• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. R.A. Gonsalves

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 4

  6 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 6 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. R.A. Gonsalves
  Aanvang 16.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van mr. R.A. Gonsalves, geboren op 5
  mei 1932 te Heerlen. Ik verzoek u, mijnheer Gonsalves, op te staan
  voor het afleggen van de eed. De door u af te leggen eed luidt: Ik
  zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal
  zeggen.
  De heer Gonsalves:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gonsalves! Hartelijk welkom bij de enqutecommissie. U
  bent de laatste in de rij van vier die wij op de eerste dag van de
  openbare verhoren van de enqutecommissie mogen ontvangen. Hoe heeft
  u het tot nu toe beleefd?
  De heer Gonsalves:
  Het beperkt zich tot de stukken die ik heb kunnen zien. Ik
  moest ook nog reizen. Ik heb dus een paar onderdelen gemist. Er is
  sprake geweest van een veelheid van informatie, waarvan het goed is
  om die nader te analyseren. Ik heb het ervaren, vooral waar het
  gaat om de aard en de ernst van de georganiseerde misdaad, als een
  bevestiging van het inzicht dat wij in de afgelopen jaren al hebben
  gekregen en waar ik regelmatig over heb gesproken en voor heb
  gewaarschuwd. Over de omvang moet ik zeggen dat vandaag nieuwe en
  ook verdiepende elementen naar voren zijn gekomen. Toen dacht ik
  bij mijzelf: Het is goed dat het onderzoek op deze manier is
  uitgevoerd, want nu blijkt dat het aanvullend werkt op wat tot nu
  toe door het CBO en het CRI is gedaan. Het vult gaten op. Tot slot
  kwam de gedachte op dat wij daar structuur aan moeten geven. Dit
  moet niet eenmalig zijn. Wij moeten in Nederland samen een
  structuur voor dit soort onderzoeken opzetten. De wetenschap moeten
  wij daar permanent bij betrekken.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gonsalves. U bent procureur-generaal in
  ‘s-Hertogenbosch. U bent ook belast met de portefeuille bestrijding
  van de zware georganiseerde criminaliteit. Wij willen het vandaag
  met u hebben over uw rol als procureur-generaal, over het hier al
  veel genoemde Cordinerend beleidsoverleg over die zware
  georganiseerde criminaliteit, over de inventarisatie die door het
  CBO wordt gemaakt en natuurlijk ook over de invloed die dat heeft
  op de opsporing in Nederland, speciaal waar het gaat over de
  kernteams. Wij willen het ook graag met u hebben over de
  organisatie van het OM en de ontwikkelingen die u daarin ziet, ook
  in uw positie als procureur-generaal. Misschien is het goed als u
  even uitlegt, voor iemand die daar niet dagelijks in zit, wat een
  procureur-generaal is en wat hij doet.
  De heer Gonsalves:
  Ik moet eerst uitleggen hoe de situatie nu is, op grond van wat
  daarover is geregeld in de Wet op de rechterlijke organisatie en
  het Wetboek van Strafvordering. Ik zal ook moeten aangeven, zij het
  in heel korte bewoordingen, waar het naar toe gaat, want wij zitten
  in een overgangssituatie. Het OM is opgebouwd – dat zijn de
  fundamenten, de basis – uit de arrondissementsparketten. De
  volgende laag is het ressortparket, met de procureur-generaal aan
  het hoofd. Volgens de huidige wettelijke bepalingen is de
  procureur-generaal in het ressort de eindverantwoordelijke van het
  OM. Hij kan daartoe ook directieven geven aan de andere leden van
  het OM. Deze oude structuur stamt nog uit de negentiende eeuw. Op
  een gegeven ogenblik ontstond de behoefte aan landelijke
  cordinatie. Vr de oorlog, omstreeks 1935, is toen de Vergadering
  van procureurs-generaal ontstaan. Die kwamen bij elkaar om
  gezamenlijk dingen te bespreken en om op basis van consensus
  afspraken te maken. Na de oorlog heeft zich dit verder ontwikkeld.
  De behoefte aan landelijke cordinatie werd veel groter. Dat heeft
  zich dus gentensiveerd, maar men zat altijd met het probleem dat
  tot consensus moest worden gekomen. Iedereen behield namelijk de
  eigen verantwoordelijkheid in het eigen ressort. Op een gegeven
  ogenblik was men de mening toegedaan dat het zo niet langer kon. In
  1991 werden de landelijke aandachtsvelden daarom verdeeld. Toen
  kwamen er portefeuillehouders, bijvoorbeeld de portefeuillehouder
  fraude, de portefeuillehouder drugs, de portefeuillehouder
  milieucriminaliteit en de portefeuillehouder georganiseerde
  criminaliteit. De afspraak was dat de portefeuillehouder ter zake
  het voortouw zou nemen, zaken zou voorbereiden en voorstellen zou
  doen in de PG-vergadering. Vervolgens zou een en ander worden
  geconcludeerd. De volgende ontwikkeling was dat wij afspraken dat
  wij het niet meer op basis van consensus zouden doen, maar op basis
  van meerderheidsbesluitvorming. Toen waren wij weer een stap
  verder, want de ontwikkeling ging in de richting van een landelijk
  bestuur voor het OM. Het eindpunt daarvan vormt het Plan van
  aanpak. Dat heeft inmiddels op hoofdlijnen instemming van de Kamer
  gekregen. Op grond hiervan wordt het OM ingrijpend veranderd, in
  lijn met de ontwikkelingen die ik heb geschetst. Het College van
  procureurs-generaal vormt de landelijke, centrale leiding van het
  OM. De bevoegdheden die nu op ressortniveau liggen bij de
  ressort-procureur-generaal verschuiven naar boven, naar dat
  centrale college. Wij zitten daar nu tussenin, want op basis van de
  gemaakte afspraken fungeert het college inmiddels, maar wij zijn
  ook nog ressort-PG. Af en toe is dat een beetje moeilijk
  laveren.
  De voorzitter:
  Ik heb begrepen dat het soms uw frustratie was, terwijl u
  portefeuillehouder zware criminaliteit was, dat de
  verantwoordelijke procureurs-generaal in de verschillende ressorten
  uiteindelijk uitmaakten wat er gebeurde.
  De heer Gonsalves:
  Dat is geen frustratie geweest.
  De voorzitter:
  Was dat de feitelijkheid? Moet ik het zo zeggen?
  De heer Gonsalves:
  Dat was de feitelijkheid. De portefeuillehouder had niet de
  bevoegdheid tot het geven van rechtstreekse directieven. De
  verantwoordelijkheidslijn liep van de verantwoordelijke
  hoofdofficier naar de eigen procureur-generaal. Als het een zaak
  was van landelijk gewicht, dan bracht de betrokken
  procureur-generaal die in de Vergadering van procureurs-generaal en
  later in het college. Op een gegeven moment gingen ressort-PG’s hun
  collega’s portefeuillehouder echter consulteren, wanneer het om
  heel zware of ingrijpende beslissingen ging. Daarmee werd de
  portefeuillehouder geleidelijk aan veel meer bij landelijke zaken
  betrokken.
  De voorzitter:
  Wat doet de portefeuillehouder precies?
  De heer Gonsalves:
  Dat hangt van de portefeuille af.
  De voorzitter:
  Hoe zit het met uw portefeuille?
  De heer Gonsalves:
  Mijn portefeuille is de georganiseerde criminaliteit,
  terreurbestrijding en spionage. Ook onderhoud ik contacten met de
  BVD, omdat artikel 22 van de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten zegt dat over daarvoor in aanmerking komende
  zaken het hoofd van de dienst overleg pleegt met de
  procureur-generaal. Wij hebben afgesproken dat dit n persoon is. Ik
  doe dat, ook namens mijn ambtgenoten. Als portefeuillehouder zware
  georganiseerde criminaliteit ben ik voorzitter vn het Cordinerend
  beleidsoverleg. Die term is vandaag al vele malen gevallen. Wat dit
  betreft is ook sprake van een hele ontwikkelingshistorie, maar het
  overleg bestaat pas sinds begin 1992. Sindsdien is het al weer
  ingrijpend van samenstelling gewijzigd. Het Cordinerend
  beleidsoverleg bestaat nu uit zeven hoofdofficieren van justitie,
  zes hoofdofficieren die verantwoordelijk zijn voor een kernteam,
  plus de hoofdofficier die aan het hoofd staat van het landelijk
  OM-bureau en die ook bevoegd gezag wordt voor het landelijk
  rechercheteam. Dan hebben wij alle gezagsdragers over deze
  kernteams en het LRT bij elkaar. Er zitten drie hoofdcommissarissen
  in, regiokorpschefs die op dit gebied deskundig zijn en die ons wat
  dat betreft adviseren, plus het hoofd van de CRI .
  De voorzitter:
  Welke drie hoofdcommissarissen zijn dat?
  De heer Gonsalves:
  De heer Nordholt van Amsterdam, de heer De Wijs van het korps
  Landelijke politiediensten en de heer IJzerman, als voorzitter van
  de Adviescommissie criminaliteit.
  De voorzitter:
  Het valt ons op dat u met een enorme hoeveelheid clubs te maken
  heeft – ik noem ze oneerbiedig “clubs”, zodat ik ze niet allemaal
  hoef op te noemen – die zich bezighouden met de keuzen en de
  prioriteiten. Het lijken ons er in ieder geval heel veel.
  De heer Gonsalves:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is het in de Nederlandse cultuur zo dat, voordat de keuze wordt
  gemaakt, iedereen zich ermee moet hebben bemoeid?
  De heer Gonsalves:
  Ja. Ik heb vorige week met de Recherche-adviescommissie een
  studiereis naar Engeland gemaakt. Dat was om vele redenen leerzaam,
  want men worstelt daar ook met de problematiek van de bijzondere
  opsporingsmethoden en de vraag hoe de rechter wordt ingelicht.
  Daarover hebben wij buitengewoon boeiende dingen gehoord. Ik kwam
  er ook achter dat zij de zaken daar pragmatischer aanpakken. Ook
  daar is sprake van een soort collectieve besluitvorming, maar er
  zitten niet zoveel schakels tussen. Het wordt beperkt tot een
  groepje mensen dat wordt geacht deskundig te zijn. Als men daar, op
  basis van de informatie van de Engelse CRI, samenkomt, dan wordt
  gekeken naar wat de meest relevante onderzoeken zijn. Vervolgens
  worden die uitgegeven. Daar hebben ze ook een soort kernteams, de
  regionaal squads. Dan gaat men aan het werk. Ik krijg de indruk dat
  het daar heel efficint werkt. Wij hebben hier echter een
  ingewikkelde structuur gekregen. In de nota Georganiseerde
  criminaliteit van 1992 hebben de ministers bepaald dat de
  prioriteitenstelling plaatsvindt, op voorstel van het CBO, door
  toen nog de Vergadering van procureurs-generaal. Daarna zijn
  convenanten gesloten met de regio-korpsbeheerders over de
  oprichting van de kernteams. In artikel 4 staat dat de driehoek die
  over het kernteam gaat, de prioriteiten vaststelt. Vervolgens moet
  het College van procureurs-generaal daarmee instemmen. Daar zit
  echter frictie tussen. Dat veroorzaakt in de praktijk van tijd tot
  tijd spanningen. Het ware wenselijk als die frictie werd opgeheven
  en als het werd verhelderd.
