• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. J. Wiarda

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 43

  4 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 4 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr. J.
  Wiarda
  Aanvang 16.45 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede de heer Nava,
  plv. griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de zitting van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer J.
  Wiarda, geboren 24 december 1940 te Wymbritseradiel. Mijnheer
  Wiarda, wilt u opstaan voor het afleggen van de belofte? De door u
  af te leggen belofte luidt: Ik beloof dat ik de gehele waarheid en
  niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Wiarda:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Wiarda, u bent hoofdcommissaris en korpschef van de
  regio Utrecht. U bent de eerste hoofdcommissaris die wij verhoren.
  Dat is in zekere zin een toevallige keuze, maar u heeft natuurlijk
  ook een belangrijke rol gespeeld, en u speelt die nog, in de
  discussie in Nederland over de aanpak van de zwaar georganiseerde
  criminaliteit, over de meest effectieve methoden die daarbij
  gebruikt moeten worden. U heeft zich ooit op de televisie laten
  ontvallen dat een enqute u niet zo’n goed idee leek. Dat was
  helemaal aan het begin, moet ik zeggen. Ik kan mij een bijeenkomst
  in Friesland herinneren waar u gesproken heeft.
  De heer Wiarda:
  Ik moet u zeggen, dat dit een vergissing is omdat wat ik daar
  gezegd heb voor het medium slechts gedeeltelijk is uitgezonden.
  Daardoor werd het tegendeel van wat ik gesteld had, uitgezonden. Ik
  heb daar gezegd, dat ik een voorstander was van een parlementaire
  enqute, hoe zwaar dat ook voor velen van ons zou zijn.
  De voorzitter:
  Wij willen het met u hebben over verschillende onderwerpen.
  Allereerst in het algemeen uw functioneren als korpschef in
  verhouding tot het onderwerp dat wij bespreken, namelijk de zwaar
  georganiseerde criminaliteit. Vervolgens natuurlijk ook uw
  functioneren als ooit een van de korpschefs die meewerkten aan het
  IRT en die daarna ook een rol heeft gespeeld bij het opzetten van
  het nieuwe IRT. Wij willen daarbij ook graag ingaan op de zaken die
  toen gespeeld hebben en de woorden die toen gevallen zijn. Wij
  willen het ook graag hebben over die onderwerpen die wij, specifiek
  voor de regio Utrecht hier ook al de revue hebben laten passeren.
  Wij willen natuurlijk ook met u spreken over algemeen
  opsporingsbeleid. Mogelijk komt ook nog aan de orde uw betoog over
  criminogene factoren…
  De heer Wiarda:
  Graag.
  De voorzitter:
  …die uiteindelijk ook de criminaliteitsbestrijding voor een
  deel bepalen. De bedoeling is dat de heer Koekkoek met u
  begint.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Wiarda, laat ik maar met de deur in huis vallen. Het
  landelijk rechercheteam is door u ooit een ernstige vergissing
  genoemd. Zou u kunnen toelichten wat u daarmee bedoelde?
  De heer Wiarda:
  Ja, en ik herinner mij ook nog de plaats waar ik dat gezegd heb
  en u was daarbij, naar ik mij meen te herinneren. Ik denk dat een
  van de ergste dingen die ons kan overkomen bij de Nederlandse
  politie is, dat wij twee soorten politie krijgen. Twee soorten
  politie onder twee verschillende departementen. Ik ben er
  natuurlijk op zichzelf geen tegenstander van om het werken op het
  terrein van de zware en georganiseerde criminaliteit op een
  efficinte en professionele manier te organiseren en te
  specialiseren – want het is zeker een specialisme kunnen als het
  huidige landelijke rechercheteam zich verder gaat ontwikkelen en
  het ligt zeer in de lijn der – maar dat zou voor mij moeten
  gebeuren binnen n Nederlandse politie, onder n departement. Nu zou
  dat verwachtingen dat het gaat gebeuren. Het begint nu met ongeveer
  60 man. Maar een van de meest belangrijke argumenten om tot een
  landelijk rechercheteam te komen, is geweest dat aan de vele
  verzoeken vanuit het buitenland – want Nederland heeft, zoals een
  van onze ministers ooit heeft gezegd, een heel groot buitenland en
  daarom konden er ook wel twee ministers van Buitenlandse Zaken zijn
  – niet voldoende voldaan kan worden omdat de regionale
  politiekorpsen helemaal vol bezet zijn met het werken aan lopende
  projecten en je de mensen niet steeds van lopende projecten kunt
  afhalen om een kort lopende operatie voor een buitenlandse
  instantie te doen. Daarom zou er een landelijk rechercheteam moeten
  komen om aan al die buitenlandse vragen te voldoen. En ik kan u
  verzekeren dat daar ook het argument in gevonden kan worden om het
  landelijk rechercheteam, dat nu uit 60 man bestaat, te vergroten
  tot 100 en daarna tot 200 en daarna tot 400. Plus het feit dat er
  een bijna onweerstaanbare neiging in zit om wat nu interregionale
  rechercheteams of wel kernteams wordt genoemd, in n veeg samen met
  het landelijk rechercheteam om te vormen tot n justitile politie
  onder andere…
  De heer Koekkoek:
  Dat is toch niet de bedoeling?
  De heer Wiarda:
  Neen, dat weet ik niet. Sommigen hebben die bedoeling niet,
  zoals ik. Anderen hebben die bedoeling wel maar zeggen dat niet of
  zeggen eerder het tegendeel om hun bedoelingen te verbergen.
  De voorzitter:
  Wie wil er een justitile politie in Nederland, los van de
  andere politie?
  De heer Wiarda:
  Ik heb in het verleden te vaak de opmerking gehoord dat de
  Nederlandse politie zo moeilijk aanstuurbaar is en dat het veel
  beter ware om dat recherchedeel bij elkaar te brengen in n geheel.
  Zoals gezegd, lijkt mij dat een bijzonder riskante
  ontwikkeling.
  De heer De Graaf:
  Wie zei dat dan, mijnheer Wiarda? Ik probeer ook uit mijn eigen
  geheugen te putten maar ik herinner mij niet dat iemand zo
  expliciet als u nu doet, heeft gezegd, dat er een landelijke
  justitile politie komen waarin de recherchefunctie opgaat.
  Kennelijk heeft u dat verscheidene malen gehoord.
  De heer Wiarda:
  Er is verscheidene malen in mijn bijzijn, op allerlei
  ontmoetingen, vergaderingen, congressen, in de wandelgang sprekend
  over de problematiek, in die richting gesproken. Ik ben er ook op
  zichzelf geen tegenstander van dat de zaak strakker georganiseerd
  wordt, maar dan in godsnaam niet onder twee departementen want dan
  krijgen wij twee soorten politie die het grote risico met zich
  meedragen, met elkaar in een competentiestrijd verwikkeld te raken:
  een zware politie voor de zware en georganiseerde criminaliteit en
  een gewone politie.
  De heer Koekkoek:
  Maar is dat gevaar reel aanwezig op dit moment?
  De heer Wiarda:
  Ja, naar mijn stellige opvatting wel. Ik zat begin deze week te
  kijken naar de voorlopige stukken die ten grondslag liggen aan het
  vinden van een nieuw budgetverdeelsysteem voor de Nederlandse
  politie. Bij de uitgangspunten voor de ministeries stond als eerste
  uitgangspunt, dat er nationale prioriteiten zijn die ook nationaal
  gefinancierd zullen worden en dat het budgetverdeelsysteem alleen
  zal gaan over dat deel van het politiebudget dat rechtstreeks aan
  de korpsen wordt uitgekeerd. Daarmee is nu al, naar mijn mening,
  onder het nieuwe budgetverdeelsysteem een extra claim geschoven om
  landelijke prioriteiten op een afzonderlijke wijze te kunnen
  financieren en daarmee afzonderlijk te kunnen organiseren.
  De voorzitter:
  Maar voorlopig hebben toch de regiokorpsen in feite het pleit
  gewonnen, ook met de kernteams die in de praktijk eigenlijk ingebed
  zijn in n regio, door n regio worden aangestuurd door de driehoek
  van n regio? En er zijn zelfs kernteams, zoals in Amsterdam en
  Rotterdam, die in feite functioneren als een simpel verlengstuk van
  het regiokorps.
  De heer Wiarda:
  U hebt daar gelijk in. Er is eigenlijk een permanente spanning
  rondom de verdere ontwikkeling van de politieorganisatie en de
  vraag in welke richting je vooral op dit onderwerp zal kunnen gaan.
  Daarin wordt door de verdedigers van n soort politie in de ene
  richting gewerkt en door de liefhebbers van een sterke justitile
  politie in de andere richting gewerkt. Voorlopig is het nog steeds
  zo, dat de politieke en bestuurlijke bovenstroom concludeert tot
  onderbrenging in de korpsen, maar als ik u dat zeg over de
  uitgangspunten van het budgetverdeelsysteem voor de Nederlandse
  politie, dan onderken ik daar wel degelijk risico’s in.
  De heer Koekkoek:
  Maar bent u tegen een landelijke prioritering?
  De heer Wiarda:
  Ik ben niet tegen een landelijke prioritering. Integendeel, ik
  ben tegen een politie onder meerdere departementen. Uit alle
  informatie die nu tijdens de enqute naar voren komt, zie je steeds
  weer dat als er verscheidene departementen betrokken zijn, er
  verscheidene loyaliteiten zijn en de samenwerking, communicatie en
  aansturing buitengewoon gecompliceerd wordt.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u er op dit moment ook last van als korpschef dat u te
  maken heeft met verschillende departementen: voor beheer met
  Binnenlandse Zaken; voor prioritering van georganiseerde
  criminaliteit met het ministerie van Justitie, met de
  procureurs-generaal?
  De heer Wiarda:
  Nee, ik kan niet zeggen dat ik daar op dit moment bijzonder
  last van heb.
  De heer Koekkoek:
  Maar waarom maakt u er dan zo’n punt van, dat u zegt: het is
  niet goed dat twee departementen zich met de politie bezighouden?
  Is er niet een mooi evenwicht gevonden?
  De heer Wiarda:
  Nee. Ik vind niet dat er een mooi evenwicht gevonden is. Het is
  een oude doctrine in ons Nederlandse denken over de politie, dat
  wat je ook doet met de politie, je in ieder geval de zeggenschap
  over de politie moet verdelen. Ik denk dat in het totaal van de
  checks and balances die voor een goede beheersing van de politie
  nodig zijn, dit een overwonnen standpunt is.
  De heer Koekkoek:
  Maar voordat ik op een volgend onderwerp overga, kom ik nog
  even terug op het landelijk rechercheteam. U zegt: dat moet alle
  internationale zaken doen. Maar dat is niet zo.
  De heer Wiarda:
  Nee, natuurlijk niet.
  De heer Koekkoek:
  U doet in uw korps immers ook internationale zaken, dus het kan
  nooit de bedoeling zijn dat dit landelijk rechercheteam alle
  internationale zaken gaat doen. Het doet ook nog andere zaken, met
  name de financile recherche en zaken die de regiokorpsen laten
  liggen. Wat is uw bezwaar tegen die bescheiden opzet?
  De heer Wiarda:
  Ik heb geprobeerd te zeggen, dat voor het onderbrengen van een
  landelijk rechercheteam bij het korps landelijke politiediensten,
  een van de zware argumenten steeds is geweest dat men voortdurend
  moet leuren met buitenlandse vragen en het onderzoek naar
  aanleiding van buitenlandse vragen bij de regiokorpsen. Het is dus
  veel gemakkelijker om het bij een landelijk korps onder te brengen
  waar men er rechtstreeks de zeggenschap over heeft en dat er
  speciaal voor is. Maar zoals u al zegt, zal dat landelijk korps dus
  ook eigen onderzoeken ondernemen en dat landelijk korps van 60 man
  zal heel snel capacitair vol zitten. Dan wordt het argument van de
  buitenlandse vraag herhaald en moet het uitgebreid worden. Zo
  groeit het en groeit het.
  De voorzitter:
  Voordat de heer Koekkoek verder gaat met het tweede onderwerp
  wil ik nog een vraag stellen. U zegt: ik wil geen twee ministeries.
  Maar wilt u het helemaal onderbrengen bij Justitie?
  De heer Wiarda:
  Dat maakt mij niet zoveel uit. Van mij mag het ook bij Landbouw
  ondergebracht worden, bij wijze van spreken.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij niet zo’n goed idee.
  De heer Koekkoek:
  In het kader van de boerenpolitie?
  De heer Wiarda:
  Daar hebben wij toch heel goede herinneringen aan, hoor. Maar
  ik vind het belangrijker dat het bij n departement ondergebracht
  wordt dan dat ik antwoord op de vraag bij welke departement.
  De voorzitter:
  Maar als wij ervan uitgaan dat wij in een systeem leven en
  zullen blijven leven waarbij het OM de opsporing leidt en het
  strafvorderlijk onderzoek leidt, dan moet uw keuze toch voor
  Justitie zijn?
  De heer Wiarda:
  Als u nog iets van de oude checks and balances erin wilt
  houden, dan zou het logischer zijn om bij Binnenlandse Zaken het
  beheer van de politie onder te brengen en de gezagsaansturing voor
  het justitile aspect van de politiefunctie onder het ministerie van
  Justitie te brengen, maar niet om een apart organisatorisch deel
  bij Justitie onder te brengen.
  De voorzitter:
  Maar dan schildert u ongeveer precies de situatie die wij nu
  hebben, behalve dan de gezagsuitoefening over het landelijk
  rechercheteam.
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde u vervolgens vragen over de prioritering in de zin van
  de keuze van de onderzoeken die de politie, ook uw korps, uitvoert.
