• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. R.J.C. Graaf van Randwijck

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 52

  12 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 12 oktober 1995 in
  de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  mr. R.J.C. Graaf van Randwijck
  Aanvang 12.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos, alsmede de heer Nava,
  plv. griffier
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Randwijck, ik verzoek u op te staan in verband met
  het afleggen van de eed. De door u af te leggen eed luidt: Ik zweer
  dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.
  De heer Van Randwijck:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Randwijck, u bent procureur-generaal bij het Hof
  in Amsterdam. U heeft een lange staat van dienst binnen het
  openbaar ministerie. U vervult de functie in Amsterdam sinds 1 mei
  1991. U bent ook plaatsvervangend procureur-generaal in Den Haag
  geweest?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. In de periode na het vertrek van mevrouw Sorgdrager tot 1
  januari 1995. In feite dus van 1 september 1994 tot 1 januari
  1995.
  De voorzitter:
  U begrijpt dat wij met u willen spreken over uw
  verantwoordelijkheden als procureur-generaal in algemene zin, waar
  het gaat om de verhouding tussen het OM en de politie, de controle
  op de opsporingsmethoden en -methodieken en de verantwoording
  daarvan. Wij willen natuurlijk niet de hele IRT-kwestie overdoen,
  maar wel de punten die ons interesseren waar het gaat om
  goedkeuring van methodieken, etcetera. Dat zal geen verrassing
  zijn. Wij willen ook vooral ingaan op wat er gebeurd is nadat het
  team is opgeheven. Het is de bedoeling dat de heer Koekkoek met u
  begint. Zoals u weet, zullen de andere leden van de commissie ook
  vragen stellen. Het woord is aan de heer Koekkoek.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Van Randwijck, ik wil met u beginnen over het IRT. Wij
  gaan uiteraard niet het werk van de commissie-Wierenga overdoen,
  maar wij hebben toch wel behoefte aan wat aanvullend inzicht. Hoe
  zat het nu met het gezag over het IRT, het justitile gezag over het
  IRT, in de periode 1989-1992?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb aan de commissie-Wierenga een verklaring afgelegd met
  betrekking tot het IRT, zoals ik dat aantrof toen ik de heer De
  Ruiter op 1 mei 1991 opvolgde. Ik heb daarbij te kennen gegeven –
  en ik herhaal dat hier – dat de hele structuur rond het hele
  IRT-Noord-Holland/Utrecht op z’n zachtst gezegd onduidelijk was,
  zowel voor wat betreft de beheersmatige kant als de politile en
  justitile aansturing. Voor wat betreft het laatste – want daar
  richt uw vraag zich op – was mijn uitgangspunt dat ik meende en nog
  steeds meen dat de hoofdofficier vanuit wiens parket de
  IRT-officier was geleverd, in feite degene was die zich met de
  justitile verantwoordelijkheid bemoeide en daarmee ook belast
  was.
  De heer Koekkoek:
  Dat wil zeggen de hoofdofficier van het arrondissement
  Haarlem?
  De heer Van Randwijck:
  Daarvoor wat het Van Steenderen. Franken van Bloemendaal was
  IRT-officier. Ik heb met Van Steenderen regelmatig contact
  gehad.
  De heer Koekkoek:
  Die was toen de hoofdofficier van het arrondissement
  Amsterdam?
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Dat is dus wisselend geweest in die periode?
  De heer Van Randwijck:
  Dat klopt.
  De heer Koekkoek:
  Hoe zag u uw verantwoordelijkheid als procureur-generaal?
  De heer Van Randwijck:
  Mijn verantwoordelijkheid zag ik in het verlengde van de
  verantwoordelijkheid die normaal bij het openbaar ministerie geldt:
  officier-hoofdofficier-PG.
  De heer Koekkoek:
  Het hing dus af van de IRT-officier welke hoofdofficier
  verantwoordelijk was.
  De heer Van Randwijck:
  Dat was precies het onduidelijke, niet alleen ten aanzien van
  de justitile lijn, maar ook ten aanzien van de twee andere lijnen.
  Ik heb dat aan de commissie-Wierenga ook heel duidelijk gezegd. In
  het overdrachtsgesprek dat heeft plaatsgevonden in mei 1991, toen
  ik de portefeuille overnam van De Ruiter, heb ik ook ten aanzien
  van het IRT langdurig met De Ruiter gesproken. Ik heb daarbij – mag
  ik verwijzen naar de verklaring van mevrouw Langereis bij de
  commissie-Wierenga – gezegd dat de IRT-portefeuille mij niet
  vrolijk stemde. Ik schijn zelfs gezegd te hebben dat het vroeg of
  laat een klapper zou worden, juist vanwege deze
  onduidelijkheid.
  De voorzitter:
  Wat wordt het vroeg of laat?
  De heer Van Randwijck:
  Ik verwachtte op enige termijn problemen.
  De heer Koekkoek:
  Als u dat verwachtte, wat heeft u daar dan vanaf 1 mei 1991 aan
  gedaan om ervoor te zorgen dat het helderder werd?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb direct na mijn aantreden – dat zal rond september 1991
  geweest zijn – bij de toenmalige voorzitster van de
  beheerscommissie, mevrouw Schmitz, de vraag aan de orde gesteld of
  er berhaupt na de reorganisatie van de politie, of althans het
  voornemen van het kabinet om de politie te reorganiseren, nog
  plaats was voor een constructie als die van het IRT. Dat was de
  beheersmatige kant. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de
  commissie-Van den Berg. Het rapport van de commissie-Van den Berg
  is in de eerste helft van 1992 besproken, ook in de daarvoor
  geigende gremia: de beheerscommissie en de IKOS.
  De heer Koekkoek:
  En ten aanzien van het gezag?
  De heer Van Randwijck:
  Ten aanzien van het gezag heb ik… Misschien is het goed om
  een stap terug te zetten. Ik heb mij niet gerealiseerd, althans
  niet in feite, dat er ten aanzien van de gezagslijn
  onduidelijkheden, konden bestaan. Wel heb ik van begin af aan de
  bedoeling gehad om alle verantwoordelijkheden, inclusief de
  justitile, te laten vallen onder n driehoek. Maar, in verband met
  de vrij langdurige, en uit het Wierenga-rapport blijkende vrij
  ingewikkelde, voorgeschiedenis was dat makkelijker gezegd dan
  gedaan. Uiteindelijk – dat is een traject geweest wat een
  belangrijk deel van 1992 en het eerste deel van 1993 heeft beslagen
  – is alles ondergebracht onder de driehoek Amsterdam. De
  voorgeschiedenis en ook de gevoeligheden met betrekking tot de IRT
  leerden dat het niet een kwestie was van dat men het in een paar
  weken zou doen.
  De heer Koekkoek:
  De beheerskwestie en de gezagskwestie liepen als het ware door
  elkaar heen?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De voorzitter:
  Maar de ressortsvergadering op 6 april omschrijft toch de taak
  van de IRT-officier van justitie?
  De heer Van Randwijck:
  In welk jaar?
  De voorzitter:
  Op 6 april 1992 wordt door de ressortsvergadering de
  taakomschrijving van de IRT-officier vastgesteld.
  De heer Van Randwijck:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Op dat moment wordt toch niet gezegd: er is een hoofdofficier?
  U bent toch de voorzitter van die ressortsvergadering? Dan bent u
  toch het hoogste gezag, in hoogste instantie, zonder dat er een
  hoofdofficier is voor dat gedeelte dat niet door een zaaksofficier
  wordt gedekt?
  De heer Van Randwijck:
  Net zoals het bij de politie geregeld was, namelijk dat de
  IRT-chef viel onder de verantwoordelijkheid van zijn korpschef, ben
  ik er altijd vanuit gegaan – zoals Van Steenderen ook deed – dat
  het viel onder de verantwoordelijkheid van de hoofdofficier die de
  IRT-officier regelde. Uitgesproken is dat toen niet.
  De voorzitter:
  Toen Van Steenderen redenen zag om Franken van Bloemendaal als
  eerste IRT-officier te vervangen, is hij toch ook bij u gekomen? U
  heeft dat toch ook gedaan?
  De heer Van Randwijck:
  Dat heb ik gedaan in overleg met hem, overigens.
  Daarmee…
  De voorzitter:
  Wij proberen altijd helder te krijgen wie de baas was in de
  gezagslijn.
  De heer Van Randwijck:
  De baas was, in mijn perceptie, voor wat betreft de justitile
  lijn de hoofdofficier die de IRT-officier leverde.
  De voorzitter:
  Maar de heer Beaufort zei vanochtend dat het niet zo was voor
  het geval Haarlem. Het wordt toch pas helder op 1 juni 1993. Dan
  blijven wij dus zitten met het probleem dat wij niet kunnen
  vaststellen wie het nu was.
  De heer Van Randwijck:
  Dat is een juiste vaststelling.
  De heer Koekkoek:
  Er was geen duidelijkheid over. Dat bleek in de praktijk. U
  veronderstelde, in de normale lijn, dat het zo lag.
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Het is niet expliciet uitgesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Het is nooit uitgesproken. Het werd, in mijn visie, ook nooit
  als een probleem ervaren. Gelet op het feit dat nu blijkt dat er
  verschillen van opvatting zijn, kun je achteraf redeneren en zeggen
  dat er een probleem lag.
  De heer Koekkoek:
  Wat was volgens u de reden om de heer Franken van Bloemendaal
  te ontheffen van zijn functie als IRT-officier?
  De heer Van Randwijck:
  Ik kreeg signalen uit de teamleiding, versterkt of in ieder
  geval aangevuld door de heer Van Steenderen…
  De voorzitter:
  De toenmalige hoofdofficier in Amsterdam.
  De heer Van Randwijck:
  …dat de samenwerking tussen de IRT-chef en het team niet
  optimaal verliep.
  De heer Koekkoek:
  Was dat een onverenigbaarheid van karakters of was er ook
  sprake van zakelijke meningsverschillen?
  De heer Van Randwijck:
  Er is alleen maar gesproken over het eerste.
  De voorzitter:
  Niet over methoden?
  De heer Van Randwijck:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  In hoeverre was u op de hoogte van de methode die door het team
  werd gehanteerd?
  De heer Van Randwijck:
  Ik neem aan dat u met “de methode” de zogenaamde Delta-methode
  bedoelt?
  De heer Koekkoek:
  Die bedoel ik.
  De heer Van Randwijck:
  Daar was ik eerst van op de hoogte toen er in januari 1993 op
  mijn kamer een bespreking plaats had met de teamleiders en de
  IRT-officier, Van der Veen. Daar was, denk ik, ook Behling, een van
  de advocaten-generaal, bij. Toen werd naar aanleiding van een
  lopend onderzoek mijn toestemming gevraagd of ik akkoord kon gaan
  met de invoer – laat ik het vager zeggen, want echt duidelijk is
  het niet uitgesproken – met een manipulatie met betrekking tot 130
  kilo cocane. Het woord “aflevering” of “doorlevering” bestond
  eigenlijk niet. Althans, dat fijne verschil is toen zeker toen niet
  aan de orde geweest. Het bestond eigenlijk niet in het
  woordgebruik. Ik begreep alleen wel dat toen wij over dit onderwerp
  spraken daar ook aan gedacht werd. Ten aanzien daarvan…
  De heer Koekkoek:
  Excuus dat ik u onderbreek, maar ging het toen om een
  theoretische casus of om een concreet geval?
  De heer Van Randwijck:
  Een zeer concreet geval. Een zeer concreet geval. Wij hebben er
  vooral – vanuit mijn herinnering nu van wat er toen gebeurde –
  stevig over gesproken omdat het anders was dan een doorsnee
  pseudo-koop en het ging over wat meer dan wat er toen tot de
  gebruikelijke recherchemethoden behoorde. Ik heb mij tijdens dat
  gesprek ervan laten overtuigen dat deze transactie of handeling –
  laat ik het zo zeggen – nodig was om de doelgroep en met name de
  doelpersoon te pakken. Het was het laatste zetje dat nodig
  was.
  De voorzitter:
  In kaart te brengen of te pakken?
  De heer Van Randwijck:
  In mijn herinnering was het “te pakken”
  De voorzitter:
  Niet “in kaart brengen”?
  De heer Van Randwijck:
  Niet “in kaart brengen”.
  De voorzitter:
  Is dat de Delta-methode wel?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb u net gezegd dat vragen over de verschillen tussen
  aflevering en doorlevering en ook het woordgebruik zelf niet over
  tafel zijn gekomen. Er is berhaupt niet gesproken over de
  Delta-methode. Dat is een methode die in de loop van 1993 verder
  ontwikkeld is of in ieder geval is ontstaan. Er is toen niet
  gesproken over de Delta-methode. Ook over het begrip doorlevering
  is niet gesproken. Er is gesproken over – laat ik het zo
  omschrijven – handelingen met betrekking tot 130 kilo. Ik besefte
  daarbij heel goed dat het risico dat het op de vrije markt zou
  komen meer dan gemiddeld aanwezig was.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u toen enig verband gelegd met de richtlijn over
  infiltratie?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Dat heb ik niet gedaan.
  De heer Koekkoek:
  Met enige andere richtlijn van het openbaar ministerie?
  De heer Van Randwijck:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  U heeft zich niet afgevraagd: hebben wij iets waarin dit
  past?
