• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J.A. Blok

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 80

  2 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 2 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. J.A. Blok
  Aanvang 17.15 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer J.A. Blok, geboren op 28
  juni 1938 te Kruiningen. Mijnheer Blok, ik verzoek u te gaan staan
  voor het afleggen van de eed. De door u af te leggen eed luidt: ik
  zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal
  zeggen.
  De heer Blok:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  U bent al min of meer geruime tijd hoofdofficier in Den Haag,
  en u heeft al lang in Den Haag gewerkt. Ook bent u voorzitter van
  de Raad van advies voor de CID. Wij willen graag daarover met u
  spreken, maar niet dan nadat ik u onze verontschuldigingen aanbied
  voor het feit dat wij toch weer drie kwartier zijn uitgelopen. Ik
  hoop dat u ons dat niet euvel zult duiden. Zoals ik al zei, willen
  wij met u spreken over die Raad van advies, en natuurlijk ook over
  uw betrokkenheid bij de zaken van het kernteam Haaglanden. In het
  vorige verhoor hebben wij het onder andere gehad over de
  goedkeuring door de PG van het cocanetraject. Daarbij is sprake van
  twee goedkeuringsmomenten. Is dat correct?
  De heer Blok:
  De gang van zaken op ons parket was in ieder geval dat de
  CID-officier eerst met de politieleiding sprak. Dat werd vervolgens
  getoetst in een zogenaamd dagelijks bestuur, waarin de beide
  lijnchefs zaten, zowel van de officier van justitie als van de
  politie. Daarna werd het besproken met mij, dat was dan de lijnchef
  van de CID-officier en ikzelf. Ik kreeg van de CID-officier een
  rapport, waarin het traject werd omschreven, zodat ik nog eens na
  kon lezen, hoe het in elkaar zat. Met dat rapport ging ik naar de
  procureur-generaal, en vroeg zijn instemming, nadat ik ook uiteen
  had gezet, hoe de hele zaak in elkaar zat.
  De voorzitter:
  Heeft u die toestemming voor het cocanetraject, waar we al over
  spraken, gekregen?
  De heer Blok:
  Die heb ik gekregen.
  De voorzitter:
  Van?
  De heer Blok:
  De heer Addens.
  De voorzitter:
  En hoe zit het nu met de notitie, waar de heer Van der Voort
  het over had, van begin januari 1994, die hij aan u ter hand heeft
  gesteld?
  De heer Blok:
  Dat was een andersoortige notitie. Het was een notitie van 17
  januari 1994, en het betrof een beschrijving van de trajecten van
  de geleverde partijen, die toen reeds hadden plaatsgevonden. Dat
  was dus na die datum. Hij heeft aan mij gevraagd om dat nog eens
  met de toenmalige procureur-generaal te bespreken. Ik heb dat
  gedaan in de vorm van een voortgangsrapportage, en niet in de vorm
  van een heroverweging, of van een nieuwe beslissing. Dat kon ook
  niet; de beslissing was al genomen. Bovendien had het geen zin
  meer, want de partijen waren al binnen. Ik heb haar daarvan op de
  hoogte gesteld.
  De voorzitter:
  Heeft u haar daarvan mondeling op de hoogte gesteld?
  De heer Blok:
  Ik heb haar mondeling op de hoogte gesteld, aan de hand van dat
  bekende rapport van 17 januari 1994.
  De voorzitter:
  En wat is er met dat rapport gebeurd?
  De heer Blok:
  Achteraf heb ik gehoord – maar dat weet ik pas sinds enkele
  weken – dat een kopie van dat rapport, dat ik zelf nog heb en dat
  bij mij in de kluis ligt, is gevonden in de kluis van de
  procureur-generaal.
  De voorzitter:
  Hoe kan het daar gevonden zijn?
  De heer Blok:
  Het is daar aangetroffen. Hoe dat kan? Dat kan alleen maar
  doordat ik mijn origineel heb afgegeven, zodat er een kopie van kon
  worden gemaakt.
  De voorzitter:
  Aan wie heeft u het origineel afgegeven?
  De heer Blok:
  Dat moet ik aan de procureur-generaal hebben afgegeven.
  De voorzitter:
  Kunt u zich dat niet herinneren?
  De heer Blok:
  Ik kan me dat niet herinneren.
  De voorzitter:
  Heeft mevrouw Sorgdrager gezegd: akkoord, of niet akkoord?
  Heeft zij er kennis van genomen? Hoe is dat gegaan?
  De heer Blok:
  Het laatste is het geval: zij heeft er kennis van genomen. Wij
  hebben erover gesproken. Ik herinner mij in ieder geval nog heel
  levendig een uitspraak van mijn kant: ik moet wennen aan dit soort
  grote partijen. Kortom, ik had er ook enige zorg over; dat waren
  geen makkelijke beslissingen. Zij maakte toen de opmerking: wij
  zullen daar nog eens nader over moeten praten, en we zullen vooral
  moeten kijken, of we de georganiseerde criminaliteit niet op een
  andere manier kunnen bestrijden, met meer bestuurlijke ingangen.
  Dat was ongeveer de teneur van het gesprek dat we hebben
  gevoerd.
  De voorzitter:
  Wanneer is dat gesprek geweest?
  De heer Blok:
  Dat weet ik niet meer precies. Het moet uiteraard een datum
  zijn na 17 januari; misschien veertien dagen daarna.
  De voorzitter:
  Daarna is dat rapport in de kluis terechtgekomen?
  De heer Blok:
  Ja. Pas een week of acht geleden hoorde ik dat het rapport daar
  aanwezig was. Daarvoor kon ik mij dat niet meer herinneren.
  De voorzitter:
  Maar in ieder geval heeft zij daar toen van geweten, en volgens
  u heeft zij daarbij deze opmerkingen gemaakt.
  De heer Blok:
  Dat staat mij bij.
  De heer De Graaf:
  Voor alle zekerheid: er waren toen niet meer trajecten aan de
  orde waarin het nog zou kunnen plaatsvinden?
  De heer Blok:
  Nee. Ik vertelde u al: het was een voortgangsrapportage. Het
  kon geen herbeslissing zijn of het terugroepen van dit soort
  beslissingen, omdat de beslissing in de eerste plaats al was
  genomen door de heer Addens, en in de tweede plaats omdat de
  partijen al geleverd waren.
  De voorzitter:
  Heeft u gezien dat de heer Addens in de pers – uw officier Van
  der Voort citerend: daar moet je voorzichtig mee zijn – heeft
  gezegd dat hij zich dat niet meer kan herinneren?
  De heer Blok:
  Hij heeft dat tegen de pers gezegd. Ik heb later contact met
  hem gehad, nadat dat persbericht was verschenen. Toen heb ik hem
  meer bijzonderheden verteld, ook over de wijze waarop ik het hem
  had voorgehouden. Toen wist hij wel degelijk, waar ik het over
  had.
  De voorzitter:
  Betekent dit ook dat er in 1994 geen cocane meer is
  doorgegaan?
  De heer Blok:
  Dat klopt.
  De heer Koekkoek:
  U bent voorzitter van de Raad van advies voor de CID. U bent op
  19 mei 1995 genstalleerd. Heeft de Raad al enig advies
  uitgebracht?
  De heer Blok:
  Nog geen enkel. Na 19 mei hebben we nog twee vergaderingen
  gehad. U kunt zich voorstellen dat het dan niet mogelijk is,
  adviezen uit te brengen.
  De heer Koekkoek:
  Wat heeft u onder handen?
  De heer Blok:
  We hebben onder handen een inventarisatie van welke onderwerpen
  met prioriteit zouden moeten worden behandeld. We hebben meer
  speciaal gesproken over de vraag of er een CID-functie bij de
  bijzondere opsporingsdiensten moet komen; of er een CID-functie bij
  het landelijk rechercheteam moet komen. En we hebben aandacht
  besteed aan de vraag, in hoeverre CID-informatie aan het bestuur
  ter beschikking kan worden gesteld. Maar eindadviezen zijn er nog
  niet verschenen; dat is nog een vrij brede discussie.
  De heer Koekkoek:
  Allemaal actuele onderwerpen dus. U bent als hoofdofficier
  verantwoordelijk voor het kernteam Haaglanden. Wat is voor u de
  meerwaarde van een kernteam?
  De heer Blok:
  Het grote voordeel van een kernteam vind ik dat er een aparte
  groep gespecialiseerde politiemensen aanwezig is, die zich met
  bepaalde onderzoeken bezig kan houden. Een ander voordeel is dat
  voor een dergelijk team permanent een officier van justitie ter
  beschikking kan worden gesteld, die zich diep in dat team kan
  bezighouden. Ten slotte is een belangrijk voordeel dat een kernteam
  wordt gesubsidieerd met een vrij aanzienlijk bedrag per “kop”.
  De heer Koekkoek:
  Is er een verschil in werkwijze, bijvoorbeeld in vergelijking
  met de centrale recherche van het regiokorps Haaglanden?
  De heer Blok:
  Zeker aanvankelijk niet. We hebben een centrale justitile
  dienst in Haaglanden, die uit 150 man bestaat, en die zeer goed in
  staat is om heel grote onderzoeken naar de georganiseerde
  criminaliteit voor hun rekening te nemen.
  De heer Koekkoek:
  Dus het zit hem vooral in de faciliteiten?
  De heer Blok:
  Het zit hem vooral in de faciliteiten, althans in mijn
  optiek.
  De heer Koekkoek:
  Dit kernteam heeft een bepaalde taak toebedeeld gekregen:
  Zuid-Amerika. Dat betekent een bepaalde specialisatie. Komen de
  gegevens die u nodig heeft uit de rest van Nederland en de wereld
  naar u toe, zodat u de gegevens krijgt die u nodig heeft?
  De heer Blok:
  Voor een groot gedeelte wel. We hebben wel een keer een actie
  ondernomen om die gegevens zelf op te halen. Het ging niet
  spontaan; men was in Nederland niet zo bereid om gegevens ter
  beschikking te stellen. Ik weet dat officier Van der Voort, samen
  met de teamleider Driessen, een ronde heeft gemaakt langs de andere
  regio’s, om te proberen de informatie die beschikbaar was over
  Zuid-Amerika, met name over de drugstransporten, uiteindelijk ter
  beschikking te stellen van het kernteam Haaglanden.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil met u verder spreken over het COPA-onderzoek in algemene
  zin. Heeft bij de start van dat onderzoek ook een rol gespeeld, dat
  u enige moeite moest doen om gegevens elders uit Nederland te
  ontvangen?
  De heer Blok:
  Ik kan mij niet herinneren dat dat een rol van betekenis heeft
  gespeeld. Ik weet dat in ieder geval niet.
  De heer Koekkoek:
  Bij de start van het COPA-onderzoek had u behoefte aan de
  medewerking van andere korpsen. Heeft Amsterdam daaraan een
  bijdrage geleverd?
  De heer Blok:
  Gedurende enige tijd heeft n lid van het korps-Amsterdam
  geparticipeerd in dat onderzoek.
