• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. P.R. Stoffelen

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 89

  8 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 8 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. P.R. Stoffelen
  Aanvang 16.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de parlementaire enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer P.R.
  Stoffelen, geboren op 14 september 1939 te Oldenzaal. Mijnheer
  Stoffelen, wilt u opstaan voor het afleggen van de eed? De door u
  af te leggen eed luidt: Ik zweer de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid te zeggen.
  De heer Stoffelen:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Stoffelen, u heeft in 1994 de Kamer als nestor
  verlaten. U bent jarenlang lid geweest van de fractie van de Partij
  van de Arbeid. U was woordvoerder voor politiezaken en voor
  justitie. In die hoedanigheid hebben wij u uitgenodigd, voor de
  enqutecommissie te verschijnen. Wij willen twee onderwerpen met u
  doornemen. Dat is in de eerste plaats de controlerende en
  wetgevende functie die u hebt uitgeoefend ten aanzien van de
  onderwerpen die wij nu onderzoeken, te weten de georganiseerde
  criminaliteit en de opsporingsmethoden. In de tweede plaats willen
  wij graag met u uw rol doornemen in de debatten rond de opheffing
  van het IRT. U hebt daarin namelijk een vrij prominente rol
  gespeeld. Was u goed op de hoogte van opsporingsmethoden? Wist u
  wat er te koop was? Wist u wat er gebeurde? Had u weleens van een
  inkijkoperatie gehoord, voordat u en uw collega Van Kalsbeek
  daarover vragen stelden?
  De heer Stoffelen:
  Ik had daar eigenlijk nauwelijks van gehoord. Ik had wel
  gehoord van de neiging om de grenzen van de wet op te zoeken en die
  te overschrijden. Die vragen werden eigenlijk gesteld naar
  aanleiding van kranteberichten.
  De voorzitter:
  Kende u de activiteiten van de Criminele
  inlichtingendienst?
  De heer Stoffelen:
  Eigenlijk nauwelijks. Wat ik mij kan herinneren, is dat op een
  gegeven moment de term “pro-actief rechercheren” aan de orde kwam.
  Ik hou absoluut niet van die term. Ik vind hem versluierend,
  verwarrend. Ik ben er tegen.
  De voorzitter:
  Bent u tegen de term of bent u tegen het gebruik?
  De heer Stoffelen:
  Ik ben in ieder geval tegen de term, maar ook tegen mogelijke
  activiteiten die daarmee bedoeld worden. Vanaf het eerste moment
  heb ik in de Kamer bij tal van gelegenheden aan de orde gesteld dat
  dit twee gevaren kan opleveren. Het leidt er in de eerste plaats
  toe dat je in Nederland twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  kunt krijgen: de BVD en een in de vorm van een criminele
  inlichtingendienst. In de tweede plaats kan het bovendien leiden
  tot een verzelfstandiging van de politie. Ik zei dat toen min of
  meer theoretisch. Ik heb pas later gemerkt hoe reel dat gevaar
  is.
  De voorzitter:
  De heer De Graaf zal de vragen aan u stellen.
  De heer De Graaf:
  Op de twee vragen van de voorzitter hebt u geantwoord dat u
  nauwelijks op de hoogte was van bepaalde opsporingsmethoden en dat
  u nauwelijks wist wat de CID deed. Ik wil met de deur in huis
  vallen. Op 19 februari 1994 laat u in de NRC de uitspraak afdrukken
  dat het ministerie van Justitie uitgaat van een papieren
  werkelijkheid, maar niets weet van de praktijk. Daarom moet de
  bezem erdoor. Wist u het dan wel?
  De heer Stoffelen:
  Dat sloeg ten dele op eerdere meldingen die ik gekregen had dat
  met name in de Europese betrekkingen zo nu en dan dossiers de grens
  over gingen, terwijl dat volgens de algemene regels niet kon.
  Bovendien staat in mijn geheugen gegrift een van de vele
  werkbezoeken, ‘s avonds en ‘s nachts bij de politie. Bij een van de
  invallen in een drugspand zag ik de methode. Het was een kwestie
  van aanbellen, enkele seconden wachten en dan de deur inrammen voor
  zover dat gaat, omdat, zegt men, een dealer normaal gesproken
  verdovende middelen probeert weg te spoelen en weg te werken. Nadat
  alles zich voltrokken had, vroeg ik: heeft u een huiszoekingsbevel?
  Het was laat. Zij zeiden toen heel eerlijk: dat halen wij als wij
  wat vinden.
  De voorzitter:
  In welk jaar was dat?
  De heer Stoffelen:
  Dat was eind jaren tachtig.
  De heer De Graaf:
  Dat was een inkijkoperatie avant la lettre, nietwaar?
  De heer Stoffelen:
  Ik herinner mij dat ik dit voorval meldde op het departement
  van Justitie. De betreffende functionaris sprak de onsterfelijke
  woorden: maar dat mag helemaal niet!
  De heer Koekkoek:
  In welke plaats was dat?
  De heer Stoffelen:
  Het was toevallig in Amsterdam.
  De heer Koekkoek:
  Of niet toevallig.
  De heer Stoffelen:
  Wat is toeval?
  De voorzitter:
  Daar komt veel criminaliteit voor.
  De heer De Graaf:
  Ik wil ingaan op de omvang en de ernst van de criminaliteit.
  Hoe bent u in de loop van de jaren aan de kennis gekomen over het
  fenomeen georganiseerde criminaliteit?
  De heer Stoffelen:
  Op een aantal manieren. In de jaren 1986 en 1987 ben ik
  begonnen met het schrijven van een rapport voor de parlementaire
  vergadering van de Raad van Europa over het fenomeen internationale
  misdaad en georganiseerde misdaad. In dat kader heb ik vele
  bezoeken afgelegd, onder meer bij het Bundeskriminalamt. Er werd
  een hoorzitting gehouden alwaar de experts uit de toen 21 landen
  van de Raad van Europa verteld hebben hoe de situatie was.
  Nederland was toen om de een of andere reden niet vertegenwoordigd.
  Het beeld was in ieder geval duidelijk. Er is internationale
  misdaad van grote betekenis. Het element georganiseerde misdaad is
  manifest en breidt zich uit. In diezelfde periode, het zal ongeveer
  1988 geweest zijn, is er een briefing geweest, een
  voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam. Ik meen dat de voorzitter
  van deze commissie daarbij ook aanwezig was. De toenmalige
  commissaris Sietsma heeft op die bijeenkomst een helder beeld
  gegeven van omvang, aard en ernst van de georganiseerde misdaad.
  Dat was niet gering. Vervolgens heb ik in de loop van de jaren het
  voordeel gehad dat tal van mensen uit de sfeer van politie en
  justitie bereid waren, mij gevraagd en ongevraagd van advies te
  dienen.
  De voorzitter:
  Wie waren dat?
  De heer Stoffelen:
  Dat waren bijvoorbeeld de hoofdcommissarissen van de drie grote
  steden, een aantal commissarissen in Amsterdam en een aantal
  commissarissen uit het Rijnmondgebied. Ik heb op hun verzoek een
  aantal gesprekken gehad met CID’ers uit de provincie Brabant.
  De voorzitter:
  Uit Brabant?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Waren dat de mensen die het latere kernteam vormden?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Was dat bijvoorbeeld de heer Paulissen?
  De heer Stoffelen:
  Ik weet de namen niet meer. In de loop van de jaren ging dat
  door. Ik heb werkbezoeken gebracht aan grote Duitse steden, aan
  Rome. Ik heb ook zeer veel werkbezoeken afgelegd in Nederland. Het
  aantal kennissen breidt zich uit. Je krijgt een bepaald beeld. Je
  neemt dan de beslissing dat voor de werkelijkheid te houden.
  De heer De Graaf:
  Ik vraag dat zo nadrukkelijk omdat toen de nota over de
  georganiseerde criminaliteit “Dreigingsbeeld en aanpak” aan de
  Kamer werd gepresenteerd u in een nota-overleg buitengewoon
  kritisch was over de analyse in die nota. Velen vroegen zich af of
  het wel zo erg was als in de nota werd geschetst. Men vroeg: is het
  geen erg schrille tekening, kan het niet worden gerelativeerd? U
  zei toen precies het tegenovergestelde. Ik citeer: het is een
  surrealistisch document, onvoldoende duidelijk, versluierd
  weergegeven, het is eigenlijk veel erger. Was het beeld dat daar
  gepresenteerd werd naar uw oordeel echt zo slecht? Was het allemaal
  nog vele malen moeizamer, gecompliceerder en erger?
  De heer Stoffelen:
  Enigszins wel. Wat mij buitengewoon ergerde, was de nota zelf.
  Mijn eerste gedachte was, even los van de aard van de nota: als ik
  zelf tijdens mijn studietijd een dergelijk stuk had geschreven, dan
  zou de hoogleraar gezegd hebben dat ik over een halfjaar nog maar
  eens terug moest komen.
