• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – mr. Th.U. Hiddema

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 64

  20 oktober 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  vrijdag 20 oktober 1995 in de
  vergaderzaal van de Eerste
  Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt mr.
  Th.U. Hiddema
  Aanvang 11.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer Th.U.
  Hiddema, geboren op 1 april 1944 te Holwerd. Mijnheer Hiddema, ik
  verzoek u op te staan voor het afleggen van de belofte. De door u
  af te leggen belofte luidt: Ik beloof de gehele waarheid en niets
  dan de waarheid te zeggen.
  De heer Hiddema:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hiddema, u bent strafpleiter te Maastricht.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  U bent al jaren werkzaam als advocaat en strafpleiter?
  De heer Hiddema:
  Al twintig jaar.
  De voorzitter:
  Is dat uw specialiteit?
  De heer Hiddema:
  Dat vind ik wel.
  De voorzitter:
  Over die specialiteit willen wij graag met u spreken, vooral
  over de rol van de advocatuur in strafrechtzaken en met name de
  zaken die wij hier bespreken, de opsporingsmethodieken, en enige
  uitlatingen van u die wij in verschillende bladen zijn
  tegengekomen, natuurlijk onder beneficie van boedelbeschrijving,
  want wij weten nooit of uw woorden exact zijn weergegeven. Maar
  vooralsnog willen wij daarvan wel uitgaan. En, net zoals wij met uw
  collega’s Van der Spoel en deken De Waard hebben gedaan, willen wij
  met u praten over opsporingsmethodieken die wettelijk niet geregeld
  zijn, maar die naar uw mening wel geregeld moeten worden in het
  kader van deze problematiek. Welke opsporingsmethoden moeten
  volgens u, mijnheer Hiddema, wettelijk geregeld worden die dat niet
  zijn?
  De heer Hiddema:
  Ik wist dat u met deze vraag zou komen.
  De voorzitter:
  Hoe wist u dat?
  De heer Hiddema:
  Omdat uw commissie in het leven is geroepen om met name te
  onderzoeken wat er allemaal gebeurt wat niet geregeld is, stel ik
  mij voor, en u vervolgens erop te bezinnen om de dingen die niet
  geregeld zijn in een zekere regeling te vatten. Ik heb dus eens met
  u meegedacht. Ik moet zeggen dat de regels die er zijn naar mijn
  mening voldoende zijn om fatsoenlijk een strafproces te voeren en
  op een normale, fatsoenlijke en efficinte wijze in te grijpen in de
  criminaliteit. De kwesties die niet geregeld zijn, zijn de
  infiltratiemethodieken en met name het optreden van
  burgerinfiltranten. Naar mijn stellige overtuiging is daar geen
  regeling voor mogelijk, omdat er altijd sprake zal zijn van een
  geheime fase, zonder welke je nooit met een burgerinfiltrant tot
  zaken zult kunnen komen. Je zult altijd uit moeten gaan van 100%
  integriteit van degene die de geheime man, om die zo maar te
  noemen, moet runnen. Wat er zich tussen die twee personen afspeelt
  in de richting van uiteindelijke strafvervolging kan niet
  gecontroleerd worden, omdat anders de geheime opsporingsmethode weg
  is.
  De voorzitter:
  Maar dat vroeg ik u niet. Ik vroeg u welke methoden wettelijk
  geregeld dienen te worden.
  De heer Hiddema:
  De methoden die betrekking hebben op technisch onderzoek,
  peilzenders, richtmicrofoons en alles wat dies meer zij. Ik kan mij
  voorstellen dat daarvoor wetgeving komt, omdat er anders altijd
  strubbelingen zullen zijn op zittingen in die zin, dat er opeens
  blijkt van ontwikkelingen in de richting van een
  opsporingsmethodiek waar niemand van heeft af geweten. Als die
  kwesties niet geregeld zijn bij wet krijg je een vorm van
  rechtsongelijkheid. Die rechtsongelijkheid heeft hierop betrekking
  dat de ene rechter heel nieuwsgierig is om te weten te komen hoe de
  opsporing zich heeft voltrokken – en dus ook veel meer te weten kan
  en zal komen – terwijl de andere rechter volstaat met de mededeling
  van de zittingsofficier. Sommige rechters zijn iets nieuwsgieriger
  en komen uit bij de mededelingen van de CID-officier, andere zijn
  wellicht nog iets nieuwsgieriger, hebben nog meer tijd en willen
  ook nog eens de CID-mensen zelve wil horen. Als bij wet niets
  geregeld is, is geen rechter verplicht te onderzoeken of de wet is
  nageleefd.
  De voorzitter:
  Daarom vroeg ik u wat er bij wet geregeld moet worden. U zegt:
  technische hulpmiddelen. Moet het opsporingsmiddel observatie ook
  bij wet geregeld worden?
  De heer Hiddema:
  Lijkt mij wel.
  De voorzitter:
  Welke andere opsporingsmethoden en -middelen wilt u graag bij
  wet geregeld zien?
  De heer Hiddema:
  De technische opsporingsmethodieken, om ze zo maar te noemen,
  die worden aangewend. Dat kan ik niet weten. Wij hebben een sectie
  stiekem, zoals u weet.
  De voorzitter:
  Ik dacht dat u daar een boel van wist.
  De heer Hiddema:
  Naarmate ik meer tegenkom, moet ik steeds ernstiger rekening
  houden met de mogelijkheid dat er dingen gebeuren die ik niet weet
  en niet kan weten.
  De voorzitter:
  Dus technische hulpmiddelen en observatie. Is er nog een ander
  onderwerp dat u wil regelen?
  De heer Hiddema:
  Nee, omdat wij dan in de sfeer van de infiltratie komen.
  De voorzitter:
  Vindt u dat als infiltratie niet geregeld is, die methode moet
  worden verboden?
  De heer Hiddema:
  Lijkt mij wel.
  De voorzitter:
  Als de wetgever infiltratie regelt, kan er toch ook een geheim
  gedeelte bij zijn? Waarom kan de wetgever dat niet regelen? De
  wetgever kan dat voorzien.
  De heer Hiddema:
  De wetgever kan natuurlijk zeggen dat infiltratie mogelijk is
  en dat men, als men fatsoenlijke deals maakt met criminelen, van
  die methodiek gebruik mag maken. Maar controle op de wijze waarop
  die deals zich voltrekken en op de omgang met de burgerinfiltrant
  is er niet.
  De voorzitter:
  Die controle zou er eventueel kunnen komen.
  De heer Hiddema:
  Dat is mogelijk als rechters zich in een geheime commissie, om
  het zo maar te noemen, buigen over de vraag wie de burgerinfiltrant
  is en in hoeverre hij zich aan de regels heeft gehouden.
  De voorzitter:
  Zou u daar voorstander van zijn?
  De heer Hiddema:
  Nee, omdat je dan met rechters te maken krijgt die meer weten –
  geheime informatie hebben – dan de verdachten en hun
  advocaten.
  De voorzitter:
  Er zijn nu toch al rechter-commissarissen die meer weten?
  De heer Hiddema:
  Ja, en daar ben ik ook absoluut geen voorstander van.
  De voorzitter:
  Maar dat heeft de wetgever wel geregeld.
  De heer Hiddema:
  Ja. Er zijn rechter-commissarissen die denken te weten dat
  mensen die aan hen worden gepresenteerd als betrouwbare, anonieme
  getuigen dat ook zijn. Het is mijn heilige overtuiging dat de
  rechters het moeten doen met wat de begeleidende
  politiefunctionaris of die bewuste man te vertellen hebben.
  De voorzitter:
  Dus u heeft er in feite geen fiducie in.
  De heer Hiddema:
  Inderdaad. Ik heb in geen enkel opsporingsmiddel fiducie dat
  niet tot in de kern te controleren valt, omdat als iets niet te
  controleren valt misbruik op de loer ligt.
  De voorzitter:
  Moet u het allemaal kunnen controleren, of vindt u een rechter
  daar eventueel ook goed genoeg voor?
  De heer Hiddema:
  Ik, samen met de rechter en de zaaksofficier op de zitting,
  helder en klaar.
  De voorzitter:
  Vindt u het belangrijk bij de beoordeling van de rechtmatigheid
  van opsporingsmethoden of een officier van justitie daarvoor
  toestemming heeft gegeven of niet?
  De heer Hiddema:
  Op zijn minst.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Hiddema:
  Omdat het, als het tot een strafgeding komt, mij niet prettig
  lijkt voor een officier van justitie om op de zitting
  geconfronteerd te worden met een wijze van opsporing waarvan hij –
  hij heeft immers geen toestemming gegeven – niets weet.
  De voorzitter:
  Is het, als hij geen toestemming heeft gegeven, dan per
  definitie onrechtmatig?
  De heer Hiddema:
  De rechter moet toetsen of het rechtmatig is.
  De voorzitter:
  Zou ervoor zijn dat de toestemming van de officier als
  onderdeel van rechtmatigheid in de wet komt te staan, wat nu in
  veel gevallen niet zo is, behalve bijvoorbeeld bij het aanvragen
  van printerlijsten of de vordering van GVO aan de
  rechter-commissaris?
  De heer Hiddema:
  Ja, daar kan ik mij wel in vinden.
  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Hiddema, maakt het voor de mate van uw fiducie in
  opsporingsmethoden nog uit of bijvoorbeeld de Centrale
  toetsingscommissie zich erover gebogen heeft?
  De heer Hiddema:
  Nee. Ik zal dat uitleggen. U kunt regelen wat u wilt in het
  traject – ik zal dat woord ook maar eens gebruiken – CID, chef-CID,
  CID-officier, hoofdofficier, zaaksofficier, PG en
  toetsingscommissies, doch dat heeft alleen maar tot gevolg dat die
  groep van mensen hecht aan elkaar wordt geketend; men moet elkaar
  informeren. Dit betekent dat de deur van de CID-keuken, waar de
  informatie echt vandaan moet komen, extra gesloten wordt, omdat men
  weet: als wij het doorgeven en ter toetsing aanreiken aan een
  goede, bevriende officier gaat deze ermee aan de haal met alle
  mensen met wie hij moet overleggen. Die soesa wil men liever niet.
  Men houdt het binnen die keuken, omdat daar toch niemand komt
  kijken. Hoe strakker men dus het geheime gedeelte van de opsporing
  aan banden probeert te leggen buiten de CID-keuken om hoe harder
  het potje daar gaat pruttelen.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Hiddema, vindt u het gebruik van informanten
  aanvaardbaar?
  De heer Hiddema:
  Ja, natuurlijk. Ik kan mij best voorstellen dat justitie geen
  kant op kan als niemand meer bereid is met criminele informatie te
  komen.
  De heer Koekkoek:
  Mag dan de identiteit van de informant verborgen blijven?
  De heer Hiddema:
  Als de informatie nauwelijks betrekking heeft op het
  strafprocesrechtelijk verloop, dus op de bewijsgaring, kan ik mij
  voorstellen dat dit zou kunnen.
  De heer Koekkoek:
  Dus als voorinformatie.
  De heer Hiddema:
  Als voorinformatie heb ik daar geen moeite mee.
  De voorzitter:
  Spreekt u zichzelf niet tegen als u aan de ene kant zegt dat u
  niet tegen het gebruik bent van informanten en aan de andere kant
  dat u alles wil weten?