  De heer Koekkoek:
  Voor een deel vervallen we in een herhaling van het vorige
  verhoor, maar het is toch goed om bepaalde zaken van u, als
  hoofdofficier, te horen. In hoeverre is sprake geweest van
  politieke druk, sturing, om dit onderzoek te gaan doen?
  De heer Blok:
  Ik denk dat die er zeker is geweest. U heeft van de heer Van
  der Voort gehoord, hoe die groep was samengesteld die uiteindelijk
  is begonnen met dit onderzoek, althans de stimulans voor dit
  onderzoek. Wat hij niet heeft verteld, maar wat denk ik toch
  antwoord geeft op uw vraag, is dat er een notitie in de
  ministerraad is gepresenteerd, waarin met name uiteen werd gezet,
  wat de doelstelling was, wat de belangen waren, en waarin
  tegelijkertijd werd gevraagd om exogene financiering. Ik weet niet
  of die notitie ooit in de ministerraad is besproken, maar zij heeft
  op zijn minst op de agenda gestaan.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft die notitie op de agenda gestaan?
  De heer Blok:
  Het is een notitie van 8 maart 1992.
  De voorzitter:
  En u heeft die notitie op de agenda van de ministerraad
  gezien?
  De heer Blok:
  Nee, ik heb alleen de adressering van die notitie gezien, en
  die was gericht aan de ministerraad.
  De heer Koekkoek:
  Van de minister van Justitie.
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Werd in die notitie het doel van het onderzoek ook
  omschreven?
  De heer Blok:
  Het doel van het onderzoek werd omschreven, ik weet alleen niet
  of dat gebeurde in de termen zoals die een jaar later precies zijn
  geformuleerd voor COPA, met uitschakeling van het drugskartel als
  eerste doelstelling, en als tweede aanhouding en opsporing van
  verdachten. In ieder geval zijn er woorden gebruikt als: gelet op
  de belangrijke politieke en maatschappelijke implicaties van het
  onderzoek, en de belangstelling van de Verenigde Staten. Dat waren
  twee belangrijke motieven, die werden aangevoerd om het belang aan
  te tonen en om te onderbouwen dat er exogene financiering nodig
  was.
  De voorzitter:
  Kon het kabinet volgens u op basis van deze notitie aan de
  minister van Justitie, weten dat het ging om de uitschakeling van
  de voormalige legerleiding?
  De heer Blok:
  Ongetwijfeld.
  De voorzitter:
  Ongetwijfeld.
  De heer Blok:
  Er werden vrij pittige bewoordingen in gebruikt. Er werd zelfs
  gesproken over de roversbende in Suriname.
  De voorzitter:
  De roversbende in Suriname. En daarna is u nooit gebleken dat
  bepaalde ministers er misschien minder op gespitst waren dat ook
  via strafvorderlijke weg deze zo door u genoemde “roversbende” kon
  worden uitgeschakeld?
  De heer Blok:
  Het waren mijn woorden niet; ik citeer de notitie.
  De voorzitter:
  U heeft helemaal gelijk.
  De heer Blok:
  Ik heb nooit van druk gemerkt. Er is nooit invloed op mij
  uitgeoefend om dat onderzoek anders te doen, ermee te stoppen of
  wat dan ook.
  De voorzitter:
  Maar heeft u wel eens gemerkt of naar boven toe gevraagd:
  regering en procureurs-generaal, heeft u ooit gedacht over de
  politieke implicaties? Is dit nu allemaal doordacht? Wij zijn nu
  wel aan het werk, maar weten jullie waar je mee bezig bent?
  De heer Blok:
  Jazeker. Daarvoor was met name die groep in het leven geroepen.
  De groep was er om de politieke implicaties af te dekken. Dat was
  ook het forum waarmee ik kon spreken, wanneer bepaalde stappen
  zouden worden genomen die politieke consequenties zouden hebben, om
  te horen of dat kon. De samenstelling van de groep wijst daar
  op.
  De voorzitter:
  Dat zijn allemaal hoge ambtenaren.
  De heer Blok:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Waarbij de Binnenlandse veiligheidsdienst, niet in de persoon
  van de heer Doctors, maar in de persoon van de huidige directeur
  democratische rechtsorde, de heer Van Helten, heeft laten weten:
  wij zaten daar wel bij, maar veel zagen we daar niet in.
  De heer Blok:
  De heer Van Helten zat niet in die groep.
  De voorzitter:
  Nee, maar hij heeft dat in zijn verhoor verklaard, over de rol
  die de BVD daarin had. De vraag is in ieder geval, of de ambtenaren
  genoeg voeling hadden met het kabinet.
  De heer Blok:
  Ik mag toch aannemen dat een secretaris-generaal van algemene
  zaken op dat punt een heel directe lijn heeft met de
  minister-president. Wanneer er bepaalde stappen zouden worden
  genomen die niet welgevallig waren, hadden we dat zeker gehoord. Ik
  kan mij nauwelijks iets anders voorstellen.
  De heer Koekkoek:
  Weet u of de notitie in de ministerraad besproken is?
  De heer Blok:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Hoeveel keer bent u in die regiegroep geweest om de voortgang
  van het onderzoek toe te lichten?
  De heer Blok:
  Zolang de regiegroep heeft bestaan, ben ik er altijd geweest.
  Ik maakte er namelijk deel van uit.
  De voorzitter:
  Is die opgeheven?
  De heer Blok:
  Nooit officieel, maar hij is stilletjes verdwenen.
  De voorzitter:
  Wanneer is die groep verdwenen?
  De heer Blok:
  Na ongeveer een jaar te hebben bestaan, is ze voor een
  belangrijk gedeelte overgenomen in de voortgangsrapportage aan de
  directeur politie en rechtshandhaving, de heer Suyver. Hij was
  voorzitter van deze groep. Toen zijn we begonnen, hem te informeren
  over de voortgang van het onderzoek-COPA.
  De voorzitter:
  Was de heer Hoekstra er toen nog bij betrokken?
  De heer Blok:
  Toen niet meer.
  De voorzitter:
  Heeft u dat, nogmaals, niet de vraag doen stellen: realiseert
  men zich waarmee men bezig is, van andere dan justitiekant?
  De heer Blok:
  Ik heb alleen aan de justitiekant wel degelijk herhaaldelijk
  benadrukt dat er politieke implicaties aan deze zaak zaten. Een
  ieder was zich daarvan ook terdege bewust.
  De voorzitter:
  Maar is dat ooit goed uitgesproken? Is ooit gezegd: dit kan wel
  en dit kan niet?
  De heer Blok:
  Nee, dat is nooit gezegd. Men liet het afhangen van de
  casustiek: wanneer er bepaalde handelingen zouden moeten worden
  verricht…
  De voorzitter:
  Proportioneel en subsidiair.
  De heer Blok:
  Pardon?
  De voorzitter:
  Nee, geen leuke opmerking. Heeft u ooit gevraagd, wat er wel en
  niet kan? Straks zijn er verkiezingen in Suriname, en hoever zijn
  we dan?
  De heer Blok:
  Ik heb niet gevraagd, wat wel of niet kan en hoever ik mag
  gaan. Dit soort scenario’s zijn wel degelijk besproken. We hebben
  er wel rekening mee gehouden, dat dit politieke implicaties zou
  hebben. We hadden dan wel de vaste afspraak dat, wanneer dit soort
  stappen zouden worden gezet, we dit ogenblikkelijk terug zouden
  koppelen naar de politieke leiding, dus wat mij betreft naar de
  kant van de heer Suyver.
  De voorzitter:
  Is er al een eindbeslissing genomen?
  De heer Blok:
  Nog niet.
  De voorzitter:
  Maar die verkiezingen naderen wel.
  De heer Blok:
  In mei.
  De heer Koekkoek:
  Is van enige kant in die regiegroep twijfel geuit over dit
  krankzinnige project?
  De voorzitter:
  Dat zijn de woorden van uw voorganger.
  De heer Koekkoek:
  Hij is wat jonger dan u; misschien mag hij die woorden wel
  gebruiken.
  De heer Blok:
  Ik denk dat hij daarmee vooral heeft bedoeld, te zeggen dat de
  eerste doelstelling, het uitschakelen van het drugskartel, een
  buitengewoon ambitieuze doelstelling was. Maar dat hebben we ook
  herhaaldelijk, zowel de groep als anderen, steeds voorgehouden als
  we presentaties gaven. De heer Van der Voort heeft ook al verteld
  dat we meerdere presentaties hebben gegeven aan de minister,
  waarbij steeds weer naar voren kwam: dit is onze doelstelling, dit
  is zeer ambitieus, maar we willen daar wel naar streven. Er is
  nooit gezegd: stop er maar mee, of doe het wat minder, of wat dan
  ook.
  De heer Koekkoek:
  Mijn vraag was: is er van bepaalde kant twijfel geuit over dit
  project?
  De heer Blok:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Van de kant van een bepaald ministerie, bijvoorbeeld
  Buitenlandse Zaken?
  De heer Blok:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u Pronk wel eens gebeld om te vragen, wat hij ervan
  vindt?
  De heer Blok:
  Nee, maar ik geloof ook niet dat ik in een situatie ben om een
  minister rechtstreeks te bellen.
  De voorzitter:
  Absoluut.
  De heer Blok:
  Ik zal dat als tip meenemen. Nee, dat is nooit gebeurd.
  Misschien is het wat formeel, maar mijn lijnen liepen via Justitie.
  Als daar op een gegeven moment op de rem zou moeten worden getrapt,
  had ik dat van Justitie moeten horen, en niet rechtstreeks van
  anderen.
  De heer Koekkoek:
  We hebben kunnen constateren dat in het COPA-traject enige
  malen sprake is van het doorlaten van harddrugs. Hoeveel keer heeft
  dat plaatsgevonden?
  De heer Blok:
  U weet dat de heer Van der Voort daarin buitengewoon
  terughoudend is geweest: dat heeft enkele malen
  plaatsgevonden.
  De heer Koekkoek:
  Daar wilt u het bij laten?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ik denk dat dat moeilijke afwegingen zijn, die u maakt binnen
  de leiding van het parket. Die moet u ook voor uw rekening kunnen
  nemen. Daarmee gaat u naar de procureur-generaal, wat u ook hebt
  gedaan. Hoeveel malen is niet alleen aan het begin, maar ook
  daarna, in voortgangsrapportages het hele COPA-onderzoek besproken
  met een procureur-generaal? Is dat frequent geweest?
  De heer Blok:
  In ieder geval als het ging om datgene wat u doorleveringen
  noemt. U weet dat wij spreken over proefzendingen of lijntesters.
  Daar zit toch een zeker verschil in. Die werden altijd met de
  procureur-generaal besproken. De algemene voortgang van het
  onderzoek werd ook regelmatig met de procureur-generaal besproken.
  Elke keer wanneer het met de minister werd besproken, werd tevoren
  dezelfde presentatie aan de procureur-generaal gegeven, zodat hij
  wist, wat wij de minister zouden melden.
  De heer Koekkoek:
  Viel dat meestal samen, bijvoorbeeld op dezelfde dag?