  De voorzitter:
  Wij willen zo meteen met u spreken over hoe nu werkelijk de
  keuzen voor prioriteiten van de kernteams tot stand komen. Ik wil
  het eerst nog met u hebben over de beroemde criteria die het CBO
  heeft aangelegd voor de bepaling of een bepaald fenomeen kan worden
  gerekend tot de zware georganiseerde criminaliteit. Wij hadden er
  acht, wij hebben er nu tien. Is er nog wel te werken met die tien?
  De acht zijn hier al over tafel gegaan. Ik dacht dat, ook op
  instigatie van de heer Nordholt, er nog twee criteria aan zijn
  toegevoegd, namelijk die van de internationale betrekkingen en de
  maatschappelijke relevantie.
  De heer Gonsalves:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Maakt u het zichzelf niet te moeilijk?
  De heer Gonsalves:
  Dat zijn criteria die worden aangelegd om de mate van ernst,
  van dreiging van een criminele groepering objectief aan te kunnen
  geven en om in staat te zijn een soort rangorde aan te brengen om
  te kunnen bepalen welke criminele groeperingen het meest bedreigend
  zijn en derhalve bij voorrang dienen te worden aangepakt. Wij zijn
  er nog niet; wij zijn op weg. Vandaar ook dat in de recente
  conferentie van het CBO heel lang is gesproken over de werking van
  de criteria. Wij hebben geconstateerd dat wij op dit moment niet
  beter hebben, maar wij hadden wel het gevoel dat het beter zou
  moeten. Daarom hebben wij afgesproken dat wij ermee door gaan. Er
  zijn twee werkgroepen bezig om nog voor het eind van het jaar een
  nieuwe conferentie te organiseren, waarin wij echt gaan proberen er
  verder in te gaan. Wij hebben ook gezegd dat wij moeten profiteren
  van onderzoeken van de heer Fijnaut en de zijnen en bekijken of wij
  daar methodieken uit kunnen halen om de prioriteitsstelling te
  verbeteren. Het is dus maar een voorlopige methode, maar wij hebben
  gezegd: wij moeten nu wat doen; wij kunnen niet eindeloos studeren
  en wachten, want de criminaliteit moet nu worden aangepakt en laten
  wij daarom proberen om een aantal criteria vast te stellen.
  De voorzitter:
  Er is van verschillende kanten kritiek gekomen op het criterium
  omtrent de hirarchie. Er moet een baas zijn met knechten. Er moet
  dus als het ware een piramide-organisatie zijn, waarin sprake is
  van divisies. Wij hebben daar met de heer Wilzing over gesproken.
  Daaruit en uit hetgeen wij vanochtend hebben gehoord, blijkt dat je
  veel meer te maken hebt met losse of vaste georganiseerde groepen
  of groepjes, van misschien slechts enkele personen, die gebruik
  weten te maken van allerlei netwerken, en dat er niet per se sprake
  hoeft te zijn van een piramide-organisatie. Vindt u die kritiek
  terecht?
  De heer Gonsalves:
  Op de manier waarop u het formuleert, wel. Zo’n organisatie
  werkt natuurlijk niet als een grote moderne onderneming, zoals
  Philips, maar er is wel heel duidelijk sprake van een rolverdeling.
  Ik heb de indruk gekregen dat de politie, ook om zaken helder te
  maken, zo’n organisatie snel in een structuur zet en dan de neiging
  heeft om woorden als “divisie” en dergelijke te gebruiken. Er is
  een onderscheid. Je hebt iemand die zich bezighoudt met
  bijvoorbeeld juridische hulpverlening en advisering en er zijn n of
  meer mensen die zich bezig houden met het regelen van transporten
  en alles wat daarmee heeft te maken. Zo is er in die organisatie of
  in dat netwerk – dat kan ook een netwerk zijn dat voor een grote
  criminele operatie een rolverdeling afspreekt en vervolgens uiteen
  gaat en een volgend netwerk opzet – toch wel sprake, althans zoals
  dat naar voren is gekomen in rapportages, van bepaalde
  rolverdelingen. Dat kan in bepaalde gevallen ertoe leiden dat er
  een groepje van mensen is die in opdracht liquidaties verrichten.
  Dat is in de loop van de dag hier ook al besproken. Dat aantal
  neemt toe. Wij kunnen dat allemaal uit de media vernemen. Wij
  vernemen en lezen regelmatig dat er weer mensen zijn gevonden die
  kennelijk het slachtoffer zijn van liquidatie.
  De voorzitter:
  De kernteams zijn opgericht – mede op basis van rapportage aan
  de Kamer en de beleidsplannen, waarover u zojuist sprak – om een
  betere aanpak van de zwaar georganiseerde criminaliteit mogelijk te
  maken. Aan de andere kant is bij onze rondgang langs die kernteams
  gebleken dat de keuze voor het grootste gedeelte in die korpsen, in
  die regio’s zelf gemaakt is en dat het nog niet over elkaar heen
  gaat. Heeft u genoeg landelijke invloed op de zaken die de
  kernteams aanpakken?
  De heer Gonsalves:
  Als CBO, zo moeten wij dat zien, want zo is het systeem…
  De voorzitter:
  Of als vergadering van PG’s die uiteindelijk de keuze van het
  CBO moet endosseren.
  De heer Gonsalves:
  Nee, zeker nog niet. Wij zijn nog steeds bezig om te proberen
  om daar een beter structuur in te brengen, maar de materie is heel
  taai gebleken. U heeft waarschijnlijk ook het rapport “Tot de kern”
  gelezen, dat een evaluatie is van het functioneren van de kernteams
  in het eerste jaar. Daarin komt duidelijk naar voren dat wij
  worstelen met het probleem dat de politie in Nederland traditioneel
  gedecentraliseerd is opgebouwd en dat men graag in eigen huis, in
  eigen kring de keuzen wil maken en de beslissingen wil nemen. Dat
  zijn soms heel goede beslissingen waar iedereen het mee eens kan
  zijn, maar soms kijkt men alleen naar het regiobelang en komen
  landelijke belangen in de knel. Wij hebben in een van de laatste
  CBO-vergaderingen geconstateerd dat er hele terreinen braak blijven
  liggen, omdat iedereen zegt: dat is mij te ingewikkeld, laat een
  ander dat maar doen. Dat is een klassiek probleem, waardoor
  bepaalde moeilijke onderzoeken niet werden verricht. Het CRI liep
  daar het land mee af, maar niemand wilde ze doen. Dat is niet goed.
  Daarom hebben de hoofdofficieren gezegd – dat is weer een stap
  vooruit – dat zij van hun gezagspositie over die kernteams gebruik
  moeten maken om, zodra er capaciteit vrijkomt, het CBO bepalender
  te laten zijn bij de invulling daarvan en te gaan kijken wat
  landelijk gezien het zwaarste weegt. Dan moet het regiobelang dus
  achteruit gezet worden. Daar geloof ik ook in, want ik heb dat zien
  gebeuren in 1988 toen er nog helemaal niets was en ik met mijn
  werkgroep een voorstel heb gedaan om te komen tot een 25-tal
  regionale teams om een begin te maken met de aanpak van de
  georganiseerde misdaad. Toen speelde hetzelfde probleem. Wij zijn
  toen toch in een paar jaar zover gekomen dat de lokale belangen van
  gemeenten en dergelijke naar achter werden geschoven en het
  regiobelang heel duidelijk veel meer naar voren kwam. Ik zie dan
  ook een ontwikkeling naar een erkenning dat sommige vormen van
  criminaliteit zo bedreigend zijn, ook landelijk en internationaal,
  dat die voorrang behoeven. U kunt echter niet verwachten dat dat in
  n of twee jaar voor elkaar is, want je moet er toch een zekere
  cultuuromslag voor bewerkstelligen.
  De voorzitter:
  Aan de andere kant is het begrijpelijk dat een commissaris uit
  een grote stad in het westen van het land zegt: ik weet wat er hier
  in de buurt aan de hand is; ik ken hier de hoed en de rand en wat
  weet de heer Gonsalves daar in Den Bosch van? Die loopt niet met
  mij over straat. Ik citeer nu een denkbeeldige commissaris. Hij
  bestaat niet.
  De heer Gonsalves:
  Dan is mijn antwoord dat, als hij een goede commissaris is, hij
  weet wat er in zijn bewakingsgebied gebeurt.
  De voorzitter:
  Dan zegt hij er nog overheen: het lijkt mij heel goed dat wij
  ons met Russische criminaliteit bezighouden, maar wij hebben er
  hier geen last van; wij hebben last van Hollandse groepen en die
  moeten wij aanpakken. Ik kan het ook niet aan mijn burgemeester in
  de driehoek verkopen, zegt die denkbeeldige hoofdcommissaris
  dan.
  De heer Gonsalves:
  Dan is mijn antwoord dat hij alleen praat over de eigen lokale
  of regionale situatie, maar in zijn beoordeling niet betrekt wat er
  in de rest van het land aan de hand is en evenmin de afweging of
  naast belangrijke criminele groeperingen in zijn eigen gebied er
  wellicht ook andere zijn die nog bedreigender zijn voor het land
  als totaal en die uit dien hoofde prioriteit behoeven. Dan kan men
  zeggen: daar hebben wij niet zoveel last van, dus waarom zouden wij
  dat moeten doen? Dan zeg ik dat ze dat moeten doen, omdat dat de
  consequentie is van het systeem dat wij hebben gekozen. Volgens het
  systeem wordt de organisatie decentraal opgebouwd. De kernteams
  zijn produkten van samenwerking en wij hebben afgesproken dat de
  kernteams samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de
  georganiseerde misdaad. Als je dat zo uitspreekt, is de
  consequentie dat men verplicht is om over de lokale belangen heen
  te stappen en zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor het
  hele land, anders werkt het systeem niet. Die ontwikkeling is nu
  volop aan de gang.
  De voorzitter:
  Op 15 mei heeft u een brief geschreven aan de hoofdofficieren
  van justitie van Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, Haarlem,
  ‘s-Hertogenbosch en Zwolle, dus al degenen die verantwoordelijk
  zijn voor een kernteam. U vraagt hen daarin een overzicht te geven,
  omdat u blijkbaar niet tevreden bent met de gemaakte keuzen. Ik heb
  begrepen, maar dat kan ik niet terug vinden in de stukken, dat
  gevraagd wordt daarop te reageren via het landelijk bureau OM, maar
  dat de reactie enigszins uitblijft en dat men niet soepel meewerkt.
  Is die conclusie te boud?
  De heer Gonsalves:
  Ja, die is te boud. Het is niet een kwestie van niet mee willen
  werken. Aan zo’n verzoek moet gevolg gegeven worden. Dat betekent
  dat zo’n hoofdofficier dat weer moet uitzetten bij zijn
  kernteamofficier en die moet daar weer met zijn kernteam overleg
  over plegen. Uiteindelijk mondt dat uit in een rapport, waarin de
  actuele stand wordt beschreven. Maar die stand verandert
  natuurlijk, want er kan net een onderzoek zijn afgesloten en ter
  zitting zijn aangebracht of al zijn afgehandeld. Dan verandert de
  lijst van onderzoekobjecten. Men zal dus iedere keer de actuele
  stand moeten opnemen. Dat was ook de bedoeling van die brief. Wij
  wilden aan de hand van de actuele stand in het CBO gaan kijken hoe
  het er nu voor staat.
  De voorzitter:
  Heeft u die actuele stand gekregen?
