• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. L.A.J.M. de

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 78

  2 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 2 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. L.A.J.M. de Wit
  Zie ook: Eerste verhoor mr. L.A.J.M. de Wit (red.)
  Aanvang 13.45 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede de heer Nava, plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer L.A.J.M. de Wit, geboren
  17 augustus 1944 te Amsterdam. Mijnheer De Wit, wilt u opstaan voor
  het afleggen van de eed? De door u af te leggen eed luidt: “Ik
  zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal
  zeggen.”
  De heer De Wit:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer De Wit, u bent hoofdofficier te Rotterdam. Ons vorige
  verhoor op 25 september eindigde met onze vraag of u bereid was op
  een paar punten terug te komen. Daar heeft u in bewilligd, waarvoor
  dank. Het ging voornamelijk om enkele specifieke punten met
  betrekking tot het vraagstuk van de infiltratie. Ook zijn er bij
  ons vragen gerezen over de rol die de commissie-De Wit gespeeld
  heeft in het behandelen binnen het openbaar ministerie en de
  politie van de zogenoemde IRT-methode, te meer ook daar
  procureur-generaal Van Randwijck ons zei: dat hebben wij
  doorgeschoven naar de commissie-De Wit. Daar kom ik nog op terug.
  Mogelijk kunnen er ook nog vragen gesteld worden naar aanleiding
  van de briefwisseling, die ons onlangs geworden is, tussen de
  hoofdofficier in Haarlem en u over de verantwoordelijkheden binnen
  het Bever-traject. Wij hebben beschikking gekregen over de notulen
  van de werkgroep-De Wit binnen de Rechercheadviescommissie. Ik wil
  kort met u teruggaan naar de opheffing van de
  politie-infiltratieteams. Volgens onze gegevens is dat onderwerp
  besproken op 25 januari 1993. In die notulen staat verder:
  beheersmatige en beleidsmatige aspecten van infiltratie zullen
  moeten worden aangepast naar aanleiding van de ervaringen in
  Amsterdam en – nu even kort gezegd – de rijkspolitie Den Haag.
  Mogelijk heeft u zich op die vraag kunnen prepareren. Welke
  aanpassingen heeft dat toen tot gevolg gehad?
  De heer De Wit:
  Wij hebben in de werkgroep van de Rechercheadviescommissie over
  dit punt gesproken. Het is uitgebreid aan de orde gekomen naar
  aanleiding van het rapport dat daarover is uitgebracht door de
  beheerscommissie uit Den Haag en naar aanleiding van mondelinge
  informatie, verstrekt door een vertegenwoordiger van Amsterdam,
  over wat zich in Amsterdam had afgespeeld. Uit het Haagse rapport
  bleken een aantal problemen die zich bij het infiltratieteam
  Haaglanden hadden voorgedaan. Die problemen lagen voor een
  belangrijk deel op het beheersmatige vlak. Die problemen hadden te
  maken met de samenwerking toen tussen gemeente en rijkspolitie, met
  verschillende rechtsposities, met het functioneren van enerzijds de
  territoriale chef in het politieonderdeel waar men vandaan kwam en
  anderzijds de functionele chef waaronder men werkte in het kader
  van het infiltratieteam. Het ging om problemen die te maken hadden
  met aansturing, met wisselende officieren van justitie die aan het
  team verbonden waren, waardoor er ook langs de gezagslijn
  onduidelijkheden ontstonden. Het ging om problemen die te maken
  hadden met wisselende opvattingen over tijdsduren gedurende welke
  men als infiltrant kon werken. Kortom, een scala van problemen,
  uitgebreid beschreven in het desbetreffende Haagse rapport. Van de
  kant van Amsterdam heeft ons slechts summiere informatie bereikt.
  Rapporten waar wij toen om gevraagd hebben, hebben wij niet
  gekregen.
  De voorzitter:
  Waren die rapporten er wel?
  De heer De Wit:
  Ik heb begrepen dat daarover intern, binnen het Amsterdamse
  politiekorps, een rapportage is opgesteld. Wij hebben daarover
  informatie gehad van de zijde van de politile vertegenwoordiger van
  Amsterdam, de heer Sinning. Dat gebeurde op een later tijdstip,
  omdat aanvankelijk de heer Hoek deel uitmaakte van de
  RAC-werkgroep. Maar toen de problemen zich in Amsterdam
  voordeden…
  De voorzitter:
  Toen was het de heer Sinning.
  De heer De Wit:
  Later is het de heer Sinning geweest. Aanvankelijk was het de
  heer Hoek. Die heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep op het
  moment dat de problemen zich in Amsterdam voordeden. De informatie
  die wij uit Amsterdam kregen, had voornamelijk betrekking op
  onduidelijkheden in het financile afwikkelingstraject en een aantal
  andere aanwijzingen die te maken hadden met normvervaging die zo er
  zo langzamerhand in dat betreffende team was ingeslopen. Wij hebben
  dat besproken en de RAC-werkgroep was van oordeel dat een aantal
  aanbevelingen die toen in concept klaar waren op een aantal
  onderdelen aangescherpt moesten worden. Daarbij ging het om
  aanbevelingen die te maken hadden met landelijke selectie,
  landelijke werving, landelijke opleiding, met de aansturing van de
  kant van het OM, het verbinden van vaste officieren aan de teams en
  met beheersmatige aspecten, namelijk het koppelen van zo’n team aan
  n regio, opdat men langs die weg ook uit de rechtspositionele
  problemen kan komen. Wij vonden bij finale beschouwing dat de
  aanbevelingen zoals zij uiteindelijk verwoord zijn in het rapport
  van de werkgroep van de Rechercheadviescommissie een oplossing
  boden voor de problemen die zich in Amsterdam en Den Haag hebben
  voorgedaan.
  De voorzitter:
  Dat waren toch allemaal pseudo-koopteams? Men deed nog niets
  anders dan pseudo-koop?
  De heer De Wit:
  Ja, dat waren pseudo-koopteams.
  De voorzitter:
  Heeft u toen nog gesproken over de vraag of er zowel met
  burgerinformanten als met infiltranten gewerkt moest worden, of dat
  infiltratie in feite alleen met politiemensen moest gebeuren? Heeft
  u toen die knoop doorgehakt?
  De heer De Wit:
  Nee, de werkgroep van het RAC heeft zich nagenoeg uitsluitend
  beziggehouden met politile infiltratie en heeft een uitgebreide
  beschrijving gemaakt van de ontwikkeling van pseudo-koop naar
  projectmatige politile infiltratie op grond van de feitelijke
  ontwikkelingen die zich in de praktijk aftekenen. Dus de politile
  leden van de RAC-werkgroep hebben bij hun recherchechefs en ook in
  den lande een feitelijke inventarisatie gedaan van het
  criminaliteitsbeeld en ook van het wenselijke instrumentarium dat
  zij tot hun beschikking zouden willen krijgen. Dus die ontwikkeling
  van pseudo-koop naar politile infiltratie staat erin beschreven. In
  de taakopdracht en ook in de opvatting van de leden van de
  werkgroep van het RAC behoorde er niet een uitgebreid expos bij
  over de vraag of en, zo ja, onder welke omstandigheden infiltratie
  zou zijn toegestaan door middel van criminele infiltranten.
  De voorzitter:
  Ik bedoel dat in de pseudo-koopmethode die bijvoorbeeld in
  Amsterdam werd toegepast soms gebruik werd gemaakt van
  burgerinformanten afgewisseld door een hele trits
  politie-informanten die elkaar opvolgden. Is dat systeem besproken?
  Het moet u bekend zijn geweest dat het zo werkte.
  De heer De Wit:
  Het systeem van de dubbele introductie, zoals dat dan in het
  jargon heet.
  De voorzitter:
  Ja, maar dat toen door elkaar gebruik werd gemaakt van
  burgerinfiltranten en burgerinformanten, die ook politiemensen
  introduceerden.
  De heer De Wit:
  Het systeem in deze uitwerking is niet in de werkgroep van het
  RAC besproken. Het fenomeen dat u beschrijft ken ik. Wij hebben ons
  in het rapport van de RAC-werkgroep uiteindelijk gericht op de
  politile infiltrant die op het einde van de rit als pseudo-koper
  optreedt en daarmee de zaak als het ware afmaakt.
  De voorzitter:
  Moesten die zaken volgens u toen gescheiden worden?
  De heer De Wit:
  In de opvatting van de RAC-werkgroep moest men zich richten op
  de ontwikkeling van de politile pseudo-koop na de politile
  projectmatige infiltratie. Binnen die kaders heeft de discussie
  zich ook afgespeeld.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik niet. Werd pseudo-koop nu afgezworen of
  niet?
  De heer De Wit:
  Pseudo-koop werd bepaald niet afgezworen. Het rapport van het
  RAC beschrijft hoe pseudo-koop langzamerhand aan effectiviteit
  inboet, deels omdat het middel langzamerhand slijtageverschijnselen
  ging vertonen en deels omdat het criminaliteitsbeeld zich wijzigde
  en de eenvoudige politile pseudo-koop niet meer geschikt was om als
  instrument te dienen als bestrijding van criminaliteitsvormen die
  langzamerhand een georganiseerd en veelvormig karakter kregen. Dus
  het middel was te eenvoudig geworden. Daarom is de beschrijving
  gemaakt van de pseudo-koop naar de projectmatige infiltratie, die
  veel meer op de criminele organisatie in zijn uiteenlopende
  verschijningsvormen gericht is.
  De voorzitter:
  Was nu de praktijk niet meer dat pseudo-koop niet meer werkte?
  In dit verband is in het vorige gesprek met u gevraagd welke
  casussen u kent die daarop betrekking hadden. Is het niet zo dat u
  begin 1993 in feite niet precies wist hoe het moest worden ingevuld
  in de praktijk? Pseudo-koop is minder aantrekkelijk, a. vanwege het
  opheffen van teams door allerlei moeilijkheden, die ook door u
  beschreven zijn en b. vanwege het feit dat de criminaliteit het
  systeem te goed kent.
  De heer De Wit:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan zegt u daarna: projectinfiltratie. Het komt ons, als je het
  nu leest, soms voor als een abstracte gang naar voren, zonder dat
  er gekeken werd naar wat de praktische andere mogelijkheden waren.
  Er werd niet gekeken naar de praktische alternatieve mogelijkheden
  die er voorhanden waren. Kan ik dat zo zeggen?
