• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – prof. dr. G.J.N. Bruinsma

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 7

  7 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 7 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  prof. dr. G.J.N. Bruinsma
  Aanvang 14.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van professor G.J.N. Bruinsma,
  geboren op 23 september 1951 te ‘s-Gravenhage. Ik verzoek u op te
  staan voor het afleggen van de belofte. De door u af te leggen
  belofte luidt: Ik beloof dat ik de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid zal zeggen.
  De heer Bruinsma:
  Dat beloof ik.
  De voorzitter:
  Mijnheer Bruinsma, u bent de laatste in de rij van onze vier
  onderzoekers. U heeft zich beziggehouden met verschillende branches
  – je zou ook kunnen zeggen: bedrijfstakken – in de Nederlandse
  maatschappij. Welke branches heeft u precies onderzocht?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb zeven branches onderzocht: de bouwnijverheid, de
  afvalverwerking, de autobranche, de wildlife-branche, dat is de
  handel in exotische dieren en planten, de verzekeringsbranche,
  Schiphol en de havens van Rotterdam.
  De voorzitter:
  Wat is bij dit werk uw achtergrond? Vanochtend hoorden we al
  van de heer IJzerman, de hoofdcommissaris uit de regio Twente, dat
  u daar voor de politie heeft gewerkt.
  De heer Bruinsma:
  Ik heb begin jaren zeventig in Utrecht sociologie gestudeerd,
  met als hoofdvak criminologie. Ik ben vervolgens in Nijmegen gaan
  werken, bij het Criminologisch Instituut aldaar, waarbij ik mij
  voornamelijk heb gericht op de bestudering van jeugdcriminaliteit.
  Daarna ben ik, in het begin van de jaren tachtig, naar de
  Universiteit Twente gegaan, met name om het vak methodologie en
  methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te
  doceren. Ik ben daar recentelijk tot hoogleraar criminologie
  benoemd. Mijn achtergrond is dat ik mij in eerste instantie met
  name heb gericht op jeugdcriminaliteit: de oorzaken daarvan en de
  achtergronden, waarom jongeren eigenlijk criminaliteit plegen. Ik
  heb mij natuurlijk ook ambtshalve, zeg maar vanuit het vakmatige,
  beziggehouden met de methodische kant van de criminologie: hoe meet
  je criminaliteit, welke oorzaken heeft dat, en ik heb aandacht
  besteed aan allerlei methodische problemen van het vakgebied. In
  1985 ben in gepromoveerd op een onderzoek onder 1200 jongeren. De
  afgelopen vijf jaar ben ik steeds vaker bij politie-onderzoek
  betrokken geraakt. Een van de korpsen waar ik onderzoek heb gedaan,
  is dat van Enschede.
  De voorzitter:
  U heeft ook al onderzoek gedaan naar het fenomeen van de
  invloed van de Russische maffia?
  De heer Bruinsma:
  “Onderzoek” is een zwaar woord. Ik heb daarover wel
  gepubliceerd, maar dat vind ikzelf maar heel marginaal.
  De voorzitter:
  U bent even bescheiden als uw voorgangers!
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dat wat ik zeg de realiteit dichter benadert, dan dat
  ik zeg dat ik onderzoek heb gedaan.
  De voorzitter:
  Goed. U heeft ook samen met uw collega Van der Bunt onderzoek
  gedaan naar de situatie in de steden Arnhem, Nijmegen en Enschede.
  Ook daarover zullen we spreken.
  De heer Bruinsma:
  Ja, dat klopt.
  De voorzitter:
  We zullen ook nog, zij het kort, spreken over die onderwerpen,
  die uw collega Bovenkerk ook heeft onderzocht, namelijk de situatie
  in de transportbranche en de horecabranche. Door welke definitie
  van “zware georganiseerde criminaliteit” heeft u zich laten leiden
  bij uw zoektocht door de branches?
  De heer Bruinsma:
  Uiteraard moet ik daarbij verwijzen naar collega Fijnaut, en
  ook collega Van der Bunt heeft het vanmorgen opnieuw gemeld: wij
  zijn natuurlijk van dezelfde definitie uitgegaan. Het kan niet zo
  zijn dat de georganiseerde misdaad bij het ene onderzoek anders zou
  worden omschreven dan in het andere onderzoek. Kortheidshalve
  memoreer ik wat de anderen hebben gezegd: wij kijken naar groepen
  en samenwerkingsverbanden die uit winstbejag op een systematische
  manier ernstige misdrijven plegen in aard, omvang en schade, op het
  gebied van de illegale levering van goederen en diensten, en ook
  illegale activiteiten ontplooien in de legale sectoren van de
  samenleving, en die dat op een zeer goede manier afschermen ten
  opzichte van de overheid, via in- of extern geweld.
  De voorzitter:
  Geweld dan te zien als intimidatie?
  De heer Bruinsma:
  Inderdaad, dus als bedreiging met geweld.
  De voorzitter:
  Juist. Heeft u dat onderzoek alleen op basis van
  politiegegevens en justitiegegevens gedaan, of heeft u ook in die
  branches zelf onderzoek verricht?
  De heer Bruinsma:
  Wij hebben – ook collega Bovenkerk heeft dat voor het transport
  en de horeca op een soortgelijke wijze gedaan kunnen herkennen in
  die branches, om te zien wat daar precies aan de hand is. Is
  georganiseerde misdaad – geprobeerd, zoveel mogelijk bronnen te
  raadplegen en vanuit zoveel mogelijk methoden te kijken, wat wij
  daar aanwezig of afwezig? Wij hebben dus gesprekken gevoerd met
  diverse mensen uit de branches. We hebben openbare bronnen
  gebruikt, gegevens van de Kamers van Koophandel, van het
  Gemeenschappelijk administratiekantoor, van de sociale diensten,
  van de bouwnijverheid, we hebben gesproken met vertegenwoordigers
  van vakbonden, we hebben werkgeversorganisaties geraadpleegd. Wij
  hebben, kortom, een veelheid van bronnen gebruikt, en daarnaast
  hebben wij interne politiegegevens met betrekking tot dossiers met
  zachte informatie gebruikt, en andere bronnen waarover de politie
  beschikt.
  De voorzitter:
  Heeft men in die branches makkelijk samengewerkt? Ik kan mij
  namelijk voorstellen dat men niet altijd staat te popelen om de ins
  and outs van die branches voor u open te leggen.
  De heer Bruinsma:
  Het is natuurlijk nooit leuk als een onderzoeker bij een
  branche aanklopt en vraagt of hij mag kijken of er in die branche
  georganiseerde misdaad aanwezig is. Alleen de vraag wordt al vaak
  als ernstig bedreigend ervaren. Ik moet zeggen dat dit wisselend is
  geweest. Ik heb goede samenwerking gehad, maar men is vaak ook heel
  angstig om met name het imago van de branche in diskrediet te
  brengen. Men is bang dat een bepaalde branche een slechte naam
  krijgt ten opzichte van andere branches en bedrijfstakken. De
  medewerking is dus, zoals gezegd, wisselend geweest.
