• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – prof. dr. F. Bovenkerk

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 2

  6 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  woensdag 6 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  prof. dr. F. Bovenkerk
  Zie ook: Tweede verhoor prof. dr. F. Bovenkerk (red.)
  Aanvang 12.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van professor Frank Bovenkerk,
  geboren te Haarlem op 25 september 1943. De volgende belofte wordt
  afgelegd: “Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen.”
  De heer Bovenkerk:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Bovenkerk, u bent ook criminoloog. U heeft ook een
  belangrijk deel voor uw rekening genomen van het onderzoek naar de
  zwaar georganiseerde criminaliteit. Kunt u in het kort vertellen
  uit welke achtergrond u dat gedaan heeft?
  De heer Bovenkerk:
  Ik doceer al een aantal jaren criminologie aan het Willem Pompe
  Instituut van de Universiteit van Utrecht. Maar daarvoor – en
  daartoe ben ik eigenlijk opgeleid – heb ik mij vooral bezig
  gehouden met de volkenkunde. Ik ben cultureel antropoloog van
  oorsprong. Ik heb mijn carrire zo opgebouwd dat ik mij al lang, in
  het begin van de jaren zeventig, met allerlei
  migratieverschijnselen en etnische groeperingen in Nederland heb
  bezig gehouden. Ik ben gepromoveerd op de migratie van Surinamers
  naar Nederland. Ik heb daarna over zulke onderwerpen een aantal
  dingen geschreven, meestal over de wat leukere kanten, zo moet ik
  eerlijk bekennen, van etnische groepen dan het onderwerp waar wij
  vandaag over spreken. Ik heb ook veel onderzoek gedaan naar en
  geschreven over verschijnselen van discriminatie en vooroordeel
  onder de Nederlandse bevolking ten opzichte van etnische groepen
  hier. In de loop van die twintig jaar heb ik gezien – want ik heb
  goed contact gehouden met mensen uit die groepen grote
  werkloosheid. En die problemen, ja, leiden nu – en daar zullen wij
  het vermoedelijk zo wel uitvoerig over – dat een deel van die
  groepen in grote moeilijkheden is geraakt in bepaalde opzichten,
  bijvoorbeeld door hebben – eigenlijk betrekkelijk recent tot de
  opkomst van een soort drugseconomie in veel van de gesettelde
  etnische groeperingen die wij hier kennen.
  De voorzitter:
  U heeft in het onderzoek naar de zwaar georganiseerde
  criminaliteit een onderscheid gemaakt tussen Nederlandse en
  buitenlandse groepen. Over sommige buitenlandse groepen hebben wij
  gesproken met de heer Fijnaut. Maar kunt u eens even ingaan op het
  “waarom” van dat onderscheid maken?
  De heer Bovenkerk:
  Als je spreekt over zware en georganiseerde misdaad in de
  wereld, gaat natuurlijk meteen de gedachte uit naar zulke sinistere
  organisaties als er in Itali zijn of kartels in Colombia dan wel
  triades in China. De vraag ligt dus voor de hand om te kijken of je
  dergelijke groeperingen ook in Nederland tegenkomt. Dit geldt
  zeker, als u weet dat er in andere hoog ontwikkelde, industrile
  landen met stedelijke economien zoals de onze, die groeperingen wel
  degelijk zijn aangetroffen. Ik noem de Verenigde Staten. Dit geldt
  ook voor landen om ons heen: Duitsland, Engeland, Belgi. De vraag
  zou dus kunnen luiden: waarom zouden die groepen, als zij zich
  klaarblijkelijk over de wereld verspreiden, ineens halt houden bij
  de grenspaal van Nederland? Dus dit is een duidelijke reden waarom
  wij die groepen in eerste instantie bekeken hebben. Er zijn
  natuurlijk ook aanwijzingen voor dat het verstandig is om daarnaar
  te kijken. Want bijvoorbeeld de Chinezen in Nederland komen naar
  voren met het bezwaar dat zij zich als slachtoffer zien van
  criminaliteit. Sommige restauranthouders worden zonder meer
  afgeperst. En zij hebben in hun publikaties aan de bel getrokken in
  die zin dat dit eigenlijk niet langer kan. Ik heb ook op die manier
  kennis gemaakt met beschrijvingen van wat er hier zo in Nederland
  opereert op de markt uit Colombia in de vorm van vertegenwoordigers
  van de kartels, vooral van Cali, omdat een persoon die hoog
  gestegen was in die regionen, mevrouw Martens, die u misschien wel
  kent, mij haar verhaal heeft verteld.
  De voorzitter:
  Daar heeft u ook een boek over geschreven.
  De heer Bovenkerk:
  Dat is juist. Dus het is niet zo gek dat je in de eerste plaats
  eens kijkt of er een vertegenwoordiging van zulke groeperingen in
  Nederland aanwezig is.
  De voorzitter:
  Maar u heeft juist ook het oog gericht op de etnische
  groeperingen in Nederland die toch een vrij belangrijke rol in de
  samenleving spelen: de Turkse, de Surinaamse en de Marokkaanse
  groepen. In welke context moet je dat onderzoek zien?
  De heer Bovenkerk:
  Je zou op het eerste gezicht denken: daar is toch helemaal geen
  reden toe, want in de landen waar deze mensen vandaan komen,
  bestaat helemaal niet zo’n georganiseerde misdaadorganisatie? Maar
  daar staat tegenover dat je niet alleen in Nederland, maar ook in
  heel Europa ziet dat delen van groepen van immigranten die hier
  gekomen zijn als gastarbeider of in het kader van immigratie in
  neo-koloniaal verband, langdurig buiten de maatschappij blijven
  staan. Je zou met een beetje modieus sociologisch taalgebruik
  kunnen zeggen dat zij een soort etnische onderklasse gaan vormen.
  Welnu, als er sprake is van een dergelijke ontwikkeling, ligt het
  voor de hand om te kijken of hier niet zoiets zou kunnen gebeuren
  als in andere landen gebeurt die grote ervaring hebben met
  immigratie uit verschillende delen van de Derde Wereld, met name de
  Verenigde Staten. Wij weten dit uit de ervaring in de Verenigde
  Staten. En ons hele begrippenapparaat over alles wat georganiseerde
  misdaad is, is natuurlijk in belangrijke mate benvloed door ook de
  Amerikaanse literatuur in dit opzicht. Maar wij weten dat een
  niet-gentegreerd deel van de groep recente immigranten vaak
  probeert maatschappelijk omhoog te klimmen via de georganiseerde
  misdaad. Dat ging in de Verenigde Staten, omdat er al een grote
  illegale markt was in het gokken, de alcoholverkoop en de
  prostitutie. Je zou kunnen zeggen: in Nederland hebben wij niet te
  maken met het verbod op alcohol, maar een aardig substituut is de
  drugseconomie. Het is zonneklaar dat het zogeheten mafiaprobleem in
  de Verenigde Staten onder Italianen samenhangt met de periode van
  de Drooglegging tussen 1920 en 1933, waarin een tweede generatie
  van immigranten ineens een kans zag om op een fatsoenlijke, nee,
  onfatsoenlijke manier heel erg rijk te worden buiten de geigende
  kanalen en het schoolsysteem om.
  De voorzitter:
  Wat verstaat u onder etnische groepen? Hoe definieert u dat? Is
  dat naar nationaliteit of anderszins?
  De heer Bovenkerk:
  In mijn conceptie vormt Nederland, als wij het over deze
  groepen hebben, een multi-etnische samenleving. Dit wil zeggen, dat
  er binnen n staatsverband verschillende groeperingen zijn die naast
  elkaar leven en waarvan sommige tot op zekere of zelfs grote hoogte
  hun eigen etnische achtergrond behouden. Dat is het geval bij
  Turken, Marokkanen en tot op zekere hoogte bij Surinamers en
  Antillianen. Het gaat om deze groeperingen, ook al zijn zij qua
  nationaliteit vaak Nederlander; dat geldt voor vrijwel alle
  Surinamers en in ieder geval voor alle Antillianen. Dit zijn dus
  eigenlijk de groepen waar het om gaat. Bovendien zijn het de
  groepen die de aandacht hebben in het minderhedenbeleid.
  De voorzitter:
  Is dat eenduidige onderscheid wel te maken, als het gaat om de
  zware, georganiseerde criminaliteit? Ik bedoel: het is toch niet zo
  dat autochtone Nederlanders het alleen maar onder elkaar
  organiseren, alsook Surinamers en Marokkanen alleen maar onder
  elkaar?
  De heer Bovenkerk:
  Of dat zo is, is eigenlijk een empirische vraag. Dat was nu
  juist wat wij moesten onderzoeken. Ik kan zonder meer zeggen dat
  een aantal mensen uit die etnische groepen, zoals ik die nu breed
  definieer, aangesloten zijn bij netwerken van Hollanders of van
  anderen. Zeker in Surinaamse kringen is dat zo. Een aantal van de
  grootste Nederlandse hasjhandelaren zijn van Surinaamse afkomst.
  Maar in een ander opzicht zijn zij betrekkelijk homogeen.
  Bijvoorbeeld de heronehandel is in belangrijke mate in handen van
  de Turkse groeperingen. Die werken ook wel samen met anderen, maar
  die leggen daar heel duidelijk een stempel op en schermen hun eigen
  etnische grenzen behoorlijk af. Zo kun je ook zeggen dat veel
  Surinamers in Nederland aangesloten zijn op de drugseconomie van
  Suriname zelf. Daar vormen zij natuurlijk weer een tussenstapje,
  een connectie met Colombia. En dat vormt toch tot op zekere hoogte
  een eigen wereldje. Ik zou zeggen dat dit ook geldt voor
  Marokkanen. Marokko is op het ogenblik de grootste producent van
  hasj in de wereld.
  De voorzitter:
  Dus het land Marokko ziet u als de grootste producent van
  hasj.
  De heer Bovenkerk:
  Ja. Dat is de grote opkomende producent. Onder de Marokkaanse
  gemeenschap die wij in Nederland hebben, zie je dat ook opkomen.
  Dat is tot op zekere hoogte inderdaad een uniek Marokkaanse
  aangelegenheid. Er loopt wel van alles doorheen, maar er zijn
  eenvoudig Marokkaanse groeperingen of Marokkaanse netwerken die
  zich hiermee bezig houden.
  De voorzitter:
  Ik dacht – ik zeg het nu uit mijn hoofd – dat van de totale
  bevolking van Nederland 8% tot de etnische minderheden behoort,
  waar ook het minderhedenbeleid zich op richt. Waarom zoveel
  aandacht voor relatief zo’n kleine groep?
  De heer Bovenkerk:
  Het hangt er een beetje van af hoe je het telt. Laten wij
  zeggen: 8%, 9%, 10%, 11%. Het is natuurlijk raar dat wij speciaal
  dat onderscheid maken. Een eerste belangrijk argument om daar
  speciaal naar te kijken, is dat wij een vermoeden kregen over de
  drugseconomien waar ik het net over had. En wij hebben uit de
  getuigenis van de heer Fijnaut al begrepen dat het daar toch in
  zeer belangrijke mate om gaat, als wij spreken over georganiseerde
  misdaad in Nederland voor de in- en doorvoer van drugs. Welnu, de
  drugseconomien die op Europa zijn aangesloten, die Nederland
  gebruiken als een haven van entree om verder de zaak door te
  voeren, zijn nu precies in die landen waar onze etnische
  minderheden of groepen vandaan komen. Het ligt dus in de rede om te
  veronderstellen dat, als deze mensen worden ingeschakeld in de
  handel daarvan, zij met hun infrastructuur daar een zekere rol in
  spelen. Ik had ook reden om er speciaal naar te kijken op basis van
  mijn contacten in die groeperingen. Ik heb al gezegd dat ik het
  redelijk heb bijgehouden, maar ik merk zeker de laatste tijd dat
  veel personen in deze groep zich ernstig zorgen maken over wat er
  zich in hun kring afspeelt. Dat is eigenlijk een vrij recente
  ontwikkeling. Wij praten dan overigens wel over een apart circuit,
  wij hebben het niet over “de Surinamers”, “de Turken” of “de
  Marokkanen”, maar over circuits binnen die groeperingen waarin naar
  voren komt dat er een aantal mensen mee bezig zijn. Men zegt er
  eigenlijk liever niets over; mensen uit etnische minderheden zijn
  er vaak ook door gentimideerd als ze merken dat het gebeurt, maar
  ik heb in ieder geval duidelijke signalen gekregen dat er een
  probleem was.