  De heer Blok:
  Nee, dat was een paar dagen tevoren. Ongeveer vijf dagen
  voordat we naar de minister gingen, gaven we dezelfde presentatie
  aan de procureur-generaal. En dan werd er gesproken over de
  algemene voortgang van het COPA-onderzoek.
  De heer Koekkoek:
  Betekent dit dat de minister van Justitie, of dat nu Hirsch
  Ballin was of mevrouw Sorgdrager, ongeveer hetzelfde wist als de
  procureur-generaal?
  De heer Blok:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Wist de minister van Justitie ook van het doorlaten van die
  partijen?
  De heer Blok:
  Volgens mij niet. Ik heb het gemeld aan de heer Addens, en ik
  hoefde niet te wachten op antwoord van zijn kant; hij stemde meteen
  in. Ik kon dus vervolgens aan de heer Van der Voort vertellen dat
  we verder konden met dat traject. Tegen mij heeft hij nooit gezegd
  dat ik moest wachten voordat hij de minister van Justitie zou
  hebben benaderd.
  De voorzitter:
  Waarom zijn, terwijl u wel presentaties geeft, daarbij nooit
  opsporingsmethodieken aan de orde geweest?
  De heer Blok:
  Omdat het om buitengewoon vertrouwelijke informatie ging.
  Wanneer wij presentaties gaven, zat op zijn minst de helft van de
  ambtelijke staf daarbij.
  De voorzitter:
  Maar had de minister dat toch niet moeten weten?
  De heer Blok:
  Ik heb meerdere malen gezegd, wanneer we een presentatie hadden
  afgerond en er een gesprek of een discussie over kwam, dat naast de
  voortgang van het onderzoek nog een aantal hoopgevende
  CID-trajecten liepen. Meer heb ik daar nooit over gezegd.
  De voorzitter:
  Had u dat niet moeten doen?
  De heer Blok:
  Ik vond dat mijn lijn eindigde bij de procureur-generaal. Daar
  ligt dan weer een volgende verantwoordelijkheid om eventueel de
  minister van Justitie op de hoogte te stellen. Door uitdrukkelijk
  bij zo’n presentatie nog eens te melden dat er CID-trajecten
  liepen, had de uitnodiging ook van de andere kant kunnen
  komen.
  De voorzitter:
  Maar u kunt zich toch voorstellen dat dat misschien voor een
  minister die zich niet dagelijks met dit onderwerp bezighoudt,
  zoals een commissie als deze, die maandenlang niet veel anders
  doet, een vrij cryptische mededeling is?
  De heer Blok:
  Ik weet het niet. Ik had het idee dat de minister heel goed
  begreep, waar het over ging. Niet over doorlevering, maar wel over
  CID-trajecten. Dat is in ieder geval een begrip dat algemeen was.
  Maar nogmaals, ik vond het niet direct op mijn weg liggen om de
  minister van Justitie daarover te informeren.
  De voorzitter:
  Waarom eigenlijk niet? Waarom wel over de rest, en niet over
  dit?
  De heer Blok:
  Zoals ik u zei: tijdens de presentatie kon het in ieder geval
  niet, omdat het om buitengewoon vertrouwelijke informatie ging. Dat
  kon niet in brede kring verspreid worden, dus ook niet tijdens een
  dergelijke presentatie. Mijn lijn liep, nogmaals, tot aan de
  procureur-generaal, en dan vond ik het op de weg van anderen liggen
  om daarover eventueel te informeren.
  De heer Rabbae:
  U was bang dat de informatie zou lekken. Maar stel dat tijdens
  de presentatie de minister u had gevraagd of er langs deze
  trajecten cocane was binnengekomen, wat had u dan geantwoord?
  De heer Blok:
  Als de minister de vraag zo had gesteld, had ik makkelijk “ja”
  kunnen zeggen. Maar als hij mij had gevraagd, eens een CID-traject
  te beschrijven…
  De heer Rabbae:
  Maar daar heb ik het niet over. Met andere woorden: dat
  antwoord had u toch moeten geven, als u, zoals ik aanneem, eerlijk
  handelt ten opzichte van de minister.
  De heer Blok:
  Maar als ik uw vraag goed begrijp, zegt u: als de minister aan
  mij had gevraagd of er cocane binnenkomt, dan is het antwoord “ja”.
  Maar als u dat bedoelt in de vorm van een doorlevering of een
  CID-traject, had ik moeten zeggen: daar zal ik u afzonderlijk over
  informeren, en niet in dat brede gezelschap dat toen aanwezig
  was.
  De heer Rabbae:
  En wat is het verschil voor de minister?
  De heer Blok:
  Het verschil ligt vooral bij mij, omdat ik in een dergelijk
  groot gezelschap geen vertrouwelijke informatie naar buiten wilde
  brengen.
  De voorzitter:
  Maar het was toch allemaal vertrouwelijk?
  De heer Blok:
  Nou, het maakt wel verschil of je praat over CID-trajecten met
  informanten, want dan moet je toch wel vrij veel bijzonderheden
  vertellen, of in het algemeen over het COPA-onderzoek, hoe dat
  gaat, dat we van plan zijn vooronderzoeken te starten enzovoorts.
  Dat is heel andersoortige informatie.
  De heer Koekkoek:
  U maakte onderscheid tussen doorlevering, de term die ik
  gebruikte, en het uittesten van een lijn. Kunt u dat
  uitleggen?
  De heer Blok:
  De situatie waarvoor wij stonden was aldus. We hadden
  betrouwbare informatie dat een criminele groepering bezig was, een
  vrij grote partij cocane gereed te maken in een Zuidamerikaans
  land, ter verzending naar Nederland. Jaren geleden, toen ik zelf
  nog de drugszaken deed, was het vaak zo dat men de partij in zijn
  geheel stuurde, zodat je er een mooie gecontroleerde aflevering van
  kon maken. Nu is men wijzer geworden: men stuurt een kleinere
  partij vooruit, de proefzending. Wanneer je dat weet, en die
  proefzending komt aan, dan kun je beslissen of een proefzending in
  beslag wordt genomen, eventueel met een leverancier. Je weet dan
  zeker dat je de top van die criminele organisatie, die zich altijd
  begeeft rond een grote partij, wat ook uit de informatie bleek,
  niet te pakken krijgt, en dat je evenmin die grotere partij nog te
  pakken zult krijgen. Integendeel, die zal een keer op de
  Nederlandse markt komen zonder dat je erbij staat. De beslissing
  die je in zo’n geval neemt, is dat je een strafbaar feit ziet
  gebeuren, maar dat je bewust niet ingrijpt.
  De heer Koekkoek:
  Is dat niet hetzelfde als doorlaten?
  De heer Blok:
  Uiteindelijk komt het erop neer, maar het gaat mij om de
  juridische beslissing. Dat zeg ik vooral, omdat we er op zichzelf
  wel mee vertrouwd waren om strafbare feiten te zien gebeuren,
  zonder dat we daarop meteen ingrepen. Ik wijs u op een
  gecontroleerde aflevering, de eerste die volgens mij de Hoge Raad
  heeft gesanctioneerd; dat betrof een douanebeambte die vanuit
  Jakarta herone heeft overgebracht naar Schiphol. Dus vanaf Jakarta
  tot Schiphol vervoerde hij herone.
  De voorzitter:
  Maar toch niet met het doel om het daarna eventueel met behulp
  van de politie verder het milieu in te laten gaan? Dat is toch het
  verschil?
  De heer Blok:
  Dat klopt. Dat werd de gecontroleerde aflevering. Maar wij zijn
  ermee vertrouwd dat we een strafbaar feit laten gebeuren. Alleen
  geef ik toe dat, wanneer je hem door laat, je een stap verder
  gaat.
  De voorzitter:
  Meneer Blok, zijn honderden kilo’s nog een proefzending?
  De heer Blok:
  Onder omstandigheden kan dat in mijn optiek een proefzending
  zijn.
  De voorzitter:
  Heeft u een bovengrens?
  De heer Blok:
  Niet echt. De grens zit hem in de afweging, in de
  proportionaliteit, in het belang aan de ene kant en de handeling
  aan de andere kant. Daar zit voor mij de grens in, en niet zozeer
  in het aantal kilo’s of in de soort.
  De voorzitter:
  Ook niet in de soort?
  De heer Blok:
  Ook niet in de soort.
  De voorzitter:
  Is dat toch niet moeilijk uit te leggen? Juridisch natuurlijk
  wel.
  De heer Blok:
  Het is alleen maar uit te leggen, wanneer je wijst op de stap
  in de afweging, zoals ik hem zoven gaf, namelijk grote belangen die
  je kunt verwezenlijken, ten opzichte van het nadeel dat je kunt
  hebben door zo’n stap te nemen.
  De heer Koekkoek:
  Wat weegt u dan concreet tegen elkaar af?
  De heer Blok:
  Zoals ik u vertelde: wanneer het grootste belang de criminele
  organisatie is. Daar gaat het in wezen om. Het is geen uitruil van
  een kleine tegen een grote partij. Wanneer je betrouwbare
  informatie hebt dat de top zich daarmee bezighoudt, zodat je dus
  een bewijsbare zaak tegen de top krijgt, kun je dit soort
  afwegingen gaan maken.
  De heer Rouvoet:
  Maar kunt u die redenering ook ophangen als het gaat om wapens?
  We hebben het nu over soorten drugs.
  De heer Blok:
  Onder omstandigheden zou je zo’n redenering ook op wapens
  kunnen toepassen.
  De voorzitter:
  Waar niet?
  De heer Blok:
  Wanneer het gaat om moorden of levensdelicten. Natuurlijk zijn
  er grenzen. Elke afweging heeft haar grenzen, maar je zult de
  afweging wel moeten maken.
  De heer Koekkoek:
  Semtex?
  De heer Blok:
  Ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk niet dat het zo
  moeilijk is, voorbeelden te bedenken, waarin dat ook kan. Wanneer
  je weet dat terroristen een heel grote partij Semtex opslaan om
  iets op te blazen, en je kunt dat op het spoor komen door een
  beperkte hoeveelheid door te laten, zou ik dit soort afwegingen
  willen maken. Die moet ik dan wel voorleggen aan anderen.
  De voorzitter:
  Neemt u mij niet kwalijk, maar u stelt het altijd zo voor: er
  is een heel kleine hoeveelheid voor die heel grote hoeveelheid.
  Maar uit de praktijk blijkt ons dat het in een heleboel gevallen
  niet zo is: men verliest de controle, auto’s raken weg, etcetera.
  Twee wapens: ok. Maar nu een pakketje Semtex. Je zult er maar door
  opgeblazen worden. Kunt u ons iets meer een idee geven van wat u
  niet doet? Het is toch niet uit te leggen dat we alles
  proportioneel en subsidiair kunnen afwegen?
  De heer Blok:
  Ik denk toch dat het uiteindelijk daar op aan zou komen. U
  zegt: stel dat je wordt opgeblazen door een kleine partij.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij niet prettig!
  De heer Blok:
  Maar als anders een halve stad wordt opgeblazen, dan…
  De voorzitter:
  Maar we leven toch in een normale tijd? U zegt toch ook niet:
  we leggen die man op de pijnbank, om een halve stad te redden? Of
  deze verdachte, daar kunnen we dat allemaal mee doen, want het
  heeft een goed doel?
