• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J.H.M. Willems

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 68

  23 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 23 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  J.H.M. Willems
  Aanvang 11.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer J.H.M. Willems, geboren
  op 15 augustus 1944 te Sittard. Mijnheer Willems, de door u af te
  leggen eed luidt: Ik zweer, dat ik de gehele waarheid en niets dan
  de waarheid zal zeggen.
  De heer Willems:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Willems, u bent vice-president van het gerechtshof
  Amsterdam. Alweer een lid van de zittende magistratuur. Wellicht
  heeft u de verhoren van andere leden van de zittende magistratuur
  gevolgd.
  De heer Willems:
  In het begin werd dat onmogelijk gemaakt vanwege het tijdstip.
  Ik heb kennis genomen van de inhoud van hetgeen hier is besproken.
  Vanochtend is het mij om andere redenen onmogelijk gemaakt om dat
  te volgen.
  De voorzitter:
  Wij zijn ons bewust van de speciale verhouding die bestaat
  tussen de enqutecommissie en de onafhankelijke rechter. Ik neem aan
  dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij daarop niet nader
  ingaan.
  De heer Willems:
  Nee.
  De voorzitter:
  U bent een bekende: vice-president van het gerechtshof
  Amsterdam. U hebt de kamers in bekende zaken voorgezeten. Ik noem
  de zaak-Z. en de XTC-zaak. Bent u helemaal een strafrechtsman of
  bent u dat geworden?
  De heer Willems:
  Ik koester mij met de gedachte, dat ik er iets van weet. Ik
  beschouw mij niet als strafrechtsman. In het verleden heb ik mij
  daarvan afzijdig weten te houden. Tot voor kort moest ik mij
  onderwerpen aan het roulatiesysteem dat bij ons bestaat. Dat is zes
  jaar geleden. Ik heb in die tijd mijn best gedaan zoals dat een
  rechter betaamt. Daar zal ik een zeker niveau in bereikt hebben.
  Een oordeel daarover zal ik niet zelf geven; dat moet een ander
  maar doen.
  De voorzitter:
  Dat oordeel is aan uw onafhankelijke collega’s, neem ik
  aan.
  De heer Willems:
  Nee, ook niet. Wij hebben wel gedachten over elkaars
  kwaliteiten. Het speelt geen rol bij de vraag op welke wijze de
  werkzaamheden moeten worden verricht. Wij doen alles afhankelijk
  van indeling, tijdsbestek, enz.
  De voorzitter:
  Heeft dat strafrechtwerk uw ziel en zaligheid?
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wij willen graag met u spreken over mogelijke overbelasting van
  de rechter, de vraag of u in uw arrest over de zaak-Z. in feite een
  bijna pseudo-wetgevende rol heeft gespeeld, de vraag hoe u staat
  ten opzichte van de toekomst van de toetsing, ook binnen het OM
  zelf, de vraag hoe omgegaan wordt met het proces-verbaal van
  politie, enz., en de vraag naar de wenselijkheid van wetgeving.
  Allereerst wil ik u iets vragen over de organisatie. Bent u genoeg
  toegerust om die mega zaken goed te kunnen behandelen? Ik bedoel
  het niet intellectueel, maar organisatorisch.
  De heer Willems:
  Ik zou het in n zin kunnen zeggen. Ik zie met jaloezie, hoe
  goed u bent toegerust. Het is overigens een niet helemaal
  vergelijkbare positie. Ik wil niet de indruk wekken dat ik mij
  onmiddellijk voeg in het geweeklaag dat in het algemeen uit de
  kringen van de rechterlijke macht komt vanwege de werkdruk. Ik meen
  te mogen zeggen dat de druk die is gelegd op de strafrechtspleging,
  ook wat de rechters betreft, zo enorm is, dat wij alleen dank zij
  een wat overdreven mate van loyaliteit tegenover het ambt en de
  samenleving blijven doen wat wij doen. Als je een standpunt van
  meer formalistische aard zou betrekken in de zin dat je voor een
  aantal uren verondersteld wordt een week door te brengen met werk,
  dan zou je het absoluut niet redden. Ik vind dat er onvoldoende
  zicht is op en begrip voor de positie waarin wij moeten
  werken.
  De voorzitter:
  Onvoldoende zicht op en begrip voor bij wie?
  De heer Willems:
  Van de kant van de financier van het rechtsbedrijf, als ik dat
  zo mag zeggen: de Staat der Nederlanden, het ministerie van
  Justitie. Wij hebben betrekkelijk beperkte middelen. Er gaat heel
  veel om. Er is een vrij intensief systeem van het afdoen van zaken.
  Dat moet je allemaal zelf bekijken. In de ondersteuning zit het
  probleem. Langzaam maar zeker ontstaat de delegatie als methodiek.
  In laatste instantie zal de rechter natuurlijk het overzicht moeten
  houden. Het is heel lastig gebleken om het gewoon te redden. Dan
  hoort u mij niet praten over 38 uur in de week. Als er in de
  toekomst niet iets gebeurt, loopt het ergens vast.
  De voorzitter:
  In een interview met het weekblad Vrij Nederland heeft u
  gezegd, dat u een groot dossier zoals in de zaak-Z. laat
  beflapperen. Wat is dat?
  De heer Willems:
  Letterlijk het voorzien van gele plakkertjes, waarop kort staat
  vermeld, waarover een bepaalde passage gaat of waar de relevante
  zaken zitten. Het is een bewegwijzering in die omvangrijke dossiers
  aanbrengen. Het vindt plaats in een zeker werkoverleg.
  De voorzitter:
  Leest u dat dossier van a tot z?
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Helemaal?
  De heer Willems:
  Lezen is iets anders dan lezen. Een strafdossier heeft een
  bepaalde methodiek van opbouw. Je leert diagonaal lezen op plaatsen
  waar dat kan. Door ervaring en de reden van het onderzoek weet je,
  waar je heel nauwkeurig moet gaan lezen. Je hebt alle bladzijden in
  de hand, maar je leest het niet zoals je een boek leest. Als er
  telefoontaps in zitten – vaak omvangrijke aangelegenheden – dan
  kijk je er met een schuin oog overheen. Je vertrouwt erop dat je
  gesprekken over huishoudelijke aangelegenheden herkent. Je besteedt
  er niet veel aandacht aan. Gesprekken over de zaak zelf lees je
  nauwkeurig. Er zitten beslaglijsten in, de aanhef is standaard en
  kun je overslaan.
  De voorzitter:
  De vroegere Amerikaanse president Kennedy had een speciale
  leesmethode, waarmee hij het werk Oorlog en Vrede in n avond
  uitlas.
  De heer Willems:
  Dat zou mij niet lukken.
  De voorzitter:
  Hij las diagonaal. Doet u dat ook?
  De heer Willems:
  Ik weet niet precies hoe Kennedy dat deed.
  De voorzitter:
  Hij kwam op zijn bureau en zei: ik heb gisteravond Oorlog en
  vrede gelezen. Het speelde in Rusland, geloof ik.
  De heer Willems:
  Dat is de ideale toestand voor een rechter die verondersteld
  wordt uitsluitend te oordelen op basis van het onderzoek ter
  terechtzitting. Er zijn rechters die menen dat je niets moet lezen,
  omdat dit de onbevooroordeeldheid zou bevorderen. Zo komen wij
  echter niet op de zittingen. Het lezen van de dossiers kost wat
  meer dan n avond.
  De voorzitter:
  Weet u in algemene zin genoeg van wat in de praktijk aan
  opsporingsmethoden wordt toegepast om een goed oordeel te kunnen
  hebben?
  De heer Willems:
  Zonder meer niet. Je hebt altijd te oordelen over
  feitelijkheden, de casus. Het kan gaan over onderwerpen waarvan
  jezelf niets hoeft te weten. Als het gaat over opsporingsmethoden –
  als men scannen een opsporingsmethode wil noemen…
  De voorzitter:
  Het afluisteren van autotelefoons.
  De heer Willems:
  Ik kan er nu wellicht iets zinnigs over zeggen. Bij de eerste
  confrontatie heb je er een hele vage voorstelling van. Wil je
  daarover oordelen dan is het noodzakelijk dat je er iets meer grip
  op krijgt. Je moet daarnaar onderzoek doen, als je denkt dat dit
  relevant is voor de beantwoording van de vragen. Als ik
  belangstelling voor de techniek van het scannen zou hebben, dan zou
  ik het als priv persoon hebben kunnen weten. Als rechter hoef ik
  het niet te weten. Je moet wel je capaciteit inzetten in onderzoek
  om zoveel informatie daarover te verkrijgen dat je vanuit je
  functie er iets verstandigs over kunt zeggen.
  De voorzitter:
  Is het voor u toch niet dienstig te weten, wat in de praktijk
  politie en justitie doen, als de verdediging zegt, dat dit en dat
  is gebeurd en dat het niet rechtmatig is?
  De heer Willems:
  Het antwoord is zonder meer ja.
  De voorzitter:
  Kun je stellen dat de zittende magistratuur daarvan in het
  verleden te weinig wist?
  De heer Willems:
  Ik vind het lastig om dat te zeggen. Ik kan het alleen vanuit
  mijn eigen perspectief beantwoorden. Het zou voor de behandeling
  van de zaak en voor het zicht en het begrip beter zijn geweest als
  je er wat meer van geweten had. In die zin is het antwoord: er is
  wat te weinig geweten. Het is de verantwoordelijkheid van de
  rechter om zich de wetenschap eigen te maken die hij nodig
  vindt.
  De voorzitter:
  Als je kijkt naar de commotie die over dit onderwerp is
  ontstaan en als je de handboeken erop naleest, dan zie je toch een
  vrij groot gat.
  De heer Willems:
  Wat bedoelt u daarmee?
  De voorzitter:
  Een vrij grote kennisachterstand.
  De heer Willems:
  Dat is zo. Ik heb mij een aantal malen beziggehouden met het
  vergaren van feitelijke kennis buiten het recht. Dat bevordert de
  mogelijkheid van een adequate beoordeling. Je hebt wat in te
  halen.
  De voorzitter:
  Waar ligt dat aan? Is dat te wijten aan de wetgever die geen
  duidelijke richtlijnen geeft?
  De heer Willems:
  Nee, hoor. Dat staat er een beetje los van. Het gaat erom dat
  een rechter – het geldt niet alleen voor het onderwerp waarover wij
  thans spreken, maar zeer in het algemeen – die een oordeel moet
  vellen over een feitelijkheid, een idee moet hebben wat hij zich
  daarbij moet voorstellen. De relatie van het recht naar de feiten
  leggen, belangstelling voor de feiten. Toen ik eens werd
  geconfronteerd met het verschijnsel, dat in het Utrechtse 177
  woningen op inzakken stonden – het was een gevolg van een verkeerde
  fundering – had ik geen idee waarover het ging. Op dat moment moet
  je ervoor zorgen, dat je dat idee krijgt, anders kun je er niet
  over oordelen. Dat is in dat geval toen ook gebeurd. Gedurende een
  lange dag heeft een heibaas dat aan mij uitgelegd. Toen dacht ik
  het te begrijpen. Of dat ook zo is kan ik niet helemaal toetsen.
  Dat is hier niet anders. Als je wordt geconfronteerd met
  bijvoorbeeld peilapparatuur of scanners, dan moet je je de
  wetenschap daarover eigen maken. Dat betekent, dat je op zoek moet
  gaan. In de zaak-Kwarten hebben wij dat ook gedaan. Daar is ons het
  systeem van scannen met vaste en losse scanners…
  De voorzitter:
  Door technici is dat toen uitgelegd?
  De heer Willems:
  Ja, aan de hand van een boekwerk en tekeningen. Dan hoop je dat
  je het in de vingers hebt aan het einde van de dag.
  De voorzitter:
  Sinds wanneer weet u van het bestaan van de zogenaamde
  peilbakens?
  De heer Willems:
  Sinds de XTC-zaak.
  De voorzitter:
  Dat was?
  De heer Willems:
  Ik weet het niet precies meer, maar wij zijn eraan begonnen in
  juni 1993 en die zaak heeft geduurd tot juni 1994. In de loop van
  dat jaar is dat op enig moment aan de orde gekomen.
  De voorzitter:
  En toen hoorde u voor het eerst van het bestaan van die
  peilbakens?
  De heer Willems:
  In het perspectief van het strafrecht. Ikzelf had wel enig idee
  dat er zo iets bestond als een mogelijkheid om signalen uit te
  zenden die ergens anders konden worden opgevangen, waardoor je iets
  kunt volgen. Dat had niets met het recht te maken. Dat het werd
  ingezet in onderzoek en het strafrecht, was iets wat ik toen voor
  het eerst vernam.
  De voorzitter:
  Bent u daarna wel eens op bezoek geweest bij de sectie DTOO in
  Driebergen?
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Op uw eigen initiatief?
  De heer Willems:
  Nee. Er was een contact met een aantal mensen van de politie,
  die onze zittingen regelmatig volgen. Laat ik zeggen: docenten uit
  de politiewereld die belangstelling hebben voor wat er in Amsterdam
  gebeurt. In dat kader zij wij daar eens een keer op bezoek geweest
  om er in algemene zin over te praten. Het is de toevalligheid
  geweest dat een van diegenen uit Zutphen verbonden raakte aan de
  dienst in Driebergen. Hij vroeg of wij belangstelling hadden daar
  eens te gaan kijken. Wij hebben daarop ja gezegd.
  De voorzitter:
  Dan het verschijnsel infiltratie en het gebruik van
  informanten. Bent u goed op de hoogte van hoe ver dat in de
  praktijk gaat?
  De heer Willems:
  Ik heb daar de laatste tijd dingen van gelezen, met name over
  de wijze waarop dat plaatsvond, waar ik nog niet eerder van had
  gehoord.
  De voorzitter:
  Waar bijvoorbeeld en wanneer?
  De heer Willems:
  In het kader van deze enqute.
  De voorzitter:
  Hier komen dingen over tafel die u niet wist.
