden wordt voldaan die erin staan.
  De voorzitter:
  In de regeling staat heel uitvoerig wat informanten wel of niet
  mogen en wat informanten wel of niet kunnen. Nu blijken er toch
  afspraken met informanten te worden gemaakt die daaroverheen gaan.
  Hoe kan dat nu?
  De heer Wooldrik:
  Het feit dat deze regeling bestaat, wil niet zeggen dat mensen
  er niet van kunnen afwijken. Alleen zullen wij op het departement
  deze regeling niet toepassen als ervan wordt afgeweken. Als korpsen
  zelf besluiten om geld uit te betalen of een andere constructie
  bedenken, kan dat. U ziet veel meer in de regeling dan er naar mijn
  idee in staat. Zij regelt niet het totale recherchewerk voor het
  omgaan met informanten.
  De voorzitter:
  In de regeling staat niet alleen wat er uitbetaald moet worden.
  Er staan ook allerlei regels in voor wat informanten wel of niet
  moeten doen.
  De heer Wooldrik:
  Er staan inhoudelijke criteria in die degenen die met
  informanten omgaan, in acht hebben te nemen. Dat zijn normen.
  De voorzitter:
  Die normen worden niet meer gehouden.
  De heer Wooldrik:
  Die normen worden wel degelijk gehouden wanneer aan de minister
  van Justitie wordt gevraagd om geld uit te betalen.
  De voorzitter:
  Laten wij niet langs elkaar heen praten. Als politiekorpsen
  zich niet aan de normen houden die in deze regeling zijn
  vastgesteld, gaan zij dan buiten hun boekje of niet?
  De heer Wooldrik:
  Nee. Het is de autonomie van de politie en het openbaar
  ministerie. Ik probeer u uit te leggen dat het alleen een
  vergoedingsregeling is. Op de voorwaarden die daarin staan, is de
  minister van Justitie ertoe bereid, geld beschikbaar te
  stellen.
  De voorzitter:
  Het is niet alleen een vergoedingsregeling, want er staan ook
  allerlei uitgangspunten en gedragsregels in.
  De heer Wooldrik:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  Door wie is de regeling vastgesteld?
  De heer Wooldrik:
  De regeling is door de minister van Justitie vastgesteld in
  overeenstemming met de vergadering van procureurs-generaal.
  De heer De Graaf:
  Als ook de procureurs-generaal ermee akkoord gaan, heeft de
  regeling toch een iets ruimere werking dan alleen voor een
  uitkering door de minister van Justitie. Het gaat toch ook om
  inhoudelijke normen voor de wijze waarop met informanten moet
  worden omgegaan.
  De heer Wooldrik:
  Zeker. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is geregeld
  in de Politiewet. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Wie gaat er
  over de Nederlandse politie? Wie gaat er over het OM? Dat wordt
  toch niet door een eenvoudige ministerile regeling beheerst? Die
  slaat toch niet dwars door de bevoegdheden van de
  politiewetgeving?
  De voorzitter:
  Waar ligt dan wel vast wat informanten wel en niet mogen en
  welke afspraken gemaakt mogen worden?
  De heer Wooldrik:
  In de regeling staat inhoudelijk hoe informanten moeten worden
  gerund wanneer een beroep wordt gedaan op de tip-, toon- en
  voorkoopregeling.
  De voorzitter:
  Er kan blijkbaar van worden afgeweken…
  De heer Wooldrik:
  Niet door de minister van Justitie.
  De voorzitter:
  Dan krijgen wij toch een Kafka-achtige toestand! U zegt: nee,
  door de minister van Justitie kan er niet van worden afgeweken,
  maar het gebeurt toch.
  De heer Wooldrik:
  Dat betreft de autonomie en de wijze waarop wij de politie
  decentraal hebben georganiseerd.
  De voorzitter:
  Ook wanneer het gebruik van informanten behoort bij de
  opsporing?
  De heer Wooldrik:
  Ja zeker.
  De voorzitter:
  Daarvoor bent u als departement en als OM toch ook
  verantwoordelijk?
  De heer Wooldrik:
  Nee. Ik wil graag alle verantwoordelijkheid op mijn schouders
  nemen, maar dat verandert de feiten niet.
  De heer De Graaf:
  Heeft een besluit in overeenstemming met het gevoelen van de
  procureurs-generaal niet een zelfde status als een richtlijn van de
  procureurs-generaal?
  De heer Wooldrik:
  Wij zijn net klaar met een enorme reorganisatie van de
  Nederlandse politie. Daarin is heel nadrukkelijk gezegd dat het
  decentraal wordt uitgemaakt. De korpsen zijn nu rechtspersoon
  geworden en kunnen dus zelf allerlei handelingen verrichten.
  De heer De Graaf:
  Ik vroeg of deze regeling door de manier waarop zij tot stand
  is gekomen, dezelfde status heeft als een richtlijn van de
  procureurs-generaal.
  De heer Wooldrik:
  Als het openbaar ministerie deze richtlijn wil hanteren, zal
  het zich hieraan moeten houden. Dat klopt.
  De voorzitter:
  Maar bepaalt toch of het openbaar ministerie zich eraan wil
  houden?
  De heer Wooldrik:
  Ik bepaal helemaal niets.
  De voorzitter:
  Nee, u niet, maar de minister.
  De heer Wooldrik:
  Ik denk dat wij langs elkaar heen praten. De regeling is heel
  eenvoudig ervoor bedoeld om geld beschikbaar te stellen als aan
  bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens is de vraag aan de
  orde of de regeling doeltreffend is voor het totale
  opsporingsbeleid dat in Nederland moet worden gevoerd. Daar is deze
  regeling maar een heel bescheiden hulpmiddel voor. Een regeling
  voor infiltratie moet je niet hierin zoeken; daarvoor moet je een
  infiltratieregeling maken.
  De heer De Graaf:
  Meent u dat er in deze regeling een volledige regeling voor de
  Nederlandse politie en het openbaar ministerie staat waarin
  duidelijk wordt hoe met informanten en infiltranten moet worden
  omgegaan?
  De heer Wooldrik:
  Een aantal normen staan erin.
  De heer De Graaf:
  Maar die gelden alleen voor de minister van Justitie.
  De heer Wooldrik:
  Er staan normen in en wij hebben de ervaring dat het veld zich
  over het algemeen eraan houdt. Wij hebben geen verzoeken om
  uitbetaling gekregen in gevallen waarin in strijd met deze
  inhoudelijke normen wordt gehandeld.
  De voorzitter:
  Wij hebben gemerkt dat het veld zich er soms niet aan
  houdt.
  De heer Wooldrik:
  Dat heb ik ook gemerkt.
  De voorzitter:
  Dat wist u nog niet?
  De heer Wooldrik:
  Met behulp van deze richtlijn niet. Men dient toch geen
  aanvragen in als men in strijd met deze richtlijn handelt?
  De voorzitter:
  Er staat niet alleen in wat men moet doen bij een aanvraag en
  welke bon men moet invullen. Ik noem de paragrafen 3.0 en 3.1 op
  pagina 7, waarin de belangrijkste uitgangspunten en gedragsregels
  voor informanten staan.
  De heer Wooldrik:
  Wie moet daarop toezien?
  De voorzitter:
  Ik toch niet, maar u toch?
  De heer Wooldrik:
  Nee. Ik vind het ontzettend boeiend om uitgerekend met de heer
  De Graaf hierover in discussie te gaan. Hij brengt mij trouwens wel
  op een idee: je kunt met deze richtlijn kennelijk de totale
  Politiewet opzij zetten. De minister van Justitie zou zeggen: met
  deze richtlijn ben ik de baas in opsporingsland. Ga ik over de
  politie? Ga ik over het toezicht op de politie?
  De heer De Graaf:
  De vraag is heel simpel: als deze regeling niet kan worden
  afgedwongen bij de Nederlandse politie en het openbaar ministerie,
  moet er dan geen regeling komen die wel afdwingbaar is en waaraan
  iedereen zich moet houden?
  De heer Wooldrik:
  De normen die erin staan, onderschrijven wij nog steeds. Als je
  met informanten omgaat, moet je hen op een professionele manier
  runnen. Wie houdt daar echter toezicht op in de huidige situatie?
  Je kunt het niet op basis van deze regeling afdwingen. Dan moet je
  kijken naar de korpschefs. Dan moet je kijken naar de
  korpsbeheerders. Dan moet je kijken naar het openbaar
  ministerie.
  De voorzitter:
  U zegt dus: wij hebben wel een regeling, maar wij kunnen haar
  niet afdwingen of ervoor zorgen dat zij gevolgd wordt.
  De heer Wooldrik:
  Nee, het is een vergoedingsregeling waarop een beroep kan
  worden gedaan.
  De voorzitter:
  Dat is alles. Wat er aan normen in staat…
  De heer Wooldrik:
  Die normen vind ik nog steeds zeer waardevol. Iedereen die het
  aangaat, kan zich deze aantrekken. In de gevallen die wij krijgen,
  400 of 300 per jaar…
  De voorzitter:
  Geldt deze redenering ook voor de richtlijnen voor infiltratie?
  Je kunt je eraan houden, maar als je het niet doet, kunt u er
  weinig aan doen?
  De heer Wooldrik:
  Nee, dat is een inhoudelijke richtlijn over de wijze waarop met
  infiltratie moet worden omgegaan.
  De voorzitter:
  Dit is voor een deel ook een inhoudelijke richtlijn.
  De heer Wooldrik:
  Het gezag dat erbij hoort voor de minister van Justitie, zit er
  echter niet aan vast. De regeling wordt decentraal uitgevoerd. Ik
  meen dat de heer Dijkstal als kamerlid tegen deze Politiewet
  gestemd heeft, omdat hij vond dat er te weinig zeggenschap over was
  wat er decentraal gebeurt. Dit is daar een aardig voorbeeld
  van.
  De voorzitter:
  Is het runnen van een informant ten behoeve van de opsporing
  geen opsporingsactiviteit?
  De heer Wooldrik:
  Dat is een vorm van informatie vergaren, die inderdaad tot
  opsporing kan leiden.
  De voorzitter:
  Wij moeten dus gewoon een soort vacum constateren.
