• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J.M. Jansen

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 58

  16 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 16 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  J.M. Jansen
  Aanvang 16.15 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is thans het verhoor van de heer J.M. Jansen,
  geboren 19 december 1946 te ‘s-Hertogenbosch. Mijnheer Jansen, wilt
  u opstaan voor het afleggen van de belofte? De door u af te leggen
  belofte luidt: Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen.
  De heer Jansen:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Jansen. U bent hoofdofficier in Den Bosch, tevens
  voorzitter van de zogenaamde Centrale toetsingscommissie (CTC),
  ingesteld door de procureurs-generaal na de debatten in de Kamer
  naar aanleiding van het opheffen van het IRT. Wij willen nu in de
  eerste plaats met u spreken over uw rol als voorzitter van de CTC.
  Hoe wordt men voorzitter van die commissie?
  De heer Jansen:
  Ik ben voor die functie gevraagd door de
  PG-portefeuillehouders-zware georganiseerde criminaliteit. Dat vond
  plaats na de debatten en de besprekingen die ertoe hebben geleid
  dat de vergadering van procureurs-generaal besloot dat dat najaar
  de CTC met spoed in het leven zou worden geroepen.
  De voorzitter:
  Wij hebben hier met de heer Van Randwijck gesproken aan de hand
  van de vraag of er inhoudelijk is gesproken over de nasleep van de
  IRT, de methoden die daarbij aan de orde waren en de gevolgen
  daarvan. Heeft u met de PG-vergadering inhoudelijk over het werk
  van de CTC gesproken?
  De heer Jansen:
  In diverse vergaderingen van de PG’s zijn de contouren
  geschetst voor die commissie. De basis ervoor was een deelrapport
  van de werkgroep-De Wit die hier al enige malen aan de orde is
  geweest. Met mij is naar aanleiding van de PG-vergadering gesproken
  waarbij mij werd gevraagd, een aantal punten op een rij te zetten
  en met voorstellen te komen waaruit zou blijken hoe ik het
  feitelijk zou gaan doen.
  De voorzitter:
  Om even de puntjes op de i te zetten: welke punten zijn als het
  belangrijkst in de PG-vergadering besproken?
  De heer Jansen:
  Met name is de vraag aan de orde geweest welke zaken de CTC zou
  moeten gaan bekijken. Dat zijn in het algemeen – ik verwijs naar
  het instellingsbesluit – de infiltratietrajecten. Mij is niet
  vooraf inhoudelijk gevraagd: wat vindt u nou van allerlei zaken die
  er spelen?
  De voorzitter:
  Uit het instellingsbesluit blijkt dat, met een paar kleine
  aanpassingen, de tekst van de commissie-De Wit is overgenomen.
  De heer Jansen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Dat heeft bij ons geleid tot de vraag of er nog “zwaar”
  inhoudelijk over is gesproken.
  De heer Jansen:
  Neen. Ik heb mij inderdaad gebaseerd op de punten die ook in
  het rapport-De Wit zijn vermeld. Daar heb ik nog een of twee punten
  aan toegevoegd en vervolgens heb ik het geheel voorgelegd aan de
  vergadering van PG’s en daarmee is men akkoord gegaan.
  De voorzitter:
  Heeft de heer Gonsalves nog met u persoonlijk gesproken?
  De heer Jansen:
  Enige malen is er gesproken, niet erg inhoudelijk maar meer
  over de vraag: wil je dat doen, wil je dat voorzitterschap op je
  nemen, wat is je visie op de samenstelling van de commissie?
  De voorzitter:
  Heeft u die club samengesteld?
  De heer Jansen:
  In belangrijke mate heb ik zelf voorgesteld wie in de commissie
  zouden moeten komen.
  De voorzitter:
  Waardoor werd uw keuze bepaald?
  De heer Jansen:
  Voor mij ging het enerzijds om de deskundigheid die ik in de
  commissie wilde hebben en anderzijds om deskundigheid in voldoende
  diversiteit. Daarnaast heb ik gestreefd naar een club waarvan ik
  mocht verwachten dat er goed mee samen te werken zou zijn.
  De voorzitter:
  Zijn de verschillende standpunten van het OM, waar het gaat om
  de zogenaamde “rekkelijken” en “preciezen”, daarin
  vertegenwoordigd?
  De heer Jansen:
  Ik kan niet zeggen dat er in de commissie een verschil bestaat
  tussen partijen. Ik geloof dat alle standpunten daarin op voldoende
  wijze zijn vertegenwoordigd en ook bij alle leden van de commissie
  bekend zijn.
  De voorzitter:
  Ook politie-ambtenaren zijn lid van die commissie.
  De heer Jansen:
  Ze zijn adviserend lid.
  De voorzitter:
  Hebben ze in de praktijk niet in feite hetzelfde te zeggen? Is
  er al eens gestemd?
  De heer Jansen:
  Er is nog nooit gestemd. Het grote belang van de adviserende
  leden, de politiemensen, is dat ze op grond van de praktijk
  adviezen kunnen geven die van belang zijn voor de werkbaarheid van
  bepaalde trajecten. Die adviezen zijn ook van belang waar het gaat
  om risico’s die aan trajecten zijn verbonden, risico’s die wellicht
  ook door degenen die de commissie advies vragen, onvoldoende zijn
  doordacht of ingezien. Daaraan hechten wij veel waarde. Ook uit de
  praktijk van de commissie blijkt dat dit een zeer belangrijke
  bijdrage is.
  De heer Vos:
  Wat is de strekking van de CTC? Moeten wij de commissie, om in
  medische termen te spreken, zien als een noodverband of als een
  intercollegiaal drukverband, om de zaken in de hand te houden?
  De heer Jansen:
  Het moment van de instelling kan natuurlijk niet los worden
  gezien van een aantal in 1994 gevoerde discussies die publicitair
  de gemoederen nogal bezig hebben gehouden. De commissie-De Wit
  dacht echter al langer aan een centraal lichaam. De druk van de
  omstandigheden heeft ertoe geleid dat dit centraal lichaam uit haar
  rapport naar voren is gehaald en in een deelrapport eerder dan het
  eindrapport aan de orde werd gesteld. De CTC is voorts primair
  bedoeld als een intercollegiale toetsing. OM’ers, hoofdofficieren
  die met bepaalde trajecten aan de gang willen, leggen een en ander
  voor aan een bepaalde commissie die inderdaad uit OM’ers bestaat en
  die diepgrondig naar die zaken kijken.
  De heer Vos:
  Kunt u in het kort aangeven hoe de werkwijze van de CTC is? Hoe
  komen aanvragen bij u en hoe worden ze verder intern
  afgehandeld?
  De heer Jansen:
  Aanvragen komen binnen bij de secretaris. Het gaat om een
  meldingsformulier dat wij in de loop van de tijd hebben ontwikkeld
  en nader hebben gepreciseerd. De stukken worden niet onder de leden
  verspreid omdat het vrijwel altijd gaat om informatie die zulke
  grote veiligheidsrisico’s met zich brengt dat stukken niet door het
  land kunnen worden verzonden. De werkwijze, zoals die zich heeft
  ontwikkeld, houdt in dat op de zittingsdag de commissie de ochtend
  benut om de stukken te lezen die dan door de secretaris worden
  rondgedeeld. In de loop van die ochtend vindt er per zaak een
  bespreking plaats. Het is de taak van de voorzitter om zich voor te
  bereiden op het gesprek van die middag. Dan komen mensen uit de
  praktijk om hun zaak te presenteren en toe te lichten en om vragen
  te beantwoorden. Het is de bedoeling – en zo loopt het ook – dat de
  voorzitter aan het einde van de ochtend per zaak een aantal vragen
  formuleert die in elk geval zullen worden voorgelegd aan de mensen
  die later komen.
  De heer Vos:
  Als het zo snel gaat, terwijl het vaak zo gecompliceerd is,
  beschikt u dan wel over voldoende informatie om een oordeel te
  kunnen vellen?
  De heer Jansen:
  In de loop van ons bestaan – dat is nog niet zo lang – hebben
  wij aanvankelijk wellicht wat te weinig informatie gevraagd maar al
  snel hebben wij de behoefte gevoeld om veel preciezer allerlei
  informatie te krijgen over de trajecten. Dat heeft ook geleid tot
  de al aangegeven splitsing op de zittingsdag: de ochtend wordt
  benut voor het bestuderen van stukken en het formuleren van de
  vragen terwijl de middag wordt benut voor de presentatie, de
  toelichting en het beantwoorden van de vragen.
  De heer Vos:
  Welke criteria legt u aan? Er is geen wettelijke basis en dus
  moeten die criteria ergens vandaag worden gehaald. Waaraan ontleent
  u uw criteria?
  De heer Jansen:
  U bedoelt toetsingscriteria?
  De heer Vos:
  Ja.
  De heer Jansen:
  Voor een aantal zaken zijn er geen wettelijke regelingen. Wel
  zijn er zaken zoals infiltratie, waarvoor er een richtlijn bestaat.
  Die richtlijn geeft een aantal criteria aan. Dat zijn ook de
  criteria die in de rechtspraak hun weg hebben gevonden. Ik noem de
  uitgangspunten van proportionaliteit en subsidiariteit. Is wat je
  wil in verhouding met de zaak? Kan het beoogde resultaat niet met
  andere, minder vrstrekkende middelen worden bereikt? Erg belangrijk
  is ook het principe dat voorkomen wordt dat men in
  uitlokkingssituaties terechtkomt. Dit criterium gaat ook wel door
  voor het “Tallon-criterium”, genoemd naar een zaak die door de Hoge
  Raad is behandeld. Men mag de verdachte niet brengen tot
  handelingen die hij niet uit zichzelf zou willen plegen. Voorts
  kijken wij ook naar de behoorlijkheid en de controleerbaarheid van
  het traject, de regie die wordt gevoerd en de risico’s die men een
  infiltrant laat lopen. Daarbij kan het gaan om zijn veiligheid maar
  ook om de vraag of niet te gemakkelijk tegen een infiltrant is
  gezegd: je gaat wel onder onze regie strafbare feiten plegen maar
  maak je geen zorgen want we houden je straks wel buiten de zaak.
  Dat wordt soms wat t gemakkelijk gezegd en het is onze taak om te
  toetsen of dit inderdaad zonder kleerscheuren kan. Een ander punt
  waaraan wij absoluut stringent toetsen, is de kwestie van de
  verdiensten van de infiltrant. Daarin zijn wij zeer rigoureus. Wij
  vinden het niet acceptabel dat een infiltrant criminele verdiensten
  uit zijn activiteiten krijgt. Het is een duidelijke eis onzerzijds
  dat dit niet gebeurt en dat er wordt gezorgd voor een passende
  beloning in het kader van de tipgeldregeling. Met betrekking tot
  het maken van afspraken met infiltranten hameren wij op het
  vastleggen van die afspraken. Daar gaan wij vrij ver mee. Wij
  verlangen ook wel dat die afspraken niet alleen schriftelijk worden
  vastgelegd maar ook worden getoond aan de CTC.
  De heer Vos:
  Als ik het goed begrijp, zijn er toch nog enkele tekortkomingen
  met betrekking tot de criteria. Immers, u geeft aan dat de
  commissie op het punt van de criminele winsten een eigen standpunt
  inneemt aangezien daarvoor geen aanknopingspunten te vinden zijn.
  Hoe ziet u dit in de praktijk? Heeft de CTC het voornemen om
  hiervoor zlf nieuwe criteria te formuleren of functioneert zij als
  signaaladres in het traject naar het ministerie?
  De heer Jansen:
  Een aantal punten die ik zojuist in mijn opsomming noemde,
  hebben zich in de loop van ons bezig zijn wat nader
  geconcretiseerd. Wij dragen die criteria natuurlijk ook uit. Het OM
  weet welke criteria wij aanleggen. Dat is een vrij OM-interne
  aangelegenheid, maar je zou kunnen zeggen: de discussie kan zich
  uitkristalliseren – dan kijk ik uiteraard ook naar de activiteiten
  van uw parlementaire enqutecommissie – en er kan meer wettelijke
  regelgeving komen, waarin criteria nader worden afgebakend. Het kan
  ook zijn dat de richting wordt gekozen van nadere richtlijnen. Ik
  denk dat het voor de hand ligt dat onze commissie zal worden
  gevraagd om daarin te adviseren.
  De heer Vos:
  U zegt dat het OM op de hoogte komt van de criteria die u
  hanteert, maar het zijn toch individuele officieren die via hun
  hoofdofficier de aanvraag indienen? Het blijft toch binnen het
  circuit CTC en officier die de aanvraag indient? Hoe verspreiden
  zich dan de criteria die u hanteert?
  De heer Jansen:
  U zegt “de individuele officier”. Een belangrijk punt is dat
  het altijd moet lopen via de hoofdofficier. Dat zijn er 20 in het
  land, dus dat is een veel beperktere kring, waarin men bovendien
  met enige regelmaat elkaar treft en waarin er alle mogelijkheid is
  tot het uitwisselen en uitdragen van standpunten van zo’n Centrale
  toetsingscommissie.