  De heer Van Randwijck:
  Dat vraag je jezelf wel in het algemeen af. Omdat ik die
  richtlijnen vrij stevig in de haarvaten heb zitten en in dit
  verband de gevolgde of de te volgen lijn veel risico’s inhield van
  het kwijtraken, heb ik dat voor lief genomen.
  De heer Koekkoek:
  Dit viel er gewoon buiten?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb in ieder geval op dat moment niet een relatie gelegd met
  of gedacht aan de richtlijn over gecontroleerde aflevering.
  De heer Koekkoek:
  U pakte niet de richtlijn erbij om te kijken of dit onder de
  richtlijn valt en of aan de criteria daarvan wordt voldaan? De heer
  Van Traa heeft de richtlijn voor zich liggen.
  De voorzitter:
  Viel het toch niet, mijnheer Van Randwijck, onder 4.0.b., de
  gecontroleerde aflevering, waarbij sprake is van koeriersdiensten
  verricht door infiltranten? Verderop wordt dan gesproken van bij
  voorkeur alleen speciaal politiefunctionarissen en, ik citeer: “Het
  gebruik maken van burgerinfiltranten is minder gewenst en zal als
  regel beperkt dienen te blijven tot bijzondere gevallen”.
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb lang genoeg in de eerste lijn gewerkt om deze richtlijn
  vrij goed te kennen.
  De voorzitter:
  U kent hem misschien nog beter dan wij.
  De heer Van Randwijck:
  Daar viel het natuurlijk onder. Maar het bijzondere aan deze
  zaak was dat, waar de richtlijn in mijn visie duidelijk spreekt van
  aflevering met het oog op aanhouding van verdachten en het in
  beslag nemen van het spul, hier nog de dimensie in zat dat het spul
  best eens de vrije markt op zou kunnen. Daarom vond ik het ook
  terecht en verbaasde mij het niets dat Van der Veen daarover bij
  mij kwam.
  De heer Koekkoek:
  Van der Veen heeft hier gezegd dat hij bij u politieke dekking
  zocht, in die zin dat de vraag aan de orde kon komen of dit niet
  aan de minister moest worden voorgelegd. Zo heeft u dat verzoek van
  hem ook opgevat?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb dat verzoek niet in die zin opgevat. Ik heb alleen wel
  vanuit mijn ervaring als hoofdofficier een redelijke inschatting
  gemaakt van wat eventueel politiek kwetsbaar zou kunnen zijn. Wij
  praten dan over 1991.
  De heer Koekkoek:
  Wij praten over 15 januari 1993.
  De heer Van Randwijck:
  Sorry, 1993. Een eenmalige operatie met een op zichzelf grote
  partij vond ik daar op dat moment niet onder vallen en wilde ik
  voor mijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
  De heer Koekkoek:
  U nam de verantwoordelijkheid. U vond het niet nodig hierover
  de minister te informeren?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Dat heeft u dus ook niet gedaan.
  De heer Van Randwijck:
  Dat heb ik niet gedaan.
  De heer Koekkoek:
  Wat is er vervolgens terechtgekomen van dit voornemen, van deze
  mogelijkheid?
  De heer Van Randwijck:
  Ik ben later genformeerd dat de operatie is afgeblazen en dat
  deze transactie, deze handeling niet heeft plaatsgevonden.
  De heer Koekkoek:
  Vervolgens blijkt dat het in de Delta-methode in ieder geval
  gaat om het doorlaten van grote hoeveelheden softdrugs. Is daar
  niet over gesproken op 15 januari 1993?
  De heer Van Randwijck:
  Daar is niet over gesproken.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer hoorde u daar voor het eerst van?
  De heer Van Randwijck:
  Ik hoorde daar voor het eerst van… Het begin van mijn
  informatie was in het najaar, november, december van 1993.
  De voorzitter:
  Had u daar kennis van voordat de heer Vrakking en de
  Amsterdamse politie bij u kwamen?
  De heer Van Randwijck:
  Daar had ik geen kennis van.
  De voorzitter:
  Ik wil, als u het goed vindt, toch even teruggaan naar die 15
  januari, in verband gebracht met wat de heer Behling heeft
  verklaard bij Wierenga. Die heeft ook gezegd: dat was helemaal niet
  zo abnormaal, dat gebeurde wel meer, ik heb dat ook wel
  gedaan.
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat dit een verklaring is waarover u verder tekst en
  uitleg moet vragen aan de heer Behling. Voor mij was het de eerste
  keer.
  De voorzitter:
  Voor u was het de eerste keer?
  De heer Van Randwijck:
  Voor mij was het de eerste keer dat ik daarmee zo duidelijk,
  nee, het was de eerste keer dat ik ermee werd geconfronteerd.
  De voorzitter:
  De moeilijkheid is dat…
  De heer Van Randwijck:
  Ik zeg… Misschien mag ik even terugkomen op wat ik net zei.
  Gecontroleerde afleveringen heb ik meegemaakt in mijn praktijk.
  Maar een aflevering met een zeer bewust risico dat de partij door
  zou gaan? Sterker nog, het was bijna een voorwaardelijk opzet dat
  die door zou gaan. Ik wist overigens wel dat daar gedachten over
  waren, maar dat had ik zelf nog nooit eerder meegemaakt.
  De voorzitter:
  Is het niet zo – dat moeten wij misschien ook nog aan de heer
  Behling vragen – dat verschillende officieren en AG’s, ook binnen
  het ressort Amsterdam – wat natuurlijk niet alleen het
  parket-Amsterdam is – verklaard hebben: dat hebben wij ook wel
  gedaan, of woorden van gelijke strekking? Zij hebben ook wel eens
  een partij laten verdwijnen in het milieu?
  De heer Van Randwijck:
  Dat hoor ik nu, dat anderen dat gezegd hebben. U vraagt naar
  mijn wetenschap.
  De voorzitter:
  Die wetenschap van andere officieren heeft u niet?
  De heer Van Randwijck:
  Mijn wetenschap is wat ik net verklaard heb, namelijk dat het
  voor mij de eerste keer was dat er een partij…
  De voorzitter:
  Als het de eerste keer was, hoe komt het dan dat u het eerst
  bij de commissie-Wierenga niet meer bij staat? Het moet toch iets
  belangrijks zijn geweest?
  De heer Van Randwijck:
  Toen Vrakking, Nordholt en, ik meen, Van Riessen, in november –
  ik ben de datum even kwijt, uit mijn hoofd zeg ik 8 november – bij
  mij kwamen, zeiden zij: de overheid “runt” een coke-lijn, of
  woorden van die strekking. Tussen januari en november ligt een
  maand of tien. In de dagelijkse praktijk vinden er veel gesprekken,
  besprekingen en telefoontjes plaats. Er worden veel beslissingen
  genomen. Ik legde op dat moment – tien maanden later dus – absoluut
  niet de relatie met hetgeen ik in januari had besloten. Absoluut
  niet.
  De heer De Graaf:
  Mag ik een vraag stellen over uw verantwoordelijkheid? U zei
  aan het begin van dit verhoor dat in uw perceptie de hoofdofficier
  waar de IRT-officier onder valt primair de verantwoordelijkheid
  heeft. Dat wordt door mijnheer De Beaufort ander uitgelegd, hebben
  wij vanochtend begrepen.
  De heer Van Randwijck:
  Dat begrijp ik, ja.
  De heer De Graaf:
  Als mijnheer Van der Veen bij u komt in januari 1993, een
  officier die tot het arrondissement-Haarlem behoort, en met u een
  zaak gaat doornemen met de vraag of u daar toestemming voor geeft,
  heeft u hem toen gevraagd: wat vindt je hoofdofficier ervan?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, dat heb ik niet gedaan.
  De heer De Graaf:
  Dat klopt toch niet helemaal met uw eigen perceptie?
  De heer Van Randwijck:
  Vooral omdat de hele IRT-zaak, met de voorgeschiedenis, op z’n
  zachtst gezegd ingewikkeld was, heb ik ook met Van Baerle en Lith
  heel regelmatig contact. Daarvan kunt u zich ook afvragen: moet dat
  niet met Wiarda erbij of wie dan ook? Ik zal niet zeggen dat ik mij
  ermee bemoeide, maar ik trok het wel en wee van de IRT en dus ook
  van hetgeen ermee gebeurde naar mij toe.
  De heer De Graaf:
  U voerde daar geen overleg over met de hoofdofficier?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb daar geen overleg over gehad met De Beaufort.
  De heer De Graaf:
  Uw stelling van zojuist is dan niet helemaal zo stevig als u
  net suggereerde?
  De heer Van Randwijck:
  Hij is in ieder geval niet consequent in zijn uitwerking.
  De heer Rabbae:
  Even voor de duidelijkheid inzake uw standpunt inzake de
  werkmethodiek. In het rapport van de commissie-Wierenga staat dat u
  akkoord ging met de werkmethodiek op basis van een aantal
  voorwaarden: subsidiariteit, proportionaliteit. Ook moest er een
  logboek zijn. Heeft die akkoordbevinding van toen alleen betrekking
  op die eenmalige actie op verzoek van de heer Van der Veen – daar
  hebben wij het over gehad – of heeft het betrekking op de hele
  Delta-methode. Die laatste indruk wordt namelijk gewekt in het
  rapport-Wierenga.
  De heer Van Randwijck:
  De voorzitter heeft net al verwezen naar de circulaire. Die had
  ik ergens in mijn achterhoofd zitten. Ik heb tegen Van der Veen,
  toen hij daarover in januari tegen mij begon, na afloop van het
  hele informatietraject gezegd: akkoord, met inachtneming van de
  criteria, dus proportionaliteit en subsidiariteit en volgens de
  regels van de kunst, of woorden van die strekking. “Volgens de
  regels van de kunst”, heb ik letterlijk gezegd. Dat herinner ik mij
  heel goed. Onder de regels van de kunst verstond ik hetgeen ook in
  de richtlijn over pseudo-koop staat. Ik heb dat bij de
  commissie-Wierenga logboek genoemd. Het betekent in feite dat je
  een duidelijke regie voert over een infiltrant of hoe je die verder
  ook wilt noemen. Het gaat erom dat je hem onder toezicht houdt en
  dat hij zich niet schuldig maakt aan uitlokking en valt onder de
  criteria die er zijn. Ik heb dat verder niet uitgewerkt. Ik neem
  aan dat Van der Veen dat begrepen heeft.
  De voorzitter:
  Maar gisteren heeft Van der Veen hier gezegd dat hij wel
  toestemming heeft gevraagd voor die ene zaak, maar in feite
  helemaal geen toestemming gevraagd heeft voor die andere, grote
  Delta-zaak.
  De heer Van Randwijck:
  Klopt. Dat is ook juist. Dat zal de rest van mijn antwoord zijn
  aan u. Mijn toestemming is toen gebleven bij alleen deze
  operatie.
  De voorzitter:
  Voor de grote Delta-zaak is dus nooit toestemming gegeven?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat u dat had moeten weten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Op 8 november 1993 hoort u: het IRT “runt” een coke-lijn. Ik
  vat het kort samen. Daar kwam de boodschap toch op neer. Wat was uw
  reactie op die boodschap? Over de softdrugs kom ik straks te
  spreken.
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb, ten eerste, al aangegeven dat ik op dat moment geen
  enkele relatie zag met het gesprek van januari 1993. Ten tweede was
  mijn reactie, vooral omdat hier sprake was van harddrugs, dat dit
  een zaak was die vroeg of laat de publiciteit zou halen. Ik heb
  daarom gemeend dat de minister van Justitie zo snel mogelijk moest
  worden genformeerd. Hij moest niet uit de kranten te weten komen
  wat er speelde. Ik wilde hem dat persoonlijk zeggen. Dat is, meen
  ik, op diezelfde dag of op de negende november gebeurd. Daarnaast
  heb ik een of twee dagen later aan het hoofd van de rijksrecherche,
  Kuiper, gevraagd om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is.
  Ik meen dat dit op 11 november is geweest of 12 november. Kuiper is
  een paar dagen later bij mij gekomen. Hij vertelde dat hij met deze
  en gene had gesproken. Hij zei dat het hem iets te link was om het
  op papier te zetten. Hij raadde mij aan de direct betrokkenen bij
  elkaar te roepen, zodat ik het zelf kon horen. Dat gesprek heeft
  plaatsgevonden op 15 november. Op 15 november heeft er een
  bespreking plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: de hoofdofficier,
  mijn toegevoegde commissaris, de heer Helsdingen, Kuiper en, van
  Amsterdamse politiezijde, Van Riessen. Wij hebben toen
  achtereenvolgens gehoord: Langendoen, Augusteijn en Van Capelle. Nu
  komen wij, denk ik, op het punt waarover nogal wat misverstanden
  bestaan. Het is, denk ik, heel goed als ik dat nog eens duidelijk
  uiteenzet. Ik heb daarover trouwens in mijn brieven aan de minister
  van Justitie van januari en maart 1994 volgordelijk precies
  aangegeven wat mijn opvattingen toen waren en ook thans nog zijn.
  Ik heb gezegd: Akkoord, ik keur de methode nog steeds goed.
  De voorzitter:
  Die keurde u dan achteraf goed, want Delta heeft u nooit
  goedgekeurd.