  De heer Blok:
  Nee. Er zijn natuurlijk grenzen.
  De voorzitter:
  Geeft u ze eens aan.
  De heer Blok:
  Dat kan ik niet. Ik heb zoven gezegd: de grens zit in de
  afweging. In elk individueel geval zal dat beslist moeten worden.
  Zoals gezegd: ik neem ook liever niet alleen die beslissing. Ik
  vind het heel plezierig om dat te kunnen delen met anderen, die
  daarop ook weer een andere visie hebben.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u voorbeelden geven van wat u niet hebt gewild in de
  afgelopen jaren?
  De heer Blok:
  In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat op ons parket een
  CID-handleiding gold, die er al was vanaf begin 1993. Daarin
  stonden in ieder geval voor ons de grenzen van een aantal
  bijzondere opsporingsmiddelen of tactieken. De algemene grens was
  door ons aangegeven. In bijzondere gevallen hebben we ook wel
  beslist dat bepaalde zaken niet konden of anders zouden moeten. In
  ieder geval hebben we geprobeerd, ze anders te regelen.
  De heer Koekkoek:
  Wat kan volgens die handleiding bijvoorbeeld niet?
  De heer Blok:
  Deals met criminelen zijn uitgesloten. Inkijkoperaties in
  woningen zijn taboe, en zo staan er nog een aantal zaken in.
  De heer Koekkoek:
  Deals met criminelen zijn uitgesloten?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Toch niet alle deals?
  De heer Blok:
  Voor zover ze niet onder de richtlijn van de PG’s vielen, en
  dat is praktisch bijna alles. Dan bedoel ik vooral de deals met
  criminelen in de preventieve-hechtenissfeer, of in de sferen waarin
  je als officier van justitie misschien minder straf zou vorderen
  wanneer je die deal niet had gesloten.
  De heer Koekkoek:
  Maar het ligt anders ten aanzien van afgestraften?
  De heer Blok:
  Dat traject zijn wij ingegaan, ja. Het is er overigens nooit
  van gekomen, maar wij hebben daar wel voorstellen over gedaan. Het
  voordeel was misschien ook dat de beslissing uiteindelijk bij de
  minister ligt of dat al dan niet doorgaat. Dat kunnen wij zelfs
  wettelijk niet eens.
  De heer Koekkoek:
  In verband met gratieverlening.
  De heer Blok:
  Bijvoorbeeld.
  De heer Rouvoet:
  Nog een vraag, om iets meer zicht te krijgen op de afweging van
  wat u wel en niet aanvaardbaar vindt als het gaat om doorlaten. Er
  is gesproken over wapens, Semtex en hard- en softdrugs. Er is hier
  een aantal malen gesproken over mensensmokkel, met het oog op
  vrouwenhandel. Zou u georganiseerde vrouwenhandel met het oog op
  prostitutie acceptabel vinden? Een aantal keren dat laten gebeuren,
  terwijl u ervan afweet, in de hoop later die organisatie stevig aan
  te kunnen pakken?
  De heer Blok:
  Het probleem bij dit voorbeeld is, dat ik er zelf geen enkele
  ervaring mee heb. Het is totaal nieuw, en dan vind ik het heel
  moeilijk, daar even “ja” op te zeggen, of “nee”. Ik zie dat onder
  omstandigheden nog altijd als een mogelijkheid. Ik ben ervan
  overtuigd dat, als we dit soort zaken niet zouden kunnen, of als we
  daarmee niet zouden kunnen omgaan, het ons onmogelijk wordt om de
  georganiseerde criminaliteit op dat niveau nog werkelijk een slag
  toe te brengen.
  De voorzitter:
  U bent toch nog niet zo succesvol geweest, bijvoorbeeld in het
  grote onderzoek, waar we nu over spreken? Misschien zeer succesvol
  op de deelterreinen, maar niet op de hoofddoelstellingen.
  De heer Blok:
  Dat hangt ervan af. Wanneer ik, net als de heer Van der Voort,
  het totale traject bekijk, weet ik dat er in ieder geval ruim 2000
  kilo cocane in beslag is genomen, en dat er 65 mensen zijn
  veroordeeld. Dat vind ik op zich, met name als ik naar die
  veroordeelden kijk, die meestal straffen kregen van 10 tot 14 of
  meer jaar, en waarbij het ging om belangrijke drugshandelaren, niet
  onsuccesvol.
  De heer Koekkoek:
  We hebben gesproken over doorlating. De minister van Justitie
  heeft in haar brief van 15 juni laten weten, dat alleen in zeer
  bijzondere omstandigheden nog doorlating toelaatbaar is. Wat
  betekent dat voor u in de praktijk van de opsporing?
  De heer Blok:
  In ieder geval dat wij elk geval voorleggen aan de Centrale
  toetsingscommissie, dat is voorschrift. Wanneer de minister heeft
  beslist dat het nauwelijks nog kan, betekent dat een zekere
  handicap voor de toekomst. Die handicap heb ik in de praktijk
  echter nog niet ondervonden, omdat het na januari 1994 nooit meer
  is voorgekomen. Maar ik kan mij voorstellen dat dit in de toekomst
  toch een belangrijke handicap wordt om criminele organisaties op te
  rollen.
  De voorzitter:
  U zegt: het is na januari 1994 nooit meer voorgekomen.
  De heer Blok:
  Met harddrugs.
  De voorzitter:
  Dan weten we, waar we het over hebben. Bij andere zaken is dat
  namelijk wl voorgekomen.
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Maar u ziet het als een belemmering van de opsporing als die
  lijntesters niet meer zo gemakkelijk zijn als ze voor die tijd
  waren?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil nader met u ingaan op de bijzondere opsporingsmethoden
  die niet op de wet berusten, voor zover die in uw parket worden
  gehanteerd. In de handleiding voor de CID is het uitgangspunt, dat
  CID-officier en zaaksofficier volledig op de hoogte moeten zijn van
  wat er speelt, of anders gezegd, dat de zaaksofficier alles moet
  weten. Sinds wanneer geldt dat in uw parket?
  De heer Blok:
  De eerste concept-CID-handleiding dateert van februari 1993.
  Toen hebben we dat punt al uitgesproken, want dat was juist n van
  de punten, die discussie opriep op het parket.
  De heer Koekkoek:
  En u past dat nu zonder meer toe?
  De heer Blok:
  Wij passen dat zonder meer toe.
  De heer Koekkoek:
  Wat is de betekenis ervan? Waarom hecht u daar zo aan?
  De heer Blok:
  Wij vinden het belangrijk, dat de officier die uiteindelijk op
  de zitting een zaak moet doen, niet voor verrassingen komt te
  staan, wanneer bijvoorbeeld de verdediging met een bepaald verweer
  aankomt, dat al of niet juist blijkt te zijn, maar wat zou kunnen
  komen uit een voortraject, waarvan hij niet op de hoogte is. Wij
  vinden dat een officier volledig op de hoogte moet zijn.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil het met u hebben over informatie en infiltratie. Hoe
  kijkt u aan tegen gesloten CID-trajecten? Zijn die nodig?
  De heer Blok:
  Ik vind dat in beginsel alles aan de rechter moet kunnen worden
  voorgelegd, en ook moet worden voorgelegd, behalve wanneer het gaat
  om informanten of infiltranten die levensgevaar lopen wanneer ze
  bekend worden. Dan zul je een gesloten traject moeten kunnen
  hanteren.
  De voorzitter:
  We hebben zoven de notitie van 17 januari 1994 van de heer Van
  der Voort aan de orde gehad, waarbij het niet alleen ging om
  doorlating, maar ook om de vraag van de rechterlijke toetsing. Nu
  is klaarblijkelijk in het traject waar we eerder over spraken, niet
  alles aan die rechter voorgelegd. Had dat gemoeten?
  De heer Blok:
  Nogmaals, alleen wanneer een informant beschermd moet zijn
  omdat hij levensgevaar loopt, zul je niet naar buiten kunnen
  brengen, ook niet naar de rechter, datgene wat er is gebeurd.
  De voorzitter:
  Maar moet het feit dat die methode van het doorlaten is
  gebruikt, aan een rechter worden voorgelegd?
  De heer Blok:
  Als informanten daardoor niet in gevaar komen, moet dat worden
  voorgelegd aan de rechter.
  De voorzitter:
  Maar als het bijvoorbeeld politie-infiltranten zijn?
  De heer Blok:
  Dan kan het, maar vaak zit daar nog een informant voor, die dan
  weer gevaar loopt.
  De voorzitter:
  Is het geen heel groot dilemma, omdat dit van belang kan zijn
  voor een rechter om te toetsen?
  De heer Blok:
  Dat is ook een groot dilemma, en ik denk ook dat dat dilemma
  opgelost moet worden.
  De voorzitter:
  Het is dus niet opgelost.
  De heer Blok:
  Het is niet opgelost. Op dit moment moeten wij er zo mee
  omgaan, door het niet aan de rechter voor te leggen. Dat is voor
  ons geen prettige situatie. Ik zou het liever wel willen, of dat er
  een methode is, waardoor je in ieder geval een rechter of iemand
  anders op de hoogte kunt stellen.
  De voorzitter:
  Maar er moet toch een methode zijn, waarbij wordt voorgelegd,
  wat dus nu niet voorgelegd is, uit uw woorden opmakend?
  De heer Blok:
  Ik zou in ieder geval zo’n methode willen hebben. Maar de grens
  moet zijn dat in ieder geval de informant of de infiltrant daardoor
  geen gevaar loopt.
  De voorzitter:
  Maar er moet toch een methode zijn, waarmee aan een
  zittingsrechter kan worden voorgelegd: in deze zaak is
  doorgeleverd?
  De heer Blok:
  Het is alleen de vraag, hoever de rechter daarmee wil gaan. Als
  de rechter het hele traject wil weten, en we lopen tegen een
  bedreigde informant of infiltrant aan, kan het niet.
  De voorzitter:
  Maar dan is er toch een bedreigde-getuigenregeling, om zo
  iemand af te schermen?
  De heer Blok:
  Die is er, maar die is niet altijd afdoende om hem of haar
  volledig af te schermen.
  De voorzitter:
  Is het dan aan het OM om zelfstandig te beslissen dat dat dan
  maar niet wordt voorgelegd?
  De heer Blok:
  Tot nu toe hebben we dat inderdaad gedaan. Het was niet
  geregeld, en wij hebben die verantwoordelijkheid genomen.
  De heer Koekkoek:
  Wij zitten natuurlijk ook met die vraag. Ziet u een
  mogelijkheid om hier toch een goede regeling voor te treffen? Om
  aan de ene kant de mogelijkheid van een gesloten traject in
  zwaarwegende omstandigheden te behouden, en aan de andere kant toch
  een bepaalde controle daarop te hebben?