  De heer Vos:
  Voor u geldt dan de gedachte: hoort, zegt het voort? Als men uw
  oordeel heeft, dan mag het een bredere verspreiding krijgen?
  De heer Jansen:
  Ja. Daar komt bij dat wij ieder kwartaal een kwartaalrapport
  maken, waarin wij verslag doen van onze werkzaamheden en ook van
  ons voortschrijdend inzicht, als ik het zo mag noemen. Dat rapport
  gaat naar de vergadering van procureurs-generaal en uiteraard vindt
  het ook verder zijn weg binnen het OM.
  De heer De Graaf:
  Bent u niet eigenlijk bezig te doen datgene wat een
  hoofdofficier moet doen? Is het feit dat u bestaat niet eigenlijk
  een testament van armoede voor de hoofdofficieren?
  De heer Jansen:
  Ik vind dat toch een wat zware uitdrukking: testament van
  armoede. U vindt u op mijn weg als het erom gaat: is het niet een
  terrein waarin je zoveel mogelijk centraal en uniform afspraken
  moet maken? Ik vind dat zo’n toetsingscommissie daarin een
  belangrijke rol kan vervullen. De verantwoordelijkheid blijft
  uiteindelijk in de lijn bij de hoofdofficier, maar die zal toch ter
  dege rekening houden met de adviezen van de commissie.
  De heer De Graaf:
  Maar het is toch in wezen een interne – “rechtspraak” is een
  groot woord – toetsing die weliswaar in adviserende zin is, maar
  die wordt opgevat als formeel besluit waaraan iedereen zich moet
  houden?
  De heer Jansen:
  Ja, maar mijn ervaring is dat het een uitermate belangrijk
  instrument is. Nog even terug naar het feit: het loopt via de
  hoofdofficieren. Onze ervaring is dat het ook een heel zuiverende
  werking heeft in de praktijk van de bijzondere
  opsporingsmethoden.
  De voorzitter:
  Want je moet het nu wel aan je hoofdofficier vertellen?
  De heer Jansen:
  Je moet ermee naar je hoofdofficier en er vindt een discussie
  plaats binnen het parket tussen de behandelend officier, de
  parketleiding en in veel gevallen ook de leiding van het
  politieteam. Ik heb de overtuiging dat het zal leiden tot het in de
  kiem smoren van een aantal plannen die men maakt, omdat men weet:
  wij moeten straks met ons verhaal naar de toetsingscommissie en het
  is eigenlijk niet zo’n sterk verhaal.
  De heer De Graaf:
  Dat is precies wat ik bedoel. Als het niet zo’n heel sterk
  verhaal is, dan dient de hoofdofficier toch te zeggen: het gaat
  niet door?
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Daar hoeft hij toch niet eerst u voor nodig te hebben?
  De heer Jansen:
  Neen, maar het feit dat de hoofdofficier verplicht is om met
  zijn traject naar de toetsingscommissie te gaan – ik denk dat het
  toch een duidelijk punt is – geeft een heel duidelijke drempel in
  het op locatie beslissen: wat gaan wij doen?
  De heer Vos:
  U spreekt over het advies dat aan de hoofdofficier wordt
  gegeven. Ik kan mij voorstellen dat uw advies wel eens afwijkt van
  wat de hoofdofficier verstandig vindt. Hoe waarborgt u dat de
  hoofdofficier zich houdt aan het advies dat u heeft gegeven?
  De heer Jansen:
  De afspraak is – dat is ook in het instellingsbesluit
  vastgelegd – dat, als de hoofdofficier het niet eens is met het
  advies van de toetsingscommissie, er een soort beroepsmogelijkheid
  is bij de PG-portefeuillehouder zware criminaliteit. Dat beroep is
  nmaal ingesteld. Als het beroep er niet komt, dan neem ik aan dat
  de betreffende hoofdofficier het met onze visie eens is en uit de
  voeten kan met de voorwaarden die wij stellen.
  De heer Vos:
  Maar zeker weten doet u het niet?
  De heer Jansen:
  Ik heb geen enkel signaal dat op het tegendeel wijst, dat men
  zegt: wij moeten voor de vorm even naar die commissie, maar wij
  doen natuurlijk toch wat wij zelf willen. Ik bespeur wat dat
  betreft toch een groeiend gezag van de toetsingscommissie binnen
  het OM.
  De voorzitter:
  Geen enkel bewijs; is dat niet wat veel gezegd? Wij komen
  straks nog over een paar casussen te spreken, maar er zijn toch
  gevallen waarbij u zegt: wij stellen voorwaarden. Aan die
  voorwaarden wordt niet voldaan en dan wordt u er achteraf mee
  geconfronteerd dat het niet is gebeurd.
  De heer Jansen:
  Ja, u doelt waarschijnlijk op een bepaalde casus…
  De voorzitter:
  Wij komen er straks wel over te spreken. Het komt toch een paar
  keer voor.
  De heer Jansen:
  Er zijn wat strubbelingen geweest die zich vooral aan het begin
  van onze activiteiten hebben voorgedaan en die, denk ik, ook te
  maken hebben met het nog uit de startblokken komen van de commissie
  en het groeien naar een heldere werkwijze.
  De heer Vos:
  U heeft het over een groeiend gezag. Anticipeert u dan ook
  welke officieren ter zitting, wanneer zij geconfronteerd worden met
  allerlei mogelijke verweren van advocaten, zullen zeggen: ja, maar
  het is goedgekeurd van de zijde van de CTC, het heeft het stempel
  van de CTC, dus niet meer zeuren?
  De heer Jansen:
  Dat heeft zich bij mijn weten in de praktijk nog niet
  voorgedaan.
  De heer Vos:
  Maar dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren?
  De heer Jansen:
  Wij hebben er ook binnen onze commissie wel eens over
  gesproken. Het zou kunnen zijn dat, als in een bepaald traject aan
  de orde komt dat er getoetst is en goed is bevonden door de
  toetsingscommissie, de verdediging zegt: laat die voorzitter hier
  maar eens komen als getuige. Dat zou kunnen. Ik zit er niet om te
  springen, moet ik u eerlijk zeggen.
  De heer Vos:
  Is er wel eens een knelpunt geweest in die zin dat het oordeel
  van de CTC afweek van wat een rechtbank heeft gezegd? Heeft de
  rechtbank wel eens het advies van de CTC uiteindelijk niet gevolgd,
  omdat een verweer is opgeworpen?
  De heer Jansen:
  Er zijn mij geen gevallen van bekend.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Ik wil nog even iets vragen over de hoofdofficier.
  Stel nu dat een hoofdofficier het advies van de toetsingscommissie
  naast zich neerlegt. Zijn er afspraken over wat er dan zou moeten
  gebeuren?
  De heer Jansen:
  Behalve dat er een beroepsmogelijkheid is geregeld, zijn er
  geen afspraken over. Maar ik stel mij voor dat de
  procureur-generaal portefeuillehouder de kwestie dan aanbrengt in
  het college van procureurs-generaal. Ik zou mij kunnen voorstellen
  dat er een aanwijzing komt, als de zaak op de spits wordt
  gedreven.
  De heer Koekkoek:
  Dat is dan de manier?
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer Vos:
  De CTC hanteert het onderscheid tussen zaken die moeten worden
  geregistreerd, die gemeld worden en zaken die ter controle getoetst
  worden. Kunt u in het kort dat onderscheid aangeven?
  De heer Jansen:
  Ik zal proberen dat kort te doen. Toetsingszaken zijn zaken
  waar je echt inhoudelijk in moet toetsen.
  De heer Vos:
  Welke methoden zijn dat?
  De heer Jansen:
  Dat zijn over het algemeen de infiltratietrajecten. Dan heb je
  verder dat in de sfeer van de bijzondere opsporingsmethoden wordt
  gewerkt met een groot aantal technische middelen, zoals peilzenders
  en videocamera’s. Wij hebben het fenomeen van de inkijkoperatie.
  Dat zijn zaken waarvan wij eigenlijk redeneren: er is een zekere
  mate van communis opinio over het gebruik. Wij willen het wel
  weten. Wij vinden ook dat het belangrijk is dat ze ter registratie
  worden gemeld, zodat wij actief kunnen worden op het moment dat wij
  zeggen: wat is er met dit registratiemiddel aan de hand, want het
  lijkt de pan uit te rijzen of wat dan ook. Het zijn zaken waarvan
  wij over het algemeen zeggen: het is goed te weten dat het gebeurt,
  maar voorlopig vinden wij dat wij daar niet verder mee moeten
  gaan.
  De heer Vos:
  Bent u voor de toekomst van plan ook de technische zaken of de
  zaken waarin technische methoden worden gehanteerd te beoordelen?
  Ik kan mij voorstellen dat er wel eens een zeer gevoelige
  problematiek mee geraakt wordt.
  De heer Jansen:
  Als je filosofeert en nadenkt over de vraag wat er in de
  toekomst aan regelgeving zou moeten komen, dan zou ik mij best
  kunnen voorstellen dat je, om een vergelijking te maken met de
  CID-regeling, ook een observatieregeling tot stand brengt waarin je
  een aantal grenzen voor observatie aangeeft, waarin je ook probeert
  aan te geven naar de stand van de techniek van dat moment met welke
  technische mogelijkheden je wel en met welke je niet mag opereren.
  Ik bedoel te zeggen: als het door regelgeving op bepaalde punten
  duidelijker wordt en als wordt vastgelegd wat wel en wat niet kan,
  dan is er natuurlijk helemaal geen behoefte meer aan dat een
  toetsingscommissie al die specifieke zaken gaat toetsen.
  De heer Vos:
  Heeft dat onderscheid in de praktijk gewerkt? Is het voor
  iedereen duidelijk wat u bedoelt met de toetsingszaken en de
  registratiezaken?
  De heer Jansen:
  Wij merken soms dat het nog niet helemaal duidelijk was in de
  praktijk.
  De heer Vos:
  Geeft u eens een voorbeeld?
  De heer Jansen:
  Een begrip dat meerdere ladingen dekt, is het begrip “scannen”.
  Je kunt scannen voor plaatsbepaling, maar je kunt ook scannen in de
  zin van het verkrijgen van wat anderen zeggen.
  De voorzitter:
  Het verkrijgen van wat anderen zeggen? “Afluisteren” heet dat
  toch gewoon?
  De heer Jansen:
  Scannen is dus een plaatsbepalingsmethode, maar het is ook een
  afluistermethode. Voor het ene zul je de machtiging nodig hebben
  van de rechter-commissaris en het andere past meer in de technische
  middelen…
  De voorzitter:
  Maar afluisteren mag toch niet?
  De heer Jansen:
  Afluisteren met een machtiging van de rechter-commissaris
  mag.
  De voorzitter:
  Afluisteren? Waar staat dat dan?
  De heer Jansen:
  Ik bedoel tappen.
  De voorzitter:
  Telefoontappen.
  De heer Vos:
  Is het inmiddels voorgekomen dat zaken die ter toetsing hadden
  moeten worden voorgelegd in feite ter registratie zijn voorgelegd?
  Zoekt men escapes?
  De heer Jansen:
  Men zoekt geen escapes. Het is wel eens gebeurd, ook in dat
  zoeken naar de juiste definiring, dat een zaak ter toetsing werd
  aangemeld en dat wij tot de conclusie kwamen: wij hoeven hier
  eigenlijk alleen te registreren.
  De heer Vos:
  Kunt u daar een voorbeeld van geven?
  De heer Jansen:
  Een concreet voorbeeld schiet mij niet direct te binnen, maar
  ik zou mij kunnen voorstellen dat een reguliere pseudo-koop ter
  toetsing wordt gemeld en dat wij zouden zeggen: ingevolge onze
  afspraken kan hier worden volstaan met registratie. Ik zou aan dit
  punt nog iets willen toevoegen. Wij merken dat het ook een
  belangrijke functie van de toetsingscommissie is om het OM van
  advies te dienen. Er zijn vragen in de praktijk, misschien ook
  vragen waarbij wat onduidelijkheid is door een veelheid aan
  begrippen. Ik maak als voorzitter mee – mijn plaatsvervanger
  Holthuis en ook het secretariaat maken dat mee – dat er veelvuldig
  wordt gebeld: wij zitten met iets, wat moeten wij daarmee, is het
  registratie, geef ons advies. Ik vind dat een heel belangrijke
  functie van de toetsingscommissie.
  De heer Vos:
  Waar zit men met name mee? Is er een trend waarneembaar?
  De heer Jansen:
  Een echte trend zou ik het niet willen noemen. Het kan echt van
  alles zijn. Het is gewoon vragen naar een
  begripsomschrijving…
  De heer Vos:
  Kunt u iets concreter zijn?