  De voorzitter:
  Dat is met meer regeringsstukken zo en misschien ook met de
  bijdragen van kamerleden. Op zichzelf behoeft dat niet schokkend te
  zijn.
  De heer De Graaf:
  Het stuk was nota bene door een hoogleraar geschreven.
  De heer Stoffelen:
  Misschien daarom. Hoe het ook zij, het stuk gaf een vertekening
  van de werkelijkheid. Het was aan de ene kant zwaar aangezet, aan
  de andere kant was het niet echt concreet of helder. Er stond niet
  waar je echt op moest letten. Instrumenteel qua maatregelen…
  De heer De Graaf:
  In de nota werden maatregelen aangekondigd. Zij bestonden voor
  een deel uit wetgeving. Er zouden vijf kernteams komen. Er zouden
  bestuurlijke maatregelen komen. U vond die maatregelen onvoldoende
  blijkens het verslag van die bijeenkomst. U wilde veel verder gaan.
  Kunt u kort aangeven welke maatregelen u wenste?
  De heer Stoffelen:
  Een aantal maatregelen is inmiddels genomen. Dat betreft het
  aanpakken van illegale wisselkantoren, de Wet op de
  voorbereidingshandelingen en de Wet beschermde getuige. Dat geldt
  helaas niet voor de Wet op de richtmicrofoons en het afluisteren,
  zoals die door amendering door een aantal partijen geworden is. Dat
  was en is de kroongetuige. Die laatste maatregel is nog niet
  gerealiseerd. Ik denk dat een dergelijke wet onvermijdelijk is. Ik
  noem verder het preciezer afbakenen van de mogelijkheden en de
  onmogelijkheden van infiltratie.
  De heer De Graaf:
  Die laatste maatregel ben ik eerlijk gezegd niet tegengekomen
  in dat verslag. U dringt aan op een aantal, ook wettelijke,
  maatregelen, zoals de kroongetuige en het direct afluisteren. U
  dringt niet aan op een wettelijke regeling van infiltratie.
  Daarover spreekt u niet. Hoewel u zich zo wezenlijk met dit
  onderwerp hebt beziggehouden, hebt u dat ook niet eerder gedaan.
  Was een wettelijke regeling van infiltratie niet nodig volgens
  u?
  De heer Stoffelen:
  De harde werkelijkheid is dat voor het voorjaar van 1994 ik
  echt niet wist dat er sprake was van buitengewoon grensverleggende
  infiltraties door CID’s. Ik heb mijzelf de vraag gesteld: hoe kwam
  het nou dat je dat niet wist? Dat kwam allereerst omdat geen van de
  mensen die mij van advies dienden, mij dat gezegd heeft.
  De voorzitter:
  Al die politiechefs, al die commissarissen?
  De heer De Graaf:
  Al die commissarissen hebben dat niet gezegd?
  De heer Stoffelen:
  Ik heb het over de zeer grensverleggende infiltratie. Dat
  klopt.
  De voorzitter:
  Als u met politiemensen sprak, zullen zij in algemene zin toch
  weleens verteld hebben over informanten die betaald worden of over
  infiltranten die misschien een deel van de winst mogen houden, of
  over een kilootje dat er hier en daar doorheen gegaan is?
  De heer Stoffelen:
  Ja, er is gesproken over informanten, over informanten die soms
  betaald worden. Nee, er is niet gesproken over doorleveringen.
  De heer De Graaf:
  Wist u van het opheffen van het politie-infiltratieteam in
  Amsterdam?
  De heer Stoffelen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Dat is toch geen onbelangrijke beslissing geweest in
  Amsterdam?
  De heer Stoffelen:
  Nee, bepaald niet.
  De heer De Graaf:
  Dat hebben zij u nooit verteld op die werkbezoeken.
  De heer Stoffelen:
  Ik heb niet de illusie dat je tijdens werkbezoeken de hele
  werkelijkheid en niets dan de werkelijkheid te weten komt.
  De heer De Graaf:
  Heeft u zich de afgelopen jaren afgevraagd of alles wat er
  gebeurde in wat wordt genoemd de pro-actieve fase, dat is het
  verzamelen van informatie door de CID – althans voor zover u
  daarvan een flauw vermoeden kon hebben – een wettelijke grondslag
  zou dienen te hebben?
  De heer Stoffelen:
  Nee, op dat moment niet. Ik moet erbij zeggen dat in een veel
  eerdere fase een motie is ingediend over het voorkomen dat zich bij
  de politie in de sfeer van de CID’s een tweede inlichtingendienst
  zou gaan vormen. Die motie is aanvaard. Een aantal malen is
  bovendien in zekere zin strijd gevoerd met bijvoorbeeld de vorige
  minister van Justitie over de grenzen van het strafrecht. Ik denk
  daarbij aan de buitengewoon pittige discussie, zeer geharnast, over
  het wetsvoorstel betreffende de richtmicrofoons. Het enige dat ik
  mijzelf of de Kamer verwijt, is dat wij niet hebben nagegaan welke
  regelingen er wel of niet zijn voor de CID. Ik heb dat inmiddels
  wel gedaan. Dat lezend, dacht ik: ik wou dat ik nog even kamerlid
  was. Die regeling was de moeite van het lezen alleszins waard. Over
  de grenzen van het strafrecht gesproken, voorzitter! De
  bewindslieden zeggen trouwens al dat mogelijk naar aanleiding van
  de bevindingen van deze parlementaire enqutecommissie deze regeling
  aanpassing behoeft. Wij hadden… Laat ik voor mijzelf spreken. Ik
  had eerder moeten nagaan welke regeling er voor de CID’s is. Dat is
  een blinde vlek geweest.
  De voorzitter:
  Hoe is het te verklaren dat speciaal de fractie van de PvdA,
  die eerder erom bekend stond veel aandacht te hebben voor
  rechtsbescherming en moeite te hebben met het uitbreiden van
  bevoegdheden, in de kabinetsperiode 1989-1994 juist de minister van
  Justitie steunt om daar harder achteraan te gaan?
  De heer Stoffelen:
  Er zijn twee signalen geweest. Het eerste was: zie de
  werkelijkheid onder ogen. Je moet niet overdrijven, maar je moet
  wel zien dat de ernst, de aard en de omvang van de georganiseerde
  misdaad zorgwekkend is. Daar moet je goed op letten. Het andere
  signaal was, dat daarbij niet ieder middel geoorloofd is. Op het
  moment bijvoorbeeld dat je bij wetsvoorstellen over
  opsporingsmethoden het begrip verdachte loslaat sprekend over het
  in kaart brengen van criminele organisaties, ga je enkele bruggen
  te ver. Vandaar dat de oproep aan de minister helemaal niet geweest
  is: ga verder. Integendeel, er was sprake van zeer geharnaste
  schriftelijke voorbereidingen. Er zijn ook enkele zeer wezenlijke
  amendementen ingediend die met steun van de Kamer zijn
  aanvaard.
  De voorzitter:
  U hebt bijvoorbeeld ook weleens gezegd dat de beperkingen die
  er nog zouden zijn bij het opslaan van inlichtingen uit de weg
  geruimd moesten worden? Ik las dat gisteren in een verslag van een
  mondeling overleg. U zegt daar: als er nog beperkingen zijn dan
  moeten die worden opgeruimd.
  De heer Stoffelen:
  Ik wist toen niet dat er volgens de regeling voor de CID
  feitelijk onbegrensde mogelijkheden zijn.
  De voorzitter:
  Hoe is het te verklaren dat noch over de richtlijn infiltratie
  van 1991, noch over de hele CID-regeling door de Kamer ooit grondig
  gesproken is?
  De heer Stoffelen:
  Ik vermoed dat voor alle fracties gold dat degenen die ons van
  advies dienden er niet over spraken. Ik heb later, vooral de
  laatste maanden, nagedacht over de vraag hoe dat komt. Bij het
  IRT-debat heb ik bijvoorbeeld gezegd dat over CID-activiteiten zeer
  spaarzaam mededeling wordt gedaan. CID’ers vertellen naar mijn
  gevoel 80% van hetgeen zij weten aan de CID-chef. De CID-chef
  vertelt op zijn beurt 60% aan de betreffende CID-officier van
  justitie. Over hetgeen de hoofdofficier weet, kun je al zeer
  twisten. Laten wij zeggen dat dat 50% is.
  De voorzitter:
  Dat is niet best allemaal.
  De heer Stoffelen:
  Dat was mijn inschatting. Wat de procureur-generaal
  uiteindelijk weet, is nog veel minder. Ik heb met grote aandacht uw
  gesprekken met de heer Gonsalves gevolgd. Ik kan mij voorstellen
  dat iemand die theoretisch op de hoogte is van 20% of 30% de vraag
  of hij op de hoogte is, moeilijk kan beantwoorden. Hij weet er iets
  van, maar kent niet echt de werkelijkheid. In dat totaal is een
  gedeelte van de werkelijkheid ons niet gemeld.