  De heer Blok:
  Op het ogenblik wordt daar vrij veel over gesproken. Een
  mogelijkheid zou kunnen zijn, een rechter-commissaris, waaraan deze
  zaak kan worden verteld, die dit hele traject controleert en
  vervolgens aan de zittingsrechter aangeeft: ik heb het gezien, ik
  heb het in orde bevonden, en we kunnen verder gaan op het moment
  waarop dat in orde is bevonden en we beginnen met een normale
  strafzaak. Dat zou een mogelijkheid zijn, maar of dat kan binnen de
  Nederlandse verhoudingen, waarin een proces toch openbaar hoort te
  zijn, en waarin met name de verdediging op de hoogte moet zijn van
  alles wat zich heeft afgespeeld, weet ik niet. Ik denk dat dat het
  grote punt is.
  De heer Koekkoek:
  Het moet ook passen binnen de grenzen van artikel 6 van het
  Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de
  mens.
  De voorzitter:
  Als u dat een rechter-commissaris laat toetsen, en als de
  zittingsrechter het daarmee niet eens is, en de zittingsrechter
  vraagt meer informatie, en op een bepaald moment wilt u als OM niet
  verder gaan, wat dan?
  De heer Blok:
  Dan zou je de zaak moeten laten vallen.
  De voorzitter:
  De hele zaak?
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan gaat voor u de positie van de informant of de infiltrant
  dus voor het belang van de zaak.
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik begrijp het beleidsdoel wel, anders komt er niemand meer bij
  ons binnen, maar…
  De heer Blok:
  Het gaat om levensgevaar. Wanneer iemand echt gevaar loopt om
  te worden afgeschoten, ligt daar de grens. Dat is geen strafzaak
  meer waard.
  De heer De Graaf:
  Maar u heeft dus ook situaties meegemaakt, waarin iets niet aan
  de rechter is verteld, omdat het levensgevaar zou opleveren voor de
  informant als dat bekend zou worden. Maar niettemin heeft u de zaak
  wel doorgezet, maar dan vertelt u het gewoon niet.
  De heer Blok:
  Precies, omdat het niet bekend werd.
  De heer De Graaf:
  Onthoudt u in zo’n situatie de rechter geen
  toetsingsmogelijkheid, bijvoorbeeld om te toetsen aan het
  Tallon-criterium?
  De heer Blok:
  Ja. Op zich is dat juist. Maar er is geen oplossing in ons
  geval. Of we moeten dan de zaak helemaal niet doen, dat zou ook
  kunnen, maar je kunt het in het openbaar niet voorleggen aan de
  rechter.
  De heer De Graaf:
  Maar u heeft er uiteindelijk voor gekozen, het niet te
  vertellen, in plaats van terugtrekking van de zaak.
  De heer Blok:
  Dat is juist. Dat is dan de verantwoordelijkheid die je
  neemt.
  De voorzitter:
  Vindt u dat achteraf in de zaak waarin dit gespeeld heeft, een
  goede beslissing?
  De heer Blok:
  Ik weet niet op welke zaak u precies doelt.
  De voorzitter:
  Vindt u het een goede beslissing dat die doorleveringen
  uiteindelijk in de zaak niet zijn gemeld?
  De heer Blok:
  Ik vind dat een goede beslissing, wanneer dat had geleid tot
  identificatie van een informant.
  De voorzitter:
  Maar dat weten we niet.
  De heer Blok:
  Ik dacht het wel.
  De voorzitter:
  U weet het wel, maar dat kan de rechter niet toetsen.
  De heer Blok:
  Dat kan de rechter niet toetsen. Dat is het dilemma waarin wij
  zitten. Het is misschien helemaal geen prettige situatie waarin wij
  ons bevinden. Vandaar dat ik ook zeg dat het geregeld zou moeten
  zijn. We zouden daarmee open om moeten kunnen gaan. Het is voor ons
  niet zo plezierig om dit soort trajecten zo te moeten doen. Het is
  niet plezierig om een rechter dingen niet te vertellen die je
  liever wel zou vertellen, maar het kan niet.
  De voorzitter:
  Kan het ook niet dat u bij wijze van spreken aan de rechtbank
  vraagt: wilt u terugverwijzen naar de rechter-commissaris?
  De heer Blok:
  In het huidige systeem is dat in ieder geval geen oplossing. De
  rechter-commissaris zal het dan vast moeten leggen, en dan komt het
  ook in het openbaar.
  De voorzitter:
  U zegt dus in feite dat niet alle opsporingsmethoden openbaar
  kunnen worden gemaakt.
  De heer Blok:
  Daar komt het op neer.
  De heer Koekkoek:
  Op dit moment. Maar u vindt het een onwenselijke situatie.
  De heer Blok:
  Ik vind het een heel onwenselijke situatie.
  De heer Vos:
  Welk type informatie heeft u niet aan de rechter gemeld? Wat
  was de betekenis van die informatie in de bewuste strafzaak?
  De heer Blok:
  U spreekt over een bewuste strafzaak; ik spreek meer in het
  algemeen. Als het gaat om informatie die leidt tot identificatie
  van een informant, waarvan je redelijkerwijs mag verwachten dat dat
  levensbedreiging in zal houden, kan dat niet aan de rechter worden
  voorgelegd.
  De heer Vos:
  Ging het om informatie die als bewijsmiddel werd gehanteerd, of
  ging het om algemeen-orinterende informatie?
  De heer Blok:
  Ik denk in de laatste sfeer. Het hangt er vanaf, hoe je
  uiteindelijk tot je strafzaak bent gekomen. Dat kan tot
  identificatie leiden. Of men kan nadenken, met wie men zaken heeft
  gedaan.
  De heer Vos:
  Kunt u voor uzelf bepalen, waar u daar de knip plaatst?
  De heer Blok:
  Ik plaats nogmaals de knip op het moment dat iemand
  levensgevaar gaat lopen, wanneer hij via bekendmakingen van onze
  kant uiteindelijk ontmaskerd kan worden. Wanneer iemand kan
  narekenen: dat moet degene zijn die die zaak heeft verteld aan de
  politie.
  De heer Rabbae:
  U zegt dat de informant boven alles gaat, zeker als er
  levensgevaar op het spel staat.
  De heer Blok:
  Alleen als er levensgevaar is.
  De heer Rabbae:
  Stel dat u via de constructie van een informant de
  hoofddoelstelling van de COPA-zaak bewerkstelligt. Komt u dan voor
  een vreselijk dilemma te staan? Of denkt u: ook in dat geval gaat
  de informant boven alles?
  De heer Blok:
  Nogmaals: wanneer een informant levensgevaar loopt, gaat dat
  voor mij voor alles. Ik denk dat dat de toezegging is die ook
  gedaan wordt door de politie, die we altijd overeind moeten houden.
  Dat zou ook ten koste moeten gaan van de zaak.
  De heer Koekkoek:
  Nog even in het kader van de afweging. Er wordt wel gezegd: als
  een informant binnenkomt bij de CID, wordt gezegd dat de
  anonimiteit wordt gewaarborgd. U begrenst eigenlijk het gesloten
  CID-traject tot levensbedreigende situaties. Geldt het gegeven
  woord aan de informant dan niet meer voor u?
  De heer Blok:
  Ik beperk het inderdaad tot levensgevaar. Je zou dan ook met de
  CID moeten gaan praten, dat die anonimiteit, die zonder die reden
  wordt gewaarborgd, niet kan. Dat past dan ook niet in mijn
  systeem.
  De voorzitter:
  Heeft u dat al gedaan?
  De heer Blok:
  Ik niet.
  De voorzitter:
  Is dat door de CID-officier in Den Haag al gebeurd?
  De heer Blok:
  Dat weet ik niet; ik denk het niet. Ik weet ook lang niet of in
  alle gevallen de anonimiteit gewaarborgd wordt. Wij kennen echt wel
  trajecten die ook aan de rechter in hun volledige omvang worden
  voorgelegd.
  De voorzitter:
  Maar toch nooit met de naam van een informant, als hij zich
  volgens de politie heeft gehouden aan de regie? Dan zou u mij zo’n
  zaak moeten laten zien.
  De heer Blok:
  Wanneer de politie hem anonimiteit heeft beloofd, denk ik dat
  wij de zaak moeten overnemen. Je kunt de politie op dat punt
  natuurlijk niet laten vallen. Ik zou niet willen dat een informant
  in alle gevallen zonder meer anonimiteit krijgt.
  De voorzitter:
  Maar als hij eenmaal ingeschreven en geaccepteerd is, is de
  eerste gouden wet van de CID toch dat hij die anonimiteit krijgt?
  Dan zou je dat toch als gezagsdrager moeten veranderen?
  De heer Blok:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Maar dat is nog niet gebeurd.
  De heer Blok:
  Niet door mij, nee.
  De heer Koekkoek:
  Het is nog geen lijn die in uw parket geldt.
  De heer Blok:
  Nee, zo zou ik het niet willen omschrijven.
  De heer Koekkoek:
  Maar duidelijk is, dat u het gesloten CID-traject tot het
  strikt noodzakelijke wilt beperken?
  De heer Blok:
  Dat is mijn opvatting.
  De heer Koekkoek:
  Maar lukt dat ook in de praktijk, om die opvatting door te
  zetten?
  De heer Blok:
  Ik ken een aantal zaken, waarin we de totaliteit aan de rechter
  hebben voorgelegd of willen voorleggen. Dan lukt het. Maar ik ken
  ook genoeg zaken, waarin dat niet kan.
  De heer Koekkoek:
  Even geleden maakte u de opmerking, dat de
  bedreigde-getuigenregeling niet voldoet om bijvoorbeeld een
  informant in levensbedreigende situaties af te schermen. Waarin
  schiet die regeling eigenlijk tekort?
  De heer Blok:
  Ik denk vooral in het natraject, om zo’n getuige als het ware
  uit het circuit te laten verdwijnen, zodat hij dus niet meer kan
  worden nagespoord. Het blijkt toch mogelijk te zijn om, zelfs
  wanneer je die regeling toepast, achter de identiteit te komen van
  een dergelijke getuige, en ik denk dat hij daarin te kort
  schiet.
  De heer Koekkoek:
  Hoe? Of blijkt dat in de praktijk?
  De heer Blok:
  Het blijkt in de praktijk. Je moet toch zo iemand vrij
  specifieke vragen stellen: hoe hij aan zijn wetenschap komt, en hoe
  dat allemaal is gebeurd. Dat geeft vaak al voldoende kennis over
  waar hij het vandaan heeft, of wie dat dan moet zijn. Het is
  buitengewoon moeilijk om een soort algemeen verhaal te houden; daar
  kun je ook niks mee in een strafprocedure. Dan leidt het toch weer
  tot identificatie.
  De heer Rouvoet:
  Als we zouden beschikken over een volwaardig
  getuigenbeschermingsprogramma, naast de anonieme getuigen, zou er
  dan nog reden zijn om met gesloten CID-trajecten te werken, of zou
  u daarvan helemaal afscheid kunnen nemen?
  De heer Blok:
  Als dat goed zou werken. Maar ik weet dat er grote twijfels
  zijn aan zo’n volledig programma, en of dat goed werkt. Maar als
  dat goed werkt, zou je een heel eind op weg kunnen komen.
  De heer Rouvoet:
  Dan zouden we zonder gesloten CID-traject kunnen?
