• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. M.A.A. van Capelle

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 38

  2 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 2 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  M.A.A. van Capelle
  Aanvang 14.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede de heer Nava,
  plv. griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer M.A.A. van Capelle,
  geboren op 14 december 1952 te Zeist. Mijnheer Van Capelle, de door
  u af te leggen eed luidt: ik zweer dat ik de gehele waarheid en
  niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Van Capelle:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Capelle, u bent sinds 1982 officier van
  justitie?
  De heer Van Capelle:
  Dat is juist!
  De voorzitter:
  En u komt uit de politie.
  De heer Van Capelle:
  Daarvoor was ik politie-officier; dat klopt.
  De voorzitter:
  Hoe lang bent u politie-officier geweest?
  De heer Van Capelle:
  Zeven jaar!
  De voorzitter:
  U wordt in 1990 officier zware criminaliteit in Amsterdam.
  Sinds 1 september 1994 bent u plaatsvervangend hoofdofficier te
  Groningen. Wij willen met u spreken over in algemene zin uw rol als
  officier zware criminaliteit. Wij willen ook met u ingaan op
  verschillende ontwikkelingen in uw tijd in Amsterdam, meer in het
  bijzonder op uw verantwoordelijkheid voor het toenmalige
  interregionale rechercheteam. Bent u officieel per 1 juni 1993 als
  officier voor dat team benoemd?
  De heer Van Capelle:
  Per 1 juli 1993!
  De voorzitter:
  Was dat uw eigen keuze?
  De heer Van Capelle:
  Nee, dat was een beetje een logisch uitvloeisel van de positie
  die ik toen in Amsterdam had. Ik was daar hoofd van de
  specialistische unit. Onder die unit vielen alle onderzoeken met
  betrekking tot de zware criminaliteit. Waarom nu de Amsterdamse
  zware-criminaliteitofficier? Omdat na overleg in de
  ressortsvergadering van het ressort Amsterdam was afgesproken om
  het IRT met ingang van 1 juli 1993 te brengen onder de Amsterdamse
  driehoek.
  De voorzitter:
  Allereerst zal de heer Koekkoek met u ingaan op de meer
  algemene vragen.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Capelle, wat was uw taak als officier van justitie
  verantwoordelijk voor de zware criminaliteit?
  De heer Van Capelle:
  Dat was leiding geven aan de specialistische units, zoals ik
  zojuist al gezegd heb. In Amsterdam was de unit opgericht op 1
  januari 1993. In de portefeuille had zij milieudelicten, zware
  criminaliteit, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel,
  grote fiscale strafzaken, kortom zaken die te maken hadden met
  specialistische activiteiten. De unit bestond op dat moment uit,
  mijzelf meegerekend, acht officieren van justitie en zo’n zestien
  zeventien personeelsleden die ons ondersteunden.
  De heer Koekkoek:
  Het is in Amsterdam gebruik dat de zaaksofficier van justitie
  door de CID-officier van justitie op de hoogte wordt gehouden. Hoe
  werkte dat toen u verantwoordelijk werd voor het IRT
  Noord-Holland-Utrecht?
  De heer Van Capelle:
  Dat werkte eigenlijk niet anders. De rol van de IRT-officier
  van justitie betrof maar ten dele een CID-functie voor het
  IRT.
  De heer Koekkoek:
  Hoe bedoelt u “slechts ten dele”? U was toch tevens
  CID-officier voor het IRT?
  De heer Van Capelle:
  U zegt het goed: tevens. De rol van de IRT-officier was veel en
  veel meer omvattend dan alleen maar CID-officier zijn voor wat werd
  genoemd de pro-actieve fase van het onderzoek van het IRT. Om u een
  beeld te schetsen zou ik kunnen zeggen, dat de taak van de
  IRT-officier uit vier hoofdlijnen bestond. In de eerste plaats was
  de IRT-officier verbindingsman en adviseur voor het beheer. Daar
  zitten taakelementen in die je tegenwoordig PIOFAH-functies zou
  noemen: personeel, geld, huisvesting. In de tweede plaats was hij
  verbindingsman, adviseur en ook uitvoerder van het gezag. Het gaat
  er dan om, na te gaan of onderzoeken die waren afgesproken in de
  gezagsdriehoek ook werden uitgevoerd en of de doelstellingen van
  die onderzoeken werden gehaald. In de derde plaats was hij de
  verbindingsman, cordinator zou je kunnen zeggen, tussen de
  zaaksofficieren die IRT-onderzoeken in hun portefeuille hadden. Het
  gaat er dan om, ervoor te zorgen dat de diverse officieren van
  justitie, die in verschillende arrondissementen zaten, elkaar niet
  voor de voeten liepen. Het gaat erom een bijdrage te leveren aan
  het voorkomen en, als ze er toch waren, het oplossen van bramen in
  de samenwerking tussen rechercheurs en officieren. Het vierde
  element was het behartigen van de CID-functie waar het ging om
  pro-actieve onderzoeken van het IRT. Dat betekent: verantwoordelijk
  zijn voor de strategische beslissingen in de pro-actieve fase, die
  genomen moesten worden als CID-onderzoek werd ingesteld naar
  CID-subjecten. Het is de fase voordat je iemand heel formeel als
  verdachte aanmerkt.
  De heer Koekkoek:
  Dat is heel duidelijk. Een van uw taken was, ervoor te zorgen
  dat de zaaksofficieren elkaar niet voor de voeten liepen en dat
  onderzoeken elkaar niet kruisten op onverwachte momenten. Is het u
  gelukt om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurde?
  De heer Van Capelle:
  Ik ben maar relatief kort IRT-officier geweest. Ik werd dat per
  1 juli 1993 en per 7 december verscheen een persbericht van de
  Amsterdamse driehoek dat het IRT werd opgeheven. In die paar
  maanden is het mij gelukkig niet overkomen dat zaaksofficieren in
  het Utrechtse of het Amsterdamse elkaar voor de voeten liepen met
  IRT-onderzoeken.
  De heer Koekkoek:
  In een eerdere periode hebt u er wel mee te maken gehad dat
  zaken door elkaar gingen lopen. Ik denk met name aan de
  Kolibrie-affaire. Kunt u nog eens uitleggen wat daar misliep?
  De heer Van Capelle:
  De essentie van wat er misliep was, dat het er voor in elk
  geval het Amsterdamse team alle schijn van had, dat het team van de
  douanerecherche een partij softdrugs in beslag had genomen terwijl
  dat nog niet de bedoeling was. Over en weer zijn daar harde woorden
  over gevallen. Wij hebben daar naderhand onderzoek naar gedaan, om
  te kijken hoe dat zich nu precies had toegedragen. Wat mij
  uiteindelijk at the end of the day ervan bijstaat is, dat het er
  wel alle schijn van had, maar dat je niet kon vaststellen dat het
  ene team iets voor de neus van het andere team had weggekaapt.
  De voorzitter:
  Het was toch het IRT dat in de Kolibrie-zaak, begin 1993,
  overging tot inbeslagneming en aanhouding van personen, terwijl de
  douanerecherche er al lang mee bezig was?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Ik dacht even dat u het omgekeerde zei.
  De heer Van Capelle:
  Nee. Het was het IRT-team dat een partij weggekaapt had. Dat
  was tenminste het eerste bericht.
  De heer Koekkoek:
  Had u nu als IRT-officier het gevoel dat u in staat was, en nog
  bent, maar dan in Groningen, om de politie daadwerkelijk te sturen
  en te controleren? Laten wij maar concreet zijn, bijvoorbeeld over
  uw verhouding met de heer Van Kastel.
  De heer Van Capelle:
  U brengt mij in de verleiding om te zeggen – en ik ga het ook
  zeggen – dat er niks boven Groningen gaat. Dan bevind ik mij in
  goed gezelschap en ik bevind mij graag in goed gezelschap.
  De heer Koekkoek:
  Het is ook een motto van de provincie!
  De heer Van Capelle:
  Zo is het! Sturing van de politie is een op zichzelf tamelijk
  gecompliceerd vraagstuk, waar heel veel over te zeggen valt. Zo ik
  het zie moet je het als je erover praat vooral hebben over de kern
  van wat samenwerking is. Je kunt het Wetboek van strafvordering uit
  de kast rukken en zeggen: heren, ik ben leider van het
  opsporingsonderzoek en gij zult dit en gij zult dat. Uiteindelijk
  markeert dat wel je eindverantwoordelijkheid, maar in de bestaande
  verhoudingen ga je niet zo met de politie om. De nieuwe Politiewet,
  die overigens wat betreft taakstellingen en gezagsverdeling over de
  politie niets anders inhoudt dan de oude politiewet, geeft, zo ik
  het zie, alleen verantwoordelijkheden aan. Sturen is uiteindelijk
  vorm geven aan samenwerking en daarvoor heb je, hoe je het wendt of
  keert, volledig wederzijds vertrouwen nodig. Dat is de hoofdlijn
  als je praat over sturing van de politie. Bij sturing op
  macroniveau gaat het om de gehele output van de politie in de
  richting van de volgende schakel in de strafrechtketen, het
  openbaar ministerie. Het gaat er daarbij vooral om dat
  gecontroleerd wordt of de aantallen en de percentages worden
  gehaald. Daarmee moet je op een volwassen manier omgaan. Op het
  moment waarop afspraken die met de politie zijn gemaakt niet worden
  nagekomen, moeten daaraan consequenties worden verbonden.
  De heer Koekkoek:
  Was dat vertrouwen er tussen u, als IRT-officier en de heer Van
  Kastel als teamleider van het IRT?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb veel tijd verloren zien gaan met het opbouwen van
  vertrouwen.
  De heer Koekkoek:
  Er was dus gebrek aan vertrouwen en u probeerde dat op te
  bouwen?
  De heer Van Capelle:
  Je kunt niet stellen dat ik daar zat, vervuld van argwaan
  jegens de teamleider. Ik kende de heer Van Kastel en ik had geen
  enkele aanleiding om opmerkingen bij zijn functioneren te maken.
  Een hechte samenwerking van de officier van justitie die de
  eindverantwoordelijkheid heeft en de teamleider betekent dat er,
  naast het normale vertrouwen dat bestaat in het werkcontact, nog
  een gradatie op moet. Daar had de heer Van Kastel het niet
  gemakkelijk mee. Het IRT kwam per 1 juli 1993 onder de Amsterdamse
  driehoek terecht en hij moest dat IRT er maar even bij doen. Dat
  was in ieder geval onze constatering. Ik heb herhaalde keren, zelfs
  tot eind september/oktober, erop aangedrongen dat de heer Van
  Kastel volledig werd vrijgemaakt voor het IRT en niet allerlei
  taken erbij moest doen voor de gemeentepolitie van Amsterdam.
  De heer Koekkoek:
  En dat was vanaf begin oktober het geval?
  De heer Van Capelle:
  Ja, vanaf begin of medio oktober deed zich de situatie voor
  waarin de heer Van Kastel eindelijk de gelegenheid kreeg om zich
  ten volle te ontplooien ten opzichte van het team en dus ook ten
  opzichte van de officier die de eindverantwoordelijkheid
  droeg.
  De voorzitter:
  Hebt u zich er wel eens van vergewist of de heer Van Kastel
  eerder wist van de specifieke methodiek? Het lijkt mij logisch dat
  u, nadat u op 25 juni met de heer Van der Veen die methodiek had
  doorgesproken, zich na 1 juli ervan vergewiste dat de heer Van
  Kastel daar ook vanaf wist.
  De heer Van Capelle:
  De overdracht van het IRT vond plaats tussen Van der Veen en
  mij. Ik kwam medio juli/augustus er achter dat er tussen de
  desbetreffende teamleiders geen overdracht had plaatsgevonden. In
  die periode heb ik een aantal keren hardnekkig geprobeerd,
  contacten te krijgen met Van Kastel over dit onderwerp. Om
  praktische redenen bleek dat erg moeilijk te zijn. Ik zei het al:
  hij had buitengewoon veel in zijn pakket en hij was vaak ook niet
  te vinden op de lokatie van het IRT. Dat kwam niet omdat hij het
  niet wilde, maar omdat hij domweg overladen was met
  activiteiten.
  De voorzitter:
  Dat zijn managementproblemen. Er werden belangrijke zaken
  besproken. Was het nu niet uw taak geweest, afgezien van het feit
  of men wel of niet aanwezig was, om zich ervan te vergewissen of de
  heer Van Kastel wist wat zich afspeelde? Of hij wist wat u
  wist?
  De heer Van Capelle:
  Dat ligt wat minder simpel dat u het stelt. Er was niet alleen
  een teamleider aanwezig, er was ook een plaatsvervangend teamleider
  aanwezig alsmede een hoofd van de CID. Je kon in de gegeven
  situatie ervan uitgaan dat er contact tussen de leidinggevenden op
  de diverse posten van het IRT was geweest.
  De voorzitter:
  Uit het rapport blijkt dat er veel moeilijkheden waren: de
  mensen komen niet, ze bellen niet, ze zijn met vakantie, enz. Ik
  vraag me echter af of het niet op uw weg had gelegen om gewoon te
  zeggen: Van Kastel, hier komen en dan zal ik je vertellen wat er
  aan de hand is, c.q. weet je wat er aan de hand is.
  De heer Van Capelle:
  Als je het achteraf bekijkt, was het beter geweest als ik hem
  eerder had ingelicht. Maar dat is altijd met wijsheid achteraf. Die
  wijsheid komt in het algemeen niet van mensen met hoge
  voorhoofden.
  De voorzitter:
  We zitten hier niet om uw voorhoofd aan een onderzoek te
  onderwerpen.