  De heer De Graaf:
  Ik kan mij voorstellen dat het zo is. U weet dat ook niet. U
  hebt aan het begin van dit gesprek gezegd, dat u weinig weet van
  CID-activiteiten. Het is naar mijn mening dan wat speculatief om te
  spreken over 80%, 60% of 30% en 20%.
  De heer Stoffelen:
  Zo kan het zijn.
  De heer De Graaf:
  De Kamer heeft wel vertrouwelijk de richtlijn infiltratie
  gekregen. Deze richtlijn is later in 1991 gepubliceerd. Noch u,
  noch uw collega woordvoerders op het gebied van politie en justitie
  hebben ooit de neiging gehad, daarover eens door te praten met de
  minister of zich de vraag te stellen of deze vrij vergaande
  mogelijkheden van infiltratie geen wettelijke grondslag
  behoeft.
  De heer Stoffelen:
  Dat was op dat moment niet in het politieke beeld.
  De heer De Graaf:
  Dus moet ik concluderen dat de Kamer op dit punt de signalen
  niet heeft opgepikt die er wel waren?
  De heer Stoffelen:
  Of de Kamer is te goed van vertrouwen geweest.
  De voorzitter:
  Professor Corstens heeft hier gezegd dat de Kamer heeft zitten
  slapen.
  De heer Stoffelen:
  Wanneer?
  De voorzitter:
  In die jaren zal ik maar zeggen.
  De heer De Graaf:
  Zoals zo vaak gebeurt.
  De voorzitter:
  Professor Corstens heeft het hier gezegd tijdens zijn verhoor
  op 7 september van dit jaar.
  De heer Stoffelen:
  Wat de concrete activiteiten rond de IRT-affaire betreft, kun
  je de vraag stellen hoeveel mensen in Nederland berhaupt op de
  hoogte waren, al dan niet slapend.
  De heer De Graaf:
  Laten wij het even los zien van de IRT. De opmerking van de
  heer Corstens ging over de werkelijkheid rond de CID’s en de vraag
  of daarvoor al dan niet regelgeving moest komen. Daarover hebben
  wij het vandaag.
  De heer Stoffelen:
  Dat versterkt het karakter van een dienst die zo geheim is dat
  daarover haast niet gesproken wordt en waarover haast geen
  informatie gegeven wordt.
  De heer De Graaf:
  Maar waarover ook geen informatie wordt gevraagd door de Kamer.
  Wat mij zo opvalt, is dat in die jaren de Kamer, terecht, veel
  aandacht besteedt aan de nieuwe organisatie van de politie, aan de
  Politiewet, de Interimwetgeving. Er is ook veel aandacht voor
  onderwerpen als rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U weet daar
  alles van als politiewoordvoerder. Er is veel aandacht voor de
  wetgeving die minister Hirsch Ballin naar de Kamer stuurt. Deze
  wetsvoorstellen zijn allemaal strafvorderlijk van aard. Het lijkt
  alsof er een gat ontstaat tussen hetgeen de recherche doet binnen
  de politie en met name hetgeen die wat meer geheime afdelingen
  doen. Het lijkt wel alsof dat niet alleen aan de aandacht van de
  Kamer ontsnapt, maar ook alsof er geen interesse is om daarvan meer
  te willen weten.
  De heer Stoffelen:
  U bedoelt niet de recherche, maar de CID.
  De heer De Graaf:
  Ja, de geheime afdelingen.
  De heer Vos:
  Ik hoor de heer Stoffelen zeggen dat hij het in kaart brengen
  van een criminele organisatie te ver vindt gaan. Heeft u in het
  recente verleden gezien dat dit gebeurde en heeft u toen aan de bel
  getrokken?
  De heer Stoffelen:
  Ik kwam erop omdat het oorspronkelijke wetsvoorstel over
  richtmicrofoons en technische hulpmiddelen nadrukkelijk spreekt
  over maatregelen ten behoeve van het in kaart brengen van criminele
  organisaties. Dat was het moment dat ik dacht: dit is typisch. Met
  zoveel woorden wordt gezegd dat bij opsporingsmethoden het begrip
  verdachte wordt losgelaten. Daarvr kwam die gedachte eerlijk gezegd
  niet bij mij op.
  De voorzitter:
  In de literatuur was toch al veelvuldig sprake van de
  zogenaamde pro-actieve fase? U moet toch geweten hebben dat
  allerlei inlichtingen werden ingewonnen, voordat er officieel van
  een verdachte sprake was in de zin van artikel 27 Wetboek van
  Strafvordering?
  De heer Stoffelen:
  Daar behoeft op zichzelf weinig tegen te zijn.
  De voorzitter:
  Als daar weinig tegen is, is er dan veel tegen het in kaart
  brengen van een fenomeen of van een misdaadgroep?
  De heer Stoffelen:
  Daar is op zichzelf niets tegen, behalve als je meent daarbij
  buitengewoon vergaande opsporingsmiddelen nodig te hebben, zoals
  afluisteren.
  De voorzitter:
  Welke middelen vond u wel geoorloofd?
  De heer Stoffelen:
  Het waarnemen en het binnen zekere grenzen noteren van
  relevante gegevens. Dat is altijd gebeurd en zal ook altijd blijven
  gebeuren.
  De heer Vos:
  Is dat niet een buitengewoon abstractie benadering? U
  visualiseert het heel beperkt. U spreekt over “het waarnemen”. Dat
  kan drie weken observeren zijn. Heeft u hierover indertijd
  nagedacht?
  De heer Stoffelen:
  In de loop van de tijden heb ik een aantal malen de
  activiteiten van een observatieteam gevolgd. Dat veronderstelt
  bewust kijken, dus ook nadenken. Op zichzelf had ik daar niets op
  tegen. Het wordt pas anders als dat ertoe leidt, dat men vraagt om
  zeer vergaande opsporingsmethoden, zoals het afluisteren. Het wordt
  pas anders wanneer zo gedetailleerd gegevens worden vastgelegd dat
  daaruit een apart risico kan voortkomen. Uw vraag of daarover is
  nagedacht, beantwoord ik dus met ja. Er is op zichzelf niets tegen
  observeren. Dat wordt pas anders als dat een argument wordt om
  vergaande bevoegdheden te krijgen.
  De heer Vos:
  Over welke risico’s heeft u het als u spreekt over het opslaan
  van gegevens?
  De heer Stoffelen:
  Laat ik een voorbeeld geven. Een van mijn medewerkers in de
  Kamer vertelde mij het volgende. Een vriend van hem had laatst een
  auto gekocht, tweedehands, derdehands of vierdehands. Hij kreeg
  sterk de indruk dat hij bij voortduring werd gevolgd. Zeer lang.
  Dat duurde een paar weken. Dat begon hem ontzettend te vervelen.
  Die auto was gekocht van iemand die in zo’n bestand voorkwam. Met
  dit voorbeeld geef ik aan dat je dus gegevens kunt opnemen die
  relevant zijn, maar dat je niet nagaat wat die relevantie later is.
  Dat kan een eigen leven gaan leiden. Dat bedoelde ik.
  De heer De Graaf:
  Het gaat dus om de accuratesse van de informatie.
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Het voorbeeld gaat over iemand die wekenlang werd geschaduwd en
  geobserveerd. Dat heet systematische observatie in het
  politiejargon. Daarover zijn uitspraken in de jurisprudentie. Die
  hebben nooit aanleiding gegeven om te zeggen: dit moeten wij
  wettelijk vastleggen. Mijn vraag luidt eigenlijk of het ook uw
  opvatting was, zoals waarschijnlijk bij meer mensen het geval was,
  dat jurisprudentie een eigen regelende kracht heeft en niet behoeft
  te worden vervangen of overkoepeld door wetgeving?
  De heer Stoffelen:
  In het algemeen geldt dat zeker. Dit staat los van de
  ervaringen rond en met de IRT. Die hebben daaraan nieuwe dimensies
  gegeven.
  De voorzitter:
  Wij vragen ons af hoe de Kamer naar jurisprudentie kijkt. Wij
  hebben dat de heer Wolffensperger ook gevraagd. Is jurisprudentie
  een heilige koe? Als de jurisprudentie het zegt, dan is het zo? De
  wetgever behoeft daaraan niets meer te veranderen.
  De heer Stoffelen:
  Normaal gesproken ja, behalve wanneer je tot de conclusie komt:
  dit kan echt niet. Dan moeten wij de wet wijzigen. Normaal
  gesproken is dat de neiging.
  De heer De Graaf:
  Dat is ook uw neiging?
  De heer Stoffelen:
  Ja zeker.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent toch dat je als wetgever rustig achterover kunt
  gaan zitten, omdat uiteindelijk de rechter wel ingrijpt?
  De heer Stoffelen:
  Ideaal-typisch in theorie: ja.
  De heer De Graaf:
  Ideaal-typisch? U zou dat eigenlijk ideaal vinden?
  De heer Stoffelen:
  Zo zou het moeten.
  De heer De Graaf:
  Is het niet een rechtsstatelijke opvatting dat datgene wat
  tegen burgers kan worden gedaan en wat burgers zich moeten laten
  welgevallen, gebaseerd moet zijn op de wet? Zij moeten toch niet
  hopen dat achteraf de rechter onjuist vindt wat tegen hen is
  gedaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik heb allang het geloof verloren dat je bij wet alles kunt
  regelen.