  De heer Wooldrik:
  Niet als de korpsen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik heb net
  gehoord hoe de heer Brand het doet. Ik vind dat een heel
  verantwoorde manier om de verantwoordelijkheid aan de politie over
  te laten.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Zwanenburg, de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling
  geeft geen bedragen, geen maxima en geen richtbedragen voor de
  soorten informatie. Hoe komt u tot een oordeel of een advies over
  datgene wat moet worden uitbetaald op aanvragen?
  De heer Zwanenburg:
  In 1990 heeft een werkgroep van de rechercheadviescommissie
  geadviseerd over het vaststellen van wegingsfactoren. Die werden
  daarvoor impliciet gebruikt, maar zij zijn nu specifiek op papier
  gezet met een toelichting wat eronder verstaan wordt. De PG’s
  hebben daarmee ingestemd. Vanaf 1990 kom je dus aan de hand van die
  vaste, goed omschreven criteria, een achttal, op een bedrag uit, in
  relatie met je ervaring op dit terrein.
  De heer De Graaf:
  Kunt u aangeven hoe u die factoren weegt? Ik begreep uit uw
  publikatie waarover wij eerder hebben gesproken, dat daar een
  puntentelling bij komt.
  De heer Zwanenburg:
  Die puntentelling wordt niet gehanteerd. Er wordt nu gekeken
  naar het risico voor de informant, de betrouwbaarheid van de
  informant, de aard van de zaak, het kaliber en de organisatiegraad
  van de verdachte. Wat heeft het opgeleverd? Om wat voor soort
  misdrijf gaat het? In hoeverre is de rechtsorde erdoor geschaad?
  Gaat het om woninginbraken of om een grote criminele organisatie
  die zich bezighoudt met de invoer van verdovende middelen? Ook de
  kostenbesparing voor de politie is een belangrijk aspect. Op grond
  van die factoren, met een schatting van de hoogte van het risico en
  de organisatiegraad, en in een vergelijking met soortgelijke zaken
  die eerder hebben gespeeld, kom je op een bedrag.
  De heer De Graaf:
  Uw ervaringen leiden dus tot een vorm van jurisprudentie.
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Staat dat ergens opgeschreven? Wordt dat bijgehouden, zodat je
  als het ware de normen kunt afleiden uit alle zaken die gespeeld
  hebben?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, het staat niet zo expliciet op papier.
  De heer De Graaf:
  Wie weet dat dan? Wie kent die normen? Wie kent die ervaring op
  grond waarvan aanvragen worden beoordeeld?
  De heer Zwanenburg:
  De CID’en weten op grond van hun praktijkervaring wat bepaalde
  informatie ongeveer aan tipgeld kan opleveren. Wat hierbij ook een
  rol speelt, is de adviesfunctie van de CRI.
  De heer De Graaf:
  Moet dus bij de CRI de kennis in huis zijn? Kan die zeggen: wij
  hebben ongeveer drie jaar geleden een vergelijkbare zaak gehad en
  nu betalen wij dus hetzelfde?
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Is het niet mogelijk, uw ervaring en de ervaring van de CRI te
  combineren om normbedragen of richtbedragen te maken?
  De heer Zwanenburg:
  Het is ontzettend moeilijk om richtbedragen vast te stellen,
  omdat elke zaak verschilt van de ander.
  De heer De Graaf:
  Natuurlijk. Maar met marges?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar dan moet je wel met heel ruime marges werken.
  De heer De Graaf:
  Op dit moment staat er niets op papier, begrijp ik.
  De heer Wooldrik:
  Alle zaken worden wel gedocumenteerd. Zo komt de interne
  jurisprudentie tot stand. Het is net zoiets als de straftoemeting
  door de rechtbank. In de praktijk is het buitengewoon moeilijk om
  zaken te vergelijken. Dit is een zelfde soort zaken.
  De heer De Graaf:
  Het verschil is wel dat veel uitspraken van de rechtbank worden
  gepubliceerd.
  De heer Wooldrik:
  Hier wordt intern mededeling van gedaan. Er is nooit behoefte
  gebleken, ook niet bij het veld, om het in de krant te zetten of
  zo.
  De heer De Graaf:
  De gemiddelde CID weet slechts van zijn eigen zaken.
  De heer Wooldrik:
  Vandaar de functie van de CRI.
  De heer Zwanenburg:
  Er vinden regelmatig RCID-themadagen plaats, waar ervaringen
  worden uitgewisseld. In het vooroverleg over de vaststelling van de
  hoogte van het tipgeld zit men met wat datgene men vraagt, niet
  altijd ver af van wat er uiteindelijk wordt vastgesteld. Is dat nu
  goed omschreven? Ik licht het toe met een voorbeeld. Jarenlang ging
  het verhaal in Nederland dat harddrugs 1000 per kilo opleverden en
  softdrugs 1 per kilo.
  De heer De Graaf:
  U bedoelt dat, als er een tip kwam en er werd 1000 kilo hasj in
  beslag genomen, die man 1000 kreeg?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, dat zou 1000 aan tipgeld opleveren. Dat is een fabeltje en
  wij zijn al jaren bezig om dat uit de wereld te helpen.
  De voorzitter:
  Wat levert een kilo wel op?
  De heer Zwanenburg:
  Daar staat geen bedrag voor. Dat wil ik juist toelichten. Wij
  hebben eens over een jaar bekeken waar je op uitkomt met
  verschillende zaken. Dat varieerde van 60 tot 1600 per kilo. In
  zo’n brede range liggen die bedragen. het is dus ontzettend
  moeilijk om vaste richtbedragen voor concrete zaken te noemen.
  De heer De Graaf:
  Het is elke keer een individuele afweging.
  De heer Zwanenburg:
  Elke keer een individuele afweging.
  De heer De Graaf:
  Hebt u niet bepaalde richtbedragen in het hoofd, bijvoorbeeld
  voor een tip die leidt tot onthulling van de daders van een overval
  tussen de zoveel en de zoveel duizend gulden?
  De heer Zwanenburg:
  Dat hangt ervan af of er geweld is gebruikt, of er mensen zijn
  gegijzeld. Er zijn allerlei incidentele factoren die een essentile
  rol spelen bij de vaststelling van het tipgeld. Een overval kan
  variren van 500 tot een veelvoud daarvan, afhankelijk van de
  concrete overval.
  De heer De Graaf:
  Er zijn nogal wat mensen die tegen ons hebben gezegd dat de
  tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling in deze tijd eigenlijk niet
  meer kan. Eigenlijk moet je informanten veel meer geld kunnen
  geven, maar in de regeling staan geen maxima. Wat is het hoogste
  bedrag wat u tot dusver hebt uitgekeerd?
  De heer Zwanenburg:
  In een tipgeldzaak?
  De heer De Graaf:
  In een tipgeldzaak.
  De heer Zwanenburg:
  275.
  De heer De Graaf:
  Bedoelt u 275.000?
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Hoe komt u tot zo’n bedrag? Waarom is het niet 300.000 of
  250.000 of 500.000? Waarom is het 275.000? Als ik goed genformeerd
  ben, hebt u dat twee keer uitgekeerd. Waren dat volstrekt
  vergelijkbare zaken?
  De heer Zwanenburg:
  Wel wat de aard van de criminaliteit, de soort informant en het
  resultaat betreft. Ja, het zijn enigszins vergelijkbare zaken.
  De heer De Graaf:
  Ik weet dat in een van deze zaken de betrokken regio een bedrag
  vroeg dat veel hoger was dan datgene wat is uitgekeerd. Dan moet u
  dus een afweging maken om uiteindelijk op 275.000 uit te
  komen.
  De heer Zwanenburg:
  Ja, dat is… Kijk dit soort zaken doe je natuurlijk niet
  telefonisch of schriftelijk af. Er vindt altijd een gesprek plaats
  met de betrokken politiemensen maar ook met de betrokken officier
  en met de leiding van het departement. Dat is inderdaad geen zaak
  die ik zelf afdoe. Als je alles op een rijtje zet, kom je tot een
  x-bedrag. Dat was in dit geval die 275.000.
  De heer De Graaf:
  Is zo’n zaak niet alleen met u, mijnheer Wooldrik, maar ook nog
  met de departementsleiding besproken?
  De heer Wooldrik:
  Ja, ik heb die zaak met de secretaris-generaal besproken.
  De heer De Graaf:
  Wordt daarover ook de minister genformeerd?
  De heer Wooldrik:
  Ik weet niet of de SG dat gedaan heeft, maar ik neem aan van
  wel. Ik weet het niet zeker.
  De heer De Graaf:
  Maar er wordt niet van te voren toestemming gevraagd aan de
  minister om zo’n bedrag uit te keren?
  De heer Wooldrik:
  Als de SG de verantwoordelijkheid neemt, is dat voor mij
  genoeg, voorzitter.
  De heer De Graaf:
  Ik vraag niet of het voor u genoeg is, ik vroeg of u weet of
  het wel of niet van te voren aan de minister wordt…
  De heer Wooldrik:
  Ik weet niet of dit… In de procedure niet; in de ambtelijke
  lijn kan het worden afgedaan. Het kan zijn dat de SG dit bijzondere
  geval heeft besproken, maar het is niet strikt nodig.
  De heer De Graaf:
  Mag ik u een zaak voorleggen, mijnheer Wooldrik, die vorig jaar
  in het Rotterdamse heeft gespeeld waarbij een claim lag van de
  RCID-Rotterdam en de hoofdofficier van justitie om aan een
  betrokken informant 150.000 uit te keren. U zult zich dat
  ongetwijfeld herinneren. Het ging daar ook over een inbeslagneming
  van een hoeveelheid harddrugs. Uit de briefwisseling die vervolgens
  tussen Rotterdam en Justitie is gevoerd, zou de indruk kunnen
  worden gewekt, dat Justitie dat bedrag te hoog vindt, omdat de
  informant geen strafbare feiten had hoeven plegen. Uiteindelijk
  schrijft u, mijnheer Wooldrik, op een nota van de heer Zwanenburg:
  50.000 is al mooi genoeg.
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat herinner ik mij. Ik heb het ding trouwens
  meegenomen.
  De heer De Graaf:
  Zou u kunnen uitleggen hoe u nu aan het uiteindelijke bedrag
  van 50.000 komt, terwijl hoofdofficier en korps om het drievoudige
  vragen? Klopt het inderdaad dat het risico wat de informant loopt
  doordat hij strafbare feiten pleegt, voor u kennelijk een
  belangrijk criterium is?
  De voorzitter:
  Dat je dus meer krijgt als je een strafbaar feit pleegt.
