• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. ing. J.W.P. Snijders

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 47

  9 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 9 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  ing. J.W.P. Snijders
  Aanvang 17.15 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede de heer Nava,
  plv. griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het verhoor van de
  heer J.W.P. Snijders, geboren op 16 oktober 1952. Mijnheer
  Snijders, wilt u opstaan voor het afleggen van de belofte. De door
  u af te leggen belofte luidt: ik beloof dat ik de gehele waarheid
  en niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Snijders:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Snijders, u bent nu CID-officier van justitie in
  Haarlem.
  De heer Snijders:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Daarvoor was u eerst officier van justitie in Rotterdam en
  daarna officier van justitie in Breda.
  De heer Snijders:
  Correct.
  De voorzitter:
  Hoe bent u CID-officier in Haarlem geworden?
  De heer Snijders:
  Dat was een open vacature. De parketleiding had ervoor gekozen
  om een full-time CID-officier aan te stellen. Ik heb in competitie
  met een collega meegedongen naar de functie. In het gesprek met de
  hoofdofficier en andere leden van het parket is mij gebleken dat
  men de voorkeur voor mijn persoon had. Vandaar.
  De voorzitter:
  Wist u waar u in terecht zou komen?
  De heer Snijders:
  Neen. Dan doelt u op de commotie die nu gaande is?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Snijders:
  Nogmaals: neen.
  De voorzitter:
  En toen u die functie kreeg, wat zei de hoofdofficier
  toen?
  De heer Snijders:
  Die had, denk ik, lering getrokken uit de commotie naar
  aanleiding van Wierenga. Hij gaf mij eigenlijk de opdracht mee, op
  z’n Hollands gezegd: je moet die CID in de klauwen krijgen.
  De voorzitter:
  Die was volgens hem niet in de klauwen?
  De heer Snijders:
  Hij wilde orde op zaken laten stellen.
  De voorzitter:
  Heeft u orde op zaken gesteld inmiddels?
  De heer Snijders:
  Ik moet zeggen dat het zoals het nu loopt, buitengewoon goed
  loopt. De CID-Haarlem is praktisch geheel gereorganiseerd. Er is
  door de korpsleiding met instemming van de hoofdofficier een
  interimmanager benoemd. Deze interimmanager heeft een plan
  neergelegd met een tijdspanne van twee jaar. Dat is zo snel gegaan,
  misschien ook onder druk van de omstandigheden dat je nu kunt
  stellen dat er praktisch een compleet nieuwe CID is neergezet. De
  bedoeling is dat wij met frisse moed daarmee verdergaan.
  De voorzitter:
  Betekent dit ook dat er geen oude CID-medewerkers meer
  runnen?
  De heer Snijders:
  Er zijn er nog enkele in dienst. Alleen door de functieroulatie
  die haar intrede heeft gedaan bij de nieuwe organisatiestructuur
  zullen er straks alleen nog maar nieuwe medewerkers in het
  CID-vakwerk zijn. Twee voormalige runners zijn aangesteld als
  groepschef. In dit kader zou ik de expertise van die twee mannen
  niet willen missen. Zij zullen de training moeten verzorgen van de
  nieuwe CID’ers.
  De voorzitter:
  Voordat wij terugkomen op Haarlem en Kennemerland wil ik met u
  spreken over uw rol in de zaak-Bettine Martens. U bent daar
  zaaksofficier in geweest.
  De heer Snijders:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Welke rol speelde zij in de Nederlandse drugswereld?
  De heer Snijders:
  Achteraf kan ik vaststellen: een belangrijke rol. In eerste
  instantie kende ik haar niet. Wij draaiden in Rotterdam een
  onderzoek met de codenaam Teerton. Er is een partij cocane van rond
  de 600 kilo in beslag genomen in februari 1991. Bij het opstarten
  van het onderzoek, nadat de aanhoudingen waren verricht, was n van
  de hoofdverdachten op dat moment onvindbaar. Die man is getraceerd.
  Bij de aanhouding van die man gebeurde iets raars. De rechercheurs
  van het arrestatieteam maakten op dat moment een fout. Zij hielden
  in eerste instantie de man aan die hem onderdak had gegeven. Men
  vergiste zich in de persoon. Die man is huiswaarts gegaan en heeft
  dit gemeld aan de hoofdverdachte. Hij heeft gemeld: er gebeurde
  iets geks op straat, ze hebben mijn pak netjes afgeklopt, ze hebben
  mij per abuis aangehouden. Op dat moment zegt de hoofdverdachte
  tegen die man, zo heb ik later kunnen vaststellen: dat is foute
  boel, want ze zoeken mij. Deze man legt op dat moment telefonisch
  contact met Venezuela. In dat contact, blijkt achteraf, heeft hij
  contact gezocht met Bettine Martens. Ik noem haar naam volledig,
  want haar identiteit is een open boek. Zij discussieerden toen over
  wat hij moest doen. Er wordt beraadslaagd hoe hij Nederland zou
  moeten verlaten. Dat is niet gebeurd, want de man in kwestie is
  toen wel buiten de deur aangehouden. Men had ondertussen de woning
  gelokaliseerd, men stond hem buiten op te wachten.
  De voorzitter:
  De man naar wie u op zoek was, is ook aangehouden?
  De heer Snijders:
  Correct.
  De voorzitter:
  Dat is iemand uit de Nederlandse netwerken, een Colombiaan
  of…?
  De heer Snijders:
  Ik zou hem willen betitelen als een man uit de Nederlandse
  netwerken. Hij is van Trinidaanse afkomst, maar was al zo lang in
  Nederland dat ik hem tot groeperingen in Nederland wil rekenen. De
  man in kwestie hield zijn mond. Om die reden zijn er wat rogatoire
  commissies geweest.
  De voorzitter:
  Rogatoire commissies, dat houdt in dat u onderzoekswerk in het
  buitenland doet?
  De heer Snijders:
  Ja. Bij die onderzoeken verscheen in de tussentijd een
  medewerker van de CRI op het hoofdbureau in Rotterdam. Bij dat
  gesprek kwam men met een dossier waaruit bleek dat Bettine Martens
  een heel typische rol vervulde, voor zover zij die analyse hadden
  gemaakt, in de Nederlandse netwerken. En n van de meest opvallende
  dingen was altijd dat zij verdween wanneer er iets gebeurde. Zij
  zat altijd aan de periferie. Een paar maanden daarvoor had ik ook
  nog telefonisch contact met mijn collega Franken van Bloemendaal.
  Wij waren er ondertussen achtergekomen dat, terwijl wij bezig waren
  met het onderzoek in de Teerton-zaak, er in Amsterdam werd
  afgeluisterd op een aantal nummers die ook door ons werden
  afgeluisterd. Dat betekent dat er een gerechtelijk vooronderzoek
  moet zijn in Amsterdam. Dat was ook de reden van een telefoontje in
  de richting van Amsterdam, met de vraag: waar ben jij mee bezig?
  Wij deden dat om de doodeenvoudige reden dat wij aanhoudingen aan
  het plegen waren. Dan kun je niet het risico lopen dat mensen
  worden voorgeleid tegen wie elders nog een gerechtelijk
  vooronderzoek loopt. Dat gesprek liep een beetje heftig. In die
  tijd was Franken van Bloemendaal bezig met een embargo-onderzoek in
  de richting van Klaas Bruinsma. Hij weigerde eigenlijk informatie
  te verstrekken. Het gesprek werd abrupt beindigd, niet al te
  vriendelijk. Ik heb hem gebeld toen Bruinsma werd doodgeschoten bij
  het Hilton-hotel in Amsterdam.
  De voorzitter:
  In 1991.
  De heer Snijders:
  Ja. De telefoon werd niet meer opgenomen. Schijnbaar had
  iedereen er zo de pest in dat het zo afgelopen was, dat het
  onderzoek voorlopig was stilgelegd tegen de groepering van
  Bruinsma. Toen zijn mijn rechercheurs wel daar geweest en zij
  hebben gegevens meegenomen die betrekking hadden op tapgesprekken
  die tijdens het onderzoek naar Bruinsma door het IRT waren
  verricht. Die gegevens heb ik gewoon aan het dossier toe kunnen
  voegen. Als je die gesprekken analyseert, valt het op dat Bettine
  Martens met mensen uit Nederland bezig is om die partij van 615
  kilo binnen te trekken. Die gesprekken hebben daar heel duidelijke
  indicaties voor. Het heeft mij altijd verbaasd, tot op de dag van
  vandaag, waarom men daarmee stopte. Op het moment dat wij begonnen,
  zo vul ik achteraf in, was Amsterdam gestopt.
  De voorzitter:
  En wie was Amsterdam in dit geval?
  De heer Snijders:
  Het IRT.
  De voorzitter:
  Is daar een speciale reden voor aan te geven? Is dat nog van
  belang?
  De heer Snijders:
  Men gaf aan dat het hoofddoel Klaas Bruinsma was en niet
  Bettine Martens. Toen bleek dus dat op Bettine een onderzoek liep.
  Ik heb wel de tapgesprekken bij het dossier kunnen voegen. Dat was
  eigenlijk een soort over-kill voor het bewijs. Het was niet echt
  nodig. Daarnaast kregen wij een toelichting van de man van de CRI.
  Dat was mijnheer Noud de Bruin, zover ik mij kan herinneren. Hij
  kwam met het verhaal: snap je dat nu? Toen zijn wij verder gegaan
  met het onderzoek omdat segmenten in de Teerton-zaak –
  medeverdachten, mensen die in de buurt zaten – nog steeds buiten
  liepen. Die hebben wij gebruikt om het onderzoek richting Bettine
  om te buigen. Wij kregen al indicaties dat zij met fruit – in dit
  geval bananen – schoenen of leer bezig was met de import van
  verdovende middelen vanuit Ecuador naar Europa. Zo zijn wij
  eigenlijk op het spoor van Bettine Martens gekomen.
  De voorzitter:
  Is er enige aanwijzing dat men haar, in de filosofie om de
  grote jongens te pakken, heeft laten lopen?
  De heer Snijders:
  Ik weet het niet. Mijn gevoel achteraf is dat deze dame op een
  of andere manier verbindingen moet hebben gehad – ik zeg het heel
  voorzichtig – met de Amerikaanse inlichtingendienst, de DEA, die
  belast is met de drugsbestrijding. Zij was altijd in de periferie
  aanwezig. Bij de verhoren in Rome is naar voren gekomen dat zij een
  specifiek persoon – ik zal de naam hier niet noemen – consequent in
  bescherming nam. Dat was een lievelingetje van haar en zij weigerde
  consequent iets tegen hem te verklaren. Kijkend naar de analyses op
  het gebied van de cocanehandel in Nederland – ik praat nu over 1990
  tot en met 1994 – zie je iedere keer die persoon, een man van
  Colombiaanse afkomst, terugkomen. Die kwam voor het eerst voor in
  het onderzoek in Dordrecht, waar ik de heer Van der Putten ook over
  heb horen spreken. De rol van die man is voor mij tot nu toe
  duister, want ook bij die man kun je je afvragen hoe het mogelijk
  is dat die mensen zoveel informatie uit die netwerken hebben, het
  Colombiaanse netwerk, zonder dat ze enig risico liepen en waarom er
  van die lage straffen uitrolden. Die vragen zijn tot op heden niet
  beantwoord.
  De voorzitter:
  Daar suggereert u mee dat zo iemand ook een informantenrol
  heeft kunnen spelen?
  De heer Snijders:
  Dat gevoel heb ik, maar ik kan het niet staven.
  De voorzitter:
  U zegt dat Bettine Martens meer te maken had met de DEA?
  De heer Snijders:
  Het feit dat zij voortdurend verdween, maar wel overal tussen
  zat, is opvallend. Zij hadden heel goede contacten binnen het
  Calikartel. Zij heeft zelf verklaard dat zij oorspronkelijk met
  Bruinsma bezig was om onderhandelingen te plegen om cocane naar
  Nederland te brengen. Zij heeft nooit overtuigend aan ons kunnen
  aangeven waarom zij daarmee is gestopt.
  De voorzitter:
  Hebben die pogingen iets te maken met onderzoeken en methoden
  waar wij hier constant over spreken, zoals doorleveren,
  proefpartijen? Heeft u een link kunnen leggen?