  De heer Willems:
  Het systeem was mij bekend. Het verschijnsel infiltratie en de
  juridische positie daar omheen waren mij niet onbekend. Dat
  infiltranten, informanten – de grens is niet altijd even scherp –
  contacten hadden in het criminele milieu en daar ook in meeliepen
  op de een of andere manier, was ook niet onbekend. Het was
  uiteraard ook niet onbekend dat daaromtrent de Tallon-positie
  bestaat.
  De voorzitter:
  Het criterium uit het zogenaamde Tallon-arrest.
  De heer Willems:
  Ja, in die zin dat het geoorloofd is, zij het, wil het een rol
  in de strafzaak kunnen spelen, dat het niet uitgelokt moet zijn,
  kort door de bocht gezegd.
  De voorzitter:
  Wilt u niets kort door de bocht zeggen? Het is overigens aan u
  om dat kort door de bocht te noemen.
  De heer Willems:
  Het mag niet op andere handelingen worden gebracht dan die
  waarop de opzet reeds was gericht. Dat had ik willen zeggen. Dat
  het echter op de schaal gebeurde en in de omvang, zoals dat nu te
  horen is en wordt verteld – of het waar is, moet deze commissie
  uitmaken – dat was mij niet bekend.
  De voorzitter:
  De regel dat de informant en de infiltrant geheim moeten
  blijven, is dat een rechtsregel?
  De heer Willems:
  Neen, dat is een beslissing op basis van een belangenafweging.
  Het is geen rechtsregel. Wij praten altijd over dit soort zaken
  vanuit het juridische toetsingskader. De gedachte daarbij is dat de
  rechter datgene moet kunnen toetsen, moet kunnen beoordelen, moet
  kunnen controleren, waarvan hij vindt dat dit het geval is.
  De voorzitter:
  Als je de arresten leest waar u aan meewerkt, dan staat het
  ieder geval buiten kijf dat de identiteit van de infiltrant of de
  informant geheim moet blijven.
  De heer Willems:
  Nogmaals, dat is geen rechtsregel, maar een belangenafweging.
  Er wordt naar gevraagd. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag in
  hoeverre informanten en infiltranten een rol hebben gespeeld. Er
  wordt onderzoek gedaan naar de vraag of geen sprake is van
  uitlokking en of dus voldaan is aan het Tallon-criterium. Wil je
  daar meer van weten, dan wordt uiteraard gesproken over het
  verschijnsel van de infiltrant. Als dat op de zitting aan de orde
  komt, dan komt ook de vraag aan de orde hoe specifiek er
  mededelingen moeten worden gedaan. In ieder geval is naar mijn
  overtuiging de rechtsregel dat geen onbeperkte aanspraak bestaat op
  volledige openbaarheid. Er kan worden aangevoerd dat bepaalde
  dingen niet gezegd zouden moeten worden.
  De voorzitter:
  Op basis van artikel 288 Strafvordering, of zelfs dat
  niet?
  De heer Willems:
  Dat is het punt niet. Ook op het terrein van het ongeschreven
  recht of het jurisprudentieel recht speelt het. Je hebt natuurlijk
  de bevoegdheid om vragen te verhinderen. Akkoord, maar daar ligt de
  gedachte achter dat het rechtens ook niet zou hoeven. Anders kom je
  aan die positie niet toe. Een concreet voorbeeld. De XTC-zaak was
  voor ons de eerste zaak, waarbij dingen naar buiten kwamen die
  aanleiding geven om verder onderzoek te doen. U kent het beroemde
  persbericht van 7 december 1993. Op 8 december 1993 werd die
  zaak…
  De voorzitter:
  U bedoelt het persbericht van de Amsterdamse driehoek dat het
  IRT werd opgeheven. Op 8 december dient bij u de XTC-zaak ter
  zitting.
  De heer Willems:
  Precies.
  De voorzitter:
  Had die overigens niet direct te maken met het IRT?
  De heer Willems:
  Het was een IRT-zaak, met dezelfde heer Lith als
  teamleider.
  De voorzitter:
  Precies.
  De heer Willems:
  In de Volkskrant van die ochtend stond een bericht over dat
  persbericht. Daar kwamen de advocaten mee. Wij hebben toen gezegd
  dat wij dat bij die stand van zaken zouden moeten onderzoeken. Als
  namelijk wordt gemeld dat een team wordt ontbonden vanwege een
  ongeoorloofde methode van opsporing en als je te maken hebt met een
  zaak die door dat team is gedaan, dan kun je je kop daarvoor niet
  in het zand steken. Dat wil je niet, maar je kunt het ook niet.
  Toen dus werd gevraagd om een onderzoek op dat stuk, hebben wij dat
  aanstonds ingewilligd. Wij hebben toen beslist dat twee leden van
  de driehoek plus de heer Lith als getuigen zouden moeten worden
  gehoord. Dat is gebeurd op 10 december.
  De voorzitter:
  Bent u toen veel wijzer geworden?
  De heer Willems:
  Wat dat betreft niet, maar ik maak het even af. Toen is
  nadrukkelijk aan de orde geweest – daar ging het wat ons betreft om
  – of die methode ook was gebruikt in dat onderzoek. Er is toen door
  de gehoorde getuigen in koor gezegd dat dit niet het geval was. Je
  kunt daar genoegen mee nemen, het geloven en het daarbij laten. Het
  ging om een verhoor van een hele dag, waarin je probeert je vinger
  wat meer achter de dingen te krijgen om voor jezelf de beslissing
  te kunnen nemen of je het al of niet aannemelijk acht. Uiteindelijk
  hebben wij beslist dat wij dat aannemelijk achtten en dat die
  methode niet in die zaak is gebruikt. Toen is, in verband daarmee,
  ook de vraag aan de orde geweest van de informant die het zou
  betreffen. Door de getuigen is toen aangekaart dat het noemen van
  namens levensgevaar met zich zou brengen. Wij hebben daarvan
  beslist dat wij dat aannemelijk achtten. Op die grond hebben wij
  vervolgens als mededeling gedaan dat de vraag naar de identiteit
  niet hoefde te worden beantwoord.
  De voorzitter:
  Maar op 8 december weet u natuurlijk ook niet wat de gewraakte
  methode is!
  De heer Willems:
  Neen, absoluut niet. Het heeft ook niet zoveel zin om daarover
  te fantaseren. Op den duur werd wel duidelijk waarover het zou
  moeten gaan. Ik weet overigens niet hoe helder het nu is, maar
  waarschijnlijk bestaat er meer helderheid dan twee jaar geleden.
  Dat was voor ons ook niet de vraag. De vraag was om vast te stellen
  of die methode wel of niet in die zaak werd gebruikt. Je kunt
  zeggen dat wij nieuwsgierig zijn. Dat is ook zo. Ik had toen best
  willen weten wat het was, uit pure nieuwsgierigheid.
  De voorzitter:
  Nieuwsgierigheid, of ook een element voor de beoordeling van de
  rechtmatigheid?
  De heer Willems:
  Neen. Als je vaststelt dat die methode in dat onderzoek niet is
  gebezigd – wij hebben dat gedaan op basis van de verklaringen van
  de heren Vrakking, Nordholt en Lith, maar het is de
  verantwoordelijkheid van de rechter om dat wel of niet op die
  verklaringen vast te stellen – dan ga je de grenzen van het geding
  als het ware te buiten als je dan wilt doorvragen over iets wat in
  een andere zaak speelt. Wij hebben ook tegen de advocaten gezegd,
  want die wilden weten hoe het zat, dat wij ons beperkten en ook
  moesten beperken tot de zaak die aan onze beoordeling werd
  voorgelegd. Daarvan is aangenomen en beslist dat die methode niet
  was gebezigd. Op dat moment houd je beroepsnieuwsgierigheid, je
  ambtshalve nieuwsgierigheid op.
  De voorzitter:
  Ik kom terug op de informant. Er bestaat geen rechtsregel dat
  die altijd onbekend blijft. Het zou kunnen zijn dat u zegt dat u
  niet tevreden bent en dat u het gewoon wilt weten.
  De heer Willems:
  Ja, als je aarzeling hebt omtrent de vraag of de voorlichting
  van de getuigen of de stukken daarover voldoende zijn, als je
  aarzeling hebt over de vraag of je beslissing a of beslissing b
  moet nemen, dan kan de rechter doorvragen. Daarom heb ik ook met
  enige verbazing kennisgenomen van het standpunt dat hier is geuit,
  dat de rechter op enig moment niet meer zou mogen doorvragen.
  De voorzitter:
  Door wie is dat standpunt ingenomen?
  De heer Willems:
  Door een officier van justitie, die sprak over het niet naar
  voren brengen van de informant als de rechter dat zou vragen. Dat
  lijkt mij een onjuist standpunt.
  De voorzitter:
  Als ik mij goed herinner, is dat de officier van justitie
  Pieterse uit Den Bosch geweest, maar die verbond daar de
  consequentie aan om de zaak eventueel stuk te laten gaan en om die
  in feite aan uw oordeel te onttrekken.
  De heer Willems:
  Als ik het goed heb begrepen, maar ik kan mij vergissen, dan
  was in een lopende zaak de gedachte dat een informant als getuige
  zou dienen te verschijnen. De officier…
  De voorzitter:
  …zei toen dat hij daar eventueel niet aan mee zou werken, met
  het gevaar dat hij niet ontvankelijk zou worden verklaard.
  De heer Willems:
  Het meest voorzichtige dat ik daarover kan zeggen, is dat ik
  moeite heb met dat standpunt.
  De voorzitter:
  Doet u het maar onvoorzichtig.
  De heer Willems:
  Ik vind het onaanvaardbaar.
  De heer Koekkoek:
  U wilde weten of de methode uit het persbericht was gebruikt in
  de XTC-zaak. Wat ik niet helemaal begrijp, is dat u niet precies
  wilt weten wat die methode is waarnaar u vraagt.
  De heer Willems:
  Omdat de mededeling van degenen die daaromtrent onder ede iets
  zeggen, voldoende grondslag is voor de vaststelling dat die methode
  niet is gebruikt. De mededeling dat de mensen die er wel de
  verantwoording voor hebben, deze niet nemen, is daar genoeg voor.
  Dan houdt het verder op.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u aan de getuigen gevraagd wat de methode inhield?
  De heer Willems:
  Die vraag is, hetzij door iemand van ons, hetzij door de
  procureur-generaal, hetzij door n van de raadslieden, zonder
  twijfel aan de orde gesteld. De vraag is niet beantwoord. Dat
  hoefde ook niet, want het uitgangspunt is dat de verantwoordelijke
  personen voor dat onderzoek weten wat er in dat onderzoek is
  gebeurd. Die vraag stel je wel: bent u volledig op de hoogte van
  wat zich in dat onderzoek heeft voorgedaan? Als wordt gezegd dat
  men dat is, dan kun je daarover uitweiden, maar als door dezelfde
  personen wordt gezegd dat die methode, waarover de staf wordt
  gebroken, niet is gebezigd in dat onderzoek, dan is dat voor ons op
  dat moment genoegzaam.
  De heer Koekkoek:
  Als u niet weet wat de methode inhoudt, kunt u dan beoordelen
  waar het gaat om de zaak die voorligt, of die methode inderdaad
  niet is gebruikt?
  De heer Willems:
  Dat hebben wij beoordeeld. Dat staat in het arrest te lezen.
  Het punt is ook op een andere manier nog eens aan de orde gekomen.
  In de pleidooien is namelijk gevraagd om het publiceren, in die
  zaak althans, van het geheime deel van het rapport-Wierenga. Dat
  verzoek is gedaan. Op dat verzoek hebben wij een beslissing
  genomen. Wij hebben overwogen, naar aanleiding van het onderzoek
  ter terechtzitting, dat voor ons voldoende vaststond dat in dat
  geheime deel van het rapport-Wierenga geen gegevens beschreven
  stonden die met het onderzoek van de XTC-zaak te maken hadden.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat?
  De heer Willems:
  Op grond van wat ik zojuist zei. Er is onderzoek gedaan naar de
  vraag of de methode gebruikt die in het rapport werd
  besproken.
  De voorzitter:
  Heeft u dat geheime deel gelezen?
  De heer Willems:
  Ik niet.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat dan?
  De heer Willems:
  Wij hebben dat beslist op grond van een soort negatieve
  afbakening, op grond van onze analyse van hetgeen daarover op de
  zitting was gezegd, zonder te weten wat de methode precies inhield.
  Dat het ergens in de sfeer van infiltratie ligt, dat weet je wel,
  maar dat kan iedereen bedenken. Hoe precies, dat wisten wij niet.
  Er is door de mensen die daarvoor de verantwoordelijkheid hebben
  genomen, nadrukkelijk gezegd dat die methode niet was gebruikt. Er
  is over doorgevraagd om te bekijken hoe vast men in het zadel zat
  wat die mededeling betrof. Er is ook nog gesproken over softdrugs,
  terwijl het in de XTC-zaak over XTC ging. Dat is voor ons ook een
  argument geweest om te zeggen, waar het gaat om het onderzoek,
  zoals dat heeft gelopen, voor zover je dat kunt beoordelen, dat het
  niets was. Ik heb kunnen lezen dat het IRT in die zaak groot geluk
  heeft gehad door de boekhouding te vinden. Ik weet overigens niet
  of het de bedoeling is om namen van verdachten voluit te
  noemen.
  De voorzitter:
  Dat laten wij aan u. Wij doen het niet, maar als u het doet,
  dan is het uw verantwoordelijkheid.
  De heer Willems:
  Dat maakte het onderzoek nogal gemakkelijk. Dat is de
  vaststelling achteraf, maar het is ook nog gezegd door de heer Van
  den Berg. Je ziet de gang van het onderzoek. Je ziet wat er wel is
  gebeurd. Het is vlot verlopen door een toevalligheid. Zo moet ik
  het zeggen. Men vond iets wat men absoluut niet verwacht had daar
  te zullen vinden, namelijk een complete boekhouding. Het onderzoek,
  zoals ik zojuist aangaf, met de genoemde getuigen, met de
  omstandigheid dat het ging, op basis van wat je hoorde en las in
  kranten, over softdrugs en iets in de sfeer van infiltranten, die
  totaliteit van gegevens heeft ons ertoe geleid in gemoede te
  beslissen dat wij niet zouden hoeven weten, voor de beoordeling van
  deze zaak, wat er in dat geheime deel stond. Uiteraard was voor ons
  ook het probleem, als de beslissing anders was geweest, hoe het
  verder had gemoeten, want er was kenbaar gemaakt dat het een geheim
  deel zou zijn.
