• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J. Koers

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 73

  27 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 27 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr. J.
  Koers
  Zie ook: Eerste verhoor mr. J. Koers (red.)
  Aanvang 12.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer J. Koers, geboren op 29
  januari 1950 te Scheemda. Meneer Koers, ik verzoek u op te staan
  voor het afleggen van de eed. De door u af te leggen eed luidt: Ik
  zweer de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen.
  De heer Koers:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Wij hebben gevraagd of u nogmaals voor de enqutecommissie wilde
  getuigen specifiek met betrekking tot grote infiltratieprojecten en
  met name in het opsporingsonderzoek van het kernteam Noord-Oost
  Nederland, waar u zeer nauw bij betrokken bent. Dat onderzoek heeft
  geleid tot vele aanhoudingen twee dagen nadat u hier ter
  beschikking was. U heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.
  De heer Koers:
  Ja, ik ben met het onderzoek begonnen en op een gegeven
  moment… nadat het kernteam geformeerd is, is gaandeweg een stukje
  van de verantwoordelijkheid overgegaan naar Zwolle. Het is nog
  steeds een onderzoek dat bij het Arnhemse parket loopt en waar een
  Arnhemse zaaksofficier de officier van de zaak is.
  De voorzitter:
  Wat is uw betrokkenheid daarbij geweest? Het gaat hier om de
  zaak 4M, meen ik.
  De heer Koers:
  Ja.
  De voorzitter:
  En waar ging het om?
  De heer Koers:
  Waar het mee begonnen is, is dat… ik moet even kijken naar de
  datum… wij zijn in Arnhem al vanaf eind jaren tachtig met
  onderzoeken bezig naar Turkse drugshandelaren. Gebleken is, dat
  door de gebruikte methodes het in het verleden mogelijk was om
  tussenhandelaren en kleine handelaren te pakken, maar dat wij niet
  bij de grotere figuren op de achtergrond konden komen. Op 21 mei
  1992 zijn we begonnen om te kijken of het misschien mogelijk was om
  op een andere manier, met gebruikmaking van infiltranten, wat hoger
  in de organisatie te komen van de drugshandelaren. Vanaf het begin
  dat die beslissing genomen is, ben ik daarbij betrokken
  geweest.
  De voorzitter:
  Dus in 1992 heeft u die beslissing genomen, niet om met in
  feite burgerinfiltranten te gaan werken maar met
  politie-infiltranten.
  De heer Koers:
  Echt met politie-infiltranten en gebruikmaking van een
  infiltratieteam.
  De voorzitter:
  Goed. De heer Vos gaat dit verder met u bespreken.
  De heer Vos:
  Meneer Koers, het is een succesvol traject geweest en het heeft
  helemaal tactisch gelopen. Hoe is de afweging gemaakt om hier een
  tactisch traject te lopen en niet ook een gedeelte CID-matig te
  laten plaatsvinden?
  De heer Koers:
  Wij hebben vanaf het begin de keuze gemaakt: het
  infiltratietraject met gebruikmaking van politie-infiltranten moet
  leiden tot bewijs, zodat de zaak uiteindelijk aan de
  zittingsrechter voorgelegd kan worden. Het begin van het onderzoek
  is wel afgeschermd voor het tactische team. Het liep in die zin –
  zou je kunnen zeggen – een beetje onder regie van mij, op dat
  moment als CID-officier maar gaandeweg hebben wij meer bekendheid
  binnen het team aan het infiltratietraject gegeven. Op een gegeven
  moment is ook de rechter-commissaris op de hoogte gesteld, dat dit
  traject liep.
  De voorzitter:
  Wanneer is dat gebeurd?
  De heer Koers:
  Ik zou het moeten nazoeken. Ergens in 1994, volgens mij. Ik kan
  de datum wel vinden.
  De voorzitter:
  Was daar een speciale reden voor omdat op zichzelf toch
  infiltratietrajecten niet aan de rechter-commissaris gemeld hoeven
  te worden, zoals het er nu bij staat?
  De heer Koers:
  Neen, maar in dit onderzoek, waar er heel intens overleg met de
  rechter-commissaris was, vonden wij het niet verstandig… omdat op
  een gegeven moment de rechter-commissaris, die de
  verantwoordelijkheid voor een gerechtelijke vooronderzoek heeft en
  die de verantwoordelijkheid heeft voor het afluisteren van
  telefoons… om hem onkundig te laten van dit traject, dat
  uiteindelijk toch openbaar zou worden.
  De heer Vos:
  Heeft u daar de cordinerend rechter-commissaris voor
  ingeschakeld en heeft u er enige meerwaarde van ervaren?
  De heer Koers:
  Daar hebben we geen cordinerend rechter-commissaris voor
  ingeschakeld. Die heeft, voor zover ik weet, met deze zaak geen
  enkele bemoeienis gehad. Maar de rechter-commissaris die al vanaf
  1992… de Arnhemse rechter-commissaris die bij het onderzoek
  betrokken was.
  De voorzitter:
  En als hij gezegd had “neen, doe dat niet”?
  De heer Koers:
  Dan hadden we tegen hem gezegd, dat dit al liep en dat er geen
  “neen” meer tegen was te zeggen. Dit is iets wat voor onze
  verantwoordelijkheid komt. De zittingsrechter bepaalt straks wel of
  het goed is of niet goed is.
  De heer Vos:
  U heeft het ook bij het CTC aangebracht. Dat betreft een
  traject, dat in 1994 en 1995 gelopen heeft. De CTC is pas gaandeweg
  de rit ontstaan…
  De voorzitter:
  De Centrale toetsingscommissie van het openbaar
  ministerie!
  De heer Vos:
  Hoe heeft u een splitsing gemaakt in de toestemming? Heeft u
  voor 1994 achteraf toestemming gevraagd en voor 1995
  toekomstig?
  De heer Koers:
  Ik denk, dat het goed is om even de data erbij te pakken want
  vanaf half 1994… 31 maart 1994 of 14 april 1994 is de
  kernteamofficier van Zwolle bij het onderzoek betrokken geraakt.
  Gaandeweg is op een heel geleidelijke manier het contact tussen de
  zaaksofficier, die bij mijn unit in Arnhem werkt… wat de
  verantwoordelijkheid betreft overgegaan naar Zwolle, omdat ook de
  hoofdofficier van Zwolle verantwoordelijk is voor het kernteam.
  Zoals u weet, is de Centrale toetsingscommissie ergens in december
  – formeel 1 januari 1995 – begonnen te werken. Omdat Zwolle op dat
  moment er al heel intens bij betrokken was, is het ook de Zwolse
  officier geweest die de zaak aan de Centrale toetsingscommissie
  heeft voorgelegd. Dat heb ik niet meer gedaan.
  De heer Vos:
  Vervolgens zijn vanuit de Centrale toetsingscommissie wel enige
  voorwaarden gesteld, onder andere met betrekking tot de
  betrokkenheid van de minister in het voortraject en in het
  natraject. Hoe heeft dat in de praktijk gestalte gekregen?
  De heer Koers:
  De betrokkenheid van de minister in deze zaak had een specifiek
  karakter, met name voor het laatste stukje van de zaak. Niet zozeer
  de individuele aankopen – daarmee heb je wel te maken met de tip-
  en toongeldregeling, de aankoopregeling, van het departement – maar
  met name het laatste stukje van de zaak, waarin het ging het
  investeren in een transport drugs vanuit Turkije naar Nederland.