  De heer Snijders:
  Ik heb vast kunnen stellen dat Martens vanuit Ecuador diverse
  partijen heeft afgezonden.
  De heer Koekkoek:
  Cocane?
  De heer Snijders:
  Ja. Het opvallende daarbij is dat een van de partijen middels
  haar bemiddeling doorgestoten werd naar Itali. Die partij bedroeg
  558 kilo. Dat konden wij vaststellen, omdat tapgesprekken uitwezen
  dat zij heel uitvoerig aan het ruzie maken was met de Colombianen
  en de Italianen. Dat was op het grove af. Men had een verschil van
  mening over de hoeveelheid. Zij gaf toen heel stellig aan dat het
  558 kilo moest zijn en dat dat erin ging. Dat is een methode. Zij
  hebben een enginero, dat is de man die de verpakking regelt op het
  verzendadres. Het gekke is dat ik diezelfde structuur terugvind in
  de zaak-Contrat, waarvoor in Nederland frontstores hebben gelopen.
  Het viel mij op dat hetzelfde verzendadres werd gebruikt, hetzelfde
  land, dezelfde methode en dat exact dezelfde hoeveelheden cocane
  werden afgestuurd. U moet weten dat met name de
  verpakkingstechnieken voortdurend punt van discussie zijn – dat
  blijkt ook uit de verhoren van Bettine Martens – en dat men zich
  afvraagt hoe dat moet. Zij zijn voortdurend op zoek naar de man of
  vrouw die verstand heeft van transporten en verbergingsmethoden.
  Daar maken ze ontzettend veel werk van. Er worden oeverloze
  vergaderingen over belegd in Venezuela of Colombia, voordat men een
  beslissing neemt om iets af te zenden. Er zijn toen methodieken aan
  de orde gekomen als asfalt of cocane in automotoren, busmotoren,
  fruitsappen. Dat Bettine iets met die fruitsappen te maken had,
  bleek later toen een van de verdachten die met haar was aangehouden
  in Rome, een zekere heer Villaquiran de drijfveer bleek te zijn
  achter de operatie in IJmuiden van rond 1990. Het is voor mij te
  toevallig dat Bettine daar niets van weet, terwijl zij heel
  intensief met de top van het Perreirakartel dit soort operaties aan
  het voorbereiden was.
  De voorzitter:
  Die man waar u over sprak, komt er gemakkelijk vanaf.
  De heer Snijders:
  In IJmuiden is hij niet boven water gekomen. Wij hebben
  vastgesteld dat hij ongeveer drie jaar met een valse identiteit in
  ‘s-Hertogenbosch heeft gewoond, met zijn keurige gezin met drie
  kinderen. Later is hij met haar getraceerd in Rome en waren zij
  voorwerp van onderzoek van de operatie-Green-Ice.
  De voorzitter:
  Maar is er nu nog enige duidelijke connectie met Nederlandse
  trajecten? U heeft het Contrat-traject genoemd, waarbij gebruik is
  gemaakt van een Nederlandse frontstore, maar dat is juist met
  arrestaties geindigd. Dat was in Canada. Wilt u nu zeggen dat in
  Nederland daar iets van is blijven hangen?
  De heer Snijders:
  Geen idee. Nederland is wel de draaischijf in al dit soort
  operaties. Bettine Martens heeft zelf verklaard dat in Nederland
  alleen maar flutstrafjes werden uitgedeeld en dat daarom heel
  geconcentreerd richting Nederland wordt gekeken als het gaat om de
  organisatie van dit soort transporten.
  De heer Koekkoek:
  Kan het zijn dat dit cocanetraject gestopt is, omdat Bruinsma
  daar geen interesse voor had, omdat hij genoeg aan de softdrugs kon
  verdienen?
  De heer Snijders:
  Zij verklaarde dat Bruinsma wel degelijk interesse had. Alleen
  koos zij ervoor – wat ik persoonlijk niet geloof – niet met hem in
  zee te gaan, omdat hij zelf gebruiker was. Dat verafschuwde zij.
  Dit zijn haar bewoordingen. Zij was wel bezig in Colombia de
  wietplantages te bezoeken om voorbereidingen te treffen om ook in
  die branche containers af te zenden. Wij hebben foto’s dat zij op
  een grote berg van die blaadjes zit. Daar vertelt zij lachend over.
  Zij was dus op meerdere trajecten bezig, niet alleen op het
  cocanetraject.
  De voorzitter:
  Zij is in Rome aangehouden, na een undercover-operatie van de
  DEA. U zegt dat zij contacten had met de DEA. Dan zou het toch,
  naar hetgeen wij hier allemaal hebben gehoord, regel zijn geweest
  dat zij er zogenaamd tussenuit was getrokken?
  De heer Snijders:
  De vraag is echter of zij er bewust voor heeft gekozen. De DEA
  werkte al met een undercover in deze operatie. Wij hebben later
  vast moeten stellen dat de Nederlandse DEA niets wist. Wij werden
  de dag voor de aanhouding wel getipt dat zij zou worden
  aangehouden.
  De voorzitter:
  U bedoelt de liaison van de DEA in Nederland.
  De heer Snijders:
  Ja. Men was verbolgen dat men niets van die zaak wist. Dat is
  redelijk goed geheim gehouden. Die tip werd echter niet voor niets
  gegeven, want de DEA was ervan op de hoogte dat wij een onderzoek
  naar haar hadden lopen. Zij waren erbij gebaat dat wij ook
  maatregelen zouden treffen op het moment dat zij zou worden
  aangehouden. Dat is ook gebeurd. Op dat moment verbleef ik in
  Venezuela met de rechter-commissaris. Van daaruit hebben wij
  diverse opdrachten uitgezet om op alle locaties die een rol
  speelden in die zaak, invallen te plegen om in ieder geval
  bewijsmiddelen veilig te stellen.
  De voorzitter:
  Toen wilde u haar eventueel ook nog in Nederland aanhouden of
  uitgeleverd krijgen?
  De heer Snijders:
  Die beslissing lag er al. De opdracht van het Hof Den Haag om
  getuigen te horen in Venezuela doorkruiste deze beslissing. Ik heb
  later van de Italiaanse counterpart mogen vernemen dat zij wisten
  dat wij tot aanhouding zouden overgaan. Men wilde dus het risico
  niet lopen dat zij naar Nederland af zou reizen. Dat was zij wel
  van plan.
  De voorzitter:
  Toen ze in Itali, in Rome is aangehouden, ging u daar toen
  spoorslags naartoe?
  De heer Snijders:
  Wij zijn daar direct heengegaan, razend nieuwsgierig, maar ook
  boos, omdat wij deze boot hadden gemist. Wij hebben namelijk een
  jaar lang allerlei fruitboten van Nederland bekoekeloerd die in de
  haven van Rotterdam binnenkwamen. Het was nogal eens mis. Uit de
  gesprekken die zij voerde, de tapgesprekken – toen was tappen de
  klassieke methode – merkten wij dat er veel communicatie was tussen
  haar, de Colombiaanse en Italiaanse onderwereld. Zij had met name
  veel contacten met de Siciliaanse mafia. Wij zijn erheen gegaan en
  hebben de Italianen kenbaar gemaakt dat wij een uitleveringsverzoek
  hadden gedaan. Parallel met ons bezoek was het verzoek die kant op
  gestuurd. Daar was men wat ongelukkig mee, want dat zou het
  onderzoek naar haar kunnen belemmeren. Toen hadden wij al vernomen
  dat zij waarschijnlijk zou meewerken. Dat was echter nog niet
  zeker. Wij hebben haar toen niet gezien, maar hebben daar wel
  gesprekken gevoerd. In mijn herinnering zijn wij daarna teruggegaan
  naar Nederland.
  De voorzitter:
  Over welke datum spreken wij nu?
  De heer Snijders:
  Medio oktober. Ik ben er van 3 tot 7 oktober 1992 geweest.
  De heer Rabbae:
  Wie zijn “wij”?
  De heer Snijders:
  Ik heb bij die gelegenheid de CID-officier meegenomen. Nee, hij
  is de tweede keer meegeweest. Toen zijn iemand van de CRI en twee
  rechercheurs meegegaan. Dat waren mensen die leiding gaven aan het
  onderzoek in Nederland.
  De voorzitter:
  Heeft u toen aangeboden om een deal af te sluiten?
  De heer Snijders:
  Nog niet. Het werd ons ondertussen duidelijk dat zij in een
  gigantische zaak betrokken was. Ik ben toen naar de
  advocaat-generaal in Den Haag gegaan, waarmee ik dit traject deed.
  Het was toen al gewoonte dat een advocaat-generaal meeliep in een
  onderzoek, omdat die zaken een forse omvang hadden en men het niet
  prettig vond in appel met massale dossiers geconfronteerd te
  worden. Ik heb toen gezegd dat het wel eens prettig zou zijn als
  wij een deal met deze dame konden sluiten, gelet op de
  informatiepositie die zij moet hebben gehad in de tijd dat zij in
  Nederland verbleef. Daar heb ik toestemming voor gekregen van de
  toenmalige hoofdofficier, de heer De Haas in Rotterdam. Wij zijn
  toen naar de betrokken procureur-generaal gegaan, de heer Kalthoff.
  Die heeft ons verhaal aangehoord en zei: ga maar sonderen wat de
  mogelijkheden zijn. Ik moet daar bij vermelden dat ik toen heel
  nadrukkelijk aan de procureur-generaal heb gevraagd om geen contact
  op te nemen met het departement en de minister. Mij was namelijk
  gebleken dat er rond de minister of op het departement wat
  gemakkelijk werd gepraat over dingen die in het opsporingsveld
  gebeuren.
  De voorzitter:
  Een procureur-generaal kan toch nooit accepteren dat een
  zaaksofficier langs komt en zegt: vertel het maar niet aan de
  minister?
  De heer Snijders:
  Er was nog geen deal.
  De voorzitter:
  Maar het was een voornemen dat in een deal zou kunnen
  uitlopen.
  De heer Snijders:
  Ik zou eerst gaan uitzoeken of men bereid was tot een deal. Met
  die informatie zou ik terugkomen en dan zou het volgens de normale
  procedure wel degelijk naar de minister zijn gegaan.
  De voorzitter:
  Is het toch niet vreemd dat u expliciet vraagt om het niet aan
  de minister te vertellen? Zo hoort die man helemaal niets.
  De heer Snijders:
  Dat was toen niet de beleefwereld waarin ik verkeerde. Ik keek
  gewoon naar de regeling “deals met criminelen”. Pas wanneer er
  afspraken moeten worden gemaakt, zet je het verhaal op papier en
  leg je het als voorstel neer bij de minister. Anders ga je er niet
  aan beginnen. Met dat voorbehoud zijn wij ook richting Rome gegaan.
  Wij zouden eerst kijken wat kon.
  De heer De Graaf:
  De heer Kalthoff had daar begrip voor?
  De heer Snijders:
  Ik kon hem informatie aanreiken, waaruit bleek…
  De voorzitter:
  Wat was er daarvoor dan gelekt?
  De heer Snijders:
  Ik kwam erachter dat mensen spraken over strafzaken die bij mij
  in behandeling waren.
  De voorzitter:
  Waar deed men dat dan?
  De heer Snijders:
  In de kring van de adviseurs van de minister.
  De voorzitter:
  Er werd volgens u gelekt.
  De heer Snijders:
  Er werd over die zaak gesproken en dat vond ik onwenselijk,
  omdat als heel specifieke informatie buiten het departement
  besproken werd, informanten, getuigen in mijn ogen reel gevaar
  konden lopen. Ik heb dat de procureur-generaal uitgelegd en die had
  er geen enkel probleem mee.
  De heer Rabbae:
  Bestond in het geval van Bettine Martens dat gevaar ook? Als er
  gelekt zou worden welk gevaar zou uw initiatief dan lopen?
  De heer Snijders:
  Het had geen zin om een heel traject door te lopen als Martens
  helemaal niet wilde.
  De voorzitter:
  U bent een tweede keer teruggegaan.