  De voorzitter:
  Mogen we dan allereerst kort overgaan naar de transportbranche,
  het vrachttransport? Ik doel op wat collega Bovenkerk voor zijn
  rekening heeft genomen, en waarover u op dit moment, naar ik
  aanneem, iets kunt vertellen. Wat zijn de karaktereigenschappen van
  die branche?
  De heer Bruinsma:
  Een van de belangrijkste karaktereigenschappen is natuurlijk
  dat de bedrijven onder zeer grote druk, met name financile druk,
  staan. De marges om te verdienen zijn dermate laag, dat een
  heleboel bedrijven op de rand van een faillissement terechtkomen.
  Het zal duidelijk zijn dat daarvan gebruik wordt gemaakt, want de
  georganiseerde misdaad is – we hebben dat gisteren ook bij Fijnaut
  al gezien – natuurlijk voor een belangrijk deel drugshandel. Daar
  moet gesmokkeld worden, daarvoor moeten transportwegen gevonden
  worden, en men maakt daar dus gebruik van. Wat we zien in de
  transportbranche, is niet zozeer dat die georganiseerde
  criminaliteit zich daarin nestelt en probeert een positie te
  verwerven die dermate ruim is dat de bedrijfstak onder controle is,
  maar dat men gebruik maakt van zwakke bedrijven in die sector. In
  een enkel geval richt men zelf kleine transportbedrijven op, die
  onder een legale dekmantel optreden. Dat zijn de twee belangrijkste
  elementen die door collega Bovenkerk gevonden zijn.
  De voorzitter:
  Zijn dat bedrijven die zich voor het grootste deel met
  criminele activiteiten bezighouden, of zijn het meest bedrijven
  die, zoals het vanochtend werd gezegd, er illegaal bijklussen?
  De heer Bruinsma:
  U zou eerder kunnen zeggen dat het te maken heeft met illegaal
  bijklussen. Wij kunnen niet zeggen dat de Nederlandse
  transportbranche op grote schaal in dienst van de georganiseerde
  misdaad allerlei drugs smokkelt door Nederland. Dat kan niet.
  De voorzitter:
  Komt het in grotere bedrijven voor dat men transport van
  illegale goederen bedrijft, zonder dat men het weet?
  De heer Bruinsma:
  Een eigenaar van een groot bedrijf kan natuurlijk nooit precies
  weten, wat al zijn chauffeurs – meestal zijn het mannen die de
  leiding hebben over dit soort bedrijven – onderweg uitspoken.
  Chauffeurs worden in het buitenland natuurlijk aangeklampt om
  bepaalde spullen mee te nemen. Dus kan het bedrijf absoluut niets
  geweten hebben van het feit dat bepaalde stoffen, middelen of
  goederen worden meegenomen.
  De voorzitter:
  Kunt u zeggen dat deze branche hierdoor in diskrediet is
  geraakt?
  De heer Bruinsma:
  Dat denk ik niet, want de meerderheid van de branche is nog
  nadrukkelijk op legale wijze, dus niet genvolveerd in dit soort
  activiteiten, bezig.
  De voorzitter:
  Heeft u binnen de branche activiteiten waargenomen om deze
  verschijnselen tegen te gaan?
  De heer Bruinsma:
  Die vraag had u eigenlijk beter aan de heer Bovenkerk kunnen
  stellen, omdat hij er wat dieper inzit. Wat ik van hem vernomen heb
  – ik heb dat uit de tweede hand, en uit zijn stukken – is dat de
  bedrijfstak nog niet veel maatregelen neemt om dat te voorkomen.
  Een belangrijk deel van die markt staat natuurlijk toch onder druk
  door een teveel aan transportbedrijven op een te kleine markt.
  De voorzitter:
  Kort over de horeca. Wat voor tendensen ziet u in de horeca met
  betrekking tot georganiseerde misdaad?
  De heer Bruinsma:
  De horeca is natuurlijk een van de legale branches, die direct
  in de nabijheid zijn van de georganiseerde criminaliteit in een
  stad. Wat we zien, is dat criminele groepen steeds vaker bepaalde
  horecagelegenheden opkopen – de mate waarin dat gebeurt, is
  natuurlijk onbekend – daar hun uitvalsbasis van maken, en die deels
  gebruiken voor illegale activiteiten, zoals het verkopen van drugs,
  het plaatsen van gokkasten, eventueel het bieden van
  prostitutiegelegenheid. Dat is een belangrijke reden. Het tweede
  punt is dat horecagelegenheden soms worden opgekocht om wit te
  wassen. Het gaat daarbij om bedrijven die absoluut geen omzet
  hebben, bijvoorbeeld pizzeria’s waar twee klanten per avond komen,
  maar die toch een miljoenenomzet genereren. Een ander punt is dat
  men probeert, via protectie de horeca in de greep te krijgen. Die
  protectie kan puur en alleen om het geld gaan. Men zegt dan: ik
  moet betaald krijgen, anders gebeurt er wat met jouw winkel of
  zaak. Je kunt ook zeggen dat men probeert, mede-eigenaar te worden.
  Onder dwang probeert men, delen van het bedrijf in handen te
  krijgen. Verder kan men portiersdiensten proberen op te dringen aan
  die horecagelegenheden, door middel van allerlei activiteiten.
  De voorzitter:
  Bent u in veel steden tegengekomen dat horecagelegenheden als
  het ware boven de prijs worden verkocht, waarmee ofwel wordt
  witgewassen, dus geld wordt geparkeerd, ofwel gelegenheid wordt
  gecreerd voor het bedrijven van illegale activiteiten?
  De heer Bruinsma:
  Dat is een uitermate lastige vraag, omdat je daarover op
  landelijk niveau moeilijk uitspraken kunt doen. Je kunt alleen maar
  kijken, wat er uit lokale studies naar voren is gekomen. Daar zie
  je dat dat weliswaar gebeurt, maar niet op zo’n grote schaal dat je
  daarvoor echt heel angstig moet worden. Het gebeurt natuurlijk wel;
  men biedt wel eens boven de normale marktprijzen om bepaalde
  gelegenheden in de greep te krijgen.
  De voorzitter:
  Kunt u daarbij steden noemen?
  De heer Bruinsma:
  Amsterdam is natuurlijk een belangrijk gebied. Het
  Wallengebied…
  De voorzitter:
  Daar hebben we gisteren over gesproken.
  De heer Bruinsma:
  We kunnen ook kijken naar Arnhem, waar ik samen met collega Van
  der Bunt gekeken heb, waarbij bijvoorbeeld seks-exploitanten
  nadrukkelijk proberen een hele wijk, met name in het noordelijke
  deel van de stad, onder controle te krijgen, door allerlei zaken
  met meer geld dan normaal op te kopen.