  De heer Hiddema:
  Als ik ergens mordicus tegen ben en ik spreek over informant
  moet men dat beschouwen als infiltrant.
  De voorzitter:
  U zei zoven: u kunt regelen wat u wilt, maar u komt toch niet
  in de CID-keuken. Althans zo interpreteer ik dat.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  U zegt nu: ik ben niet in alle gevallen tegen het gebruik maken
  van informanten. Zou het niet logisch voor u zijn te zeggen: ik kan
  mij alleen maar vinden in het gebruik maken van tipgevers als ik
  die als advocaat van de verdachte ook kan bevragen?
  De heer Hiddema:
  Dat zou een ideale situatie zijn. Ik heb mij nauwelijks
  bezonnen op de mogelijkheid dat ik iets te kiezen zou hebben. Het
  is natuurlijk volstrekt illusoir. Ik heb er vrede mee als mensen
  bij een CID informatie aanreiken over een criminele organisatie en
  als het daar verder bij blijft. Du moment dat die mensen terug
  worden gestuurd en zelf actief in die organisatie mee gaan hobbelen
  om ook door eigen toedoen anderen tot criminele daden te bewegen en
  daarover vervolgens de CID te informeren – dan is er echt sprake
  van een infiltrant – ben ik ertegen.
  De voorzitter:
  Bent u ook tegen een politie-infiltrant?
  De heer Hiddema:
  Nee, ervan uitgaande – en daar moet ik van uitgaan – dat een
  politie-infiltrant zodanig is opgevoed en zich zodanig in het
  maatschappelijke leven beweegt dat hij geen dingen zal doen die
  moreel niet door de beugel kunnen. Dus als een politie-infiltrant
  volgens de klassieke weg met een snor opgeplakt een caf binnengaat
  en er met een ons herone uitkomt, kan ik mij daar wel in vinden,
  dat wil zeggen als hij op de zitting fatsoenlijk verantwoording kan
  afleggen over zijn handelen.
  De voorzitter:
  En ook nog als hij dat kan als anonieme of bedreigde
  getuige?
  De heer Hiddema:
  Dan ben ik ertegen. Alles wat anoniem is, valt niet te
  controleren. Dan verval je in het ritueel van een
  rechter-commissaris die ook niet alles kan weten, omdat anders de
  identiteit in gevaar komt. De rechter-commissaris mag wel de
  identiteit weten, maar kan dan geen enkel gegeven op papier zetten
  wat van belang is om te toetsen.
  De voorzitter:
  Dus u zegt ook dat het voor u onacceptabel is als in een
  proces-verbaal nummer A108 wordt opgevoerd?
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u daar slechte ervaringen mee?
  De heer Hiddema:
  Ja, dat is uitermate frustrerend. Je kunt die mensen in de
  praktijk niets zinnigs vragen, zelfs al staan ze voor de rechtbank
  met een pruik op en een snor voor. Sommige rechters doen dat,
  anderen niet. Vandaar dat punt van de rechtsongelijkheid dat,
  zolang er niets wettelijk geregeld is, om de hoek komt kijken.
  De voorzitter:
  Maar die pruik en die snor maken hem toch nog geen andere
  meneer? Wij hebben hier ook een boel mensen met pruiken en snorren
  gehad. Soms was dat enigszins curieus, maar het waren steeds wel
  diezelfde dames en heren.
  De heer Hiddema:
  Maar van diezelfde dames en heren, hoe toegerust zij ook waren
  en hoe bereid zij ook waren om van alles en nog wat te vertellen,
  kom je niets aan de weet wat echt van belang is, als het gaat om de
  omgang tussen hen en de verdachte. Dat doen zij niet.
  De voorzitter:
  Dat hangt toch ook van uw goede vragen af?
  De heer Hiddema:
  Ja. Maar naarmate mijn vragen preciezer en secuurder en mijn
  gedachten trefzekerder worden, is er altijd de rechter die mij, op
  grond van 288 Strafvordering, zegt dat ik mijn mond moet houden en
  dat de getuige een vraag niet hoeft te beantwoorden.
  De voorzitter:
  Maar als u de rechter ervan weet te overtuigen dat de vraag die
  u stelt relevant is, bent u er toch?
  De heer Hiddema:
  Dan kun je er soms weleens bij, ja. Als je op een punt “breed”
  hebt dat de infiltrant beweerdelijk, veronderstellenderwijs – ik
  ben er nooit bij geweest – te ver is gegaan, en je confronteert de
  rechter met dat gegeven en je wilt op dat punt de getuige
  ondervragen, kan die getuige geen antwoord geven, want dan weet de
  verdachte wie het is. Maar dan is die vraag zo relevant, dat de
  zaak stuk loopt. Dan belet f de officier dat de getuige antwoordt –
  het gebeurt ook wel dat de getuige uit het proces terug wordt
  getrokken – f de rechter ziet dat hij de man afbrandt als hij die
  vraag toestaat.
  De voorzitter:
  Bedoelt u met het stuk lopen van de zaak, dat het openbaar
  ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard?
  De heer Hiddema:
  Ja. Bewijsuitsluiting kan ook.
  De voorzitter:
  Maar bij bewijsuitsluiting hoeft de hele zaak niet stuk te
  gaan.
  De heer Hiddema:
  Dat hoeft niet, nee.
  De voorzitter:
  Maar als de zaak stuk gaat, heeft u toch het belang van uw
  clint gediend? Dan bent u er toch?
  De heer Hiddema:
  Ik zit hier in een wat andere positie dan mijn strikte
  advocatenbelang normaliter met zich mee brengt. Ik zit hier als een
  soort onbezoldigd filosoof te praten over hoe het zou moeten zijn
  in het recht.
  De voorzitter:
  U zit hier gewoon als meneer Hiddema, advocaat en procureur te
  Maastricht, en niet als onbezoldigd filosoof.
  De heer Hiddema:
  Dat is zo. Puur uitgaande van mijn eigen belang en van dat van
  mijn clint, moet ik zeggen dat deze hele wijze van ongeregeld
  opsporen, van het om de haverklap opduiken van burgerinfiltranten,
  en dus ook van het om de haverklap voorkomen van verrassingen
  waarvoor rechters zich gesteld zien omdat ze dat niet wisten – en
  sommige zaaksofficieren ook niet – de advocaat een geweldige
  voorsprong geeft in het proces. U kent de voorbeelden.
  De voorzitter:
  Wat het belang van uw clinten betreft, zou het beter zo kunnen
  blijven.
  De heer Hiddema:
  Ja, dat moet ik u zeggen. Als het geregeld wordt, zal het een
  stuk saaier worden.
  De voorzitter:
  Juist. Maar zegt u toch: regel het maar? Of zegt u…
  De heer Hiddema:
  Wat ik u net al zei: vanuit de positie die ik een beetje
  breedsprakig omschreef, zou ik, als ik in de politiek iets te
  bestieren had, deze zaak z regelen dat dit niet meer kan.
  De voorzitter:
  Maar tegelijkertijd zegt u: de advocatuur heeft nu een
  voorsprong, vanwege het feit dat het niet geregeld is.
  De heer Hiddema:
  De advocatuur die buiten het dossier om gaat zoeken, die de
  mededelingen van zijn clint serieus neemt en die desnoods met
  behulp van priv-detectives de lokaties napluist waar de clint met
  de infiltrant geweest zegt te zijn, en die zo doende bewijzen boven
  tafel brengt dat de infiltrant veel meer heeft gedaan dan uit de
  stukken blijkt, heeft een voorsprong – ik wil niet zeggen “kan
  goede sier maken” – want ik hoef maar aannemelijk te maken dat het
  anders is gelopen dan in de stukken staat. Als je dan met een
  infiltrant komt, zoals ik u net noemde, die wl bereid is om te
  zeggen dat het voor een groot gedeelte zo is gegaan, maar verder
  niets meer kan zeggen omdat zijn identiteit dan in gevaar komt, sta
  je op een achterstand ten opzichte van de officier.
  De voorzitter:
  U heeft het over de infiltrant Pauksch?
  De heer Hiddema:
  Ja, dat is ook zo’n geval.
  De voorzitter:
  Daar komen we misschien nog op terug. Ik wil even terug naar uw
  interessante constatering dat de situatie, redenerend vanuit het
  belang van uw clint, beter zo kan blijven.
  De heer Hiddema:
  Dat geldt voor sommige clinten. Dan ben je weer puur
  afhankelijk – dat is die rechtsongelijkheid weer – van de interesse
  van de rechter die je toevallig ontmoet. Als een rechter bereid is
  om een zaak bijvoorbeeld tien zittingen aan te laten lopen en mij
  in de gelegenheid stelt, met allerlei rapportages en
  priv-onderzoekingen en een hele stoet getuigen de zaak anders voor
  te stellen dan uit de stukken blijkt, ben ik al een eind op weg.
  Maar ik ben uitgepraat als ik een rechter ontmoet die zegt: meneer
  Hiddema, ik neem genoegen met de mededeling van de officier, die
  zegt: van wat u veronderstelt dat is gebeurd, kan ik met de hand op
  mijn hart zeggen dat het niet is gebeurd.
  De voorzitter:
  Richt u zich in uw werk als strafpleiter voornamelijk op de
  vraag of opsporingsmethodieken al dan niet rechtmatig zijn
  toegepast, of richt u zich voornamelijk op de inhoud van de
  bewijsmiddelen, die door het openbaar ministerie worden
  overgelegd?
  De heer Hiddema:
  Ik richt mij op alles wat op mij afkomt. Maar de
  niet-ontvankelijkheid is n van de eerste vragen, die in het
  strafproces aan de orde komt. Als je op dat punt kunt scoren, kom
  je aan een heleboel andere dingen inhoudelijk niet eens meer
  toe.
  De voorzitter:
  Waarmee heeft u het meeste succes?
  De heer Hiddema:
  Met de ouderwetse, klassieke redenaties omtrent de stand van
  het bewijs.
  De voorzitter:
  Toch?
  De heer Hiddema:
  Toch wel. Ik wil niet zeggen dat de strafzaken die ik doe, niet
  merendeels ook te maken hebben met infiltratie. Maar u vraagt mij,
  waarmee ik het meeste succes heb, en dat zijn toch nog de oude
  klassieke zaken.
  De voorzitter:
  U zei zoven, ook mensen in te huren voor priv-onderzoek.
  De heer Hiddema:
  Als dat moet wel, ja. Ik kan de politie niet aan het werk
  zetten.
  De voorzitter:
  Dat lijkt mij ook ongewenst, gelet op de scheiding van
  verantwoordelijkheden.
  De heer Hiddema:
  Ik heb daar geen ervaring mee; ik moet even wennen aan die
  gedachte. Ik heb er geen behoefte aan.
  De heer Koekkoek:
  U kunt het de rechter toch vragen? Dan komt er bijvoorbeeld een
  rapport-Woelders, om maar eens iets te noemen.
  De heer Hiddema:
  Dat kan. Maar als ik de rechter vraag om op een bepaald terrein
  onderzoeken te doen, waarvan uit de processen-verbaal, die ook door
  politiemensen worden opgemaakt, al blijkt dat het anders is dan ik
  veronderstel, kan ik wel raden, met wat voor tekst ik te maken
  krijg.