  De heer Snijders:
  Correct. Ondertussen was ons rogatoire verzoek om haar te mogen
  bezoeken in behandeling genomen. Bij die gelegenheid heeft de
  CID-officier Van der Hoeven heel nadrukkelijk met de leiding van
  het parket in Rome gesproken over de problemen. De Italianen hebben
  wel een kroongetuigeregeling en wilden haar als zodanig gebruiken.
  Alleen is het nadeel van die regeling dat er niet in is voorzien
  dat verzoeken van het buitenland om iemand uit te leveren omdat het
  een Nederlandse onderdaan is, kunnen worden gepareerd. Het is een
  beslissing op regeringsniveau. Maar de Italiaanse justitile
  autoriteiten kunnen het verzoek eigenlijk niet met goed fatsoen
  naast zich neerleggen. Dat is een dilemma.
  De voorzitter:
  Heeft u zelf besloten om te zeggen: om uitlevering zal niet
  meer worden gevraagd?
  De heer Snijders:
  Neen, dat was een stap verder. Tijdens de gesprekken werd ons
  ineens duidelijk dat wij haar mochten zien. Dat betekent dat het
  verzoek was ingewilligd. Wij hebben aan de rechter-commissaris, de
  onderzoeksrechter aldaar, kenbaar gemaakt waarom wij daar in eerste
  instantie waren. Toen werd ons te verstaan gegeven dat Martens had
  besloten om met de Italiaanse autoriteiten mee te werken. Dus wij
  hebben met haar niet meer hoeven praten over: kunnen wij met u
  afspraken maken?
  De voorzitter:
  Daar was u wel voor geweest?
  De heer Snijders:
  Zij was ons voor.
  De voorzitter:
  Zij was u voor. Maar was u ervoor om met haar een soort
  kroongetuigeregeling af te spreken?
  De heer Snijders:
  Ik was bereid, gelet op haar heel sterke informatiepositie, te
  onderzoeken wat de mogelijkheden waren.
  De voorzitter:
  Toen die mogelijkheid niet meer open was, wat heeft u toen
  gedaan om zoveel mogelijk informatie te krijgen?
  De heer Snijders:
  Wij hebben – daar heb ik mijn rechercheurs en een paar tolken
  mee opgezadeld – een kleine duizend vragen opgesteld die in de
  volle breedte van verschillende Nederlandse onderzoeken aan de orde
  zijn gekomen. Wij hebben daar bij elkaar een dag of tien, twaalf
  continu in verhoor gezeten waarbij zij aan de lopende band
  informatie heeft geproduceerd. Het opvallende daarbij was dat als
  zij haperde en onwillig was – wat ik mij kan voorstellen want
  iedereen zat aan haar te trekken, zij maakte ook heel duidelijk dat
  wij niet de enigen waren met wie zij sprak – zo’n onderzoeksrechter
  kribbig werd. Hij gaf te kennen dat als de verdachte niet
  meewerkte, dat consequenties kon hebben voor de straf. In een heel
  kort voorprocesje is zij uiteindelijk afgestraft met 4 jaar en in
  hoger beroep met 3,5 jaar. Maar als zij maar iets van
  weigerachtigheid vertoonde, liep zij het risico dat de straf
  navenant omhoog zou kunnen gaan. En er wordt daar gewerkt in een
  bandbreedte van 40 jaar tot 4 jaar. In die range moet u het
  zien.
  De voorzitter:
  Heeft u haar toen nog gezegd: u wordt in Nederland niet meer
  vervolgd?
  De heer Snijders:
  Wij hebben eerst een ander onderzoek gedaan. Ik heb in de
  voorgesprekken met de commissie aangegeven dat wij daarvan afzagen,
  maar er zit nog iets tussen. Wij hebben toen onderzocht of zij
  bereid was – dat kan alleen op verzoek van de verdachte zelf – om
  haar strafzaak die in Nederland liep over te doen aan de Italianen
  en het onderzoek daar synchroon met het Italiaanse onderzoek te
  laten plaatsvinden.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u een strafzaak overdoen?
  De heer Snijders:
  Dan kan. Via het Europese Verdrag is die mogelijkheid aanwezig.
  Daarbij moet nadrukkelijk de instemming van de Nederlandse
  onderdaan worden verkregen. Dan kunnen wij zo’n zaak overdragen aan
  de Italiaanse autoriteiten. Daar was zij toe bereid. Maar terwijl
  wij met dat proces bezig waren, bereikte mij het bericht dat
  Bettine Martens al was afgestraft met 3,5 jaar. Die zaak is
  namelijk versneld, omdat de Italiaanse autoriteiten vaart wilden
  zetten in het proces tegen de medeverdachten. Ik heb mij laten
  vertellen dat zo’n 180 mensen min of meer binnen die operatie zijn
  aangehouden. Toen hadden wij dus een dilemma: wat nu? Ik ben toen
  in discussie geraakt met advocaat-generaal Myjer over dit punt. Ik
  ging ervan uit dat het Italiaanse deel zeer past op het Nederlandse
  deel. Er zaten misschien wat dingetjes in. Het witwas-traject zat
  er bij ons niet in. Maar de handel in verdovende middelen zat er
  wel degelijk in. Dus de vraag was of dat in Nederland nog tot een
  redelijke strafvervolging zou kunnen leiden. Toen hebben wij heel
  bewust het mondiale belang laten meewegen: haar rol in de
  procedures in Itali was zo zwaar, dat wij haar een kennisgeving van
  niet-verdere-vervolging hebben gestuurd, voorwaardelijk. Daarbij
  gold de nadrukkelijke restrictie dat zij te allen tijde – op
  aanwijzing van de zaaksofficier, dat was ik – mee zou werken aan
  elke vorm van onderzoek die wij nodig achtten, zolang zij
  beschikbaar was voor de Italiaanse justitie. Als ik het terugreken,
  is zij beschikbaar geweest tot april van dit jaar. Ik heb moeten
  vaststellen dat er een ware club van rogatoire commissies die kant
  op is gegaan om haar dingen te vragen naar aanleiding van
  onderzoeken die toen in Nederland liepen.
  De voorzitter:
  Dat niet vervolgen, is dat besproken met het ministerie?
  De heer Snijders:
  Ik denk niet dat het is besproken met de minister. Wij zagen
  het als een proces dat tot de prudentie van het openbaar ministerie
  behoorde.
  De voorzitter:
  Kunt u zeggen dat u materieel toch een soort kroongetuige-deal
  heeft gesloten?
  De heer Snijders:
  Zou kunnen. Maar wij konden niet anders.
  De voorzitter:
  U kon niet anders.
  De heer Snijders:
  Neen. Ik kon niet echt goed verzinnen wat ik ermee zou bereiken
  als ik dat uitleveringsverzoek op dat moment willens en wetens zou
  doorzetten. De effecten daarvan zijn ook merkbaar geweest. Er is n
  land geweest dat het niet deed, dat het uitleveringsverzoek heel
  nadrukkelijk handhaafde. Dat is ook behandeld door de Italiaanse
  autoriteiten.
  De voorzitter:
  Welk land was dat?
  De heer Snijders:
  Spanje. Dat is nadrukkelijk behandeld door de gerechtelijke
  autoriteiten. Zij hebben het uitleveringsverzoek toegestaan. Dat
  betekent dat men eigenlijk verplicht was tot uitlevering aan
  Spanje. Het betrof het aanwezig hebben van 55 gram cocane. Dan moet
  u zich voorstellen wat voor een rare situatie dat is. De
  kroongetuigeregeling in Itali voorzag dat niet.
  De voorzitter:
  Nu is zij weg.
  De heer Snijders:
  Ik heb mij laten informeren dat zij vrij abrupt door de
  Italiaanse justitie is afgevoerd. Ik weet niet wat daarvan de
  oorzaak is geweest, maar het wordt niet uitgesloten dat men niet om
  dat verzoek om uitlevering heen kon. En er was een serieuze
  dreiging in haar richting dat wanneer zij naar Spanje zou gaan, zij
  geliquideerd zou worden. De zaak zou daar tot niets leiden. Toen
  heeft de Italiaanse justitie ervoor gekozen om haar la minute af te
  voeren. Zij heeft toen een andere identiteit gekregen.
  De voorzitter:
  Die ene verdachte in die Teerton-zaak die is aangehouden,
  hoeveel heeft die gekregen?
  De heer Snijders:
  12 jaar.
  De voorzitter:
  Is het dan niet onrechtvaardig dat zij er met 3,5 jaar van af
  komt, terwijl zij een veel grotere rol speelt? Dat is toch exact
  het dilemma van die kroongetuigeregeling?
  De heer Snijders:
  Ja, dat ben ik met u eens. De vraag is in hoeverre je dat moet
  doen. Ik denk dat het voor justitie, voor mezelf wel prettig is dat
  ik mij niet op het moeilijke terrein van uitlokking of informanten
  hoef te bewegen. Stel dat ik een netwerk kan oprollen en mensen
  zitten, voor de voorgeleiding, aan tafel. Als ik dan kan mededelen
  “u hoeft niet te antwoorden en als u wilt meewerken, hebben wij
  deze regeling voor u”, dan zitten daar toch wel wat voordelen aan.
  Het is dan een keuze van de verdachte zelf om mee te werken. Het
  nadeel is echter – daarvan ben ik mij erg bewust geworden, dat zie
  je ook in Itali – dat ontzettend veel mensen die rond de
  kroongetuige leven op een gegeven moment geliquideerd worden door
  het milieu. Op die manier probeert men de kroongetuige onder druk
  te zetten om terug te treden uit het proces waarin deze getreden
  is.
  De voorzitter:
  Is zoiets in Nederland een denkbaar werkbaar systeem?
  De heer Snijders:
  Het zou kunnen werken. Maar er zitten wat haken en ogen aan in
  de sfeer die ik zojuist schetste. Dat risico neem je dan als
  Nederlandse overheid. De vraag is of je dat moet doen.
  De voorzitter:
  En de morele afweging dat een grotere boef voor veel minder
  wegkomt? Is dat niet precies hetzelfde als: de ene infiltrant die
  uit concurrentieoverwegingen zijn concurrerende bende op kan laten
  blazen? Is dat veel anders?
  De heer Snijders:
  Het zijn keuzes die criminelen onderling maken. Als wij in
  Nederland besluiten tot een kroongetuigeregeling, hebben wij die
  morele afweging al van tevoren gemaakt. Die consequentie zit dan
  ingebakken.
  De heer Rabbae:
  Zou je dan in Nederland het strafsysteem moeten wijzigen?
  De heer Snijders:
  Ik denk dat de sancties aanmerkelijk omhoog moeten. Dan ga ik
  even uit van de verklaring van Martens. Zij zegt: in Nederland zou
  ik nooit n woord verklaard hebben, ik zou mijn leven niet zeker
  zijn geweest in het Nederlandse stelsel van het
  gevangeniswezen.
  De voorzitter:
  Dus wij moeten eerst de straffen verhogen en dan de
  kroongetuigeregeling…
  De heer Snijders:
  Je moet wat te bieden hebben. Wanneer de straffen laag zijn,
  zal men er niet op ingaan.
  De voorzitter:
  Werken wij om die reden veel met burgerinfiltranten?
  De heer Snijders:
  Of wij veel werken met burgerinfiltranten weet ik niet. Het is
  een manier van opsporen.
  De voorzitter:
  Wat is uw oordeel over de methode van opsporing die wij nu al
  dagen bespreken?
  De heer Snijders:
  Ik denk dat u het in drien moet splitsen: de burgerinfiltrant
  niet-crimineel, de criminele burgerinfiltrant en de politionele
  infiltratie. De burgerinfiltrant kun je, gelet op de kwaliteit van
  bepaalde mensen, niet missen in de wereld van het bankwezen, de
  financile wereld. Daar zijn echt specialisten voor nodig. Zolang
  wij die niet zelf hebben, zul je daar iets moeten zoeken. Ik denk
  dat je dan in de regel te maken hebt met mensen die geen criminele
  achtergrond hebben. Het inzetten daarvan moet je zorgvuldig
  afwegen. Dat is de andere kant van de zaak. Op het inzetten van
  criminele infiltranten ben ik zelf helemaal teruggekomen.
  De voorzitter:
  Sinds wanneer?