  De heer Van Randwijck:
  In het algemeen keurde ik de methode goed, maar ik heb erbij
  gezegd: logboek, regie. Maar mij viel toen op…
  De heer Koekkoek:
  Mag ik u even onderbreken? Als u “de methode” zegt, ging het
  daarbij dan zowel om softdrugs als om harddrugs?
  De heer Van Randwijck:
  De hoofdofficier meldde mij dat er sprake was van harddrugs,
  maar die vond ik in deze omvang absoluut niet verantwoord. Maar
  laat ik zeggen dat de vraag of er sprake was van harddrugs of
  softdrugs, in november 1993 nog niet aan de orde was. Er werd
  gezegd: er is een cokelijn die door de overheid wordt gerund. Ik
  heb toen tegen Kuiper gezegd: zoek dat uit.
  De voorzitter:
  En dat kon u Kuiper vragen omdat hij onder uw gezag stond, de
  rijksrecherche onder het gezag van de PG?
  De heer Van Randwijck:
  Precies. Ik heb dat toen aan Kuiper gevraagd en mijn indruk
  werd bevestigd dat de regievoering op z’n zachtst gezegd
  onduidelijk was. Ik kreeg verschillende verklaringen te horen en
  dat was voor mij de reden om het afblazen van de operatie te
  bevestigen. Als je met een dergelijke operatie bezig bent, moet je
  aan deze elementaire eisen voldoen. Ik heb er behoefte aan, een
  verklaring ervoor te geven waarom ik de groeimethode in beginsel
  nog steeds verantwoord vind. Politie en justitie zijn – dat zal u
  ongetwijfeld bekend zijn – dagelijks of in ieder geval geregeld
  bezig met het vegen van partijen, hetzij in containers, hetzij in
  koffers of rugzakken. Wij komen nooit verder in de lijn; de
  bedoeling van de groeimethode en de Delta-methode was en is, verder
  zicht te krijgen op de lijn: doorlevering voor het vergaren van
  informatie. Dat is de reden waarom ik toen vond en ook nu vind dat
  het verantwoord is, binnen zekere grenzen etc. etc. En wat de
  uitvoering betreft heb ik gezegd dat ik alleen maar bevestigd zag
  wat mij toen bleek. Dat heb ik de minister ook geschreven in
  januari of in maart, in ieder geval in een van die twee
  brieven.
  De voorzitter:
  Wat is voor u “de groeimethode”?
  De heer Van Randwijck:
  De groeimethode is een methode waarbij een infiltrant aan
  geloofwaardigheid wint door betrokken te zijn bij strafbare feiten.
  Daardoor stijgt hij in aanzien en komt dichter bij de top, waarna
  hij bij het laten doorgaan van partijen de top inzichtelijk kan
  maken en uiteindelijk ook de betrokkenheid van die top duidelijk
  kan maken.
  De voorzitter:
  Is u gebleken dat dit wel eens gelukt is?
  De heer Van Randwijck:
  Dat is mij niet bekend. Ik ken geen geval waarvan je kunt
  zeggen: dat is een succes van de groeimethode.
  De voorzitter:
  Heeft u voor u zelf een maximum in uw hoofd, een grens, als het
  gaat om de hoeveelheid geld die ermee verdiend mag worden, als het
  gaat om het aantal kilo’s dat door mag gaan?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, zo’n grens heb ik niet. Ik denk ook dat die niet aan te
  geven is, omdat het afhangt van de vraag, wie je op het oog
  hebt.
  De heer Vos:
  Heeft u voor u zelf criteria aangelegd om de effectiviteit te
  meten? Heeft u gezegd dat er een zekere score moet zijn, als een
  infiltrant tot een bepaald niveau is doorgegroeid?
  De heer Van Randwijck:
  Het lijkt niet helemaal een antwoord op uw vraag, maar ik denk
  dat het toch wl een antwoord op uw vraag is. Een van de lessen van
  de IRT-geschiedenis en met name van het hanteren van die
  groeimethode is dat men bij een dergelijke actie ook de tijdlijn
  moet compartimenteren. Je moet eerder dagelijks dan wekelijks, maar
  in ieder geval minstens maandelijks bekijken: “Gaan wij door? Wat
  is het succes? Wat zijn de risico’s?” Een van de lessen is geweest
  dat er geen of onvoldoende duidelijke controlemomenten zijn
  geweest. Dus uw vraag naar maxima zou ik willen relateren aan de
  tussentijdse evaluatie: “Heeft het zin? Zijn wij er nog? Moeten wij
  de zaak niet afblazen? Zitten wij zo langzamerhand niet aan de
  grenzen van de risico’s? Wordt het nu niet te gek?”.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het verantwoord dat een informant zijn negotie gewoon
  kan voortzetten, inclusief de verdiensten die erbij behoren? Vindt
  u dat aanvaardbaar bij deze methode?
  De heer Van Randwijck:
  Dat vind ik onaanvaardbaar.
  De voorzitter:
  Maar kan de informant dan wel werken?
  De heer Van Randwijck:
  Er zullen oplossingen gevonden moeten worden in de sfeer van
  tip- en toongelden. De politie zal lease-auto’s of wat dan ook
  beschikbaar moeten stellen. In ieder geval is het behouden van die
  verdiensten ten eigen bate in mijn visie onverantwoord.
  De heer Koekkoek:
  Dus u zegt dat de zaak controleerbaar moet zijn, dat winsten
  afgedragen moeten worden en dat de informant beloond moet worden
  volgens de tipgeldregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Juist, dat is het precies.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het dan ook aanvaardbaar dat de overheid bij een
  bepaalde transactie het verlies van een container met drugs voor
  haar rekening neemt?
  De heer Van Randwijck:
  Dat vind ik onaanvaardbaar. Dat verlies behoort voor rekening
  van de criminele doelgroep te komen. De overheid handelt niet, zij
  faciliteert. Er ontstaat dus geen schadevergoedingsplicht van de
  overheid jegens de…
  De heer Koekkoek:
  Ja, maar het zou een onderdeel van de afspraken met de
  informant kunnen zijn.
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar dat is naar mijn mening volstrekt onaanvaardbaar.
  De heer De Graaf:
  Maar welke informant wil dan nog die rol spelen? U zegt dat de
  methode als zodanig verantwoord kan zijn, maar dat de criminele
  winsten van de informant moeten worden ingeleverd, terwijl die zelf
  opdraait voor de risico’s en de schadevergoedingsplicht. Ik zou als
  informant na een kosten/batenanalyse zeggen: “laat maar
  zitten”.
  De heer Van Randwijck:
  Take it or leave it, zo simpel is het.
  De heer De Graaf:
  Denkt u dat die methode dan berhaupt nog kan worden
  toegepast?
  De heer Van Randwijck:
  Daar kan ik geen oordeel over geven.
  De voorzitter:
  Daar moet u toch een oordeel over kunnen geven, u bent toch de
  baas, u bent toch een van de bovenbazen? Wij worden hier steeds
  geconfronteerd met bovenbazen die zeggen dat ze het niet weten. Ik
  vraag mij af wie het dan wel moet weten.
  De heer Van Randwijck:
  Ik wil er best een oordeel over geven.
  De voorzitter:
  Graag!
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat het bloed toch kruipt waar het niet kan gaan en dat
  de doelgroep dit soort risico’s toch voor lief neemt.
  De heer De Graaf:
  De doelgroep of de informant? Wij hadden het nu over de
  informant.
  De heer Van Randwijck:
  Ja, de informant.
  De voorzitter:
  Maar die vormt toch niet de doelgroep, of wel?
  De heer Van Randwijck:
  De informant moet bij deze methode niet de hoofdrol spelen, hij
  faciliteert. De partij is niet voor rekening en onder
  verantwoordelijkheid van de informant gekocht en betaald. Dat is
  niet de bedoeling. De partij wordt besteld en betaald voor rekening
  van de doelgroep, die ook het risico loopt, terwijl de informant
  daarbij een faciliterende rol speelt. Als u mij vraagt naar de
  risico’s, dan gaat het om een andere rol van de informant.
  De voorzitter:
  Maar zijn wij nu niet bezig met het ontwikkelen van een
  juridisch-theoretisch model dat in de praktijk nooit zo zal werken?
  De heer Augusteijn zegt: “Jongens, dat kunnen jullie daarboven
  allemaal wel bedenken, maar zo werkt het helemaal niet.”.
  De heer Van Randwijck:
  U vraagt mijn mening, en die heb ik gegeven. Dat de heer
  Augusteijn daar anders over denkt, dat stel ik vast. Althans, dat
  hoor ik nu van u.
  De heer Koekkoek:
  U vindt dat de methode duidelijk beperkingen heeft.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer heeft volgens u in het kader van de Delta-methode en
  van de IRT-geschiedenis voor het laatst een doorlating
  plaatsgevonden?
  De heer Van Randwijck:
  Er hebben nog doorlatingen plaatsgevonden in het kader van de
  afbouw en nog een doorlating in het kader van een concrete
  bedreiging van een infiltrant, en daar heeft De Beaufort met mij
  over gesproken. Dat was “de 6000 kilo-zaak”.
  De voorzitter:
  Die heeft u ook goedgevonden?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, wij zaten voor het blok, in rond Nederlands.
  De heer Koekkoek:
  Zo heeft de heer De Beaufort het vanmorgen ook gezegd.
  De heer Van Randwijck:
  Zo is het mij ook gemeld en toen heb ik gezegd: Ok.
  De voorzitter:
  Voor wiens blok zat u?
  De heer Van Randwijck:
  Voor het blok van bedreiging van de infiltrant. Zijn
  geloofwaardigheid was in het geding; als het niet doorging, zou
  blijken dat hij degene was…
  De voorzitter:
  Maar was het nu het blok van de informant of van
  Langendoen?
  De heer Van Randwijck:
  Die detaillering ken ik niet. Het ging erom dat het, als de
  informant deze partij niet kon laten doorgaan, duidelijk zou zijn
  dat hij degene was om wie het ging. Dat was de vraag waar de
  justitie voor gesteld werd en toen heb ik gezegd: Ok.
  De heer Koekkoek:
  U hebt dat ook van tevoren gezegd?
  De heer Van Randwijck:
  De Beaufort belde mij erover op en ik heb hem toen gezegd:
  “Tegen deze achtergrond? Goed.”
  De heer Koekkoek:
  Ik kom straks nog wel terug op het einde van het IRT, maar
  inmiddels waren er wel twee ministers afgetreden als nasleep van de
  IRT-affaire. Vond u het in dit geval nodig om het aan de minister
  van Justitie te melden?
  De heer Van Randwijck:
  Dat heb ik niet gedaan. Ik vond het op dat moment ook niet
  nodig, omdat wij in een fuik waren gelopen. Wij konden geen kant
  uit.
  De voorzitter:
  De informant had dus in feite de sturing overgenomen.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, die had de sturing niet overgenomen, want in een
  dergelijke noodtoestand kun je nauwelijks nog van sturing spreken.
  Een noodtoestand houdt een volstrekt gebrek aan sturing in.
  De heer Koekkoek:
  U wilt hiermee zeggen dat de toen zittende minister er toch
  niets aan had kunnen veranderen, zodat het geen zin had om het hem
  te melden, ondanks dat er inmiddels een werkgroep-Van Traa aan de
  gang was? Er was geen andere keuze?
  De heer Van Randwijck:
  Juist.
  De heer De Graaf:
  Toen u daar toestemming voor gaf, heeft u toen nog iets gezegd
  over die criminele winsten?
  De heer Van Randwijck:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  Was het u bekend dat de betrokken informant er uiteindelijk ook
  aan heeft verdiend?
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet niet meer precies wanneer “de 6000 kilo-zaak” zich
  voordeed, dat is mij eerlijk gezegd ontschoten, maar het behouden
  van criminele winsten…
  De voorzitter:
  Dat was toch in de zomer van 1994?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar dat was iets waarvan ik – en alle betrokkenen, denk ik
  – eigenlijk pas veel later heb geweten. Wij hebben er toen althans
  niet stil bij gestaan.
  De voorzitter:
  Wanneer dan wel?
  De heer Van Randwijck:
  Een exacte datum kan ik niet noemen, maar dat is een
  perceptie…
  De voorzitter:
  Heeft niemand zich afgevraagd: Hee, er wordt geen tipgeld
  betaald; hoe gaat het dan wel?
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet niet of ik voor andere kan spreken, maar ik denk dat
  niemand daaraan gedacht heeft.
  De heer Koekkoek:
  Maar de heer Van der Veen wist het toch? Wij hebben hem
  gisteren gevraagd naar de problemen met de winst- en
  verliesrekening. Hij zei toen: “Wij hebben dat risico genomen, wij
  hebben daarover bewust geen afspraak gemaakt.” In die zin was men
  het daarover eens; de informant mocht zijn winst stilzwijgend
  houden, dus de heer Van der Veen wist ervan.
  De heer Van Randwijck:
  Maar ik heb ook een deel van de verklaring van de heer Lith
  gehoord en ik heb begrepen dat die blinde vlek ook voor hem een
  probleem was.
  De heer Koekkoek:
  Maar ik sprak nu over de IRT-officier, de verantwoordelijke
  officier.
  De heer Van Randwijck:
  Ik spreek voor mij zelf. Ik ben eigenlijk pas een maand of
  vijf, zes achter die kwestie van het behoud van criminele winsten
  gekomen, in ieder geval pas recent.