  De heer De Wit:
  Ik begrijp de vraag. De overwegingen die in de commissie naar
  voren zijn gekomen, hebben vooral aansluiting gezocht bij de
  beschrijving van het criminaliteitsbeeld. De beschrijving van dat
  criminaliteitsbeeld liet zien: een groei in het aantal
  georganiseerde vormen van criminaliteit; een groei in het aantal
  vormen waarin niet meer gebruik werd gemaakt van een eenvoudig
  daad/dader-complex, maar waarbij zo langzamerhand criminele
  organisaties zichtbaar waren die werkten door middel van
  celstructuren, die in wisselende samenwerkingsverbanden opereerden,
  die zich niet bezighielden met n sector van het
  criminaliteitsaanbod, maar die op een aantal terreinen opereerden.
  Als men dat beeld op zich af ziet komen, ligt de conclusie voor de
  hand dat niet meer gemakkelijk volstaan kan worden met de
  eenvoudige pseudo-koop die als het ware in de tijd die daaraan
  voorafging gebruikt werd.
  De voorzitter:
  Maar zo eenvoudig is de pseudo-koop toch niet? Het kan toch nog
  een zeer effectieve methode zijn die bewijs oplevert?
  De heer De Wit:
  Ja, pseudo-koop kan zeer effectief zijn en het kan ook een
  belangrijk onderdeel zijn van een projectmatige infiltratie. Maar
  de korte snelle klappen, zoals dat dan heet, die in de jaren
  tachtig gemaakt werden, waarbij er informatie kwam…
  De voorzitter:
  De zogenoemde Amsterdammers.
  De heer De Wit:
  Ik weet niet of wij dat nu aan de stad Amsterdam moeten
  vastkoppelen.
  De voorzitter:
  Het werd zo door de heer Langendoen vanmorgen genoemd. De heer
  Langendoen had het over snelle instap, lees “een
  Amsterdammertje”.
  De heer De Wit:
  Ik zou dat verband niet zo snel willen leggen. Het is een
  woordgebruik om aan te duiden dat het vrij kortstondige acties
  waren, waarbij er informatie binnenkwam over bijvoorbeeld een
  drugstransport of over andere criminele goederen, waarbij het, met
  gebruikmaking van pseudo-koop gemakkelijk was om de zaak
  bewijstechnisch af te ronden. Het beeld dat ik net schetste, het
  beeld van de georganiseerde criminaliteit dat toen opdoemde, dat
  toen ook uit de informatie van de kant van de politile
  vertegenwoordigers in die werkgroep heel duidelijk naar boven kwam,
  dat ook gebaseerd was op interviews en enqutes die zij in het veld
  gehouden hebben, vroeg om een wat bredere aanpak dan alleen maar de
  pseudo-koop waarover ik net sprak. Het vroeg om een bredere meer
  projectmatige aanpak, waarbij pseudo-koop best als onderdeel
  gebruikt kon worden, maar waarbij daarnaast andere vormen van
  infiltratie tot ontwikkeling gebracht zouden moeten worden.
  De voorzitter:
  Neem nu n van de infiltratietrajecten die wij hier besproken
  hebben: de Turkse zaak in Arnhem. Wat zien wij daarbij? Blijkbaar
  geen, zoals het in het proces-verbaal staat, burgerinfiltranten;
  wel politie-infiltranten die langere tijd met elkaar bezig zijn,
  maar waarbij het toch weer gaat over aankopen. En die aankopen
  leveren het bewijs. Dus in die zin verandert er toch niet zoveel in
  de praktische uitwerking, behalve dan dat er niet meer sprake is
  van een wisseling tussen burgerinformanten, burgers of zekere
  criminelen, en politiemensen. Nee, het zijn allemaal politiemensen
  die als het ware eerst dat milieu ingestuurd worden, maar daarna
  toch weer gaan kopen. Dat is toch de praktische gang van
  zaken?
  De heer De Wit:
  In alle werkgroepen die ik heb voorgezeten, is uitdrukkelijk de
  voorkeur uitgesproken voor politile infiltraties. Maar daar is aan
  toegevoegd dat men erkent dat zich ook omstandigheden kunnen
  voordoen waarin dat moeilijk gaat en waarin men moet uitwijken naar
  het gebruik maken van criminele infiltranten.
  De voorzitter:
  Dan kom ik nu op het punt waarover wij de vorige keer met
  elkaar leken te botsen, namelijk de vraag of u nooit een casus
  besproken heeft. Kunt u mij nu zeggen of u bijvoorbeeld over de
  casus die wij hier bij de kop hebben, die al in 1992 gestart is en
  waar wij nu openlijk over kunnen praten – het staat in het
  proces-verbaal – gesproken heeft als over een geslaagde operatie,
  een mogelijk geslaagde operatie?
  De heer De Wit:
  Laat ik er eerst iets aan toevoegen. Ik heb in de tussentijd
  natuurlijk met alle leden van de werkgroep uitgebreid gesproken, al
  was het maar om mezelf op de hoogte te stellen van het feit dat de
  geheugenpositie aan die kant op het moment dat aan mij die vragen
  gesteld werden dezelfde was als die ik had. Dus dat betekent dat er
  niet echt diepgaand over veel casusposities gesproken is. Maar ik
  zal dat nader toelichten, omdat dat blijkbaar de vorige keer niet
  echt goed uit de verf is gekomen. Wij hebben over die casuspositie
  gesproken. Wij hebben over een aantal casusposities gesproken om
  tot de slotsom te komen dat bepaalde vormen van projectmatige
  infiltratie succesvol waren en succesvol konden zijn en dat die
  politile projectmatige infiltratie, mits zij aan bepaalde
  voorwaarden en condities is gebonden, voor de toekomst ontwikkeld
  moet worden en dat zij een goed antwoord kan zijn op een aantal van
  de criminaliteitsvormen die zich aan ons voordoen.
  De voorzitter:
  Dus die Turkse zaak heeft u besproken?
  De heer De Wit:
  Wij hebben over een aantal casusposities gesproken, maar niet
  in de afgeronde zin zoals u er inmiddels over heeft gesproken,
  omdat wij op dat ogenblik in de opbouwfase verkeerden. Dat gold ook
  voor de Blind Date-zaak. Ook die zaak is hier al naar voren komen.
  Dat gold ook voor zaken die toen langzamerhand in de steigers gezet
  werden: de IJzerman-zaak, waarover u uitgebreid informatie gehad
  heeft, de zaak in Zwolle.
  De voorzitter:
  De zaak in Zwolle is toch de zaak in Arnhem?
  De heer De Wit:
  Ja, dat is zo. Het gemengde team.
  De voorzitter:
  Dan is duidelijk waar u het over heeft.
  De heer De Wit:
  Dat zijn dus allemaal zaken die in de jaren 1992 en 1993
  langzamerhand in de steigers gezet zijn.
  De voorzitter:
  Met te zeggen dat de zaak in Zwolle eigenlijk de zaak in Arnhem
  is, bedoel ik dat het gaat om de zaak die later door het kernteam
  is overgenomen en die hier door officier Koers ook behandeld is.
  Dan weten wij waar wij het over hebben, zodat er niet een mysterie
  over Zwolle gaat ontstaan.
  De heer De Wit:
  Dat zijn dus allemaal zaken die in die jaren in de steigers
  gezet zijn. Toen is over de eerste fase van de opbouw van die zaken
  gesproken. Nu het uiteindelijke resultaat bekend is, laten die
  zaken zien dat die projectmatige infiltratie en de kansen die wij
  er indertijd in onze discussies aan verbonden hebben, ook
  bewaarheid geworden zijn.
  De voorzitter:
  Heeft u toen ook het zogenoemde politieke afbreukrisico
  besproken? Heeft u toen besproken wie er op de hoogte moesten zijn
  als zulke dingen werden gedaan?
  De heer De Wit:
  Sprekend over de politile infiltratie?
  De voorzitter:
  Sprekend over de vraag waar een PG mee geconfronteerd kan
  worden en waar een minister mee geconfronteerd kan worden c.q. over
  de vraag of een hoofdofficier het altijd moet weten.
  De heer De Wit:
  In het rapport van het RAC is daar niet expliciet over
  gesproken. Daarin is met name de nadruk gelegd, verwijzend naar de
  negatieve ervaringen die zich in Den Haag en Amsterdam hadden
  voorgedaan, op het koppelen van infiltratieteams aan vaste
  officieren op het parket. Verder zijn er geen overwegingen aan
  verbonden ten aanzien van de vraag langs welke lijnen en op welke
  momenten en onder welke omstandigheden de interne consultatie
  binnen het OM zich zou moeten afspelen. Dat is natuurlijk gans
  anders geweest in de rapporten die daarna gevolgd zijn, de
  rapporten die uiteindelijk hebben uitgemond in het voorstel van de
  Centrale toetsingscommissie. Er was geconstateerd dat de
  beslissingen in het land buitengewoon uiteenliepen. Er bestond dus
  onvoldoende vertrouwen in – dat gevoelen was er breed, met name bij
  het OM-deel van de werkgroep – dat die beslissingen overal in het
  land, zowel in de politielijn als in de OM-lijn, gelijk genomen
  werden: in gelijke gevallen gelijke beslissingen. Toen hebben wij
  gezegd: kijk, wij moeten met een voorstel komen – en dat was voor
  het OM toen een revolutionair voorstel, een zeer diep ingrijpend
  voorstel – om de bevoegdheden om in dat soort zaken een beslissing
  te nemen weg te nemen van de lokale laag, dus weg te halen uit de
  handen van de hoofdofficieren en die te leggen bij een centrale
  toetsingscommissie. Een centrale toetsingscommissie die bovendien
  het grote voordeel had dat de casustiek als het ware vanzelf binnen
  kwam. Een toetsingscommissie die ook een inventariserende en een
  normerende opdracht gehad heeft. Een toetsingscommissie die er dus
  voor zou moeten zorgen dat al doende voortschrijdende wijsheid zou
  kunnen ontstaan op basis van de casustiek die werd aangedragen en
  die uiteindelijk landelijk consistent en uniform beleid voor de
  komende jaren zou kunnen formuleren en tot stand zou kunnen
  brengen.