  De heer Snijders:
  Het gaat dan om de methodiek van werken. Wij zitten dan toch
  veel in de drugswereld. De club die de partij verdovende middelen
  financiert, zal bij het mislukken de lijn afgaan, zoals wij dat
  noemen. Dan lopen ze iedereen langs: van de inpakker tot de
  ontvanger. Dan wordt tegen iedereen gezegd: alsjeblieft, dit is
  jouw rekening of je er wel of niet iets mee te maken hebt. Dat is
  een Colombiaanse manier van werken. Dat heb ik zelf kunnen
  vaststellen. Men presenteert de rekening, het verlies van de
  partij, gewoon bij de mensen die in de keten een rol hebben
  gespeeld. Dat betekent dat je de persoon die voor jou ergens in de
  keten een rol speelt eruit moet kunnen halen. Anders moet je de
  rekening betalen die wordt gepresenteerd. Dat zou de consequentie
  zijn. Nou, laat het dan maar varen, kies dan voor de infiltratie
  door politiemensen. Zij hebben een andere identiteit. Die kun je
  ertussen brengen, die kun je er ook tussenuit halen als dat nodig
  is. Bij alle infiltratievormen zul je eerst de randvoorwaarden
  moeten invullen. Dat is er wat mij betreft maar n. Je verzint de
  casus of de methode en de eerste vraag die je moet stellen is: het
  gaat fout, wat gebeurt er dan met onze informant? Als je die vraag
  goed beantwoordt, heb ik geen moeite met burgerinfiltratie in de
  financile bovenwereld en geen problemen met
  politie-infiltratie.
  De voorzitter:
  Dus in de derde categorie waarmee wij te maken hebben gehad, de
  criminele informant/infiltrant die meehelpt om drugs binnen te
  brengen, ziet u niets meer?
  De heer Snijders:
  Ik denk dat die te herkenbaar wordt in het milieu. Je kunt
  namelijk niet om die mensen heen. Iemand laten groeien, betekent
  ook dat het milieu niet om hem heen kan. Dat is het probleem.
  De heer De Graaf:
  Daarmee weet men nog niet dat hij de informant is.
  De heer Snijders:
  Neen, dat zeg ik ook niet. Maar het milieu kent wel bepaalde
  mensen in het milieu bij wie ze met een boodschap thuis kunnen
  komen: kun jij dat voor ons regelen?
  De heer De Graaf:
  Zo iemand kan na gedane zaken niet meer verdwijnen. Is dat wat
  u uiteindelijk zegt?
  De heer Snijders:
  Niet direct. Of je moet hem er helemaal uit trekken. Dan moet
  hij ook totaal vertrekken. Die consequentie kun je ook trekken.
  Maar laat je hem zitten, dan loop je het risico dat hij wordt
  aangesproken op zijn capaciteiten, zijn kwaliteiten.
  De heer Vos:
  U heeft het over de burgerinfiltranten. Rekent u daar ook de
  burgerinformanten onder?
  De heer Snijders:
  Neen. Puur mensen die actief bezig zijn in opdracht van ons. Zo
  wil ik een infiltrant zien. Het begrip is wat eng aan het worden.
  Zo gauw men een beetje sturing aanbrengt, praten wij over
  infiltranten. Ik denk dat die discussie pas na deze enqute mogelijk
  kan worden afgerond. Maar ik heb geen moeite met burgers die een
  tip neerleggen bij de politie.
  De heer Vos:
  Mogen het ook criminele informanten zijn die bij uw CID
  informatie komen brengen?
  De heer Snijders:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar louter passief dus.
  De heer Snijders:
  Passief, ja.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil even stilstaan bij die criminele infiltranten. Is een
  consequentie van uw opmerking dat de criminele organisaties niet om
  iemand heen kunnen, dat een succesvolle criminele infiltrant
  eigenlijk per definitie niet voor de politie is te regisseren?
  De heer Snijders:
  Het hangt ervan af wat je met hem afspreekt. Maar ik moet
  vaststellen dat er in de trajecten die ik heb bekeken, te vaak
  momenten zijn dat de man of vrouw in kwestie bepaalt wat er
  gebeurt. Zij hadden althans invloed op het proces. Ik denk dat dit
  absoluut niet mogelijk moet zijn. Dan heb je geen strakke sturing
  meer.
  De voorzitter:
  Aan welke elementen van de doorleveringstrajecten die wij nu
  bespreken, denkt u dan?
  De heer Snijders:
  Ik wil het wat breed houden. Er is een keten van handelingen
  van mensen. Er worden auto’s gebruikt, er worden loodsen gebruikt.
  Soms werden de voorwaarden gesteld vanuit het milieu: wij willen
  dit of dat. Ik kan daar niet dieper op ingaan. Maar dan werd
  feitelijk vastgesteld dat vanuit het milieu, de groepering waarop
  gedraaid werd, heel nadrukkelijk werd gezegd: wij willen dit of wij
  willen die. Dat is opgevolgd.
  De voorzitter:
  Door de politie.
  De heer Snijders:
  Door de politie. Dat bracht de informant zo kort op dat stuk
  van het traject dat je hoe dan ook op dat moment niet kon
  ingrijpen.
  De voorzitter:
  Zegt u nu dat in het IRT-traject in feite de informant de regie
  had?
  De heer Snijders:
  Dat zeg ik niet. Als ik er goed naar kijk, neig ik ernaar te
  zeggen dat er een omslagpunt is geweest en dat de informanten – ik
  spreek in het meervoud, want voor zover ik heb kunnen vaststellen,
  gaat het om meerdere informanten – ons aanstuurden. Laat ik
  volstaan met de kanttekening dat wij niet altijd de regie
  hadden.
  De voorzitter:
  Ik kom er nog op terug hoe u dat precies vaststelt. U moet toch
  iets preciezer zijn. Wat bedoelt u als u zegt: wij zijn de sturing
  kwijtgeraakt?
  De heer Snijders:
  Op het moment dat de informant zegt dat hij het op een bepaalde
  manier wil hebben – ik laat even in het midden hoe, want dan zitten
  wij erg kort op de trajecten en de handelingen die hij pleegt – is
  het al foute boel. Hij mag geen invloed hebben op de
  gebeurtenissen.
  De voorzitter:
  Mag er ook niet door informanten crimineel geld gegeven worden
  om auto’s of apparatuur te kopen of loodsen te huren?
  De heer Snijders:
  Het hangt ervan af wat voor afspraken je hebt gemaakt met de
  informant. Ik zou die afspraken echter niet maken.
  De voorzitter:
  U zou het niet doen?
  De heer Snijders:
  Nee, zeker niet. Je hebt namelijk geen enkel idee van wat er
  aan geld omgaat. Ik zit ook gewoon te plussen en te minnen om te
  zien over wat voor omzetten wij praten. Als ik kijk naar de
  inkoopzijde, dan is het 600 per kilo plus 400 voor transportkosten.
  Dat is 1000. Bij tussenhandelaren van hasj of wiet is het 2000 per
  kilo. Ik dacht eerst dat het ging om 150 ton, maar ik hoorde
  vanochtend getallen noemen van 293 ton. Dat is de totale omzet. Dan
  kunt u zich voorstellen om wat voor gigantische bedragen ik praat,
  die op dat moment in dat spel een rol spelen. Daar plukt iedereen
  zijn stukje van, maar in het traject van inkoop tot tussenmarkt,
  dus tot die prijs van 2000, praten wij toch over een bedrag van
  1000 per kilo. Ga dat maar eens vermenigvuldigen. Dat bedrag
  rouleert ergens tussen. Het zit als winst bij criminelen. Het zit
  ergens in de transportonderdelen. Het zit ergens in de import of de
  douanerechten. Die douanerechten zijn overigens een fooi vergeleken
  bij de bedragen die hier een rol spelen.
  De voorzitter:
  Als wij spreken over 45 ton, die er volgens de laatste telling
  doorheen is gegaan, waar praten wij dan over?
  De heer Snijders:
  Dat is koffiedik kijken. Het is mij bekend dat informanten zo’n
  8 mln. bruto hebben verdiend.
  De voorzitter:
  Betekenen die grote bedragen dat zij de zaak in feite gerund
  hebben?
  De heer Snijders:
  Dat waren in ieder geval de revenuen en zij hadden er erg veel
  belang bij dat het zo ging als zij wensten. Dat hebben wij bij die
  informant ook vast kunnen stellen.
  De voorzitter:
  U kon dat benvloeden.
  De heer Snijders:
  Hij benvloedde dat. Althans hij heeft dingen gedaan, waarvan ik
  zeg: dat is een sturing die daar niet hoort.
  De voorzitter:
  Kunt u iets specifieker zijn?
  De heer Snijders:
  Nee, want dan zit ik bovenop de man zelf.
  De heer Koekkoek:
  Is een element dat de informant bij de CID komt en zegt: mijn
  identiteit mag niet bij een ander korps, bijvoorbeeld Amsterdam,
  bekend worden? Of vindt u dat van ondergeschikt belang?
  De heer Snijders:
  Dat is van ondergeschikt belang.
  De voorzitter:
  Het werkelijke belang is dat gezegd wordt wat hij moet gaan
  doen, wat hij moet invoeren en of hij gebruik moet gaan maken van
  fake-bedrijven.
  De heer Snijders:
  Men kan in een dwangpositie worden geplaatst door de informant,
  omdat hij zei: ik moet nog even dit of ik moet nog even dat. Als je
  deze man of vrouw goed in de hand hebt, moet hij of zij echter
  niets, want dan bepalen wij dat wel.
  De voorzitter:
  Denkt u dat het criminele milieu al lang wist hoe ons
  Nederlandse systeem werkt?
  De heer Snijders:
  Ik kan mij niet aan die indruk onttrekken. Ik heb vast kunnen
  stellen dat een klein koppel – op een gegeven moment liet iemand
  het woord “koningskoppel” vallen; dat zijn de heren die hiervoor
  gehoord zijn -…
  De voorzitter:
  De heren Van Vondel en Langendoen.
  De heer Snijders:
  Ja. Die hadden dusdanige informatieposities in de Nederlandse
  netwerken, dat ik mij afvroeg hoe zij op konden treden, zonder dat
  hun informant in gevaar zou komen. Het lag zo breed – ik heb met
  verbazing bepaalde documenten gelezen – dat ik mij afvroeg hoe het
  mogelijk was.
  De voorzitter:
  De heer Van Vondel heeft hier verklaard dat hij veel
  informanten had.
  De heer Snijders:
  Hij telefoneerde veel, heb ik begrepen. Dat is overigens
  volstrekt tegen de code in, want een gesprek moet met zijn tween
  plaatsvinden. Wij hebben de informanten overigens nooit terug
  kunnen vinden. Er zijn wel discussies geweest over de vraag wie nu
  wie was. De chef CID had van mij de opdracht om heel nadrukkelijk
  te toetsen wie iedereen was, want – dat was ook een afspraak van
  het parket – het verleden moest daar niet meer naar binnen. Hij
  moest dus iets hebben om te controleren. Dat heeft hij niet gehad
  tot 15 februari van dit jaar.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even terug naar het meer algemene gedeelte. U heeft
  de getuigenverklaringen van vanmorgen gehoord. Op een bepaald
  moment zei de heer Van Vondel: ik heb 30 informanten en ik doe dat
  door de telefoon. Zegt u nu dat hij in feite te veel informanten
  had?
  De heer Snijders:
  Die informanten waren toppers – dat moet helder zijn – want
  anders kon men al die informatie niet hebben. Dat kan feitelijk
  worden vastgesteld aan de hand van de documenten die ik voor handen
  had. Dat is overigens een fragment van wat er moet zijn. Ik zal de
  herkomst van die documenten ook geven: die kwamen uit de kluis van
  een van de korpschefs, de heer Van den Berg, die de desbetreffende
  documenten heeft overhandigd aan de chef CID in het kader van een
  bedreiging…
  De voorzitter:
  De nieuwe chef CID, de heer Woest, de opvolger van de heer
  Langendoen.
  De heer Snijders:
  Dat is correct. Die documenten, waarvan ik niet vast heb kunnen
  stellen of zij iets met die bedreiging van doen hadden…
  De voorzitter:
  Bedreiging ten opzichte van informanten of politiemensen?