  De voorzitter:
  U spreekt ook over protectie. Je krijgt als het ware de portier
  die voor de zaak staat, opgedrongen. Als je die portier niet wilt
  hebben, komt men je zaak wel verbouwen. Je moet die portier dan
  toch nemen, om te voorkomen dat je zaak wordt verbouwd. Ik heb
  begrepen dat de bevindingen daarbij – ik bedoel de vraag of een
  dergelijk systeem in Nederland werkelijk voet aan de grond heeft
  gekregen, waarbij groepen die eventueel geweld gebruiken zich ook
  van dergelijke gelegenheden meester maken, en het daarmee eventueel
  ook makkelijker maken dat er illegale activiteiten plaatsvinden –
  zeer divers zijn.
  De heer Bruinsma:
  Wat collega Bovenkerk met name gevonden heeft, is dat in het
  gebied rond Utrecht en de Gooistreek met name veel van dit soort
  activiteiten wordt ontplooid. Wat ik bijvoorbeeld samen met Van der
  Bunt gevonden heb in de drie steden, is dat in het begin van de
  jaren negentig pogingen zijn ondernomen vanuit bijvoorbeeld Utrecht
  om portiersdiensten op te dringen in Enschede, Arnhem of Nijmegen,
  maar dat dat door de plaatselijke horeca in samenwerking met de
  politie nadrukkelijk is voorkomen.
  De voorzitter:
  Dus daar is het beeld wisselend, terwijl wij het van geheel
  Nederland niet weten. Wat weet u op dat punt over Amsterdam?
  De heer Bruinsma:
  Voor Amsterdam moet ik eigenlijk het antwoord wat schuldig
  blijven, omdat Bovenkerk en Fijnaut dat beter bestudeerd hebben dan
  dat ik het nu kan zeggen.
  De voorzitter:
  Maar ik dacht dat de protectie als dwangsysteem in Amsterdam
  opvallend afwezig was.
  De heer Bruinsma:
  Ja, dat heb ik gelezen in de rapporten die beide heren hebben
  geproduceerd. Maar ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, dus
  ik kan niet aangeven in welke mate dat precies gebeurd is.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u kijk op de situatie in de drie speciaal onderzochte
  steden Arnhem, Nijmegen en Enschede? Kunt u nu zeggen welk deel van
  de horeca onder invloed staat van de georganiseerde criminaliteit?
  Durft u daar een verantwoorde schatting van te maken voor elk van
  de drie steden?
  De heer Bruinsma:
  Nee, daar kan ik absoluut geen schatting van maken. Het
  probleem waarvoor wij ook als onderzoekers staan, is dat nergens
  geregistreerd staat wie welke panden heeft en wie de eigenaren
  zijn, zowel op de achtergrond als op de voorgrond. Wij kunnen bij
  de makelaardij of bij de gemeente wel allerlei informatie inwinnen,
  maar ook gemeenten weten vaak absoluut niet wie de eigenaren zijn.
  Daar zitten wij ook weer met een juridische constructie versus een
  economisch eigendom. Dat is de moeilijkheid waarvoor wij staan. Wat
  wij wel gemerkt hebben in de drie steden – dat zegt althans de
  politie met wie wij daar gesproken hebben – is dat op beperkte
  schaal horecagelegenheden worden gekocht. Met name bepaalde groepen
  – in Enschede op een wat kleinere schaal en in Arnhem op een wat
  grotere schaal – bijvoorbeeld de Koerdische groep kopen bepaalde
  thee- en koffiehuizen op in dezelfde buurt: het Spijkerkwartier
  aldaar. Verder heeft natuurlijk een deel van de horeca te maken met
  de koffieshops. De koffieshops zijn in belangrijke mate ook in
  handen van bepaalde organisaties.
  De voorzitter:
  Dat is duidelijk.
  De heer De Graaf:
  Misschien kunt u mijn vraag niet beantwoorden, maar wij horen
  wel eens verhalen dat bijvoorbeeld ook bij grote discotheken waarin
  ook veel XTC wordt verhandeld, een rechtstreekse relatie is te
  leggen met georganiseerde criminaliteit, in de sfeer van portiers,
  maar ook in het selecteren welke dealers als het ware hun werk
  kunnen doen. Heeft u daar iets van ervaren?
  De heer Bruinsma:
  Wij hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar de discotheken
  in Nederland, want dat vereist toch, denk ik, weer een heel apart
  onderzoek. Ik kan daar nu dus geen uitspraak over doen. Het enige
  wat ik kan zeggen, is dat ik inderdaad dezelfde geruchten heb
  vernomen die u ook meldt. Er is dus sprake van dat er XTC wordt
  geleverd via portiers en eigenaren van discotheken aan jongeren die
  de discotheken bezoeken.
  De voorzitter:
  Ik ga over naar de gokautomaten- en de speelautomatenbranche.
  Wat is de situatie daar?
  De heer Bruinsma:
  Ook daar is algemeen in heel Nederland niet zo erg veel over te
  zeggen. Wat wij zien in Amsterdam, is dat het bezit toch voor een
  belangrijk deel geconcentreerd is in enkele handen, deels legaal
  maar ook deels illegaal.
  De voorzitter:
  De hallen zijn allemaal legaal.
  De heer Bruinsma:
  Op zich is er aan een gokautomaat natuurlijk niet altijd wat
  mis. Dat is ook gereguleerd via het openbaar bestuur in een stad.
  Dat stelt een aantal gokautomaten per gelegenheid vast. Er is een
  maximum van twee of een, dat hangt ook af van het feit of het natte
  of droge horeca is. In Amsterdam zie je dus dat er steeds vaker van
  dit soort automaten geplaatst worden die voor een belangrijk deel
  in het bezit zijn van een kleine groep personen.
  De voorzitter:
  Is die groep personen ook verbonden aan de georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Die groep is in dit geval ook verbonden aan de georganiseerde
  criminaliteit in de stad.
  De voorzitter:
  Is er in Rotterdam een bepaalde concentratie waar te
  nemen?
  De heer Bruinsma:
  Dat weet ik niet, daar kan ik geen antwoord op geven.
  De voorzitter:
  Wij kunnen eventueel, mochten wij dat noodzakelijk vinden, de
  heer Bovenkerk vragen om nogmaals voor ons te verschijnen.
  De heer Bruinsma:
  Uitstekend.
  De voorzitter:
  Dan gaan wij over naar de branches waar u ook direct zelf en
  als enige bij betrokken bent geweest. Laten wij allereerst de
  autobranche nemen, omdat daar de verhalen gaan dat er enorm veel
  auto’s en vrachtauto’s gestolen worden die niet meer terugkomen.
  Wat zijn daar uw bevindingen?
  De heer Bruinsma:
  Ik wil eerst even zeggen in welke mate de autobranche eventueel
  met georganiseerde misdaad of criminele groepen te maken heeft. Ten
  eerste heeft de autobranche er natuurlijk toch profijt van. Dat kan
  niet worden ontkend. Voor elke auto die gestolen wordt, moet men in
  principe weer een andere verkopen. Dat levert dus eigenlijk meer
  winst op. De autobranche wordt bewust of onbewust ook gebruikt door
  bepaalde criminele groepen om eenmaal gestolen auto’s weer terug te
  brengen in de legale handel. Verder wordt de autohandel gebruikt,
  of misbruikt zoals je het ook kunt noemen, door auto’s te leasen.