  Daarbij kwam ter sprake dat de politiemenseninfiltranten, in ieder
  geval een daarvan, naar Turkije moesten. Dan heb je te maken met
  internationale verhoudingen. Binnen de Centrale toetsingscommissie
  is op dat moment gezegd, dat dit niet mocht zonder dat de minister
  van Justitie op de hoogte is. Die moet daar haar goedkeuring aan
  geven. Dat is vervolgens gebeurd. De hoofdofficier van Zwolle heeft
  een bespreking gehad met de hoofdofficier van Istanbul. Daar is ook
  de staatssecretaris van Justitie van Turkije bij betrokken geweest
  om goedkeuring te hechten aan de komst van een politiemaninfiltrant
  naar Istanbul, om als het ware daar besprekingen te voeren met een
  of meer van de Turkse verdachten.
  De heer Vos:
  Een van de voorwaarden is ook geweest, dat met de Turkse
  autoriteiten overeenstemming zou worden bereikt – zo begrijp ik –
  over het infiltratietraject. Moeilijk daarbij was, dat de
  Nederlandse begeleiding zich ook in Turkije zou voltrekken. Hoe
  heeft u daar een deal in bereikt?
  De heer Koers:
  De Zwolse hoofdofficier heeft dat besproken met zijn collega in
  Istanbul en uitgelegd hoe infiltratietrajecten met politiemensen
  bij ons praktisch uitgevoerd worden. Daarbij is een van de sterke
  punten, dat een politie-infiltrant begeleid wordt door twee andere
  politiemensen, dat hij gebriefd wordt en gedebriefd wordt en dat
  wordt vastgelegd wat er wordt gezegd. Dat hoort bij elkaar. Dat mag
  je ook niet in een buitenland uit elkaar laten vallen. Dat heeft
  alles met de techniek te maken en daarom was het noodzakelijk, dat
  ook zij mee gingen naar Istanbul. Dat was op zich helemaal geen
  probleem.
  De heer Vos:
  De betrokkenen waren – dacht ik – deels Turks deels van
  Koerdische afkomst. Denkt u, dat dat een rol gespeeld heeft?
  De heer Koers:
  Dat heeft absoluut geen rol gespeeld.
  De heer Vos:
  Ik wil overgaan naar het punt waarom voor infiltratie gekozen
  is.
  De voorzitter:
  Mag ik nog n punt helder krijgen over de besprekingen in
  Turkije? Een van de voorwaarden was, dat schriftelijke toestemming
  door de Turkse autoriteiten werd gegeven, maar die is er nooit
  gekomen.
  De heer Koers:
  Ik weet dat niet.
  De voorzitter:
  Er is een schriftelijk rapport gemaakt bij thuiskomst door de
  verantwoordelijke officier, maar geen schriftelijke toestemming als
  zodanig door Turkije. Is dat nog van belang?
  De heer Koers:
  Ik moet daar elk antwoord op schuldig blijven. Dat valt heel
  nadrukkelijk binnen de verantwoordelijkheid van het Zwolse parket.
  Daar heb ik op dit moment geen zicht op.
  De voorzitter:
  Dat wist u niet?
  De heer Koers:
  Ik wist dat niet, nee! Maar op dat moment was het ook mijn
  verantwoordelijkheid niet.
  De voorzitter:
  Nee, ik vraag nu of u het wist.
  De heer Vos:
  Er is besloten om een infiltratietraject te gaan runnen. In de
  stukken hebben we gelezen, dat dat proportioneel en subsidiair
  geacht werd, althans de enige methode die nog resteerde om op deze
  groepering grip te krijgen. Maar in het proces-verbaal heb ik –
  september 1992 – ook gelezen, dat het een zeer gesloten groepering
  betrof en dat het tijdrovend zou zijn om binnen te dringen. Wat is
  van tevoren gedaan? Welke methoden zijn eerst aangewend, voordat de
  conclusie over de proportionaliteit en subsidiariteit getrokken
  is?
  De heer Koers:
  Ik heb straks al aangegeven, dat vanaf eind jaren tachtig de
  politie Arnhem heel veel onderzoeken heeft gehad naar de Turkse
  drugshandelaren in Arnhem. Alle klassieke middelen zijn daar
  gebruikt: afluisteren van telefoons, het benaderen van normale…
  kijken of er informanten zijn die informatie willen geven en kijken
  of misschien door de arrestatie van kleinere drugshandelaren de
  keten is af te ronden. Dat leverde allemaal niets op wat dit
  betreft.
  De heer Vos:
  Maar dat klinkt erg breed. Ik ben genteresseerd in deze groep
  die hier aangepakt is. Ik kan mij voorstellen dat, voordat je tot
  de afweging komt of nu dat zware middel van infiltratie moet worden
  toegepast, je op deze groep nog wat geprobeerd hebt. Ik vraag u aan
  te geven welke methoden voor deze groep eerder zijn aangewend.
  De heer Koers:
  In de vorige onderzoeken… laat ik het schematisch schetsen.
  Er is geprobeerd om, op basis van de informatie die er lag, een
  analyse te geven van wie er met drugshandel bezig zijn in Arnhem.
  Een heel grote groep Turkse namen kwam naar voren. Je zou het zo
  kunnen beschrijven, dat aan de onderkant – zo is het wel eens
  getekend door een analist, maar dat moet je altijd bijstellen; ik
  zal het voorbeeld in ieder geval gebruiken – er 50, 60 en misschien
  70 families zijn die op de een of andere manier genoemd worden in
  verband met drugshandel. Ik zeg niet dat ze erbij betrokken zijn,
  maar genoemd worden. Daar bovenuit heb je een laag gehad en heb je
  een laag van zes of zeven namen, die wat sterker naar voren kwamen.
  Daarboven had je een toplaag van deze familie. Geprobeerd is, van
  onderaf naar boven te komen. Dat is niet gelukt. Er is geprobeerd
  om door steeds van de onderste laag of van de iets hogere mensen te
  pakken om bewijs te verzamelen over de betrokkenheid van de mensen
  boven in de organisatie of achter de schermen. Dat is niet gelukt.
  Toen is op een gegeven moment in de loop van het voorjaar 1992 –
  later geconcretiseerd op 2 september 1992 – gezegd, dat als
  dergelijke methodes van het horen van mensen en het daar omheen
  afluisteren van telefoons in verschillende onderzoeken, op
  verschillende lijnen en gedurende een behoorlijk lange tijd geen
  materiaal oplevert om de familie veroordeeld te krijgen, je moet
  kijken of het op een andere manier mogelijk is. Wij hebben er toen
  heel bewust voor gekozen om politie-infiltranten te gebruiken,
  omdat die professioneel werken, omdat het veiligheidsrisico heel
  nadrukkelijk in te perken en af te wegen is, omdat
  politie-infiltranten heel nadrukkelijk te sturen zijn – je kunt
  heel direct afspraken maken – en omdat je, als blijkt dat het
  traject of niets oplevert of gevaarlijk wordt, direct kunt
  optreden. Daarom is voor dat middel gekozen, samen met andere
  middelen zoals het afluisteren van telefoons e.d.
  De heer Vos:
  U bent dus wat betreft deze groepen enthousiast over de
  aanwending van het infiltratiemiddel. Betekent dit ook, dat u het
  infiltratiemiddel wilt aanwenden als het om Hollandse circuits
  gaat?
  De heer Koers:
  Ik zou het anders willen formuleren. Uit dit onderzoek en de
  manier waarop deze mensen opgetreden zijn, is gebleken dat in
  bepaalde gevallen dit een goed middel is. Maar het is geen panacee
  voor alle kwalen. Het maakt niet uit of het een Turkse groepering
  is, het maakt niet uit of het een Chinese groepering is of een
  Hollandse, het middel is bruikbaar. Een van de technische vragen
  die je hebt, is of de beschikbare mensen geschikt zijn voor wat je
  wilt. Dat antwoord kun je niet altijd positief geven.
  De voorzitter:
  Maar waarom hier wel en bij Delta niet?
  De heer Koers:
  Ik kan dit onderzoek niet met Delta vergelijken, omdat ik niet
  weet wat in Delta allemaal verstopt zit. Ik kan u dat antwoord niet
  geven.