  De heer Snijders:
  Ja. Ik heb niets in die stukken kunnen vinden. Wat ik wel zag
  in die stapel, is dat men in zes of zeven netwerken
  informatieposities had. Daar stond erg vaak de codering van de heer
  Van Vondel boven en soms die van de heer Langendoen. Als dit soort
  informanten op die manier worden gerund, snap ik er niets meer
  van.
  De voorzitter:
  Toen u dat zag, vroeg u toen aan de heer Van den Berg, de
  vice-korpschef van Kennemerland: wat is dit, wat weet u
  daarvan?
  De heer Snijders:
  Nee. U moet het in de tijd plaatsen.
  De voorzitter:
  Dat moeten wij aldoor.
  De heer Snijders:
  Er speelden heel veel dingen tegelijk. U moet zich realiseren
  dat ik er tot 15 februari 1995 geen notie van had. Er is een maand
  of drie, vier gebakkeleid met de heer Langendoen om te komen met de
  codes van de informanten en de namen voor de chef CID, zodat hij
  kon toetsen of er…
  De voorzitter:
  De heer Langendoen heeft hier juist gezegd dat was afgesproken
  dat de heer Woest niet belast moest worden met de oude
  dossiers.
  De heer Snijders:
  Ik zou ook niet belast worden met de oude dossiers. Het is
  echter vervelend als mensen bellen en roepen dat zij van plan zijn
  om de korpsleiding van Haarlem ondersteboven te schieten. Dan is
  toch het moment aangebroken om je af te gaan vragen wat er speelt.
  Ik wist toen nog niets, maar de gesprekken die later zijn gevoerd,
  wezen uit dat men eigenlijk doorging. De invulling van die papieren
  is in maart of april gebeurd, omdat alles tegelijk gebeurde. Er
  liepen wat rijksrecherche-onderzoeken. Ik ben naar Rotterdam
  gegaan. Er is voor een co-produktie met collega De Groot gekozen
  voor dat onderzoek van de rijksrecherche om te kijken wat wij
  konden doen. In het gesprek met de rijksrecherche kwamen wij niet
  verder, want de mannen hadden geen CID-status. Toen hebben wij ter
  plekke besloten om hen de CID-status te verschaffen en dat alle
  boeken open zouden gaan, zodat zij konden onderzoeken wat er gaande
  is. Daarna zouden wij dan bekijken wat wij ermee zouden doen, met
  alle risico’s van dien, want de 00-informatie komt dan ook tot deze
  mensen. Zij kunnen daar niets mee doen, maar ze zouden het wel in
  kaart kunnen brengen.
  De voorzitter:
  In het Rotterdamse traject werd dezelfde methodiek toegepast,
  ook vanuit Haarlem.
  De heer Snijders:
  Achteraf moet ik vaststellen dat het ongeveer dezelfde
  methodiek was.
  De voorzitter:
  Ook in andere zaken bleek dat het geval te zijn, maar daar wist
  u niets van?
  De heer Snijders:
  Dat klopt. Los van mijn eigen bevindingen en de gesprekken die
  daarover werden gevoerd, ook met mijn eigen parketleiding, bleek
  achteraf in Amsterdam eenzelfde soort verhaal op gang gekomen te
  zijn. De heer Teeven liep ook tegen allerlei transportjes aan die
  hij niet kon verklaren. Dat bleek achteraf het Gooi- en
  Vechtstreekgebeuren te zijn. Toen heb ik begrepen dat mijn
  hoofdofficier heeft voorgesteld het factfinding-onderzoek te laten
  verrichten door de heer Monster, plaatsvervangend hoofdofficier in
  Haarlem. Dat is meen ik overruled door het college van PG’s of door
  de voorzitter. Die heeft gezegd: gelet op wat ik in Amsterdam heeft
  gehoord, doen wij alles bij elkaar en gaan nu een onderzoek
  doen.
  De voorzitter:
  Ik ga weer even terug naar de informatie die uit de kluis van
  de heer Van den Berg kwam.
  De heer Snijders:
  Die zei mij eerst helemaal niets.
  De voorzitter:
  Dat was voor april van dit jaar?
  De heer Snijders:
  Daar heb ik eerst niet eens naar gekeken.
  De voorzitter:
  Laten wij het even chronologisch bekijken.
  De heer Snijders:
  Op een gegeven moment gebeurde er iets in de bedreigende sfeer
  en zijn er verbindingen met Rotterdam. Mijn chef CID attendeerde
  mij op het feit dat hij wat schijfjes in een kluis had gedaan,
  waarop een codenaam stond van iemand, die mogelijk iets te maken
  zou kunnen hebben met het Rotterdamse traject. Die schijfjes zijn
  daarin terecht gekomen na lang aandringen van Woest en Van den
  Berg, die de moeite genomen heeft om tegen Langendoen te zeggen:
  kom op met die informatie. Dat betrof informatie over het IRT plus
  de informanten die daarin een rol zouden spelen. Die schijfjes zijn
  toen in de kluis gelegd van de CID-Kennemerland, zodat de chef CID
  Woest, die op dat moment in functie was, die toets kon
  uitvoeren.
  De voorzitter:
  Voordien was niet duidelijk wie de informanten geweest
  waren?
  De heer Snijders:
  Nee, en toen ook nog niet. Hij sloeg aan op een codenaam. Die
  stond op een floppy. Ondertussen had de chef CID mij meegedeeld dat
  het niet de bedoeling was dat ik kennis zou nemen van de inhoud van
  de floppy’s.
  De voorzitter:
  Dat was toch afgesproken. In de vorige verhoren hebben wij
  gehoord dat de zaak moest worden afgesloten.
  De heer Snijders:
  Dat wist ik echter niet. Ik hoorde op dat moment dat mijn
  unithoofd had afgesproken dat ik daar geen zicht op zou
  hebben.
  De voorzitter:
  Wie was dat unithoofd ?
  De heer Snijders:
  De heer Van der Veen.
  De voorzitter:
  Die was daarvoor toch IRT-officier?
  De heer Snijders:
  Ver daarvoor, ja. Hij was in ieder geval op de hoogte van de
  namen van de informanten. Dat nam ik althans aan. Omdat ik niet
  zeker wist wat de rol was van de informant heb ik twee telefoontjes
  gepleegd. En met mevrouw Kuitert.
  De voorzitter:
  De oude CID-officier.
  De heer Snijders:
  Ja. Ik heb gevraagd of die codenaam haar iets zei. Dat was niet
  het geval. Toen heb ik gevraagd of zij het traject Rotterdam kende.
  Daar had zij vaag iets van gehoord. Verder heb ik gevraagd of zij
  wist wat een politieman daar voor rol in had. Dat wist zij niet.
  Zij deelde mij wel mee dat die politieman een rol had in iets
  anders. Dat was voor mij helder. Toen heb ik die vraag aan mijn
  unithoofd gesteld, ook telefonisch, en gevraagd om wie het ging. Ik
  heb ook de naam gegeven van de informant, want die had ik op een
  blaadje. Hij kende de codenaam en de naam van de informant niet.
  Hij zei althans dat ze hem niets zeiden. Toen pas ben ik naar
  Rotterdam gegaan en ben ik met De Groot in de slag gegaan en heb
  gevraagd wat wij nu moesten met dit verhaal. Want van wie is
  hij?
  De voorzitter:
  Toen merkte u dat er iemand gerund werd door Haarlem, waarvan u
  niets wist.
  De heer Snijders:
  Inderdaad. Later hebben wij er een discussie over gevoerd in
  het kader van de aanmeldingen. Wat melden wij aan? Mijn standpunt
  was dat dit gewoon een frontstore was. Dat was niet het standpunt
  van mijn unithoofd. Je kunt daarover van mening verschillen. Ook de
  hoofdofficieren verschilden van mening over de vraag wie nu
  verantwoordelijk was voor wat. De Groot en ik hebben toen besloten
  dat het nu niet uitmaakte, want dat wij nu met dit probleem zaten
  en dat wij dat gingen oplossen en dat de rijksrecherche dan maar
  het CID-traject moest bekijken.
  De heer De Graaf:
  Nam u het standpunt in dat het Rotterdamse traject de
  verantwoordelijkheid was van het openbaar ministerie in Haarlem,
  omdat de Haarlemse politiemensen de betrokken informant
  runden?
  De heer Snijders:
  Dat zou wel mijn houding zijn. Ik zou willen weten wat er
  gebeurt in mijn winkel. Ik was eigenlijk wel licht geschokt toen ik
  vast moest stellen dat het eigenlijk onder mijn verantwoording is
  gebeurd. Ik wist van niets.
  De heer De Graaf:
  Uw voorgangster als CID-officier…
  De heer Snijders:
  …had geen traject gemeld.
  De heer De Graaf:
  Wist zij nergens van?
  De heer Snijders:
  Dat bevestigde zij ook in dat telefoongesprek.
  De heer De Graaf:
  Ook uw hoofdofficier wist niet dat dit traject speelde?
  De heer Snijders:
  Desgevraagd, neen. Ik, hij en mevrouw Kuitert wisten van een
  ander afbouwtraject. Dat is mij ook meegedeeld.
  De voorzitter:
  Van een andere informant?
  De heer Snijders:
  Van een andere informant, maar niet van deze. Trouwens, er was
  geen sprake van afbouw, absoluut niet.
  De heer De Graaf:
  Men was nog volop bezig toen.
  De heer Snijders:
  Hurry up.
  De voorzitter:
  Even goed uit elkaar houden: wanneer was het hurry up?
  De heer Snijders:
  Het woord afbouwen zou ik daar niet aan willen koppelen.
  De voorzitter:
  Dit speelt langer dan het IRT als zodanig bestond?
  De heer Snijders:
  Als ik terugkijk, heb ik deze man in ieder geval tot ergens in
  1991 terug kunnen traceren en met hem ook andere informanten.
  De voorzitter:
  Was u bekend dat de heer Van Vondel ook in het Rotterdamse
  traject een rol speelde waarover wij het in het vorige verhoor
  hebben gehad?
  De heer Snijders:
  Ja, duidelijk. Daarover brak ook de ruzie uit. Ik riep: wat is
  dit hier, hier is een burger aan het rijden. Dat waren mijn
  woorden.
  De voorzitter:
  Er is een burger aan het rijden. Heeft u dat toen nog gestopt
  of was dat niet meer nodig?
  De heer Snijders:
  Er viel niks meer te stoppen. De trein reed. Er was toen al
  sprake van een definitieve afbouw. Collega De Groot had dat al lang
  in gang gezet. Maar ik schrok dus van het feit dat er mensen bezig
  waren in het traject, op willekeurige plekken, die dingen aan het
  doen waren die ik in ieder geval niet wist.
  De heer Vos:
  Is dat een voorbeeld waar de regie kwijt was?
  De heer Snijders:
  Ik zou het wel zo noemen, ja.
  De heer De Graaf:
  Even de tijd goed traceren. U had het over de heer Van Vondel
  die toen burger was. Speelt dit na 1 augustus 1994?
  De heer Snijders:
  Ja, einde van het jaar.
  De heer Rabbae:
  De heer Van Vondel zei ons dat hij op verzoek of vanuit
  behoefte van Rotterdam werd ingeschakeld door collega’s in het
  Haarlemse. Heeft u dat kunnen nagaan?
  De heer Snijders:
  Ja. Ik hoorde het hem zeggen, dus ik heb net nog een
  telefoontje gepleegd. Dat is het vervelende van dit soort dingen:
  dan wil je het weten ook. Ik heb vast kunnen stellen dat er
  inderdaad in de richting van het Rotterdamse een telefoontje is
  gepleegd op het niveau van runners en, ik dacht, n van de
  groepschefs. Daarbij zijn wat verzoeken gedaan en is in ieder geval
  de hoedanigheid van de heer Van de Vondel aan de orde geweest. Wat
  daar verder mee gebeurd is, weet ik niet. Dat zult u aan De Groot
  moeten vragen.
  De voorzitter:
  Wat wist u nu eigenlijk wel? Wij hebben een heleboel dingen
  gehoord die u niet wist. U wist ook niet naar hoeveel verschillende
  regio’s de toepassing van de methodiek als het ware was
  uitgezet.
  De heer Snijders:
  Ik heb gewoon nog eens gekeken in de papieren die ik heb. Ik
  ben regelmatig bevraagd door de rijksrecherche. Ja, n en n is twee.