  De heer Jansen:
  Er is wel eens buiten de toetsing om aan ons gevraagd: kun je
  meedenken over een traject; wij willen eigenlijk met een bepaald
  traject naar jullie toe, maar wij vragen ons af of wij bijvoorbeeld
  over de afscherming van de infiltrant voldoende hebben nagedacht.
  Het is een soort toetsing vooraf, zou je kunnen zeggen.
  De heer Vos:
  Ik kan mij voorstellen dat u juist op dit moment met name
  benaderd zult worden met vragen over gecontroleerd af- of
  doorleveren. Is dat in de praktijk het geval?
  De heer Jansen:
  De afgelopen weken heeft de gecontroleerde doorlevering in de
  verhoren van uw commissie natuurlijk een enorme aandacht gehad,
  maar dat spitst zich ook toe op bepaalde zaken. Ik moet u zeggen
  dat het doorleveren, in ieder geval sinds het bestaan van onze
  commissie, een zeer weinig voorkomende methodiek is.
  De voorzitter:
  Het is toch voorgekomen?
  De heer Jansen:
  Het is voorgekomen.
  De voorzitter:
  Ja zeker.
  De heer Vos:
  Heeft u daarover al een eigen standpunt geformuleerd?
  De heer Jansen:
  Wij hebben er uiteraard in plenaire vergaderingen regelmatig
  over gesproken. Wij vinden dat wij wat betreft het gecontroleerd
  doorleveren uiterst beperkend moeten zijn, in de zin van: neen,
  tenzij. Wij vinden het heel wat dat met de medewerking van de
  overheid drugs, softdrugs en harddrugs, op de markt komen. Wij
  moeten daarmee dus uiterst zorgvuldig zijn. Er moet zich wel een
  zeer bijzondere situatie voordoen, willen wij dat onder de regie
  van het OM laten plaatsvinden.
  De heer Rabbae:
  Neen, tenzij… wat?
  De heer Jansen:
  In principe geen gecontroleerde doorlevering tenzij er
  bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat dit, onder
  strakke voorwaarden, wl wordt gedaan.
  De heer Vos:
  Is dit conform het standpunt dat de PG’s de minister hebben
  geadviseerd?
  De heer Jansen:
  Dat benadert inderdaad het standpunt zoals het is neergelegd in
  de brief van 15 juni. Het bestaan van die brief is u bekend,
  evenals de voorgeschiedenis, zo neem ik aan. In die brief is dat
  strikte beleid op een vrij goede manier verwoord. De CTC heeft
  daarin geadviseerd.
  De heer Vos:
  Het “benadert” het standpunt, zo zegt u. Dat is een beschaafde
  uitdrukking, maar waar wringt het nog?
  De heer Jansen:
  Het komt vrijwel overeen.
  De heer Koekkoek:
  Is de minister terughoudender dan de CTC?
  De heer Jansen:
  De minister is het eens met het beleid, zoals het is
  geformuleerd in de brief van 15 juni. Dat betekent dat op dat punt
  ten aanzien waarvan ik het woord “benaderen” heb gebruikt… In de
  brief van 15 juni is in hoofdlijnen ook de visie van de CTC
  neergelegd. Dat is het beleid dat door de minister wordt
  onderschreven.
  De voorzitter:
  Wij komen hierop nog terug als wij spreken over het
  infiltratietraject dat door de minister is afgekeurd.
  De heer Vos:
  Ik kom even terug op het feit dat de CTC zich als taak heeft
  gesteld om alle zaken die vr 1 januari 1995 dienden, nog onder de
  loep te nemen. Wat is daarvan de achtergrond? Als bepaalde methoden
  zijn gehanteerd, kan dat toch niet meer worden hersteld? Gaat het
  hier om de gedachte “puinruimen”?
  De heer Jansen:
  De gedachte hierachter was dat je met het werk van de CTC niet
  ineens, op 1 januari 1995, kunt beginnen. Je weet dat een aantal
  trajecten loopt, k trajecten met de inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden. Al direct is uit de gesprekken naar voren
  gekomen dat een overgangsregeling moet worden gecreerd. Wij vinden
  dat wij ook moeten kijken naar datgene wat valt onder de regeling
  vanaf 1 januari en wat nog niet onherroepelijk is afgedaan. U geeft
  aan dat er niet gerepareerd kan worden. Ik zou menen – dat kan in
  uiterste consequentie het gevolg zijn van de doorlichtingsactie –
  dat gesteld zou kunnen worden: hier is een traject begonnen dat
  volstrekt moet worden afgekeurd. In uiterste consequentie zou dan
  het OM verder van de zaak kunnen afzien.
  De heer Vos:
  U heeft dit werk nu gedurende een ruim halfjaar gedaan. Kunt u
  een oordeel geven over de stand van zaken? Is het een warboel of is
  een en ander onder controle?
  De heer Jansen:
  Het is absoluut geen warboel. Mede door zaken die aan de orde
  zijn gekomen, gaat het om een materie die binnen het OM – mede door
  de regulering van de CTC – goed beheersbaar is geworden. Er wordt
  uiterst beheerst met de methoden omgegaan. Ik onderstreep nog eens
  dat infiltratie van alles kan zijn. Het kan gaan om de klassieke
  caf-infiltratie waarbij een politieman in een caf zijn oor te
  luisteren legt maar wel onder regie staat. Het kan ook gaan om
  gecontroleerde doorlevering van drugs. Dat zijn uitersten
  waarbinnen het middel “infiltratie” zich beweegt. Veel trajecten
  die bij de CTC ter toetsing worden aangemeld, zijn zeer beperkt,
  wat betreft complexiteit of vrstrekkendheid zeer bescheiden.
  De voorzitter:
  Dat is toch niet helemaal waar? U zegt dat de doorlichting geen
  warboel is…
  De heer Jansen:
  De heer Vos had het niet over…
  De voorzitter:
  Het ging toch over de doorlichting?
  De heer Vos:
  Ik had het niet over de doorlichting. Ik vraag mij af of het
  wat rustige oordeel van de heer Jansen over de lopende zaken wel in
  n lijn ligt met het krachtige standpunt dat hij in kwalitatieve zin
  inneemt met betrekking tot de doorlichting.
  De heer Jansen:
  Wij nemen voor de zaken die wij in het kader van de
  doorlichting hebben getoetst – een toetsing achteraf – geen
  afwijkend standpunt in. Wl staat vast dat achteraf toetsen moeilijk
  is. Je moet je verplaatsen in een situatie die niet meer bestaat.
  Het is ook niet helemaal eerlijk om bij toetsing achteraf alle
  maatstaven aan te leggen zoals die intussen zijn
  uitgekristalliseerd.
  De voorzitter:
  Waarom is dat niet eerlijk?
  De heer Jansen:
  Ik denk dat de discussies, gevoerd vanaf 1994 – toen kwam de
  discussie over de opsporingsmethoden breed los – hebben geleid tot
  voortschrijdend inzicht en tot andere visies op vereisten die aan
  infiltratiemethoden moeten worden gesteld.
  De heer Vos:
  Ik herinner eraan dat de PG’s maar liefst tot driemaal toe de
  officieren hebben gevraagd, aan te geven wat zich had voltrokken.
  Dat is toch geen uiting van zelfvertrouwen. Dat standpunt kunt u
  delen?
  De heer Jansen:
  Ja. Ik moet beamen dat er inderdaad een herhaalde oproep nodig
  is geweest om alles binnen te krijgen.
  De voorzitter:
  Maar wij weten toch helemaal niet of wij alles binnen hebben?
  Tot die conclusie bent u toch ook zelf gekomen binnen de CTC?
  De heer Jansen:
  Ik heb na de eerste binnenkomst inderdaad in de kring van de
  CTC uitgesproken dat ik niet de indruk had dat dat alles was. Als
  je daarna nog enige malen vraagt om stukken in te sturen en echt
  alles binnen te brengen, moet je mijns inziens ook zo nuchter zijn
  om op een bepaald moment te zeggen: nu sluiten wij deze operatie
  af.
  De voorzitter:
  Ja, maar die operatie wordt afgesloten op een moment waarop wij
  er nooit meer achter zullen komen wat er precies in de voorafgaande
  jaren is gebeurd. Dat is toch een feit?
  De heer Jansen:
  Je moet er een punt achter zetten en aan dat feit mag niet
  worden ontleend dat er nog allerlei zaken zouden zijn die
  niet…
  De voorzitter:
  Maar wij wten het niet. Dat is het probleem. Wij lopen tegen
  zaken op die niet in de doorlichtingsinventarisatie terug te vinden
  zijn. Wij weten het dus niet precies.
  De heer Jansen:
  Neen, er zijn inderdaad dingen…
  De voorzitter:
  Waarom zou iemand, die zich realiseert dat er sprake was van
  een grensverleggende methodiek, dat alsnog gaan aanmelden wanneer
  hij weet dat het resultaat daarvan kan zijn dat hij achteraf wordt
  getoetst? Daarmee zou hij onnodig extra risico’s kunnen lopen,
  bijvoorbeeld op een zitting.
  De heer Jansen:
  Dat risico loopt betrokkene natuurlijk ook wanneer hij de zaak
  net ter toetsing voorlegt.
  De voorzitter:
  Dat weet ik niet. Het feit dat hij, eventueel, die zaak ter
  toetsing heeft voorgelegd, wordt niet openbaar. U zet er toch geen
  stempel “openbaar” op?
  De heer Jansen:
  Neen, er staat geen stempel op “getoetst door de CTC”.
  De voorzitter:
  Ik keer terug naar de doorlichting. De PG’s hebben op 15 mei
  gesteld: wat er nog is van vroeger moet nu worden gemeld, anders
  zijn zaken niet ontvankelijk. Wat gebeurt er nu als ik niets heb
  gemeld maar gewoon doorga met mijn zaak? Dan is er toch niemand die
  dat merkt?
  De heer Jansen:
  Neen, maar als tijdens een zitting blijkt dat er sprake is
  geweest van een methode die had moeten worden gemeld – terwijl die
  methode willens en wetens net is gemeld – heeft die officier een
  groot probleem.
  De heer Vos:
  Niemand zal met betrekking tot een eigen zaak zeggen dat de
  ontvankelijkheid ter discussie staat. Dat is toch een heel irrele
  aanname?
  De heer Jansen:
  De ontvankelijkheid ter discussie…?
  De heer Vos:
  U zegt dat iemand in de problemen komt wanneer blijkt dat hij
  een methode heeft gehanteerd en wanneer dat tijdens een zitting
  naar voren komt. Daarmee komt de ontvankelijkheid ter discussie te
  staan. Dat zou je toch niet zelf aan de orde stellen?
  De heer Jansen:
  Stel dat in zo’n zaak dat traject bloot komt te liggen en de
  rechter daarover een vernietigend oordeel uitspreekt. Dan wordt de
  officier naar huis gestuurd met een vonnis van
  niet-ontvankelijkheid. Dat zijn toch ontwikkelingen die niet
  onopgemerkt blijven?
  De heer De Graaf:
  Dan heeft de officier een intern probleem.
  De heer Jansen:
  Ja, een groot intern probleem.
  De heer Koekkoek:
  U heeft gezegd dat de CTC uiterst terughoudend en beheerst
  optreedt. Toch heeft de minister in twee gevallen uw oordeel opzij
  gezet. Hoe verklaart u dit in algemene zin? Op concrete gevallen
  komen wij later terug.
  De heer Jansen:
  Er is n geval dat duidelijk naar voren komt. Of in het andere
  geval de minister iets heeft tegengehouden, is mij nog steeds niet
  duidelijk. In het geval waarin dat wl heel duidelijk speelde, is de
  desbetreffende doorlevering voorgelegd aan de minister van Justitie
  nadat in de lijn van het OM door hoofdofficier en PG was besloten
  dat het belangrijk en verstandig was om die kwestie aan de minister
  voor te leggen. Dat gebeurde in de week nadat de commotie over de
  RCID Kennemerland was losgebrand. Enerzijds kun je zeggen dat het
  jammer was dat de minister deze zaak, die zo goed in elkaar zat,
  tegenhield. Anderzijds gebiedt de nuchterheid te constateren dat,
  als je vindt dat een zaak de politieke verantwoordelijkheid van de
  minister kan raken en je de zaak daarom aan de minister voorlegt,
  die minister natuurlijk ook het recht heeft om “neen” te
  zeggen.
  De heer Vos:
  Maar is nu het bestaan van de CTC naar aanleiding hiervan ter
  discussie gesteld? De CTC is toch als het ware in haar hemd
  gezet?
  De heer Jansen:
  Dat vind ik wat zwaar uitgedrukt. Naar aanleiding van deze
  gebeurtenis is er wl een brief gegaan – een brief van mij,
  geschreven namens de CTC – naar het college van PG’s. Daarin heb ik
  gesteld dat ik, als dit het laatste woord is over doorlevering, wat
  dergelijke zaken betreft een probleem zie voor de CTC.