  De voorzitter:
  Wij komen zo nog over het ontstaan van de Centrale
  toetsingscommissie te spreken en de rol die de IRT-affaire daar
  mogelijk in heeft gespeeld. Ik wil terugkomen op het punt dat u de
  vorige keer verrast was met betrekking tot een vraag over de heer
  Van der Veen die met u gesproken zou hebben over de mogelijkheden
  van de Delta-methode. Daar heeft u zeker na het vorige gesprek nog
  over nagedacht, ook nadat hij hier verhoord is.
  De heer De Wit:
  Ja, ik heb natuurlijk achteraf met verrassing geconstateerd dat
  mij vrij gemakkelijk gevraagd werd of ik mij een gesprek kon
  herinneren dat vier jaar geleden had plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Vier jaar is overdreven. Het is drie jaar geleden.
  De heer De Wit:
  Een gesprek dat meer dan drie jaar geleden had plaatsgevonden
  in een periode waarin ik mij vrij actief met het onderwerp
  infiltratie bezighield en waarin ik met enige regelmaat toch wel
  met tientallen, zo niet beduidend meer, mensen over dit soort zaken
  sprak. Maar goed, ik heb dat nagetrokken en ik heb inderdaad in n
  van mijn verhuisdozen, zoals ik heb gezegd, een agenda gevonden van
  het jaar 1992. En inderdaad staat daar op 16 december – ik heb dat
  ook met collega Van der Veen besproken – een afspraak om 15.00 uur.
  Daar staat in onder Van der Veen: pseudo-koop. Al pratende, al
  evaluerende, reducerende en deducerende zijn collega Van der Veen
  en ik tot de slotsom gekomen dat wij inderdaad op dat moment – en
  nu citeer ik zijn woorden – een verkennend, inventariserend gesprek
  hebben gehad over wat hij toen noemde “een methode van
  inlichtingeninwinning met gebruikmaking van een informant, die in
  het kader van die inlichtingeninwinning strafbare feiten pleegde om
  zijn informatiepositie te behouden of te vergroten”. Dat gesprek
  heeft dus plaatsgevonden. Dat is in zijn beleving scherper blijven
  steken dan in mijn beleving, maar dat kan ook samenhangen met het
  feit dat ik toen al niet meer in Haarlem werkte, omdat ik per 1
  december 1992 al in Breda benoemd was. Ik zal nog n keer in Haarlem
  terug zijn gekomen en toen zijn er nog wat restantbesprekingen
  geweest, waarvan dit er n is geweest. Wij hebben daarover
  gesproken. Ik heb bij een aantal leden van de RAC-werkgroep
  gesondeerd of dat ook inderdaad in die werkgroep terecht is
  gekomen. Een enkel lid kan zich dat wel herinneren. Wij hebben daar
  in algemene zin over gesproken. Voor zover de herinnering gaat van
  n of meer mensen uit die werkgroep, kwam de werkgroep al vrij snel
  tot de slotsom dat dit niet tot de taakopdracht van de werkgroep
  behoorde. Ik heb al eerder gezegd dat de werkgroep zich richtte op
  de politile infiltratie. Bovendien vond men ook niet dat men zich
  met diverse systemen van wat toen werd gepresenteerd als
  inlichtingeninwinning met gebruikmaking van informanten zou moeten
  bezighouden. Dus dat is vrij snel eigenlijk langs de zijlijn
  afgevoerd en in de beleving en in de herinnering van Van der Veen
  heb ik dat ook aan hem terugbericht. Daarmee was voor mij de zaak
  af, en ook voor de werkgroep.
  De voorzitter:
  Hij heeft hier gezegd – ik parafraseer – “in ieder geval was
  daardoor van tegenstand vanuit het ministerie niet gebleken”. Maar
  u zegt nu: het stond mij niet bij; nu heb ik het bekeken; in ieder
  geval kan ik niet zeggen dat door mij toestemming is gegeven voor
  de Delta-methode of zoiets.
  De heer De Wit:
  Nee, wat ik aan herinnering heb – nogmaals, het was in die
  tumultueuze tijd – heb ik dus aangescherpt…
  De voorzitter:
  Was het toen een tumultueuze tijd?
  De heer De Wit:
  Voor mij persoonlijk. Ik heb mijn herinneringen aangescherpt
  met het herinneringsvermogen van n of meer leden van de werkgroep.
  Er is dus geen sprake van geweest… Bovendien zou het ook te gek
  zijn. Kijk, een werkgroep gaat aan iemand die in de lijn zit
  natuurlijk geen toestemming geven. Dat zou natuurlijk een heel
  vreemde combinatie van uitwisseling van gegevens zijn. Nee, het
  gesprek had een verkennend, orinterend karakter. Met die boodschap
  ben ik dus naar de commissie gegaan, naar ik mag aannemen. Het
  antwoord van die commissie was volstrekt duidelijk: wij nemen
  kennis van die boodschap; wij willen daar niet over spreken, omdat
  het ons op gebieden brengt die buiten het bereik van onze
  taakopdracht liggen; wij hebben daar op dit moment geen behoefte
  aan. En dat is aan collega Van der Veen bericht.
  De voorzitter:
  Kunt u zich nog herinneren of er toen gesproken is over het
  punt van het behoud van die winsten of verdiensten , een punt waar
  wij het nu vaak over hebben en dat bij u later ook terugkomt?
  De heer De Wit:
  Wij hebben er in de RAC-werkgroep niet over gesproken. Wel is
  over dat punt uitdrukkelijk gesproken in de plenaire commissie die
  zich nadien met de infiltratie bezig heeft gehouden. U zult dat
  punt ook hebben teruggevonden in de notulen. Er is zeer expliciet
  over gesproken en er is ook een zeer expliciet een standpunt over
  ingenomen.
  De heer Koekkoek:
  U hebt de heer Van der Veen laten weten dat hier geen taak lag
  voor de werkgroep. Hebt u hem enig oordeel in positieve of
  negatieve zin gegeven over waar hij mogelijk mee bezig dacht te
  gaan?
  De heer De Wit:
  Nee, hij heeft noch van mij noch van de werkgroep een oordeel
  gekregen. Dat was ook niet de insteek – dat heeft hij mij
  nadrukkelijk gezegd – van het gesprek. Het was een gesprek waarin
  geen standpunten gewisseld zijn, een gesprek met een soort
  inventariserend, opinirend karakter. Natuurlijk zijn de pro’s en
  contra’s besproken, maar er is geen afgerond standpunt op tafel
  gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u uw mening gegeven over wat hij voorlegde?
  De heer De Wit:
  Noch in zijn beleving noch in de mijne zijn wij in dat gesprek
  tot een afgerond standpunt gekomen. Dus dat betekent dat er van
  mijn kant ook geen afrondende mening gegeven is. Dat zou ook vreemd
  zijn, omdat dat gesprek wat verrassend binnenkomt. Dat blijkt ook
  al uit de wijze waarop ik dat in de agenda heb neergeschreven. Ik
  verkeerde in de veronderstelling dat het over pseudo-koop ging.
  Vandaar ook de relatie die natuurlijk direct met de RAC-werkgroep
  gelegd is. In dat gesprek zullen wij dus wat breder geopereerd
  hebben in onze gedachtenvorming.
  De heer Koekkoek:
  Ja, maar voor de heer Van der Veen was het nogal belangrijk,
  bleek achteraf. Hij trok er de conclusie uit: men is er in elk
  geval niet tegen. Maar dat was voor zijn rekening, begrijp ik?
  De heer De Wit:
  Zoals wel vaker voorkomt kan de beleving van gesprekken aan de
  ene kant en aan de andere kant wel eens wat uiteenlopen. Wij hebben
  samen nog over dit gesprek gesproken. Ook hij is van oordeel – en
  ik heb begrepen dat hij dat ook in zijn verklaring heeft neergelegd
  – dat de vrij forse consequenties die hij aan dat gesprek verbonden
  had, blijkens de brief die hij aan de minister geschreven heeft,
  achteraf een te forse insteek is geweest.
  De voorzitter:
  Heeft hij dat u gezegd?
  De heer De Wit:
  Dat hebben wij samen besproken, ja.
  De voorzitter:
  Wanneer heeft hij u dat gezegd?
  De heer De Wit:
  Ik heb met hem ongeveer een week geleden over deze affaire
  gesproken.
  De voorzitter:
  Kunt u zich nog herinneren, voor de goede orde, of de heer Lith
  daar ook bij aanwezig was?
  De heer De Wit:
  Ja, ik wil dat best aannemen.
  De voorzitter:
  Heeft u in 1993 over de grenzen van infiltratie, ook aan de
  hand van praktijkvoorbeelden, gesproken in de groep?
  De heer De Wit:
  Op welk tijdstip?
  De voorzitter:
  In 1993. Het probleem is namelijk dat onze verslaglegging
  ophoudt in februari/maart 1993 en weer begint in april 1994 als u
  inmiddels een andere status hebt gekregen.
  De heer De Wit:
  Het eindrapport van de RAC-werkgroep dateert van juni 1993. Het
  rapport was een paar maanden daarvoor al klaar, alleen de
  eindredactie heeft, omdat er allerlei personele wisselingen waren,
  nogal wat tijd gekost. Wij hebben toen niet meer in dat jaar, omdat
  er geen werkgroepsverband was, over dat soort zaken gesproken. Die
  draad is weer opgepakt toen wij het verzoek kregen van de
  PG-vergadering in december 1993 om een oordeel te geven over wat
  toen “de Amsterdamse methodiek” heette, dus het groeimodel. Ik wil
  het niet aan Amsterdam koppelen, maar ik noem het als voorbeeld,
  omdat het ook in het stuk als zodanig aangeduid staat. Verder moet
  dat geen betekenis hebben. De PG-vergadering had toen al behoefte,
  vooruitlopend op de rapportage die nadien door de commissie moest
  plaatsvinden, aan een voorlopig begrippenkader en aan een
  voorlopige contourenbeschrijving waarbinnen de infiltratie zich zou
  moeten gaan aftekenen. Dat is een verzoek geweest van de
  PG-vergadering van december 1993.
  De voorzitter:
  Dat is de vergadering van 21 of 22 december?
  De heer De Wit:
  Ja.
  De voorzitter:
  De heer Van Randwijck heeft hier verklaard: wij hebben dat
  eerst doorgeschoven naar de commissie-De Wit, daarna kwam het
  rapport van de commissie-Wierenga en wij spraken daar inhoudelijk
  eigenlijk niet meer over. Wat wist u van die methode toen u die
  vraag kreeg uit de PG-vergadering? Hoe probeerde u daar achter te
  komen, want de PG’s wisten het niet precies? Kreeg u de indruk dat
  het op uw bord werd geschoven?