  De heer Koekkoek:
  U vertelde hoe u als het ware bezig was om vertrouwen op te
  bouwen. Is uw verhaal daarover af?
  De heer Van Capelle:
  Op 8 november kwam er een soort alarmmelding van Van Kastel aan
  de Amsterdamse korpsleiding. Dat leidde tot een kettingreactie die
  het einde van het IRT inluidde. Op dat moment was er noch de
  ruimte, noch de opportuniteit om veel te investeren in de
  persoonlijke verhoudingen.
  De heer Koekkoek:
  Hoe zat het met de communicatie? In de eerste week van november
  is een deel van het IRT-team bij een sessie in het Gooi. In
  dezelfde periode moet er iets in beslag genomen worden, maar dat
  lukt niet helemaal. U hebt daar uw zienswijze op. Misschien wilt u
  die aan de commissie vertellen?
  De heer Van Capelle:
  U doelt nu op wat ons in de 25-jarige NRC is geworden.
  De voorzitter:
  Neen, we doelen meer op een bericht dat u op 20 september 1995
  aan de rijksrecherche hebt gestuurd.
  De heer Van Capelle:
  Dat gaat om hetzelfde.
  De voorzitter:
  Dat is me duidelijk, maar ik doel dus niet op de NRC, maar op
  het bericht dat u op 20 september aan de rijksrecherche
  stuurde.
  De heer Van Capelle:
  Ik heb contact gehad, vlak voor die datum, met de heer Dros,
  leider van het kernteam in het Haarlemse.
  De heer Koekkoek:
  Ging dat van u uit of van de heer Dros?
  De heer Van Capelle:
  Van de heer Dros. Hij liet mij weten dat hij de opdracht had
  van de korpsleiding Kennemerland om bij mij de volgende casus te
  controleren. Begin november 1993 zou in opdracht van de toenmalige
  IRT-leider een observatie zijn gestaakt van een grote partij
  softdrugs omdat de leden van het OT, die de observatie deden, naar
  een cursus moesten. Het verzoek van de korpsleiding Kennemerland
  was om mijn wederwaardigheden daarover op papier te zetten. Ik heb
  toen laten weten dat ik de zaak onder de aandacht zou brengen van
  de rijksrecherche. Zoals u weet, is er een onderzoek van de
  rijksrecherche naar het wel en wee van het IRT-Kennemerland.
  De heer Koekkoek:
  Dat is ons bekend.
  De heer Van Capelle:
  Ik heb tegenover de rijksrecherche verklaringen afgelegd. Ik
  vond het niet zuiver om dit gegeven buiten de rijksrecherche om
  langs enig kanaal te laten vloeien. Ik heb een van de
  advocaten-generaal, in dit geval de heer Cremers die leiding geeft
  aan het rijksrecherche-onderzoek, opgebeld met de mededeling dat ik
  over dit gegeven benaderd ben. Ik zou hem daarover een brief doen
  toekomen.
  De heer Koekkoek:
  Dat is duidelijk. Wat is de zakelijke inhoud van deze
  brief?
  De heer Van Capelle:
  De zakelijke inhoud is dat begin november 1993, vlak voor de
  apotheose, de toenmalige teamleider opdracht gaf aan het OT om deel
  te nemen aan een cursus van het Amsterdamse korps. Daaraan lag ten
  grondslag dat men vond dat het OT anders moest gaan opereren, zoals
  dat ook in Amsterdam gebeurde. Er moest o.a. sprake zijn van een
  meer generale taakstelling. Het observatieteam, dat toen een
  container met een forse hoeveelheid softdrugs onder observatie had,
  moest, als het aan de opdracht zou voldoen, de observatie staken.
  Dat betekende dat die container het milieu in zou gaan. De
  container zou door de criminele organisatie verder worden vervoerd
  en verdwijnen. Wat ik weet is, dat de observatie ook is gestaakt.
  De OT-mensen zijn naar de cursus gegaan en de partij is verdwenen.
  Ik vernam daar pas van toen het al gebeurd was.
  De voorzitter:
  Het gekke is, dat in het rapport-Wierenga hier niets over wordt
  gemeld, terwijl het toch in de rede had gelegen dat wij het daar
  zouden lezen. Er wordt wel een sessie bij Van Leer gemeld, maar die
  was al eerder afgesproken en gold niet alleen het OT, maar het hele
  IRT, om de verhoudingen te verbeteren. Was het niet zo dat iedereen
  daar een half dagdeel heen moest, niet alleen het OT?
  De heer Van Capelle:
  Nee…
  De voorzitter:
  Klopt wat ik nu zeg?
  De heer Van Capelle:
  U zegt heel veel dingen achter elkaar.
  De voorzitter:
  U zegt maar wat er niet klopt.
  De heer Van Capelle:
  De grote lijn is juist. Om de interne verhoudingen te
  verbeteren en ook om het te hebben over een andere werkwijze was
  voorzien dat de leden van het IRT naar de Van Leer-sessies moesten.
  U begon met de vraag waarom dat niet te lezen is in het
  rapport-Wierenga. Bij het onderzoek door de commissie-Wierenga is
  op een gegeven ogenblik een overzicht op tafel gelegd van alle
  transporten die vanaf februari 1993 tot in de afbouwfase toe door
  het IRT zijn behandeld. In dit overzicht was ook opgenomen het
  transport van begin november, waar dan nu de commotie over is
  ontstaan. De werkwijze van de commissie-Wierenga is toen zo
  geweest, dat wij de stukken daar op tafel hebben gelegd en een at
  random onderzoek van de commissie hebben ondergaan. Diverse
  partijen op de lijst en de daarbij behorende stukken…
  De voorzitter:
  In wat u en andere hoofdrolspelers toen in de openbare verhoren
  van de commissie-Wierenga hebben gezegd, is heel veel te lezen over
  de groeiende irritatie en over de ruzie die ontstaat op 1 november
  1993. Aan de ene kant zei Van Kastel als teamleider dat een
  bepaalde methode niet kon, toen hij er achter gekomen was. Aan de
  andere kant waren er mensen van het team die vonden dat het wel
  kon. U vond ook dat het wel kon.
  De heer Van Capelle:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dan had het toch in de rede gelegen om dit incident daarbij te
  melden? Wat mij ook verbaasd, als ik het zeggen mag, is dat het nu
  ineens opkomt, terwijl Van Kastel juist een man was om alles te
  pakken. Anderen zeiden: nee, dat moet je niet doen. Ik begrijp niet
  dat dit gegeven, dat wij op zijn waarde moeten schatten, nu ineens
  naar voren komt, terwijl het in de beschrijving van de heftige
  novembermaand van 1993 volstrekt ontbreekt. Niet ontbreekt op
  zichzelf het gegeven, dat men een paar dagen later de bossen in
  ging, iets dat overigens al eerder was afgesproken, zo heb ik
  begrepen.
  De heer Van Capelle:
  Hoe kan het dat dit nu, op dit moment, naar buiten komt? Ik heb
  zojuist al op vragen van de heer Koekkoek gezegd, dat het
  initiatief om het naar buiten te brengen in elk geval niet bij mij
  ligt. Ik vind in het algemeen – dat gold ook voor zoiets als de
  manier waarop het met deze partij is gegaan – dat er ook zoiets is
  als gedane zaken die geen keer nemen. Als er iets is wat ik in de
  hele affaire buitengewoon vervelend heb gevonden, is het dat er
  over en weer eigenlijk zo lang is doorgeziekt. Ik vind dat dit
  eigenlijk het allerlaatste is wat je moet doen. Wij hebben er als
  gezagsdragers last van als het door blijft gaan. Kijk je naar de
  grote lijn zoals het is gegaan met het IRT en de
  onderzoeksmethoden, dan vind ik dat je je daarop moet richten. Op
  een gegeven moment moet je scherven die zijn gemaakt in het traject
  dat daaronder ligt niet uitvergroten.
  De voorzitter:
  Wist u er iets van voordat de heer Dros u belde met deze vraag?
  Stond het u nog bij?
  De heer Van Capelle:
  Ja, het stond mij bij.
  De voorzitter:
  En wat stond u precies bij?
  De heer Van Capelle:
  Wat ik u zojuist gezegd heb. Mij stond bij dat door een
  opdracht van de teamleider het OT de observatie moest staken,
  waardoor de partij in het milieu is terechtgekomen.
  De voorzitter:
  Kan het niet gewoon zijn dat er een fikse ruzie was in het IRT
  tussen de teamleider en leden van het team? Was een van de
  uitkomsten van die ruzie, dat men zei: dan kunnen wij dit ook niet
  meer volgen? Zeker als men weet dat het helemaal niet de bedoeling
  was om die partij in beslag te nemen. Het OT van het IRT heeft toch
  nooit een partij in beslag genomen?
  De heer Van Capelle:
  Nee, want dat doet het OT nooit.
  De voorzitter:
  Het OT heeft er toch ook nooit voor gezorgd dat direct ter
  plekke een partij in beslag werd genomen? Ik zit even een ratio te
  verzinnen.
  De heer Van Capelle:
  Nadat er, ook naar aanleiding van de parlementaire enqute,
  gespeculeerd werd over de hoeveelheden die in het milieu zijn
  terechtgekomen, werd door de heer Wierenga gereageerd uit hoofde
  van zijn voorzitterschap van de naar hem genoemde commissie. De
  getallen die hij heeft genoemd zijn correct. Dat betekent dat,
  althans voor zover ik kan overzien, in de periode vlak voor mij en
  in de periode waarin ik verantwoordelijk was, tot en met de afbouw,
  er op geleide van informatie van het IRT 16.000 kilo verdovende
  middelen in beslag is genomen. De stelling dat het OT of het IRT
  nooit heeft bijgedragen aan enige inbeslagname is in dat licht niet
  houdbaar.
  De voorzitter:
  De partijen waar wij het nu over hebben, van oktober/november
  1993, zijn volgens mij drie partijen, waar u toestemming voor
  geeft. Het was toch helemaal niet de bedoeling om die direct in
  beslag te nemen?
  De heer Van Capelle:
  Nee, de werkwijze was aldus, dat je als je een partij direct na
  binnenkomst in beslag nam of zeer dicht bij de plaats van
  binnenkomst in beslag nam, of beide, het groeimodel van de
  informant zou schaden. Maar dat neemt niet weg dat de eerste
  inspanning er altijd op gericht is geweest om de partij in beslag
  te nemen. Als je met het OT een wat langere periode kunt
  overbruggen of partijen elders het land in ziet verdwijnen, kun je
  het moment gekomen achten om zonder dat de informant schade lijdt
  de informatie doorgeven aan een andere politie-organisatie, die dan
  tot inbeslagneming overgaat.
  De voorzitter:
  Als onze informatie juist is, is juist van de laatste drie
  partijen, waarvoor u verantwoordelijk bent, een deel in Belgi in
  beslag genomen, maar verder eigenlijk niets.
  De heer Van Capelle:
  Maar dat is dan niet omdat van tevoren de insteek was, dat die
  partij niet in beslag werd genomen en dat wij die maar lieten
  lopen. Het is steeds de feitelijke afweging: kun je het nu wel of
  kun je het nu niet? In jargon: is observatie nog beheersbaar? Kun
  je ingrijpen of niet? Dat is leidend geweest. Dat is een heel
  praktische overweging. De gedachte was niet, dat wij de eerste drie
  partijen maar eens even niet in beslag zouden nemen. Zo werkte dat
  niet.
  De voorzitter:
  Is dit incident, waarover u een brief aan de rijksrecherche
  heeft gestuurd, niet eerder te plaatsen in de gespannen sfeer
  waarin men zich na de eerste november bevond dan dat het gaat om
  dienstbevelen en het onmogelijk maken door Van Kastel dat iets niet
  gepakt wordt?
  De heer Van Capelle:
  Ik kan niet kijken wat zich precies afspeelt in de hoofden van
  degenen die zich nu ineens herinneren dat dit heeft plaatsgevonden.
  Ik herinner het mij ook wel, maar ik heb mij moverende, daarnet aan
  u uitgelegde redenen om er nu niet mee te komen. Ik kan er slecht
  een reactie op geven dat anderen er wel mee komen. Ik kan er alleen
  maar naar gissen. Dat lijkt mij niet verstandig.
  De heer Koekkoek:
  Is het juist dat u op 1 november 1993 eigenlijk voor het eerst
  uitvoerig met de heer Van Kastel hebt gesproken over de
  IRT-methode?
  De heer Van Capelle:
  Dat klopt. Overigens heb ik wel in de periode daaraan
  voorafgaand Augusteijn, de CID-chef, gezegd in hoofdlijnen Van
  Kastel in te lichten. Ik vond dat die zo langzamerhand ook wel
  mocht weten wat er omging.
  De heer Koekkoek:
  U hebt op 7 september uitvoerig met de heer Augusteijn
  gesproken.
  De heer Van Capelle:
  Dat klopt, maar ik heb niet alleen met hem gesproken om met hem
  te kunnen samenwerken. In de periode daarop volgend heb ik tegen
  hem gezegd dat de heer Van Kastel ook van de hoed en de rand moest
  weten.
  De voorzitter:
  Het had toch van het begin af aan in de rede gelegen dit niet
  alleen via de CID-chef te doen, maar het ook zelf te doen.
  Overigens zei u dat daarnet al.
  De heer Van Capelle:
  Dat ben ik met u eens. Daar zijn we gauw klaar mee.
  De heer Koekkoek:
  Wist u op 1 november dat een deel van het team die week naar
  cursus zou gaan?
  De heer Van Capelle:
  Ja, dat wist ik.