  Je ziet dat steeds meer criminele groepen gebruik maken van
  lease-auto’s om zich erin te verplaatsen, zodat de opsporing door
  politie steeds moeilijker wordt. Het laatste punt is dat de
  autobranche natuurlijk ook slachtoffer is van bepaalde criminele
  groepen omdat, om maar eens een voorbeeld te noemen,
  autoverhuurbedrijven een groot risico lopen dat zij de auto’s die
  zij verhuren, nooit meer terugzien. Dan komen wij op het aantal
  auto’s dat gestolen wordt. Het probleem dat wij in ons onderzoek
  tegenkwamen, is dat er verschillende instanties zijn die ook
  allemaal verschillende cijfers produceren. Als wij kijken naar de
  CRI, het CBS en ook de verzekeringsmaatschappijen, dan publiceren
  die elk jaar weer een aantal cijfers. Die cijfers variren van de
  ene keer 28.000 tot 44.000 wanneer wij het hebben over
  verzekeringsmaatschappijen.
  De voorzitter:
  Dat zijn gestolen auto’s?
  De heer Bruinsma:
  Dat zijn gestolen auto’s in Nederland per jaar. Nu is dat soort
  bestanden natuurlijk ontzettend vervuild, want wie zegt mij dat die
  allemaal gestolen zijn door autodiefstalgroepen. Dat is natuurlijk
  absoluut niet waar. Wat ik gedaan heb, is te kijken welk aandeel
  daarvan eigenlijk gestolen is door criminele groepen. Daarvoor
  moeten wij kijken naar de vraag: waarom worden auto’s eigenlijk
  gestolen? Auto’s worden voor een belangrijk deel gestolen voor
  joyriding of om “tijdelijke vervoersproblemen op te lossen”, zoals
  ik dat maar even genoemd heb. Die auto’s worden ook in belangrijke
  mate snel teruggevonden. Men vindt de auto meestal binnen een of
  twee dagen ook weer terug. Als wij dat aantal eens bekijken, dan
  wordt ongeveer zo’n 65% binnen een aantal dagen weer terugvonden.
  Een groot aantal blijkt dus helemaal niet door de georganiseerde
  misdaad gestolen te zijn. Wanneer wij het restant wat preciezer
  bekijken – de CRI heeft het ook uitgezocht – dan blijkt dat na
  verloop van tijd ook daarvan een groot aantal auto’s weer
  terugkomt. Eigenlijk blijkt 85% van alle gestolen auto’s op een of
  andere manier weer bij de rechtmatige eigenaar terug te komen. Dat
  betekent dat ongeveer zo’n 5000 tot 7000 auto’s spoorloos
  verdwijnen. Daarvan heb ik gezegd: als die door professionele
  dieven gestolen worden, dan zijn dat auto’s die niet meer
  terugkeren. Dat zijn ook vaak de wat duurdere auto’s, de wat betere
  auto’s en de wat jongere auto’s. De auto’s die voor joyriding
  worden gebruikt, blijken ook vaak de wat oudere, gewonere auto’s te
  zijn: de kadetjes en de golfjes die gestolen worden.
  De voorzitter:
  Zijn er nu duidelijk georganiseerde groepen aan te wijzen die
  zich richten op die 5000 7000 auto’s die niet meer terugkomen?
  De heer Bruinsma:
  Ja. Ik heb gebruik gemaakt van de diverse politiedossiers die
  mij ter beschikking zijn gesteld door de regiokorpsen en door de
  CRI. Daaruit blijkt dat je speciale groepen hebt die zich richten
  op de diefstal van auto’s. Misschien kan ik daar iets over zeggen.
  De groepjes waar wij het over hebben, bestaan meestal uit ongeveer
  4 tot 5 personen. Het zijn allemaal mannen; vrouwen vind je in deze
  branche nauwelijks meer terug. Meestal zijn het mensen die al een
  groot strafblad hebben, vaak ook voor andere criminele activiteiten
  zoals inbraken, heling en ook wel geweld. Zij zijn daarvoor eerder
  veroordeeld. Zij kennen elkaar vaak al heel lang. Er is een soort
  onderlinge werkverdeling zonder dat er sprake is van een type
  leiderschap. De “leider” is meer een regelaar die daarachter zit,
  die vaak de beschikking heeft over een autosloperij, over een
  garage of over een loods waarin de auto die eenmaal gestolen is,
  kan worden gezet. Hij regelt alles en zorgt er ook voor dat er
  valse kentekenpapieren komen. Je hebt een monteur in dat groepje
  zitten, de technicus om het zo maar te noemen. Hij moet de auto
  omkatten, hij moet nieuwe nummers slaan in het chassis van de auto,
  hij moet ook vaak delen lassen en weer repareren. Dat is vaak de
  monteur, meestal ook een oude bekende van de regelaar. Verder
  hebben we meestal iemand die de auto’s steelt en wij hebben iemand
  die de auto’s vervolgens weer in de legale branche terugbrengt. Er
  is dus een kleine werkverdeling, maar dat is niet een vaste,
  eeuwigdurende werkverdeling.
  De voorzitter:
  Welk percentage van die 7000 auto’s wordt als het ware in
  Nederland op de illegale criminele markt afgezet en hoeveel auto’s
  verdwijnen er nu bijvoorbeeld naar Oost-Europa? Wij lezen de
  laatste tijd immers zoveel in de krant over bendes die auto’s
  stelen ten behoeve van Oost-Europa.
  De heer Bruinsma:
  Dat kan ik absoluut niet zeggen, omdat ik natuurlijk niet weet
  waar de auto’s blijven. Het is immers vaak een ingenieuze manier
  waarop men de auto omkat en terugplaatst in de branche. Als ik dat
  zou weten, dan zou ik u ook kunnen vertellen hoeveel auto’s naar
  het oosten gaan en hoeveel er in Nederland blijven. Ik denk dat ik
  toch ook nog even iets over het oosten moet zeggen.
  De voorzitter:
  Met het oosten bedoelen wij Oost-Europa.
  De heer Bruinsma:
  Ik heb de dossiers nog eens goed in de volgorde van de tijd
  bekeken. Wij zien dat de groepjes waar wij het eerst over hadden,
  sterk regionaal en lokaal opereren, met soms een soort vertakking
  naar de grensstreken toe. Vanaf 1993 zie je echter steeds vaker
  groepen optreden die een meer buitenlandse signatuur hebben. Zij
  komen uit Oost-Europa, uit Joegoslavi, Rusland en Armeni en stelen
  hier op een andere manier een auto dan de traditionele groep. Het
  zijn ook weer kleine groepjes van 4 tot 5 personen, maar die
  besteden een heleboel werk uit. Een Russische groep die hier
  geopereerd heeft, kreeg bijvoorbeeld de opdracht vanuit het oosten.