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Geldt alles wat u nu zegt ook voor politie-infiltranten?
  De heer Blok:
  Ik denk dat het daarbij in zijn algemeenheid toch makkelijker
  ligt. Het gaat vooral om de burgerinfiltranten, die grote problemen
  geven.
  De voorzitter:
  Is het niet zo dat het voordeel van politie-infiltranten juist
  moet zijn dat daarvan in ieder geval altijd proces-verbaal wordt
  opgemaakt, zij het onder nummer?
  De heer Blok:
  Zeker. Je weet veel meer, en je kunt ook meer van ze verlangen.
  Het is ook een professional.
  De heer Koekkoek:
  Wat is uw ervaring met politie-infiltratie?
  De heer Blok:
  Ik heb er niet zo vreselijk veel ervaring mee. Maar ik weet wel
  dat ze in ieder geval veel makkelijker stuurbaar zijn. Wat zij
  neerleggen en opschrijven, is een ambtsedig proces-verbaal, mits
  het Nederlandse politie-infiltranten zijn. Bij buitenlandse
  infiltranten is er een apart probleem.
  De heer Koekkoek:
  Maakt u gebruik van buitenlandse politie-infiltranten?
  De heer Blok:
  Er is wel gebruik van gemaakt.
  De heer Koekkoek:
  En hoe lost u het op om te controleren of aan dezelfde
  voorwaarden is voldaan die u in Nederland stelt?
  De heer Blok:
  Ook zij kunnen uiteraard een rapport opmaken. Dat hoeft dan
  niet het ambtsedige Nederlandse proces-verbaal te zijn. Ik heb
  daartoe ook geen gezagsverhouding. Maar wij kunnen uiteraard wel de
  criteria van de infiltratierichtlijn toetsen aan datgene wat zij
  doen en zeggen.
  De voorzitter:
  Weet u dan voldoende of zij doen wat zij zeggen, en of zij
  zeggen wat zij doen?
  De heer Blok:
  Dat is een kwestie van vertrouwen. Ik kan niet verder gaan dan
  dat accepteren, totdat het tegendeel is gebleken.
  De heer Koekkoek:
  De burgerinfiltratie is ook een gebruikte methode, zo is
  gebleken, ook in het COPA-onderzoek. In hoeverre is een
  burgerinfiltrant te sturen? Het is een vraag die vele malen in de
  openbare verhoren aan de orde is geweest. Wat is uw ervaring
  daarmee, voor zover u dat kunt bekijken?
  De heer Blok:
  We hebben een aantal heel goede ervaringen gehad, waarbij wel
  degelijk bleek dat ze goed gerund kunnen worden, wat ook afhangt
  van de kwaliteit van de runners. We hebben er ook slechte
  ervaringen mee gehad.
  De heer Koekkoek:
  Wat leert u van die slechte ervaringen?
  De heer Blok:
  De slechte ervaring betekent in ieder geval dat we er geen
  zaken meer mee doen, en in een aantal gevallen leert het ook dat we
  er nog veel dichter bovenop moeten zitten. In een aantal gevallen
  hebben wij ook zelf gemerkt dat we daar onvoldoende strak de
  krijgsregels hebben voorgehouden: zo moet het, zo mag het en anders
  niet.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u een vaste lijn voor het afdragen van verdiensten?
  De heer Blok:
  Er is een beleidslijn afgesproken binnen ons parket, dat
  verdiensten die criminelen krijgen, nimmer mogen worden gehouden,
  maar moeten worden gestort op een aparte rekening.
  De heer Koekkoek:
  Het kenmerk van een beleidslijn is, dat je daarvan kunt
  afwijken.
  De heer Blok:
  Daar is geen afwijking van mogelijk. Wij hebben dat heel
  nadrukkelijk afgesproken, als zijnde dit moet zo gebeuren. We
  hebben daarover een vrij uitvoerige discussie, ook binnen het
  parket, gehad. De achtergrond was dat, zodra zij hun criminele
  beloningen zouden mogen houden, de sturing weg zou zijn, omdat ze
  dan gestuurd zouden worden door de organisatie, en niet meer door
  de politie. Dat was eigenlijk de principile reden om te zeggen: dit
  moet zo niet gebeuren.
  De voorzitter:
  Bij de CTC is toch ook een geval bekend, waaruit juist blijkt
  dat dat niet lukt, ook van u?
  De heer Blok:
  Dat een criminele beloning niet zou zijn afgedragen?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Blok:
  Nee.
  De voorzitter:
  Vergis ik mij dan heftig? Daarbij blijkt dat voorwaarden
  gesteld worden, die moeizaam vervuld blijken te kunnen worden.
  De heer Blok:
  Dat is iets anders.
  De voorzitter:
  Dit was namelijk een van de voorwaarden.
  De heer Blok:
  Nee, hoor. Ik kan het mij niet herinneren. Ik herinner mij
  alleen maar dat er geld is afgedragen.
  De heer Koekkoek:
  Maar het voorbeeld waar het om gaat, is dat harddrugs zouden
  moeten worden gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van
  softdrugs.
  De heer Blok:
  Dat is een geval dat mij absoluut niet bekend is uit mijn
  praktijk.
  De heer Koekkoek:
  En dan is er uiteraard sprake van criminele verdiensten, die
  vervolgens moeten worden ingezet.
  De heer Blok:
  Dat was nu juist het punt waarvan wij gezegd hebben: dit mag
  nimmer. Het hoort afgedragen te worden. Zodra ze geld krijgen van
  de criminele organisatie, hoort dat te worden gestort op een
  rekening.
  De voorzitter:
  Wanneer is deze beleidslijn ingezet?
  De heer Blok:
  Ik dacht half 1993.
  De heer De Graaf:
  En daarvoor kwam het wel voor. Was het niet zo dat u die
  discussie hebt gevoerd, omdat in een aantal gevallen criminele
  winsten werden behouden?
  De heer Blok:
  We hebben er uitdrukkelijk over gesproken, en toen hebben we
  deze lijn ingezet. Maar ik kan mij niet herinneren dat we daarvoor
  een geval hebben gehad, waarin het mis was gelopen.
  De heer Koekkoek:
  Er wordt wel gezegd dat informanten eigenlijk criminelen zijn
  die, willen ze waardevolle informatie geven, hun levensstaat moeten
  ophouden en daarvoor die inkomsten nodig hebben, omdat ze anders
  als informant of eventueel burgerinfiltrant niet meer van waarde
  zouden zijn, Wat vindt u van die redenering?
  De heer Blok:
  We kennen nog altijd de regeling tip- en toongelden; men kan
  tipgeld krijgen van Justitie. Er kan dus een beloning van Justitie
  komen. Ik vind niet dat dat is bedoeld om ze een bepaalde status te
  geven, die in overeenstemming is met hun leefwijze. Dat vind k in
  ieder geval niet het eerste doel; zo worden de criteria voor de
  tipgelden ook niet bepaald. Daar hebben we andere criteria
  voor.
  De heer Koekkoek:
  Maar als een criminele informant nu in een klein autootje moet
  gaan rijden, kan hij dan zijn contacten nog wel leggen met de
  criminele organisatie?
  De heer Blok:
  Dan zullen er misschien andere oplossingen gekozen moeten
  worden. Maar het moet niet zo zijn dat dit per se door politie en
  justitie wordt gefinancierd.
  De heer Koekkoek:
  Maar u zou bereid zijn, hem bijvoorbeeld een lease-auto ter
  beschikking te stellen?
  De heer Blok:
  Dat zou een oplossing zijn. In dat soort situaties moet je
  creatief zijn. Dat zou een oplossing kunnen zijn.
  De heer Koekkoek:
  Is het met doorleveren – lijntesten – voorgekomen dat een
  partij onbedoeld toch verdween, omdat men het zicht erop
  verloor?
  De heer Blok:
  U bedoelt dat het de bedoeling was dat het een gecontroleerde
  aflevering zou worden, en dat de partij vervolgens gemist
  werd?
  De heer Koekkoek:
  Ja.
  De heer Blok:
  Dat is voorgekomen.
  De heer Koekkoek:
  Ook met harddrugs?
  De heer Blok:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Grote hoeveelheden?
  De heer Blok:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Honderden kilo’s?
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat dan een observatieteam dat voor een stoplicht staat, of
  is het dan toch weer de positie van de informant, die er te dicht
  op zit, waardoor we er niet meer bij kunnen komen?
  De heer Blok:
  Nee, het zit meer in de sfeer van puur ongeluk, bijvoorbeeld
  aanrijdingen, of het eenvoudigweg missen. Zo simpel is het ook
  niet: je moet als observatieteam vaak op vrij grote afstand
  opereren, juist om de informant te beschermen en eruit te kunnen
  houden. Ook in verband met contra-observatie moet je soms op vrij
  grote afstand opereren. Dan gaat het wel eens mis. Dan is de
  bedoeling anders, maar de partij komt dan wel op de vrije
  markt.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het uittesten van een lijn nog steeds een bruikbare
  methode?
  De heer Blok:
  Nog steeds, ja.
  De heer Koekkoek:
  Ondanks het feit dat we in alle openbaarheid daarover
  spreken?
  De heer Blok:
  Ik denk dat het nog steeds een methode is. Zolang een criminele
  organisatie nog van deze methodiek gebruik maakt, zullen wij erop
  moeten inspelen. Maar misschien komt het nu minder voor, nu we er
  wat vaker over gesproken hebben.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog twee punten ophelderen. Is het ten aanzien van
  criminele winsten niet zo dat in een traject een proefzending werd
  doorgelaten, waarbij de officier van justitie ook wist dat de winst
  werd behouden door de informant, en dat dat de aanleiding is
  geweest voor de discussie? Die heeft toch pas begin 1994
  plaatsgevonden?
  De heer Blok:
  1994?
  De heer De Graaf:
  Dat horen wij. Maar u herinnert zich niets van een
  geval…
  De heer Blok:
  Ik herinner mij het gesprek dat wij hebben gehad over die
  beleidslijn, waarbij uitdrukkelijk is gezegd: criminele winsten,
  zoals u ze noemt, en beloningen mogen niet worden gehouden. Dat is
  in ieder geval uitdrukkelijk afgesproken. Maar u zegt dat het is
  gerelateerd aan een specifiek geval, waarin het misgelopen
  was.
  De heer De Graaf:
  Ik wil zijn bijnaam wel noemen, maar misschien is dat niet
  zinvol.
  De heer Blok:
  Het staat mij in ieder geval niet bij.
  De voorzitter:
  “Pietje” op z’n spaans, Pedro of zo!
  De heer Blok:
  De discussie staat mij bij. Dat geval ken ik wel. Dat is
  inderdaad misgegaan. Toen hebben we die discussie gehad.
  De heer De Graaf:
  De heer Van der Voort en u spreken allebei over het bewust
  doorleveren van partijen harddrugs en softdrugs. Is in beide
  gevallen niet gezegd: we laten ze wel doorgaan, maar we proberen ze
  toch in de tweede of de derde hand weg te tippen, in beslag te
  nemen? Van de heer Van der Voort kregen wij de indruk dat dat
  berhaupt niet heeft gespeeld.