  De heer De Graaf:
  In zoveel woorden schrijft de RCID-Kennemerland dat als bezwaar
  tegen…
  De heer Wooldrik:
  Ik heb de nota hier voor mij liggen. Het aspect dat u noemt,
  staat er volgens mij helemaal niet in. Er staat in, dat de
  wegingsfactoren van het geen of nauwelijks risico lopen, niet
  aanwezig bleken. Dat aspect kon dus niet worden meegenomen. Er was
  ook geen sprake van dat er een criminele groepering was opgerold.
  Met andere woorden, dat was een belangrijk gegeven om de waarde van
  de informatie in te schatten. Er bestaat in het veld toch wel de
  neiging om, vanwege de relatie met de informanten of wat dies meer
  zij, meer te vragen. Het is toch andermans beurs en het wordt
  altijd minder als je het zelf moet betalen. Dat betekent dat er een
  zekere toetsing op afstand, in dit geval van het departement, komt
  om het nog eens goed en kritisch te bekijken. Wij hebben toen
  gezegd: jullie overvragen. Het moet 50.000 zijn.
  De heer De Graaf:
  Waarom niet 100.000? Waarom 50.000?
  De heer Wooldrik:
  Het paste meer bij de zaken die erop leken en die wij eerder
  hadden behandeld. Dat is in wezen de jurisprudentie waar wij het
  over gehad hebben.
  De heer De Graaf:
  U bent toch volstrekt afhankelijk van de informatie die u
  krijgt? In een vergelijkbaar geval van een korps in Venlo, meen ik
  – dat is nu regio Limburg-Noord – wordt ook 50.000 uitgekeerd. Daar
  wordt uitdrukkelijk bij gezegd, dat de informant groot risico liep
  maar uiteindelijk valt er dan een zelfde bedrag uit. Hier meent u
  dat er te weinig risico werd gelopen, terwijl er ook 50.000 werd
  uitgekeerd.
  De heer Wooldrik:
  Daar waren weer andere overwegingen. De heer Zwanenburg heeft
  al gezegd dat er acht factoren zijn die een rol spelen.
  De heer De Graaf:
  Maar als niet wordt neergelegd hoe zwaar die wegingsfactoren
  uiteindelijk zijn, dan kan toch licht de indruk ontstaan dat
  betrekkelijk incidenteel tot besluitvorming wordt overgegaan?
  De heer Wooldrik:
  Nou incidenteel, het zijn steeds dezelfde mensen die het doen.
  Dat is de garantie dat het zoveel mogelijk eenvormig is, naar mijn
  idee. Dat is ook de reden waarom het centraal is gehouden in 1985.
  Ik kan u wel vertellen dat de secretaris-generaal bij die keer dat
  het bedrag van 275.000 werd uitgekeerd, zich afvroeg of de
  begroting niet uit de hand zou lopen, of er geen andere maatregelen
  zouden moeten worden genomen en of het niet overgeheveld zou moeten
  worden naar het reguliere politiebudget. Moeten de regio’s dat niet
  zelf gaan doen? Wij hebben toen geadviseerd om dat niet te doen
  maar om het in n hand te houden, juist om de verschijnselen die u
  nu beschrijft zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben nu 26
  regio’s en die zouden het dan 26 keer verschillend kunnen
  toepassen. Wij vonden dat niet verstandig.
  De voorzitter:
  Hoofdinspecteur Van der Putten heeft hier in zijn verhoor
  melding gemaakt van een informant die zowel zijn criminele winst
  kon behouden als tipgeld ontvangen. Dat ging ook om een bedrag
  boven de twee ton. Had hij dat tipgeld ooit van u gekregen als u
  geweten had dat hij ook zijn winsten mocht behouden?
  De heer Wooldrik:
  Ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Maar dat wist u dus niet?
  De heer Wooldrik:
  Nee.
  De heer Zwanenburg:
  Nee, het was niet bekend dat de informant zijn winst mocht
  behouden.
  De voorzitter:
  Maar u weet wel waar ik het over heb?
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Maar dat vraagt u ook niet, of wel?
  De heer Zwanenburg:
  Nu wel.
  De heer De Graaf:
  Precies! Sinds wanneer?
  De heer Zwanenburg:
  Sinds de discussies in de werkgroep De Wit toen wij uitvoerig
  hebben gesproken over de afdracht van criminele verdiensten door de
  informanten en hoe daarmee om te gaan.
  De voorzitter:
  Wanneer bent u daarover in de werkgroep De Wit begonnen.
  De heer Zwanenburg:
  Begin dit jaar of eind vorig jaar.
  De voorzitter:
  Dus lang na de IRT-affaire?
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u nu enig idee, mijnheer Zwanenburg, hoeveel informanten
  er in Nederland zijn geweest die hun criminele winsten konden
  behouden in de praktijk?
  De heer Zwanenburg:
  Er zijn mij twee gevallen bekend. Of nee, twee gevallen waarin
  de…
  De voorzitter:
  Waar ook tipgeld is betaald?
  De heer Zwanenburg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar wij hebben nu net het ene geval bij de kop gehad. Dat ging
  om meer dan twee ton. In het andere geval…?
  De heer Zwanenburg:
  Dat was een fractie daarvan. Een zeer laag bedrag in
  vergelijking met dat andere.
  De voorzitter:
  Minder dan 50.000?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, minder dan 50.000.
  De voorzitter:
  Heeft u in het algemeen enig idee hoeveel informanten er in
  Nederland rondlopen die hun eigen geld kunnen houden?
  De heer Zwanenburg:
  Ik heb geen idee ervan. Nu is het een standaardprocedure bij de
  Centrale toetsingscommissie om, als er sprake is van
  burgerinfiltranten, als voorwaarde te stellen dat er afdracht
  plaatsvindt van criminele verdiensten. Dat is praktijk vanaf 1
  januari.
  De voorzitter:
  Maar het is nog moeilijk, zo hebben wij in het verhoor met de
  heer Jansen gezien, om dat te effectueren.
  De heer De Graaf:
  Inmiddels zijn wij dat n keer tegengekomen. U ook als
  uitvoerder van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling?
  De heer Zwanenburg:
  Wat zegt u?
  De heer De Graaf:
  Wij zijn het n keer tegengekomen dat een informant een tipgeld
  achteraf kreeg op grond van de regeling, terwijl hij daadwerkelijk
  de criminele winsten heeft afgedragen.
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat is de zaak waarover u vanmiddag ook met de heer Brand
  heeft gesproken.
  De heer De Graaf:
  En dat is een van de zaken waarvoor u het bedrag van 275.000
  voor heeft gevraagd?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Nu betrof het de criminele winst die op een rekening geparkeerd
  is, ergens binnen het ministerie van Justitie…
  De heer Wooldrik:
  Ja bij de CRI is het geparkeerd.
  De heer De Graaf:
  Dat betrof een veelvoud van het bedrag van 275.000.
  De heer Wooldrik:
  Dat was een aantrekkelijk bedrag, voorzitter.
  De heer De Graaf:
  Denkt u dat het voldoende is om tot uitkeringen over te gaan
  van de orde waarover wij het nu hebben, als de potentile winst vele
  malen groter kan zijn?
  De heer Wooldrik:
  Dat is het inschatten van de mate van betrouwbaarheid van de
  informant. Wat is zijn motief? Is dat de criminele winst in zijn
  zak stoppen, dan moet je er, behalve misschien in een bijzonder
  uitzonderlijk geval, eigenlijk geen zaken mee doen. Dat is het
  checken van wat voor vlees je in de kuip hebt. Ik had het over de
  motieven van informanten om tips te geven en ik zei dat je daar
  niet cynisch genoeg in kunt zijn. Maar je moet dat wel goed kunnen
  doorprikken. Waar is hij op uit?
  De heer De Graaf:
  Maar nu over de informant die betrouwbare informatie wil
  leveren en die niet uit is op criminele winsten. Een aantal mensen
  die achter de tafel zaten waar u nu zit, heeft gezegd: die
  informanten moeten hun positie kunnen ophouden. En dan gaat het
  niet over een klein huisje maar daar komt een speedboot bij kijken,
  grote auto’s enzovoorts. Daar moet dus geld tegenover staan. Het
  gaat om langjarige trajecten.
  De heer Wooldrik:
  Het hangt ervan af hoe je dat infiltratietraject ingaat.
  Wanneer je als OM die verantwoordelijkheid neemt, moet je dat van
  te voren goed onderkennen. Als je a zegt, moet je ook b zeggen en
  wie gaat dat betalen? Als je dat infiltratietraject voor je
  verantwoording neemt, dan moet je ervoor zorgen dat de Staat het
  betaalt. Je moet je dan niet afhankelijk maken van zo’n soort
  informant.
  De voorzitter:
  Dus de Staat betaalt dan de Rolex?
  De heer Wooldrik:
  Bijvoorbeeld, als dat onder die omstandigheden nodig
  blijkt.
  De voorzitter:
  En de Cadillac…
  De heer Wooldrik:
  U denkt nu meteen aan types auto’s…
  De voorzitter:
  Nou, om even de gedachten te bepalen…
  De heer Wooldrik:
  Als dat door omstandigheden nodig is. Normaal hebben wij liever
  geen burgerinfiltranten maar politiemensen. Die kun je veel beter
  sturen en zij hebben ook dergelijke voorzieningen nodig om hun
  positie op te houden. Dan kan het. Als je onder omstandigheden er
  geen politieman in kunt krijgen en je toch aangewezen bent op een
  burgerinformant dan moet je van te voren goed weten waar je aan
  begint. Anders moet je het naar mijn idee niet doen.
  De heer De Graaf:
  Heeft het ministerie wel eens meegewerkt aan het vooraf
  financieren van een informant om hem die status te kunnen geven die
  nodig is voor zijn rol in het spel?
  De heer Wooldrik:
  Ik geloof het niet.
  De heer Zwanenburg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Dat is dus nooit aan de orde geweest. Wat gebeurt er eigenlijk
  met het geld dat nu op die rekening bij de CRI staat?
  De heer Wooldrik:
  Daar onderhandelen wij over met de minister van Financin.
  De heer De Graaf:
  Dat probeert u in het potje geheime uitgaven te laten
  stromen?
  De heer Wooldrik:
  Daar moet nog overleg over plaatsvinden of dat in de algemene
  middelen stroomt of niet.
  De heer Rabbae:
  Vanaf welk bedrag heeft u toestemming nodig van de
  secretaris-generaal?