  De voorzitter:
  Het betrof een project in het zuiden des lands waarbij
  politie-infiltratie aan de orde was, mt het doorleveren van enkele
  duizenden kilo’s. Dat heeft u goedgekeurd. Daarbij heeft u toch
  niet gesteld dat men naar de minister moest gaan?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Neen, dat is gebeurd via de PG. Vervolgens wijst de minister
  het traject af. Echter, daarvr heeft de heer Zwanenburg, de
  secretaris van de CTC, in zijn functie als ambtenaar van Justitie,
  met alle parketten gebeld om te zeggen dat er helemaal niet meer
  doorgeleverd zou mogen worden. Dat was eind april/begin mei.
  De heer Jansen:
  Dat is mij niet bekend.
  De voorzitter:
  Door verschillende parketten is ons gemeld dat men werd gebeld
  door de heer Zwanenburg, met de mededeling: nu stoppen.
  De heer Jansen:
  Dat kan niet vr de uitspraak van de minister zijn geweest.
  De voorzitter:
  Wij dachten toch dat dit gebeurde voordat de minister ten
  aanzien van uw zaak een beslissing nam.
  De heer Jansen:
  Dat weet ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Voor alle duidelijkheid: het geval in het zuiden des lands viel
  voor u binnen die categorie “uiterst terughoudend, uiterst
  beheerst”?
  De heer Jansen:
  Zeker.
  De voorzitter:
  U was dus onaangenaam getroffen dat de minister deze beslissing
  nam?
  De heer Jansen:
  Daar was ik onaangenaam door getroffen.
  De voorzitter:
  En u schreef een brief op poten naar de PG’s?
  De heer Jansen:
  Op poten? Ik heb inderdaad duidelijk het standpunt en ook de
  vraag van de toetsingscommissie voorgelegd.
  De voorzitter:
  Daarop komt een briefwisseling tussen de PG’s en de minister,
  deels naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de CID
  Kennemerland, deels ingegeven door de weigering door de minister
  van het traject dat u had goedgekeurd. Dat is toch juist?
  De heer Jansen:
  … (knikt)
  De voorzitter:
  Dan gaat het toch verder dat, zo diplomatiek als u het nu
  uitlegt, u toen in feite bijna op het punt heeft gestaan om te
  zeggen: dan leggen wij er het bijltje maar bij neer?
  De heer Jansen:
  Dat was inderdaad even de stemming binnen de
  toetsingscommissie, maar ik heb daar toch opgeroepen tot enige
  nuchterheid en…
  De voorzitter:
  Verstand.
  De heer Jansen:
  Relativering.
  De heer Vos:
  Enige magistratelijkheid, bedoelt u?
  De heer Jansen:
  Het zijn vrijwel allemaal magistraten in de commissie. In ieder
  geval heb ik gezegd: ik zal de mening van de commissie duidelijk
  naar voren brengen, maar het laatste woord is hier natuurlijk nog
  niet over gezegd, want…
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u: het laatste woord is hier nog niet over
  gezegd?
  De heer Jansen:
  De procureurs-generaal hebben met regelmaat een
  overlegvergadering met de minister. Wij hebben erop aangedrongen
  dat de procureurs-generaal in de overlegvergadering met de minister
  wat het doorleveren betreft toch zouden proberen de deur weer op
  een kier te krijgen, als ik het zo mag zeggen.
  De voorzitter:
  En dat “de deur op een kier krijgen” is als het ware gelukt in
  de briefwisseling van 8 juni, 14 juni en 15 juni, waarbij het mij
  niet meer duidelijk is of de minister op 9 juni zegt wat er moet
  gebeuren of de PG’s op 15 juni. Daar zit ook een fijnzinnigheid in
  die ons nog niet helemaal duidelijk is. De minister zegt in feite
  op 9 juni dat dit standpunt meebrengt dat de gecontroleerde
  aflevering in stand kan blijven, maar dat er zodanige waarborgen
  dienen te zijn dat geen risico bestaat dat de politie deze partij
  uit het zicht verliest en daardoor niet tot inbeslagname kan
  overgaan en dat iedere andere situatie waarin onder toezicht of
  regie van de politie drugs in Nederland ter beschikking van
  criminelen worden gehouden onmiddellijk beindigd dient te worden,
  tenzij zeer bijzondere argumenten zijn aan te voeren om in het
  voorliggende geval anders te beslissen. Dan komen de PG’s; die
  rekken het volgens mij weer wat op. Zie ik het goed?
  De heer Jansen:
  Ik zie de brief van 15 juni…
  De voorzitter:
  …in het complete verlengde van de brief van 9 juni.
  De heer Jansen:
  Het is een uitwerking van het “neen, tenzij” van de
  minister.
  De voorzitter:
  Maar de brief van 15 juni geeft u toch weer een iets grotere
  rol? Daardoor wordt u in feite aan het werk gehouden, zal ik maar
  zeggen. Dan krijgt u toch weer het idee door de brief van 15 juni:
  de PG’s geven ons tenminste enige ruimte, want die spreken ook over
  de rol van de Centrale toetsingscommissie. Dat is toch
  correct?
  De heer Jansen:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  Op 16 juni heeft u een vergadering en op 13 juni ook nog. Dan
  vraagt u zich af: wat is onze positie nog als onze beslissingen
  kunnen worden doorbroken; waar blijft eigenlijk de strafrechtelijke
  verantwoordelijkheid, als men over ons heen gaat? Zo las ik
  het.
  De heer Jansen:
  Het zijn natuurlijk zaken die op een gegeven ogenblik in de
  beslotenheid van de vergadering misschien wat anders worden gezegd
  dan wanneer je ze in het parlement zou moeten uitleggen.
  De voorzitter:
  Maar u bent nu niet in het parlement.
  De heer Jansen:
  Jawel, maar dan komen wij toch weer terug bij de teleurstelling
  over de beslissing, de vraag van de CTC wat dan haar positie is en
  enige zorg over de vraag: gaat de minister zich niet te veel met de
  opsporing bemoeien?
  De voorzitter:
  Hoe los je dat op: uw verantwoordelijkheid en het feit dat de
  minister ook verantwoordelijk moet kunnen zijn? Zij moet toch
  uiteindelijk altijd over uw besluiten heen kunnen gaan? Of niet? Of
  zegt u: dat is niet zo?
  De heer Jansen:
  Dat is in ieder geval ook niet de visie van onze huidige
  minister op de uitleg van 5 RO, als ik het zo kort mag
  aanduiden.
  De voorzitter:
  Artikel 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie.
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer Vos:
  Ziet u voor de minister een taak in de lopende zaken of dient
  zij zich meer aan algemene beleidskaders te houden?
  De heer Jansen:
  Ik vind – dat is ook het standpunt van de minister; dat heeft
  zij nog niet zo lang geleden verwoord – dat haar taak vooral ligt
  bij algemene beleidskaders.
  De heer De Graaf:
  Maar de minister moet toch politieke verantwoordelijkheid
  kunnen dragen voor datgene wat door het OM wordt beslist, ook ten
  aanzien van dit soort methoden?
  De heer Jansen:
  Natuurlijk.
  De heer De Graaf:
  En als de minister daar geen politieke verantwoordelijkheid
  voor wil dragen, dan kunt u toch niet onaangenaam getroffen zijn,
  zoals u het net formuleerde? Dat hoort toch bij uw functie en de
  functie van de minister?
  De heer Jansen:
  Ik respecteer het feit dat de minister politiek
  verantwoordelijk is. Ik vind het de taak van het OM om met een goed
  gevoel naar zaken te kijken en duidelijk te hebben hoe zaken de
  politieke verantwoordelijkheid raken. Dan moet de minister zonder
  meer worden genformeerd. Dat is ook de gebruikelijke praktijk. Maar
  als aan de andere kant, zoals in het traject waarover het ging, op
  een uitermate zorgvuldige manier en zeer beheerst met een aantal
  voorwaarden een traject wordt uitgestippeld waarvan een politieteam
  zegt dat dit de manier is om nu eens eindelijk die ene organisatie
  aan te pakken – u zult zeggen: dat is dan jammer – dan is het
  jammer dat de minister daar vanuit haar politieke
  verantwoordelijkheid anders over denkt. Dan vind ik dat daar op
  zijn minst over moet worden gepraat.
  De voorzitter:
  Gepraat tussen wie en wie?
  De heer Jansen:
  Tussen het OM en de minister.
  De voorzitter:
  Dat is toch gebeurd, neem ik aan, in de persoon van de
  procureur-generaal Gonsalves?
  De heer Jansen:
  Ja, er is in ieder geval in de overlegvergadering van de
  ochtend van 15 juni uitgebreid over deze materie gesproken. Dat
  heeft geleid tot het formuleren van de brief van 15 juni.
  De voorzitter:
  In ieder geval wordt er nu veel inhoudelijker over gesproken in
  verhouding tot vroeger, dus dat is toch winst?
  De heer Jansen:
  Ja, ik vind ook dat wij hier heel goed uitgekomen zijn.
  De heer Koekkoek:
  U hebt op een gegeven moment de vraag gesteld: is infiltratie
  nog mogelijk? Was dat een retorische vraag?
  De heer Jansen:
  Tja, dat is een retorische vraag die u moet plaatsen in de
  stemming van dat moment. Als u dit zo leest in een verslag van een
  vergadering van de toetsingscommissie, dan zou u moeten proberen u
  een beetje te verplaatsen in het gevoel van dat moment. Daar past
  zo’n vraag in.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u een bevredigend antwoord gekregen op die vraag?
  De heer Jansen:
  Ik heb er een bevredigend antwoord op gekregen.
  De heer Koekkoek:
  Namelijk?
  De heer Jansen:
  Ik heb in die zin een antwoord dat ik bevredigend vind, dat
  ingevolge de brief van 15 juni er in ieder geval wat gecontroleerde
  doorlevering betreft mogelijkheden zijn, die passen bij de
  beheerstheid waarvan wij als commissie vinden dat die plaats moet
  hebben. In die brief is een soort dubbele check ingevoerd. Niet
  alleen de toetsingscommissie moet het traject goedkeuren, maar ook
  het college van procureurs-generaal moet daar nog naar kijken.
  De voorzitter:
  Geldt nu ook nog de procedure-afspraak van 9 juni, namelijk dat
  er twee havenofficieren moeten zijn? Dan komt er nog een douaneman
  aan te pas. Dan hebben de officieren van justitie Amsterdam,
  Rotterdam en Haarlem de opdracht gekregen, ervoor zorg te dragen
  dat de leiding van het rijksrechercheteam ook nog wordt
  genformeerd. Terugkoppeling met de CTC, geldt dat nou ook nog?
  De heer Jansen:
  Dat geldt ook nog, maar dat is eigenlijk een kwestie van
  uitvoering…
  De voorzitter:
  Dat is toch eigenlijk een heel erg broddelige toestand, als je
  drie brieven hebt die allemaal gelden?
  De heer Jansen:
  Het is niet zo dat er drie brieven gelden. Ik zie het zo dat de
  brief van 15 juni het beleid bepaalt inzake de gecontroleerde
  doorlevering. De afspraak is dat, als de doorlevering – er is hier
  ook veel over gesproken – aldus plaatsvindt dat er een container de
  haven binnenkomt, dan twee officieren, te weten de havenofficier en
  de zaaksofficier, daarvan op de hoogte moeten zijn.
  De voorzitter:
  Ik stel u die vraag, omdat zo de indruk wordt gewekt van extra
  procedures zonder dat er is nagedacht: is er een formulier voor, is
  er een stempel voor, hebben wij dat in de praktijk ook goed
  bekeken? Het lijkt erop dat door de politieke druk van het moment
  en omdat de minister in feite had gezegd “wij doen het helemaal
  niet meer” koortsachtig is gezocht naar iets wat in feite praktisch
  niet goed is uitgekristalliseerd.
  De heer Jansen:
  De afspraak van de havenofficier lag er al voordat de brief van
  15 juni kwam. Dat zie ik als een uitvoeringsafspraak.
  De voorzitter:
  Ja, maar dat was ook een antwoord op a. het begin van het
  rijksrecherche-onderzoek Kennemerland en b. het verschil van mening
  dat was ontstaan over uw traject.
  De heer Jansen:
  Nou, dat heeft niet zo heel direct met elkaar te maken.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Vos:
  Blijft het volgens u nog mogelijk voor de CTC om een oordeel te
  vellen over de doorlevering als de minister steeds wat de
  proportionaliteit en subsidiariteit betreft over de rug van de CTC
  meekijkt? Is het nu niet eigenlijk de minister die uitsluitend gaat
  besluiten over de vraag of er kan worden doorgeleverd?
  De heer Jansen:
  Dat vind ik niet.
  De heer Vos:
  Maar u zegt in volle overtuiging: het bewuste traject dat in
  het zuiden plaatsvond is gewikt en gewogen; dat was goed, maar toch
  is het afgeblazen. Dus in de CTC zijn de proportionaliteit en
  subsidiariteit naar uw oordeel zorgvuldig gewogen en om voor u
  onverklaarbare redenen wordt het teruggetrokken.