  De voorzitter:
  Een signaal van wie?
  De heer Bovenkerk:
  Van mijn kennissen, mijn informanten in die kringen.
  De voorzitter:
  Naast het raadplegen van politiebronnen heeft u zelf onderzoek
  gedaan binnen die groepen, zo begrijp ik.
  De heer Bovenkerk:
  Inderdaad, ik houd er niet alleen contact mee – ik ken veel
  mensen – maar ik heb speciaal voor dit onderzoek zelfs enkele van
  mijn vrienden die de taal beheersen – ik spreek geen Turks of
  Marokkaans – apart gevraagd om eens te bekijken wat zij zouden
  kunnen vinden. Ik heb dat met name gedaan omdat de politie over
  sommige van die groepen betrekkelijk weinig bleek te weten. Aan de
  ene kant was er een noodsignaal uit die groeperingen, maar aan de
  andere kant zag ik eigenlijk betrekkelijk weinig daarover in het
  materiaal dat ik had, dus heb ik aan sommigen gevraagd, hun oor te
  luisteren te leggen en interviews te houden. Ik heb dat overigens
  zelf ook gedaan, ik ben naar vertegenwoordigers van de
  verschillende organisaties van die minderheden gegaan. Ik heb
  gesproken met advocaten die veel van dergelijke zaken doen en in
  een enkel geval heb ik ook contact gehad met mensen uit het milieu
  zelf om te vragen hoe het zat.
  De voorzitter:
  Je zou dus kunnen zeggen dat er een dubbele relevantie voor
  onze enqute en voor uw onderzoek is. Ten eerste gaat het om
  criminaliteit die verbonden is met de criminaliteit in het
  moederland, het land van herkomst.
  De heer Bovenkerk:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  En ten tweede heeft het geheel een directe invloed op de
  sociale cohesie van deze groepen binnen de Nederlandse
  samenleving.
  De heer Bovenkerk:
  Ja, ik zie de hele sociaal-economische positie van die
  groeperingen verslechteren, althans van een deel daarvan. Nou ja,
  in eerste instantie wordt die positie natuurlijk beter als er veel
  geld binnenkomt via de drugseconomie, maar op de lange termijn is
  dat vermoedelijk anders, zeker in moreel opzicht.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Bovenkerk, u hebt gezegd dat Marokko de grootste
  producent van hasj is. Is u iets gebleken van betrokkenheid van de
  Marokkaanse overheid bij de produktie en het vervoer naar
  Nederland? En dezelfde vraag zou ik u willen stellen ten aanzien
  van de Turkse en de Surinaamse overheid.
  De heer Bovenkerk:
  Hoeveel tijd hebben wij? Het is nogal wat, wat u nu in n adem
  aan mij vraagt.
  De voorzitter:
  De vraag is natuurlijk zeer relevant; geeft u er een kort
  antwoord op.
  De heer Bovenkerk:
  Ik zal proberen om er in eerste instantie kort op in te gaan;
  misschien kunnen wij er later nog even op terugkomen. De
  hasj-economie in Marokko is zo uitgebreid, er zijn zoveel mensen
  bij betrokken, ze is zichtbaar in zo’n groot areaal en ze is zo
  overduidelijk merkbaar in transport over de weg, opslag enz. dat
  het volstrekt ondenkbaar is dat de overheid erbuiten zou staan. De
  overheid weet ervan, militairen weten ervan. En dan is het
  natuurlijk de vraag, tot hoe hoog dat precies gaat. Wel, wij weten
  dat er in ieder geval zelfs tot aan het hof van de koning personen
  in moeilijkheden zijn gekomen door hun betrokkenheid bij deze
  handel. Er zijn berichten over in Franse kranten en ook in
  Arabische kranten. Nogmaals, die laatste kan ik niet lezen, maar
  iemand heeft dat voor mij gedaan. Ik kan niet uit eigen wetenschap
  putten dat de koning erbij betrokken is. Ook allerlei aantijgingen
  van Franse journalisten in dit opzicht vind ik geen overtuigend
  bewijs.
  De voorzitter:
  Het lijkt mij beter om in dit verband te spreken van de
  Marokkaanse koning.
  De heer Bovenkerk:
  Pardon. Wat Turkije betreft kan ik zeggen dat het hele panorama
  van de Turkse mafia ondenkbaar is zonder enig verband met alle
  mogelijke machtspolitieke belangen. Er zijn politieke partijen die
  deals sluiten met mafiabazen en er zijn mafiabazen die
  onaantrekkelijke karweitjes opknappen, ter linkerzijde in de Turkse
  of de Koerdische politiek, maar zeker ook ter rechterzijde. Het
  gaat zo hoog dat wij weten dat in Marokko zelf vrij geregeld mensen
  tot op het niveau van minister worden aangetroffen die bij het “het
  mafia-gebeuren” betrokken zijn.
  De heer Koekkoek:
  U zei “Marokko”, maar u bedoelde waarschijnlijk “Turkije”.
  De heer Bovenkerk:
  Dat was de vorige groep, neem mij niet kwalijk; dit laatste
  ging steeds over Turkije. U stelde dezelfde vraag over Suriname. In
  elk geval weten wij zeker dat de militairen die na de coup van 1980
  de zaak overnamen, althans faciliterend hebben gewerkt voor de
  drugseconomie. En ik houd ook graag vol dat in het machtsapparaat
  van Suriname op dit moment alle mogelijke mensen belangen hebben in
  deze sfeer.
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u met “het machtsapparaat van Suriname”?
  De heer Bovenkerk:
  Daarmee bedoel ik ambtenaren op alle mogelijke niveaus, en
  politieke partijen.
  De voorzitter:
  Het is goed om daar wat specifieker over te praten, opdat wij
  weten waarover wij het hebben als het gaat om de situatie in
  Suriname zelf en de verwevenheid van de drugseconomie en de
  overheid.
  De heer Bovenkerk:
  Ik druk mij nu nogal wijd uit, maar laat ik zeggen dat de groep
  van Bouterse en alles wat er omheen hangt, zeker nu hij weer een
  poging gaat doen om serieus mee te dingen naar het politieke
  leiderschap van het land, een kring is waarvan ik het vermoed.
  De voorzitter:
  Heeft u daar in uw eigen onderzoek ook directe aanwijzingen
  voor gevonden?
  De heer Bovenkerk:
  Zowel in het politiemateriaal dat ik heb gezien – er zijn een
  paar grote onderzoeken gedraaid die ook betrekking hebben op
  Suriname, onderzoeken met allerlei uitlopers naar Suriname en de
  Antillen – als in sommig journalistiek werk. Dat materiaal heeft
  mij tot de overtuiging gebracht dat zeker die groep er heel dicht
  bij heeft gezeten, zo niet dat ze er nog in zit.
  De voorzitter:
  En is er in Suriname zelf op dit moment nog sprake van een
  grote rol bij de drugsdoorvoer vanuit Colombia, voornamelijk
  cocane?
  De heer Bovenkerk:
  Dat klopt. De betrokkenheid van Surinamers bij de drugshandel
  is vooral een kwestie van de handel in cocane, die op alle
  mogelijke manieren op ons afkomt. Vaak komt cocane uit Colombia
  niet hierheen op een manier die je zou verwachten. De Colombianen
  zelf doen het op een vrij “ruwe” manier; ze proberen met vrij grote
  hoeveelheden in n “bak” de haven van Rotterdam binnen te varen. Er
  is een heel intensieve goederenstroom tussen Suriname en Nederland,
  want veel mensen hier houden contact met Suriname, zeker gelet op
  de slechte economische situatie in Suriname. Die goederenstroom
  bevat steeds vrij kleine hoeveelheden verpakte cocane. Ik heb de
  indruk dat de zaak in Suriname zelf goed georganiseerd is; de drugs
  worden in kleine doses naar Nederland gebracht en hier dan verder
  gedistribueerd. Daardoor ziet de politie er waarschijnlijk ook
  betrekkelijk weinig van, want als je alleen maar naar grote
  hoeveelheden en harde misdadige organisaties daarachter zoekt, dan
  vind je niet zoveel. Maar als je je realiseert dat het een zaak is
  die wordt gedragen door een aanmerkelijk deel van de Surinaamse
  bevolking in Nederland, mensen die steeds maar heen en weer reizen
  en de goederenstroom daarvoor gebruiken, dan merk je dat het heel
  groot kan zijn zonder dat het als zodanig door de politie herkend
  wordt.
  De voorzitter:
  Maar is er nu ook in Nederland sprake van georganiseerde
  criminaliteit in de zin van een hechtere groep of van groepen die
  een monopolie hebben in de cocanehandel met Suriname? Of gaat het
  om kleinere transporten, waardoor er in Nederland ook geen sprake
  is van duidelijk georganiseerde groepen?
  De heer Bovenkerk:
  Allebei. Je treft netwerken aan van mensen die soms met elkaar
  samenwerken en dan weer eens iets alleen proberen, met hier en daar
  een kristallisatiepunt. Er zijn ook wel groepen die wat sterker
  zijn, maar dat is niet het overheersende beeld. De handel is niet
  in handen van enkelen, het is een veel breder verschijnsel, er is
  een heel groot aantal mensen op de een of andere manier bij
  betrokken.
  De voorzitter:
  En wat doen die mensen in de Surinaamse gemeenschap? Wat
  gebeurt er als er een pakje hier gekomen is?
  De heer Bovenkerk:
  Dat zal in het algemeen verkocht worden. Hoe het precies
  verloopt, heb ik niet uit het politiemateriaal kunnen afleiden,
  want daar houdt het op. De politie kijkt naar wat er binnenkomt;
  wij weten eigenlijk betrekkelijk weinig van de manier waarop die
  kleinere hoeveelheden verder worden gedistribueerd, maar wij kunnen
  ons wel voorstellen dat het via een netwerk gaat.
  De voorzitter:
  En is het dan een Surinaams distributienetwerk of komt
  bijvoorbeeld cocane naar uw mening voor de verspreiding onder
  autochtone Nederlanders ook in andere handen?
  De heer Bovenkerk:
  Ik denk dat de drugs in eerste instantie in de Surinaamse
  infrastructuur terechtkomt. De Surinaamse bevolking heeft in
  Nederland een eigen winkelstand ontwikkeld, handel in allerlei
  tropische produkten, goudsmederijen, eethuizen en wat al niet. Ik
  denk dat een aantal van die etablissementen – niet allemaal; je
  moet bij dit onderwerp buitengewoon goed oppassen – als
  distributiepunt fungeert, soms zelfs zonder dat men er zelf weet
  van heeft. Dat klinkt gek, maar het geeft aan hoe normaal die
  handel geworden is. Ik kan dit wel met een anekdote toelichten. Een
  Surinamer kocht bij een Surinaamse groentehandelaar in een grote
  stad in Nederland bananen en hij merkte thuis dat er een vreemd wit
  poeder in zat. Hij ging naar de politie en de handelaar claimde
  voor de rechter dat hij niet wist dat het spul erin zat. Maar dit
  wekt de suggestie dat de machtige georganiseerde misdaad in
  Suriname via die goederenstroom drugs distribueert, zelfs zonder
  dat men ervan weet.
  De voorzitter:
  Er is dus in Nederland geen sprake van een apart, hecht
  georganiseerd netwerk, het is veeleer wijd verbreid?
  De heer Bovenkerk:
  Het is wijd verbreid.
  De voorzitter:
  Is er dan nog zware georganiseerde criminaliteit in Nederland
  of zijn dit de gevolgen van de drugseconomie in Suriname?
  De heer Bovenkerk:
  Dat is een kwestie van definitie. Als ik mij beperk tot
  duidelijk te markeren groepen van mensen die in enig stabiel
  samenwerkingsverband opereren, dan houd ik vol dat er in Suriname,
  en tot op zekere hoogte trouwens ook op de Antillen, sprake is van
  zware georganiseerde misdaad, maar dat het in Nederland om een veel
  diffuser patroon gaat: hier en daar een groepje, maar volgens de
  strenge definitie kun je niet spreken van zware georganiseerde
  misdaad. Het staat er allemaal wel onmiddellijk mee in verband en
  het is er in mijn interpretatie een logisch gevolg van. Ik ben
  geneigd om bij het maken van een definitie te bedenken dat er een
  connectie bestaat tussen wat er op het hoogste niveau gebeurt in de
  landen van herkomst, waarbij het er zelfs om gaat, wat er tot op
  het niveau van de regering bedisseld wordt om een van de
  welvaartsbronnen van het land aan te spreken, de organisatie die
  voor de feitelijke uitvoering zorgt, de koeriers die de drugs naar
  Nederland brengen en het distributie-apparaat, dus tot het laagste
  niveau. Ik ben geneigd om dit alles als n drugseconomie te
  beschouwen; het zijn allemaal onderdelen van hetzelfde
  probleem.
