• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. R.A.F. Gerding

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 11

  11 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  maandag 11 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. R.A.F. Gerding
  Aanvang 14.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van mr. R.A.F.
  Gerding, geboren op 20 december 1948 te Arnhem. Mijnheer Gerding,
  ik verzoek u op te staan voor het afleggen van de belofte. De door
  u af te leggen belofte luidt: Ik beloof de gehele waarheid en niets
  dan de waarheid te zeggen.
  De heer Gerding:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gerding, u bent plaatsvervangend hoofdofficier van
  justitie in Rotterdam. Wij willen graag met u spreken over de aard
  en de inhoud van het pro-actieve onderzoek. Wij willen ook graag
  met u spreken over uw opvattingen over de toekomst van de
  opsporing, het gebruik van opsporingsmethoden en ook over twee
  zaken die in Rotterdam aanhangig zijn geweest. Ik denk aan de
  Ramola-zaak en aan wat bekend geworden is als de Bever-zaak. Hoe
  lang bent u al plaatsvervangend hoofdofficier van justitie?
  De heer Gerding:
  Sinds 1 juli 1994. Daarvoor was ik waarnemend hoofdofficier en
  dat was ik vanaf 1991.
  De voorzitter:
  U heeft het grootste gedeelte van uw loopbaan in Rotterdam
  afgelegd?
  De heer Gerding:
  Ja.
  De voorzitter:
  U bent naast het andere secretaris geweest van de
  commissie-Wierenga.
  De heer Gerding:
  Ja, dat ben ik geweest in het voorjaar van 1994.
  De voorzitter:
  Allereerst zal nu de heer Vos ingaan op de pro-actieve fase en
  op de andere onderwerpen die ik zojuist noemde.
  De heer Vos:
  Mijnheer Gerding, u bent de eerste officier van justitie die
  tijdens de openbare verhoren aan bod komt en u zit daarmee in de
  uitdagende positie om voor de andere officieren het spoor te
  trekken. Of dat een snel of een langzaam spoor wordt en of de
  machinist wel op de bok zit, mag de commissie later gaan
  beoordelen. Ik wil met u een aantal paragrafen aan de orde stellen.
  In eerste instantie wil ik spreken over de taak van het OM en de
  officier in algemene zin. Vervolgens wil ik het hebben over de
  opsporing en de pro-actieve fase. Ik wil met u praten over uw
  werkplek in het Rotterdamse en twee zaken aanstippen waarbij n zaak
  door mijnheer Van Traa zal worden behandeld. Ook wil ik met u het
  vertrouwensbeginsel aan de orde stellen. Eerst: wat is de
  belangrijkste taak van de officier van justitie in het
  strafprocesrecht?
  De heer Gerding:
  De algemene term die daarvoor geldt is: de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde. Dat wil zeggen: de officier van
  justitie moet de strafrechtelijke normen tot leven brengen. Zijn
  voornaamste activiteit is de behandeling en het voorbrengen van
  zaken ter terechtzitting. Zijn overige handelen behoort hij in het
  teken van die hoofdtaak te stellen.
  De heer Vos:
  Dus de officier brengt zaken ter zitting, maar wat is zijn taak
  ten opzichte van de verdachte? Heeft hij ook uit het oogpunt van
  rechtsbescherming een taak?
  De heer Gerding:
  De officier van justitie heeft een algemene rechtshandhavende
  taak. Dat wil volgens mij zeggen, dat hij er niet voor is om d
  criminaliteit te bestrijden, wat dat verder ook mag betekenen, maar
  dat hij ervoor moet zorgen, dat er een behoorlijke rechtspleging
  kan plaatsvinden. Daaronder versta ik mede het oog houden op de
  positie van de verdachte.
  De heer Vos:
  En hoe spelen die beide aspecten, de rechtshandhaving en het
  oog houden op de belangen van de verdachte, een rol in relatie tot
  de politie?
  De heer Gerding:
  Heel direct; daar waar het gaat om het toetsen van de
  toepassing van dwangmiddelen. Steeds zal de officier van justitie
  moeten afwegen of niet alleen aan de strafvorderlijke voorwaarden
  is voldaan, maar ook of het voorgenomen optreden onder de gegeven
  omstandigheden behoorlijk en passend is.
  De heer Vos:
  U bedoelt: de rechtmatigheid van het politieoptreden?
  De heer Gerding:
  Niet alleen de rechtmatigheid, maar ook de juistheid. Ik kan u
  een voorbeeld geven.
  De heer Vos:
  Gaat u gang.
  De heer Gerding:
  Als er tegen iemand aangifte wordt gedaan ter zake van
  winkeldiefstal, dan is dat op zichzelf een strafbaar feit waarvoor
  men buiten heterdaad mag worden aangehouden. Het zou dus volgens de
  wet toelaatbaar zijn dat een dergelijk persoon bij wijze van
  spreken bij nacht en ontij van zijn of haar bed wordt gelicht. Op
  zichzelf staat de wet dat toe. Welnu, ik vind dat een voorbeeld van
  een situatie waarin de officier van justitie de afweging behoort te
  maken in hoeverre een dergelijk optreden onder die omstandigheden
  juist is.
  De heer Vos:
  Heeft de officier ook een taak bij het stellen van prioriteiten
  bij de opsporing of is dat aan de politie overgelaten?
  De heer Gerding:
  De officier heeft daarbij zeker een taak. Eigenlijk zou je
  onderscheid moeten maken bij het stellen van prioriteiten. Ik denk
  eerst aan de lopende onderzoeken. Wat wordt er wel onderzocht en
  wat niet? Welke zijtakken worden afgekapt en welke zijpaden worden
  ingeslagen? Je zou kunnen zeggen dat die afweging direct
  gerelateerd is aan het geven van leiding aan het
  opsporingsonderzoek. Een andere vorm van het stellen van
  prioriteiten is het maken van de keus welke onderzoeken worden
  aangepakt. Ik wil hierbij direct opmerken, dat in de praktijk die
  keus niet altijd op de voorgrond staat, omdat het merendeel van de
  zaken waarmee de politie en dus ook de officier van justitie wordt
  geconfronteerd, zaken zijn die bij de politie gemeld worden of
  waarvan de politie anderszins kennis krijgt.
  De heer Vos:
  Ik begrijp dat u daarbij het mooie onderscheid maakt tussen
  brengzaken en haalzaken.
  De heer Gerding:
  Zeker, waarbij de haalzaken die zaken zijn die het directe
  gevolg zijn van de eigen opsporingsactiviteiten van de politie,
  zoals verdovende-middelenzaken.
  De heer Vos:
  En voor die haalzaken bepaalt de officier de prioriteiten?
  De heer Gerding:
  Voor de haalzaken bepaalt de officier de prioriteiten, zij het
  dat ook hierbij de omvang in de praktijk beperkt is, omdat
  natuurlijk alleen die zaken worden onderzocht die aanknopingspunten
  bieden.
  De heer Vos:
  Hoe bepaalt men de prioriteiten op uw werkplek, in het
  Rotterdamse? Is daar een speciale methode om prioriteiten te
  bepalen?
  De heer Gerding:
  Ik vind dat u een onderscheid moet maken tussen datgene wat
  zich in de normale, dagelijkse gang van zaken voordoet: de veel
  voorkomende criminaliteit, en wat dan met een wat ingewikkelder
  term heet de lokaal ernstige criminaliteit: overvallen,
  levensdelicten en wat dies meer zij, en de zaken die door kernteams
  worden gedaan. Wat dat laatste betreft, heb ik niet een compleet
  beeld van de wijze van het stellen van de prioriteiten. Ik kan u
  daarover dus niet inlichten.
  De heer Vos:
  Met de opmerking over de kernteams stappen wij over op de zwaar
  georganiseerde criminaliteit, want kernteams doen vaak zware zaken.
  Wat is volgens u specifiek de taak van de officier van justitie bij
  die zware zaken?
  De heer Gerding:
  Die valt in een paar onderdelen uiteen. De allereerste taak van
  de officier van justitie is ervoor zorgen dat de informatiepositie
  van een dergelijk team op peil is.
  De heer Vos:
  Wat is dat, de informatiepositie?
  De heer Gerding:
  De criminele informatie waarover een team beschikt behoort van
  een zodanige kwaliteit te zijn, dat verantwoord keuzen kunnen
  worden gemaakt. Met andere woorden, er moet iets van een palet zijn
  waaruit gekozen kan worden en op grond waarvan prioriteiten kunnen
  worden gesteld. Daarbij is het de taak van de officier ook te
  kijken naar de maatschappelijke relevantie van onderzoeken die
  zouden kunnen worden aangepakt.
  De heer Vos:
  Dat palet wordt niet door een schilder bepaald, maar
  waarschijnlijk door een bepaalde politiedienst.
  De heer Gerding:
  De Criminele inlichtingendienst is daarbij natuurlijk een zeer
  belangrijke factor, niet alleen voor het eigen politiekorps, maar
  bijvoorbeeld ook voor de Centrale recherche-informatiedienst. Zij
  kan voor aanvulling van de informatie zorgen. Het is ook mogelijk
  dat gegevens van elders komen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Het
  gaat erom, dat de officier erop toeziet dat er een redelijk
  compleet beeld is van de onderzoeken die zouden kunnen worden
  gestart en dat op basis daarvan, mede in samenhang met de
  activiteiten van andere kernteams, een keus kan worden
  gemaakt.
  De heer Vos:
  Is het juist als ik stel, dat bij met name bij de zware zaken,
  de georganiseerde-criminaliteitszaken, de nadruk door het OM wordt
  gelegd op de pro-actieve fase, de pro-actieve opsporing?
  De heer Gerding:
  Dat is eigenlijk een fase verder. Dat is de fase waarin de keus
  voor het doen van een bepaald onderzoek naar een bepaalde vorm van
  criminaliteit is gemaakt. Volgens het jargon gaat dan het
  inlichtingenwerk, maar in mijn opvatting de opsporing, eigenlijk
  van start. Het begrip “pro-actieve fase” wordt naar mijn opvatting
  niet anders gebruikt dan om aan te geven dat het een bepaalde fase
  in de opsporing is.
  De heer Vos:
  Ik kom nog met u te spreken over de fase als zodanig. Ik wil
  het nog even hebben over de positionering van de officier. Ik heb
  gelezen, dat sommige officieren spreken over het onderscheid tussen
  de papieren werkelijkheid van het Wetboek van Strafvordering en de
  beleidsplannen van het OM en Justitie en de werkelijke
  werkelijkheid.
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Is dit onderscheid voor u herkenbaar? Wat betekent het voor
  u?
  De heer Gerding:
  Dit is voor mij zeker herkenbaar. In de loop der jaren – uw
  commissie zal daarover wel het een en ander hebben vernomen en nog
  meer vernemen – is een kloof ontstaan tussen datgene wat er in het
  Wetboek van Strafvordering en beleidsstukken staat en datgene wat
  zich in de werkelijkheid van alle dag en in de harde
  opsporingswerkelijkheid in het bijzonder afspeelt.
  De heer Vos:
  En in die kloof hangt de officier, begrijp ik.
  De heer Gerding:
  Ik denk dat u het zo kunt zeggen.