  De voorzitter:
  Maar u weet er vandaag de dag wel iets meer van dan
  vroeger.
  De heer Koers:
  Jawel, maar wat je nodig hebt om zo’n keuze te maken is, dat je
  de omstandigheden moet kennen. Je moet weten waar zich die groep
  bevindt. Je moet een tactisch recherchechef hebben, die erin
  gelooft en een officier van justitie, die op een gegeven moment
  zegt, dat hij mogelijkheden ziet en het voor zijn verantwoording
  neemt. Wat het allerbelangrijkste is, dat je een leider van een
  infiltratieteam nodig hebt die, als hij de randvoorwaarden heeft
  gehoord, zegt dat hij daar een operationeel plan voor kan maken en
  ermee uit de voeten kan.
  De heer Vos:
  U zegt dus in feite, dat het van de kwaliteit van de
  infiltranten afhangt. Je hoort veel over de Hollandse groeperingen
  dat de mensen te snel door de mand zouden vallen als ze daar zouden
  infiltreren. U zegt, dat het risico aanwezig is maar als het maar
  om slimme infiltranten gaat. Begrijp ik u nu goed?
  De heer Koers:
  Ergens trekt u heel gemakkelijk een conclusie. Het is niet zo,
  dat het dus altijd werkt. Als je het middel zorgvuldig gebruikt en
  heel alert bent op wat er gebeurt in de omgeving en de manier
  waarop je het opgebouwd hebt, is het middel bruikbaar.
  De heer Vos:
  U zegt in deze bewuste zaak: meerdere infiltranten in werking
  gesteld. Kunt u aangeven – bij indicatie – hoeveel ongeveer?
  De heer Koers:
  In het proces-verbaal staat genoemd, dat er negen bij betrokken
  zijn geweest.
  De heer Vos:
  Waarom zo veel? Ik heb begrepen, dat het aantal potentile
  infiltranten heel beperkt is. Als u er negen gebruikt voor zo’n
  zaak, slorpt u heel veel capaciteit op. Kan het ook niet met drie
  of met twee?
  De heer Koers:
  Kijk, ik ga niet alle technieken en tactieken voor de camera
  uitleggen. Wat belangrijk is…
  De voorzitter:
  Maar dat vroeg de heer Vos ook niet.
  De heer Koers:
  Die vraag lokt dat een beetje uit. Wat ik wel kan doen… en
  dat is toch belangrijk… negen klinkt veel. Als u gaat kijken in
  de verslaglegging – 119 maal twee processen-verbaal – wie wanneer
  is opgetreden…
  De voorzitter:
  Dan is het aldoor A851, in 98 van de 100 gevallen.
  De heer Koers:
  Bijvoorbeeld! Dat is belangrijk. Op een gegeven moment – en dat
  is het enige wat ik er wel van kan zeggen – zul je ervoor moeten
  zorgen, dat je een normale omgeving creert voor datgene wat je
  wilt. U heeft ook wisselende vrienden en die neem je soms ergens
  mee naartoe. Nou, zo gaat dat!
  De heer Vos:
  Begrijp ik het goed, dat je een soort vooruit geschoven baas
  moet hebben met een gevolg?
  De heer Koers:
  Je hebt niet altijd de keuze wie de baas is.
  De voorzitter:
  Nu staat er ook in het proces-verbaal, dat het negen
  infiltranten zijn waaronder drie Duitse infiltranten.
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Die vraag wilde ik ook stellen. Het gaat er namelijk om in
  hoeverre dat beheersbaar is als je met buitenlanders en met
  Nederlanders werkt.
  De heer Koers:
  Heel goed. Dat is heel goed beheersbaar. Op 19 november 1992
  heb ik een brief naar het Landeskriminalamt in Hannover gestuurd
  over de Duitsers, met in de brief heel uitgebreid enerzijds het
  verzoek en anderzijds de voorwaarden waaronder wij dit wilden. Dat
  houdt in: Nederlandse voorwaarden, een Nederlands begeleidingsteam
  en werken op de Nederlandse methode onder regie van het Nederlandse
  openbaar ministerie. Op 6 januari 1993 heeft de begeleider van dat
  infiltratieteam persoonlijk die mensen ook zo genstrueerd. Er was
  geen punt van discussie dat het anders zou gaan dan met
  Nederlanders. En dat is de reden dat het niet uitmaakt of het
  Nederlanders of Duitsers zijn. In het totaal hebben ze af en toe
  een rol gespeeld.
  De heer Vos:
  Ik neem aan, dat u ook op de hoogte bent geweest van de
  identiteit van de Duitsers of hebben zij zich alleen maar onder
  nummer gepresenteerd?
  De heer Koers:
  Ja, zij hebben zich onder nummer gepresenteerd.
  De voorzitter:
  Maar u kent toch alleen de nummers? U weet toch niet wie dat
  zijn?
  De heer Koers:
  Ik heb het daar een keer met de leider van het team over gehad
  en ik weet… ik kan u nu niet vertellen wie het zijn…
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik ook niet.
  De heer Koers:
  Ik weet voldoende om dat voor mijn verantwoording te kunnen
  nemen.
  De voorzitter:
  Maar u weet toch niet – dat zijn toch de afspraken zoals ze
  gelden – wie het zijn?
  De heer Koers:
  Ik heb geen legitimatiebewijzen gezien. Ik heb ook geen
  namen…
  De voorzitter:
  Nee, precies. Het is dus op basis van vertrouwen waarop je dat
  uitwisselt, want de Duitsers doen dat toch ook omdat Nederlanders
  bijvoorbeeld ook in Duitsland werken? Anders zou het toch niet
  kunnen?
  De heer Koers:
  Sleutelfiguur is hierin de leider van het
  begeleidingsteam.
  De voorzitter:
  Is het nu omgekeerd zo, dat als in Duitsland gewerkt wordt –
  waar volgens mij de uitlokkingsregels wel iets ruimer liggen – dat
  men dan als Nederlanders weer onder de Duitse verantwoordelijkheid
  werkt?
  De heer Koers:
  Ik heb die vraag nooit aan een Duitse collega gesteld. Ik moet
  het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Dat is toch logisch?
  De heer Koers:
  Het zal logisch zijn, dat het onder Duitse regels gaat. Dat
  lijkt me volstrekt logisch. Ik weet, dat het wat Engeland betreft,
  zo is en daarom neem ik aan, dat het voor Duitsland ook zo is.
  De voorzitter:
  Maar als een Nederlandse infiltrant onder Duitse regie dingen
  zou doen die hij in Nederland niet zou mogen, voelt u zich daar dan
  verantwoordelijk voor?
  De heer Koers:
  Als het een Duitse operatie is, voel ik me er niet
  verantwoordelijk voor.
  De voorzitter:
  Is dat toch niet vreemd, dat we Nederlandse
  opsporingsambtenaren hebben, politie-ambtenaren, die onder een
  ander regime werken en dan gewoon ook maar dat regime volgen en dat
  wij daar als het ware onze handen van af trekken, terwijl het wel
  onze mensen zijn?
  De heer Koers:
  Ja, maar ik denk dat dan de vraag is of een politiechef,
  waaronder ze vallen en die ze uitleent, verantwoordelijk is. Het
  team valt dan namelijk niet onder verantwoordelijkheid van het
  openbaar ministerie. Het is een politieteam. Je zou hooguit kunnen
  zeggen, dat de korpschef en de hoofdofficier waaronder dat korps
  valt daarop zouden moeten letten. Maar een zaaksofficier van
  justitie of een unit-hoofd…
  De voorzitter:
  Heeft u daar in de praktijk ooit wel eens van gehoord?
  De heer Koers:
  Neen. En zeker niet van problemen op dat gebied. Neen.
  De voorzitter:
  Nee, maar je wilt het niet, natuurlijk! Want je weet niet
  precies wat men daar gedaan heeft. Dat weet u ook niet. Maar dat
  vindt u niet problematisch?