  De voorzitter:
  Kun je het proberen?
  De heer Stoffelen:
  Dat is altijd goed.
  De voorzitter:
  Verplicht de Grondwet niet daartoe als het gaat om
  strafvordering en methode? Zegt u: het klimaat was zodanig dat wij
  daaraan in de vorige periode in feite niet zijn toegekomen?
  De heer Stoffelen:
  De aandacht was zeer gefocust, wellicht te veel, op een aantal
  fenomenen tegelijk, maar in ieder geval ook op het fenomeen
  georganiseerde misdaad. Er dreigde een wedstrijd te ontstaan over
  de vraag wie het meest hard was in de aanpak van die georganiseerde
  misdaad.
  De heer De Graaf:
  En u zat in die concurrentieslag?
  De heer Stoffelen:
  Ik was een van de woordvoerders.
  De heer De Graaf:
  Voelde u dat inderdaad als een soort competitie tussen de
  minister van Justitie, PvdA en CDA? Werd tegen elkaar opgebokst om
  te zien wie nog verder wilde gaan?
  De heer Stoffelen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  U suggereerde dat wel een beetje.
  De voorzitter:
  Moest de PvdA niet af van het beeld “soft” te zijn?
  De heer De Graaf:
  Ik wil mij niet mengen in interne discussies van de Partij van
  de Arbeid.
  De heer Stoffelen:
  Dat mag best, hoor.
  De voorzitter:
  Heeft dat een rol gespeeld bij uw oordeelsvorming?
  De heer Stoffelen:
  Nee. Daarbij hebben wel een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten
  een rol gespeeld die gegeven werden door de Amsterdamse politie. Ik
  was daarvan zeer onder de indruk. Ook mocht ik een gesprek hebben
  met de veiligheidsfunctionarissen van alle grote ondernemingen van
  Nederland. Dat was een zeer vertrouwelijk gesprek. Dat heeft grote
  indruk op mij gemaakt.
  De heer De Graaf:
  De groep hoogleraren die voor ons onderzoek heeft gedaan en die
  daarover heeft gerapporteerd aan het begin van de openbare
  verhoren, heeft niet echt infiltratie in grote mate van de
  onderwereld naar de bovenwereld kunnen aantonen. U bent daarvan de
  afgelopen jaren wel uitgegaan. U hebt dat ook met zoveel woorden
  gezegd. Waarop baseerde u dat? Was dat op die gesprekken met die
  veiligheidsmensen van al die grote bedrijven?
  De heer Stoffelen:
  Nee. Als je in de loop van de jaren regelmatig intense
  gesprekken hebt met mensen uit de praktijk, dat zijn politiemensen,
  hoog en laag en die melden iets, dan ga je op een gegeven moment,
  ook aan de hand van concrete voorbeelden die genoemd worden, dat
  voor de werkelijkheid houden. Ik houd dat tot op de dag van vandaag
  voor de werkelijkheid. Als hoogleraren iets niet kunnen waarnemen,
  betekent dat niet noodzakelijkerwijze dat het er niet is.
  De heer De Graaf:
  U hebt, juist omdat u de hele situatie zo ernstig vond, gepleit
  voor de introductie van de kroongetuige. U hebt dat ook wel de
  spijtoptantenregeling genoemd. Ik begrijp wel waarom u dat wilt.
  Heeft u zich bij het pleiten voor een dergelijke regeling ook
  afgevraagd wat de keerzijden daarvan zijn?
  De heer Stoffelen:
  Het idee opperen is naar verhouding makkelijk, het uitvoeren
  des te moeilijker. Je moet buitengewoon goed uitkijken dat je als
  overheid niet gebruikt wordt. Je moet dus zeer zorgvuldig nagaan of
  het kan, hoe het kan en hoe je het moet doen. Niettemin…
  De heer De Graaf:
  Maar niettemin wilt u dat?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent ook dat u daarmee accepteert dat er een
  fundamentele ongelijkheid bestaat tussen criminelen en criminelen?
  Want een crimineel die bereid is, te klikken, kan daarmee zijn
  straf ontlopen en met behulp van de overheid nog een mooi leven
  elders opbouwen. Dat onderwerp heeft niet tot discussie geleid in
  uw fractie?
  De heer Stoffelen:
  Zeker, maar zoals vaak moet je kiezen uit kwaden. Het enkele
  feit dat degenen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor zeer
  vele liquidaties, vrijuit gaan en niet gepakt kunnen worden, is een
  kwaad dat zo ernstig is, dat je, net zoals in andere landen gebeurd
  is op een gegeven moment moet zeggen dat als je het bewijs rond
  wilt krijgen, je iets anders moet bedenken.
  De heer De Graaf:
  Datzelfde argument wordt gehanteerd door diegenen die hier op
  dezelfde stoel hebben gezeten als waar u nu op zit. Zij hebben
  gepleit voor vergaande opsporingsmethoden, waaronder
  diepte-infiltratie met als consequentie het doorlaten van drugs,
  want anders krijg je de mensen nooit. Toch heb ik de indruk dat u
  in de afgelopen jaren met name rond het IRT-debat zich daartegen
  sterk hebt afgezet. Waarom mag dat dan niet?
  De heer Stoffelen:
  Omdat heel bewust kijkend naar mogelijkheden om het bewijs rond
  te krijgen ook door praktijkmensen wel de wenselijkheid van een
  kroongetuige genoemd is. Zij zeiden echter ook meestal tegen mij
  dat je met gewone opsporingsmethoden, zij het zeer intensief
  gebruikt, je een heel eind komt. Een aantal wettelijke maatregelen
  is tot stand gekomen. Zeer tot mijn spijt is het wetsvoorstel voor
  de technische hulpmiddelen nog geen wet geworden.
  De heer De Graaf:
  Dat ligt bij de Eerste Kamer.
  De heer Stoffelen:
  Dat is mij zeer wel bekend.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Stoffelen, hebt u zich daarbij gerealiseerd dat dit
  consequenties heeft voor het strafsysteem? Ik bedoel daarmee dat de
  straffen zwaarder moeten worden, anders werkt het niet.
  De heer Stoffelen:
  Nooit.
  De heer Rabbae:
  U ging ervan uit dat het ook in het huidige zachte systeem zou
  kunnen werken. Ik begrijp dat men in Itali daartoe overgaat. Daar
  is men bang voor 40 jaar straf.
  De heer Stoffelen:
  Ik denk dat Nederland een strafrecht en een strafprocesrecht
  heeft, waarover wij redelijk tevreden kunnen zijn. Ik heb niet de
  minste neiging, mee te gaan met mensen die roepen om steeds hardere
  en hogere straffen. Nee, daar geloof ik echt niet in.
  De heer Rabbae:
  Het kan dus binnen het huidige systeem.
  De heer Stoffelen:
  Zo is dat.
  De voorzitter:
  Is de mogelijkheid van een kroongetuige diepgaand besproken
  binnen de Kamer?
  De heer Stoffelen:
  Minister Hirsch Ballin stelde dat hij daarover zeer diep zou
  nadenken en daarop zou terugkomen. Dat heb ik niet meer mogen
  meemaken.
  De voorzitter:
  Wat is het verschil tussen iemand die door te verlinken en
  mogelijk ook te liegen – dat is altijd moeilijk – zijn straf kan
  vrijkopen en iemand die je daarvoor fiks betaalt, c.q. die een deel
  van de winst mag houden? Bestaat daartussen veel verschil?
  De heer Stoffelen:
  Als in beide gevallen de beslissing zou zijn van degenen die
  het gezag hebben dat de methode gerechtvaardigd is, dan is dat een
  relevant feit. Waar ik echter buitengewoon bang voor ben, is dat
  politie en justitie in Nederland het Italiaanse pad opgaan, dat wil
  zeggen zelf in criminele zaken gaan. Misschien mag ik even die twee
  voorbeelden vergelijken. Bij de kroongetuige is dat niet aan de
  orde. Op het moment dat je het pad opgaat van “de” werkmethode van
  de IRT is dat wel het geval. Je gaat dan zelf onherroepelijk het
  pad op van het al dan niet met anderen runnen van een
  misdaadorganisatie. Dat is een wereld van verschil.
  De voorzitter:
  Het verschil zit dus niet in de moraliteit, maar in de
  betrokkenheid van politie en justitie?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ik wil met u naar de IRT-affaire. U was daarbij de woordvoerder
  in het debat van 7 april.
  De heer Stoffelen:
  En tijdens het debat van januari.
  De heer De Graaf:
  Inderdaad. Wanneer hoorde u zelf wat er aan de hand was? Ik
  bedoel daarmee niet wanneer u voor de eerste keer het
  rapport-Wierenga las. Wanneer hoorde u zelf wat er aan de hand
  was?