  De heer Koekkoek:
  Is toen de vraag aan de orde gekomen wat voor invloed dat op
  het werk zou hebben?
  De heer Van Capelle:
  Neen. Ik wist niet wie er op cursus zou gaan. Het programma
  strekte zich over meerdere weken uit.
  De voorzitter:
  Het duurde toch maar drie dagen?
  De heer Van Capelle:
  Je kon ze niet allemaal tegelijk op cursus sturen.
  De voorzitter:
  Het waren ongeveer 72 mensen. Ze gingen dus zes dagdelen. En
  dat zijn drie dagen.
  De heer Van Capelle:
  In totaal, maar het was uitgesmeerd.
  De voorzitter:
  Ik heb het nagevraagd in Amsterdam en ik meen dat het om 3, 4
  en 5 november ging.
  De heer Van Capelle:
  Dat zal ongetwijfeld zo zijn.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer hebt u gehoord over de opdracht om naar de cursus te
  gaan, zodat een partij die binnenkwam niet meer onder controle kon
  worden gehouden?
  De heer Van Capelle:
  Kort na de eerste week van november.
  De heer Koekkoek:
  U hebt het niet de moeite gevonden om dit incident bijvoorbeeld
  de commissie-Wierenga te melden?
  De heer Van Capelle:
  Toen niet meer. Ik heb u al gezegd dat er vele scherven op dit
  traject gevallen zijn. Daar horen nogal wat gedane zaken bij. Ik
  sta vooraan om bij te dragen tot gematigde verhoudingen en dat
  draagt daar niet aan bij.
  De heer Koekkoek:
  In elk geval was het voor u niet zo opvallend dat u dit beslist
  aan de commissie-Wierenga in het voorjaar van 1994 moest
  melden?
  De heer Van Capelle:
  Ik kan met een zeker cynisme zeggen: ach, dat kon er ook nog
  wel bij.
  De heer Koekkoek:
  Maar het was niet het eerste waar u aan dacht.
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Waarom zou Van Kastel, die uitgerekend degene was die het niet
  meer wilde doen, de man zijn die zei: laat het maar in het milieu
  gaan en gaan jullie maar naar de cursus. Dit is zo onlogisch. Hebt
  u dit nog aan Dros gevraagd? Hebt u hem gevraagd: waarom moeten
  jullie dat weten?
  De heer Van Capelle:
  Dros zei dat hij opdracht had van de korpsleiding Kennemerland
  en dat het de bedoeling was om de informatie aan de rijksrecherche
  ter beschikking te stellen. Ik ben in het contact hierover relatief
  kort geweest. Ik had vrij snel voor mij zelf besloten dat ik het
  separaat aan de rijksrecherche zou melden en niet zou meedoen aan
  de rapportage van anderen.
  De heer De Graaf:
  Ik kan me voorstellen dat toen u hoorde dat die partij niet
  werd geobserveerd en dat dit een besluit zou zijn van Van Kastel, u
  buitengewoon boos bent geworden omdat dit niet met u besproken
  was.
  De heer Van Capelle:
  Ik ben wel meer buitengewoon boos geworden.
  De heer De Graaf:
  Hebt u toen ook Van Kastel opgebeld met de vraag: wat heb je nu
  gedaan? Hebt u daar helemaal geen contact meer over gehad?
  De heer Van Capelle:
  U weet dat er op 8 november – en dat ging volkomen buiten mij
  om – contact is geweest dat de kettingreactie heeft gegeven.
  De voorzitter:
  U noemde dat “het ethisch reveil van de heer Van Kastel”.
  De heer Van Capelle:
  Ik heb dat een keer “het ethisch reveil” genoemd. Ik heb toen
  ook besloten dat ik er geen minuut meer in zou investeren dan
  strikt noodzakelijk was. Wij hebben gesproken over de contacten van
  de officier met zijn teamleider en omgekeerd, maar daar hoeven geen
  schoonheidsprijzen en bossen bloemen voor te worden uitgereikt. Aan
  het eind van de week toen ik geconfronteerd werd met een actie
  buiten mij om van de korpsleiding Amsterdam, was ik inmiddels
  tamelijk pissig. Dat is niet de ideale gemoedstoestand om met
  iemand te gaan spreken.
  De heer De Graaf:
  Dat hebt u ook niet aan andere officieren, collega’s,
  respectievelijk de hoofdofficier gemeld?
  De heer Van Capelle:
  Dat staat me niet bij.
  De voorzitter:
  Je kunt dan wel concluderen dat het bij alle gedoe niet zo
  belangrijk was.
  De heer Van Capelle:
  Alles is relatief.
  De voorzitter:
  Dat zei m’n moeder ook.
  De heer Van Capelle:
  Er hebben zich dingen voorgedaan die veel belangrijker in het
  geheel waren. Dat waren sterkere leermomenten dan dit.
  De heer Koekkoek:
  U zei dat de heer Van Kastel opdracht gaf aan een aantal mensen
  om naar cursus te gaan. Dat is niet zo bijzonder. Vervolgens
  constateert u dat de observatie van een binnenkomende partij is
  gestaakt. Is er ook enig verband tussen deze beide feiten?
  Suggereert u dat of blijft u daar buiten?
  De heer Van Capelle:
  Vaststaat dat door het observatieteam terug te trekken, die
  container niet meer geobserveerd werd.
  De voorzitter:
  Dat hebt u later gehoord van de heer Augusteijn.
  De heer Van Capelle:
  Ja, dat heb ik later gehoord.
  De voorzitter:
  Het was niet op de dag zelf dat de stoppen doorbrandden en dat
  men zei: Van Capelle wat is er nu weer aan de hand: gelijk opdracht
  geven, gezag uitoefenen en OT sturen!
  De heer Van Capelle:
  Neen, daar heb ik de kans niet voor gekregen, hoewel ik die
  graag had genomen.
  De voorzitter:
  Blijkbaar vond men het zelf niet zo belangrijk om u te
  waarschuwen.
  De heer Van Capelle:
  Dat moet u “men” maar vragen.
  De voorzitter:
  Dat zullen we doen.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u achteraf nog genformeerd naar de redenen voor het staken
  van de observatie?
  De heer Van Capelle:
  Die lag in de opdracht om naar zo’n cursus te gaan. Je kunt
  niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Sommige roomskatholieke
  heiligen hebben de gave van de bilocatie, maar dat geldt voor
  OT’ers helaas niet.
  De heer Koekkoek:
  Maar het grootste deel van het team was niet op cursus. Ik kan
  me voorstellen dat anderen die taak hadden overgenomen.
  De heer Van Capelle:
  Observatiewerkzaamheden worden door een observatieteam gedaan
  dat op elkaar is ingespeeld. Men beschikt over bijzondere
  voertuigen, verbindingsmiddelen, enz. Je kunt niet van de ene op de
  andere dag een stel andere politieagenten in auto’s zetten en
  zeggen: bekijk het maar.
  De voorzitter:
  U hebt het over een opdracht, maar Amsterdam zegt mij dat de
  heren Kraaij en Kuiper dit allang georganiseerd hadden. Het stond
  gewoon in de boeken. In Amsterdam is niemand iets van een
  dienstopdracht bekend.
  De heer Van Capelle:
  Dat soort details ken ik niet. Ik kan me voorstellen dat je een
  cursus plant, maar dat er door de hitte van de dag ineens iets
  tussendoor komt, zodat je de prioriteiten moet veranderen.
  De voorzitter:
  We zullen zien of we de waarheid kunnen achterhalen. Ik ga
  terug naar iets wat eind 1992 een rol speelde en naar wat de heer
  Welten hierover heeft verklaard, de zogenoemde Cargo-zaak. U zou
  gezegd hebben dat moest worden doorgeleverd, in feite tegen de wil
  van de politie in. Hebt u de opdracht gegeven om een partij door te
  laten, terwijl de politie dat niet wilde?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  U hebt de opdracht gegeven om een partij door te laten?
  De heer Van Capelle:
  Neen. Misschien is het goed om even de aanloop van Cargo te
  schetsen. In november 1992 werd ik benaderd door de landelijke
  CID-officier met het bericht dat hij weer benaderd was door het OM
  op Aruba. De mededeling van het OM te Aruba was: er is nu een
  partij marihuana onderweg naar Nederland. Het is een forse partij.
  In het hele traject naar het transport zitten informanten. Het is
  een proefzending via hetwelk getest wordt of via dezelfde route een
  forse partij cocane naar Nederland moet komen. De partij is nu
  onderweg. We weten dat er een contactpersoon in of rondom het
  Amsterdamse in zit. We weten niet voor wie die partij bestemd is.
  Wilt u ons assisteren? Ik heb contact gelegd met de toenmalige
  gemeentepolitie van Amsterdam. We hebben daarover beraadslaagd.
  Toen hebben wij, en zo staat me dat pertinent bij, de gezamenlijke
  beslissing genomen het OM en politie te Aruba te assisteren bij het
  volgen van de partij als die eenmaal in Nederland zou zijn
  gearriveerd. Tot daar mijn bemoeienis. Tot dat moment, omstreeks
  december, heb ik daarbij de officier van justitie de heer Valente
  betrokken en gezegd: dit is een zaak. Ik doe dingen in de
  pro-actieve fase. Ik ben benaderd als hoofd van deze unit. Ik geef
  je dit nu mee als zaak die moet worden afgehandeld. Ik heb
  uiteindelijk achteraf gehoord hoe het is gelopen, maar ik heb er
  geen beslissingen in genomen. Het staat mij pertinent niet bij dat
  ik daar met de vinger op tafel heb getikt tegenover de
  hoofdinspecteur Van Velzen en gezegd: Van Velzen, dat gaan wij nu z
  doen. Ik weet nog heel goed wie er bij was. Wij hebben in- en
  uitgepraat en gezegd: wij gaan het zo doen. Wat je kunt zeggen is,
  dat wel de omstandigheden dwingend waren. Die partij kwam eraan. Je
  kunt dan slecht zeggen “wij kijken maar eens naar beneden” of “laat
  maar lopen”.
  De voorzitter:
  De heer Welten zegt ons dat er meningsverschil over was, in
  ieder geval over de vraag of de zaak in Amsterdam in beslag zou
  worden genomen of niet.
  De heer Van Capelle:
  Zoals gezegd, heb ik de zaak “gedaan” tot december 1992 en
  vervolgens mijn collega Valente daar op gezet. Die heeft de zaak
  verder afgewikkeld. In heel grote lijnen staat mij ervan bij, dat
  een deel van de partij in beslag is genomen en een deel van de
  partij het milieu in is gegaan, omdat de reeds eerder genoemde
  infiltrant anders gevaar zou lopen. Dat is wel onder mijn
  eindverantwoordelijkheid gebeurd, want ik was hoofd van de
  unit.
  De voorzitter:
  Maar dan spreken de verklaringen van de heer Welten en u elkaar
  toch nog niet tegen?
  De heer Van Capelle:
  Maar ik kan mij van de heer Welten ook absoluut niet
  voorstellen dat hij zou gaan zitten jokken.
  De voorzitter:
  Maar spreken die verklaringen elkaar volgens u tegen? U heeft
  ze ook gehoord.
  De heer Van Capelle:
  In elk geval heb ik geen opdrachten of dingen in het geheugen
  die de heer Welten kennelijk wel heeft. Hij moet zich dan toch in
  de tijd en vooral de persoon vergissen. Ik kan het niet anders
  duiden.
  De voorzitter:
  Hij moet zich vergissen, zegt u.
  De heer Van Capelle:
  Wellicht!
  De voorzitter:
  U was erbij betrokken. In ieder geval is het gevolg dat een
  gedeelte wordt doorgelaten.
  De heer De Graaf:
  U bent zich er nooit van bewust geweest, dat er in het
  Amsterdamse korps moeite was met deze opdracht of deze taak? Er is
  ook niet tegen u gezegd van “wij voelen ons gepasseerd” of “wij
  hebben er absoluut geen zin in”?
  De heer Van Capelle:
  Absoluut niet!
  De heer De Graaf:
  Op geen enkele manier, ook achteraf niet?
  De heer Van Capelle:
  Ik hoorde daar bij wege van het openbaar verhoor door de
  enqutecommissie van.
  De heer De Graaf:
  Voor het eerst?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De heer De Graaf:
  Wat heeft u toen gedacht?
  De heer Van Capelle:
  Wat gek nou!
  De heer Koekkoek:
  In uw herinnering was er niet sprake van een dringend verzoek
  van uw kant?
  De heer Van Capelle:
  Het zal heus dringend zijn geweest, ja. Dat denk ik wel. Maar
  mij staat pertinent geen stribbelende politie-officier Van Velzen
  bij, waarbij hij zei “ik wil niet” en ik “je zult”. Zo is het
  helemaal niet geweest.
  De heer Koekkoek:
  Dat is u in ieder geval niet opgevallen.
  De heer Van Capelle:
  Nee, en het gaat hier ook om iemand die ik zeer respecteer en
  die zeker geen blad voor zijn mond neemt. Een Amsterdamse jongen
  waar je de hand voor in het vuur kunt steken!
  De voorzitter:
  U zei hier zonet dat de heer Welten hier misschien zat te
  jokken. Wilt u nu zeggen…
  De heer Van Capelle:
  Dat zei ik niet! Ik kan mij niet voorstellen dat hij dat zat te
  doen!
  De voorzitter:
  U kunt zich dat niet voorstellen. Dus hij heeft hier volgens u
  wel de waarheid gesproken?
  De heer Van Capelle:
  Het zal in elk geval volgens zijn perceptie de waarheid
  zijn.
  De voorzitter:
  Dus daar lopen dan de meningen uiteen wat eer precies gebeurd
  is.