  De heer Koers:
  Ik heb niets gehoord wat problematisch is, nee.
  De heer Vos:
  Ik wil graag doorgaan met het gesprek over dit interessante
  traject. U heeft gezegd, dat 119 ontmoetingen hebben plaats
  gevonden. Was op voorhand al bepaald wat het definitieve einddoel
  zou zijn? Waartoe moesten de ontmoetingen leiden? Ik vraag het,
  omdat ik begrepen heb dat er met name voorverkopen hebben plaats
  gevonden en successievelijk, gaande de rit, besloten is mede te
  investeren in een traject.
  De heer Koers:
  Wat voorop stond, was… wij wilden graag bewijs hebben en
  bewijs verzamelen tegen de hoofdverdachte. Dan hangt het van de
  gelegenheden af die de ander aanbiedt wat dat zal zijn. Je moet
  onder de Nederlandse regels passief zijn. Je kunt wel ergens op
  bezoek gaan, maar je moet je passief opstellen want je mag niet
  uitlokken. Als wordt gevraagd om te investeren in bruin of in wit,
  om af te nemen bruin of wit, is dat iets wat van de andere kant
  komt. In dit traject zijn daarom ook – behalve die 119 keren dat
  infiltranten op pad zijn geweest keer op keer, van situatie naar
  situatie heel goed te weten wat er speelt, hoe erop gereageerd moet
  worden en – totaal tussen de 50 en 60 besprekingen geweest met het
  begeleidingsteam van deze infiltranten, om juist van wat wel en wat
  niet kan.
  De heer Vos:
  Als ik het proces-verbaal goed lees en een optelling maak van
  de gelden die genvesteerd zijn, kom ik uit op ruim 600.000. Dat
  heeft betrekking gehad op diverse aankopen en investeringen die
  hebben plaatsgevonden. Het is een buitengewoon interessant traject,
  maar ik wil van u nou eens horen: hoe stuurt u zoiets; waarom kan
  niet bijvoorbeeld gestopt worden wanneer pak ‘m beet de helft,
  300.000 is besteed? Wat leidt ertoe om na die vooraankopen toch
  verder te gaan?
  De voorzitter:
  Vooraankopen van hoeveelheden herone, moeten wij hier even
  zeggen.
  De heer Koers:
  U noemde net dat bedrag. Het is 623.000 geweest.
  De heer Vos:
  Ik heb het opgeteld.
  De heer Koers:
  Er is 31 kilo aangekocht; dat klopt. Het doel was niet het
  kopen van herone of cocane, maar het doel was bewijs te vergaren
  tegen de vier hoofdverdachten. Als je bewijs tegen n hoofdverdachte
  hebt, dan heb je er nog drie tegen wie je geen bewijs hebt. Dan is
  het soms verstandig om door te gaan. Dat zijn afwegingen geweest
  gedurende met name het laatste jaar: hoe ver komen wij?
  Uiteindelijk is door de serie waartoe is besloten het mogelijk
  gebleken tegen dat viertal bewijs bij elkaar te krijgen.
  De heer Vos:
  En waarschijnlijk bent u ook doorgegaan om de Turkse lijn zelf
  bloot te leggen, de lijn naar het buitenland. Of heb ik dat
  verkeerd begrepen?
  De heer Koers:
  De laatste actie die geweest is, is het mee investeren in een
  traject vanuit Istanboel deze kant op. Daarvan was het de bedoeling
  om de transportlijn, de aanvoerlijn bloot te leggen. Gedeeltelijk
  zijn wij daarin geslaagd, maar gedeeltelijk ook niet.
  De heer Vos:
  U heeft zelf gezegd: wij hebben 30 kilo herone gekocht. Een van
  de voorwaarden was dat er geen gram in het milieu zou komen.
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Hoe waarborgt u dat?
  De heer Koers:
  Wij hebben het in dit geval gewaarborgd doordat de aangeboden
  herone is gekocht en vernietigd. De ene keer dat in een transport
  genvesteerd is, is de herone waarop het opsporingsteam zicht kreeg
  daadwerkelijk in beslag genomen. Alles wat wij op dat moment binnen
  onze macht kregen, is in beslag genomen.
  De heer Vos:
  Maar er zijn toch gigantisch veel risico’s op uw pad? Stel,
  zo’n investering vindt plaats voor een bepaald bedrag, de
  investering betreft in feite een grotere transactie en u pakt
  alleen maar het riviertje dat aftakt van de grote stroom. Hoe pakt
  u het dan van die grote stroom af?
  De heer Koers:
  Ik denk dat het belangrijk is dat, als je als overheid zover
  gaat dat je een stukje mee investeert in een transport, je in ieder
  geval moet proberen om het als een goed koopman zo te doen dat op
  zijn minst datgene wordt afgeleverd wat je hebt besteld en dat je
  nooit alles hebt betaald. Dan ontstaan er verplichtingen naar twee
  kanten.
  De voorzitter:
  Mogen wij dat iets helderder zeggen? Er is genvesteerd in een
  hoeveelheid die in totaal ongeveer 160 kilo zou zijn; dat staat ook
  in het proces-verbaal. Ongeveer 20 kilo daarvan wordt in beslag
  genomen en wij weten niet waar de rest is.
  De heer Koers:
  Wij ook niet.
  De voorzitter:
  Het is toch niet zo dat, zoals de recherchechef zei, er geen
  gram waar wij aan mee hebben gedaan op de markt is gekomen? Dat
  weten wij niet precies, want wij weten niet waar dat is.
  De heer Koers:
  Neen, wij weten ook niet of die 160 kilo naar Nederland gekomen
  is.
  De voorzitter:
  Neen, goed.
  De heer Koers:
  Wij hebben die 20 kilo gezien die in Amsterdam is gepakt plus
  wat er in de bergplaats lag, zo’n 30 kilo, die ook in beslag is
  genomen. Dat is wat wij gezien hebben. Wat er verder geweest is,
  weet ik niet.
  De voorzitter:
  Maar wij investeren er wel in?
  De heer Koers:
  Neen, want daarvoor hebben wij niet betaald.
  De voorzitter:
  Als een goed koopman zegt u: wij hadden pas een aanbetaling
  gedaan?
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Ik wil over dit onderwerp nog even met u doorpraten, want ik
  begrijp ook uit het proces-verbaal dat er een wat schimmige manier
  is van zaken doen. De politie-infiltranten doen als de Hollands
  kooplui aanbetalingen en wachten op hun levering, maar je leest
  eigenlijk voortdurend dat de voorwaarden wijzigen, dat de
  tussenpersonen onduidelijke rollen vervullen en dat er wat
  verwarring ontstaat. Hoe is zoiets beheersbaar? Stel dat een
  bepaalde transactie nou toevallig groter blijkt te zijn dan de
  bestelling was en dat de politie-infiltrant in de positie
  gemanoeuvreerd wordt waarin hij meer dient af te nemen. Bent u
  daarop voorbereid?
  De heer Koers:
  Ik denk, althans ik begrijp zo langzamerhand van dat milieu dat
  brutalen de halve wereld hebben, dus je neemt nooit meer af dan wat
  je besteld hebt. Als het je niet bevalt, dan loop je gewoon weg.
  Soms is het heel goed om dat spel zo te spelen. Als je drie kilo
  bestelt, dan hoef je geen vijf kilo af te nemen, want daarvoor heb
  je de poen niet.
  De voorzitter:
  Het geld?
  De heer Koers:
  Geen geld, neen.
  De heer Vos:
  Maar ik begrijp ook dat er praktijken plaatsvinden in de zin
  van proefzendingen die uiteindelijk groter blijken te zijn dan de
  proef bedoeld is, waarbij men niet anders kan dan het meerdere af
  te nemen. Dan ontstaat het risico dat de criminelen grip krijgen op
  wat de overheid doet.