  De voorzitter:
  Zijn er nu signalen dat er vanuit Suriname, de Surinaamse
  groep, speciaal geprobeerd wordt om strategien toe te passen om te
  corrumperen? Is dat gebeurd?
  De heer Bovenkerk:
  Eh, ja, zonder meer.
  De voorzitter:
  Is dat succesvol geweest?
  De heer Bovenkerk:
  Ja. Ik geloof dat, eh, Surinamers op individuele basis en in de
  vorm van samenwerkende groepjes, waar wij het over hebben, op vrij
  aanzienlijke schaal kans hebben gezien om mensen bij de Nederlandse
  politie te corrumperen en om ambtenaren bij gemeenten te
  corrumperen, bijvoorbeeld ambtenaren die paspoorten uitgeven die
  essentieel zijn voor illegale immigranten. Dit geldt ook voor
  mensen bij sociale diensten, alsook bijvoorbeeld bij het
  bewakingspersoneel van Schiphol en bij de marechaussee. Daar zijn
  dus ook mensen gecorrumpeerd. Dat zijn soms Hollanders, maar in het
  overgrote deel van die gevallen gaat het om Surinamers; dat wil
  zeggen Surinaamse Nederlanders.
  De voorzitter:
  Hoe verklaart u dat?
  De heer Bovenkerk:
  Ik denk dat het te maken heeft met de loyaliteitsaanspraken die
  op deze personen gedaan worden. Zij behoren in Nederland tot een
  minderheidsgroepering. Zij zitten vaak heel dicht op deze
  drugseconomie, als het werkelijk waar is dat het zo wijd verbreid
  is, wat ik zeg.
  De voorzitter:
  U bent er toch van overtuigd?
  De heer Bovenkerk:
  Daar ben ik van overtuigd, ja.
  De voorzitter:
  Ik vraag dit, omdat u zegt: als het werkelijk waar is.
  De heer Bovenkerk:
  Nee, dat is een figure of speech die misschien niet de
  handigste was. Maar ik ben er zeer van overtuigd. Er zitten zoveel
  mensen dicht op dat eigenlijk iedereen dat wel haast weet en in
  zijn onmiddellijke omgeving zulke mensen kent. Maar het is vaak
  heel moeilijk om de druk te weerstaan die uitgaat van allerlei
  aanspraken van loyaliteit, bijvoorbeeld loyaliteit binnen je
  familie. Als je een broer hebt die bij de politie werkt of bij de
  marechaussee of bij het bewakingspersoneel of bij het
  vervoerpersoneel van de luchthaven Schiphol dan wel een ander
  familielid of als het iemand is uit dezelfde straat waar je gewoond
  hebt of van dezelfde etnische groep, is het lastig, zo moet ik
  zeggen, om daar weerstand aan te bieden. Ik weet wel dat de meesten
  van die politieagenten – en wij hebben er heel veel van, gelukkig –
  die van Surinaamse afkomst zijn en die in Nederlandse apparaten
  werken absoluut rechtschapen figuren zijn. Er zijn er een aantal
  onder die zelfs bij wijze van overcompensatie inzake van dit
  probleem, buitengewoon hardvochtig of strikt zijn ten opzichte van
  aanspraken die er uit de Surinaamse gemeenschap op hen gedaan
  worden. Maar een aantal heeft niet zo’n sterke rug en daarbij loopt
  het mis. Verder nog, zo moet ik zeggen, is het niet alleen een
  kwestie van individuele aanspraken op basis van familieloyaliteit
  en zo, maar ik beweer dat er ook een planmatige opzet in het spel
  is geweest.
  De voorzitter:
  Is geweest.
  De heer Bovenkerk:
  Is geweest, ja. Ik kan precies aangeven wanneer dat zo is
  geweest. Dat is op een moment waarop toen nog legerleider Bouterse
  heeft bedacht dat het verstandig zou zijn om een deel van de
  Nederlandse politie te corrumperen. Wij hebben namelijk in
  Nederland gesignaleerd dat een aantal Surinamers hier naar toe kwam
  na een moord die er op een rechercheur gepleegd was die de
  drugseconomie trachtte te bestrijden in Suriname zelf. Onmiddellijk
  daarna…
  De voorzitter:
  Wie was die rechercheur?
  De heer Bovenkerk:
  Hij heette Goeding. Welnu, onmiddellijk daarna is er een
  aanzienlijk aantal, een stuk of twintig, voormalige
  politieambtenaren naar Nederland toe gekomen. Men meldde zich in
  Holland. Dat kwam buitengewoon goed uit, want op dat moment was net
  het positieve actiebeleid in werking getreden bij de Nederlandse
  politie. De Nederlandse politie wilde ze erg graag hebben. En dat
  is buitengewoon begrijpelijk. De Nederlandse politie wil enig
  houvast hebben in die kring, wil ook aan legitimiteit winnen door
  te laten zien dat zij geen exclusief blank bolwerk is, maar het
  multi-etnische karakter van onze samenleving weerspiegelt. Dat
  draaide dus op volle toeren, toen die mensen hier binnen kwamen. De
  moeilijkheid was dat de antecedenten van deze personen niet goed
  nagetrokken konden worden, omdat er op dat moment geen
  politiesamenwerking meer bestond tussen Suriname en Nederland.
  Daardoor zijn er een aantal mensen doorgeflipt die met een soort
  vluchtverhaal kwamen, dat zij onder indruk van of uit angst voor
  represaillemaatregelen dan wel voor wat er met het bewind onder
  Bouterse gebeurde eigenlijk na die moord geen andere kans zagen dan
  naar Nederland te komen. Terwijl het mensen waren die gestuurd
  waren of afgekeurde of afgedankte politiemensen uit Nederland zelf.
  En dat is er gebeurd. En in Holland merkten wij dat, nadat een
  aantal van die mensen dus met een, nou ja, wat verlicht programma,
  als ik het zo mag uitdrukken, de politiedienst waren binnengekomen,
  een aantal van hen in de fout ging. Zo werd er geconstateerd dat
  zij bedenkelijke contacten onderhielden met mensen die in de
  drugseconomie verwikkeld waren. Wij merkten dat een aantal mensen
  ook andere dingen gingen doen. Iemand ging zich bijvoorbeeld in de
  avonden als nachtclubportier manifesteren. En daar is toen
  onderzoek tegen gestart. De Rijksrecherche is ermee bezig geweest.
  Die heeft geprobeerd om te kijken of daar systeem in zat.
  De voorzitter:
  En dat systeem is, zegt u, ontdekt?
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb mij aan de hand van de stukken die de Rijksrecherche
  heeft gemaakt, ervan overtuigd dat dit werkelijk zo is. Maar het
  onderzoek dat er eigenlijk had moeten komen en dat de
  Rijksrecherche verschillende malen achter elkaar heeft aanbevolen,
  waarin dus de vraag beantwoord zou moeten worden of hier systeem in
  zit dan wel dat het slechts een kwestie is van een paar individuele
  gevallen van het verkeerde pad in slaan, is eigenlijk nooit gedaan.
  Ik heb verder te horen gekregen…
  De heer Koekkoek:
  Waarom niet?
  De heer Bovenkerk:
  Eh, dat kan ik u niet zeggen. Ik weet het niet, omdat de
  rijksrechercheurs die het hebben aangekaart, op hun verzoek, drie
  maal, tot en met de procureur-generaal, nooit een antwoord hebben
  gekregen. Dus ik kan daarover misschien wel speculeren, maar dat is
  misschien niet zo interessant.
  De voorzitter:
  Dat hoeft u niet te doen; dat is niet interessant. U vertelt
  hier een relaas over wat er komt uit de Rijksrecherche. Het is toch
  wel zo dat binnen de Amsterdamse politie tegen een bepaalde
  cordinator maatregelen genomen zijn?
  De heer Bovenkerk:
  Dat is volkomen juist. Er is een cordinator geweest die op dat
  moment in Amsterdam een centrale rol vervulde, omdat hij het
  minderhedenbeleid deed. Naar zijn betrokkenheid bij dit hele
  systeem is onderzoek ingesteld door de BVD. Het resultaat van dat
  onderzoek is toen gezien door de burgemeester van Amsterdam en de
  hoofdcommissaris, eh, de korpschef van Amsterdam. En dat is
  aanleiding geweest om deze persoon onmiddellijk te ontslaan. Ik heb
  dat rapport ook gezien. En ik kan de beslissing van de
  hoofdcommissaris absoluut, onmiddellijk begrijpen.
  De voorzitter:
  Goed.
  De heer Bovenkerk:
  Ik wil er graag eigenlijk nog iets aan toevoegen om dit punt
  wat duidelijker te maken. Want ik ga, als ik al deze dingen zeg –
  en die zijn niet aardig – niet alleen af op het materiaal dat ik
  van de politie en de Rijksrecherche heb gezien. Ik zei al dat ik
  ook heb gesproken met mensen in de Surinaamse kring zelf. Ik heb
  gesproken met een advocaat die veel zaken doet voor mensen die bij
  de drugseconomie betrokken zijn. Deze vertelde mij dat het geen
  enkel probleem was om over welk gecompliceerd politieonderzoek dat
  er ook liep tegen zijn clinten, binnen n dag al het materiaal
  erover op tafel te krijgen. Zelfs als het vaak nog ging over de
  CID-fase van het onderzoek, vroegen zij aan hem: meester, wat wilt
  u hebben? En de volgende dag kreeg hij het.
  De voorzitter:
  U bent er zich wel van bewust dat dergelijke uitlatingen ook
  wel elders in het milieu gedaan worden? Dat hoeft dus niet alleen
  een Surinaamse variant te zijn. De uitlatingen ter zake worden
  natuurlijk vaker in het milieu gedaan, dus dat men zegt: ik heb
  ingangen in het politieapparaat en ik ben in staat om voor jou of
  voor u informatie te verzorgen, etcetera, als er maar betaald wordt
  of hoe men het wil hebben.
  De heer Bovenkerk:
  Nou, maar in dit geval was mijn informant niet iemand uit het
  milieu, maar de advocaat.
  De voorzitter:
  Nee, nee, dat begrijp ik.
  De heer Bovenkerk:
  Ja.
  De voorzitter:
  En welke conclusie trekt u daaruit?
  De heer Bovenkerk:
  Ik zie daarin een bevestiging van de conclusies van de
  Rijksrecherche met het aanbevolen onderzoek om te kijken of er niet
  meer systeem in school.
  De voorzitter:
  Wij komen er straks op terug, misschien ook als wij over
  corruptiegevallen spreken in Amsterdam. Maar denkt u dat dat
  systeem nog steeds bestaat of denkt u dat daar toch door ook de
  verschillende corruptieonderzoeken die er geweest zijn een einde
  aan is gemaakt?
  De heer Bovenkerk:
  Ik kan u geen antwoord geven op de vraag of het nog steeds
  bestaat. Ik kan wel antwoord geven op de vraag of er nu nog
  corruptiegevallen van recente datum in onderzoek zijn. Het antwoord
  is: ja, die zijn er nog.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik.
  De heer Bovenkerk:
  Enkele.
  De voorzitter:
  Enkele?
  De heer Bovenkerk:
  Enkele, ja.
  De heer Vos:
  Voor de goede orde wil ik de heer Bovenkerk het volgende
  vragen. Begrijp ik het goed dat er naar zijn oordeel sprake is van
  een soort anti-Nederlandse houding die vanuit Suriname geregisseerd
  is? Zou het ook zo kunnen zijn dat de ontvankelijkheid om te
  participeren in de cocanehandel minder wordt en zelfs wegvalt,
  indien die regie vanuit Suriname ook wegvalt?