  Ze stellen vragen. Ze brengen niks, laat dat duidelijk zijn. Die
  halen alleen maar.
  De voorzitter:
  Wie?
  De heer Snijders:
  De rijksrecherche. Dat is heel vervelend, want je bent zo
  nieuwsgierig als de pieten. Maar dat doen ze dus niet. Ze zitten
  wel aan je te zuigen, zoals ik dat altijd noem. De vraagstelling is
  soms heel duidelijk. Je merkt dat er vrij geconcentreerd vanuit het
  Dordtse dan wel het Haarlemse en later het Gooise een soort
  verzendschema heeft plaatsgevonden van containers. Het is niet iets
  wat ik structureel in de Nederlandse politiewereld heb
  aangetroffen.
  De voorzitter:
  Een structureel verzendschema van containers?
  De heer Snijders:
  Een aardige stroom verzendingen van verdovende middelen in
  containers. Daar is Teeven heel duidelijk in. Die noemt, geloof ik,
  het getal van 63. Dat zijn toch allemaal dezelfde mensen die
  daarmee bezig zijn geweest.
  De voorzitter:
  Dat is dus: de oud-CID Kennemerland?
  De heer Snijders:
  Ja.
  De voorzitter:
  Als belangrijkste factor?
  De heer Snijders:
  Kennemerland kende drie CID’s: de IJmond, de Haarlemmermeer en
  Haarlem. De mensen die ermee belast waren, zaten in de CID Haarlem.
  Dat is ook de enige CID waarvan ik nooit n informantenregister heb
  kunnen vinden.
  De voorzitter:
  Dat heeft de heer Langendoen hier uitgelegd. Hij heeft ze
  vernietigd.
  De heer Snijders:
  Dan is er helemaal niemand meer. Dan zijn alle informanten dus
  IRT-informanten geweest, want er was helemaal niets meer.
  De voorzitter:
  Er was helemaal niks, zegt u.
  De heer Snijders:
  Er was helemaal niks.
  De heer De Graaf:
  U bent geen informantenregister tegengekomen, ook niet van
  informanten die niet voor het IRT werkte.
  De heer Snijders:
  De CID Haarlem, ik zeg het heel duidelijk. IJmond en
  Haarlemmermeer hadden het wel. Van de groep mensen die binnen de
  CID Haarlem zaten, bestond er geen informantenregister.
  De voorzitter:
  Hoe bent u er dan achter gekomen wie de informanten waren?
  De heer Snijders:
  Door de koppels af te lopen en te vragen: met wie praat jij?
  Tenminste, dat heeft mijn chef CID gedaan.
  De voorzitter:
  En bent u er uiteindelijk achter gekomen?
  De heer Snijders:
  Er kwam niet zoveel uit. Het was een beetje hap-snap. Aan de
  hand van de documenten die uit de kluis van Van den Berg kwamen,
  kon je dus wat andere dingen nog terug traceren. Maar daarna kijk
  je naar de informatieposities en naar de mensen die op het net
  kwamen en in de problemen waren. Er zijn op het ogenblik nogal wat
  problemen met informanten. Er zijn ook mensen die roepen:
  De voorzitter:
  Ik ben het!
  De heer Snijders:
  Inderdaad: ik ben informant. Dat is een soort modewoord
  geworden. Dan worden ze voorgeleid en dan zeggen ze: ik werk voor
  Kennemerland, dus kunt u daar even rekening mee houden? En daar ga
  ik dan weer met mijn chef CID richting oosten van het land. Een
  collega die dan weer bereid is om een somber verhaal te horen,
  schrikt zich rot. Dan moeten wij iedere keer weer over een
  informant of geen-informant gaan zitten afvinken wat die man heeft
  gedaan. Je bent dus erg afhankelijk van wat hij zelf zegt. Het
  gebeurt dat informanten hun eigen positie opblazen. En dan heb ik
  er eigenlijk ook geen medelijden meer mee, want de code is: bronnen
  worden beschermd. Dat staat hoog in het vaandel. Dat hoort ook zo,
  denk ik. Maar op het moment dat iemand zelf gaat roepen “ik ben
  het”, kan hij het krijgen ook.
  De voorzitter:
  In Amsterdam heeft u daar ook mee te maken gehad? In de
  zogenaamde ABN-Amro-zaak?
  De heer Snijders:
  Ja. Daarover zou ik op dit moment niks willen zeggen. Ik moet
  daar op 13 oktober bij de rechter-commissaris verschijnen. Dan zou
  ik vooruitlopen op datgene waarover ik dan eventueel word
  gehoord.
  De voorzitter:
  Maar daar is…
  De heer Snijders:
  Daar roept iemand: ik ben informant van Kennemerland
  geweest.
  De voorzitter:
  Maar dat was hij toch ook?
  De heer Snijders:
  In het verleden is hij dat geweest. De vraag is of hij dat op
  dat moment in dat traject was. Dat heb ik nog niet vast kunnen
  stellen.
  De voorzitter:
  Dat heeft u niet kunnen vaststellen.
  De heer Snijders:
  Ik laat de rechter-commissaris dat op een rijtje zetten.
  De voorzitter:
  Maar u was er niet rouwig om dat men in Amsterdam blijkbaar de
  namen van die personen ook in de processen-verbaal heeft
  gezet?
  De heer Snijders:
  Op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Je zit dan toch
  weer met de sturing: als iemand dat maar roept en wij trekken
  ijlings onze strafzaak in, einde zaak. Dan is er toch iets verkeerd
  hier.
  De voorzitter:
  Mag ik teruggaan. U zei ongeveer 30 minuten geleden: ik kreeg
  een heel pak uit de kluis van de heer Van den Berg.
  De heer Snijders:
  Dat was door Van den Berg aan de chef CID gegeven. Dat heb ik
  bekeken.
  De voorzitter:
  U heeft het bekeken. U trok daar de conclusie uit: wij hadden
  eigenlijk informatie over alle netwerken in Nederland. Op zichzelf
  is dat toch prachtig?
  De heer Snijders:
  Dat is fantastisch. Maar dan kun je toch ook niks meer.
  De voorzitter:
  Waarom niet?
  De heer Snijders:
  Als hij zo diep erin zit – en dat kan niet anders als je naar
  de informatiepositie kijkt – heb ik het gevoel dat je het daar niet
  meer kunt toepassen zonder dat de informant – wie dat ook mag zijn
  in dat traject – enig risico loopt. Het is te breed. Ik heb zelf
  vast kunnen stellen dat er trajecten zijn waarbij met een klassieke
  proefzending wordt gewerkt van bijvoorbeeld 2 ton in een
  containertje om de informant een bepaalde status te geven in een
  organisatie, maar waarbij er plotseling 10 ton in de container
  blijkt te zitten. Dat heeft twee mechanismen. Criminelen testen
  elkaar om te kijken of men de boel niet pikt van elkaar. Als je het
  netjes doet, zeg je: Jansen, er zat 8 ton meer in, mag ik even
  afrekenen? Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de
  zaak is dat de informant op dat moment, omdat het eerst een
  lokkertje van een paar duizend kilo was, zegt: ik zit in de knel,
  als er nu vanwege de grote partij wordt geveegd, loop ik groot
  gevaar.
  De voorzitter:
  Met vegen wordt bedoeld: in beslag nemen in de haven?
  De heer Snijders:
  Ja. Ik heb het gevoel dat men die truc kende in het criminele
  milieu. Dat betekent gewoon dat je het niet moet toepassen.
  De heer De Graaf:
  Maar dit betekent toch dat informanten die belangrijk zijn,
  zoals wij van de heren Langendoen en Van Vondel hebben gehoord,
  eigenlijk in het nadeel van de overheid werken? Zodra je die hebt,
  kun je niks meer.
  De heer Snijders:
  Het is maar wat je afspreekt. Als een informant in de problemen
  komt maar je bent met hem overeengekomen dat het belangrijk is dat
  hij in de zaak toch iets doet, moet je de rekening ook betalen die
  erbij hoort. Dat spreek je dan nadrukkelijk af. Maar hier is een
  soort carte blanche afgegeven.
  De heer De Graaf:
  U legt een beetje de suggestie op tafel dat de heren Langendoen
  en Van Vondel, het koningskoppel zoals u zei…
  De heer Snijders:
  Iemand gebruikte die uitdrukking.
  De heer De Graaf:
  Die hadden zoveel informatieposities op/in zes, zeven Hollandse
  netwerken, dat het eigenlijk niet kan dat de criminelen dat niet
  hebben geweten.
  De heer Snijders:
  Nee, ik geloof daar namelijk niet in.
  De heer De Graaf:
  Waar gelooft u niet in?
  De heer Snijders:
  Dat zij dat niet weten. Dat merk ik aan feitelijke gedragingen
  van bepaalde criminelen. Ik heb vast kunnen stellen dat er
  operaties draaiden op groeperingen met een reeks verdachten daarin
  f mensen die men als subject zag, want er waren soms CID-trajecten.
  Ik heb ook kunnen vaststellen dat enkele van die personen op de
  stoep stonden te dringen bij een andere CID om daar informatie neer
  te leggen, want men wilde al te graag informant zijn. Dan krijg je
  een gekke situatie: zou je in zo’n netwerk inbreken, dan zit er in
  ieder geval iemand tussen die begint te roepen “ho, ik ben
  informant van de CID”, welke CID dat ook mag zijn. Ik heb feitelijk
  vast kunnen stellen dat dit gewoon gebeurd is.
  De heer De Graaf:
  Maar dat is op zichzelf toch geen bewijs voor uw stelling?
  De heer Snijders:
  Maar als criminelen er nadrukkelijk op aandringen om
  alsjeblieft informant te mogen zijn en zich dus in een veilige
  positie wanen binnen zo’n CID, is dat een heerlijk excuus om te
  roepen: mij niet pakken, hier niet ingrijpen, ik geef jullie toch
  informatie.
  De heer De Graaf:
  Maar uw stelling luidde dat criminelen het eigenlijk allemaal
  hebben moeten weten.
  De heer Snijders:
  Die wereld is zo klein. De ene keer zijn ze elkaars vrienden,
  de andere keer niet. Het hangt als los zand aan elkaar. Maar men
  weet veel van elkaar. Ik heb vast kunnen stellen dat bepaalde
  mensen met elkaar spraken, terwijl de een wist dat de ander
  informant was. Die wetenschap zit dan ook breder in die structuur.
  Dat bestaat niet anders.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent dat daarmee is gezegd dat de criminelen als het
  ware de zaak hebben omgedraaid en informanten bewust informant
  laten zijn.
  De heer Snijders:
  Ik denk dat zij in de gaten hadden dat als zij in een criminele
  inlichtingendienst als informant binnengehaald konden worden, zij
  een soort sturing konden aanbrengen op hun eigen handelen. Dat
  sluit ik niet uit.
  De heer De Graaf:
  Dat wordt dan een soort dubbelspel.
  De heer Snijders:
  Zo zou je het kunnen noemen, ja.
  De heer Rabbae:
  Welke conclusie moeten wij hieruit trekken als het gaat om
  uitspraken als “het is gevaarlijk voor een informant als je dit of
  dat zegt”? Volgens u wordt de zaak eigenlijk van de andere kant
  geregisseerd.
  De heer Snijders:
  Het is een kosten/batenanalyse, denk ik. Men weet gewoon dat
  een x-aantal er toch doorheen komt. Het is gewoon calculeren. Men
  maakt er gewoon gebruik van.
  De voorzitter:
  U zegt: de politie wordt in feite voor het merendeel door de
  criminelen gerund in plaats van omgekeerd?
  De heer Snijders:
  Ik neig daartoe, maar ik moet het erop houden dat ik moet
  vaststellen dat wij niet altijd de regie hadden daar waar wij die
  hadden moeten hebben.
  De heer Koekkoek:
  In hoeveel gevallen hebt u dat kunnen vaststellen? Hoeveel
  calculerende informanten bent u tegengekomen?
  De heer Snijders:
  U moet zich voorstellen dat de informatie die ik heb
  fragmentarisch is. Aan de hand daarvan heb ik wat dingen
  uitgezocht. Maar ik kom in ieder geval tot twee die ik zo zou
  willen beschrijven.
  De voorzitter:
  Informanten of zaken?
