• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J.J.H. Suyver

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 82

  6 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 6 november 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  J.J.H. Suyver
  Aanvang 11.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer J.J.H. Suyver, geboren
  op 18 augustus 1946 te Arnhem. Mijnheer Suyver, de door u af te
  leggen eed luidt: Ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan
  de waarheid zal zeggen.
  De heer Suyver:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Suyver, u bent secretaris-generaal op of van het
  ministerie van Justitie?
  De heer Suyver:
  Van het ministerie van Justitie.
  De voorzitter:
  U bent daar de hoogste ambtenaar sedert 1 juli 1994. Daarvoor
  heeft u zich beziggehouden met politie en criminaliteitsbestrijding
  en een korte tijd met vreemdelingenzaken.
  De heer Suyver:
  Twee jaar.
  De voorzitter:
  U bent al sinds 1983 werkzaam op het ministerie van Justitie.
  Wij willen met u spreken over uw bemoeienissen met de onderwerpen
  die wij in de enqute behandelen. Moet u zelf niet van incident naar
  incident hobbelen of met een brandweerspuit gaan?
  De heer Suyver:
  Incidenten zijn eigen aan het recht. Recht bestaat per
  definitie uit casustiek. Incidenten zullen deel blijven uitmaken
  van elk ministerie van Justitie. Gelukkig is het niet zo dat wij
  enkel met incidenten bezig zijn. Er wordt wel degelijk gewerkt aan
  het uitzetten en ontwerpen van beleid en het doen uitvoeren
  ervan.
  De voorzitter:
  Heeft u daar nog tijd voor, met alle incidenten die wij nu
  kennen?
  De heer Suyver:
  Daar heb ik niet alleen tijd voor, maar ik heb gelukkig genoeg
  bekwame medewerkers die zich daar ook mee bezig kunnen houden.
  De voorzitter:
  Wat wist en weet u van de precieze stand van zaken bij de
  criminaliteitsbestrijding? Weet u genoeg?
  De heer Suyver:
  Ik vind dat ik steeds genoeg heb geweten om mijn minister
  adequaat te kunnen inlichten. Dat betekent niet dat elk incident of
  elke concrete strafzaak aan het departement of aan de minister moet
  worden voorgelegd. De minister moet op de hoogte zijn van die zaken
  en die incidenten die hij/zij moet weten met het oog op zijn/haar
  ministerile verantwoordelijkheid. Die wetenschap had ik
  voldoende.
  De voorzitter:
  Wist u van de kwestie van het doorleveren van harddrugs door
  Haaglanden?
  De heer Suyver:
  Daar was ik niet van op de hoogte.
  De voorzitter:
  Is dat niet een typisch voorbeeld van iets wat u had moeten
  weten en wat de minister in ieder geval van u had moeten
  weten?
  De heer Suyver:
  Het denken over opsporingsmethoden, waaronder doorlevering, is
  de laatste jaren ontwikkeld. De casustiek die daarbij aan de orde
  kwam is niet steeds duidelijk op het departement terechtgekomen. Ik
  geef dat toe. Toch meen ik dat ik afgezien van de IRT-zaak en de
  Delta-methode – doorlevering maakt daarvan deel uit – globaal
  voldoende op de hoogte was om te kunnen beoordelen wat er aan
  opsporingsmethoden werd gebruikt en uitgevoerd om mijn minister
  daarover voldoende helder te kunnen informeren.
  De voorzitter:
  Wij komen daarover nog te spreken.
  De heer Rouvoet:
  U zegt dat u ook buiten incidenten bezig bent met wat er
  gebeurt. Heeft u zicht op hoe de opsporing op de werkvloer in haar
  werk gaat?
  De heer Suyver:
  Nee, dat zicht heb ik natuurlijk niet. Dat hoef ik ook niet te
  hebben. De minister moet voldoende genformeerd zijn om te weten,
  wat er zich globaal afspeelt. Hij moet die dingen weten die nodig
  zijn voor het dragen van de ministerile verantwoordelijkheid. Dat
  is algemeen. Als ik het iets concretiseer, zeg ik dat de minister
  moet weten van bijzondere praktijken, abnormale praktijken, het
  afwijkende, nieuwe ontwikkelingen, grensverleggende ontwikkelingen.
  Dat betekent niet dat je een precies inzicht moet hebben in wat
  zich op de werkvloer afspeelt.
  De heer Rouvoet:
  Dat is het geval met het oog op de ministerile en politieke
  verantwoordelijkheid van de minister. Waar het gaat om het denken
  binnen het departement, bijvoorbeeld over normering van
  opsporingsmethoden, zal het departement toch meer moeten weten. U,
  als staande voor het departement, moet toch meer weten van de
  praktijk om over normering te kunnen nadenken?
  De heer Suyver:
  Zeker, je moet weten wat er in grote lijnen gebeurt.
  De heer Rouvoet:
  Weet u dat? Heeft het departement voldoende zicht op wat er
  gebeurt?
  De heer Suyver:
  Dat zicht is niet altijd volmaakt geweest. Het is dus gebrekkig
  geweest. Ik noemde al de IRT-zaak en de doorleveringen die daarbij
  aan de orde zijn geweest. Dat betekent niet dat het zicht volledig
  ontnomen was. Wij werden formeel en informeel wel degelijk
  genformeerd over wat zich in grote lijnen afspeelde op de werkvloer
  van de recherche. Het gebeurde niet alleen door briefing of
  officile rapportages van het openbaar ministerie, maar ook op
  informele manier; niet alleen ik, maar ook mijn medewerkers spraken
  met politiemensen en mensen van het OM. Zo hoor je toch veel.
  De heer Rouvoet:
  Ik ben speciaal genteresseerd in de discussie over normering
  van de opsporingsmethoden. Dat hangt direct samen met onze
  opdracht. Is op dat terrein sprake geweest van een afwachtende
  houding op het departement? Was niet het veel meer: laat de
  praktijk het maar uitvoeren, de rechter toetst het en er ligt geen
  directe taak voor het departement? Zie ik dat helemaal
  verkeerd?
  De heer Suyver:
  Er zijn binnen het departement discussies geweest over de vraag
  of de tijd rijp was om te normeren, dat wil zeggen: om een
  wettelijke regeling op te stellen.
  De heer Rouvoet:
  Wanneer?
  De heer Suyver:
  Een jaar of vijf geleden. Het speelde in het bijzonder bij de
  start van de politiereorganisatie, toen ook de indeling en de opzet
  van de Politiewet aan de orde waren. De vraag werd gesteld: moeten
  wij in of annex aan de Politiewet ook niet de normering van
  bijzondere opsporingsmethodes meenemen, in het bijzonder de
  informatieve voorfase? Dat gebeurde in 1989, begin 1990.
  Persoonlijk vond ik dat een te vroeg moment. Je kunt ook te vroeg
  met wetgeving komen. Je kunt er ook te laat mee komen.
  De voorzitter:
  Te vroeg of te laat?
  De heer Suyver:
  Ik vond het moment te vroeg om met een volledige normering te
  komen van het pro-actief optreden in de informatieve voorfase. De
  ontwikkeling in de praktijk was naar mijn mening te weinig
  voortgeschreden; daarvoor gaf ook de jurisprudentie van vooral de
  Hoge raad geen aanleiding. Ik vind dat je pas met wetgeving hoort
  te komen – en er een behoorlijk debat met de Tweede en Eerste Kamer
  kan worden gevoerd – als er een geconcretiseerd wetsvoorstel ligt,
  als je weet wat je wilt bereiken, als je weet wat je kunt normeren.
  Vijf, zes jaar geleden was het inzicht nog onvoldoende.
  De heer Rouvoet:
  Is dat wat de heer Wooldrik noemde: het was nog houdbaar? Proef
  ik dat ook bij u?
  De heer Suyver:
  Dat speelt ook een rol. Er is een hoop jurisprudentie geweest
  van de Hoge Raad. Die gaf in die tijd geen aanleiding om over te
  gaan tot een wettelijke normering van het totale terrein van het
  pro-actief optreden.
  De heer Rouvoet:
  Daarmee kiest het departement voor een codificerende rol. Als
  zich een probleem voordoet dan zal er wetgeving moeten komen. Op
  dat moment is er geen aanleiding om tot een regeling voor de
  pro-actieve fase te komen? Is “codificerend” een juiste
  typering?
  De heer Suyver:
  Ja, althans als wij teruggaan naar de jaren 1998, 1990.
  De voorzitter:
  Codificerend is toch juist wetten maken?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan moeten wij dit even helder krijgen.
  De heer Rouvoet:
  Ik bedoel daarmee dat het initiatief niet ligt bij een
  totaalplan: wij gaan een traject van wetgeving over normering in.
  De praktijk wordt gevolgd. Als er aanleiding toe is, komt de
  wetgever in actie, meer reparerend wat al praktijk is.