  De heer Bovenkerk:
  U stelt twee vragen. De eerste gaat over de anti-Nederlandse
  houding. Dat is lastig; dat is niet zo makkelijk te zeggen. Die
  vraag kan je globaal beantwoorden met: het is logisch dat er in een
  land dat zich zelfstandig heeft gemaakt en zich aan een koloniaal
  verband heeft ontworsteld nog sentimenten bestaan. Meer precies zou
  ik willen zeggen dat zeker in de groep rond Bouterse en zijn
  politieke streven er zeer welbewust allerlei anti-Nederlandse
  uitlatingen gedaan worden. Nogmaals, niet bij alle Surinamers in
  Nederland. Ik heb het steeds over een betrekkelijk klein circuit,
  hoor, misschien. Maar bij een aantal mensen slaat dat heel goed
  aan. En dat maakt het mogelijk dat zij het gebruiken in cultureel
  opzicht als wat wij criminologen wel eens met een duur woord
  neutraliseringsstrategie noemen. Dat wil zeggen, dat je het voor
  jezelf ook moreel aanvaardbaar maakt om met dit soort dingen bezig
  te zijn. Het zou best mogelijk zijn, ja, dat Bouterse bijvoorbeeld
  mensen oproept om voor geld te zorgen om voor hun achtergebleven
  familieleden te zorgen, waar dat geld ook maar vandaan komt.
  De voorzitter:
  Maar dit is toch nog een speculatie van u?
  De heer Bovenkerk:
  Er zijn verschillende uitspraken en toespraken bekend.
  De voorzitter:
  De uitspraken van Bouterse zijn bekend, maar over de vraag hoe
  dat verbonden is met de werking in Nederland kunnen wij op dit
  moment toch slechts speculeren?
  De heer Bovenkerk:
  Daar kan ik van zeggen dat ik weet van mijn omzwervingen in het
  Surinaamse milieu dat er wel degelijk een circuit is dat er
  buitengewoon bevattelijk voor is.
  De heer Rabbae:
  Weet u of dat ook geldt voor Turkije en Marokko?
  De heer Bovenkerk:
  Corruptie op deze manier?
  De voorzitter:
  Als de heer Rabbae het niet erg vindt, wil ik toch proberen om
  dit verder per onderwerp af te handelen. Als u het niet erg vindt,
  wil ik daarop dus terugkomen, wanneer wij spreken over Marokkaanse
  en Turkse groepen.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Bovenkerk, u hebt nogal forse uitspraken gedaan. Welke
  periode in de tijd hebt u onderzocht? En kunt u ongeveer aangeven
  hoeveel gevallen van corruptie u in uw onderzoek bent
  tegengekomen?
  De heer Bovenkerk:
  Ja, mijnheer Koekkoek, ik heb ze precies geteld. Wij hebben het
  nu dus over de Surinaamse corruptie?
  De heer Koekkoek:
  Jazeker.
  De heer Bovenkerk:
  De eerste signaleringen vonden plaats in 1988/1989. Wat ik
  gezien heb, loopt door tot nu, tot 1994. Het precieze aantal staat
  in ons concept-rapport. U moet mij het niet kwalijk nemen dat ik
  niet alle duizend pagina’s paraat heb. Maar het gaat om meer dan
  twintig mensen.
  De voorzitter:
  In de loop der jaren.
  De heer Bovenkerk:
  Ja, in de loop der jaren. Ik heb het ook nog eens specifiek
  uitgerekend voor Amsterdam. Daar ging het om ongeveer tien
  mensen.
  De voorzitter:
  Heeft u ook het totaal bekeken van voorgekomen corruptie in
  vergelijkbare zaken?
  De heer Bovenkerk:
  Dat kan je niet doen op nationaal niveau, want wij hebben geen
  nationale cijfers over corruptiegevallen of -dossiers wat dat
  betreft bekeken. Maar wij hebben dat wel kunnen doen bij een lokale
  studie. Het is ook de waarde van zo’n lokale studie dat je dichter
  op de werkelijkheid kan zitten. Daarbij heb ik dat dus bekeken.
  Voor het geval Amsterdam kan ik zeggen dat de
  oververtegenwoordiging van Surinamers en Antillianen zo
  verschrikkelijk veel groter was dat ik er niet eens een
  statistische significantietoets op heb hoeven los te laten. Ik
  bedoel: de kans was honderd keer zo groot, als wij in
  Nederland…
  De voorzitter:
  Probeert u toch zo precies mogelijk te zijn, omdat het allemaal
  nauw luistert.
  De heer Bovenkerk:
  Goed. Ik heb bij de Amsterdamse politie, die vijfduizend
  personen omvat, als je al het personeel meetelt, 129 mensen van
  Surinaamse afkomst geteld, 37 mensen van Turkse afkomst, 37 mensen
  van Marokkaanse afkomst en 28 mensen uit de Antillen. In totaal heb
  ik 15 serieuze gevallen van corruptie bekeken die onmiddellijk in
  verband stonden met de georganiseerde misdaad. Dat waren dossiers
  met goede informatie. Van die 15 gevallen hadden er 7 betrekking op
  deze minderheden, die dus slechts een fractie uitmaken van de
  vijfduizend man die de Amsterdamse politie sterk is, en daarbij
  ging het vooral om Surinamers.
  De voorzitter:
  Cumulatief, opgeteld.
  De heer Bovenkerk:
  Opgeteld.
  De voorzitter:
  Mijnheer Bovenkerk, overgaand naar de Turkse criminele
  groeperingen in Nederland vraag ik u naar de betrokkenheid van de
  Turkse gemeenschap in Nederland daarbij.
  De heer Bovenkerk:
  Laten wij om te beginnen vaststellen dat 85% van wat er door de
  politie aan binnengekomen herone is aangetroffen, afkomstig is uit
  Turkije. Er is dus gerede aanleiding om te veronderstellen dat het
  overgrote deel van de herone daar vandaan komt. Bovendien weten wij
  dat in de jaren tachtig belangrijke vertegenwoordigers van een
  aantal Turkse mafia-organisaties korter of langer in Nederland zijn
  geweest. Ik zal geen namen noemen, maar bijvoorbeeld de heer O.,
  een internationaal vermaard figuur en waarschijnlijk de
  belangrijkste Turkse mafiabaas, is lange tijd in Nederland geweest.
  De Nederlandse politie heeft daarop gereageerd door een groot
  aantal onderzoekingen in deze richting in te stellen; de politie
  heeft zich echt lange tijd op Turken gericht, zij heeft veel
  “Turkenzaken” gedraaid. Men heeft vastgesteld dat er een circuit
  van koffiehuizen bestaat. Nogmaals, het gaat niet om alle
  koffiehuizen, maar er is een groot aantal koffiehuizen op de een of
  andere manier hierbij betrokken. Ik schat dat de Nederlandse
  politie op dit ogenblik met meer dan twintig van dergelijke
  serieuze onderzoekingen bezig is, maar als je alles van een aantal
  jaren optelt, gaat het om een heleboel zaken. Zeer veel
  rechercheurs werken aan Turken.
  De voorzitter:
  Werken aan zaken waarbij…
  De heer Bovenkerk:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  U gebruikt het jargon van de politie; het is misschien wel goed
  om het zo te noemen, maar ze werken niet aan Turken.
  De heer Bovenkerk:
  Zo werkt het helaas; als je ermee omgaat, word je ermee besmet.
  Soms zal er wat jargon insluipen, maar ik ben u er zeer dankbaar
  voor dat u dat af en toe corrigeert. Overigens zal ik nog een
  politieterm naar voren brengen die hierbij van direct belang is. De
  politie heeft er zo langzamerhand schoon genoeg van om steeds maar
  Turkenzaken te draaien. Er wordt mij gemeld dat er sprake is van
  “Turken-moeheid”: “Elke keer trekken wij er een groep tussenuit –
  weer een politieterm – maar de markt blijft toch bestaan en de
  vrijkomende plaats wordt onmiddellijk ingenomen door anderen, dus
  wat heeft het allemaal voor zin?”. Welnu, doordat men in de loop
  der jaren die onderzoekingen heeft verricht, weet men er veel van
  en is er anders dan bij andere minderheidsgroepen een aanzienlijke
  kennis opgebouwd, een aanzienlijk “fonds” van namen van personen
  die er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Dus als ik
  iets zeg over het aandeel van de Turkse bevolkingsgroep bij deze
  handel, dan betekent het helemaal niet dat het minder zou zijn bij
  andere groepen, ook niet dat het minder zou zijn dan bij Hollandse
  groepen in dezelfde sociaal-economische omstandigheden, maar wij
  weten er toevallig vrij veel van omdat de Nederlandse politie er
  zoveel aandacht aan besteedt. Het is een algemene criminologische
  merkwaardigheid: je ziet het pas als er aandacht aan besteed
  wordt.
  De voorzitter:
  Maar zoals ik ook in het geval van de Surinaamse gemeenschap
  gevraagd heb, kunt u zeggen of er in de Turkse gemeenschap
  verschillende centra van criminele groeperingen zijn die de zaak
  beheersen?
  De heer Bovenkerk:
  Dat was zo in de jaren tachtig, in de periode waarin er
  inderdaad vrij gesloten formaties waren die het transport van
  herone via de Balkan-route naar Nederland verzorgden, maar in de
  afgelopen jaren merk je dat de bazen, de “baba’s”, zich
  terugtrekken en zich voor een belangrijk deel in Turkije vestigen.
  Dat kan ook, want er is een amnestiewet in werking getreden
  waardoor je onder bepaalde condities naar Turkije terug kunt komen.
  En men laat in toenemende mate het initiatief over aan de Turkse
  gemeenschap in Nederland. Dus wat de politie op dit ogenblik
  waarneemt, is dat men in koffiehuizen zelf het initiatief neemt,
  zowel de eerste als de tweede generatie, en vaak in familiaal
  verband, om wat geld bijeen te brengen en te bekijken of er geen
  handeltje te doen is. Vervolgens wordt er iemand naar een van de
  baba’s in Turkije gestuurd om na te gaan of er niet meegedaan kan
  worden met de distributie van een partij. Vervolgens ontstaat er
  een “cut” in het geheel als ze hierheen komen. Ik beweer dus dat
  het initiatief bij de overgang van de jaren tachtig naar de jaren
  negentig is verschoven naar de gemiddelde Turk die bij dit circuit
  betrokken is.
  De voorzitter:
  En is er al sprake van zware georganiseerde Turkse groeperingen
  in Nederland? Ik vraag dit omdat wij toch onderscheid moeten maken
  met het betrokken zijn bij drugshandel, want dat geldt natuurlijk
  ook voor een heleboel Nederlanders. Vanmorgen hebben wij met de
  heer Fijnaut eigenlijk ook niet over de nederwiet-mensen gehad.
  Iedereen met een broer in de tomatenteelt met wie het wat slechter
  ging, had een klein hennepkwekerijtje, bij wijze van spreken. Voor
  ons is het natuurlijk interessant, een onderscheid te maken tussen
  zware georganiseerde criminaliteit als hoofdberoep, dus het
  opzetten van heronelijnen met de bijbehorende hirarchie, het
  bijbehorende geweld etcetera, en mensen die met de organisatie
  ervan beginnen, maar waaruit eventueel een georganiseerde groep zou
  kunnen groeien die een soort hegemonie binnen een gemeenschap zou
  kunnen gaan uitoefenen. Ik vraag dit omdat politie-informatie er
  toch ook op wijst dat er in bepaalde steden wel degelijk sprake is
  van families die al een bepaalde overheersende rol in een
  gemeenschap hebben.
  De heer Bovenkerk:
  Dat is stellig zo.
  De voorzitter:
  Dan zou ik dus graag zien dat u die twee uit elkaar haalt.
  De heer Bovenkerk:
  Laat ik dan eerst proberen het georganiseerde deel ervan onder
  de loep te nemen. Ook al gaat het om mensen die op de een of andere
  manier bij de drugseconomie betrokken zijn, van importeur tot
  handelaar op straat, de zaak wordt toch vaak nog geregisseerd
  vanuit Turkije. De man – het zijn meestal mannen – is
  verantwoording schuldig aan een baas in Turkije. En je ziet ook dat
  die bazen overkomen om de zaak te regelen, als er hier problemen
  zijn. Dat regelen doen ze met behulp van geweld of met de dreiging
  daarmee. Wij kennen daar zeer krasse voorbeelden van; het
  geweldsniveau in het Turkse milieu is verreweg het hoogst van alle
  etnische groeperingen, althans qua absolute omvang. Misschien is
  het procentueel niet zo, maar dan nog is het een heel hoog
  niveau.
  De voorzitter:
  Hoe weet u dat? Waar maakt u dat uit op?