  De heer Koers:
  Hier wordt op de achtergrond misschien gepraat over
  proefzendingen. Wij wilden daar graag meer van weten, maar daar sta
  je buiten, aan de buitenrand. In wezen heb je het verhaal van de
  ontmoetingen. Dat is zichtbaar. Verder is er een verhaal in een
  verhaal: er wordt gesproken over iets anders. Of het waar is, weet
  je niet. Wat het precies geweest is, weet je niet. Dat geldt ook
  voor die proefzendingen: het zal zo zijn, het zal niet zo zijn.
  Daar krijg je geen zicht op.
  De heer Vos:
  De financile investering; is die geheel gedekt door de tip- en
  toongeldregeling?
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  En u heeft er mondjesmaat steeds toestemming voor
  gevraagd?
  De heer Koers:
  Er is per keer toestemming gevraagd. Dat is gewoon
  gedocumenteerd. Er is voor n serie toestemming gevraagd voor een
  aantal aankopen achter elkaar.
  De heer Vos:
  Dat moet dus bij het ministerie terug te vinden zijn?
  De heer Koers:
  O ja.
  De heer Vos:
  Tot op dit moment hebben wij het namelijk nog niet kunnen
  constateren.
  De heer Koers:
  Dit is gewoon gedocumenteerd.
  De voorzitter:
  Al het geld komt uit de centrale kas?
  De heer Koers:
  Ja.
  De voorzitter:
  Omdat wij – de heer De Graaf heeft dat vorige week behandeld
  met de heer Wooldrik – maar 106.000 konden terugvinden. Maar u
  schiet zo snel op…
  De heer Koers:
  Ik weet zeker…
  De voorzitter:
  Het zal wel goed zijn?
  De heer Koers:
  Die zijn echt keer op keer… Dat geld hebben wij zelf niet
  voorgefinancierd. Dat is heel nadrukkelijk met het departement
  besproken. De serieaankoop van drie of vier keer twee kilo is in de
  Centrale toetsingscommissie geweest.
  De voorzitter:
  De serieaankoop?
  De heer Koers:
  Vier keer twee kilo; het was een serie achter elkaar.
  De voorzitter:
  Is die achteraf getoetst?
  De heer Koers:
  Neen, die is vooraf getoetst.
  De voorzitter:
  Wanneer is die serieaankoop dan geweest? In 1994 toch? Dan is
  er nog geen toetsingscommissie.
  De heer Koers:
  Neen, wacht even. Neen, die is niet in de toetsingscommissie
  geweest. Daar heeft u gelijk in. Daarna is die in de
  toetsingscommissie gekomen, want die is begonnen op 15 november en
  de laatste was op 19 december. Die is wel met het departement
  besproken. U heeft gelijk, ja.
  De voorzitter:
  Is dat nou gegaan via dezelfde weg als voorkoopgelden of is dat
  langs een andere weg gegaan?
  De heer Koers:
  Neen, dezelfde weg.
  De voorzitter:
  Dezelfde weg?
  De heer Koers:
  Dezelfde weg.
  De voorzitter:
  En dat is aangevraagd door Zwolle of door u?
  De heer Koers:
  Dit is, dacht ik, door de recherchechef en door Zwolle
  aangevraagd.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Vos:
  Ik wil graag het punt van de verslaglegging nog even aan de
  orde stellen. U stipt het zelf ook al aan. In het proces-verbaal
  tref je steeds tweevoudige verbalen aan: de informant doet zijn
  verhaal en de begeleiders schrijven in feite hetzelfde verhaal op.
  Opvallend van die gesprekken is dat ze een hoog nuchterheidsgehalte
  hebben, terwijl ik mij ook kan voorstellen dat de infiltrant nogal
  eens in uiterst spanningsvolle omstandigheden terechtkomt. Moet dat
  niet ook zijn weergave in het proces-verbaal vinden?
  De heer Koers:
  Ik weet het niet. Wat zij in wezen gedaan hebben, bijvoorbeeld
  op bezoek gaan naar een koffiehuis of een bar, gesprekken voeren,
  vijf kwartier daar geweest en terug, is professioneel toneelspel
  plegen. Dan kun je dat best heel zakelijk in een proces-verbaal
  verwoorden. Dat sprak mij nou juist in de verslaglegging aan.
  De heer Vos:
  Maar in het proces-verbaal staat ook vaak dat een van de
  betrokkenen voortdurend dit soort bewegingen maakt.
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Ik kan mij ook voorstellen dat er wel meerdere van dergelijke
  uitingen van geweld geweest zijn, maar ik tref er geen enkele aan
  in de verbalen.
  De heer Koers:
  Ik weet niet of er meerdere zijn geweest. Dat zou ik moeten
  vragen. Ik denk dat twee dingen gescheiden moeten worden, enerzijds
  de zakelijke verslaglegging: wat is besproken, wat is er gebeurd.
  Dat moet zuiver zijn. Vervolgens is het voor de begeleiding heel
  erg belangrijk dat, als bijvoorbeeld tussen vier en half zes zo’n
  politieman of -vrouw op bezoek geweest is, het mogelijk moet zijn
  dat hij of zij ‘s avonds om half acht gewoon thuis de kinderen
  voorleest vlak voordat zij naar bed gaan. En dat kan. Dat heeft die
  beweging, dat het ook kan.
  De voorzitter:
  Is dat juist iets wat wij niet hardop moeten vertellen, want
  anders vraagt iedereen: kom om half acht ook maar langs? Daar
  bedoel ik het volgende mee. In Arnhem is het misschien mogelijk om
  te zeggen: half zeven.
  De heer Koers:
  Ik geef het als voorbeeld, want het is lang niet altijd niet zo
  geweest. Ik noem het om aan te geven dat het professioneel handwerk
  is.
  De heer Vos:
  Ik begin er ook over, omdat wij uit Amsterdam begrijpen –
  althans, dat beeld komt bij mij over – dat, zodra een
  politie-infiltrant aan het werk is, hij aan de grootst mogelijke
  spanningen bloot staat en zijn toekomst op het spel staat. Ik ben
  aan het onderzoeken, maar ik tref daarvan niks in deze verbalen
  aan.
  De heer Koers:
  Ik ben heel blij dat wij in deze zaak niet voor dat soort
  vervelende situaties gestaan hebben. Dat is gewoon zo. Dat kan best
  anders. Het is hier gelukkig niet gebeurd.
  De heer Vos:
  Bent u wel van mening dat de risico’s zowel persoonlijk als ook
  voor de toekomst voor de betrokken politie-infiltrant overdreven
  worden?
  De heer Koers:
  Ze worden niet overdreven. Maar juist omdat je niet altijd heel
  goed kunt inschatten wat de gevaren zijn, is het zo belangrijk dat
  de begeleiding goed gaat, dat de training van de mensen goed gaat
  en dat, als je met zo’n onderzoek bezig bent, heel open en eerlijk
  en heel frequent besproken wordt: enerzijds haal je het doel
  waarnaar je op weg bent, maar ten koste van wat? Zo gauw het ten
  koste gaat van mensen, moet je ermee stoppen.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u daarmee: ten koste gaan van mensen?
  De heer Koers:
  Als bijvoorbeeld de situatie levensbedreigend zou worden, dan
  moet je je afvragen of je wel met zo’n operatie door moet gaan dan
  wel of je misschien mensen laat verhuizen.
  De voorzitter:
  Maar zeker voor die A851 kan dat toch heel moeilijk zijn?
  De heer Koers:
  Dat kan.
  De voorzitter:
  Want die man heeft niet elke honderd keer met een snor op
  gelopen, of vrouw.
  De heer Koers:
  Dat kan heel moeilijk zijn. Het is ook regelmatig besproken,
  maar het leverde in deze situatie geen problemen op.