  De heer De Wit:
  Nee, ik geloof niet dat men zich met een dergelijke
  vraagstelling overvallen voelde. Het besluit was toen al genomen
  dat er een strategische werkgroep moest komen, die zich met het
  onderwerp zou moeten bezighouden. Toen deed zich de discussie in de
  Kamer voor over de Amsterdamse methodiek, om dat toch maar even zo
  aan te duiden. In de PG-vergadering is er toen over gesproken en
  toen heeft de PG-vergadering – dat lijkt mij een logisch besluit –
  gezegd: die club gaat toch draaien, laten wij maar alvast op
  voorhand aan het OM-deel van die werkgroep vragen – dat is ook een
  bewuste keuze geweest – om een oordeel te geven over de Amsterdamse
  methodiek en daaraan ook te verbinden een schets van de voorlopige
  contouren waarbinnen de infiltratie zich zou moeten gaan
  ontwikkelen. En dat is dus gebeurd.
  De voorzitter:
  Maar dat oordeel… Hoe kon u een oordeel geven over de
  methodiek als u eigenlijk niet goed wist wat de methodiek was? Ik
  kan namelijk niet terugvinden dat u dat echt wist.
  De heer De Wit:
  Dat was voor ons natuurlijk betrekkelijk gemakkelijk, omdat wij
  in het OM-deel van de werkgroep een vertegenwoordiger van het
  Amsterdamse ressort hadden, de heer Behling. Hij was ook voorzitter
  van de ResZwaCri daar: de ressortelijke commissie zware
  criminaliteit.
  De voorzitter:
  De officier, toen nog advocaat-generaal?
  De heer De Wit:
  De AG, ja. Hij heeft ons daarover bericht. Wij hadden er op dat
  moment ook geen behoefte aan om er een eigen onderzoek naar in te
  stellen, omdat de commissie-Wierenga op dat ogenblik liep. Wij
  hebben dus de informatie over de methodiek uit de eerste hand gehad
  – nou, uit de eerste hand…, in ieder geval van zeer nabije bron –
  van de heer Behling, die in het Amsterdamse ressort belast was met
  de beleidsmatige cordinatie van de aanpak van dit soort zaken.
  De voorzitter:
  Wist hij er veel van?
  De heer De Wit:
  De heer Behling weet van heel veel dingen veel en in mijn
  overtuiging wist hij ook hiervan veel. Althans, naar onze indruk en
  naar ons oordeel voldoende.
  De voorzitter:
  Wat voor elementen heeft u toen wel kunnen beoordelen en wat
  voor elementen niet?
  De heer De Wit:
  Wij hebben ons beziggehouden met het oordeel over de vraag of
  het toelaatbaar is dat een informant onder regie of onder controle
  van politie en OM strafbare feiten pleegt om zijn informatiepositie
  te behouden of uit te breiden. Dat was de vraagstelling die bij ons
  op tafel lag. Die vraagstelling hebben wij – en dat waren leden van
  het OM die later in die werkgroep terechtgekomen zijn – toen aan de
  hand van informatie die wij op dat moment tot onze beschikking
  hadden, met een paar overwegingen erbij, positief beantwoord.
  De voorzitter:
  Geldt dat ook voor de rol die de politie actief speelt om te
  vervoeren?
  De heer De Wit:
  Dat geldt ook voor de rol die de politie soms moet uitvoeren om
  te controleren of het verhaal van de informant inderdaad op
  waarheid berust. Dat kan onder omstandigheden betekenen dat er
  transportactiviteiten plaatsvinden door de politie.
  De voorzitter:
  Daar heeft u zo over gesproken toen?
  De heer De Wit:
  Daar is over gesproken, ja.
  De voorzitter:
  En is de kwestie van het geld dat de infiltrant moest behouden
  toen al aan de orde geweest?
  De heer De Wit:
  De kwestie van het geld is in de eerste besprekingen niet aan
  de orde gekomen. Wij hebben ons toen georinteerd op de
  vraagstelling die van de kant van de PG-vergadering kwam: houd je
  bezig met de Amsterdamse methodiek en beschrijf in het algemeen
  voorlopig de contouren waarbinnen infiltratie kan plaatsvinden. De
  operationele uitwerking, de uitwerking op het vlak van de
  organisatie die daarvoor nodig is, is in een later traject naar
  voren gekomen en de kwestie van de betaling van infiltranten is
  daar een onderdeel van geweest.
  De voorzitter:
  Wanneer wist u dat dat gebeurde?
  De heer De Wit:
  Dat is een punt dat op een gegeven ogenblik op de agenda
  gekomen is. Je werkt stelselmatig een aantal punten van aandacht af
  en toen wij op een gegeven ogenblik klaar waren met onze
  gedachtenvorming over de wijze waarop de zaak georganiseerd zou
  moeten worden, over de wijze waarop de zaak onder controle gebracht
  zou moeten worden, bleven er nog een aantal belangrijke andere
  punten over. Dat punt was daar een onderdeel van. Ik weet niet op
  de maand af wanneer het precies op de agenda gekomen is. Het zal
  eind 1994 geweest zijn.
  De voorzitter:
  Niet daarvoor?
  De heer De Wit:
  Nee, het is in n van de laatste etappes van de werkgroep
  expliciet besproken. Het kan best zijn dat wij bij de
  inventarisatie van agendapunten gezegd hebben: dit staat ons nog te
  doen; de betaling van de infiltranten is daar een onderdeel van.
  Dat is op een gegeven ogenblik op een agenda gekomen.
  De voorzitter:
  Wist u dat dit in de methode werd toegepast die u van de PG’s
  moest doorlichten? Wist u dat dit in het IRT-traject het geval
  was?
  De heer De Wit:
  Nee, dat is niet bericht.
  De voorzitter:
  Dat wist Behling ook niet?
  De heer De Wit:
  Het zou kunnen zijn dat dit punt onder meer op de agenda is
  gekomen naar aanleiding van informatie van de kant van Behling. Dat
  is mogelijk. Maar ook langs andere kanten is dat punt op de agenda
  gekomen, omdat wij wisten, gebaseerd op de ervaringen van de mensen
  die in die werkgroep zaten, dat er in den lande op een
  verschillende manier met dit vraagstuk werd omgegaan. Die
  constatering was voor ons al voldoende om te zeggen: van ons wordt
  verwacht dat wij op dit punt een standpunt innemen en dat moet het
  uitgangspunt zijn voor de Centrale toetsingscommissie bij de
  beoordeling van het onderdeel infiltratie.
  De voorzitter:
  U zei dat u ter ore kwam dat het gebeurde. Wist u waar het wel
  gebeurde?
  De heer De Wit:
  Dat is gebaseerd op de mededelingen van de kant van de leden
  van de werkgroep. Op een gegeven ogenblik is dit punt op de agenda
  gekomen. Ik kan mij nog herinneren dat er een belegnotitie is
  gemaakt.
  De voorzitter:
  Een wat?
  De heer De Wit:
  Een belegnotitie.
  De voorzitter:
  Wat is dat?
  De heer De Wit:
  Dat is een vergaderstuk.
  De voorzitter:
  Oh, een denknotitie?
  De heer De Wit:
  Een notitie waarmee een vergaderpunt belegd wordt om te
  bereiken dat de leden op een gestructureerde wijze met elkaar door
  een aantal punten heengaan. Dat is dan een belegnotitie. Ik dacht
  dat het een vrij algemeen begrip was. In die notitie is de
  vaststelling gedaan – en die informatie zal ook van de kant van de
  vertegenwoordiger van de CRI afkomstig zijn geweest – dat er in den
  lande op een verschillende manier met dit vraagstuk om wordt
  gegaan. Die constatering is voor een werkgroep al voldoende om te
  zeggen: dit moet tot een eind komen.
  De voorzitter:
  Wij proberen constant uit te vinden waar het precies heeft
  plaatsgevonden. Noemde men toen regio’s?
  De heer De Wit:
  Nee, in het desbetreffende belegstuk zijn geen regio’s genoemd.
  Dat was voor ons – dat moet ook duidelijk en begrijpelijk zijn –
  ook niet zo ontzettend belangrijk op dat ogenblik. Alleen de
  vaststelling dat het in den lande op verschillende wijzen gebeurde,
  was voor ons voldoende om in dat opzicht een standpunt in te nemen
  en dat ook maatgevend te laten zijn voor de Centrale
  toetsingscommissie bij de beoordeling van vragen die werden
  voorgelegd.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer De Wit, u zei: wij moesten wel het hoofd bieden aan de
  vraag wanneer een infiltrant strafbare feiten mag plegen in het
  kader van infiltratie en ook in het kader van, zoals u het noemde,
  de Amsterdamse methodiek. Is het niet vreemd dat u wel daarover
  sprak zonder dat het punt van de criminele verdiensten aan de orde
  kwam?
  De heer De Wit:
  Wij hebben in onze beraadslagingen op dat punt deze onderdelen
  uit elkaar gehouden. Dat is niet bewust gebeurd. Dat vraagstuk is
  gewoon etappegewijze aangepakt. U kunt zich voorstellen dat het
  eerste vraagpunt al leidde tot zeer uiteenlopende beschouwingen.
  Wij hebben natuurlijk niet alleen over die Amsterdamse methodiek
  “an sich” gesproken als een abstract verschijnsel…
  De voorzitter:
  U noemt het constant “Amsterdamse methodiek”. Afgezien van de
  vraag wat men er in Amsterdam van vindt – dat vind ik ook niet
  belangrijk – hebben wij het hier steeds over de IRT-methodiek of de
  Delta-methodiek gehad.
  De heer De Wit:
  Daar zit dus geen bepaalde bedoeling achter.
  De voorzitter:
  Nee, dat begrijp ik wel, maar voor het spraakgebruik…
  De heer De Wit:
  Ja, ik weet dat u de verslagen van de commissie heeft gelezen
  en daarin wordt over… Maar goed, laten wij een ander woord nemen:
  het IRT-model.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer De Wit, was er toen niemand in de OM-werkgroep die
  zich afvroeg wat er met het geld moest gebeuren dat de informant
  kreeg voor het plegen van strafbare feiten?
  De heer De Wit:
  Natuurlijk is dat punt naar voren gekomen. Toen is er gezegd:
  daar moeten wij het ook over hebben.