  De heer Jansen:
  Ja, maar de betreffende zaak heeft een heel duidelijke
  precedentwerking gehad. Die zaak is gelopen zoals die gelopen is en
  heeft geleid tot het beleid van 15 juni. Naar mijn overtuiging zou
  zo’n traject in het kader van het beleid van 15 juni wellicht wel
  met succes erdoor kunnen. Kijk, het heeft zich nog niet…
  De heer Vos:
  Betekent dat dan dat de CTC te weinig precies is geweest?
  De heer Jansen:
  Neen, dat betekent het niet. Ik heb u het tijdsgewricht
  geschetst waarin dit zo gelopen is. Naar mijn overtuiging heeft dat
  een belangrijke rol gespeeld. Toen leek het er even op dat
  doorleveren niet meer kon. Dan kijk je naar het beleid van 15 juni.
  Wij moeten zien hoe dat nu verder loopt, maar ik heb absoluut geen
  reden om aan te nemen dat de minister in alle gevallen over de
  schouder heen kijkend “stop” zal roepen.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraag over de correspondentie, omdat het toch
  niet helemaal helder is wie nu de lijnen trekt. U beschouwt die
  brief van 15 juni als de brief waarin het beleid definitief wordt
  vastgelegd, waarbij de brief van 9 juni van het departement nog
  gelding heeft wat de daar gemaakte afspraken betreft. Wat valt er
  nu op? Eerst komt er een brief van 9 juni van het ministerie. Dan
  komt er een overlegvergadering van de minister met de
  procureurs-generaal en wordt er over de doorlevering gesproken. Dat
  resulteert in de brief van 15 juni, die luidt als volgt: In
  aanvulling op de brief van 9 juni heeft het college van PG’s met
  betrekking tot de gecontroleerde doorleveringen tot de volgende
  procedure besloten. Waar leest u nu precies dat dit het beleid is
  dat op 14 juni tussen minister en college is afgesproken? Of is dat
  toch een actie van het college, dat naast de minister duidelijkheid
  gaat verschaffen? Wie hakt nu de knoop door?
  De heer Jansen:
  In de brief van 9 juni zegt de minister: gecontroleerde
  aflevering kan en gecontroleerde doorlevering kan niet, tenzij. In
  de brief van 15 juni wordt na overleg tussen het college van PG’s
  en de minister nader uitvoering gegeven aan het “neen, tenzij”. Het
  lijkt mij helder.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Jansen, is uw handicap niet dat de positie van de CTC
  eigenlijk onduidelijk is? U heeft het over adviezen, terwijl u
  graag uw adviezen als beslissingen of besluiten ziet. U geeft de
  zaak door aan het college van PG’s, terwijl een hoofdofficier in
  appel kan gaan bij datzelfde college. Als het ware speelt het
  college rechter in eigen zaken. De minister kan u terugfluiten.
  Kortom, er is eigenlijk geen zuivere lijn met elkaar afgesproken
  van het begin af aan. Vergis ik mij daarin?
  De heer Jansen:
  Het bij het beleid betrokken zijn van het college van PG’s
  geldt alleen voor de gevallen van gecontroleerde doorlevering. Wat
  dat betreft is in de brief van 15 juni de dubbele check geregeld
  die inhoudt…
  De heer Rabbae:
  Sorry, ik onderbreek u even. Ik ga niet terug naar de brieven.
  Mijn vraag is of er naar uw opvatting sprake is van een duidelijke
  lijn tussen al die geledingen. Of bent u aan het zoeken naar een
  positionering, met alle problemen van dien?
  De heer Jansen:
  Ook gelet op de wijze waarop de commissie werkt, vind ik dat er
  sprake is van voldoende duidelijkheid. Echter, natuurlijk is er
  niet de duidelijkheid die bijvoorbeeld een wettelijke regeling zou
  kunnen bieden. Daarin zou in een controletraject ten aanzien van
  opsporingsmethoden een bepaalde taak kunnen worden geregeld voor de
  CTC.
  De voorzitter:
  Wat houdt uw toestemming eigenlijk in? Mag men dan iets wat men
  vroeger niet mocht? Het mag toch altijd, of niet?
  De heer Jansen:
  Die toestemming speelt toch een belangrijke rol. Als “de lijn”
  het anders wil doen en zich niet bij de uitspraak van de CTC wil
  neerleggen, heeft “de lijn” een probleem.
  De voorzitter:
  Maar omdat niet openbaar duidelijk wordt gemaakt of die
  toestemming al dan niet is gegeven, rijst de vraag wat het
  juridische element van die toestemming is.
  De heer Jansen:
  Er is geen juridisch element in die zin dat de rechter kan
  zeggen: dit behoef ik niet verder te beoordelen want de CTC heeft
  al getoetst.
  De voorzitter:
  Als een zaak voorkomt ten aanzien waarvan geldt dat u geen
  toestemming heeft gegeven, is daarmee die zaak toch niet zonder
  meer niet-ontvankelijk? Wat is nu eigenlijk de waarde van die
  toestemming?
  De heer Jansen:
  Ik heb het gevoel dat wij nu terugkeren naar de discussie van
  een kwartier geleden.
  De voorzitter:
  Ik stel u deze vraag omdat wij enkele gevallen kennen waarin u
  voorwaardelijk toestemming heeft gegeven. In een bepaald traject
  zegt u: misschien is doorlevering mogelijk maar daar moet even mee
  worden gewacht omdat wij nadere informatie willen hebben.
  Vervolgens komt men zes maanden later bij u terug en dan is het al
  gebeurd. Ik doel nu op een zaak waarin het weer gaat om het
  doorlaten van enkele duizenden kilo’s softdrugs, met de bedoeling
  een eventuele harddrugslijn uit te testen. Zo is het gegaan en ik
  vraag mij af, wat nu die toestemming waard is.
  De heer Jansen:
  Het geval waarover u nu spreekt, is bijzonder specifiek. Het
  betrof de methodiek die wel vaker voorkomt. Er komt een
  proefzending van een organisatie die wil nagaan of de afzetlijn
  naar Nederland betrouwbaar is. Men stuurt een partij softdrugs –
  geen grote hoeveelheid; enkele duizenden kilo’s – met de bedoeling
  om, als dat traject goed blijkt te functioneren, later een grotere
  zending harddrugs langs dezelfde lijn binnen te brengen. In het
  geval waarover u nu spreekt, vonden wij de beoogde “lijntest” niet
  verantwoord.
  De voorzitter:
  Maar het gebeurde tch. Later komt men bij u terug met de
  mededeling: we konden niet anders. Wat is nu het gevolg van het
  feit dat u het (nog) niet verantwoord vond?
  De heer Jansen:
  Het is nadien niet gebeurd onder de regie van politie en
  OM.
  De voorzitter:
  Dan is er toch sprake van onstuurbaarheid? U zegt dat het niet
  moet gebeuren maar het gebeurt toch. Later komt men bij u terug met
  de vraag of men nog verder kan gaan met de informant.
  De heer Jansen:
  Wij hebben gezegd dat die lijntest niet verantwoord was. Wij
  hadden problemen met het Tallon-criterium. Wij vonden niet dat het
  OM daaraan kon meewerken. Vervolgens hebben politie en OM hun
  handen van dat proefzendingstraject afgetrokken.
  De voorzitter:
  Maar dan weten OM en politie later toch niet dat het tch is
  gebeurd? Dan doen ze er verder niets meer mee.
  De heer Koekkoek:
  Bovendien hadden ze de partij dan in beslag moeten nemen.
  De heer Jansen:
  Maar men wist bij benadering niet wanneer de partij zou
  binnenkomen.
  De voorzitter:
  Later komt men bij u terug met de mededeling dat men met die
  figuur wil verder werken en dat de proefzending al heeft
  plaatsgevonden. Dan blijkt toch dat er niet aan uw voorwaarden is
  voldaan? De vraag is nu niet of u de hele casus wilt doorlopen. De
  vraag is wat voor effect dit heeft.
  De heer Jansen:
  Het is een wat ongelukkige casus. Het OM heeft zich bij onze
  beslissing neergelegd maar de proefzending kwam er toch, zij het
  niet onder regie van politie en OM.
  De voorzitter:
  Daarna komen ze weer bij u terug, met dezelfde informant. Ons
  wordt niet duidelijk of er bepaalde consequenties worden verbonden
  aan het feit dat men zich niet aan de voorwaarden heeft
  gehouden.
  De heer Jansen:
  Ik probeer u almaar duidelijk te maken dat het OM zich wl aan
  de voorwaarden heeft gehouden. De proefzending vond plaats buiten
  de regie van het OM om. Daarna is men met de desbetreffende
  informant in contact gekomen en die zei: die proefzending is
  inmiddels binnen, daar wilden jullie niets van weten maar als
  straks die partij cocane eraankomt, zijn jullie dn
  genteresseerd?
  De heer Vos:
  Is hiermee niet het bewijs geleverd dat de informant in kwestie
  niet onder regie te houden was? Gevraagd wordt of het traject mag
  worden gevolgd, toestemming wordt niet gegeven maar hij doet het
  tch.
  De heer Jansen:
  Dat is ook een van de bevindingen geweest, neergelegd in ons
  advies, nadat men met deze zaak was teruggekomen. In de zin van: je
  hebt steeds geroepen dat je een perfecte infiltrant had die goed
  stuurbaar was, maar het tegendeel is bewezen.
  De heer Vos:
  Dus gn vervolgtraject?
  De heer Jansen:
  Het vervolgtraject heeft niet meer plaatsgevonden.
  De heer Vos:
  U heeft daarvoor geen toestemming gegeven?
  De voorzitter:
  U heeft toch niet gezegd: kap het helemaal af?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De heer Vos:
  Wat heeft u dan wl gezegd?
  De heer Jansen:
  Wij hebben een aantal zeer kritische kanttekeningen geplaatst.
  Ik heb begrepen dat uiteindelijk het traject gewoon niet is
  doorgegaan.
  De voorzitter:
  Ook in een ander traject is er sprake van een informant, die
  meewerkt in een criminele groep. Vooraf wordt gezegd dat dat goed
  is, onder de voorwaarde dat afspraken schriftelijk worden
  vastgelegd en dat de criminele winsten worden ingeleverd. Zes
  maanden later blijkt dat die schriftelijke vastlegging zeer
  moeizaam verloopt; daar wil men niet aan, ook de officier niet. Ook
  de afspraak over de criminele winsten is nog niet gemaakt. U zegt
  dan: maken, voor de volgende keer. Daarmee geeft u als het ware
  gelegenheid voor een “herhalingsoefening”, een herexamen. Dat wordt
  gehaald, maar ik vraag mij af wat er met die voorwaarden gebeurt
  als daaraan niet kan worden voldaan.
  De heer Jansen:
  Na de eerste periode is er teruggekoppeld, waarbij is gevraagd
  waarom niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Naar aanleiding
  daarvan is er een uitvoerige uitleg en toelichting gegeven. Ook al
  constateerden wij dat de afspraken niet op schrift waren
  aangeleverd, op grond van die uitleg vonden wij dat het verantwoord
  was om met het traject door te gaan. Wij maken wel vaker afspraken
  met officieren die neerkomen op: begin nu op deze manier, binnen
  dat kader, en kom over drie maanden terug zodat er nader over
  gesproken kan worden.
  De voorzitter:
  Voor ons is er het volgende probleem. Enerzijds wordt er
  gezegd: wij gaan het anders doen; afspraken worden schriftelijk
  vastgelegd en criminele winsten mogen niet worden gehouden.
  Anderzijds blijkt ons dat er in bijna alle trajecten die wij hebben
  bekeken, geen sprake is van het regelen van de criminele winsten.
  In elk geval geeft de manier waarop de projecten worden
  gepresenteerd, bijna nooit aan wat daarmee gebeurt. U zegt het wel
  maar het is absoluut niet duidelijk of het ook zo gebeurt.
  De heer Jansen:
  Wij stellen het als voorwaarde en door het OM wordt het ook
  toegezegd. Wij zijn nog niet zo lang bezig terwijl het om
  langlopende trajecten gaat. Wellicht is het goed om na het eerste
  jaar waarin wij functioneren, met betrekking tot alle trajecten een
  rapport te vragen waaruit blijkt hoe een en ander is gelopen, k met
  betrekking tot de door ons gestelde voorwaarden.
  De voorzitter:
  Wij krijgen niet de indruk dat wat over de tafel is gegaan als
  een absolute voorwaarde van de CTC – de criminele informant mag
  zijn winsten niet houden – in de praktijk wordt gerespecteerd.
  Nergens zien wij bij terugkoppelingen dat afspraken over dat geld
  zijn vastgelegd. U stelt die voorwaarde wel altijd, maar…
  De heer Jansen:
  Ik zie inderdaad geen stukken waarin precies staat hoe men dat
  doet.