  De heer Koekkoek:
  Hoe kijkt u er nu tegenaan? Bent u nog steeds van mening dat
  het niet van belang was om te weten wat de methode inhield voor de
  XTC-zaak?
  De voorzitter:
  U weet dat alles wat u hier zegt, een rechter in rechte niet
  kan worden aangemeten.
  De heer Willems:
  Dat weet ik, maar dat neemt niet weg dat, als een advocaat op
  een zitting zegt dat die mijnheer weg moet – ik word dan dus
  gewraakt – omdat hij zich daar en daar zo en zo heeft uitgelaten,
  ik niet zou weten wat ik daarmee aan zou moeten.
  De voorzitter:
  Artikel 24 van de Wet op de parlementaire enqute toch.
  De heer Willems:
  Dat laat onverlet de mogelijkheid van discussie op dat andere
  front en op andere grondslagen. Het antwoord is nee.
  De voorzitter:
  Ook als zou blijken dat in dat geheime deel over XTC wordt
  gesproken?
  De heer Willems:
  U wilt wel van ons aannemen dat ook voor ons bij voortduring de
  vraag leeft op welke glad ijs je je al dan niet bewogen hebt. Los
  van de vraag, hoe dat gekwalificeerd zou moeten worden, zou het
  hoogst pijnlijk zijn, als na een beslissing vastgesteld zou moeten
  worden, dat je van verkeerde grondslagen bent uitgegaan. Overigens
  is dat weer niet zo verschrikkelijk pijnlijk omdat in ons bestel
  een mogelijkheid van revisie bestaat. Voor zover ik het nu kan
  overzien, blijft het antwoord nee. Dat deel en wat zich in het
  kader van die methode in Kennemerland heeft afgespeeld, heeft hier
  niet gespeeld.
  De heer Rabbae:
  Is het onder ede verklaren dat de methode niet is gebruikt van
  de kant van het OM voor u in de regel voldoende?
  De heer Willems:
  Ik voeg eraan toe dat het niet het OM is, dat onder ede
  verklaart, maar de getuige. Zo mag u het niet zeggen. In een
  strafproces horen getuigen de waarheid en niets dan de waarheid te
  zeggen. De eed is er om er nog eens op te wijzen, dat dit de
  positie is. Dat laat onverlet dat de rechter beoordeelt wat hij wel
  en niet van de verklaring vindt. Hij kan vinden dat het niet
  conform de waarheid is. Die beslissing geldt altijd. De theorie en
  ook de praktijk zijn dat dan de beslissing is dat het anders is,
  dat iemand dus meinedig heeft verklaard. In het algemeen gesproken
  zal de verklaring ter zitting conform de waarheid zijn. Dat is het
  startpunt van de gedachten daarover, zeker als het gaat over de
  vraag hoe de hoge politiefunctionarissen en leden van het OM
  verschijnen.
  De voorzitter:
  Iemand die ik al sinds mijn studententijd goed ken en thans
  advocaat is, zei: 20 jaar geleden werd je bijna door een president
  verticaal de zittingzaal uitgedragen, als je ook maar enigszins
  twijfelde aan processen-verbaal en verklaringen van politiemensen
  en het OM. Wat u nu zegt, zou kunnen wijzen op iets meer
  twijfel.
  De heer Willems:
  Nee. Voor mijzelf wil ik op die manier de discussie niet
  ingaan. De rechter heeft de verplichting om zich een oordeel te
  vormen over de hem voorgelegde feiten. Het behoort tot zijn taak om
  die feiten in het kader van het proces – hoor en wederhoor,
  discours, tegenspraak – vast te stellen. Dat doe je naar beste
  vermogen en vanuit de juridische perceptie die daarbij een rol
  speelt.
  De voorzitter:
  Wat is “juridische perceptie”?
  De heer Willems:
  De relevantie, het belang van een feit voor de beslissing. De
  omstandigheid dat het op een zondag is, kan van belang zijn, maar
  hoeft dat niet te zijn. Als het niet van belang is, doe je daarnaar
  verder geen onderzoek doen. Dat kader wordt wel gevormd door de
  vraag, wat je moet beoordelen.
  De voorzitter:
  Het ging om de vraag of u meer dan vroeger twijfelt of het waar
  is wat in het proces-verbaal staat.
  De heer Willems:
  Voor die zes jaar sprekend: nee.
  De voorzitter:
  Is dat ook zo omdat je anders niet meer kunt werken?
  De heer Willems:
  Nee. Het werken wordt buitengewoon lastig, maar ik wil het niet
  op die manier omdraaien. Wat wij vinden dat onderzocht moet worden,
  onderzoeken wij. Ik heb niet veel feitelijke aanknopingspunten voor
  de veronderstelling, dat in processen-verbaal vaak iets staat wat
  niet conform de realiteit is. Dat is wat anders dan de vraag of er
  alles in staat.
  De voorzitter:
  Laat ik die er dan bij stellen.
  De heer Willems:
  De vergelijking hoeft niet meer te worden gemaakt, want wij
  praten over een verschijnsel uit een recente periode. Dat delen van
  de gang van het vaak uitgebreide onderzoek niet in het
  proces-verbaal staan is een gegeven waarmee je wordt
  geconfronteerd. Ik wil niet in definitiekwesties vallen, maar je
  kunt zeggen dat een proces-verbaal dat niet volledig is, niet juist
  is. Voor de beoordeling is het niet zo zinvol om daarover lang na
  te denken. Als je het constateert, ga je het onderzoeken.
  De voorzitter:
  U hebt verschillende arresten gewezen, waarbij u expliciet
  verder navroeg: leg mij dit en dat eens uit. Moet u dat in feite
  niet in n klap hebben?
  De heer Willems:
  De ideale toestand is ja. In het arrest-Zwolsman werd wellicht
  enigszins ten overvloede het OM er vertrouwd mee gemaakt, dat de
  wijze van verslaglegging in de toekomst wat anders gaat
  worden.
  De voorzitter:
  Ik kom zo op de zaak-Lith terug. U zegt dat het proces-verbaal
  klaarblijkelijk minder volledig is dan het zou moeten of kunnen
  zijn. Zeg ik dat zo goed?
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Voorts heeft u de indruk dat u zich op glad ijs bevindt. Hoe
  kunt uzelf beter op de hoogte zijn dan wel geraken – ook eventueel
  niet via allerlei ingewikkelde tussenarresten – van wat er te koop
  en aan de hand is? Welke invloed heeft u daarop als rechter?
  De heer Willems:
  Uiteindelijk niet meer dan door het formuleren van de regels en
  de procedurele positiebepaling. Als wij met regelmaat in
  tussenarresten vragen om nadere gegevens, dan zou de politie
  daaruit moeten afleiden dat er een systeem bedacht moet worden,
  waarbij dat vragen niet nodig is en het aanstonds wordt
  aangeleverd.
  De voorzitter:
  In andere kamers zijn nogal zware oordelen gevallen over
  mega-zaken, die niet-ontvankelijk zijn verklaard. Is dat mede te
  verklaren vanuit een oordeel, dat het nu als het ware – ik zeg het
  niet juridisch – welletjes is geweest? Ik vraag u niet specifiek,
  want dat zou mij niet passen. Ik vraag het in algemene zin. Er is
  sprake van een toename van zaken die stuk lopen. Is daaruit af te
  leiden dat in sommige gevallen betrokkenen het blijkbaar welletjes
  vonden?
  De heer Willems:
  Ik zou het zo niet zeggen. Ik geloof niet dat je het standpunt
  zou moeten betrekken om op grond van een eigen persoonlijke
  irritatie beslissingen te nemen.
  De voorzitter:
  Dat het welletjes is, hoeft toch geen persoonlijke irritatie in
  te houden?
  De heer Willems:
  Dat is in ieder geval niet de positie. Wat wel de positie kan
  zijn is dat je vaststelt als feit, dat er gepoogd is de waarheid
  geweld aan te doen. Bij het Raampoort-arrest hebben wij gezegd, dat
  niet-ontvankelijkheid zou kunnen ontstaan bij het welbewust
  misleiden van de rechter. Dat werd al beslist en overwogen lang
  voordat er enige discussie was over deze aangelegenheid. Daar
  betrof het de vraag of er voldoende inzicht bestond in een soort
  infiltratie-operatie, pseudo-kooppositie. Er is gedebatteerd over
  de vraag of al dan niet alles in het dossier zou moeten staan. Wij
  hebben toen de rechtsregel geformuleerd – overigens was die niet
  nieuw – dat geen regel van recht meebrengt, dat het OM
  niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard op de grond dat niet
  alles reeds in de stukken was te vinden. Het onderzoek ter zitting
  kan die feitelijke gegevens doen aanvullen. Het is niet de meest
  wenselijke situatie. Voorlopig is de stelling dat het OM niet
  niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat het dossier niet
  volledig is. Wij hebben wel gezegd dat het anders kon zijn – het
  was daar niet de positie – indien je zou moeten vaststellen, dat
  welbewust met het oogmerk van misleiding van de rechter de zaken
  buiten het dossier werden gehouden. Dat is niet omdat het dan
  welletjes is. De rechtsregel is dat als je dat vaststelt – het is
  geen persoonlijke voorkeur of irritatie – dat kan leiden tot
  niet-ontvankelijkheid.
  De voorzitter:
  Zie ik het goed dat arresten waaraan u heeft meegewerkt, vaak
  als het ware een laatste waarschuwing afgeven?
  De heer Willems:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ik wil er twee noemen. Het ene is het XTC-arrest waar het ging
  over het gebruik van de printgegevens. Het andere is het Z.-arrest,
  waarin u lijkt te zeggen dat een verbaal, zoals uiteindelijk
  gemaakt door hoofdinspecteur Woelders in feite van het begin af aan
  erbij had moeten zijn. Dat zagen wij in de commissie enigszins als:
  het Hof geeft een laatste waarschuwing.
  De heer Willems:
  Het staat niet in het arrest. De eerste zaak zeker niet.
  De voorzitter:
  In dat arrest wordt gesproken over een ernstige schending van
  de rechtsorde.
  De heer Willems:
  Ja. Aan de orde is geweest het gegeven dat de officier van
  Justitie een opdracht had gegeven tot het plaatsen van een printer.
  Die printer heeft een tijd gedraaid op twee nummers. De
  printgegevens zijn daarna vernietigd. De print is omgezet in een
  tap op een van de twee nummers, toen bleek, dat frequent verkeer
  plaatsvond. Wij hebben toen als rechtsregel beslist tegenover de
  toen anders luidende gedachten van het OM dat de vernietiging niet
  zou moeten plaatsvinden en dat de printgegevens onderdeel van het
  dossier zouden moeten uitmaken. De rechtsregel is dat onderzocht
  moet kunnen worden op basis van de voorhanden zijnde stukken of
  rechtmatig gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om gegevens van
  telecommunicatieverkeer op te vragen. Ik heb dat arrest de laatste
  jaren niet onder ogen gehad, maar ik kan mij absoluut niets
  herinneren van een laatste-waarschuwingsachtige formule.
  De voorzitter:
  Ernstige schending van de rechtsorde.
  De heer Willems:
  Dat is zo.
  De voorzitter:
  Was dat dan geen laatste waarschuwing?
  De heer Willems:
  Nee. Dat mag u niet zo lezen. U mag het lezen zoals u wilt,
  maar ik zal het niet onderschrijven. Het is de constatering, dat
  een bepaalde opvatting over het opbouwen van een dossier en de
  verbaliseerplicht in strijd met het recht is. Naar onze opvatting
  behoren die dingen in het dossier te zitten.
  De heer Rabbae:
  Ik wil nog een vraag over het proces-verbaal stellen. Ik meen
  een tegenstrijdigheid te bespeuren bij u. In het geval van het
  bewust misleiden van de rechter kan sprake zijn van het
  niet-ontvankelijk zijn. In een interview met een krant heeft u ooit
  verklaard, dat zelfs in het geval van een vals proces-verbaal
  niet-ontvankelijkheid niet hoeft.
  De heer Willems:
  Dat hoeft nooit. Ik kan mij overigens niet herinneren dat ik
  dat ooit heb gezegd.
  De heer Rabbae:
  Is het niet strijdig met elkaar?
  De heer Willems:
  Nee, hoor. Het is een heel normale toepassing van de
  rechtsregels. Er is een zaak geweest – de Coral Sea-zaak
  De voorzitter: – bij het Hof in Amsterdam waarin…
  Heeft u die gedaan?
  De heer Willems:
  Nee. Waarbij vaststond, dat zich bij de stukken een vals
  proces-verbaal bevond. Betrokken ambtenaren hadden de verdenking,
  dat…
  De voorzitter:
  Er was een informant opgevoerd die niet bestond.
  De heer Willems:
  Ja. Omdat anders de collega’s geen aandacht zouden schenken aan
  de melding uit de eigen kring. Daarom heeft men het op deze manier
  gepresenteerd. Dat is een vals proces verbaal; daarover hoef je
  niet lang na te denken. Nergens staat, noch in de wet, noch
  overigens in het recht of is ooit beslist dat bij die stand van
  zaken steeds het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Als je
  vaststelt, dat rechtsregels in het kader van het onderzoek
  geschonden zijn, dan heeft de rechter de taak om daaraan al dan
  niet gevolgen te verbinden. Het gaat dan om de ernst van de
  schending, de gevolgen die het overigens voor de procedure heeft.
  Je ziet ook verschuivingen, ook rechtens. Zeker de laatste tijd
  wordt het standpunt ingenomen, dat niet-ontvankelijkheid van het OM
  een zo’n zware sanctie is dat van zeer ernstige schending van de
  beginselen van behoorlijke procesgang sprake moet zijn, wil je tot
  die beslissing komen. Het mtier wat dat betreft is niet veranderd.
  De vraag hoe het in een concreet geval uitpakt, dat is de
  waarderende vraag per geval. Het is niet zo dat dit dus leidt tot
  niet-ontvankelijkheid. Dat blijft een afwegingsbeslissing.