  De heer Vos:
  Maar wat zijn de knelpunten? Beschrijft u eens waar het fout
  gaat, waar het spannend wordt.
  De heer Gerding:
  Het wordt met name spannend op het moment waarop de officier
  van justitie zich voor de taak of de vraag geplaatst ziet: gaan we
  door met dit onderzoek, met een bepaalde methode, of niet? De
  belangen zijn vaak enorm, omdat, zoals ook door professor Fijnaut
  is geschilderd, de georganiseerde misdaad vaak hand in hand gaat
  met geweldstoepassing. Dus: er liggen stoffelijke overschotten, er
  heeft een afrekening plaatsgevonden en er is een mogelijkheid om in
  de richting van de verantwoordelijke daders te gaan. Dan ziet de
  officier van justitie zich geconfronteerd worden met een enorm
  zware belangenafweging, met name ook omdat natuurlijk vanuit het
  opsporingsteam grote druk op hem wordt uitgeoefend om door te gaan
  op de door hen voorgestelde weg.
  De heer Vos:
  U zegt dus dat de officier in een dwangpositie verkeert en dat
  die met name veroorzaakt wordt door de druk om te scoren? Of zijn
  er ook andere factoren welke die dwangpositie bepalen, de werkwijze
  van de politie bijvoorbeeld?
  De heer Gerding:
  Zeker. Ik zit daarbij aan het volgende te denken en dat betreft
  iets dat blijkt uit de stukken. Uit publikaties is naar voren
  gekomen dat in een bepaald onderzoek de politie aan forum-shopping
  deed.
  De heer Vos:
  Wat is forum-shopping?
  De heer Gerding:
  De ene officier zei: neen, ik vind dit niet toelaatbaar.
  Vervolgens ging het opsporingsteam naar een officier van justitie
  die het wel toelaatbaar vond.
  De voorzitter:
  Heeft u daarover eigen wetenschap?
  De heer Gerding:
  Daarover heb ik geen eigen wetenschap. Ik heb dit alleen maar
  in de krant gelezen.
  De heer Vos:
  Heeft u dit ooit op uw parket ervaren?
  De heer Gerding:
  Ik heb dit op mijn parket niet ervaren.
  De heer Vos:
  Dus daar heeft u er wel grip op?
  De heer Gerding:
  Die vraag wil ik straks nog beantwoorden. Ik probeer nu uit te
  leggen, dat de officier van justitie de zware taak heeft om zijn
  gezag over het team inhoud te geven. Daarvan kun je in ieder geval
  zeggen, dat het voor een officier van justitie veel moeilijker is
  om “neen” dan om “ja” tegen een team te zeggen.
  De voorzitter:
  U bedoelt: tegen een team van de politie?
  De heer Gerding:
  Ja. Het is voor een officier vaak veel lastiger om “neen” te
  zeggen tegen een methode. Dat kun je pas doen als je een zeker
  gezag hebt opgebouwd. Het hangt mede sterk af van je persoonlijke
  wijze van optreden. Dus de officier van justitie staat ook onder
  die druk.
  De heer Vos:
  U moet dat eens wat nader uitleggen. De positie van de officier
  van justitie in het Wetboek van Strafvordering is ijzersterk.
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Hij mag bepalen of een zaak doorgaat. U zegt: de politie wil
  scoren. De officier is daarvoor belangrijk, want hij moet de zaak
  doorsturen. Toch zegt u dat het afhangt van de persoonlijke
  kwaliteiten van de officier of hij al dan niet grip op de politie
  kan krijgen?
  De heer Gerding:
  Dat is weer zo’n voorbeeld van de kloof tussen de papieren
  werkelijkheid van het Wetboek van Strafvordering en de echte
  werkelijkheid. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de officier
  van justitie zou mogen weglopen voor de verantwoordelijkheid die
  het Wetboek van Strafvordering hem toekent. Ik probeer aan te geven
  dat dit in de praktijk het nodige vraagt van de officier. Ik wil
  daar niet zielig over doen, want officieren van justitie zijn niet
  voor niets magistraten, goed opgeleid, goed geselecteerd en wat
  dies meer zij. Het is wel een heel bijzonder aspect van de eisen
  die aan het ambt worden gesteld.
  De heer Vos:
  U zegt: officieren van justitie zijn goed opgeleid. Hebben zij
  toereikende cursussen om zich te bekwamen in vaardigheden? Is dat
  correct?
  De heer Gerding:
  Dat vind ik wel. De wijze waarop zij de gelegenheid krijgen om
  zich in de praktijk te bekwamen, gevoegd bij de strenge
  selectiecriteria die worden gehanteerd, bieden voldoende waarborgen
  dat zij kunnen uitgroeien tot bekwame magistraten.
  De heer Vos:
  Geldt dat ook voor de politieagenten en de rechercheurs waarmee
  u te maken heeft? Worden zij ook adequaat opgeleid?
  De heer Gerding:
  Ik sta te ver af van de dagelijkse opsporingspraktijk om daar
  een afgewogen oordeel over te geven. U weet dat ik geen zware
  strafzaken doe. Ik wil hierbij nog wel iets opmerken. Ik heb kunnen
  waarnemen dat door de reorganisatie van de politie veel mensen op
  nieuwe plekken zijn gekomen. Daarmee is veel ervaringskennis
  weggegaan. Tegelijkertijd hebben wij kunnen waarnemen dat er bij de
  politie een andere vorm van reorganisatie heeft plaatsgehad,
  waarbij de gespecialiseerde recherche-eenheden veelal niet langer
  als zodanig bestaan. Dat betekent dat het de nodige tijd zal vergen
  om weer op een enigszins behoorlijk niveau van kennis en
  bekwaamheden te komen in de sfeer van de opsporingsinstanties.
  De heer Vos:
  Hoe draagt u daaraan bij in uw rol van substituut-hoofdofficier
  van justitie?
  De heer Gerding:
  Langs twee wegen. De eerste is de formele rol die de wet, met
  name de Politiewet, ons toekent. Artikel 37 zegt dat de officier
  moet instemmen met de benoeming van leidinggevenden in
  recherchefuncties. Dat is de formele kant. Er is ook een andere,
  tweede kant. Dat is de opleiding. Met name het Rotterdamse parket
  investeert daar het nodige in. Wij hebben een intensief programma
  waarbij hulpofficieren van justitie, al dan niet in spe, worden
  uitgenodigd op het parket. Zij krijgen daar de gelegenheid om een
  zekere stage te ondergaan. Daarbij wordt met name gelet op het
  beoordelen van processen-verbaal. Ook anderszins koppelen wij onze
  ervaringen met strafzaken direct terug naar de politie. Dat is op
  termijn zeker de betere weg.
  De voorzitter:
  Voordat wij overgaan naar de pro-actieve fase: u sprak over de
  kloof tussen de werkelijkheid en het wetboek. Waaruit bestaat die
  kloof? Hoe vat u deze samen?
  De heer Gerding:
  Ik zal proberen dat zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Je
  zou kunnen zeggen dat het vak van een jurist bestaat uit het
  toepassen van de wet in concrete situaties. Hij dient daarbij zo
  dicht mogelijk te blijven bij de bedoelingen en de tekst van de
  wet. Wat je in de praktijk ziet, is dat er een zekere wijze van
  handelen en een zekere wijze van opereren gangbaar wordt, waardoor
  almaar verder van de wet wordt afgeweken. Dat gebeurt niet met
  kwade bedoelingen. Zo gaat het nu eenmaal. Als men in een bepaalde
  situatie of in een bepaald patroon terecht komt of als men zich
  daarin gaat voegen, dan is het heel moeilijk om als individu ineens
  te zeggen: dit moet heel anders.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u nu precies? Geeft u eens een paar voorbeelden
  daarvan.
  De heer Gerding:
  Het voorbeeld dat ik de heer Vos gaf, is een van de beste
  voorbeelden op dat punt. In de wet staat dat de officier van
  justitie het gezag heeft over de politie, maar als een
  onafhankelijke onderzoeker eens zou gaan kijken hoe de officier van
  justitie in de praktijk omgaat met de politie, dan zal hij
  waarschijnlijk constateren dat hetgeen er geschreven staat, in de
  praktijk niet zo of in ieder geval niet in die mate wordt
  ingevuld.
  De voorzitter:
  U vindt eigenlijk dat u niet meer zelf het gezag over de
  politie kunt uitoefenen?
  De heer Gerding:
  Zover wil ik niet gaan. Ik wil wel zeggen dat wat formeel
  geschreven staat, in de praktijk waargemaakt moet worden. Je zou de
  tekst lezend, misschien verwachten dat de politie al saluerend de
  orders van de officier van justitie opvolgt, maar in de praktijk
  zie je dat dit veel meer en veel vaker een kwestie is van spreken
  en onderhandelen. Dat betekent dat er twee beelden zijn, waarbij
  het ene niet automatisch op het andere valt.
  De voorzitter:
  U noemde als voorbeeld ook nog forum-shopping, dat wil zeggen
  dat de politie een bepaalde officier van justitie uitzoekt van wie
  de politie denkt dat het bij hem eerder mogelijk is, een bepaald
  onderzoek te starten. Hoe bent u daar zo zeker van?
  De heer Gerding:
  Niet anders dan, zoals ik zojuist aangaf, door de krant gelezen
  te hebben. Ik weet wel, maar dat is uit een veel verder verleden,
  dat ook de politie nog weleens wachtte totdat een bepaalde officier
  van justitie de dienst had, als men ofwel een grote zaak wilde
  starten ofwel een telefoontap wilde krijgen.
  De voorzitter:
  Bent u weleens overgeslagen?
  De heer Gerding:
  Dat is een gewetensvraag. Ik weet het in ieder geval niet.
  De voorzitter:
  U had dat idee?
  De heer Gerding:
  Neen, zeker niet.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer De Graaf:
  Ik wilde nog een vraag stellen. U had het over de toets van de
  maatschappelijke relevantie, die ook een verantwoordelijkheid is
  van de officier van justitie. Heeft u het weleens meegemaakt dat
  een officier van justitie dan wel u in de Rotterdamse situatie zei:
  met door de politie aangebrachte zaken beginnen wij niet, want zij
  zijn maatschappelijk niet relevant?
  De heer Gerding:
  Ik weet dat uit de fraudesector waarbij ik veel nadrukkelijker
  betrokken ben geweest. Er was toen een overleg tussen alle
  betrokken opsporingsinstanties, met name de bijzondere
  opsporingsdiensten. Er moest een keuze worden gemaakt tussen de
  aanpak van verschillende soorten fraude. Ik herinner mij een geval
  waarbij men wilde starten met de volgende koppelbazenfraude. Wij
  hadden er al een paar afgewikkeld. Wij hebben toen gezegd dat het
  tijd werd, eens een andere branche te pakken. In ons optreden moet
  ook een zekere mate van onvoorspelbaarheid zitten. Toen is gekozen
  voor een aanpak van de schildersbranche. Dat bedoel ik nou met
  maatschappelijke relevantie.
  De heer De Graaf:
  Bent u altijd in de gelegenheid, een dergelijke keuze te maken?