  De voorzitter:
  Hoe bent u daarachter gekomen?
  De heer Van Randwijck:
  Door publikaties in de kranten en door de werkzaamheden van uw
  enqutecommissie.
  De heer Vos:
  Is er wellicht overwogen, de informant bescherming te bieden en
  niet te buigen voor die stress-situatie die van criminele zijde
  genitieerd werd?
  De heer Van Randwijck:
  Uit dat gesprek herinnerde ik mij niet dat er gesproken zou
  zijn over bescherming, waarbij wij dan in feite over fysieke
  bescherming praten. Ik denk trouwens dat fysieke bescherming ook
  haar grenzen heeft in de zin van de tijdsduur, de inzet van
  manschappen en dergelijke. Die bescherming kun je hooguit drie
  weken of een maand geven. Vroeg of laat komt er een einde aan die
  bescherming.
  De heer Vos:
  Maar buien drijven ook wel eens over.
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar er is toen niet gesproken over fysieke bescherming,
  bijvoorbeeld over lijfwachten.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Van Randwijck, u spreekt van een detaillering waarvan
  u niet op de hoogte bent, als het gaat om de vraag wie nu precies
  de politie en het openbaar ministerie voor het blok zet. Maar is
  het nu juist niet inherent aan de methode dat je voortdurend voor
  het blok gezet kunt worden? Dan is het toch geen detaillering, want
  zodra een informant via de CID-chef de boodschap aan het openbaar
  ministerie overbrengt dat een container die op de kade staat wel
  door moet, omdat hij anders gevaar loopt, zit u toch voortdurend in
  een fuik?
  De heer Van Randwijck:
  Dat is volstrekt juist. Ik heb ook zojuist in reactie op een
  vraag van de heer Vos al gezegd dat een van de lessen is dat je een
  dergelijk traject ook in tijd moet compartimenteren. Je moet
  dagelijks, wekelijks nagaan hoe het ermee staat, wie er eigenlijk
  met wie op de loop is. Dergelijke vragen komen daarbij aan de orde.
  Althans, die vragen behoren dan aan de orde te komen. Het gevaar
  van de manier waarop men met de Delta-methode is omgegaan, is dat
  men op een gegeven moment niet meer stuurt, maar gestuurd
  wordt.
  De voorzitter:
  Is de justitie gestuurd?
  De heer Van Randwijck:
  Bij de partijen die bekend zijn, kun je daarvan niet spreken,
  denk ik.
  De voorzitter:
  Is het niet mogelijk dat er nog een boel partijen geweest zijn
  die ons helemaal niet exact bekend zijn?
  De heer Van Randwijck:
  U weet dat in het totale onderzoek van wat er allemaal gebeurd
  is, ook het Fort-team een onderzoek aan het instellen is.
  De voorzitter:
  Een team van de rijksrecherche.
  De heer Van Randwijck:
  Precies. Uit dat onderzoek zal blijken hoe de zaak in elkaar
  zat.
  De voorzitter:
  Maar het is voor ons ook wel van belang, nu uw oordeel daarover
  te horen. U weet dat de hoofdofficier in Amsterdam er twee
  officieren op heeft gezet om een nader onderzoek in te
  stellen.
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb nu nog niet de indruk dat de justitie door de
  onderwereld gestuurd is, maar dat zou best anders kunnen blijken te
  zijn.
  De voorzitter:
  Dus u bevindt zich in de hele scala als het ware tussen de
  officieren Teeven en Snijders aan de ene kant en De Beaufort en Van
  der Veen aan de andere kant?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb geen enkel feitelijk, concreet gegeven op grond waarvan
  ik nu al zou kunnen zeggen dat het zo is.
  De heer Koekkoek:
  Maar u heeft wel aanwijzingen?
  De heer Van Randwijck:
  Aanwijzingen ook niet. Ik heb gezegd: het zou me niet verbazen.
  Daarmee zeg ik niet dat ik aanwijzingen zou hebben, maar dat het
  risico er zeer duidelijk in zit.
  De heer Koekkoek:
  Dat je geen “nee” kunt zeggen tegen het doorlaten van een
  bepaalde partij, is een aanwijzing, maar nog geen bewijs.
  De heer Van Randwijck:
  Dat kan een aanwijzing zijn, ja.
  De heer Koekkoek:
  Dan wil ik met u terug naar november 1993. U zegt: De regie
  ontbreekt; de methode, het traject moet gestopt worden.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Dat gebeurt, zij het met grote vertraging, zoals ons nu
  gebleken is, tot de zomer van 1994. Maar het hele team wordt
  opgeheven; het was niet uw opvatting dat dat moest gebeuren.
  De heer Van Randwijck:
  Dat is juist.
  De heer Koekkoek:
  Hoe kon dat dan toch gebeuren?
  De heer Van Randwijck:
  Misschien is het goed om ongeveer aan te geven in welke periode
  dat was. Omdat het IRT toch constant bleef “wrikken”, heeft er na
  de bespreking op 15 november een overleg plaatsgevonden over de
  vraag: “Moet het nu wel zo?”. Daarna hebben de zes
  hoofdcommissarissen – ik meen dat het op 30 november was; die datum
  staat mij vrij scherp voor de geest – een voorstel gedaan. Dat
  voorstel is in de ressortvergadering van 1 december besproken.
  Zowel de hoofdcommissarissen als de hoofdofficieren en ik waren het
  met de voorgestelde constructie eens. Er werd toen besloten, n
  centrale CID te maken waarbij de tactische uitvoering van operaties
  aan de verschillende korpsen zou worden overgelaten. Dat was een
  heel ruwe lijn. Het IRT zou niet worden opgeheven, het zou worden
  geherstructureerd, veranderd of hoe je het ook wilt noemen. Op de
  avond van 1 november – ik meen namelijk dat het de avond van de dag
  van de ressortvergadering was – is er een bespreking geweest met de
  ministers Dales en Hirsch Ballin, waarbij ook aanwezig
  waren…
  De voorzitter:
  Op 1 november? Ik denk dat het 1 december was.
  De heer Van Randwijck:
  Inderdaad. Daarbij waren ook aanwezig de
  secretarissen-generaal, evenals Berkhout, Suyver…
  De voorzitter:
  Borghouts?
  De heer Van Randwijck:
  Sorry, Borghouts, Suyver en aan Amsterdamse zijde Van Thijn,
  Nordholt, Van Riessen, Vrakking en ik zelf. Toen is de hele
  problematiek aan de orde geweest, zowel de Delta-methode als ook
  wat verder. Ik heb in die vergadering gezegd wat die zelfde dag en
  de dag ervoor door de hoofdcommissarissen in principe was besloten.
  Dat hield dus die herstructurering in. Maar vanaf dat moment lopen
  de percepties uiteen. Ik zeg met nadruk dat er in die vergadering
  geen duidelijke beslissing genomen is. Ik herinner me als de dag
  van gisteren dat mevrouw Dales – zij kende de voorgeschiedenis door
  informatie van mevrouw Schmitz – over de tafel zei: “Afbranden, die
  boel!”. Althans, het waren woorden van die strekking.
  De voorzitter:
  Tot de grond toe afbreken?
  De heer Van Randwijck:
  Tot de grond toe afbranden of afbreken. Hirsch Ballin zei toen
  tegen mij: “Ik verwacht van jou of van Amsterdam graag rondom de
  jaarwisseling een uitgewerkt rapport over wat jullie willen gaan
  doen.” Dat was dus geen afbreken, maar herstructureren. En met die
  verschillende percepties zijn de partijen uit elkaar gegaan.
  De voorzitter:
  En er is nooit een notulist bij geweest?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb er in ieder geval geen gezien en ik heb ook geen verslag
  gezien.
  De voorzitter:
  Dat is ook juist het probleem, de lezingen blijven
  uiteenlopen.
  De heer Van Randwijck:
  Maar dat was in ieder de perceptie: enerzijds afbreken,
  anderzijds de verwachting van een draaiboek.
  De heer Koekkoek:
  Maar u was procureur-generaal.
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Ik ben toen naar huis gegaan met de gedachte dat wij het zo
  zouden gaan doen. In het rapport-Wierenga is ook beschreven dat ik
  op een vergadering in La Vie in Utrecht om tien voor half een
  gesemafoneerd werd door de heer Helsdingen, mijn toegevoegde
  commissaris. Hij vroeg mij of ik ervan wist, en toen las hij het
  persbericht voor dat de Amsterdamse driehoek het IRT wilde gaan
  ontbinden, etc. Ik heb toen een paar vrij stevige woorden
  gebruikt…
  De heer Koekkoek:
  U hoeft ze niet te herhalen…
  De heer Van Randwijck:
  …maar de schaal was toen al zodanig dat er niets meer aan
  gedaan kon worden. Toen is de zaak “ontbonden”, volgens de
  persberichten.
  De heer Koekkoek:
  En het vervolg? Wat gebeurde er na dat voldongen feit? De
  methode was een punt van discussie, er was de herstructurering van
  het team. Wat deed u vanuit uw verantwoordelijkheid om meer inzicht
  te krijgen in wat er gebeurd was wat de methode betreft en hoe de
  procureurs-generaal met de methode omgingen?
  De heer Van Randwijck:
  Misschien mag ik even een stapje teruggaan om mijn antwoord
  duidelijk te maken. De rol van de PG’s tegenover de
  arrondissementen is er een van leiding geven, maar ook van
  toezicht. Dat werkte tot dat moment vanuit de informatielijn;
  hetzij informatie van elders, hetzij informatie van de
  hoofdofficier. Dat traject, informatie, functioneerde, want de
  hoofdofficier van Amsterdam kwam in november bij mij met het
  probleem zoals hij het zag: wij runnen een cokelijn. Er was op dat
  moment voor mij dus geen reden om te zeggen: “Wacht eens even, hoe
  kon er ineens een persbericht zijn?”. Ja, wel over de ontbinding,
  maar niet over de voorgeschiedenis. De heer Vrakking heeft mij naar
  mijn mening terecht gewaarschuwd, dus het onderdeel “ik wil eens
  weten wat er is” liep goed. Verder heb ik in de maand december aan
  die informatielijn gedacht, niet omdat Vrakking mij terecht had
  gebeld, maar omdat er twee andere problemen waren. In de eerste
  plaats de gedachte “wat hier gebeurt, kan elders ook gebeuren” en
  in de tweede plaats de vraag, hoe wij zo snel mogelijk het IRT
  zouden kunnen repareren. Dat waren op dat moment de kardinale
  punten. Daarom is bij mij ook absoluut niet in beeld gekomen dat
  het aan de informatievoorziening schortte.
  De heer Koekkoek:
  Maar dat was mijn vraag niet zozeer, mijn vraag was, hoe het
  toen verder moest met de methode. Daar wilde u toch wel meer van
  weten en er moesten duidelijke afspraken over worden gemaakt. Wat
  hebt u daar toen aan gedaan?
  De heer Van Randwijck:
  Toen kwam de commissie-Wierenga.
  De voorzitter:
  Maar op 21 december 1993 of daaromtrent was die commissie er
  nog helemaal niet, toen was het nog helemaal niet duidelijk of die
  er zou komen.
  De heer Van Randwijck:
  Maar op dat moment was mijn eerste zorg, hoe wij herhaling
  elders in het land konden voorkomen en hoe het Amsterdamse ressort
  het IRT kon herstructureren.
  De voorzitter:
  Maar ik wil terug naar de vergadering van procureurs-generaal
  op 21 december 1993. Ik heb het ook aan de heer Gonsalves gevraagd.
  Toen is niet gewoon gezegd: “Nu gaan wij een uur praten over de
  vraag…”
  De heer Van Randwijck:
  Precies, dat is ook niet gebeurd.
  De voorzitter:
  Dat is nu zo verbazingwekkend. Toen was er nog geen sprake van
  de commissie-Wierenga, de instelling daarvan is een politieke
  beslissing geweest.
  De heer Van Randwijck:
  Wat u zegt, is juist. Er is in ieder geval niet in het ressort,
  maar ook niet in de PG-vergadering over deze methode
  gediscussieerd.
  De voorzitter:
  Dat vinden wij toch moeilijk te vatten.
  De heer Van Randwijck:
  Dat begrijp ik, maar ik wil er toch de nadruk op leggen – dat
  is nog niet boven tafel gekomen – dat ik op de PG-vergadering van
  21 of 22 december tegen mijn ambtgenoten en de voorzitter, de heer
  Van Dinter, heb gezegd: “Dit is er aan de hand, er zijn
  verschillende opvattingen over infiltratie; wat kunnen wij doen,
  wat zijn uiteindelijk de…
  De voorzitter:
  Maar het gekke is dat de procureurs-generaal er niet zelf over
  praten, maar de zaak als het ware doorschuiven naar de commissie-De
  Wit.
  De heer Van Randwijck:
  Juist, dat is gebeurd. Dat beoogde ik ook te zeggen; wij hebben
  er toen niet inhoudelijk over gesproken, wij hebben besloten, de
  commissie-De Wit dit probleem te laten uitwerken.
  De voorzitter:
  Is het nu zo dat ook daarvoor in de vergaderingen van de
  procureurs-generaal nooit over casussen werd gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Nooit. Er is nooit gesproken over bepaalde gevallen.