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Bent u betrokken bij het geld dat de informant heeft
  ingeleverd?
  De heer Van Capelle:
  Nee! Ik weet wel dat het geld op een gegeven moment is
  ingeleverd.
  De voorzitter:
  U was toch verantwoordelijk voor de hele gang van zaken?
  De heer Van Capelle:
  Eindverantwoordelijk! Maar er zat een officier van justitie op,
  de heer Valente, die de zaak heeft afgewikkeld en uiteindelijk ook
  de financile kant heeft afgewikkeld. U weet dat het geld op een
  gegeven moment in Aruba is terechtgekomen.
  De voorzitter:
  Weet u nog wat de totale verdiensten van de informant waren,
  waar u iets vanaf kon halen?
  De heer Van Capelle:
  Nee, dat staat mij niet bij.
  De voorzitter:
  Weet u dan hoeveel geld er kon worden gend?
  De heer Van Capelle:
  Volgens mij ging het om cash geld, dat op een gegeven moment is
  doorgeboekt naar Aruba. Het exacte traject ken ik niet.
  De voorzitter:
  Mogen wij dan gaan naar 25 juni 1993? Dan heeft u een
  bespreking met de heer Van der Veen. Die legt u de CID-fase van het
  Delta-onderzoek uit. Wat legt de heer Van der Veen u precies uit
  over de werkmethode?
  De heer Van Capelle:
  Wat de heer Van der Veen mij over de methode heeft uitgelegd,
  komt er in essentie op neer dat het betrof de constructie waarbij
  een informant door het kunnen aannemen van steeds belangrijker
  opdrachten van een criminele organisatie voor die organisatie in
  belang zou groeien. Daardoor zou hij uiteindelijk niet alleen zicht
  kunnen krijgen op wie er in de top van de organisatie zat. In het
  algemeen, en hier ook, werkt het zo dat naarmate de opdrachten
  belangrijker worden er hogere mensen in de criminele organisatie
  mee belast zijn. Die gaan zich er dan mee bemoeien. Het was ook de
  bedoeling hem zover te laten doorgroeien, dat wij door het
  softdrugstraject heen zouden kunnen groeien, om het zo te zeggen,
  om in de harddrugs terecht te komen.
  De voorzitter:
  Hij heeft u toen al uitgelegd dat dit de bedoeling was?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  U zegt eerder dat er geen uitlokking was. Hoe wist u dat
  zeker?
  De heer Van Capelle:
  Je praat over een informant of een infiltrant. Het ging hier om
  een informant, zo is mij overgedragen. Je moet het dan doen met
  jurisprudentie en met richtlijnen voor infiltratie. De
  jurisprudentie is vooral terug te voeren op de Tallon-criteria, uit
  een arrest dat al uit de jaren zeventig dateert. Je zou kunnen
  zeggen dat twintig jaar pseudo-koop daarop is gebaseerd. Dat arrest
  dwingt je ertoe om juridische…
  De voorzitter:
  Dat weet ik, maar hoe kon u nu vaststellen dat er niet werd
  uitgelokt?
  De heer Van Capelle:
  De juridische toets die je moet doen op grond van dat arrest is
  onder andere, dat je je ervan vergewist dat er geen sprake is van
  uitlokking. Dat heb ik Van der Veen gevraagd. Is hier sprake van
  uitlokking? Is het iemand die strafbare feiten bij criminelen
  uitlokt? Hij heeft mij gezegd dat daar geen sprake van is. Het
  loopt zo, dat de informant wordt benaderd vanuit de criminele
  organisatie, als iemand die beter kan zien wat er aan ons
  voorbijgaat dan de gemiddelde burger. Hem wordt gevraagd daar hand-
  en spandiensten bij te verrichten. Het eindantwoord van de heer Van
  der Veen was: nee, er is geen sprake van uitlokking. De informant
  wordt benaderd en komt vervolgens met zijn informatie bij de
  politie.
  De voorzitter:
  Hebt u ook getoetst aan de vereisten van de richtlijnen
  infiltratie?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Wat heeft u daar getoetst?
  De heer Van Capelle:
  Je moet kijken naar de proportionaliteit. Is het een redelijk
  middel ten opzichte van de strafbare feiten die worden gepleegd?
  Die toetsing viel bepaaldelijk zo uit dat het een heel redelijk
  middel was, omdat wij te maken hadden met een groepering zeer zware
  criminelen, die ernstige strafbare feiten hadden gepleegd en nog in
  petto hadden en zeer bedreigend waren voor de rechtsstaat.
  Daarnaast is er de subsidiariteit, de manier om in zo’n organisatie
  te komen. Deze organisatie was van de zogenaamde celstructuur, met
  kleine groepen mensen die elkaar uit en te na kennen. Die is
  buitengewoon moeilijk doordringbaar voor derden. Je had ook
  eigenlijk geen ander middel dan werken met een informant, in dit
  geval een groei-informant. Vervolgens moest worden vastgesteld, op
  grond van de richtlijnen infiltratie, of de informant voldoende
  betrouwbaar en aanstuurbaar was. Dat zijn eigenlijk de twee
  hoofdcriteria die je moet aanleggen.
  De voorzitter:
  Waar toetste u aan? Wat stond er bijvoorbeeld in de
  richtlijnen? Was het een informant die alleen maar keek? Was het
  iemand die koeriersdiensten vervulde?
  De heer Van Capelle:
  Zo ik het bij het overnemen van het IRT gepresenteerd kreeg,
  lag de nadruk van wat hij deed op het informeren, maar moest hij
  door zijn feitelijk acteren op een gegeven moment ook hand- en
  spandiensten gaan verrichten.
  De voorzitter:
  Wist u toen wat voor hand- en spandiensten?
  De heer Van Capelle:
  Mij is dat uitgelegd als hand- en spandiensten met name op het
  terrein van vervoer.
  De voorzitter:
  Wat is u precies uitgelegd op het terrein van vervoer?
  De heer Van Capelle:
  Dat er hand- en spandiensten werden verricht bij het binnen het
  grondgebied van Nederland brengen van containers.
  De voorzitter:
  Hoe?
  De heer Van Capelle:
  Je kunt per schip…
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. Kende u de rol van de informant? Wist u wat hij
  moest doen behalve de hand- en spandiensten verrichten?
  De heer Van Capelle:
  Ja. Als je met een schip of vliegtuig richting Nederland komt
  en je wilt hier cargo kwijt, moet je dat van tevoren aankondigen.
  Daar zit een hele papierwinkel omheen en die moet ordentelijk
  worden afgewikkeld. Anders heb je met je schip als je voor de
  Nieuwe Waterweg ligt een probleem. Naar mijn mening zat het acteren
  van de informant in die papierwinkel.
  De voorzitter:
  In de papierwinkel?
  De heer Van Capelle:
  Ik vat dat zo kort even samen.
  De voorzitter:
  Wat is u toen door de heer Van der Veen gezegd?
  De heer Van Capelle:
  Mij is gezegd dat ervoor moest worden gezorgd dat de papieren
  die horen bij containerzendingen door de douane-autoriteiten zouden
  kunnen worden bekeken. Het aanlanden van schepen bij
  havenautoriteiten zou op papier in orde zijn.
  De voorzitter:
  En wie moest dan doen?
  De heer Van Capelle:
  De informant had daar een heel belangrijke positie in.
  De voorzitter:
  Was dat alles wat u ervan hoorde?
  De heer Van Capelle:
  Ja.
  De voorzitter:
  Niet meer dan dat?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat verbaast me. Vroeg u niet hoe het ging?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb gevraagd naar de globale gang van zaken bij zoiets. Ik
  was overigens uit anderen hoofde bekend met de hoofdlijn van de
  manier waarop papieren en documenten worden afgewikkeld bij het
  invoeren van goederen in Nederland. Ik heb vooral gekeken naar de
  juridische toetsmomenten.
  De voorzitter:
  Hebt u niet gevraagd of…
  De heer Van Capelle:
  Ik wil graag het antwoord afmaken. Het draaide er uiteindelijk
  niet om dat er iemand was die containers liet binnenkomen. Het ging
  erom dat er iemand was via wie je het bewijs bij elkaar kon krijgen
  voor bodemdelicten. De invoer van softdrugs in Nederland is een
  strafbaar feit. Daar staat maximaal vier jaar gevangenisstraf op.
  Dat is niet een heel hoge strafbedreiging, maar als je een aantal
  van dit soort bodemdelicten bij elkaar hebt, kun je komen tot een
  bewijs van een criminele organisatie. Daar ben ik sterk op gaan
  zitten. Kan hetgeen deze informant moet doen bijdragen tot het
  verkrijgen van voldoende informatie?
  De voorzitter:
  Wilde u niet weten wat dit praktisch inhield?
  De heer Van Capelle:
  In de manier waarop je opspoort zit een hoofdlijn. Als officier
  moet je deze hoofdlijn kennen. Tevens dien je heel nadrukkelijk
  naar de formele toetsmomenten vragen. Er zit tevens een stuk
  uitvoering in. Je kunt niet op de stoel van een teamleider gaan
  zitten en de praktische gang van zaken willen regelen. Er is een
  verdeling in de taak. Ik nam de hoofdlijn. Je kunt zeggen dat je
  achter het stuur zit en dat het voertuig in beweging wordt gehouden
  door de politie.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u het gezag als officier van justitie uitoefenen
  terwijl u over de methodiek alleen de hoofdlijnen kent? Hoe weet u
  dan of u door die methodiek aan genoeg informatie komt?
  De heer Van Capelle:
  Door daarnaar te vragen. Ik heb al gezegd dat ik vooral
  genteresseerd was in het kunnen bewijzen van delicten. Ik had me
  ervan verzekerd dat ik daarover informatie kreeg.
  De voorzitter:
  Hoe had u zich daarvan verzekerd?
  De heer Van Capelle:
  Door ernaar te vragen.
  De voorzitter:
  En toen zei de heer Van der Veen: ja, dat is zo.
  De heer Van Capelle:
  De vragen die ik daarover gesteld heb, heeft hij naar mijn
  inzicht naar genoegen beantwoord.
  De voorzitter:
  Zonder dat hij u vertelde hoe het traject in de praktijk
  werkte?
  De heer Van Capelle:
  Uitsluitend op hoofdlijnen, zoals ik al zei.
  De voorzitter:
  Ik vraag nu naar de praktijk van het binnenbrengen met iemand
  bij de douane. Hebt u gevraagd hoe dat ging?
  De heer Van Capelle:
  De grote lijnen daarvan.
  De voorzitter:
  Was het volgens u de informant die een “platte” douaneman had
  op dat moment?
  De heer Van Capelle:
  Zo kun je er tegen aan kijken.
  De voorzitter:
  Was het dat volgens u?
  De heer Van Capelle:
  Neen, want die douaneman was niet plat. Die was genstrueerd
  door de politie.
  De voorzitter:
  En dat wist u op dat moment?
  De heer Van Capelle:
  Dat wist ik.
  De voorzitter:
  Wat wist u precies van de douaneman?
  De heer Van Capelle:
  Ik wist niet wie het was en ook niet waar hij zat. Ik wist
  alleen dat er een beeld was opgebouwd waarbij de informant ervoor
  kon zorgen dat sommige zendingen niet werden gecontroleerd.
  De voorzitter:
  Maar u wist niet welke douaneman dat deed?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat wilde u ook niet weten.
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  En dat wilt u nog steeds niet weten, vandaag de dag?
  De heer Van Capelle:
  Alles te weten maakt niet gelukkig. Het gaat erom wat het
  toevoegt aan de wijze waarop je kunt opereren. Zo is het ook met de
  groei-informant. Ook daarvan heb ik niet willen weten wie dat is.
  Het gaat mij erom hoe die in de procedure staat. Is hij
  aanstuurbaar en opereert hij toetsbaar?
  De voorzitter:
  U wilt ook niet weten wie dat is?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Daardoor kunt u toch in grote moeilijkheden komen? Die man moet
  wel stuurbaar zijn, maar u weet niet wie het is en u wilt dat ook
  niet weten.
  De heer Van Capelle:
  Neen. Het zegt op zichzelf niets of hij meer of minder
  stuurbaar is als ik weet wie het is. Ik vind dat je dit aan de
  politie moet overlaten.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u nu het gezag uitoefenen als u in feite zeer
  terughoudend bent om werkelijk te vragen hoe het in elkaar
  zit.
  De heer Van Capelle:
  Zo kun je de vraag niet beantwoorden. Ik ben niet terughoudend
  geweest om…
  De voorzitter:
  Neen, ik stel u die vraag.
  De heer Van Capelle:
  Jawel, maar zo is die vraag niet te beantwoorden. Ik ben er
  niet op uit geweest om zo terughoudend mogelijk te zijn met de
  manier waarop het werkt. Ik heb me beperkt tot wat ik vond wat ik
  moest weten, gelet op mijn functie om te kunnen vervolgen. Het
  runnen van een informant, de manier waarop hij wordt aangestuurd en
  de betrouwbaarheidstoets zijn dingen waarnaar je moet vragen. Op
  deze vragen moet je naar genoegen antwoord krijgen van de politie.
  Ik zei daarnet al dat dit samenwerken is en daarvoor heb je
  vertrouwen nodig.
  De voorzitter:
  Hebt u op dat moment gevraagd hoeveel kilo al was
  doorgeleverd?
  De heer Van Capelle:
  Neen. Ik herinner me wel dat wij hebben gesproken over het
  aantal transporten, globaal, niet precies.
  De voorzitter:
  Hebt u zichzelf toen de vraag gesteld hoeveel er nog eventueel
  doorgeleverd zou worden?