  De heer Snijders:
  Informanten.
  De heer Vos:
  Ik heb van rechercheurs van de zijde van de CID begrepen dat
  zij met een informant praten. Gezegd wordt: in de lopende zaak
  waarin je informatie biedt, word je niet geacht strafbare feiten te
  begaan en als wij constateren dat je in een andere zaak wel
  strafbare feiten begaat, pakken wij je meteen op. En: als je een
  pistool meeneemt, ben je meteen het haasje. Is dat een verkeerde
  indruk die bij mij is ontstaan of bevestigt u die?
  De heer Snijders:
  Dat doe ik nu nog. Als wij praten met informanten, krijgen zij
  duidelijk de boodschap mee: beste vriend, je bent ook bezig met
  andere dingen, maar wanneer je daar ergens in de fuik loopt of je
  wordt aangehouden, dan is de rekening voor jou.
  De heer Vos:
  Maar dat houdt dan toch volledig open dat iemand die in een
  ander traject zegt “ik ben CID-informant voor een bepaalde club”
  gewoon gepakt wordt?
  De heer Snijders:
  Ja, dus zou je naar een centrale sturing moeten voor dit soort
  informanten. Goed aanmelden wie waar zit. Dan kun je met elkaar
  afspraken maken of je accepteert dat informanten worden gerund die
  ergens anders verdachte zijn.
  De heer Vos:
  Maar het is geen beletsel om de man gewoon op te pakken?
  De heer Snijders:
  Neen.
  De voorzitter:
  Bent u nu een witte raaf in het land van het openbaar
  ministerie, omdat u gelooft dat criminelen het allemaal hebben
  geweten en die wetenschap deels ten eigen nutte hebben gebruikt,
  terwijl al uw collega’s dat niet beseffen?
  De heer Snijders:
  Teeven heb ik vanmorgen eenzelfde verhaal horen houden. Valente
  is er ondertussen ook achter gekomen. Ik denk dat wij dit soort
  zaken in vertrouwen met elkaar hebben opgepakt. In de communicatie
  tussen officieren en politiemensen is er altijd vanuit gegaan dat
  het prima zat.
  De heer De Graaf:
  De politiemensen en officieren die deze methode actief hebben
  toegepast en daar toestemming voor hebben gegeven, zijn die gewoon
  ontstellend naef geweest?
  De heer Snijders:
  Daar zou ik het op willen houden.
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u dat?
  De heer Snijders:
  Wat moet ik anders zeggen. Als ik hoor dat men geen afspraken
  heeft gemaakt over het geld, dat er althans geen controle is, dat
  er geen kasboek is, omdat wij daarmee, zo hoorde ik vanochtend,
  gevaar lopen, terwijl ik ook hoor zeggen dat bij de korpsleiding
  een lijstje met namen van informanten ligt, dan vraag ik mij af
  waar wij mee bezig zijn. Ik mis elke vorm van controle daarop.
  De heer De Graaf:
  Het hoeft dus niet per se naviteit te zijn?
  De heer Snijders:
  Ik zou het “onprofessioneel” willen noemen.
  De heer Koekkoek:
  U zegt dat dus ook over uw unithoofd.
  De heer Snijders:
  Dat hoort u mij niet zeggen. Dat moet u zelf maar concluderen.
  Hij heeft maar een deel van dat traject begeleid. Je moet dan ook
  goed kijken naar de bandbreedte van het aantal officieren dat
  daarin een rol heeft gespeeld. Die zult u allemaal af moeten
  lopen.
  De voorzitter:
  Maar wat is het nu? Kon het koningskoppel Langendoen en Van
  Vondel gewoon zijn gang gaan, omdat er verder niemand naar keek of
  te weinig naar keek?
  De heer Snijders:
  Hier gold het need to know-principe. Dat werd echter wel in
  heel enge zin doorgevoerd en op een manier die ik niet begrijp. Op
  het ogenblik wordt alles naadloos vastgelegd, tot in het absurde
  zelfs.
  De voorzitter:
  U zegt: laten wij het er maar op houden dat de rest naef
  was.
  De heer Snijders:
  U moet niet vergeten dat de communicatie tussen politiemensen
  en de officieren er een is van vertrouwen. Als iets niet werd
  gezegd, wil dat niet zeggen dat dat verkeerd was. Het kon zijn dat
  het niet werd gezegd, omdat men het gesloten wilde houden.
  Misschien had wat meer moeten worden doorgevraagd, maar u moet het
  in die tijd plaatsen. Alles overziende, denk ik nu dat men wat
  vaker had moeten vragen wat er aan de hand was.
  De voorzitter:
  Als u dit allemaal constateert, zegt u toch met zoveel woorden:
  wij zijn grandioos in het ootje genomen?
  De heer Snijders:
  U moet zich voorstellen dat in bepaalde regio’s onderzoeken
  liepen tegen groeperingen. Daarom was het heel aantrekkelijk als
  opeens Sinterklaas langs kwam en zei: wij hebben een perfecte
  oplossing voor jouw probleem.
  De voorzitter:
  Is het zo ook gegaan? Is men als Sinterklaas bij een andere
  regio langs gegaan? Heeft u dat in de stukken uit de kluis van de
  heer Van den Berg terug gevonden?
  De heer Snijders:
  Nee. Ik heb het wel vast kunnen stellen in het Rotterdamse
  traject. In het gesprek met mijn collega daar, kon hij de haren wel
  uit zijn kop trekken, omdat hij daar niet op door had
  gevraagd.
  De voorzitter:
  Uw Rotterdamse collega De Groot heeft toch ook gesproken met de
  heer Langendoen? Toen is toch gezegd: het IRT is afgelopen en wij
  hebben nu meer tijd om bijvoorbeeld een zaak in Rotterdam te
  behandelen?
  De heer Snijders:
  Dat heb ik horen zeggen, maar dat zult u met De Groot zelf op
  moeten nemen. De Groot was verbaasd dat ik niets wist, dat Haarlem
  niets wist. Hij was nog verbaasder toen hij hoorde dat de centjes
  bleven daar waar ze niet behoorden te zijn.
  De voorzitter:
  Dat was toch wel met hem doorgesproken in december 1993?
  De heer Snijders:
  Als ik zijn woorden mag geloven, is dat niet gebeurd, maar dat
  zult u aan hem zelf moeten vragen.
  De voorzitter:
  Dat zullen wij doen.
  De heer Rabbae:
  Vanmiddag hebben wij gehoord dat de politie in bepaalde
  trajecten zaken voor haar rekening nam, zoals het overbrengen van
  een container van de produktie naar de criminele organisatie. Ga ik
  te ver als ik zeg dat de politie kennelijk in het systeem zat,
  bewust of onbewust?
  De heer Snijders:
  De politiemensen hadden een bepaalde taak, ergens in het
  systeem. Er werd bewust voor gekozen, maar ik heb Van der Putten
  heel nadrukkelijk horen zeggen: de import moet je afkappen.
  De voorzitter:
  Dat wil zeggen?
  De heer Snijders:
  Afsnijden, niet duidelijk maken waar iets vandaan komt. Op dat
  punt verrichten politiemensen duidelijk hand- en spandiensten.
  De voorzitter:
  Welke hand- en spandiensten hebben de politiemensen in
  Kennemerland verricht?
  De heer Snijders:
  Ik heb in ieder geval gehoord dat men containers
  overpakte.
  De voorzitter:
  Heeft men ook vervoerd?
  De heer Snijders:
  Men heeft inderdaad gereden.
  De heer Rabbae:
  U zegt “ik heb gehoord”, kunt u dat wat nader
  expliciteren?
  De heer Snijders:
  Dat heb ik gehoord uit de mond van mensen die dat daadwerkelijk
  gedaan hebben.
  De voorzitter:
  Zijn er politiemensen die verwijtbare dingen hebben gedaan,
  behalve dan dat ze in uw ogen naef zijn geweest?
  De heer Snijders:
  Er is een onderzoek van de rijksrecherche opgestart. Dat is
  heel breed. Ik meen dan ook dat u die resultaten moet afwachten.
  Daar is dat onderzoek namelijk heel nadrukkelijk voor ingesteld. Ik
  heb dan ook geen mening over wie wat waar heeft gedaan. Ik hoop dat
  de uitkomst is dat wij met zijn allen naef zijn geweest. Daar zou
  ik heel blij mee zijn. Als er wat anders uitkomt, hoort u dat wel
  van de rijksrecherche.
  De voorzitter:
  Ik wil u dan iets vragen over uw persoonlijke positie. U zit in
  Haarlem. Ik denk dat u iets anders zult verklaren dan de heer Van
  der Veen aanstaande woensdag zal verklaren. Hoe zit u
  daartussen?
  De heer Snijders:
  Klem.
  De heer Koekkoek:
  Tussen wie en wie?
  De heer Snijders:
  Tussen mijzelf en het systeem. Ik kies heel nadrukkelijk voor
  wat ik zie. Ik kan niet anders. Dat heeft niets met loyaliteit te
  maken. Het gaat om de feiten die zich aan mij voordoen. Ik heb ook
  met mijn parketleiding gesproken over zaken die ik aantrof. Daar is
  altijd een open communicatie over geweest, die soms heel pittig
  was.
  De voorzitter:
  U heeft gesproken over verschillende
  rijksrecherche-onderzoeken. Het eerste is mede door Haarlem
  aangezwengeld.
  De heer Snijders:
  Door strakke sturing zie je direct de effecten. De regel was:
  rapportage in de lijn. Men kon dus informatie vergaren wat men
  wilde, maar de runner diende met de informatie naar zijn groepschef
  te gaan. Dan moeten ze die informatie samen analyseren. Daarna moet
  het terug naar de chef CID. In overleg met mij wordt dan beslist of
  er een PV wordt uitgegeven of niet. De cultuur was dat de runners
  onderling de meest wilde dingen zaten te verzinnen en zij alleen
  vroegen: kunt u even tekenen. Wij hebben afgesproken dat dat niet
  kan en dat er geen konkelefoesjes met de buren, de aanpalende CID,
  mogen zijn. Eerst wij en wij bepalen wat er gebeurt. Dat heeft maar
  n doel, namelijk dat als ik overzicht wil houden op de informatie
  die een informant verstrekt, ik moet weten waar die informatie
  naartoe gaat. Dat wil ik kunnen sturen.
  De voorzitter:
  Bent u nu, nu dat rijksrecherche-onderzoek bezig is, extra in
  de zaak gedoken, zoals de heer Valente en Teeven ons gemeld
  hebben?
  De heer Snijders:
  Ik word door de rijksrecherche gevraagd om bepaalde dingen toe
  te lichten. Maar ik heb ook niet meer dan een pak papier gehad en
  daar heb ik naar gekeken. Alle andere informatie ligt bij de
  rijksrecherche.
  De voorzitter:
  Heeft uw hoofdofficier gezegd dat u daaraan mee moest
  werken?
  De heer Snijders:
  Hij zat eerst nog in het traject van de factfinding, wat
  Monster moest doen, de plaatsvervangend hoofdofficier. Dat is in de
  PG-vergadering overruled, zo heb ik begrepen. Toen hij terug kwam,
  zei hij dat er een algemeen rijksrecherche-onderzoek zou komen.
  “Dat wilde je toch?”, zo waren zijn woorden.
  De voorzitter:
  Wilde u het ook?
  De heer Snijders:
  Ik wilde gewoon helder hebben wat er gaande was. Dat is niet zo
  raar als je iemand spreekt en die rustig zegt: ik schiet de
  korpsleiding van Haarlem dood. Dat lijkt mij toch wat ver gaan en
  dat baarde mij grote zorgen.
  De voorzitter:
  Wat bent u toen gaan uitzoeken voor de rijksrecherche?
  De heer Snijders:
  Niet veel. Mij werd gevraagd wat er in mijn bestanden stond. Ik
  heb het traject van Rotterdam bekeken, want er zat informatie over
  die persoon op een van die schijfjes. Ik heb de hoofdofficier toen
  gebeld en gezegd: ik heb begrepen dat ik er niet in mag kijken,
  maar ik vind het nu toch wel dringend noodzakelijk dat wij die
  informatie wel kunnen bekijken. Daar gaf hij toestemming voor. Toen
  hebben wij wat vergelijkingen gemaakt op het terrein van zendingen
  die er zijn geweest en het doorvoeren van partijen. Daarover hebben
  wij gecommuniceerd met Rotterdam. Er zaten eerst heel grote
  verschillen in. Dat viel later wel mee, maar er zaten gewoon
  verschillen in. Die informatie is gaandeweg bij elkaar gevoegd en
  dat is de basis geworden van een deel van het
  rijksrecherche-onderzoek.