  De heer Vos:
  Denkt u ook dat de mogelijkheid bestaat dat u in uw gebied meer
  van politie-infiltratie gebruik moet maken om de criminaliteit aan
  te pakken, omdat het in Amsterdam niet gedaan wordt?
  De heer Koers:
  Neen. Ik heb twaalf jaar in Amsterdam gewerkt. Ik werk nu sinds
  1989 in Arnhem. Er is verschil in criminaliteit. Wij komen heel
  vaak met onderzoeken ook in Amsterdam uit. Dat is gewoon zo. Maar
  toen ik vanuit Amsterdam in Arnhem kwam, was ik er na een poosje
  best van overtuigd dat je daar ook zware onderzoeken hebt, ook
  criminelen hebt wonen die geweld niet schuwen. Het hangt alleen van
  de omstandigheden af. Soms kan het wel, soms kan het niet.
  De heer Vos:
  Ik bedoel ermee te zeggen: de misdaad straalt uit. Het is niet
  alleen in Amsterdam dat bepaalde dingen gebeuren. Het heeft
  vertakkingen in de rest van Nederland.
  De heer Koers:
  Dat klopt.
  De heer Vos:
  Ik kan mij dus voorstellen dat in andere gebieden waar wel
  politie-infiltratie plaatsvindt de scherven opgevangen worden van
  wat in Amsterdam gelaten wordt. Het is maar een gedachte.
  De heer Koers:
  Ook dat is zeker zo.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u ook het gevoel dat u zaken opknapt voor Amsterdam waar
  men daar niet aan toekomt?
  De heer Koers:
  Wij noemen dat wel eens anders. Wij starten wel eens onderzoek
  en dan heb je een camel-nose te pakken. Dan zitten wij aan de neus
  te trekken, terwijl de kameel in Amsterdam zit. Dat is wel eens
  vervelend.
  De heer Koekkoek:
  Dat is een heel grote kameel.
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Wat gebeurt er dan?
  De heer Koers:
  Dan probeer je over het algemeen het onderzoek voor jouw stuk
  zo af te wikkelen dat je er in ieder geval mee klaarkomt. Maar je
  kunt het Amsterdamse stuk niet meenemen.
  De voorzitter:
  U kunt het niet meenemen; waarom niet? U kunt het best
  meenemen, als bijvoorbeeld de verdachten bij u wonen, als er bij u
  een gedeelte gebeurt. Wij zien toch in de praktijk dat die
  onderzoeken kriskras door Nederland en daarbuiten gaan.
  De heer Koers:
  Dat klopt. Maar als je een plan maakt om bijvoorbeeld een
  onderzoek van een bepaalde omvang af te wikkelen en het blijkt dat
  het onderzoek dat je in wezen zou moeten doen tien keer zo groot
  is, dan heb je gelijk een capaciteitsprobleem.
  De voorzitter:
  Maar dan doet u het eerste wat het dichtst bij u in de buurt
  is? Dat is dan de afweging.
  De heer Koers:
  Ja, daar begin je mee, maar dat niet alleen.
  De voorzitter:
  Is het dan helemaal juist om bij wijze van spreken te
  doemzeggen: wij ruimen de scherven op van Amsterdam?
  De heer Koers:
  Ik formuleerde het expres anders. Ik antwoordde op die vraag
  over de scherven en ik zei: wij hebben wel eens een camel-nose te
  pakken, omdat je een stukje pakt in het gebied terwijl er elders
  nog wat anders is. Dat is niet met scherven.
  De heer Vos:
  En als u aan de neus trekt met politie-infiltratie en het leidt
  tot een zaak die in Amsterdam dient, is dat mogelijk?
  De heer Koers:
  Ik denk het wel. Ook in dit onderzoek zijn wij in Amsterdam
  terechtgekomen.
  De heer Vos:
  Maar pakt Amsterdam de zaak dan wel op? Dat zegt:
  politie-infiltratie, neen.
  De heer Koers:
  In dit geval, de 20 kilo, ligt het bewijs: op 24 juni heeft de
  Amsterdamse politie dat stukje onderzoek op verzoek van ons
  overgenomen. Een Amsterdamse officier van justitie is met dat
  stukje van het onderzoek bezig.
  De heer Vos:
  Dat leidt dan tot een zaak in Amsterdam waarvan de basis toch
  mede politie-infiltratie is.
  De heer Koers:
  En er ligt een proces-verbaal in Amsterdam over deze
  politie-infiltratie bij het Amsterdamse dossier. Dat ligt op het
  ogenblik voor een Amsterdamse rechter.
  De heer Vos:
  Heeft u geweld moeten gebruiken om de Amsterdamse politie te
  overtuigen om deze zaak op te pakken? Is dat moeilijk gegaan?
  De heer Koers:
  Mijn collega uit Zwolle heeft ‘s nachts een paar telefoontjes
  gepleegd met Amsterdam. Ik ben daar niet bij geweest. Mijn
  zaaksofficier heeft wat telefoontjes gepleegd vanaf het
  politiebureau ‘s nachts. Het resultaat was dat het onderzoek
  opgepakt is. Dat is voor mij voldoende.
  De heer Koekkoek:
  U had het over de beeldspraak van de kameel. Zou het mogelijk
  zijn om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Nederland
  zo te organiseren dat je niet alleen die neus pakt in Arnhem, maar
  dat je inderdaad gezamenlijk de hele kameel te grazen neemt?
  De heer Koers:
  Een van de problemen, eigenlijk ook een probleem dat in deze
  zaak speelt, is: Arnhem is bevoegd voor dit onderzoek, het is een
  kernteam dat het onderzoek doet onder verantwoordelijkheid van
  Zwolle. Ik denk dat het systeem van de kernteams op zichzelf, de
  gedachte om grotere teams apart te zetten om dit soort onderzoeken
  te doen, heel goed is. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat
  je daar een quantum aan officieren met ondersteuning aan toekent,
  met name een officier met ondersteuning, want aan een officier
  alleen heb je niks. Even goed moet je ruimte creren bij de zittende
  magistratuur voor dit type onderzoeken, maar dan moet je gelijk dat
  parket of die rechtbank waar je dat soort teams aan koppelt bevoegd
  maken voor heel Nederland. Als een onderzoek bijvoorbeeld aan het
  Zwolse team wordt toegewezen…
  De voorzitter:
  Noordoost-Nederland, een kernteam met negen arrondissementen;
  het gaat van Harlingen tot Nijmegen, Groesbeek of zo.
  De heer Koers:
  Het is bijna het grootste gebied van Nederland. Als je aan dat
  team het onderzoek toewijst, zou het zo moeten zijn dat formeel in
  de wet geregeld is dat het parket Zwolle bevoegd is voor heel
  Nederland om die zaken te doen die dat team doet. Dat is nu het
  bevoegdheidsprobleem.
  De voorzitter:
  Is dat nog een groot probleem in de praktijk of niet?
  De heer Koers:
  Dat is een groot probleem. In dit geval ging het om Arnhemse
  verdachten. Wij waren ermee begonnen. Stel dat dit niet het geval
  was geweest. Het team was met het onderzoek begonnen onder regie
  van een Zwolse officier van justitie. Die ontdekt dan dat hij op
  dat moment niet bevoegd is, want de verdachten wonen…
  De voorzitter:
  Dan kun je toch met een Arnhemse zaaksofficier werken? Dan is
  het toch geen probleem?
  De heer Koers:
  In de praktijk is dat gelukt. Ik denk dat het efficinter is dat
  je het in n organisatie onderbrengt.
  De voorzitter:
  En organisatie alleen voor de kernteams of voor de hele politie
  wat justitie betreft voor de zware georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Koers:
  Dat laatste zou het beste zijn, maar ik pak even het voorbeeld
  van de kernteams, omdat dat zichtbaar is.