  De heer Gonsalves:
  Die hebben wij gekregen en daar hebben wij in een recente
  vergadering van het CBO over gesproken.
  De voorzitter:
  Was dat op 28 juni?
  De heer Gonsalves:
  Inderdaad. Daar heeft u het verslag van gekregen. Net als mij
  voorgangers zeg ik dat u volgens mij echt alles heeft gekregen. Het
  is dus alleen een kwestie van hoe u al die informatie moet
  verwerken. Dat lijkt mij heel knap.
  De voorzitter:
  Kunt u een overzicht geven van de hoofdactiviteiten van de
  kernteams op dit moment?
  De heer Gonsalves:
  Dat is een heel moeilijke vraag, want mijn hoofd is geen
  computer en ik kan dan ook niet zomaar alle onderzoeken eruit laten
  rollen. Bovendien is het de vraag of dat verstandig is, want het
  gaat om lopende onderzoeken.
  De voorzitter:
  Ik vraag ook niet naar specifieke onderzoeken, maar naar
  aandachtsgebieden.
  De heer Gonsalves:
  Dan moeten wij even een scheiding maken tussen twee dingen.
  Ieder kernteam houdt zich bezig met een aantal concrete, gerichte
  opsporingsonderzoeken. Dat zijn zaken waarover al zoveel informatie
  voor handen is dat men echt een opsporingsonderzoek kan starten dat
  moet leiden tot aanhouding en berechting. Ze hebben allemaal
  meerdere van die onderzoeken. Naar gelang van de omvang van een
  kernteam zijn dat er acht of tien of wat minder. Daarnaast is er de
  afspraak dat de kernteams zich ook met gespecificeerde
  aandachtsgebieden bezighouden en trachten daarin beter inzicht te
  krijgen. Dat noemt men dan wel fenomeenonderzoek. Wij hebben juist
  afgesproken dat wij in het najaar dat begrip nader gaan definiren,
  want volgens mij bestaat daar grote verwarring over. De verdeling
  van onderzoeken is grofweg geografisch. En kernteam richt zijn
  aandacht bijvoorbeeld op Zuid-Amerika en het Caribisch gebied en
  een ander kernteam heeft zijn oog meer gericht op Oost-Europa. Het
  betreft echter niet alleen geografische indelingen. En kernteam
  houdt zich namelijk speciaal bezig met de georganiseerde zware
  milieucriminaliteit. Het inzicht dat daaruit voortkomt, wordt ter
  beschikking gesteld van de andere kernteams, zodat men daarmee kan
  werken. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere terreinen.
  De voorzitter:
  Dat zogenaamde fenomenenonderzoek wil ik nog even buiten haken
  zetten. Als ik het in mijn woorden mag zeggen, is het toch zo dat
  in het kernteam Haaglanden vooral wordt gekeken naar de relatie met
  Zuid-Amerika en Suriname, in het kernteam Amsterdam naar de
  Nederlandse netwerken, evenals in het kernteam Randstad
  midden-noord, in het kernteam Zuid-Nederland naar onderzoeken die
  te maken hebben met XTC, in het kernteam Noordoost Nederland, naast
  de aandacht voor mogelijke ex-GOS-criminaliteit, de Russische
  criminaliteit, naar Turkse onderzoeken en in het kernteam Rotterdam
  naar milieucriminaliteit en de bedreigde uitheemse diersoorten. Als
  u dit tableau ziet, voldoet elk van die kernteams dan in gelijke
  mate aan uw wens van een landelijk beeld?
  De heer Gonsalves:
  Dat beeld is nog niet compleet. Het is zo gegroeid vanuit het
  Randstad-project. U kent dat ongetwijfeld. Dat was een initiatief
  van de vier hoofdcommissarissen en het hoofd van de CRI. Daar is de
  gedachte geboren van het verdelen van de aandachtsgebieden, zodat
  men een en ander beter zou kunnen concentreren. Wij hebben
  recentelijk in het CBO geconstateerd dat dit niet volledig is en
  dat er terreinen zijn die meer aandacht verdienen. Die zijn
  vanmorgen in de presentatie van de heer Fijnaut ook al naar voren
  gekomen. Er is gesproken over het fenomenencomplex van de
  georganiseerde criminaliteit, gepleegd door Chinezen en
  ex-Joegoslavische groeperingen, met het geweld dat daarbij komt.
  Wij zijn toe aan een herijking en wellicht een zekere nieuwe
  verdeling, die beter is afgestemd op de meest recente inzichten. U
  moet dat allemaal wel zien in de tijd. Het jaar 1993 is in
  hoofdzaak gebruikt voor het oprichten van de kernteams, want die
  waren er nog niet.
  De voorzitter:
  Er was toen al n kernteam, een interregionaal team.
  De heer Gonsalves:
  Dat klopt. Dat was er al eerder, maar u weet hoe lang het duurt
  om kernteams op te richten. Het heeft ruim twee jaar geduurd
  voordat het IRT-oude stijl tot stand kwam, vanwege al die
  beheersmatige en andere discussies die zich daar omheen hebben
  afgespeeld. Het heeft ook nogal wat tijd gekost, voordat er
  overeenstemming was over waar de kernteams moesten komen.
  Vervolgens kwamen er beheersmatige discussies over de vraag wie ze
  moest bemannen. Wij hebben toen gezegd: “Laten wij maar beginnen op
  basis van de afspraken die wij al eerder hebben gemaakt, maar die
  zijn niet definitief. Wij behouden ons de vrijheid voor, naarmate
  wij in het CBO beter inzicht krijgen, om de aandachtsgebieden zo
  nodig nader te verdelen en eventueel andere accenten te leggen.”
  Met dat proces zijn wij nu volop bezig. Men werkt dus nog niet zo
  lang.
  De voorzitter:
  U heeft daarvoor een traject uitgezet, waarbij eerst het
  Landelijk bureau OM en de IRT-officier een rol spelen. Grof gezegd,
  duurt het jaar, voordat wordt gekomen tot een onderzoek. Ik kan mij
  heel goed voorstellen dat de rechercheurs, de politiemensen die er
  direct mee werken, zeggen: “Is een jaar niet verschrikkelijk lang?
  Kan het korter?”
  De heer Gonsalves:
  Het is een cyclisch proces. Het is niet zo dat ineens alle
  kernteams klaar zijn met hun onderzoeken en dan met een schone lei
  opnieuw beginnen om het proces vervolgens af te wikkelen.
  Binnenkort ronden een paar kernteams enkele grote onderzoeken af.
  Dan lopen andere onderzoeken door, maar er ontstaat ergens
  capaciteit. Dan wordt daarover gesproken, na een zekere
  voorbereiding in het CBO, en dan vindt besluitvorming plaats. Het
  lijkt ingewikkelder en langer te duren dan in werkelijkheid het
  geval is, maar je moet het zien als een soort doorlopend proces,
  waar geleidelijk aan op basis van voorstellen uit de regio’s het
  CBO ter besluitvorming komt. Wij zullen dat uit moeten proberen,
  want wij hebben afgesproken dat wij eerst bekijken of het werkt. Je
  gaat echter – dat is nu eenmaal onze Nederlandse cultuur – niet van
  bovenaf alles beslissen en decreteren. Je zegt niet naar beneden
  toe: Zo moet het. Er moet ook voldoende draagvlak zijn – dat meen
  ik echt – bij de mensen die het moeten uitvoeren. Dat betekent ook
  dat ze bij de voorbereiding en bij de keuzen betrokken moeten
  worden. Men moet het samen eens zijn over de echt ernstige zaken,
  want dan wordt daar ook gemotiveerd aan gewerkt. Dat kost echter
  tijd.
  De heer Koekkoek:
  U heeft gesproken over de indrukken die u in Engeland heeft
  opgedaan. Daar loopt het toch wel wat anders. Daar is meer centrale
  sturing, gaf u als uw indruk aan. Heeft dat niet uw voorkeur?
  De heer Gonsalves:
  Neen. Of er meer centrale sturing is? Neen, maar het Engelse
  model is bijna niet te vertalen. Ik heb altijd het gevoel dat dit
  alleen maar door Engelsen is uit te voeren. Ze hebben daar wel een
  wat ander systeem. De regional squads worden gevoed met mensen
  vanuit de regiopolitiekorpsen – daar hebben ze er 43 van – maar ze
  zijn daar niet aan opgehangen. Ze zijn helemaal zelfstandig. In
  Engeland hecht men er zeer aan dat iedereen zoveel mogelijk
  zelfstandig is. De informatie wordt door de regiokorpsen bij het
  Engelse CRI ingevoerd. Dat functioneert daar overigens goed. Bij
  ons kan daar nog wel wat aan worden verbeterd. De informatiestroom
  is nog steeds niet optimaal, maar dat moet het wel worden.
  Vervolgens ontstaat een beeld van de belangrijke organisaties die
  moeten worden aangepakt. Wat dat betreft is de weg daar korter. Er
  vindt overleg plaats in een soort committee, met mensen die de
  regional squads en het Engelse CRI vertegenwoordigen. Er zitten ook
  deskundigen in van het Home Office. Dan wordt een heel pragmatische
  keuze gemaakt. Vervolgens wordt tegen de regional squads gezegd:
  Daar gaan jullie mee aan de gang. De weg daar is dus iets korter en
  zou wel eens wat efficinter kunnen zijn.
  De voorzitter:
  Soms bekroop ons bij het voorwerk de gedachte dat er misschien
  niets mis is met een Nederlandse FBI, want internationaal
  georganiseerde misdaad, wijd vertakt, kan eigenlijk niet door een
  regio worden aangepakt. Ik vraag het waardevrij. U moet dat los
  zien van mijn politieke partij. Is er eigenlijk wat tegen zo’n FBI?
  Het is toch heel logisch?
  De heer Gonsalves:
  Ik moet daarom glimlachen, omdat ik altijd het etiket heb
  opgeplakt gekregen dat ik een grote voorstander was van een
  Nederlandse FBI. Ondanks het feit dat ik een- en andermaal heb
  gezegd dat ik daar geen voorstander van ben, kleeft dat etiket nog
  steeds aan mij. Dat komt, omdat wat ik zeg soms wat gecompliceerder
  is. Dat wordt dan gauw vertaald in de richting van een FBI. Ik
  geloof nog steeds dat wij een politie-organisatie moeten hebben die
  dicht bij de burger staat en die voeling houdt met de burger.
  Zonder die informatie en die voeling kan de politie niet
  functioneren. Vandaar dat ons systeem met regionale politiekorpsen
  daar heel goed voor is. Een aparte landelijke politie heeft het
  grote gevaar dat die te ver van de burger af komt te staan.
  Bovendien ontstaat het gevaar van twee concurrerende
  politie-organisaties. Dat zie je met name in Amerika gebeuren. Daar
  is voortdurend sprake van competentiegeschillen tussen de
  regionale, lokale politie en de FBI. In ons kleine land moeten wij
  dat niet hebben. Wij moeten n politie-organisatie hebben, maar wij
  moeten wel de moed hebben om waar nodig aanpassingen in die
  organisatie aan te brengen. Voor n aanpassing heb ik jarenlang
  gepleit. Ik ben nog steeds erg gelukkig dat die, dankzij het
  recente regeerakkoord, wordt aangebracht. Er moet namelijk een
  landelijk team komen, als een soort dak op het huis. De kernteams
  hebben wij al, maar er ontbrak nog iets boven. Dat moet zich nu
  ontwikkelen. Naar mijn mening mag zich dat ook best royaal
  ontwikkelen, maar het mag niet een aparte politie-organisatie
  worden. Het moet een soort kernteam worden, naast de andere
  kernteams. Het verschil is alleen dat daar andere en naar ik hoop
  betere deskundigheid in wordt geconcentreerd.