  De heer Suyver:
  Dat is wat te algemeen gesteld. Ik houd het graag bij de
  bijzondere opsporingsmethoden en het informatief onderzoek. Je kunt
  te vroeg of te laat met wetgeving komen. Ik vond vijf jaar geleden
  het tijdstip – het begin van de totstandkoming van de Politiewet –
  niet het juiste moment om met een totale regeling van de normering,
  codificering dus, op het gebied van het pro-actief optreden te
  komen. Daarvoor was de ontwikkeling in de praktijk nog te weinig
  helder. De jurisprudentie van de Hoge Raad gaf er op dat moment
  geen aanleiding toe. Ik voeg eraan toe, dat in de jaren erna – het
  is in 1991 al begonnen – op tal van terreinen wetgeving tot stand
  is gekomen dan wel ingediend. Ze regelde een deel van het
  informatieve onderzoek. Het is in 1991 begonnen met de
  voorbereidingshandelingen. Dat is toch ook een inpoldering van het
  pro-actief optreden.
  De voorzitter:
  Dat is toch geen inpoldering van pro-actief optreden?
  De heer Suyver:
  Nee?
  De voorzitter:
  Voorbereidingshandeling geeft juist een strafbaar feit. Dat is
  toch geen inpoldering van pro-actief optreden?
  De heer Suyver:
  Het verruimt het bereik van de strafwet.
  De voorzitter:
  Het verruimt het aantal strafbare feiten.
  De heer Suyver:
  Dus het bereik van het Wetboek van Strafrecht. Ik laat daar of
  het woord “inpoldering” het juiste woord is. In de jaren negentig
  is er voldoende wetgeving ingediend, die belangrijke delen van de
  bijzondere opsporingsmethoden tot onderwerp heeft.
  De voorzitter:
  Welke dan?
  De heer Suyver:
  Bijvoorbeeld het afluisteren, de richtmicrofoons.
  De voorzitter:
  Verder zijn er toch geen wetsvoorstellen ingediend, specifiek
  voor dit doel? Ja, reparatie ter zake van de fax.
  De heer Suyver:
  Ook.
  De voorzitter:
  Het aftappen van de computercriminaliteit.
  De heer Suyver:
  Ook dat.
  De voorzitter:
  Indirect afluisteren. Dat is toch geheel iets anders geweest
  dan het inpolderen…
  De heer Suyver:
  Het is geen totale inpoldering of codificering. Het is geen
  totale normering van het gehele terrein van de informatieve
  voorfase. Dat is juist.
  De voorzitter:
  De informatieve voorfase komt pas aan de orde bij het
  wetsvoorstel inzake direct afluisteren. Voor de eerste keer wordt
  het erin gebracht.
  De heer Suyver:
  In 1993.
  De voorzitter:
  Bij het wetsvoorstel Herziening gerechtelijk vooronderzoek is
  het ook nog niet verder gekomen. Wat dat betreft zou een correctie
  kunnen worden aangebracht. Of vindt u van niet?
  De heer Suyver:
  Ik heb slechts willen betogen dat wij in de jaren na 1991
  aanzetten hebben gegeven – in 1993/1994 zijn die concreter
  geworden, als het gaat om de informatieve voorfase – voor een
  normering van het gehele terrein van de informatieve voorfase.
  De voorzitter:
  Zo is het niet te zien in de aanbieding. Pas in Strafvordering
  in balans – als minister Hirsch Ballin bijna weggaat – wordt het
  als een algemeen punt aangemerkt. Daarvr niet.
  De heer Suyver:
  Ik meen, dat het ook daarvoor, in 1993, in de memorie van
  toelichting of antwoord – of beide – ter zake van het wetsvoorstel
  direct afluisteren is vermeld.
  De voorzitter:
  In 1994. Dan nog is het als een voorbeeldje genoemd. In
  algemene zin is veel gesproken over de pro-actieve fase, maar niet
  in de zin van specifiek vastleggen wat het precies is.
  De heer Suyver:
  Nee. Codificering, normering in de wet van het terrein van de
  pro-actieve fase is een helse opgave. Ik moet het wetsvoorstel nog
  zien. Natuurlijk wordt nu al nagedacht over de vraag hoe die regels
  eruit moeten zien. Hiermee is een werkgroep bezig, er circuleren
  vingeroefeningen en voorstelletjes. Het is een buitengewoon lastige
  opgave.
  De heer Koekkoek:
  Ik begrijp niet helemaal, dat u in 1989 zegt: het is nog te
  vroeg voor normering. In 1987 is er al een werkgroep-Gonsalves over
  de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het kabinet
  onderkent het probleem. Ik begrijp niet dat twee jaar daarna het
  departement het nog te vroeg vindt om methoden te gaan
  regelen.
  De heer Suyver:
  Er was geen aanleiding voor, omdat de jurisprudentie
  opsporingsmethoden als observatie en infiltratie tot op zekere
  hoogte goedkeurde. Er was ook geen signaal van het OM of politie,
  ook niet uit de Kamer om dat geheel te gaan normeren. Het is een
  hele opgave. Ik las gisteren nog het nummer Delict en delinquent
  van juni 1995 naar aanleiding van het congres in Nijmegen. Ik denk
  dat de wetgeving in Duitsland – Noordrijn Westfalen – die door Rter
  onder de loep is genomen leidraad kan zijn bij onze codificerende
  arbeid. Het is bijzonder complex en ingewikkeld. In Duitsland heeft
  men er jaren over gedaan.
  De heer Koekkoek:
  U had de overtuiging dat de georganiseerde criminaliteit kon
  worden aangepakt zonder deze methoden te regelen?
  De heer Suyver:
  Ja. Op dat moment wel.
  De heer Rouvoet:
  Als wij kijken naar wat er aan wetgeving is gekomen dan valt
  het op dat het vooral instrumenteel is. Er worden instrumenten en
  bevoegdheden toegekend. Veel minder wordt de afweging met
  rechtsstatelijkheid, rechtsbescherming en privacy zichtbaar. De
  nota Georganiseerde criminaliteit was een instrumentele nota. Is
  die afweging ooit gemaakt? Moeten wij de rechtsbescherming
  inbrengen om te voorkomen dat wij bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit te hard lopen?
  De heer Suyver:
  Het is op geen enkel moment zo geweest dat overwogen is om de
  rechtsbescherming het kind van de rekening te laten zijn. Iedere
  activiteit, ieder optreden van de politie behoort te worden
  gerapporteerd – bij voorkeur vastgelegd in een proces-verbaal – aan
  het OM en de rechter. Er is dus rechterlijke controle. Daarin zit
  de rechtsbescherming zeer nadrukkelijk. Als in de vraagstelling
  iets ligt – en dat proef ik – van het te veel veronachtzamen van de
  rechtsbescherming, dan is mijn antwoord daarop nee. De
  rechtsbescherming behoort in de eerste plaats in de beoordeling van
  de rechter te liggen.
  De heer Rouvoet:
  Daarom vraag ik het juist. Bij de heer Wooldrik hebben wij dat
  besproken. Hij zei: nee, de eerste prioriteit was, dat er wat moet
  gebeuren. Het is heel erg; het is een dreigingsbeeld dat wij gaan
  aanpakken.
  De heer Suyver:
  Dat ontken ik ook niet. Maar dat betekent niet zonder meer, dat
  daardoor de rechtsbescherming uit het oog wordt verloren.
  De heer Rouvoet:
  Daarom ben ik begonnen met de vraag hoe die afweging is
  gemaakt. Vervolgens is de stelling ten departemente: waar het gaat
  om die rechtsbescherming kijken wij naar de Hoge Raad. Wij nemen
  een afwachtende houding aan als het gaat om de praktijk. Nu lopen
  wij aan tegen de vraag, welke methoden worden gehanteerd en of die
  in alle gevallen de toets van de kritiek kunnen doorstaan.
  Nogmaals, is het niet te veel veronachtzaamd?
  De heer Suyver:
  Achteraf kijkend, zeg ik: wij hadden eerder of serieuzer met
  meer capaciteit werk moeten maken van een normering van de
  bijzondere opsporingsmethoden. Daarin zit zeer uitdrukkelijk het
  punt van de rechtsbescherming. Dat denken over die wetgeving had
  wat eerder moeten worden aangevat.
  De heer Rouvoet:
  Heeft dat te maken met de vraag hoe een minister zijn stempel
  drukt op het proces binnen het departement?
  De heer Suyver:
  Natuurlijk, dat is altijd zo. Ik wil uitdrukkelijk stelling
  nemen tegen de suggestie – ik proef het zo…
  De heer Rouvoet:
  Het is geen suggestie, ik stel vragen.
  De heer Suyver:
  Goed. …als zou onder minister Hirsch Ballin geen oog zijn
  geweest voor de rechtsbescherming. Dat is niet zo. Ik bestrijd
  dat.
  De heer Rouvoet:
  Mijn vraag was een algemene. Hoe krijgt een wetgevingsproces op
  het departement gestalte?
  De heer Suyver:
  Het is onmiskenbaar waar dat bij het denken over het bestrijden
  van de georganiseerde criminaliteit en zware misdaad primair
  voorzat dat er iets moest gebeuren. Het was niet alleen een gevoel
  op het departement, maar in geheel wetshandhavingsland. Ook uit het
  overleg met de Kamer bleek dat. Er moet een structuur komen om dat
  fenomeen te bestrijden.
  De heer Rouvoet:
  Voelde u de hete adem van de Kamer in uw nek?