  De voorzitter:
  Voordat wij overgaan naar de zaak-Z wil ik u de vraag stellen
  wanneer een en ander een ernstige schending is van de beginselen
  van een goede procesorde. Wat is daarvoor nodig? Ik begrijp dat dit
  van de zaak afhangt, maar was is daarvoor nodig? Hoe ver moet het
  de spuigaten uitlopen?
  De heer Willems:
  Ik vind dat moeilijk te beantwoorden, omdat mijn fantasie op
  dat punt te kort schiet.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij niet uw grootste manco.
  De heer Willems:
  Ik weet niet waar u deze mededeling op baseert.
  De voorzitter:
  Op de feiten en omstandigheden die zich de laatste drie
  kwartier hebben voorgedaan.
  De heer Willems:
  Het is gemakkelijker om zaken te bespreken, als je een concreet
  geval voor ogen hebt. Als je als rechter vindt dat bepaalde
  getuigen moeten verschijnen, als het openbaar ministerie ervoor
  zorg zou dragen dat dat niet zou gebeuren, dan is
  niet-ontvankelijkheid een voor de hand liggende sanctie. De
  gedachte is ontstaan – ik heb dat onlangs meegemaakt – dat
  infiltranten, politie-infiltranten, niet zouden moeten verschijnen
  als getuige, in verband met het gevaar voor hun eigen veiligheid.
  Die zaak loopt op dit moment bij ons, maar wij hebben daar geen
  genoegen mee genomen.
  De voorzitter:
  Hoe moet de politie-infiltrant volgens u dan verschijnen?
  De heer Willems:
  Ze zijn verschenen.
  De voorzitter:
  Anoniem of als bedreigde getuige?
  De heer Willems:
  Niet anoniem, niet als bedreigde getuige.
  De voorzitter:
  Op de zitting.
  De heer Willems:
  Op de zitting, wel enigszins vermomd.
  De voorzitter:
  Met een snor of zo?
  De heer Willems:
  Ik weet dat niet precies, want ik weet niet hoe ze er in het
  echt uitzien, maar enigszins vermomd. Ze zijn echter verschenen.
  Wij hebben daar dus geen genoegen mee genomen. Als niettemin
  volgehouden zou worden dat ze niet zouden hoeven komen, tegen het
  bevel in dat ze wel moeten komen, dan zou dat – ik kan dat rustig
  zeggen, want het is niet gebeurd – tot niet-ontvankelijkheid van
  het OM hebben geleid.
  De voorzitter:
  Als objectief waarnemer: wat is het verschil tussen de Coral
  Sea-zaak, waar het valse proces-verbaal niet tot
  niet-ontvankelijkheid leidt, maar eventueel tot uitsluiting van dat
  gedeelte voor het bewijs – gezien het arrest was dat blijkbaar niet
  relevant – en de zaak-R, waarbij het niet eens gaat om een vals
  proces-verbaal, maar om een proces-verbaal dat in eerste aanleg
  waarschijnlijk onvolledig was, maar waarbij het ontbreken van vier
  processen-verbaal over inkijkoperaties wel daartoe leidde?
  De heer Willems:
  Ik heb aan beide zaken niet meegedaan, dus dit is een
  wetenschappelijke analyse. Bij de ene zaak vormde de valsheid haar
  grondslag in de veronderstelde inactiviteit van het politiekorps,
  maar dat richtte zich in termen van procesvoering niet tegen de
  rechter. In de Rommy-zaak is uitdrukkelijk overwogen dat hier de
  bedoeling heeft voorgezeten om de rechter een verkeerd beeld van de
  zaken te geven, in een situatie waarin daar nadrukkelijk naar was
  gevraagd. Dat is in ieder geval een relevant onderscheid.
  De voorzitter:
  Nu het verschil met de zaak-Z, het wezenlijke verschil waarom u
  niet tot dezelfde conclusie bent gekomen. Het ontbreken van het
  proces-verbaal van de heer Woelders leidde namelijk niet tot
  niet-ontvankelijkheid. Wat is het springende verschil, want voor
  veel mensen buiten de sfeer van het Hof leek het namelijk om bijna
  vergelijkbare zaken te gaan?
  De heer Willems:
  Dat begrijp ik, maar toch is het niet zo. De vaststelling in de
  Zwolsman-zaak is dat het niet melden in het proces-verbaal, zoals
  dat werd aangeleverd, van met name inkijkoperaties en andere
  activiteiten, zoals het scannen, niet de achtergrond had om de
  rechter een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Wat je daar
  altijd van hoorde – de heer Woelders zei het ook op de zitting – is
  dat de politie destijds van mening was – die mening is intussen
  achterhaald – dat dit niet in processen-verbaal moest komen, om te
  voorkomen dat degenen die werden onderzocht, zouden kunnen weten
  van dat soort systemen. Op den duur is het overigens onvermijdelijk
  dat dit wel bekend wordt, want vroeg of laat komt dat soort dingen
  op tafel. Dat is de leidende gedachte geweest. Ik had al eens
  eerder gehoord, buiten die concrete zaak om, dat de politie het
  idee had een zekere voorsprong te hebben op de verdachte in het
  kader van haar mogelijkheden en dat men dit om die reden niet wilde
  melden. Het is door iemand als volgt gezegd: als wij dat in het PV
  zetten, dan schuift het door naar de rechter-commissaris, dan
  schuift het door naar de verdediging en als het naar de verdediging
  doorschuift, dan schuift het door naar de verdachte en dat willen
  wij niet. Dat is de drijfveer geweest. Daar kun je verder van
  denken wat je wilt. De vraag is of dat standpunt juist is en
  of…
  De voorzitter:
  Is dat standpunt juist?
  De heer Willems:
  In die zin niet. Bovendien zijn er allerlei mogelijkheden om te
  voorkomen dat dingen vroegtijdig bekend worden, bijvoorbeeld via
  NN-onderzoeken of de beslissing van de rechter-commissaris om
  voorlopig geen stukken ter kennis te brengen. Dat standpunt is dus
  niet juist, maar het is wel een gedachte geweest. Dat is dus iets
  anders. Wij praten dan over de periode waarin het onderzoek loopt.
  Dat is…
  De voorzitter:
  Vanaf 1991.
  De heer Willems:
  Vanaf 1991, begin 1992. Dat is iets anders dan dat de zaak in
  termen van behandeling ter zitting komt. Ik weet niet hoeveel
  zittingsdagen de rechtbank Utrecht aan de Rommy-zaak heeft besteed,
  maar dat is op enig moment uitvoerig aan de orde geweest. De vraag
  van de rechtbank was om erover ingelicht te worden. Verder speelde
  het gegeven dat de officier het op enig moment wist en dat niet
  heeft gemeld.
  De voorzitter:
  Als het nu nog een keer zou voorkomen, zou u dan wederom in
  appel genoegen nemen met een aanvullend proces-verbaal?
  De heer Willems:
  Als de Rommy-positie zich precies zo zou voordoen?
  De voorzitter:
  Neen, niet de Rommy-positie, de Zwolsman-positie.
  De heer Willems:
  Dat hangt van de omstandigheden af, maar in beginsel antwoord
  ik daar positief op, omdat wij voortdurend te maken hebben met
  zaken waarin de opvatting over verbaliseren identiek is. Wat in de
  zaak-Zwolsman geldt, gold ook in de Rommy-zaak. Het Hof heeft
  kunnen constateren dat dit ook bij andere zaken gold.
  De voorzitter:
  Nog een vraag over de zaak-Z wat betreft het verbaliseren. Ons
  is gebleken – wij hebben er ook een ambtsbericht over gekregen van
  de officier van justitie Valente – dat er ook onderzoek is gedaan
  bij bankinstellingen, deels tijdens de pro-actieve fase. Dat staat
  niet gemeld in het proces-verbaal van de heer Woelders. Brengt dat
  u tot andere gedachten? Had dat gemeld moeten worden? Is dat een
  opsporingsmethodiek of niet?
  De heer Willems:
  Het laatste laat ik in het midden, maar het antwoord op de
  eerste vraag is bevestigend.
  De voorzitter:
  Het had gemeld moeten worden.
  De heer Willems:
  Natuurlijk. Ik heb er overigens, niet door ambtsberichten, maar
  anderszins kennis van genomen.
  De voorzitter:
  Wij doen u het ambtsbericht graag toekomen.
  De heer Willems:
  Het was op tv te zien.
  De voorzitter:
  Het had gemeld moeten worden.
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is het dus een opsporingsmethodiek?
  De heer Willems:
  Het is een activiteit in het kader van opsporing, gericht op de
  verdenking en de verdachte. De politie moet van de ambtshandelingen
  in dat verband proces-verbaal opmaken. Dat had gemeld moeten
  worden.
  De heer Koekkoek:
  Stel dat de politie bewust bepaalde zaken achterhoudt, zodat de
  rechter er geen kennis van kan nemen, bent u dan toch bereid om het
  OM als het ware een reddingsboei toe te werpen, zoals u dat hebt
  gedaan in de zaak-Z, door alsnog een proces-verbaal te laten
  opmaken?
  De heer Willems:
  De vaststelling zou zijn dat dit niet gebeurd was om een
  verkeerd beeld van de zaak bij de rechter te krijgen.
  De heer Koekkoek:
  Om bepaalde gegevens achter te houden.
  De heer Willems:
  Ja. Ik zou de vraag niet in het algemeen willen beantwoorden,
  maar als het essentieel zou zijn, dan zou dat n van de gevallen
  kunnen zijn, waarin je niet-ontvankelijkheid ernstig zou overwegen,
  als dus de gedachte zou zijn om de rechter een verkeerd beeld van
  de zaak te geven.
  De heer Koekkoek:
  Is mijn classificatie van het vragen van een volledig
  proces-verbaal aan de heer Woelders als reddingsboei een juiste
  typering?
  De heer Willems:
  Ik vind dat geen juiste typering, omdat de rechtsopvatting van
  het Hof in die samenstelling is, voor wat het waard is, dat het
  Nederlandse recht niet de regel inhoudt, in het zicht van de
  achtergrond van het niet eerder vermelden, dat het niet vrij zou
  staan om dat op de zitting te doen. Dat hadden wij al eens eerder
  zo beslist. Ik herhaal nog eens dat de zaak-Zwolsman wat dat
  betreft niets bijzonders is, want er is slechts sprake van het
  doortrekken van reeds bestaande jurisprudentie. Ik weet wel dat het
  veelal wordt begrepen als reddingsboei, maar zo hebben wij het niet
  gekwalificeerd.
  De heer Koekkoek:
  Meer als complementering van het beeld.
  De heer Willems:
  Je kunt op enig moment constateren dat er iets aan informatie
  ontbreekt, waarvan je als rechter vindt dat je die moet hebben.
  Mijn standpunt daarover moge duidelijk zijn: als de rechter vindt
  dat hij iets moet hebben, dan moet hij het krijgen. Daar valt niet
  over te praten. Over een ander standpunt valt wat mij betreft niet
  te praten.
  De voorzitter:
  Niet met een rechter in de raadkamer, niet met een geheime
  rechter-commissaris, niet met de Centrale toetsingscommissie.
  De heer Willems:
  Nee, de zittingsrechter moet die gegevens krijgen, waarover hij
  beslist dat die nodig zijn voor zijn beslissing naar aanleiding van
  het onderzoek in die zaak.
  De voorzitter:
  De enige die dat zou kunnen veranderen, zou de wetgever zijn.
  Verder helemaal niemand. Of zegt u dat zelfs dat de vraag nog is,
  gezien de internationale verdragen en de onafhankelijke
  positie…
  De heer Willems:
  De wetgever zou dat kunnen veranderen, een wet formuleren dat
  de rechter zou moeten beslissen en dat hij veroordelingen kan
  uitspreken, terwijl vaststaat dat hij geen volledig beeld heeft en
  dat de wetgever zegt dat dit niet gegeven hoeft te worden.
  De voorzitter:
  Dat bedoel ik niet. Stel dat de wetgever zegt: er is een
  geheime raadkamer die over methoden beslist en over de
  rechtmatigheid gaat.
  De heer Willems:
  Ik wil niet zover gaan dat ik zeg dat ik dan aftreed, maar het
  komt er wel heel dicht bij. Laat ik het zo zeggen: Ik vind dat het
  allerlaatste wat er in dit land moet gebeuren.
  De voorzitter:
  Dat vindt u onacceptabel.
  De heer Willems:
  Dat vind ik onacceptabel.
  De voorzitter:
  Want u vindt dat u als zittingsrechter het complete scala moet
  kunnen blijven beoordelen in vrijheid.
  De heer Willems:
  In laatste instantie is het Hof het college in dit land dat de
  handtekening onder de veroordeling zet. De cassatierechter kan
  zeggen dat wij het verkeerd bedacht hebben, maar uiteindelijk
  blijft het de rechter van het Hof die de laatste handtekening zet.
  Ik zou dat niet doen als ik het gevoel zou hebben dat ik met twee
  werkelijkheden te maken zou hebben. Voorstellen van die strekking
  vind ik, voor mijzelf sprekend, absoluut onaanvaardbaar.
  De heer De Graaf:
  Leidt uw stelling, zoals ook blijkt uit het arrest in de
  zaak-Z, ertoe dat de politie alle keukengeheimen gewoon op tafel
  moet leggen?
  De heer Willems:
  Dat is iets anders. Er zijn meerdere belangen in het spel. Het
  enige dat ik zeg, is dat het uiteindelijk aan de zittingsrechter is
  om dat te bepalen. Een concreet voorbeeld. De politie heeft met
  camera’s geobserveerd. Het liet voor mij geen twijfel dat dit in
  dit land rechtmatig is.
  De voorzitter:
  Vanwege de arresten van de Hoge Raad.
  De heer Willems:
  Er is een zeer recent arrest van de Hoge Raad, waarin dat nog
  eens met zoveel woorden wordt…
  De voorzitter:
  Op basis van artikel 2 van de Politiewet.