  De voorzitter:
  In mei 1994 stelt u binnen de Vergadering van
  procureurs-generaal de vorming van dat kernteam aan de orde.
  Vervolgens komt een politieke overgangsfase. Dan komt dat
  landelijke kernteam er dus niet, in de politieke context van toen.
  Maar ineens was het er wel. Er is politiek nog veel over gesproken
  of dat kernteam executieve bevoegdheden moest hebben. Die discussie
  was wat u betreft toen al achterhaald, denk ik.
  De heer Gonsalves:
  Ik ben altijd, toen uiteraard ook, van mening geweest dat dit
  kernteam volledig operationeel moest zijn. Stel dat mij zou worden
  gevraagd wat er nog verbeterd zou moeten worden. Dan zou ik
  antwoorden dat die verbetering er vooral in moet liggen dat de zes
  kernteams en het landelijk team op een zodanige wijze, goed
  gecordineerd, samenwerken dat ze samen in staat zijn om de
  georganiseerde misdaad goed te bestrijden. De kernteams zijn nu nog
  een beetje te veel regionaal ingebed. Er is ook nog niet voldoende
  samenhang. Daar moeten wij nog een pragmatische weg voor vinden,
  zonder allerlei schijven, zodat sprake is van goed overleg, heel
  frequent, tussen de kernteams en het LRT. Ze moeten goed afspreken
  wat ze gaan doen. Vervolgens moeten ze gezamenlijk aan de slag. Er
  zijn al verzoeken binnengekomen voor een, samen met het landelijk
  team, uit te voeren groot onderzoek op het gebied van financile
  recherche. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling. Als je goede
  samenwerking op dat gebied krijgt, dan groei je vanzelf naar elkaar
  toe.
  De voorzitter:
  Het Landelijk rechercheteam krijgt een driedelige opdracht: Het
  speciaal doen van financieel-economisch fraude-onderzoek, het zich
  richten op buitenlandse verzoeken en dat doen waar anderen
  blijkbaar niet aan toekomen. Is dat niet een veel te grote opgave?
  Zijn dat niet veel te veel taken voor een relatief kleine
  groep?
  De heer Gonsalves:
  Ik denk ook dat goed bekeken moet worden of de sterkte, zoals
  die nu is bepaald, op den duur voldoende zal zijn. Het lijkt mij
  echter beter om ze eerst zo te laten starten, want je moet ook niet
  meteen een te grote organisatie hebben. In de praktijk groeit het
  dan vanzelf en dan ontstaat een bepaald beeld. Je krijgt een club
  echte financieel deskundigen. Die gaan zich concentreren op de
  financile recherche. Dat is n poot. Wij krijgen daarnaast
  belangrijke rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Die moeten niet
  allemaal door het landelijk team worden gedaan. Je zult die moeten
  verdelen, zoals dat nu ook gebeurt. Het ene komt bij dat kernteam
  terecht, het andere komt bij een ander kernteam terecht. Er zijn
  ook zaken die tot nu toe moeilijk te slijten zijn, omdat niemand
  zich ervoor verantwoordelijk voelt.
  De voorzitter:
  Welke zaken wil niemand hebben?
  De heer Gonsalves:
  Ingewikkelde zaken, zeg ik altijd. Meestal gaat het om zaken
  die duidelijk op het financile terrein liggen.
  De voorzitter:
  Wat blijft er vandaag volgens u liggen?
  De heer Gonsalves:
  Daar kan ik geen concrete voorbeelden van geven.
  De voorzitter:
  Op de vergadering van 28 juni heeft u zichzelf de vraag
  gesteld: Hebben wij de criminele top of the bill – zo noemt u het –
  de criminele top 20 nu wel? Ik moet daarmee voorzichtig zijn, omdat
  wij zojuist hebben gezegd dat je er met de lijstjes van de criteria
  misschien ook niet komt. Geeft u eens antwoord op de vraag wat wij
  niet hebben, waarvan u zegt dat het eigenlijk wel zou moeten. Wat
  laat men liggen?
  De heer Gonsalves:
  De vraag was eerst wat wij laten liggen aan buitenlandse
  rechtshulpverzoeken. De vraag is nu welke criminele groeperingen
  onvoldoende aandacht krijgen. Wij hebben geconstateerd dat
  bijvoorbeeld het fenomeen van de georganiseerde Chinese misdaad op
  dit moment onvoldoende aandacht krijgt. Er is wel aandacht – dat
  heeft de heer Fijnaut vanmorgen ook besproken – en er zijn gerichte
  onderzoeken geweest en die hebben geleid tot strafvervolgingen,
  maar er ontbreekt een goede gecordineerde aanpak. Dat is n
  voorbeeld.
  De voorzitter:
  Zou het ook zo kunnen zijn dat er relatief te veel aandacht is
  voor de Nederlandse groepen, zoals wij die vanochtend hebben
  omschreven, en misschien te weinig voor de groepen die een
  buitenlandse achtergrond hebben?
  De heer Gonsalves:
  Ja, en dat komt door ons systeem. Door dat regionaal, lokaal
  ingebedde systeem is men snel geneigd om te kijken naar hetgeen men
  ziet, wat dichtbij is en wat men herkent. Dat zijn vaak belangrijke
  groeperingen, waar de nodige bedreiging van uitgaat. Het ligt dan
  ook voor de hand dat men zegt dat men dat gaat aanpakken. De andere
  zaken liggen vaak veel meer landelijk verspreid en zijn minder
  herkenbaar. Daar voelt men zich niet zo verantwoordelijk voor. Men
  heeft een hele tijd – dat weet ik vanuit de CRI – in het land lopen
  leuren, omdat men geconcentreerd wat wilde gaan doen aan de
  georganiseerde Chinese criminaliteit.
  De voorzitter:
  Hebben wij het dan over afpersing of over heronehandel?
  De heer Gonsalves:
  Dan hebben wij het met name over afpersing, met grof geweld en
  zo nodig ook dodelijke slachtoffers. Dat is n aspect ervan. Maar
  heronehandel zit er ook bij. Daarvan heb ik in het CBO gezegd: het
  is allemaal goed en wel, maar dit kunnen wij niet voor onze
  verantwoording nemen. Ik spreek het CBO erop aan, want wij moeten
  nu komen tot een verdeling, zodat ook deze terreinen worden
  aangepakt en dan moeten er maar andere, meer traditionele
  onderzoeken, iets in prioriteit verschuiven. Die moeten dan maar
  door de regiokorpsen, die toch ook een recherche-apparaat
  hebben…
  De voorzitter:
  Welke onderzoeken zou u dan naar achteren willen schuiven?
  De heer Gonsalves:
  Er zijn onderzoeken naar meer regionaal ingebedde groeperingen
  die zich met de drugshandel bezighouden. Die kunnen ook door
  regiokorpsen worden aangevat of door een samenwerking van twee
  regiokorpsen. Dat hoeft niet allemaal bij de kernteams
  geconcentreerd te worden. De kernteams moeten capaciteit hebben om
  die zaken aan te pakken die ook echt landelijk bedreigend
  zijn.
  De voorzitter:
  Nu is het in deze hele discussie zo alsof het de regionale
  politie is – die indruk zou kunnen ontstaan – die niet naar een
  meer landelijke aanpak wil. Diezelfde spanningen bestaat toch ook
  binnen het openbaar ministerie?
  De heer Gonsalves:
  Daarom bevinden wij ons nu ook midden in een reorganisatie. Wij
  hebben erkend dat onze traditionele organisatiestructuur niet meer
  voldoet en dat er met een goed regionaal fundament behoefte is aan
  een veel strakkere landelijke centrale aansturing. Maar wij hebben
  niet gezegd dat alle arrondissementsparketten weg zouden moeten.
  Neen, wij blijven wel met de voeten in de klei staan. Dat fundament
  heb je nodig, maar je moet daar wel een wat anders structuur omheen
  bouwen, waardoor landelijke prioriteiten ook daadwerkelijk de
  aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. Hetzelfde streef ik na
  bij de politie, waarbij je ook zorgt dat de politie dicht genoeg
  bij de burger blijft en je iets kunt vinden waardoor, waar nodig,
  die regiokorpsen, niet vrijblijvend, samen moeten werken om de
  landelijke prioriteiten voldoende aandacht te geven. Dat is een
  ingewikkeld bestuurlijk-politiek vraagstuk. Dat kan ik niet alleen
  oplossen, want dat hangt samen met de bestuursstructuur van
  Nederland en de kracht en invloed die verschillende functionarissen
  hebben. Toch vind ik dat wij daar doorheen moeten. Misschien dat uw
  commissie de steen der wijzen vindt.
  De heer Rabbae:
  U zei dat als het gaat om de prioriteitsstelling u het CBO
  daarop aansprak. Maar het CBO is niet meer dan een overleg. Welke
  macht of mogelijkheden heeft u dan om het CBO te dwingen om een
  andere koers te gaan varen?
  De heer Gonsalves:
  Ik doe een beroep in het CBO op het verantwoordelijkheidsgevoel
  van degenen die daarin vertegenwoordigd zijn. Dat zijn niet de
  eersten de besten. Wij komen daar – dat heeft zich recentelijk ook
  zo ontwikkeld – tot het gemeenschappelijk inzicht dat wij toch
  verder moeten en dat wij iets meer los moeten komen van dat
  regionale niveau en naar het landelijke niveau moeten. Uiteindelijk
  vindt de besluitvorming plaats in het college van
  procureurs-generaal. Als er ergens besloten wordt, dan is het daar,
  zij het op voorstel van het CBO. Dat is op papier het model, maar u
  begrijpt wel dat het college, als het CBO met een goed gefundeerd
  voorstel komt, dat marginaal zal toetsen.
  De voorzitter:
  Hebben de ministers in hun rol als convenantsluiters, daar
  eventueel ook nog een beslissende rol in? Uiteindelijk natuurlijk
  altijd, maar hoe gaat dat in de praktijk?
  De heer Gonsalves:
  Niet bij de onderzoekskeuzen. De ministers krijgen wel
  voortdurend een verantwoording. De beheerders van de kernteams
  moeten een plan van aanpak presenteren en zij moeten begin van het
  jaar een verantwoording afleggen: wat hebben ze gedaan en wat is er
  met het geld dat de ministers hebben gefourneerd, gebeurd? De
  ministers moeten dus wel, terecht, toetsen of deze kernteams naar
  behoren functioneren en of het geld dat zij daarvoor beschikbaar
  stellen, verantwoord wordt gebruikt. Uit het plan van aanpak blijkt
  ook op hoofdlijnen wat ze gaan doen, maar men gaat niet inhoudelijk
  toetsen, want men vertrouwt erop dat het bevoegd gezag, het
  openbaar ministerie, dat indringend heeft getoetst.
  De heer Rabbae:
  Mag ik uit het feit dat het college van PG’s tot nu toe de
  voorstellen van het CBO heeft goedgekeurd, terwijl u ziet dat een
  aantal gebieden braak liggen, opmaken uw onmacht om iets berhaupt
  te kunnen benvloeden? U heeft die voorstellen tot nu toe namelijk
  keurig geaccordeerd.