  U bent toch volstrekt afhankelijk van de informatie die de politie
  aanlevert waaruit u vervolgens een keuze moet maken?
  De heer Gerding:
  Vandaar dat ik in het begin van mijn beantwoording zo de nadruk
  heb gelegd op het zo compleet mogelijk maken van het palet.
  De heer De Graaf:
  Ook dat is, als ik het goed begrijp, afhankelijk van hetgeen de
  politie aanlevert.
  De heer Gerding:
  Vandaar dat ik al eerder heb gezegd dat men zich niet al te
  grote voorstellingen moet maken van het stellen van prioriteiten
  aan de voorkant. Je bent altijd afhankelijk van datgene wat
  beschikbaar is aan informatie.
  De voorzitter:
  Misschien is het nu een goed moment om over te gaan tot de
  pro-actieve fase.
  De heer Vos:
  Graag, voorzitter! Wat zijn volgens u, mijnheer Gerding, de
  kenmerken van de pro-actieve fase?
  De heer Gerding:
  Er zijn twee kenmerken. Het ene is het opsporen zonder dat er
  nog sprake is van een concrete verdachte en een concreet strafbaar
  feit. Het tweede kenmerk is dat het de bedoeling is dat hetgeen in
  de pro-actieve fase wordt ontdekt, niet op de zitting aan de orde
  komt.
  De heer Vos:
  Het eerste punt is wat onduidelijk. U zegt dat er wordt
  opgespoord, zonder dat er een verdachte is. Wordt er ins Blaue
  hinein gewerkt door de politie? Moet ik uw opmerking zo
  uitleggen?
  De heer Gerding:
  U vraagt mij naar de definitie van pro-actieve opsporing en ik
  heb mijn opvatting daarover gegeven. Zover als ik er in de praktijk
  kennis van heb kunnen nemen, valt dat opsporen zonder verdachte wel
  mee. Dat heeft met name te maken met de nogal ruime strafbepalingen
  die ons Wetboek van Strafrecht kent. Ik denk bijvoorbeeld aan het
  deelnemen aan een criminele organisatie. Dat is iets al snel. Een
  organisatie is elk samenwerkingsverband. Ik denk ook aan de
  strafbare voorbereidingshandelingen, die aan het eigenlijke plegen
  van feiten vooraf gaan. De Opiumwet kent deze begrippen, maar het
  Wetboek van Strafrecht kent die ook. Van het opsporen zonder
  verdachte zal niet snel sprake zijn.
  De heer Vos:
  Vat ik het juist samen als ik zeg dat het opsporen op de daad
  gericht is, namelijk op deelname aan een criminele organisatie en
  niet zozeer op de dader zelve die aan die organisatie
  deelneemt?
  De heer Gerding:
  Ja, klassiek is natuurlijk dat het opsporingsonderzoek zich op
  de daad richt. Er is een daad, een strafbaar feit gepleegd en wij
  zoeken de dader erbij. Kenmerk van de opsporing van de laatste
  jaren is: wij hebben een “dader” en wij zoeken daar het strafbare
  feit bij.
  De heer Vos:
  In plaats van dader wordt weleens het begrip CID-subject
  genoemd. Kunt u dat onderscheiden van een verdachte?
  De heer Gerding:
  Ik vind het onderscheid flinterdun.
  De voorzitter:
  Hebben wij naar uw mening geen pro-actieve fase nodig, althans
  wat de zware criminaliteit betreft? Wij hebben met verdachten te
  maken. Als wij met een verdachte te maken hebben, geldt het Wetboek
  van Strafvordering en dus kunnen wij bekijken welke bevoegdheden
  wij nog in het huidige wetboek kunnen regelen. Is dat uw
  gedachte?
  De heer Gerding:
  Wat ik met het noemen van de artikelen 140 en 46 heb willen
  aanduiden, is dat het begrip verdachte zoals dat klassiek in
  artikel 27 Wetboek van Strafvordering staat, door dit soort
  strafbepalingen wel erg is uitgehold. Uit een oogpunt van
  rechtszekerheid zou ik mij heel goed kunnen voorstellen dat je toch
  het onderzoekssubject van de pro-actieve fase – laat ik het zo maar
  even uitdrukken – op een zodanige manier definieert dat ook
  achteraf toetsbaar is of een pro-actief onderzoek terecht tegen een
  bepaalde persoon is aangevangen.
  De heer Vos:
  Zo’n onderzoekssubject is in de CID-fase dus soms een verdachte
  en soms niet? Begrijp ik dat goed?
  De heer Gerding:
  Het hangt er maar net vanaf bij welk wetsartikel hij wordt
  gebracht.
  De heer Vos:
  Hoe zinvol acht u eigenlijk het onderscheid tussen de
  pro-actieve fase en de andere fase?
  De heer Gerding:
  Dat onderscheid acht ik niet zeer zinvol.
  De heer Vos:
  Waarom niet?
  De heer Gerding:
  Ik ken in mijn opvatting eigenlijk alleen maar opsporing: het
  kijken of een bepaalde natuurlijke persoon of een rechtspersoon bij
  een strafbaar feit betrokken is. Het hele begrip is naar mijn
  gevoel niet zozeer gekoppeld aan de vraag of wij al dan niet te
  maken hebben met een verdachte, maar veel meer met de vraag: wat
  van de opsporingsactiviteiten houden wij buiten het proces-verbaal
  of, anders gezegd, laten wij niet op de zitting aan de orde
  komen.
  De heer Vos:
  Betekent dit ook dat beide stadia door elkaar heen kunnen
  lopen? Kan tijdens een strafrechtelijk opsporingsonderzoek ook nog
  een CID-traject lopen?
  De heer Gerding:
  Ja. Dat is zeker denkbaar.
  De heer Vos:
  De verklaring ligt dan in het feit dat een gedeelte gesloten
  blijft en niet op de zitting naar voren wordt gebracht en dat een
  gedeelte open blijft?
  De heer Gerding:
  Zeker. Dat is een belangrijke overweging geweest, zoals ik dat
  ook bij het IRT-onderzoek heb kunnen vaststellen. Je houdt gewoon
  een stuk buiten de zitting.
  De heer Vos:
  Vindt u dat wenselijk?
  De heer Gerding:
  Ik vind dat niet wenselijk. Niet omdat ik zou willen dat alles
  wat zich in het gesloten CID-traject afspeelt op de zitting aan de
  orde moet komen. Ik vind dat niet primair van belang, maar ik vind
  het wel erg van belang, dat datgene wat daar gebeurt aan een
  rechterlijke toetsing wordt onderworpen. Dat hoeft wat mij betreft
  niet op de zitting te gebeuren. Dit zou ook elders, bijvoorbeeld in
  een raadkamerprocedure kunnen worden geregeld, maar ik vind het van
  wezenlijk belang dat zoiets ter toetsing wordt voorgelegd en wel in
  twee fasen. De eerste fase zou zich voordoen bij de aanvang van de
  te ondernemen activiteiten. Ik vind dat dan een behoorlijke
  toetsing moet plaatsvinden. Als de activiteiten tot een zeker
  resultaat hebben geleid en als zij moeten bijdragen aan de
  bewijslevering ter zitting, vind ik dat opnieuw een toetsing moet
  worden uitgevoerd. Dat is de tweede fase.
  De heer Vos:
  Aan de hand waarvan dient die toets volgens u door de rechter
  verricht worden?
  De heer Gerding:
  Hierbij zijn twee aspecten van belang. Ten eerste vind ik dat
  de dwangmiddelen die in een dergelijke fase worden gehanteerd, een
  wettelijke basis moeten hebben. Daarbij vat ik het woord
  “dwangmiddel” in de ruime betekenis van het woord op en wel zoals
  professor Corstens dat vorige week tegenover uw commissie heeft
  gebruikt. Daaronder valt dus ook het stelselmatig observeren
  enzovoorts.
  De voorzitter:
  Welke “dwangmiddelen” in ruime zin moeten naar uw mening een
  plaats in de wet krijgen?
  De heer Gerding:
  Ik vind dat de observatie een plaats in de wet moet krijgen. Ik
  vind dat de diverse vormen van afluisteren een plaats in de wet
  moeten krijgen. Ik vind dat het gebruik van technische
  hulpmiddelen, de reeds bestaande of nog te ontwikkelen, hierin een
  plaats moeten krijgen en ik vind dat het omgaan met informanten een
  wettelijke basis moet krijgen.
  De voorzitter:
  Maar u wilt geen van deze methoden uitsluiten?
  De heer Gerding:
  Nee, dat wil ik niet. Ik vind namelijk dat, of wij dat nu leuk
  vinden of niet, de praktijk inmiddels zijn weg gevonden heeft. Je
  zou kunnen zeggen, dat wij op dit moment voor een vork in de weg
  staan. Je kunt nu ofte wel zeggen: wij brengen de praktijk weer in
  overeenstemming met het Wetboek van Strafvordering, ofte wel: wij
  brengen de wet in overeenstemming met de praktijk. Daarbij zou
  overigens naar mijn oordeel het signaal moeten worden gegeven, dat
  het buitenwettelijk toepassen van dwangmiddelen voor eens en altijd
  afgelopen moet zijn. Er mag geen premie staan op het
  buitenwettelijk handelen. Een dergelijke regeling mag al helemaal
  niet een basis vormen om op grond daarvan weer verder te gaan en
  opnieuw grensverkennend bezig te zijn.
  De voorzitter:
  Dat zou betekenen: er is een wettelijke basis en vervolgens
  geldt dat het voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met wat
  buiten dat kader valt.
  De heer Gerding:
  Zeker, afgelopen uit.
  De voorzitter:
  Met welke consequentie?
  De heer Gerding:
  Met welke consequentie? Wat mij betreft is die tweerlei. De
  belangrijkste is natuurlijk, dat wordt uitgesloten dat het bewijs
  dat op een dergelijke wijze wordt vergaard, wordt gebruikt. Dat mag
  dan niet gehanteerd worden. Er is zeker nog een evenzo belangrijke
  en misschien wel belangrijkere consequentie.
  De heer Vos:
  U zegt dus dat wat in de CID-fase wordt verricht, niet als
  bewijs gebruikt kan worden. Een mens kan dus nooit veroordeeld
  worden op hetgeen in de CID-fase gebeurt?
  De heer Gerding:
  Ik heb geprobeerd dit anders te formuleren. De voorzitter
  vroeg: als er nu dwangmiddelen zijn waarover niets in de wet staat,
  hoe moet daarmee dan worden omgegaan? Die vraag probeer ik te
  beantwoorden. De ene consequentie is de bewijsuitsluiting en de
  andere is wat mij betreft ook disciplinair optreden. Ik vind het
  van het grootste belang, dat tot in de vezels van de organisatie,
  zowel die van het openbaar ministerie als die van de politie,
  behoort te zijn doorgedrongen, dat men zich aan de wet heeft te
  houden, dat men moet opereren met inachtneming van de kaders van de
  wet. Men moet dus niet werken in de sfeer van: die wet is er ook
  nog en wij moeten er alleen voor zorgen dat we het niet te gek
  maken. Nee, men moet als het ware de verinnerlijkte wens hebben om
  binnen de kaders die de rechtsstaat biedt, te blijven. Met andere
  woorden, hoe groot de verleidingen ook zijn om buiten die kaders te
  treden en om nog even langs de rand van de afgrond te gaan om te
  kijken waar de mooiste bloemen bloeien, dit moet wat mij betreft
  toch voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Ik vind namelijk dat
  anders op termijn – eigenlijk is van die situatie op dit moment al
  sprake – het vertrouwen in de politie en het OM in hoge mate
  ondermijnd wordt. Op termijn vindt er dan een terugslag plaats op
  het gehele apparaat. Als namelijk een informant met een
  politieagent gaat praten, zal hij willen weten hoe betrouwbaar die
  agent eigenlijk is. Als er niet langer een behoorlijk vertrouwen in
  het opsporings- en justitieapparaat is, zullen wij per saldo nog
  veel verder van huis zijn.