  De heer Van Capelle:
  We wisten dat het laten groeien van een informant, het
  betrokken raken bij steeds grotere partijen, een traject van
  langere adem was. Over de looptijd van het IRT-onderzoek werd in
  termen van jaren gedacht. Wij stelden vast dat, wanneer je kon
  spreken over de invoer van harddrugs, het moment was aangebroken om
  de organisatie te ontmantelen. In september/oktober kwam dat
  bericht.
  De voorzitter:
  Het had nog jaren kunnen doorgaan, zonder dat u precies wist
  hoe het werkte.
  De heer Van Capelle:
  Had en zou is een inschatting maken. Heel nadrukkelijk was er
  sprake van dat de operatie zodanig zou verlopen dat je uiteindelijk
  bij harddrugs zou uitkomen. Als dat een uiterst lange periode zou
  kosten, was er ingegrepen. Je kunt niet jarenlang, alleen om te
  groeien, bezig zijn zonder strafrechtelijke resultaten.
  De voorzitter:
  Hebt u op 25 juni met de heer Van der Veen de vraag besproken
  hoe lang het zou moeten duren.
  De heer Van Capelle:
  Niet anders dan in de globale termen waarover ik al sprak. Het
  was een kwestie van lange adem. Vanaf het begin van de operatie tot
  aan het einde moest worden gedacht aan anderhalf twee jaar.
  De voorzitter:
  Er is niet gesproken over de hoeveelheid die eventueel
  doorgelaten moest worden om uiteindelijk bij de harddrugs uit te
  komen?
  De heer Van Capelle:
  Neen, want dat kon je niet weten.
  De voorzitter:
  Is er ook niet over gesproken hoeveel er uiteindelijk
  doorgeleverd zou moeten worden om uiteindelijk bij de harddrugs te
  komen?
  De heer Van Capelle:
  Nee, want dat kon je niet weten.
  De voorzitter:
  Is er gesproken over de vraag of dat met die harddrugs toch
  geen uitlokking zou zijn? Zat dat risico erin? Het was tenslotte
  een organisatie die in de softdrugs zat.
  De heer Van Capelle:
  Nee, dat is niet zo. Wij wisten dat de organisatie waar het
  onderzoek op gericht was ook in de harddrugs zat. Uit
  CID-informatie wisten wij dat er zaken werden gedaan op het gebied
  van de harddrugs. Dat betekent dat je ervan uit moet gaan dat je op
  een gegeven moment bij de harddrugs uitkomt. Dan is het geen
  uitlokking. Kijk je naar wat in het Tallon-arrest is geschreven
  over uitlokking, dan hoef je niet precies te weten waarop een
  crimineel of iemand die strafbare feiten pleegt zijn opzet heeft
  gericht, zolang er maar sprake is van misdadige opzet.
  De voorzitter:
  De opzet van de crimineel moest al gericht zijn op…?
  De heer Van Capelle:
  De opzet van de crimineel moest gericht zijn op het plegen van
  strafbare feiten. Daarbij doet het als eenmaal de criminele opzet
  er is niet meer ter zake of die opzet nu gericht is op softdrugs of
  op harddrugs.
  De voorzitter:
  Dat hangt toch af van de jurisprudentie?
  De heer Van Capelle:
  Zo luidt de jurisprudentie. Als de politie met iemand zaken wil
  doen in de sfeer van bijvoorbeeld pseudo-koop en men ervan uitgaat
  dat iemand met cocane komt en dat ineens herone blijkt te zijn,
  betekent dat niet dat je hebt uitgelokt, door een pseudo-koper in
  te zetten met de gedachte dat het toch cocane zou zijn.
  De voorzitter:
  Dat leest u eruit. Nu nog even de vraag wat de heer Van der
  Veen u heeft verteld over het financile circuit dat erachter
  zat.
  De heer Van Capelle:
  Ik heb bij het bevragen over wat de methode inhield een heel
  sterke preoccupatie gehad op de formele strafvorderlijke
  toetsmomenten. Met wijsheid achteraf zeg ik, dat daardoor de
  belangstelling voor het financile circuit wat is weggedrukt.
  De voorzitter:
  Maar u zegt juist tegen Wierenga wel dat u zich heeft
  genformeerd over het financile circuit dat er achter zat.
  De heer Van Capelle:
  Heel globaal!
  De voorzitter:
  Bij Wierenga zegt u: ik heb mij vergewist van het financile
  circuit dat er achter zat.
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Waarvan had u zich vergewist?
  De heer Van Capelle:
  Ik had mij ervan vergewist, dat de reden voor de informant om
  deel te nemen aan de operatie met de politie was gelegen in zijn
  eigenbelang, financieel eigenbelang. Er zou tegenover het handelen
  en wandelen van de informant een financile beloning moeten
  staan.
  De voorzitter:
  U hebt eerder met ons gesproken, toen wij nog de werkgroep
  vooronderzoek waren. Toen hebt u gezegd, dat het onaanvaardbaar was
  dat iemand in feite de opbrengsten van kleine criminele praktijken
  mag houden. U zegt dat hij alleen zijn onkosten vergoed krijgt. Ik
  neem aan dat wij het toen ook over deze informant hadden. “Anders
  kan hij ook nog miljoenen op een Zwitserse bankrekening laten
  bijschrijven. Ik heb overigens de indruk dat dit laatste niet
  gebeurd is.” In feite is daar blijkbaar niet echt over gesproken.
  Of wist u dat hij zijn winsten mocht behouden?
  De heer Van Capelle:
  Nee, ik heb dat zo niet besproken.
  De voorzitter:
  Had het niet in de reden gelegen, met de tip-toon-regeling en
  voorkoop in het achterhoofd, om bij zo’n megazaak in ieder geval te
  weten hoe het zat?
  De heer Van Capelle:
  Ik zei al dat ik, als je er achteraf naar kijkt, veel scherper
  op had moeten zijn. Je moet niet de hele controle over het
  financile handelen en wandelen overlaten aan de politie.
  De heer Vos:
  Mijnheer Van Capelle, ik zou u nog een vraag willen stellen
  over de toetsing van het criterium dat de crimineel geacht wordt
  een generieke opzet te hebben. U zegt dat u eigenlijk vooral
  rekening hebt gehouden met de juridische situatie. Hoe heeft u dan
  vanuit het oogpunt van de stuurbaarheid ingecalculeerd wanneer het
  moment zou komen waarop wellicht harddrugs zouden worden gevraagd
  of medewerking daarvoor zou worden gevraagd? Hoe lang mocht het op
  het terrein van de softdrugs doorgaan, totdat je op het terrein van
  de harddrugs kwam?
  De heer Van Capelle:
  Door de constructie die er was kon je ervan uitgaan, dat de
  informant op een gegeven moment ook informatie zou krijgen over of
  gevraagd zou worden om mee te werken bij de invoer in Nederland van
  harddrugs. Daarvoor hoefde er niet sprake te zijn van een nader
  heronderzoek van de opzet van de criminele groepering om strafbare
  feiten te plegen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat het een grote
  mand is, waar ze de ene keer dit uit halen en de andere keer dat.
  Dat stond op zichzelf het gebruiken van de informant niet in de
  weg.
  De heer Vos:
  Had u voor uzelf ingecalculeerd, dat het bijvoorbeeld na een
  keer of drie gebeuren moest?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, anders dan dat het iets van
  lange adem zou zijn en dat het nog wel een jaar zou kunnen duren
  vanaf het moment dat ik erin betrokken raakte, niet precies over
  periodes gesproken. Ik kon wel op een gegeven moment, zo zou je
  kunnen zeggen, door de omstandigheid dat de informant met berichten
  kwam dat hij was benaderd over harddrugs meer concreet worden over
  het onderzoeksdoel en de looptijd daarvan.
  De heer De Graaf:
  Zou u toestemming hebben gegeven voor het doorlaten van een
  proefzending van harddrugs?
  De heer Van Capelle:
  Er is sprake van geweest dat de criminele organisatie een heel
  forse partij cocane Nederland in wilde brengen. Daar zitten voor
  een criminele organisatie grote financile belangen aan vast. Dan
  doet zich wel de vraag voor of er sprake zou kunnen zijn van
  proefzendingen. De vraag die voorlag was of de informant meteen
  alle gesprekken zou moeten afbreken op het moment dat er sprake was
  van een proefzending of dat hij in gesprek kon blijven, waarbij ik
  gezegd heb, dat wij het van de situatie moesten laten afhangen of
  er een proefzending zou kunnen komen.
  De heer De Graaf:
  Maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was of als er een
  proefzending zou komen waaraan de informant ook mee zou werken
  volgens de procedure die al bij softdrugs was gevolgd, u had
  geaccepteerd dat de proefzending was doorgelaten, doorgeleverd,
  weggegaan, het milieu in.
  De heer Van Capelle:
  Nee!
  De heer De Graaf:
  Dus die had u altijd in beslag laten nemen?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  De proefzending had u altijd in beslag laten nemen?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Maar nu is er op 7 september ook weer een bijeenkomst met in
  ieder geval de heer Augusteijn. Daar wordt gesproken over uw
  toestemming om vier kleinere partijen van honderd kilo door te
  laten gaan.
  De heer Van Capelle:
  Dat is opgenomen in het CID-journaal, met een wat cryptische
  omschrijving. Er staat: afhankelijk van de omstandigheden.
  De voorzitter:
  Als u dat zelf eerder al gezegd heeft, in het gesprek van 25
  juni, als u de zaak overneemt van Van der Veen, in algemene zin en
  niet precies over de details en de uitvoering, dan kon de politie,
  de uitvoerders, er op dat moment toch van uitgaan dat u akkoord was
  gegaan met de proefzending?
  De heer Van Capelle:
  Nee, ik denk dat het anders ligt. De methode waar wij over
  spreken had betrekking op softdrugs. De bedoeling was om de
  organisatie bij wege van de invoering van een grote hoeveelheid
  harddrugs te ontmantelen. Nu hangt het er maar helemaal van af hoe
  je met een proefzending omgaat en waar die uiteindelijk terecht
  komt, of je dat traject kunt voortzetten. Ik zal een voorbeeld
  geven. Het hangt er een beetje van af hoe het loopt, maar je zou
  kunnen denken dat het een vooraankoop is. Je kunt de politie er dan
  tussen schuiven, die dan de partij in de markt vangt, zodat die
  niet het milieu in gaat.
  De voorzitter:
  Wilt u dan zeggen dat de mededeling dat toestemming is gegeven
  om vier kleine partijen van honderd kilo door te laten gaan onjuist
  is?
  De heer Van Capelle:
  Nee, die toestemming is zo niet gegeven. Er is toestemming
  gegeven om de informant in gesprek te laten blijven, ook waar het
  gaat om proefzendingen. Afhankelijk van de omstandigheden, dus
  afhankelijk van hoe een en ander in zijn werk gaat en vooral – dat
  staat er niet met zoveel woorden, maar het is wat daar is overwogen
  – om te voorkomen dat het in het milieu terecht kwam, was of je het
  helemaal kon afwerken.
  De voorzitter:
  In het CID-journaal staat: door laten gaan. Dan is het toch
  volstrekt duidelijk waarover het gaat? U zegt zelf dat de
  uitvoering aan de politie moet worden overgelaten en dat u er voor
  de grote lijnen bent.
  De heer Van Capelle:
  Neen, dit is iets anders dan in het voetspoor voortgaan in de
  zin dat je moet terugvallen op de grote lijnen. Dit is een
  grote-lijnbeslissing. Het kan aldus worden samengevat: de informant
  mag van mij met de criminele organisatie in gesprek blijven, maar
  ik wil tot op de laatste centimeter precies weten hoe het met de
  proefzendingen verloopt om te voorkomen dat die het milieu
  ingaan.
  De voorzitter:
  Er is een tweede deel van de bijeenkomst op 7 september 1993.
  Blijkbaar was daar de teamleider niet bij, maar wel anderen van het
  team. Er is ook gesproken over 5.000 kilo cocane die mogelijk
  gepakt moeten worden. Om die te kunnen pakken moest er, gezien de
  situatie van de informant, een proefzending komen. Daarvan zei u
  dat u dat kon doen.
  De heer Van Capelle:
  Nogmaals, het zal aan mij liggen dat ik dit niet helemaal aan u
  duidelijk kan maken, maar het hangt ervan af hoe je die
  proefzending behandelt. U moet goed begrijpen dat als het gaat om
  het laten doorgaan van softdrugs, er op een andere manier werd
  geopereerd dan gebruikelijk is bij harddrugs. Je spreekt dan over
  een stof met een onaanvaardbaar risico voor de
  volksgezondheid.
  De heer De Graaf:
  Maar de methode was precies dezelfde.
  De heer Van Capelle:
  De methode wel, maar de manier waarop je vervolgens controleert
  waar de drugs blijven, had ik liever anders gezien.
  De voorzitter:
  Het was toch niet mogelijk om, met de manier waarop de
  informant werkte, de eerste partij gelijk af te vangen? Daar kreeg
  je die andere toch niet mee?
  De heer Van Capelle:
  Wij hebben dat toen niet zo uitputtend besproken. Ik herhaal
  dat bij mij voorop stond dat moest worden voorkomen dat zo maar een
  partij harddrugs in het milieu terecht zou komen. Het hangt ook van
  de omvang van de proefzending af. Een proefzending van 5.000 kilo
  cocane is ongelooflijk veel, maar een proefzending van bijvoorbeeld
  100 kilo kon op zichzelf voldoende zijn geweest, bij alle andere
  feiten waarover wij beschikten, om de organisatie te
  ontmantelen.