  De heer Wooldrik:
  Daar is geen expliciete uitspraak over gedaan, maar dit vonden
  wij wel een grensverleggend bedrag. Daarom hebben wij het, vanuit
  onze eigen verantwoordelijkheid, aan hem voorgelegd.
  De heer Rabbae:
  Dus vanaf 275.000 gaat u naar de secretaris-generaal?
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat zijn voorbeelden die ik mij kan herinneren.
  De heer De Graaf:
  De secretaris-generaal is dus pas twee keer door u in de
  beslissing betrokken?
  De heer Wooldrik:
  De secretaris-generaal krijgt natuurlijk ook informatie van de
  chef kabinetszaken, want hij rapporteert rechtstreeks aan de SG
  over het verloop van de ontwikkelingen. Hij krijgt natuurlijk het
  departementaal accountantsrapport en hij krijgt het rapport van de
  president van de Rekenkamer. Dat is zijn informatiepositie.
  De heer De Graaf:
  Wat is het maximum dat volgens u – u heeft weliswaar geen
  richtbedragen – kan worden uitgekeerd aan de informant? Het kan
  zijn dat een korps om een miljoen vraagt omdat er een grote bende
  is opgerold.
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat heeft zich nog niet voorgedaan. Ik kan mij voorstellen
  dat, afgezien van de geldontwaarding want dat heeft een opdrijvende
  kracht in dit geheel, de aard van de criminaliteit dat zal
  bepalen.
  De heer De Graaf:
  Bestaat er geen maximum?
  De heer Wooldrik:
  Je kunt hoogstens in de procedure wat meer autoriteiten vragen
  om hun paraaf te zetten. Dat is een beproefde bureaucratische
  methode om de verantwoordelijkheden helder te maken. Maar op
  zichzelf sluit ik eigenlijk geen enkel bedrag uit. Er kan een
  geweldige gijzeling, iets fantastisch, plaatsvinden met leden van
  de ministerraad – ik noem maar eens iemand – en iemand komt met een
  bevrijdende tip. Wat heb je daar dan voor over?
  De heer De Graaf:
  Ik had het over de georganiseerde criminaliteit waarover wij in
  deze enqute spreken. Stel dat een enorme bende, een van de zeven of
  acht of tien hoogst georganiseerde groepen, wordt opgerold waarbij
  een informant een cruciale rol vervult en er worden misschien wel
  honderden miljoenen guldens getraceerd. Kan iemand er dan meerdere
  miljoenen guldens voor krijgen?
  De heer Wooldrik:
  Wij proberen geen combinatie te laten ontstaan tussen de
  opbrengst en de bijdrage die de informant heeft geleverd op grond
  van zijn informatie.
  De voorzitter:
  Maar ziet u zichzelf nog wel eens…
  De heer Wooldrik:
  Het heeft wel psychologische effecten, dat snap ik wel en dat
  heeft in die ene zaak natuurlijk een rol gespeeld. Maar wij
  proberen dat op zichzelf strak van elkaar te scheiden.
  De voorzitter:
  Maar ziet u zichzelf nog wel eens 5 mln. uitbetalen aan een
  tipgever?
  De heer Wooldrik:
  Volgend jaar mag ik in totaal misschien 2 mln. uitkeren. Dat
  zal nog een probleem opleveren. Wij hebben heel strak geprobeerd om
  die grens niet te gemakkelijk en te snel te laten opdrijven.
  De voorzitter:
  Maar dat vroeg ik niet. Ziet u zichzelf nog eens 5 mln. betalen
  aan een informant?
  De heer Wooldrik:
  Ik acht het in de eerstkomende tien jaren niet uitgesloten dat
  het eens een keer gebeurt als de criminaliteit een bepaalde
  ontwikkeling in gaat.
  De voorzitter:
  Is er dan nog veel verschil tussen de informanten waarover wij
  spraken, die hun winsten kunnen behouden, als we met die bedragen
  gaan werken als overheid?
  De heer Wooldrik:
  Ik zie dat niet in hetzelfde vlak.
  De heer Koekkoek:
  Wat bedoelde u, mijnheer Wooldrik, toen u zei dat u misschien
  volgend jaar 2 mln. mag uitbetalen?
  De heer Wooldrik:
  Er is een begrotingspost waaraan ik in het begin refereerde en
  die bestaat uit 2 mln.
  De heer Koekkoek:
  Maar niet in n keer?
  De heer Wooldrik:
  …en uw voorzitter heeft het over 5 mln. Maar dan heb ik een
  probleem, althans de minister.
  De voorzitter:
  Maar u heeft ook nog andere potjes waarop u kunt afboeken? De
  heer De Graaf komt hier ook nog op terug. Maar heeft u, behalve het
  geval waarover wij nog komen te spreken, ook andere gevallen
  afgeboekt op andere potjes?
  De heer Wooldrik:
  Ja, de tip- en toongeldregeling heeft dit potje.
  De voorzitter:
  Maar heeft u een vergelijkbaar geval waar op andere potjes is
  afgeboekt?
  De heer Wooldrik:
  Ja, de raamposters hebben we ook nog; die tamelijk deprimerende
  affiches die je op politiebureaus en in de wachtkamers van
  rechtbanken tegenkomt van mensen die via een levensdelict om het
  leven zijn gekomen en waar de hoofdofficier een beloning uitlooft.
  Dat komt uit een apart potje.
  De voorzitter:
  Waar betaalt u dat uit?
  De heer Wooldrik:
  Dat is een potje dat bij een andere directie van het
  departement is ondergebracht.
  De voorzitter:
  Hoe heet dat potje en wat voor potje is dat?
  De heer Wooldrik:
  Ik weet niet hoe het heet, maar er is een aparte begrotingspost
  voor.
  De heer De Graaf:
  Het komt niet uit de post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Nee.
  De heer Zwanenburg:
  Het valt onder het budget gerechtskosten.
  De voorzitter:
  Zijn er nog meer potjes die dit soort tipgelden
  financieren?
  De heer Zwanenburg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Die twee?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, die twee.
  De voorzitter:
  En dan komen wij over de dadingsovereenkomst nog te
  spreken.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog een vraag over de uitvoering van de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling. Het valt op dat, over de jaren 1989 tot en
  met dit jaar bekeken, het aantal zaken waarbij een informant wordt
  betaald nog weer eens is verdubbeld ten opzichte van 1989 en dat de
  hoogte van het totaalbedrag aan uitkeringen ook zo’n beetje is
  verdubbeld. Als ik het aantal zaken bekijk, zie ik dat die van 130
  in 1989 naar 356 in 1994 is gestegen. Ik meen dat u nu zei dat de
  stand van zaken over 1995…
  De heer Zwanenburg:
  Een kleine 400.
  De heer De Graaf:
  Het totaalbedrag aan uitkeringen lag een paar jaar geleden
  gemiddeld rond de 7,5 ton, maar was in het afgelopen jaar 1,5
  mln.
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Hebt u daar een verklaring voor? Zijn dat de premiejagers waar
  de heer Hiddema over sprak? Is het ontdekt als middel om geld van
  de overheid te krijgen?
  De heer Wooldrik:
  Ik denk dat het een heel grove weerspiegeling is van wat er in
  de samenleving aan criminaliteit omgaat.
  De heer De Graaf:
  Wil u zeggen dat er in de afgelopen zes jaar een verdubbeling
  van de criminaliteit heeft plaatsgevonden?
  De heer Wooldrik:
  Nee, het is heel grof. Het gemiddelde bedrag is overigens
  steeds gedaald. Het was 5000 tot 6000 en is nu 4000. Daarin is er
  dus weer een andere trend. Het kan zijn dat het werk van collega
  Zwanenburg zo goed bevalt, dat de regeling wat bekender geworden
  is. Dat zou kunnen.
  De heer De Graaf:
  Bij de informanten of bij de politie?
  De heer Wooldrik:
  Bij de politie.
  De heer De Graaf:
  Is het ook mogelijk dat steeds meer mensen in de criminele
  wereld denken dat het een aardige manier is om wat bij te
  verdienen?
  De heer Zwanenburg:
  In 95% van die 400 zaken zit je op een bedrag beneden de 5000.
  Dat is dus niet echt iets waar een informant rijk van kan
  worden.
  De heer De Graaf:
  Dan hangt ervan af hoe vaak per jaar hij een tip levert.
  De heer Zwanenburg:
  Dan moet hij wel heel wat keren informatie verschaffen. Dat
  lijkt mij niet in verhouding te staan tot datgene wat hij in het
  criminele milieu kan verdienen.
  De heer De Graaf:
  U bent een groot ervaringsdeskundige op dit gebied, samen met
  uw collega. Kunt u aangeven welke regio’s heel vaak bij u komen en
  of er regio’s zijn die er bijna niet of veel minder gebruik van
  maken?
  De heer Zwanenburg:
  Zo even uit mijn hoofd denk ik dat het de Randstad is en het
  zuiden des lands.
  De heer De Graaf:
  Wat doen die?
  De heer Zwanenburg:
  Die springen eruit.
  De heer De Graaf:
  In de zin dat zij heel vaak een beroep op de regeling
  doen?
  De heer Zwanenburg:
  Ja. Dat zijn toch de regio’s waar zich de meeste criminaliteit
  voordoet.
  De voorzitter:
  Wat is de top 5? U hebt het voor u.
  De heer Zwanenburg:
  Ik heb hier de cijfers van 1994. Het zijn Rotterdam,
  Amsterdam…
  De voorzitter:
  In die volgorde?
  De heer Zwanenburg:
  Brabant staat bovenaan in 1994.
  De voorzitter:
  Waar staat Haarlem?
  De heer Wooldrik:
  Kennemerland bedoelt u.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Wooldrik:
  Dat staat vrij laag.
  De voorzitter:
  Wie staat er helemaal onderaan?
  De heer Wooldrik:
  Het korps landelijke politiediensten. Dat is nul.
  De voorzitter:
  En daarboven?
  De heer Zwanenburg:
  Groningen.
  De heer Wooldrik:
  Zeeland. Zeeland is heel zunig. En dan hebben we, geloof ik,
  Drenthe.
  De heer De Graaf:
  Wat wordt er uit de post geheime uitgaven nog meer betaald dan
  tip-, toon- en voorkoopgelden?
  De heer Wooldrik:
  Die vraag hebt u al gesteld, dacht ik, in het begin.