  De voorzitter:
  Er is nooit gevraagd: Wat vind je nu van de aantallen, de duur,
  de lengte, de diepte van…
  De heer Van Randwijck:
  Daar is nooit over gesproken.
  De heer De Graaf:
  Pas voor het eerst in juni van dit jaar?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, wij zagen elkaar maandelijks.
  De heer De Graaf:
  Nee, dat bedoel ik niet. Dit jaar is er pas voor het eerst
  inhoudelijk gesproken over dit soort zaken, ook over doorlaten en
  dergelijke?
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De voorzitter:
  En als wij nu teruggaan naar het vaststellen van die richtlijn,
  infiltratie, de eerste opdracht aan de commissie-De Wit, is het
  toen steeds gebleven bij de abstracties die wij in de stukken
  kunnen vinden?
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar heeft nooit iemand de behoefte gehad, ook niet in andere
  ressorten – het gaat nu steeds alleen over uw ressort; dat is
  misschien niet eens rechtvaardig – waar het doorlaten of eventueel
  andere methoden, zoals inkijkoperaties of weet ik wat, ook aan de
  orde kwam, om te zeggen: “Wij zijn uiteindelijk het gezag, wij
  geven de richtlijnen.”?
  De heer Van Randwijck:
  U vraagt of de behoefte is gevoeld. Dat kan ik natuurlijk niet
  beoordelen. Ik kan wel vaststellen dat het nooit aan de orde is
  geweest.
  De voorzitter:
  Is er dan ook nooit, of vanuit het departement of vanuit uw
  eigen stafbureaus of door een hoofdofficier gezegd van…
  De heer Van Randwijck:
  Ik wil mij niet excuseren, verklaren of wat dan ook. Ik wil wel
  gezegd hebben dat de neiging of de behoefte – ik kan alleen maar
  over mijzelf spreken – om dat aan de orde te stellen niet meer
  aanwezig was omdat de commissie-Wierenga eind maart het groene
  licht had gegeven op a. de methode en b. de wijze waarop het IRT
  die had uitgevoerd. Daarmee kwam de klemmende noodzaak om het
  alsnog aan de orde te stellen…
  De voorzitter:
  Maar je spreekt toch over een veel groter terrein als je het
  hebt over opsporingsmethoden in het algemeen: de vraag waar de
  rechtmatigheidsgrenzen liggen, de vraag waar de pro-actieve
  opsporing moet beginnen? Al die dingen waar wij nu mee aan het
  worstelen zijn, zijn toch niet alleen afhankelijk van het oordeel
  van de commissie-Wierenga?
  De heer Van Randwijck:
  Ik zeg niet dat het afhankelijk is van het oordeel van de
  commissie-Wierenga. Wat ik zojuist heb gezegd, is dat het rapport
  van de commissie-Wierenga, dat het groene licht gaf, etcetera, voor
  mij de behoefte om het aan de orde stellen niet meer…
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik niet. De commissie-Wierenga, door de politiek
  ingesteld om de opheffing van het IRT-team te onderzoeken, geeft
  een oordeel over de methode, maar dat ontslaat de PG’s toch niet
  van de verantwoordelijkheid om daar zelf een oordeel over te
  hebben? Je kunt toch niet zeggen: er kwam een groen licht en
  daarmee einde discussie?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zeg ik ook helemaal niet. Ik wil ook niet zeggen dat door
  het rapport-Wierenga het groene licht er was.
  De heer De Graaf:
  Dat hoor ik u net zeggen, volgens mij.
  De heer Van Randwijck:
  Ik antwoordde op de vraag van de voorzitter of er geen behoefte
  meer aan was. Ik geef mijn verklaring: de behoefte om het aan de
  orde te stellen, was voor mijzelf…
  De heer De Graaf:
  Waarom dan? Omdat het groene licht was gegeven door de
  commissie-Wierenga?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, omdat een commissie die vergaand inzicht had verkregen in
  de methode zoals die toen werd toegepast, heeft gezegd: ok, dit is
  volgens de regels van de kunst en dit – mag ik het tussen
  aanhalingstekens plaatsen – “relateert aan de informatie van toen
  over het gebruikelijke recherchewerk”.
  De voorzitter:
  Had de commissie-Wierenga wel dat diepgaand inzicht?
  De heer Van Randwijck:
  Daar kun je achteraf over twijfelen. Maar wij praten nu over de
  wetenschap van toen.
  De heer De Graaf:
  De commissie-Wierenga schreef ook dat over de toelaatbaarheid
  van de methode kan worden gediscussieerd.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dat staat nadrukkelijk in de conclusies.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dan zou je zeggen dat dit uitnodigt tot een discussie tussen u
  en uw ambtgenoten.
  De heer Van Randwijck:
  Daar ben ik het volstrekt mee eens. Die discussie is echter
  niet opgepakt.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Randwijck. Ieder gewoon mens zal niet
  snappen…
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Randwijck is ook een gewoon mens.
  De heer Rabbae:
  Ok. Het hele land heeft het over het gedoe van het IRT, en u en
  uw collega PG’s wilden of konden niet beginnen te praten over wat
  er gebeurd was in uw ressort. U wilde zelf dat het niet herhaald
  werd in andere delen van het land. Alle logica was dus aanwezig om
  het te bespreken en het is toch niet besproken.
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb u al aangegeven dat dat niet gebeurd is en dat voor mij
  – ik verval in herhaling – de behoefte er niet meer was omdat
  Wierenga had gezegd dat het kan en dat het goed is uitgevoerd. Ik
  zit mijzelf niet te excuseren, maar ik probeer mijzelf in die tijd
  te verplaatsen. Wierenga gaf dit, mag ik het even ruim zeggen, aan
  als een recherche-operatie…
  De heer Rabbae:
  Los van Wierenga, is het toch zo dat u in het PG-college nooit
  en te nimmer concrete zaken met elkaar bespreekt? Datzelfde beeld
  krijgen wij van uw collega Gonsalves en uw college Ficq. Dat is
  denk ik het probleem.
  De heer Van Randwijck:
  Klopt.
  De voorzitter:
  Was de instelling van de Centrale toetsingscommissie een idee
  vanuit de procureurs-generaal of was dat een idee van De Wit en
  zijn mannen?
  De heer Van Randwijck:
  Het was een van de voorstellen van de commissie-De Wit omdat de
  commissie vaststelde in haar rapport – ik meen dat er in maart 1994
  twee rapporten pal na elkaar zijn verschenen – dat een eenduidige
  beleidslijn gelet op de verschillende casusposities niet mogelijk
  was en er ook ten aanzien van de recherchemethodes verschillend
  gedacht werd. Wat je dan ziet gebeuren, is dat heel vaak gezegd
  wordt dat er een commissie voor in het leven geroepen moet worden
  die iedere casus gaat bekijken.
  De voorzitter:
  Die toetsingscommissie speelt een politieke rol in 1994, ook in
  de brief van minister Hirsch Ballin van ongeveer mei. Welke PG
  heeft die nu bedacht, De Wit of u?
  De heer Van Randwijck:
  Het is een voorstel van de commissie-De Wit geweest.
  De voorzitter:
  En dat heeft u toen overgenomen?
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De voorzitter:
  U heeft zelf toen niet casustiek of normering willen
  bespreken?
  De heer Van Randwijck:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dus eigenlijk ook de aanbiedingsbrief en de instelling van de
  toetsingscommissie, waarvoor de minister natuurlijk uiteindelijk de
  verantwoordelijkheid heeft genomen, komt helemaal uit de koker van
  De Wit?
  De heer Van Randwijck:
  Uit de commissie-De Wit, ja. Dat voorstel is door de
  PG-vergadering overgenomen.
  De voorzitter:
  Is daar nog lang over gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Inhoudelijk is er over het rapport niet gesproken. Er is niet
  uitgebreid gesproken over casusposities. Wel is vrij uitgebreid
  uitgesproken over de vraag hoe de lijnen liggen als de commissie
  “ja” zegt en de hoofdofficier “nee” of andersom. Wat is de
  draaicirkel van iedere hoofdofficier als je centraal de beslissing
  gaat toetsen?
  De voorzitter:
  Ik ga even terug naar de inhoud. Is toen ooit gesproken over
  burgerinfiltranten en hoeveel zij mogen verdienen?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, het werd overgelaten aan de commissie-Jansen, de CTC, om
  aan de hand van casusposities te bekijken of dat wel of niet
  kon.
  De voorzitter:
  De handleiding inkijkoperaties…
  De heer Van Randwijck:
  Is uit Den Bosch.
  De voorzitter:
  Nee, die heeft u goedgekeurd.
  De heer Van Randwijck:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u daar nog inhoudelijk over gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Daar is in mijn herinnering inhoudelijk niet over
  gesproken.
  De voorzitter:
  Waar sprak u dan wel inhoudelijk over?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, dan zou ik de notulen of de agenda moeten nakijken. Op zo’n
  open vraag kan ik werkelijk niet antwoorden.
  De heer Koekkoek:
  Wat de methode betreft…
  De heer Van Randwijck:
  Nee, daar is niet over gesproken. Als u mij vraagt of daar en
  daar inhoudelijk over is gesproken, dan kan ik “Ja” of “Nee”
  zeggen.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb een vraag. De handleiding over inkijkoperaties is wel
  goedgekeurd, maar niet inhoudelijk besproken. Kunt u dat nog een
  keer uitleggen?
  De heer Koekkoek:
  U heeft hem niet ingekeken.
  De heer Van Randwijck:
  Natuurlijk heb ik die ingekeken. Natuurlijk is die ingekeken.
  Het was een richtlijn die…
  De voorzitter:
  Neem, bijvoorbeeld, het element dat, als ik het mij goed
  herinner, voor de inkijk vereist wordt dat het gaat om een
  verdachte en dus niet alleen om een verdenking op de plek. Dat zou
  het dus inperken.
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet niet precies wanneer wij over de inkijkoperaties
  gesproken hebben. Maar u kunt zich voorstellen dat, waar het gaat
  om veel vergaderingen en waar veel onderwerpen aan de orde komen
  die bespreking behoeven, mij op het ogenblik niet bijstaat wat er
  precies over inkijkoperaties is gezegd. Dat weet ik eenvoudigweg
  niet meer. Dat is wel na te lezen in notulen, maar die heb ik hier
  niet.
  De heer Koekkoek:
  Het is duidelijk dat u na het rapport van de
  commissie-Wierenga, die zei dat de methode niet onrechtmatig is, na
  het kamerdebat in april en na een motie die vraagt om nader
  onderzoek naar de opsporingsmethoden, bezig was met de commissie-De
  Wit. U wist dat die ermee bezig was. Dat kwam terug. Ik noem ook de
  Centrale toetsingscommissie. Afgezien van die gang van zaken heeft
  u dus niet over de aanvaardbaarheid van methoden gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Waar heel nadrukkelijk wel over gesproken is – dat zijn de
  lessen van het IRT – is hoe herhaling voorkomen kan worden. Dat
  betreft, laat ik zeggen, de rol van de portefeuillehouder. Daar is
  vrij langdurig over gesproken. Wat heeft die voor een dirigerende
  rol met betrekking tot de verschillende arrondissementsparketten?
  De rol van het CBO. Wat is de rol van de Centrale
  toetsingscommissie? Kan een commissie, en in het verlengde daarvan
  de portefeuillehouder, een hoofdofficier met een verschillende
  opvatting “over-rulen”? Daaraan parallel liepen de ontwikkelingen
  van het rapport-Donner. In de tweede helft van 1994 heeft er een
  kentering plaatsgevonden, niet ten aanzien van de inhoudelijke
  discussie, maar ten aanzien van de vraag hoe wij centraal dit soort
  operaties normeren. Dat heeft dus betrekking op het instellen van
  een Centrale toetsingscommissie, een portefeuillehouder, parallel
  met het debat over de commissie-Donner en de rol van een toekomstig
  college daarin. Dus vanuit dat perspectief heeft de IRT-affaire
  haar lessen opgeleverd.
  De heer Koekkoek:
  Kan de Centrale toetsingscommissie een hoofdofficier
  over-rulen?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Maar laat ik het anders formuleren.
  De voorzitter:
  Formeel toch niet?
  De heer Van Randwijck:
  Het zal misschien niet de toetsingscommissie zijn. Maar als het
  in feite tot een verschil in opvatting leidt, dan zal de
  portefeuillehouder daarin gekend worden.
  De heer Koekkoek:
  Betekent dit dat een zaaksofficier of een CID-officier als het
  ware in beroep kan geen tegen een beslissing van zijn hoofdofficier
  bij de toetsingscommissie?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Het is zo dat de Centrale toetsingscommissie zal
  vaststellen dat er op een gegeven moment een onoverbrugbaar
  verschil is. Daar wordt dan overleg over gevoerd met de
  portefeuillehouder en eventueel wordt er in collegeverband over
  gesproken. Dan kan het zijn dat er toch gezegd wordt dat de
  hoofdofficier gelijk heeft of dat de toetsingscommissie gelijk
  heeft. Uiteindelijk is het zo dat het college of de
  portefeuillehouder in het voortraject de knoop doorhakt.
  De voorzitter:
  Heeft u gesproken over de twee gevallen die hier aan de orde
  zijn geweest en waarbij de minister van Justitie dit jaar operaties
  heeft stopgezet, bijvoorbeeld een infiltratie-operatie in het
  zuiden? Er is nog een ander infiltratietraject stopgezet dat
  uiteindelijk niet ontwikkeld is. Heeft u daarover in de
  PG-vergadering inhoudelijk gesproken?