  De heer Vos:
  Ik wil graag het punt van het vertrouwen in de officier en de
  politie later behandelen, namelijk bij de bespreking van een
  concrete zaak die op uw parket heeft gespeeld. Ik wil u eerst nog
  vragen of volgens u het risico bestaat, dat mensen tijdens de
  pro-actieve fase te snel als subject aangemerkt worden. Gebeurt dat
  voldoende zorgvuldig?
  De heer Gerding:
  Ik heb daar geen zicht op, dus ik kan daarover niet op grond
  van eigen wetenschap een verklaring afleggen.
  De heer Rouvoet:
  U zei dat er een flink onderscheid is tussen CID-subject en
  verdachte. Bij een verdachte spreken wij over een redelijk
  vermoeden van schuld…
  De heer Gerding:
  …aan een gepleegd strafbaar feit, zeker.
  De heer Rouvoet:
  Wanneer mag de politie volgens u informatie gaan verzamelen
  rondom n individu? Wat is ervoor nodig om dat te kunnen doen?
  De heer Gerding:
  Ik kan heel goed leven met de omschrijving die in de
  CID-regeling staat. Waar wij al veel over gesproken hebben, is het
  gericht inlichtingen inwinnen omtrent een bepaald persoon. Dat
  bepaalde criminele informatie wordt verzameld en opgeslagen in een
  kaartenbak, is iets waarmee ik volstrekt kan leven. Die werkwijze
  is namelijk van de nodige waarborgen voorzien. Iets anders wordt de
  situatie op het moment dat men echt gericht aan het werk gaat. Naar
  mijn oordeel is dat het moment waarop getoetst moet worden of tot
  dat “gericht aan het werk gaan” op goede gronden is besloten.
  De heer Vos:
  Aan de hand van welke criteria dient de toetsing plaats te
  vinden?
  De heer Gerding:
  Is er voldoende objectieve informatie dat een bepaald
  natuurlijk of rechtspersoon zich bezig heeft gehouden of, wat mij
  betreft, nog bezig zal houden met strafbare feiten.
  De voorzitter:
  En wat is objectieve informatie?
  De heer Gerding:
  Dat kan alleen maar per geval worden getoetst. Wat mij betreft
  gelden de feiten en de omstandigheden die in het Wetboek van
  Strafvordering staan. Steeds zal dus in de toetsing achteraf de
  vraag in aanmerking moeten worden genomen: was het voldoende om op
  grond hiervan te handelen?
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Gerding, u sprak over disciplinaire maatregelen tegen
  politie en justitie.
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Zouden die in bepaalde gevallen ook genomen moeten worden tegen
  officieren van justitie?
  De heer Gerding:
  Zo nodig: ja. Ik zeg dit nadrukkelijk.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u zelf ooit weleens disciplinaire maatregelen moeten
  treffen tegen officieren van justitie die hun boekje te buiten
  waren gegaan?
  De heer Gerding:
  Neen, gelukkig heeft zich dat op mijn parket niet voorgedaan.
  Ik herinner mij wel een geval dat ook in de jurisprudentie
  voorkomt. Daarbij is sprake van een officier van justitie die de
  rechtbank heeft voorgelogen. Men deed het voorkomen alsof er twee
  anonieme informanten waren. In feite was er maar n en er was dus
  sprake van een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van informanten.
  Ik vind dat een dergelijk optreden van een officier van justitie
  disciplinair behoort te worden gestraft. Zoiets kan absoluut
  niet.
  De heer Koekkoek:
  Zijn u gevallen bekend waarbij officieren van justitie wat de
  opsporingsmethoden betreft hun boekje te buiten zijn gegaan?
  De heer Gerding:
  Nee.
  De heer Vos:
  Mijnheer Gerding, wij hebben het gehad over het uitvoeren van
  een controle op het inzetten van methoden. Door wie wordt de
  controle uitgeoefend? Wie zijn bij het parket de spelers op het
  veld?
  De heer Gerding:
  Bij de aanvang van de methode is dat de officier van justitie.
  Hij behoort wat mij betreft de bepalende autoriteit te zijn. In
  mijn visie is er tussentijds een wat minder zware rol voor de
  rechter-commissaris.
  De heer Vos:
  U doelt nu op de CID-officier?
  De heer Gerding:
  Bijvoorbeeld, maar met dien verstande dat het ook de
  zaaksofficier mag zijn. Zoals u al eerder van mij hebt kunnen
  horen, zie ik namelijk de pro-actieve fase gewoon als
  opsporing.
  De heer Vos:
  Wat is het onderscheid tussen een CID-officier en een
  zaaksofficier?
  De heer Gerding:
  De CID-officier is verantwoordelijk voor het gesloten traject
  en de zaaksofficier voor het open traject. Zo is het tot nu toe.
  Van dit onderscheid wil ik echter graag afscheid nemen.
  De voorzitter:
  Wilt u ook afscheid nemen van de zeer aparte positie van de
  CID? Wilt u de CID weer onderbrengen bij de tactische recherche,
  zodat er nog alleen een zaaksofficier is?
  De heer Gerding:
  Nee, ik vind dat het verzamelen, het bewaren en het analyseren
  van criminele inlichtingen met de nodige vakbekwaamheid en de
  nodige distantie moet gebeuren. Op het moment dat dit soort
  informatie als het ware ongefilterd ter beschikking van de
  tactische recherche komt, voorzie ik ongelukken. Ik vind daarom dat
  er een buffer tussen het een en het ander moet zitten. Volgens mijn
  opvatting zou de taak van de CID-officier moeten zijn: er met name
  op toezien, dat sprake is van een correcte vastlegging en dat de
  informatie op de juiste manier tactisch wordt gemaakt. Ik zie dus
  wel degelijk een taak voor deze officier, zij het dat die wat
  beperkter zou moeten zijn dan zij op dit moment is.
  De heer Vos:
  Wij spreken nu over de CID- en de zaaksofficier. In een van uw
  geschriften heeft u de officier omschreven als een toegankelijke
  lastpak. Wat bedoelt u daarmee?
  De heer Gerding:
  Die uitspraak slaat eigenlijk op wat ik al eerder omschreef als
  het met gezag “neen” kunnen zeggen. Volgens mij moet men als
  officier openstaan voor de noden in de opsporingspraktijk. Men moet
  toegankelijk zijn, ook voor de mensen die daarmee dagelijks bezig
  zijn. In mijn opvatting bezoekt de officier van justitie ook
  regelmatig het politiebureau om daar te spreken met het team en om
  zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Maar
  vervolgens moet hij zijn eigen positie handhaven en daarop goed oog
  houden. Er moet zeker zakelijkheid worden betracht en er mag dus
  niet de sfeer van “ouwe jongens krentenbrood” ontstaan. Het is
  namelijk mogelijk dat de officier op een gegeven moment zegt: toch
  doe ik het niet en wel om de volgende reden. Hij moet dus
  gemotiveerd zijn standpunt aan kunnen geven. Dit bedoelde ik te
  zeggen toen ik sprak over “lastpak”.
  De heer Vos:
  Veel officieren die wij gesproken hebben, hebben zich beroepen
  op het feit dat zij graag magistratelijk zouden willen zijn. Is dat
  hetzelfde als het zijn van een lastpak?
  De heer Gerding:
  Als u daaronder verstaat, dat de officier in zijn dagelijkse
  praktijk altijd de vragen in zijn achterhoofd moet hebben: hoe zal
  dit op de zitting gaan, welke opvatting zal de rechter hebben en
  kan ik die opvatting ook op de zitting verdedigen, kan men spreken
  van een lastpak. Dan is dat daarvoor de omschrijving.
  De heer Vos:
  Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk in het hele gebeuren? Wij
  spreken over een CID-officier, een zaaksofficier en een
  hoofdofficier. U bent plaatsvervangend hoofdofficier. Bij wie ligt
  nu de verantwoordelijkheid? En wie is waarvoor
  verantwoordelijk?
  De heer Gerding:
  De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de officier van
  justitie die de zaak op de zitting naar voren brengt. Die moet
  staan voor al datgene wat tijdens het onderzoek is gebeurd. Daar
  draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor. Verder moet het
  parket, en meer in het algemeen: het openbaar ministerie, ervoor
  zorgen, dat er een doorzichtige en consistente besluitvorming
  plaatsvindt over opsporingsonderzoeken en de daarbij te hanteren
  methoden. De hoofdofficier, en bij zijn afwezigheid: zijn
  plaatsvervanger, is verantwoordelijk voor de wijze waarop de keus
  van de methodes wordt gemaakt en uiteindelijk ook voor de uitkomst
  daarvan.
  De heer Vos:
  Wanneer in de CID-fase iets onprettigs, iets onoirbaars is
  gebeurd, is het dan aan de zaaksofficier om de CID-officier een
  reprimande te geven? Hoe werkt dat?
  De heer Gerding:
  Bij de meeste parketten bevinden de CID-officier en de
  zaaksofficier zich hirarchisch gezien min of meer op gelijke
  hoogte. Het is dus de taak van de hoofdofficier om een dergelijke
  aangelegenheid naar zich toe te trekken en zijn oordeel daarin
  kenbaar te maken.
  De heer Vos:
  Draagt de hoofdofficier de eindverantwoordelijkheid voor het
  hele gebeuren?
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Vos:
  U hebt het begrip doorzichtigheid aan de orde gesteld. Daarin
  speelt het proces-verbaal naar alle waarschijnlijkheid een grote
  rol. Dient alles, ook uit de CID-fase, in het proces-verbaal
  vermeld te worden? Hoe moet ik dat zien?
  De heer Gerding:
  Ik vind dat in elk geval een deugdelijke vastlegging moet
  plaatsvinden, waarbij ik wel de volgende kanttekening wil maken.
  Wij moeten elkaar niet gek maken door te zeggen dat als iets maar
  is vastgelegd, het goed is. Er behoort ruimte te zijn voor eerlijk
  en behoorlijk politieoptreden. Ik wil daarmee het volgende zeggen.
  Als er een moord heeft plaatsgehad, vindt er een buurtonderzoek
  plaats. Men gaat huis aan huis de deuren langs en vraagt aan de
  buurt of men iets gezien heeft. In 99 van de 100 huizen zal men
  niks gezien hebben. Toch wordt dat geregistreerd. Dergelijke
  informatie behoeft van mij niet in een proces-verbaal te worden
  vastgelegd. Wat in een proces-verbaal behoort te worden vastgelegd,
  is in mijn ogen al datgene wat kan bijdragen tot de waarheid, ook
  als die waarheid het opsporingsonderzoek of het team misschien
  minder goed uitkomt.