  De heer Stoffelen:
  Ik hoorde dat pas min of meer helder en nauwkeurig na het
  uitkomen van het rapport-Wierenga toen ik ging rondvragen,
  rondbellen. Ik vroeg toen wat precies die werkmethode was en wat er
  precies gebeurd was. Het rapport kwam op 25 maart uit? Dan was het
  vrij snel daarna.
  De heer De Graaf:
  U had daarvoor nog geen informatie gekregen vanuit uw eigen
  vrije nieuwsgaring zoals u dat in de Kamer noemde?
  De heer Stoffelen:
  Die informatie was vaag en niet erg concreet. Ik had wel enige
  informatie. Als ik procureur-generaal was, zou ik zeggen: ik was op
  de hoogte.
  De heer De Graaf:
  Van 30%.
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  U had geen specifieke procureur-generaal op het oog?
  De heer Stoffelen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Het is opmerkelijk dat u in dat debat op 7 april 1994 heel
  specifieke cijfers noemt. U spreekt over duizenden kilo’s weed en
  over de hoeveelheid geld die gemoeid was met de omzet. U noemt 40
  ton weed die zou zijn doorgelaten. Daarvan zou slechts 4 ton zijn
  gepakt. U spreekt over een bepaalde straatwaarde. Uit dat debat
  blijkt dat andere woordvoerders die informatie niet hadden en zich
  afvroegen of uw informatie wel klopte. Zij hadden wellicht andere
  informatie. Hoe kwam u aan die informatie?
  De heer Stoffelen:
  Via precies dezelfde methode. Ik belde net zolang…
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dat u mensen hebt gesproken. Waar kwam die
  informatie vandaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik kreeg die informatie van iemand die bij de politie werkzaam
  was.
  De heer De Graaf:
  Dat mag ik aannemen.
  De voorzitter:
  Dat zijn er 40.000 in Nederland. Mogen wij u even helpen? Kwam
  die informatie uit Amsterdam?
  De heer Stoffelen:
  Zeker.
  De heer De Graaf:
  De informatie kwam uit Amsterdam. Het betrof een van de mensen
  die betrokken was bij de opheffing van het IRT?
  De heer Stoffelen:
  Het betrof iemand die ter zake zeer deskundig is. Ja.
  De heer De Graaf:
  Het is op zichzelf zeer opmerkelijk dat gegevens die grosso
  modo overeenkomen met hetgeen u noemde tijdens dat debat in het
  geheime deel van het rapport-Wierenga stonden dat de woordvoerders
  absoluut niet mochten zien, terwijl u kennelijk vrij gemakkelijk
  aan die informatie kwam uit het Amsterdamse korps.
  De heer Stoffelen:
  Wat mij tot de dag van vandaag buitengewoon irriteert, is dat
  de Kamer zelfs geen flauw benul heeft van wat er in het geheime
  deel staat. Iedere vergelijking is mogelijk. Het zal best. U kent
  dat geheime deel. Ik niet.
  De voorzitter:
  Was het een Amsterdamse commissaris?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Het was dus de commissaris die direct verantwoordelijk was, de
  heer Van Riessen?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hij vertelde u over die 40.000 kilo. Wist u meer dan u vertelde
  in de Kamer?
  De heer Stoffelen:
  Laat ik het hele verhaal precies vertellen. Ik heb ook hem
  gebeld. Ik kende hem al vele jaren. Na enig aandringen was hij
  bereid eens even te praten. Dat was een openhartig en hoogst
  informatief gesprek. Nagenoeg alles wat ik toen gehoord heb, heb ik
  in de Kamer uitgesproken.
  De heer De Graaf:
  Nagenoeg alles?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Niet alles?
  De heer Stoffelen:
  Niet 100%.
  De voorzitter:
  Waarom niet?
  De heer Stoffelen:
  Je maakt altijd een selectie.
  De heer De Graaf:
  U dacht niet: dat is informatie die ik niet kan vertellen of
  niet mag vertellen?
  De heer Stoffelen:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Helemaal niet?
  De heer Koekkoek:
  Was er informatie bij over de methode die u niet in de Kamer
  vertelde?
  De heer Stoffelen:
  Nee, mij dunkt. Ik behoef dat niet te herhalen. U weet het
  oneindig veel beter dan ik. Ik hoorde op dat moment het verhaal van
  het met gedetailleerd medeweten, instemming en toestemming op grote
  schaal runnen van een misdaadorganisatie die in weed handelt, het
  inzetten van een infiltrant die kennelijk alleen informant genoemd
  mag worden, met de bedoeling die informant te laten groeien in de
  organisatie en de organisatie ertoe te brengen, te handelen in
  cocane wat zij niet deed. Dat is uitlokking. Ik weet dat daarover
  verschillend wordt gedacht. Ik vind dat uitlokking. Tegelijkertijd
  werd toestemming gegeven tot het invoeren van zeer grote
  hoeveelheden cocane. Ik vind dat ongekend.
  De heer De Graaf:
  U hebt gehoord van de heer Van Riessen dat er sprake van zou
  zijn, de organisatie op de gedachte te brengen, cocane in te
  voeren? Die intentie had zij nog niet eerder?
  De heer Stoffelen:
  In de Kamer heb ik het iets mooier geformuleerd.
  De heer De Graaf:
  U hebt het niet zo gezegd, maar daar kwam het wel op neer?
  De heer Stoffelen:
  Ik denk dat ik het met andere bewoordingen wel degelijk gezegd
  heb.
  De voorzitter:
  Een ding is opvallend. U zegt dat dit onaanvaardbaar is. Maar u
  vraagt niet direct aan de ministers: is het waar wat ik zeg? Waarom
  vraagt u dat niet?
  De heer Stoffelen:
  Laat ik dat heel concreet zeggen. Commissaris Van Riessen ken
  ik al zeer vele jaren. Ik heb die man zeer hoog. Hij is een
  buitengewoon betrouwbaar, uiterst bekwaam politieman. Mijn ervaring
  is zodanig dat als iemand voor waar iets vertelt, ik dat aanneem.
  Zo zit ik in elkaar. Dat is misschien fout, maar zo is het. Wat ik
  wel constateer is dat toen ik mijn teksten van te voren aan de
  toenmalige ministers voorlegde…
  De voorzitter:
  Aan wie legde u uw teksten van te voren voor?
  De heer Stoffelen:
  Aan minister Hirsch Ballin en aan minister Van Thijn.
  De voorzitter:
  Waarom legde u ze aan hen voor?
  De heer Stoffelen:
  Omdat de situatie niet geheel zonder politieke lading was.
  De heer De Graaf:
  U hebt uw tekst ook voorgelegd aan minister Van Thijn?
  De heer Stoffelen:
  Zeker.
  De voorzitter:
  En aan Hirsch Ballin?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ik meen dat ik de heer Van Thijn hier heb horen zeggen dat hij
  uw speech niet van te voren had gezien.
  De heer Stoffelen:
  De speech is naar zijn departement gegaan met de bedoeling dat
  hij de minister in handen gegeven zou worden.
  De heer De Graaf:
  U hebt niet voor het debat met hem over uw tekst
  gesproken?
  De heer Stoffelen:
  Er is natuurlijk een voorgesprek geweest, maar dat had meer te
  maken met de politiek risicovolle situatie.
  De voorzitter:
  Was met het oog op de politiek risicovolle situatie – u en ik
  behoorden tot een regeringsfractie – afgesproken, de ministers
  daarover niet te veel door te vragen?
  De heer Stoffelen:
  Nee, zo ging het niet.
  De voorzitter:
  Hoe ging het wel?
  De heer Stoffelen:
  Vanaf het begin heb ik namens mijn fractie duidelijk gemaakt
  dat wij zeer ontstemd waren, zoals zeer velen ontstemd waren over
  het rapport van de commissie-Wierenga. Ik heb duidelijk gemaakt dat
  er buitengewoon goed antwoord gegeven moest worden op de vragen,
  want anders is er een groot politiek probleem, dan moeten wij
  praten over vertrouwen dat wij wel of niet hebben. Dat signaal is
  buitengewoon helder en krachtig afgegeven.
  De heer De Graaf:
  Dat hebben wij meer dan eens gelezen in het boek van de heer
  Van Thijn. Mij ging het meer om de informatie over de methode.
  De heer Stoffelen:
  Ik heb iedere keer niet gevraagd, maar gezegd tegen de
  voormalige minister van Justitie: ik hecht er zeer aan dat je
  nadrukkelijk aangeeft dat je daarvoor geen enkele
  verantwoordelijkheid draagt en dat je die methode afkeurt. Ik heb
  dat vele malen gezegd.
  De voorzitter:
  Laten wij even teruggaan om de zaak te ontrafelen. U liet de
  tekst lezen aan de minister van Justitie. Bent u aan zijn ziekbed
  geweest?
  De heer Stoffelen:
  De tekst is naar zijn huis gefaxt.
  De heer De Graaf:
  U bent zelf die tekst achterna gegaan? Bent u ook bij de
  minister thuis geweest?
  De heer Stoffelen:
  Nee, dat niet. Er is wel zeer intens overleg geweest.