  De heer Willems:
  Neen, er wordt gewoon zeer in het algemeen gezegd dat er een
  bevoegdheid is. Ik heb het niet over eerdere arresten, maar over
  het arrest van de Hoge Raad van dit jaar over die zaak, waarbij is
  geobserveerd met camera’s bij garageboxen.
  De voorzitter:
  Op basis toch van de bevoegdheid ex artikel 2?
  De heer Willems:
  Neen, op grond van de opsporingsbevoegdheid, als
  opsporingsmethode.
  De voorzitter:
  Ja, dat klopt.
  De heer Willems:
  De Hoge Raad heeft dat arrest een paar maanden geleden gewezen.
  De vraag is of aan de zittingsrechter moet worden gemeld waar die
  camera precies heeft gedraaid. Het antwoord van de getuigen, of
  bijvoorbeeld het OM, kan luiden dat het onverstandig is als die
  vraag beantwoord zou moeten worden, omdat slechts sprake is van n
  locatie waar dat had gekund. Als die bekend wordt, dan is sprake
  van een probleem aan die kant. Dat mag op tafel worden gelegd. Dat
  zou aanleiding kunnen zijn dat dit gegeven niet vermeld hoeft te
  worden. De Hoge Raad heeft intussen ook geaccepteerd dat het
  opsporingsbelang een rol speelt bij het specifieke van de
  beantwoording. Dat blijft wel een oordeel van de
  zittingsrechter.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent toch dat u in beginsel zegt, ook als u zo’n
  aanvullend proces-verbaal aan de heer Woelders vraagt: ik hoef de
  identiteit van de informant en dergelijke niet te weten, maar ik
  wil in beginsel wel alle methoden op tafel hebben, dus kan ook het
  argument van het keukengeheim in die zin geen opgeld doen.
  De heer Willems:
  In die zin niet.
  De heer De Graaf:
  Als u zo’n proces-verbaal over de opsporingsmethode vraagt, dan
  legt u toch feitelijk het oordeel of iets een opsporingsmethode is,
  bij de politie en het OM? U krijgt een lijst en weet niet wat er
  niet op staat.
  De heer Willems:
  Jawel. In abstracto is dat zo.
  De heer De Graaf:
  Het is toch gebleken bij het onderdeel financieel
  rechercheren?
  De heer Willems:
  Akkoord. Ik zeg ook niet dat dit de meest ideale manier van
  werken is. Het was toen voor ons de meest aanvaardbare. U moet dat
  zien tegen de achtergrond van de discussie, zoals die intussen een
  half jaar lang op de zitting had gespeeld. Het ging over bepaalde
  dingen. De verdediging meldde bepaalde methoden die niet in het
  proces-verbaal te vinden waren. Daar is het onderwerp “bezoek
  brengen bij de bank” nooit eerder aan de orde gekomen. Je kunt
  hoogstens zeggen dat er enig begrip voor is, dat degenen die toen
  het rapport moesten gaan opmaken – de heer Woelders als eerste –
  daaraan niet direct hebben gedacht.
  De heer De Graaf:
  En in de toekomst? Hoe toetst u of de lijst alles bevat?
  De heer Willems:
  De ideale toestand is, dat het geverifieerd wordt door iemand
  anders dan de leiding van het opsporingsteam. Het conflict dat u op
  tafel legt ligt er. Ik wil nog eens nadrukkelijk gezegd hebben, dat
  er wat ons betreft geen reden is om ook maar enige wantrouwen te
  hebben tegenover het optreden van de heer Woelders in deze zaak.
  Het zit in de sfeer van beoordeling van dingen. Iemand anders kan
  daarover een andere gedachte hebben.
  De voorzitter:
  Wie moet dat zijn?
  De heer Willems:
  De rechter-commissaris zou dat kunnen zijn. De meest ideale
  toestand is dat het niet aan de orde hoeft te komen. Dat hebben wij
  in het Zwolsman-arrest gezegd. Richt het zo in, dat je op de
  zitting de gegevens voorhanden hebt en dat je niet een jaar lang
  een zaak moet onderzoeken. De realiteit in grote onderzoeken in de
  afgelopen periode is, dat dit wel de positie is, die je voorlopig
  niet terugdraait. Vervolgens wordt geconstateerd wat er nog aan
  informatie op tafel moet komen. Wij hebben in die zaak gekozen voor
  de teamleider, die zijn taak heeft opgevat mede tegen het licht van
  de achtergrond van de debatten die op de zitting daarover hebben
  plaatsgevonden. Je weet dat je aan iemand de beoordeling voorlegt
  van het belang van zaken die niet degene is die beoordeelt of het
  van belang is. Dat probleem is er en dat realiseren wij ons ook
  wel. Je zou de zaak kunnen regelen door inderdaad de
  rechter-commissaris in te schakelen. Hij zou een soort van
  certificerend accountant moeten zijn die toegang heeft tot alle
  onderliggende stukken. Hij weet scherper aan te geven wat wel en
  niet van belang is. Niet alles is van belang. In een
  infiltratiepositie zie je dat iemand zes keer tevergeefs in de
  betrokken kroeg komt omdat er niemand is. De rechter-commissaris
  zou dan een soort verklaring van volledigheid en betrouwbaarheid
  kunnen afgeven.
  De voorzitter:
  Zou de rechter-commissaris zich ten opzichte van u op een
  verschoningsrecht kunnen beroepen? Hij zegt: ik kan je dat niet
  vertellen.
  De heer Willems:
  Ik zie niet zo gauw in dat…
  De voorzitter:
  De rechter-commissaris krijgt inzage in alles.
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Die meer geheime dingen dan u krijgt te zien. Nu zegt hij tegen
  u: het is ok.
  De heer Willems:
  Nee, hij moet beschrijven, wat…
  De voorzitter:
  U wilt toch doorvragen. De rechter-commissaris zegt: dat kan ik
  u niet vertellen.
  De heer Willems:
  Deze enkele mededeling ontslaat hem niet van de verplichting om
  het wel te vertellen.
  De voorzitter:
  Maar hij doet het niet.
  De heer Willems:
  Dan is er een probleem.
  De voorzitter:
  Wat doet u dan? U kunt hem moeilijk op de pijnbank leggen.
  De heer Willems:
  Inderdaad. Als de zittingsrechter van oordeel is dat ook de
  informatie van de rechter-commissaris ongenoegzaam is voor een
  beslissing, dan moeten die meerdere gegevens op tafel komen.
  De voorzitter:
  Is er toch niet een enorme spanning tussen het prerogatief dat
  u als onafhankelijke rechter wilt handhaven en de praktijk? Als
  rechter heeft u in gemoede aanvaard, dat vele dingen geheim moeten
  blijven.
  De heer Willems:
  Die spanning is er.
  De voorzitter:
  Hoe wordt voorkomen dat die spanning tot allerlei ongelukken
  leidt?
  De heer Willems:
  Die wordt voorkomen door ervoor te zorgen, dat zich met deze
  materie mensen bezighouden die verantwoordelijkheid voor eigen goed
  functioneren nemen.
  De voorzitter:
  En dat is niet in een wet vast te leggen?
  De heer Willems:
  Nee. Als in de wet staat dat iets te goeder trouw moet
  gebeuren, dan leg je dat beginsel wel vast, maar het is de vraag of
  het in feite gebeurt. Je bent toch afhankelijk van de vraag of de
  mensen er goed mee omgaan.
  De voorzitter:
  Ik keer nog even terug naar uw arresten. De advocaat-generaal
  bij de Hoge Raad zegt misschien niet ten onrechte dat u in zekere
  zin een bijna semi-wetgevende functie bent gaan vervullen.
  De heer Willems:
  Ik heb dat niet in die conclusie gelezen. Hij spreekt over het
  verwijt…
  De voorzitter:
  Hij spreekt niet over een verwijt. Het gaat over een van de
  cassatiemiddelen. Er wordt gesproken over enige soorten wetgevende
  activiteiten. Wat heeft bij u voorgestaan om zo uitgebreid in te
  gaan op de pro-actieve fase?
  De heer Willems:
  Omdat in het kader van die zaak zeer omstandig gedebatteerd is
  over de vraag, wat wel en niet mogelijk was in het kader van de
  opsporing. Wij hebben daarop omstandig gerespondeerd.
  De voorzitter:
  Kunt u mij zeggen wat rechtens de pro-actieve fase is?
  De heer Willems:
  In het Zwolsman-arrest is dat wat in het midden gebleven, omdat
  wij hebben aangehaakt bij formuleringen…
  De voorzitter:
  U was er niet duidelijk over.
  De heer Willems:
  Ik heb gezegd, dat het in andere zaken wat scherper naar voren
  komt. Ik houd het op de fase die vooraf gaat aan het moment van de
  verdenking als bedoeld in artikel 27 Strafvordering.
  De voorzitter:
  Welke bevoegdheden hebben politie en Justitie in die
  pro-actieve fase?
  De heer Willems:
  Het is wat flauw als ik naar de conclusie verwijs en zeg dat ik
  mij daar achter kan stellen. De algemene bevoegdheid van de politie
  om onderzoek te doen, te controleren, met inachtneming van de grens
  dat in die bevoegdheid geen grondslag is gelegen om inbreuk te
  maken op beschermde rechten, verdragsrechten.
  De voorzitter:
  Mag de politie alles wat een burger mag? Is dat wel een juiste
  vergelijking? Als u en ik politieman zijn, zijn wij geen
  burgers.
  De heer Willems:
  Ik ben het met die formule ook niet geheel eens. Je kunt het
  als uitgangspunt van denken wel op tafel leggen.
  De voorzitter:
  Als ik opbel naar een bank en vraag wat op de rekening van de
  heer Willems staat, dan wordt gezegd: ga fietsen, je hebt er niets
  mee te maken.
  De heer Willems:
  Ik vind dat ze dat ook tegen een politieman moeten zeggen. Ik
  vind dat daar een beschermd recht ligt.
  De voorzitter:
  H?
  De heer Willems:
  Ik vind dat de burger er aanspraak op heeft om niet zo maar
  zijn bankgegevens meegedeeld te krijgen aan iemand die daarom
  vraagt.
  De voorzitter:
  Het is misschien wel rechtens als wij kijken naar de Wet
  persoonsregistratie.
  De heer Willems:
  In die fase en met het oog op de mogelijke verdenking die je
  gaat koesteren, vraag ik mij af of dat inderdaad de positie
  is.
  De voorzitter:
  Dat zou nieuw licht werpen op de vraag of in de pro-actieve
  fase de politie dit soort dingen kan doen.
  De heer Willems:
  Ik heb daar wel vraagtekens bij. Ik heb begrepen dat er vrij
  intensief onderzoek is gedaan bij banken. Ik meen dat dit niet
  zonder meer vrij kan staan. Je kunt beginnen met de formulering,
  dat de politie mag wat een burger mag. U zegt terecht dat de
  politie toch niet de gewone burger is. Als de politie het doet,
  gebeurt dat op een manier en een schaal, waaraan je nooit toekomt
  in de gedachte van wat de burger mag. U moet mij niet vragen hoe ik
  dat precies moet definiren.
  De voorzitter:
  Ik vraag het u wel.
  De heer Willems:
  Ik kan het niet.
  De voorzitter:
  U hebt er toch voor dat arrest lang op zitten werken?
  De heer Willems:
  Ja, zeker. In het licht van de feiten, zoals ze daar lagen en
  werden gepresenteerd. U moet het arrest niet meer zien dan als
  betrekking hebbend op die zaak en wat daarin naar voren is
  gebracht.
  De voorzitter:
  Heeft u als jurisprudentiegever niet een bepaalde orde willen
  scheppen?
  De heer Willems:
  Nee. Het is te hopen dat de jurisprudentie een bepaalde orde
  schept. De beslissing is een respons op het debat…
  De voorzitter:
  …dat gevoerd werd door de verdediging dat in de pro-actieve
  fase in feite geen opsporingsmethodieken gebruikt mochten worden
  die niet omschreven waren.
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik vraag aan de persoon en de jurist Willems: wat is het begin
  van de pro-actieve fase? Wanneer kan de politie beginnen met de
  pro-actieve fase?
  De heer Willems:
  Ik kan de vraag zo niet beantwoorden.
  De voorzitter:
  Moeten wij dat dan maar doen?
  De heer Willems:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat oordeelt u wel.
  De heer Willems:
  U vroeg naar het onderscheidend moment tussen de pro-actieve
  fase en de niet-pro-actieve fase. Naar mijn overtuiging is dat het
  moment waarop je een verdenking hebt die aanleiding geeft tot
  strafrechtelijk onderzoek. Dat is ook de reden waarom in het
  Zwolsman-arrest is gezegd dat wij vinden dat het onderzoek vanaf
  het begin een strafrechtelijk onderzoek is geweest. Je treedt dan
  het domein van Strafvordering binnen.
  De voorzitter:
  Moet u dat alleen vinden of moet dat enigszins objectief
  vastgesteld kunnen worden?
  De heer Willems:
  Dat moet objectief vaststaan. De vraag, wat een redelijk
  vermoeden is is een objectief criterium.
  De voorzitter:
  Maar nu nog de vraag: wat is rechtens het begin van de
  pro-actieve fase?
  De heer Willems:
  Daar kan ik niets over zeggen. Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Wie weet het dan wel?
  De heer Willems:
  Dat moet u de politie, het OM vragen. In een lopende zaak op
  dit moment speelt dat punt. Daar is de vraag aan de orde gesteld
  wat er is gebeurd voordat het eigenlijke onderzoek begon. Daar zit
  het omslagpunt. Het team heeft opdracht gekregen om een bepaalde
  zaak te onderzoeken naar aanleiding van een verdenking. Dan heb je
  het moment van artikel 27 Strafvordering. Dan treden in werking de
  bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering. De vraag is aan de
  orde gesteld of die verdenking op redelijke gronden berustte.
  Daarmee treed je die pro-actieve fase binnen.
  De voorzitter:
  Wij zitten met een groot juridisch probleem als niemand ons kan
  vertellen waar die toestand begint.
  De heer Willems:
  Ik kan het u niet vertellen.
  De voorzitter:
  Je kunt toch niet tegen iedereen zeggen: jij zou wel eens een
  CID-subject kunnen worden?
  De heer Willems:
  Dat moet niet.