  De heer Vos:
  Maar nu is een informant hush-hush bij de politie komen
  vertellen dat een drugstraject aankomend is. Moet dat met naam en
  toenaam vermeld worden in het proces-verbaal?
  De heer Gerding:
  Het moet zeker controleerbaar worden vastgelegd. De vraag of
  dat in een proces-verbaal of in een rapport wordt neergelegd, vind
  ik van een andere orde. Een proces-verbaal is datgene wat op de
  zitting uiteindelijk naar voren komt. Ik heb al aangegeven dat
  hetgeen in de voorfase behoort te gebeuren, ter rechterlijke
  toetsing komt. Dat behoeft van mij niet altijd op de zitting te
  zijn.
  De voorzitter:
  Mogen wij even precies zijn? Wat moet precies worden vastgelegd
  in het proces-verbaal en waarbij verschilt dat van de huidige
  praktijk?
  De heer Gerding:
  Ik vind dat al datgene wat kan bijdragen tot de
  waarheidsvinding in een zaak behoort te worden vastgelegd in een
  proces-verbaal. Ik heb onvoldoende zicht op de huidige praktijk om
  het tweede deel van uw vraag te beantwoorden.
  De voorzitter:
  Als u dat met zoveel stelligheid zegt, dan moet u toch over de
  huidige praktijk niet tevreden zijn?
  De heer Gerding:
  Als u mij dan zegt hoe de huidige praktijk is.
  De voorzitter:
  Dat weet u toch beter dan ik?
  De heer Gerding:
  Zoals gezegd, ben ik geen CID-officier. Ik behandel geen grote
  zaken. Ik heb dus geen zicht op welke wijze op dit moment de
  vastlegging plaatsvindt van de contacten met informanten.
  De voorzitter:
  Mag ik het anders proberen? Waarom zegt u dit met zo’n grote
  stelligheid? U zegt alles met stelligheid, maar ook dit punt. U
  moet dan toch aanwijzingen hebben dat er op dit moment niet genoeg
  proces-verbaal wordt gemaakt?
  De heer Gerding:
  Ik zeg dat, omdat ik vind dat datgene wat in het onderzoek
  plaats heeft ter toetsing behoort te komen. De beste manier om
  opsporingshandelingen te toetsen, is het bekijken en controleren
  van processen-verbaal. Daarom vind ik dat dit in het proces-verbaal
  moet worden vastgelegd.
  De voorzitter:
  U zegt niet dat dit vandaag de dag te weinig gebeurt?
  De heer Gerding:
  Ik weet dat niet.
  De voorzitter:
  U weet dat niet? U zou dat toch kunnen weten uit de Rotterdamse
  praktijk?
  De heer Gerding:
  Zoals gezegd, ik sta te ver af van datgene wat zich in de
  Rotterdamse CID afspeelt om uw commissie daarover naar waarheid te
  kunnen berichten.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Ik wil dit bijzondere spoor even volgen. Mijnheer
  Gerding, hebt u een CID-officier – u bent plaatsvervangend
  hoofdofficier van justitie – nooit de simpele vraag gesteld die ik
  u nu stel: hoe gaat het nu met CID-informatie? Wordt die in een
  proces-verbaal vastgelegd? Hebt u dat nooit gevraagd?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Dat is toch gek!
  De heer Gerding:
  Ik heb het nooit gevraagd.
  De heer Koekkoek:
  U zit in de leiding van het parket in Rotterdam en u stelt geen
  algemene vragen aan de CID-officier hoe de praktijk is? Dat u niet
  zelf bij de CID in registers gaat kijken, kan ik mij nog
  voorstellen, maar dit zijn toch algemene beleidsvragen? Waarom
  stelt u die niet?
  De heer Gerding:
  Ik ben in de periode dat ik in de parketleiding zit, nooit in
  de positie geweest, een beoordeling te geven van of toezicht te
  houden op het functioneren van de CID-officier. Dat is de reden,
  waarom die vraag nooit aan de orde is gekomen. Zou het zo zijn dat
  ik wel in die rol was gebracht, dan had ik die vraag stellig
  gesteld.
  De heer Rouvoet:
  Ik wilde nog een vraag stellen over de verslaglegging. Mijnheer
  Gerding, u zegt dat als er niets uit een buurtonderzoek komt, dit
  niet in detail opgeschreven behoeft te worden. Maar als bij een
  inkijkoperatie uiteindelijk geen drugs worden gevonden in een
  loods, terwijl men dacht dat er wel drugs zouden worden
  aangetroffen, moet dat nauwkeurig in een proces-verbaal worden
  vastgelegd?
  De heer Gerding:
  Ja, al was het maar omdat een inkijkoperatie naar mijn
  opvatting het toepassen van een dwangmiddel is. Alleen al daarom
  behoort het te worden vastgelegd. Ook anderszins, omdat het niet
  aantreffen van drugs in een bepaalde loods – dat hangt af van de
  zaak – kan bijdragen tot de waarheidsvinding.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Gerding, u zegt geen praktijkervaring te hebben, maar
  toch komt u met een mooi alternatief voor de toekomst. Bent u niet
  bang dat men tegen u zal zeggen: die mijnheer Gerding kan mooi
  praten, maar wat hij zegt, stoelt niet op de praktijk, het is
  alleen maar theoretische kennis?
  De heer Gerding:
  Dat zou men tegen mij kunnen zeggen. Zeker. Het is in eerste
  instantie aan uw commissie om een oordeel te geven over mijn
  opvattingen en vervolgens aan anderen. De opvatting die ik
  tegenover uw commissie uitspreek, is gebaseerd op mijn algemene
  kennis als officier van justitie en als secretaris van de
  commissie-Wierenga.
  De heer Rabbae:
  Mag ik u vragen of deze algemene kennis gevoed werd door de
  IRT-affaire of bezat u die kennis al voor het ontstaan van de
  IRT-affaire?
  De heer Gerding:
  In het verleden heb ik mij beziggehouden met fraudezaken.
  Daaraan heb ik kennis ontleend. Ik ben daarna drie jaar hoofd
  geweest van de afdeling opsporing van het Ministerie van Justitie.
  Daar heb ik de nodige kennis opgedaan. Daarnaast ben ik nauw
  betrokken bij de algemene gang van zaken op het parket. Ook dat is
  een bron.
  De voorzitter:
  Bent u in die hele periode voorbeelden tegengekomen, waarvan u
  zegt: in dat geval had proces-verbaal opgemaakt moeten worden en zo
  ja in welk geval?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De voorzitter:
  Helemaal nooit?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat is nooit voorgekomen?
  De heer Gerding:
  De situatie heeft zich niet voorgedaan waarbij ik 1. zou hebben
  kennis genomen van een methode, 2. zou hebben geweten dat daarvan
  geen proces-verbaal was opgemaakt en 3. ik in de positie zou zijn
  geweest om te zeggen: daarvan moet wel proces-verbaal worden
  opgemaakt. Die situatie heeft zich niet voorgedaan.
  De voorzitter:
  Omdat u niet in die positie was?
  De heer Gerding:
  Onder meer, maar ook omdat ik er geen kennis van heb
  gekregen.
  De heer Vos:
  Ik wil graag doorgaan naar een zaak die zich op uw werkplek
  heeft voorgedaan, mijnheer Gerding, en wel de Ramola-zaak. Bent u
  bekend met de Ramola-zaak?
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Kunt u in het kort de essentie daarvan even beschrijven? Wat
  was het in het oog springende punt?
  De heer Gerding:
  Het in het oog springende punt was dat er in die zaak gebruik
  is gemaakt van een informant. De rechtbank heeft willen kennis
  nemen van alle handelingen of van het merendeel van de handelingen
  die deze informant had verricht om deze te kunnen controleren.
  De heer Vos:
  Welke handelingen heeft deze informant verricht?
  De heer Gerding:
  Zoals uit het vonnis blijkt, heeft de informant een aantal
  vooraankopen gedaan.
  De heer Vos:
  Van drugs?
  De heer Gerding:
  Van verdovende middelen. De rechtbank wilde weten wat daar
  precies is gebeurd. De rechtbank heeft daarin ter zitting
  onvoldoende inzicht gekregen en vastgesteld: wij vinden het nodig,
  maar wij krijgen de informatie niet en daarom is de officier van
  justitie niet ontvankelijk.
  De heer Vos:
  Was u als plaatsvervangend hoofdofficier op de hoogte van
  vooraankopen?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De heer Vos:
  Heeft u een mening over hetgeen zich heeft voltrokken?
  De heer Gerding:
  Bedoelt u het opsporingsonderzoek of het vonnis?
  De heer Vos:
  Als u wel geweten had wat met de drugs was gebeurd, als de
  vooraankopen u bekend waren geweest, had u dan een mening geuit
  over de wijze waarop dit had moeten worden opgenomen in het
  proces-verbaal?
  De heer Gerding:
  Dat vind ik te speculatief. Ik vind in elk geval wel dat in een
  zaak als deze vooraankopen niet bij voorbaat mogen worden
  uitgesloten. Dat is voor zover ik het vonnis heb gelezen ook voor
  de rechtbank niet een overwegende omstandigheid geweest. Het is
  veeleer de wijze waarop daarover ter zitting verantwoording is
  afgelegd.
  De heer Vos:
  Hoe heeft de besluitvorming hierover plaatsgevonden? Is de
  CID-officier die dit mogelijk gefiatteerd heeft, nog gaan praten
  met de hoofdofficier? Bent u daarbij betrokken geweest?
  De heer Gerding:
  Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Ik draag daar geen
  kennis van.
  De heer Vos:
  Weet u wel hoe het trac gelopen is?
  De heer Gerding:
  Neen, dat weet ik niet.
  De heer Vos:
  Heeft u niet achteraf daarover gesproken met de
  CID-officier?
  De heer Gerding:
  Neen, daar heb ik niet over gesproken.
  De heer Vos:
  Waarom niet?
  De heer Gerding:
  Ik heb al eerder gezegd dat ik slechts zelden in de positie ben
  dat ik het werk van de CID-officier moet beoordelen of voor mijn
  rekening moet nemen.
  De heer Vos:
  Bent u het vanuit uw hoedanigheid als plaatsvervangend
  hoofdofficier eens met het beleid dat de CID-officier in dezen
  gehanteerd heeft?
  De heer Gerding:
  Zou mij de vraag zijn voorgelegd, maar dat is was speculatief,
  dan denk ik dat ik waarschijnlijk had ingestemd met deze
  vooraankopen. Ik zou waarschijnlijk niet hebben ingestemd met de
  wijze waarop niet werd vastgelegd wat moet worden vastgelegd. Dat
  moet op de zitting aan de orde komen. Als dat betekent dat de
  veiligheid van de informant, want dat was het punt waarom het
  hierbij draaide, niet kan worden gewaarborgd, dan moet het maar
  niet doorgaan.
  De voorzitter:
  Wat moet niet doorgaan?
  De heer Gerding:
  De bewijslevering langs deze weg.