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb de moordcijfers over een reeks van jaren geanalyseerd,
  en meer in het bijzonder heeft iemand van de CRI voor mij
  uitgerekend, hoeveel liquidaties er over 1994 bij het aantal
  moordzaken in dat jaar waren. Liquidatie is de enige vorm van moord
  waarvan wij zeker weten dat die gelieerd is aan de georganiseerde
  misdaad. Welnu, daarbij bleek dat drie kwart van alle liquidaties
  in een etnisch milieu plaatsvond, en daarvan weer voor meer dan de
  helft in het Turkse milieu. Laat ik er onmiddellijk bij zeggen dat
  je reuze moet oppassen met dit soort cijfers, want het is zeer goed
  mogelijk dat er ook in het Hollandse milieu, dat in deze berekening
  slechts een kleine minderheid aan liquidaties opleverde, meer
  gebeurt, maar dan op een andere manier, een manier waarop de
  slachtoffers niet meer te vinden zijn.
  De voorzitter:
  Heeft u daar aanwijzingen voor?
  De heer Bovenkerk:
  Ja. Er zijn slachtoffers van Nederlandse groepen weggewerkt,
  maar die zijn toch gevonden. Door de manier waarop ze waren
  weggewerkt, weet je zeker dat het ook uitdrukkelijk de bedoeling
  was dat ze niet gevonden zouden worden. In het Turkse milieu geldt
  dat echter niet, want dreiging met geweld heeft vooral zin als
  iedereen ziet wat je te wachten staat. Vandaar dat het
  “theatrische” trekken heeft, als het gebeurt.
  De voorzitter:
  En is het naar uw mening in de Turkse gemeenschap gerelateerd
  aan drugshandel en zware criminaliteit?
  De heer Bovenkerk:
  Aan drugshandel en zware criminaliteit in Turkije en – ik kom
  even terug op de vorige vraag, want daar was ik nog niet helemaal
  mee klaar – aan groepsvorming in Nederland. Ik denk dat er
  inderdaad nieuwe, modernere ondernemers of families in Nederland
  gaan opereren, die beter op Nederland zijn “ingeschoten” en op een
  wat andere manier te werk gaan. Daarmee zijn zij onderdeel van de
  zware en georganiseerde misdaad. Maar nogmaals, ik hanteer een zo
  ruime definitie dat ik ook alle personen die op de een of andere
  manier bij deze handel – het gaat overigens niet uitsluitend om
  drugshandel – betrokken zijn, eronder begrijp.
  De voorzitter:
  Als er een afhankelijkheid is, zo neem ik aan, want het zou
  toch gek zijn om het wel te doen als het om de Turkse gemeenschap
  gaat, maar niet voor de Nederlandse gemeenschap, met misschien wel
  800.000 gebruikers die wellicht een rondje maken. De gebruikers van
  softdrugs vallen erbuiten, maar er zijn toch ook nog een heleboel
  anderen.
  De heer Bovenkerk:
  Als ik daar gegevens over had, zou ik ze er buitengewoon graag
  naast leggen. Ik heb overigens zulke gegevens ook niet als het om
  Marokkanen of Surinamers gaat. Het toeval wil dat wij cijfers over
  Turken hebben, omdat er zoveel onderzoeken gedraaid zijn.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Bovenkerk, u sprak van een fonds van namen waarover de
  politie beschikt. Dan praten wij over Turken. Kunt u daar iets meer
  over vertellen?
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb natuurlijk steeds maar geprobeerd om de zaak op de een
  of andere manier te kwantificeren, maar overigens niet in de zin
  van het aantal groepen. Wij hebben vanmorgen al in de getuigenis
  van mijn collega Fijnaut gehoord dat dit misschien een te
  eenzijdige benadering van het probleem zou zijn en dat wij wellicht
  meer zouden moeten uitgaan van netwerken en verdichtingen daarin.
  Maar ik heb steeds bekeken of er ergens cijfermateriaal te vinden
  was. Welnu, er is een groep rechercheurs in Amsterdam die al vier
  jaar bezig is om exclusief Turkenzaken te draaien, om dat woord nog
  maar weer te gebruiken. Zij hebben een groot aantal gegevens
  verzameld en zij hebben besloten, die in n computerbestand onder te
  brengen. Nu liet een van hen zich ontvallen dat het bestand wel
  13.000 namen bevatte. Dat is natuurlijk krankzinnig, dat kan
  helemaal niet, want er wonen in Amsterdam 30.000 mensen van Turkse
  afkomst, degenen die Hollander geworden zijn inbegrepen. Dat zou
  betekenen dat de helft van die groep in het bestand voorkomt, wat
  natuurlijk flauwekul is, zeker als erbij betrokken wordt dat
  vrouwen in het algemeen niet bij de drugseconomie betrokken zijn,
  althans hier niet. Ik heb dan ook gevraagd of ik die bak eens zou
  mogen inkijken. Dat heb ik een aantal uren met de betrokken
  rechercheur gedaan en daarbij bleek dat er een heleboel namen wel
  met herone en met de Turkse onderwereld te maken hadden, maar dat
  ze niet op Turken zelf sloegen. Er waren bijvoorbeeld veel
  Hollanders bij die – meestal ondergeschikte – functies uitoefenen.
  Er bleken ook Marokkanen ingeschakeld te zijn, dus in dit opzicht
  is het toch een diverse wereld. De rechercheurs hadden er eigenlijk
  van alles ingestopt, rijp en groen. Het bestand bevatte namen van
  koffiehuizen en er kwamen ook namen voor van mensen die helemaal
  niet in Amsterdam wonen. Er was zelfs sprake van
  dubbeltellingen.
  De voorzitter:
  Laten wij even precies zijn, het waren dus allemaal gegevens op
  basis van tactisch onderzoek?
  De heer Bovenkerk:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Over een periode van?
  De heer Bovenkerk:
  Vier jaar, cumulatief: vanaf 1991 tot nu. Goed. Nadat wij die
  bak hadden bekeken en een schatting hadden gemaakt van het aantal
  van degenen die niet aan de definitie voldeden – Turks, in
  Amsterdam woonachtig en aantoonbaar op de een of andere manier bij
  de georganiseerde misdaad betrokken – hebben wij op basis van een
  betrekkelijk snelle berekening het aantal tot ongeveer de helft
  teruggebracht. Dat was een heel grove methode, maar dan nog is het
  resultaat eigenlijk krankzinnig, want als er 30.000 Turken in
  Amsterdam wonen, bestaat de helft daarvan uit mannen. Met aftrek
  van de kinderen houd je theoretisch ongeveer tienduizend volwassen
  mannen over die in deze sfeer werkzaam zouden kunnen zijn. De helft
  van 13.000, dus ruim 6000, zou dus een buitengewoon hoog aantal
  zijn. Dat leek ons niet erg waarschijnlijk, te meer nadat wij op
  dezelfde manier berekeningen hadden gemaakt voor de situatie in
  andere steden. Mijn collega’s Van der Bunt en Bruinsma hebben het
  voor Enschede en Arnhem gedaan en zij kwamen op lagere percentages
  uit. Dit was aanleiding om nog eens terug te gaan en in de
  afgelopen twee dagen ben ik opnieuw met dezelfde rechercheurs in de
  weer geweest om dat bestand nog eens heel grondig te bekijken. Er
  bleek dat er allerlei namen in voorkwamen van mensen die betrokken
  waren bij zaken uit de periode ervr. Men is er immers al tien jaar
  mee bezig. Dat waren verlopen zaken, dus die namen konden wij ook
  uit het bestand halen. Verder hebben wij wat preciezer geteld wie
  niet in Amsterdam woonden en zo konden wij het getal een beetje
  verlagen. Daar staat echter tegenover – het wordt nu echt heel
  ingewikkeld – dat de rechercheurs mij vertelden dat er in het begin
  van dit jaar drieduizend namen uit het bestand verdwenen waren
  omdat iemand op een verkeerde knop had gedrukt. Ik wist dus
  waarachtig niet meer waar ik aan toe was. Bovendien kennen wij op
  deze manier de teller van de breuk wel, maar je zou er natuurlijk
  eigenlijk ook het aantal illegalen bij moeten betrekken om de
  noemer te weten. En als je dan ook nog bedenkt dat er volgens de
  algemene criminologische theorie een groot “dark number” is, dan
  durf je na al deze exercities eigenlijk geen cijfer meer te noemen.
  De enige conclusie die ik trek, is dat enkele tientallen procenten
  van de volwassen Turkse mannen in Amsterdam in enigerlei functie
  bij de georganiseerde misdaad betrokken zijn. Ik vind dat een
  spectaculair hoog percentage.
  De voorzitter:
  Gisteravond heeft er in Het Parool het cijfer van 7000 gestaan.
  Dat was blijkbaar uitgelekt. U herhaalt dat op dit moment niet, dus
  dat er 7000 mensen binnen de Turkse gemeenschap betrokken zijn bij
  de zware, georganiseerde criminaliteit in Amsterdam. Ik begrijp nu
  dat u meedeelt dat er in ieder geval een bovenmatige verwevenheid
  blijkt met de zware, georganiseerde criminaliteit, zij het dat je
  het vergelijkingsmateriaal in aantallen met andere gemeenschappen
  in feite niet hebt.
  De heer Bovenkerk:
  Precies.
  De voorzitter:
  Trek ik zo een correcte conclusie?
  De heer Bovenkerk:
  Ja, maar ik wil daar het volgende bij volhouden. Als
  bestanddeel van mijn conclusie zou ook in ieder geval de
  constatering behoren dat, hoe het ook in vergelijking met anderen
  zal zijn, het een erg groot aandeel is.
  De voorzitter:
  Dat is evident. U sprak over een zogeheten Turkenmoeheid. Hoe
  is die verklaarbaar?
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb daar eigenlijk al even op gezinspeeld, geloof ik,
  mijnheer Van Traa. Als je tien jaar of langer steeds hetzelfde type
  van zaken draait, achter Turkse families aan loopt, vaak met succes
  – de politie zelf noemt het in het algemeen domme zaken, dus
  betrekkelijk gemakkelijk te doen – er worden mensen enige tijd
  achter slot en grendel gezet en je ziet vervolgens dat in dezelfde
  stad de zaak gewoon doorgaat en door anderen of door andere
  familieleden wordt overgenomen, kan ik mij voorstellen dat je
  enigszins hulpeloos neerzit en denkt: waarom doe ik dit
  allemaal?
  De heer Rabbae:
  Of betekent dit dat de politie deze activiteiten vanuit de
  Turkse gemeenschap niet bedreigend acht voor de samenleving?
  De heer Bovenkerk:
  Dat durf ik niet te zeggen. Het feit dat zij het vervelend
  vinden, is iets anders dan dat zij het niet bedreigend achten. Zij
  worden er na verloop van tijd wel mee geconfronteerd op een manier
  dat zij er niet onderuit kunnen. En dat gebeurt op drie manieren.
  De eerste is dat, als er in het milieu geweld gebruikt wordt, zij
  er eenvoudig niet omheen kunnen. Als er mensen vermoord worden,
  komt Ernstige Delicten eraan te pas. En dan moet je de zaak
  behoorlijk uitzoeken. Dus zo worden zij er toch mee geconfronteerd.
  De tweede manier is dat, als de zaak een politiek tintje heeft – en
  dat hebben veel van die zaken, omdat, zoals ik u al gezegd heb, een
  deel van die Turkse organisaties gelieerd is met ultra rechts, met
  links of met Koerdische bewegingen – je er ook dan eigenlijk niet
  onderuit kunt om daar wat aan te doen. Maar nu de derde manier. Die
  is zeker zo interessant voor de Amsterdamse bevolking, waar wij dat
  in detail kunnen zien. Mensen in bepaalde buurten waar deze
  drugseconomie zich afspeelt, hebben last van wat er in die buurt
  gebeurt. De Mercatorbuurt is daar eigenlijk het mooiste voorbeeld
  van.
  De voorzitter:
  In Amsterdam.
  De heer Bovenkerk:
  Dat is in Amsterdam-west. Dat is een buurt waarin Turkse
  ondernemers van het moderne soort, zo moet ik zeggen, dus hier
  gevormd, een tijd lang de scepter gezwaaid hebben. Dit betekende
  dat je op straat kon waarnemen dat er voortdurend sprake was van
  alle mogelijke drugseconomien, deels van mensen die koerierden,
  enzovoorts, zeer tot verdriet van de overige buurtbewoners. Die
  zagen dat hun buurt hierdoor sterk achteruit ging. Bovendien had
  een aantal van de drugshandelaren het onroerend goed in de buurt
  opgekocht. Een aantal had zich gevrijwaard en een soort van
  vrijplaats verworven, haast een soort no go area-achtig iets, van
  een aantal panden naast elkaar waar zich dat afspeelde. Welnu, het
  buurtprotest werd zo hevig dat men daar ook niet onderuit kon. Toen
  was het ineens een openbare-ordeprobleem. Nu heb ik het helemaal
  niet meer over georganiseerde misdaad, maar ook over een
  openbare-ordeprobleem. Op grond van dat probleem heeft de
  Amsterdamse politie besloten om niet alleen straten schoon te
  vegen, maar ook te kijken wat er achter de panden zat waar het
  gebeurde. De Amsterdamse politie heeft daar dus de boel ontmanteld.