  De voorzitter:
  Gebruikt u priv-recherchebureaus?
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Mogen die recherchebureaus, als het in het belang van uw clint
  is, ook onrechtmatige dingen doen? Dat kunt u niet nagaan, want u
  bent er niet bij.
  De heer Hiddema:
  Nee, en misschien doen ze dat wel. Ik weet het waarachtig
  niet.
  De voorzitter:
  Interesseert u dat?
  De heer Hiddema:
  Jazeker, omdat ik mij absoluut op geen enkele wijze betrokken
  wil voelen bij gesjoemel. Absoluut niet. Maar u moet n ding goed
  voor ogen houden.
  De voorzitter:
  Stelt u dan een grens aan wat zo’n recherchebureau mag doen?
  Zegt u dan: gaat u maar observeren, maar doe dat niet voortdurend
  en langdurig, omdat in het Edamse-bijstandsvrouwarrest is gezegd
  dat dat onrechtmatig is? Dat zegt u toch nooit tegen een
  recherchebureau, neem ik aan?
  De heer Hiddema:
  Dat is juist. Maar het recherchebureau gaat ook meestal niet op
  pad met een globale opdracht; het betreft meestal heel specifieke
  dingen die ik boven water wil hebben.
  De voorzitter:
  Noemt u eens wat?
  De heer Hiddema:
  Stukken. Verhoren van politiemensen, waarvan ik weet dat de
  processen-verbaal onjuist zijn opgemaakt.
  De voorzitter:
  En hoe krijgt u die stukken? Via een recherchebureau? Hoe komt
  dat dan aan de stukken?
  De heer Hiddema:
  Dat bureau neemt verklaringen op. Om u nu eens te laten zien
  hoe het werkt in het huidige strafrechtelijk klimaat, kan ik u het
  volgende vertellen. Drie dagen geleden ben ik op mijn kantoor
  opgehaald door een meneer in een heel grote auto. Van tevoren had
  hij zijn komst aangekondigd; hij zou informatie voor mij hebben in
  een strafzaak die nu in cassatie ligt. In die strafzaak zijn een
  heleboel observaties verricht, waarvan de clint, die erbij is
  geweest, zegt: dat kunnen ze nooit gezien hebben. Daar komt het
  globaal op neer. In die strafzaak zijn mensen betrokken geweest die
  nooit vervolgd zijn, waarvan ik altijd heb gedacht dat ze een
  infiltrantenrol hebben gespeeld. Dat heb ik niet boven water kunnen
  krijgen, totdat ik gebeld werd.
  De voorzitter:
  Maar dat is toch iets anders dan wat ik u vroeg, namelijk wat u
  aan een recherchebureau vraagt?
  De heer Hiddema:
  Daar kom ik nu op. Die meneer belde mij dus op, en zei: ik heb
  informatie voor u, die er ongeveer zus en zo uitziet.
  De voorzitter:
  Hij had informatie over u?
  De heer Hiddema:
  Nee, over die strafzaak. Hij zei, zich tot mij te wenden in
  zijn hoedanigheid van ex-politie-agent. Hij kon precies vertellen
  hoe dat onderzoek is gelopen, want hij was zelf agent. Ik heb hem
  gezegd: u kunt mij nog meer vertellen, namelijk wie uw collega’s
  waren. Dat kon hij. Ik dacht: nou, dat zou best wel wat kunnen
  zijn.
  De voorzitter:
  Waar kwam die politieagent vandaan?
  De heer Hiddema:
  Dat kan ik u niet zeggen, omdat ik ook advocaat ben, en ik de
  clint nog bij moet staan met het verhaal dat ik nu nog voor de
  rechter moet brengen. Ik stap in de auto van de bewuste man, en
  denk: waar gaan we in hemelsnaam naar toe? We gingen naar een
  bergtopje – u weet dus dat het in het zuiden des lands is – waar ik
  in de verte al een meneer op een terras zie zitten, met net zo’n
  pruik op als ik hier ook heb gezien. Hij had ook een heel grote
  bril op. Dat was dus de man die alles uit de doeken zou kunnen doen
  over hoe het onderzoek was gelopen. Die man vertelde mij dat de
  processen-verbaal van de observatie vals zijn. Hij vertelde mij dat
  er mensen in die zaak zijn…
  De voorzitter:
  Wie is die man?
  De heer Hiddema:
  De man in de grote auto was een ex-politieman. Hij is nu
  chauffeur. De man met de snor is een politieman. Nog wel!
  De heer Rabbae:
  Hoe weet u dat?
  De heer Hiddema:
  Omdat ik dat weet.
  De voorzitter:
  Heeft u hem gevraagd of u even zijn kleine plastic kaartje
  mocht zien?
  De heer Hiddema:
  Meneer wou zijn identiteit absoluut niet aan mij prijsgeven;
  vandaar die pruik en die bril.
  De voorzitter:
  Maar dan weet u toch niet of het een politieman is?
  De heer Hiddema:
  Toen nog niet. Maar toen heeft hij mij eerst onderzocht op
  afluisterapparatuur. Ik vond het ook maar een bedoening. Toen dat
  er koosjer uitzag en ik hem de garantie heb gegeven dat ik
  vooralsnog zijn identiteit niet zou prijsgeven, groeide er
  kennelijk zoveel vertrouwelijkheid, dat die man mij vertelde, wie
  hij was. Dat moest hij ook wel, want ik had het allang door. Die
  man wist mij dus precies te vertellen dat de observaties vals zijn
  en dat er mensen in die zaak zijn opgepakt en bekentenissen hebben
  afgelegd dat ze op die plaats waren geweest, terwijl ze pas later
  in de processen-verbaal van observatie zijn opgenomen, maar ze zijn
  daar nooit gezien.
  De voorzitter:
  U kunt mij natuurlijk ook niet vertrouwelijk vertellen, wie dat
  is, h?
  De heer Hiddema:
  Nee, dat kan ik natuurlijk niet.
  De voorzitter:
  Dat is zo moeilijk.
  De heer Hiddema:
  En vervolgens vertelt die man mij ook, dat de mensen die ik op
  de korrel had en die nooit vervolgd zijn, voor de politie hadden
  gewerkt en een soort frontstore hadden, waar ze chemicalin
  verkochten. Die zaak moet dus zo snel mogelijk in de revisie. U
  kunt wel raden, wat ik ga doen. Een priv-detective moet even die
  mensen die in de periferie hebben opgetreden, voorzichtig
  confronteren met de informatie die ik nu heb, en los zien te
  peuteren of dat verhaal helemaal klopt. Als het klopt, is het drama
  compleet, want dan zijn de mensen ten onrechte veroordeeld.
  De voorzitter:
  Mag ik dit verhaal, als u het goed vindt, nog even met u
  aflopen? Er komt een grote auto, waar een meneer uitkomt, die zegt
  een ex-politieman te zijn. Verifieert u dat?
  De heer Hiddema:
  Nee. Men kan mij zoveel vertellen.
  De voorzitter:
  Dan komt er een tweede meneer op een bergtop, waarschijnlijk
  onder de 300 meter, en die heeft een snor en een bril, en hij zegt,
  politieman te zijn.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Verifieert u dat?
  De heer Hiddema:
  Niet ter plekke, want ik wist waarachtig niet, met wie ik in
  aanraking gebracht zou worden.
  De voorzitter:
  Maar we hebben hier de vraag al aan de orde gehad, wie wie nu
  eigenlijk runt. Loopt u ook niet het gevaar, weer door een ander
  belang gerund te worden?
  De heer Hiddema:
  Dat kan. Daar moet je verdraaid mee oppassen. Dat is n van de
  problemen die je krijgt, als een bepaalde fase in de procesvoering
  geheim is. Je wordt dan ook als advocaat de criminaliteit een
  beetje ingedrongen.
  De voorzitter:
  Maar ook als een fase niet geheim zou zijn, zou er toch nog
  steeds een meneer in een grote auto langs kunnen komen en u
  datzelfde verhaal vertellen?
  De heer Hiddema:
  Dat is waar. Maar met de geheime fase bedoel ik, dat de politie
  gebruik maakt van burgerinfiltranten. Dat is het grote geheim.
  Zolang dat gebeurt, zijn er allerlei premiejagers en avonturiers
  doende, zich verdienstelijk te maken voor verdachten in strafzaken,
  door te zeggen: ik heb informatie naar die geheime hoek toe.
  De voorzitter:
  Betaalt u?
  De heer Hiddema:
  Geen dubbeltje. Absoluut niet.
  De voorzitter:
  Nu gaat u dat priv-bureau inschakelen, en dat stuurt u langs de
  deur.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  En dat priv-bureau – dat zullen vast oud-politiemensen zijn die
  dat doen – komt thuis met een soort nagemaakte
  processen-verbaal.
  De heer Hiddema:
  Nou, ik kan u verzekeren dat zij vaak heel goede
  processen-verbaal maken.
  De voorzitter:
  Zijn de processen-verbaal die een recherchebureau voor u maakt
  geloofwaardiger dan wat u eerder van de politie hebt gekregen?
  De heer Hiddema:
  Vaak wel.
  De voorzitter:
  Hoe kunt u dat beoordelen?
  De heer Hiddema:
  Dan moet je inzicht hebben in de hele zaak en er moet iemand
  komen. Papier onthult zo weinig in dit soort zaken. Je bent puur
  afhankelijk van de nieuwsgierigheid van de rechter, zoals ik heb
  uitgelegd, en het rancuneuze incident, zoals ik het maar zal
  noemen.
  De voorzitter:
  Wat wil dat zeggen?
  De heer Hiddema:
  Dat wil zeggen dat je in een zaak altijd wel eens een
  politieman tegen het lijf loopt – dat kan een paar maanden of een
  jaar duren – die het niet meezit in het bedrijf of in een functie
  belandt waarin hij zijns inziens niet thuishoort en die belastend
  materiaal heeft over een collega. Als hij vindt dat het voor hem
  meer profijt biedt om het mij te vertellen dan het geheim te
  houden, komt hij naar mij toe.
  De heer Koekkoek:
  En daar maakt u gebruik van?
  De heer Hiddema:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Dus van schending van het ambtsgeheim van politiemensen.
  De heer Hiddema:
  Ik zal wel moeten en dan niet om met wat geruchten aan de haal
  te gaan en stampei te maken. Wat ik doe – en als ik slaag is het
  een bewijs dat het goed is – is de waarheid vervolmaken.
  De voorzitter:
  Waar legt u de grens tussen wat u nog net wel kan doen en wat u
  niet kan doen?
  De heer Hiddema:
  Ik heb nog nooit een grens genaderd, waarbij ik dacht: ik moet
  niet verder.
  De voorzitter:
  Wat is de grens?
  De heer Hiddema:
  Als ik zie dat ik op sleeptouw word genomen met een verhaal dat
  van geen kant deugt en waar ik geen stap verder mee kom.
  De voorzitter:
  Is de grens ook dat iemand tegen u zegt: betaal er maar
  voor?
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u het nooit gedaan?
  De heer Hiddema:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet als uw clint zegt: het is in mijn belang dat te
  doen?
  De heer Hiddema:
  Ik betalen?
  De voorzitter:
  Of de clint.
  De heer Hiddema:
  Ja, de clint krijgt natuurlijk een rekening.