  De heer Gonsalves:
  U moet zich wel realiseren dat wij over een heel korte
  tijdspanne praten. Het lijkt wel alsof ze er al jaren mee bezig
  zijn, maar de besluitvorming over de kernteams heeft zich pas in de
  tweede helft van 1992 voltrokken. In 1993 zijn de kernteams
  opgericht. Eind 1993, begin 1994 maakte men een keuze uit een
  aantal onderzoeken en begon te werken. Dat is dus allemaal nog
  aanloopfase. Intussen hebben wij iedere keer de
  criminaliteitsbeeldanalyses gekregen en die werden steeds beter. De
  laatste in 1995 was beduidend beter dan de vorige, zodat het
  inzicht in hoe het nu werkelijk in elkaar zit, wordt vergroot. Nu
  zijn wij, nauwelijks twee jaar later, tot de conclusie gekomen dat
  er gaten over blijven. Die gaan wij nu invullen. U moet het dus wel
  in de tijd zien. Niet alles kan tegelijk.
  De heer Rouvoet:
  U zegt dat kernteams wel een aantal onderzoeken kunnen afstoten
  naar de regionale rechercheteams en zich meer moeten gaan richten
  op zaken die landelijk bedreigend zijn. Ligt dan niet een
  ontwikkeling voor de hand, waarbij de laag van het kernteam er
  tussenuit valt en er een groot landelijk rechercheteam kan worden
  ingesteld, met daaronder alleen de regionale rechercheteams?
  De heer Gonsalves:
  Theoretisch zou dat kunnen. Ik wijs er echter op dat men daar
  in bijvoorbeeld Engeland bewust niet voor heeft gekozen. Daar had
  men het kunnen doen, want het was een nieuwe structuur. Maar men
  heeft daar bewust gekozen voor regionale eenheden. Men zorgt er
  echter wel voor dat die goed samenwerken. Men vond het echter heel
  belangrijk dat men dichtbij de basis bleef. Ik vind nog steeds dat
  dat ook in onze structuur het beste is. Als uit de evaluatie zou
  blijken – wij praten namelijk maar over een periode van twee jaar –
  dat het toch niet goed functioneert, hebben wij argumenten in de
  hand om te zeggen: wij hebben het zo geprobeerd, maar het werkt
  niet goed en laten wij daarom naar een ander model overstappen.
  Zoals ook bij de reorganisatie van de politie is overgestapt van
  een model van gemeentelijke politie, met kleine korpsen en
  rijkspolitie, naar het huidige regiomodel. Niets is voor de
  eeuwigheid vastgelegd. Dit zijn dus modellen die hun waarde in de
  praktijk moeten bewijzen. Je moet echter niet te snel veranderen,
  want dan wordt het voor de gewone politieman of vrouw onmogelijk om
  te werken. Dus niet de ene reorganisatie op de andere stapelen.
  Laat ze in hun eigen organisatie kunnen geloven en geef ze de kans
  om te laten zien dat ze het kunnen en dat ze wat kunnen presteren.
  Ik vind dat wij nu de politie wel wat erg achter de broek zitten.
  Ze hebben toch al zo’n zware taak; geef ze nu de kans om gewoon aan
  een structuur te wennen en daarin te werken.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Gonsalves, hoe zorgt u er als portefeuillehouder
  georganiseerde criminaliteit voor dat kernteams en landelijk
  rechercheteam goed met elkaar samenwerken? Hoe gaat u dat
  doen?
  De heer Gonsalves:
  Ik ben echt dankbaar dat er nu iets is gekomen, waar ik al twee
  jaar geleden om heb gevraagd. Dat heeft lang geduurd, maar alles
  gaat langzaam. Er is nu sinds 1 juni een landelijk OM-bureau zware
  criminaliteit. Dat is klein, maar hoogwaardig bemand, met een
  hoofdofficier, een aantal uiterst deskundige officieren en een
  kleine deskundige staf. Dat landelijk bureau moet nu een grote rol
  gaan spelen. De hoofdofficier van het landelijk bureau zit ook het
  overleg van de zes kernteamofficieren voor. Wij hebben dus heel
  korte lijnen, waardoor men permanent een goed inzicht heeft in wat
  men doet. In de toekomst zullen vanuit dat landelijk bureau
  voorstellen komen voor het CBO. Het klinkt wel indrukwekkend
  “portefeuillehouder”, maar tot nu toe had ik daar geen apparaat
  voor, geen staf.
  De voorzitter:
  Maar als iets te indrukwekkend klinkt, moet de gezagsdrager het
  toch nooit als functie aannemen?
  De heer Gonsalves:
  Wij hebben in de PG-vergadering besloten een
  portefeuilleverdeling in te voeren om ervoor te zorgen dat als een
  collega bijvoorbeeld is gespecialiseerd in milieu wij dat niet
  allemaal hoeven te doen. Dat portefeuillehouderschap ontwikkelt
  zich nu heel snel en wordt ook steeds zwaarder. Wij zitten nu in
  een overgangsfase tussen het ressortelijk model en het landelijk
  model. Ik word nu regelmatig, ook van buiten mijn ressort,
  geconsulteerd voor moeilijke vraagstukken in de sfeer van
  bijzondere opsporingsmethoden en dergelijke. Het groeit dus al heel
  snel naar een meer landelijke aansturing. Tot nu toe was het vooral
  de taak van een portefeuillehouder om te zorgen dat bepaalde zaken
  tot ontwikkeling komen, niet alleen wat betreft de kernteams en de
  taakverdeling; ik heb ook gezorgd voor een proces van
  deskundigheidsbevordering voor politie en openbaar ministerie om
  meer deskundig te worden op het terrein van de georganiseerde
  misdaad. Dat is de afgelopen jaren ook gerealiseerd. Nu zijn wij op
  weg naar de volgende fase, maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik
  een apparaat voor nodig, die dat voorbereid en uitvoert. Dat is het
  landelijk bureau.
  De heer Vos:
  Ik hoor uit de woorden van de heer Gonsalves bijzondere
  verwachtingen over het toekomstig functioneren van het LRT. Ik wil
  precies weten wat u daarmee bedoelt. Pleit u ervoor het LRT
  bijzondere opsporingsbevoegdheden te geven, in afwijking van de
  kernteams, om dat hogere rendement te kunnen leveren?
  De heer Gonsalves:
  Neen, het laatste zeker niet. Opsporingsambtenaren gebruiken
  opsporingsmethoden. Ons systeem van strafvordering zit prachtig in
  elkaar. Naar gelang bepaalde opsporingsmethoden dieper ingrijpen in
  de vrijheid van de burger wordt daar een oplopende reeks van eisen
  aan gesteld. Voor huiszoeking is bijvoorbeeld een rechterlijke
  machtiging nodig. Hetzelfde geldt voor de telefoontap. Het loopt
  van de voorlopige hechtenis tot en met een volledige
  Raadkamer-procedure. Het is een heel goed systeem. Dit systeem moet
  naar mijn mening worden doorgetrokken naar het voorbereidend
  onderzoek, de pro-actieve fase. Ik pleit er wel voor om vast te
  blijven houden aan het systeem van Strafvordering. Er zijn twee
  basiselementen. Naarmate de ingreep ernstiger is, moet het zwaarder
  worden geregeld. Verder moet alles uiteindelijk worden getoetst
  door de onafhankelijke rechter in het kader van de vervolging ter
  zitting.
  De heer Vos:
  De kernteams dezelfde bevoegdheden derhalve.
  De heer Gonsalves:
  Ja, in beginsel dezelfde bevoegdheden. Bepaalde
  opsporingsmethoden mogen alleen gebruikt worden wanneer ze
  proportioneel zijn, gelet op de ernst van de zaak. Het kan dus zijn
  dat kernteams vaker met bepaalde zware opsporingsmethoden werken,
  mits ze daarvoor toestemming hebben gekregen van het bevoegd gezag.
  In de afweging komt men namelijk sneller tot de conclusie dat het
  om een hoogst ernstige zaak gaat. Dan mogen bepaalde dingen wel
  waar het gaat om opsporingsmethoden, legaal, terwijl je bij andere
  zaken zou zeggen: Neen, dat is niet op zijn plaats, dat is niet
  proportioneel! Je gaat geen telefoontap inzetten om bijvoorbeeld
  een winkeldief te pakken.
  De voorzitter:
  Ik zou nu met u willen gaan naar het onderwerp
  opsporingsmethoden. Eerst de vraag of u denkt dat uw eigen
  inzichten over de georganiseerde criminaliteit en de prioriteiten
  in dat kader zullen veranderen in het licht van deze enqute.
  De heer Gonsalves:
  Ja, zeker. Dat wat ik tot nu toe heb gehoord – ik verwacht
  overigens ook heel veel van de rapporten van Fijnaut en de zijnen,
  want daar zal nog veel meer uit blijken, althans die indruk heb ik
  gekregen – zullen wij gebruiken bij de herijking van waar wij nu
  mee bezig zijn. Dat is toch de bedoeling?
  De voorzitter:
  Betekent dit dat u pleit voor andere opsporingsmethoden?
  De heer Gonsalves:
  Ik pleit voor een nadere wettelijke regeling. Men was wat dat
  betreft al op weg. Ook onder de vorige minister van Justitie zijn
  wetsvoorstellen ingediend, waarbij bijvoorbeeld het voorbereidend,
  het pro-actieve onderzoek wettelijk werd geregeld.
  De voorzitter:
  Er is een voorstel geweest om de telefoontap eventueel
  pro-actief toe te passen, maar er is geen wetsvoorstel ingediend om
  de totale problematiek van de opsporingsmethoden te regelen.
  De heer Gonsalves:
  Neen.
  De voorzitter:
  Bent u daarvoor?
  De heer Gonsalves:
  Ja, ik denk dat het Wetboek van Strafvordering heel duidelijk
  uitbreiding op dit terrein behoeft. Ik kan het nog niet helemaal
  schetsen, want het is heel ingewikkeld, maar het voorbereidend
  onderzoek moet in Strafvordering worden opgenomen, naast het
  opsporingsonderzoek dat er nu al in staat. Voorts zal er een
  procedure in Strafvordering moeten komen, op basis waarvan het is
  gegarandeerd dat de rechter in een bepaalde fase dat wat in het
  voorbereidend onderzoek is gebeurd, volledig kan toetsen.
  De voorzitter:
  Wanneer kan volgens u zo’n voorbereidend onderzoek beginnen?
  Dat kan de politie toch niet tegen iedereen?
  De heer Gonsalves:
  Neen.
  De voorzitter:
  Wat moeten de voorwaarden zijn op basis waarvan dat kan?
  De heer Gonsalves:
  Daarom pleit ik ervoor om dit in de wet vast te leggen. Er moet
  een aantal criteria in komen. Er mag bijvoorbeeld nu een
  opsporingsonderzoek worden gestart tegen een verdachte van wie
  ernstige vermoedens bestaan dat hij zich aan n of meer strafbare
  feiten heeft schuldig gemaakt. Ik denk dat bij de voorbereidende
  onderzoeksfase – dan is nog geen sprake van die zware vermoedens
  die de grondslag vormen voor het zijn van verdachte – sprake moet
  zijn van objectieve aanwijzingen dat personen of groepen zich
  bezighouden met het plegen, al dan niet in georganiseerd verband,
  van misdrijven. Het voorbereidend onderzoek is er dan op gericht om
  dat te concretiseren. Dan kom je vervolgens uit in de fase van
  echte verdachten in de zin van artikel 27 Strafvordering, zodat een
  actief opsporingsonderzoek wordt ingezet, of je komt tot de
  conclusie dat het ernstig leek, maar dat dit niet het geval
  is.