  De heer Suyver:
  Die voel je altijd in je nek. Zo hoort het ook in een
  democratische rechtsstaat.
  De voorzitter:
  Dat was toch niet de hete adem in uw nek? Het was de hete adem
  recht vooruit. U ging allemaal rennen? In feite was het dat toch?
  Wij wilden toch allemaal?
  De heer Suyver:
  Inderdaad. Het was meer de hete adem van het fenomeen. Wij
  onderkenden met z’n allen dat die zware criminaliteit een monster
  was dat aanpak vergde.
  De heer Rabbae:
  U zegt, dat het monster moest worden bestreden. Een politieman
  die hier enige tijd geleden zat heeft tegen ons gezegd: ik moet
  wel, want de politiek heeft gezegd dat wij deze monsters moeten
  aanpakken. In hoeverre heeft u paniekvoetbal gespeeld? Er werden
  mensen het veld ingestuurd ronder remmen en zonder normering.
  De heer Suyver:
  Het was een algeheel gevoelen, dat de zware misdaad adequate
  bestrijding behoefde. Dat is geen opdracht van de politiek of van
  de minister. Wij wilden dat met z’n allen. Dat wilde ook de
  minister van Justitie, ook ik. “Zonder normering” vind ik te ver
  gaan. Er was weliswaar geen codificatie van bijzondere
  opsporingsmethoden, maar er was wel jurisprudentie.
  De voorzitter:
  Maar die gaf toch geen inzicht in wat er op onderdelen
  werkelijk gebeurde? Die had dat ook niet getoetst. De rechters
  wisten het ook niet.
  De heer Suyver:
  Ik ben het met u eens, dat jurisprudentie het gezag van de wet
  niet kan vervangen. Jurisprudentie is altijd gebaseerd op n
  geval.
  De voorzitter:
  Is niet het probleem, dat de leiding van het departement, de
  minister, maar ook de Tweede Kamer in feite te weinig wisten hoe
  men dat in de praktijk deed? Wij met z’n allen hebben er te weinig
  naar gevraagd.
  De heer Suyver:
  Ja. Wij hebben er te weinig naar gevraagd. Met “wij” bedoel ik
  mijzelf en mensen op het ministerie van Justitie .
  De voorzitter:
  En dat wij daardoor met de brokken kwamen. Toen op 8 november
  het gezelschap uit Amsterdam bij u binnenkwam en het verhaal
  vertelde, heeft u toen niet iets gekregen van: h, moeten wij
  hieraan in algemene zin wat doen? Of bent u toen gelijk opgeslokt
  door de affaire-IRT?
  De heer Suyver:
  Allebei en zeker ook het laatste. Ik vond het een absurd
  verhaal dat ik niet kon geloven. Dat heeft mij extra te denken
  gegeven of de wetgever niet eerder zijn verantwoordelijkheid had
  moeten nemen. Ik wist voor 8 november 1993 wel globaal dat bij de
  bestrijding van de zware misdaad de grenzen van Strafvordering
  werden opgezocht. Ik wist ook wel iets over infiltratie-acties. Ik
  wist het te weinig exact om aan de noodrem te trekken en te zeggen:
  nu moet er absoluut normering komen, hetzij in de wet hetzij door
  middel van richtlijnen. Pas na 8 november is mij dat echt duidelijk
  gebleken.
  De voorzitter:
  Na 8 november komt het er in feite niet van, met uitzondering
  van de instelling van de Centrale toetsingscommissie. Dat is wel
  een poging van het departement en de minister om meer greep op de
  zaak te krijgen.
  De heer Suyver:
  Dat is een eerste antwoord geweest, een noodverband, dat ook
  vrij snel is gelegd. Die CTC verricht goed werk. Ik moet er wel bij
  zeggen dat op 8 november 1993 de exacte methode nog niet bekend
  was. Het heeft een tijd geduurd – en in wezen tot op de dag van
  vandaag – om te weten wat er precies aan de hand was.
  De voorzitter:
  Werkt het rapport van de commissie-Wierenga, wat de methoden
  betreft, een beetje als een soort goedkeuring achteraf, waardoor de
  aandacht verslapt?
  De heer Suyver:
  Dat zou een rol hebben kunnen spelen. Reeds in december 1993 –
  22 december, als ik het wel heb – heeft de PG-vergadering besloten
  om de commissie-De Wit aan het werk te zetten. Dat heeft
  geresulteerd in het oprichten van de CTC eind 1994.
  De voorzitter:
  Maar dat is die vergadering waarin procureur-generaal Van
  Randwijck zei: inhoudelijk hebben wij het niet besproken. Wij
  hebben het doorgegeven aan de commissie-De Wit. De
  commissie-Wierenga had toch gezegd, dat het goed was, dat het kon?
  Heeft dat niet geleid tot het lange tijd laten liggen van het
  onderwerp?
  De heer Suyver:
  Zo zie ik het niet. In december 1993 is op de grondslag van de
  wetenschap van toen wel even gesproken over wat er in Amsterdam aan
  de hand was.
  De voorzitter:
  Veel kan het niet geweest zijn.
  De heer Suyver:
  Het is niet uitvoerig geweest. Er is wel naar gevraagd. Bij
  deze en gene was de reactie in die vergadering: wie runt wie
  eigenlijk? Dat komt daarvandaan. Die vergadering heeft toen wel de
  commissie-De Wit onder druk gezet. Ze moest zo snel mogelijk met
  een interimrapport komen. Een paar maanden later is dat ook
  verschenen. Ik zie het niet zo dat wij ons door het verschijnen van
  het rapport-Wierenga in slaap hebben laten sussen.
  De voorzitter:
  De heer Van Randwijck heeft hier gezegd; wij hebben het
  inhoudelijk nooit besproken. Ook de heer Gonsalves heeft dat
  gezegd.
  De heer Suyver:
  Niet in de zin van dat het een apart agendapunt was of dat er
  uitvoerig over gesproken is. In de sfeer van de rondvraag is er wel
  even over gesproken en gevraagd hoe het zit.
  De voorzitter:
  Heeft u de vraag “wie runt wie” voor uzelf al beantwoord?
  De heer Suyver:
  In de concrete Delta-methode?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Suyver:
  Ik ben geneigd om te antwoorden dat de overheid werd
  gerund.
  De voorzitter:
  De overheid werd gerund?
  De heer Suyver:
  Ja. Ik heb die neiging, maar ik behoud mijn definitieve oordeel
  voor totdat het onderzoek-Kennemerland is afgerond.
  De heer Rouvoet:
  Dat brengt mij tot de relatie tussen departement en het OM. Er
  is per 1 januari wat veranderd in uw positie ten opzichte van de
  procureurs-generaal?
  De heer Suyver:
  Niet alleen met betrekking tot mijn positie. Wij hebben een
  hervorming van het OM aangevat. Er is een plan van aanpak gemaakt.
  Dat is op hoofdlijnen geaccordeerd door de Tweede Kamer. Dat houdt
  in, dat de verantwoordelijkheden helderder moeten worden
  onderscheiden. Het OM heeft een eigen verantwoordelijkheid, die
  bovendien in de wet is verankerd. De minister van Justitie is niet
  de baas van het OM. Zij is politiek verantwoordelijk. De
  secretaris-generaal of een andere ambtenaar van het ministerie van
  Justitie is niet de ambtelijke chef van het OM. Het OM heeft een
  eigen verantwoordelijkheid, in het Wetboek van Strafvordering en
  andere wetten verankerd. Dat betekent, dat je die
  verantwoordelijkheid ook duidelijk moet maken. Je moet haar leggen
  daar waar ze hoort te liggen. Het College van procureurs-generaal,
  het nieuwe bestuurscollege van het OM neemt die
  verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er enige – niet te veel –
  zichtbare afstand behoort te zijn tussen het OM en de minister van
  Justitie. Natuurlijk moeten de verhoudingen en de overlegstructuren
  zodanig zijn, dat de minister behoorlijk wordt genformeerd om haar
  verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
  De heer Rouvoet:
  Voor 1 januari was u de voorzitter van de vergaderingen van de
  procureurs-generaal.
  De heer Suyver:
  Inderdaad.
  De heer Rouvoet:
  Na 1 januari het College met een eigen voorzitter. Daarnaast is
  er de overlegvergadering.
  De heer Suyver:
  Daarnaast is er maandelijks een overlegvergadering met de
  minister van Justitie die hetzij zelf aanwezig is, hetzij
  vertegenwoordigd wordt door de secretaris-generaal.
  De heer Rouvoet:
  Heeft dat u op afstand gezet van het OM? Zo ja, hoe beoordeelt
  u dat?
  De heer Suyver:
  Ik vind de woorden “op afstand zetten” niet helemaal adequaat.
  Door die opzet zijn de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt. De
  OM-verantwoordelijkheid hoort daar te liggen. Bij de zeer
  regelmatige vergadering die werd voorgezeten door de
  secretaris-generaal, zoals dat vroeger het geval was – waarbij tal
  van departementale ambtenaren aanwezig waren – was die
  verantwoordelijkheid niet duidelijk. Dat was een mengsel van
  departementale en OM-verantwoordelijkheid in n vergadering
  verenigd. Dat is nu duidelijker uit elkaar gehaald. Die structuur
  voldoet tot op heden.