  De voorzitter:
  Als het bovenste niveau van die organisatie bereid was om zijn
  handen in die 100 kilo te zetten. Anders was u nog even ver.
  De heer Van Capelle:
  Dat is een feitelijke afweging die je op dat moment maakt. Hoe
  worden afspraken gemaakt? Welke zekerheden kun je inbouwen? Je kunt
  dit niet van tevoren met een schaartje knippen.
  De voorzitter:
  Staat u nog bij – anders vragen wij het de heer Augusteijn – of
  toen toestemming gegeven is om door te laten?
  De heer Van Capelle:
  Als dat is doorlaten met de consequentie dat het niet kon
  worden onderschept en het milieu zou ingaan, dan is daarvoor geen
  toestemming gegeven.
  De voorzitter:
  Waar is wel toestemming voor gegeven?
  De heer Van Capelle:
  Dat de informant in gesprek kon blijven met de criminele
  organisatie.
  De voorzitter:
  Met het mogelijke gevolg dat er een traject…
  De heer Van Capelle:
  Dat er een proefzending zou komen en dat je daarvoor adequate
  maatregelen moest treffen.
  De voorzitter:
  Adequate maatregelen hoeven niet per se inbeslagname te
  betekenen. Die informant was er ook nog.
  De heer Van Capelle:
  Als het om harddrugs gaat, wat mij betreft wel.
  De voorzitter:
  Dat zegt u nu, maar dat staat zo niet in de journaals.
  De heer Van Capelle:
  Neen, maar u moet weten dat dit soort journaals korte en
  cryptische samenvattingen zijn van gesprekken.
  De voorzitter:
  Toch is dit de enige bron die wij hebben om vast te stellen wat
  er gebeurt. Dat is namelijk de schriftelijke vastlegging van
  afspraken tussen de officier en de politie op zeer belangrijke
  punten. Wij hebben niet veel anders om op af te gaan.
  De heer Van Capelle:
  Misschien komt dit als een verrassing, maar toen wij afspraken
  maakten over de contacten tussen de informant en criminele
  groeperingen, hadden wij nooit gedacht dat de journaals door derden
  gelezen zouden worden. Het was de vastlegging van
  werkafspraken.
  De voorzitter:
  Ik ga terug naar de richtlijnen voor infiltratie. U had het
  voor derden moeten vastleggen. De hoofdofficier had er zeker aan te
  pas moeten komen. Er zit namelijk een formulier bij de richtlijnen
  dat ingevuld moet worden, zeker als het over zoiets gaat. De
  procureur-generaal heeft in een vergelijkbaar geval in januari aan
  de heer Van der Veen toestemming gegeven. Dat heeft Wierenga ook
  beschreven. Zowel over de trajecten die u hebt doorgelaten bij de
  softdrugs, en dat zijn er drie, als over deze beslissing is door u
  nooit met de hoofdofficier gesproken. Waarom niet? Het was toch een
  zaak van enorme omvang. Men ging op 5.000 kilo af. Als je de
  stukken leest, zijn de ruzies duidelijk na 8 november. Er is
  verschil van inzicht over de methodiek. Maar waarom is er voor die
  tijd over die methodiek nooit met de hoofdofficier gesproken?
  De heer Van Capelle:
  Ik begin met mijn perceptie over de beslissing van de
  procureur-generaal. Nadat ik aan de toetsing van een groot aantal
  criteria had voldaan, heb ik bij de overdracht van de zaken aan Van
  der Veen gevraagd of hij voor deze methode dekking had van de
  procureur-generaal. Van der Veen antwoordde: ja, ik ben in het
  begin van het jaar met de toenmalige teamleider bij de PG geweest;
  ik heb het verhaal uitgelegd en ik heb daar het consent gekregen
  voor de te hanteren methode. Ik heb Van der Veen gevraagd of die
  afspraken nog golden. Het was hetzelfde team en hetzelfde
  onderzoek. Alleen de figuranten wisselden. Betekende het nu dat je,
  iedere keer wanneer zich een zending voordeed of als een
  opsporingsbeweging werd gemaakt, terug moest naar de PG om daarover
  verantwoording af te leggen en te vragen om toestemming? Toen heeft
  Van der Veen mij gezegd: neen, dat hoeft niet; zolang dat meer van
  hetzelfde is in hetzelfde traject hoeft dat niet.
  De voorzitter:
  U kreeg per 1 juli toch een andere gezagsrelatie? Per 1 juli
  wordt toch Vrakking de verantwoordelijke hoofdofficier omdat er een
  andere constructie voor het IRT wordt gekozen?
  De heer Van Capelle:
  Maar geen andere PG, degene die de eindverantwoordelijkheid
  droeg, zoals mij was gezegd.
  De voorzitter:
  In het rapport van Wierenga staat dat u bijna dagelijks met de
  hoofdofficier spreekt, behalve in de tijd tussen 8 en 15 november.
  Er moet toch een andere reden zijn dat er nooit met hem over
  gesproken is? Voorvoelde u al dat hij zou zeggen: Van Capelle, waar
  bent u nu mee bezig?
  De heer Van Capelle:
  Neen. Volgens de praktijk en de cultuur bij het Amsterdamse
  parket ging je naar de hoofdofficier als unit-hoofd wanneer je
  twijfelde over de juistheid van beslissingen of wanneer je
  politieke of strafrechtelijke consequenties voorzag die hem zouden
  regarderen. Bij zo’n groot parket werken 50 officieren van
  justitie. Ik was hoofd van een unit die op zichzelf al zo groot is
  als een perifeer parket. Je kunt bijna niet anders werken dan ik
  heb geschetst. Anders ontstaat een situatie waarin de hoofdofficier
  van zo’n groot parket dag-in, dag-uit wordt overlopen door mensen
  die met allerlei informatie komen.
  De voorzitter:
  U zei dat u bijna dagelijks met hem sprak. Waar sprak u dan
  over?
  De heer Van Capelle:
  Wij hebben gesproken over de positie die ik als IRT-officier
  had en de logistieke kant van de zaak. Daar heb ik heel veel
  energie in moeten steken. Het ging om zaken als huisvesting, het
  dagelijkse fulltime teamleiderschap, enz. Mijn aandacht heeft zich
  in die periode op het IRT geconcentreerd. Daarnaast sprak ik over
  veel dingen die niets met het IRT te maken hadden. Ik bleef in de
  tussentijd hoofd van een unit waar grote strafzaken werden gedaan.
  Ik maakte deel uit van het dagelijks bestuur van het parket.
  Kortom, er was een veelheid van onderwerpen om met de hoofdofficier
  te bespreken.
  De voorzitter:
  Ik kan mij moeilijk voorstellen, mijnheer Van Capelle, dat het
  nooit bij u opgekomen is, zowel bij de beslissing om verder grote
  partijen softdrugs door te laten als bij deze beslissing om verder
  te gaan met de cocane, dat met de hoofdofficier te bespreken. U
  blijft zitten op de goedkeuring over een andere zaak, die de PG een
  keer mondeling aan de heer Van der Veen had gegeven. Afgezien van
  wat de cultuur is, stond in de richtlijnen infiltratie dat dit
  allemaal schriftelijk zou moeten.
  De heer Van Capelle:
  Als je achteraf kijkt, met de bril op van vandaag en de op
  zichzelf terechte aandacht voor opsporingsmethoden, had ik actiever
  moeten zijn. Ik zou dat nu in ieder geval wel zijn.
  De heer Koekkoek:
  Kende u de opvatting van de heer Vrakking over deze
  methode?
  De heer Van Capelle:
  Nee, die kende ik niet. Die heb ik wel leren kennen.
  De heer Koekkoek:
  Maar voor 8 november 1993 hebt u daar nooit in enig verband in
  het Amsterdamse parket over van gedachten gewisseld?
  De heer Van Capelle:
  Nee, niet met de heer Vrakking. Hooguit heb ik intercollegiaal
  overleg gehad, maar niet met hem.
  De heer Koekkoek:
  En waar leidde dat intercollegiale overleg toe?
  De heer Van Capelle:
  Tot het standpunt dat de methode met de gegevens die wij toen
  hadden acceptabel was, tegen de achtergrond van jurisprudentie en
  richtlijnen.
  De heer Koekkoek:
  Inclusief het eventueel doorlaten, onder omstandigheden, zoals
  u zei, van een proefzending harddrugs?
  De heer Van Capelle:
  Ja, zij het, dat ik nog een keer herhaal dat het doorlaten als
  zodanig niet inhield dat het zo maar in het milieu verder laten
  gaan.
  De heer Koekkoek:
  U hebt gezegd: afhankelijk van de omstandigheden. U sloot het
  dus niet uit.
  De heer Van Capelle:
  Ik sloot een proefzending niet uit, maar ik sloot voor mijzelf
  wel uit, dat wat met die proefzending binnenkwam het milieu in zou
  gaan.
  De heer Koekkoek:
  Maar wat voor zin heeft het om over vier proefzendingen te
  spreken als die proefzendingen de een na de ander in beslag worden
  genomen?
  De heer Van Capelle:
  Nogmaals, het hangt helemaal af van de omvang van zo’n
  proefzending. Het hangt er ook van af hoe lang je de zaak
  beheersbaar kunt houden, dus onder observatie kunt houden of dat je
  een pseudo-koper er tussen kunt zetten en een vooraankoop kunt
  doen. Kortom, er zijn nog wel wat praktische varianten mogelijk om
  dat te behandelen.
  De voorzitter:
  Er was toch met deze infiltrant niet de mogelijkheid om er
  ineens een pseudo-koper tussen te douwen? Zo werkte het systeem
  toch helemaal niet?
  De heer Van Capelle:
  Tenzij je de pseudo-koper erin zet in het traject dat aansluit
  op het traject van de informant.
  De voorzitter:
  Dat was toch niet voorzien, want juist om de veiligheid van de
  informant verder te waarborgen moest de politie…
  De heer Van Capelle:
  Dan zou het net wel kunnen. Op het moment dat hij het had
  doorgestoten zou het vervolgens kunnen worden opgevangen. Daar zit
  dan een schijf tussen van de criminele organisatie.
  De heer De Graaf:
  Hebt u dat nu besproken met Augusteijn en Langendoen? Toen in
  het CID-journaal met andere bewoordingen kwam te staan dat u
  akkoord ging met proefzendingen, was nog niet duidelijk wat er
  uiteindelijk met die zendingen zou gebeuren. Hebt u toen dit soort
  varianten, met iemand ertussen zetten, echt inhoudelijk
  besproken?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb eraan gerefereerd. Het wordt nu op de snijtafel gelegd
  en nu kijken wij er, terecht, met grote aandacht naar. Ik heb in
  het gesprek daar voor zover mij bij staat wel gezegd, dat wij
  moesten kijken hoe wij dat praktisch moesten oplossen. Je kunt dan
  denken aan een pseudo-koper. Je kunt denken aan stuk maken.
  De heer De Graaf:
  Maar Langendoen, Augusteijn en anderen van het team wisten dus
  van u, dat u nooit akkoord zou gaan met doorlaten van
  harddrugs?
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De heer De Graaf:
  Ook niet als proefzending?
  De heer Van Capelle:
  Dat hadden ze van mij kunnen weten, ja.
  De heer Koekkoek:
  Toch nog even over de intercollegiale toetsing die u hebt
  uitgevoerd. Met welke collega’s hebt u de mogelijkheid besproken
  van het eventueel doorlaten, onder omstandigheden of afhankelijk
  van de omstandigheden, van een proefzending harddrugs?
  De heer Van Capelle:
  Dan moet ik antwoord geven refererend aan met wie het
  gebruikelijk was om dit soort dingen te bespreken. Ik heb ter zake
  van opsporingsmethoden en de afwikkeling van zaken veel overleg
  gepleegd met mijn collega Valente en waar het om CID-kwesties ging
  ook wel met mijn collega Van der Kerk. Of dat in dit geval concreet
  met hen is geweest, zou ik bij wege van reconstructie moeten
  aannemen. Ik kan mij dat niet precies herinneren.
  De heer Koekkoek:
  Begrijp ik nu goed dat het afhankelijk van de omstandigheden
  door laten gaan van een proefzending harddrugs niet uitgesloten
  was?
  De heer Van Capelle:
  Dan komen wij weer op hetzelfde punt.
  De heer Koekkoek:
  Beantwoordt u mijn vraag!
  De heer Van Capelle:
  Niet als dat inhield het ongecontroleerd het milieu in laten
  gaan van de harddrugs zelf.
  De heer Koekkoek:
  Nee, maar u geeft nu meteen al de condities aan.
  De heer Van Capelle:
  Ja, maar die zijn wel heel belangrijk.
  De voorzitter:
  Maar dat kunnen wij ten eerste nergens terug vinden. Ten
  tweede: had u dat wel in de hand, als u zelf enige afstand neemt
  van de uitvoering door de politie van zoiets? Dat had u toch niet
  in de hand?
  De heer Van Capelle:
  Het samenwerkingsverband dat ik had met de politiemensen die
  hierbij betrokken waren, gaven mij, omdat ik volledig vertrouwen
  had in de vakbekwaamheid en de vakkundigheid van die politiemensen,
  het vertrouwen dat als ik het zo met hen besprak het ook zo zou
  worden uitgevoerd. Ik had geen enkele reden om daaraan te
  twijfelen.
  De heer Koekkoek:
  Dus het gecontroleerd in het milieu laten verdwijnen…
  De heer Van Capelle:
  Nee, dat is verdwenen!
  De heer Koekkoek:
  Dat is verdwenen. Dat sloot u uit.