  De voorzitter:
  Bemiddelt u eventueel ook tussen uw clint en dergelijke heren
  in grote auto’s?
  De heer Hiddema:
  Nee, dat moet die clint helemaal zelf op orde zien te krijgen.
  Daar bemoei ik mij niet mee.
  De voorzitter:
  Weet u daar van?
  De heer Hiddema:
  Ja, als ik een rekening krijg van een recherchebureau stuur ik
  die door naar de clint. Dat gaat niet voor niks.
  De voorzitter:
  Maar dan kan het ook zijn dat het recherchebureau al eerder
  activiteiten heeft ontwikkeld om die mijnheer in de grote auto bij
  uw voordeur te krijgen en die mijnheer met de snor op de berg.
  De heer Hiddema:
  Nee, zo zit de vork niet aan de steel. Ik laat mij niet door
  een om werk verlegen zittend recherchebureau op sleeptouw nemen
  naar heren op bergen. Zo werkt het niet. Bovendien heb ik mijn
  vaste recherchebureau en dat zal mij niet belasten met dat soort
  akkevietjes.
  De voorzitter:
  Zijn dat voornamelijk oud-politiemensen?
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ziet u erop toe dat, als dat recherchebureau voor u werkt, men
  niet bij iemand langs de deur gaat en hem intimideert of zo?
  De heer Hiddema:
  Ik kan daar niet op toezien. Zo werkt het ook niet. Als een
  recherchebureau zo woest te keer gaat, loopt de zaak stuk.
  Betrokkene gaat dan namelijk naar de politie en zegt: ik heb een
  rare mijnheer aan de deur gehad die mij heeft bedreigd. Daar word
  ik dus niets wijzer van. Het gaat om erg specialistisch werk en ik
  bemoei mij er niet mee.
  De voorzitter:
  U gaat nooit mee?
  De heer Hiddema:
  Nooit.
  De voorzitter:
  Dan zou u toch beter kunnen nagaan of het waar is?
  De heer Hiddema:
  Nee, ik zie de berichten waarmee zij komen in samenhang met het
  dossier dat er ligt. Als ik dan denk dat ik met die gegevens de
  rechter tot zekere gedachten kan brengen die aan mijn wensen
  beantwoorden, zit ik goed. Wat in een zaak 100% waar is, weet ik
  niet, evenmin als de officier en de rechter.
  De voorzitter:
  Nee, maar u treedt op in het belang van de clint, terwijl de
  rechter tot de overtuiging moet worden gebracht dat.
  De heer Hiddema:
  Ja, en de rechter help ik daarbij. Ik kan zeggen dat de
  kwaliteit van wat ik buiten het dossier aanlever bij rechters vaak
  de waarheid een stuk naderbij brengt dan alleen de inhoud van het
  dossier. Anders zou ik het ook niet doen.
  De voorzitter:
  Gisteren hebben wij met uw collega’s Van der Spoel en De Waard
  gesproken over waar grenzen ongeveer liggen voor de advocaat,
  bijvoorbeeld ook bij het gebruik van vreemde, gestolen informatie.
  Vindt u dat, als u gestolen informatie lijkt te krijgen, u de deken
  of eventueel het OM moet inlichten?
  De heer Hiddema:
  Dat is een heel moeilijke vraag. Ik heb geen helder inzicht in
  wat ik zou doen. Dat hangt van de zaak af. Ik kan u zeggen wat
  collega Doedens is overkomen. En ik zou net zo handelen als hij
  heeft gedaan. Er waren stukken tot hem gekomen en hij heeft gezien
  dat die stukken waar waren. Dat betrof een stuk waarheid dat het OM
  aan de rechter probeerde te onthouden.
  De voorzitter:
  Hoe heeft hij kunnen zien dat het waar was? Je kunt toch nooit
  zien of iets waar is?
  De heer Hiddema:
  Daar hebt u gelijk in.
  De voorzitter:
  Maar u zei net: collega Doedens zag dat het waar was.
  De heer Hiddema:
  Het was een ontbrekend stuk van de waarheid. U moet mij niet
  vragen wat er precies in dat stuk stond, want het ging geloof ik om
  de zaak Z. en die heb ik niet gedraaid. In elk geval bleek die
  informatie waar te zijn.
  De voorzitter:
  Als je niet weet welke informatie het precies is, kan je ook
  niet zeggen: dat bleek waar te zijn.
  De heer Hiddema:
  Nee. Het zou kunnen zijn dat een stuk dat je krijgt vals is.
  Hoe moet je dat weten? Het gaat om een stukje dat in de legpuzzel
  zou kunnen passen. Het ligt daar en je moet ervan uitgaan dat
  anderen het proberen weg te houden. Als het in samenhang met het
  hele dossier hoogst waarschijnlijk is dat het klopt, vind ik dat je
  er, hoe je er ook aan komt, mee naar de rechter moet lopen. Een
  ander geval is dit en dat zou ik nooit doen. Je kunt ook stukken
  krijgen, niet om de waarheid aan te vullen maar om het proces te
  vernietigen. Daar is men volop mee bezig. Men probeert nog altijd
  te infiltreren in griffies en dossiers te verdonkeremanen om zaken
  te laten ploffen.
  De voorzitter:
  Wie is “men”?
  De heer Hiddema:
  De criminele medemens, zal ik maar zeggen.
  De voorzitter:
  Ik wil even terug naar het geval van uw collega Doedens. Als
  het van belang is voor de waarheidsvinding, zegt u, moet de
  advocaat ermee komen. Maar als een advocaat kan weten in algemene
  zin dat dergelijke informatie verkregen is door zeg maar
  afluisteren, wat in dat geval moet zijn gebeurd, maakt het u niet
  uit?
  De heer Hiddema:
  Als ik voor de keuze sta om dat extra stukje waarheid wel of
  niet in te brengen en ik het risico loop dat als ik het niet doe
  mijn clint tien jaar de cel in gaat, doe ik het wel. Maar misschien
  is dat een wat oneigenlijke vergelijking, want zou ik het niet doen
  als n jaar op het spel staat? Ik denk dat ik het ook zou doen. Ik
  zou wel even overleg willen hebben met mijn deken.
  De voorzitter:
  Voordat u dit op de zitting brengt?
  De heer Hiddema:
  Ik denk het wel. Het is een prettig idee om de boel te kunnen
  afstemmen. Bovendien sta je er dan emotioneel niet helemaal alleen
  meer mee. Zoiets is mij overkomen, maar toen ging het om stukken
  die iemand tot mij bracht. Hij stond onaangekondigd in mijn kantoor
  en aan de bruine envelop zag ik al dat die stukken van de griffie
  kwamen.
  De heer Koekkoek:
  Door misdrijf verkregen dus.
  De heer Hiddema:
  Dat kan niet anders.
  De voorzitter:
  Wat hebt u hem gezegd?
  De heer Hiddema:
  Ik heb de man subiet de deur uitgezet. Vervolgens voelde ik mij
  een beetje onaangenaam, want je weet nooit wat voor vervolg zoiets
  heeft.
  De voorzitter:
  Hebt u hem die envelop meegegeven?
  De heer Hiddema:
  Ik heb gezegd: verdwijn en neem die envelop mee, want ik wil er
  niks mee te maken hebben.
  De heer Koekkoek:
  U hebt er niet in gekeken?
  De heer Hiddema:
  Nee, maar die man kwam binnen en zei: dit komt daar en daar
  vandaan, het is dat en dat en wat kunt u ermee doen? Ik heb gezegd:
  jij weg en die stukken ook weg.
  De voorzitter:
  Wij hadden net de casus van het recherchebureau en u zei: wat
  de clint doet, weet ik niet. En als uw clint het stelen, c.q.
  afluisteren organiseert en hij ervoor zorgt dat u het resultaat in
  de bus krijgt?
  De heer Hiddema:
  En de hele voorgeschiedenis mij bekend is?
  De voorzitter:
  Als de voorgeschiedenis u bekend is, wat dan?
  De heer Hiddema:
  Dan denk ik dat het niet zover zou zijn gekomen. Als de
  voorgeschiedenis mij bekend is, zal de clint in de fase dat hij
  gaat afluisteren of gaat stelen mij van het verloop van de zaak op
  de hoogte houden. Dan ben ik weg.
  De voorzitter:
  Hoe bedoelt u “dan ben ik weg”?
  De heer Hiddema:
  Dan moet hij een andere advocaat zoeken die dat proces wil
  begeleiden. Ik wil daar niets van weten. Ik kan alleen debatteren
  over gestolen spullen in de situatie waarin zij plotseling voor
  mijn neus liggen. Met hoe ze tot mij komen wil ik absoluut niets te
  maken hebben.
  De voorzitter:
  En als u dat vermoeden zou hebben?
  De heer Hiddema:
  Achteraf?
  De voorzitter:
  Op het moment dat die spullen binnenkomen achteraf.
  De heer Hiddema:
  Als ze op het moment dat ze binnenkomen niet onmiddellijk
  herkenbaar zijn als van diefstal afkomstige rijkseigendommen en ze
  tot mij gebracht zijn door iemand die zegt: “mijnheer, ik heb hier
  spullen die u goed kunnen gebruiken in die en die zaak” en niet
  zegt: “ik kom zojuist van een inbraak bij de hoofdofficier”, ga ik
  kijken. Als ik dan constateer dat het materiaal van het grootste
  belang is voor het welzijn van mijn clint en dat het inzichtelijk
  maakt dat het proces dat tot dan toe is gelopen van geen kant
  deugt, omdat die informatie erin past maar is weggehouden, ga ik
  natuurlijk met dat materiaal aan de slag.
  De voorzitter:
  En als u achteraf weet dat uw clint het heeft
  georganiseerd?
  De heer Hiddema:
  Dat is heel betreurenswaardig, maar dan moet de rechter maar
  beoordelen of hij verkiest de waarheid in de prullenbak te gooien
  dan wel die zaken te gebruiken. Maar hij krijgt het materiaal van
  mij.
  De voorzitter:
  Maar als u het achteraf te weten komt, zult u die clint niet
  wegsturen?
  De heer Hiddema:
  Misschien is de clint uit zichzelf verdwenen, omdat hij in
  vrijheid is gesteld.
  De voorzitter:
  Ik wil nog even hierop doorgaan. Voordat de zaak op de zitting
  is gekomen, wordt u duidelijk dat de clint het zelf heeft
  georganiseerd door een misdrijf. Houdt u dan op die clint te
  verdedigen of gaat u door?
  De heer Hiddema:
  Als hij die waarheid heeft verkregen bijvoorbeeld door een
  inbraak met glasschade, ik noem maar wat, is dat te betreuren en
  mocht hij dat niet doen, maar heeft hij wel een bijdrage geleverd –
  en ik ook – aan de waarheidsvinding. Als mij achteraf blijkt dat
  hij het heeft verkregen door iemand het mes op de keel te zetten,
  te bedreigen, te chanteren of wat dies meer zij dan is het over.
  Dan is voor mij de grens gepasseerd.
  De heer Koekkoek:
  Wilt u een vervolging wegens heling riskeren?
  De heer Hiddema:
  Liever niet, stel je voor.
  De heer Koekkoek:
  De vraag is of u het wilt.