  De voorzitter:
  Er is zeer intens overleg geweest. Heeft u daarna nog iets in
  uw tekst veranderd of aangepast? Is toen misschien afgesproken: wij
  gaan niet zover om te vragen of dit waar is?
  De heer Stoffelen:
  Ik constateerde dat hij geen enkele opmerking maakte over de
  werkmethode. Absoluut niet. Ik ben dan zo vrij om te denken dat,
  als hij vond dat het niet klopte, hij dat gezegd zou hebben.
  De voorzitter:
  Hebt u alles uitgesproken wat u hem toegestuurd had?
  De heer Stoffelen:
  Op enkele woordjes na. Ik heb de hirarchieke lijn die ik zag en
  zie tussen de minister van Justitie en het openbaar ministerie
  ietsje anders geformuleerd zonder aan de essentie iets te
  veranderen.
  De voorzitter:
  Heeft iemand anders u misschien nog benaderd over uw speech,
  bijvoorbeeld iemand van de Partij van de Arbeid of nog iemand
  anders? Vertelde u alles wat u wilde vertellen of had u toch iets
  wat u niet zei?
  De heer Stoffelen:
  De essentie van wat ik wilde vertellen, heb ik verteld.
  De voorzitter:
  U zegt: de essentie. Hebt u alles verteld?
  De heer Stoffelen:
  Ja, ik denk het wel.
  De heer Rouvoet:
  Hebt u de informatie die u van de heer Van Riessen hebt
  gekregen, gecheckt bij uw voormalige fractievoorzitter die in ieder
  geval het geheime deel had kunnen lezen en u had kunnen vertellen
  of u op het goede spoor zat?
  De heer Stoffelen:
  Uiteraard zijn vele concept-teksten uitvoerig voorgelegd aan de
  fractievoorzitter.
  De heer Rouvoet:
  Bleek uit zijn reactie dat hij dat geheime deel ook gelezen had
  en van de inhoud gedetailleerd op de hoogte was?
  De heer Stoffelen:
  Dat is niet helder tot mij doorgedrongen.
  De heer De Graaf:
  U hebt uw speech aan de minister van Justitie voorgelegd. U
  hebt met de minister van Binnenlandse Zaken gesproken en hem de
  tekst gegeven. Er zijn enkele gesprekken met hem geweest
  voorafgaand aan het debat. Hebt u een van hen toen gevraagd, wat u
  niet in de Kamer hebt gedaan: is het juist wat ik zeg? Is dat juist
  van die 40 ton?
  De heer Stoffelen:
  Als je overtuigd bent van iets, dan vraag je niet of het zo is,
  maar dan vraag je: wat vind je ervan?
  De heer De Graaf:
  Ik herinner mij uit het debat – ik heb dat nagelezen – dat een
  van uw collega’s zei andere informatie te hebben. Hij had dat
  gecheckt en dubbelgecheckt.
  De voorzitter:
  Dat was de heer Kohnstamm van D66.
  De heer De Graaf:
  De heer Kohnstamm kwam met andere informatie. Hij schiep het
  beeld dat uw deel niet klopte met wat hem was meegedeeld. Wij
  concluderen nu dat u alleen bent afgegaan op de informatie die de
  heer Van Riessen u gaf. Was dat mondelinge informatie of hebt u ook
  stukken van hem gekregen?
  De heer Stoffelen:
  Dat was mondelinge informatie.
  De voorzitter:
  Is deze door het ministerie bevestigd?
  De heer Stoffelen:
  Ik vond het van grote betekenis dat een tekst die sowieso vrij
  pittig was en die zeer veel feiten bevatte, het ministerie werd
  toegezonden. Je vraagt dan aan de minister: wat vind je ervan en
  als je opmerkingen hebt, hoor ik het wel. Er werd volstrekt niet
  gereageerd op de feiten die ik vermeldde. Ik neem dan aan dat dat
  een bevestiging is.
  De heer Rabbae:
  Hebt u zich gerealiseerd dat u door in het debat niets te
  vragen aan een van de ministers de andere collega-woordvoerders de
  kans ontnam, dezelfde kennis op te doen als u? Deed u dat
  bewust?
  De heer Stoffelen:
  Het zal u niet verrassen als ik zeg dat mijn tekst ook bij de
  andere regeringspartner aanwezig was. U weet dat de goede
  betrekkingen nog niet zover gevorderd zijn dat er een volledig
  gelijke uitwisseling van informatie is tussen alle fracties die in
  de Kamer vertegenwoordigd zijn.
  De voorzitter:
  Mag ik toch nog proberen om helder te krijgen hoe het gegaan
  is? Dat zou belangrijk kunnen zijn voor de afloop van de
  IRT-affaire en voor hetgeen daarna weer gebeurt. Dat is immers het
  hoofddoel van ons onderzoek. U bent het enige kamerlid dat vrij
  duidelijk informatie geeft over de omvang. U bent de enige die zegt
  dat dit onaanvaardbaar is. De heer Dijkstal zegt dat ook wel, maar
  op andere gronden. Wat bij lezing opvalt, is dat u niet aan de
  ministers vraagt: is dat waar? U vraagt niet: is dat zo en kunt u
  dat bevestigen? Sterker nog, u zegt dat de minister van Justitie er
  eigenlijk niet voor verantwoordelijk is. Je zou natuurlijk kunnen
  zeggen dat er op dat moment met de minister van Justitie
  gedebatteerd wordt en dat hij dus als eventuele gever van
  aanwijzingen aan het openbaar ministerie wel moet weten wat er aan
  de hand is. Waarom vroeg u niet: is het zo? Waarom vroeg u niet aan
  de minister van Justitie: is dit nu gestopt, gaat het nog
  door?
  De heer Stoffelen:
  Ik begin met uw eerste vraag. Als een kamerlid iets voor waar
  aanneemt en voor waar houdt, dan wordt normaal gesproken niet aan
  de minister gevraagd: is het waar? Dan zeg je iets: wij vinden dit
  of wij hebben geconstateerd dat. Je vraagt niet: is dat zo?
  De voorzitter:
  Die vraag had misschien veel opgelost. Dat is natuurlijk
  wetenschap achteraf. Waarom heeft u de ministers niet gevraagd:
  weet u dat ook? Lag dat politiek te gevoelig? Was de zaak dan uit
  elkaar geploft?
  De heer Stoffelen:
  Absoluut niet. Zoals ik al gezegd heb, is de speech gefaxt. Er
  is een aantal malen over gebeld. De tekst is hier en daar zeer
  gekruid. Ik vraag een aantal malen: welke opmerkingen heb je. Hij
  gaat daar niet op in. Het spijt mij, maar dan zit het in mijn
  karakter dat ik niet ga vragen: is het volgens jou waar wat daar
  staat?
  De voorzitter:
  Heeft daarna nog iemand anders u gezegd: doe nog wat aan die
  tekst of vraag niet te veel?
  De heer Stoffelen:
  Uiteraard is over de hele tekst grondig overleg geweest, niet
  alleen in de fractiecommissie of in de fractie, maar ook met
  minister Kok en met minister Van Thijn, zoals te doen gebruikelijk
  is. Het was mij duidelijk dat het een nagenoeg onmogelijk debat zou
  worden. Een no win debate. Wat je ook doet, het is fout.
  De voorzitter:
  Had het niet een boel opgelost, mijnheer Stoffelen, als toen
  duidelijk was geworden hoe het met de methode zat, althans in
  contouren?
  De heer Stoffelen:
  Het zou buitengewoon goed geweest zijn als de toenmalige
  minister van Justitie gedaan had wat ik hem zeer nadrukkelijk
  gevraagd had.
  De voorzitter:
  En dat was?
  De heer Stoffelen:
  Ik heb hem gevraagd, aan te geven wat hij van die methode vond
  en te zeggen dat die methode niet kon.
  De voorzitter:
  Maar dat deed hij niet. Waarom vroeg u hem toen niet…
  De heer Stoffelen:
  Zeker heb ik hem dat gevraagd.
  De voorzitter:
  De minister van Justitie zegt op een bepaald moment: “Ik geef
  op dit moment geen oordeel. De commissie-Wierenga zegt, je kunt
  hierover van mening verschillen. Er ligt niet een concreet voorstel
  voor van het OM om iets te doen, dus ik kan dat oordeel niet
  geven.” Waarom bent u toen niet naar de interruptiemicrofoon
  gelopen en hebt u niet gezegd: vindt de minister van Justitie het
  nu een acceptabele methode of niet, na wat ik gezegd heb over die
  40 ton en wat dies meer zij?
  De heer Stoffelen:
  Dat is wel degelijk aan de orde geweest. De minister wist
  buitengewoon goed wat wij van hem verwachtten. Het antwoord was in
  meer opzichten niet zodanig dat de taak van de woordvoerders van de
  regeringspartijen er gemakkelijker op werd.
  De heer De Graaf:
  Met uw goedvinden wil ik dit even uit elkaar halen. Ik begrijp
  nog steeds niet waarom u het nodig vond, de cijfers 40 ton en de
  miljoenen die daarmee te maken hadden met zoveel woorden te noemen.