  De voorzitter:
  Men weigert ook vaak om dit in te vullen. Of men vult dat
  gewoon niet in.
  De heer Jansen:
  En keer is het gebeurd dat men stelde dat men moeilijk met deze
  voorwaarde uit de voeten kon.
  De voorzitter:
  Vaker komt het voor dat men het berhaupt niet benoemt. Ik heb
  een voorbeeld gezien dat ook met drugs te maken heeft, een traject
  boven de grote rivieren. Men komt drie keer terug en drie keer
  vraagt u hoe het precies zit maar drie keer wordt daarop geen
  antwoord gegeven. Wordt het geen tijd om dan eens te zeggen: zo
  doen wij het niet meer? Moet u dan niet zeggen: geen toestemming?
  Blijkbaar zegt u vaker: kom over drie maanden terug. Vragen wij
  hiermee van u het onmogelijke?
  De heer Jansen:
  Neen. Het is reel om te zeggen: wij hebben dat als voorwaarde
  gesteld; wilt u maar even aangeven hoe dat is gegaan.
  De voorzitter:
  Men lijkt zich er niet aan te houden.
  De heer Jansen:
  Ik heb redenen om te veronderstellen dat men zich er wl aan
  houdt. Ik heb geen aanwijzingen om aan te nemen dat er wordt
  gezegd: laat die commissie dat maar roepen. Echter, uw commissie
  ziet geen stuk waaruit dat blijkt en dus zegt u…
  De voorzitter:
  Ik zie geen stukken waaruit blijkt welke afspraken er zijn
  gemaakt over de afdracht van criminele winsten.
  De heer Jansen:
  Dergelijke stukken heb ik een aantal keren wl gezien, maar niet
  standaard. Dat ben ik met u eens. Ik heb een zaak uit het
  noordoosten van het land voor ogen. Ik meen dat er daarbij sprake
  was van een uitgebreid contract met de infiltrant.
  De voorzitter:
  Dat klopt maar voor de meerderheid van de gevallen geldt dit
  niet.
  De heer Jansen:
  Daar zit het niet zwart-op-wit bij maar dat mag mijns inziens
  niet bij uw commissie leiden tot de veronderstelling dat men het
  dus maar niet doet.
  De heer De Graaf:
  U kunt het alleen te zijner tijd controleren aan de hand van de
  vraag of er beloningen zijn gegeven in het raam van de
  tipgeldregeling. Alleen dan kunt u zien of de winsten niet zijn
  behouden. Dat is nog niet nagegaan?
  De heer Jansen:
  Dat is nog niet nagegaan.
  De heer De Graaf:
  Maar dat kan de heer Zwanenburg toch heel gemakkelijk nagaan?
  Hij beheert het archief van de tipgeldregeling.
  De heer Vos:
  Is het niet mogelijk om te eisen dat eerst schriftelijk
  vastgelegde afspraken worden gepresenteerd als voorwaarde voor de
  goedkeuring?
  De heer Jansen:
  Natuurlijk kun je dat eisen, maar…
  De heer Vos:
  U wilt toch sturen? U wilt toch een trend in de markt
  plaatsen?
  De heer Jansen:
  Ik zou willen dat u van mij aannam dat die trend heel duidelijk
  s gezet. Als een officier of een hoofdofficier mij zegt dat het zo
  gebeurt, ga ik ervan uit dt het gebeurt. Ik vind het niet absoluut
  dwingend dat men dan eerst een papier toont waarop een en ander
  staat.
  De voorzitter:
  Ons is bij de instelling van de CTC gezegd – zo is het ook in
  de Kamer gezegd – dat het voortaan nders zou gaan. Alles zou nu
  spijkerhard worden vastgelegd. Crimineel geld zou in elk geval niet
  meer worden verdiend. Aan u leggen wij de vraag voor of u daarop
  wel in voldoende mate kunt toezien. Als een zaak bij u terugkomt en
  als daarbij blijkt dat aan gestelde voorwaarden niet is voldaan,
  zegt u niet: en nu is het afgelopen.
  De heer Jansen:
  Ik kan dat alleen heel concreet toetsen, als ik van de
  verschillende teams of van de betreffende officieren een kasboek
  zou krijgen waarin ik zou kunnen nalezen wat aan de betreffende
  infiltrant aan tipgeld is betaald en als ik schriftelijk de
  garantie zou krijgen, zwart op wit: buiten dat heeft de betreffende
  infiltrant al zijn verdiensten aan ons afgedragen, zie hier…
  De voorzitter:
  Of het zou kunnen zijn dat u zegt: vanuit onze kennis uit de
  praktijk is dat een onmogelijke voorwaarde. Dat is wat veel
  officieren ook bij u zeggen: dat is een onmogelijke voorwaarde, ik
  ga dat niet zomaar vastleggen, ik kan je niet garanderen dat alles
  wat een mijnheer die bezig is in een loods of in een auto of die
  rijdt… Dat zou kunnen zijn.
  De heer Jansen:
  Je kunt dat ook niet volstrekt afdwingen in de zin zoals u het
  bedoelt.
  De voorzitter:
  Maar wat doen wij dan eigenlijk, als wij zeggen, ook de
  commissie-De Wit: neen, dat is nu absoluut uitgesloten, bij
  criminele infiltranten geen cent, wij regelen de verdiensten?
  De heer Jansen:
  Het grote verschil met de situatie voor 1 januari is dat men
  met een infiltrant afspraken maakte: je mag best je criminele
  verdiensten houden. Dat is gebeurd. Wat dat betreft, is de knop
  om.
  De voorzitter:
  Ik kan niet zien of de knop altijd om is. Maar u zegt in ieder
  geval: de knop is om.
  De heer Jansen:
  De knop is om. Ik vind dat ook een volstrekt ander
  uitgangspunt.
  De voorzitter:
  U zegt: het zal zeker niet in de omvang gebeuren zoals wij het
  in de enqute zijn tegengekomen.
  De heer Jansen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Maar je kunt toch niet zeggen dat het nu niet meer
  gebeurt?
  De heer Jansen:
  Ik kan niet zeggen dat het in alle gevallen absoluut niet
  gebeurt of ten dele gebeurt, omdat de officier of het team dat met
  de betreffende infiltrant werkt natuurlijk niet dag en nacht de
  gangen van die infiltrant volgt.
  De voorzitter:
  In een paar gevallen wordt u gevraagd om achteraf te toetsen.
  Welke zin heeft dat eigenlijk?
  De heer Jansen:
  Ik heb zoven al gezegd dat ik het toetsen achteraf
  problematisch vind. Het ligt ook duidelijk anders dan het toetsen
  vooraf. Enkele trajecten waarin wij achteraf hebben getoetst, waren
  trajecten waarin in de OM-lijn, hoofdofficier en PG, was ingestemd
  met het te lopen traject. Het belang van de toetsing achteraf door
  ons zou kunnen zijn dat wij in een bepaald traject zulke grote
  risico’s zien – dat heeft zich niet voorgedaan – of vinden dat men
  zo volstrekt ernaast heeft gezeten dat wij de mensen die nog met de
  zaak bezig zijn ontraden om dat voort te zetten. Dat is ook in een
  geval gebeurd.
  De voorzitter:
  In een geval is dat gebeurd. In welk geval is dat gebeurd?
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even aan
  de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei: wij
  zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Toen heeft de portefeuillehouder wie gelijk gegeven?
  De heer Jansen:
  De portefeuillehouder heeft gezegd: ik vind het
  buitenproportioneel om de hele zaak af te blazen nu je zover bent,
  maar leg je probleem aan de rechter voor; laat de rechter uitmaken
  wat hij ervan vindt en wat hij eventueel…
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is die weg van de vormfout dus niet gekozen?
  De heer Jansen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Bent u meer vormfouten tegengekomen, ook door eigen wetenschap
  of doordat u gehoord hebt dat het OM welbewust een vormfout maakt
  om een informant of zo eruit te halen?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dit was de eerste keer?
  De heer Jansen:
  … (knikt)
  De voorzitter:
  Hier ging het ook om de mogelijke betrokkenheid van iemand die
  met medeweten van de politie werkzaamheden had uitgevoerd?
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer Vos:
  Bent u eigenlijk verbaasd geweest dat men kennelijk voor
  dergelijke methoden een keuze maakt? Een vormfout; dat is toch
  ongelofelijk?
  De heer Jansen:
  Ja, ik vind het absoluut onaanvaardbaar.
  De heer Rabbae:
  Komt u andere deals tegen?
  De heer Jansen:
  Andere deals dan?
  De heer Rabbae:
  Deals tussen justitie en een criminele
  informant/infiltrant?
  De heer Jansen:
  Het is in die zin altijd weer een moeilijk probleem: wat versta
  je onder een deal? Wij zitten wat deals betreft met een richtlijn
  van 1983 waar wij naar mijn overtuiging niet goed mee uit de voeten
  kunnen. Die is erg toegespitst op zaken van leven of dood. Ik vind
  dat je in de zaken van georganiseerde criminaliteit waar wij mee te
  maken hebben op het gebied van deals meer zou moeten kunnen.
  De heer Rabbae:
  Dus die regeling moet aangepast worden?
  De heer Jansen:
  Die regeling zou moeten worden aangepast. Maar “deals” is
  meteen zo’n vreselijk beladen woord. Waar gaat het dan in de
  praktijk om? Iemand die veroordeeld is tot een bepaalde straf zegt:
  ik wil bepaalde wetenschap over de groepering waar jullie een
  onderzoek naar doen wel aan je kwijt, maar dan zou ik het eigenlijk
  wel netjes vinden als je probeert mij een strafkorting van een
  halfjaar te bezorgen. Dat vind ik dan iets waar goed over te praten
  zou moeten zijn.
  De voorzitter:
  Moet de persoon dan als getuige op de zitting optreden of kan
  dat eventueel ook anoniem, via een tip of via een CID-traject, in
  ieder geval niet als duidelijke getuige?
  De heer Jansen:
  In een geval dat ik voor ogen heb, is door de betreffende
  veroordeelde gezegd dat hij zelfs bereid was om op naam te
  getuigen. Maar als de betreffende persoon binnen de termen valt van
  de bedreigde getuige, zou je ook een ander traject kunnen
  volgen.
  De voorzitter:
  Juist. U toetst ook dat soort deals met criminelen. Ik kan mij
  niet aan de indruk onttrekken dat er veel meer van dit soort
  afspraken worden gemaakt – de heer De Groot uit Rotterdam heeft er
  ook op gewezen – die in feite niet aan u worden voorgelegd, alleen
  de zeer belangrijke, die lijken op een soort kroongetuigeregeling.
  Klopt dat?
  De heer Jansen:
  Ja, eh…
  De voorzitter:
  U zegt: dat weet ik niet, want het wordt niet voorgelegd.
  De heer Jansen:
  Dat weet ik niet, maar die deals zijn uitdrukkelijk ook binnen
  het bereik van de toetsingscommissie gebracht om daar tot op zekere
  hoogte rechtsvindend en rechtsvormend in bezig te kunnen zijn.
  De voorzitter:
  Nu hebben wij de Beverzaak; daar heeft de heer Vos zich mee
  beziggehouden. Daarin hebt u ook achteraf getoetst.
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer Vos:
  Heeft u dat in de praktijk toch niet ervaren als een soort
  afdekoperatie? Het traject is helemaal gelopen, het wordt nu
  gepresenteerd en u mag alsnog een oordeel geven. U kon ook zeggen:
  wij moeten het niet meer doen, want het is al geweest. Het was geen
  lopende zaak. Waarom heeft u het wel gedaan, waarom bent u eraan
  begonnen?
  De heer Jansen:
  Wij zijn eraan begonnen met het probleem dat ik u straks al
  geschilderd heb: de moeilijkheid om zeker in zo’n Beverzaak, waar
  zoveel over te doen is geweest, achteraf een oordeel te geven of
  dat eigenlijk allemaal wel kon.
  De voorzitter:
  Voor een goed begrip, het is de zaak in Rotterdam die wij hier
  al verschillende keren hebben besproken.
  De heer Vos:
  Wat heeft u uiteindelijk precies gezegd?
  De heer Jansen:
  De hoofdlijn is dat wij in die zaak hebben gezegd, ons
  verplaatsend in de situatie van toen: in de confrontatie van
  Rotterdam met die criminele groepering is het proportioneel om dat
  middel in te zetten. Wij hebben wel zeer kritische kanttekeningen
  geplaatst bij de wijze waarop men de infiltrant had overgenomen van
  elders.
  De heer Vos:
  Wat waren die kritische kanttekeningen?
  De heer Jansen:
  De eerste kritische kanttekening was: je had dat nooit zo
  moeten doen. De infiltrant is naar mijn mening op een kritiekloze
  manier zonder veel onderzoek en zonder overdracht van gegevens
  overgenomen. Wij hebben ook gezegd dat wij het absoluut
  onaanvaardbaar vonden dat er uitdrukkelijke afspraken waren dat de
  betrokkene de criminele verdiensten mocht houden.