  De heer Rabbae:
  Alleen op dat moment niet.
  De heer De Wit:
  Kijk, toen wij op dat moment startten met de Amsterdamse
  methodiek – dat wilde ik net zeggen – hebben wij natuurlijk niet
  alleen maar in abstracto over dat verschijnsel gesproken. Wij
  hebben zeer uitvoerig stilgestaan bij de inhoud van zo’n
  groeimodel. Wat betekent dat als het gaat om softdrugs, als het
  gaat om harddrugs? Waar liggen de grenzen? Hoe moet je ertegen
  aankijken als het om wapens gaat? Waar kun je voorlopige contouren
  aanbrengen? Hoe moet je opereren als het gaat om corrumptieve
  acties in de richting van overheidsorganen? Hoe ga je ermee om als
  zich bepaalde vormen van geweld zouden kunnen voordoen? Het ging om
  een groot aantal casusposities die natuurlijk voor een deel op de
  eigen ervaringen gebaseerd zijn, maar die voor een zeer belangrijk
  deel gebaseerd waren op hypotheses. U kunt zich voorstellen hoe een
  dergelijke discussie gaat. Iemand vraagt zich af wat er moet
  gebeuren als er in een doorlevertraject sprake is van
  harddrugs.
  De voorzitter:
  Noemde u het toen al doorleveren?
  De heer De Wit:
  Wij hebben in de commissie over dat soort begrippen gesproken.
  Die begrippen zijn uiteindelijk ook in de rapportage
  behandeld.
  De voorzitter:
  Dus dat woord komt van u?
  De heer De Wit:
  Dat woord komt van de werkgroep. Inmiddels heeft het woord een
  andere betekenis gekregen, ook in de wijze waarop de media erover
  spreken. Maar in de optiek van de werkgroep is doorleveren nog
  altijd primair gericht op uiteindelijke inbeslagneming. Maar goed,
  dat even terzijde. Dus wij hebben gesproken over die Amsterdamse
  methodiek, met alle varianten en alle casusposities die zich daarin
  zouden kunnen voordoen. Op basis daarvan hebben wij gezegd: er zit
  hier een X-aantal mensen om de tafel, mensen van het OM en in een
  later stadium ook mensen afkomstig van de politie; zoveel heren,
  zoveel opinies, zoveel standpunten; dit gedonder moet eens uit
  zijn; er moet dus een andere methode van besluitvorming komen.
  De heer Rabbae:
  U zei dat de werkgroep een aantal casusposities de revue heeft
  laten passeren, maar kennelijk niet de kwestie van de criminele
  verdiensten?
  De heer De Wit:
  Nee, helemaal niet. In het rapport is op dat punt heel
  expliciet een standpunt ingenomen.
  De heer Rabbae:
  Ja, later.
  De heer De Wit:
  Ja, later… Kijk, het gaat erom dat onderwerpen op een gegeven
  ogenblik op een agenda terechtkomen. De tijd van twee ‘s middags
  tot twaalf ‘s avonds, zoals wij met enige regelmaat bij elkaar
  gekomen zijn, is uiteindelijk ook beperkt. Dat betekent dat
  onderwerpen nog wel eens een tijd lang verschoven worden.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb een feitelijke vraag. Eind december komt het verzoek uit
  de vergadering van PG’s aan u om het Amsterdamse model, de
  Delta-methode eruit te lichten als een voorlopig kader. Toen is er,
  mag ik haast aannemen, bij gezegd: wil je daar dan en dan rapport
  over uitbrengen, want wij willen daar graag als PG’s over spreken.
  Is dat het geval geweest?
  De heer De Wit:
  Jazeker, dat rapport is uitgebracht in twee tranches. Het is
  uitgebracht begin maart 1994.
  De heer Rouvoet:
  Dat realiseer ik mij, maar weet u ook wanneer dat aan de PG’s
  is uitgebracht?
  De heer De Wit:
  Dat is besproken in een tweetal PG-vergaderingen in maart.
  De voorzitter:
  In maart 1994. Inhoudelijk nauwelijks h?
  De heer De Wit:
  Als u de notulen van de PG-vergadering erop naleest, zult u tot
  de slotsom komen dat het de eerste keer vrij beperkt behandeld is.
  De eerste keer heeft men voornamelijk stilgestaan bij het voorstel
  van onze kant om met een centraal lichaam te komen dat
  besluitvormend zou gaan werken.
  De heer Rouvoet:
  Was dat de PG-vergadering van 9 maart?
  De heer De Wit:
  Dat was de eerste vergadering in maart. Dat zal die van 9 maart
  geweest zijn. Ik had daar veel weerstand tegen verwacht. Wij vonden
  dat een heel pittig voorstel, met erg veel risico’s, omdat het zou
  betekenen dat er nogal wat in die bevoegdhedensfeer ging
  veranderen. Tot mijn verrassing, moet ik eerlijk zeggen – ik ben
  zelf bij die PG-vergadering aanwezig geweest – bestond daar vrij
  snel overeenstemming over. Toen is aan ons gevraagd om het uit te
  werken. Wij hebben dat toen in een noodtempo, met een groot aantal
  avondvergaderingen, uitgewerkt. In diezelfde maand maart zijn wij
  met een afgerond voorstel gekomen, een afgerond voorstel dat twee
  onderdelen had: de voorlopige contouren waarbinnen infiltratie zou
  kunnen plaatsvinden – een conceptueel kader – plus een uitgewerkt
  voorstel voor de Centrale toetsingscommissie om, met de aantekening
  dat die toetsingscommissie een inventariserende en een normerende
  opdracht zou moeten krijgen om niet primair naar de casustiek in
  het verleden te kijken, maar gewoon aan de hand van de
  casusposities die zich aandienden, die als het ware vanzelf
  binnenkwamen, langzamerhand in een goed contact met de minister en
  de Tweede Kamer en de OM-lijn en uiteindelijk ook met gerichte
  voorstellen ten aanzien van de wijze waarop de rechterlijke
  controle zou plaatsvinden, het instrument infiltratie tot
  ontwikkeling te brengen.
  De heer Rouvoet:
  Ik vraag dit, omdat in de brief van 25 maart 1994 die het
  kabinet uiteindelijk stuurt aan de Tweede Kamer over de methode
  wordt gezegd: het openbaar ministerie heeft daarover tot voor kort
  geen richtinggevende besluitvorming gehad; inmiddels heeft deze
  besluitvorming wel plaatsgevonden, namelijk in de vergadering van
  procureurs-generaal van 9 maart op basis van de bevindingen van de
  werkgroep-De Wit. Ik begrijp uit uw antwoord dat dit is geweest
  voordat u het afrondende rapport aan de PG’s had aangeboden?
  De heer De Wit:
  Ja, de deelrapporten zijn besproken in die vergaderingen van
  maart. Het is belangrijk om vast te stellen dat die Centrale
  toetsingscommissie dus al in het leven is geroepen en al
  functioneerde voordat de commissie met het eindrapport gekomen is.
  Dat betekende dat als het ware de commissie-De Wit – en dat zie je
  ook aan de personele samenstelling – langzamerhand in die Centrale
  toetsingscommissie over is gegaan. De meeste leden van de commissie
  maken ook deel uit van de Centrale toetsingscommissie, behalve de
  voorzitter.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer De Wit, wekte de heer Behling de indruk toen hij een
  uiteenzetting gaf over de IRT-methode dat het om een vrij normale
  gebruikelijke methode ging?
  De heer De Wit:
  Nee, alleen het feit al dat wij door de PG-vergadering
  afzonderlijk over deze methode benaderd zijn voordat wij berhaupt
  met de commissie gestart waren en ook nog op het tijdstip dat de
  commissie-Wierenga met haar activiteiten begon, gaf al aan dat het
  een methode was waar je wel even bij moest stilstaan.
  De voorzitter:
  Maar eind december wisten wij helemaal nog niet dat de
  commissie-Wierenga zou beginnen.
  De heer De Wit:
  Ja, maar wij hebben gedraaid van december tot maart/april en de
  commissie-Wierenga is, geloof ik, in april met haar rapport
  gekomen.
  De voorzitter:
  Eind maart.
  De heer De Wit:
  Eind maart, ja.
  De heer Koekkoek:
  Laat ik het anders vragen. Wekte de heer Behling de indruk dat
  het om iets zeer ongebruikelijks ging, iets volstrekt nieuws?
  De heer De Wit:
  Nee, wij hebben heel rationeel over dat punt gesproken. In mijn
  beleving is dat niet met zeer veel omhaal en aplomb in de
  bijeenkomsten van de werkgroep aanhangig gemaakt. Wij hebben gewoon
  over dat punt gesproken, omdat heel sec door de PG-vergadering aan
  ons gevraagd werd: kijk eens naar dit model; wij beschrijven dat
  voorlopig zo; wat vinden jullie, OM-leden, daarvan? En dat waren
  dus allemaal leden van het OM, die een veeljarige ervaring hadden
  met zware zaken.
  De heer Koekkoek:
  Ook ervaring hadden met vergelijkbare methoden?
  De heer De Wit:
  De informatie over deze methode, gelet ook op de
  Amsterdamse/Haarlemse achtergrond, is gekomen van de heer
  Behling.
  De voorzitter:
  Wist hij dat het om 45 ton of om een dergelijke hoeveelheid
  ging?
  De heer De Wit:
  Er is toen niet over hoeveelheden gesproken.
  De voorzitter:
  Maar wist hij het?
  De heer De Wit:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Is het hem wel eens gevraagd?
  De heer De Wit:
  Het is hem misschien wel gevraagd, maar ongevraagd of gevraagd
  heeft hij niet over dit soort zaken gesproken.
  De voorzitter:
  En de rapportage onder anderen van Van Riessen, zoals wij haar
  nu kennen, is daar ook nooit over tafel geweest?
  De heer De Wit:
  Nee.
  De voorzitter:
  U zei daarnet: wij hebben langdurig gesproken over het
  doorleveren van harddrugs, softdrugs, wapens etc. Misschien is de
  heer Behling daar ook niet helemaal vreemd aan, dat al die dingen
  de revue zijn gepasseerd? Is er toen n ding waarvan u gezegd heeft:
  nee, dat doen wij zeker niet? Of is alles geconcludeerd met: het
  zou kunnen?
  De heer De Wit:
  Wij hebben duidelijke restricties gemaakt ten aanzien van
  geweld.