  Wij nemen aan dat u daarmee voor uzelf de ernst van de methode
  aangaf. Men vraagt u vervolgens hoe u aan die informatie komt. U
  antwoordt: vrije nieuwsgaring. U vraagt niet om bevestiging van die
  feiten, zodat ook de andere woordvoerders zich bewust konden worden
  van de ernst van de situatie. Zij beschikten kennelijk over andere
  informatie. Waarom deed u dat eigenlijk? Waarom vroeg u niet
  door?
  De heer Stoffelen:
  Ik had de indruk gekregen dat de minister, sprekend over de
  methode zou zeggen a. het is zo en b. ik vind dat die methode niet
  kan. Daarvan was ik stellig overtuigd.
  De heer De Graaf:
  De minister heeft dat in zijn antwoord in eerste termijn niet
  gedaan. In tweede termijn had u hem dat alsnog kunnen vragen.
  De heer Stoffelen:
  U weet dat de tweede termijn ietwat doortrokken was van een
  zekere politieke lading betreffende wel of niet vertrouwen.
  De heer De Graaf:
  Ik treed nu niet in de verhouding tussen de toenmalige
  regeringsfracties. Mij is wel opgevallen en de voorzitter
  refereerde daaraan, dat u in het debat op een gegeven moment zegt
  met genoegen te constateren dat de minister van Justitie geen
  politieke verantwoordelijkheid voor deze methode wil dragen. Later
  in een interruptiedebat met andere woordvoerders zegt u dat het
  helemaal niet zo is dat de minister van Justitie verantwoordelijk
  is voor hetgeen gebeurd is. Met name de heer Dijkstal valt u daarop
  aan. Hij vraagt: hoe kan dat nou? De minister is toch
  verantwoordelijk? Waarom schoof u dat toen van u af? Had het te
  maken met die openliggende zenuwen tussen de regeringspartijen op
  dat moment?
  De heer Stoffelen:
  Het geheel van het debat stond bovenal in het teken: blijft
  deze minister van Justitie overeind ja of nee. Wij hadden het
  gevoel: alleen een wonder kan nog voorkomen dat wij moeten zeggen
  dat wij geen vertrouwen meer hebben. Dat gaf de spanning. Met alle
  respect, dat was een zeer zwaar politiek gegeven. Bovendien wist ik
  dat aan de ene kant de geloofwaardigheid van de Kamer, zelfs van
  iedere fractie en ook van de regeringsfracties in het geding is als
  je niet zeer consistent nagaat welke verantwoordelijkheden zijn
  genomen en gedragen. Aan de andere kant had ik de wetenschap dat de
  val van een minister van Justitie waarschijnlijk verregaande
  consequenties zou hebben voor het hele kabinet.
  De voorzitter:
  Die consequentie zou zijn de val van de minister van
  Binnenlandse Zaken.
  De heer Stoffelen:
  Het was mijn overtuiging dat het verder zou gaan.
  De heer De Graaf:
  De kern van mijn vraag is of de politieke situatie die was
  ontstaan, mede doordat uw collega woordvoerder van het CDA beide
  ministers aan elkaar had gekoppeld door te spreken over
  gezamenlijke verantwoordelijkheden, een echt vrij oordeel over
  hetgeen gebeurd was, belemmerde.
  De heer Stoffelen:
  Voor mij was de situatie in zekere zin nog ernstiger.
  De heer De Graaf:
  Nog ernstiger?
  De heer Stoffelen:
  Ik had de indruk dat het risico bestond dat er helemaal een
  schorsing kon komen voor kabinetsberaad en dat het geenszins
  beperkt zou blijven tot deze of gene minister. Ik was mij dat zeer
  wel bewust.
  De voorzitter:
  U verkeerde in feite in een onmogelijke situatie. U wist te
  veel en u had te weinig ruimte.
  De heer Stoffelen:
  Dat is een redelijke, beknopte samenvatting.
  De voorzitter:
  Was er nog iemand anders, bijvoorbeeld van het ministerie van
  Justitie, die tegen u zei: dat kun je niet vertellen, want dat is
  inopportuun of de veiligheid komt in gevaar?
  De heer Stoffelen:
  Dat klopt. Van de zijde van het departement van Justitie is
  indringend op mij ingesproken om dat oordeel van geheel
  onaanvaardbaar weg te poetsen.
  De voorzitter:
  Gebeurde dat in naam van de minister of op eigen gezag?
  De heer Stoffelen:
  Dat weet je nooit…
  De voorzitter:
  Wie was dat?
  De heer Stoffelen:
  De heer Wooldrik.
  De voorzitter:
  Heeft u daaraan gevolg gegeven?
  De heer Stoffelen:
  Niet in het minst.
  De heer De Graaf:
  U zegt gewoon dat de PvdA-fractie deze methode onaanvaardbaar
  vindt.
  De heer Stoffelen:
  Zo is dat. Ik wist toen niet eens alles wat wij nu weten.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat je als parlementslid je controlerende functie
  voldoende uitoefent als je je beperkt tot het innemen van
  stellingen, maar niet aan de minister vraagt of de stelling ook
  juist is?
  De heer Stoffelen:
  Als u het zo formuleert, zijn beide antwoorden goed. Als u het
  mij toestaat, wil ik ze iets verscherpen. Als iemand constateert
  dat iets gebeurd is, dan vind ik het een zinloze gewoonte om de
  minister te vragen: is het waar dat…
  De heer Koekkoek:
  Is dat zo?
  De heer Stoffelen:
  Ja, ik vind dat. U kijkt er misschien anders tegenaan.
  De heer Koekkoek:
  Als u de wetenschap hebt en de minister is verantwoordelijk,
  wat ligt er dan meer op de weg van een kamerlid om te vragen:
  minister, is dit zo en wat doet u eraan?
  De heer Stoffelen:
  Zo zit ik dus niet in elkaar. Als ik iets waarneem, ga ik niet
  beleefd aan de minister vragen: heb ik gezien wat ik gezien heb?
  Daar is geen sprake van.
  De heer De Graaf:
  U hebt niets gezien. U hebt van mijnheer Van Riessen iets
  gehoord. U wist dat er een strijd was tussen de korpsen rond het
  IRT. Dat was vrij zichtbaar voor iedereen. U hebt niet even
  genformeerd of dat wel waar was? U hebt ook niet even genformeerd
  bij wat ik gemakshalve de andere kant noem? U hebt uiteindelijk ook
  niet aan de minister gevraagd of het wel waar was. Vindt u het niet
  wat riskant om op n verklaring af te gaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik vind van niet. Achteraf bleek dat zeer juist te zijn.
  De heer De Graaf:
  Ik wil nog even terugkomen op het element dat de organisatie er
  min of meer toe gebracht werd, cocane te bestellen. Dat zegt u niet
  in de Kamer. U zegt: “Tenslotte is duidelijk dat de
  infiltrant/informant werd ingezet in de criminele organisatie om
  daar te groeien en om te zijner tijd de organisatie in weedhandel
  te ontmantelen als deze in cocane zou gaan handelen.” Dat is wat
  anders dan de organisatie aanzetten tot de handel in cocane. Als
  mijnheer Van Riessen dat tegen u heeft gezegd, dan is dat toch wel
  heel fors. Het zou betekenen dat alle jurisprudentie met voeten is
  getreden.
  De heer Stoffelen:
  Ik heb dit wel degelijk gezegd. Ik heb de term uitlokking wel
  degelijk gebruikt.
  De heer De Graaf:
  Op het moment dat u de methode omschrijft, zegt u het niet.
  Misschien gebeurt dat later in het debat.
  De heer Rabbae:
  U had het over een indringend gesprek van een ambtenaar met u
  als kamerlid. U hebt dat zomaar laten passeren? Wat is daarmee
  gebeurd? Kan en mag een ambtenaar zich zo gedragen tegenover een
  kamerlid?
  De heer Stoffelen:
  Ik lig daar niet wakker van.
  De heer Rabbae:
  U begrijpt mijn vraag?
  De heer Stoffelen:
  Ja, maar ik heb daar geen probleem mee.
  De heer Rabbae:
  U hebt daar geen probleem mee?
  De heer Stoffelen:
  Nee, aangenomen dat een kamerlid zo flink is dat hij of zij
  doet wat hij of zij meent te moeten doen en zich niet laat
  afbrengen van handelen door mensen die indringend op hem inpraten,
  tenzij hij overtuigd wordt.
  De voorzitter:
  Ik wil hierover nog een vraag stellen. Daarna kunnen wij dit
  punt laten rusten. U zegt dat de heer Van Capelle toestemming heeft
  verleend. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Hij heeft het zelf
  alhier verklaard. Had het misschien op uw weg gelegen, te vragen of
  de minister van Justitie nog van plan was, iets met de heer Van
  Capelle te doen?