  De heer De Graaf:
  Is er geen enkele andere uitgave?
  De heer Wooldrik:
  Niet dat ik weet.
  De heer De Graaf:
  Dan de afbouw van een informant. Er heeft vorig jaar een afbouw
  plaatsgevonden, zoals het in het jargon is genoemd. Wat betekent
  dat precies, een afbouw?
  De heer Wooldrik:
  Het IRT was ontploft en de informant kon, doordat het IRT er
  niet meer was, zijn activiteiten niet meer ontplooien. Door
  allerlei rumoer eromheen, het bekend worden in de pers en wat dies
  meer zij, was er de vrees dat zijn identiteit bekend kon worden.
  Hij moest dus uit die operatie worden teruggetrokken op een
  zodanige manier dat zijn identiteit geheim bleef. Dat noemen wij
  het afbouwen van een informant.
  De heer De Graaf:
  Heel concreet, wat gebeurt er van de zijde van uw
  ministerie?
  De heer Wooldrik:
  U hebt het over dat ene geval, h?
  De heer De Graaf:
  Ik heb het over dat ene geval.
  De heer Wooldrik:
  Ik heb het niet zelf behandeld. Vorig jaar zomer is het
  afgewikkeld. Er is een voorstel gedaan door, ik dacht, in dit geval
  de regio Kennemerland om de informant op een bepaalde manier af te
  bouwen. Er is advies gevraagd aan de landsadvocaat. Er is ook een
  soort accountantsonderzoek van de CRI geweest om te zien wat de
  vermogenspositie van deze informant was. Op grond daarvan en van de
  bijdrage die hij in het verleden had geleverd, is op een gegeven
  moment een bepaald bedrag tot stand gekomen.
  De heer De Graaf:
  Als de CRI-accountant een vermogensonderzoek deed, was de
  informant dus ook bij die accountant bekend.
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Met naam en toenaam?
  De heer Wooldrik:
  De informant was niet bij ons, maar wel bij het veld
  bekend.
  De heer De Graaf:
  Bij wie in het veld?
  De heer Wooldrik:
  In dit geval de CID-officier Haarlem, denk ik.
  De heer De Graaf:
  Ook bij de CRI?
  De heer Wooldrik:
  Bij de CRI denk ik ook wel.
  De heer De Graaf:
  U zegt dat een vermogensonderzoek heeft plaatsgevonden. Dan
  moet iemand bij de CRI weten wie het is.
  De heer Wooldrik:
  Of je de naam moet weten of voldoende gegevens kunt krijgen om
  een oordeel te vormen, is natuurlijk de kwestie. Er is een rapport
  over gemaakt.
  De voorzitter:
  Waar kreeg die mijnheer of mevrouw nu voor betaald?
  De heer Wooldrik:
  Dat is nu het geheim van de dading. Dat laat je in het midden.
  Er is een claim, een wens, een verlangen. Het element van
  schadevergoeding is ook van de andere kant naar voren gebracht. Wij
  hebben in het midden gelaten waar het voor is. Wij vonden dat de
  Staat der Nederlanden ervoor verantwoordelijk was dat de man
  dreigde af te branden. Er waren in de pers gesprekken gepubliceerd
  die konden leiden tot vaststelling van de identiteit van deze
  figuur. Het was een morele verplichting die de Staat der
  Nederlanden op zich had genomen. Wij vonden dat het leven van die
  man moest worden beschermd en dat wij hem bovendien de kans moesten
  geven, zijn schepen hier achter zich te verbranden en ergens anders
  opnieuw te beginnen. Daar is een bepaald bedrag uit gekomen.
  De voorzitter:
  Als ik bij Justitie kom en ik zeg dat ik mijn schepen achter
  mij wil verbranden, zegt Justitie niet: komt u binnen, wij zullen
  een accountant naar u toe sturen.
  De heer Wooldrik:
  Mijn antwoord duurde vrij lang, omdat ik een heleboel
  argumenten heb genoemd die van belang zijn geweest voor die
  dading.
  De voorzitter:
  Een morele verplichting schept toch nog geen verbintenis?
  De heer Wooldrik:
  De overheid, de Staat der Nederlanden, heeft gedurende enige
  tijd gebruik gemaakt van die informant. Door een geweldige
  ontploffing verdween het team, om welke reden dan ook; die laat ik
  nu maar in het midden. Hierdoor kwam zijn veiligheid in gevaar. Er
  waren ook andere dingen in de publiciteit gekomen. Ik vind dat de
  Staat der Nederlanden dan wel een zekere verantwoordelijkheid
  heeft.
  De heer De Graaf:
  Als er een bedrag wordt gereserveerd om een informant weg te
  helpen, moet er enige aanleiding zijn om dat geld ter beschikking
  te stellen. Heeft die informant niet zelf vermogen uit criminele
  activiteiten opgebouwd?
  De heer Wooldrik:
  Dat was het onderwerp van het vermogensonderzoek van de CRI. De
  accountant moest bekijken hoe het zat, voor zover je daar ooit
  achter komt.
  De heer De Graaf:
  Wilt u mijn vraag beantwoorden? Was dat zo?
  De heer Wooldrik:
  Hij had ook criminele inkomsten, ja. Degene die de informant
  heeft ingeschakeld en van hem gebruik heeft gemaakt, wist dat. Die
  heeft dat namens de Staat der Nederlanden gedaan.
  De voorzitter:
  Hoe weten wij dat hij het namens de Staat der Nederlanden heeft
  gedaan? Of gaan wij daarvan uit?
  De heer Wooldrik:
  Als politie en justitie iets doen, doen zij dat, denk ik,
  namens de Staat der Nederlanden.
  De voorzitter:
  Hebben die een onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid voor
  de abstractie de Staat der Nederlanden?
  De heer Wooldrik:
  Nee, nu komt u met allerlei civielrechtelijke constructies
  aanzetten. Ik houd het heel simpel.
  De voorzitter:
  Hoeveel kreeg die man nu mee?
  De heer Wooldrik:
  U wilt het bedrag weten? U weet het al.
  De voorzitter:
  Ik weet het niet exact.
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht dat de heer De Graaf het wel weet. Ik zeg het liever
  niet.
  De voorzitter:
  Maar het is meer dan 1 mln.?
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Is het ministerie van Financin hierbij betrokken geweest?
  De heer Wooldrik:
  Nee, ik dacht niet dat het via Financin gelopen is. De minister
  van Justitie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid genomen.
  De heer Rabbae:
  Dat weet ik, maar het ging ook om het criminele vermogen van de
  betrokkene.
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet.
  De heer De Graaf:
  Wist u in de zomer van 1994 of daaromtrent, als de afbouw rond
  komt en akten van dading worden ondertekend, dat de betrokkene zelf
  crimineel vermogen had opgebouwd? Was dit het ministerie
  bekend?
  De heer Wooldrik:
  Het heeft inderdaad een rol gespeeld dat hij in een crimineel
  milieu verkeerde en daar inkomsten uit had. Dat was een van de
  posten die hebben geleid tot het bedrag dat is vastgesteld.
  De heer De Graaf:
  Was dat criminele vermogen, die criminele winsten, gegenereerd
  met medeweten van de politie, bijvoorbeeld in zijn rol als
  informant?
  De heer Wooldrik:
  Ik zeg uit mijn hoofd dat het op dat moment is onderzocht en
  niet is vastgesteld. Of het wel of niet het geval is, durf ik u
  niet te zeggen.
  De heer De Graaf:
  Was er, voor zover u weet, geen afspraak over gemaakt met die
  informant?
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht dat er in die zaak geen expliciete afspraak over is
  gemaakt.
  De heer De Graaf:
  Maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze informant met
  medeweten van de politie criminele winsten heeft behaald.
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet.
  De heer De Graaf:
  Heeft dit geen rol gespeeld in de oordeelsvorming van het
  ministerie?
  De heer Wooldrik:
  Er is toen geprobeerd om er zicht op te krijgen. Daarom zijn al
  die rapportages gevraagd, voor zover je erachter kunt komen.
  Inmiddels wordt in het rijksrecherche-onderzoek Kennemerland nog
  steeds uitgezocht hoe het precies gegaan is. Ik kan er dus geen
  eindoordeel over geven.
  De heer De Graaf:
  Waarom wil u het bedrag dat de informant heeft gekregen,
  eigenlijk niet noemen?
  De heer Wooldrik:
  In deze wereld kan het minste of geringste concrete gegeven
  weer iets genereren en leiden tot vaststelling van de
  identiteit.
  De heer De Graaf:
  Is dat niet hogelijk onwaarschijnlijk, nu het bedrag niet
  zomaar op een ABN-spaarrekening is gezet, maar een bijzondere
  bestemming heeft gevonden?
  De heer Wooldrik:
  Ik wil in ieder geval geen risico lopen. U kent het bedrag.
  Daarover is er geen geheimzinnigheid van deze kant, maar ik noem
  het liever niet.
  De heer De Graaf:
  Omdat u meent dat er toch gevaar voor de informant aan
  verbonden is?
  De heer Wooldrik:
  Ik kan het niet helemaal beoordelen. Dat is het probleem in dit
  soort zaken. Misschien ben ik veel te voorzichtig. Nou, dan ben ik
  dat.
  De voorzitter:
  Het is veel meer dan 1 mln., maar wij zullen het exacte bedrag
  niet noemen. Anders lijkt het weer op kilofetisjisme.
  De heer Wooldrik:
  U sprak eens over caf De olijke wadloper, voorzitter.
  De voorzitter:
  Dit lijkt mij een iets wezenlijker zaak.
  De heer Wooldrik:
  Het is een behoorlijk bedrag. Ik dacht dat dat de strekking van
  uw vraag was.
  De voorzitter:
  Klaarblijkelijk is het gevolg van de zaken die wij onderzoeken,
  niet alleen dat informanten veel geld hebben verdiend, maar ook dat
  de overheid veel geld aan hen heeft meegegeven.
  De heer Wooldrik:
  De claim was een veelvoud van het bedrag dat uiteindelijk is
  uitbetaald.
  De heer De Graaf:
  De claim van de informant?
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat was de claim?
  De heer Wooldrik:
  Over de 10 mln.
  De heer De Graaf:
  Had hij het keurig opgebouwd met schriftelijke verantwoording
  en bijlagen?
  De heer Wooldrik:
  Wij vonden het niet erg keurig en daarom hebben wij de claim
  niet gehonoreerd.