  In hoeverre heeft u daar, als korpschef, invloed op?
  De heer Wiarda:
  In de afgelopen jaren heeft zich daar een groei in voorgedaan,
  die er nu toe leidt dat de prioriteitskeuzen een onderwerp zijn in
  de regionale driehoek: een punt van overleg tussen de hoofdofficier
  van justitie, de korpsbeheerder en de korpschef. In het verleden is
  dat niet altijd zo geweest en werd de onderwerpenkeuze in sterke
  mate in de politile, justitile lijn bepaald. De ontwikkeling daarin
  is zo geweest, dat we komen uit een periode van 10, 15 jaar geleden
  waarin onderzoeken startten als er een aangifte was van een
  benadeelde. En als er een aangifte is van een benadeelde moet de
  politie een opsporingsonderzoek doen. Dan ontstaat er overleg met
  Justitie en dan gaat er een onderzoek lopen. Toen het verschijnsel
  georganiseerde criminaliteit sterker naar voren kwam, ontstond en
  sterker werd ontdekt, werd het accent verlegd niet meer zozeer naar
  de aangifte van de benadeelde maar naar het kiezen van een bepaalde
  groepering waar onderzoek op wordt verricht. Vanuit de stijl zoals
  die altijd had gegolden, bleef dat dus heel sterk in de politile,
  justitile lijn liggen. Van lieverlede hebben wij ontdekt, dat met
  name de vraag van de maatschappelijke relevantie in de prioritering
  een zeer bestuurlijke vraag is. Een van de eerste terreinen waarop
  dat nadrukkelijk naar voren kwam, was het terrein van de
  milieucriminaliteit, die heel sterk vanaf de bestuurlijke kant is
  ingezet veel meer dan van de justitile kant. Een tweede voorbeeld,
  een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, is de problematiek van de
  horeca in de stad Utrecht, wat typisch ook een problematiek is van
  het bestuur van de gemeente Utrecht. Daar komt de behoefte naar
  voren om daar een scherper beeld van te krijgen, niet alleen in de
  vorm van een analyse uit open bronnen maar ook een analyse uit
  criminaliteitsgegevens. Zo zijn we nu op het punt aangeland, dat er
  geen nieuwe grote projecten meer worden gestart zonder dat de
  regionale driehoek zich daarover heeft gebogen.
  De heer Koekkoek:
  Dat is in uw regio. Hebt u ook invloed op de keuze van de
  onderzoeken, de projecten van het kernteam Randstad Noord en
  Midden, waar u ook mee te maken hebt?
  De voorzitter:
  Waar u aan bijdraagt?
  De heer Wiarda:
  Ja. 25 korpsleden van ons werken bij het kernteam Randstad
  Noord en Midden.
  De heer Koekkoek:
  25 personen.
  De heer Wiarda:
  25 personen. Ja, dat is dus onze bijdrage aan dat team. De
  prioriteitsstelling daar…
  De heer Koekkoek:
  Inclusief de teamleider?
  De heer Wiarda:
  De teamleider maakt deel uit van die 25. Dat is juist. En die
  keuze van die teamleider was niet, omdat ik nu zo nadrukkelijk weer
  zo graag een teamleider wilde leveren vanuit Utrecht, maar we
  hebben met de vier korpschefs bij elkaar gezeten en gezegd:
  jongens, wie heeft iemand die dit kan? Toen kwamen we op deze
  conclusie uit, maar wel een beetje tegen mijn zin. Ik had liever
  dat hij ergens anders vandaan gekomen was, gezien de voorgaande
  historie. Maar dat terzijde.
  De heer Koekkoek:
  Maar nu u dat aan de orde stelt – ik had het u toch willen
  vragen – paste die keuze ook niet in het beeld om bij de oprichting
  van uw team zonder Amsterdam de controverse tussen de heer Nordholt
  en u eruit te halen en om Haarlem het voortouw te laten nemen voor
  het team? Uw substantile bijdrage bestond dan uit de 25 man,
  inclusief de teamleider?
  De heer Wiarda:
  Nee, zo heeft niet… dat type ruilhandel is daar bepaald niet
  geweest. Wij zaten toen voor de keuze welke driehoek dat team voor
  zijn rekening gaat nemen en hoe we een teamleider vonden. Op een
  heel snelle termijn moesten we manoeuvreren. We konden er geen
  landelijke vacature voor open stellen.
  De heer Koekkoek:
  Waarom deed Utrecht dat dan niet? Dat was toch in het verleden
  ook al zo geweest?
  De heer Wiarda:
  In de publiciteit was de vermeende controverse zo hoog
  opgespeeld, dat het ons verstandiger leek om het in Kennemerland
  onder te brengen om uit die publicitaire warwinkel te blijven. Maar
  ik moet u zeggen, dat mij dat wel enige moeite kostte. Ik moest wel
  even iets wegslikken toen werd gezegd: ok, Kennemerland. Maar de
  teamleider was daar niet de ruil voor, want het was de enige die we
  op die korte termijn konden vinden en het was voor ons bezwaarlijk
  genoeg, omdat hij CID-chef was in Utrecht – en dat was hij nog niet
  eens zo lang – en ik had ook niet direct een nieuwe CID-chef
  klaarstaan. Het was bezwaarlijk genoeg.
  De voorzitter:
  Voor alle duidelijkheid: we spreken nu over de periode die
  direct volgt nadat het IRT-oude stijl is opgeheven en
  waarbij…
  De heer Wiarda:
  Ja, Kerst 1993-januari/februari 1994.
  De voorzitter:
  …u met medewerkers minus Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek
  bijeenkomt om snel door te gaan met een ander team.
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  De aanleiding was… hebt u invloed op de keuze van de
  onderzoeken die dit kernteam doet?
  De heer Wiarda:
  Ja. De CID’en van de zes korpsen in het ressort maken een
  analyse, die wordt gebundeld tot een analyse voor het ressort. Daar
  kijken de recherchechefs naar en dat komt in het overleg van de
  korpschefs en dat komt vervolgens in de ressortsvergadering van de
  procureur-generaal met de hoofdofficieren. Het ware wenselijk, dat
  daar dan ook de korpsbeheerders in betrokken zouden worden. Niet
  dat de Haarlemse driehoek die erover gaat… daar niet de juiste
  instantie voor zou zijn, maar het is ontzettend belangrijk dat je
  voor zo’n gezamenlijk team ook alle korpsbeheerders en alle
  hoofdofficieren en alle korpschefs committeert. Dus dat zou nog een
  iets bredere voorwerking mogen hebben. Maar zo wordt via een
  selectie een voorstel voorgelegd aan de ressortsvergadering van de
  procureur-generaal en de hoofdofficieren en daar wordt de
  definitieve keuze gemaakt.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u daar nog enige invloed op als korpschef van een groot
  korps?
  De heer Wiarda:
  Ja, ik heb daar invloed op in zoverre… Kijk, die keuze is
  toen gemaakt. We zijn na begin 1994 nog niet weer op het punt
  geweest dat nieuwe keuzen gemaakt moesten worden. Maar als er
  straks in de toekomst een nieuwe keuze gemaakt moet worden, stel ik
  mij voor dat een voorstel daartoe wordt ontwikkeld en dat dan toch
  de korpsbeheerders, de hoofdofficieren en de korpschefs daarover
  met elkaar overleggen. Dat lijkt mij het goede draagvlak. Je kunt
  het ook in de zes driehoeksoverleggen bespreken, waarna de
  hoofdofficieren dat in de ressortsvergadering verder afhandelen.
  Maar goed, dat zijn keuzen die altijd kunnen. Maar ik verwacht wel,
  dat het een zeer gezamenlijke werkwijze wordt.
  De heer Koekkoek:
  Nu is er voor de landelijke prioritering van wat de kernteams
  doen ook het cordinerend beleidsoverleg. U zat daarin tot voor
  enige tijd.
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Waarom moest u daaruit? Dat klinkt onvriendelijk, zo bedoel ik
  het niet. Ik bedoel meer: hoe dat is gegaan?
  De heer Wiarda:
  Voor zover ik het kan overzien, heeft de voorzitter van het
  cordinerend beleidsoverleg op een gegeven moment besloten, na
  overleg met het openbaar ministerie, dat het cordinerend
  beleidsoverleg zal moeten bestaan uit de procureur-generaal, de
  portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit en de
  hoofdofficieren van justitie waar een kernteam bestaat en enkele
  deskundige politiefunctionarissen, vanuit hun professionele
  deskundigheid. Ik zat toen in het cordinerend politieberaad…
  De heer Koekkoek:
  Beleidsoverleg!
  De heer Wiarda:
  …cordinerend beleidsoverleg…
  De voorzitter:
  U heeft er ook zo veel! Ze zijn niet meer uit elkaar te
  houden!
  De heer Wiarda:
  Nee, het is gewoon een verspreking. Ik houd ze wel uit
  elkaar.
  De heer De Graaf:
  Het politieberaad is opgeheven!
  De heer Wiarda:
  Ja, dus daar hoef ik me geen zorgen meer over te maken! Ik zat
  daarin, omdat ik voorzitter was van de Adviescommissie
  criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen. Dat was dus
  vanuit een meer algemene beleidsmatige functie. Toen de structuur
  veranderd werd, zijn de zittende politiefunctionarissen
  teruggetreden en zijn daar een paar andere voor in de plaats
  gekomen.
  De heer Koekkoek:
  En u hebt daar geen problemen mee? U vindt de nieuwe structuur
  prima?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Goed. Nu de criminaliteitsbestrijding, met name als het gaat om
  de georganiseerde criminaliteit. Vindt u dat er sprake is van
  dweilen met de kraan open?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u ook zeggen waarom u dat vindt?
  De heer Wiarda:
  Omdat ik denk, dat wij in onze maatschappelijke organisatie
  bronnen van criminaliteit hebben, die zo omvangrijk zijn dat het
  crimineel-economisch volume daarvan een veelvoud is van wat we
  daartegenover kunnen stellen. In die zin is het dus dweilen met de
  kraan open. Ik bedoel dus: als van de politie wordt verwacht, dat
  wij zodanig succesvol zijn in de strijd tegen de drugsorganisatie
  dat wij daarmee de invloed van drugs in Nederland en de doorvoer
  van drugs kunnen reduceren tot het te verwaarlozen niveau, dan moet
  ik zeggen dat dat ons nooit zal lukken. Wat ons wel zal lukken, is
  dat degenen die zich in het veld bevinden een redelijke mate van
  zekerheid hebben dat ze na verloop van tijd gepakt worden, de een
  na de ander, en dat ze dan enige tijd moeten uitzitten “achter de
  dikke deur”, zoals meneer Van Steeg dat noemde.
  De heer Koekkoek:
  Dus u wilt het ze wel graag moeilijk maken, maar meer lukt
  eigenlijk niet.
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Als u dat nu zo zegt, dat “dweilen met de kraan open” – het
  zijn mijn woorden maar u hebt ze bevestigd – werkt dat nu niet
  demotiverend voor de mensen, die achter de boeven aan zitten?
  De heer Wiarda:
  Toen ik voor het eerst die gedachte neerlegde op een
  bijeenkomst in mijn korps voor het afscheid van de toenmalige chef
  van de narcoticabrigade, dat wij dit niet moeten doen in de hoop en
  verwachting dat wij daarmee de drugs de wereld uit zullen bannen,
  baarde dat binnen het korps wel groot opzien.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat?
  De heer Wiarda:
  Midden van de tachtiger jaren, 1984-1985. Ik heb er toen ook
  bij gezegd: de drugs zijn een maatschappelijk probleem, dat heel
  andere benaderingen vraagt dan de strafrechtelijke; voor zover je
  dat strafrechtelijk hanteert, moet je daar toch een bescheiden
  bijdrage van verwachten. Maar wat natuurlijk altijd boven tafel
  blijft, is dat wij er als politie voor zijn om de criminelen, de
  grote profiteurs in deze samenleving, te pakken. En daar gaan we
  voor en daar zijn we ook redelijk succesvol in. Daar zijn we ook
  goed in. Misschien vindt u het wel een beetje te goed, zo hier en
  daar, maar dat zal ik uit uw rapport te zijner tijd lezen.
  De voorzitter:
  Waarom maakt u die laatste toevoeging?
  De heer Wiarda:
  Omdat in de verhoren die ik gevolgd heb tot nu toe voortdurend
  de vraag aan de orde is hoe ver je kan gaan, kan dit wel en kan dit
  niet. Misschien komt u tot de conclusie dat bepaalde werkwijzen te
  ver zijn gegaan.
  De heer Koekkoek:
  Dat vraagt u zich als politie toch ook af: hoe ver kun je
  gaan?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik dacht, dat iedereen toch behoefte had aan meer duidelijkheid
  dan er is.
  De heer Wiarda:
  Ja, ik denk dat we behoefte hebben aan een aantal dingen. In de
  eerste plaats duidelijkheid over de wijze waarop je afweegt wat wel
  en niet kan in bepaalde situaties. Wat we ook nodig hebben, is een
  veel bredere organisatie op dit terrein. In een aantal zaken, ook
  zoals ze bij u naar voren komen, zie je toch dat het zo
  gecompliceerd is met teams en hirarchische lijnen boven die teams
  naar verschillende gezaghebbers… dat is zo gecompliceerd, dat het
  voor de mensen die in het veld werken ook gewoon niet meer te
  behappen is op bepaalde momenten. En dan vallen er steken. Dus wij
  zullen ons toch moeten bezinnen op veel sterkere vormen van
  projectorganisatie, waarbij je elk project heel scherp
  organiseert.
  De voorzitter:
  Voordat de heer Koekkoek verder gaat, even nog over een ander
  punt. U heeft vaak gepleit voor het uit het strafrecht halen van de
  drugswetgeving.