  De heer Stoffelen:
  Dat had voor de hand gelegen. In mijn vorm van een
  afscheidsrede tot de Kamer heb ik onder meer gezegd dat het mij bij
  de laatste debatten duidelijk was geworden dat het soms
  buitengewoon moeilijk is, de diversiteit aan opvattingen binnen n
  fractie zodanig te verwoorden dat ieder zich daarin kan vinden. Bij
  dit onderwerp gold dat zeer. Er waren dezulken die zeiden: geen
  enkele naam mag je noemen, helemaal niets. Anderen daarentegen
  wilden bovenal politiek bloed zien van deze of gene. Weer anderen
  zeiden dat toch… Kortom, er was een gevarieerd geheel.
  De voorzitter:
  Ik wil u nog een vraag stellen over de heer Wltgens als lid van
  de commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Had hij
  volgens u het geheime deel gelezen?
  De heer Stoffelen:
  Ik had daar twijfels over.
  De voorzitter:
  Heeft hij u enige informatie gegeven? Gaf u hem de
  informatie?
  De heer Stoffelen:
  Nee, niets.
  De voorzitter:
  Volgens u wist hij minder dan u?
  De heer Stoffelen:
  Die indruk had ik, al dan niet gerechtvaardigd.
  De heer De Graaf:
  Uw fractie drong aan op functioneringsgesprekken. Daar moest
  iets uitkomen. Dat kon niet helemaal vrijblijvend zijn. In het
  dagboek van de heer Van Thijn citeert hij op pagina 176 uit een
  telefoongesprek met u. Dat was twee dagen voor het debat van 7
  april. U zegt toen dat u meent dat het eeuwig zonde zou zijn, Eric
  Nordholt te slachtofferen. Had u zelf al een idee wie wel en wie
  niet moest worden geslachtofferd?
  De heer Stoffelen:
  Daarover had ik wel een idee. Zeker.
  De heer De Graaf:
  U hebt dat de minister alvast gezegd.
  De heer Stoffelen:
  Zeker. In interne gesprekken is dat verder doorgesproken.
  De heer De Graaf:
  Wie moest er worden geslachtofferd?
  De heer Stoffelen:
  Slachtofferen is een te gemakkelijke en daardoor onjuiste term.
  Het gaat over de vraag wat de consequenties moeten zijn van wat er
  overgebleven is van de verwijten van de commissie-Wierenga als je
  de verwijten over de werkmethode daarvan aftrekt. Dat moest. Daar
  verdienden zij een compliment voor. Als mensen iets constateren,
  bijvoorbeeld een methode en daarvan zeggen dat die echt niet kan,
  dan is het zeer prijzenswaardig als zij dat melden. Zij probeerden
  dat ook aan de minister te melden. Niettemin, heb ik binnen de
  lijnen enige opmerkingen gemaakt, bovenal over de
  procureur-generaal.
  De heer De Graaf:
  U meende dat vooral bij het OM personele maatregelen genomen
  moesten worden?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Niet bij de politie, in het bijzonder de heren Nordholt en Van
  Riessen?
  De heer Stoffelen:
  Niet primair en niet in die mate.
  De heer De Graaf:
  Kon u daar nog enigszins objectief naar kijken, gelet op het
  feit dat de heer Van Riessen u bijvoorbeeld allerlei informatie had
  gegeven?
  De heer Stoffelen:
  Dat zijn twee mensen die ik buitengewoon waardeer. Ik vind dat
  Nordholt en Van Riessen misschien niet de besten, maar dan toch wel
  uitzonderlijk goed zijn. Tegen beiden heb ik gezegd: ik vind dat
  jullie op onderdelen verkeerd hebben gehandeld. In feite zouden
  jullie daarvoor een berisping moeten krijgen, zodanig dat mensen
  dat ook weten. Dat maakte mij niet echt populair bij hen, maar
  desalniettemin heb ik dat gezegd.
  De heer De Graaf:
  En de procureur-generaal had naar uw mening weg moeten
  gaan?
  De heer Stoffelen:
  Ik heb daarover opmerkingen gemaakt.
  De heer De Graaf:
  Dus ja?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer Vos:
  Hadden de fouten die u bij Van Riessen en Nordholt aanwezig
  achtte, betrekking op de overdracht?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer Vos:
  U hebt gezegd: jullie hebben fouten gemaakt, jullie hebben een
  berisping nodig. Waarop doelde u?
  De heer Stoffelen:
  Ik doelde op de wijze waarop de overgang tot stand is gekomen
  en geregeld is, ondanks het feit dat kennelijk op grond van
  afspraken met de informanten/infiltranten gedeelten buiten de
  werkelijkheid gehouden zijn. Niettemin, ik vind dat de overdracht
  buitengewoon slordig gebeurd is en dat je dus moet zeggen dat het
  slordig gebeurd is.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Stoffelen, ik kan het niet rijmen dat u aan de ene
  kant zegt dat de methode onaanvaardbaar is, terwijl u ook zegt blij
  te zijn dat de minister van Justitie daarvoor niet verantwoordelijk
  is. Ik citeer u bijna letterlijk.
  De voorzitter:
  Zo staat het er niet letterlijk.
  De heer Stoffelen:
  Nee, die samenvatting is iets te kort.
  De heer Rabbae:
  U mag mij corrigeren.
  De heer De Graaf:
  Er staat: ik constateer met genoegen dat de minister van
  Justitie geen politieke verantwoordelijkheid voor deze methode wil
  dragen. Dat zijn letterlijk de woorden van de heer Stoffelen.
  De heer Stoffelen:
  Dat klopt.
  De heer Rabbae:
  Heeft u dat zo gezegd omdat er een compromis was tussen beide
  partijen om beide ministers te handhaven, te sparen? Als op een
  gegeven moment toch maatregelen genomen moesten worden, dan moest
  het op een lager niveau gebeuren?
  De heer Stoffelen:
  Nee, dat berust niet op afspraken tussen de regeringsfracties.
  Hoe veel er ook gesproken is, dit is niet afgesproken. Een van de
  hoofdvragen van het debat was of de minister wel of niet had kunnen
  dan wel moeten voorkomen dat dit zo gelopen is. Per saldo maakte de
  minister duidelijk dat de gezagsstructuur of de hirarchieke lijn
  tussen minister en het openbaar ministerie een heel aparte is en
  niet zodanig dat alles per se behoeft te vallen onder de
  verantwoordelijkheid van de minister.
  De heer Rabbae:
  Maar in dit geval ging het om de politieke
  verantwoordelijkheid. Een minister moet daarvoor toch de
  verantwoordelijkheid dragen? Is dat niet zo?
  De heer Stoffelen:
  Ik denk dat u de term “geen politieke verantwoordelijkheid wil
  dragen” verkeerd opvat.
  De heer Rabbae:
  Nee, niet dragen, maar toedelen. Die wilde u niet
  toedelen.
  De heer Stoffelen:
  De minister hield een lang, ingewikkeld verhaal dat terugsloeg
  op een discussie in de Kamer over de positie van het openbaar
  ministerie en de relatie van de minister tot het openbaar
  ministerie.
  De heer Rabbae:
  Dat was voor u overtuigend?
  De heer Stoffelen:
  Het kon slechter.
  De voorzitter:
  Mijnheer Stoffelen, hadden beide regeringspartijen, CDA en
  PvdA, die daartoe de macht hadden, niet gewoon aan de regering
  moeten vragen: wij moeten meer weten over die methode en wij moeten
  meer weten van dat geheime deel, want wij gaan nu het bos in zonder
  dat wij hebben kunnen vaststellen wat er precies gebeurd is. Dat
  heeft misschien later her en der veel ongewenste gevolgen
  gehad.
  De heer Stoffelen:
  In de voorgesprekken heb ik voor zover ik al iets te eisen heb,
  geist, althans nadrukkelijk te kennen gegeven dat op de een of
  andere manier dat geheime deel naar de Kamer zou moeten. Het is van
  tween een: of het is relevant of het is niet relevant. Als het
  geheime deel relevant is, dan moet de Kamer beschikken over
  relevante informatie om tot een oordeel te kunnen komen. Dat is
  tijdens het voorgesprek zeer nadrukkelijk gezegd. Tijdens het debat
  zelf waren er velen die zeiden: er komt een parlementaire enqute,
  althans een parlementair onderzoek naar de gevolgde methode. U bent
  daarmee volop bezig. U bent dat onderzoek al bijna aan het
  afronden. Dat was een element van betekenis in het geheel. Wij
  hebben gezegd, dat de methode inderdaad onderzocht moest worden. Je
  kunt dan nauwkeuriger bekijken wat er precies gebeurd is.
  De heer Koekkoek:
  Maar mijnheer Stoffelen, die informatie is toch geparkeerd bij
  de commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten?
  De heer Stoffelen:
  Ja, ook hiervoor geldt dat ieder parlement zo machtig is als
  het zelf wil. Mag ik dat als niet-parlementarir tot parlementarirs
  zeggen?
  De voorzitter:
  Mijnheer Stoffelen, dank u wel. Sluiting 17.20 uur


  Inhoudsopgave en zoeken