  De heer Rouvoet:
  Is de indruk onjuist, dat er naast die overlegvergaderingen ook
  een meer directe lijn is gekomen tussen de voorzitter van het
  college en de minister? Staat u daarbuiten of bent u erbij?
  De heer Suyver:
  Daarover bestaat veel mythevorming. Ik vind dat de voorzitter
  van het college rechtstreeks moeten kunnen praten met de minister.
  De verhoudingen zijn gelukkig zodanig goed, dat ik wel hoor, wat
  daar aan de orde is geweest. De praktijk is overigens zo, dat de
  samenspraak met de minister vrijwel altijd gebeurt in mijn bijzijn.
  Het is niet zo, dat de voorzitter van het college bij wijze van
  spreken dagelijks bij de minister over de vloer komt.
  De heer Rouvoet:
  De formele situatie, waarin u direct de schakel was tussen
  procureurs-generaal, de top van het OM en de minister is per 1
  januari zodanig veranderd, dat u er wel vaak bij zit, maar geen
  deel uitmaakt van dat gestructureerde overleg?
  De heer Suyver:
  Er is een gestructureerd overleg tussen de minister, de
  voorzitter van het college en mij.
  De voorzitter:
  De overlegvergadering.
  De heer Suyver:
  Nee, nee. Dat betreft de vijf PG’s met de minister en de SG.
  Als de minister verhinderd is zit ik die vergadering voor.
  Daarnaast is er ook overleg tussen de minister, de voorzitter en
  mij.
  De heer Rabbae:
  U zegt: ik zit erbij. Het komt mij voor dat dit een vage
  positie is. Kunt u aangeven in welke situaties u genformeerd moet
  worden en in welke situaties dat facultatief is?
  De heer Suyver:
  Ik word over alles genformeerd, wat het OM aangaat.
  De voorzitter:
  U spreekt uzelf bijna tegen. Dat is menselijk onmogelijk.
  De heer Suyver:
  Akkoord, met die beperking. Ik klaag niet over een defect in de
  structuur waardoor de secretaris-generaal buiten spel zou staan.
  Dat is niet het geval. Ik maak dan ook bezwaar tegen de
  kwalificatie “erbij zitten”.
  De heer De Graaf:
  U zei zoven: de minister is niet de baas van het OM. Hoe moeten
  wij de aanwijzingsbevoegdheid in de Wet op de rechterlijke
  organisatie uitleggen?
  De heer Suyver:
  Die hoort bij de politieke verantwoordelijkheid. Je kunt geen
  politieke verantwoordelijk dragen als je niet wat kunt zeggen over
  het ambtelijk apparaat. Ik zie dat artikel 5 als de keerzijde van
  de medaille van de politieke verantwoordelijkheid.
  De heer De Graaf:
  Als er zeggenschap is van de minister op grond van die
  aanwijzingsbevoegdheid, dan is de minister toch de baas?
  De heer Suyver:
  In die zin zeker.
  De heer De Graaf:
  Kan die eigen verantwoordelijkheid van het OM op basis van de
  wet een reden zijn geweest voor het feit, dat het ministerie het OM
  niet voortdurend voor de voeten wilde lopen met wetgeving, maar
  wachtte op signalen van het OM?
  De heer Suyver:
  Dat heeft er zeker mee te maken. Wetgeving van deze soort wordt
  niet helemaal solistisch opgesteld door overigens zeer capabele
  wetgevingsambtenaren. Er is sprake van een wisselwerking met de
  praktijk. In dit geval was dat het OM, soms politie-ambtenaren.
  Wetgeving van dit type komt tot stand door te praten met leden van
  het OM, mensen van de politie. Wanneer een wetsvoorstel in concept
  gereed is, wordt het vaak voor consultatie gezonden naar het OM en
  de Vereniging voor rechtspraak. Ook rechters behoren hun zegje te
  kunnen doen over concept-wetsvoorstellen die zij in de praktijk
  moeten hanteren. Het is een wisselwerking.
  De voorzitter:
  Is het niet zo dat het OM in grote meerderheid dat helemaal
  niet wilde? Ik noem de werkgroep-De Wit.
  De heer Suyver:
  Dat is mij niet bekend.
  De voorzitter:
  Als de werkgroep-De Wit ter zake van infiltratie spreekt over
  de noodtoestand als rechtsgrond, dan wil ze toch geen wetgeving?
  Het wordt al te knellend ervaren.
  De heer Suyver:
  Dat is een discussie geweest in de commissie-De Wit.
  De voorzitter:
  Niet alleen daar, maar ook andere uitlatingen…
  De heer Suyver:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  …duiden in de richting, dat men het niet wil.
  De heer Suyver:
  Die andere uitlatingen ken ik niet. Ik ken wel de discussie
  over de noodtoestand. Ik herinner mij overigens heel scherp, dat in
  de oude PG-vergadering van april 1994 die constructie zeer sterk
  bekritiseerd is. Men vond dat een niet te verdedigen linie.
  Juridisch onhoudbaar.
  De heer Rouvoet:
  Wat is de grote lijn van het departement? Zegt u: gezien
  hetgeen er aan de hand is en de politieke verantwoordelijkheid van
  de minister zullen wij er steeds meer bovenop moeten zitten om te
  voorkomen, dat er affaires ontstaan en zich incidenten blijven
  voordoen? Of zegt u: eigenlijk is het veel beter als wij het doen
  door het OM alle ruimte te geven? Als departement houden wij
  afstand van de feitelijke normering van de praktijk? Of stel ik dan
  twee dingen tegenover elkaar, die…
  De heer Suyver:
  Ik wil niet zo gauw zeggen, dat het departement afstand moet
  nemen. Het departement, de minister, hoort richting te geven, zowel
  op het punt van beleidslijnen en beleidskaders als op het punt van
  de normering van de wetgeving. Dat neemt niet weg dat zich
  incidenten zullen blijven voordoen.
  De heer Rouvoet:
  Zoekt u het vooral in zelf keuzes maken, zelf knopen
  doorhakken, zelf prioriteiten stellen of veel meer in nieuwe
  structuren, richting OM bijvoorbeeld?
  De heer Suyver:
  Ik geloof in de hervorming van het OM, zoals die nu wordt
  aangepakt. De wet moet ervoor worden gewijzigd. Daar moet die
  verantwoordelijkheid liggen, maar wel met inachtneming van de
  grenzen en de beleidskaders die de minister stelt. De minister moet
  ook de hoofdprioriteiten bepalen, als het gaat om het landelijk
  handhavingsbeleid. Het OM moet worden opgedragen om die
  prioriteiten te laten doorwerken.
  De heer Rouvoet:
  Betekent dat voor de positie van het OM dat het echt
  duidelijker wordt? U hebt zelf wel eens gezegd: het OM is onze
  infanterie. Of betekent het toch een verzelfstandiging van het OM,
  waar het departement moeilijk de vinger achter krijgt, ook als het
  gaat om de politieke verantwoordelijkheid?
  De heer Suyver:
  De vinger erachter krijgen, nee. De minister moet altijd
  voldoende informatie krijgen om die verantwoordelijkheid te kunnen
  dragen. Dat betekent duidelijke verantwoordingslijnen.
  De heer Rouvoet:
  Ik geef een voorbeeld. In de correspondentie over de
  doorlevering is gezegd: daar zijn nieuwe verhoudingen zich aan het
  uitkristalliseren. Het college zegt wat, de minister stuurt een
  brief en de voorzitter van het college komt dan met een laatste
  brief, waarin de stand van zaken wordt aangegeven. Is dat typerend
  voor de nieuwe verhoudingen?
  De heer Suyver:
  Ja, in zekere zin wel.
  De heer Rouvoet:
  Met een accentverschuiving richting college en de
  voorzitter.
  De heer Suyver:
  Ja. Ik vind dat wel een goede discussie. Het gaat om een brief
  van 8 juni van de waarnemend voorzitter van het college. Verder is
  er de brief van 9 juni van de minister. Ook is er de uitvoerige
  bespreking van die zaken in de overlegvergadering van 14 juni.
  Vervolgens een brief van 15 juni van de voorzitter aan het OM,
  inhoudende dat het met inachtneming van hetgeen besproken is
  daaraan uitwerking zal geven. Er worden criteria aangegeven van wat
  wel en net mag met doorlevering en wie daarover moet
  beslissen.
  De voorzitter:
  Er was toch iets meer aan de hand? De minister schetst het
  beeld dat doorlevering helemaal niet meer mag. De PG’s repareren
  dat weer een beetje. Dat is het beeld geweest. De
  procureur-generaal Docters van Leeuwen is er zelfs over in de slag
  gegaan met Het Parool, omdat de krant hem niet juist weergegeven
  had. Er was als het ware een wedstrijd aan de hand: wie is
  uiteindelijk de baas, de minister of de procureurs-generaal?
  De heer Suyver:
  Daarover kan geen misverstand bestaan. De minister is de
  baas.