  Op die manier heeft zij inderdaad een aantal organisaties
  onschadelijk gemaakt.
  De voorzitter:
  Kunt u mij tot slot, mijnheer Bovenkerk, nog iets zeggen over
  de route van het geld? Waar gaat het naartoe? Wordt het witgewassen
  in Nederland of gaat het terug naar Turkije?
  De heer Bovenkerk:
  Ja, dat is een van de ironien van dit geheel. Als wij de
  Amerikaanse literatuur hierop bekijken…
  De voorzitter:
  Kunt u de Amerikaanse literatuur even niet bekijken?
  De heer Bovenkerk:
  Ik ben te breedvoerig, begrijp ik.
  De voorzitter:
  Nee, u bent niet te breedvoerig, maar, ja, wij kunnen niet
  alles bekijken. De Amerikaanse literatuur dus even niet, als u het
  niet erg vindt.
  De heer Bovenkerk:
  Goed. Laat ik het dan zo zeggen: het zou tenminste mooi zijn
  als het hier werd genvesteerd, bijvoorbeeld in de toekomst van de
  kinderen van de mensen die zich hiermee bezig houden, maar dat is
  niet het geval. De overgrote meerderheid van het geld dat in deze
  economie verdiend wordt, gaat terug naar Turkije, gewoon als baar
  geld in een dikke winterjas of het gaat via banksystemen van Turken
  zelf. Dat gaat ook heel gemakkelijk, omdat Turkije geen wetgeving
  heeft die witwassen verbiedt. Zoiets als wederrechtelijk verkregen
  voordeelsontneming bestaat in Turkije niet. Je ziet dus dat er
  grote hoeveelheden geld naar bepaalde plekken toe gaan, soms zelfs
  zoveel dat het de regionale economie in ernstige mate bepaalt. En
  dan wordt het omgezet in onroerend goed, in vakantiepaleizen, in
  grond. Je zou kunnen zeggen dat het tot op zekere hoogte een
  extensie, een uitbreiding, is van het oude gastarbeiderspatroon.
  Want ook degenen die hier oorspronkelijk als gastarbeider kwamen,
  hebben natuurlijk hun spaarcenten gebruikt om een stukje grond te
  kopen, om er een huis op te zetten, enzovoorts. Dat is wat er met
  het geld gebeurt.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog n vraag. U hebt gezegd dat uw collega’s ook
  onderzoek in andere steden gedaan hebben en dat zij daar
  vergelijkbare dossiers zijn tegengekomen.
  De heer Bovenkerk:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Verschilt uw bevinding in Amsterdam erg van datgene wat in
  Arnhem, Nijmegen en Enschede is aangetroffen ten aanzien van Turken
  en Turkse gemeenschap? Kunt u dat wat nader toelichten?
  De heer Bovenkerk:
  Ja. Wat de situatie betreft in de driehoek Arnhem, Enschede en
  Nijmegen is het misschien beter dat zij de vraag beantwoorden. Maar
  het contrast dat ik gezien heb tussen onze rapporten, is dat het in
  Amsterdam veel omvangrijker en gedifferentieerder is. Je vindt veel
  meer verschillende groepen, aan linkse en rechtse politiek
  gelieerd, en het percentage van het aantal mensen dat erbij
  betrokken is, verschilt nogal tussen die drie steden. Maar,
  nogmaals, ik geloof dat je op zichzelf niet zoveel waarde aan dat
  soort cijfers moet hechten, want er zijn zoveel onbekenden in het
  spel dat wij ons niet moeten inlaten met allerlei numbers games.
  Dus het ligt wel een beetje anders. Het komt misschien trouwens
  ook, omdat er in het oosten van het land natuurlijk een wat grotere
  Koerdische gemeenschap is dan in het westen van het land. In
  Amsterdam zijn die er ook en in Den Haag zeker. Daar is de grootste
  concentratie. Maar bijvoorbeeld in Arnhem is een grote Koerdische
  gemeenschap actief, ook in de georganiseerde misdaad. En dat gaat
  overigens weer gepaard met andere delicten.
  De heer Rouvoet:
  Voor mijn helderheid nog n vraag op dit punt. U sprak in de
  conclusie over “op enigerlei wijze betrokken bij”. Kunt u dat iets
  inzichtelijker maken? Waaraan moeten wij dan denken; over welke
  range van betrokkenheid hebben wij het dan?
  De heer Bovenkerk:
  Dat had ik eigenlijk nog uiteen moeten zetten. De range is van
  handelaar, transporteur tot makelaar die de betrekkingen maakt,
  zoals dat vanmorgen is besproken. En dat werd geoperationaliseerd
  in dat bestand. Men heeft namelijk over de tap gehoord dat er met
  die persoon deals werden gesloten over drugs. Of men heeft
  geobserveerd dat er deals gesloten werden. Dan zijn het dus
  handelaren. Of men heeft het adres aangetroffen in de zakboekjes
  van meer personen. Dan weet je niet helemaal precies wat dat
  betekent, maar als de naam bij notoire drugshandelaren drie keer
  voorkomt, is die in het bestand gelaten. En bij twee keer hebben
  wij die naam maar afgevoerd. Dat is natuurlijk een beetje
  willekeurig. Vandaar, nogmaals, dat die cijfers niet zoveel zeggen.
  Maar het is dus een heel range van activiteiten. Maar het slechts
  ervan weten, is in ieder geval niet voldoende om…
  De voorzitter:
  Men moet in ieder geval een koeriersdienst vervuld hebben.
  De heer Bovenkerk:
  Koeriersdienst wel, ja.
  De voorzitter:
  De betrokkenheid van de PKK bij de Turkse heronehandel is
  volgens de BVD niet direct. Wat heeft u geconstateerd dat de PKK
  wel doet binnen de heronegroepen?
  De heer Bovenkerk:
  Ik zou niet de uitspraak voor mijn rekening willen nemen dat de
  PKK helemaal niet in herone doet. Maar ik geloof wel dat men gelijk
  heeft, als men zegt dat dit in Nederland niet erg prominent
  aanwezig is. De PKK zit om geld verlegen. En het middel dat men
  gebruikt, is het afpersen of het vragen van “vrijwillige”
  bijdragen. En, oh, wat is het moeilijk om het onderscheid
  daartussen in de praktijk te zien, h. Maar ik weet zeker dat grote
  drugshandelaren bij de Koerdische bevolking in Nederland die over
  veel geld beschikken in Nederland, van Turkse afkomst, zeker wl
  afgeperst worden door de PKK. Je weet dat je er een zeker
  percentage aan kwijt bent. Dat gebeurt zonder meer. Overigens doen
  de Grijze Wolven dat ook, dus afpersen. Maar dat is vooral het
  soort misdaad waar de PKK in betrokken is. Dat is van een andere
  aard. Het is afpersing. Zij zitten ook in de mensenhandel en in de
  handel in documenten om Nederland en andere landen van Europa
  binnen te komen. Dat is dus van een wat andere aard.
  De voorzitter:
  Ik wil met u overgaan naar de bespreking van de zwaar
  georganiseerde criminaliteit binnen de Marokkaanse gemeenschap. U
  heeft al kort geschilderd de enorme toename, volgens u, van
  produktie van cannabisprodukten in Marokko zelf. Wij hebben
  begrepen dat daar ook een grote connectie is met Nederlandse
  groepen die cannabisprodukten naar Nederland vervoeren. Dat is
  blijkbaar aan wijziging onderhevig. Kunt u de vraag beantwoorden of
  er ook in de Marokkaanse gemeenschap sprake is van georganiseerde
  groepen die ook hier een vaste voet in de drugseconomie
  hebben?
  De heer Bovenkerk:
  Het antwoord daarop luidt opnieuw “ja”. Maar ik kan dat weer
  niet zonder meer zeggen op basis van politieonderzoek. Want de
  Marokkaanse gemeenschap is althans in dit opzicht buitengewoon
  weinig bekeken door de politie. Dat hangt met een heel wonderlijke
  omstandigheid samen. De Marokkaanse gemeenschap ligt zwaar onder
  vuur van de politie; ze wordt heel goed bekeken, maar op een ander
  delict, namelijk dat van diefstal en dat soort dingen door
  jeugdigen. Om het wat geleerd te zeggen, het vraagstuk van de
  Marokkaanse criminaliteit in Nederland is geconstrueerd als een
  vraagstuk van Marokkaanse jeugdcriminaliteit. Iedereen denkt dat
  het daarom gaat en men redeneert: “Drugshandel? Ja, dat zal wel.”
  De schijnwerpers zijn daar niet op gericht. Toch geloof ik dat er
  aanwijzingen zijn dat die ook daar heel belangrijk is. De enkele
  keer dat de politie een werkelijk serieus onderzoek instelt, komt
  er namelijk heel wat naar voren. Drie of vier jaar geleden had men
  in Hilversum bijvoorbeeld aanwijzingen dat deze stad een soort
  knooppunt van Marokkaanse drugshandelaren zou zijn die Hollandse
  transporteurs gebruikten om de drugs daarheen te brengen en ze
  vervolgens via de koffiehuizen te distribueren over alle mogelijke
  Marokkaanse instellingen in Nederland. Er is dus een stevig
  onderzoek gedraaid op het Marokkaanse circuit in Hilversum en men
  kwam tot de ontstellende conclusie dat meer dan de helft van de
  Marokkaanse gemeenschap op de een of andere manier serieus met die
  handel bezig was. Nu mag je dit natuurlijk weer niet
  veralgemeniseren.
  De voorzitter:
  Dat heeft als zodanig in een politierapport gestaan?
  De heer Bovenkerk:
  Zelfs een hoger cijfer, geloof ik. Maar als het in Hilversum
  80% is, kun je niet zeggen dat dit percentage dan ook voor
  Amsterdam of Maastricht moet gelden, want het is inderdaad best
  mogelijk dat Hilversum een speciaal knooppunt is geweest. Maar er
  is wel reden om aan te nemen dat Marokkanen in Nederland in de wat
  wijdere opvatting van wat georganiseerde misdaad eigenlijk is,
  betrokken zijn bij een netwerk over heel Nederland waarin softdrugs
  worden verkocht via hun outlets. Dat netwerk is op het eerste
  gezicht niet zo hecht georganiseerd als het Turkse netwerk, maar
  het is wel hecht georganiseerd. Je denkt dat het niet zo is, omdat
  het met weinig geweld gepaard gaat, want het aantal liquidaties in
  deze kringen is in vergelijking met andere groepen heel laag. Maar
  daar kunnen wij ons wel eens lelijk op verkijken, want ik denk dat
  de zaak niet hier, maar in Marokko georganiseerd is en dat de
  machtsmiddelen die worden aangewend om mensen in Nederland in het
  gareel te houden, om ervoor te zorgen dat zij zich aan hun
  afspraken houden en hun rekeningen op tijd betalen, verknoopt zijn
  met de organisaties en de overheid, voor zover die daarbij
  betrokken is, in Marokko zelf.
  De heer Vos:
  Is dit een gedachte van u of weet u het ook?
  De heer Bovenkerk:
  Ik weet het ook. In heel Marokko is het bebouwde areaal op dit
  ogenblik 70.000 ha groot, dus het kan niet anders dan dat zeer veel
  mensen er op de een of andere manier van weten. Honderdduizenden
  mensen zijn in die economie actief, het is een van de belangrijkste
  welvaartsbronnen voor Marokko. Ook al is het officieel illegaal,
  het is zeer breed geaccepteerd. Het is dus uitgesloten dat de
  overheid er niets van zou weten. Er zijn alle mogelijke berichten
  in kranten, ook in Marokko zelf, dat militairen hier veel mee te
  maken hebben. Een Nederlandse sociaal-geograaf die te beschouwen is
  als een soort “Marokko-watcher”, Paolo De Mas, heeft het allemaal
  heel precies bijgehouden. Hij heeft beredeneerd dat waarschijnlijk
  ook het militaire apparaat hier direct bij betrokken is en dat het
  over allerlei sancties beschikt die kunnen worden aangewend tegen
  familieleden in Marokko. Er behoeft dus in Nederland helemaal geen
  orde op zaken gesteld te worden, want het machtsapparaat in Marokko
  werkt al in die zin. En ik geloof dat deze veronderstelling juist
  is, dat het inderdaad zo werkt. Ik moet er misschien nog iets bij
  vertellen. Ook in het milieu van Nederlandse drugshandelaren – wij
  praten wel eens met die mensen, zoals ik al heb gezegd – vertelt
  men dat je bij de aankoop van een flinke partij meteen de weg en de
  haven erbij koopt. Daar staat eenvoudig een bepaalde prijs voor. En
  het is volstrekt duidelijk dat dit geld ook in de richting van de
  overheid gaat.