  De voorzitter:
  Is het meer voorgekomen?
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht het niet. In mijn ervaring is dit het enige
  geval.
  De voorzitter:
  Hebt u nooit een ander geval gehad, waarbij Justitie een
  aanzienlijk bedrag, boven de ton, uitkeerde om een informant het
  vertrek uit zijn functie te vergemakkelijken?
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht het niet.
  De voorzitter:
  Mijnheer Zwanenburg?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, het is mij niet bekend.
  De voorzitter:
  Dit is dus echt een uitzondering.
  De heer Wooldrik:
  Een bijzonder geval. Het is het afbreukrisico van de hele
  IRT-affaire. Zo heb ik het maar beschouwd.
  De heer De Graaf:
  In de akte van dading is niet precies gedefinieerd waarvoor het
  geld is, heb ik begrepen.
  De heer Wooldrik:
  Dat hebben wij inderdaad in het midden gelaten.
  De heer De Graaf:
  U hebt het voor u zelf natuurlijk wel gedaan, want het
  ministerie heeft het bedrag moeten opbouwen.
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Laten wij aannemen dat het bedrag hoger is dan 1 mln. en lager
  is dan 3 of 4 mln. Daarvoor moet u een opbouw hebben. Wat zijn de
  elementen daarin?
  De heer Wooldrik:
  Ik heb dat dossier niet meegenomen.
  De heer De Graaf:
  Bij benadering.
  De heer Wooldrik:
  Ik heb de elementen vijf of tien minuten geleden al even
  genoemd: morele verplichting, schadeloosstelling.
  De heer De Graaf:
  Schadeloosstelling?
  De heer Wooldrik:
  Dat hebben wij willen vermijden door het woord dading op de
  overeenkomst te plakken.
  De heer De Graaf:
  Daarom vroeg ik naar de elementen die wel een rol hebben
  gespeeld.
  De heer Wooldrik:
  Hij had gedurende enige tijd waardevolle inlichtingen aan het
  IRT gegeven. Daar zit het element van tipgeld in.
  De heer De Graaf:
  Had hij niet eerder lagere bedragen uitgekeerd gekregen?
  De heer Wooldrik:
  Nee.
  De voorzitter:
  Het was niet iemand die via de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling werkte, kunnen wij aannemen.
  De heer De Graaf:
  Kunt u het element schadevergoeding iets concretiseren? Ging
  het om gederfde inkomsten? Zijn nering was verdwenen?
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat was de claim. Dat vonden wij geen passende
  kwalificatie, maar wel dat door onzorgvuldigheid van de zijde van
  de rijksoverheid de kans bestond dat zijn identiteit bekend zou
  worden. Dat element zat er wel in.
  De voorzitter:
  Vindt u, als u terugkijkt op deze zaak, niet dat die voor de
  overheid een afhankelijkheid van zo’n persoon gegeven heeft die
  eigenlijk niet acceptabel is?
  De heer Wooldrik:
  Ik vind het te vroeg om die conclusie te trekken.
  De voorzitter:
  Wanneer wilt u die conclusie eventueel trekken?
  De heer Wooldrik:
  Als ik het rijksrecherche-onderzoek helemaal ken.
  De voorzitter:
  Of als u ons rapport kent?
  De heer Wooldrik:
  Ik weet niet wie het snelste is. Ik wil graag eerst de feiten
  helemaal weten.
  De voorzitter:
  U kent de feiten dus niet?
  De heer Wooldrik:
  Vorig jaar zomer is het geld betaald volgens de toenmalige
  stand van de wetenschap. Daar vroeg u naar. Als er meer wetenschap
  komt, moet je je oordeel misschien bijstellen. Ik kan dat oordeel
  nog niet bijstellen, want ik heb die wetenschap nog niet.
  De voorzitter:
  En de minister heeft het toen persoonlijk goedgevonden?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt.
  De heer Rabbae:
  Is de akte van dading zodanig dat de Staat der Nederlanden niet
  meer chantabel is?
  De heer Wooldrik:
  Informanten zullen altijd, wanneer zij in de problemen komen,
  op enigerlei wijze weer terugkomen en proberen om opnieuw bij de
  Staat wat geld te halen. Dergelijke brieven krijgen wij met enige
  regelmaat en soms treden ze ook wel in televisieprogramma’s
  op.
  De heer Rabbae:
  Maar u heeft zich hiertegen gedekt?
  De heer Wooldrik:
  Ja, op papier wel. Daar staan mooie handtekeningen onder.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Zwanenburg, voorkopen worden toch ook door het
  ministerie gefinancierd op grond van de regeling? Dat is ook het
  geval geweest bij de voorkopen die een rol hebben gespeeld in de
  zaak van het IRT Noord-Oost Nederland?
  De heer Zwanenburg:
  Dat klopt.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben in ieder geval nog niet alles kunnen terugvinden in
  uw archief. Is het mogelijk dat dit pas recentelijk, in de
  afgelopen maanden, is geregistreerd?
  De heer Zwanenburg:
  Ik moet de eindrapportage nog ontvangen. Ik heb er vorige week
  over gebeld en men zou haar op korte termijn toesturen, via de
  hoofdofficier.
  De heer De Graaf:
  Bij dergelijke voorkopen ging het niet om een paar duizend
  gulden. Dat zijn forse bedragen geweest, zeg maar tonnen. Is dat nu
  ook een aangelegenheid die alleen binnen de Directie politie wordt
  afgehandeld?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, via de heer Wooldrik is overleg geweest met de heer Van
  Brummen, de directeur-generaal, en vervolgens met de minister.
  De heer De Graaf:
  De beslissing van de minister is ook op schrift gesteld?
  De heer Zwanenburg:
  Die is niet op schrift gesteld.
  De heer Wooldrik:
  Er staat een aantekening op het dossier.
  De heer Zwanenburg:
  Nou ja, dat is een intern verslag.
  De heer De Graaf:
  Er is wel een intern verslag van die bijeenkomst geweest?
  De heer Zwanenburg:
  Maar niet in de zin van een brief naar de hoofdofficier.
  De heer Wooldrik:
  Een aantekening op het dossier.
  De heer De Graaf:
  Is dat een bijzondere aangelegenheid?
  De heer Wooldrik:
  Dit was een bijzonder geval. De hoogte van de bedragen
  waren…
  De heer De Graaf:
  Zit het in de hoogte van de bedragen of in het feit wat wordt
  aangekocht?
  De heer Wooldrik:
  Nee, voor voorkopen zijn al tien jaar regelingen. Dat is niets
  bijzonders, maar dit was wel een bijzonder geval.
  De voorzitter:
  Het was toch een soort investeren in een traject?
  De heer Wooldrik:
  In een langlopend traject voor heel veel geld. Het is dan de
  vraag of je dat voor je verantwoording kunt nemen of dat je geld
  weggooit. Hoewel er wel verdovende middelen voor gekocht zijn door
  de overheid. Dat is in wezen de strekking van die
  voorkoopgeldenregeling. Er is dus gewoon herone uit de markt
  genomen en vervolgens vernietigd. Dat heeft dus wel enige zin gehad
  maar het kostte wel veel geld.
  De voorzitter:
  Nu is ook mede genvesteerd in een transport van ongeveer 125
  kilo. Ik zeg het uit mijn hoofd. Of was het 150 of 130?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, in die orde van grootte.
  De voorzitter:
  De teamleider heeft gezegd: 20 25 kilo is in beslag genomen en
  van de rest is er geen gram op de Nederlandse markt gekomen. Toen
  vroeg ik mij af hoe hij dat zo zeker kon weten.
  De heer Zwanenburg:
  Ik heb de eindrapportage nog niet binnen en dat zal
  ongetwijfeld in de rapportage staan. Het was mij bekend, dat er
  toch een infiltrant voor een kleine partij zou meedoen. Dat is ook
  de voorkoop die gefinancierd is door Justitie. Het was de bedoeling
  dat de hele partij in ieder geval in beslag genomen zou worden.
  Maar de afloop ervan ken ik nog niet.
  De voorzitter:
  Wij zullen dat nog vragen aan de direct betrokkenen, maar u
  heeft er nog geen rapportage over ontvangen hoe het precies is
  afgelopen?
  De heer Zwanenburg:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog een vraag aan de heer Zwanenburg in zijn
  hoedanigheid als secretaris van de CTC, tenzij het niet in die
  hoedanigheid is gebeurd. Het gaat mij om de telefoonronde die door
  u zou zijn gepleegd naar de verschillende CID-officieren over het
  stoppen met de methode van doorlevering. Van verschillende kanten
  hebben wij gehoord dat men door u is gebeld – dat was medio
  juni…
  De voorzitter:
  Nee, dat was eind april.
  De heer De Graaf:
  …nee, het was mei, maar dat kan de heer Zwanenburg het beste
  beantwoorden – met het bericht dat de methode doorlevering met
  infiltranten gestopt moest worden. Is dat correct?
  De heer Zwanenburg:
  Mij staat helder voor ogen dat ik n telefoontje heb gepleegd.
  Dat was naar aanleiding van de brief van 9 juni waarin stond dat
  gecontroleerde doorlevering niet meer kon, tenzij… Ik had vlak
  daarvoor een gesprek gehad met mevrouw Gonzales, die het traject
  zou voorleggen aan de toetsingscommissie waarin mogelijk sprake zou
  zijn van doorlevering. Ik heb haar toen gewezen op die brief en
  gezegd: kijk nog even naar die brief en naar de criteria die erin
  staan en hou daar rekening mee met jullie scenario. Dat is het
  enige.
  De heer De Graaf:
  Dat deed u als secretaris van de Centrale toetsingscommissie of
  als ambtenaar van het ministerie?
  De heer Zwanenburg:
  Dat is altijd moeilijk te zeggen met twee petten. Maar ik denk
  dat ik het in dit geval als secretaris van de toetsingscommissie
  deed omdat wij een paar dagen daarvoor contact hadden gehad over
  het traject dat ze op korte termijn zou voorleggen aan de
  toetsingscommissie.
  De heer De Graaf:
  Dat is het enige telefoontje geweest, alleen aan mevrouw
  Gonzales?
  De heer Wooldrik:
  Althans wat de heer Zwanenburg heeft…
  De heer De Graaf:
  Bij uw weten is er meer gebeld?