  De heer Koekkoek:
  Het viel mij op dat de minister weliswaar een hoge uitzondering
  creerde maar dat vervolgens het College van PG’s als het ware die
  uitzondering is gaan aankleden om haar wat sterker te benadrukken
  dan de minister deed in haar brief. Is mijn indruk juist?
  De heer Suyver:
  Daar ligt een vergadering tussen. Ik zie die brief van 15 juni
  niet als een afwijking van die van 9 juni van de minister.
  De heer Koekkoek:
  Geen afwijking, maar een aankleding.
  De heer Suyver:
  Hoogstens een uitwerking. Nogmaals, daar ligt een uitvoerige
  bespreking tussen op 13 of 14 juni met de minister zelve.
  De heer Koekkoek:
  Anders gezegd: wat het College van PG’s heeft gedaan was
  volledig in overeenstemming met het standpunt van de minister.
  De heer Suyver:
  Inderdaad. Zo is het.
  De voorzitter:
  Zult u in de toekomst de minister weer adviseren om bepaalde
  dingen die u ter kennis komen niet te doen, ook als de PG’s die
  goed vinden?
  De heer Suyver:
  Natuurlijk kan dat.
  De voorzitter:
  Ik ga terug naar het begin van het verhoor, toen u zei: ik wist
  voldoende. U wist niet van die cocanedoorlevering?
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  Had u of minister Hirsch Ballin dat moeten weten? Of wist hij
  het op en andere manier?
  De heer Suyver:
  Welke cocanedoorvoer bedoelt u?
  De voorzitter:
  De honderden kilo’s in het ressort Den Haag.
  De heer Suyver:
  Natuurlijk hadden wij dat moeten weten.
  De voorzitter:
  Wat wist u…
  De heer Suyver:
  Ook de politieleiding en de leiding van het OM hadden dat
  moeten weten.
  De voorzitter:
  Dat wist het OM, maar het vertelde het u niet. Wat wist u wel
  over specifieke zaken die u aan minister Hirsch Ballin heeft
  gemeld?
  De heer Suyver:
  Specifieke opsporingsmethoden?
  De voorzitter:
  Specifieke grotere zaken die een politieke afweging
  vereisen.
  De heer Suyver:
  Die zijn er bij bosjes.
  De voorzitter:
  Op het gebied van de opsporing?
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  Die bedoel ik.
  De heer Suyver:
  De enige die ik mij kan herinneren is het voorstel van het OM
  geweest om een frontstore op te richten.
  De voorzitter:
  De zogenaamde contra-frontstore. Er is ook een boot uit
  Pakistan geweest die mogelijk ging varen?
  De heer Suyver:
  Dat weet ik mij niet precies te herinneren. Die
  frontstore-kwestie is aan het departement voorgelegd en met de
  minister besproken.
  De voorzitter:
  Ook de vraag hoeveel geld erin werd gestopt?
  De heer Suyver:
  Ja, dat is allemaal besproken.
  De voorzitter:
  De zaak van die 9000 kilo is er ambtelijk doorheen gegaan?
  De heer Suyver:
  Nou, ambtelijk doorheen gegaan.
  De voorzitter:
  Dat is gewoon op de grote stapel terechtgekomen. Of zie ik dat
  verkeerd?
  De heer Suyver:
  Elke dag zijn er enorme stapels.
  De voorzitter:
  Er worden toch wel eens mapjes uitgetrokken, waarop “heel
  belangrijk” wordt gezet?
  De heer Suyver:
  Die zijn er ook tientallen per dag. Niet doorheen geslipt. Dat
  is bekeken. Verschillende hoofdambtenaren – ook ondergetekende –
  hebben gezegd, dat het voorstel verantwoord was. Minister Kosto
  heeft op 18 augustus 1994 een akkoord gegeven met de mededeling,
  dat zijn opvolger daarover genformeerd moest worden. Dat is
  bekeken, het is er niet doorheen geslipt.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u, wat de doorvoer van cocane betreft, dat het OM en met
  name de betrokken PG’s in het ressort Den Haag te kort geschoten
  zijn in het informeren van de minister?
  De heer Suyver:
  Wij hadden over doorlevering moeten worden genformeerd. Ik denk
  dan in de eerste plaats aan datgene, wat bij het IRT Amsterdam aan
  de hand was.
  De heer Koekkoek:
  Des te meer uiteraard, omdat het bericht uit Amsterdam was: er
  wordt een cocanelijn gerund. Wanneer dan vervolgens in een ander
  ressort sprake is van het op de markt laten komen van cocane, dan
  klemt des te meer, dat de minister genformeerd wordt. U hebt
  gezegd, dat dit niet is gebeurd. Vandaar mijn vraag: zijn de
  betrokken PG’s in 1993 en 1994 te kort geschoten in het informeren
  van de minister?
  De heer Suyver:
  Ik vind dat hooguit een vaststelling achteraf. Met de
  wetenschap van nu zou je zeggen: ja, dat had moeten gebeuren.
  De heer Koekkoek:
  U zegt: wij hadden het moeten weten, zeker in het licht van de
  IRT?
  De heer Suyver:
  Dat zeg ik achteraf.
  De voorzitter:
  Het heeft ons verbaasd, dat nadat de IRT-kwestie gelopen was,
  niemand zich de zaak van die 9000 kilo kan herinneren. De heer
  Kosto kon het zich absoluut niet herinneren. Er is niet veel over
  gesproken.
  De heer Suyver:
  Dat was in de korte ministersperiode van de heer Kosto.
  De voorzitter:
  Waarom zat hij daar? Omdat Hirsch Ballin al afgetreden
  was.
  De heer Suyver:
  Zeker.
  De voorzitter:
  De vraag is: hoe komt het dat op het departement de bellen niet
  gingen rinkelen? Nu kunt u zeggen: dat is voor jullie gemakkelijk
  om te vragen. Wij zitten gelukkig in die omstandigheid.
  De heer Suyver:
  Waarom die bellen niet zijn gaan rinkelen…
  De voorzitter:
  Het gaat niet over die kilo’s, maar over het feit, dat de
  attentie voor dit soort dingen niet verhoogd lijkt.
  De heer Suyver:
  Ik wijs het doorleveren als zodanig niet van de hand. Die
  methode kan onder omstandigheden effectief zijn. Dat moet dan wel
  gebeuren onder de bekende voorwaarden die zijn vermeld in de brief
  van 15 juni. Als de voorwaarden zijn vervuld, als zo iets netjes
  wordt gemeld op het departement, als de leiding van het OM daarvan
  op de hoogte is en er komt een verzoek om iets goed te vinden, dan
  vind ik dat daarover geen bellen hoeven te gaan rinkelen, zeker
  niet als het een buitenlands verzoek betreft, zoals in dit
  geval.
  De voorzitter:
  Je moet dan op z’n minst een afweging maken, zeker als je in
  mei van dit jaar ziet, dat het departement, de minister, wel
  degelijk een operatie stopt, waarbij het ook gaat om een
  infiltratie met duizenden kilo’s.
  De heer Suyver:
  De bellen zijn pas zeer luid gaan rinkelen – de stormvlag werd
  gehesen – begin dit jaar in de loop van het onderzoek-Kennemerland.
  Dat heeft op het departement en ook daarbuiten alle bellen doen
  rinkelen.
  De voorzitter:
  Op het moment dat in de publiciteit komt, dat de IRT-methode
  blijkbaar doorgaat.
  De heer Suyver:
  Ja. Het zijn uitkomsten van het onderzoek-Kennemerland
  geweest.
  De voorzitter:
  Nee.
  De heer Suyver:
  Het liep ongeveer samen.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft u geweten dat het doorging? Had het toen al in de
  NRC gestaan?
  De heer Suyver:
  Die chronologie heb ik niet precies voor ogen.
  De voorzitter:
  In februari…
  De heer Suyver:
  In februari/maart van dit jaar.
  De voorzitter:
  Is er voordien op Justitie nooit een soort krijgsberaad geweest
  in 1994…
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  …om te zeggen: jongens, hoe krijgen wij de zaak in de
  greep?
  De heer Suyver:
  Nee. Eind 1994, begin 1995 was er die schoonveegactie.
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u?
  De heer Suyver:
  Binnen het OM.
  De voorzitter:
  Een inventarisatie?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Is het niet vreemd, dat terwijl minister Hirsch Ballin op 7
  april 1994 desgevraagd nadrukkelijk verklaart, dat in de IRT-zaak
  geen cocane op de markt is gekomen, niemand op de gedachte komt –
  degene die het had kunnen doen was de betrokken PG – om de minister
  te melden, dat er wel degelijk doorlevering van cocane had
  plaatsgevonden, zij het in een ander ressort?
  De voorzitter:
  U kunt het ook omgekeerd zeggen: had de minister niet door
  moeten vragen? Hij zei toen – ik was van alle aanwezigen hier het
  enige Kamerlid dat er bij was…
  De heer Koekkoek:
  Wij kunnen ook lezen.
  De voorzitter:
  Op 7 april zei de minister, dat een van de voorwaarden was, dat
  er geen gram cocane op de markt zou komen. Is toen doorgevraagd? De
  vraag van Koekkoek is: had de PG het niet moeten doen? Mijn vraag
  is: had de minister niet gewoon moeten vragen of het gebeurd
  was?