  De voorzitter:
  Waarom daar onaanvaardbaar?
  De heer Jansen:
  Wij vonden dat onaanvaardbaar, omdat wij vanaf 1 januari vinden
  dat het absoluut niet moet. Achteraf toetsend hebben wij gezegd:
  als wij dit vooraf hadden moeten bekijken, hadden wij alleen al om
  die afspraak niet toegestemd.
  De heer Vos:
  U zegt: als wij het vooraf hadden bekeken, hadden wij “neen”
  gezegd. Achteraf bekeken zegt u alsnog “ja”. Is dat niet enorm
  halfslachtig?
  De heer Jansen:
  Er zit een bepaalde halfslachtigheid in. De toetsing en de
  toestemming achteraf hadden betrekking op de start van het traject.
  Dat vervolgens in het traject door gebrek aan regie of slechte
  communicatie of wat dan ook allerlei zaken fout gaan, hebben wij
  geprobeerd los te maken van het toetsingsmoment daaraan
  voorafgaand.
  De voorzitter:
  Bent u nu toch niet meer bezig met de interne politiek van het
  openbaar ministerie dan werkelijk met toetsen, zeker als je bedenkt
  dat de hele Beverzaak helemaal niet was aangemeld en pas wordt
  aangemeld als de zaak al gexplodeerd is?
  De heer Jansen:
  De zaak is aangemeld in het kader van de al eerder genoemde
  doorlichtingsactie.
  De voorzitter:
  Maar die zaak stond niet in de doorlichting. Hij stond er niet
  in.
  De heer Jansen:
  Hij stond misschien niet in de opgave van het ressort Den Haag,
  maar hij is wel in het kader van doorlichting alsnog aan ons
  gemeld.
  De voorzitter:
  Het is niet zo belangrijk meer, maar het is zo’n vreemd gebruik
  van uw commissie om achteraf, denk ik, meer OM-politiek op te
  lossen dan te zeggen: dit traject mag.
  De heer Jansen:
  Het was een beetje de consequentie die wij met de
  overgangsregeling over onszelf hebben afgeroepen.
  De heer Vos:
  Mag ik u vragen of u de verantwoordelijkheidsoverdracht tussen
  Haarlem en Rotterdam ook nog in uw oordeel heeft meegewogen? Het
  ging om een informant die overgedragen is. Heeft u zich een oordeel
  gevormd over de vraag of de verantwoordelijkheidslijnen voldoende
  duidelijk liepen, of het in Haarlem moest blijven dan wel in
  Rotterdam behoorde te blijven?
  De heer Jansen:
  Wij hebben wel in het algemeen gezegd dat wij vonden dat het
  overdragen en overnemen van de infiltrant niet op een goede manier
  was gebeurd. Als ik er nu nader in zou moeten antwoorden, zou ik
  daar een persoonlijke mening in geven.
  De heer Vos:
  Heeft u een oordeel gevormd, en dan uw persoonlijke mening,
  over de vraag welk parket de verantwoordelijkheid droeg of had
  behoren te dragen voor het runnen in de praktijk?
  De heer Jansen:
  Dat heeft alles te maken met de algemene opmerking over het
  overnemen van een infiltrant. De infiltrant is in december 1993
  overgenomen. Rotterdam heeft maandenlang gevraagd om informatie
  rond de infiltrant. Dat is geweigerd. De RCID Kennemerland vond het
  niet nodig of wat dan ook. Dan zou ik gezegd hebben: je hebt nog
  tot maandag de tijd, anders neem je die infiltrant maar weer mee.
  Men heeft dat echter niet gedaan. Het is natuurlijk een heel
  moeilijk vraagstuk, maar mijn stelling is dat je voor die informant
  verantwoordelijk bent zolang je hem niet fatsoenlijk overdraagt en
  dat de verantwoordelijkheid overgaat op het moment dat je zegt:
  hier is de infiltrant, dit zijn de papieren en dit zijn de risico’s
  die aan hem verbonden zijn. Als je vindt dat het verantwoord is en
  je neemt hem over, dan gaat op dat moment ook de
  verantwoordelijkheid over. Dat is mijn visie daarop.
  De voorzitter:
  U heeft ook de zaken getoetst, achteraf, waarbij het is gegaan
  om de doorlevering van harddrugs en die gespeeld hebben in het
  ressort Den Haag. Wat was het doel van die toetsing achteraf?
  De heer Jansen:
  Dat was eigenlijk dezelfde bedoeling als opgesloten lag in de
  overgangsregeling. Het waren lopende trajecten, zaken die nog niet
  onherroepelijk waren afgedaan.
  De voorzitter:
  Het ging om enige honderden kilo’s. Als mijn conclusie juist
  is, zegt u: eigenlijk is het onbegaanbaar maar toch is het
  begrijpelijk.
  De heer Jansen:
  Zojuist heb ik al aangegeven wat onze visie is op het hoofdstuk
  doorleveren. Met die visie hebben wij die trajecten bekeken. Ten
  aanzien van n traject hebben wij de opmerking gemaakt dat wij zeker
  niet akkoord zouden zijn gegaan met het doorleveren van een zo
  grote hoeveelheid. Ten minste hadden wij bedongen dat een stap zou
  zijn ingebouwd. Men had veel kleiner moeten beginnen en moeten
  nagaan wat die kleine stap zou opleveren. Echter, het was een
  gelopen traject waarbij tot en met de hoogste OM-functionaris was
  ingestemd met deze werkwijze.
  De voorzitter:
  Welke functionaris was dat?
  De heer Jansen:
  De PG.
  De voorzitter:
  De PG in Den Haag. Dit vergt altijd enige precisie. Staat u bij
  wie dat was?
  De heer Jansen:
  Dat staat mij niet bij.
  De voorzitter:
  Was het vr 1994? Vindt u het erg als ik de naam zeg?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Was het de heer Addens?
  De heer Jansen:
  Ik heb die naam in dat verband gehoord, ja.
  De voorzitter:
  Als zo’n naam naar voren komt, hoe kunnen wij dan met zekerheid
  weten dat het inderdaad met hem is besproken? Wij hebben het hem
  niet gevraagd. Wij hebben ons er bijna een buil aan gevallen, maar
  uit uw rapportage blijkt dat zaken met bepaalde mensen zijn
  besproken terwijl mensen hier zeggen dat dat niet is gebeurd. De
  heer Addens heeft, althans in de pers, gezegd dat hem daarvan niets
  bijstaat. Hoe komt u zelf tot die conclusie? Ik kan mij voorstellen
  dat officieren u vertellen dat een en ander met de heer Addens is
  besproken maar het staat de heer Addens niet bij.
  De heer Jansen:
  Als ik in een concreet geval zou twijfelen of het met de
  genoemde functionaris was besproken, zou ik hem bellen. Ik zou hem
  dan op de man af vragen: weet je van dat traject af; is het met je
  besproken; wat is je visie erop?
  De voorzitter:
  Is bij de presentatie van de trajecten die aan uw commissie
  zijn voorgelegd, gesproken over de vraag of de minister met een en
  ander had ingestemd?
  De heer Jansen:
  Dat is niet aan de orde geweest.
  De voorzitter:
  Heeft u zichzelf de vraag gesteld of dat van belang zou kunnen
  zijn?
  De heer Jansen:
  Ik heb mij die vraag wel gesteld. De zaken hadden allemaal te
  maken met een bepaald onderzoek dat van een dergelijke lading was,
  dat ik er eigenlijk van uitging dat een en ander ook met de
  verantwoordelijke minister was besproken.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met “een dergelijke lading”?
  De heer Jansen:
  Als het zaken zijn die internationale drugshandel betreffen en
  er voormalige overzeese gebiedsdelen bij betrokken zijn…
  De heer De Graaf:
  Wat heeft het, als u ervan uitgaat dat de minister ervan op de
  hoogte is, voor zin om nog te toetsen?
  De heer Jansen:
  De zin daarvan kan zijn dat het traject wordt bekeken op zijn
  techniek.
  De heer De Graaf:
  Maar dat is geen toetsen meer. Dan worden met het oog op de
  toekomst lessen getrokken uit wat er is gebeurd.
  De heer Jansen:
  Ik kan mij voorstellen dat die trajecten onderdelen hadden
  waarvan gezegd zou worden: als die zaak op zitting komt, werkt het
  helemaal niet. Dan zou er moeten worden bijgestuurd. Dan gaat het
  dus niet om de grote lijnen van het traject maar om bepaalde
  uitvoeringskwesties.
  De heer De Graaf:
  Maar ziet u het zichzelf doen dat, als de minister heeft
  ingestemd, u als CTC zegt: volstrekt onjuist?
  De heer Jansen:
  Ik denk dat de minister mij dankbaar zou zijn, als de commissie
  vooraf zou zeggen: het ziet er aardig, maar dat werkt dus
  niet.
  De voorzitter:
  Spreekt u nu voor deze minister of voor de minister in het
  algemeen?
  De heer Jansen:
  De minister van Justitie.
  De voorzitter:
  Zijn u andere trajecten bekend die u achteraf getoetst heeft
  vanwege de implicaties ervan?
  De heer Jansen:
  Er zijn nog enkele zaken achteraf aan ons voorgelegd, maar dat
  zijn wel zaken van een andere orde.
  De voorzitter:
  Hoe ziet u nu de toekomst van de CTC?
  De heer Jansen:
  Wat de doelstellingen betreft die wij al aan de orde hebben
  gehad, de collegiale toetsing, het samenwerken aan een uniform
  beleid, vind ik dat het uitstekend werkt en dat het ook zuiverend
  werkt op de manier zoals ik heb uitgelegd. Ik denk dat, ook als bij
  wet allerlei andere controlemechanismen worden aangebracht, die
  toetsingscommissie voorlopig een heel belangrijke taak heeft.
  De voorzitter:
  Maar is niet het probleem dat u, omdat het allemaal niet
  openbaar wordt, geen jurisprudentie kunt aanleggen?
  De heer Jansen:
  Geen jurisprudentie in de zin van de jurisprudentie van de Hoge
  Raad bijvoorbeeld, maar wij kunnen natuurlijk binnen de
  OM-organisatie met onze bevindingen en onze ervaringsfeiten toch
  wel duidelijk sturend bezig zijn.
  De voorzitter:
  Maar daar moet dan toch voor het OM ook verslag van gedaan
  kunnen worden? Dat is nu juist toch niet mogelijk?
  De heer Jansen:
  Ik heb u eerder vanmiddag al een aantal manieren genoemd waarop
  wij met datgene wat wij doen naar onze organisatie gaan.
  De voorzitter:
  Jawel, maar wij zoeken misschien ook naar de weg waarop u voor
  iedereen luid en duidelijk kunt zeggen: dit zijn zo de grenzen. Dat
  kunt u weer niet, want u kunt altijd een vrij algemeen verhaal
  houden: dit vinden wij goed om die en die redenen. Hoe worden wij
  daar wijzer van?
  De heer Jansen:
  Ik denk dat het moment er binnenkort best wel is dat de
  toetsingscommissie de hele richtlijn infiltratie eens grondig gaat
  bekijken: zijn de vier punten die erin staan wel voldoende; moeten
  wij daar niet een aantal punten aan toevoegen, een aantal punten
  nader becommentariren of wat dan ook, behoudens wettelijke
  regelingen natuurlijk.
  De voorzitter:
  Is het niet simpeler om het direct aan de vergadering van PG’s
  nieuwe stijl op te hangen, omdat u daar als het ware een soort
  vrijzwevend lichaam bent? Zou het niet meer in de rede liggen dat
  men in de hirarchische lijn die zaak gewoon koppelt aan
  bijvoorbeeld het college van PG’s: de hoofdofficier moet naar het
  college van PG’s, dat raadpleegt de toetsingscommissie en zegt ja
  of neen?
  De heer Jansen:
  Dat is een mogelijkheid. Als je dat nader wilt regelen, zou je
  bijvoorbeeld ook een van de leden van het college voorzitter van de
  toetsingscommissie kunnen maken of wat dan ook.
  De heer Vos:
  Is er volgens u ook nog een taak voor een cordinerend
  rechter-commissaris en zo ja, wat zou die taak zijn?
  De heer Jansen:
  Over die cordinerend rechter-commissaris zijn interessante
  beschouwingen gegeven. Ik zou er dan iets over moeten zeggen hoe ik
  aankijk tegen een mogelijke regeling van meer rechterlijke controle
  van bijzondere opsporingsmethoden. Ik zou mij kunnen voorstellen
  dat wij in zaken waarin bijvoorbeeld infiltratie plaatsvindt
  zeggen: die zaken moeten een bijzonder rechterlijk traject volgen.