  De voorzitter:
  Dat is theoretisch zo, maar is dat wel de praktijk? Is het niet
  zo dat bijna al degenen die nu als CID-subject gelden even goed als
  verdachten kunnen gelden, aangezien uit informatie genoegzaam
  blijkt dat er voldoende feiten en omstandigheden zijn om een
  redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit te kunnen
  vaststellen? Als je de hoeveelheid kilo’s ziet die aldoor vergeven
  en vervoerd zijn, dan hebben wij het toch in feite altijd over
  verdachten van zelfs zware strafbare feiten?
  De heer Gonsalves:
  Mijn ervaring is dat je vaak op grond van, wat ze noemen,
  zachte informatie wel aanwijzingen hebt dat een persoon zich met
  strafbare feiten bezighoudt, maar dat dit onvoldoende is om
  bijvoorbeeld tot aanhouding over te gaan. Het is vaak informatie
  die strafvorderlijk niet echt bruikbaar is. Bovendien moet je vaak
  toetsen of de informatie, wanneer je die verder doorlicht,
  voldoende hard is. Het is dus verschillend. De ene CID-informatie
  is harder dan de andere.
  De voorzitter:
  Hoe komt het eigenlijk dat uit uw eigen apparaat nooit een
  voorstel tot wetgeving is gekomen, bijvoorbeeld over infiltratie of
  over de doorleveringsproblematiek waarmee wij nu te maken hebben?
  Zijn die punten vaak besproken binnen de PG-vergadering?
  De heer Gonsalves:
  Er wordt al vanaf 1985 gesproken over infiltratie. Toen zijn de
  eerste infiltratierichtlijnen tot stand gekomen. In 1991 zijn die
  vrij ingrijpend aangepast. Daar is dus heel indringend over
  gesproken. De slotfase wat dit betreft was de discussie in 1994
  over de samenstelling van de Centrale toetsingscommissie. Er zit
  dus een hele lijn in. Wij hebben ons voortdurend beziggehouden met
  de vraag hoe de feitelijke toepassing van een dergelijk ingrijpend
  opsporingsmiddel moet worden geregeld en hoe het toezicht van het
  OM daarop moet worden gerealiseerd.
  De voorzitter:
  Het onderdeel infiltratie is geregeld via richtlijnen. Ook voor
  deals met criminelen zijn richtlijnen vastgesteld. Is nooit de
  gedachte opgekomen om al eerder tot wetgeving op dit punt te komen?
  U bent sinds 1988 belast met de portefeuille zware
  criminaliteit.
  De heer Gonsalves:
  De portefeuilleverdeling is pas in 1991 tot stand gekomen. Er
  zijn voorstellen van onze kant geweest, bijvoorbeeld op het gebied
  van het direct afluisteren. Daarvan hebben wij een- en andermaal
  tegen de minister gezegd en aan hem gevraagd en voorgesteld: Wil
  dat wettelijk regelen. Ons uitgangspunt was namelijk dat een
  dergelijk middel uitsluitend zou mogen worden gebruikt, aan de hand
  van een heel zware procedure en een heel zware rechterlijke toets.
  Wij hebben het veel meer benaderd vanuit het systeem van
  Strafvordering. Als het gaat om zaken die diep ingrijpen in de
  vrijheid, in de privacy van de burger, dan kan dat niet anders dan
  door middel van een wettelijke regeling. Wij hebben er echter nooit
  over gesproken om dat in een soort raamwet te vangen.
  De voorzitter:
  Heeft u in het verleden methodes als gecontroleerde aflevering
  en doorlevering in detail in de vergadering van PG’s besproken, met
  name waar het gaat om de operationele kanten van die kwesties?
  De heer Gonsalves:
  Het plegen van strafbare feiten door in te zetten infiltranten
  staat in de infiltratierichtlijnen. Die kwestie is dus ook
  uitgebreid aan de orde gekomen. Er is ook gesproken over
  gecontroleerde aflevering, maar dat is een veel beperkter begrip.
  Het begrip “gecontroleerde doorlevering” is van heel recente tijd.
  In onze ogen gaat het bij gecontroleerde aflevering om een heel
  duidelijke zaak, want dan volg je een partij tot de plaats van
  bestemming. Dan ga je tot aanhouding en inbeslagneming over. Dan
  laat je zo’n partij een tijdje volgen, totdat die van de plaats van
  invoer de plaats van bestemming bereikt, zodat je ook het
  afnemersnetwerk kunt aanpakken. Mits dat goed is georganiseerd en
  van voldoende veiligheidsgaranties is voorzien, zitten daar naar
  mijn mening weinig risico’s aan. Dat is iets wat regelmatig is
  gebeurd en nog steeds gebeurt. De gecontroleerde
  doorlevering…
  De voorzitter:
  Zoals wij het doorlaten nu noemen.
  De heer Gonsalves:
  …houdt in het doorlaten met het risico dat niet op de plaats
  van bestemming tot inbeslagneming wordt overgegaan. Dat doe je,
  omdat je hoopt daardoor op den duur informatie te krijgen die leidt
  tot de aanhouding van de gehele groep. Dat is naar mijn mening de
  definitie van gecontroleerde doorlevering. Daarvan hebben wij
  gezegd dat dit alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag. Daarbij
  doet zich weer die afweging van proportionaliteit voor. Het mag
  alleen met toestemming van het College van
  procureurs-generaal.
  De voorzitter:
  Heeft u in de afgelopen jaren die speciale casus besproken
  waarbij dat is toegepast? Heeft u daar toestemming voor
  gegeven?
  De heer Gonsalves:
  Neen, want dat wisten wij niet.
  De voorzitter:
  Dat wist u niet?
  De heer Gonsalves:
  Neen.
  De voorzitter:
  Dat is u vroeger nooit gemeld.
  De heer Gonsalves:
  Neen. Dat heeft ook te maken met ons systeem. De heer Wilzing
  heeft er vanmorgen ook over gesproken. Door de embargoteams werd
  een heleboel vitale informatie beperkt tot een zeer kleine kring.
  Het was tot voor kort ook bij ons niet bekend dat een methode als
  de gecontroleerde doorlevering op grote schaal werd toegepast.
  De voorzitter:
  Dus er ging nooit een hoofdofficier naar een PG, waarna die PG
  dat in de vergadering bracht. Dat is nooit voorgekomen.
  De heer Gonsalves:
  Neen. Bij mijn weten niet. Het zal voor het eerst aan de orde
  zijn gekomen toen werd gesproken over de verwikkelingen rond de
  zogenaamde IRT-affaire.
  De voorzitter:
  Daarna?
  De heer Gonsalves:
  Hoe bedoelt u?
  De voorzitter:
  Achteraf.
  De heer Gonsalves:
  Toen dat eenmaal naar buiten was gekomen, heb ik in de
  PG-vergadering voorgesteld – ik herinner mij dat nog goed – om met
  elkaar af te spreken dit soort zaken in de vergadering te brengen
  om ze gezamenlijk te bespreken. Die IRT-affaire was voor ons ook
  een nieuwe zaak, waar wij tot dan toe helemaal geen weet van
  hadden. Toen heb ik ook gezegd dat onze collectieve
  verantwoordelijkheid in het geding was, dat dit niet mocht blijven
  op het ressortniveau en dat men dat gezamenlijk moest
  bespreken.
  De voorzitter:
  Volgens onze informatie bent u wel eens genformeerd over het
  gebruik van een schip vanaf Pakistan, dat uiteindelijk niet is
  doorgegaan.
  De heer Gonsalves:
  Ja. Dat betrof een zaak van gecontroleerde aflevering.
  De voorzitter:
  Daarover heeft u wel gesproken.
  De heer Gonsalves:
  Deze zaak kwam rechtstreeks bij mij als portefeuillehouder,
  omdat er geen Nederlands OM in bevoegd was. Het was iets dat van
  buiten kwam en via de CRI-officier liep. Door ons systeem kwam het
  toen automatisch bij de portefeuillehouder.
  De voorzitter:
  Is er ooit in de PG-vergadering gesproken over het doorlaten
  van harddrugs?
  De heer Gonsalves:
  Ja. Daar is wel over gesproken.
  De voorzitter:
  Zijn er toen ook besluiten gevallen? Is dat toegestaan?
  De heer Gonsalves:
  Het wordt nu anders – over gecontroleerde doorlevering moeten
  wij nu per casus beslissen – maar tot voor kort spraken wij daar in
  de PG-vergadering niet over. Wij zeiden gewoon dat dit de
  verantwoordelijkheid was van de verantwoordelijke
  procureur-generaal, eventueel doorlopend tot en met de minister als
  de zaak ernstig genoeg was. Er is wel in het algemeen besproken of
  zoiets zou mogen. Zo ja, mag dat dan eenmalig? Stel dat je n keer
  vier kilo doorlaat, zodat je de volgende keer 100 kilo pakt en de
  hele organisatie oprolt…
  De voorzitter:
  Dan zegt u “ja”.
  De heer Gonsalves:
  Dat soort discussies hebben wij gevoerd.
  De voorzitter:
  Het gaat er meer om of u het goed heeft gevonden.
  De heer Gonsalves:
  Die beslissing werd op een ander niveau genomen; door de
  hoofdofficier en de betrokken procureur-generaal. In sommige
  gevallen legde de betrokken PG het voor aan de departementsleiding
  en eventueel aan de minister.
  De voorzitter:
  Maar de betrokken PG heeft dat naar uw weten nooit voorgelegd
  aan de vergadering van procureurs-generaal?
  De heer Gonsalves:
  Wat voorgelegd?
  De voorzitter:
  Het gebruik van een bijzondere opsporingsmethode, waarbij
  sprake is van het doorlaten en het op de markt laten van harddrugs.
  Wij hebben de softdrugs zojuist behandeld en u heeft gezegd dat dat
  nooit bij u is besproken. Nu gaat het om de harddrugs.
  De heer Gonsalves:
  Het is moeilijk om dit in een juist kader te vatten. Wij hebben
  in het algemeen gezegd dat het echt tot de grote uitzonderingen
  moet behoren dat je harddrugs vrij op de markt laat. Wij hebben
  gezegd: hier wordt zoveel schade aan de gezondheid van mensen door
  veroorzaakt, dat je dat eigenlijk niet voor je verantwoordelijkheid
  kunt nemen. Daar ligt dus een duidelijke grens. Je mag echter nooit
  iets absoluut afspreken. Het zou kunnen zijn – daar moet je dan
  keiharde argumenten voor hebben – dat je zegt dat als wij dat
  eenmalig zouden toelaten en er voldoende harde garanties zijn dat
  wij dan binnenkort de hele organisatie kunnen pakken, je dat kunt
  overwegen.
  De voorzitter:
  Maar de PG-vergadering heeft daar nooit een standpunt over
  ingenomen.
  De heer Gonsalves:
  Jawel, hetgeen ik zei was het algemeen gevoelen.
  De voorzitter:
  Maar in een speciale casus?