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat is toch evenzeer een grote verandering, die u zelf
  voorstaat?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat is geen grote verandering?
  De heer Wiarda:
  Nee, ik vind dat een minimale verandering. Iedereen die in ons
  land drugs wil gebruiken, kan drugs gebruiken tegen een redelijke
  prijs en van een redelijke kwaliteit. In een geliberaliseerd
  stelsel zal dat niet anders zijn. Het is vooral een emotioneel,
  politiek, sociaal-cultureel vraagstuk maar in de werkelijkheid van
  het dagelijks leven…
  De voorzitter:
  Nee, maar daar geeft u toch ook een andere oplossing aan voor
  het oplossen van drugscriminaliteit?
  De heer Wiarda:
  Ja, zodra het niet meer strafbaar is, is het er niet meer.
  De heer De Graaf:
  Zou u menen dat daarmee de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland…
  De voorzitter:
  …de grootste slag wordt toegebracht?
  De heer Wiarda:
  Ja, zeker! Ik denk, dat dan de bodem eruit valt!
  De heer De Graaf:
  Is het niet uw opvatting, dat dan de organisaties die nu
  verdienen aan de hasj, de weed en de marihuana dan gewoon iets
  anders gaan doen in de criminele sfeer?
  De heer Wiarda:
  Er zijn geen criminele markten die een zodanige groeipotentie
  hebben dat zij een redelijk alternatief zouden zijn voor de
  drugsmarkt. De prostitutiemarkt is verzadigd, de pornomarkt is
  verzadigd, wapenhandel zou… Nee, wapenhandel ondervindt er
  waarschijnlijk ook schade van. Veel lokale oorlogen worden
  gefinancierd met drugsgelden in de wereld. En als die eruit vallen,
  is dat schadelijk voor de wapenhandel.
  De heer Koekkoek:
  Maar u wilt wel in n klap dan eigenlijk een wereldwijd probleem
  oplossen? Daar is een klein land een beetje te klein voor.
  De heer Wiarda:
  Waar wij als klein land groot in zouden kunnen zijn! Het is
  natuurlijk nogal een ambitie, maar goed. Alles begint bij de
  discussie over een dergelijk vraagstuk. Ik ben er een voorstander
  van dat die discussie wordt gevoerd.
  De voorzitter:
  Kan het ook zo zijn, dat de moeilijkheden die bij de
  methodetoepassing in de drugsbestrijding blijken te rijzen mede te
  maken hebben met het feit, dat misschien ook politiemensen niet
  meer weten of het goed, een beetje goed of niet zo erg is?
  De heer Wiarda:
  Ik weet dat niet. Ik weet niet of er bij het scherp beoordelen
  van wat er wel en niet kan, een verband bestaat met mijn
  opvattingen en de opvattingen bij vele anderen in de politiekring
  over een dergelijke drugspolicy.
  De voorzitter:
  In de afgelopen weken spreken wij hier aldoor over het door
  laten gaan van partijen in het milieu om zaken beter in kaart te
  brengen. Dat zou je toch niet doen met overvalgroepen of met grote
  vuurwapentransporten? Daar zou je toch niet aan mee gaan doen?
  De heer Wiarda:
  Nee, met overvallen hebben wij een zeer stellige lijn. Als wij
  uit onze informatie weten van een beraamde overval, dan maken wij
  het stuk. We zetten er een politie-auto voor en we laten in het
  milieu weten dat wij op de hoogte zijn en dat ze het niet moeten
  doen. Nadat er ooit een supermarkthouder in Schiedam de dood heeft
  gevonden bij een overval die men dacht te kunnen beheersen, is denk
  ik, in heel Nederland deze lijn gevolgd. In ieder geval leeft in
  onze regio en in het korps waarvoor ik daarvoor werkte, de heel
  stellige opvatting: er mag nimmer een overval doorgaan. Wat de
  wapenhandel betreft, vooral als het transitohandel betreft, kan ik
  mij wel voorstellen dat er gewerkt wordt met een systeem van
  gecontroleerde afleveringen of zelfs doorleveringen.
  De heer Koekkoek:
  Maakt het voor u wat uit of je te maken hebt met gecontroleerde
  doorlevering van softdrugs of harddrugs?
  De heer Wiarda:
  Ja, dat maakt wel wat uit.
  De heer Koekkoek:
  Mede gelet op uw opvatting over legalisering?
  De heer Wiarda:
  Ja, wij hebben in Nederland ongeveer 700.000
  softdrugsgebruikers en wij hebben in Nederland zo’n 25.000
  harddrugsgebruikers, waarvan enkele duizenden problematisch zijn.
  Naarmate het in een kleinere groep is en een meer uitzonderlijk
  verschijnsel, weegt het wel zwaarder. Maar overigens vind ik er
  geen principieel verschil in of je dat met harddrugs doet of
  softdrugs. Het gaat erom of het proces van afweging in casu, als je
  tot dat soort operaties besluit, goed wordt uitgevoerd.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog even terugkomen op uw opvatting over het doorleveren
  van wapens. Daar ziet u geen ethische bezwaren in? Doorleveren in
  de betekenis dat ze op de markt in het milieu verdwijnen, zoals met
  drugs kan gebeuren, betekent toch ook dat die wapens kunnen worden
  aangewend door mensen die voor die tijd in ieder geval dat wapen
  niet hadden?
  De heer Wiarda:
  Mijnheer de voorzitter, ongeveer twee maanden geleden was ik in
  een dorpje in Zuid-Frankrijk. Daar was toevallig ook de voorzitter
  van de Tweede Kamer. Toen hebben wij samen voor een vitrine gestaan
  bij souvenirwinkels waar op grijphoogte voor een vijfjarig kind
  pistolen lagen. Wij kunnen dus wel ongelooflijk preuts zijn over de
  vraag of het ethisch verantwoord is om wapens door te leveren, maar
  voordat we daar het juiste argument voor vinden zou er eerst nog
  iets op dat gebied in de wereld moeten veranderen.
  De heer De Graaf:
  Nee, het ging om Nederland. U weet net zo goed als ik dat er in
  Nederland geen wapens op grijphoogte van een kind beschikbaar zijn.
  De vraag is, of het nu preuts is om te zeggen dat het doorleveren
  van wapens als methode een ethisch vraagstuk is.
  De heer Wiarda:
  Ik ben natuurlijk geen advocaat die ervoor pleit om dergelijke
  methodes groot te hanteren. Maar ik kan mij zeer wel voorstellen
  dat je het onder omstandigheden wel doet. Ik wijs erop dat er
  natuurlijk een massa aan wapens in de wereld op de markt is en dat
  je in de landen van West-Europa te kust en te keur wapens kunt
  kopen. Ik heb er ook bezwaar tegen dat ze in het milieu komen, maar
  men zal toch zo nu en dan bereid moeten zijn om een spierinkje uit
  te werpen om een kabeljauw te vangen.
  De voorzitter:
  En waar is dan het hek van de dam?
  De heer Wiarda:
  Het hek staat bij de beoordeling in casu.
  De voorzitter:
  Ja, dat horen wij vaker. Maar er moet toch zoiets zijn als 500
  UZI’s en dat doen wij toch liever niet, of 200 kg semtex en dat
  doen wij toch liever niet. Maar een paar jachtgeweren doen we dan
  weer wel?
  De heer Wiarda:
  Ik ben het volstrekt met u eens.
  De voorzitter:
  Er moet toch ergens een grens gesteld kunnen worden, ook door u
  als praktijkman aan te geven, voor ons als wetgever voor wat wij in
  ieder geval niet willen.
  De heer Wiarda:
  Het probleem van het stellen van dergelijke normen betekent dat
  die normen in het rechtsproces dat zeer geformaliseerd is, altijd
  een formalistisch leven gaan leiden. In de rechtszaal gaat het dan
  ineens niet meer om de afweging maar om de vraag of de regel al dan
  niet is geschonden. Daarmee komen we in de moeilijkheden. Ook in
  gevallen waarin u zou zeggen: naar eer en geweten zou ik het hier
  voor mijn rekening kunnen nemen – en dan ben ik niet de enige maar
  er zijn meer autoriteiten die aan die afweging te pas komen
  belemmeringen opwerpen. Maar ook ik ben er natuurlijk niet voor dat
  er honderden kilo’s semtex of grote – maar dat stuit dan af op het
  feit dat er een formele regel is die het verhindert. Daarmee zou je
  ernstige partijen UZI’s of andere zware wapens in het milieu
  verdwijnen. Trouwens ook niet de lichte wapens. Ik ben er helemaal
  geen voorstander van. Maar je zult onder omstandigheden misschien
  toch moeten en moeten kunnen.
  De heer Rouvoet:
  Is het nadeel van uw benadering dan niet, dat u er uiteindelijk
  nooit een principieel verweer tegen zult kunnen hebben als de
  kabeljauw maar groot genoeg is?
  De heer Wiarda:
  Het politiewerk is een zeer pragmatische bezigheid.
  Criminaliteitsbestrijding is een zeer pragmatische bezigheid. Het
  probleem waarmee u geconfronteerd wordt en de mogelijkheden die u
  hebt om eerst informatie en daarna bewijs te construeren, zal
  steeds weer pragmatisch benaderd worden. De toetsing zal altijd
  moeten gaan over de vraag of de autoriteiten, gezien de
  omstandigheden van het geval, in redelijkheid tot deze beslissing
  mochten komen. Dat kan door de rechter getoetst worden en het kan
  ook politiek getoetst worden.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter, ik stel voor, dat wij overgaan naar begin december
  1993. Wat was volgens u, mijnheer Wiarda, naar uw huidig inzicht de
  belangrijkste reden voor opheffing van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht?
  De heer Wiarda:
  De belangrijkste reden… Ik moet u zeggen, dat ik afgelopen
  zondag het rapport Wierenga nog weer eens van voor tot na heb
  gelezen. Het is een vraagstuk dat mij voortdurend heeft
  beziggehouden. Ik ben er niet uit. Ik had mij op deze vraag
  geprepareerd. Ik wil er het volgende over zeggen. Ik denk dat het
  te maken heeft met het falen van de politile en justitile
  organisatie. Het falen in termen van: praat men goed met elkaar;
  bestaat er voldoende vertrouwen in elkaar; weet men elkaar
  voldoende te vinden op momenten dat het moeilijk is en er snel
  moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Als u, zoals Wierenga
  het ook beschreven heeft, de historie bekijkt van ons gezamenlijk
  team dan ziet u dat er op dat terrein voortdurend struikelpartijen
  zijn geweest.
  De heer Koekkoek:
  Zullen wij het even uitsplitsen? U zegt nu politieel en
  justitieel. Wat was er mis in de verhoudingen – als ik het zo kort
  mag zeggen – tussen de betrokken politiefunctionarissen van wie u
  er n was?
  De heer Wiarda:
  Er werd niet gedaan wat er afgesproken was.
  De heer Koekkoek:
  Bijvoorbeeld?
  De heer Wiarda:
  Op een gegeven ogenblik wordt er afgesproken dat ons
  gezamenlijk team overgaat naar de Amsterdamse autoriteiten maar wel
  in de vorm van een voortzetting van de structuur van dat team:
  selfsupporting en met voldoende greep op de geheimhouding van zaken
  die geheim moesten zijn binnen dat team. Dat werd gewoon niet
  uitgevoerd.
  De heer Koekkoek:
  Dus bijvoorbeeld: geen eigen CID, geen eigen OT. De gedachte
  was er om er de zevende en de achtste unit van de Amsterdamse
  recherche van te maken?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Maar dat is niet gebeurd. Die gedachten waren er wel maar het
  is niet gebeurd.
  De heer Wiarda:
  Nee, maar het hele team is opgeheven.
  De heer Koekkoek:
  Maar daarvoor?
  De heer Wiarda:
  Toen wij op 29 maart 1993 rond de tafel zaten om daarover te
  spreken, hebben wij een- en andermaal nadrukkelijk met elkaar
  afgesproken, dat het team als een selfsupporting eenheid zou
  overgaan. Twee dagen later vindt er door een van de
  verantwoordelijken te Amsterdam een gesprek plaats met de
  teamleider waarin gewoon wordt gesteld dat het zo niet uitgevoerd
  gaat worden. Op 15 april daaropvolgend hebben wij een bijeenkomst
  met alle korpsbeheerders, alle hoofdofficieren en alle korpschefs.
  Dan wordt dat nog een keer bezegeld. Dat wil zeggen, ik heb het nog
  een keer herhaald en daar wordt dan door sommigen gerriteerd in
  mijn richting gedaan omdat ik dat een belangrijk punt vond. Ook
  daarna is dat gewoon niet loyaal uitgevoerd. Dan komen er steeds
  weer signalen dat men het toch anders probeert te doen. Dan wordt
  het basale vertrouwen dat nodig is om tot goede dingen te komen,
  zodanig geschaad dat het niet meer gaat.
  De heer Koekkoek:
  Dat waren de organisatorische problemen. Misschien kunt u ook
  kort zeggen wat er bij het OM mis was dat mede heeft bijgedragen
  tot opheffing van het team?
  De heer Wiarda:
  Wat was daar mis? De IRT-officier, die IRT-officier was bij de
  overdracht, heeft voor zover ik het begrijp toch redelijk grondig
  aan zijn opvolger overgedragen. Waar wij ernstige struikelpartijen
  hebben gehad, waardoor ook in de verhoudingen schade is
  toegebracht, was naar aanleiding van de Kolibrie-kwestie…
  De voorzitter:
  Die al eerder speelt, in begin 1993.
  De heer Wiarda:
  Pardon, die speelt december 1992.