  De heer Van Randwijck:
  Niet over de casus. Nee. Niet over wat er aan de hand was bij
  de recherche-operatie. Laat ik het zo zeggen.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u dan uiteindelijk wel in juni van dit jaar uw gezag
  willen uitoefenen over toekomstige, zeer gevoelige operaties die
  bijvoorbeeld door de CTC al zijn goedgekeurd? Dan moet u toch een
  keer over casussen gaan praten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar ik gaf net al in antwoord op de vraag van de heer
  Koekkoek aan dat u het traject 1994 niet los kan zien van het
  gedachtengoed en de ontwikkelingen van het rapport-Donner.
  De voorzitter:
  Over de reorganisatie van het OM?
  De heer Van Randwijck:
  Waarbij de ressortelijke binding van de procureur-generaal met
  zijn ressort en de verantwoordelijkheid voor wat daar gebeurt of
  niet gebeurt, wordt verlaten. In het plan van aanpak staat ook
  aangegeven dat die lijnen worden doorgeknipt.
  De heer Koekkoek:
  Zover is het nog niet.
  De heer Van Randwijck:
  Zover is het nog niet, maar wij zijn vooruitlopende op die
  ontwikkeling – ik gaf dat net ook aan in antwoord op uw vragen – en
  met name als les van de IRT-affaire bezig aan te geven dat een van
  de belangrijkste zaken het verstevigen van de rol van de
  portefeuillehouder was. Dat betekent dat met betrekking tot de
  zware, georganiseerde criminaliteit de verantwoordelijkheid van de
  portefeuillehouder nu al dwars door de ressorten loopt.
  De heer Koekkoek:
  Ja. Ik heb nog een laatste punt betreffende de afloop van het
  IRT. In januari 1994 heeft u samen met de hoofdofficieren in uw
  parket afgesproken of besloten – dat is niet duidelijk – dat geen
  gebruik meer zou kunnen worden gemaakt van het IRT-dossier. Wat
  staat u daarvan bij? Is dat in die groep van u en de
  hoofdofficieren aan de orde geweest?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb de notulen van de ressortsvergadering doorgelezen,
  althans vlot doorgelezen, en daar ben ik het niet tegengekomen.
  Maar wat wel juist is, is dat het een besluit is geweest dat in
  ressortelijk verband en met instemming van de hoofdofficier en
  mijzelf is genomen. Ik weet niet meer of dat nu toevallig in een
  ressortsvergadering of specifiek in een vergadering is geweest.
  Daar heb ik geen sporen van gevonden. Het is wel een ressortelijk
  standpunt geweest.
  De heer Koekkoek:
  Nu heeft dat tot gevolg gehad – zoals de heer Van der Veen ons
  heeft gezegd – dat aan een moordzaak van 10 april 1993 in Alkmaar
  eigenlijk niet verder kan worden gewerkt. Vindt u dat een
  aanvaardbare consequentie van het niet meer gebruiken van het
  IRT-dossier?
  De heer Van Randwijck:
  Details van die zaak ken ik niet. Ik weet wel – dat is mij toen
  ook gerapporteerd – dat er antwoorden zijn geweest op kamervragen
  die doelden op die zaak. Die heb ik overigens niet direct helemaal
  paraat. Daarnaast is mijn informatie zo dat het niet zo was dat er
  echt al begin van bewijs was. Het was zwak, maar er was een begin
  van bewijs. Je kon maximaal spreken van een
  onderzoeksrichting.
  De heer Koekkoek:
  De heer Van der Veen heeft ons gezegd dat het IRT-dossier nodig
  is of gebruikt kan worden voor het ophelderen van deze zaak. Dat
  kan nu niet gebeuren.
  De voorzitter:
  Ik onderbreek even. U spreekt over kamervragen, maar spreekt u
  niet over andere kamervragen?
  De heer Van Randwijck:
  Ik meen van niet.
  De voorzitter:
  Spreekt u niet over de XTC-kamervragen?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Ik heb het over deze zaak. Ik heb het over kamervragen
  naar aanleiding van kranteberichten met de verwijtende strekking
  dat Haarlem en Alkmaar…
  De heer De Graaf:
  Wel of niet gewaarschuwd…
  De heer Van Randwijck:
  Exact. Daarover ging het.
  De heer Koekkoek:
  Maar vindt u het aanvaardbaar dat die informatie blijft liggen,
  die volgens een van de kenners van dat dossier relevant zou kunnen
  zijn?
  De heer Van Randwijck:
  Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de kennis en
  kundigheid van Van der Veen. De andere informatie die ik heb, heb
  ik u zojuist gegeven en wel dat er helemaal nog geen bewijs of
  begin van bewijs was, maar een onderzoeksrichting. Meer is uit dat
  dossier niet te halen, zo is mij kort geleden gemeld.
  De heer De Graaf:
  Door wie?
  De heer Van Randwijck:
  Ik meen door mevrouw Gonzales.
  De heer Koekkoek:
  Wat voor bezwaar bestaat er om dat dossier te lichten en te
  bekijken in hoeverre het bruikbaar is voor het onderzoek van deze
  zaak?
  De heer Van Randwijck:
  Het is, denk ik, niet goed om hier al toezeggingen te doen. Ik
  denk wel dat het goed is om degene die toen die zaak behandeld
  heeft – ik denk dat dat de heer Van Riel is uit Alkmaar – daarop
  aan te spreken.
  De heer Koekkoek:
  Is dat niet een soort “black box”? Mevrouw Gonzales, die ook
  niet in het dossier kan en mag kijken, zegt tegen u dat er toch
  misschien alleen maar sprake is van een onderzoeksrichting.
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Ik meen dat de behandeling van deze zaak in handen was van
  de heer Van Riel. U overvalt mij echter met deze vraag. Noch in het
  voorgesprek noch elders heb ik vragen in deze richting vermoed. Ik
  praat, laat ik zeggen, vanuit wat er in mijn achterhoofd zit. Ik
  denk dat het goed is als ik hier nog eens met de heer Van Riel over
  praat.
  De heer Koekkoek:
  Wij gaan wel eens verder dan waar wij de vorige dag gebleven
  zijn.
  De heer Van Randwijck:
  Dat begrijp ik. Dat betekent wel dat het beperkingen oplegt aan
  mijn voorbereiding.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil met u verdergaan over de sturing die het openbaar
  ministerie aan de politie kan geven. Ik wil beginnen met een
  incident uit januari 1994, waarbij u geconfronteerd wordt met
  corruptiebeschuldigingen aan het adres van de Amsterdamse politie.
  U wilt een rijksrecherche-onderzoek instellen en heeft daarover
  contact met de heer Nordholt. U heeft zelf gezegd hoe dat gesprek
  verliep. De heer Nordholt zei namelijk dat als u dat zou doen, hij
  naar de minister zou stappen, een persconferentie zou geven en hij
  zei daarnaast, ik citeer: “Ik haal je integraal door”. Was deze
  wijze van omgaan met u voor u geen aanleiding om naar de minister
  te stappen en te zeggen: hij eruit of ik eruit?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Het probleem was alleen dat de minister niet te bereiken
  was. Ik hem geprobeerd hem te bereiken. Hij zat op dat moment – als
  ik het mij goed herinner – bij een partijcongres in de Veluwe. Ik
  heb hem dus niet kunnen bereiken. Daarnaast is het zo dat het
  onderzoek wel gewoon is doorgegaan.
  De voorzitter:
  U kunt het natuurlijk ook een dag later zeggen.
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar het onderzoek is wel doorgegaan in de richting van die
  beschuldigingen.
  De heer Koekkoek:
  Zeker, zeker. Ik gebruik het als voorbeeld hoe moeilijk het kan
  zijn voor het openbaar ministerie om leiding te geven aan de
  politie als de ondergeschikten, want ook de heer Nordholt is een
  ondergeschikte, zo met het gezag omgaat.
  De heer Van Randwijck:
  Kijk. Ik ben een jaar of tien hoofdofficier in Den Haag
  geweest. Zeker als je op een wat, laat ik zeggen, amicale toon met
  elkaar omgaat…
  De heer Koekkoek:
  Dit was niet amicaal.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, laat ik zeggen dat zeker als je normaal met elkaar omgaat,
  je weleens stevige dingen tegen elkaar pleegt te zeggen. Dat hoeft
  overigens geen enkele aanleiding te zijn tot beschadiging van de
  persoonlijke verhoudingen. In dit verband heb ik het eigenlijk
  nogal verbijsterend gevonden. Er gebeurde echter wel wat ik wilde:
  het recherche-onderzoek ging gewoon door.
  De heer Koekkoek:
  U heeft het naast u neergelegd?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, ik heb het naast mij neergelegd.
  De heer Rabbae:
  Maar als u de minister toen had kunnen bereiken, zou u dan
  inderdaad gezegd hebben “hij eruit of ik eruit”?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zou ik nooit gezegd hebben, want er zijn belangrijker
  redenen om op te stappen.
  De voorzitter:
  Maar is niet ook uit onze verhoren het algemene probleem
  gebleken dat het OM blijkbaar op bepaalde punten zijn gezag niet
  uitoefent?
  De heer Van Randwijck:
  Dat is een wel heel open vraag.
  De voorzitter:
  Maar die zullen wij misschien toch wel moeten trachten te
  beantwoorden.
  De heer Van Randwijck:
  Ik ben bijna tien jaar hoofdofficier geweest; acht jaar in Den
  Haag en anderhalf jaar in Rotterdam. In die tijd gebeurde er wl wat
  ik uiteindelijk vond dat er moest worden gedaan. Er was overleg
  over mogelijk en dat was perfect, zowel in mijn Haagse tijd als in
  mijn Rotterdamse tijd. In Rotterdam heb ik in die korte tijd, vlak
  voordat ik naar Amsterdam ging, zaken besproken met de heer Jansen,
  die hier overigens getuige is geweest. Het ging toen met name om de
  invulling van het arrestatieteam, dat herinner ik me nog heel goed.
  Daar had Rotterdam een andere opvatting over, maar na stevig
  bakkeleien kwam er uiteindelijk een oplossing waarmee beide
  partijen konden instemmen. In dit verband was het een lijn waarmee
  ik het volstrekt eens was, en dat gold ook voor Den Haag. Dus als u
  zegt dat het openbaar ministerie zijn verantwoordelijkheid niet
  neemt, dan is dat een veronderstelling die ik vanuit mijn eigen
  ervaring als hoofdofficier niet zou willen steunen.
  De voorzitter:
  Het is voor ons vaak moeilijk om vast te stellen wie er
  verantwoordelijk is en wat er gebeurd is.
  De heer Van Randwijck:
  Maar dat heeft niet zozeer te maken met de vraag of het
  openbaar ministerie zijn verantwoordelijkheid neemt, als wel met de
  wijze waarop zo’n besluit tot stand komt.
  De heer Koekkoek:
  Wij zitten met de vraag dat wij in sommige gevallen geen
  officier kunnen ontdekken die voor een zaak verantwoordelijk is,
  want de een zegt dat het buiten zijn ressort is gebeurd, zodat hij
  niet verantwoordelijk is, terwijl de ander zegt dat het in een
  ander ressort al was goedgevonden.
  De heer Van Randwijck:
  Ik begrijp waar u nu op doelt, althans ik veronderstel dat ik
  het weet.
  De heer Koekkoek:
  U zegt dat men zijn verantwoordelijkheid wel neemt. Akkoord,
  maar vaak is wel onduidelijk, wie zijn verantwoordelijkheid
  neemt.
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat verantwoordelijkheid nemen en daar ook voor
  uitkomen, te maken heeft met lef hebben. Je moet gewoon zeggen: Dat
  is mijn besluit geweest.
  De voorzitter:
  Is er wel vaak genoeg met de vuist op tafel geslagen?
  De heer Van Randwijck:
  Ik praat dan nu weer even over mijn ervaring als
  hoofdofficier.
  De voorzitter:
  Maar u bent nu procureur-generaal en u hebt allerlei mensen
  onder u. Daarom vraag ik of er genoeg met de vuist of met de vlakke
  hand op tafel is geslagen.
  De heer Van Randwijck:
  Maar de rechtstreekse aansturing van de politie wordt verricht
  door het eerstelijnsparket. Dat is een van de zeer grote
  verschillen met mijn ervaring van tien jaar als hoofdofficier. De
  aansturingsmogelijkheden van de PG zijn aanzienlijk minder direct
  en daardoor veel ingewikkelder, want ze zullen toch op de een of
  andere manier via de hoofdofficier moeten verlopen.
  De voorzitter:
  Maar wij hebben hier toch verschillende zaken besproken waarbij
  blijkt dat de officier niet is ingelicht of dat de officier zegt
  dat het niet precies zijn verantwoordelijkheid is, waaruit je de
  conclusie zou kunnen trekken dat de politie soms gewoon zijn eigen
  gang gaat, ook bij opsporingshandelingen. Hoe wilt u dat in uw
  greep krijgen?
  De heer Van Randwijck:
  De IRT-kwestie heeft een aantal lessen geleerd, met name in de
  strafzaak-Zwolsman. Het Amsterdamse hof heeft op een gegeven moment
  de heer Woelders gevraagd, een overzicht te geven van wat hij had
  gedaan. Daarmee vroeg het de politie, verantwoording af te leggen.