  De voorzitter:
  Met het risico dat de zaak stuk loopt?
  De heer Gerding:
  Met het risico dat de zaak stuk loopt.
  De voorzitter:
  Is het belang van de informant uiteindelijk groter?
  De heer Gerding:
  Het belang van de informant is groter zodra hij onder regie of
  met medeweten of onder auspicin van de overheid in een bepaalde
  situatie wordt gebracht. Ik vind dat op het moment dat je burgers
  in een dergelijke situatie brengt, je een zekere
  verantwoordelijkheid, misschien wel een hele grote
  verantwoordelijkheid op je laadt voor de veiligheid van deze
  burgers. Dat betekent dat in mijn opvatting de veiligheid van de
  burgers of de risico’s voor hen te voren moeten worden afgewogen.
  Als er echter een keuze moet worden gemaakt tussen het leveren van
  het bewijs ter zitting en het veroordeeld krijgen van de verdachte
  of de veiligheid voor het leven van de informant of zijn naasten,
  dan moet het laatste de doorslag voor die keuze geven. Met andere
  woorden: nu de informant op verzoek van de overheid aan het werk is
  gegaan en op verzoek van de overheid in een mogelijk gevaarlijke
  situatie is gebracht, heeft de overheid ook de plicht, er alles aan
  te doen dat zijn veiligheid gewaarborgd blijft.
  De heer Vos:
  Wat leidt u af uit het oordeel van de rechtbank? Is het
  vertrouwen van de rechtbank in het OM in Rotterdam gebutst of is
  het een zaak die nu eenmaal gebeurt?
  De heer Gerding:
  Het vonnis van de rechtbank…
  De voorzitter:
  Misschien is het goed, even te zeggen wat het vonnis was.
  De heer Gerding:
  De rechtbank heeft in haar vonnis gezegd: wij hebben
  onvoldoende inzicht gekregen in het optreden van de
  informant/infiltrant. Wij vinden dat wij dat inzicht moeten hebben
  om de zaak te kunnen beoordelen. Nu wij dat niet krijgen, wordt het
  OM niet ontvankelijk verklaard. Los van de vraag of dit vonnis in
  hoger beroep stand zal houden, vind ik het een vrij dramatisch
  vonnis, omdat de rechtbank tussen de regels door heeft gezegd:
  officier van justitie, openbaar ministerie, wij geloven u niet. De
  geloofwaardigheid van het OM in Rotterdam heeft toen een geduchte
  knauw gekregen.
  De heer Vos:
  Dat is nogal wat.
  De heer Gerding:
  Ja. Ik maak mij daar grote zorgen over. Ik maak mij daar temeer
  zorgen over, omdat er pas een enqute is geweest binnen de
  rechterlijke macht waarbij een omslag is waar te nemen in de
  opvattingen van de zittende magistratuur over de positie van het
  OM. De meerderheid van de zittende magistratuur vindt op dit moment
  dat de sectie OM niet langer deel zou moeten uitmaken van de
  Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.
  De heer Vos:
  Dus geen magistratuur meer, maar iets anders.
  De heer Gerding:
  Exact. Wij worden kennelijk door de meerderheid van de rechters
  in Nederland niet langer als magistraat gezien. Dat vind ik
  buitengewoon ernstig.
  De voorzitter:
  Op welke enqute doelde u?
  De heer Gerding:
  De enqute die door de Nederlandse vereniging van rechtspraak
  onder haar leden is gehouden.
  De heer Vos:
  En wat gaat u doen om het vertrouwen te herstellen?
  De heer Gerding:
  Het eerste wat moet gebeuren – en het Rotterdamse parket gaat
  daarvoor ook aan de slag – is het voeren van een grondige discussie
  over de vragen: wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar, hoe
  laten wij de zaken op de zitting aan de orde komen en hoe stellen
  wij ons op tegenover de zittingsrechter? Ik vind dat dit allereerst
  aan de orde moet komen. Er zullen hierbij ongetwijfeld een aantal
  zaken naar voren komen die mogelijk kunnen leiden tot het herstel
  van vertrouwen, maar zoals u weet: vertrouwen ben je snel kwijt,
  maar bouw je heel langzaam op.
  De heer Vos:
  Zit u nu eigenlijk in dezelfde verdomhoek als waarin ook de
  politie terecht is gekomen? In de Volkskrant van 2 september staat
  bijvoorbeeld een aantal interviews met rechters. Daarin staat: De
  politie heeft het behoorlijk verbruid. Vroeger bouwde ik op een
  ambtseerlijk proces-verbaal en nu niet meer. Als de controle op de
  macht van de politie ontbreekt, glijdt dat af naar een
  politiestaat. Dit zijn uitingen die rechters doen over de
  politie.
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De heer Vos:
  Zit u inmiddels in dezelfde hoek?
  De heer Gerding:
  Ik zou mij niet in die kritische bewoordingen uitlaten. Het
  grote verschil tussen het Ramola-vonnis en de jurisprudentie van
  voorheen is toch, dat vroeger het woord van de officier van
  justitie en zijn opmerking “het is goed gegaan in de opsporing”
  voldoende was. Als de officier van justitie controle uitvoerde over
  de wijze van opsporing, was dat in de ogen van de Hoge Raad – ik
  noem het bekende Tallon-arrest – voldoende. Dat is niet meer zo.
  Wij hebben nu te maken met de situatie dat de politie niet meer op
  haar woord wordt geloofd als het gaat om het vastleggen van zaken
  in het proces-verbaal en dat het openbaar ministerie niet langer op
  zijn woord wordt geloofd als het gaat om de bewering dat het er
  behoorlijk aan toe is gegaan. Ik vind dat buitengewoon ernstig en
  ik vind dat hiermee een te hoge prijs is betaald voor de
  veroordelingen die in de grote onderzoeken zijn binnengehaald.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met de term “binnengehaald”?
  De heer Gerding:
  Daarmee bedoel ik: die zijn gevallen.
  De voorzitter:
  “Binnengehaald” heeft een andere toon dan “gevallen”.
  De heer Gerding:
  U kent de Zwolsman-zaak en de methoden uit het arrest van het
  Hof die daarbij zijn gehanteerd. In mijn ogen zit je daarmee meer
  in de sfeer van binnenhalen dan dat er sprake is van het resultaat
  van een afgewogen proces.
  De voorzitter:
  Uw collega’s in Amsterdam die die zaak behandeld hebben, zullen
  die term toch niet gebruiken.
  De heer Gerding:
  Nee.
  De voorzitter:
  Kunt u daarom nog iets meer specificeren wat u bedoelt met
  “binnenhalen”? Is iets voor de poorten van de hel weggesleept?
  De heer Gerding:
  Ach, dat is ook weer zo’n typische uitdrukking! Onder het
  binnenhalen van zaken versta ik het gaan tot het randje van het
  toelaatbare en dan maar hopen dat het op de zitting goed zal
  aflopen. En vervolgens blij zijn met het resultaat. Daar komt het
  op neer.
  De voorzitter:
  Waar is naar uw oordeel in de zogenaamde zaak-Z het OM tot het
  randje van het toelaatbare gegaan?
  De heer Gerding:
  De details van de zaak heb ik niet meer helder op mijn
  netvlies.
  De voorzitter:
  Maar u noemde deze zaak als voorbeeld.
  De heer Gerding:
  Zeker. Daar waar het gaat om de gehanteerde methode…
  De voorzitter:
  …zoals?
  De heer Gerding:
  En de wijze van vastlegging.
  De voorzitter:
  Ging het u om de methode of om de wijze van vastlegging? Die
  ontbrak eerst.
  De heer Gerding:
  Wat mij betreft ging het primair om het laatste.
  De voorzitter:
  Dus om het feit dat er geen vastlegging was.
  De heer Gerding:
  Exact.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter, ik wil nog een vraag stellen over de Ramola-zaak.
  Mijnheer Gerding, wat had volgens u het openbaar ministerie moeten
  doen en ook kunnen doen om te voorkomen dat de rechtbank tot de
  verstrekkende uitspraak kwam?
  De heer Gerding:
  Het OM had van tevoren tot een afweging moeten komen en zich de
  vraag moeten stellen: wat kunnen wij van de door ons voorgenomen
  opsporingshandelingen aan het papier toevertrouwen? Met andere
  woorden: wat kunnen wij in het proces-verbaal laten vastleggen?
  Hoever kunnen wij gaan zonder de veiligheid van de informant in
  gevaar te brengen? Ik zeg er meteen bij: dit is achteraf praten. De
  opvattingen over gesloten CID-operaties en handelingen tijdens het
  vooronderzoek zijn in snel tempo gevolueerd. Vroeger, en dus in de
  tijd waarin de beslissingen werden genomen om op een bepaalde
  manier met de informanten om te gaan, heersten er andere
  opvattingen dan de rechtbank in haar vonnis tot uitdrukking heeft
  gebracht.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u zich voorstellen, dat de informatie die het openbaar
  ministerie nu niet wilde en niet kon geven, wel zou willen en
  kunnen geven aan bijvoorbeeld de rechtbank in raadkamer?
  De heer Gerding:
  Zeker. Ik vind ook dat dit de uitweg zou kunnen zijn uit het
  dilemma waarin wij ons op dit moment bevinden. Wat naar mijn gevoel
  vaststaat is, dat de risico’s voor getuigen in strafzaken bijzonder
  groot zijn en dat de risico’s voor opsporingsambtenaren die met die
  zaken bezig zijn ook bijzonder groot zijn. Dat is een belang dat ik
  heel duidelijk zie. Dat betekent dat het nog weleens zo zou kunnen
  zijn, dat je niet al datgene wat er gebeurd is op de openbare
  zitting aan de orde kunt laten komen. Aan de andere kant vind ik
  het wel van belang, dat er getoetst wordt, dat er degelijk wordt
  bekeken of alles behoorlijk en volgens de regelen der wet is
  gegaan. De uitweg die ik zie is een raadkamerprocedure waarbij heel
  kritisch wordt gekeken naar datgene wat er verricht is en waarbij
  alles ter tafel komt. Vervolgens zou dan moeten worden bezien wat
  toelaatbaar is en waarmee men voort kan.
  De voorzitter:
  Blijft het dilemma dan toch niet, dat zelfs met zo’n raadkamer,
  die dat allemaal toetst, de zittingsrechter toch kan zeggen: ik ben
  nog niet geheel tevreden gesteld?
  De heer Gerding:
  Ja, dat dilemma blijft er en in mijn opvatting zou de
  zittingsrechter zich dan met nadere vragen tot de raadkamer moeten
  wenden en moeten zeggen welke vragen men nog heeft. Deze
  handelwijze is een beetje vergelijkbaar met de manier waarop thans
  zaken worden terugverwezen naar de rechter-commissaris.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Gerding, ik ben wat verrast door een opmerking die u
  eerder maakte. U zei dat u niet in de positie was om in te kunnen
  gaan op de vraag hoe werd gewerkt in de Ramola-zaak en hoe de
  CID-officier handelt. U bent op het parket plaatsvervangend
  hoofdofficier. Is uw positie na de Ramola-zaak veranderd?