  De heer Suyver:
  Dat laatste hadden wij, achteraf zeggend moeten doen. Wij
  hebben na de IRT-zaak alles op alles gezet op die CTC zo snel
  mogelijk op te richten. Dat was het directe antwoord dat wij wilden
  geven op de IRT-discussie.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer wist u dat er in het ressort Den Haag sprake was
  geweest van het doorleveren van harddrugs?
  De heer Suyver:
  Pas sinds de publiciteit erover, sinds de laatste maanden.
  De voorzitter:
  Sinds wij erover begonnen zijn?
  De heer Suyver:
  Nee, eerder.
  De voorzitter:
  Wanneer wist u het precies? Vanwege de CTC?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Eerder zei u, dat u vindt, dat men dat aan het ministerie had
  moeten melden. Maar er is door het ministerie niet in algemene zin
  gezegd: PG, meld ons voortgaan als dat soort trajecten loopt? In
  1994 is dat niet gezegd. Is die eigen verantwoordelijkheid van het
  OM, waarover wij eerder spraken niet de reden waarom PG’s ervan uit
  mochten gaan dat het hun eigen beslissingsrecht was? Het lag niet
  voor de hand om dat te melden?
  De heer Suyver:
  Zo duid ik het ook. Ik vind dat ook wel verklaarbaar. Ik vind
  dat PG’s in het bijzonder gehouden zijn – zo is de praktijk ook wel
  – om die dingen voor te leggen aan de minister die nieuw, afwijkend
  of grensverleggend zijn. Dat is op 9 november 1993 ook gebeurd met
  die Delta-methode.
  De heer De Graaf:
  Toen was het al te laat.
  De heer Suyver:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  In diezelfde periode speelde de toestemming van de waarnemend
  PG rond de cocane. Vindt u dat hij dat vooraf met de minister had
  moeten bespreken?
  De heer Suyver:
  Ja, achteraf zeg ik dat het verstandig was geweest. Er waren
  allerlei gevoeligheden.
  De voorzitter:
  Zoudt u het antwoord ook willen geven: maar in die tijd was het
  nu eenmaal anders?
  De heer Suyver:
  Het lag toen inderdaad anders.
  De heer De Graaf:
  De heer Blok, hoofdofficier arrondissement Den Haag heeft hier
  gezegd, dat er ook regelmatig presentaties waren rond het
  CoPa-onderzoek en de verschillende deeltrajecten. Hij zei ook dat
  er enkele interessante CID-trajecten liepen. U bent bij de
  bijeenkomsten met de minister geweest, neem ik aan.
  De heer Suyver:
  Niet bij alle presentaties.
  De heer De Graaf:
  Is er nooit gevraagd: leg eens uit, welke CID-trajecten dat
  zijn?
  De heer Suyver:
  In ieder geval niet in mijn bijzijn.
  De heer Rabbae:
  De doorvoer van cocane vond plaats in het kader van het
  CoPa-onderzoek. Dat onderzoek had een groep om de minister op
  gevoelige kwesties te attenderen. U zat zelf in die groep. De
  minister is niet geattendeerd op deze gevoeligheid? Kunt u dat
  verklaren?
  De heer Suyver:
  Die groep heeft een vrij kort leven geleid. Ze stond in wezen
  aan de wieg van het CoPa-team. Ze heeft een aantal maanden een vrij
  zwak leven geleid, omdat haar taak onduidelijk was.
  De voorzitter:
  U was toch de voorzitter?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Bent u voorzitter van een onduidelijke groep?
  De heer Suyver:
  Ja. Daarom ben ik er ook mee opgehouden. Toen dat CoPa-team
  eenmaal begon te functioneren, en dat was de hoofdtaak van de
  groep, was dat onder het normale gezag van de hoofdofficier en de
  PG. Dat er een groep mensen was die een zekere nieuwsgierigheid aan
  de dag legde voor de vorderingen van het onderzoek, was wel te
  begrijpen, maar dat werkt op den duur niet. Die groep is een zachte
  dood gestorven door mijn toedoen. De groep was te groot. Toen de
  groep werd opgeheven…
  De voorzitter:
  Wanneer is dat gebeurd?
  De heer Suyver:
  Ik meen in de loop van 1993. De groep heeft het gezag gewoon
  bij het OM gelegd.
  De voorzitter:
  Wie heeft de stoot gegeven tot het onderzoek in de
  CoPa-zaak?
  De heer Suyver:
  In de eerste plaats minister Hirsch Ballin.
  De voorzitter:
  U heeft daarna de uitvoering eerst in de groep en later elders
  overgenomen wat het departement betreft?
  De heer Suyver:
  Overgenomen van?
  De voorzitter:
  Van hem. Of heeft hij er zich nog verder mee bemoeid?
  De heer Suyver:
  Nee. Ik was er ambtelijk verantwoordelijk voor. De minister is
  er van tijd tot tijd over genformeerd.
  De voorzitter:
  Op 8 maart 1992 gaat er een brief naar de ministerraad. Dat is
  door de heer Blok gemeld. Is dit toen in de ministerraad
  besproken?
  De heer Suyver:
  Dat weet ik niet. Ik weet wel dat die besproken is in een
  kleinere kring van ministers.
  De voorzitter:
  Heeft men voldoende de politieke implicaties overwogen van het
  mogelijk vervolgen van de voormalige legerleiding in Suriname?
  De heer Suyver:
  Ik ben er niet bij geweest. Ik denk het wel. Het exacte
  scenario was op dat moment nog niet bekend.
  De voorzitter:
  Heeft men het niet alsmaar voor zich uitgeschoven?
  De heer Suyver:
  Daarin heeft u in zekere zin gelijk. Ik heb dat zelf ook
  gedaan. Wij wilden bovendien de ontwikkelingen in Suriname
  afwachten. Ik ging er zelf vanuit dat het CoPa-onderzoek, ofschoon
  uiteindelijk gericht op het opbouwen van strafzaken tegen mensen in
  de legerleiding, een tijd zou duren. Het opbouwen van strafzaken
  vergt eerst het in kaart brengen, het analyseren van de
  cocanestromen tussen Suriname en dit land. Ik wist dat dit een tijd
  zou duren. Ik schatte twee jaar. Het heeft meer tijd nodig gehad.
  Ik geef toe dat het precieze scenario…
  De voorzitter:
  Wat gaan wij er dan mee doen? Wij moeten het op een bepaald
  moment openbaar maken. Wij moeten iemand gaan vervolgen. Hoe gaan
  wij dat dan doen? Is dat niet constant: dat zien wij nog wel, ga
  maar eerst verder?
  De heer Suyver:
  Dat heb ik net uitgelegd. Het is inderdaad opgeschoven. Er
  breekt een moment aan waarop dat scenario precies moet worden
  omschreven. Wij zijn bijna zover.
  De voorzitter:
  U zegt: u bent bijna zover. Is het al in de ministerraad
  geweest?
  De heer Suyver:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Het is wel aan de minister voorgelegd?
  De heer Suyver:
  Het is aan de minister voorgelegd.
  De voorzitter:
  Is er opnieuw een voortgangsrapportage geweest? De
  zaaksofficier, de heer Van der Voort heeft gezegd dat hij weinig
  hoop heeft en nog minder verwachting dat het tot iets komt. Wij
  denken dan: h, wat nu?
  De heer Suyver:
  Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat mij die conclusie niet
  geheel gerechtvaardigd lijkt. Voor zover ik weet zijn daarover nog
  geen beslissingen genomen.
  De voorzitter:
  Is het niet de hoogste tijd dat men een scenario opstelt hoe
  dit verder wordt afgekaart?
  De heer Suyver:
  Natuurlijk.
  De voorzitter:
  Ik kan niet geloven, dat de heer Bouterse zich morgen bij het
  departement komt melden en vraagt hoe het ermee staat. Is het niet
  de allerhoogste tijd, gezien ook de verkiezingen?
  De heer Suyver:
  Dat klopt. Daarover is ook door het OM nagedacht.
  De voorzitter:
  U hebt dat te zamen met de heer Hoekstra, toen nog
  secretaris-generaal Algemene Zaken toch wel gevolgd, ook nadat de
  groep was opgeheven? Heeft u toen die vragen bij andere
  departementen uitgezet?
  De heer Suyver:
  Die vraag is met de minister van Buitenlandse Zaken
  besproken.
  De voorzitter:
  Kwam daar antwoord op?
  De heer Suyver:
  Daarop is antwoord gekomen.
  De voorzitter:
  Wat zei die?
  De heer Suyver:
  Het antwoord was: het recht moet zijn loop hebben.
  De voorzitter:
  Het recht moet zijn loop hebben, dat zegt niet zoveel. Of vindt
  u van wel?
  De heer Suyver:
  Het zegt niet zoveel over de vraag hoe het recht zijn loop moet
  hebben. Het is wel een belangrijk principe.
  De voorzitter:
  Men zei niet tegen u: je kunt daar om politieke redenen niet
  mee doorgaan?
  De heer Suyver:
  Nee. Er is nooit gezegd: houd maar op, dit is een impossible
  mission.