  Het tweede punt, dat nu al in belangrijke mate naar boven komt, is
  de rol van de Centrale toetsingscommissie. Het uitgangspunt is
  bekend: een zaak die niet is aangemeld, die niet is goedgekeurd
  door de Centrale toetsingscommissie, komt niet ter zitting. De
  toetsingscommissie bestaat nog geen jaar, maar op grond van de
  ervaringen tot nu toe denk ik dat die commissie al heel behoorlijk
  loopt. Men weet dat een zaak strandt, als die niet is aangemeld en
  goedgekeurd. En bovendien denk ik dat die commissie goed loopt
  omdat men zeker bij ingewikkelde operaties behoefte heeft aan
  collegiale toetsing, toetsing door vakgenoten. Dus verantwoording
  afleggen tegenover de rechter conform hetgeen de heer Woelders
  tegen het Amsterdamse hof heeft gezegd en de toetsing vooraf door
  de Centrale toetsingscommissie zijn belangrijke wijzigingen, lessen
  uit de IRT-kwestie. Als voorbeeld mag ik misschien het afblazen van
  de operatie in Gooi- en Vechtstreek noemen. Een operatie van de
  recherche aldaar was het Amsterdamse parket niet bekend; ze was ook
  niet aan de Centrale toetsingscommissie voorgelegd en ze werd dan
  ook afgeblazen.
  De voorzitter:
  Maar als wij hier met zoveel situaties te maken krijgen, kunt u
  toch niet zeggen dat die gezagsuitoefening op alle onderdelen goed
  verloopt? Ook onder uw verantwoordelijkheid gingen de zaken
  uiteindelijk min of meer op dezelfde wijze verder. Nu blijkt dat
  dit ook na het IRT in sommige gevallen zo is, en die spelen zich
  voor het grootste deel in uw ressort af.
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat Amsterdam door een van de grote arrondissementen
  daarin op z’n zachtst gezegd een ingewikkeld ressort is. En ik zou
  willen bestrijden dat het in het algemeen allemaal gewoon door zou
  gaan.
  De voorzitter:
  Nee, het gaat er gewoon om dat er een boel indicaties zijn dat
  zaken die men in feite niet meer voor zijn verantwoordelijkheid
  wilde nemen, toch nog doorgingen.
  De heer Van Randwijck:
  Maar met een dergelijke algemene indicatie kom ik…
  De voorzitter:
  Wij kunnen ze noemen: Gooi- en Vechtstreek, Rotterdam.
  De heer Van Randwijck:
  Maar wat Gooi- en Vechtstreek betreft moet ik zeggen dat dat nu
  juist een voorbeeld is van een geval waarin het wel goed liep,
  omdat de zaak werd afgeblazen toen bleek dat die niet was
  aangemeld. Dat vormt juist een bevestiging van mijn stelling,
  daarom noemde ik dat voorbeeld ook. Het Amsterdamse parket kwam er
  op een gegeven moment achter dat een zaak niet volgens de normale
  lijn van de besluitvorming was verlopen. Daarop volgde de sanctie
  dat de zaak werd afgeblazen; dus het voorbeeld dat u noemt,
  bevestigt mijn stelling.
  De heer Rouvoet:
  Ik zou u nog even een impliciete conclusie expliciet willen
  voorleggen. Ik heb het toch goed verstaan dat u zei dat een deel
  van het probleem is dat leden van het openbaar ministerie bij
  verschillende gelegenheden niet het lef hebben gehad om voor hun
  verantwoordelijkheid uit te komen, om te staan voor de door hen
  genomen besluiten?
  De heer Van Randwijck:
  Misschien is het iets te fors uitgedrukt; als dat zo is, neem
  ik het bij dezen terug.
  De heer Rabbae:
  Dat is wel heel jammer.
  De heer Rouvoet:
  Het is in ieder geval wel heel snel.
  De heer Van Randwijck:
  Ik doe het ook maar direct, want ik vermoedde al welke kant het
  opging. Ik neem die opmerking dus bij dezen terug. Kijk, er
  ontstaan geen problemen als alles goed gaat, want dan is duidelijk
  dat Jan het heeft overgenomen van Piet, die het weer overgenomen
  heeft van Klaas. Nee, de problemen ontstaan als er “gefileerd”
  wordt, wie precies waarover heeft besloten. Dan is namelijk niet
  meer duidelijk, wie wat beslist heeft. De geschiedenis van de
  enqutecommissie is er een voorbeeld van, net als de kwestie van hoe
  het ook alweer precies zat met de positie van de hoofdofficier en
  de IRT-officier. Zolang het goed gaat, worden zulke dingen niet
  onder een vergrootglas gelegd, maar zodra er ergens een frictie
  optreedt, wordt er ineens naar de verantwoordelijkheden
  gevraagd.
  De voorzitter:
  Kunt u mij zeggen waar de geschiedenis van de enqutecommissie
  een voorbeeld van is?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, ik heb gezegd dat uit hetgeen uit het werk van de
  commissie naar voren gekomen is, duidelijk blijkt dat er geen
  problemen ontstaan zolang het goed gaat. En ik schuif de zaak nu
  niet van mij af, want ik herhaal dat ik terugneem wat ik daarover
  zei. Het gaat erom dat er pas vragen gesteld worden zodra een zaak
  verkeerd gaat of een frictie ontstaat, waarbij dan niet duidelijk
  is wie wat wanneer heeft gezegd. De vergadering van 1 december met
  de ministers is daar een heel duidelijk voorbeeld van.
  De heer Rouvoet:
  Maar dan is er toch nog een probleem. Toen wij aangaven dat er
  soms niemand van het openbare ministerie te vinden is die
  verantwoordelijk is voor een genomen besluit, gaf u als verklaring
  dat dit te maken heeft met lef. Die verklaring neemt u nu terug,
  maar dan zitten wij nog met het probleem dat wij niemand kunnen
  vinden die verantwoordelijk is. Daar zit een gat.
  De heer Van Randwijck:
  Inderdaad, daar zit een gat in. Ik denk dat je kunt zeggen – en
  nogmaals, die vergadering van 1 december is er een goed voorbeeld
  van – dat men met verschillende percepties.
  De voorzitter:
  Dat woord “perceptie”, daar krijg je bijna platvoeten van.
  Neemt u het mij niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar wij horen het
  steeds meer.
  De heer Van Randwijck:
  Ik ben nog niet in het gelukkige bezit daarvan, maar als u een
  alternatief weet, gebruik ik dat gaarne. Laat ik zeggen, de
  grondoorzaak van veel misverstanden is dat de verschillende
  indrukken die men van het besprokene tijdens zo’n vergadering
  heeft, onvoldoende duidelijk worden weergegeven. Neem de
  vergadering van 15 november 1993, met Augusteijn en Langendoen,
  toen het ging over het doorzetten van een operatie. Ik kan zo
  voorbeelden geven van bijeenkomsten waarbij na afloop de conclusies
  en besluiten niet zijn vastgelegd.
  De heer Koekkoek:
  Uw stelling is eigenlijk dat je ziet dat de
  verantwoordelijkheden onduidelijk waren als er problemen zijn. Maar
  dat moet je toch proberen te voorkomen, je kunt die
  verantwoordelijkheden toch van tevoren duidelijk maken? Dan
  ontstaan er misschien ook wat minder problemen; al kun je problemen
  natuurlijk nooit uitsluiten. Ik zou verder willen gaan met de wijze
  waarop het openbaar ministerie leiding geeft aan de politie. Als
  het openbaar ministerie zelf verdeeld is, soms binnen een parket,
  maar soms ook binnen een ressort, hoe kan het dan leiding geven aan
  de politie?
  De heer Van Randwijck:
  Wat bedoelt u met “verdeeld”?
  De heer Koekkoek:
  Heel concreet: in het parket Amsterdam wordt anders gedacht
  over het omgaan met informanten dan in het parket Haarlem. In
  Amsterdam zegt men: wij sturen geen informanten. Misschien zou men
  moeten zeggen: wij sturen ze niet meer. Dat is al iets anders. In
  Haarlem heeft men daar andere opvattingen over, zodat je kunt
  spreken van een verdeeld huis. Hoe kan het openbaar ministerie
  leiding geven aan de politie als de zaken er zo voorstaan?
  De heer Van Randwijck:
  Die verdeeldheid – ik vermoedde wel waarop u doelde – is mij
  sinds twee weken bekend. Ik wist wel dat Amsterdam, zoals de
  hoofdofficier in de ressortsvergadering gezegd heeft, de strikte
  weg bewandelt. Daar kon ik mij na de IRT-geschiedenis iets bij
  voorstellen, maar dat het zo ver ging in die mate van detaillering,
  was mij volstrekt onbekend.
  De heer Koekkoek:
  Dat is u pas gebleken naar aanleiding van de openbare
  verhoren?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, omdat mij dat nooit gemeld is. Vrakking heeft nooit tegen
  mij gezegd: wij gaan zelfs zo ver dat wij er een informant op
  uitsturen.
  De voorzitter:
  Maar het kan toch niet zo zijn dat u via de enqutecommissie
  verneemt wat er in uw ressort gebeurt?
  De heer Van Randwijck:
  Deze detaillering was mij onbekend. U kunt mij wel vragen
  waarom ik het niet weet, maar dan zou ik op mijn beurt de vraag
  willen opwerpen, waarom het mij niet gemeld wordt. Althans, als het
  genoemde voorbeeld maatgevend is.
  De heer Koekkoek:
  En waarom wordt het u niet gemeld?
  De heer Van Randwijck:
  Tja, de informatievoorziening is een van de problemen bij het
  streven naar eenduidige beleidsvoering. Informatie wordt soms om
  heel veel redenen niet verschaft.
  De heer Koekkoek:
  Maar weet men wat u wilt weten?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, ik denk dat men dat weet.
  De heer Koekkoek:
  Wat wilt u van uw hoofdofficier weten?
  De heer Van Randwijck:
  In de eerste plaats wil ik het weten als er zaken zijn die tot
  incidenten leiden of daartoe kunnen leiden. En in de tweede plaats
  wil ik weten, wat er bij mijn hoofdofficieren tot problemen
  aanleiding geeft of wat er gebeurt in afwijking van landelijke
  standpunten ter zake. Het voorbeeld van het al dan niet op pad
  sturen van een informant is misschien wat gedetailleerd.
  De heer Koekkoek:
  Maar het gaat wel om informanten die een belangrijke rol spelen
  in een belangrijke methode waar een belangrijke kwestie over is
  geweest.
  De voorzitter:
  Maar in algemene zin moet u toch niet onbekend zijn met de
  fricties die er tussen Amsterdam en Haarlem optreden of zijn
  opgetreden, in ieder geval in de zin zoals de heer De Beaufort ze
  verwoord heeft? Speelt u een rol in het beter op elkaar laten
  aansluiten van een en ander en zo ja, hoe doet u dat?
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet niet op welke fricties u doelt. U praat nu met name
  over fricties in de sfeer van opsporingsmethoden?
  De voorzitter:
  Niet alleen bij opsporingsmethoden, maar wellicht ook bij
  onderzoeken waar beide parketten mee bezig zijn en die dezelfde
  doelgroepen betreffen, maar waarbij men niet voldoende genformeerd
  is en dergelijke.
  De heer Van Randwijck:
  Die fricties zijn mij niet bekend, behalve dan de gebruikelijke
  verschillen van opvattingen.
  De heer De Graaf:
  Maar als wij het nu even beperken tot de methoden, dan gaat
  het, zoals u in de afgelopen weken gehoord heeft, niet alleen om de
  vraag of de informant naar het Victoria-hotel werd gestuurd, maar
  ook om de vraag of er actief gestuurde informanten of zelfs
  infiltranten werden gebruikt. Heeft het zin voor de hoofdofficier
  om u daarvan op de hoogte te stellen? Welke beslissing kunt u
  daarover nemen, kunt u tegen de hoofdofficier zeggen “nu gaan wij
  het zo doen”?
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat het ook afhangt van de mate van detaillering. Er
  zijn in het hele opsporingstraject tien, zo niet honderd gevallen
  waarover verschil van mening mogelijk is. Ik ken het voorbeeld
  alleen uit de verhoren van de enqutecommissie, ik weet niet precies
  wat er zich allemaal afgespeeld heeft. Er zullen binnen het
  openbaar ministerie en de politie altijd verschillen van opvatting
  zijn. Daarbij is het de vraag, wat je voor lief neemt en wat je
  onacceptabel vindt. En ik heb zojuist al aangegeven dat er van de
  huidige rol van de portefeuillehouder en van het CBO een
  uniformerende werking uitgaat, en dat moet ook. En hetzelfde geldt
  voor de Centrale toetsingscommissie.
  De heer De Graaf:
  Maar dus niet van u, als PG, nu u nog een verantwoordelijkheid
  voor het ressort heeft?
  De heer Van Randwijck:
  Wat dat betreft meen ik al eerder in dit verhoor te hebben
  aangegeven dat met betrekking tot de zware georganiseerde
  criminaliteit een van de lessen van het IRT is geweest dat de
  portefeuillehouder in kwestie door de ressorten heen het beleid
  bepaalt.