  Wij weten niet of er een criminele organisatie achter zat of dat
  het gewoon werk was dat gevraagd werd. Men gaf dat door aan
  bepaalde groepen Joegoslaven. De Joegoslaven stalen de auto en
  brachten die naar de persoon toe waar een garage was. De koeriers
  die de auto’s moesten overbrengen, werden vanuit Moskou of St.
  Petersburg overgevlogen en reden linea recta met de gestolen auto
  zo snel mogelijk naar het oosten toe.
  De voorzitter:
  Men bestelt als het ware een auto.
  De heer Bruinsma:
  Men bestelt een auto, vaak nog met vermelding van type, kleur
  en alles daarbij.
  De voorzitter:
  Er zijn ook alarmerende verhalen over de
  vrachtwagencriminaliteit, het stelen van vrachtwagencombinaties in
  Nederland of het stelen van Nederlandse vrachtwagencombinaties in
  het buitenland. Wat zijn daar uw bevindingen?
  De heer Bruinsma:
  Er zijn inderdaad verontrustende berichten verschenen in de
  media, zoals het bericht dat allerlei chauffeurs met revolvers op
  hun hoofd hun vrachtauto moesten inleveren. Ik ben dat nagegaan en
  heb ook verschillende bestanden bekeken en gegevens geanalyseerd.
  Dan blijkt dat in Nederland zo’n 147 vrachtauto’s per jaar te
  worden gestolen, waarvan er ongeveer 10 in het buitenland worden
  gestolen en de rest in Nederland. Dus qua aantallen is het niet zo
  verontrustend dat wij moeten zeggen: dit zijn heel grote aantallen
  waar nadrukkelijk naar gekeken moet worden.
  De voorzitter:
  Tot slot, kunnen wij spreken van een innesteling van de
  georganiseerde criminaliteit in de autobranche?
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dat van innesteling absoluut geen sprake is, omdat het
  ook helemaal niet nodig is. Het is zelfs heel onverstandig van dit
  soort groepen om zich in te nestelen en een vaste plaats te
  verkrijgen, met eigen bedrijven en eigen dingen. Een
  samenwerkingsverband aangaan, is veel handiger. Ik heb in het
  rapport dat ik heb geschreven, ook geschat dat er toch wel een paar
  honderd garages en autosloperijen betrokken zijn bij deze handel in
  gestolen auto’s.
  De heer Vos:
  Kunt u iets zeggen over de relatie tussen de pakkans, althans
  de interesse van de politie om opsporingsactiviteiten te verrichten
  op dit terrein, en het aantal autodiefstallen?
  De heer Bruinsma:
  U stelt een heel moeilijke vraag. Ik hoop dat ik die goed kan
  beantwoorden. Uit de wijze waarop de politie dossiers naar ons
  heeft gestuurd, kunnen wij opmaken dat het ene politiekorps dit een
  typisch voorbeeld van groepscriminaliteit vindt, waarvan men zegt:
  dat is eigenlijk niet interessant voor jullie. Ik denk even aan
  Amsterdam, waar toch na enig speuren tien groepen getraceerd zijn,
  waarbij men ook een bepaalde politiedienst, een afzonderlijke
  afdeling voor autodiefstallen heeft opgericht. En er zijn dossiers
  binnengekomen van andere regiokorpsen die dat beschouwden als het
  voorbeeld van georganiseerde misdaad in Nederland. Vandaar dat er
  een heel wisselend referentiepunt is, ook ten aanzien van dit soort
  fenomenen, waarbij je kunt zeggen: afhankelijk van de ernst van de
  criminaliteit in de omgeving vindt men dit georganiseerde misdaad
  of vindt men dit een vorm van groepscriminaliteit.
  De heer Vos:
  Er wordt dus wisselend op gerechercheerd?
  De heer Bruinsma:
  Er wordt in die mate natuurlijk ook wisselend op
  gerechercheerd. Als men dat een vorm van groepscriminaliteit vindt,
  dan zal er absoluut snel minder aandacht voor zijn.
  De voorzitter:
  Is er ook sprake van investering van criminele drugsgelden in
  de autobranche? Heeft u dat kunnen aantonen?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb dat bij mijn weten niet kunnen aantonen.
  De voorzitter:
  Kunt u ongeveer de schade aangeven die deze vorm van
  criminaliteit aanricht in Nederland?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb een schatting proberen te maken van het aantal
  weggebleven auto’s. Ik heb een schadebedrag berekend, ook gebaseerd
  op eerder onderzoek dat ik heb verricht. Het is ongeveer zo’n
  17.000 per auto. Dan komen wij op ongeveer 85 tot 120 mln. aan
  personenauto’s dat per jaar gestolen wordt. Bij vrachtwagens komen
  wij ongeveer op een vergelijkbaar bedrag. Dan komt de totale schade
  als gevolg van autodiefstal in Nederland op zo’n 220 mln. per
  jaar.
  De voorzitter:
  Hebben de verzekeringsmaatschappijen deze cijfers vlot
  paraat?
  De heer Bruinsma:
  Nee, dat levert nogal wat problemen op, want je moet dat zelf
  allemaal schatten. De verzekeringsmaatschappijen zeggen, althans
  tegen mij, dat ze daarvan geen goede analyses maken. Ik kan dat
  niet nagaan. Een criminoloog staat op dat moment met lege handen.
  Als de branche niet meewerkt, krijg je natuurlijk altijd
  moeilijkheden om de juistheid van dit soort informatie in te
  schatten. Ik weet wel dat de verzekeringsmaatschappijen om het
  probleem van autodiefstallen op te lossen, twee manieren gebruiken.
  In het eerste geval worden de premies die de andere autobezitters
  aan de verzekeringsmaatschappijen zullen moeten betalen, verhoogd,
  want dan heb je dat probleem niet zo. De andere manier is het
  creren van een soort opsporingsmarkt, die langzamerhand is
  ontstaan, bestaande uit allerlei schadebedrijfjes, kleine
  opsporingsbureaus, speurbureaus, en welke namen ze allemaal mogen
  hebben.
  De voorzitter:
  De carhunterbureaus.
  De heer Bruinsma:
  Precies. Tegen beloning van 3000 tot 5000 per auto brengen zij
  auto’s terug bij de verzekeringsmaatschappijen.
  De voorzitter:
  Is het nu ook al een vorm van criminaliteit om auto’s weer bij
  een verzekeringsmaatschappij terug te brengen?
  De heer Bruinsma:
  Er zijn voorbeelden te geven van dieven die auto’s stelen en
  vervolgens bij de verzekeringsmaatschappijen melden dat zij
  gestolen auto’s hebben gevonden.
  De voorzitter:
  Maar dat is nog niet te kenschetsen als georganiseerde zware
  criminaliteit.
  De heer Bruinsma:
  Nee.
  De voorzitter:
  De heren Koekkoek en Rabbae hebben hierover nog iets te
  vragen.