  De heer Gerding:
  Wij hebben de zaken aangepast, maar hier moet ik iets bij
  vertellen. Het parket heeft een zeer moeilijke periode achter de
  rug, ook wat de leiding betreft. De vorige hoofdofficier is
  overleden. Dus er is een tijdlang een wat onduidelijke situatie
  geweest. Aan de ene kant is de taakverdeling tussen hoofdofficier
  en mij van dien aard, dat de hoofdofficier dit soort zaken voor
  zijn rekening neemt. Ik vind dat volstrekt juist en terecht, omdat
  hetgeen in concrete strafzaken gebeurt, vanwege de risico’s maar in
  beperkte kring bekend mag zijn. Wel is afgesproken, dat op het
  moment dat de hoofdofficier afwezig is en ik hem moet vervangen, ik
  van de details van de zaak op de hoogte word gebracht. Hierbij wil
  ik wel de indruk wegnemen dat de CID-officier op het Rotterdamse
  parket alleen maar Ramola-achtige zaken doet. De bulk van de zaken
  is natuurlijk niet zo ingewikkeld en daarbij komen dit soort zware
  vragen niet zo pregnant aan de orde.
  De heer De Graaf:
  Maar uw opvattingen, die u nu weergeeft, waren die ook ruim
  voor de Ramola-zaak speelde in het Rotterdamse, dus bij de
  hoofdofficier en de CID-officier, bekend? Of stond u daar toen
  volledig buiten?
  De heer Gerding:
  Mijn opvattingen waren in ieder geval bekend. Men wist wat ik
  ervan vond. Ik zeg dat met name, omdat wij na ommekomst van mijn
  IRT-periode op het parket een bijeenkomst hebben belegd, waarin wij
  met name hebben gesproken over de vragen: wat doen we open en wat
  gesloten, wat leggen wij wel en wat niet vast en wat is wel en wat
  niet toelaatbaar? Daarover hebben wij uitvoerig gesproken. Daarbij
  heb ik mijn opvattingen kenbaar gemaakt.
  De voorzitter:
  Ik wil vervolgens overgaan tot opmerkingen over de Bever-zaak.
  U was secretaris van de commissie-Wierenga. Uit dien hoofde heeft u
  dus kennis van de IRT-methode. Wij zullen zeker nog met de heer
  Wierenga zelf spreken over de beoordeling van die methode, althans
  voor zover dat noodzakelijk is. Wij kunnen in ieder geval
  vaststellen, dat u goed genformeerd bent over de zogenaamde
  IRT-methode. U kwam terug in Rotterdam en besprak daar de
  conclusies die uit het rapport van de commissie-Wierenga getrokken
  moesten worden. Dat beschreef u zojuist. Wanneer vonden die
  besprekingen ongeveer plaats?
  De heer Gerding:
  Voor zover ik mij dat herinner is dat eind april, begin mei
  1994 geweest.
  De voorzitter:
  Heeft u toen ook de vraag gesteld: hebben wij een vergelijkbaar
  traject in huis?
  De heer Gerding:
  Nee, die vraag heb ik niet gesteld.
  De voorzitter:
  Is die vraag opgekomen?
  De heer Gerding:
  Die is ook niet opgekomen.
  De voorzitter:
  Is dat niet zeer verwonderlijk?
  De heer Gerding:
  Tijdens de bijeenkomst waaraan ik refereerde, hebben wij meer
  in algemene termen, niet zaakgericht, gesproken over grenzen en wat
  dies meer zij. Zojuist heb ik al aangegeven, dat CID-trajecten
  risicovol kunnen zijn, met name voor de informanten. De
  CID-officier die destijds bij de bespreking aanwezig was, heeft de
  bedoelde zaken niet ter sprake gebracht. Toen vond ik – maar ook
  nu, dus achteraf, vind ik dat – dat dit terecht was. Het was
  namelijk zeer zaakgerichte, operationele informatie.
  De voorzitter:
  Vanochtend is een bepaalde vraag aan de orde geweest en ik doel
  nu op de vraag die nog vaker ter sprake zal komen. Het is een
  algemene vraag. Op een gegeven moment was de kruitdamp naar
  aanleiding van de IRT-methode opgetrokken. Heeft men zich toen in
  den lande, bij justitie en op het ministerie niet de vraag gesteld:
  doen wij dit nog?
  De heer Gerding:
  Voor zover ik mij herinner is die vraag niet in die termen aan
  de orde gesteld; in ieder geval niet in mijn aanwezigheid. Hierbij
  wil ik aangeven, dat het eindoordeel van de commissie-Wierenga was,
  dat die methode niet onrechtmatig was. De discussie richtte zich
  dus veeleer op het tot stand brengen van een consistente
  besluitvorming binnen het openbaar ministerie dan op de vraag: wat
  is wel of niet toelaatbaar?
  De voorzitter:
  Maar hielden die vragen niet in die zin verband met elkaar dat
  toch ook in de commissie-Wierenga de vraag aan de orde was of er
  consistente besluitvorming was geweest?
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Was het toch niet logisch geweest als men toen tegen elkaar had
  gezegd: doen wij dit ook?
  De heer Gerding:
  Dat zou denkbaar geweest zijn, het is alleen niet gebeurd.
  De voorzitter:
  Ik stel deze vraag met opzet. Wij stellen in feite deze vraag
  overal en iedereen zegt: het is niet gebeurd.
  De heer Gerding:
  Ja. Ik heb daar wel een opvatting over, maar u vraagt mij naar
  de feiten.
  De voorzitter:
  Nadat u gezegd had dat het niet gebeurd is, vroeg ik wat uw
  opvatting was.
  De heer Gerding:
  Ik heb de volgende opvatting. Ik vind dat die discussie wel en
  fundamenteel aan de orde had behoren te komen. Ik vind dat toen het
  ging om zo’n vitale aangelegenheid – en destijds ging het om een
  ernstige knauw aan de geloofwaardigheid van het openbaar ministerie
  – men aan damage control had moeten doen. Het had niet moeten gaan
  om een defensieve opstelling, dus niet om de vraag: hoe kunnen wij
  voorkomen… enzovoorts. De vragen hadden meer offensief moeten
  zijn en bijvoorbeeld moeten luiden: wat zijn onze opvattingen, waar
  ligt voor ons de kern, wat zijn onze principile uitgangspunten en
  hoe gaan wij hier in de toekomst mee om? Ik vind dat die discussie
  ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. Zij heeft althans niet naar
  mijn waarneming plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Wanneer hoort u dat in het parket Rotterdam een zaak loopt
  waarbij gebruik wordt gemaakt van een opsporingsmethode die
  vergelijkbaar is met de IRT-methode?
  De heer Gerding:
  Ik kan er een maand naast zitten, maar in mijn herinnering moet
  dat ongeveer in februari/maart van dit jaar zijn geweest.
  De voorzitter:
  Dus voordat het in de krant stond?
  De heer Gerding:
  Ik weet niet meer of het daarvoor of daarna was.
  De voorzitter:
  Toen u dat eenmaal hoorde, heeft u toen de besluitvorming ter
  zake benvloed?
  De heer Gerding:
  Neen, omdat de besluiten op dat moment al genomen waren en de
  discussie zich vooral richtte op de vraag hoe die besluiten ten
  uitvoer moesten worden gelegd. Ik heb van de methode kennis genomen
  door middel van het ambtsbericht van de hoofdofficier, waar u ook
  kennis van heeft. Ik heb daaraan in die zin nog wat bijgedragen dat
  ik een aantal inhoudelijke opmerkingen heb gemaakt over de wijze
  waarop ter zake werd gerapporteerd.
  De voorzitter:
  Dus u hebt er pas kennis van genomen lang nadat de beslissing
  genomen was binnen het Rotterdamse parket om te trachten het
  traject te beindigen?
  De heer Gerding:
  Of het lang daarna was, weet ik niet. Het was in ieder geval
  nadat de beslissing was genomen.
  De voorzitter:
  Hebt u nu een idee hoelang het ongeveer geduurd heeft om dat
  traject te beindigen?
  De heer Gerding:
  Ik kan u daarop niet met zekerheid antwoorden. Ik weet het
  niet. Als ik wat zou zeggen, zou het speculatie zijn en dat wil ik
  niet.
  De voorzitter:
  Is de informatie juist dat het onderzoek ter zake gestopt is
  dan wel bijna gestopt is?
  De heer Gerding:
  Ik draag daar geen kennis van.
  De voorzitter:
  Dat weet u niet?
  De heer Gerding:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  U hebt niet over gesproken over de vraag of dit onderzoek al
  dan niet is gestopt?
  De heer Gerding:
  Daar heb ik niet over gesproken.
  De voorzitter:
  Dat zouden wij de hoofdofficier moeten vragen?
  De heer Gerding:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Hebt u kennis van de hoeveelheden die ongeveer op de markt zijn
  gekomen middels de methode?
  De heer Gerding:
  Neen, die heb ik niet.
  De voorzitter:
  Die hebt u niet.
  De heer Gerding:
  Die heb ik niet, althans nu niet paraat. Over de Rotterdamse
  zaak zijn zoveel getallen langsgeflitst, dat ik nu niet meer weet
  om welke hoeveelheden het precies gaat.
  De voorzitter:
  Betekent dat, dat het niet vast te stellen is of dat u het niet
  meer weet?
  De heer Gerding:
  Ik weet het niet meer.
  De heer Vos:
  Maar mijnheer Gerding, voor de goede orde: u zult er toch met
  elkaar over praten op het parket? Als het Rotterdamse parket zo
  nadrukkelijk in de krant komt, dan wilt u toch het naadje van de
  kous weten of zegt u, ach het is niet mijn pakkie-an, ze bekijken
  het maar?
  De heer Gerding:
  Zo niet, maar de CID-officier en de hoofdofficier hebben deze
  zaak afgehandeld. Om nou meteen te zeggen dat wij op het
  Rotterdamse parket handelen volgens het need-to-know-principe gaat
  ook wat ver. Als die zaak in hun lijn wordt afgehandeld en mij
  wordt gemeld dat de zaak verder op de rails staat, dan ga ik niet
  meer zelfstandig mij daarvan op de hoogte stellen.
  De voorzitter:
  Mag ik nog even terugkeren naar 1994, toen in feite de
  beslissing werd genomen over het doen beindigen van dat traject?
  Was er toen een hoofdofficier?
  De heer Gerding:
  Ik weet niet precies op welk tijdstip de beslissing gevallen
  is. De toenmalige hoofdofficier is rond 20 april ziek geworden, van
  de ene dag op de andere. De toenmalige procureur-generaal heeft
  vrij snel daarna de huidige hoofdofficier, de heer De Wit, benoemd
  tot waarnemend hoofdofficier.
  De voorzitter:
  Hij is toen dus meteen in functie gekomen?
  De heer Gerding:
  Hij is in ieder geval toen aangewezen.
  De voorzitter:
  Had u niet de feitelijke leiding?
  De heer Gerding:
  Ik had de feitelijke, dagelijkse leiding.
  De voorzitter:
  De betrokken CID-officier, de heer De Groot, is niet bij u
  gekomen?
  De heer Gerding:
  Neen.
  De voorzitter:
  Had dat niet in de rede gelegen?