  Mogelijk begint die infiltratie op een moment dat je nog niet
  helemaal een verdachte hebt in de zin van Strafvordering, maar iets
  wat daarop lijkt en dat je door het rechercheren, ook met
  infiltratie, komt tot een concrete verdachte in de zin van
  Strafvordering. Dan zou je in die zaken waarin infiltratie zich
  voordoet, kunnen zeggen: nu moeten de officieren van justitie een
  gerechtelijk vooronderzoek doen bij de RC. Je zou daarvoor om
  redenen van deskundigheid de cordinerend RC voor kunnen nemen. Deze
  toetst het daaraan voorafgaande traject. Die stelt vervolgens: dat
  traject is behoorlijk gelopen, er is op een behoorlijke manier
  gerechercheerd en ik vind dat wij nu de fase van een cht
  gerechtelijk vooronderzoek kunnen ingaan. Het kan ook de
  cordinerend RC zijn die in dergelijke zaken de praatpaal van het OM
  is.
  De voorzitter:
  “Praatpaal” of een toetsende instantie? Zegt u dat het niet
  meer de CTC is die deze beslissing neemt, maar de RC?
  De heer Jansen:
  In de visie die ik uiteenzet, is er al een wettelijke regeling
  op dit punt. Dan heeft de cordinerend RC een wettelijke bevoegdheid
  om te toetsen en andere dingen te doen.
  De voorzitter:
  Maar dan valt een gedeelte van uw takenpakket weg.
  De heer Jansen:
  Inderdaad. Dan wordt de CTC teruggedrongen tot het collegiaal
  toetsen binnen het OM. De vraag rijst of, afhankelijk van de
  wettelijke regelingen die wij wellicht krijgen, over drie jaar de
  CTC nog nodig is maar daarop kan ik nu niet vooruitlopen. Om de
  lijn even af te maken: de geschetste rol geef ik dus aan de
  cordinerend RC in de aangegeven zaken. Hij toetst het voortraject
  en markeert de overgang naar het gerechtelijk vooronderzoek.
  Vervolgens gaat het om de vraag hoe je in het gerechtelijk
  vooronderzoek met de infiltratie omgaat. Het is mogelijk dat het om
  politie-infiltratie gaat, waarbij politie-infiltranten een
  proces-verbaal opmaken dat bij het dossier wordt gevoegd. Dan zit
  je niet met de noodzaak om bepaalde gegevens af te schermen. In dat
  geval zou de zaak rechtstreeks van het GVO naar de zitting kunnen.
  Echter, leidt het GVO tot de conclusie dat een aantal gegevens om
  wille van de veiligheid van de informant of het geheimhouden van
  opsporingstechnieken, niet kan worden prijs gegevens, dan zou – als
  tussenstation naar de zitting – nog een bijzondere raadkamer kunnen
  worden genstalleerd. Deze zou dan tot taak krijgen om niet alleen
  de GVO-fase maar ook het hele voortraject onder de loep te nemen.
  Die raadkamer zou wettelijke bevoegdheden moeten krijgen en de
  officier een ingang kunnen geven naar de zitting.
  De heer Rabbae:
  U zegt dat, als toetsing plaatsvindt in de persoon van de RC,
  een gedeelte van uw taken kan vervallen. Dat is toch niet juist?
  Immers, ls het juist zou zijn, zou dat betekenen dat uw commissie
  nu zou doen aan rechterlijke toetsing. Dat is niet het geval.
  De heer Jansen:
  Dat heb ik ook niet bedoeld. Wij hebben steeds uitgedragen dat
  de toetsingscommissie niet komt in de plaats van rechterlijke
  toetsing en niet kan worden gezien als een soort rechterlijke
  toetsing. In de visie die ik zojuist uiteen heb gezet, zou het
  mogelijk kunnen zijn dat wij over enige jaren een uitgebreid, in de
  wet geregeld traject hebben voor het toetsen van bijzondere
  opsporingsmethoden. Het OM zou daaraan, mede door de collegiale
  toetsing van de CTC, gewend kunnen zijn geraakt. Daardoor zou er
  voldoende eenheid zijn ontstaan binnen het OM over de wijze waarop
  er met zaken moet worden omgegaan. Tegen die achtergrond rijst de
  vraag of er een moment komt waarop er van de CTC kan worden
  afgezien, althans in de vorm waarin zij nu functioneert.
  De heer Rabbae:
  Theoretisch is het mogelijk dat een CTC blijft bestaan, als
  interne toetsing voor het OM, naast de toetsing van de RC.
  De heer Jansen:
  Ja. Misschien kan die interne toetsing door de CTC worden
  teruggebracht tot zaken waarin het OM zich afvraagt voor welke
  aanpak er moet worden gekozen. Dan is er geen sprake meer van een
  categorale toetsing van allerlei typen zaken.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog twee vragen. Er zijn nogal wat mensen binnen het OM
  en de politie geweest die bij de aanvang van deze enqute hebben
  gezegd: wij hebben toch een CTC, een toetsingscommissie, dus waarom
  hebben wij eigenlijk wetgeving nodig? Behoort u ook tot die
  categorie?
  De heer Jansen:
  Ik behoor niet tot die categorie.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit tot die categorie behoord?
  De heer Jansen:
  Neen. Er is mij – maar ik weet nu hoe dat komt – een keer
  aangewreven dat ik niet zo zou zijn voor het uitbreiden van
  allerlei rechterlijke controlemechanismen. Ik denk dat het te maken
  heeft met een onjuist verslag in het blad Delikt en Delinkwent van
  mijn aandeel in het bekende congres in Nijmegen.
  De heer De Graaf:
  Als ik het heb over de materile wetgeving, dus niet over de
  procedurele wetgeving: vindt u dat er wetgeving moet komen over de
  bijzondere opsporingsmethoden waarover wij het in dit gesprek
  hebben gehad?
  De heer Jansen:
  Ik denk dat de discussie van de afgelopen tijd illustreert dat
  er onzekerheid is over een aantal zaken. Als je die onzekerheid
  kunt wegnemen door duidelijk in een wettelijke regeling te
  schrijven wat men onder bepaalde zaken moet verstaan, denk ik dat
  het heel goed is.
  De heer De Graaf:
  Dus de wetgever moet eigenlijk uw taak reduceren?
  De heer Jansen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dan mijn tweede vraag. Is uw collega Vrakking een witte raaf in
  hoofdofficierenland? U kunt het weten, want u krijgt van alle
  arrondissementen de verzoeken en de toetsingen.
  De heer Jansen:
  Ik ken het standpunt van mijn collega Vrakking. Ik weet ook wat
  hij er hier over heeft gezegd. Ik zou dat aan de ene kant willen
  onderschrijven, omdat ik natuurlijk ook ben voor schoon
  rechercheren…
  De voorzitter:
  Niemand zal hier zeggen: nou mijnheer, ik ben voor vuil
  rechercheren. Dat is natuurlijk onzin.
  De heer Jansen:
  En ik ben ook bepaald niet uitgekeken op de klassieke
  methodieken, maar ik vind dat wij in onze confrontatie met de
  vormen van criminaliteit die wij nu kennen – u kent de stukken van
  de toetsingscommissie, dus u kent ook van daaruit iets van onze
  tegenstanders – met alleen die klassieke methoden niet meer
  uitkomen. Ik wil een zo groot mogelijk arsenaal hebben van
  mogelijkheden om groeperingen aan te pakken. Ik wil mij daarbij
  onderwerpen aan alle vormen van controle en zorgvuldigheid, maar ik
  wil wel over die methoden kunnen beschikken. Ik wil ook niet op
  voorhand zeggen: ik heb het niet nodig. Wat ik ook gevaarlijk
  vind…
  De voorzitter:
  Waar wilt u bijvoorbeeld wel over kunnen beschikken, mijnheer
  Jansen?
  De heer Jansen:
  Ik wil kunnen beschikken over de mogelijkheid van infiltratie.
  Ik wil kunnen beschikken over de mogelijkheid van doorlevering. Ik
  wil kunnen beschikken over bepaalde vormen van observatie en ga zo
  maar door.
  De voorzitter:
  En wat nog meer?
  De heer Jansen:
  Ik denk aan de wetgeving op het gebied van het direct
  afluisteren die opgeschort is. Ik zou willen dat dat traject wordt
  voortgezet. Ik zou ook voelen voor een regeling van een
  kroongetuige. Daar wil ik onmiddellijk bij zeggen dat je, zeker in
  een land dat zo beperkt is in mogelijkheden om kroongetuigen met
  een andere identiteit door het leven te laten gaan, niet moet
  denken aan een veelvuldig gebruik. Ik denk zeker ook aan
  internationale samenwerking op dat punt. Ik zou wel het middel, de
  mogelijkheid willen hebben.
  De voorzitter:
  Is er niet een opeenvolgende cyclus, waarbij altijd van de kant
  van justitie wordt gezegd: neen, tenzij? Zoals de heer Van Riessen
  hier zei: neen, dat doen wij niet, tenzij de koningin of iemand
  anders ontvoerd is of zo. Zit daar niet een soort cyclus in, wat
  wij eventueel als het nieuwe middel zien? De methode van het
  doorleveren wordt nu aan een heleboel condities onderworpen en dan
  gaan wij weer verder.
  De heer Jansen:
  Ja, ik denk dat wij op dit moment niet kunnen zeggen dat wij nu
  een volstrekt inzicht hebben in opsporingsmethodieken. Dat zal
  altijd doorgaan, daar zal altijd een ontwikkeling in blijven.
  De voorzitter:
  Van mijn kant ongeveer de laatste vraag: denkt u nu dat er in
  de Deltatrajecten zoals wij ze hebben besproken inderdaad sprake
  van is geweest dat de criminelen de politie hebben gerund en niet
  meer andersom?
  De heer Jansen:
  Ik weet dat die vraag nogal…
  De voorzitter:
  Het is niet onbelangrijk.
  De heer Jansen:
  Wat ik gezien heb in het kader van het Bever-project – dat kan
  toch worden gezien als een “poot” van deze methode – heeft mij niet
  het gevoel gegeven dat de regie op de juiste wijze werd gevoerd. Ik
  had niet de indruk dat de regie volstrekt in handen was van degenen
  die de regie behoorden te voeren: politie en OM.
  De voorzitter:
  Wat dit traject betreft zou u deze vraag dus niet eenduidig
  kunnen beantwoorden.
  De heer Jansen:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Daarover heeft u gemengde gevoelens?
  De heer Jansen:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Dat geldt ook voor de vraag wie wie runt?
  De heer Jansen:
  In dat verband kom ik even terug op de stringente voorwaarden
  voor gecontroleerde doorlevering. Ik zie dat als een operatie die
  onmiddellijk door een volgende stap moet worden opgevolgd in het
  geheel van het onderzoek. Ik denk dat voorkomen moet worden dat er
  een situatie ontstaat, waarin men een infiltrant voor onbepaalde
  tijd en met een onbepaalde frequentie laat groeien. Echter,
  gecontroleerde doorlevering kn een middel zijn als een bepaalde
  stap moet worden gezet, als beredeneerd is dat een volgende stap
  daarmee binnen bereik komt. Ik zie dit dus in de tijd ontzettend
  beperkt.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met “ontzettend beperkt”?
  De heer Jansen:
  Ik weet dat dit, gelet op de zaken waarover wij nu spreken, wel
  eens langer kan zijn dan enkele weken. Echter, het andere uiterste,
  waarbij het jaren duurt, vind ik volstrekt onaanvaardbaar.
  De heer Koekkoek:
  Het moet om een concrete stap gaan.
  De heer Jansen:
  Inderdaad, en daarbij moet ook de volgende stap weer te
  overzien zijn.
  De heer Koekkoek:
  Hoeveel malen is de minister afgeweken van het oordeel van de
  CTC?
  De heer Jansen:
  Bij mijn weten is dat maar n keer gebeurd.
  De heer Rabbae:
  Is, achteraf, de Ramola-zaak aan u voorgelegd?
  De heer Jansen:
  Neen.
  De heer Rabbae:
  Wat zou uw advies met betrekking tot die zaak zijn
  geweest?
  De heer Jansen:
  Ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik heb
  het vonnis gelezen en ik heb het gevoel dat het OM in die zaak zijn
  uiterste best heeft gedaan om alle informatie te geven die het OM
  kwijt kon. Naar mijn gevoelen was het voor de rechtbank duidelijk
  om welke organisatie het ging en was ook duidelijk wat er allemaal
  was gebeurd. Ik vind dus dat er wel hl erg zwaar is gestraft voor
  het feit dat de rechtbank nt iets meer had willen weten.
  De heer Rabbae:
  Met andere woorden: u zou het precies zo hebben gedaan als het
  OM het daar heeft aangepakt?
  De heer Jansen:
  Voor het beantwoorden van die vraag zou ik het hele OM-traject
  moeten kennen. Dan zou ik weten welke mogelijkheden er waren. Ik
  ken die zaak niet tot in details.
  De voorzitter:
  Mijnheer Jansen, ik dank u wel. Sluiting 18.08 uur


  Inhoudsopgave en zoeken