  De heer Blok:
  We hebben dat wel eens besproken, maar dat kon niet, omdat dan
  de informant boven water zou komen.
  De heer De Graaf:
  Ook niet uit de derde of vierde hand?
  De heer Blok:
  Ook niet, nee.
  De heer De Graaf:
  Als het gaat over een partij van zeg 10.000 kilo marihuana,
  wordt dat ongetwijfeld weer verdeeld in deelpartijen. Je moet dat
  met observatieteams zodanig bijhouden, dat je het dan ineens in een
  heel andere regio laat wegtippen.
  De heer Blok:
  De partij waarover u spreekt, is wel gevolgd met een OT, maar
  het is niet gelukt om die partij vervolgens in beslag te
  nemen.
  De heer De Graaf:
  Maar daar was de doelstelling van de politie ook niet op
  gericht?
  De heer Blok:
  Jawel, want er was observatie, ook nadat er doorgeleverd
  was.
  De heer Koekkoek:
  U hebt gezegd, in bepaalde gevallen een gesloten CID-traject
  aanvaardbaar en noodzakelijk te vinden. De heer Vrakking heeft hier
  gezegd dat hij een gesloten CID-traject niet aanvaardbaar vindt in
  zijn parket. Hoe gaat u in de praktijk om met die verschillen in
  opvatting?
  De heer Blok:
  Ik heb de heer Vrakking horen spreken, maar ik weet niet
  precies of dat over het gesloten traject ging. Maar ik heb hem
  horen zeggen dat hij in bepaalde gevallen uitzonderingen zag. Ook
  voor ons waren dit soort zaken toch wel grote uitzonderingen,
  evenals gesloten trajecten. Misschien dat we elkaar daar kunnen
  vinden.
  De voorzitter:
  Niet op de cocane, hoor!
  De heer Blok:
  Dan is er maar n oplossing: dat het college van PG’s daarvoor
  uiteindelijk een richtlijn uitgeeft. Ik zou ook het liefst
  zekerheid hebben op dit soort punten: of via een wettelijke
  regeling, of via een duidelijke richtlijn, zodat we wel weten, waar
  we aan toe zijn.
  De heer Koekkoek:
  Komt u in de praktijk in de problemen, doordat er in de
  parketten verschillend gedacht wordt, bijvoorbeeld hierover? De
  heer Vrakking heeft met stelligheid gezegd: geen gesloten
  CID-traject. Komt u in de praktijk in de problemen door verschillen
  in opvatting?
  De heer Blok:
  Tot nu toe is het de verantwoordelijkheid van elke
  hoofdofficier om ermee om te gaan, in overleg met zijn PG. Dat was
  althans tot voor kort de lijn. We hebben nu de Centrale
  toetsingscommissie, die daarover uitspraken kan doen, en we hebben
  uiteindelijk het college van PG’s, waardoor er een veel meer
  landelijke aansturing zal komen. Op die manier zal dat uiteindelijk
  opgelost moeten worden.
  De heer Koekkoek:
  Maar de onderzoeken die u doet, beperken zich toch niet tot uw
  arrondissement of het ressort waartoe u behoort? Die strekken zich
  uit over Nederland en de wereld.
  De heer Blok:
  In beginsel wel, maar uiteindelijk zullen ze bij ons berecht
  moeten worden, of zullen wij ze voor onze rekening moeten nemen.
  Dat is dus onze verantwoordelijkheid.
  De heer Koekkoek:
  Maar u hebt in de praktijk geen problemen met die verschillen
  in opvatting?
  De heer Blok:
  Ik heb ze nog niet ondervonden, behalve dan dat je erover
  discussieert.
  De heer Koekkoek:
  De manier om eruit te komen is een wettelijke regeling.
  De heer Blok:
  Ja, of richtlijnen van een gezaghebbend college.
  De heer Rabbae:
  In de werkgroep-De Wit is de gedachte geopperd dat, wanneer het
  direct afluisteren mogelijk zou worden gemaakt, het gebruik maken
  van een informant of infiltrant eigenlijk niet meer nodig zou zijn.
  Deelt u deze opvatting?
  De heer Blok:
  Het lijkt mij buitengewoon optimistisch. Ik denk dat een
  informant/infiltrant veel meer en andere informatie kan geven dan
  direct afluisteren, nog afgezien van de gebrekkigheid van dat
  middel. Ik heb begrepen dat het bijna nooit werkt, en nooit goed
  werkt. Ik denk dus dat dat geen oplossing is voor het probleem
  informant/infiltrant.
  De heer Koekkoek:
  Een ander punt: hoe belangrijk is voor u de samenwerking met de
  DEA?
  De heer Blok:
  Ik kan daarover echt geen bijzonderheden vertellen.
  De heer Koekkoek:
  In algemene zin.
  De heer Blok:
  Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zij zijn buitengewoon goed
  genformeerd, ze zitten goed in dat werk, dus ik denk dat we daar
  zeker…
  De voorzitter:
  Doen zij meer dan wij, in de zin van: gaan ze verder dan
  Nederland?
  De heer Blok:
  Wanneer ik weet dat ze op grote schaal in Colombia opereren en
  daar beginnende cocanevelden afbranden, dan is dat aanzienlijk meer
  dan wat wij doen.
  De voorzitter:
  Dat is ons bekend. Het gaat om Nederland: doen zij meer dan de
  Nederlandse politie en justitie?
  De heer Blok:
  Of de DEA in Nederland opereert, of vergelijkbaar is met
  Amerika?
  De voorzitter:
  Ik bedoel ook in Nederland zelf.
  De heer Blok:
  Daar heb ik geen eigen ervaringen mee.
  De voorzitter:
  U heeft, dacht ik, de commissie van BVD en Justitie
  voorgezeten. Heeft u zich toen gebogen over mogelijke activiteiten,
  die wij niet kennen, van de DEA en het Bundeskriminalamt in
  Nederland?
  De heer Blok:
  Nee, dat is niet aan de orde geweest.
  De voorzitter:
  Is er iemand die dat ooit werkelijk heeft onderzocht?
  De heer Blok:
  Voor zover ik weet niet. Ik ken daarvan in ieder geval geen
  rapporten of bijzonderheden.
  De voorzitter:
  Wij hebben sporadische meldingen van Duitse
  opsporingsambtenaren, die in ieder geval buiten het Nederlandse
  boekje gingen. Is u daarvan iets bekend?
  De heer Blok:
  Nee. We hebben n zaak gehad, die vanuit het buitenland als het
  ware op ons bordje werd gedeponeerd. Maar daar zaten geen
  onvergelijkbare bijzonderheden in van wat wij niet zouden hebben
  gedaan. Dat konden we eigenlijk zo overnemen.
  De voorzitter:
  Vindt u dat het controleerbaar is wat buitenlandse diensten
  hier doen?
  De heer Blok:
  Dat hangt er erg van af, wat voor contacten ze hebben met de
  reguliere politie, en op welke wijze zij zich ondergeschikt maken
  aan het bevoegd gezag. Als zij zelfstandig opereren, hebben wij er
  natuurlijk absoluut geen controle op.
  De voorzitter:
  Doen zij dat?
  De heer Blok:
  Ik lees dat alleen in de kranten, ik heb er geen ervaring mee.
  Ik heb geen enkele zaak gehad, waarin achteraf bleek dat een
  buitenlandse politieagent op eigen initiatief optrad.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u ten behoeve van het onderzoek van het kernteam toegang
  tot gegevens van de DEA?
  De heer Blok:
  Ik niet. Ik heb er ook niet om gevraagd. Als dat er al zou
  zijn, zou dat toch meer op het niveau van de CID-officier
  liggen.
  De heer Koekkoek:
  Maar ik neem aan dat u erover wordt genformeerd, hoe de
  samenwerking met de DEA verloopt.
  De heer Blok:
  Ik kan u daarover geen bijzonderheden vertellen. Ik heb daar
  geen informatie over gehad.
  De heer Koekkoek:
  Die samenwerking verloopt bevredigend?
  De heer Blok:
  Dat kan ik u dus niet zeggen, want ik ken geen informatie.
  De heer Koekkoek:
  Maar u krijgt toch informatie van uw CID-officier over de
  samenwerking met buitenlandse diensten, waaronder de DEA?
  De heer Blok:
  Zoals gezegd: ik heb over de DEA geen informatie gehad van mijn
  CID-officier.
  De voorzitter:
  De SG van Justitie is naar Amerika geweest, samen met een
  heleboel andere hoge ambtenaren. Nu is de minister van Justitie,
  speciaal met dit doel, naar Amerika geweest. Wat heeft dat
  opgeleverd?
  De heer Blok:
  In mijn concrete situatie in ieder geval niets.
  De voorzitter:
  Dat is helder.
  De heer Blok:
  Dat laat nog wel een heleboel ruimte voor de minister en voor
  anderen.
  De voorzitter:
  Omdat het speciaal gerelateerd was aan deze zaak.
  De heer Blok:
  Nee, helemaal niets.
  De heer Koekkoek:
  De zaak was net zo gelopen, ook zonder dat bezoek, voor zover u
  kunt bekijken?
  De heer Blok:
  Het heeft mij in ieder geval geen bijzondere impulsen,
  opdrachten, richtlijnen of verzoeken tot samenwerking opgeleverd.
  Niets van dat alles.
  De heer Koekkoek:
  Nog een ander punt over opsporingsmethoden. Wordt gebruik
  gemaakt van frontstores?
  De heer Blok:
  Niet door de Nederlandse politie. Ik vertelde u zoven over een
  buitenlands onderzoek dat op ons bordje was gedeponeerd; daar was
  sprake van een frontstore.
  De heer Koekkoek:
  In hoeverre wordt in uw parket van technische hulpmiddelen
  gebruik gemaakt?
  De heer Blok:
  Wanneer het gaat om peilzenders en videocamera’s, wordt daarvan
  gebruik gemaakt.
  De heer Koekkoek:
  Weet u daarvan?
  De heer Blok:
  Ja, zeker tegenwoordig, omdat we het ter registratie achteraf
  moeten aanbieden aan de CTC. Maar ik weet dit ook van tevoren: het
  wordt met mij opgenomen.
  De heer Koekkoek:
  U weet het van tevoren, omdat het in ieder geval moet worden
  gemeld bij de CTC.
  De voorzitter:
  Aangezien het ook in andere arrondissementen en parketten aan
  de orde is geweest: bent u betrokken geweest bij valse identiteiten
  voor politie-ambtenaren?
  De heer Blok:
  Daar ben ik niet bij betrokken geweest.
  De voorzitter:
  Dat is ook in de driehoek in Den Haag niet aan de orde
  geweest?
  De heer Blok:
  Nimmer.
  De voorzitter:
  Weet u of men zich in de regio Haaglanden daarvan bedient?
  De heer Blok:
  Het is mij nooit gemeld.
  De voorzitter:
  Heeft u het wel eens gevraagd?
  De heer Blok:
  Nee.
  De voorzitter:
  Vindt u het aanvaardbaar?