  De voorzitter:
  En in begin 1993 het vervolg.
  De heer Wiarda:
  Het vervolg speelt dan in begin 1993, …waar de teamleider van
  ons gezamenlijk team eerst op onvoldoende gronden wordt aangewreven
  dat hij een partij had gepakt waar het Kolibrie-team de rechten op
  meende te hebben. Daarna werd nog weer eens gezegd dat hij heeft
  gewerkt met een informant waar hij niet mee had mogen werken.
  De heer Koekkoek:
  Wat wij daarover lezen in het rapport-Wierenga vindt u een
  adequate beschrijving? Daar heeft u niets nieuws aan toe te
  voegen?
  De heer Wiarda:
  Wat buitengewoon teleurstellend is in het vervolg, is dat we in
  de bespreking met het OM daarover, niet tot elkaar komen maar dat
  de partijen met opgeheven vaandels en getrokken wapens uit elkaar
  gaan voor kennelijk de volgende slag. Weliswaar komt er dan een
  maandje later, zo eind maart 1993, een brief van de
  procureur-generaal waarin de heer Lith, de teamleider, openlijk
  gerehabiliteerd wordt. Maar dan is de pap intussen wel gemorst. Dan
  zijn de verhoudingen zodanig beschadigd dat het heel moeilijk wordt
  om met elkaar door de bocht te gaan. Dat was ook een van de sterke
  motieven om erin mee te gaan dat het overgedragen zou worden, omdat
  dat tot een opheldering van de situatie zou leiden. Dat is ook een
  van de redenen waarom ik mij daarna weer zorgvuldig op de
  achtergrond heb gehouden en mij er niet mee wilde bemoeien, want oh
  God dan gebeurt er weer van alles. Toen dus de overdracht van het
  team maar niet wilde vlotten, hebben ik mijn medewerkers, Van
  Baarle en Lith, wel duidelijk gestimuleerd om de initiatieven
  daartoe te nemen. Maar ik heb niet meer ingegrepen omdat ik niet
  zag wat dat nog voor positieve bijdrage zou kunnen leveren.
  De heer Koekkoek:
  Nu zegt u in een interview met NRC Handelsblad… Misschien zeg
  ik het verkeerd…
  De voorzitter:
  Mag ik, voordat wij overgaan naar het interview in NRC
  Handelsblad van…
  De heer Koekkoek:
  …van 22 januari 1994 waarin corruptie de ware reden…
  De voorzitter:
  Nog even over de methode. Hoe weet u zo zeker dat door het OM
  goed is overgedragen van de heer Van der Veen aan de heer Van
  Capelle?
  De heer Wiarda:
  Nee, dat weet ik niet… dat weet ik niet zo zeker. Ik lees,
  dat de heer Wierenga… dat dat op een grondige manier is gebeurd.
  Meer weet ik er niet van.
  De voorzitter:
  Bij ons bleek dat de heer Van Capelle in de grote lijnen het
  traject kent. Is een van de problemen ook niet, dat niemand in
  feite van de hoed en de rand wist wat betreft de toepassing van de
  methodiek?
  De heer Wiarda:
  Jazeker waren er mensen die van de hoed en de rand wisten. De
  IRT-officier, de heer Van der Veen, wist van de hoed en de rand, de
  teamleider wist van de hoed en de rand, de chef CID van Haarlem
  wist van de hoed en de rand.
  De voorzitter:
  De heer Van Capelle, de nieuwe IRT-officier vertelt hier dat
  hij niet meer precies van de hoed en de rand weet. Bijvoorbeeld het
  financile traject… dat kent hij niet.
  De heer Wiarda:
  Nee, dat heb ik ook begrepen. Ik heb ook zijn verhoor gezien
  bij u. Dan blijkt mij ook, dat er lacunes in zitten. Ik begrijp
  steeds niet… nog steeds achteraf ook niet waarom de
  verantwoordelijke IRT-officier c.q. de hoofdofficier van Amsterdam
  op het moment dat de kwestie naar ontbinding gaat lopen niet de
  betrokken functionarissen bij zich heeft laten komen en heeft
  gezegd: vertel mij precies van de hoed en de rand hoe het zit.
  De voorzitter:
  Maar de omgekeerde vraag is natuurlijk ook mogelijk: waarom de
  betrokken functionarissen niet eerder naar de hirarchisch
  verantwoordelijken lopen.
  De heer Wiarda:
  Daar heeft naar mijn gevoel een grote onzekerheid gezeten bij
  de betrokkenen of er voldoende mogelijkheid was voor een echt goede
  uitwisseling van die informatie. Dat wilde maar steeds niet
  kloppen.
  De voorzitter:
  Als die uitwisseling niet mogelijk is, dan is zo’n methodiek
  toch ook onwerkbaar?
  De heer Wiarda:
  Dat zou ik niet onmiddellijk willen beamen. De methodiek kan
  nog werkbaar zijn; de afdekking van een dergelijke vergaande
  methodiek op het niveau van hoofdofficieren is op dat moment niet
  goed tot stand gekomen. Dan kan het dus niet goed. In wezen leeft
  dat ook in de brief van de heer Vrakking aan de heer Opstelten van
  22 december 1993, waarin de heer Vrakking zegt: ik acht deze
  methode op zichzelf aanvaardbaar. Alleen onder deze omstandigheden
  wilde ik er de verantwoordelijkheid niet voor nemen. Ik heb de
  indruk, dat hij met de “omstandigheden” veel meer bedoelt dat het
  politieel-justitile systeem te veel falen en feilen vertoont in
  zijn overleg en aansturing, maar niet dat hij geen vertrouwen had
  in de betrokken operationele chefs. Er staat ook bij: de wijze
  waarop de heer Lith in dezen geopereerd heeft, is boven enige
  twijfel verheven.
  De voorzitter:
  Het ging niet meer over de heer Lith toen, maar het ging over
  anderen. De heer Koekkoek gaat verder.
  De heer Koekkoek:
  Ik kom straks nog op de corruptiebeschuldiging terug, nu gaan
  we toch maar even door op de methode. Wat wist u van de methodiek
  van het IRT toen u daar verantwoording voor droeg?
  De heer Wiarda:
  Betrekkelijk weinig. In hoofdlijnen wist ik, dat het om
  doorlevering… om iets ging wat we nu “doorlevering” noemen, maar
  de supervisie over het IRT van de kant van het strategisch
  politiemanagement, berustte bij de heer Van Baarle, lid van de
  korpsleiding in Utrecht, die daartoe gemandateerd in het convenant
  door de korpschefs in wezen de korpschefsfunctie uitoefende over
  het team. Het was dus ook niet nodig, dat ik mij daar inhoudelijk
  mee bemoeide. Het had wel gekund natuurlijk, maar het behoorde
  helemaal niet tot de werkwijze, tot de wijze waarop wij toen met
  dit soort zaken omgingen binnen de politie. In de historie ziet u –
  ik heb daar straks ook al iets van geschetst – dat dat zich heel
  sterk beweegt binnen de lijn van recherche en openbaar ministerie
  als het gaat over deze zaken en dat het weinig doorkomt naar
  korpschef en korpsbeheerder. Daarom heb ik het ook een volstrekt
  logische situatie gevonden, dat de vraag over de werkmethoden en de
  ontwikkeling daarvan zich heeft voltrokken binnen de lijn van de
  teamleiding en de supervisor en het openbaar ministerie, dat
  daarvoor verantwoordelijk was.
  De heer Koekkoek:
  Maar u wist in de loop van 1993 toch wel… ik bedoel voor 7
  december… dat er sprake was van het doorlaten van drugs? Dat dat
  behoorde tot de methodiek?
  De heer Wiarda:
  Ja, ik was me daar bewust van.
  De heer Koekkoek:
  Ja. Was u erg verbaasd toen de methode werd genoemd als reden
  voor de opheffing van het team?
  De heer Wiarda:
  Ja. Ja.
  De heer Koekkoek:
  Volgens uw kennis toen was er niets aan de hand met de
  methode?
  De heer Wiarda:
  Niets aan de hand? Niets aan de hand? Het is natuurlijk een
  vergaande methode, maar de methode, het feit dat de
  verantwoordelijke teamleiding, supervisor en het openbaar
  ministerie – de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie –
  naar de mening van sommige hogere autoriteiten daarin te ver waren
  gegaan, kan natuurlijk nooit betekenen dat je dat team opheft. Ik
  heb ook nog nooit meegemaakt…
  De heer Koekkoek:
  U vond het niet proportioneel?
  De heer Wiarda:
  Pardon?
  De heer Koekkoek:
  U vond het niet proportioneel?
  De heer Wiarda:
  Dat mag u wel zo zeggen, ja! Je sluit toch een ziekenhuis niet
  als er iemand overlijdt op de operatietafel?
  De heer Koekkoek:
  Hoe kijkt u er nu tegenaan, met de wetenschap van nu over de
  Delta-methode, zoals die in de verhoren een- en andermaal aan de
  orde is gekomen? Hoe kijkt u er nu tegenaan?
  De heer Wiarda:
  Er is n dimensie voor mij aan toegevoegd en dat is de
  buitengewone gecompliceerdheid van het werken met een diversiteit
  van organisaties en teams. Voor het eerst ben ik daar tegenaan
  gelopen met de Kolibrie -affaire, waar een douaneteam langs de hele
  politie heen opereert en dat ook niet bij de CRI heeft aangemeld.
  Als je nu het hele slagveld overziet, dan moet ik zeggen dat het
  buitengewone complicaties oplevert zowel voor het openbaar
  ministerie als voor de teamleider om dat goed te cordineren, op
  elkaar af te stemmen en de bereidheid te hebben op een verstandige
  manier brokken op te ruimen als je toch op elkaar botst.
  De heer Koekkoek:
  Het is toch niet alleen een kwestie van cordinatie? Het gaat
  toch ook om de vraag hoe ver je gaat met een bepaalde methode?
  De heer Wiarda:
  Er is natuurlijk ook een verschil van opvatting tussen wat ik
  noem de “rekkelijken” en de “preciezen” over hoe ver je wel of niet
  zou mogen gaan met deze methode. Maar ik heb… ja, ik ben toch een
  beetje ontgoocheld over het feit, dat daarover binnen de kring van
  het openbaar ministerie geen duidelijker proportionele opvatting
  bestond, die ook gedeeld werd door beroepsgenoten. Ik heb eigenlijk
  altijd aangenomen – ik heb ook nooit contraire signalen gehad
  daarover – dat binnen de politie de opvattingen niet principieel
  divergeerden, niet ten principale uit elkaar liepen hierover.
  De heer Koekkoek:
  Ook niet tussen Amsterdam en de rest van Nederland?
  De heer Wiarda:
  Daarvan is mij pas het eerste signaal gebleken uit het
  perscommuniqu, waarin werd meegedeeld dat het gezamenlijk team is
  opgeheven. Daarvoor heb ik daar niets van bespeurd.
  De heer Koekkoek:
  Terug naar uw huidige opvatting. Waar zit u precies? Bij de
  “preciezen” of bij de “rekkelijken”?
  De heer Wiarda:
  Ik denk bij de “rekkelijken”.
  De heer Koekkoek:
  In die zin, dat u tamelijk ver wilt gaan met het hanteren van
  een methode.
  De heer Wiarda:
  Ja. En dat ik in de normering het ook zou willen zoeken in
  criteria en “hoe weeg je” en “op welke gezichtspunten weeg je” veel
  meer dan vast te stellen bij voorbaat van dit mag niet en dat mag
  wel.
  De voorzitter:
  Maar zou u vandaag de dag ook doorgaan met de methode met alles
  wat u er nu van weet?
  De heer Wiarda:
  Op zichzelf zou ik daar de verantwoordelijkheid voor willen
  dragen…
  De voorzitter:
  Inclusief de 10.000 kilo’s die mogelijk verdwijnen?
  De heer Wiarda:
  Daar moeten we het nu toch goed over hebben, nu we dat inzicht
  steeds scherper krijgen, waar we de grens trekken en waar we
  zeggen: “tot zo ver en dan moet je die club hebben”. Anders moeten
  we concluderen, dat deze methode onvoldoende rendement heeft in de
  richting van het oprollen van die organisatie.
  De voorzitter:
  Ik vraag u gewoon… zou u, met alles wat u er nu van weet,
  inclusief de tienduizenden kilo’s die er doorheen gaan “ja”
  zeggen?
  De heer Wiarda:
  Ja, ik wil daar de verantwoordelijkheid voor dragen maar over
  de vraag op welke wijze en met welke intensiteit we dat nu verder
  zouden voortzetten, zou ik wel goed willen spreken. Ik zou er toch
  een beetje terughoudend in willen zijn.
  De heer Koekkoek:
  Maar u hebt toch ook gezegd – en dat is ook uw opvatting – dat
  als u gebruik maakt van een informant, die daaraan kennelijk het
  nodige mag overhouden, dat zo’n informant niet gewoon zijn
  crimineel bedrijf moet kunnen voortzetten, want daar krijgt u ook
  wat van.
  De heer Wiarda:
  Ja. Ja. Kijk, wij werken met criminele informanten. Dat zijn
  mensen die zich bewegen in het criminele milieu. Die kunnen zich
  daar alleen bewegen als zij deelnemen aan criminele activiteiten.
  Ik zou de grens willen leggen bij mededaderschap, dat de informant
  mede verantwoordelijk is voor het hele plan, de hele beheersing en
  de hele sturing van de criminele operaties. Maar zo lang de
  informant zich blijft bewegen in de ondersteuningshandelingen
  vooraf – hulpmiddelen aanleveren, auto’s besturen, opslagruimte –
  of achteraf – het verder transporteren e.d. – vind ik dat
  aanvaardbaar.