  De voorzitter:
  Heeft u nu het idee, dat u nu weet, wat er aan de hand is in
  opsporingsland, dat u het beter weet dan vroeger?
  De heer Suyver:
  Ik heb nu een andere functie. Ik vind het heel moeilijk om die
  vraag te beantwoorden. Ik denk dat wij door de hervormingen wel
  beter genformeerd zijn over wat er in het OM speelt. Of wij een
  beter zicht hebben op wat er bij de politie speelt durf ik niet te
  zeggen. Ik kan die vraag noch met nee, noch met ja
  beantwoorden.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij vrij ernstig. Wie moet dan op uw niveau weten wat
  speelt binnen de Nederlandse politie?
  De heer Suyver:
  Laat ik het preciseren. Ik ga ervan uit, dat het
  rijksrecherche-onderzoek Kennemerland dat nog niet voltooid is,
  alles, maar dan ook alles boven water haalt wat er op het gebied
  van bijzondere opsporingsmethoden, in het bijzonder doorlevering,
  infiltratie, informatie heeft gespeeld. Door dat onderzoek is ons
  inzicht in wat in politieland gebeurt, verhoogd.
  De voorzitter:
  Dat is juist, zij het dan op het onderdeel dat gaat over de CID
  Kennemerland.
  De heer Suyver:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Dan moeten wij nog maar afwachten, of de gehele waarheid boven
  tafel komt.
  De heer Suyver:
  Dat voorbehoud maak ik ook.
  De voorzitter:
  De algemene vraag is: wie weten nu in Nederland op uw niveau
  wat er bij de politie speelt? Dat is toch een voorwaarde om te
  voorkomen, dat dit elders kan gebeuren, dat er nogmaals een
  rijksrecherche-onderzoek met de grootste omvang in de geschiedenis
  komt?
  De heer Suyver:
  De leidingen van de departementen van Binnenlandse Zaken en
  Justitie – niet alleen de SG’s, maar ook de andere
  verantwoordelijke hoofdambtenaren – horen inzicht te hebben in wat
  er speelt.
  De voorzitter:
  Hoe krijgt u dat van de politie zo goed mogelijk? Wat doet u
  eraan?
  De heer Suyver:
  Dat horen wij te krijgen van ons eigen OM. Het gaat dan over de
  opsporingsmethoden.
  De voorzitter:
  Het gaat natuurlijk over iets meer. Niet alleen de
  opsporingsmethoden, maar ook de organisatie – vertrouwt men elkaar,
  kan men met elkaar samenwerken? – is aan de orde. Weet u van de
  hoed en de rand en zo niet, hoe kunt u het beter weten? Het is een
  voorwaarde dat u het weet.
  De heer Suyver:
  Het is een voorwaarde, niet alleen dat ik dat weet, maar ook
  dat de ministers het weten. Dat proberen wij zo goed mogelijk te
  doen. De politie is een grote organisatie: 40.000 mensen. Ik hoop
  echt dat het rijksrecherche-onderzoek alles boven water brengt. Dan
  is het inzicht in ieder geval helder. Overigens moeten wij onze
  informatie hebben van het OM en via allerlei andere kanalen. Ik
  denk aan overleg met korpsbeheerders, het
  hoofdofficierenberaad.
  De voorzitter:
  Is er niet een soort zweepslag in zo’n organisatie nodig,
  inhoudende: wij lijden genoeg schade, wij moeten stoppen? Het is
  niet alleen een kwestie van bureaucratische regels.
  De heer Suyver:
  Het Kennemerland-onderzoek is niet mis. Ik denk ook aan de
  reorganisatie van het OM, de instelling van de CTC, de
  inventarisatie-actie, de tweede veegactie, inhoudende: OM of
  politie, weet dat zaken die niet goed gegaan zijn, niet vervolgd
  worden. Die acties moeten wellicht verder worden verfijnd,
  verbeterd of uitgebreid. Dat is wel in gang gezet.
  De voorzitter:
  U noemt de doorlichting een veegactie. Er worden drie brieven
  over die doorlichting geschreven. De derde brief houdt in: wij
  weten nog steeds niet of wij alles hebben, maar wij stoppen er maar
  mee. Mocht iemand nog komen met iets, wat niet aangemeld is, dan
  wordt het OM niet-ontvankelijk verklaard.
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  U, wij en misschien ook de rijksrecherche weten het niet
  geheel. Hoe kunt u vanuit uw verantwoordelijkheid niet alleen met
  nieuwe brieven, maar ook anderszins ervoor zorgen dat het beter
  gaat, dat dit voorkomen wordt? Het is niet alleen een kwestie van
  regels.
  De heer Suyver:
  Door daarover voortdurend met het OM te overleggen.
  De voorzitter:
  Is het alleen een kwestie van u en het OM of is het ook een
  kwestie van burgemeesters, korpsbeheerders…?
  De heer Suyver:
  Ja, ook.
  De voorzitter:
  Heeft de minister van Justitie het de korpschefs soms te
  gemakkelijk gemaakt omdat zij zo gemakkelijk toegang tot hem
  hadden? Met “hem” bedoel ik Hirsch Ballin. Hebben zij te veel
  ruimte gekregen, waardoor mensen die voor die korpschefs werkten
  dachten: men vraagt ons de misdaad te bestrijden, dan moeten ze ook
  niet zeuren als wij de zaken verkennen?
  De heer Suyver:
  Ik denk dat het uitzonderingen zijn geweest.
  De voorzitter:
  Heeft het ermee te maken dat de politie als het ware te
  zelfstandig werd?
  De heer Suyver:
  Ja, dat de politie in een aantal opzichten te zelfstandig is
  geworden, onderschrijf ik. Hoe dat gekomen is, kan ik niet precies
  aanwijzen.
  De voorzitter:
  Is dat in uw ogen te redresseren, te repareren?
  De heer Suyver:
  De primaire benadering door Justitie hoort te zijn de
  benadering via het OM. Dat is het instrument voor de minister van
  Justitie voor een behoorlijke gezagsuitoefening – een woord als
  “greep” bevalt mij helemaal niet – door het OM over de politie. Dat
  moeten wij bereiken door het OM te versterken, te verbeteren en te
  hervormen. Dat is voor Justitie de allereerste aanvalsroute.
  De voorzitter:
  Kan een OM met ongeveer 400 leden ooit gezag uitoefenen op een
  organisatie van 40.000 mensen? Zouden er in plaats van het
  versterken van de politie niet veel meer officieren van Justitie
  moeten komen?
  De heer Suyver:
  Het OM moet in ieder geval versterkt worden. Of dat in de
  omvang van het aantal officieren zit is een tweede. Er moeten ook
  meer officieren van Justitie komen. Versterking van een organisatie
  gebeurt natuurlijk ook op andere manieren.
  De voorzitter:
  Een van de gevolgen van de IRT-zaak is geweest, dat u zich
  bezig heeft gehouden met het vertrek van de procureur-generaal in
  Amsterdam.
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is het naar uw mening daarmee gedaan? Is dat het enige, wat u
  tegenkomt aan functioneren dat anders zou moeten?
  De heer Suyver:
  Ik vind het gewoon te vroeg om daarover uitspraken te doen. Het
  werk van uw enqutecommissie en het onderzoek van de rijksrecherche
  moeten worden afgewacht.
  De voorzitter:
  U zoudt geen algemene…
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  …conclusie op dit moment willen trekken?
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  Was dan de positie van de procureur-generaal Amsterdam zo
  bijzonder, dat ten aanzien van hem die conclusies al wel werden
  getrokken?
  De heer Suyver:
  De voorzitter:
  Laat ik het anders formuleren. Ik ben mij ervan bewust, dat de
  minister politiek verantwoordelijk is en dat wij niet het debat van
  vorige week moeten overdoen. Is het dan zo, dat omdat hij meer
  verantwoordelijkheid droeg, met hem wel een gesprek is
  aangegaan?
  De heer Suyver:
  Hij was de hoogste gezagdrager.
  De voorzitter:
  En dat maakte, dat u vond dat met hem gekeken moest worden naar
  andere oplossingen?
  De heer Suyver:
  Ik wil verwijzen naar het debat van vorige week.
  De voorzitter:
  Begrijp ik hieruit een beter functioneren van het OM ter zake
  van de opsporingsmethoden, de zware georganiseerde criminaliteit
  betreffende? Dat heeft ook te maken met de toekomstige invulling
  van de organisatie. Mogelijk ook anders.
  De heer Suyver:
  Zeker. Mogelijk met wettelijke structuren.
  De voorzitter:
  Daaraan twijfelt niemand. Hoe gaan wij in Nederland om met de
  organisatie? Welke zaken zijn daarvoor in de toekomst
  belangrijk?
  De heer Suyver:
  Met de politie-organisatie?
  De voorzitter:
  Met de organisatie van de opsporing en de bestrijding. Zowel
  het OM als de politie en Justitie.
  De heer Suyver:
  Ik vind dat er een aantal dingen moeten worden verbeterd. De
  prioriteitsstelling op landelijk niveau is ofschoon de afgelopen
  jaren verbeterd, een ingewikkeld en moeizaam proces. Een geweldige
  Poolse landdag, waar de heer Gonsalves probeert handen en voeten
  aan te geven.