  De heer Van Capelle:
  Dat wilde ik niet hebben!
  De voorzitter:
  Dan nog blijft de vraag wat dan de zin is van de
  proefzendingen. Nogmaals, er staat duidelijk in het journaal dat
  daarvoor goedkeuring is verleend. U zegt nu dat daar condities aan
  waren. Dat begrijp ik.
  De heer Van Capelle:
  Het staat ook in het journaal.
  De voorzitter:
  Maar u zegt niet – wij hebben het niet in het journaal kunnen
  vinden -…
  De heer Van Capelle:
  “Onder omstandigheden”. Dat is een cryptische formulering van
  die condities.
  De voorzitter:
  Goed, dus het was wel mogelijk. Het effect was mogelijk
  geweest, zelfs als u dat niet gewild had. Maar op zichzelf wilt u
  natuurlijk ook niet dat softdrugs op de markt verdwijnen. Dat
  accepteert u ook onder omstandigheden.
  De heer Van Capelle:
  Ik vind dat toch een wezenlijk andere beslissing, omdat je
  praat over een andere stof.
  De heer Rouvoet:
  De namen van de heren Langendoen en Augusteijn vallen en ook
  een aantal namen van het OM. Op welk moment hebt u nu zelf, indien
  het al is gebeurd, dit gevoelige punt van de mogelijkheid van het
  doorlaten van proefzendingen harddrugs, onder omstandigheden,
  besproken met de heer Van Kastel? Die was er op 7 september niet
  bij, begreep ik. Heeft u het berhaupt met hem besproken?
  De heer Van Capelle:
  Nee!
  De heer Rouvoet:
  Helemaal niet?
  De heer Van Capelle:
  Nee!
  De heer Rouvoet:
  Hebt u de heer Augusteijn gevraagd of hij de afgesproken
  formulering aan Van Kastel wilde doorgeven? Of beschouwde u de heer
  Van Kastel als een van de figuranten die gewisseld waren?
  De heer Van Capelle:
  Ik denk dat het goed is om nog even te schetsen, dat het op het
  grondgebied van Nederland laten komen van een grote hoeveelheid
  harddrugs een traject is dat heel lang loopt. Op het moment dat de
  informant met het bericht kwam dat hij door de criminelen over
  cocane was benaderd, heb je het nog uitsluitend over het eerste
  aftasten van mogelijkheden. Het is niet zo, gelukkig maar, dat je
  maar met de vingers hoeft te knippen en dus met enkele weken een
  partij binnen hebt, zeker niet van zo’n omvang. Dat betekent dat ik
  op dat moment uitsluitend in de omstandigheid verkeerde, dat ik
  moest beslissen over de vraag of er verder gepraat kon worden door
  de informant. Daarvan heb ik gezegd: dat kan.
  De voorzitter:
  Bent u er zeker van dat er nooit harddrugs via die methodiek op
  de markt gekomen zijn?
  De heer Van Capelle:
  In mijn perceptie van de methodiek niet.
  De voorzitter:
  Bent u er zeker van?
  De heer Van Capelle:
  Ik ga er van uit van niet. Zeker zijn…
  De voorzitter:
  Dat hoort toch tot de stuurbaarheid van de methode, lijkt
  mij?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb u al gezegd dat een element van de samenwerking met de
  politie – lees ook: de sturing van de politie – is dat er een
  volledig onderling vertrouwen moet zijn. Geen officier van justitie
  in Nederland en niemand kan achter elke rechercheur die voor jou
  opsporingshandelingen verricht een andere rechercheur zetten, om te
  kijken of hij zijn boekje niet te buiten gaat.
  De voorzitter:
  Ik vraag gewoon of u er nu zeker van bent dat het niet gebeurd
  is.
  De heer Van Capelle:
  Dan moet je dus alles weten!
  De voorzitter:
  Ik vraag u of u er zeker van bent dat het niet gebeurd is.
  De heer Van Capelle:
  Voor mijzelf: ja, dat is niet gebeurd. Daar ben ik voor mijzelf
  zeker van, voor wat ik weet, in mijn perceptie.
  De voorzitter:
  U sluit het dus niet uit, want u weet niet alles.
  De heer Van Capelle:
  Zo is het!
  De voorzitter:
  Kende u de precieze rol van de politie in het traject?
  De heer Van Capelle:
  Hoe bedoelt u dat?
  De voorzitter:
  Zoals ik het vraag.
  De heer Van Capelle:
  De precieze rol op hoofdlijnen.
  De heer De Graaf:
  Hebt u dat ook van de heer Van der Veen gehoord?
  De heer Van Capelle:
  Op hoofdlijnen.
  De heer De Graaf:
  Hebt u het daarna nog eens gevraagd aan Langendoen en de
  zijnen?
  De heer Van Capelle:
  Neen, ik deed zaken met Augusteijn.
  De voorzitter:
  Waarom alleen met Augusteijn?
  De heer Van Capelle:
  Omdat hij de CID-chef van het IRT was.
  De voorzitter:
  Waarom deed Lith dan altijd zaken met Augusteijn, Van der Veen
  en Langendoen erbij?
  De heer Van Capelle:
  Dat moet u aan de heer Lith vragen.
  De voorzitter:
  Dat zal ik doen, maar vanwaar dat verrassende verschil? Deed u
  alleen maar zaken met Augusteijn?
  De heer Van Capelle:
  Ik maakte met betrekking tot de pro-actieve kant van de
  onderzoeken de afspraken met Augusteijn. Ik heb in het natraject,
  in december, ook zaken gedaan met Langendoen.
  De voorzitter:
  U zei daarnet dat de cijfers die Wierenga noemt juist zijn. Hoe
  weet u dat zo zeker?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb het gecontroleerd aan de hand van het overzicht waarbij
  ik betrokken ben geweest. Wij zijn bij de commissie-Wierenga
  geweest en daar hebben we een overzicht gepresenteerd van het
  aantal transporten. Dat overzicht was met bijlage gedocumenteerd.
  Je vond een datum, een plaats, een hoeveelheid en wat ermee gebeurd
  is. In de bijlage was te lezen wie welke beslissingen had genomen
  en hoe de zaak er in detail aan toe was gegaan. De dingen die in
  het overzicht – dat de periode betrof waarin ik verantwoordelijk
  was voor het IRT – stonden, kwamen overeen met wat ik mij kon
  herinneren. Gelet op mijn opvattingen over de betrokken
  politieambtenaren en mijn collega Van der Veen, betwijfelde ik
  absoluut niet dat het overzicht dat daar gepresenteerd werd de
  waarheid bevatte.
  De voorzitter:
  Op welke gegevens berust de mededeling dat bijvoorbeeld
  partijen in Riga en Isral in beslag zijn genomen?
  De heer Van Capelle:
  Dat berust op informatie die via CID-kanalen werd
  ontvangen.
  De voorzitter:
  Is daar verder enige zekerheid over te geven? Is er verder nog
  iets van gebleken? Is dat ooit gecontroleerd?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb het toen gedaan met informatie die ik daarover van de
  politie heb gekregen. Ik had, nogmaals, geen enkele reden te
  twijfelen aan de mededeling dat een partij in beslag was
  genomen.
  De voorzitter:
  Vroeg u nooit of men daar bijvoorbeeld in Riga zeker van
  was?
  De heer Van Capelle:
  De manier waarop wordt samengewerkt houdt in, zeker als er een
  vertrouwensbasis is, dat je niet van het ene op het andere moment
  om een rapportje of iets dergelijks vraagt. Zo werkt dat niet in de
  praktijk. Je doet het full scale voor alles op basis van de
  informatie.
  De voorzitter:
  Over bijvoorbeeld de zaak van Riga was niets anders voorhanden
  dan de CID-informatie.
  De heer Van Capelle:
  Ja.
  De voorzitter:
  Er is geen andere informatie ter zake voorhanden?
  De heer Van Capelle:
  Die heb ik niet gezien.
  De voorzitter:
  Hebt u ook gezien dat er vanuit Riga zendingen XTC-materiaal
  verstuurd zijn?
  De heer Van Capelle:
  Mij staat bij dat er op een gegeven moment sprake was van een
  transport van ik meen vloeistoffen in drums die daar vandaan
  hierheen kwamen.
  De voorzitter:
  En die hier het milieu in konden gaan.
  De heer Van Capelle:
  Omdat het volstrekt legale stoffen betrof.
  De voorzitter:
  Is er ooit bij u de gedachte opgekomen dat er misschien een
  ruilhandel plaatsvond?
  De heer Van Capelle:
  Neen.
  De voorzitter:
  Vindt u deze gedachte erg vreemd? Kunt u deze mogelijkheid
  ontzenuwen?
  De heer Van Capelle:
  Neen, bij mij is die gedachte niet opgekomen.
  De voorzitter:
  Ik kom terug bij de politieactiviteiten in het traject waarvan
  u precies kennis droeg. Wist u dat de politie zelf loodsen
  huurde?
  De heer Van Capelle:
  Ik wist dat de politie moest beschikken over voor haar
  toegankelijke loodsen. Ik heb, naar ik me herinner, toen niet
  gevraagd of die loodsen door de politie gehuurd of gefinancierd
  werden.
  De voorzitter:
  Hebt u zich niet afgevraagd waar de politie dat van moest
  betalen?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb er niet naar gevraagd. Dus heb ik ook niet over
  huurprijzen gesproken. Als je terugkijkt kun je hoogstens zeggen
  dat de financiering daarvan uit reguliere middelen moest komen. Ik
  noem bijvoorbeeld het BOP-geld.
  De voorzitter:
  Is dat gebeurd?
  De heer Van Capelle:
  Ik heb daar toen niet naar gevraagd. Ik weet het dus niet.
  De voorzitter:
  Wie is verantwoordelijk voor het antwoord op de vraag hoe de
  politie zo’n traject invult? Is dat de burgemeester of bent u
  dat?
  De heer Van Capelle:
  De eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de officier van
  justitie. Op welk moment praat je echter over de hoofdlijn en het
  nemen van de kernbeslissing en op welk moment spreek je over
  uitvoering? Toen lag de uitvoering van dat soort dingen bij de
  politie. Met de wetenschap van nu kun je zeggen dat de grenzen
  tussen hoofdlijnen en de uitvoering anders kunnen liggen.
  De voorzitter:
  Dat had je met de wetenschap van toen toch ook kunnen
  doen?
  De heer Van Capelle:
  Ik weet dat niet. Zo’n operatie met deze omvang werd ondernomen
  door mensen die nog nooit zoiets gedaan hadden. De officier van
  justitie had dat ook nog nooit gedaan. Wat had je: de gebruikelijke
  manier van werken met de samenwerkingsverbanden waarbij je een
  nieuw terrein betrad dat niet steunde op een wetsbepaling. Je moest
  het doen met jurisprudentie en richtlijnen met betrekking tot
  infiltratie.
  De voorzitter:
  U beschikte toch over de richtlijnen infiltratie van de PG’s
  waar in ieder geval naar de hoofdofficier werd verwezen. U had ook
  de regels voor het afrekenen van de verdiensten? U kunt toch niet
  zeggen dat er helemaal geen regels waren?
  De heer Van Capelle:
  Dat zeg ik niet. We zijn wel op een soort nieuw terrein terecht
  gekomen. Ook de omvang van de operatie was ongekend.
  De heer De Graaf:
  Dan lag het toch voor de hand dat u niet alleen afging op wat
  uw collega Van der Veen had verteld en dat u meer wilde weten over
  de rol van de informant anders dan dat hij in de papierwinkel zat?
  U wilde dan toch ook meer weten over de vraag wat de politie
  precies in het traject deed? Wilde u niet toetsen wat er bij de
  politie gebeurde en of er niet een uitlokkingscriterium werd
  geschonden? U zei al dat het om een nieuwe situatie met een grote
  omvang ging. Of is dit ook wijsheid achteraf met het hoge
  voorhoofd?
  De heer Van Capelle:
  Je kunt dat op deze manier zeggen. Je kunt ook zeggen dat je
  van een kleinschalige situatie met de gebruikelijke procedures in
  iets nieuws terecht komt. Het doet mij denken aan de volgende
  metafoor. In Nederland werden meer verkeerslichten geplaatst omdat
  het verkeer toenam. Er deden zich echter veel aanrijdingen voor,
  waarna men rotondes ging bouwen omdat die aanrijdingen zouden
  voorkomen en omdat minder mensen door rood licht zouden rijden.
  Degene die de verkeerslichten had geplaatst werd echter de vraag
  voorgelegd waarom er niet eerder rotondes waren aangelegd. Achteraf
  kun je zeggen met de wetenschap van nu dat het anders ingericht had
  moeten worden. Ik ben het hiermee eens, maar daar gaat het nu niet
  om. Het gaat er nu om hoe ik toen met de situatie omging, met de
  kennis van toen.
  De voorzitter:
  Er blijven nog twee punten onduidelijk. U had te maken met vele
  onzekerheden en u wist niet precies hoe het bij de politie werkte.
  Het had dan toch in de rede gelegen dat u de mening van een collega
  of de PG vroeg waarbij u op papier het een ander uitlegde? Ik kan
  mij niet voorstellen dat u hem elke dag ziet en nooit zegt:
  Vrakking, ik moet nu toch eens een uurtje met je spreken.
  De heer Van Capelle:
  Ik heb al gezegd, dat met wat je nu weet en de manier waarop je
  er nu naar kijkt ik actiever had moeten zijn. Dat geef ik
  onmiddellijk toe. Ik kan het niet bemantelen of anders zeggen dan
  ik het nu zeg. Ik ben het toen niet geweest. Daar kun je nu van
  zeggen dat het minder gewenst is geweest. Dat geef ik onmiddellijk
  toe.