  De heer Vos:
  Ik zou de heer Wiarda willen vragen of hij de methode nog wel
  bruikbaar acht. Ik kan mij voorstellen dat iemand die een container
  invoeren wil en ontdekt dat de container makkelijk de grens
  passeert misschien wel meteen begint te denken, dat het wat al te
  gemakkelijk gaat, dat er wordt geholpen. Daarmee zou de methode
  sneuvelen.
  De heer Wiarda:
  Ja… nou, kijk… na wat er nu allemaal over in de
  openbaarheid is gekomen, wordt het buitengewoon moeilijk om te
  zeggen, dat we het op deze manier voortzetten. Je zult dus moeten
  nadenken over slimme strategien om je aanhakingspunten te
  verleggen, uit veiligheidsoverwegingen en uit
  effectiviteitsoverwegingen. Je zoekt dus naar nieuwe
  aangrijpingspunten op zo’n organisatie.
  De heer Vos:
  In welke richting wordt door u gezocht, in heel algemene
  zin?
  De heer Wiarda:
  Dat je weer probeert andere informanten te vinden, die je kunt
  mobiliseren in de richting van die organisatie. Want we zullen toch
  moeten werken met die informanten of infiltranten.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Wiarda, u zei dat u aanvankelijk niet zo heel veel
  wist van de methoden. Wanneer hoorde u over het element van de
  actieve participatie door politiemensen in het traject of las u dat
  in de kranten?
  De heer Wiarda:
  Daar heb ik… nee, ik heb dat niet in de krant gelezen. De
  heer Lith heeft mij daarover genformeerd in een later stadium.
  De voorzitter:
  Na afloop?
  De heer Wiarda:
  Ja, toen was hij al geen teamleider meer.
  De heer Rouvoet:
  En was dat een verrassend element voor u?
  De heer Wiarda:
  Het was in zoverre niet een verrassend element, dat ik ook in
  de Adviescommissie criminaliteit van de Raad van
  Hoofdcommissarissen meermalen de discussies heb meegevoerd over wat
  men dan noemt “frontstore-operaties”, het opzetten van een
  fake-organisatie om een bepaald stuk af te kunnen schermen. Ook
  voor dit gedeelte waarop u doelt, denk ik dat als het goed in
  elkaar gezet wordt, het goed beheerst wordt en goed afgewogen is
  met de verantwoordelijke autoriteiten, ik de verantwoordelijkheid
  voor zal nemen.
  De heer Rouvoet:
  Het is geen element, dat u kritischer doet staan ten opzichte
  van de methode?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De voorzitter:
  U noemde daarnet ook nogal wat, wat misschien niet altijd
  aanwezig was!
  De heer Wiarda:
  Als ik zie de mensen die de operatie gedaan hebben, de mensen
  die aan de operatietafel stonden, moet ik zeggen dat ik daar de
  verantwoordelijkheid voor neem.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Wiarda, op 22 januari 1994 verschijnt er een bericht
  op de voorpagina van NRC Handelsblad. Volgens dat bericht zegt u,
  dat een bepaalde vorm van corruptie de ware reden is voor de
  opheffing van het IRT. Die vorm van corruptie bestaat dan in het
  lekken uit het Amsterdamse korps naar criminele organisaties. Bent
  u nog steeds die mening toegedaan, dat dat de ware reden was? Bent
  u nog steeds de mening toegedaan dat dat de ware reden was?
  De heer Wiarda:
  De publikatie in de NRC is voor rekening van degene die haar
  geschreven heeft. Het was geen interview; ik ben daar niet aan het
  woord op enige manier. Het is informatie die uit het circuit van
  autoriteiten stukje bij beetje is opgebouwd. Ik was nadat men ons
  gezamenlijk team had opgeheven verwoestend kwaad.
  De heer Koekkoek:
  Verwoestend kwaad?
  De heer Wiarda:
  Verwoestend kwaad, ja. Ik moet dat bekennen.
  De heer Koekkoek:
  Dat klinkt erg dreigend.
  De heer Wiarda:
  Ik moet erkennen dat ik zelden in mijn ambtelijke loopbaan zo
  gemotioneerd ben geweest als toen. Na alles wat wij gedaan hadden,
  na alles wat je ook persoonlijk hebt afgezien om het voor elkaar te
  krijgen en waarbij je steeds weer stapjes hebt terug gedaan om geen
  irritaties op te wekken, enzovoorts, enzovoorts, na alles wat onze
  mensen erin hebben gedaan, wat Van Baarle en Lith en mevrouw Vos en
  mevrouw Schmitz daarin hebben gedaan om het hele geval goed van de
  grond te krijgen…
  De heer Koekkoek:
  Maar u komt wel uit bij de corruptie, h?
  De heer Wiarda:
  Ja, ja. Maar ik wil eerst zeggen waarom ik zo ongelooflijk
  gefrustreerd was daarover. Ik heb mij daar toen geweldig woedend
  over uitgelaten in allerlei richtingen en op allerlei plaatsen.
  Begin januari zijn er de nieuwjaarsrecepties waar allerlei
  gesprekken over actuele toestanden plaatsvinden en ik heb daar
  dingen gezegd als: je houdt het toch niet voor mogelijk dat het nu
  is opgeheven; de methode kan niet de echte reden zijn – dat heb ik
  dus toen gezegd – er moet meer achter zitten; zitten er mensen in
  de klem waarbij mensen dingen van elkaar weten die men graag
  verborgen wil hebben op grond waarvan men het noodzakelijk vind om
  van dat team af te geraken? Het was niet goed van mij dat ik dat zo
  heb opgeroepen, dat ik dergelijke discussies heb opgeroepen. Er
  ging natuurlijk wel enig geruis. Bij de oprichting van het team
  waren lekken een heel belangrijke overweging om tot een gesloten,
  krachtig team te komen. Onderweg heeft dat team een aantal
  belangrijke corruptie-onderzoeken gedaan. Er lag toen in de
  besprekingen die wij onmiddellijk na de opheffing met de vier
  andere korpschefs voerden, een serie indicaties…
  De voorzitter:
  De zogenaamde map van Augusteijn?
  De heer Wiarda:
  Ja, de achttien gevallen. En als je die indicaties gaat
  onderzoeken, dan leidt natuurlijk geen ervan tot een zaak. Je kunt
  dan concluderen dat al die indicaties er niet hadden mogen zijn,
  maar dat bestrijd ik. Die indicaties waren indicaties. Dat je op
  grond van die indicaties niet tot een bewijsconstructie komt, is
  een andere zaak en ik erken dat je op grond daarvan niet in het
  openbaar al te fel te keer mag gaan over wat nu wel de ware reden
  zou kunnen zijn. Ik had dat toen niet zo moeten doen.
  De heer Koekkoek:
  Dus u betreurt het dat u aanleiding hebt gegeven tot die
  publikatie?
  De heer Wiarda:
  Ja, u wrijft het er nog maar weer even verder in. Ja, dus!
  De heer Koekkoek:
  Maar ik denk ook: is er nog opsporing na van Traa…
  De heer De Graaf:
  Als ik u goed begrijp, mijnheer Wiarda, dan zegt u toch niet
  met zoveel woorden, dat die corruptie er niets mee te maken had?
  Uitgelokt door de heer Koekkoek zegt u dat u het betreurt…
  De heer Wiarda:
  Ik kom op dat moment natuurlijk niet op het idee om, in mijn
  verdriet, mijn gramschap en mijn frustraties, zo uit te laten als
  er helemaal niets op dat terrein aan de orde was, is geweest en op
  dat moment nog is.
  De heer De Graaf:
  Mag ik het u nog wat concreter vragen? Nu in oktober 1995 meent
  u dat corruptiegevallen in Amsterdam een aanleiding of mede oorzaak
  zijn geweest voor het opheffen van het team?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Mag ik u daar toch wat verder over vragen. Ik neem aan dat u op
  18 februari 1994 wanneer u voor de commissie-Wierenga verschijnt,
  dat u enigszins tot rust bent gekomen?
  De heer Wiarda:
  Ja hoor.
  De heer Koekkoek:
  Nu spreekt u in dat verband bij de commissie-Wierenga toch over
  iemand op een belangrijke positie. Dat slaat op Amsterdam. Dan zegt
  u verder: dat is echter een verhaal dat de ronde doet en waarover
  ik nu ook niets concreets wil weten. Eerst moet deze drukte achter
  de rug zijn, denk ik. Ik heb wel in mijn hoofd wat ik daarna wil.
  Wat had u in uw hoofd?
  De heer Wiarda:
  Ik had in mijn hoofd dat als ik na afloop nog zou voelen dat er
  iets zou moeten, dat er dan toch op hoog niveau daarover gesproken
  zou moeten worden. Maar dit gerucht was te vaag en dat is daarna
  ook nooit meer teruggekomen. Dat heeft verder tot niets ooit meer
  aanleiding gegeven.
  De heer Koekkoek:
  Dus dat is nu van de baan?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Of dat was van de baan met het rapport Wierenga?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  U heeft in die tussentijd ook nog een bezoek gebracht aan de
  minister van Justitie, Hirsch Ballin. Toen moet u gesproken hebben
  over de mystieke krachten die aan het werk waren. Bedoelde u toen
  ook corruptie in Amsterdam?
  De heer Wiarda:
  De term mystieke krachten die ik toen heb genoemd, moet u in
  twee betekenissen interpreteren. Enerzijds is dat wat ik net zei
  over al die geruchten over corruptie plus de wetenschap over het
  voorgaande wat op dat terrein gespeeld heeft en wat natuurlijk in
  meerdere of mindere mate altijd ergens speelt. De andere mystieke
  kracht is de collaps van het systeem. Dat het IRT ophoudt te
  bestaan, is als het ware een demonstratie van de instorting van het
  systeem. We kunnen het met z’n allen niet aan om een dergelijk team
  op de been te houden. Dat wil ik dan niemand in het bijzonder
  verwijten, maar er zitten dus mechanismen in en achter die ik ook
  niet nader kan duiden. Dan spreek ik dus over mystieke krachten.
  Dat deed ik toen en dat moet u nu…
  De voorzitter:
  Maar u heeft daarmee toch willen aangeven dat de mystieke
  krachten in Amsterdam lagen?
  De heer Wiarda:
  Nee. Niet alleen daar.
  De heer Koekkoek:
  En was het gebruik van die term verstandig?
  De heer Wiarda:
  Tja, was dat verstandig. Achteraf moet je concluderen: ik had
  helemaal niets moeten zeggen. Dat was verstandig geweest.
  De heer Rabbae:
  Bent u nu van mening dat het mogelijk is om in politieland in
  Nederland de schouders eronder te zetten en collectief en
  doelgericht de criminaliteit aan te pakken? Of is dat een
  illusie?
  De heer Wiarda:
  Ik ben van mening dat wij met de Nederlandse politie tot zeer
  veel in staat zijn. Wij hebben een van de meest, zo niet het meest
  deskundige, professionele en integere politiekorps dat je je maar
  kunt voorstellen in West-Europa en de rest van de wereld. Dat moet
  u niet onderschatten. U hebt bij uw onderzoek niet te maken met een
  slechte politie maar wel met een ambitieuze politie en wel met een
  politie die met nieuwe verschijnselen in moeilijk vaarwater
  terechtkomt. Door twee bewegingen moeten en kunnen we meer
  succesvol opereren. De ene beweging is vertrouwen in de
  samenwerking met elkaar. De andere beweging is de normering en
  organisatie van deze processen. Vooral de organisatie is daarin
  belangrijk.
  De heer Koekkoek:
  Hoe staat het op dit moment met de informatie-uitwisseling
  tussen Utrecht en Amsterdam?
  De heer Wiarda:
  Ik heb daar geen berichten over te melden die aanleiding geven
  tot enige ongerustheid.
  De heer Koekkoek:
  De verhoudingen zijn genormaliseerd?
  De heer Wiarda:
  De wonden zijn geheeld. De littekens steken nog wel zo nu en
  dan, maar wij doen ons werk. Wij wisselen waar nodig, goed met
  elkaar uit.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde nog enkele zaken die in uw korps gespeeld hebben en
  nog spelen, bespreken. In de eerste plaats is dat de zaak-R,
  waarover wij al een paar keer uitvoerig hebben gesproken. In
  hoeverre was u nu als korpschef op de hoogte van zo’n project en de
  methodes die daarbij werden gebruikt? Ik noem bijvoorbeeld het
  inkijken.
  De heer Wiarda:
  Ik was daar niet van op de hoogte. Wij hadden toen een
  korpsleiding die bestond uit drie personen. Ik was de korpschef, de
  heer Vogelzang plaatsvervangend korpschef en de heer Van Baarle het
  derde lid van de korpsleiding, belast met de justitile
  portefeuille. Zoals ik net al geschetst heb, dit soort projecten en
  operaties liep tussen hem als lid van de korpsleiding, de
  recherchechef, de projectleider, de CID en de CID-officier en
  hoofdofficier. In dat circuit speelden zich dus deze dingen
  af.
  De heer Koekkoek:
  Toen op een gegeven moment het inkijken bekend werd, ontstond
  er toch enige paniek in de tent, als ik het zo zeggen mag. In elk
  geval vond men het nodig om met z’n allen naar u toe te komen en
  het u voor te leggen. Ik schets het misschien wat kort, maar dat
  was op een moment dat de zaak liep bij de rechtbank. Kunt u er een
  verklaring voor geven, ook al was het misschien wat laat geweest,
  dat u niet gezegd hebt: dit moet de zaaksofficier weten; dit moet
  het OM weten; zo gauw mogelijk want anders gaan we voor de
  bijl?