  De heer Koekkoek:
  Begrijp ik u goed, mijnheer Bruinsma, dat autodiefstal in
  bepaalde steden eigenlijk nauwelijks wordt aangepakt?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb natuurlijk geen onderzoek gedaan naar de activiteiten
  van de politie. Ik heb geprobeerd, dat strikt te scheiden, ook in
  het werk, om de aard en de omvang te kunnen vaststellen. We zien
  dat bij een heleboel korpsen autodiefstal een lage prioriteit
  heeft.
  De heer Koekkoek:
  Kunt u voorbeelden geven van korpsen waar dat zo is?
  De heer Bruinsma:
  Als we kijken naar Amsterdam, waar de meeste auto’s gestolen
  worden, en als we kijken naar de regionale spreiding van het aantal
  auto’s, zien we dat daar relatief de minste aandacht aan
  autodiefstallen wordt gepleegd.
  De heer Rabbae:
  Weet u of individuele politieagenten betrokken zijn bij priv
  carhunterbedrijven?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb geconstateerd dat veel van dit soort bedrijfjes en
  bureautjes bestaat uit oud-politiemensen. Oud-politiemensen hebben
  natuurlijk vaak nog wel contacten met hun oude werkvrienden, en je
  ziet dat er vaak een old boy network ontstaat binnen die bureaus,
  waarbij getipt zou kunnen worden, welke auto’s weg zijn of niet.
  Maar het is natuurlijk heel moeilijk om vast te stellen, ook voor
  mij, in welke mate dat gebeurt en in welke mate politiemensen
  daarbij betrokken zijn.
  De voorzitter:
  Ik begrijp dat u dat niet heeft onderzocht.
  De heer Bruinsma:
  Nee, dat heb ik niet onderzocht.
  De voorzitter:
  In uw eindrapport zult u ook nog verslag doen van de situatie
  op Schiphol en in de Rotterdamse haven. Ik begrijp dat u nog bezig
  bent met uw onderzoek ter zake over de mogelijke omvang van daar
  actieve criminele groepen, zowel op de luchthaven Schiphol als in
  Rotterdam. Wat kunt u daarvan op dit moment zeggen?
  De heer Bruinsma:
  Om Schiphol en Rotterdam te typeren, moeten we natuurlijk even
  kijken, welke positie zij innemen in de Nederlandse economie. Zij
  zijn natuurlijk van enorm belang. Ook in Europees verband zijn
  natuurlijk de belangrijkste transportknooppunten in Nederland
  gelegen. Dat geldt zowel voor het goederentransport, als voor het
  personenvervoer via de luchthaven Schiphol. Per jaar landen of
  vertrekken ongeveer 23 miljoen passagiers op Schiphol. In Rotterdam
  hebben we miljoenen tonnen aan goederen die worden opgeslagen,
  overgeslagen, getransporteerd en overgebracht naar
  expeditiebedrijven, binnenvaart enzovoorts. Dat zijn natuurlijk
  enorme aantallen. Als we kijken naar de Rotterdamse haven, worden
  daar per minuut zes containers gelost of geladen. Nogmaals, dat
  zijn enorme aantallen, ook gespreid over een zeer groot gebied van
  40 kilometer haven. Deze enorme faciliteiten, waaraan Nederland in
  belangrijke mate zijn welvaart heeft te danken, worden natuurlijk
  ook gebruikt door bepaalde groepen om hun goederen te verplaatsen
  over de wereld. De bekende oude smokkelroutes lopen natuurlijk toch
  via de geijkte transportkanalen. Het is van belang te onderstrepen
  dat Rotterdam en Schiphol gebruikt worden om illegale goederen te
  smokkelen. Rotterdam heeft natuurlijk door de ontwikkeling van het
  containervervoer een groot probleem gekregen, want je kunt moeilijk
  nagaan, wat er in een dichte container zit. Je kunt niet elke
  container die aankomt, eerst inspecteren en openmaken, en de douane
  en de politie erbij halen. Dat is onmogelijk, want dan zou het hele
  systeem vastlopen. Alles is gebaseerd op snelheid van handelen, op
  het zo snel mogelijk overslaan van zoveel mogelijk goederen. Men
  moet dus naar manieren zoeken om dat te kunnen herkennen. Het
  Douane-informatiecentrum in Vlaardingen heeft een manier ontwikkeld
  om vooraf, op basis van…
  De voorzitter:
  …papieren…
  De heer Bruinsma:
  …papieren te checken, welke containers eventueel besmet zijn,
  omdat men een vermoeden heeft dat ze te maken zouden kunnen hebben
  met smokkelwaar. Wanneer containers zijn ontdekt, zien we dat het
  om grote partijen gaat. In Rotterdam gaat het niet om een paar kilo
  hasj of een paar kilo herone, maar om soms tienduizenden kilo’s
  softdrugs, die tegelijkertijd in n container zijn verstopt. Of men
  heeft het over honderden kilo’s cocane, die in n container zijn
  verstopt, tussen allerlei vaak legale handel. Deze spullen vinden
  hun weg naar bepaalde gebieden in Europa, waaronder Nederland.
  De voorzitter:
  Is u verder gebleken van enige duidelijke vorm van
  georganiseerde criminaliteit binnen de Rotterdamse haven?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb absoluut geen betrokkenheid geconstateerd van
  georganiseerde misdaadgroepen op het terrein van de haven van
  Rotterdam.
  De voorzitter:
  Wat zijn uw bevindingen met Schiphol?
  De heer Bruinsma:
  Schiphol heeft deels natuurlijk te maken met dezelfde
  problematiek, omdat men ook daar gebruikt maakt van smokkel. Men
  heeft naast de drugssmokkel echter te maken met mensenhandel en
  -smokkel. Men schat dat op Schiphol per dag 10 tot 25 mensen
  illegaal Nederland worden binnengesmokkeld. De drugssmokkel betreft
  voornamelijk cocane; herone treft men zelden aan. Ook de kleine
  cannabis, de softdrugs, zie je weliswaar in kleine partijtjes, wat
  nauwelijks de moeite waard is…
  De voorzitter:
  Dat komt meer voor bij de toerist?
  De heer Bruinsma:
  Inderdaad, de toerist die wat meeneemt. Door een aantal
  toeristen aan te houden kun je toch een aantal kilo’s bij elkaar
  krijgen. Waar men op Schiphol met name mee te maken heeft, is de
  cocanesmokkel. Die loopt vanuit Colombia, via Suriname en de
  Antillen, naar Nederland.
  De voorzitter:
  Is dat de enige route die men op Schiphol altijd aantreft?
  De heer Bruinsma:
  Dat is de belangrijkste route die de recherche en de
  Koninklijke marechaussee aldaar hebben aangetroffen.
  De heer Vos:
  Even terugkomend op de mensenhandel: kunt u zeggen of daar
  mensen van Schiphol bij betrokken zijn?