  De heer Rabbae:
  Kunt u ook de vraag beantwoorden of er vanuit Marokko pogingen
  zijn gedaan om overheidsdienaren in Nederland te corrumperen, naar
  analogie van wat u verteld hebt over Suriname?
  De heer Bovenkerk:
  Dan doet zich de vraag voor wat wij nu precies onder corruptie
  verstaan. De Marokkaanse overheid heeft in eerste instantie zeer
  haar best gedaan om de Marokkaanse gemeenschap in Nederland bijeen
  te houden. Het motief was in ieder geval voor een deel duidelijk:
  men wilde dat de gelden die gastarbeiders verdienden, naar het land
  zouden terugvloeien. Er is een soort beheersinstelling voor in het
  leven geroepen, wij hebben de UMMON gekend. Ik meen dat de heer
  Rabbae er zelf uitvoerig over geschreven heeft. Maar de laatste
  jaren zien wij wat anders gebeuren. Ik geloof niet dat je het
  corruptie kunt noemen, maar je merkt dat de Marokkaanse overheid
  ertoe overgaat om allerlei Nederlanders uit te nodigen, eens een
  kijkje in Marokko te komen nemen. De koning wil buitengewoon graag
  laten zien dat hij de oorlog tegen de drugs serieus neemt; er zijn
  enkele jaren geleden ook afspraken over gemaakt, er ligt een cordon
  sanitaire ten noorden van Marokko waardoor die boten niet meer
  kunnen passeren, zodat het nu allemaal via het zuidwesten gaat,
  maar er worden in ieder geval bij voortduring missies uitgenodigd
  om daar te komen kijken.
  De voorzitter:
  Dat is toch nog geen voorbeeld van corruptie?
  De heer Bovenkerk:
  Misschien gaat het in Marokkaanse ogen wat subtieler dan wat
  wij onder corruptie verstaan.
  De voorzitter:
  Maar dit onderwerp is al heel breed, dus wij trachten het toch
  terug te brengen tot de Nederlandse context. Ik meen dat de heer
  Rabbae zijn vraag in die zin bedoelde.
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb geen gevallen van corruptie aangetroffen waarbij
  Nederlandse overheidsdienaren zijn omgekocht of gechanteerd.
  De voorzitter:
  Ook in dit geval zou ik nog willen vragen waar het geld naar
  toe gaat dat in de gemeenschap aan de handel in cannabis verdiend
  wordt.
  De heer Bovenkerk:
  Ook in dit geval zijn wij er vrij zeker van dat het overgrote
  deel van het geld naar Marokko vloeit en niet hier in de toekomst
  wordt genvesteerd. Het gaat om een land dat er geen juridische
  bepalingen tegen heeft, dus het geld wordt gewoon heel platvloers
  meegenomen, maar ook de banksystemen leveren geen belemmeringen op.
  Er zijn allerlei onderlinge spaarsystemen van Marokkanen waarmee
  men het geld terug laat gaan. En je ziet ook in Marokko dat het
  geld soms in onroerend goed wordt gestoken, in vakantie-achtige
  gelegenheden, in vakantiepaleizen. Het zijn soms echt
  paleizen.
  De voorzitter:
  Maar het geld wordt dus ook in dit geval witgewassen in Marokko
  en het wordt niet gebruikt voor het opbouwen van een economische
  machtspositie hier, althans voor zover de gegevens tot nu toe
  uitwijzen?
  De heer Bovenkerk:
  Ik heb geen enkele aanwijzing dat er van dat laatste sprake zou
  zijn. Het wonderlijke is zelfs dat sommige mensen die op zeer
  bescheiden voet leven, die leven zoals je van gastarbeiders zou
  verwachten, als ik dat zo mag zeggen, als betrokkenen bij deze
  handel geweldige fortuinen hebben verdiend, terwijl je die in
  Nederland niet kunt vinden. De bekende Ramola-zaak in Rotterdam is
  op juridische gronden vastgelopen, maar daarbij heeft men door het
  volgen van geldoverzendingen kunnen vaststellen dat een van de
  families die in de wijk Spangen actief waren en die daar overigens
  net zoveel openbare-ordeproblemen had veroorzaakt als wij
  daarstraks bespraken in het verband van de Mercatorbuurt in
  Amsterdam, uit multimiljonairs moest bestaan, terwijl men hen
  aangetroffen had in absoluut kommervolle omstandigheden, met
  verwaarloosde kinderen. Van een van de rechercheurs die daar
  binnenkwamen, werd overigens nog de portemonnee gerold, maar dat is
  een detail dat natuurlijk niet ter zake doet…
  De heer Vos:
  Kunt u zeggen of er nog nieuwe tegenkrachten in die samenleving
  bezig zijn om het tij te keren?
  De heer Bovenkerk:
  Die vraag zou je eigenlijk voor alle drie groeperingen moeten
  stellen die wij nu bekeken hebben. Wij, autochtone Nederlanders,
  zien deze groeperingen veel meer als een eenheid dan zoals ze in
  werkelijkheid zijn. De Marokkaanse maatschappij in Nederland is
  zeer atomistisch; er zijn allerlei families die wel eens in
  wisselende coalities samenwerken, maar het is heel lastig om
  werkelijk duurzame organisaties op gang te brengen. Je ziet dat de
  vrienden van vandaag vaak elkaars vijanden van morgen zijn, op
  gronden die wij ons heel moeilijk kunnen voorstellen. In die
  gemeenschap zijn die tegenkrachten er in ieder geval niet. Ik weet
  wel van mensen die zich hierdoor gentimideerd voelen, als zij zien
  wat er omgaat op hun plaatsen van samenkomst. Voor de Turkse
  gemeenschap geldt het tot op zekere hoogte ook. Er is eigenlijk
  geen Turkse gemeenschap, want ten eerste is er al onderscheid
  tussen de Turkse en de Koerdische groep, maar ook de Turkse
  gemeenschap valt eigenlijk uiteen in een heleboel regionale
  gemeenschappen. Dat hangt samen met het migratiepatroon van
  gastarbeiders; mensen uit hetzelfde dorp zijn via kettingmigratie
  allen op een bepaalde plek in Nederland terechtgekomen. En ofschoon
  de Turken een zeer bloeiend verenigingsleven hebben, is er
  eigenlijk niets overkoepelends. Er is wel veel sociale controle en
  er is een sterke neiging om elkaar de ogen uit te steken als het om
  rijkdom gaat, maar er zijn geen mechanismen op het niveau van een
  echte tegenkracht. Ik kan mij dat ook eigenlijk wel voorstellen,
  omdat veel mensen er ook niet zoveel kwaads in zien. Het
  drugsbeleid in Nederland maakt op velen een paradoxale indruk, want
  hoe kun je toestaan dat er een grote aantal consumenten is die
  vrijgelaten worden om te gebruiken, terwijl iemand die erover kan
  beschikken en er geld aan kan verdienen, dat niet mag doen? Dat is
  even moeilijk uit te leggen als het in de jaren twintig in Amerika
  was om uit te leggen dat je wel alcohol mocht gebruiken, maar het
  niet mocht leveren. Ik verwacht dus niet veel tegendruk. En ook
  voor de Surinaamse gemeenschap geldt hetzelfde; het is een
  uitermate sterk verbrokkelde gemeenschap, zowel naar etnische
  groepen als naar sociale klassen. Ook daar is weinig tegenkracht te
  vinden.
  De voorzitter:
  In verband met het tijdstip stel ik voor, het onderwerp van de
  horecabranche morgen met de heer Bruinsma te bespreken en nu nog
  terug te komen op het onderzoek dat u samen met de heer Fijnaut in
  Amsterdam heeft ingesteld. De heer Fijnaut heeft vanmorgen in
  algemene zin gesproken over de vraag waar het drugsgeld blijft en
  de innesteling in de bovenwereld. U heeft samen met de heer Fijnaut
  specifiek aandacht besteed aan de binnenstad van Amsterdam, aan de
  Wallen. Wat heeft u daar gevonden op het gebied van de besteding
  van crimineel geld en de uitwerking daarvan?
  De heer Bovenkerk:
  Wij hebben gekeken of de politie zicht had op het eigenaarschap
  van horecabedrijven. En dat bleek het geval te zijn in zeker n
  district, namelijk district twee rond de wallen, rond de
  Warmoesstraat. Daarvan heeft men een analyse gemaakt die erop
  neerkomt dat de problemen die je op straat tegenkomt en in de
  vitrines met allerlei uitstallingen van bijvoorbeeld seksapparaten
  en de aanbiedingen die daar gedaan worden, het enigszins
  verloederde karakter van althans sommige delen van het
  wallengebied, wel eens te maken zouden kunnen hebben met de vraag
  wie er eigenlijk achter die gevels zaten, dus wie de eigenaren
  waren. Men heeft eenvoudig van al die panden, voor zover men kon
  nagaan, in de horecasfeer gekeken tot wie die behoorden. Men kwam
  tot de conclusie dat er een groot aantal ondernemers waren met
  duidelijk criminele antecedenten. Dat is op zichzelf nog niet zo
  vreemd, want dat komt in de horeca veel meer voor. Het is een
  sector met een betrekkelijk lage drempel, waar veel mensen opnieuw
  kunnen beginnen. Maar er waren enkele groepen die in Amsterdam
  bekend zijn als harde kernen van georganiseerde misdaad, dertien of
  veertien groepen of groepjes, die over een substantieel deel bleken
  te beschikken van dat wallengebied. Raar genoeg zit ‘m dat niet in
  de prostitutiesfeer. Iedereen denkt bij de wallen aan de vrouwen
  achter de ramen. Maar dat is eigenlijk een veel verspreider bezit.
  Daarvan kan je niet zeggen dat er nu enkele grote prostitutiebazen
  zijn; maar juist wel in de sfeer van de horeca. Dat is een
  aanwijzing dat er in onroerend goed ook misschien genvesteerd
  wordt. Wij konden in ieder geval vaststellen op basis van die
  politieanalyse dat dertien of veertien van die groeperingen zich
  grote concentraties hadden verworven in dat stukje van de
  binnenstad. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld mensen die zich
  ooit met een zware ontvoering bezig hadden gehouden, een
  belangrijke pornokoning, de Hell’s Angels, een bekende
  drugshandelaar, een beruchte onroerend-goedhandelaar, een eigenaar
  van illegale naai-ateliers, althans vroeger, de eigenaar van een
  overigens heel onopvallende shoarmazaak, maar die zeer zwaar in de
  georganiseerde misdaad zit, mensen van wisselkantoren, bijvoorbeeld
  van Isralische afkomst. Die groepen beheersen in feite een zeer
  belangrijk deel van de horeca in de binnenstad.
  De voorzitter:
  Dus dat zou je als het ware een soort innesteling in een ander
  gebied kunnen noemen?
  De heer Bovenkerk:
  Zeker, omdat de functie iets verder reikt dan alleen maar
  ondersteuning voor hun criminele activiteiten. Ik bedoel: als je
  drugs wilt verkopen, doe je dat bijvoorbeeld via een koffieshop.
  Daar heb je een koffieshop voor nodig. Maar als je gaat investeren
  in andere dingen, in cafs die er eigenlijk organiek geen relatie
  mee hebben, dan kan je dat zeggen. Nou, dat is inderdaad het geval.
  In deze buurt zie je dat voor het eerst gebeuren. Ik denk dat dit
  het meest duidelijke geval is in Nederland van racketeering.
  De voorzitter:
  Heeft u verder in Amsterdam in de onroerend-goedsector
  duidelijke concentraties aangetroffen, dus toch een duidelijk beeld
  van een doorgroeien in de bovenwereld van het je verwerven van een
  bepaalde machtspositie?
  De heer Bovenkerk:
  Het antwoord daarop is ontkennend, maar niet omdat het niet
  waar is. Het antwoord is ontkennend, omdat ik het niet gezien heb.