  De voorzitter:
  Wie gaat vanuit de juristenwereld vertellen, wanneer het
  beginnen mag?
  De heer Willems:
  Als u het zo vraagt, heb ik daar wel gedachten over. Het zijn
  gedachten van mij als jurist.
  De voorzitter:
  Of als vice-president van het Hof. Dat is ook interessant.
  De heer Willems:
  Hooguit in die zin, dat in een arrest door drie leden van het
  Hof daarover iets gezegd kan worden. Voor ons werkt het altijd
  terug. Aan de orde wordt gesteld de vraag of onderzoek heeft
  plaatsgevonden in de actieve fase. Dan gaat het om de betekenis en
  uitleg van het Wetboek van Strafvordering en de jurisprudentie
  daaromheen. Of heeft het daarvoor gelegen? Als het daarvoor gelegen
  heeft, dan bevindt het zich in een periode, waarvan wij zeggen dat
  dit in beginsel niet zonder meer onderzoek nodig maakt op de
  zitting behoudens wanneer daartoe aanleiding is. Dat is de
  negatieve formulering. Je hebt dan de informatie dat de CID iets
  gemeld heeft.
  De voorzitter:
  Uit CID-informatie is ons gebleken, dat…
  De heer Willems:
  Ja. Die formule is op zich zelf naar Nederlands recht voldoende
  grondslag voor het verdere onderzoek.
  De voorzitter:
  Omdat de jurisprudentie dat zegt.
  De heer Willems:
  Als u mij vraagt of iedereen CID-subject gemaakt moet kunnen
  worden, dan antwoord ik: nee, dat is niet de bedoeling. Je zult
  toch aanknopingspunten moeten hebben in het kader van de
  documentatie.
  De voorzitter:
  Waar is in het recht nu een aanknopingspunt te vinden om te
  zeggen: daar begint de mogelijkheid voor politie en justitie om
  nader onderzoek te doen naar bepaalde personen?
  De heer Willems:
  Zonder dat je kunt spreken van een verdenking.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Willems:
  Dat kan ik u niet zeggen. Ik geloof niet dat die er in het
  recht is.
  De voorzitter:
  Dat is toch eigenlijk vreemd, als die grote onderzoeken er wel
  op zijn gebaseerd in de praktijk.
  De heer Willems:
  De vraag is of het is gebaseerd op een schot in het donker, in
  die zin dat men zegt: wij zullen eens iemand pakken als
  CID-subject. Als dat de positie zou zijn, dan zou dat bedenkelijk
  zijn. Ik vraag mij af of dat zo is. Ik weet dat ook niet helemaal.
  In het algemeen is sprake van gegevens. Die kunnen aanleiding zijn
  tot nader onderzoek. In n van de momenteel lopende zaken wordt door
  de politie gemeld dat het onderzoek is gebaseerd op reeds lang
  bestaande informatie binnen het politiekorps. Die informatie, zoals
  dat heet, is veredeld, dat wil zeggen dat er wat meer is bij
  gekomen. Op enig moment wordt de beslissing genomen dat het
  onderzoek gaat beginnen, omdat sprake is van een verdenking.
  De voorzitter:
  Kan het ook informatie uit een oude zaak zijn of een oude
  veroordeling, bijvoorbeeld dat die mijnheer al twee keer is
  veroordeeld wegens het rijden zonder licht?
  De heer Willems:
  Dat zou ik niet juist vinden.
  De heer Rabbae:
  Mag ik het zo zien, omdat u het zeer moeilijk vindt om de grens
  tussen pro-actief en het strafrechtelijke deel aan te geven, dat u
  alles maar in de strafrechtelijke zak heeft gestopt, om daarmee af
  te zijn van die discussie?
  De heer Willems:
  Neen. Ik vind het niet zo moeilijk om de grens aan te geven
  waar het gaat om de definitie. De grens ligt bij het redelijk
  vermoeden van schuld met betrekking tot enig strafbaar feit. Dan
  begint een fase, waarin het bevoegdheidsarsenaal van Strafvordering
  in werking treedt. Ik zie het probleem dus wel, maar ik zie de
  oplossing niet. Anders had ik u die op een A-4tje toegestuurd. Het
  probleem ligt in wat eraan is voorafgegaan, in de pro-actieve fase,
  hoe men aan de gegevens komt en op grond waarvan de gegevens
  rechtvaardigen dat je iemand als CID-subject kunt aanmerken. Ik zou
  niet graag zien in dit land dat de politie zegt: wij hebben vandaag
  wat mensen over; laten wij die of die maar eens pakken en daar een
  onderzoek op beginnen. Dat zou ik niet graag zien. Het werkt
  overigens ook niet zo, want er is een arsenaal van feiten
  opgeslagen. De informatiestromen blijven ook doorlopen. Daar wordt
  de keuze op gebaseerd, maar ik kan het begin niet aangeven.
  De heer De Graaf:
  De heer Vrakking heeft hier een heel simpele lijn uitgelegd.
  Hij zegt dat als iemand geen verdachte is, als geen verdenking kan
  worden geconstrueerd op grond van artikel 27 Strafvordering, er
  geen acties mogen worden gepleegd door de politie, anders dan dat
  er informatie komt, die wordt opgeslagen in de bakken.
  De voorzitter:
  Hij zei bijvoorbeeld dat niet systematisch mag worden
  geobserveerd, dat niet systematisch in iemands hebben en houen mag
  worden gespit.
  De heer Willems:
  Ik zou er tussenin gaan zitten. Er mag wel, ook systematisch,
  worden geobserveerd, maar niet zonder dat daarvoor enige reden is
  te formuleren, bijvoorbeeld een herhaald terugkerend bericht.
  De heer De Graaf:
  Een soort pre-verdenking.
  De heer Willems:
  Een lager niveau van verdenking. Als in de informatiesfeer
  regelmatig het bericht terugkeert dat iemand zich bezighoudt met de
  handel in verdovende middelen of met vrouwenhandel – ik vind wel
  dat gemeld moet worden dat dit de grondslag is, maar u moet mij
  niet naar het onmogelijke vragen – dan zou dat voor de politie
  reden kunnen zijn om daar de prioriteit op te leggen.
  De heer De Graaf:
  Is dan al geen sprake van een redelijk vermoeden van een
  strafbaar feit, respectievelijk de verdenking dat die persoon een
  strafbaar feit begaat?
  De heer Willems:
  Dat hoeft niet. Wij vragen ook wel, als CID-kwesties aan de
  orde komen – dat gebeurt ook met enige regelmaat – hoe men de
  verdenking heeft gekwalificeerd, of waar die vandaan komt, met het
  oog op de vaststelling die in het proces-verbaal heeft
  plaatsgevonden, want dit kan de grondslag vormen voor
  strafvorderlijk onderzoek. Ik hoop dat het in dit land zo gaat, dat
  als u een keer zegt dat ik mij daarmee bezighoud, dat de politie
  dan niet direct met 100 man op mij gaat zitten.
  De heer De Graaf:
  En als dat drie keer wordt gezegd?
  De heer Willems:
  Als dat uit specifieke, concrete bronnen komt, als er
  bevestiging vanuit verschillende hoeken komt, dan hoef je nog niet
  onmiddellijk strafvorderlijke verdenking te hebben, want het werkt
  ook omgekeerd. Ik heb eens een zaak op Schiphol meegemaakt, waarbij
  het formuleren, als rechtspositie van de verdenking, meteen ook
  dwangmiddelen betekende. Dat is niet altijd wenselijk.
  De heer De Graaf:
  Dat hoeft toch niet?
  De heer Willems:
  Neen, maar het geeft wel de mogelijkheid. De gedachte zou
  moeten zijn dat sprake moet zijn van zodanige informatie dat dit
  voldoende reden is om daar meer aandacht aan te schenken. Als je
  dat kunt zeggen, dan kun je vervolgens ook meer aan observatie
  doen.
  De voorzitter:
  Zou het te verkiezen zijn dat de wetgever eventueel duidelijker
  een objectief moment bepaalt, waarop sprake is van een verdachte,
  bijvoorbeeld dat een ambtshandeling van politie en of justitie
  noodzakelijk is om dat vast te stellen, in die zin dat vanaf die en
  die dag mijnheer X of mevrouw Y als verdacht wordt beschouwd?
  De heer Willems:
  Ik kan mij niet zo goed voorstellen hoe dat moet, maar ook niet
  hoe dat zou kunnen werken. Op zichzelf is het nu in abstracto
  duidelijk in de wet geformuleerd. Het gaat om een redelijk
  vermoeden van schuld. Dat is natuurlijk niet erg precies, maar er
  valt wel mee te werken.
  De voorzitter:
  In de praktijk wordt het soms veel lastiger. Kijk naar het
  ambtsbericht van de officier van justitie Valente. Daarin wordt
  gesproken over pro-actieve printers, maar die bestaan helemaal niet
  volgens de wet.
  De heer Willems:
  Als term niet.
  De voorzitter:
  Artikel 125f zegt dat sprake moet zijn van een verdenking. In
  de praktijk is het toch een volstrekt onontwarbare kluwen geworden?
  Als je zegt dat mijnheer geen verdachte was in de zin van artikel
  140, maar wel op basis van de Opiumwet, dan mag daardoor alles
  worden toegepast. Ik vertaal dan even wat in het Zwolsman-arrest
  staat.
  De heer Willems:
  Daar sta ik nog steeds geheel achter.
  De voorzitter:
  Ja, maar is het allemaal wel zo duidelijk?
  De heer Willems:
  Ik vind het in die setting volstrekt duidelijk. Verdenking op
  basis van de Opiumwet maakt binnentreden mogelijk. Daar zie ik
  niets onduidelijks in. De vraag is dan of het ook kan als het om
  een ander onderzoek gaat. Het antwoord daarop luidt bevestigend.
  Voor de goede orde: ook ik prefereer het als de dingen op de een of
  andere manier zo worden geformuleerd dat de discussie daarover
  minder voorkomt en als het heel gemakkelijk hanteerbare categorien
  zijn. Het is prettig om te weten dat iets zonder veel nadenken tot
  dit of dat leidt. Ik verwijs ook nog eens naar de conclusie van Van
  Dorst, de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, dat met enige
  regelmaat is gesproken over de vraag of dit zich goed laat
  definiren, maar dat je iedere keer leest dat dit zich niet goed
  laat definiren.
  De voorzitter:
  Als wij vandaag de dag geen artikel 27 Strafvordering hebben,
  dan zouden wij enorme disputen kunnen krijgen over de vraag wanneer
  sprake is van een verdachte. Door zo’n wetsartikel is daar enige
  objectivering in aangebracht.
  De heer Willems:
  Akkoord, maar de disputen zijn er in die zin niet minder om dat
  zo’n aanduiding noodzakelijkerwijs een grote mate van abstractie
  heeft of moet hebben. Als dat zo is, dan ben ik er in principe
  voor.
  De heer Vos:
  Prof. Corstens heeft het begrip “aanwijzing” gentroduceerd. Hij
  zei dat je iemand als CID-subject mag aanmerken, indien er
  aanwijzingen zijn dat hij of zij nu of in de toekomst betrokken
  raakt bij nader aan te geven delicten. Zou u zich daarin kunnen
  vinden?
  De heer Willems:
  In die hoek zit het ongeveer. Wij hoeven gelukkig niet te
  proberen om heel in het algemeen te zeggen hoe het moet, maar dat
  is precies wat wordt bedoeld. De politie mag niet zo maar op
  iedereen gaan zitten. Daar moeten objectiveerbare redenen voor
  zijn. Als u mij vraagt om heel precies aan te geven wat dat is, dat
  kan ik niet. Ik denk dat je noodzakelijkerwijs uitkomt op een wat
  algemeen aangeduid begrip. Wij krijgen dan een heleboel
  jurisprudentie over de vraag wat aanwijzing in de zin van de wet
  is. Als de wetgever in staat zou zijn om dat limitatief op te
  sommen, dan is dat uitstekend. Het is ook heel gemakkelijk als je
  er zelf niet al te veel over hoeft na te denken. De vraag is echter
  of dat kan. Ik heb daar mijn twijfels over. Waarschijnlijk krijgt
  het een bepaalde mate van abstractheid die noopt tot het hanteren
  van “in concrete posities” en “nadere definiring”. Dat is de
  positie. Bij de verdenking is het niet anders geweest. De vraag
  blijft altijd wanneer daar sprake van is.
  De heer Koekkoek:
  Advocaat-generaal Van Dorst zegt in zijn conclusie bij het
  arrest inzake Z dat het Hof bepaaldelijk de indruk wekt als
  wetgever-plaatsvervanger op te treden. Is het Hof als
  wetgever-plaatsvervanger opgetreden?
  De heer Willems:
  Ik zie dat niet zo. Iemand kan dat wel zo formuleren, maar voor
  ons was het gegeven dat over een aantal onderwerpen werd gezegd dat
  er geen regelgeving vooraf was. In die zin zou aan het arrest een
  zekere meerwaarde kunnen worden toegekend. Op het moment dat je dat
  voor de eerste keer formuleert, geef je voor jezelf je kaders aan
  over wat van belang is. U kent mijn standpunt daarover. Ik deel het
  standpunt van Van Dorst ook volledig. De opvatting over de vraag
  naar de opsporingsmethoden was dat de wet de methodieken niet
  behandelt, dat het een open begrip is. Die discussie is bij ons
  aangekaart. Wij hebben daarop gerespondeerd door te zeggen hoe wij
  systematisch de punten die zijn opgeworpen onder ogen zullen zien.
  Dan is het kader geschapen, waarvan Van Dorst zegt dat het conform
  het Nederlandse recht is, zeker in de strafvorderlijke fase. Ik zeg
  niet dat de politie alles mag doen wat de burger doet. Dat is een
  weinig juridische manier van zeggen. Het gaat erom dat de bevoegde
  ambtenaar die onderzoekshandeling kan verrichten, die het doel
  waarvoor hij die bevoegdheid heeft, dient en dat je dat markeert
  wat betreft de grenzen. Dat als introductie, maar het heeft iets
  algemeens.