  De heer Gonsalves:
  Niet dat ik mij kan herinneren. Vaak herinner ik mij nog wel
  bepaalde besluitvorming en een bepaalde gedachtenvorming die wij op
  dit terrein hebben gehad, maar ik kan niet precies in mijn hoofd
  houden of dat ook op een concrete casus betrekking had.
  De voorzitter:
  Of zegt u dat daar nu veel meer nadruk op wordt gelegd dan u
  toen heeft gedaan?
  De heer Gonsalves:
  Er wordt nu, sinds er recentelijk op dit terrein veel meer
  inzicht is ontstaan, natuurlijk veel meer nadruk op gelegd. Met
  name in het kader van het pro-actieve werk zijn er veel dingen
  gebeurd die uiteraard met grote geheimhouding zijn omgeven. Een
  deel daarvan is door de betrokken politie-ambtenaren besproken met
  de betrokken CID-officier van justitie, een ander deel niet. Naar
  nu gebleken is, zijn sommige zaken niet verder gekomen dan de
  CID-officier. Andere gevallen zijn door de betrokkenen aan de
  betrokken hoofdofficier voorgelegd. Daar zit geen algemeen patroon
  in. Ik herinner mij dat recentelijk een van mijn ambtgenoten mij
  nog uitgebreid heeft geconsulteerd, ook in een zaak van
  gecontroleerde doorlevering. Het ging daarbij weliswaar om
  softdrugs. In die zaak was het keurig gelopen, tot en met de
  betrokken PG. Die heeft toen aan mij als portefeuillehouder
  gevraagd wat ik daarvan vond. Uiteindelijk is de
  departementsleiding daarover genformeerd en is die zaak doorgegaan.
  Dat heeft, precies zoals de bedoeling was, kort daarna geleid tot
  de aanhouding van een criminele organisatie. Toen was dus met deze
  bedoeling een kleine partij softdrugs doorgelaten en dat heeft
  perfect gewerkt.
  De voorzitter:
  Zijn er aanhoudingen verricht?
  De heer Gonsalves:
  Er zijn tientallen aanhoudingen verricht.
  De voorzitter:
  Om hoeveel softdrugs ging het daarbij?
  De heer Gonsalves:
  Er is toen een partij van 17.000 kilo in beslag genomen.
  De voorzitter:
  Hoeveel is er toen doorgelaten?
  De heer Gonsalves:
  Ik denk ongeveer een tiende gedeelte.
  De voorzitter:
  2000 kilo dus.
  De heer Gonsalves:
  1700 kilo.
  De voorzitter:
  Welke PG heeft dat met u besproken?
  De heer Gonsalves:
  Mijn ambtgenoot in Arnhem.
  De voorzitter:
  Over welke specifieke opsporingsmethoden heeft ofwel u als PG
  ofwel het college van PG’s de minister ingelicht, omdat u vond dat
  zij of hij daarover zelf een beslissing moest nemen?
  De heer Gonsalves:
  Ik heb daar alleen inzicht in wat mijn eigen ressort
  betreft.
  De voorzitter:
  Het college van PG’s heeft nooit op basis van de bekende
  informatie aan de minister zaken ter toetsing, ter besluitvorming
  voorgelegd?
  De heer Gonsalves:
  Neen, want wij hebben pas recent, in juni, afgesproken dat wij
  ten aanzien van de gecontroleerde doorlevering duidelijk als
  college gaan optreden. Ik heb er nog steeds een beetje moeite mee
  om u duidelijk te maken dat wij in een overgangsfase zitten en dat
  volgens het systeem dat tot nu toe werd gehanteerd, de ressorts-PG
  de eindverantwoordelijke is. Pas als de wet op de rechterlijke
  organisatie gewijzigd is, gaat formeel de nieuwe structuur in. Wij
  hebben afgesproken dat wij in die overgangsfase al moeten doen
  alsof die nieuwe structuur er is. Daarom hebben wij bijvoorbeeld
  ten aanzien van het zeer gevoelige punt van de gecontroleerde
  doorlevering gezegd: wij leveren onze bevoegdheid als individuele
  procureur-generaal in, vrijwillig, en wij besluiten dat wij daar
  uitsluitend in het college beslissingen over nemen. Dat is een
  nieuwe ontwikkeling en dat is recent afgesproken en de eerste casus
  moet zich nog gaan voordoen.
  De voorzitter:
  De minister heeft gisteren in de Kamer gezegd: neen, tenzij…
  Daar is een briefwisseling aan vooraf gegaan tussen de
  procureurs-generaal en de minister, gezien uw brief van, ik meen,
  15 mei. Er was echter geen verschil van opvatting, zo begrijp
  ik.
  De heer Gonsalves:
  Neen, want volgens mij hebben wij gezegd dat dit in beginsel
  niet moet, tenzij er heel duidelijke, aantoonbare en zwaarwegende
  belangen zijn. Verder moeten er dan voldoende garanties zijn dat de
  toepassing van dat middel binnen redelijke tijd tot tastbaar
  resultaat leidt. Doe je dat namelijk niet, dan krijg je een soort
  doorlopende situatie, waarin je de controle verliest en dat lijkt
  mij niet verantwoord.
  De voorzitter:
  Vindt u dat de minister een ander standpunt kan innemen terzake
  dan u als procureurs-generaal of vindt u dat ondenkbaar?
  De heer Gonsalves:
  Natuurlijk kan de minister dat en als de minister dat wil, kan
  zij, op grond van artikel 5 RO, heel duidelijke aanwijzingen aan de
  leiding van het openbaar ministerie geven. Ik neem aan dat dat
  artikel ook in de nieuwe wet zal staan.
  De voorzitter:
  Dat artikel regelt de aanwijzingsbevoegdheid van de minister
  ten aanzien van het openbaar ministerie.
  De heer Gonsalves:
  Ik ben wel van mening dat het goed is als de leiding van het
  openbaar ministerie heel duidelijk de verantwoordelijkheid voor dit
  soort besluiten op zich neemt en dat ter kennis brengt van de
  minister, die dat marginaal toetst. Ik vind echter niet dat de
  minister in een situatie gebracht moet worden dat zij persoonlijk
  allerlei opsporingsbeslissingen moet nemen. Dat kun je niet van een
  minister verwachten. Je hoort gebruik te kunnen maken van
  professionele medewerkers en leden van de rechterlijke macht, die
  geacht worden op verstandige wijze dit soort beslissingen te nemen.
  Als het nodig is, behoort het echter aan de minister kenbaar te
  worden gemaakt en dan heeft de minister het recht om in te
  grijpen.
  De voorzitter:
  Nu had de Centrale toetsingscommissie in een bepaald geval een
  infiltratietraject goedgekeurd, maar dat heeft de minister alsnog
  afgekeurd. Dient dat een grote uitzondering te blijven? Wij hebben
  daarover in de krant kunnen lezen. Ik meen dat het in uw ressort
  plaats heeft gevonden.
  De heer Gonsalves:
  Ja. Dat was voordat wij de afspraak hebben gemaakt om dat in
  het college te besluiten.
  De voorzitter:
  Over de gecontroleerde doorlevering, waar u zojuist sprak.
  De heer Gonsalves:
  Ja. In de oude structuur is het gewoon van de hoofdofficier bij
  de ressorts-PG gekomen. Gelet op de actuele politieke situatie heb
  ik toen gezegd dat ik vond dat wij dit ter kennis moesten brengen
  van de minister. Wanneer er wat zou gebeuren, draagt zij daar
  namelijk de politieke verantwoordelijkheid voor. In het huidige
  systeem zou ik het eerst voor hebben gelegd aan het college. Daar
  zou dan zijn besloten, hetzij wij geven het groene licht en wij
  nemen daar de volle verantwoordelijkheid voor, hetzij wij geven
  voorwaardelijk het groene licht, maar wij brengen het vooraf ter
  kennis van de minister, hetzij wij geven geen groen licht en het
  gaat niet door.
  De voorzitter:
  Dus ook in de nieuwe situatie blijft het in eerste instantie uw
  beslissing of u het aan de minister meldt. Met dien verstande dat
  de minister kan weten wat u beslist.
  De heer Gonsalves:
  Wij hebben heel bewust afgesproken dat wij daar als college in
  eerste aanleg de verantwoordelijkheid voor moeten nemen, ook om de
  minister als het ware in bescherming te nemen en de minister niet
  te dwingen in dit soort concrete zaken iedere keer zelf
  beslissingen te nemen.
  De voorzitter:
  Was het in het verleden niet zo dat de verantwoordelijke
  ministers te weinig wisten? Het is niet goed om te veel te weten,
  maar het is ook niet goed om te weinig te weten.
  De heer Gonsalves:
  Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ik kan alleen uit mijn
  eigen praktijk praten en ik heb altijd alle relevante zaken, niet
  aan de minister persoonlijk, maar wel aan de departementsleiding
  gemeld. Men was altijd op de hoogte van wat ik beschouwde als
  bijzondere zaken, mogelijk politiek gevoelige zaken enzovoort. Dat
  is altijd een constante informatiestroom geweest. Door de
  departementstop werd dan bekeken of het ter kennis van de minister
  persoonlijk moest worden gebracht.
  De heer Rabbae:
  Heeft u voor uzelf enige criteria ontwikkeld om te weten welke
  zaken een politieke lading hebben en welke niet?
  De heer Gonsalves:
  Het is een kwestie van feeling, van inzicht, dat je in de loop
  van je praktijk ontwikkelt. Dat wisselt ook nogal. Nu zijn zaken
  als bijzondere opsporingsmethoden buitengewoon politiek gevoelig en
  die zul je veel eerder ter kennis moeten brengen van de
  departementsleiding en de minister. Het hangt dus ook een beetje
  van de actuele situatie af.
  De heer Rabbae:
  U wilt de minister politiek beschermen. Is het niet betuttelend
  om de minister niet zelf te laten beslissen wat zij belangrijk
  vindt en wat niet?
  De heer Gonsalves:
  Wij willen de minister in staat stellen om te allen tijde haar
  volle politieke verantwoordelijkheid te dragen. Dat is heel
  duidelijk. Dat betekent dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat
  de minister altijd op een zodanige wijze genformeerd wordt dat zij
  die volle politiek verantwoordelijkheid kan dragen. Daar zijn wij
  medeverantwoordelijk voor. Ik vind echter dat ons college wat
  betreft dit soort operationele beslissingen als eerste de
  verantwoordelijkheid moet nemen. Vervolgens kunnen wij tegen de
  minister zeggen dat wij in deze moeilijke situatie van oordeel zijn
  dat het zo moet. Dan kan de minister twee dingen doen. Zij kan dat
  marginaal toetsen, zeggen dat zij daar kennis van heeft genomen,
  dat zij het goed vindt en dat het kan gebeuren, onder onze
  verantwoordelijkheid. De minister kan ook zeggen dat zij haar eigen
  verantwoordelijkheid activeert, dat zij een en ander inhoudelijk
  wil toetsen en dat zij zelf de beslissing wil nemen. Dat kan echter
  alleen als de minister op de juiste wijze wordt genformeerd. Dan is
  het aan de minister om die keuze te maken.
  De voorzitter:
  Wie van de departementsleiding woont de vergaderingen van het
  College van PG’s bij?