  De voorzitter:
  Poolse landdag? Die kun je beter afschaffen. Moet het CBO
  worden afgeschaft?
  De heer Suyver:
  Nee, dat zeg ik niet.
  De voorzitter:
  Een Poolse landdag lijkt mij niet efficint.
  De heer Suyver:
  Nee. Ik beweer ook dat het CBO niet efficint is. Het zou
  efficinter moeten.
  De voorzitter:
  Moet de prioriteitenkeuze voor de aanpak van de zware
  criminaliteit terug naar het departement?
  De heer Suyver:
  Ja, maar ik aarzel om volmondig ja te zeggen. De
  prioriteitskeuze is een resultante van een keuze. Er moet worden
  gekozen uit lokale, regionale en landelijke prioriteiten. Dat moet
  het OM en de politie doen. Als uiteindelijk door de PG’s een
  voorstel wordt gedaan over deze top 5 of top 10, dan moet de
  minister die keuze tot de hare maken. Te zamen met de minister van
  Binnenlandse Zaken moet zij dat vaststellen. Er moet
  politiecapaciteit worden vrijgemaakt in de regio’s om die
  prioriteiten aan te pakken.
  De voorzitter:
  Dat wilt u meer in de hand hebben?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat kunt u verder doen in de organisatie?
  De heer Suyver:
  Er is de laatste jaren enorm veel gedaan aan de bestrijding. De
  kernteams zijn opgericht en zij verrichten goed werk. Ze halen
  resultaat en succes. Ik vind het een merkwaardige toestand – ik
  druk mij eufemistisch uit…
  De voorzitter:
  Drukt u zich maar niet eufemistisch uit en zegt u maar wat u
  vindt.
  De heer Suyver:
  Ik vind het een merkwaardige toestand, dat…
  De voorzitter:
  Nee, dat is eufemistisch.
  De heer Suyver:
  Ik vind het enigszins absurd, dat er kernteams moeten worden
  opgericht op basis van convenanten. Ik vind dat raar. Ik zeg niet
  dat er ergens tegenwerking is. Iedereen verleent medewerking, ook
  korpsbeheerders en korpschefs. Dat ministers met korpsbeheerders en
  hoofdofficieren convenanten moeten gaan afsluiten, handtekeningen
  moeten gaan zetten onder een contract, vind ik een absurde
  situatie.
  De voorzitter:
  Dat is de enige manier om er meer greep op te houden onder de
  huidige wetgeving?
  De heer Suyver:
  Ja, zeker. Dat zou anders moeten.
  De heer Koekkoek:
  U vindt, dat de wet gewoon moet worden uitgevoerd bij
  ministerile regeling?
  De heer Suyver:
  Hoe je dat anders moet doen is de vraag. Dat vergt een
  wijziging van de Politiewet.
  De heer Koekkoek:
  De Politiewet voorziet in de mogelijkheid van interregionale
  samenwerking. Ik denk aan regelingen die de bevoegde ministers
  vaststellen.
  De heer Suyver:
  Misschien is dat een instrument dat hiervoor gebruikt kan
  worden. Ik betwijfel of het hiervoor adequaat is. Het zal
  onderzocht moeten worden.
  De voorzitter:
  Heeft u verder nog een middel om de zaak zo snel mogelijk ook
  na het aflopen van deze enqute goed op de rails te krijgen?
  De heer Suyver:
  Wij hebben al veel besproken. De normering moet ter hand worden
  genomen. Het is lastig. Ik zei al dat de Duitse wetgeving als
  voorbeeld kan dienen. Ze moet overigens niet gekopieerd worden. Ik
  vind ook niet, dat het in de Polizeigesetz…
  De voorzitter:
  Niet in de Politiewet, maar waar dan wel?
  De heer Suyver:
  Wetboek van Strafvordering. Informatievergaring is in de eerste
  plaats gericht op strafvordering en niet op informatievoorziening
  aan het bestuur. De normering is punt een. Je moet zekerheid bieden
  aan het OM en opsporingsambtenaren. Verder moet met kracht en
  energie doorgegaan worden met de reorganisatie van het OM. De CTC
  moet voorlopig blijven bestaan. Dat vind ik een zeer nuttig en
  onmisbaar instrument om een centrale toetsing van alles wat
  bijzonder is tot stand te brengen. Via een hervormd OM moet ook de
  gezagsuitoefening over de politie betere en meer inhoud kunnen
  krijgen.
  De heer Koekkoek:
  Eerder hebt u gezegd dat u op grond van wat u nu weet uit het
  rijksrecherche-onderzoek meent dat de overheid werd gerund. Kunt u
  enkele aanwijzingen geven op grond waarvan u tot die conclusie
  komt?
  De heer Suyver:
  Ik gaf dat antwoord op een vraag die duidelijk refereert aan de
  Delta-methode, die specifieke casus daar. Zo is het mij ook steeds
  gepresenteerd door het OM. Ik herhaal de openingszin, waarmee de
  heren binnenkwamen.
  De heer Koekkoek:
  Dat de overheid werd gerund?
  De heer Suyver:
  Nee. Ik vergis mij.
  De voorzitter:
  Wij runnen een cokeslijn, een drugslijn.
  De heer Suyver:
  Herstel. Op grond van wat ik gehoord heb, ook van het OM ben ik
  tot die conclusie gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u enkele feiten en omstandigheden noemen die tot die
  conclusie leidden? Betrokkenen ontkennen dat nog steeds voor deze
  commissie.
  De voorzitter:
  Sommige betrokkenen.
  De heer Koekkoek:
  Inderdaad.
  De heer Suyver:
  Het feit van de verrijking, de winsten is een van de
  hoofdredenen.
  De heer Koekkoek:
  De verrijking van de informant?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Had u nooit gehoord in uw beide functies – SG en directeur
  politie – dat dit voorkwam? Het is niet alleen in de Delta-methode
  voorgekomen. Het komt vandaag de dag nog voor.
  De heer Suyver:
  Wat is precies “dit”?
  De voorzitter:
  Het opstrijken van criminele winsten door informanten en
  infiltranten.
  De heer Suyver:
  Onder gezag van het OM?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  Echt niet?
  De heer Suyver:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat vind ik verbluffend.
  De heer Suyver:
  Onder gezag van het OM.
  De voorzitter:
  Een CID-officier heeft gezegd: als het zo moet dan moet het
  maar.
  De heer Suyver:
  Geen winsten van deze omvang.
  De voorzitter:
  U sprak net over de gesprekken die u gevoerd heeft met
  procureur-generaal Van Randwijck. U zei: voor andere conclusies is
  het nu te vroeg. Betekent dat dat er geen andere vergelijkbare
  functioneringsgesprekken worden gevoerd?
  De heer Suyver:
  Op dit moment?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Suyver:
  Niet door mij.
  De voorzitter:
  Op het departement?
  De heer Suyver:
  Ook niet.
  De voorzitter:
  Is de aankondiging van het vertrek door een lek te vroeg
  gekomen?
  De heer Suyver:
  Er is sprake van een lek geweest.
  De voorzitter:
  Het was eigenlijk niet de bedoeling van het departement dat het
  op dit moment naar buiten zou komen?
  De heer Suyver:
  Daar waren wij nog niet uit. Dat was nog een open vraag,
  mijnheer Van Traa.
  De heer Koekkoek:
  Worden er voor zover u weet door een ander departement
  soortgelijke gesprekken gevoerd?
  De heer Suyver:
  Dat weet ik niet.
  De heer De Graaf:
  U zei eerder dat u meende dat de politie te zelfstandig was
  geworden. U wilde of kon daar geen verklaring voor geven. Nu bent u
  behoorlijk thuis in de politie. U hebt er veel over geschreven. Is
  er voor u geen begin van een verklaring?
  De heer Suyver:
  Ach, er zijn tal van verklaringen. Ik vind ze allemaal nogal
  generaliserend. Het Delta-onderzoek had een zeer gesloten karakter.
  Er werd niet over gepraat. Mensen gingen autonoom te werk. Dat zijn
  dingen die naar mijn mening niet behoren voor te komen.
  De heer De Graaf:
  Heeft dat niet te maken met de zelfstandigheid van de
  politie-organisatie en de politiechefs?
  De heer Suyver:
  Nou, ik sprak al over CID-operaties. Als u het terrein
  verbreedt tot de totale politie, dan wordt vaak gezegd dat de
  politie te zeer verzelfstandigd is. Ik zeg niet dat dit niet zo is.
  Ik vind het moeilijk om het te beamen, omdat het erg algemeen is
  gezegd. Voor zover dat het geval is, heeft dat onmiskenbaar te
  maken met een gebrek aan daadwerkelijke gezagsuitoefening, niet
  alleen door het OM, maar ongetwijfeld ook door het bestuur. Een
  politie-organisatie is trouwens ook heel ingewikkeld. Een korpschef
  is wat anders dan een politie-agent aan de voet. De organisatie
  heeft misschien te veel ruimte gekregen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Suyver, dank u wel. Sluiting 12.32 uur


  Inhoudsopgave en zoeken