  De heer Rabbae:
  Had dat er niet mee te maken dat u eigenlijk het eindstation
  was voor het doorgeven van verdere informatie, in het kader van een
  embargoconstructie? Toen wij als werkgroep met u spraken, wekte u
  de indruk dat u eigenlijk vond dat u het eindstation was en dat
  verder naar boven in het OM noch aan de hoofdofficier noch aan de
  PG informatie gegeven mocht worden.
  De heer Van Capelle:
  Ik begrijp wat u bedoelt, maar zo heb ik daar niet naar
  gekeken. Het zijn eerder de bestendige, gebruikelijke manieren van
  werken…
  De voorzitter:
  Of was u gewoon bevreesd dat de hoofdofficier, de heer
  Vrakking, eerder zou zeggen: dit doen wij zo niet?
  De heer Van Capelle:
  Nee, absoluut niet! Dat is nooit een overweging geweest. Het is
  niet bij mij opgekomen omdat ik, getoetst hebbend wat mij was
  voorgehouden, geen twijfel had over de vraag of je ermee door kon
  gaan of niet. De oorzaak lag niet in een denken van “zolang ik het
  maar niet zeg kan het rustig voortgaan”. Ik vind overigens – dit
  sluit aan op de heel terechte vraag van de heer Rabbae – dat je
  nergens, niet bij het OM en ook niet bij de politie, een punt kunt
  creren om te zeggen: wat ik doe onttrekt zich aan de controle van
  hetzij de rechter, hetzij de politiek. Dat vacum mag er nooit zijn.
  Dat je nu, achteraf gesproken, zegt “je had wel eens wat meer
  signalen door kunnen geven” of “je had op sommige dingen scherper
  kunnen zijn”, doet daar niet aan af. Dat is toen gelopen zoals het
  is gelopen.
  De voorzitter:
  Als je het nu terug kunt construeren, is dat natuurlijk
  gemakkelijker dan op het moment zelf. Het is zo’n vreemde situatie
  dat de teamleider en de hoofdofficier er niet van op de hoogte zijn
  en u eigenlijk over de belangrijkste dingen zaken doet met de
  CID-chef. Dan denk je vandaag de dag: hoe is het mogelijk? Maar
  goed, dat hebben wij nu gewisseld.
  De heer Van Capelle:
  Het heeft er deels mee te maken dat je in een rijdende trein
  stapt. Die trein mindert vaart. Je staat op het perron, denkt “is
  het de goede trein?” en stapt in.
  De voorzitter:
  Misschien moet je even aan de noodrem trekken en aan de
  conducteur vragen hoe het gaat.
  De heer Van Capelle:
  Mijnheer Van Traa, u zegt het. Daar zijn wij het over
  eens.
  De voorzitter:
  Ook een punt dat misschien opheldering verdient is, betreft
  twee ambtsberichten vlak voor het kamerdebat van 7 april 1994. Uit
  uw eerste ambtsbericht kan de suggestie gelezen worden dat er in
  feite niets op de markt is gekomen.
  De heer Van Capelle:
  “Zodra”!
  De voorzitter:
  Lees de kop in de Volkskrant: zodra! Daarna gaat er drie dagen
  later een tweede ambtsbericht overheen, dat het toch anders ligt.
  Vanwaar dat eerste ambtsbericht?
  De heer Van Capelle:
  Dat moet echt geduid worden als een semantisch verschil van
  opvatting over de uitleg van het woord “zodra”.
  De voorzitter:
  Nee, maar wij trachten er ook achter te komen wanneer
  gezagsdragers binnen het OM ambtsberichten gaan schrijven. Het is
  een vrije vorm van communicatie, behalve dat het belangrijk
  is.
  De heer Van Capelle:
  Mij staat ervan bij, dat er ten behoeve van de parlementaire
  behandeling een verzoek kwam van het departement, ik dacht van de
  SG zelf, om op papier te zetten wat er is geveegd, in beslag is
  genomen en wat er in het milieu terecht is gekomen. Ik heb dat
  opgeschreven.
  De voorzitter:
  Zonder aantallen toch, de eerste keer?
  De heer Van Capelle:
  Eerst zonder aantallen! Toen is erop teruggekomen dat men er
  aantallen bij wilde hebben. Gevraagd werd of nu alles geveegd was.
  De formulering was zo ongeveer: zodra het mogelijk was werd de
  partij in beslag genomen. Bij “zodra” had ik alleen maar in
  gedachten: zodra het mogelijk was gelet op de positie van de
  informant en zijn groeimogelijkheden. Dat is misschien wat
  ongelukkig neergeschreven. Daar zit een semantisch verschil van
  mening…
  De voorzitter:
  Dat een veel grotere politieke lading kreeg!
  De heer Van Capelle:
  Ja! Ik was star verbaasd toen ik in de Volkskrant las dat ik
  andere dingen had gedaan dan mij in elk geval bij stond.
  De voorzitter:
  En toen werd er gevraagd om een tweede ambtsbericht om dat weer
  te repareren.
  De heer Van Capelle:
  Ja!
  De voorzitter:
  Maar dat werd weer niet meer openbaar of semi-openbaar gemaakt,
  want dat was twee dagen voor het debat.
  De heer Van Capelle:
  U bedoelt lekken? Semi-openbaar is voor mij lekken.
  De voorzitter:
  Lekken, ja.
  De heer Van Capelle:
  Dat is overigens…, maar goed!
  De voorzitter:
  Heeft u met de toenmalige minister van Justitie over het hele
  IRT-traject gesproken?
  De heer Van Capelle:
  Ja, wij zijn kort voor de parlementaire behandeling herinner ik
  mij, voorjaar 1994, allemaal op het departement verschenen: de PG,
  mijn hoofdofficier, ik zelf, Van der Veen. Wij hebben daar met de
  minister gesproken. Wat wij de commissie-Wierenga hadden verteld
  hebben wij hem ook verteld.
  De voorzitter:
  Ook over de aantallen kilo’s? Staat u bij dat u daar toen over
  gesproken heeft?
  De heer Van Capelle:
  Dat weet ik niet. Het zou kunnen dat de minister het wist, maar
  of hij het echt geweten heeft weet ik niet. Wij hadden in elk geval
  wel het overzicht bij ons dat wij ook aan de commissie-Wierenga
  hebben laten zien.
  De voorzitter:
  Dat wil zeggen de lijst die bij de heer Augusteijn is en waarop
  je kunt zien om hoeveel partijen het gaat.
  De heer Van Capelle:
  Precies! Die hebben wij daar wel getoond. Die hadden wij bij
  ons.
  De voorzitter:
  Daar kun je dus de conclusie uit trekken hoeveel kilo er is
  afgeleverd, hoeveel kilo er mogelijk in beslag is genomen en
  hoeveel er door is gegaan.
  De heer Van Capelle:
  Ja, als je dat met pen en potlood bij elkaar optelt en aftrekt
  is dat zo.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u die lijst ook achtergelaten bij de minister?
  De heer Van Capelle:
  Volgens mij is zij daar niet achtergebleven. Ik had haar
  overigens persoonlijk niet bij mij. Mij staat bij dat Augusteijn
  haar had. Het was een lijst die dubbel-nul CID-informatie bevatte.
  Die informatie mag zoals de CID-regeling voorschrijft eigenlijk
  alleen bij CID-bevoegden terechtkomen.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Capelle, u zegt nu met enige terugwerkende kracht,
  dat u eigenlijk bij nader inzien best een aantal zaken anders had
  willen zien doen. Geldt dat ook voor de Delta-methode, de
  IRT-methode?
  De heer Van Capelle:
  De methode als zodanig?
  De heer Rabbae:
  Ja!
  De heer Van Capelle:
  Ik denk dat je als je nog met succes zwaar criminele
  groeperingen, waarover wij ons in Nederland buitengewoon bezorgd
  moeten maken en die een celstructuur kennen, wilt aanpakken, er
  bijna toe gedwongen wordt om iets in de sfeer van ingang door
  middel van een informant te zoeken. Dat is nog even los van de
  vraag hoe je dat vervolgens vorm geeft. Gaat het over het grote
  idee, als dat de hoofdlijn is waarlangs je een zo zware vorm van
  criminaliteit, die zo bedreigend is voor ons allen, kunt aanpakken,
  dan zeg ik daar “ja” tegen. Kijk je terug wie je beter had kunnen
  informeren en hoe je bijvoorbeeld het financile aspect beter had
  kunnen toetsen, dan zijn dat dingen die zouden zijn gekomen bij wat
  wij toen als toetsingsmoment hadden.
  De voorzitter:
  Maar is het ooit mogelijk, met een burgerinfiltrant die zelf
  uit het criminele milieu komt en die je niets laat houden, maar
  alles keurig laat afdragen?
  De heer Van Capelle:
  Ik acht het niet onmogelijk.
  De voorzitter:
  Maar is het mogelijk?
  De heer Van Capelle:
  Ik denk het wel.
  De voorzitter:
  Maar dan moet de Staat er maar miljoenen in gaan stoppen.
  De heer Van Capelle:
  Ja, ik denk het wel. Nu is dat een beetje een ingewikkelde
  discussie, want de vraag is wat het de Staat gaat kosten als je het
  niet doet. Dat is een beetje het onaantrekkelijke als je als
  non-profitorganisatie aan de gang gaat. Dat kost altijd geld.
  Vervolgens moet je zeggen: wat scheelt het ons als wij het niet
  doen? Dan kom je in een ingewikkelde rekendiscussie.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb nog een vraagje over het gesprek met de heer Van der
  Veen op 25 juni 1993. Heeft hij u toen verteld of hebt u ernaar
  gevraagd hoeveel transporten toen al hadden plaatsgevonden?
  De heer Van Capelle:
  Mij staat bij dat er toen een getal in de orde van grootte van
  negen of tien is genoemd. Ik weet het niet helemaal zeker.
  De heer Koekkoek:
  Dus u was ermee bekend dat al negen tien transporten hadden
  plaatsgevonden?
  De heer Van Capelle:
  Het was mij bekend dat het een lopend traject was, waarin al
  een aantal transporten hadden plaatsgevonden. Mij staat dat getal
  ongeveer bij.
  De heer Koekkoek:
  In uw periode hebben er drie plaatsgevonden?
  De heer Van Capelle:
  Ja, en in het natraject voor zover ik mij nu kan herinneren
  twee.
  De voorzitter:
  Blijft u bij de Wierenga-schatting van het totaal?
  De heer Van Capelle:
  Ja! Naast informatie die ik toen zelf heb aangeleverd en
  waarbij ik van mijn hart geen moordkuil heb gemaakt noch dingen heb
  achtergehouden, heb ik over die periode nu geen andere informatie
  ter beschikking op basis waarvan je moet zeggen dat het meer is
  geweest of minder is geweest.
  De voorzitter:
  Behalve de onzekerheid die blijft bestaan over de partij die in
  het buitenland in beslag genomen moet zijn. Wij zijn zeker van
  4.000 kilo in Friesland en 1.500 kilo in Belgi.
  De heer Van Capelle:
  De telling van Wierenga is dat er 16.000 kilo is geveegd. In
  totaal is er 25.000 kilo doorgegaan. Dat zijn de getallen die ik
  ook ken.
  De heer Rabbae:
  Uit een ander gesprek met u heb ik de indruk gekregen dat u
  geen informatie doorgaf aan de heer Van Kastel omdat u bang was
  voor uitlekken. Is deze indruk juist?
  De heer Van Capelle:
  Ik had onvoldoende reden om de heer Van Kastel van “lekken” te
  verdenken. Staat u mij toe dat ik nog twee opmerkingen maak.
  De voorzitter:
  Mogen wij weten waarover?
  De heer Van Capelle:
  Over de wijze waarop de politie heeft geopereerd en over wat uw
  commissie in beschouwing moet nemen bij haar aanbevelingen. Volgens
  mij is in de afgelopen jaren en in het IRT-traject door mensen van
  de politie, het OM en de zittende magistratuur naar eer en geweten,
  met volle inzet en naar beste kunnen gewerkt. Er zijn geen
  activiteiten ontwikkeld ter meerdere eer en glorie van de mensen
  zelf. Dit moet overeind blijven in de gehele discussie die soms op
  onderdelen en soms op grote lijnen wordt gevoerd. Het OM, de
  politie, de zittende magistratuur en de samenleving zijn erg
  benieuwd naar de aanbevelingen van uw commissie. Het is goed
  wanneer niet alleen gekeken wordt naar wat er achter ons ligt. Bij
  de aanbevelingen dient ook in beschouwing te worden genomen wat ons
  de komende jaren vanuit het criminaliteitsperspectief nog te
  wachten staat. Als men had kunnen voorzien dat in 1953 ons land zou
  worden getroffen door een watersnoodramp waarbij 1800 mensen zouden
  omkomen, had men niet tot na 1953 met de Deltawerken gewacht. Zo is
  het hier ook. Ik vind dat het overheidsapparaat, politie en OM
  daaronder begrepen, ook in de toekomst adequaat moet kunnen
  optreden, ook als de golven hoger gaan dan nu reeds het geval
  is.
  De voorzitter:
  Om die toekomst goed in te vullen, moeten wij een zo goed
  mogelijk beeld hebben van wat er goed en wat er mis is gegaan, ook
  in het nabije verleden.
  De heer Van Capelle:
  Daar mag geen enkel misverstand over bestaan.
  De voorzitter:
  Ik dank u zeer en wens u een goede reis terug naar Groningen.
  Sluiting 15.59 uur


  Inhoudsopgave en zoeken