  De heer Wiarda:
  Ja. Ik kreeg die informatie over die zaak naar aanleiding van
  de eerste publikatie. Dat was, geloof ik, in de Telegraaf van 21
  februari…
  De voorzitter:
  Dat was 21 februari 1994.
  De heer Wiarda:
  Ja. Ik heb daar toen onmiddellijk overleg over gehad met Van
  Baarle, lid van de korpsleiding belast met de justitile
  portefeuille, om als een haas deze zaak te overleggen met het OM en
  te repareren. Ik hoefde daarbij niet aan te geven – ik heb dat ook
  niet gedaan – hoe dat gerepareerd moest worden, want dat is een
  kwestie van overleg. Hij heeft daarop het divisiehoofd recherche,
  de heer Deelman, over die zaak gesproken. De conclusie was: overleg
  met de CID-officier. Dus de CID-chef kreeg de opdracht: overleggen
  met de CID-officier. Dat is ook gebeurd, maar daar heeft wat
  tijdverlies tussen gezeten. Uiteindelijk krijgt de CID-officier de
  informatie enige dagen nadat het onderzoek ter zitting is
  gesloten.
  De voorzitter:
  Het duurt een maand.
  De heer Wiarda:
  Alles bij elkaar dus een maand.
  De heer Koekkoek:
  Dat is dus niet goed gelopen.
  De heer Wiarda:
  Dat ben ik met u eens. Vervolgens informeert de CID-officier de
  zaaksofficier. Zij hebben met z’n drien overleg: de CID-officier,
  de zaaksofficier en de hoofdofficier en zij proberen nog te
  repareren… nee, ze hebben vervolgens de president ingelicht.
  De heer Koekkoek:
  Dat was daags na de uitspraak.
  De heer Wiarda:
  Ja, maar de zaaksofficier was voor de uitspraak
  genformeerd.
  De heer Koekkoek:
  Daags voor de uitspraak.
  De heer Wiarda:
  Ja, en de president krijgt op grond van een brief die hij
  ontvangt nadat de uitspraak is gedaan… U zult ongetwijfeld aan
  mevrouw Van der Molen vragen waarom er niet om heropening van het
  onderzoek ter zitting is gevraagd. Waarom heeft nu de CID-chef er
  zo lang over gedaan om mevrouw Van der Molen daarover te bereiken?
  Dat is de kwestie waarover het gaat. Daarna heeft de vertraging
  tussen mevrouw Van der Molen en de heer Maan gezeten. Ik denk dat u
  het zo moet duiden. De beide verantwoordelijken bij de CID, de heer
  Dros als CID-chef en de heer Van Steeg als teammanager bij de CID,
  die inkijkoperaties hadden gedaan – een hele tijd daarvoor – vanuit
  hun opvatting, dat zij daarover het openbaar ministerie niet
  behoefden te informeren. Een keuze, een welbewuste keuze van hen om
  het openbaar ministerie er niet over informeren. Dat is ook helder
  door de heer Van Steeg uiteengezet. Dat was dus niet goed. Ze
  hadden dat zo niet meten doen. Ik zeg niet, dat ze het zo niet
  hadden mgen doen. Op grond van de opvattingen, die in die tijd over
  dit soort dingen heersten op basis van artikel 9 van de Opiumwet,
  is de redenering dat het een typisch politile activiteit is die je
  gesloten moet houden met het oog op de hanteerbaarheid van het
  middel en de bescherming, de ongelooflijke risico’s die bij een
  grotere bekendwording daarvan optreden en zo, is op zichzelf een
  valide redenering. Je leest dat ook in de uitspraak van het hof in
  deze zaak, dat die inkijkoperaties op zichzelf het punt niet waren.
  Dat dat wel kon. Maar waar het probleem zit, is… zij hadden dus
  bedacht om dat gesloten te houden en, ook nadat zij Van Baarle en
  Deelman opdracht krijgen om het bij de CID-officier neer te leggen,
  hebben zij daar dus kennelijk een forse weerstand bij moeten
  overwinnen. Zo verklaar ik, dat daar meer tijd over verlopen is dan
  had gemogen.
  De heer Koekkoek:
  Wat heeft u eraan gedaan om ervoor te zorgen, dat methoden nu
  tijdig bekend zijn, zo nodig ook bij u bekend zijn?
  De heer Wiarda:
  Wij hebben daar naar aanleiding van deze zaak over gesproken.
  Er ligt nu vast, dat er in dit opzicht niets gebeurt zonder dat de
  CID-officier daarin wordt gekend. Als het gaat over verstrekkende
  operaties, zoals wij net besproken hebben, met een gecontroleerde
  doorlevering, wil ik er zelf van op de hoogte zijn.
  De heer Koekkoek:
  Als in uw korps, in uw regio, een infiltratieproject loopt,
  weet u daar dan van?
  De heer Wiarda:
  Bedoelt u burgerinfiltratie of politile infiltratie?
  De heer Koekkoek:
  Allebei.
  De heer Wiarda:
  Nee. Nee.
  De voorzitter:
  Wilt u dat niet weten?
  De heer Wiarda:
  Pardon?
  De voorzitter:
  Wilt u dat niet weten? Vanuit uw verantwoordelijk ook voor het
  wel en wee van het korps.
  De heer Wiarda:
  Ik wil weten dat daar goede, integere en deskundige mensen
  werken. Ik wil weten dat het overleg met het openbaar ministerie op
  een goede manier gevoerd wordt. Ik wil weten wanneer er zware
  operaties gedaan worden, wat dat is en waarom en voor het overige:
  ik sta niet aan de operatietafel, zij staan aan de operatietafel.
  Ik ben er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat er goede,
  deskundige en integere mensen werken en dan moet je dat aan deze
  mensen kunnen overlaten.
  De voorzitter:
  Maar dan moet je toch wel weten binnen welke grenzen, ook als
  korpschef? U praat er aldoor over, binnen allerlei commissies, de
  Adviescommissie zware criminaliteit… dan moeten mensen op uw
  niveau toch ook weten wat er op die werkvloer gebeurt? Zeker als
  het verwijt soms is, dat de korpsleiding helemaal niet weet hoe we
  het doen.
  De heer Wiarda:
  Nee, dat is waar. Wij moeten weten wat er op de werkvloer
  gebeurt, maar het kan niet zo zijn dat wij en dtail bij elke
  operatie betrokken zijn.
  De voorzitter:
  Maar u moet toch wel weten binnen welke grenzen zich dat
  afspeelt?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Bijvoorbeeld als er iets gemeld wordt bij de Centrale
  toetsingscommissie, weet u dat dan? Dan moet het om iets bijzonders
  gaan.
  De heer Wiarda:
  Nee. Ik heb nu kortelings vernomen van een aantal toetsingen,
  die bij de Centrale toetsingscommissie zijn voorgelegd door het
  openbaar ministerie…
  De heer Koekkoek:
  In uw regio?
  De heer Wiarda:
  …in mijn regio, waar ik niet van tevoren over ben
  genformeerd. Dat hoeft ook niet. Dat kan ook niet, want het is toch
  een tamelijk grote organisatie die geleid moet worden. Als je
  vindt, dat je helemaal vanaf de bok de operatie zelf kunt leiden…
  dat is doodsgevaarlijk voor de patint, want je kunt daar te weinig
  aandacht en tijd aan besteden. Dan moet ik CID-chef worden.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Wiarda, dat vraagt toch ook niemand! Dat vraagt
  niemand van u. De vraag was of u nu niet wilt weten van het bestaan
  van actieve burgerinformanten of -infiltranten, of
  politie-infiltranten – toch vrij vergaande middelen die worden
  toegepast – en u zegt, dat u ervoor moet zorgen dat de mensen goed
  kunnen opereren en dat het goede mensen zijn. Mag ik het
  vergelijken met het openbare-ordevraagstuk: een beetje
  openbare-ordeprobleem… daar bent u als korpschef misschien niet
  op de bok, maar wel heel dichtbij zodat u precies weet wat er aan
  de hand is. Waar zit nu het verschil in? Dat de recherche toch veel
  afstandelijker wordt benaderd?
  De heer Wiarda:
  Dat zit hem in de traditie, dat de openbare orde een zaak is
  van de burgemeester, die ook korpsbeheerder was in de oude
  situatie. In de nieuwe situatie is hij in Utrecht ook nu weer
  korpsbeheerder. Het contact met de burgemeester is veel
  intensiever… van openbare-orde-operaties het directe
  afbreukrisico, ook in de publiciteit en in politiek opzicht veel
  nadrukkelijker is en de politile en justitile kansen altijd in
  sterke mate een zaak is geweest van de professionals bij politie en
  openbaar ministerie. Daar treedt nu dus wel een verandering in op
  en waar het moment komt, dat ik genformeerd moet zijn over zaken,
  daar hebben we net al iets over uitgewisseld. Maar als u het hebt
  over een infiltratie-actie… als het gaat over een politile
  infiltratie met een politie-infiltratie in een operatie bij ons,
  dan moet ik dat weten. Dat vind ik zo vergaand en riskant, dat ik
  daar echt zelf bij betrokken wil zijn. Maar als het gaat over het
  runnen en het aansturen van criminele informanten in het milieu –
  die dan nu infiltrant heten, maar dat daargelaten – dan vind ik dat
  iets, wat binnen de professionele lijn van openbaar ministerie en
  recherche kan blijven, mits – en dat is ook iets nieuws – ik daar
  wel in de zin van controle over hoe die zaak in het algemeen
  verloopt daar indringend naar kijk. U moet niet vergeten, dat er
  een divisiechef recherche tussen zit, die zeer berekend is voor
  zijn functie.
  De voorzitter:
  Maar u wilt toch wel weten of er vandaag de dag in Utrecht
  drugs op de markt verdwijnen?
  De heer Wiarda:
  Ja, zeker! Zeker, maar dat is ook een van de dingen die ik
  gezegd heb: bij een doorlevering wens ik genformeerd te
  worden.
  De voorzitter:
  Dat bent u ook?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  En dat gebeurt ook?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  Op dit moment?
  De heer Wiarda:
  Er wordt niet doorgeleverd op dit moment.
  De voorzitter:
  Op dit moment niet.
  De heer Rabbae:
  Zou u diezelfde scheiding tussen burgerinfiltrant en
  politie-infiltrant ook willen maken ten aanzien van de
  burgemeester, de korpsbeheerder?
  De heer Wiarda:
  Dat ook de korpsbeheerder op de hoogte moet zijn van het
  inzetten van een politie-infiltrant? Ja.
  De heer Rabbae:
  Gebeurt dat ook?
  De heer Wiarda:
  Wordt geen politie-infiltrant ingezet op dit ogenblik, dus het
  niet aan de orde. Maar als het aan de orde komt, wil ik dat zeker
  in de driehoek bespreken, ja.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het van belang om te weten of het informantenregister
  op orde is?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  En dat is op orde?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Weet u ook of daar nog bijvoorbeeld politiefunctionarissen uit
  een andere regio als informant staan ingeschreven?
  De heer Wiarda:
  In principe gebeurt dat niet. Het is wel een uitzonderlijke
  situatie als dat zou gebeuren.
  De heer Koekkoek:
  Weet u dat dan?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Dat wilt u ook niet weten?
  De heer Wiarda:
  Ik wil het wel weten.
  De heer Koekkoek:
  Moet het u niet gemeld worden?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De voorzitter:
  U vindt het wel acceptabel, dat politiemensen uit andere
  regio’s bij u als informant worden ingeschreven?
  De heer Wiarda:
  Dat is een uitzonderlijke situatie, waar overwegingen voor
  kunnen zijn. Als de CID-chef, de CID-officier en de divisiechef
  daarbij betrokken zijn, vind ik dat het in goede handen is.
  De voorzitter:
  Want omdat we het voorbeeld uit het verleden al bij de kop
  hebben gehad tussen Dordrecht en Utrecht, waar het blijkbaar mis
  gaat.
  De heer Wiarda:
  Pardon?
  De voorzitter:
  We hebben een casus bij de kop gehad waar dat blijkbaar
  misgaat.
  De heer Wiarda:
  Gegaan is, ja!
  De voorzitter:
  Maar toch zegt u: het moet kunnen?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde even terug naar de gang van zaken bij de
  inkijkoperatie in de zaak-R. Daarover is een toch wat gerriteerde
  briefwisseling geweest tussen de hoofdofficier van justitie in
  Utrecht, de heer Berger, en u.
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  In april 1994 schrijft de heer Berger daarover een brief. U
  krijgt op een gegeven moment een rappel…
  De heer Wiarda:
  Inderdaad.
  De heer Koekkoek:
  …en in september komt er een antwoord van u op die brief. Is
  dat nou de gebruikelijke wijze van communiceren tussen korpschef en
  hoofdofficier?
  De heer Wiarda:
  Absoluut niet.
  De heer Koekkoek:
  Niet?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Hoe kan dat dan, dat het zo gaat?
  De heer Wiarda:
  Toen ik de brief van de heer Berger ontving, verkeerde in de
  oprechte veronderstelling dat deze zaak in bespreking was tussen
  hem, mevrouw Van der Molen, de divisiechef recherche en de
  CID-chef. Ik dacht: brief, ja… gaat hierover… wordt duidelijk
  neergezet dat ik het daar en daarover wil hebben… prima… kijken
  naar… loopt het? Ja, het loopt. Ik heb daar toen, ook al
  ontmoette in een ander verband – in het driehoeksoverleg – regulier
  en zo de Berger wel, daar niet meer met hem over gesproken. Ik heb
  er niet aan gedacht en hij heeft ook dat initiatief niet genomen.