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u dat?
  De heer De Wit:
  Dat verhaal is ook naar voren gekomen naar aanleiding van
  bepaalde ontwikkelingen die zich in de criminele wereld voordoen.
  Als infiltranten in bepaalde criminele organisaties binnenkomen,
  gebeurt het steeds meer dat zij om te beginnen geplaatst worden in
  een divisie geweld, een divisie die zich met liquidaties
  bezighoudt. Naar aanleiding daarvan rijst de vraag of je een
  infiltrant zich mag laten bewegen in dat soort situaties. Het
  antwoord daarop was vrij kort en krachtig: nee. Dat geldt ook voor
  corrumptieve bewegingen in de richting van overheidsorganen. Ook
  daarvan hebben wij gezegd: nee. Wij hadden geen reserves ten
  aanzien van softdrugs en harddrugs in z’n algemeenheid.
  De voorzitter:
  Nog limieten aan kilo’s?
  De heer De Wit:
  Geen limieten aan kilo’s. Wij hebben gezegd: dat is casustiek,
  waarover per incident een beslissing moet worden genomen. Wij
  hebben vrij lang stilgestaan bij wapenhandel.
  De voorzitter:
  En wat was daar de uitkomst van?
  De heer De Wit:
  Daar is geen duidelijke conclusie aan verbonden. De meerderheid
  was van oordeel dat het doorleveren van wapens niet kon worden
  getolereerd, omdat je in een onmogelijke positie kon komen als je
  later bijvoorbeeld zou moeten vaststellen dat met dat wapen in een
  ontvoeringszaak, een gijzelingszaak of in andersoortige
  geweldszaken iets zou zijn gebeurd. Maar daar staat ook de
  rationele andere kant tegenover, waarbij gezegd kan worden: kijk,
  als je met een kleinere hoeveelheid een grotere hoeveelheid van
  1000 wapens zou kunnen krijgen, hoe loopt het dan? U kunt zich die
  discussie voorstellen. Wij hebben toen gezegd: dit is zo van de
  casustiek afhankelijk; laat die Centrale toetsingscommissie nu
  toetsenderwijze, ontwikkelingsgewijze langzamerhand tot meer
  uitgewerkte standpunten komen.
  De voorzitter:
  Is dat hele idee van die toetsingscommissie nu een direct
  gevolg van de IRT-affaire?
  De heer De Wit:
  Dat kan daarmee samenhangen, maar het hangt natuurlijk in de
  eerste plaats samen met de vaststelling dat er verschillend beleid
  gevoerd wordt. En wij hebben ons ook… Maar ik geloof dat die
  FBI-richtlijnen pas in een later stadium aan de werkgroep zijn
  toegevoegd.
  De voorzitter:
  Die komen pas later.
  De heer De Wit:
  Het viel mij in ieder geval op – ik weet niet wie er als eerste
  mee kwam – dat zo’n Centrale toetsingscommissie ook in de
  FBI-guidelines naar voren kwam.
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is het de hoofdofficier die toch zijn goedkeuring
  eerst moet hechten aan een methode en als hij het niet wil, gebeurt
  het ook niet. Dat is dus anders uitgepakt in de praktijk dan u zich
  voorgesteld had. U had zich voorgesteld: er is een
  toetsingscommissie en die kan eventueel over een hoofdofficier
  heengaan als er iets moet gebeuren.
  De heer De Wit:
  Zo is het ook.
  De voorzitter:
  Nee, want de hoofdofficier moet het voorstel doen, anders kan
  het niet in behandeling worden genomen.
  De heer De Wit:
  Het moet wel naar boven komen, ja.
  De voorzitter:
  Maar als de hoofdofficier het er niet mee eens is, doet hij het
  voorstel niet. Einde oefening.
  De heer De Wit:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus de CID-officier kan in het huidige model niet over die
  hoofdofficier heen. Dat bedoel ik.
  De heer De Wit:
  Het is de hoofdofficier die de Centrale toetsingscommissie
  adieert.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog iets vragen over de begin 1994 verschenen brochure
  CID-methodieken en -technieken waar de heer Van der Veen naar
  verwijst. Daarin komen casussen aan de orde, waarbij de politie
  drugs doorlevert, opslaat in een politieloods etc., waarbij gebruik
  gemaakt wordt van ontvangen criminele gelden, bijvoorbeeld via een
  frontstore, om weer iets crimineels voorlopig te financieren. Is u
  dat stuk geworden?
  De heer De Wit:
  Nee, dat is mij niet geworden.
  De voorzitter:
  Is er in uw groep nooit gesproken over zulke specifieke
  casussen?
  De heer De Wit:
  Nee, niet een casus die erop neerkomt dat er met behulp van
  criminele inkomsten weer direct op het lokale niveau nieuwe
  politile activiteiten gefinancierd worden.
  De voorzitter:
  Er staat: transportkosten van de partijen cocane zullen betaald
  worden door gebruikmaking van ontvangen criminele gelden.
  De heer De Wit:
  Nee, daar hebben wij niet over gesproken.
  De voorzitter:
  Maar dat moet bij de CRI wel bekend zijn geweest.
  De heer De Wit:
  Dat is blijkbaar bij de CRI bekend, maar dat is niet via de
  CRI-lijn aan de werkgroep gemeld.
  De voorzitter:
  Is dit toegepast, denkt u, in een heel andere zaak dan de zaak
  waar wij hier over spreken? Wilde men dit toepassen? Weet u daar
  iets van?
  De heer De Wit:
  Wij hebben aan de hand van de informatie die de leden van de
  werkgroep, waar ook de CRI bij zat, geleverd hebben niet over deze
  punten gesproken. Dat is niet aangekaart.
  De voorzitter:
  Als het gebeurd zou zijn, dan zou de heer Van der Veen ook iets
  meer gelijk kunnen hebben, dat het wel degelijk ook elders
  geaccordeerd was, dat het vergelijkbaar kon gebeuren met gebruik
  van crimineel geld.
  De heer De Wit:
  Ja, maar ik heb die vraag ontkennend beantwoord.
  De voorzitter:
  Wie zou dit bij de CRI geschreven kunnen hebben? Ons is nog
  niet duidelijk wie het geschreven heeft.
  De heer De Wit:
  Het stuk is geschreven door een tweetal mensen die werkzaam
  zijn op de ACPI, het landelijk bureau cordinatie politile
  infiltratie. Van dat bureau is het stuk afkomstig.
  De voorzitter:
  Van de heer Karstens?
  De heer De Wit:
  Van de heer Karstens en de heer Barendregt.
  De voorzitter:
  Juist. En u weet ook niet wat daar verder mee gebeurd is?
  De heer De Wit:
  Ik weet uit mijn laatste contacten met de CRI, zeer kortgeleden
  trouwens, van het bestaan van dit stuk. Het is een stuk dat zeer
  beperkt is verspreid. Daarom kan ik ook een antwoord geven op de
  vraag wie dat stuk berhaupt geschreven heeft. Maar het stuk was
  niet beschikbaar.
  De voorzitter:
  Het was niet beschikbaar?
  De heer De Wit:
  Nee.
  De voorzitter:
  En de medewerkers van de CRI die bij u in de werkgroep zaten
  hebben dit stuk ook niet verder…
  De heer De Wit:
  Het is niet als vergaderstuk bij de stukken gevoegd.
  De voorzitter:
  Dan wel gemeld dat…
  De heer De Wit:
  Als het gemeld was, kan men ervan overtuigd zijn dat ik ook
  naar dat stuk gevraagd had en dat ik ook graag gezien had dat dit
  stuk bij de vergaderstukken gevoegd werd.
  De voorzitter:
  Wij zullen dit nog aan de heren Barendregt en Karstens vragen.
  Toen de heer Karstens hier was, wist ik nog niet dat het stuk
  bestond. Daar kwamen wij pas achter toen de heer Van der Veen het
  meldde. In de vergaderingen van de werkgroep-De Wit komt u ook te
  spreken over de vraag van de rechter-commissaris als toetser. Daar
  bent u tegen. U zegt op een bepaald moment: het past niet in ons
  staatsrechtelijk systeem om dat zo te doen. Toen vroeg ik mij af:
  hoezo?
  De heer De Wit:
  Die woorden heeft u gelezen in n van de verslagen en ik vind
  het wel begrijpelijk dat u daar even bij stilstaat, omdat het een
  nogal compacte samenvatting is van een aantal beschouwingen die
  toen gedaan zijn. Die woorden zijn niet uit mijn mond opgetekend.
  Ik zou het op een andere manier geformuleerd hebben. Maar wij
  hebben wel gesproken over de voor- en nadelen van de
  rechter-commissaris als toetsende instantie in het pro-actieve
  onderzoek of het opsporingsonderzoek in ruime zin. Wij zijn tot de
  slotsom gekomen dat dit niet moet. Wij hebben daar een aantal
  argumenten voor. De argumenten betekenen eigenlijk dat men de
  verantwoordelijkheid van de officier van justitie en de
  rechter-commissaris niet door elkaar moet halen. Dat betekent ook
  dat wij vinden dat een centrale toetsingscommissie al een zodanig
  uniformerende werking kan hebben, dat het eigenlijk niet nodig is
  en verwarrend is om daar nog een toetsende instantie van de zijde
  van de RC in te schuiven. Wij vinden het ook een zeer dubieuze
  verzekeringspremie. Ik gebruik het begrip verzekeringspremie omdat
  het gepresenteerd is als een afdekking van het eerste traject,
  omdat de zittingsrechter – en dat is hier ook tot mijn vreugde door
  een aantal rechters gezegd – zich in principe niets gelegen laat
  liggen aan het oordeel van een RC en zegt: dit moet behandeld
  worden op de openbare zitting. Verder kunnen zich een groot aantal
  praktische problemen voordoen. Als onderzoeken in meerdere
  arrondissementen uitgevoerd worden, kunt u zich voorstellen dat
  RC’s naast RC’s geplaatst worden. Ik vind dat het van groot belang
  is om de verantwoordelijkheden van het openbaar ministerie en de
  rechter-commissaris uit elkaar te houden en te voorkomen… Aardig
  in dit verband is het artikel van professor Schalke in de NRC van
  gisteren, waarin buitengewoon belangrijke argumenten worden gegeven
  ter ondersteuning van de stelling dat je de verantwoordelijkheden
  van het openbaar ministerie en van de rechter, waar de
  rechter-commissaris dan ook bij hoort, zeer goed uit elkaar moet
  houden om tal van redenen. Praktische redenen, maar ook heel
  principile staatsrechtelijke redenen.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat de rechter-commissaris in ons systeem
  wel beslist over een telefoontap en niet over infiltratie?