  De heer Hiddema:
  Ik wil het wel. Ik ben er niet bang voor. Maar ik doe het
  alleen maar als het de moeite waard is. Als ik denk dat ik met dat
  materiaal een pracht van een zaak kan winnen, er niet de vreselijke
  dingen gebeuren waarover wij het net hadden bij de verkrijging van
  dat spul en ik het idee heb dat er toch wel eens een luchtje aan
  zou kunnen zitten, dan moet het maar.
  De voorzitter:
  U legt eigenlijk uw eigen normen aan.
  De heer Hiddema:
  Dat moet ook wel, want iedere zaak is een andere en ik kan niet
  alles weten. Ik moet mij langs de wegen van wat fatsoenlijk
  mogelijk is redderen in dit soort zaken en ik moet mij dan maar
  kunnen beroepen op een overmachtssituatie, een hoger belang
  dienen.
  De voorzitter:
  U vindt niet dat de Orde daarvoor nadere regels moet
  stellen?
  De heer Hiddema:
  Ik zou niet weten hoe de Orde dat zou kunnen regelen. Ik kan
  mij daarvan geen voorstelling maken.
  De heer Rouvoet:
  Halverwege dit verhaal heb ik u bijna verontschuldigend horen
  zeggen dat je als advocaat door het gesloten CID-werk de
  criminaliteit in wordt gedreven. Dat zijn twee ernstige beweringen,
  namelijk dat u in de criminaliteit zit en dat dit de schuld van de
  politie is. Ik denk dat u daarover iets meer moet zeggen. Wilt u
  daarmee te kennen geven dat de advocatuur, althans u, afglijdt en
  dat dit de schuld van de politie is?
  De heer Hiddema:
  Nee, “in de criminaliteit gedreven”, moet u puur fysiek zien.
  Ik maak mij niet schuldig aan criminele handelingen, maar ik word
  omdat ik de waarheid vaak buiten het dossier moet zien te vinden in
  contact gebracht met premiejagers en avonturiers, soms met mensen
  die het beste met een clint voor hebben, maar die zelf ook in het
  criminele milieu opereren. Daar moet ik rechercheren, omdat een
  stuk waarheid niet in het dossier is te vinden. Ik moet contact
  hebben met mensen die ik als strafpleiter vroeger helemaal niet
  nodig had. Toen had je het klassieke dossier waar alles in stond en
  pakte je de zaak met het juridische ontleedmes aan. Nu behoort
  alles tot de mogelijkheden in de fase van infiltratie. Iedereen die
  met berichten daaromtrent op je stoep staat, moet je serieus nemen.
  Dat bedoel ik met de criminaliteit ingaan.
  De heer Rouvoet:
  U moet zich begeven in kringen waarin u zich liever niet zou
  begeven, en dat komt omdat er een gesloten circuit aan de overkant
  zit.
  De heer Hiddema:
  Juist.
  De voorzitter:
  U weet toch niet of het relevant is dat wij gaan beoordelen, in
  welke kringen u zich begeeft? Dat is nog maar de vraag. De vraag
  die wel overblijft, is of er een bepaald tarief is voor zo’n
  premiejager.
  De heer Hiddema:
  Ik zou het waarachtig niet weten, want ik zei u al: ik bemoei
  me absoluut niet met de financile kant van de zaak. Maar ik kan mij
  wel voorstellen dat er in het huidige klimaat veel te verdienen
  valt. De politie maakt gebruik van criminelen. Die mensen komen
  niet met informatie omdat ze het landsbelang willen dienen, nee, ze
  kunnen op dat moment geld slaan uit hun informatie. Maar die mensen
  kunnen in een andere positie komen te verkeren, waarin het nog
  profijtelijker is om die informatie maar eens aan een advocaat te
  overhandigen.
  De voorzitter:
  Het worden een soort dubbelspionnen.
  De heer Hiddema:
  Ja, natuurlijk.
  De voorzitter:
  Maar hoe wordt die dubbelspion, als hij zich tot de advocaat
  wendt, betaald?
  De heer Hiddema:
  Dat zal de criminele organisatie wel voor haar rekening hebben
  genomen. Ik kan me daarvan geen andere voorstelling maken, want die
  mensen doen niets voor niets.
  De voorzitter:
  En hoe komt die premiejager, die volgens u soms tegelijkertijd
  voor de politie werkt, weer in contact met de criminele clubs?
  De heer Hiddema:
  De contra-spion zie ik een beetje anders. Ik zie hem niet als
  iemand, die al in die fase bij de advocaat op de stoep staat.
  De voorzitter:
  Maar u had het net over premiejagers. Het is interessant om dat
  verschijnsel verder uit te benen.
  De heer Hiddema:
  De premiejager noem ik iemand, die zijn informatie deponeert
  bij de politie en vervolgens, als hij er nog een slaatje uit wil
  slaan – het proces is dan allang afgelopen – een boekje opendoet
  bij de advocatuur. Die types dus.
  De voorzitter:
  Met welk doel doen zij een boekje open bij de advocatuur?
  De heer Hiddema:
  Omdat ze daar rijker van worden. Zo’n man stapt naar een
  veroordeelde toe en zegt: meneer, zal ik u eens vertellen hoe het
  in uw zaak eigenlijk is gelopen. En dan zegt die man: ja, dat moet
  je mij maar eens vertellen. En dan zal die man zeggen: daar moet je
  wel iets voor geven, en dan zal hij er iets voor krijgen. Dan gaat
  hij precies vertellen, hoe die infiltratie is gelopen, en dan heb
  je de poppen aan het dansen.
  De voorzitter:
  Dan loopt die man toch ook een groot risico?
  De heer Hiddema:
  Ja, maar dat loop je ook als je politie-informant bent, lijkt
  mij zo. Dus kennelijk neemt men dat op de koop toe.
  De voorzitter:
  Je wordt misschien nog iets beter afgeschermd door de politie
  dan wanneer je jezelf in een gevangenis begeeft en tegen de boef
  die je hebt laten vangen zegt: ik zal je eens vertellen hoe het
  zit, wil je daar ook nog voor betalen? Dat lijkt me een vrij grote
  zelfmoordactie. Of ben ik te naef?
  De heer Hiddema:
  Nou, ik weet niet of u naef bent, maar het zal bij iedereen
  anders liggen. Als die boef zegt: meneer, je hebt me een heel
  lelijke streek geleverd, maar als je mij nu wilt helpen, moet dat
  maar. Kijk, die boef zit vast, dus die heeft er ook niets aan dat
  de man die hem wil redden, opeens dood op straat ligt, want dan kan
  hij helemaal niet meer geholpen worden. Onder die omstandigheden
  ben je als premiejager altijd verzekerd van inkomsten.
  De voorzitter:
  Hoe vaak komt u dit soort situaties tegen?
  De heer Hiddema:
  Niet zo vaak. Maar u kunt er zeker van zijn dat die situaties
  zich ontwikkelen, want er lopen een heleboel mensen rond met
  politie-informatie en dingen die zij gedaan hebben, waar ze nu nog
  niet over praten, maar wat wel komt. Ik noemde net die zaak van de
  man met de pruik en de bril.
  De voorzitter:
  Als dat zo is, moeten we nog maar afwachten…
  De heer Hiddema:
  Dat komt voor de rechter.
  De voorzitter:
  We zullen het volgen.
  De heer Rabbae:
  Welke trend ziet u zich ontwikkelen, als het gaat om het
  verkopen van informatie aan de criminaliteit?
  De heer Hiddema:
  Er is een heel gevaarlijke trend, die zich aldus laat situeren.
  De criminele organisaties weten stuk voor stuk – er zijn immers
  zoveel processen geweest – dat er wordt gewerkt met
  burgerinfiltranten.
  De voorzitter:
  Maar dat weet men al jaren.
  De heer Hiddema:
  Ja. Maar dan gaat men ervan uit dat ook hun organisatie al is,
  of ooit bezocht zal worden, door een burgerinfiltrant. Wat doet
  men? Men anticipeert op die mogelijkheid; men stuurt zelf een
  vertrouweling naar het politiebureau. Die man moet dan zeggen: ik
  ben Pietje en ik wil graag infiltreren in de organisatie van Y,
  want daar weet ik alles van. Maar Y heeft hem zelf gestuurd. Dat is
  zeer profijtelijk, want zo neutraliseer je het effect van een
  politie-informant – het is immers je eigen informant – maar je kunt
  gelijktijdig ook in de politiekeuken kijken, om te zien wat ze
  tegen jou aan het uitbroeden zijn. Dat is een mogelijkheid die de
  criminaliteit nooit zo sterk heeft gehad. Toen er geen
  burgerinfiltranten waren, kwam je daar ook niet zo makkelijk met
  een runner in.
  De voorzitter:
  Maar er waren toch al lange tijd burgerinfiltranten, ook al
  toen we nog te maken hadden met de klassieke pseudo-koop? Het
  stierf van de burgerinfiltranten.
  De heer Hiddema:
  Maar het is in criminele kringen bekend geraakt, dat nu toch
  wel sprake is van langdurige diepte-infiltratiemethodieken, waarbij
  het profijtelijk is – ik bepaal het klimaat niet – om met een
  contra-spion te gaan werken.
  De voorzitter:
  Hoeveel van die diepte-infiltranten denkt u dat er in Nederland
  eigenlijk zijn?
  De heer Hiddema:
  Ik denk minstens net zoveel als er criminele organisaties zijn,
  en daarover is, begrijp ik, niet al te veel duidelijkheid.
  De voorzitter:
  Geeft u eens een schatting? Wat denkt u?
  De heer Hiddema:
  Ik denk dat iedere organisatie die een beetje georganiseerd is
  – naarmate je beter georganiseerd bent, neem je veel meer het
  spiegelbeeld aan van de politie-eenheid waarvan je denkt dat die op
  de loer ligt – n man in dienst heeft, die als contra-spion
  werkt.
  De voorzitter:
  Aan hoeveel organisaties denkt u dan?
  De heer Hiddema:
  Ik persoonlijk?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hiddema:
  15.
  De voorzitter:
  Heeft u het dan alleen over wat wij Hollandse groepen noemen,
  of denkt u dan ook aan andere groepen: Colombiaanse, Turkse
  enzovoorts?
  De heer Hiddema:
  Nee, ik heb het dan echt over de kaaskoppen, Hollandse boeven.
  Hoe moet ik ze anders omschrijven?
  De voorzitter:
  Het woord “kaaskoppen” hadden wij nog niet in ons vocabulair
  opgenomen.
  De heer Hiddema:
  Ik moest toch een bepaalde duiding geven, ter afzondering van
  andere groepen?
  De voorzitter:
  Weet u daar ook iets van?
  De heer Hiddema:
  Nee, daar weet ik niets van.
  De voorzitter:
  Terugkomend op die 20, zoals u zegt.
  De heer Hiddema:
  Dat lijkt mij een reel getal.
  De voorzitter:
  En die 20 hebben allemaal wel n of meer mensen die ze naar de
  politie toesturen.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Is dat volgens u in alle gevallen succesvol?
  De heer Hiddema:
  Dat weet ik niet.
  De voorzitter:
  Is het ene korps niet slimmer dan het ander, althans in uw
  ogen?
  De heer Hiddema:
  Dat zal wel. Ik denk dat er bij de diverse korpsen een heleboel
  mensen rondlopen, die met een scheef oog naar een infiltrant
  kijken, omdat ze zich afvragen of het wel in de haak is.