  De heer Koekkoek:
  Maar dan zou daar ook bij horen dat je voldoende capaciteit
  hebt om vanuit zo’n kernteam te werken in heel Nederland.
  De heer Koers:
  Ja, dat hoort er dan bij.
  De heer Koekkoek:
  En dat is nu niet het geval?
  De heer Koers:
  Ik denk dat er meer onderzoeken zijn dan de teams aankunnen en
  dat er ook meer onderzoeken zijn dan de verschillende parketten
  aankunnen.
  De heer Vos:
  Ik wil met u aan het eind van dit gesprek nog even de blikken
  op Arnhem richten en u vragen of ook de driehoek op de hoogte was
  van dit infiltratietraject.
  De heer Koers:
  Wat is er gebeurd; ik moet weer even mijn aantekeningen en data
  erbij pakken. Op 2 september 1992 is de start van het onderzoek
  geweest. Toen is de hoofdofficier Arnhem akkoord gegaan met de
  inzet van dit middel. Hij is op 31 januari 1994 nog een keer, daar
  tussendoor ook, maar toen heel expliciet, heel uitgebreid
  ingelicht. In maart 1994 kwamen de eerste aankopen in zicht. Toen
  is dat eerst besproken met de hoofdofficier Arnhem, omdat het
  onderzoek nog steeds vanuit het Arnhemse parket wordt gedaan. Toen
  is heel nadrukkelijk gezegd; de kernteamofficier van Zwolle was op
  dat moment ingewerkt: het begint een Zwolse verantwoordelijkheid te
  worden. De hoofdofficier Zwolle is erbij betrokken. Uiteindelijk is
  de driehoek Zwolle op de hoogte gesteld van dit onderzoek. Zij
  wisten al van het onderzoek, maar zij werden ook heel nadrukkelijk
  geconfronteerd met dit middel. Rond 29 maart 1994 is de driehoek
  Zwolle akkoord gegaan met deze manier van onderzoek.
  De heer Vos:
  Dus de burgemeester van Zwolle, de korpsbeheerder van Zwolle
  wist ervan?
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Vos:
  Heeft hij ook nog het risico voor de politie-infiltranten als
  zodanig afgewogen?
  De heer Koers:
  Ik heb daar geen verslaglegging van gezien, maar ik kan mij
  niet voorstellen dat het niet is gebeurd.
  De voorzitter:
  Dat is toch weer het probleem, want daar ging hij toch helemaal
  niet over?
  De heer Koers:
  Sorry?
  De voorzitter:
  Daar ging hij helemaal niet over. Beheersmatig gaat er
  waarschijnlijk weer iemand anders over.
  De heer Koers:
  Dat ben ik met u eens.
  De voorzitter:
  Dus de verantwoordelijkheid voor mensen buiten het openbaar
  ministerie is in feite zeer, zeer gering, want men weet het toch
  helemaal niet. U gaat toch ook niet precies aan de burgemeester
  vertellen: dit zijn Jan, Piet, Klaas en Marie; die doen precies dit
  en dit en dat. Ook die burgemeester weet dat helemaal niet. Dus de
  moeilijkheid blijft toch de vaststelling: is het nu echt
  gevaarlijk? Dat gebeurt in algemene zin wel.
  De heer Koers:
  Ja, maar dan een ding, los van de burgemeester. Daarvoor waren
  die tweewekelijkse of driewekelijkse besprekingen met de
  zaaksofficier. Ik heb er heel veel bij gezeten, mijn vervanger
  heeft er in het begin heel veel bij gezeten. Gaandeweg is de
  cordinerend officier van Zwolle erbij gaan zitten. Zoals ik al zei,
  zijn dat bijna 60 besprekingen gedurende de rit geweest. In die
  besprekingen op dat niveau zijn de gevaarsafwegingen steeds ter
  sprake gekomen.
  De voorzitter:
  Maar juist met het openbaar ministerie en niet met de
  korps…
  De heer Koers:
  Neen, juist met het openbaar ministerie.
  De voorzitter:
  Maar niet met de korpsleiding?
  De heer Koers:
  Niet met de korpsleiding.
  De voorzitter:
  Of een politiechef?
  De heer Koers:
  In de verhoudingen zoals die er liggen, dat de driehoek Zwolle
  in dat gebied van Noordoost-Nederland aangewezen is om over het
  kernteam bepaalde beslissingen te nemen, denk ik dat het goed is
  dat ook dit soort trajecten wordt besproken in die driehoek. Het
  kan best zijn dat op een gegeven moment, zoals in dit geval, de
  mensen formeel onder een andere korpsbeheerder zouden vallen. Toch
  is het zo dat, als zo’n driehoek het goed doet, zij zich wel
  verantwoordelijk voelt voor wat er in zo’n team gebeurt.
  De voorzitter:
  Je kunt je wel verantwoordelijk voelen, maar als je er niet
  verantwoordelijk voor bent, ja.
  De heer Koers:
  Maar het begint met je verantwoordelijk te voelen.
  De heer Vos:
  Wij mogen vaststellen dat de heer Koers zegt dat die
  verantwoordelijkheid in ieder geval gevoeld is.
  De heer Koers:
  Ik ga ervan uit dat die daar gevoeld is, maar die is zeker op
  een lager niveau gevoeld, waar wij er heel frequent over gepraat
  hebben.
  De heer Vos:
  Wat zijn nu de gevolgen van deze zaak voor de Turkse
  gemeenschap in Arnhem? Is het nu zo dat de heronehandel uitgeroeid
  is? Of is er als het ware een nieuw blad gegroeid en is het gat in
  het bos gedekt?
  De heer Koers:
  Ik denk dat een aantal handelaren in drugs is opgepakt en dat
  er nog zeer vele Turken, Marokkanen, Nederlanders ook, in diezelfde
  business zitten. Dat is gewoon zo.
  De heer Vos:
  Een eindvraag mijnerzijds. Is dit nu de wijze waarop wij deze
  zaken behoren aan te pakken? Kunt u er ook meer dan een per jaar
  doen? Is dit nou de ideale methode, om het zo te zeggen? Daar mag u
  een mooi antwoord op geven.
  De heer Koers:
  Kijk, dit is niet de ideale methode. Maar wat ik gezien heb, is
  dat dit vanaf 2 september 1992 tot 24 juni 1995 heeft gelopen. Dit
  geeft al aan dat dat qua tijdsinvestering een lange periode
  beslaat. Ik heb geprobeerd een calculatie te maken van wat al die
  besprekingen ons aan tijd gekost hebben. Daar is een OM-capaciteit
  van twee-, driehonderd uur in gaan zitten, gespreid over die
  periode. Vanaf 1 oktober 1993 tot nu toe is een Arnhemse officier
  van justitie fulltime met dit onderzoek bezig geweest, is een
  parketsecretaris fulltime als ondersteuning daarbij geweest en is
  nog wat administratieve capaciteit erin gestopt. Als je dat soort
  getallen loslaat op de organisatie van het openbaar ministerie, dan
  kunt u gewoon op uw vingers natellen dat je dit type onderzoeken
  niet te veel kunt hebben. Maar dat heeft niet alleen met deze
  operatie te maken; dat heeft gewoon te maken met de begeleiding van
  dat soort grote onderzoeken. Je kunt best een aantal onderzoeken
  naast elkaar hebben, maar van deze omvang niet te veel. Dan moet je
  wat anders doen. Wat daarnaast ook is gebleken – dat is iets wat je
  dan leert – is dat het ongelooflijk belangrijk is dat je goed
  documenteert wat in zo’n lange periode gebeurt. U heeft de
  processen-verbaal gezien van de politie. Op dezelfde manier hebben
  wij geleerd dat je in journalen vastlegt wat besprekingen geweest
  zijn. Ik denk dat je met dit soort operaties zo langzamerhand op
  een niveau of op een punt komt dat je moet kijken: kun je niet met
  moderne middelen hiervoor ook een stukje ondersteuning creren?