  De heer De Graaf:
  Dan is het wel begrijpelijk dat de hoofdofficieren het u niet
  hebben gemeld.
  De heer Van Randwijck:
  Dat is het wat de procedure betreft.
  De heer De Graaf:
  U heeft er dus geen rol in?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, je kunt zeggen dat er op het werkterrein van de zware
  georganiseerde criminaliteit al een centralisering heeft
  plaatsgevonden.
  De heer De Graaf:
  Maar is dat niet een erg formele opvatting, mijnheer Van
  Randwijck? U heeft twee hoofdofficieren en u merkt dat de
  officieren onder hen er verschillend over denken. U kunt hen toch
  bijeenroepen?
  De heer Van Randwijck:
  Het was niet naar aanleiding hiervan, maar ik heb in de
  collegevergadering de vraag aan de orde gesteld, wat nog de rol en
  de verantwoordelijkheid van de ressorts-PG is, nu er een centrale
  rol, een centrale positie van de portefeuillehouder is. De brief
  daarover is van 14 september van dit jaar.
  De heer De Graaf:
  Van verleden jaar.
  De heer Van Randwijck:
  Nee, van dit jaar. Het is een heel recent geval, maar overigens
  niet naar aanleiding van het onderwerp van de informant. Ik heb aan
  de orde gesteld wat nog de rol, het kompas van de ressorts-PG is,
  nu de portefeuillehouder een veel indringender rol speelt op het
  gebied van opsporingsmethoden, ethische normering en wat je daar
  nog verder aan kunt verbinden. Dit is, met name nu wij ons nog in
  een soort overgangsfase bevinden, onderwerp van bespreking. Ik heb
  dit op 14 september geschreven.
  De heer Koekkoek:
  Maar als het nu niet lukt om binnen n ressort het openbaar
  ministerie op n lijn te krijgen, hoe moet dat dan lukken in het
  college van procureurs-generaal voor het hele land?
  De heer Van Randwijck:
  Er wordt met het plan van aanpak beoogd, de binding aan het
  ressort te laten vervallen en de PG’s te belasten met de centrale
  cordinatie op bepaalde taakvelden. Een van de verstorende invloeden
  van de oude indeling, van de binding met het ressort, was dat per
  ressort verschillen van opvatting over opsporingsmethoden of andere
  beleidsterreinen tussen de PG’s zelf konden ontstaan.
  De heer Koekkoek:
  En binnen het ressort.
  De heer Van Randwijck:
  Ja. En een van de analyses uit het rapport-Donner was dat dit
  niet meer acceptabel en niet meer te verdedigen is. De toekomstige
  positie van het college is dus dat de portefeuillehouder,
  verantwoordelijk voor zijn terrein, daarin zonder enige binding met
  een ressort uniformering kan aanbrengen.
  De heer Koekkoek:
  Geeft u nu nog inhoud aan uw wettelijk taak om toe te zien op
  een behoorlijk uitoefening door de politie van haar functie wat de
  strafvorderlijke kanten betreft?
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat je kunt zeggen dat het inherent aan een
  veranderingsproces is. Vanaf het moment dat je besloten hebt om het
  te gaan doen tot aan het moment dat de wet in feite gewijzigd is,
  zit je in een soort overgangsfase waarin steeds meer toegewerkt
  wordt naar de toekomst.
  De voorzitter:
  Heeft het u bevreemd dat een buitenstaander, iemand die niet
  uit het OM afkomstig is, de heer Docters van Leeuwen, daar nu een
  heel belangrijke rol in krijgt?
  De heer Van Randwijck:
  Ik wil hier toch iets melden van de voorgeschiedenis. Ik denk
  dat het heel juist is dat Docters van Leeuwen daar in is gekomen.
  Met name de persoon van Docters van Leeuwen is daarbij aan de orde
  geweest. Juist het feit dat hij een buitenstaander is, was voor mij
  al reden om te zeggen dat wij het natuurlijk moesten doen.
  Volstrekt juist dat wij dat doen. Het hele traject is echter al
  veel eerder ingezet dan met de commissie-Donner. Dat traject is al
  jaren daarvoor ingezet.
  De heer Koekkoek:
  Ik kom tot een slotvraag. Ik vraag u die, gelet op de tijd,
  beknopt te beantwoorden. Wat is uw opvatting over de wijze waarop
  bijzondere opsporingsmethoden genormeerd moeten worden?
  De heer Van Randwijck:
  Wat mijn oordeel over de normering is? Ten eerste moeten de
  opsporingsmethoden binnen de wet vallen. Naarmate een inbreuk
  groter wordt, wordt de noodzaak om die bij wet te regelen ook
  groter. Ik doel dan heel duidelijk op het recht van woning, van
  integriteit van lichaam, etcetera. Ten tweede moet er ten aanzien
  van opsporingsmethoden een relatie zijn tussen hetgeen je wilt
  bereiken en de methode die je daarop toelaat. Waarmee ik niet
  gezegd wil hebben dat het doel de middelen heiligt. Je moet per
  geval aangeven wat je al of niet toelaatbaar vindt.
  De voorzitter:
  Wilt u een algemene formule en het dus niet aan grenzen in de
  wet binden?
  De heer Koekkoek:
  Een soort kaderregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat politie en justitie – dat is een heel algemene
  kreet – fatsoenlijk opsporen en vervolgen in hun vaandel moeten
  houden.
  De heer Koekkoek:
  Richtige opsporing?
  De heer Van Randwijck:
  Richtig vind ik zo’n onbegrijpelijk woord. Ik noem het liever
  fatsoenlijk. Het is beter iets te laten schieten dan over de grens
  heen te gaan.
  De voorzitter:
  Heeft het aan dat fatsoen ontbroken?
  De heer Van Randwijck:
  Nee, maar naarmate de doelgroep waar je mee bezig bent, op z’n
  zachtst gezegd, ingewikkelder wordt, wordt de neiging om een andere
  kant op te gaan ook groter. Ik denk dat het juist is als politie en
  justitie zichzelf daarin beperkingen opleggen. Ik zeg niet dat het
  nu al gebeurt, maar het wordt natuurlijk wel verleidelijker om te
  gaan schuiven als de groep onbereikbaarder wordt en de gepleegde
  feiten ernstiger worden.
  De voorzitter:
  Moeten politie en justitie dat zelf doen of moet de wetgever
  dat doen?
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat de wetgever het zal moeten doen ten aanzien van de
  terreinen die ik net noemde, dus inbreuk op privacy, etcetera. Ik
  denk ook dat dit geldt voor terreinen als direct afluisteren en
  zaken als kroongetuigen.
  De heer Koekkoek:
  Daar bent u voor?
  De heer Van Randwijck:
  Daar heb ik, eerlijk gezegd, vrij veel moeite mee.
  De heer Koekkoek:
  En direct afluisteren?
  De heer Van Randwijck:
  Daar heb ik, eerlijk gezegd, veel minder moeite mee.
  De voorzitter:
  Als u moet kiezen, wilt u wel direct afluisteren als
  opsporingsmiddel in de wet opnemen?
  De heer Van Randwijck:
  Ja. Dat is omgeven met waarborgen, rechterlijke machtiging,
  etcetera, etcetera. Dat vind ik iets anders dan de kroongetuige die
  door belastende verklaringen af te leggen, en mogelijk dus
  meinedige verklaringen af te leggen tegen een ander, zichzelf
  verbetert.
  De voorzitter:
  In feite wordt in enkele gevallen zo’n kroongetuigeregeling
  toch ook in Nederland toegepast, ook met uw goedvinden?
  De heer Van Randwijck:
  Welke dan?
  De voorzitter:
  Er is toch onlangs in Amsterdam een kroongetuigeregeling of een
  deal met iemand voorgesteld aan de CTC?
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet niet wat u onder deal verstaat in dit verband. Onder
  deals met criminelen versta ik heel iets anders dan een
  kroongetuigeregeling.
  De voorzitter:
  Is het effect niet ongeveer hetzelfde?
  De heer Van Randwijck:
  Een deal met een crimineel betekent – daar is een regeling voor
  – dat een crimineel, en meestal al een veroordeelde crimineel, door
  informatie te verschaffen over een opsporingstraject, bepaalde
  voordelen zou kunnen krijgen. Dit gebeurt dan wel binnen bepaalde
  kaders. Deals met criminelen hebben geen betrekking op eenvoudige
  zaken, maar op zaken van leven en dood. Dat ziet u ook staan in de
  circulaire. Bij een kroongetuigeregeling is het zo dat een
  kroongetuige belastende verklaringen aflegt om er zelf beter van te
  worden.
  De voorzitter:
  Maar een crimineel waar u een deal mee sluit, doet dat toch
  ook? Die legt toch ook een belastende verklaring af over iemand
  anders, zodat hij veel minder lang in de gevangenis zit. Daar gaat
  het dan toch om. Dat hebben wij al in Rotterdam gezien bij de zaak
  L. Onlangs is er in uw ressort ook zoiets voorgesteld aan de
  CTC.
  De heer Van Randwijck:
  Dat geval ken ik niet. Een kroongetuige betekent dat iemand
  onder ede een belastende verklaring aflegt en daar dan zelf iets
  tegenover heeft staan. Een deal met een crimineel betreft bepaalde
  soorten feiten, waarbij informatie die betrekking heeft op feiten
  van leven en dood – daar gaat de regeling over – kan leiden tot een
  vermindering of een of andere tegemoetkoming.
  De voorzitter:
  Maar er zijn toch ook door het OM wel deals met criminelen
  gesloten waarbij het niet gaat om zaken van leven en dood?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar…
  De voorzitter:
  Dat is toch zo? Wij hoeven niet in details te treden, maar dit
  is toch juist?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zal ongetwijfeld het geval zijn.
  De voorzitter:
  Dat komt toch heel erg in de buurt van de praktische effecten
  van de kroongetuigeregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Het kan elkaar gaan raken.
  De voorzitter:
  U bent dus geen voorstander van een wettelijke regeling van een
  kroongetuigeregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Ik vind dat er aan het instituut kroongetuige heel veel
  bezwaren en nadelen zitten. Ik ben voorlopig geneigd om het niet al
  te enthousiasmerend te steunen.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van Randwijck, weet u of er sprake is of kan zijn van
  een “pre-deal” met een crimineel?
  De heer Van Randwijck:
  Wat zegt u?
  De heer Rabbae:
  Een pre-deal.
  De heer Van Randwijck:
  Ik ken dat woord niet.
  De voorzitter:
  Een pro-actieve deal.
  De heer Rabbae:
  Ik bedoel niet een op papier gezette deal als afspraak tussen
  openbaar ministerie en betrokkenen, maar een pro-actieve deal, een
  toezegging in de voorfase dat als betrokkene dit of dat zou kunnen
  doen, hij of zij een tegemoetkoming kan krijgen.
  De heer Van Randwijck:
  Dat is wat ik onder een gewone deal versta. Vandaar dat ik de
  verfijning pre-deal niet ken. Dit is een deal. Ik ken de
  terminologie pre-deal niet.
  De voorzitter:
  Moet een deal ook vastgelegd worden om een deal te zijn? Dat
  staat wel in de regeling, denk ik.
  De heer Van Randwijck:
  Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat het wel
  vastgelegd moet worden. Ja.
  De voorzitter:
  Wordt de rechtsgeldigheid van de deal benvloed door de
  vastlegging of niet?
  De heer Van Randwijck:
  Door schriftelijke vastlegging? Nee.
  De voorzitter:
  Het staat wel in de…
  De heer Van Randwijck:
  Ik denk dat als je een deal sluit met iemand zonder dat die is
  vastgelegd – en zeker als het hard is – je daaraan gehouden
  bent.
  De voorzitter:
  Een laatste vraag van mijn kant. Heeft u, behalve de bemoeienis
  die u direct met de minister heeft gehad in de IRT-zaak, andere
  zeer specifieke opsporingsmethoden in uw ressort als PG gemeld aan
  de minister?
  De heer Van Randwijck:
  Nee. Dit was de enige die mij is overkomen. Verder heb ik geen
  specifieke…
  De voorzitter:
  Hoeveel doorleveringen casu quo zeer bijzondere
  opsporingsmethoden zijn u als PG als casus gemeld, buiten de
  IRT-zaak?
  De heer Van Randwijck:
  Geen. Misschien mag ik die vraag iets clausuleren. Er is de
  “6000 kilo”-zaak die ik aan het begin van mijn verhoor meldde.
  De voorzitter:
  Daarnaast is er nooit een hoofdofficier of iemand anders bij u
  geweest met een casus?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zou kunnen, maar behalve die “6000 kilo-zaak” schiet er
  geen een in mijn gedachten.
  De voorzitter:
  En de minister dus ook niet.
  De heer Van Randwijck:
  Het zou kunnen dat er iets is geweest, maar ik kan er dus geen
  antwoord op geven.
  De voorzitter:
  Is er sinds u bij de PG-vergaderingen aanwezig bent, ooit een
  specifieke casus aan de minister voorgelegd vanuit zo’n
  vergadering, dus niet door een afzonderlijke PG?
  De heer Van Randwijck:
  Ik herinner het me niet.
  De voorzitter:
  Het staat u in ieder geval niet bij?
  De heer Van Randwijck:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van Randwijck, dank u wel. Sluiting 13.51 uur


  Inhoudsopgave en zoeken