  De heer Gonsalves:
  Geen ambtenaren. Aanwezig zijn de vijf procureurs-generaal met
  de secretaris en het hoofd voorlichting. Het is de
  verantwoordelijkheid van met name de voorzitter van het college om
  alle zaken, waarvan men vindt dat die ter kennis moeten komen van
  de minister, rechtstreeks daar voor te leggen. Dat gebeurt ook. Dat
  kan ik u verzekeren.
  De heer Koekkoek:
  Hoeveel maal heeft u gevallen van het doorlaten van drugs
  gemeld aan de minister in uw hoedanigheid van procureur-generaal te
  ‘s-Hertogenbosch, in uw hoedanigheid van procureur-generaal
  portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit en hoeveel keer is
  dat gebeurd door de voorzitter van het College van
  procureurs-generaal?
  De heer Gonsalves:
  Door de voorzitter van het college is dat, bij mijn weten, nog
  geen enkele maal gedaan, want wij hebben een dergelijk concrete
  casus nog niet in het college behandeld. Tot eind juni, heel
  recent, liepen die lijnen anders. In mijn eigen praktijk als
  ressort-PG heb ik bij mijn beste weten hooguit enkele gevallen
  meegemaakt, maar op het ogenblik staat mij er maar n voor de
  geest.
  De heer Koekkoek:
  Sinds wanneer bent u op de hoogte van het bestaan van de
  methode?
  De heer Gonsalves:
  Al langer. Er is iets van naar buiten gekomen naar aanleiding
  van de IRT-affaire, maar ook vanwege de onderzoeken die wij op dit
  moment verrichten. Nu is dat inzicht aanzienlijk verdiept.
  De heer Koekkoek:
  Vr de IRT-affaire had u er nog niet van gehoord.
  De heer Gonsalves:
  Neen.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u in uw hoedanigheid als portefeuillehouder gevallen van
  doorlating van drugs voorgelegd aan de minister?
  De heer Gonsalves:
  Neen. Dat paste ook niet in het systeem. Er was heel
  uitdrukkelijk bepaald – dat was herbevestigd in de Vergadering van
  procureurs-generaal – dat dit de verantwoordelijkheid van de
  ressort-PG was. In mei 1994 heeft een indringende discussie
  plaatsgevonden in de PG-vergadering of wij dat systeem niet moesten
  veranderen. Met medewerking van de top van het departement is
  daarvoor een notitie voorbereid. Dat was overigens een geheime
  notitie die kort daarop bijna integraal in de courant stond. Zo
  pleegt dat kennelijk te gaan. Daarin werd een ander systeem
  voorgesteld, in die zin dat de portefeuillehouder rechtstreeks
  verantwoordelijk zou worden voor alle kernteams en niet alleen voor
  zijn eigen kernteam. Daarover is toen besloten om dat niet te doen.
  Later is het nog een keer in de Kamer aan de orde geweest. De
  toenmalige minister van Justitie heeft toen hetzelfde voorgesteld,
  maar de Kamer was van mening dat voorlopig, tot aan de
  kabinetsformatie, helemaal niets veranderd moest worden. Alles
  moest blijven zoals het was. Nu het groene licht is gegeven voor de
  reorganisatie van het OM zijn wij bezig om de bevoegdheden van de
  ressort-PG’s te verschuiven naar de portefeuillehouders. Het
  eindbeeld is dat die verschuiving volledig gebeurt, maar zover zijn
  wij nog niet.
  De voorzitter:
  Zij het dan dat de ressort-PG wettelijk altijd nog het hoogste
  gezag is.
  De heer Gonsalves:
  Ja, en ook verantwoordelijk is.
  De heer Rouvoet:
  U zei dat bij de vergadering van het college niemand van het
  departement aanwezig is. Daarnaast kennen wij nog de
  overlegvergaderingen tussen minister en college. Wat mij
  interesseert, is of over deze zaak, waar het ging om de
  doorlevering en de correspondentie die zich afspeelde tussen 8 en
  15 juni, ook sprake is geweest van een overlegvergadering. Ik vraag
  dat met het oog op uw stelling dat de minister zo weinig mogelijk
  met concrete opsporingsbeslissingen te maken zou moeten
  hebben.
  De heer Gonsalves:
  Die briefwisseling heeft zich in de maand juni jongstleden
  afgespeeld. Toen was ik met vakantie. Ik heb aan die vergadering
  niet deelgenomen. Ik kan niet concreet op die vraag antwoorden. Ik
  heb wel inzage gekregen in de correspondentie. Ik kon achteraf van
  harte met de inhoud instemmen. Ik vond het een heel goede regeling,
  maar ik ben niet bij de totstandkoming ervan betrokken
  geweest.
  De heer Rouvoet:
  U doelt daarmee op een overlegvergadering over dit onderwerp in
  de periode die ik zojuist aanduidde.
  De heer Gonsalves:
  Ja.
  De voorzitter:
  Volgens mij speelde dat inderdaad in juni van dit jaar. Toen u
  de correspondentie zag, toen dacht u: Dat is ok.
  De heer Gonsalves:
  Ja. Ik stond er van harte achter.
  De heer De Graaf:
  Ik keer even terug naar het verleden, toen er nog geen sprake
  was van een College van PG’s. U heeft aangegeven wat uw formele
  positie toen was. Ressort-PG’s beslisten er zelf over. Het was geen
  college, maar een Vergadering van PG’s. Niettemin komt het mij wat
  erg formeel over – er is sprake van een Vergadering van PG’s, die
  ook richtlijnen uitvaardigt, bijvoorbeeld op het gebied van
  infiltratie – dat toen kennelijk een soort non-interventiebeginsel
  heeft gegolden, in die zin dat men niet met elkaar sprak over wat
  in het ressort gebeurde aan nieuwe methoden, aan bijzondere
  methoden. Toen de methode werd bediscussieerd, verband houdend met
  het voormalige IRT, wilde uw ambtgenoot in het ressort Amsterdam
  echter toch eerst met zijn collega’s praten, omdat er
  infiltratierichtlijnen waren vastgesteld. Dat sprak niet vanzelf.
  Was sprake van een zodanige compartimentering dat iedereen zijn
  eigen weg ging? Vindt u dat achteraf gezien niet een beetje
  merkwaardig?
  De heer Gonsalves:
  Ik benadruk nog eens dat dit zich allemaal in een heel korte
  tijdspanne heeft afgespeeld. Bij de ontwikkeling van de
  georganiseerde misdaad deed zich op een gegeven ogenblik ineens een
  soort explosie voor, zodanig dat die georganiseerde misdaad en met
  name de grote organisaties die zich met de handel in drugs
  bezighielden snel in omvang, aantal en zwaarte groeiden. Dan krijg
  je dit soort opsporingsmethoden. In de infiltratierichtlijnen werd
  gesproken over pseudo-koop, bijvoorbeeld het aankopen van een halve
  kilo herone om daarmee te komen tot de opsporing van
  drugshandelaren. In die sfeer hebben wij een hele tijd geleefd.
  Vervolgens verandert dat heel snel. U moet dat dus niet zien als
  iets dat zich in een lange tijdsperiode heeft afgespeeld. Het is
  allemaal van de laatste drie jaar.
  De heer De Graaf:
  Is het dan niet logischer, als dit soort methoden wordt
  ontwikkeld, dat een PG die daarmee te maken krijgt, binnen de
  vergadering van PG’s de vraag aan de orde stelt of de
  infiltratierichtlijnen moeten worden aangepast, omdat het om
  methoden gaat waar de PG-vergadering nog nooit over heeft gesproken
  en waar de richtlijnen niet in voorzien? Dat is dus kennelijk in de
  afgelopen jaren niet gebeurd.
  De heer Gonsalves:
  Nu gebeurt het wel, maar toen niet. Dat heeft te maken met de
  ontwikkeling van het oude systeem – het ressort is het eind van de
  lijn – naar: Wij doen dit als collectief. Dat is een bepaalde
  overgang. Je kunt wellicht ook zeggen dat daar het bewijs in zit
  dat het oude systeem in de moderne tijd en gelet op de moderne
  opvattingen niet goed werkbaar meer was. Daarom is het goed dat wij
  het OM reorganiseren. Het heeft heel lang gewerkt, maar toen moest
  een PG een heel ander soort beslissingen nemen. Dit zijn zaken die
  duidelijk van landelijk gewicht zijn en landelijke aandacht
  behoeven. Dan hoor je een nieuwe structuur te hebben, waarin ze die
  ook krijgen kunnen.
  De heer Vos:
  Mijnheer Gonsalves, u heeft aangegeven hoe het college van PG’s
  zich heeft voorgenomen besluiten te nemen omtrent de gecontroleerde
  doorlevering. Betekent dat ook dat het college heeft besloten om
  langzamerhand de Centrale toetsingscommissie, die op dit moment een
  bijzondere rol vervult in de besluitvorming over die methode, af te
  breken?
  De heer Gonsalves:
  Neen, dat zeker nog niet. De toetsingscommissie werkt eigenlijk
  pas vanaf januari van dit jaar. Wij zijn van mening dat het een
  buitengewoon goed en belangrijk instrument is om de beslissingen
  van het openbaar ministerie, niet overnemend de rol van de rechter,
  als het ware te uniformeren en daarvoor centrale toetsingsnormen
  aan te leggen. De eindtoets in het kader van de strafvervolging
  vindt uiteindelijk plaats door de onafhankelijke rechter. Wij
  willen bereiken dat er eenheid van beleid is op dit belangrijke
  terrein van het landelijk openbaar ministerie. Daarvoor is de
  Centrale toetsingscommissie een onmisbaar hulpmiddel.
  De heer Rabbae:
  U zei “nog niet”. Straks dan wel?
  De heer Gonsalves:
  De huidige voorzitter van de Centrale toetsingscommissie heeft
  wel eens gezegd: het ideaal is dat wij onszelf overbodig maken en
  dat er uit ons werk zo’n systeem voortvloeit dat er een soort
  jurisprudentie ontstaat en dat je op een gegeven moment landelijke
  criteria kunt formuleren, zodat iedereen weet hoe hij in dit soort
  zaken heeft te handelen. Als dat eenmaal gebeurd is, zou je kunnen
  constateren dat zo’n Centrale toetsingscommissie geen meerwaarde
  meer heeft en opgeheven zou kunnen worden. Dat zal echter nog wel
  een tijd duren.
  De voorzitter:
  Mijnheer Gonsalves, heeft u ons nog iets toe te voegen, behalve
  over de onderwerpen waarover wij nu hebben gesproken. Wilt u ons
  nog iets meegeven?
  De heer Gonsalves:
  Ik heb al iets gezegd over de lijnen waarlangs naar mijn mening
  strafvordering zou moeten plaatsvinden. Mij moet wel van het hart
  dat ik n wens heb en dat is dat wij na het afsluiten van uw werk,
  op basis van de resultaten daarvan, tot snelle besluitvorming komen
  en tot snelle aanpassing van de wet. Dan zouden zodanige
  maatregelen moeten worden genomen, dat wij echt slagvaardig die
  georganiseerde criminaliteit aan kunnen pakken. Men mag nu niet te
  lang in onzekerheid blijven verkeren. Mijn wens is dus: alles goed
  bekijken, verantwoorde voorstellen doen en snelle besluitvorming.
  Dat betekent ook dat, als er wetswijziging of nieuwe wetgeving moet
  komen, ik als wens uitspreek – meer kan en mag ik in dit huis niet
  doen – dat het parlement dat soort voorstellen met voorrang zal
  bekijken.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 18.17 uur


  Inhoudsopgave en zoeken