  De voorzitter:
  Hoeveel informanten zijn er volgens u in het spel wat betreft
  het oude IRT?
  De heer Snijders:
  Ik heb zelf vast kunnen stellen dat in de CID Haarlem er nul
  informanten waren toen wij de boel overgedragen kregen. Als ik nu
  optel wat ik te hooi en te gras in de stukken of in ontmoetingen
  heb kunnen vaststellen, zijn het er rond de tien.
  De voorzitter:
  U zei zojuist: ik zit klem. Zit u ook klem tussen de
  rekkelijken en de preciezen? Zit u klem tussen Amsterdam en
  Haarlem?
  De heer Snijders:
  Ik heb mij buitengewoon gergerd aan het artikeltje in de NRC
  van afgelopen zaterdag over de rekkelijken en de preciezen. Ik denk
  dat ik zeer rekkelijk ben, maar buitengewoon precies.
  De voorzitter:
  Is er nu sprake van, ook gezien het onderzoek dat de heren
  Valente en Teeven op verzoek van hun hoofdofficier hebben gedaan,
  dat er rekeningen van vroeger worden vereffend?
  De heer Snijders:
  Geen idee.
  De voorzitter:
  Toch zit u klem.
  De heer Snijders:
  Je ziet natuurlijk dat er ontzettend veel gebeurd is.
  De heer Koekkoek:
  Waarin bent u rekkelijk en waarin bent u precies?
  De heer Snijders:
  Ik ben in die zin rekkelijk, dat mij heel veel dingen soms niet
  ver genoeg kunnen gaan. Maar dan moet wel heel precies vastgelegd
  worden hoe wij het doen.
  De heer Koekkoek:
  U sluit bepaalde methoden niet uit.
  De heer Snijders:
  Absoluut niet.
  De voorzitter:
  Wordt u niet een beetje gebruikt als een soort stormram om de
  zaak open te gooien?
  De heer Snijders:
  Maar wie heeft dat dan verzonnen?
  De voorzitter:
  Dat weet ik niet. Dat vraag ik aan u.
  De heer Snijders:
  Ik kan voor mijzelf vaststellen dat ik tegen wat informatie
  aanliep, daar vragen over stelde en dat daardoor discussies
  ontstonden met mijn parketleiding. Achteraf moet ik dan constateren
  dat er in Amsterdam ook wat gaande is geweest, maar dat stond los
  van elkaar.
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u dat er in Amsterdam wat gaande is geweest?
  De heer Snijders:
  Men vroeg zich af hoe bepaalde dingen gegaan waren in het
  verhaal van Gooi- en Vechtstreek. Ik had daar contact over met
  Amsterdam, omdat de overdracht van de informanten in die zaak zijn
  oorsprong vindt in het Haarlemse.
  De voorzitter:
  In hoeveel regio’s zijn de Haarlemse informanten uitgewaaierd,
  nadat het IRT is opgeheven?
  De heer Snijders:
  In ieder geval twee.
  De voorzitter:
  Dezelfde waar wij al over hebben gesproken?
  De heer Snijders:
  Er is er nog n die ik niet goed kan plaatsen en die zit wat
  zuidelijker.
  De voorzitter:
  Hoe zit met de andere kant. U heeft misschien de opmerking
  gezien van de heer Brandt, de hoofdcommissaris van politie in Den
  Haag, die na een vergadering van de Raad van hoofdcommissarissen
  heeft gezegd: wat wordt er nu toch veel over Haarlem gesproken;
  krijgt Haarlem nu de schuld van alles; vroeger deed iedereen het
  toch min of meer. Of kan dat niet uw conclusie zijn, omdat het toch
  iets heel speciaals was? Was deze methode normaal voor de
  Nederlandse politie of was het een uitzondering?
  De heer Snijders:
  De methode is veel toegepast, maar de bron van de methode is
  steeds dezelfde. Men heeft dat bij de politie in Nederland soms
  gebruikt. De methode werd gewoon aangeboden. Het is echter niet
  iets dat structureel bij de politie in Nederland zat. Absoluut
  niet.
  De voorzitter:
  Het is altijd op aanvraag?
  De heer Snijders:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Of aanbod?
  De heer Snijders:
  Dat weet ik niet, aanbod of aanvraag.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u toch gevraagd aan uw collega De Groot in Rotterdam?
  U heeft toch gevraagd of de heer Langendoen daar langskwam, zoals u
  zojuist omschreef, als Sinterklaas die nog iets in de aanbieding
  had f dat men vanuit Rotterdam naar Haarlem is gegaan met de vraag
  “hebben jullie nog wat voor ons?”.
  De heer Snijders:
  In het overleg werd mij te verstaan gegeven, toen wij over die
  zaak spraken, dat men een oplossing had voor het probleem
  daar.
  De heer Koekkoek:
  U hebt zes zeven informatieposities aangetroffen. Op welke
  regio’s hadden die betrekking?
  De heer Snijders:
  Wat bedoelt u met zes of zeven informatieposities?
  De heer Koekkoek:
  U heeft daarover in het begin gesproken. Dat betrof
  groeperingen.
  De heer Snijders:
  In ieder geval informatieposities die iets vertelden over
  groeperingen die ik zodanig kon onderscheiden dat ik in ieder geval
  tot zes kwam.
  De heer Koekkoek:
  Hadden die ook verband met bepaalde politieregio’s, afgezien
  van Gooi- en Vechtstreek en…
  De heer Snijders:
  Door het hele land.
  De voorzitter:
  Ik geloof dat er een misverstand is. Het gaat, dacht ik, over
  de criminele groepen.
  De heer Koekkoek:
  Jazeker, dat begrijp ik heel goed.
  De heer Snijders:
  Het ging door het hele land, maar toch meer in het westen en
  Noord-Holland geconcentreerd.
  De heer De Graaf:
  U zei zojuist dat u maatregelen heeft genomen voor de CID
  Kennemerland. Men had u daar ook min of meer om verzocht toen u
  aankwam. Was de CID al niet in reorganisatie, door de korpsleiding
  zelf genitieerd?
  De heer Snijders:
  Jazeker. Het aantrekken van Woest heeft daar duidelijk mee te
  maken. Er waren ook heel goede aanzetten. De Beaufort stond daar
  ook vierkant achter.
  De heer De Graaf:
  De indruk wordt gevestigd dat u de zaak met een grote bezem
  kwam opvegen, wat dus nog niet was gebeurd.
  De heer Snijders:
  Woest had de zaak volledig in gang gezet. Hij deed dat
  buitengewoon professioneel. Ik heb de plannen die hij heeft
  geschreven, grondslag gemaakt voor de andere CID’en waarmee ik te
  maken heb. Men is daar buitengewoon content mee. Woest maakt
  duidelijk een onderscheid tussen regionaal werken voor het eigen
  gebied n bovenlokaal. Die zaken worden heel nadrukkelijk
  gesplitst.
  De heer De Graaf:
  Wat mogen de CID’ers van u nog wel? U bent geen voorstander van
  doorleveringen.
  De heer Snijders:
  Wij hebben het niet gehad.
  De heer De Graaf:
  U heeft het nog niet aan de orde gehad.
  De heer Snijders:
  Neen, maar alles is bespreekbaar.
  De heer De Graaf:
  Actief gestuurde informanten. Daarover hebben wij hele
  discussies met Amsterdamse getuigen gehad.
  De heer Snijders:
  Kan gebeuren. Is allemaal bespreekbaar.
  De heer De Graaf:
  Gebeurt het ook?
  De heer Snijders:
  Ik heb n keer een kwestie gehad die neigde naar een
  infiltratie, gelet op de definities. Daarbij heb ik heel
  nadrukkelijk de beslissing genomen: ga maar even mee, wij gaan het
  voorleggen aan de toetsingscommissie.
  De heer Vos:
  U zegt: alles is bespreekbaar. Betekent dit dat u zegt: ik,
  Snijders, kan wel de regie in handen houden?
  De heer Snijders:
  Ja, maar daar is toch niets mis mee? Ik ben leider opsporing.
  Als ik het aan de toetsingscommissie voorleg en als deze zich kan
  vinden in de trajecten binnen een bepaald onderzoek, dan is daar
  helemaal niets mis mee.
  De voorzitter:
  Ook met een compleet gesloten CID-traject?
  De heer Snijders:
  Ik kan mij gevallen voorstellen dat dat misschien nodig is.
  Maar dan zul je dat toch moeten beschrijven. Maar wanneer wij in
  onze eigen lijn daarvoor een toetsing hebben ontwikkeld, tot aan de
  minister toe, dan heb ik daar absoluut geen moeite mee.
  De voorzitter:
  Ook niet als een rechter dat uiteindelijk niet kan
  toetsen?
  De heer Snijders:
  Dat is de keuze die je maakt. Ik vind het een moeilijk
  onderwerp. Stel dat wij met een gijzeling zitten. Dan kies je voor
  iets en dan zegt de rechter: nou nee, dat zie ik niet zitten.
  De voorzitter:
  Nee, toetsing op een zitting achteraf.
  De heer Snijders:
  Daar heb ik absoluut geen moeite mee.
  De voorzitter:
  Maar dan heb je toch niet meer een gesloten CID-traject? Wij
  hebben de hele middag zitten duwen en trekken over wat er precies
  gebeurd is.
  De heer Snijders:
  Je kunt toch beschrijven wat er gebeurd is, zonder dat je
  daarbij aangeeft hoe het ontstaan is.
  De heer De Graaf:
  Met een actief gestuurde informant is dat nu juist het
  probleem. U heeft zelf gezegd: ik heb liever een politie-infiltrant
  dan een burgerinfiltrant, omdat je die er echt uit kunt halen en
  omdat je dan toch het verhaal kunt vertellen.
  De voorzitter:
  Vanmiddag stuitten wij op de situatie dat wat u nu bevestigt,
  namelijk dat er gereden is door de politie, wij er bij de mensen
  die het zelf gedaan hebben niet uit konden halen.
  De heer Snijders:
  Ik denk dat je dat gewoon op moet schrijven.
  De voorzitter:
  Wat zegt u?
  De heer Snijders:
  Dat moet je gewoon opschrijven.
  De voorzitter:
  Dat moet je gewoon opschrijven.
  De heer Snijders:
  Ja. Ik ben heel open in mijn communicatie met de
  zaaksofficieren. Ik ben van het type: alles wat op papier kan, gaat
  ook op papier. Zaaksofficieren weten ook precies wat er
  speelt.
  De heer Rabbae:
  Weet u ook of er iets op papier staat over het feit dat de heer
  Van Vondel tot twee keer toe, terwijl hij uit dienst was, nog runde
  bij de CID Kennemerland?
  De heer Snijders:
  Kunt u de vraag herhalen?
  De heer Rabbae:
  Hebt u kunnen nagaan of de heer Van Vondel nog runde terwijl
  hij al uit dienst was bij de politie? Is daarover enige afspraak
  gemaakt?
  De heer Snijders:
  Dat heb ik vast kunnen stellen, ja.
  De heer Rabbae:
  En?
  De heer Snijders:
  Hij runde.
  De heer Rabbae:
  Op basis van een afspraak?
  De heer Snijders:
  Die afspraak heb ik niet terug kunnen vinden.
  De voorzitter:
  Mijnheer Snijders, waar staat u nu tussen Amsterdam en
  Haarlem?
  De heer Snijders:
  Ik sta nergens.
  De voorzitter:
  U staat nergens?
  De heer Snijders:
  Neen, ik heb daarin geen keuze.
  De voorzitter:
  Halfweg?
  De heer Snijders:
  Ja, dat zit daar ergens tussen. Laten wij het houden op
  Halfweg.
  De voorzitter:
  Mijnheer Snijders, ik dank u voor dit gesprek. Sluiting 18.50
  uur


  Inhoudsopgave en zoeken