  De heer Koekkoek:
  Misschien mag ik u de overwegingen van het Hof voorhouden. Het
  Hof rekent het zich tot zijn taak om eventuele lacunes in de
  wettelijke of jurisprudentile regelgeving ten aanzien van de
  gehanteerde onderzoeksmethode te vullen door alsnog regels vast te
  stellen.
  De heer Willems:
  Dat is naar onze overtuiging de positie van de rechter. Die
  constateert het skelet, zoals het er ligt. Hij constateert lacunes
  en hij geeft daarover zijn eigen gedachten en eigen regels.
  De heer Koekkoek:
  U vindt het begrijpelijk dat anderen dat opvatten als
  wetgever-plaatsvervanger.
  De heer Willems:
  Dat is een term die modieus is geworden sinds de Hoge Raad een
  aantal arresten in civiele zaken heeft gewezen. Ik heb geen bezwaar
  tegen dat taalgebruik, maar het is geen categorie die voor mij iets
  betekent.
  De heer Koekkoek:
  Het is de normale taak van de rechter.
  De heer Willems:
  Ja. Het vaststellen van de lacune impliceert dat de rechter op
  dat moment iets moet gaan opschrijven.
  De voorzitter:
  Wilt u dat de wetgever die lacunes vult?
  De heer Rabbae:
  Of treedt u dan af?
  De heer Willems:
  Neen, dat is een heel ander chapiter. Het is op zichzelf
  wenselijk wanneer er algemene regelgeving komt die het terrein
  beter afbakent dan nu het geval is. Ik kan echter niet bedenken hoe
  dat zou moeten, maar in de debatten zie je ook steeds terugkeren
  dat het buitengewoon moeilijk is om het zo te definiren dat je de
  discussies, zoals die nu spelen, niet terug ziet komen. Ik meen –
  ik heb er wel wat over nagedacht – dat je niet veel verder komt dan
  het in algemene termen definiren van bevoegdheden. Daarnaast kun je
  de momenten aangeven waarop bepaalde machinerien in werking zouden
  kunnen treden, zoals 27 Strafvordering doet. Verder kun je de
  buitengrenzen definiren. Een klein voorbeeldje. In de wet staat
  naar mijn mening niet geregeld dat een camera langs de autosnelweg
  mag functioneren ten gerieve van het vaststellen van de snelheid.
  Zeg je dan dit een niet in de wet geregelde opsporingsmethode is?
  Voor mijn part, alleen het heeft geen betekenis. Zeg je dat het
  niet mag? Ik heb er geen twijfel over dat het wel mag. Je kunt het,
  lijkt mij, niet specifiek wettelijk regelen. Als u het wel kunt,
  dan moet u het natuurlijk niet nalaten. Je kunt echter niet precies
  regelen wat wel en niet mag. Het blijft altijd iets algemeens
  houden. Daarom moet je het volgens mij anders insteken.
  De voorzitter:
  Kun je het even goed regelen als strafbare feiten beschreven
  staan met delictsomschrijvingen die soms opener en zeer specifiek
  zijn? Artikel 140 Strafrecht is een zeer open
  delictsomschrijving.
  De heer Willems:
  Dat is nog maar…
  De voorzitter:
  Wij zouden met elkaar kunnen proberen die norm te halen.
  De heer Willems:
  Ja, als u die vergelijking trekt, dan is daar precies het
  probleem in gelegen. Artikel 140 Strafrecht is een bepaling die het
  buitengewoon moeilijk maakt.
  De voorzitter:
  Er wordt wel veel mee gewerkt.
  De heer Willems:
  Dat weet ik. Het vele werk komt goeddeels daardoor. Het is een
  hele algemene bepaling. Tegenwoordig krijg je
  tenlastelegging…
  De voorzitter:
  Artikel 140 gaat over het deelnemen aan een criminele
  organisatie.
  De heer Willems:
  Het is een zo breed geheel. Ik weet er verder niets van dan ik
  heb gelezen in het boek van de heren over het Delta-onderzoek en
  uit de kranten. Daar zit alles tussen. Het wordt allemaal onder
  artikel 140 geschoven. Ik weet niet of dit uit een oogpunt van
  hanteerbaarheid in de praktijk…
  De voorzitter:
  Dat heeft u er niet van weerhouden om er vaak een veroordeling
  op uit te spreken.
  De heer Willems:
  Nee, omdat de rechter in die zin niet de innerlijke waarde van
  de wet beoordeelt. Als de wetgever artikel 140 introduceert, dan
  kan er een tenlastelegging op die voet komen. Daarover zullen wij
  moeten beslissen. Wij kunnen niet zeggen dat wij daar geen zin in
  hebben.
  De voorzitter:
  Ik wil nog twee specifieke aspecten met u doornemen. Tijdens de
  zaak-Z. heeft u de televisie toegelaten.
  De heer Willems:
  Dat is juist.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Willems:
  Dat deed ik al veel langer. Als daarvoor principile redengeving
  wordt gevraagd – de standpunten daarover zijn verdeeld – meen ik
  dat televisie zonder meer aanspraken kan maken op
  aanwezigheid.
  De voorzitter:
  U heeft ook de verdediging, de advocaat, direct toegesproken
  over de manier waarop hij volgens u de procesgang klaarblijkelijk
  frustreerde.
  De heer Willems:
  Dat is ook juist.
  De voorzitter:
  U vindt, dat de advocaat zich te houden heeft aan de regels van
  een fair trial? Moet hij niet alleen de belangen van de verdachte
  in het oog houden?
  De heer Willems:
  Ik weet niet of die twee elkaar steken. Ook voor de advocaat
  gelden de regels van fair trial. Ik gebruik liever de term
  “behoorlijke procesorde”.
  De voorzitter:
  Wat ging er nu precies over de schreef?
  De heer Willems:
  Er is in die zaak niet vastgesteld dat er iets over de schreef
  ging, hoewel je licht op die gedachte zou kunnen komen.
  De voorzitter:
  Hoe zou je licht op die gedachte kunnen komen?
  De heer Willems:
  Iedere keer opnieuw werden wij geconfronteerd met gegevens uit
  gestolen materiaal.
  De voorzitter:
  Hoe wist u dat het gegevens uit dat gestolen materiaal
  waren?
  De heer Willems:
  Dat is voor een deel bevestigd. De heer Woelders heeft daarover
  het nodige gezegd. De stukken zijn getoond. Wij hebben de
  uitdraaien van de floppen gezien, de brieven die een van de
  officieren van Justitie aan de procureur-generaal heeft gericht.
  Daarvan werd gezegd, dat dit het spul was, dat bij unit 1, de heer
  Valente, verdwenen was. Meer kan ik er niet van zeggen. Of het echt
  gestolen is… Op zich zelf was daarover geen discussie. Er werd
  ook niet gezegd, dat het anders dan…
  De voorzitter:
  De verdediging heeft dat ter zitting nooit ontkend. Hij hoefde
  dat toch ook niet?
  De heer Willems:
  Nee, dat hoeft ook niet. Daar hebben wij ook niet naar
  gevraagd.
  De voorzitter:
  Wat was de reden, dat u de heer Doedens in casu – ik herinner
  mij dat het op het acht uur journaal was, maar dat is niet uw keuze
  – bestraffend toesprak?
  De heer Willems:
  Dat ik hem bestraffend toesprak is een interpretatie die ik
  niet voor mijn rekening neem. Wat gezegd is als regel van
  behoorlijke procesorde met het oog op wat zich tot dan toe had
  voorgedaan is dat de raadsman die beschikte over materiaal van
  dubieuze herkomst als deelnemer aan het proces de verplichting had
  om dat niet mondjesmaat ter zitting naar voren te brengen, maar om
  het in totaliteit aan de orde te stellen.
  De voorzitter:
  Staat die verplichting ergens?
  De heer Willems:
  Die hebben wij geformuleerd als een verplichting.
  De voorzitter:
  Waarop baseert u die verplichting?
  De heer Willems:
  Op het beginsel van behoorlijke procesorde.
  De voorzitter:
  Waaruit leidt u af dat de advocaat meer moet doen dan waartoe
  hij door de Advocatenwet verplicht is?
  De heer Willems:
  Het beginsel van behoorlijke procesorde.
  De heer Koekkoek:
  Een salami-tactiek wijst u af?
  De heer Willems:
  Nee, ik heb het niet over zijn tactiek. Dat moet iedere
  advocaat voor zich zelf weten. Een paar punten komen daar aan de
  orde. Je moet het beperkt houden tot datgene wat heeft gespeeld. Je
  moet er niet veel meer van willen maken. Wij hebben twee dingen
  gezegd. Wanneer materiaal van dubieuze herkomst in handen is van de
  verdediging – ik ben er buiten gebleven hoe dat verder zit – dan
  hoort de verdediging als deelnemer aan het proces zich te houden
  aan de regels van een fair proces.
  De voorzitter:
  Waar staat dat de verdediging zich moet houden aan…
  De heer Willems:
  Dat staat er sinds wij dat beslist hebben.
  De voorzitter:
  Ok.
  De heer Willems:
  Wij menen dat dit rechtsgrondslag heeft, omdat artikel 6 EVRM
  dat impliceert. Ik kan er in die zin iets meer over zeggen in een
  andere zaak die niets met dit onderwerp te maken heeft. Wij hebben
  daar beslist dat het hanteren van een rechtsmiddel door een
  raadsman, in dit geval cassatie, misbruik van procesrecht
  opleverde. Over dat oordeel is een advocaat in het advocatenblad
  ernstig gevallen. Dat oordeel is door de Hoge Raad onderschreven op
  dezelfde grond. Ook voor de advocaat geldt, op een andere manier
  dan voor het OM, dat er een zekere regelgeving is over de wijze
  waarop hij aan het proces deelneemt. Dat is af te leiden uit het
  algemene beginsel, dat in artikel 6 EVRM staat.
  De voorzitter:
  Afgezien van de vraag die wij hier met de deken van de Orde
  hebben besproken wat een advocaat betaamt, in hoeverre hij gebruik
  mag maken van eventueel door misdrijf verkregen informatie, zegt u:
  de verdediging had de zaken in n keer moeten presenteren.
  De heer Willems:
  Ja. Dat is overigens in die zaak in concreto zo niet gezegd.
  Voor het geval daarover anders zou worden gedacht door de
  verdediging, hebben wij gezegd hoe wij de regel zagen. Als hij
  informatie heeft, dat er inkijkoperaties hebben plaatsgevonden of
  dat scanners zijn gebruikt, dan hoort hij niet iedere zitting een
  beetje van die gegevens op tafel te leggen, en ons te nopen dat
  opnieuw te onderzoeken. Wij hebben gezegd dat wij dat willen
  onderzoeken en dat het niet buiten de stukken blijft omdat het
  wellicht van dubieuze herkomst was. Hij moet ons dat in het kader
  van de procedure in n klap presenteren en meedelen dat dit en dat
  voor hem de vraagpunten zijn, zodat er procedureel op een correcte
  manier mee kan worden omgegaan.
  De voorzitter:
  Afgezien van de vraag hoe het verkregen was.
  De heer Willems:
  Ja.
  De voorzitter:
  Kunt u zich voorstellen dat de leek die dit zag en lette op de
  prominente plaats die u in de publiciteit kreeg terwijl de zaak nog
  liep tot de indruk kon komen, dat u bij wijze van spreken niet
  anders kon dan uiteindelijk komen tot de veroordeling die gevolgd
  is? U leek verwikkeld in een prestigeslag. Ik formuleer het
  voorzichtig. Kunt u zich voorstellen, dat de leek u in een
  prestigeslag verwikkeld zag met de verdediging?
  De heer Willems:
  Ik heb daar toen zeker niet over nagedacht. In het algemeen kan
  ik mij heel veel voorstellen. Ik zeg er maar bij dat het een
  voorstelling van zaken is die bij enig nader doordenken blijk geeft
  van onvoldoende feitelijke grondslag. Zo werkt het niet. De rechter
  in een prestigeslag met een advocaat vind ik een non-positie. Ik
  beschouw het persoonlijk niet zo. Omgekeerd is het ook niet zo. Je
  hoort te beslissen op basis van – of ik dat goed doe of niet is
  niet te mijner beoordeling – de rechtsregels en procedureregels.
  Daar is iets van gezegd. Dat is een functionele ambtshalve
  aangelegenheid en heeft niets te maken met de vraag of mijn of zijn
  persoonlijke prestige op het spel staat. Ik kan er niets aan doen,
  als anderen dat anders beoordelen. Ik vind het onjuist.
  De heer De Graaf:
  U had toch ook de advocaat dit kunnen toevoegen zonder dat het
  oog van de camera erop stond?
  De heer Willems:
  Neen. Nu draait u de zaak om. Op het moment dat de camera er
  staat, neemt die waar wat er in de procedure gebeurt. De procedure
  moet niet benvloed worden door de omstandigheid dat de camera er
  staat.
  De voorzitter:
  Dat is hier ook zo.
  De heer Willems:
  Ik vind dat ook juist. In het strafproces gebeuren de dingen.
  Als wij regels formuleren, als wij iets vinden, iets te zeggen
  hebben, dan zeggen wij dat op de zitting en niet bij de achterdeur.
  Als je beslist dat de camera welkom is, dan betekent dit dat het
  publiek wordt op die manier, door het medium televisie. Overigens,
  het had ook in de krant kunnen staan, maar men hoort zeggen dat
  televisie een andere impact heeft. Ik weet dat niet. Je moet de
  zaak echter niet omdraaien. Als het functioneren normatief zou
  worden bepaald door de omstandigheid dat er een camera staat, dan
  verdwijnt die.
  De voorzitter:
  Dan verdwijnt de camera.
  De heer Willems:
  Precies, niet de rechter! Ik heb al eerder gezegd dat het mij
  niet kan schelen dat de camera draait. Daar moet je je ook niet
  door laten benvloeden. Er kan over worden gediscussieerd of de
  camera toegang behoort te hebben, maar in artikel 6 van het EVRM
  staat dit met zoveel woorden. Daar staat ook te lezen waar de
  grenzen liggen. Die kan de rechter beoordelen, maar ze liggen niet
  bij de rechter. Ze liggen elders. Vervolgens moet je dat natuurlijk
  niet oneigenlijk gaan doen. Je moet functioneren, zoals het hoort.