  De voorzitter:
  Kunt u iets explicieter zijn?
  De heer Hiddema:
  Over dit soort zaken kun je heel moeilijk expliciet zijn, omdat
  het weer gaat om het onderlinge contact tussen de runner en zijn
  infiltrant. Van wat zich daarin voltrekt, kom ik niet alles te
  weten.
  De voorzitter:
  Maar blijkbaar komt u bij uw clinten met enige regelmaat mensen
  tegen, die vroeger voor de politie hebben gewerkt.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoeveel van die ex-politie-infiltranten bent u in de laatste
  drie jaar tegengekomen, die dus als het ware naar uw clinten zijn
  toegekomen met een verhaal?
  De heer Hiddema:
  Dat zijn er een heleboel.
  De voorzitter:
  Hoeveel?
  De heer Hiddema:
  15 tot 20 in de laatste drie jaar. U moet overigens niet
  denken, dat ik met ieder van die verhalen iets kan, hoor.
  De voorzitter:
  Ik vraag, wat volgens u politie-informanten zijn geweest, en
  nog zijn.
  De heer Hiddema:
  Dat weet ik niet. Ze kunnen me zoveel vertellen.
  De voorzitter:
  Precies.
  De heer Hiddema:
  Wat hun rol precies is, weet ik niet. Ik kan pas inzien dat ze
  echt politie-infiltrant zijn geweest, als ze over de zaak iets te
  melden hebben – ik kan dat dan met mijn zaakskennis beoordelen –
  wat hout snijdt. Dan kun je zien of er geen avonturier op de stoep
  staat.
  De voorzitter:
  Dat zegt natuurlijk niets, want ook een avonturier kan u de
  waarheid brengen. Maar hoeveel van die 20 verhalen heeft u ongeveer
  geloofd?
  De heer Hiddema:
  Het is geen kwestie van geloven, maar van ernstig rekening
  houden met de mogelijkheid, dat de man je op een goed spoor
  zet.
  De voorzitter:
  Hoe vaak is dat gebeurd?
  De heer Hiddema:
  Dat is dikwijls gebeurd.
  De voorzitter:
  Maar van die 20?
  De heer Hiddema:
  Dat is gebeurd in praktisch alle infiltratiezaken die goed zijn
  afgelopen. Ik denk aan 8 gevallen in de laatste drie jaar.
  De heer Koekkoek:
  Runt u zelf informanten?
  De heer Hiddema:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u geen vaste contacten binnen de politie?
  De heer Hiddema:
  Nee.
  De heer Koekkoek:
  En bronnen bij criminele organisaties, die u vast van
  informatie voorzien?
  De heer Hiddema:
  Mij van informatie voorzien? Iedere dag!
  De voorzitter:
  Staan ze op de stoep?
  De heer Hiddema:
  Nee, in de cel wordt ontzettend veel gebroeid en nagedacht, ook
  over uw werk. Iedereen gaat terug in de historie van zijn zaak,
  ziet allerlei nieuwe gezichtspunten, kletst dat door met mensen
  buiten de gevangenis, en zo gonst het maar door.
  De heer Koekkoek:
  Maar de vraag is, of u vaste contacten hebt.
  De heer Hiddema:
  Ja, dat zijn de mensen die langdurig vastzitten.
  De heer Koekkoek:
  Dat is geen antwoord.
  De heer Hiddema:
  Er komen geen vaste tipgevers die zeggen: nu hoor ik dit, kun
  je daar wat mee? Die mensen heb ik niet. Dat ontwikkelt zich per
  zaak; iedere keer zie ik andere gezichten.
  De heer De Graaf:
  Ik wil het een ietsje breder trekken. Uit uw verhoor komt de
  suggestie naar voren dat de politie dezer dagen eigenlijk
  behoorlijk onbetrouwbaar zou zijn wat de informatie betreft die in
  dossiers wordt neergeslagen. U zei eerder: vroeger had ik het
  makkelijk met klassiek juridisch werk, maar nu moet je voortdurend
  als het ware de waarheid buiten de dossiers vinden. Is dat het
  algemene beeld dat u zelf heeft, dus dat de politie niet
  betrouwbaar is als het gaat om dossiervorming?
  De heer Hiddema:
  Ja, het spijt mij dat ik het moet zeggen.
  De heer De Graaf:
  Is dat geen generalisering?
  De heer Hiddema:
  Dat is natuurlijk altijd wat generaliserend. Maar ook al
  gebeurt het maar in geringe mate, het is natuurlijk nog
  verschrikkelijk, want die processen-verbaal zorgen er wel voor dat
  mensen worden opgesloten. Het is die geheime fase, om het zo maar
  te noemen, waarin je als advocaat moet sleuren, trekken en wurgen
  om iets boven water te krijgen en die – dat stoort mij het meest –
  tot een geweldige rechtsongelijkheid leidt. Je bent puur
  afhankelijk van de rechter die met je meedenkt en meeschudt en
  -boort, en je bent afhankelijk van wat de politieman naar eer en
  geweten bereid is te zeggen en moet zeggen, ten gunste van de
  verdachte, als hij onder ede staat. Ik heb sterke staaltjes
  meegemaakt, dat ze gewoon dingen ontkenden, die absoluut niet het
  geval waren.
  De heer De Graaf:
  Denkt u dat dat een aangelegenheid van individuele
  politie-agenten is, of zit het meer in de organisatie en bij het
  openbaar ministerie? Het is immers een CID-officier, die…
  De heer Hiddema:
  Maar die CID-officier weet vaak van toeten noch blazen. Ik heb
  in de Ramola-zaak meegemaakt dat de CID-officier, die in arren
  moede was opgeroepen door de rechtbank om de zaak nog te redden
  door te zeggen dat het in die zaak goed was gelopen, zegt: met
  CID-informanten bemoei ik mij niet, ik wil niet eens weten, wie het
  zijn. Hoe moet je dan in hemelsnaam instaan voor de goede gang van
  zaken tussen de runner en de informant?
  De voorzitter:
  Maar de CID-officier wist toch wl van toeten en blazen? Hij
  wilde het alleen op die zitting niet zeggen.
  De heer Hiddema:
  Hij wist van toeten noch blazen.
  De voorzitter:
  Heeft u zijn verhoor gevolgd?
  De heer Hiddema:
  Ik heb het zelfs gelezen, en ik ben daarvan een beetje
  geschrokken.
  De voorzitter:
  Dan wist hij toch wl van toeten en blazen?
  De heer Hiddema:
  Nee, want de CID-officier wist dat er onder zijn
  verantwoordelijkheid een aantal infiltraties zijn verricht, via
  pseudo-koop. Maar op de zitting als getuige gehoord, blijkt dat hij
  inhoudelijk van die methodiek niets afwist. Hij heeft gezegd: ik
  weet niet of er met n, twee, drie of vier mensen zaken is gedaan.
  Hij kon dus nooit meer zeggen, met wie wel, en daar draaide de
  vraag nu net om. Hij zei ter toelichting daarop: ik bemoei mij niet
  met infiltranten, ik wil niet eens weten, wie het zijn. Dan kun je
  wel toestemming geven, maar dan weet je toch waarachtig niet, wat
  voor effect zo’n toestemming nog heeft.
  De voorzitter:
  Maar hij wist wel wat er gebeurd was; hij wilde dat alleen
  tegen u niet zeggen.
  De heer Hiddema:
  Maar hij kan niet weten wat er gebeurd is, als hij tot op de
  dag van vandaag niet weet, met welke mensen de infiltranten zaken
  hebben gedaan. Dan weet je niet meer dan te zeggen dat er
  toestemming is gegeven dat een infiltrant aan het werk is geweest,
  maar hij weet zelf niet eens, wie het is, n hij weet niet, met wie
  die mensen zaken hebben gedaan.
  De voorzitter:
  Dat zegt .
  De heer Hiddema:
  Nee, dat zegt de officier zelf, onder ede, voor de
  rechtbank.
  De voorzitter:
  Hij zegt, dat hij dat niet wil weten. Wilt u hiermee zeggen dat
  hij meineed heeft gepleegd?
  De heer Hiddema:
  Dat is een knalharde constatering. Ik zeg alleen maar wat hij
  onder ede bij de rechtbank heeft verklaard. Daar zegt hij, niet te
  weten met wie de infiltranten zaken hebben gedaan, en hij zegt ook
  dat hij niet eens wil weten, wie die infiltranten zijn. Hij wil ze
  ook niet zien. Dan zeg ik: die controle stelt dan ook niet zoveel
  voor.
  De heer Rabbae:
  Vindt u het, op basis van het principe van gelijke wapens – de
  verdediging aan de ene kant en het OM aan de andere kant – juist
  dat de verdediging tegenover het CID nog verder gaat in het
  ontwikkelen en het opbouwen van netwerken rondom detectivebureaus,
  informanten bij de politie, om de gelijkheid weer te
  herstellen?
  De heer Hiddema:
  Nee, dat vind ik helemaal niet juist. Nogmaals: bezien vanuit
  het standpunt van de individuele advocaat kan het een heel
  spektakel opleveren, met veel avontuur. Je kunt er zaken mee
  winnen, terwijl je verdachte natuurlijk tot zijn oren in het bewijs
  staat. Want als je dingen inzichtelijk maakt die buiten de boeken
  zijn gebleven, en de rechtbank wordt daarmee geconfronteerd en de
  officier en de infiltrant kunnen niets meer zeggen, heb je
  eigenlijk vrij spel. Dan gaat je clint de deur uit. Maar in de
  meeste gevallen zijn het natuurlijk de verdachten die de dupe zijn
  – omdat vaak niet inzichtelijk gemaakt kan worden hoe het is gegaan
  – van de processen-verbaal die inhouden dat alles correct is
  verlopen. Dan is de zaak meestal over, en dan worden ze opgesloten.
  Je blijft dan achter met het gevoel dat het heel anders is gelopen.
  Hoe kom je aan dat gevoel? Omdat je clint dat zelf vertelt. Maar in
  de meeste gevallen kun je niet in de keuken inbreken om het verhaal
  van je clint te toetsen aan wat er zich in die keuken bevindt. Je
  staat meestal alleen met het verhaal van je clint. Slechts in
  uitzonderingsgevallen – en dan moet je echt in de periferie van het
  dossier afdwalen – kun je een clint eruit sleuren aan de hand van
  zaken die je aannemelijk kan maken, maar dat lukt lang niet
  altijd.
  De voorzitter:
  Ik wil een tussenvraagje als leek stellen. Is het voor u als
  advocaat belangrijk te weten wat uw clint precies gedaan
  heeft?
  De heer Hiddema:
  In dit soort situaties is dat van eminent belang.
  De voorzitter:
  Ook of hij gedaan heeft wat hem ten laste is gelegd?
  De heer Hiddema:
  Of hij het gedaan heeft, hoe hij het gedaan heeft en met name
  hoe de contacten met de infiltrant zijn gelopen. Ik moet het
  precies weten, want anders doe ik werk voor niks.
  De voorzitter:
  Is het voor u van belang om te weten of wat uw clint ten laste
  is gelegd ook gedaan heeft?