  De heer De Wit:
  Een rechter-commissaris moet beslissen als er sprake is van
  dwangmiddelen die een inbreuk zijn op grondrechten en als de wet
  erom vraagt. Maar een rechter-commissaris heeft geen zeggenschap,
  moet ook geen zeggenschap claimen, op het terrein waar het in z’n
  algemeenheid gaat om de rechtmatigheid en de controle op de
  rechtmatigheid van de opsporing. En het is nog maar zeer de vraag –
  daar hebben wij de vorige keer over gesproken – of infiltratie al
  of niet een inbreuk is.
  De voorzitter:
  Dat is de vorige keer met u gewisseld.
  De heer De Wit:
  Waarbij ik het standpunt blijf houden dat het maar zeer de
  vraag is of infiltratie een inbreuk is op een grondrecht, zelfs,
  mag ik daar tot slot aan toevoegen…
  De voorzitter:
  We zijn nog niet helemaal klaar hoor.
  De heer De Wit:
  Maar ik vind het toch aardig om het volgende te zeggen.
  Misschien heeft u tijdens uw studietijd ook de Digesten gelezen van
  Ulpianus, een befaamd klassiek rechtsgeleerde.
  De voorzitter:
  Ik ben een bta.
  De heer De Wit:
  Ulpianus zegt in zijn Digesten: nulla iniuria est quae
  involentem fiat. U bent bta, dus ik zal het voor u vertalen. Het
  betekent: er bestaat geen onrechtmatigheid, geen onrechtvaardigheid
  tegenover degene die wil. Dat is een variatie op het Ldi-arrest.
  Dus tegenover degene die zich crimineel opstelt, moet je op een
  andere manier met privacy omgaan dan tegenover degene die zich als
  een ordentelijk burger gedraagt, want hij mag het verwachten.
  De voorzitter:
  Maar zoals u hedenochtend hebt kunnen zien: zelfs het met
  toestemming van n van de deelnemers aan een gesprek opnemen van een
  gesprek wordt door de andere deelnemers toch gezien als een grote
  inbreuk op hun privacy.
  De heer De Wit:
  Dan praat u over een bepaalde variant waar dus wel
  wetgevingsactiviteiten omheen gaande zijn.
  De voorzitter:
  Maar goed, u hebt uw punt helder naar voren gebracht, lijkt
  mij.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter, mag ik mij toch de opmerking veroorloven dat ten
  tijde van Ulpianus er nog geen onvervreemdbare rechten van de mens
  bestonden?
  De voorzitter:
  Wanneer leefde die man?
  De heer De Wit:
  Collega De Groot zal op dit ogenblik breed lachen. Ik kwam deze
  uitdrukking tegen in een strafrechtelijk handboek. Hij heeft erbij
  gezocht dat de uitdrukking afkomstig was uit de Digesten van
  Ulpianus. Dat heb ik ook onthouden. Hij weet ook de tijdsperiode
  gedurende welke deze man geleefd heeft.
  De voorzitter:
  Wanneer was dat? Dan moet u even in uw herinnering teruggaan.
  Daar hoeft u niet voor terug te komen.
  De heer De Wit:
  Ik zal het toch aan hem moeten vragen.
  De voorzitter:
  Mijnheer De Wit, er is een briefwisseling tussen de
  hoofdofficier Rotterdam en de hoofdofficier Haarlem over het punt
  van de verantwoordelijkheid voor het CID-traject binnen de
  zaak-Bever. Op de zaak zelf hoeven wij niet terug te komen. Dat
  hebben wij vorige keer gedaan. Is die zaak nu opgelost tussen de
  hoofdofficier Haarlem en uzelf?
  De heer De Wit:
  Die zaak is opgelost op het meest wezenlijke onderdeel,
  namelijk de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor de
  inhoudelijke beslissingen. Voor zover dat nog niet in het eerste
  ambtsbericht duidelijk was, is dat in het tweede ambtsbericht nog
  veel duidelijker geworden. Ik heb gezegd: Rotterdam – ik – draagt
  eindverantwoordelijkheid voor de beslissingen die in dat traject
  genomen zijn.
  De voorzitter:
  En voor de dingen die doorgegaan zijn en niet doorgegaan zijn.
  Dan zegt u: ik ben verantwoordelijk.
  De heer De Wit:
  Ja, precies. Dat is de inhoudelijke beslissing. Verder stellen
  wij dus vast dat deze betreffende informant gerund werd door
  Haarlem en dat alle randvoorwaarden daar omheen ook geregeld werden
  door Haarlem, door de regio Kennemerland. Kennemerland deed ook
  alle transporten die in dat verband nodig waren. Kortom, wij kijken
  naar een situatie waarin Rotterdam alleen maar een brok informatie
  gebruikt heeft en op geen enkele manier een relatie heeft gehad met
  deze informant. Ons uitgangspunt is dat de regio en het OM dat een
  informant runt ook de verantwoordelijkheid daarvoor draagt en dat
  je in heel moeilijke situaties terechtkomt als je een informant
  niet alleen door een thuisbasis zou moeten laten runnen, maar ook
  nog door andere korpsen waarvoor hij werkt.
  De voorzitter:
  U blijft het dus eigenlijk met elkaar oneens.
  De heer De Wit:
  Wij blijven het op dat punt oneens, maar het is een
  betrekkelijk ondergeschikt punt, omdat natuurlijk de eerste vraag
  de meest belangrijke is. Het tweede punt is misschien niet alleen
  een kwestie die tussen ons speelt. Het is van groot belang dat aan
  de voorzitter van het College bericht wordt…
  De voorzitter:
  Het college van?
  De heer De Wit:
  …dat aan het College van PG’s bericht wordt dat de
  CID-officieren daarover heel duidelijke werkafspraken maken.
  De voorzitter:
  Is het dan wenselijk dat de CID-officier uit een heel andere
  regio komt dan bijvoorbeeld de regio waar de zaak gedraaid wordt,
  waar ook weer een CID-officier voor is?
  De heer De Wit:
  De standpunten die door Haarlem en door mij worden ingenomen,
  zijn duidelijk. Wij stellen ons op een bepaald standpunt. Daarmee
  wil ik niet zeggen dat het standpunt dat door Haarlem wordt
  ingenomen onzin is. Ook daar zijn argumenten voor te vinden op
  grond waarvan je tot een oordeel zou kunnen komen. Dat betekent dat
  in dat opzicht de knoop moet worden doorgehakt en dat men voor twee
  lijnen kan kiezen. De eerste is dat de RCID die een informant runt
  daar ook de eindverantwoordelijkheid voor draagt. De tweede is dat
  de informant meegaat op het moment dat de informatie wordt
  overgenomen en dat hij op dat moment ook valt onder de
  CID-verantwoordelijkheid van het informatiegebruikende korps.
  De heer De Graaf:
  Daar ging de discussie toch niet over? De discussie ging over
  de gezagsverantwoordelijkheid. De RCID Kennemerland heeft toch
  nooit ontkend dat zij die informant bleef runnen en dat het ook een
  soort beheersverantwoordelijkheid was? Het ging toch om de vraag of
  de hoofdofficier in Haarlem en de CID-officier in Haarlem, mevrouw
  Kuijper, zich verantwoordelijk moesten weten voor hetgeen zich
  ergens in een opsporingstraject dat onder verantwoordelijkheid viel
  van het OM-Rotterdam afspeelde. Daar ging het verschil van mening
  over dat kennelijk nog steeds bestaat, dat u niet onderling heeft
  kunnen oplossen en dat kennelijk nu door het College van PG’s moet
  worden opgelost.
  De heer De Wit:
  Ik denk dat er op het punt van die gezagsverantwoordelijkheid
  als het gaat om de waardering van inhoudelijk genomen beslissingen
  geen verschil is. Die beslissingen komen voor rekening van het OM,
  dat van die informatie gebruik maakt in een zaak die uiteindelijk
  ook bij die rechtbank aanhangig gemaakt moet worden. Die lijn lijkt
  mij duidelijk. Heel duidelijk is dat Haarlem verantwoordelijkheid
  draagt voor de wijze waarop zo’n informant wordt aangeboden, voor
  de wijze waarop de voorgeschiedenis van deze informant is
  vastgelegd, voor de afspraken die er met deze informant in dat
  traject gemaakt zijn, voor de jaren gedurende welke hij blijkbaar
  al in deze situatie gewerkt heeft, voor de vraag of hij al dan niet
  landelijk is aangemeld. Kortom, het gaat erom een ontvangende regio
  een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in de positie van
  informatie die wordt aangedragen.
  De voorzitter:
  Maar die ontvangende regio moet dan toch ook misschien beter
  haar best doen om te kijken of dat allemaal klopt?
  De heer De Wit:
  Nou, beter… Zij moet in ieder geval haar best doen.
  De voorzitter:
  Nou ja, beter haar best doen dan in dit geval misschien.
  De heer De Wit:
  Sprekend over de Rotterdamse situatie, vind ik dat de
  Rotterdamse CID-officier en de Rotterdamse CID natuurlijk hun best
  gedaan hebben. Van meet af aan – dat blijkt ook uit de stukken – is
  erop aangedrongen om die informatie uit Haarlem te krijgen. En toen
  is men vervolgens in een wat diffuus veld terechtgekomen van
  ontwijkende bewegingen.
  De heer De Graaf:
  Nu spreekt u toch uw eigen ambtsbericht tegen. In de
  aanbiedingsbrief bij het ambtsbericht van de heer De Groot zegt u
  uitdrukkelijk: dat hadden wij beter kunnen doen, maar wij hebben
  ons onvoldoende op de hoogte gesteld van de ins en outs. Dat zegt u
  met zoveel woorden, meen ik. Nu zegt u: wij hebben perfect ons best
  gedaan.