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u dan?
  De heer Koers:
  Wij zijn op dit moment… ik ben op dit moment met een aantal
  programmeurs aan het kijken of je niet een soort
  bedrijfsprocessensysteem voor dit soort operaties kunt maken – en
  dus programmatuur schrijven – zodat je gemakkelijk alle informatie
  die vergaard wordt gedurende een zo lange operatie la minute kan
  evalueren en presenteren en je niet op de beperkte capaciteit van
  je geheugen bent aangewezen.
  De heer Vos:
  Bent u in dit traject nog methoden tekort gekomen? Ik denk
  bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om direct af te luisteren.
  De heer Koers:
  Als wij gebruik hadden kunnen maken van het middel direct
  afluisteren, had deze infiltratie-operatie niet zo lang geduurd.
  Dan was zij zeker met misschien een jaar of anderhalf jaar
  bekort.
  De heer Vos:
  Waarom?
  De heer Koers:
  Omdat je dan in bepaalde locaties afluisterapparatuur kunt
  plaatsen en direct hoort wat besproken wordt. Nu blijf je van de
  buitenkant naar binnen kijken.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog een vraag stellen over de processen-verbaal. Het
  is constant A851, die alles ziet, doet en daar verslag van legt.
  Die andere infiltrant nooit, bijna nooit. Er staan nog een paar
  andere nummers. Betekent dit nu, dat ook de handelingen en
  bevindingen van andere infiltranten toch onder A851 worden
  weggeschreven?
  De heer Koers:
  Ik heb processen-verbaal gezien – maar ik zou ze er weer bij
  moeten pakken – waar meerdere namen onder staan.
  De voorzitter:
  Bijna niet, bijna niet. Het zou overdreven zijn om te zeggen,
  dat ik dit allemaal goed heb gelezen, maar bijna niet. De vraag is
  dus of A851 dit allemaal heeft gezien en gedaan of dat anderen dat
  hebben gedaan, die weggeschreven zijn onder A851.
  De heer Koers:
  Als A851 proces-verbaal opmaakt, is dat zijn verhaal. Dat zou
  hooguit aangevuld kunnen worden door verhalen van anderen.
  De voorzitter:
  Kan het ook zo zijn, dat A851 weer hoort van andere verhalen en
  die er zonder nummer ook inzet?
  De heer Koers:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat vindt u uitgesloten?
  De heer Koers:
  Dat vind ik uitgesloten, ja.
  De voorzitter:
  Maar dan is natuurlijk de vraag wat al die andere mensen dan
  doen. Daar is namelijk weinig tot niets van terug te vinden.
  De heer Koers:
  Ik denk dat in een aantal geval de rest alleen maar franje is
  geweest.
  De voorzitter:
  Maar er is dus niet sprake van een soort geheim traject ook
  hierin, waarvan een deel niet vastligt?
  De heer Koers:
  Nee. Absoluut niet.
  De voorzitter:
  Daar bent u absoluut zeker van?
  De heer Koers:
  Daar ben ik absoluut zeker van. Dat is zo vaak besproken met de
  begeleider, de teamleider… ik zeg niet gauw dat ik iemand
  vertrouw maar hem vertrouw ik blindelings.
  De voorzitter:
  De officier in Zwolle heeft gesproken van – ik meen – zelfs
  ongeveer 4000 mensen die in dit onderzoek naar boven waren
  gekomen…
  De heer Koers:
  Nee, ik geloof dat er in de krant een getal van 2000 mensen
  verscheen.
  De voorzitter:
  2000, neemt u me niet kwalijk! Juist! Wat gaat u met die 2000
  mensen doen?
  De heer Koers:
  In de eerste plaats is het getal van 2000 een getal dat ik
  nooit genoemd zou hebben. Je kunt wel 2000 namen in een database
  hebben, maar dat zegt niets. Wij moeten eerst deze zaak maar bij de
  rechter afwikkelen. Als er nog andere drugshandelaren zijn, of in
  Arnhem of in Nijmegen of waar dan ook, dan komen die vanzelf een
  keer aan de beurt.
  De voorzitter:
  Nog een vraag, ook over de korpsbeheerder. Is het uw indruk,
  dat de korpsbeheerders bijvoorbeeld in Arnhem en Zwolle meer van
  deze zaken en ook van de koop hebben geweten dan de korpsbeheerders
  in de IRT-zaak? Althans, we hebben er een hier gehad en hij wist
  niet van veel.
  De heer Koers:
  Hier is heel bewust gekozen door de toenmalige hoofdofficier
  van Zwolle om dit in de driehoek te bespreken.
  De voorzitter:
  De laatste vraag van mijn kant. Meneer Koers, gaat door deze
  grote onderzoeken in feite niet te veel aandacht naar het
  bestrijden van drugscriminaliteit en u duidelijk te weinig
  capaciteit overhoudt voor fraude, milieu in de zin van schoon
  water?
  De heer Koers:
  Dat gevaar loop je wel. Wat goed is bij de selectie van
  onderzoeken… is het goed voor de kernteams zeker wat Noord-Oost
  Nederland betreft… is dat wordt geprobeerd om op basis van de
  informatie uit de negen politieregio’s… dat zijn zes
  arrondissementen… als er een nieuw onderzoek gekozen moet worden,
  is er een selectiecommissie van een hoofdofficier, een burgemeester
  en een politiechef die aangeven wat anderen voorgeselecteerd
  hebben, die een keuze maakt welk onderzoek wordt gepakt. Dat is
  niet per definitie een drugsonderzoek. Het vervelende is wel, dat
  je nogal wat onderzoeken… althans drugscriminaliteit of
  drugsgerelateerde criminaliteit tegenkomt en dat – dat heb ik de
  vorige keer ook gezegd – de klassieke informatievergaring bij de
  politie gericht is op klassieke delicten, zoals ook
  drugscriminaliteit. U noemde daarnet fraude. Met name als je kijkt
  naar EEG-fraude zijn er weinig signalen beschikbaar die binnenkomen
  bij de politie, dat dit soort delicten gepleegd wordt, terwijl wij
  allemaal weten dat ze gepleegd worden. Het kiezen is in die zin ook
  wat… op basis van gebrekkig materiaal. Maar er wordt niet per
  definitie voor drugs gekozen.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraag over de infiltratie. Met name is gesproken
  over de zorgvuldige afwegingen die zijn gemaakt. De vraag is in
  hoeverre dat uitgelokt werd of niet. Dat komt steeds terug en ik
  wil daar wat meer zicht op krijgen. U had te maken met een grote,
  goed georganiseerde club criminelen die in drugs handelde. Is de
  stelling gerechtvaardigd, omdat het zo’n organisatie betreft die in
  drugshandel zit, dat je niet kan uitlokken? Is de beeldspraak
  gerechtvaardigd, dat je een bakker niet kan uitlokken tot het
  bakken van brood? Is dat een overweging bij u geweest in dit geval
  voor infiltratie?
  De heer Koers:
  Absoluut niet. Hier is heel direct gezegd: je mag op geen
  enkele manier de individuele mensen die je ontmoet, uitlokken. Dat
  is naar mijn oordeel ook niet gebeurd. Omdat die aanname gedaan is
  – dat heeft u ook kunnen lezen – heeft het zeker een jaar of
  anderhalf jaar geduurd, voordat enige reactie van de andere kant
  kwam. Daar is gewoon op gewacht.
  De heer Rouvoet:
  Voor u is uitlokking gekoppeld aan een concreet traject?
  De heer Koers:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Meneer Koers, ook Turkije heeft meegedaan aan dit onderzoek.
  Werden van Turkse kant ook politie-infiltranten ingezet?
  De heer Koers:
  Nee.
  De voorzitter:
  Meneer Koers, ik dank u wel! Sluiting 13.40 uur


  Inhoudsopgave en zoeken