  De heer Blok:
  Juist omdat ik er niet mee te maken heb, heb ik er niet zo
  vreselijk lang over nagedacht. Ik kan me de situatie niet goed
  indenken; ik zou het moeten kunnen plaatsen in een geval, waarom
  dat zou moeten gebeuren, en dan zou ik er een oordeel over kunnen
  hebben. Maar ik kan daar weinig over zeggen.
  De voorzitter:
  Hedenochtend hebben wij een vrij lang verhoor gehad, waarbij
  ook ter sprake is gekomen dat politiemensen als deel van hun
  opsporingsmethodiek gebruik maken van de identiteit van iemand
  anders, waarmee weer een rekening wordt geopend, etcetera.
  De heer Blok:
  Het zijn voor mij in ieder geval zaken die ik niet ken.
  De voorzitter:
  Maar kunnen ze ook?
  De heer Blok:
  Nogal twijfelachtig.
  De voorzitter:
  Dat is niet zo moeilijk, maar vindt u dat dat kan? Kan ik de
  naam “Blok” gebruiken in een politietraject, om tegen een
  limonadefabrikant te zeggen: open daar maar een rekening op?
  De heer Blok:
  Ik zou daar niet zo vreselijk blij mee zijn.
  De heer Koekkoek:
  U houdt niet van limonade?
  De heer Blok:
  Het zou wel eens in iets anders kunnen veranderen! Nogmaals, u
  heeft de vrijheid om het aan mij te vragen, maar ik heb me op dit
  soort vragen absoluut nog niet kunnen bezinnen, anders zou ik
  misschien een antwoord kunnen geven.
  De voorzitter:
  Ik heb nog een vraag die we ook aan de heer Van der Voort
  hebben gesteld. Toen de hele IRT-affaire liep in de Tweede Kamer –
  ik neem aan dat u die gevolgd heeft…
  De heer Blok:
  Ja.
  De voorzitter:
  …heeft u zich toen nog de vraag gesteld of de minister van
  Justitie op de hoogte was van wat er in Haaglanden was
  voorgevallen?
  De heer Blok:
  Die specifieke uitlating van de minister van Justitie dat het
  uitsluitend om doorlatingen ging…
  De voorzitter:
  Voor een goed begrip: in het IRT-geval.
  De heer Blok:
  …van softdrugs en nooit om harddrugs, heb ik voor de eerste
  keer gehoord in mijn voorgesprek van de heer De Graaf. Daarvoor is
  het mij nooit opgevallen.
  De voorzitter:
  En u had dus ook niet het idee dat dit nader moest worden
  besproken, nadat die hele affaire was losgebrand?
  De heer Blok:
  Nee. Juist daarom niet, omdat de conclusie van het
  rapport-Wierenga was dat het op zich een toelaatbare methode was.
  Vandaar dat er bij ons op dat punt in ieder geval geen extra alarm
  kwam. Alleen het stukje harddrugs is mij toen ontgaan.
  De heer De Graaf:
  In het openbare deel van het rapport-Wierenga staat, zoals hier
  is geciteerd: er zijn in ieder geval geen harddrugs doorgegaan. Dat
  staat toch op de concluderende bladzijden.
  De heer Blok:
  In ieder geval zeg ik u dat het voor mij geen speciale
  alarmbellen heeft laten rinkelen en dat er geen reden was om dat
  hogerop te spelen.
  De voorzitter:
  Hetzelfde wat wij gevraagd hebben aan de PG’s: heeft u het wel
  eens met uw PG doorgenomen?
  De heer Blok:
  Niet met de PG’s. We hebben het wel intern op het parket
  doorgesproken.
  De voorzitter:
  Wist u toen genoeg van de methode, om er een goed oordeel over
  te kunnen vellen?
  De heer Blok:
  Wat ik nu hoor, denk ik niet. Maar wat we wisten op basis van
  het rapport, hebben we besproken met elkaar.
  De voorzitter:
  En wat werden er toen voor conclusies getrokken?
  De heer Blok:
  De belangrijkste was dat het op zichzelf niet ontoelaatbaar
  werd geacht dat er een methode was die kon. Dat was voor ons erg
  belangrijk. Als er had gestaan: dat kan absoluut niet, hadden we
  wel een probleem.
  De voorzitter:
  Waarom was het ineens zo belangrijk wat Wierenga erover
  zei?
  De heer Blok:
  Dat was toen d autoriteit om daarover iets te zeggen. Hij was
  gevraagd om dat rapport te maken, en voor ons waren deze uitslag en
  deze conclusie belangrijk.
  De voorzitter:
  Was het ook een opluchting: gelukkig dat het niet onrechtmatig
  wordt geoordeeld?
  De heer Blok:
  Tot op zekere hoogte wel. De samenstelling van de
  commissie-Wierenga, met name met de heer Bleichrodt van de Hoge
  Raad, was voor ons toch wel belangrijk om te weten: dat waren dus
  methodes die kennelijk geaccepteerd werden.
  De voorzitter:
  Zou u dat oordeel met wat u nu weet delen?
  De heer Blok:
  Ik vind nog steeds dat het binnen de afweging, die ik eerder
  heb besproken, mogelijk moet zijn om proefzendingen te laten
  doorgaan.
  De voorzitter:
  Heeft u enige opinie of de samenhang in opsporingsland ook
  verbeterd kan worden door andere persoonlijke verhoudingen, en
  heeft u daarin nog een rol te spelen?
  De heer Blok:
  Ik denk dat de conclusie “ja” is. Ik kan uit eigen ervaring
  zeggen dat wij een uitstekende relatie hebben met de politie
  Haaglanden. Dat werkt aanzienlijk beter wanneer er een antagonisme
  is tussen de verschillende partijen.
  De voorzitter:
  In n bepaalde politieregio of arrondissement lijkt dat niet het
  grootste probleem te zijn. De problemen beginnen wanneer er twee
  regio’s in n arrondissement zijn. We hebben gezien: Amsterdam,
  Gooi- en Vechtstreek, Amsterdam, Haarlem, Utrecht. Heeft u nog een
  rol te spelen als parket en politieregio: rekkelijk, maar uit de
  wind van sommige van deze meningsverschillen?
  De heer Blok:
  In de eerste plaats hebben wij ook twee politieregio’s in n
  arrondissement: Hollands Midden.
  De voorzitter:
  Dat is waar.
  De heer Blok:
  Wij proberen die samenwerking in ieder geval zodanig te houden,
  dat we met enige regelmaat met de korpsbeheerders, de korpschefs en
  de fungerend hoofdofficier van een andere regio aan tafel
  zitten.
  De heer Koekkoek:
  U maakt ook deel uit van het Cordinerend beleidsoverleg, het
  CBO. Zijn de verhoudingen daar goed, in die zin dat daar tot
  overeenstemming wordt gekomen over belangrijke zaken?
  De heer Blok:
  Wij hebben tot nu toe in het CBO vooral gesproken over de
  prioriteitenlijst, en hoe die moet worden samengesteld. Daar zijn
  we nu min of meer uit, er is nu een lijst van prioriteiten.
  Vervolgens hebben we gezegd, welke methodiek we moeten hanteren in
  het vervolg, wanneer er capaciteit vrijkomt in een kernteam, om een
  zaak uit de landelijke prioriteitenlijst te kiezen. Ik dacht dat we
  het daarover langzamerhand eens zijn.
  De heer Koekkoek:
  Met enige moeite, begrijp ik.
  De heer Blok:
  Het heeft vrij lang geduurd, terwijl het op zichzelf, als ik
  het zo beschrijf, een vrij simpel systeem is.
  De voorzitter:
  Het laatste punt dat ik kort aan de orde wil stellen: in het
  eerste verhoor van de heer Wooldrik hebben we het over een zaak
  gehad van de doorlevering van softdrugs, die bij u aan de gang was.
  Omdat uit de toetsingscommissie bleek dat toestemming was gegeven
  door de waarnemend procureur-generaal, is gebleken dat de minister
  daarvan wist. Inmiddels is opgehelderd dat de minister ervan
  geweten heeft. Dat was de heer Kosto, en daarna mevrouw Sorgdrager.
  Hoe is het gegaan tussen u en de minister?
  De heer Blok:
  Ik was daarbij niet persoonlijk betrokken. Het speelde in
  augustus, en toen was ik op vakantie. In dat hele traject hebben
  allemaal waarnemers gespeeld, zoals u misschien heeft ontdekt. Mijn
  plaatsvervanger heeft de plaatsvervangend PG op de hoogte gesteld,
  die vervolgens de minister op de hoogte heeft gesteld. Het is dus
  via een plaatsvervangend PG gegaan.
  De voorzitter:
  Schriftelijk?
  De heer Blok:
  Nee, dat is een mondeling overleg geweest, tussen mijn
  plaatsvervanger en de plaatsvervangend PG.
  De voorzitter:
  De plaatsvervangend PG moet dus naar het ministerie zijn
  gegaan, en daar is het blijkbaar neergeslagen in een notitie?
  De heer Blok:
  Het laatste weet ik niet helemaal zeker. Ik weet wel dat de
  plaatsvervangend PG een ambtenaar op het departement heeft
  benaderd, die vervolgens de minister heeft benaderd.
  De voorzitter:
  Is daar n ambtenaar voor?
  De heer Blok:
  In zijn algemeenheid had dat de heer Wooldrik moeten zijn, maar
  ook hier gold weer een plaatsvervanger, namelijk de heer Vast.
  De heer De Graaf:
  Geen opsporing in de vakantie!
  De heer Blok:
  Daar is altijd in voorzien.
  De heer Rabbae:
  Ik heb van u begrepen dat er in het kader van het
  COPA-onderzoek een groep bestaat, die de politieke gevoeligheid van
  dit onderzoek bewaakt.
  De heer Blok:
  Bestond.
  De heer Rabbae:
  Bestond. Waarom heeft deze groep niet aan de minister van
  Justitie doorgegeven dat er wel sprake was van het doorlaten van
  cocane, terwijl hij dat eigenlijk niet wist?
  De heer Blok:
  Die vraag kan ik niet beantwoorden.
  De heer Rabbae:
  U zat toch in die groep?
  De heer Blok:
  Jazeker, maar de voorzitter van de groep was de directeur
  rechtshandhaving en politie, de latere SG op Justitie. Als er
  ergens sprake zou kunnen zijn van een rechtstreekse lijn, was het
  daar wel.
  De heer Rabbae:
  Maar deze vraag is helemaal niet aan de orde geweest, in de n
  of andere vergadering?
  De heer Blok:
  Ik weet het niet. Het is nooit aan mij teruggekoppeld, en er is
  nooit gevraagd om daarover een nadere uitleg te geven.
  De voorzitter:
  Heeft men dit punt niet aldoor voor zich uitgeschoven?
  De heer Blok:
  De groep liet zich vooral informeren. De initiatieven om zich
  daar echt mee te bemoeien, liet men in de lijn.
  De voorzitter:
  Men heeft het punt dus voor zich uitgeschoven?
  De heer Blok:
  Het is in ieder geval nooit principieel besproken.
  De voorzitter:
  Mijnheer Blok, dank u wel. Sluiting 18.39 uur


  Inhoudsopgave en zoeken