  De heer Bruinsma:
  De Wet op de mensenhandel, als ik het zo mag zeggen, is
  natuurlijk pas van recente datum, en de Koninklijke marechaussee
  kijkt pas sinds oktober welke personen en groepen daarbij betrokken
  zijn. Men heeft in 169 gevallen bekeken in hoeverre die te maken
  hadden met mensenhandel. In een periode van vijf maanden heeft men
  ongeveer 60 mensen, werkzaam op Schiphol, in welke functie dan ook,
  kunnen herkennen die meehelpen aan het zo snel mogelijk wegsluizen
  van illegalen naar buiten toe, zonder dat de douane of de
  Koninklijke marechaussee daar achter komen.
  De voorzitter:
  Dan hebben we het in algemene zin over mensen die illegaal
  Nederland binnen willen komen.
  De heer Bruinsma:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat kan zijn voor verdere illegale activiteiten, maar dat hoeft
  niet.
  De heer Bruinsma:
  Dat hoeft absoluut niet. De categorie mensen waar we over
  spreken, zijn vaak politieke vluchtelingen, of anders economische
  vluchtelingen, die proberen elders in de wereld een toekomst te
  krijgen.
  De heer De Graaf:
  Die 60 mensen kunnen van allerlei bedrijven zijn die op
  Schiphol werkzaam zijn? Van particuliere beveiliging tot en met
  catering?
  De heer Bruinsma:
  Ja, alles.
  De heer De Graaf:
  Daar zit geen hoofdaccent in?
  De heer Bruinsma:
  Absoluut niet.
  De voorzitter:
  Kunt u iets zeggen over uw verdere bevindingen op Schiphol op
  dit moment?
  De heer Bruinsma:
  Op dit moment niet. Ik denk dat ik daar nog meer onderzoek zal
  moeten doen, met name om te kijken in hoeverre de screening van
  personeel op een goede wijze plaatsvindt.
  De voorzitter:
  Heeft u aanwijzingen dat er ook georganiseerde lijnen zijn van
  drugstransporten via Schiphol, op de luchthaven zelf
  georganiseerd?
  De heer Bruinsma:
  De Koninklijke marechaussee, afdeling recherche en de Criminele
  inlichtingendienst hebben op dit moment ongeveer 19 zaken lopen van
  groepen, die op de een of andere manier de smokkel van cocane
  verzorgen vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen naar
  Nederland.
  De voorzitter:
  En dat is dus een veel groter aantal dan wat u in de
  Rotterdamse haven in feite niet heeft aangetroffen.
  De heer Bruinsma:
  Ja. Dat heeft denk ik te maken met de kortere lijnen die
  Schiphol natuurlijk heeft. Het betreft namelijk vooral handel van
  kleine partijtjes die via koeriers worden ingebracht of die
  verstopt worden tussen de goederen en via de bagagebanden eruit
  worden gehaald door koeriers, die in de gaten moeten worden
  gehouden. Het is daarom noodzakelijk om daar iemand te plaatsen, om
  de boel onder controle en in de gaten te houden.
  De voorzitter:
  Maar in uw eindrapport kunt u daarover meer definitieve
  conclusies trekken.
  De heer Bruinsma:
  Dat denk ik wel.
  De voorzitter:
  We gaan over naar de afvalverwerkingsbranche. Kunt u ons kort
  uitleggen waarom we, als we het over het milieucriminaliteit
  hebben, dat speciaal in de afvalverwerkingsbranche moeten
  zoeken?
  De heer Bruinsma:
  We moeten ervan uitgaan dat in Nederland de bevolking, de
  overheid en allerlei bedrijven en instellingen het milieu
  vervuilen. Daarbij gaat het ook om bedrijven die in hun
  produktieproces allerlei uitlaatgassen de lucht in stoten en afval
  gewoon via het water of de riolering afvoeren. Dat soort
  criminaliteit gebeurt natuurlijk op een bepaalde schaal, en daar
  moet ook nadrukkelijk naar gekeken worden. Waar ik mij in mijn
  onderzoek op heb geconcentreerd, is wat er gebeurt vanaf het
  inzamelen van het afval en het verwerken daarvan, tot het transport
  en het doelmatig uitschakelen van de giftigheid van het afval. Het
  cynische is dat in de afgelopen 20 jaar die branche heel sterk is
  gegroeid. Eerst was afval een waardeloos goed, dat je zomaar ergens
  dumpte, totdat afval heel veel geld waard werd. De markt heeft zich
  snel ontwikkeld tot allerlei onoverzichtelijke bedrijfjes en
  bedrijven. De overheid heeft in de afgelopen jaren een beleid
  gevoerd om die markt zoveel mogelijk open, vrij en zelfstandig te
  laten, dat wil zeggen te privatiseren. De controle is pas
  recentelijk wat meer op gang gekomen. Er is dus een soort gebied
  ontstaan waar bedrijven makkelijk, mede door het grote geld dat
  daarin omgaat, in de verleiding kunnen komen om afval niet
  ordentelijk te verwerken, maar ergens te lozen op oppervlaktewater,
  of te verwerken tot compost of anderszins.
  De voorzitter:
  Door de strengere regels is de illegale markt dus in het leven
  geroepen?
  De heer Bruinsma:
  Dat zou je kunnen zeggen, omdat we met zijn allen vinden dat
  afval niet meer zomaar op straat of in bossen mag worden gedumpt,
  maar dat daarvoor een uitstekend systeem wordt ontwikkeld om het zo
  goed mogelijk te verwerken. Daardoor heeft de overheid steeds meer
  eisen gesteld aan die verwerking. Maar door het eisen stellen, gaat
  de prijs ook omhoog. Hoe meer installaties je nodig hebt om dat
  afval ordentelijk en goed af te werken, hoe hoger de prijs wordt.
  Dan zie je dat het, door de prijsverschillen die ontstaan, voor
  bedrijven of personen aantrekkelijk wordt om afval niet meer te
  verwerken, maar dat geld te verdienen door het in de natuur te
  dumpen.
  De voorzitter:
  Waarom heeft volgens u de privatisering van
  afvalverwerkingsbedrijven criminaliteit in de hand gewerkt?
  De heer Bruinsma:
  Er is geen directe causale relatie tussen de ene kant van de
  privatisering van de markt en het optreden van zware
  milieucriminaliteit. Dat is natuurlijk niet waar. Het is een
  constellatie van een aantal condities, die ervoor gezorgd heeft dat
  men gelegenheid krijgt dit soort criminaliteit te plegen.
  Privatisering is n van de componenten in het geheel, omdat de
  zelfregulering, de complexe wetgeving die erachter zit en de
  onduidelijke structuur van de markt zelf mogelijkheden bieden om
  dit soort gedrag ongestraft te kunnen uitvoeren. Dat is de essentie
  van de hele afvalverwerkingsbranche.
  De voorzitter:
  Is er ook sprake van bepaalde monopolieposities van
  bedrijven?
  De heer Bruinsma:
  Op dit moment is er nog geen sprake van duidelijke monopolies
  op deze markt. Ik denk wel dat het een ontwikkeling is die wij
  absoluut niet moeten nastreven. Daardoor wordt het namelijk
  onduidelijk, wat er precies met afval gaat gebeuren. De
  controlemogelijkheden worden kleiner en de prijzen worden
  opgedreven. Ik denk dat in de afvalverwerkingsbranche beter geen
  monopolies kunnen ontstaan.