  Ik was in die periode buitengewoon afgeleid door drie dingen. Zoals
  ik u zei, we hadden een driehoofdige korpsleiding. De heer
  Vogelzang werkt intussen bij NOB, de heer Van Baarle was intussen
  korpschef geworden in Limburg Noord en ik moest voor de time being
  de klus alleen doen, in de naperiode van de reorganisatie. Ik was
  dus zeer afgeleid door een groot aantal andere dingen en ik heb dus
  bij dit onderwerp onvoldoende aandacht gehad, onvoldoende stil
  gestaan. Ik heb wel samen met de heer Deelman in diezelfde periode
  indringende gesprekken gehad met een aantal functionarissen bij de
  CID om scherper te krijgen wat er nu precies was gebeurd. Maar over
  de communicatie daarover met mevrouw Van der Molen en de heer
  Berger heb ik te gemakkelijk aangenomen, dat het via de lijn van
  CID-chefs en de divisiechef recherche liep. Ik was een beetje
  onthutst toen ik dus in september, terugkomend van vakantie – er
  was intussen een vervanger genoemd en toen kon ik even met vakantie
  – een rappel ontving. God, dit is mis! Helemaal fout! Jongens, waar
  is die brief. Ik was het even kwijt en ik moest ook tegen Berger
  zeggen, dat ik de stukken niet meer kon vinden. Die heb ik later
  wel weer allemaal terug gevonden. Die waren duidelijk opgeborgen,
  maar je moet zoiets van de hektiek van de situatie voorstellen. We
  hadden toen, mede op basis van alles wat er intussen gebeurd was,
  een antwoordbrief geconcipieerd waarvan de heer Berger vond, dat
  het een onvoldoende reactie was. Tja, ik houd er toch van om
  brieven te schrijven in twee situaties, namelijk of om gemaakte
  afspraken te bevestigen of om een probleem helder te formuleren. De
  eerste brief van de heer Berger beschouw ik als een brief om een
  probleem helder te formuleren – het was ook helder geformuleerd –
  en de brief die ik heb geschreven – wat te laat – beschouw ik als
  een brief om de gemaakte afspraken te bevestigen. Maar hij beleefde
  dat anders.
  De heer Koekkoek:
  Is dat alsnog gelukt om duidelijke afspraken te maken?
  De heer Wiarda:
  Zeker! Zeker! Dat is allemaal weer goed gekomen.
  De voorzitter:
  Staat het u nog bij – en dan moeten we stoppen met dit
  onderwerp – dat uiteindelijk die processen-verbaal in de zaak-R.
  pas in oktober, november komen?
  De heer Wiarda:
  Ja, ja. Dat is een buitengewoon pijnlijke situatie geweest. Van
  de vier inkijkoperaties zijn er in eerste instantie twee op tafel
  en pas in een latere instantie – een heel late instantie als door
  een functionaris van de dienst wordt gezegd dat er nog twee zijn
  geweest, grote moeite hebben gehad om uit de geheugens van de
  betrokken medewerkers de precieze gang van zaken te voorschijn te
  krijgen.
  De voorzitter:
  Heeft u toen nog eens gevraagd binnen uw korps: jongens, is dit
  nu alles?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De voorzitter:
  Want er was natuurlijk een heleboel meer niet vastgelegd. Wij
  hebben het gehad over de klusjes voor Lith, etc. etc. Bent u er nu
  van overtuigd, dat als u vraagt “wat is dat” dat men dan gelijk
  voor u een schriftelijk stuk, een vastlegging uit de kast kan
  trekken?
  De heer Wiarda:
  Ja. Nee, ik kan u verzekeren dat dat het geval is.
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde nog even met u spreken over de Kuras-zaak. Bij het
  afscheid van enkele leden van het korps die naar Kuras gingen, een
  eigen recherchebureau, hebt u duidelijke taal gesproken, in de
  trant van: wee je gebeente als je probeert, mijn korps te
  corrumperen – dat was duidelijk – maar als er wat is, moet er een
  kanaal zijn waarlangs die informatie gaat. Dan moet het toch
  mogelijk zijn om door middel van eenlettergrepige woorden bij
  gelegenheid van dat afscheid hebt gezegd? – ik neem aan: ja en nee
  – antwoord te geven op vragen die jullie hebben. Is dat een juiste
  weergave van wat u
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Hoe is dat vervolgens gegaan? Is dat kanaal er ook gekomen
  waarlangs wederzijdse informatie kon worden verstrekt?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Is er enig kanaal gekomen?
  De heer Wiarda:
  Nee. Niet voor wederzijdse informatie. Ik bedoelde…
  De heer Koekkoek:
  In een kanaal kan het water ook n kant op gaan.
  De heer Wiarda:
  Dat is bij kanalen trouwens vaak het geval.
  De heer Koekkoek:
  Meestal staat het water in een kanaal stil, maar het kan een
  kant uitgaan.
  De heer Wiarda:
  Ik bedoelde tegen de heren te zeggen: je haalt het niet in je
  hoofd om de collega’s lastig te vallen in de toekomst. Wat ik
  daarbij gezegd heb, was nog eens een benadrukking ervan. Het kan
  natuurlijk voorkomen dat als je werkt in de persoonsbeveiliging dat
  je zaken op het spoor bent, waarover je met de politie moet
  communiceren omdat er gevaren en risico’s zijn, enzovoorts. Dat is
  op zichzelf een normale zaak. Wij hebben als politie tot taak, de
  maatschappij te beveiligen tegen dreigende gevaren en als daar
  concrete dingen bij zijn, dan is het helemaal niet vreemd dat ook
  burgers die ervan weten, erin betrokken zijn. Ik zal toch ook met
  iemand die bedreigd wordt, daarover moeten spreken? Dan schendt ik
  toch mijn ambtseed niet? Ik doe dan alleen maar mijn werk. Ik heb
  dus bedoeld, tegen ze te zeggen: let nu op, als er dingen zijn
  waarvan jullie denken dat ze echt moeten, dan kom je bij mij en dan
  zal ik kijken hoe we dat kunnen regelen. Ze zijn nooit bij mij
  geweest, maar zoals ik al zei, de heer Van Steeg is een deskundig
  en integer persoon en bij hem zijn ze wel gekomen. Hij heeft dat
  geregeld precies op de manier zoals het ook door mij geregeld zou
  worden als ze bij mij waren gekomen. Dat betekent dat de
  Kuras-mannen als informant voor de CID kunnen functioneren. Dat
  betekent ook dat als de Kuras-mannen met levensbedreigende
  situaties bezig zijn, dat daarover gecommuniceerd moet worden, maar
  dat betekent niet dat de Kuras-mannen voor hun comfort personen
  kunnen verifiren of gegevens kunnen checken bij ons.
  De heer Koekkoek:
  Ik kom nu met een concreet voorbeeld. In een gevaarlijke
  situatie vraagt het bureau: is dat een gevaarlijk iemand? Ze hoeven
  dan alleen maar te weten: ja of nee. Ik begrijp dat die informatie
  wordt gegeven?
  De heer Wiarda:
  Ik denk dat het iets anders gaat. Ik denk dat er dan over de
  hele situatie gesproken wordt, inclusief de personen waarom het
  gaat. Natuurlijk controleren wij die personen dan in onze systemen
  en daarna gaat het gesprek verder met het oog op het te beschermen
  belang, waarin wel degelijk uit de maatregelen zelf blijkt, hoe
  ernstig het ook door ons wordt ingeschat. Dat geheel kan niet
  zonder woorden gaan. Mensen spreken met elkaar. Daar wordt in die
  situatie over gecommuniceerd. Dat kan niet anders. Anders moet u
  het contact tussen die mensen verbieden en dat zou ik niet
  willen.
  De voorzitter:
  Maar de heer Van Steeg heeft hier toch ook iets anders gezegd.
  Hij heeft hier toch gezegd: het gaat in feite om samenwerking met
  de oud-politiemensen. Dat is deels geregeld via mij, deels bleek
  ook dat men via andere kanalen toch ingang had. En het is toch een
  praktisch voorbeeld van hoe het “old boys” netwerk in de praktijk
  werkt en deels toch ook werkt omdat via de CID – het feit dat ze
  ingeschreven worden als informant – wel degelijk informatie
  gewisseld wordt op een iets vrijere manier dan u het nu doet
  voorkomen.
  De heer Wiarda:
  Ja, als mensen met elkaar communiceren, komen er boodschappen
  over.
  De voorzitter:
  Precies!
  De heer Wiarda:
  Dat is onvermijdelijk.
  De voorzitter:
  Het zou ook zo kunnen zijn, dat waar u dus nu moeilijkheden mee
  gekregen omdat bij een andere overheidsdienst bij wijze van spreken
  blijkt, dat ook over en weer informatie wordt uitgewisseld – in dit
  geval – dit in feite een voorbeeld is van zoals het in heel
  Nederland werkt met recherchebureaus waar oud-politiemensen
  werken.
  De heer Wiarda:
  En daarom zei ik ook tegen die mannen bij hun vertrek wat ze
  zeiden, omdat ik dat weet en ik dat niet wil hebben.
  De voorzitter:
  Dus u had een probleem omdat u eigenlijk te streng was?
  De heer Wiarda:
  Ja, ik denk het wel.
  De heer Koekkoek:
  U hebt toen geen aanleiding gegeven tot misverstand?
  De heer Wiarda:
  Nee. Nee! Niet in het minst! Dat is een smerige truc achteraf,
  om dan de dingen uit de context te halen. Kijk, ik weet als geen
  ander dat als je iets absoluut verbiedt tussen mensen, dat je ze in
  een onmogelijke situatie brengt omdat mensen natuurlijk contacten
  met elkaar hebben. Dit zijn collega’s die samen op de
  opleidingsschool hebben gezeten!
  De voorzitter:
  U wilde een soort gedoogbeleid!
  De heer Wiarda:
  Nee, ik wilde helemaal geen gedoogbeleid, mijnheer de
  voorzitter! Ik wilde hen heel duidelijk maken dat het niet kon, dat
  ik het niet wilde hebben maar een absoluut doen alsof het dan ook
  niet gebeurt, is niet de realiteitszin die van een korpschef
  verwacht mag worden.
  De heer Koekkoek:
  Dat werkt criminogeen?
  De heer Wiarda:
  Dit begrijp ik niet!
  De heer Koekkoek:
  U gebruikt zelf de term “het gebruik van de criminogene
  multiplier”…
  De heer Wiarda:
  Maar in een heel ander verband!
  De heer Koekkoek:
  …dus een absoluut verbod zou criminogeen kunnen werken.
  De heer Wiarda:
  Ja, zo gezien vind ik het een mooi voorbeeld. Maar ik heb dus
  vanuit het realiteitsperspectief ze willen zeggen, dat er
  natuurlijk contacten zijn maar dat die buitengewoon beperkt zijn.
  Ik wil het niet hebben en ik wil het niet hebben, maar we moeten
  ook realist zijn. Waar de voorzitter op doelt, is dat de heren van
  Kuras intussen ook nog via allerlei andere contacten…
  ex-collega’s in het korps… ze hebben ze gevraagd om
  bewakingsdiensten te doen, ze hebben ze gevraagd om
  observatiediensten te doen, ze hebben kentekens gevraagd, er is een
  enkele keer nog een proces-verbaalinformatie uitgewisseld, wat een
  zeer specifieke situatie was… een medewerkster van ons… de
  partner van een medewerker van een beveiligingsbedrijf…
  De voorzitter:
  Hoe moet u dit in de toekomst nu regelen, mijnheer Wiarda?
  De heer Wiarda:
  Mijnheer de voorzitter, het mag niet en het mag niet en het mag
  niet! Meer valt er niet over te regelen! Als het toch
  gebeurt…
  De voorzitter:
  U zegt net… het mag niet, het mag niet en het mag niet maar
  als ik het helemaal verbied, gebeurt het toch en dus moet ik het
  een beetje mogelijk maken.
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dan begrijp ik het niet.
  De heer Wiarda:
  Als het om redenen van te identificeren belangen van mensen
  waarmee particuliere organisaties bezig zijn in de beveiliging in
  individuele gevallen noodzakelijk is, kan het niet anders of er
  moet contact over zijn met de politie.
  De heer De Graaf:
  Als ik mijn belang bij u inbreng, omdat ik iets wil weten over
  mijn buurman en ik bel eens met u “ik heb ook een belang”, dan
  wordt het ook gehonoreerd?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Waarom bij die particuliere recherche wel?
  De heer Wiarda:
  Is uw leven in gevaar?
  De heer De Graaf:
  Is dat bij de particuliere recherche in gevaar?
  De heer Wiarda:
  In de persoonsbeveiliging, het beveiligen van de betreffende
  clint, een high profile die risico’s loopt, waar zij bepaalde
  dingen menen te zien, waarvan ze denken dat zij dat niet in de hand
  kunnen houden en dat de politie eraan te pas moet komen? Dan moet
  er natuurlijk de politie aan te pas komen.
  De heer De Graaf:
  Dan is het gewoon de politie die het moet overnemen? Dan is het
  toch een politietaak, dan is het toch niet uw taak om informatie te
  geven aan een particulier recherchebureau?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Maar daar ging het om.
  De heer Wiarda:
  Maar dit wordt natuurlijk een merkwaardige ontkenning van de
  werkelijkheid om dan te zeggen: ok, jullie hebben een groot gevaar
  voor jullie clint. Jullie weg! Ga maar naar huis! Ga maar met
  vakantie! Wij doen het verder! Bedoelt u dat?
  De heer De Graaf:
  Nee.
  De heer Wiarda:
  Wat bedoelt u dan?
  De heer De Graaf:
  Dat er gevaar dreigt voor een bepaalde persoon, dan heeft u een
  eigen politietaak en dan moet die persoon ook door de politie
  benaderd worden, beschermd worden. Het is niet een kwestie van een
  particulier bureau even informatie geven.