  De heer De Wit:
  Nee, ik heb vastgesteld dat er onduidelijkheid was in het
  overnametraject. Ik heb vastgesteld op basis van de informatie die
  van de kant van de politie en van de kant van de CID-officier
  afkomstig was dat dat heel traag is verlopen. Als ik achteraf een
  oordeel moet geven over die zaak, kom ik tot de slotsom dat wij
  eerder met die zaak hadden moeten stoppen, dat wij ons te lang aan
  het lijntje hebben laten houden of dat wij die informant op een
  eerder tijdstip over hadden moeten nemen, omdat er onvoldoende
  vertrouwen bestond in de achtergrond van deze informant en de wijze
  waarop dat in Kennemerland geregeld was. Dat is de achtergrond van
  het verhaal.
  De voorzitter:
  Is het nu zo dat de PG-vergadering dit moet oplossen zolang de
  enqutecommissie nog geen rapport heeft uitgebracht en de Kamer er
  zich nog niet over heeft uitgesproken? Moet de PG-vergadering een
  Salomonsoordeel geven? Of moet de minister dit doen?
  De heer De Wit:
  Het is geen zaak waarover op essentile punten verschil van
  mening bestaat.
  De voorzitter:
  In de uitwerking kan een situatie blijven bestaan waarin
  blijkbaar niemand verantwoordelijk is voor een bepaald deel van
  zoiets.
  De heer De Wit:
  Het probleem doet zich niet voor als het ontvangende korps
  verantwoordelijkheid neemt voor de genomen beslissing en als het
  gevende korps een volstrekt duidelijk expos geeft over degene van
  wie de informatie afkomstig is.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer De Wit, u zei zojuist naar aanleiding van het feit dat
  u de rechter-commissaris geen rol wilde toekennen in het kader van
  toetsing van opsporingsmethoden: bovendien bestaat er zoiets als
  een Centrale toetsingscommissie. Maar de Centrale
  toetsingscommissie is toch een constructie van het OM en heeft toch
  geen rechterlijke basis?
  De heer De Wit:
  De stelling dat het tot de verantwoordelijkheid van het OM
  behoort om met een uniform consistent inzichtelijk beleid naar de
  rechter te gaan vind ik het belangrijkste. Dat is een stelling die
  natuurlijk op heel veel terreinen van opsporings- en
  vervolgingsbeleid plaatsvindt. Dat is het algemeen gebruikelijke
  uitgangspunt. Wij hebben richtlijnen geformuleerd op het gebied van
  opsporing, op het gebied van straftoemeting, varirend van dronken
  rijden tot grootschalige fraudedelicten. Die worden door een
  rechtbank belangrijk gevonden, omdat zij landelijk gedragen worden,
  omdat zij het produkt zijn van landelijk beleid. Dus zal een
  rechter daar zeer zwaar aan tillen. Daarom is het zo belangrijk dat
  die Centrale toetsingscommissie er komt, omdat, als je naar een
  rechter bij de behandeling van een zaak op de zitting kunt gaan met
  richtlijnen die landelijke dekking hebben, die landelijk gedragen
  worden, die ook politiek getoetst zijn – dat is een buitengewoon
  belangrijk punt – dan maakt dat natuurlijk nogal wat uit in
  verhouding tot een beslissing die ergens lokaal genomen wordt.
  De heer Rabbae:
  Maar een politieke toetsing is voor een rechter toch geen
  belangrijk gegeven?
  De heer De Wit:
  Dat is een onderdeel van de waarde die aan bepaalde richtlijnen
  verbonden wordt. Richtlijnen zijn openbaar, kunnen worden besproken
  in de Kamer. Als de Centrale toetsingscommissie n of twee jaar
  draait, dan brengt zij jaarlijks een rapport uit. Dat rapport wordt
  besproken in de Kamer. Daar komen reacties op en de reacties zijn
  weer bepalend voor het beleid dat in dat opzicht gevoerd wordt. Zo
  krijg je een prachtige wisselwerking.
  De voorzitter:
  Het is de vraag of het zo zal gaan. De uitspraken die de
  toetsingscommissie doet, blijven namelijk geheim. Daar kan wel naar
  gevraagd worden in algemene zin, maar de precieze ins en outs
  blijven geheim. Dus het is de vraag of de Kamer of een
  kamercommissie wel de aangewezen instantie is om dat eventueel
  politiek te toetsen. Daar zijn wij nog niet uit.
  De heer De Wit:
  Die beslissingen zijn geheim, maar de Centrale
  toetsingscommissie zal natuurlijk een zodanige compilatie moeten
  maken van de inhoudelijke kanten, de ontwikkelingskanten die zich
  in dat traject voordoen, dat een politiek oordeel als het ware
  uitgelokt wordt. Een voorbeeld van iets wat in het verleden
  verkeerd is gelopen, is toch het grote gat dat ontstaan is tussen
  de politile praktijk, de wetenschap en het oordeel van de politiek
  daarover. Die gaten zijn te groot geworden. Ik vind het van groot
  belang – en dat kan ook de waarde zijn van deze exercitie in de
  toekomst – dat die gaten wat gedicht worden.
  De voorzitter:
  Welke exercitie bedoelt u?
  De heer De Wit:
  Deze. Misschien is het wat oneerbiedig taalgebruik, maar ik
  bedoel de exercitie gedurende deze weken en de uitkomsten van de
  resultaten van uw enqutecommissie. Als daarmee de gaten in de
  toekomst gedicht kunnen worden, dan vind ik dat een buitengewoon
  belangrijk winstpunt. Maar daar is heel wat voor nodig.
  De heer Rabbae:
  Onder “de politiek” verstaat u eigenlijk “de wetgever”.
  De heer De Wit:
  Precies, ik gebruik het algemene woord.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Mijnheer De Wit, u hebt in de werkgroep ook gediscussieerd over
  preventieve maatregelen als het bestuur in contact dreigt te komen
  met misdaadfiguren. Daar is over gesproken en toen is er gezegd:
  dat moet via het openbaar ministerie lopen. Hoe kijkt u daar
  tegenaan? Zijn die voorzorgsmaatregelen bruikbaar voor het bestuur
  als zij lopen via het openbaar ministerie en afkomstig zijn uit de
  pro-actieve fase?
  De heer De Wit:
  Wat wij gezegd hebben, loopt eigenlijk langs de volgende lijn.
  Problemen in de sfeer van de georganiseerde misdaad zijn niet
  alleen een justitieprobleem. Dat is een gemeenschappelijk probleem.
  Daar zijn ook anderen bij betrokken, met name in de sfeer van het
  bestuur en van het bedrijfsleven zelf, bij de beroepsbeoefenaren.
  Als er aanleiding is om te veronderstellen dat criminele patronen
  zich in bepaalde onderdelen van het bedrijfsleven, bij de vrije
  beroepsbeoefenaren of waar dan ook afspelen, dan betekent dat in de
  eerste plaats natuurlijk dat je met een justitile insteek moet
  komen en dat je het onderzoek langs die lijnen moet laten
  plaatsvinden. Dat geldt voor het algemene opsporingsonderzoek. Dat
  geldt ook als een fenomenenonderzoek of een voorbereidend
  strafrechtelijk onderzoek – het is jammer dat wij daar niet even
  over kunnen spreken trouwens – in een opsporingsonderzoek uitmondt
  als het gaat om de toepassing van dwangmiddelen. Dat betekent dus
  dat er informatie beschikbaar komt en dat die informatie, behalve
  in het strafrechtelijke traject, natuurlijk ook van belang is voor
  de vraag of het bestuur, dat toch mede verantwoordelijkheid draagt,
  niet op grond van die verantwoordelijkheid eigen maatregelen kan
  nemen om bepaalde ongewenste toestanden tegen te gaan. Dat geldt
  voor de vrije beroepsbeoefenaren ook. Die vinden het wel belangrijk
  om te weten op welke gebieden zij preventief kunnen insteken. Dus
  als er informatie langs dat strafrechtelijke circuit beschikbaar
  komt, dan is dat voor deze instanties belangrijk. Dat geldt ook als
  men repressief langs bestuurlijke weg, langs tuchtrechtelijke weg
  of langs civielrechtelijke weg zou kunnen optreden. Dus daarom moet
  die informatie die justitieel start niet alleen noodzakelijkerwijze
  in het justitile kanaal gehouden worden, maar kan het ook in andere
  kanalen gebruikt worden om gezamenlijk een effectiever resultaat te
  hebben dan wanneer alleen maar het justitile kanaal wordt
  gebruikt.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Ja, maar de essentile vraag hierin is natuurlijk: waar kan het
  bestuur zich op beroepen als er bijvoorbeeld een vergunning wordt
  geweigerd? Wat is dan de rechtsgrond?
  De heer De Wit:
  Dat punt snijdt u terecht aan. U weet dat er op dit punt
  wetgeving in de maak is en dat is belangrijke wetgeving. In ieder
  contact, met wat voor bestuurder op welk bestuursniveau dan ook,
  hoor je steeds: als u ons medeverantwoordelijk stelt…
  De voorzitter:
  Wij weten niet dat die wetgeving in de maak is. Dan weet u meer
  dan wij.
  De heer De Wit:
  Nou, er zijn werkgroepen mee bezig en ik hoop dat dat het begin
  is van een wetgevingstraject. In ieder contact dat je met
  burgemeesters en met vertegenwoordigers van de regionale platforms
  criminaliteitsbestrijding hebt, hoor je van de kant van het bestuur
  en van het bedrijfsleven: als u vindt dat wij gezamenlijk dingen
  moeten doen, dan brengt dat met zich dat er ook informatiestromen
  op gang komen. Die informatiestromen stuiten nu nog op barrires, op
  grond van privacy-overwegingen. Het is van groot belang dat die
  verantwoordelijkheid met zich brengt dat men kritisch naar die
  privacy-barrires gaat kijken en dat men daar openingen in gaat
  maken. Anders ben je op de lange duur niet geloofwaardig. Je kunt
  niet voortdurend vragen en niets geven.
  De voorzitter:
  Mijnheer De Wit, dan kom ik op de allerlaatste vraag. Ik krijg
  graag een heel kort antwoord, “ja” of “nee” als het kan. Denkt u
  dat het ooit mogelijk is een systeem te maken waarbij in de
  praktijk de criminele informant die er diep in zit inderdaad al
  zijn verdiensten afgeeft aan de overheid en daarna een keurige
  beloning krijgt?
  De heer De Wit:
  Ik wilde zeggen: het systeem is op papier te maken.
  De voorzitter:
  Is het in de praktijk mogelijk?
  De heer De Wit:
  Ik denk dat de controlemogelijkheden in de praktijk
  buitengewoon beperkt zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 15.15 uur


  Inhoudsopgave en zoeken