  De politie heeft daar geen onderzoek naar gedaan en had over die
  hele sfeer van onroerend goed en de horeca en de rest van de stad
  eigenlijk geen gegevens. Wij hebben wel geprobeerd indirect nog
  iets te doen: door te kijken welke delen van Amsterdam nu
  interessant zouden zijn als beleggingsobject, dus welke delen
  bijvoorbeeld niet tot de corporatie- of de gemeentesector behoren.
  Dan kom je al gauw uit in Amsterdam-zuid, Apollolaan en omstreken.
  Daar zijn ook horecagelegenheden. En ter zake kan ik niet verder
  gaan dan te zeggen dat zich daar mogelijkheden voordoen. Nu is er n
  van die dingen. Toen wij met dit onderzoek begonnen, is de
  voorzitter van het college van procureurs-generaal wel eens bij de
  heer Fijnaut geweest en heeft daarbij gezegd: ik wil graag weten
  wat jullie net weten. Dit is er een mooi voorbeeld van. Ik weet nu
  dat ik heel graag zou willen weten op welke wijze daar in
  Amsterdam-zuid in het onroerend goed wordt genvesteerd. Ik weet het
  niet.
  De voorzitter:
  Wij hebben zoven uitvoerig gesproken over corruptie, voor zover
  die te maken had met de Surinaamse gemeenschap. U heeft bij uw
  onderzoek in Amsterdam ook de vraag betrokken van de corruptie en
  de benvloeding door de georganiseerde misdaad van verschillende
  sectoren, maar dan in algemene zin. Wat zijn daarbij uw bevindingen
  geweest en wat heeft u onderzocht?
  De heer Bovenkerk:
  Mijn collega Fijnaut en ik, hij in eerste instantie, hebben
  inzage gekregen in een bak van de Criminele inlichtingendienst, de
  CID, die betrekking had op zogeheten ambtelijke corruptie. Dat wil
  zeggen, daar “zitten allerlei mensen in” tegen wie beschuldigingen
  zijn geuit van corruptie in het bestuur, in het beheer van
  Amsterdam en in de politie zelf. Wij vonden er 37 berichten in,
  waarvan de kwaliteit buitengewoon wisselend was. Van een groot
  aantal van die gevallen konden wij op basis van het feit dat erin
  genoemd werd onmiddellijk zeggen dat het niet veel met corruptie
  van doen had. Bijvoorbeeld de meest voorkomende variant is dat
  iemand ongewenste contacten onderhoudt met bekende mensen uit de
  onderwereld. Als wij die gevallen eraf trokken waarvan je de
  corruptie niet erg hard kon maken, hielden wij dertien gevallen
  over. Die waren voor ons moeilijk te beoordelen, omdat wij niet uit
  eigen waarneming konden vaststellen wat er precies aan de hand was
  geweest en die onbevestigd waren. En daarom vonden wij het moeilijk
  om daarover een oordeel te geven. De gevallen zijn voor het
  grootste deel wel uitgezocht. Wij wisten niet altijd door wie dat
  gedaan was. Het ligt heel verspreid, althans als het buiten de
  politie valt. Dat kan de FIOD zijn, de BVD, de politie, de
  Rijksrecherche. Het is heel lastig om daar iets over te zeggen. Al
  die onderzoekingen, zo heb ik moeten aannemen, zijn uitgedraaid op
  het oordeel dat er eigenlijk niks aan de hand is geweest. Maar ik
  moet wel zeggen dat ik dat niet zelf heb gezien. En ik heb mij ook
  ernstig afgevraagd hoe het komt dat, als er onderzoek tegen iemand
  is ingesteld – en het ging soms ook om mensen in wat hogere
  posities in de gemeente – dat nog in die bak voorkomt van de
  Criminele inlichtingendienst. Als een onderzoek is afgesloten,
  waarom zijn die er dan niet uitgehaald? Goed, maar nu over de
  politie zelf. Het spijt mij dat wij het nu toch voornamelijk over
  agenten zullen moeten hebben. Want daar hebben wij goede gegevens
  en goede documenten over. Daar weet ik wel iets van. Het
  Amsterdamse politiekorps heeft als enige in Nederland een apart
  bureau ingericht om corruptiezaken te on…
  De voorzitter:
  Ik dacht dat het Rotterdamse korps dat ook had of in ieder
  geval krijgt.
  De heer Bovenkerk:
  Krijgt, goed. Ik weet in ieder geval dat Amsterdam het eerste
  is geweest. Hoe ver Rotterdam gevorderd is, daar wil ik af zijn.
  Maar in Amsterdam is er al lang zo’n bureau, omdat er in de jaren
  zeventig een aantal corruptiegevallen geweest is. Er is discussie
  over geweest in de gemeenteraad. Men vond dat het zo niet langer
  kon. Daar is dus een Bureau intern onderzoek, BIO. Daar hebben wij
  opgevraagd en geheel openlijk gekregen, zo moet ik zeggen, alle
  dossiers van de laatste vier jaar over politiemensen naar wie
  onderzoek was ingesteld ter zake van corruptie. Het waren er 38 in
  totaal. Dat lijkt heel erg veel, maar dat moet ook weer
  onmiddellijk gerelativeerd worden. Het enkele feit namelijk dat dit
  politiekorps van Amsterdam zo’n bijzonder bureau heeft ingesteld,
  maakt dat je ook wat ziet. Wat ik nu ga vertellen, wil dus helemaal
  niet zeggen dat corruptie bij politiekorpsen elders in Nederland
  minder zou zijn.
  De voorzitter:
  Dat heeft u niet onderzocht?
  De heer Bovenkerk:
  Dat heb ik niet onderzocht. Maar ik wilde de kanttekening toch
  maken, omdat er een zekere schroom te merken was bij de politie in
  Amsterdam om dit te laten zien. En die schroom kan ik mij
  uitstekend voorstellen, als men zegt: wij zijn de enigen die er
  werkelijk serieus op een systematische manier aandacht aan besteden
  en dan ga jij dat nog eens naar voren brengen, zelfs in zo’n
  enqute. Ik kan mij dus voorstellen dat men even iets heeft weg
  moeten slikken om ons dat te laten zien. Maar goed; 38 dossiers
  dus. Van die 38 dossiers hebben wij er ongeveer de helft af kunnen
  halen, omdat die niet erg interessant waren; daar konden wij geen
  serieuze band met de georganiseerde misdaad veronderstellen.
  Bijvoorbeeld een ambtenaar die stempels gebruikte om vluchtelingen
  binnen te laten of mensen die wel weer twijfelachtige contacten
  hadden, zonder dat je kon aantonen dat zij het twijfelachtige
  contact ook in een persoonlijk voordeel omgezet hadden. Er was
  iemand bij die vluchtverhalen maakte voor asielzoekers.
  De voorzitter:
  Maar dat hoeft met georganiseerde criminaliteit weinig
  uitstaande te hebben.
  De heer Bovenkerk:
  Precies. Vandaar dat zij tot die helft behoorden, mijnheer Van
  Traa, die wij eruit gehaald hebben. Er bleven vijftien serieuze
  gevallen over. Al die vijftien serieuze gevallen zijn onderzocht;
  die hebben allemaal op de een of andere manier consequenties gehad.
  Ik zal u er een paar van noemen om u een indruk te geven van het
  soort dingen dat je dan tegenkomt. Er is iemand die al een tijd
  lang in de binnenstad van Amsterdam dienst doet als rechercheur,
  een hele goeie. Dat is heel merkwaardig, degenen die het betreft,
  worden door hun collega’s in veel gevallen als hele goeie gezien.
  Zulke mensen zijn wellicht ook aantrekkelijk voor de georganiseerde
  misdaad. Maar in ieder geval is er iemand geregeld waargenomen in
  een caf buiten Amsterdam waar leden van een criminele organisatie
  komen. Die geeft daar tips, bijvoorbeeld over lopend onderzoek. Dat
  is een duidelijk geval. Er is ook iemand die al heel lang meesjouwt
  in de binnenstad, op de Wallen, die gedreven wordt door een zekere
  seksuele obsessie en die nu in dienst is getreden van een groot
  escortbedrijf dat dingen doet die eigenlijk niet behoren en dat om
  die reden ook vaak voorwerp van onderzoek door de politie is.
  Welnu, voordat de politie een inval doet, geeft hij een tip en de
  politie treft een leeg escortbureau aan.
  De voorzitter:
  Is dat ook relevant voor ons onderzoek?
  De heer Bovenkerk:
  Dat zou ik wel zeggen, want degene om wie het gaat, is iemand
  met grote criminele antecedenten en met vertakkingen in allerlei
  organisaties. Een ander voorbeeld: iemand is bevriend met een
  eminente horeca-ondernemer in het Wallengebied, iemand die daar tot
  de zwaarste mensen wordt gerekend. Zo gaat het vaak; je komt daar
  binnen en je raakt bevriend met zo’n figuur. Er is vastgesteld dat
  de betrokken echtparen samen met vakantie gingen. Dat vond men niet
  acceptabel en het was aannemelijk dat er ook informatie was
  doorgesijpeld. Ook is er iemand instrumenteel bij het doorgeven van
  allerlei vertrouwelijke gegevens over auto’s uit de
  politieregistratie aan een bende die auto’s steelt en exporteert:
  Wat zijn goede auto’s? Van wie zijn ze? Enz. Verder is er nog een
  aantal mensen die als consequentie van de macho-cultuur die onder
  mannelijke politieagenten veel voorkomt, veelvuldig een bepaalde
  sportschool bezoeken, die bij nader inzien blijkt te worden
  gedreven door een vertegenwoordiger in Nederland van het
  drugskartel te Cali. Die blijkt getipt te zijn bij de binnenkomst
  van een grote vracht in Nederland, zodat de politie die zending
  niet heeft kunnen onderscheppen. Ik kan ook nog het voorbeeld geven
  van iemand die jaren geleden betrokken was bij een groep die
  autodiefstallen pleegde. Dat was voor de onderzoeksperiode, maar
  deze man was alleen doorgegaan en hij hield zich als politieman
  bezig met vrouwenhandel en het vervalsen van buitenlands geld.
  Welnu, wij hebben vijftien van dergelijke gevallen
  aangetroffen.
  De voorzitter:
  U heeft, zo is mij gebleken, geen aanwijzingen aangetroffen
  voor corruptie in de hogere regionen. U heeft zich nog wel met het
  volgende beziggehouden. In november 1993 maakt de hoofdcommissaris
  van Amsterdam melding van politieke infiltratie. De BVD heeft de
  zaak naar aanleiding van die berichten van de heer Nordholt ook
  onderzocht en de dienst heeft uiteindelijk in een ambtsbericht aan
  de minister van Binnenlandse Zaken de conclusie neergelegd dat er
  van corruptie geen sprake was. Dit mede op basis van een rapport
  van de Amsterdamse politie, geaccordeerd door het openbaar
  ministerie. Van welke mogelijke politieke infiltraties was er nu
  sprake en zijn deze als geslaagd te beschouwen?
  De heer Bovenkerk:
  Wij hebben inderdaad inzage gehad in dat rapport. Het gaat om
  vijf personen in Amsterdam, alle “minor figures” in de politiek.
  Het waren kandidaten voor een deelraad en iemand die zichzelf
  kandidaat had gesteld om bij een belangrijke politieke partij
  aangesloten te geraken. In drie van die gevallen is het
  eenvoudigweg niet doorgegaan omdat de betrokkenen zich
  terugtrokken. Er was een advocaat bij die zich politiek probeerde
  te manifesteren, maar die heeft zich op tijd teruggetrokken.
  Overbleef een parlementarir die zich veelvuldig in
  schietverenigingen ophield waarin ook geregeld allerlei mensen uit
  het criminele milieu verkeerden, waar misdadigers trainden. Dat was
  eigenlijk de oogst: vier mensen die zich teruggetrokken hadden en
  een parlementarir. Je kunt je dus afvragen of het werkelijk waar
  was wat Nordholt zei, namelijk dat de integriteit van de
  Nederlandse politiek op het spel stond. In de kern had hij er
  natuurlijk wel gelijk in dat er een begin van was dat dit mogelijk
  zou gebeuren, maar op grond van het materiaal dat ik onder ogen heb
  gehad, zou ik mij persoonlijk minder stellig hebben
  uitgelaten.
  De voorzitter:
  En dat heeft ook de BVD gedaan.
  De heer Bovenkerk:
  Zo is het!
  De voorzitter:
  Mijnheer Bovenkerk, dank u wel. Sluiting 14.16 uur


  Inhoudsopgave en zoeken