  De heer Wooldrik:
  Ik bel niet zo vaak. U spreekt over een reeks van telefoontjes
  en ik geef alleen maar aan…
  De heer De Graaf:
  Dat hadden wij begrepen.
  De heer Zwanenburg:
  Daarop zei ik, dat mij n telefoontje voor ogen staat en dat was
  met mevrouw Gonzales.
  De heer De Graaf:
  Maar u had niet de opdracht van iemand om alle parketten af te
  bellen en de CID-officieren te zeggen dat zij moesten stoppen met
  de methode?
  De heer Zwanenburg:
  Absoluut niet.
  De voorzitter:
  De indruk die wij hier gekregen hebben dat u verschillende
  parketten of korpsen heeft opgebeld dat het wat het departement
  betreft, afgelopen moest zijn, is onjuist.
  De heer Zwanenburg:
  Die is onjuist.
  De voorzitter:
  U heeft nooit de opdracht gekregen van iemand in het
  departement om verschillende korpsen, c.q. parketten te bellen met
  deze mededeling?
  De heer Zwanenburg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet n parket of n korps?
  De heer Zwanenburg:
  Nee.
  De voorzitter:
  En u heeft niet gebeld over de discussie over de infiltratie in
  het zuiden waarover wij al hebben gesproken en die gestopt is door
  de minister?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, daar ben ik bij betrokken geweest als secretaris van de
  toetsingscommissie.
  De voorzitter:
  Ja, natuurlijk.
  De heer Zwanenburg:
  Als toetsingscommissie hebben wij daar toestemming aan
  verleend. Daarna is er een vervolgtraject op gekomen. Maar daar
  stond ik buiten.
  De voorzitter:
  Dus er is geen ronde van Zwanenburg geweest?
  De heer Zwanenburg:
  Nee, dat is absoluut niet het geval geweest.
  De voorzitter:
  Mijnheer Wooldrik ik wil u nog kort vragen over het punt van de
  mogelijke XTC-transporten naar Engeland…
  De heer Wooldrik:
  Daar begon u mee, voorzitter.
  De voorzitter:
  …aangezien hier enige getuigen verklaard hebben dat er
  verscheidene transporten hebben plaatsgevonden en de heer Vrakking
  noemt meer dan 1 miljoen pillen. Vervolgens is ons gebleken dat er
  sprake is geweest van een geplaatst peilbaken in die bewuste auto
  waarmee die transporten gedaan zijn. Die informatie hadden wij nog
  niet toen wij u de vorige keer daarover bevroegen. Blijft u bij het
  punt dat u, c.q. de minister, in feite genoeg wist om te antwoorden
  zoals er geantwoord is? Dat er dus in feite van medeweten geen
  sprake kon zijn?
  De heer Wooldrik:
  Ik blijf bij de uiteenzetting die ik u de vorige keer heb
  gegeven, voorzitter.
  De voorzitter:
  Maar toen heeft u ons niet verteld dat er een peilbaken was
  aangebracht.
  De heer Wooldrik:
  Maar dat was ook niet de informatie waarover de minister
  beschikte.
  De voorzitter:
  Maar beschikte u daarover?
  De heer Wooldrik:
  U moet goed onderscheiden wat er vorig jaar november aan de
  hand van kamervragen aan informatie is binnengekomen bij mij en wat
  ik mijn minister heb geadviseerd te antwoorden. Daar zat dat
  element van het peilbaken niet bij.
  De voorzitter:
  Dat wist zij toen niet?
  De heer Wooldrik:
  Dat wist zij niet. Op basis van de gegevens die wij toen
  hadden, is de Kamer genformeerd. Inmiddels blijkt dat er, zo
  begrijp ik uit informatie die later is binnengekomen, wel degelijk
  een peilbaken op was aangebracht. Dat hadden wij toen ook graag
  willen weten.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat nu?
  De heer Wooldrik:
  Omdat ons dat verteld is door de behandelend officier van
  justitie.
  De voorzitter:
  Dat was de heer…?
  De heer Wooldrik:
  De heer Van der Veen.
  De voorzitter:
  En wanneer heeft hij u dat verteld?
  De heer Wooldrik:
  Ik meen in de zomer.
  De voorzitter:
  Maar dat had u dan toch op 11 september aan de commissie kunnen
  vertellen?
  De heer Wooldrik:
  Ik?
  De voorzitter:
  Ja. Omdat wij u vroegen…
  De heer Wooldrik:
  Het kan ook zijn dat het na 11 september geweest is. Dat is ook
  mogelijk. In ieder geval…
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u nu gehoord van dat peilbaken?
  De heer Wooldrik:
  Ja, onlangs heb ik daarvan gehoord.
  De voorzitter:
  Maar wanneer dan?
  De heer Wooldrik:
  Het kan ook in de maand september geweest zijn. Maar ik heb mij
  niet geprepareerd op dat dossier. Dat wilde ik aan het begin al
  zeggen. Dus ik zal nog wel voor u nagaan wanneer ik iets wist. Hoe
  belangrijk is dat nu eigenlijk?
  De voorzitter:
  Maar heeft u, nadat wij u op dit punt bevraagd hadden, toch
  actie ondernomen?
  De heer Wooldrik:
  Nou, actie ondernomen. Er is uiteraard nog weer enige
  ontwikkeling geweest. De minister wilde er ook meer over weten. Ik
  heb in ieder geval na 11 september een gesprek gehad met de heer
  Van der Veen over onder andere dit geheel…
  De voorzitter:
  Na 11 september?
  De heer Wooldrik:
  Ja, na 11 september, ook naar aanleiding van het onderzoek van
  de rijksrecherche dat zich ook hierop richt. Toen heeft de heer Van
  der Veen mij verteld, dat hij het element van het peilbaken niet in
  november van het vorige jaar aan de minister en aan mij en aan de
  heer Van Randwijck die er toen ook bij was, heeft verteld.
  De voorzitter:
  En waarom niet?
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Omdat hij meende dat het om een gesloten CID-traject ging
  waar…
  De heer Wooldrik:
  Ik heb begrepen dat hij dat bij u heeft verklaard.
  De voorzitter:
  Is de minister, doordat dit feit niet aan de minister gemeld
  is, daardoor volledig genformeerd geweest?
  De heer Wooldrik:
  De minister, zo heb ik begrepen, had dat vorig jaar graag
  willen weten en ik zelf eerlijk gezegd ook wel.
  De voorzitter:
  Had u de minister dan anders geadviseerd over het
  antwoord?
  De heer Wooldrik:
  Dat kan ik achteraf niet meer beoordelen. Ik denk dat de
  strekking van de antwoorden overigens hetzelfde zou zijn geweest,
  namelijk dat er onvoldoende reden was om de Engelse autoriteiten te
  informeren. Want dat was de vraag.
  De voorzitter:
  Heeft u inmiddels al opgehelderd of er wel of niet een
  politietip is gegeven?
  De heer Wooldrik:
  Wij hebben nog eens gekeken of er van Engelse zijde over die
  zaak nog rechtshulpverzoeken bij Nederland zijn binnengekomen. Dat
  is inderdaad het geval. Naar aanleiding van het Engelse optreden
  hebben wij een rechtshulpverzoek gekregen waarin zij verzochten om
  bij de Nederlandse verdachte huiszoeking te doen en nog een aantal
  andere huiszoekingen in verschillende plaatsen in Nederland. Uit de
  uiteenzetting van de feiten die de Engelsen ons hebben gegeven,
  blijkt eigenlijk het volgende. De Engelsen hadden gewoon een eigen
  informatietraject. Die zaten als het ware op de kant van de Engelse
  afnemers. Die groepering hadden zij in beeld. Zij hadden observatie
  op een loods en daar is die vrachtauto toen ingereden. De Engelsen
  hebben een half uur gewacht, zo blijkt uit hun feitelijke weergave.
  Ze zijn toen naar binnen gegaan en zij hebben vervolgens de mensen
  aangehouden. Inmiddels waren de goederen waar het om ging, al
  uitgepakt. De politie hoefde dus de geheime bergplaats niet meer te
  zoeken want die was al bekend: de spullen lagen als het ware op de
  grond. Dat is de informatie die wij van de Engelsen hebben
  gekregen. Vervolgens heeft de Nederlandse politie uitvoering
  gegeven aan…
  De heer Rabbae:
  Van wie heeft u die informatie gekregen?
  De heer Wooldrik:
  Van het Home office.
  De heer Rabbae:
  Wanneer?
  De heer Wooldrik:
  Daarop moet ik het antwoord even schuldig blijven. Ik moet even
  nagaan wanneer dat binnengekomen is.
  De heer Rabbae:
  Ongeveer?
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet precies. Ik denk dat het ergens in 1994 is
  geweest. De informatie waarover ik u net vertel, heb ik pas onlangs
  onder ogen gekregen.
  De voorzitter:
  Welke informatie?
  De heer Wooldrik:
  Over de afloop van het Engelse rechtshulpverzoek.
  De voorzitter:
  En hoe weet u dat nu ineens wel?
  De heer Wooldrik:
  Omdat dat via de administratie van de rechtshulp tot ons is
  gekomen.
  De voorzitter:
  Nu pas?
  De heer Wooldrik:
  Ja, onlangs. Daarin staat, wat overigens opmerkelijk is, een
  uitvoerige dankbetuiging van de Engelse autoriteiten voor de
  medewerking van Nederland aan het behulpzaam zijn bij de
  strafzaak.
  De voorzitter:
  Behulpzaam zijn bij de strafzaak? Kan dat ook duiden op een
  politietip die wel gegeven is?
  De heer Wooldrik:
  Nee, voor het uitvoeren van de rechtshulpverzoeken die hebben
  geleid tot voldoende bewijsverschaffing zodat de betrokkenen in
  Engeland zijn veroordeeld. De Engelsen hebben dus geen woord van
  kritiek of wat dies meer zij. Integendeel, zij hebben ons
  bedankt.
  De voorzitter:
  Nu heeft de heer Vrakking hier verklaard, ook op basis van een
  bericht dat hij van de heer Wortel heeft gekregen, de
  zaaksofficier, dat er sprake is van verscheidene transporten met
  meer dan een miljoen pillen. Kunt u dat bevestigen?
  De heer Wooldrik:
  Nee.
  De voorzitter:
  Kunt u dat ontkennen?
  De heer Wooldrik:
  Ik ontken het ook niet. Ik weet natuurlijk niet waar de heer
  Vrakking zijn informatie vandaan heeft. Ik heb de informatie van
  het ressort Amsterdam.