  De heer Hiddema:
  Dat is van belang in die zin dat, als ik vind dat de man
  onschuldig is – hij heeft het mij dan verteld – ik het extra
  plezierig vind dat hij naar huis kan. Als hij naar huis kan en ik
  weet dat hij schuldig is, denk ik: het moet kennelijk zo lopen. En
  dan ga ik naar de volgende zaak. Maar het geeft natuurlijk meer
  bevrediging als je weet dat je iemand eruit kan halen die het
  echter verdient. Dat is ook de enige reden van belang.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. U werkt bij de rechter-commissaris als het
  bijvoorbeeld gaat om een bedreigde of anonieme getuige. U werkt ook
  met vragenlijsten die u moet opstellen. Hoe stelt u die
  vragenlijsten op en hoe kunt u er zo goed mogelijk op toezien?
  Welke invloed hebt u er door de formulering van de vragen op dat
  die vragen beantwoord worden?
  De heer Hiddema:
  Die heb je niet. Je kunt vragenlijsten opsturen van vier, zes
  of tien kantjes, maar iedere vraag waarvan de rechter-commissaris
  denkt dat deze de identiteit van de getuige boven water kan
  brengen, wordt toch niet beantwoord. En iedere zinvolle vraag heeft
  natuurlijk betrekking op de wijze waarop de man is omgegaan met de
  verdachte. Als er al te precies wordt geantwoord, kan de verdachte
  nagaan wie de infiltrant is. Zodra hij dat weet, is de zaak
  stuk.
  De voorzitter:
  De zaak is toch nog niet stuk als de verdachte weet wie de
  infiltrant is?
  De heer Hiddema:
  Ja, dan houdt de zaak op.
  De voorzitter:
  Wij hebben in Amsterdam een zaak gehad, waarin informanten
  zelfs in het proces-verbaal genoemd zijn. Het is dus niet gezegd
  dat het OM een zaak stuk laat gaan als de informant of, zoals u hem
  noemt, de infiltrant bekend is geworden. Dat hoeft niet per
  se.
  De heer Hiddema:
  Dat hoeft niet per se, maar de gangbare praktijk is – en dat is
  in Amsterdam zeker bekend – dat als een verdachte door toeval, lang
  nadenken of veel recherchewerk erachter komt wie de
  burgerinfiltrant is de zaak stuk is. Dan werkt het gesloten systeem
  van anonieme getuigen horen bij de rechter-commissaris niet. De
  rechter-commissaris kan de burgerinfiltrant onder zijn nummer
  oproepen. Wat doet dan de verdachte? Die roept hem onder zijn eigen
  naam op. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dan krijg je een heel
  gekke vertoning bij de rechter-commissaris, want die ziet die man
  twee keer. Als je de rechter-commissaris erop wijst dat hij hem al
  eens gezien heeft, krijg je een schertsvertoning.
  De voorzitter:
  Hoe vaak is het de afgelopen drie jaar gebeurd dat u een
  getuige heeft opgeroepen die ook op de zitting is verschenen en die
  eerder al bij de rechter-commissaris als anonieme of bedreigde
  getuige gehoord was?
  De heer Hiddema:
  En keer.
  De voorzitter:
  Dus niet aldoor.
  De heer Hiddema:
  Het is n keer gebeurd. En toen is betrokkene ook verschenen bij
  de rechter-commissaris. Als ik een getuige zou oproepen onder zijn
  eigen naam weet die getuige dat hij ontmaskerd is. Die komt niet
  meer, al roep ik tot ik een ons weeg. Dat heb ik veel vaker
  meegemaakt. Hij loopt dan naar de officier toe en zegt: ik doe niet
  meer mee, want zij zijn erachter gekomen wie ik ben en u had
  beloofd dat ik anoniem zou blijven. Dan is de zaak over.
  De voorzitter:
  Is u bekend dat dan actief wordt meegewerkt dat de getuige niet
  verschijnt? Door justitie of politie?
  De heer Hiddema:
  U moet begrijpen dat als dat al gebeurt, justitie mij daarvan
  niet in kennis zal stellen.
  De voorzitter:
  Meer waarvan u niet direct in kennis wordt gesteld door de
  autoriteiten is u volgens mij toch bekend.
  De heer Hiddema:
  Dat begrijp ik niet.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat het OM u ervan niet in kennis zal stellen, maar
  dat was mijn vraag niet.
  De heer Hiddema:
  Dan is uw vraag mij ontgaan.
  De voorzitter:
  Is het u bekend dat door het actieve werken van politie of
  justitie getuigen die u wilde oproepen niet op de zitting zijn
  verschenen?
  De heer Hiddema:
  Ik heb wel vaak meegemaakt dat, als je een getuige opriep, de
  officier zei dat de man nergens meer te vinden was.
  De voorzitter:
  Kunt u mijn vraag precies beantwoorden?
  De heer Hiddema:
  Nee. Ik weiger te zeggen dat justitie actief meewerkt om
  getuigen van mij weg te houden.
  De voorzitter:
  Ik vraag dat omdat de suggestie erin lag.
  De heer Hiddema:
  Als een anonieme getuige is ontmaskerd, komt hij niet.
  De heer Koekkoek:
  Gebeurt het wel eens dat de officier van justitie een getuige
  niet kan vinden en dat u hem wel kunt vinden?
  De heer Hiddema:
  Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat gebeurde in de zaak Pauksch.
  Justitie had een infiltrant ingehuurd, Kalle Pauksch, de koning van
  de amfetamine mag ik wel zeggen, en die is volledig buiten de
  stukken gehouden. Via recherchewerk, zal ik het maar weer noemen,
  kwam ik erachter dat de twee pseudo-kopers die wel in de stukken
  werden genoemd, mensen van Scotland Yard, waren gestuurd en
  begeleid door Kalle Pauksch. Toen heb ik op de zitting Pauksch
  opgeroepen en heb ik de rechtbank verteld dat Pauksch een
  infiltrantenrol had gespeeld. Dat was toen nogal een onthulling,
  want Pauksch kon je je toen nog niet onmiddellijk als politiehulp
  voorstellen. Vervolgens heeft de officier gezegd: van mijnheer
  Pauksch heb ik wel eens gehoord, maar ik weet niet waar hij woont,
  maar als de raadsman het adres geeft, ben ik van harte bereid de
  heer Pauksch op te roepen. Dat adres had ik en daarop heeft de heer
  officier gezegd: onzin, de heer Pauksch is helemaal geen
  infiltrant. Die zaak heeft dertien zittingen geduurd en na de derde
  zitting waren wij zover dat iedereen wist dat Pauksch de infiltrant
  was, maar de officier heeft dat dertien zittingen ontkend. Hij
  noemde hem steeds X en de rechtbank sprak over Pauksch.
  De voorzitter:
  Wanneer was die zaak?
  De heer Hiddema:
  Die zaak loopt nog.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u dit gevecht met die officier gehad?
  De heer Hiddema:
  In 1991 meen ik.
  De voorzitter:
  Wie was die officier?
  De heer Hiddema:
  Dat was mr. Nabben.
  De heer Koekkoek:
  Is het vaak gebeurd dat de officier zei een getuige niet te
  kunnen vinden en dat u hem wel kon vinden?
  De heer Hiddema:
  Dat heb ik veel vaker gehad.
  De voorzitter:
  Hoeveel keer in de laatste drie jaar?
  De heer Hiddema:
  Een keer of vijf, zes. Die mensen hebben wij ook weer via een
  recherchebureau gevonden.
  De heer Koekkoek:
  En nadat u de getuige had gevonden, werd hij alsnog
  opgeroepen?
  De heer Hiddema:
  Ja. Als de officier zegt dat die getuige niet te vinden is,
  moet je het zo arrangeren dat je een kleine verrassing in petto
  hebt en zeggen: hij zit daar en daar; u kunt hem nu bellen. Als de
  griffier vervolgens gaat bellen en betrokkene opneemt, is het
  natuurlijk een rare vertoning. Maar zo is het wel gegaan.
  De voorzitter:
  Wordt zo iemand wel eens betaald?
  De heer Hiddema:
  Wie?
  De voorzitter:
  Die mijnheer die daar toevallig aan de telefoon zit? Ik bedoel
  niet door u, maar door…
  De heer Hiddema:
  Nee. Het spijt mij dat ik u zo weinig over het betalingsverkeer
  in deze kringen weet te melden. In elk geval zijn de getuigen die
  ik op de zitting wil hebben mensen van vlees en bloed en geen stem.
  Het zijn precies de mensen die ik zoek. Er zitten geen nepgetuigen
  aan de telefoon.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hiddema, ik wil nog even met u praten over een ander
  onderwerp.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Mag ik over het net afgeronde onderwerp nog een vraag
  stellen?
  De voorzitter:
  Absoluut.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Uit uw verhaal begrijp ik dat u nog wel eens contacten buiten
  de zitting om zoekt met getuigen.
  De heer Hiddema:
  Ja.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Komt u dan niet in conflict met artikel 16, lid 2, van de
  gedragsregels waarin dit verboden wordt?
  De heer Hiddema:
  Ik ken de gedragsregels niet uit mijn hoofd, maar ik ken geen
  enkele gedragsregel die ik zo moet interpreteren dat het mij niet
  vrij zou staan om in een strafproces met getuigen in contact te
  treden als dat naar mijn mening van belang is voor de verdediging.
  Dat is toch mijn werk?
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Ja, maar als het getuigen charge zijn?
  De heer Hiddema:
  Dat is heel wat anders. Van de getuigen van de officier blijf
  ik af. Ik mag niet aan de getuigen van de officier komen. Hij mag
  ook niet aan mijn getuigen komen. Het zijn nieuwe getuigen die ik
  zoek en waarvan de officier geen weet heeft.
  De voorzitter:
  Is u bekend dat getuigen van het OM benvloed worden, ook met
  hulp van advocaten?
  De heer Hiddema:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dat is u niet bekend?
  De heer Hiddema:
  Bedoelt u dat een officier getuigen charge eerst laat screenen
  door een advocaat of zo?
  De voorzitter:
  Nee, ik bedoel dat een getuige van de officier benaderd wordt
  door of via een advocaat om zijn getuigenis te veranderen. Is u dat
  bekend?
  De heer Hiddema:
  Nee. Dat zal heus wel eens een advocaat doen die zich niet
  netjes aan de regeltjes houdt, maar als een officier een getuige op
  zijn lijst heeft staan waarvan ik denk dat hij niet de waarheid
  spreekt, zal ik hem op zitting zelf horen.
  De voorzitter:
  Nee, ik bedoel natuurlijk voor de zitting.
  De heer Hiddema:
  Maar dan heeft de officier nog geen getuigen op de lijst
  staan.
  De voorzitter:
  Waarvan de verdachte denkt dat het een getuige zal worden.
  De heer Hiddema:
  Dat is geen probleem. Natuurlijk mag ik die spreken. Dat zal
  ook heus wel gebeurd zijn.
  De heer Rabbae:
  Gebeurt het ook andersom?
  De heer Hiddema:
  Dat in dat geval de politie spreekt met mensen die ik als
  getuige zou willen oproepen? Natuurlijk gebeurt dat.
  De voorzitter:
  Wat gebeurt er dan?
  De heer Hiddema:
  De politie gaat dan spreken met mensen die ik later als
  getuigen zou willen oproepen.