  De heer Gerding:
  Dat had in de rede gelegen op het moment dat in dat traject
  beslissingen hadden moeten worden genomen met betrekking tot het
  doorgaan of het afbouwen. Kennelijk heeft die vraag zich in die
  periode niet voorgedaan. Ik ben daarover in ieder geval niet
  benaderd.
  De heer De Graaf:
  In mei van datzelfde jaar hebt u die vergadering gehad naar
  aanleiding van de IRT. De toenmalige hoofdofficier was sinds 20
  april ziek, begrip ik. U was dus feitelijk belast met de leiding.
  Tijdens die vergadering heeft uw CID-officier niet gezegd: wij
  hebben hier ook nog een akkefietje?
  De heer Gerding:
  Neen, dat heeft hij niet gezegd.
  De heer De Graaf:
  U zegt, dat dit niet in de rede lag omdat er geen sprake was
  van een nieuw feit over afbouwen etcetera.
  De heer Gerding:
  Zo reconstrueer ik dat achteraf.
  De heer De Graaf:
  Vindt u achteraf niet dat u het toen gewoon had moeten
  weten?
  De heer Gerding:
  Ja, ik vind dat ik dat had behoren te weten.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Gerding, is het achteraf niet, sorry voor het woord,
  goedkoop om te zeggen: ik had het eigenlijk moeten weten, terwijl u
  een man bent met de nodige ervaring? Had u niet ter zake wel
  degelijk assertief moeten zijn? Had u niet moeten zeggen: ik heb de
  feitelijke leiding en ik wil weten waaraan ik toe ben? Het komt
  heel naef over dat u nu zegt: ja, achteraf zeg ik dat ik het had
  moeten weten, terwijl u dat niet ter plekke hebt gezegd.
  De heer Gerding:
  Misschien neem ik een mogelijk misverstand weg als ik zeg dat
  in mijn opvatting elke officier van justitie en dus ook de
  CID-officier van justitie in belangrijke mate een eigen
  verantwoordelijkheid draagt voor de beslissingen die hij neemt. In
  eerste instantie is het zijn plicht, ervoor te zorgen dat de
  beslissingen die hij neemt door de hoofdofficier voor zijn rekening
  genomen kunnen worden. Wat dat betreft, is een parket geen
  departement, waar uiteindelijk de hoogstverantwoordelijke de
  eindparaaf zet. Het gaat erom en dat verwacht ik ook van de
  officieren van justitie dat zij binnen de geldende kaders een
  zelfstandige afweging maken, zelfstandig besluiten nemen en het is
  aan hen, ervoor te zorgen dat de besluiten die zij nemen voor de
  verantwoording van de hoofdofficier genomen kunnen worden. Het is
  een beetje speculatief, maar ik zeg het toch. Zou ik toen voor de
  vragen zijn geplaatst die achteraf bekend zijn geworden, dan had ik
  naar alle waarschijnlijkheid net zo gehandeld als er gehandeld
  is.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Gerding, weet u of de CID-officier de toenmalige
  procureur-generaal van het ressort Den Haag, mevrouw Sorgdrager,
  over het traject genformeerd heeft?
  De heer Gerding:
  Dat weet ik niet.
  De heer Vos:
  Ik zou graag met u over de normering spreken van de pro-actieve
  fase. Een officier van justitie heeft mij voorgehouden dat de
  politiek een keuze moet maken tussen twee uitersten. Dat is
  enerzijds een volledig respecteren van de privacy, waarna volgens
  zijn oordeel alleen maar fietsendieven kunnen worden opgepakt en
  anderzijds een weg waarbij meer ruimte geboden zou moeten worden.
  Hoe denkt u daarover? In hoeverre dient de privacy gerespecteerd te
  worden?
  De heer Gerding:
  Ik zou niet graag de privacy en de criminaliteitsbestrijding
  tegenover elkaar willen zetten. In mijn opvatting is de taak van de
  Nederlandse Staat en haar dienaren, waaronder het openbaar
  ministerie, rechtshandhaving. Dat betekent dat er een wettelijk
  kader niet alleen wordt gecreerd, maar ook in stand wordt gehouden,
  dat dit waarborgt en dat ervoor zorgt enerzijds dat burgers worden
  beschermd tegen ongerechtvaardigde inbreuken door de overheid, maar
  anderzijds dat burgers ook worden beschermd tegen inbreuken van
  medeburgers. In die zin moet de samenleving, Nederland, zorgen voor
  een samenhangend rechtsstelsel dat binnen de grenzen van de
  rechtsstaat instrumenten biedt om dit soort fenomenen aan te
  pakken. Ik wil daar tegelijkertijd bij zeggen dat in zaken als deze
  men al snel komt bij de grenzen van datgene wat nog kan. Het is als
  boksen met handen op de rug. De Nederlandse Staat kan geen
  liquidaties uitvoeren, om het zo maar uit te drukken. In die termen
  gezien, staat de opsporing altijd op achterstand. Naar mijn gevoel
  moet de kracht worden gezocht in de taaie volharding waarmee
  onderzoeken worden volbracht en de slimheid die daarbij aan de dag
  wordt gelegd.
  De heer Vos:
  Waar ligt voor u de grens? Ligt die bijvoorbeeld bij direct
  afluisteren?
  De heer Gerding:
  De grens ligt in ieder geval bij het toepassen van
  dwangmiddelen die geen wettelijke basis hebben. Wij kunnen
  natuurlijk twisten over de vraag wat een dwangmiddel is, maar die
  discussie wil ik even laten voor wat zij is. Dat is in ieder geval
  voor mij een grens. Het optreden, ook in de opsporing, behoort
  genormeerd en wettelijk vastgelegd te zijn.
  De heer Vos:
  Als de wet erin voorziet, dan vindt u dat er dus geen grens
  behoort te zijn?
  De heer Gerding:
  Dan is er nog altijd de grens van de eerlijkheid en de
  behoorlijkheid. Ik wijs u op het voorbeeld van de winkeldief, dat
  ik heb genoemd.
  De heer Vos:
  Ik wil het hierbij laten.
  De heer Rouvoet:
  Op dit moment wilt u geen infiltraties en geen
  inkijkoperaties?
  De heer Gerding:
  Zij behoren een wettelijke basis te hebben, waarmee overigens
  niet gezegd wil zijn dat ik een dergelijk optreden onrechtmatig
  vind, omdat dit zou betekenen dat het apert in strijd is met de
  geldende jurisprudentie. Mijn opvatting die ook in het rapport van
  de commissie-Wierenga is vastgelegd, is dat zij op zichzelf niet in
  strijd zijn met het geldend recht.
  De heer Rouvoet:
  Er is geen wettelijke basis. U zegt dat de grens daar ligt waar
  opsporingsmiddelen worden gehanteerd die geen wettelijke basis
  hebben. Dat geldt voor infiltratie en voor inkijkoperaties.
  Daarover gaat de discussie.
  De heer Gerding:
  Zeker, daar ligt voor mij de grens.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gerding, tot slot wil ik u vragen of de politiek in
  algemene zin, Kamer, regering, te hoge verwachtingen heeft gewekt
  in de maatschappij over de kansen van
  criminaliteitsbestrijding.
  De heer Gerding:
  Ik denk het wel. Lange tijd heeft in de geschriften, zoals
  memories van toelichting, beleidsplannen en wat niet al het klimaat
  geheerst dat als deze middelen er maar waren en als deze
  organisatorische maatregelen maar werden getroffen, het allemaal
  een stuk beter zou gaan. Dat is lange tijd de heersende opvatting
  geweest die naar buiten is gebracht. In die zin is dit de periode
  waarin wij naar mijn oordeel hard ontwaken uit de droom waarin wij
  onszelf gekoesterd hebben.
  De voorzitter:
  Welke droom was dat?
  De heer Gerding:
  Dat was de droom dat als je maar meer middelen hanteert en
  allerlei maatregelen neemt, je de georganiseerde misdaad een halt
  kunt toeroepen of sterker nog: kunt uitbannen. Dat is altijd en
  onder alle omstandigheden veel te hoog gegrepen. Het enige wat je
  kunt doen en dat is ons aller inspanning, is proberen, de zaak
  beheersbaar te houden. Dat betekent dat de ambities die naar buiten
  worden gebracht, moeten worden bijgesteld.
  De voorzitter:
  Door wie zijn die ambities naar buiten gebracht?
  De heer Gerding:
  Eigenlijk door alle betrokkenen, zowel politie, zowel openbaar
  ministerie, zowel minister van Justitie, zowel onder omstandigheden
  de Kamer.
  De voorzitter:
  Welke minister van Justitie was dat? Was dat de huidige, de
  vorige, de voor-vorige, degene daarvoor?
  De heer Gerding:
  Het schrijven over de georganiseerde criminaliteit is begonnen
  met het verschijnen van het beleidsplan Samenleving en
  criminaliteit. Dat is verschenen onder de verantwoordelijkheid van
  de voor-vorige minister van Justitie.
  De voorzitter:
  U vergeet de heer Kosto, of niet?
  De heer Gerding:
  Het was de voor, voor, vorige minister.
  De voorzitter:
  Dan hebben we het dus over de heer Korthals Altes.
  De heer Gerding:
  Zeker, en zijn opvolger. Op zichzelf is het verklaarbaar en
  begrijpelijk dat alles gegaan is zoals het is gegaan, maar achteraf
  – en dat is natuurlijk altijd gemakkelijk – kun je constateren, dat
  te hoge verwachtingen zijn gewekt. Dat heeft nog een ander effect
  gehad. Dat is dat er van bovenaf toch het signaal afgegeven werd
  dat inhield: het moet aangepakt worden; bij wijze van spreken: kost
  wat kost.
  De voorzitter:
  Het signaal dat afgegeven werd, was: het moet aangepakt worden,
  kost wat kost.
  De heer Gerding:
  Nee, zo sterk wil ik het niet zeggen, maar er was wel het
  klimaat waarin ruimte werd geboden om grensverkennend aan het werk
  te gaan.
  De heer Koekkoek:
  Het klimaat is nu een stuk rustiger?
  De heer Gerding:
  Dat zal moeten blijken.
  De voorzitter:
  Kunt u met n zin omschrijven wat de werkelijke doelstelling van
  criminaliteitsbestrijding in een democratie moet zijn?
  De heer Gerding:
  Dat is: binnen de regels van de rechtsstaat misschien niet
  alle, maar vele middelen inzetten om op te treden tegen fenomenen.
  Daarbij hoeft ook naar mijn opvatting niet gestopt te worden bij de
  lagere goden. Ook zou kunnen worden doorgegaan naar degenen die al
  dan niet in netwerkverband verantwoordelijk zijn. In mijn opvatting
  is het zeker zo, dat elke overheid, ook de Nederlandse, moet laten
  zien dat zij, in elk geval op termijn, de sterkste is. Criminelen
  moeten toch het besef hebben, dat het hier, zeker op termijn, niet
  veilig toeven is. Maar, zoals gezegd: er moet gewerkt worden met
  inachtneming van de regels van de rechtsstaat. Als dat namelijk
  niet gebeurt, ontaardt de zaak.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 15.35 uur


  Inhoudsopgave en zoeken