  De voorzitter:
  Klaarblijkelijk van de zaaksofficier. Is hij door u daarover
  geraadpleegd, toen u die antwoorden moest voorbereiden?
  De heer Wooldrik:
  Toen heb ik antwoord gekregen van het OM in het ressort
  Amsterdam.
  De voorzitter:
  Als de extra informatie die u geworden was zowel wat betreft
  het peilbaken als wat betreft het blijkbaar meer zijn dan een
  vermoeden van transporten van die pillen, had dan…
  De heer Wooldrik:
  Of het pillen waren of niet, was nog steeds niet bekend,
  voorzitter. Dat houd ik staande.
  De voorzitter:
  Dat houdt u staande. Maar een hoofdofficier zegt, op basis van
  informatie van een zaaksofficier, dat het klaarblijkelijk om pillen
  gaat. Was er nu…
  De heer Wooldrik:
  Ik kan dat verschil niet verklaren. Ik houd mijn lezing
  staande. U moet dat nog een keer aan de heer Vrakking of aan de
  heer Wortel vragen. Ik kan het niet verklaren anders dan dat mijn
  informatie ertoe strekte…
  De voorzitter:
  En die kreeg u van de heer Van der Veen.
  De heer Wooldrik:
  Ja, en ook… De heer Van der Veen kreeg die ook van de heer
  Wortel.
  De voorzitter:
  Juist, en de heer Wortel komt misschien nog. Ik heb dan aan u
  nog de volgende vraag. Was er, gegeven de informatie die er nu is,
  een reden om de minister anders voor te lichten?
  De heer Wooldrik:
  Dit weet de minister nu natuurlijk wel.
  De voorzitter:
  Ja. Dus er was reden geweest om, als wij dat toen allemaal
  hadden geweten, de minister anders voor te lichten?
  De heer Wooldrik:
  Ik kan niet beoordelen of de strekking van de antwoorden anders
  zou hebben geluid. Ik houd de strekking van de antwoorden, althans
  wat ik geadviseerd zou hebben – even een jaar later kijkend en dat
  is altijd vrij lastig – staande. Of de bewoordingen precies
  hetzelfde zouden zijn geweest, weet ik niet meer. Ik kan achteraf
  niet meer reconstrueren of het feit van de peilzender of wat dan
  ook de zaak zo had veranderd dat de Engelsen wel hadden moeten
  worden genformeerd. Dat was in wezen het springende punt. Daarvan
  zeg ik: nee. Maar nogmaals…
  De voorzitter:
  Ik dacht dat het springende punt ook was of die spullen met
  medeweten van de Nederlandse overheid waren doorgelaten, dus niet
  alleen of de Engelsen waren genformeerd.
  De heer Wooldrik:
  Van medeweten was geen sprake.
  De voorzitter:
  Dat houdt u vol?
  De heer Wooldrik:
  Dat houd ik vol, ja.
  De voorzitter:
  U vindt dus niet dat de Kamer de minister kan verwijten dat zij
  de Kamer verkeerd heeft voorgelicht?
  De heer Wooldrik:
  Ik kan niet in de schoenen van de Kamer gaan staan en zeggen
  wat zij ervan vindt. Ik vind de strekking van de antwoorden nog
  steeds correct.
  De voorzitter:
  Als u de strekking van de antwoorden nog steeds correct vindt,
  waarom bent u er dan nog heel hard aan gaan werken na 11
  september?
  De heer Wooldrik:
  Omdat het een heel subtiel traject is, omdat het uw
  belangstelling had. Omdat u mij er op 11 september ineens mee
  confronteerde, dacht ik: daar zit wat achter, daar ga ik
  achterheen.
  De heer Rabbae:
  Weet u of er voordat er een verzoek om rechtshulp van Engelse
  kant is gekomen, reeds contact over deze kwestie was tussen
  Nederland en Engeland?
  De heer Wooldrik:
  Als het goed is, heeft de heer Lith u er al iets over gezegd.
  Ik heb zijn verklaring niet gehoord, maar er wel berichten over
  gekregen. Volgens mijn informatie heeft de heer Lith dit geval in
  algemene zin besproken met een van de Engelse liaison officers die
  bij de CRI zijn gedetacheerd. Hij heeft in algemene zin afgetast of
  deze zaak rijp was voor een gezamenlijke Nederlands-Engelse
  operatie. Dat doe je in heel algemene zin, want zodra je concreet
  wordt, heb je het al verteld. Het is dus een wat subtiel spel
  tussen de liaison officer en in dit geval de heer Lith. Hij heeft
  afgetast of hij op basis van de zachte informatie met de Engelsen
  tot zaken kon komen voor een gezamenlijk optreden. Hij kreeg toen
  van de desbetreffende Engelse liaison officer het advies: ik zou
  het maar niet officieel vragen, want ik kan geen garantie geven dat
  wij niet zelfstandig gaan optreden.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft dat gesprek plaatsgevonden?
  De heer Wooldrik:
  Ik dacht in het najaar van 1992, dus voordat het traject
  begon.
  De voorzitter:
  Voordat de peilzender geplaatst is?
  De heer Wooldrik:
  Ik denk dat het voor die tijd geweest is. Mij is verteld dat
  het voor de actie was.
  De voorzitter:
  Desondanks zegt u dat medeweten van de Nederlandse overheid er
  niet was.
  De heer Wooldrik:
  Dat er een peilzender is, wil niet zeggen dat wij weten wat er
  verder in de auto zit.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog twee dingen vragen. De heer Steve B. heeft van de
  Nederlandse overheid een schadevergoeding gekregen om te komen
  getuigen in de zaak tegen de heer Martin H. Dat klopt toch?
  De heer Wooldrik:
  Of het een schadevergoeding is, weet ik niet.
  De voorzitter:
  Hoe noemt u het?
  De heer Wooldrik:
  Ik meen dat op basis van die befaamde raamposters een gedeelte
  van de beloning, namelijk 5000, aan hem is uitgekeerd.
  De voorzitter:
  Geen 50?
  De heer Wooldrik:
  Nee, ik dacht vijf.
  De heer Zwanenburg:
  Nee, vijf. Er was 25.000 uitgeloofd en er is 5000
  uitgekeerd.
  De voorzitter:
  In het alternatieve circuit circuleert een brief waarin een
  bedrag van 50.000 staat. Is dat onjuist?
  De heer Zwanenburg:
  Dat is onjuist.
  De voorzitter:
  U weet zeker dat het onjuist is?
  De heer Zwanenburg:
  Dat weet ik zeker.
  De voorzitter:
  Hij heeft er dus 5000 voor gekregen?
  De heer Zwanenburg:
  Als beloning, ja.
  De heer Wooldrik:
  Dat is wat wij weten.
  De voorzitter:
  Geldt dat ook voor de andere zaak waarin hij getuigd heeft? Wat
  heeft mijnheer Steve B. in totaal gekregen?
  De heer Wooldrik:
  Dat weet ik niet. Weet jij dat?
  De heer Zwanenburg:
  Nee. Ik weet dat hij die 5000 gekregen heeft.
  De voorzitter:
  Niet meer dan dat?
  De heer Zwanenburg:
  Het zou kunnen, maar dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Zou u het willen opzoeken?
  De heer Wooldrik:
  Wij gaan het voor u na, voorzitter.
  De heer Zwanenburg:
  Voor zover het mogelijk is.
  De voorzitter:
  Wij hebben u op 11 september ook gevraagd naar de zaak waarin
  de minister van Justitie volgens de notulen van de CTC toestemming
  heeft gegeven voor de doorlating van een bepaalde hoeveelheid
  softdrugs. Staat u dat nog bij?
  De heer Wooldrik:
  Ja, toen zei ik dat ik het mij niet kon herinneren.
  De voorzitter:
  Ja, precies.
  De heer Wooldrik:
  Daarover heeft de minister u een brief geschreven.
  De voorzitter:
  Intussen is duidelijk geworden dat die toestemming wel gegeven
  is. Maar het ging via een andere dienst? Hoe is het gelopen?
  De heer Wooldrik:
  Ik was met vakantie. Ik heb die zaak toen niet behandeld.
  De voorzitter:
  Dan zullen wij er verder naar vragen. Het was minister
  Kosto?
  De heer Wooldrik:
  Precies. Het was minister Kosto. Hij heeft de
  verantwoordelijkheid voor die actie genomen en gezegd: informeer zo
  snel mogelijk mijn opvolger. Die trad, geloof ik, een week later
  aan.
  De heer De Graaf:
  Hebt u dat ook gedaan?
  De heer Wooldrik:
  Dat is gebeurd. Ik heb het niet gedaan, maar een collega die de
  zaak behandeld heeft.
  De heer Rouvoet:
  Voorzitter! Ik heb nog een korte vraag over de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling. Het element van de strafbare feiten als een
  eventuele factor voor de hoogte van het bedrag, is een beetje
  blijven liggen. Gerelateerd aan een casus zei u: dat kwam er niet
  in voor. Mag ik de vraag nog eens in algemene zin aan u voorleggen?
  Is dat een factor die voor u meespeelt bij het vaststellen van de
  hoogte van het uit te keren bedrag…
  De heer Wooldrik:
  De ernst van de strafbare feiten bedoelt u?
  De heer Rouvoet:
  Of een informant strafbare feiten heeft moeten begaan en de
  ernst daarvan? Speelt dat geen rol?
  De heer Wooldrik:
  Het risico dat hij heeft gelopen is dan het criterium, want die
  strafbare feiten kan hij alleen maar plegen met toestemming van het
  bevoegd gezag, anders kan het helemaal niet. Dan wordt er niet
  betaald. Het gaat dus om geregisseerde strafbare feiten.
  De heer Rouvoet:
  U kijkt daarnaar en het weegt mee in uw beslissing of een
  infiltrant of informant…
  De heer Wooldrik:
  Ja, dat betekent dat hij zich bloot heeft gegeven.
  De heer Rouvoet:
  Wel strafbare feiten: kans op een hoger bedrag?
  De heer Wooldrik:
  Als u het zo simpel stelt, vind ik het een beetje denigrerend.
  Het gaat mij om het risico dat zo’n man loopt.
  De voorzitter:
  Mijnheer Zwanenburg en mijnheer Wooldrik, ik dank u wel.
  Sluiting 17.59 uur


  Inhoudsopgave en zoeken