  De heer Wiarda:
  Mogen de gezinsleden van de betrokkene er iets van weten? Mag
  de staf van de betrokkene er iets van weten? Mag de chauffeur er
  iets van weten? Mag degene die hij al jaren in dienst heeft of
  inleent voor persoonsbeveiliging er niets van weten? Het is toch
  geen realistisch beeld van de werkelijkheid!
  De heer De Graaf:
  Het is kennelijk nog steeds niet helder. Het gaat mij erom of
  de politie dan met de betrokkene die gevaar loopt gaat overleggen
  en zegt: dit is er met jou aan de hand en neem je maatregelen resp.
  wij nemen die maatregelen voor je of dat de politie zegt: neen, wij
  leveren informatie aan een private onderneming, die zich ten doel
  heeft gesteld om meneer wat te beschermen. Daar zit de vraag.
  De heer Wiarda:
  Mijnheer de voorzitter! Bij dreigende gevaren heeft de politie
  tot taak om in innige samenwerking met de burgers van dit land die
  gevaren te keren, af te wenden en op te vangen. Daar horen ook
  particuliere beveiligingsorganisaties in deze situaties naar mijn
  stellige overtuiging bij. Wij leveren geen informatie uit over
  individuen uit onze systemen maar de conclusies uit onze
  informaties delen wij met de bedreigde burger. Het kan niet
  anders.
  De heer De Graaf:
  Dus daar staat het particuliere recherchebureau op voet van
  gelijkheid met een ieder?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dus het is niet een kwestie van een beetje toegeven aan het
  “old boys” netwerk omdat je het toch niet helemaal kunt
  verbieden?
  De heer Wiarda:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Eigenlijk heeft dat er niets mee te maken?
  De heer Wiarda:
  Heel correct.
  De heer De Graaf:
  Maar dan moeten wij uw woorden van zoven kennelijk anders
  verstaan dan u ze heeft gezegd?
  De heer Wiarda:
  Dan ben ik blij, dat u mij tot helderheid heeft geholpen.
  De heer De Graaf:
  Daar is dit gesprek ook voor.
  De heer Koekkoek:
  Heeft Kuras werkzaamheden verrichten ten behoeve van de
  Utrechtse CID?
  De heer Wiarda:
  Ik denk het niet. Maar de heren van Kuras hebben meegedeeld,
  dat als de hoofdofficier zou besluiten om hen te vervolgen, de
  beerput open zou gaan.
  De heer Koekkoek:
  Nou, dat is iets anders natuurlijk.
  De heer Wiarda:
  Nee, ze hebben gesuggereerd dat er van de zijde van politie aan
  hun is gevraagd, dingen te doen die de politie zelf in die situatie
  niet zou kunnen doen. Zij hebben nog niet aangetoond dat dit het
  geval is. Ik heb het in het onderzoek ook niet kunnen aantonen. Ik
  sta voorlopig op het punt dat het niet gebeurd is. Als de heren
  verdere informatie gaan verstrekken en het blijkt toch het geval te
  zijn, dan zullen er tegen die betrokken korpsleden passende
  maatregelen genomen worden.
  De heer Koekkoek:
  Gaat het daarbij concreet om het runnen van informanten door
  Kuras ten behoeve van de Utrechtse CID?
  De heer Wiarda:
  Nee, maar je kunt nu van alles speculeren. De heren suggereren
  dat er nog veel meer is, maar wat het mag zijn, hebben ze mij niet
  aangegeven. Als ze het anderen hebben aangegeven, dan hebben die
  dat voor mij zorgvuldig verzwegen.
  De heer Koekkoek:
  Is daarvan volgens u sprake geweest?
  De heer Wiarda:
  Nee. Volgens mij is er geen sprake van geweest.
  De heer Koekkoek:
  Geen runnen van informanten of wat daarop lijkt door Kuras ten
  behoeve van de Utrechtse CID?
  De heer Wiarda:
  Dat is niet gebeurd.
  De heer Koekkoek:
  Voor zover u weet op dit moment?
  De heer Wiarda:
  Ik kan u niet meer geven dan mijn wetenschap.
  De voorzitter:
  Volgens u bleef het bij tips?
  De heer Wiarda:
  Tips van Kuras naar de politie.
  De heer Koekkoek:
  Er zijn nog een paar punten die ik wil bespreken, maar ik let
  op even op de tijd. We weten dat u bepaalde gedachten heeft over de
  normering van opsporingsmethoden. Misschien mogen wij vragen om dat
  op schrift te ontvangen? U zou zich zeer verplichten. In ieder
  geval wil ik nog met u bespreken, de wijze waarop u omgaat met
  informatie waar het bestuur, in casu het korpsbeheer en de
  burgemeester, iets mee kan of iets mee moet. Daar ligt een
  probleem. Wat is uw ervaring ermee? Als u bijvoorbeeld weet dat
  criminelen gaan investeren in de binnenstad in Utrecht en u vraagt
  zich af of dat wenselijk is, signaleert u dat dan aan de
  korpsbeheerder?
  De heer Wiarda:
  Nou en of.
  De heer Koekkoek:
  Dat is informatie die hij mag ontvangen?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Waar hij iets mee kan?
  De heer Wiarda:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Op wat voor basis kan hij daar iets mee?
  De heer Wiarda:
  De politie is deel van het openbaar bestuur. De ambtelijke
  dienst behoort het openbaar bestuur te dienen. Als de ambtelijke
  dienst beschikt over voor het bestuur belangrijke informatie, dan
  behoort het bestuur die te krijgen.
  De heer Koekkoek:
  En dat kan in feite leiden tot het weigeren van een vergunning
  op andere gronden dan de aangegeven gronden?
  De heer Wiarda:
  Nee, de weigering van de vergunning moet altijd gedragen worden
  door de grond die officieel wordt aangegeven. Als er geen officile
  weigeringsgronden zijn die in de betreffende wet staan aangegeven,
  dan kan het natuurlijk niet geweigerd worden. Maar de zwaarwegende
  motieven die achter een dergelijke weigering liggen, kunnen wel
  degelijk ontleend zijn aan wat wij weten over wat sommige mensen in
  de maatschappij uitspoken. En daarmee wederom geven wij geen
  informatie over de betrokken personen, die vanuit onze systemen
  rechtstreeks komt maar het zijn wel conclusies op grond daarvan die
  het bestuur moet weten en waar afgewogen moet worden of het bestuur
  op grond daarvan aan bepaalde dingen al dan niet moet
  meewerken.
  De voorzitter:
  Voor een dergelijk gebruik van bijvoorbeeld criminele
  informatie uit een CID-bestand bestaat toch geen wettelijke
  grondslag?
  De heer Wiarda:
  Ja, zo zou u dat kunnen zien. Als we dat inderdaad uit de
  bestaande regelingen moeten concluderen, dan maakt u in risicovolle
  situaties het bestuur buitengewoon onmachtig. Ik denk dus, dat het
  uitstijgt boven de precieze regelingen en dat je daar natuurlijk
  wel heel precies mee moet omgaan in die zin, dat het toch een
  patroon is dat je kunt adstrueren. Met de open en openbare
  handelingen van de betrokkenen…
  De voorzitter:
  Ik heb begrepen, dat in Utrecht de burgemeester wel eens met de
  ondernemer is gaan spreken en daar heeft de burgemeester gewoon
  gezegd: mijnheer, zus en zo willen we niet dat u gaat doen.
  De heer Wiarda:
  Hm, hm.
  De voorzitter:
  Waarschijnlijk ook op basis van dit soort informatie.
  De heer Wiarda:
  Dat was de vorige burgemeester.
  De voorzitter:
  De vorige burgemeester. Maar als nu die bepaalde ondernemer
  zegt – en hij wil een vergunning hebben – geeft u mij maar de
  weigering aan, dan moet uiteindelijk toch ook die informatie
  toetsbaar zijn door een rechter? Anders krijgt u dat toch nooit
  recht?
  De heer Wiarda:
  Die ondernemer hebben wij gevolgd gedurende zijn hele carrire.
  Wij weten dus, dat die ondernemer zich meermalen heeft bezig
  gehouden met dingen waar de politie zich vervolgens ook mee bezig
  houdt.
  De heer Koekkoek:
  Op andere wijze!
  De heer Wiarda:
  Op verschillende wijze! Er was op een gegeven moment een plan
  om een belangrijk pand in hartje centrum te ontwikkelen voor
  doeleinden waar het gemeentebestuur echt geen voorstander van was.
  Toen is er, mede omdat wij de betrokkene kenden en er geen
  vertrouwen in hadden dat het niet zou uitdijen tot een
  binnenstadsontwikkeling, waarin een sterke uitbreiding van met name
  prostitutie annex gokken en alle randverschijnselen een geweldige
  vlucht zouden krijgen in de binnenstad… heeft mevrouw Vos toen
  gezegd: laat hem maar komen en ik zal hem precies vertellen wat ik
  ervan vind en dat hij zich op de allerhartelijkste tegenwerking van
  het gemeentebestuur verzekerd mag achten! Maar dat is dus niet op
  grond van de precieze CID-informatie eigenlijk; dat is de hele lijn
  van handelen en de ontwikkeling die daardoor kan ontstaan.
  De voorzitter:
  Maar als u dit zo wil doordoen – wat ik aanneem dat u wilt –
  moet dat dan niet ten snelste geregeld worden, ook in de wet?
  De heer Wiarda:
  Ja, en dan… ja…
  De voorzitter:
  Of wilt u het liever niet?
  De heer Wiarda:
  Ik vind dat uitstekend als daar een goede regeling voor
  gevonden kan worden. Dat is prima, regel het! Graag!
  De heer Koekkoek:
  Maar als het niet geregeld is, doet u het toch ook? Als het
  nodig is, volgens u!
  De heer Wiarda:
  Maar wij kunnen toch niet… als ambtelijke dienst kunnen wij
  toch niet met onze rug naar het openbaar bestuur gaan staan en
  zeggen: ja… nee… dat kan ik u niet vertellen! Dat kan toch
  niet!
  De voorzitter:
  Waarom hebben we dan al die regels die er wel zijn? Waarom
  hebben we dan wel die regels voor die criminelen?
  De heer Wiarda:
  Dat vraag ik me ook wel eens af!
  De voorzitter:
  Allemaal maar opheffen?
  De heer Wiarda:
  Nee, natuurlijk niet. Er is een ontwikkeling geweest in het
  rechtsdenken, waarin met name het denken over de privacy… de
  privacywetgeving… en de wijze waarop het Europese Hof daarmee
  omgaat… is een ontwikkeling geweest, waarin ik steeds meer
  overstelpt word met privacyreglementen. Ik zie elke dag wel een
  reglement voor een onderzoek!
  De voorzitter:
  Het gaat helemaal niet om privacy, het gaat gewoon om de Wet
  politieregisters…
  De heer Wiarda:
  Dat is dan toch ook een uitvoerings…
  De voorzitter:
  …en het onderliggende CID-reglement. Daar gaat het gewoon om.
  Je kunt toch niet zo gemakkelijk zeggen: ja, we zijn een ambtelijke
  dienst. Dan moet toch ook duidelijker aangegeven worden door de
  mensen in het veld, dat dit onwerkbaar is en of men dat a.u.b.
  veranderen wil! Maar dat heb ik nooit gehoord.
  De heer Wiarda:
  Nee, maar om te beginnen doet het zich hoogst zelden voor. Dit
  is geen dagelijks brood.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer heeft u voor het laatst de burgemeester een tip gegeven
  om iets niet te doen?
  De heer Wiarda:
  Een paar maanden geleden.
  De heer Koekkoek:
  Om ergens niet naar toe te gaan?
  De heer Wiarda:
  Het was tamelijk onschuldig, maar het was toch beter om daar in
  die situatie niet aanwezig te zijn.
  De heer Koekkoek:
  Even terug naar de aannemer of vergunningaanvrager. Speelt daar
  niet het probleem, als niet alle gronden genoemd worden of als op
  oneigenlijke gronden de vergunning wordt geweigerd, dat je je er
  niet tegen kunt verweren? Die informatie kan als CID-informatie
  boterzacht zijn en je kunt je er niet tegen verweren.
  De heer Wiarda:
  Nee, maar het zijn ook de andere gronden die de beslissing
  moeten dragen.
  De heer Koekkoek:
  Maar die zouden niet aangevoerd worden als niet op grond van
  CID-informatie of andere informatie van de politie het bestuur een
  bepaald seintje had gekregen.
  De heer Wiarda:
  Ik denk dat wij zo nu en dan als politie het bestuur alert
  maken op iets en dat er vervolgens via de correcte bestuurlijke
  lijnen wordt geopereerd.
  De voorzitter:
  Mijnheer Wiarda, wij hebben u bijna te lang hier gehouden. Ik
  wilde u nog tot slot vragen: spreekt u de heer Nordholt weer
  regelmatig en bevalt het?
  De heer Wiarda:
  Ja, we spreken elkaar niet zo vaak, maar wanneer wij dat doen
  dan hebben wij er allebei een goed gevoel bij.
  De voorzitter:
  Vervolgens wilde ik een fout repareren, en dat is althans de
  eerste die ik in het openbaar repareer van de vele die we al
  gemaakt hebben. Ik noemde u de eerste hoofdcommissaris die wij
  hoorden, maar dat was de heer Wilzing.
  De heer Wiarda:
  En de heer IJzerman is ook al geweest.
  De voorzitter:
  En de heer IJzerman, maar de eerste was de heer Wilzing.
  Mijnheer Wiarda, ik dank u wel. Sluiting 18.42 uur


  Inhoudsopgave en zoeken