  Dat bepaalt niet de camera in dit land.
  De voorzitter:
  Het OM moet ook de inzet van de opsporingsmethoden beoordelen,
  bijvoorbeeld naar proportionaliteit en subsidiariteit. In hoeverre
  is dat een kwestie van beleid en in hoeverre wordt dat een
  rechtmatigheidskwestie? Neem het doorlaten van vele tienduizenden
  kilo’s. Kan dat onder omstandigheden onrechtmatig worden of is dat
  altijd een beleidskwestie?
  De heer Willems:
  Dat is per definitie geen beleidskwestie in onze ogen. Als het
  een beleidskwestie is, dan is het ons probleem niet. Het is een
  rechtmatigheidskwestie, per definitie.
  De voorzitter:
  Wanneer?
  De heer Willems:
  Ik herhaal nog eens dat de rechter over die ene concrete zaak
  spreekt en niet in het algemeen over wat hij wel of niet van dingen
  vindt. Daar mag ook niet meer uit worden afgeleid dan wat op die
  zaak betrekking heeft. Niettemin kan een en ander worden
  geanalyseerd, maar dat is niets bijzonders. In zaken die wij
  behandelen, ben ik het nog niet tegengekomen, maar ik lees en hoor
  ook over die vele kilo’s.
  De voorzitter:
  Wist u dat?
  De heer Willems:
  Neen, dat wist ik niet. Ik wil een beetje buiten de
  definitiekwestie blijven, maar ik lees en zie wel dat er verdovende
  middelen binnenkomen, dat dit op het moment van binnenkomst hier te
  lande bekend is, en dat je vervolgens constateert dat ze niet in
  beslag genomen worden. Dat wist ik wel. Dat kun je gewoon in de
  dossiers lezen. Dan gaat het inderdaad over die container die
  binnenkomt. U heeft het misschien gisteravond ook gezien op tv.
  Tegenwoordig moet je ambtshalve televisie kijken, heb ik het
  gevoel, maar in Brandpunt kwam de IRT-kwestie nog even om de hoek
  kijken. Toen zag je die twee busjes uit elkaar gaan. Dat beeld ken
  ik wel, ook uit de stukken. Dan zit er ongelukkigerwijs maar n
  observatie-auto achter. Dan gaat het dus fout, want dan verdwijnt
  er een container uit het zicht. Dan komt men te laat binnen. Ik
  weet overigens niet anders dan uit de publiciteit wat hier ter zake
  wordt besproken. Ik durf niet al te veel te zeggen over wat precies
  is gebeurd in het Delta-onderzoek. Ik weet ook niet of het allemaal
  daarin moet worden gesitueerd.
  De voorzitter:
  Met al deze slagen om de arm, terug naar de vraag.
  De heer Willems:
  Als ik concreet bedenk dat in het kader van een onderzoek op
  zeer grote schaal verdovende middelen zijn ingevoerd, dat daarbij
  gebruik is gemaakt van een infiltrant die de politie aan de touwen
  heeft, als die infiltrant vervolgens bedragen verdient, waarvan ik
  met de ogen ga knipperen en waarvan ik niet weet wat ik mij daarbij
  moet voorstellen, dan is het zeer de vraag of dat nog proportionele
  inzet is.
  De voorzitter:
  Dat beoordeelt u ook op de rechtmatigheid?
  De heer Willems:
  Per definitie. Als je zegt dat een bepaalde manier van werken
  niet proportioneel is, of dat iets anders beter had gekund,
  subsidiair, dan is dat een oordeel over de vraag wat binnen het
  recht toelaatbaar is in dat onderzoek. Dat is per definitie een
  rechtmatigheidsonderzoek.
  De voorzitter:
  Een ander voorbeeld. In de richtlijn inkijkoperaties staat –
  blijkbaar is dat juridisch van kracht geworden, maar voor zover wij
  kunnen nagaan, is dat niet gepubliceerd – dat voor een
  inkijkoperatie sprake moet zijn van een verdachte. Stel dat een
  inkijkoperatie is gepleegd bij een niet-verdachte. Is die volgens u
  daarmee onrechtmatig geworden?
  De heer Willems:
  Niet omdat het in de richtlijn staat, maar dat is wel de
  positie.
  De voorzitter:
  Je kunt toch in algemene zin een verdenking hebben,
  bijvoorbeeld ex artikel 9 van de Opiumwet?
  De heer Willems:
  Dan is het rechtmatig.
  De voorzitter:
  Dan is het rechtmatig, maar in de richtlijn staat dat er ook
  nog een verdachte moet zijn. Dat is dus iets meer dan een
  verdenking.
  De heer Willems:
  Er moet een verdenking zijn die valt binnen het kader van
  artikel 9 van de Opiumwet. Is die er niet, dan is het inkijken niet
  rechtmatig.
  De voorzitter:
  De richtlijn van de PG’s zegt dat er ook nog een verdachte moet
  zijn.
  De heer Willems:
  De PG’s kunnen in het kader van het beleid met betrekking tot
  opsporing dat soort dingen zeggen, maar dat het, getoetst in een
  juridische procedure, onrechtmatig zou zijn, omdat het in de
  richtlijn staat, dat is niet juist. Dat is van een niet andere orde
  dan wanneer in de richtlijn van de Recherche-adviescommissie
  voorschriften over Oslo-confrontatie worden gegeven. Dat is als
  beleid geformuleerd. Sommige richtlijnen hebben kracht van recht in
  de zin van de Wet RO.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Willems:
  Dat is de juridische beslissing van de rechter. Hij zegt dat
  wel of niet.
  De voorzitter:
  Dat kunt u dus als het ware beslissen.
  De heer Willems:
  Ja, dat is aan de orde van de dag. Mensen kunnen bijvoorbeeld
  vertrouwen ontlenen aan de frauderichtlijnen, dat rechtens te
  honoreren valt. Je mag overigens aannemen, daar het in de
  richtlijnen staat, dat die ongeveer aansluiten bij het recht, maar
  de richtlijnen hebben in de eerste plaats als oogmerk om het beleid
  te bepalen. Ik zeg er onmiddellijk bij dat het OM natuurlijk ook de
  hoeder is van de rechtmatigheid in het onderzoek en conform het
  recht moet weten hoe en wat, maar dat is voor ons niet bepalend.
  Het is een factor, maar niet bepalend.
  De voorzitter:
  Dus willen wij daar recht van maken, dan zullen wij dat moeten
  wetgeven.
  De heer Willems:
  Niet per se. Richtlijnen kunnen ook krachtens jurisprudentie
  status van recht krijgen, maar in alle directheid is dat wel het
  antwoord.
  De heer Rabbae:
  Hoe zou u het vinden, hoe zou u ernaar handelen, wanneer de
  verdachte en de verdediging, om tegenwicht te bieden aan de figuur
  van de informant, als een soort anonieme getuige charge, zouden
  komen met een anonieme verklaring van iemand, vastgesteld door de
  notaris, als een soort anonieme getuige decharge.
  De voorzitter:
  De CID van de onderwereld.
  De heer Willems:
  Wij zouden daar kennis van nemen en daarnaar kijken.
  Afhankelijk van de inhoud ervan kan het aanleiding geven tot nader
  onderzoek op het aangekaarte punt. Ik wil er overigens geen
  misverstand over laten bestaan dat het in dit land niet zover mag
  komen. Je ziet al wel wat in die sfeer, want de ene zet lokt de
  andere uit.
  De voorzitter:
  Zet of Z.?
  De heer Willems:
  Neen, u moet niet op die manier naar mij luisteren! Je ziet dat
  de politie iets onderneemt en dat daar een antwoord op komt. Je
  weet dus dat er haast noodzakelijkerwijs een vervolgtraject aan
  vastzit. Ik geloof wel een beetje in de theorie dat je in een
  spiraal naar beneden terechtkomt als je niet voor jezelf, maar dat
  staat momenteel los van wettelijke regels, de grenzen aangeeft, in
  die zin dat je zegt: tot hier en niet verder! Dat is het mij verder
  niets meer waard, want dan staan er te veel andere zaken op het
  spel.
  De voorzitter:
  U zegt: wij gaan tot hier en niet verder in die methoden?
  De heer Willems:
  Precies. De wetgever kan alles regelen. Dat weet u, maar de
  samenleving moet grenzen stellen.
  De voorzitter:
  Waar ligt volgens u die grens?
  De heer Willems:
  Ik deel de mening, ook gezien het resultaat, dat het inzetten
  van zeer vergaande methodieken niet verder helpt.
  De voorzitter:
  Waar wilt u stoppen?
  De heer Willems:
  Ik kan het alleen maar abstract zeggen, want je moet er bovenop
  zitten om de werking ervan te zien, maar ik wil stoppen bij het
  klassieke recherchewerk. Ik vind niet dat infiltratie op zichzelf
  niet zou moeten, maar daar moet je wel controle op kunnen
  uitoefenen. Als je dat niet meer kunt, dan moet je ermee
  ophouden.
  De voorzitter:
  Burgers ook of alleen politiemensen laten infiltreren?
  De heer Willems:
  Dat kunt u alleen maar vragen aan mij als niet
  onbelangstellende burger.
  De voorzitter:
  Artikel 24.
  De heer Willems:
  Zeker. Het ligt voor de hand dat je de burger infiltrant niet
  echt goed in de hand kunt hebben. Dat is een reden om er niet of
  buitengewoon voorzichtig mee om te gaan. Als ik officier van
  Justitie of politieman zou zijn, zou ik grenzen willen stellen. Als
  ik het niet meer overzie, als ik niet meer weet, wat in mijn
  achtertuin gebeurt, dan wil ik niet dat het gebeurt. Overigens is
  de problematiek van de politie-infiltratie buitengewoon moeilijk.
  Amsterdam had zo’n team. Je mag maar een tijd meedoen. Het vergt
  veel van je en het is buitengewoon gevaarlijk. Het heeft geen zin
  om daarover grote gedachten te hebben, zoals je die nu hoort.
  Mensen groeien jaren lang in een organisatie en verliezen de greep
  erop. Daar ligt de grens: dat je er geen greep meer op hebt. De
  minister van Justitie heeft afgelopen week in Trouw iets
  geformuleerd, waarmee ik het geheel eens ben. De politie moet veel
  mogen, maar moet er wel controle op blijven uitoefenen.
  De heer De Graaf:
  Dat is geen rechtmatigheidsoordeel.
  De heer Willems:
  Nee, maar dat was de vraag niet. De vraag is waar de grens
  ligt. Ik zeg dan: het moet voor de eigen organisatie goed
  hanteerbaar blijven. Je moet er greep op kunnen houden. Op het
  moment dat je iets inzet, wat je niet meer beheerst, keert het zich
  tegen jezelf. Dat zou mijn positie als burger zijn. Wat je hier
  hoort, ziet en leest, maakt duidelijk dat het uit de hand gelopen
  is. Dat moet dus niet. Ik wil niet gezegd hebben dat mensen fout
  zijn geweest. Daar ligt de grens. De vraag of het rechtmatig is,
  ligt wat anders.
  De voorzitter:
  Wie bepaalt uiteindelijk de vraag of het rechtmatig is en waar
  ligt die grens?
  De heer Willems:
  De wetgever en rechter.
  De heer De Graaf:
  Ik keer even terug naar het financieel rechercheren. Ik heb het
  niet helemaal goed begrepen. Meende u dat het feit dat de politie
  vragen heeft gesteld aan een bank over saldi van verdachten als
  zodanig onrechtmatig kan zijn? Of is het onrechtmatig van de bank
  om op die vraag een antwoord te geven?
  De heer Willems:
  In het algemeen, los van enige context meen ik dat de politie
  niet intensief het bankverkeer van iemand mag onderzoeken.
  De heer De Graaf:
  Waarom niet?
  De heer Willems:
  Omdat ik dat reken tot de persoonlijke levenssfeer die
  grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermd is.
  De heer De Graaf:
  Is dat een reden te meer waarom u zegt, dat deze activiteiten
  hadden moeten worden vermeld in het proces-verbaal van de heer
  Woelders?
  De heer Willems:
  Zeker. Ook los daarvan. Ook als er geen discussie over zou
  bestaan of dat zou kunnen, is het een gegeven dat aangeleverd moet
  worden. De daaruit voortvloeiende informatie kan een rol spelen bij
  de behandeling van allerlei zaken. Als je te beoordelen hebt of er
  aanhouding plaats mag vinden, een dwangmiddel mag worden
  gehanteerd, dan beslis je daarover als je kunt vaststellen, dat er
  van verdenking in de zin van Strafvordering sprake is. Een factor
  die die verdenking mede bepaalt kan zijn het resultaat van dat
  onderzoek. Het is in de keten van gedachtengangen nodig om dat te
  weten. Dat is n: vaststelling van het oordeel over het verloop van
  de zaken. Het tweede is dat als je vindt dat dat onderzoek op deze
  manier inbreuk maakt op een rechtspositie, je ook moet kunnen
  vaststellen of die inbreuk grondslag in het recht vindt. Ook daarom
  moet je het weten.
  De voorzitter:
  Bent u teleurgesteld dat het niet in het proces-verbaal heeft
  gestaan?
  De heer Willems:
  Niet zwaar teleurgesteld. Ik probeer er objectief op te
  reageren. Ik heb het toen gezien. Ik dacht: wat zullen wij nou
  krijgen? Verrassing is iets wat voortdurend terugkeert. Ik heb
  daarvan gedacht: het had moeten worden gemeld. Dat soort dingen
  voorkom je wanneer je een buitenstaander daaroverheen laat gaan,
  door de rechter-commissaris aangewezen. Er is wel begrip voor de
  gedachtengang dat dit niet iets is, wat relevant is of
  opsporingsmethode kan heten. Ik voeg eraan toe dat het rapport van
  Woelders zijn grondslag vindt in het verhandelde ter zitting. Ik
  kom tot de conclusie: het had wel gemoeten, maar ik ben niet
  teleurgesteld.
  De voorzitter:
  Mijnheer Willems, dank u wel. Sluiting 13.26 uur


  Inhoudsopgave en zoeken