  De voorzitter:
  Ik wil met u nog spreken over deals met criminelen. Bent u daar
  een tegenstander van?
  De heer Hiddema:
  Ja. Ik vind dat een heel slechte zaak. Ik denk dat wij het dan
  met name hebben over de kroongetuige.
  De voorzitter:
  Nee, eerst over de richtlijn van 1983 en wat daaruit
  voortvloeit. Bent u daar een tegenstander van?
  De heer Hiddema:
  Ja. Je sluit een deal met een crimineel en een crimineel is
  iemand die niet zozeer de waarheidsvinding nastreeft, als wel zijn
  beurs wil spekken. Als die beurs gespekt wordt met iets wat op de
  waarheid lijkt en wat een ander goed uitkomt, verklaart hij alle
  kanten op. Dat is nu eenmaal zo.
  De voorzitter:
  Spreekt u wel eens met justitie of politie over de positie van
  een clint?
  De heer Hiddema:
  Mijn eigen clint?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hiddema:
  Wat bedoelt u?
  De voorzitter:
  Als uw clint tegen u zegt: “ga naar het OM en …”.
  De heer Hiddema:
  O, bedoelt u het zo. Dat doe ik nooit. Dan zeg ik: dat moet u
  zelf maar doen.
  De voorzitter:
  Maar men zal u toch wel eens vragen naar het OM te gaan om iets
  te regelen, omdat men nog wat te verklaren heeft over mijnheer
  X?
  De heer Hiddema:
  Dat gebeurt wel, maar dan zeg ik: dat moet u zelf maar
  doen.
  De voorzitter:
  Dat doet u nooit?
  De heer Hiddema:
  Nee. Het is voor het OM ook veel vrijer. Ik ben er nooit bij
  geweest. Dat praat ook makkelijker.
  De voorzitter:
  Maar als men zegt: geef mij rechtsbijstand alstublieft.
  De heer Hiddema:
  Die krijgt men niet van mij.
  De voorzitter:
  Welke confrre raadt u dan aan?
  De heer Hiddema:
  Niemand.
  De voorzitter:
  En als hij zegt: ik ben een boef en ik wil graag dat u
  meegaat?
  De heer Hiddema:
  Zo’n vertoning wens ik niet. Dat doe ik niet. Ik zeg hem erbij
  dat hij er helemaal geen advocaat voor nodig heeft. Het is voor hem
  als hij zo’n deal nastreeft ook veel prettiger denk ik als hij
  alleen kan praten met de officier. Dan is niemand getuige van wat
  daar afgesproken wordt en kan er later niet op teruggekomen worden.
  Ik zeg: zoek het maar samen uit.
  De heer Koekkoek:
  Is dat niet vreemd? U zoekt het belang van uw clint.
  De heer Hiddema:
  Ik wens mij niet te scharen achter dat soort belangen. Dat zint
  mij niet. Er is misschien helemaal niets mis mee, maar ik wil er
  gewoon niet bij zijn.
  De heer Koekkoek:
  Uw clint wil informatie geven, om op die manier misschien een
  vervolging te voorkomen, en daar werkt u niet aan mee.
  De heer Hiddema:
  Nee, dat doe ik niet.
  De heer Koekkoek:
  Ziet u daar geen brood in?
  De heer Hiddema:
  Het strijkt me tegen de haren. Het is precies datgene, wat ik
  de politie verwijt dat ze te makkelijk doet: als iemand in de knel
  zit met een profijtelijk verhaal komen, waar of niet, en proberen
  er een slaatje uit te slaan. En zo’n systeem zou ik moeten
  begeleiden bij mijn eigen clint, waarmee ik toch een prettige
  omgang moet hebben. Zo’n man ziet mij niet, maar zou het naar de
  officier moeten brengen, wat misschien een beduimeld verhaal is,
  dat ik dan ook nog moet aanhoren. Ik moet dan verder kijken, hoe de
  officier daarop reageert. Ik vind het niet kies. Maar als er een
  mogelijkheid is voor die man om er een slaatje uit te slaan, en hij
  kan zo met de officier zaken doen…
  De voorzitter:
  Dan moet hij het niet laten.
  De heer Hiddema:
  …dan moet hij het niet laten. Maar ik heb er niets mee te
  maken.
  De heer De Graaf:
  U adviseert hem dat ook niet?
  De heer Hiddema:
  Ik adviseer hem zoals ik nu zeg dat mijn opstelling zal zijn.
  Ik zeg dat het beter is om dat onder vier ogen te regelen, en dat
  verhaal hoef ik ook niet te horen.
  De heer De Graaf:
  Dat begrijp ik. Dat is de uitvoering.
  De heer Hiddema:
  Dat is de uitvoering, ja.
  De heer De Graaf:
  Maar adviseert u nooit een clint om een bepaald verhaal aan de
  officier te vertellen?
  De heer Hiddema:
  Dat heb ik nog nooit gedaan.
  De voorzitter:
  Dat zullen clinten u toch wel eens vragen?
  De heer Hiddema:
  Hoe het voor hem kan aflopen als hij met een voor Justitie wat
  interessanter verhaal zou komen? Nee, dat overkomt mij zo weinig.
  Ik denk dat ze wel aanvoelen dat ze bij mij dan niet prettig
  zitten.
  De voorzitter:
  Zijn er confrres van u bekend die dat zo wel doen?
  De heer Hiddema:
  Dat zal heus wel gebeuren, maar ik kan daar zo niets over
  zeggen. Er zijn wel gevallen bekend van advocaten die zo’n toernee
  op touw zetten.
  De heer Koekkoek:
  Maar stel nu dat de crimineel afspraken wil maken met het
  openbaar ministerie, die ook worden vastgelegd. Adviseert u daarin
  niet?
  De heer Hiddema:
  Ik adviseer daarin niet. Dat zeg ik u net. Ik heb ook de
  beweegreden genoemd. Ik heb het nog nooit gedaan, en ik doe het ook
  niet. Het gaat altijd ten koste van een ander.
  De heer Koekkoek:
  Maar dat is toch ook zo als u een verdachte verdedigt?
  De heer Hiddema:
  Maar ik verdedig mensen, dat is mijn verdedigingsinstinct. Ik
  wil niets bijdragen wat ten koste gaat van anderen, en zeker niet
  dat mijn eigen clint zoiets doet. Dat zint mij niet.
  De voorzitter:
  Ik heb hier voor mij het Limburgs Dagblad van 9 september 1995,
  met een interview met u onder de kop “Als lelieblanke advocaat toch
  in verdachtenbank”. Is dit artikel u bekend?
  De heer Hiddema:
  Ja, dat is mij bekend. Ik zie aan de andere zijde mijn
  konterfeitsel.
  De voorzitter:
  In dat interview zegt u onder andere het volgende. Historisch
  is het voorval met de infiltrant die 40 kilo coke mocht invoeren.
  Toen de douane bij toeval de container opende, zat er 400 kilo
  drugs in. In dat schemergebied etcetera komen dus veel
  oncontroleerbare zaken voor. In het interview staat dan: ik zal de
  commissie straks de dossiers met voorbeelden van zeer
  grootschalige, volslagen oncontroleerbare deals overleggen en
  uitleggen, welke gevaren daaraan kleven. Mijn vraag aan u is:
  wanneer mogen wij die dossiers tegemoetzien?
  De heer Hiddema:
  Wanneer u wilt, voorzitter.
  De voorzitter:
  Heden graag.
  De heer Hiddema:
  Ik heb de dossiers bij mij.
  De voorzitter:
  U kunt ze straks aan de griffier geven. Kunt u ons ook nog
  zeggen, wanneer en waar die 40-kilo-zaak zich afspeelt?
  De heer Hiddema:
  Die zaak speelt in Den Haag; dat was het Holco-team, en dat was
  dacht ik in augustus 1993.
  De voorzitter:
  Die zaak is op de zitting geweest?
  De heer Hiddema:
  Ja. Twee zittingen.
  De voorzitter:
  Welke officier en welke verdachte?
  De heer Hiddema:
  De naam van de verdachte kan ik hier moeilijk…
  De voorzitter:
  Met de voorletter.
  De heer Hiddema:
  Ik dacht dat de voorletter een V. is.
  De voorzitter:
  En welke officier?
  De heer Hiddema:
  Ik heb de zaak niet bij de rechtbank gedraaid. Ik ben alleen in
  appel bij het Hof opgetreden.
  De voorzitter:
  Wie was de AG bij het Hof?
  De heer Hiddema:
  Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
  De voorzitter:
  Ok. En zitten in uw tas de dossiers?
  De heer Hiddema:
  Nee, dat is een kleine verschrijving geweest. Ik had mij
  voorgenomen, aan de hand van voorbeelden uit die bewuste dossiers
  uw commissie in te lichten omtrent de heilloze weg waarop wij ons
  bevinden, en dreigen af te glijden. Maar het is natuurlijk niet
  mijn bedoeling geweest, mijn hele praktijk hiernaartoe te slepen.
  Dan had ik een bestelwagen hier op het pleintje staan. Maar u mag
  mij alles vragen omtrent die dossiers, ook over deze zaak.
  De voorzitter:
  Maar aangezien wij uw dossiers nog niet hebben ingezien, is dat
  op dit moment niet mogelijk. U kunt verzekerd zijn van een
  vertrouwelijke behandeling van de door u meegenomen stukken. Verder
  bent u waarschijnlijk genegen, schriftelijk te antwoorden op
  eventuele vragen van onze kant.
  De heer Hiddema:
  Zeker, voorzitter.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Mijn vraag is algemeen van aard. Ik stel mijn vraag niet aan u
  als advocaat, maar aan u als Nederlands staatsburger.
  De voorzitter:
  Het n is niet los te zien van het ander.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Maar je kijkt soms toch op verschillende manieren tegen de
  dingen aan. Bent u van mening dat de georganiseerde zware
  criminaliteit inderdaad een grote bedreiging vormt voor de
  Nederlandse samenleving?
  De heer Hiddema:
  Ja, dat is juist. Natuurlijk is dat juist. Maar de bedreiging
  wordt nu extra aangescherpt, door de methodieken die erop neerkomen
  dat je hulptroepen uit die zware organisaties in je politiebureaus
  haalt om de opsporing te runnen, want daarmee verziek je je eigen
  apparaat. Dat vind ik een veel groter gevaar dan het klassieke
  gevaar dat uitgaat van de zware georganiseerde criminaliteit. Dat
  zeg ik als staatsburger.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  U voelt dat als een bedreiging van de Nederlandse
  rechtsstaat?
  De heer Hiddema:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  U zei, een principile tegenstander te zijn van het sluiten van
  deals met criminelen. Zijn er ook zaken, die u principieel niet
  wilt verdedigen?
  De heer Hiddema:
  Een zaak waar ik mij absoluut niet bij thuis zou voelen – dat
  heeft niets te maken met de aard van het delict, met de wijze
  waarop de opsporing zich heeft voltrokken of hoe de verdachte zich
  daarin verder heeft gedragen tijdens de opsporing – heeft puur te
  maken met de vraag of ik met de man emotioneel door n deur kan. Ik
  kan mij geen zaak voorstellen, waarvan ik zeg: daar begin ik niet
  aan.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hiddema, dank u wel. Sluiting 13.00 uur


  Inhoudsopgave en zoeken