  De voorzitter:
  De overheid zou dat moeten tegengaan?
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dat de overheid daarin een actief beleid zou moeten
  voeren.
  De heer De Graaf:
  Is er naar uw mening geen sprake van een capaciteitsprobleem?
  Is de legale afvalverwerkingscapaciteit ook voldoende voor wat er
  in Nederland aan afval moet worden verwerkt?
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dat de capaciteitsproblemen op verschillende manieren
  en bij verschillende elementen van de afvalverwerkingsbranche
  spelen. Er zijn als het ware fricties in de markt. Je ziet soms dat
  er overcapaciteit is, bijvoorbeeld aan grondverwerking, en een
  tekort aan verwerking van chemisch afval. Er treden dan fricties
  op, ook in internationaal verband, wat volgens mij ook een
  belangrijke component is. We werken in een internationale context.
  Er ontstaan prijsverschillen door de fricties in de
  afvalverwerkingsbranche. U moet natuurlijk niet vergeten dat deze
  branche pas ongeveer twintig jaar bestaat in Nederland.
  De voorzitter:
  De laatste jaren hebben wij te maken gekregen met bekende
  milieuzaken in de publiciteit. Ik noem Zegwaard, Booy Clean, Rutten
  en TCA/TCR. Is dat nu representatief voor de branche als zodanig of
  niet?
  De heer Bruinsma:
  Het is een heel zware uitdrukking om dat als representatief
  voor de hele branche te betitelen.
  De voorzitter:
  Daarom vraag ik u: of niet?
  De heer Bruinsma:
  Ik denk dus van niet. Ik denk dat het wel representatief is
  voor de zware milieucriminaliteit in die branche, voor wat zich
  daar heeft afgespeeld. De zaken zijn dus op zich representatief
  voor die gevallen die de politie tot nu toe heeft opgespoord.
  De voorzitter:
  Kunt u zeggen wat het aandeel van die zaak is in het totaal van
  zo’n branche?
  De heer Bruinsma:
  Dat is absoluut onmogelijk, omdat de opsporingsactiviteiten van
  met name politie en justitie zich pas de afgelopen jaren op het
  milieuterrein…
  De voorzitter:
  Waarom vindt u ze dan wel representatief voor de
  afvalverwerkingsbranche? Ik doel op de situatie die u bij die
  bedrijven heeft aangetroffen.
  De heer Bruinsma:
  Even voor de goede orde: ik acht ze niet representatief voor de
  branche, ik acht ze representatief voor de gevallen van zware
  milieucriminaliteit. Dat komt doordat ik naast de genoemde
  bedrijven ook andere dossiers heb mogen inzien die door diverse
  regiokorpsen naar mij toegestuurd zijn. Ook de afdeling Milieu van
  de CRI heeft mij dossiers ter beschikking gesteld. Wat ik daar ook
  in gevonden heb, is een zelfde soort achtergrond, een zelfde soort
  systeem, een zelfde soort processen die zich daar hebben
  afgespeeld. Je ziet daar kleine of familiebedrijven, de een wat
  groter en de ander wat kleiner, die met name in de jaren zestig en
  zeventig zeer sterk gegroeid zijn, waarbij de eigenaren – meestal
  mannen in de leeftijd tussen 40 en 60 jaar – ook niet een echte
  achtergrond hebben in de milieutechniek. Zij hebben meestal een wat
  lage opleiding. Zij glijden langzamerhand als het ware af doordat
  zij zien dat je flink geld kunt verdienen door bepaalde
  afvalverwerking te laten of door bepaald afval stiekem te verbergen
  tussen andere afvalbergen. Zij glijden zo langzamerhand af, deels
  omdat zij bedrijfsproblemen hebben maar deels natuurlijk ook uit
  puur winstbejag. Zij proberen te verdienen ten koste van het
  milieu.
  De voorzitter:
  Is er nu sprake van zware, georganiseerde
  milieucriminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Ik zou dat absoluut niet willen definiren in de vorm van zware,
  georganiseerde criminaliteit. Ik zou dat een vorm van
  organisatiecriminaliteit willen noemen die naar mijn oordeel wel
  ernstig van aard is.
  De voorzitter:
  Wat is dan het wezenlijke verschil met datgene wat wij tot nu
  toe besproken hebben?
  De heer Bruinsma:
  Het wezenlijke verschil zit natuurlijk toch met name in het
  geweldsaspect. Je ziet dat binnen bedrijven nauwelijks intern
  geweld gebruikt wordt. Je ziet ook extern, naar buiten toe,
  absoluut geen geweld, misschien heel incidenteel.
  De voorzitter:
  En geen intimidatie?
  De heer Bruinsma:
  In sommige sferen is het natuurlijk heel moeilijk om vast te
  stellen of er sprake is van intimidatie. Je ziet soms bij de
  gevallen die ik bestudeerd heb, dat de eigenaar van dat bedrijf een
  dermate positie inneemt en een dermate persoonlijkheid heeft, dat
  het personeel dat erbij betrokken is. toch in zekere mate een
  afhankelijkheidsrelatie heeft ontwikkeld met de eigenaar.
  De voorzitter:
  Hoe verklaart u dan dat binnen de CRI-inventarisatie wel vier
  hoog georganiseerde milieugroepen worden onderscheiden? Of zou dat
  gewoon ook komen door de politiek-bestuurlijke aandacht die voor
  dit probleem bestaat?
  De heer Bruinsma:
  Ik kan natuurlijk niet kijken naar degene die de vragenlijst
  van de CRI heeft ingevuld en de bolletjes gekleurd heeft tot “hoog
  georganiseerd”. Ik kan mij wel voorstellen waarom zij dat gedaan
  hebben. Je ziet dat er een bedrijf is, waar een eigenaar aanwezig
  is die dat organiseert en die dat leidt. Dan komt men dus snel tot
  de conclusie dat het hoog georganiseerde (groeps)criminaliteit is.
  Ik kan mij dat dus wel enigszins voorstellen, maar het is
  natuurlijk toch een vorm van organisatiecriminaliteit. Ik wil daar
  iets aan toevoegen. Ik heb niet alleen gekeken naar de bedrijven,
  maar ik heb ook bekeken of bepaalde bekende criminele organisaties,
  zoals buitenlandse groepen, etnische groepen of autochtone groepen
  die duidelijk een criminele achtergrond hebben, werkzaam zijn of
  genfiltreerd zijn in die afvalbranche. Ook daar heb ik gezien dat
  dat absoluut niet het geval is.
  De voorzitter:
  Er zijn geen verbindingen?
  De heer Bruinsma:
  Er zijn geen verbindingen. Ik heb ook gekeken naar de
  antecedenten. In die gevallen die ik heb kunnen bestuderen, heb ik
  bekeken wat de criminele antecedenten van deze personen waren. Je
  ziet daar wel eens wat antecedenten, maar dat betreft
  vermogensdelicten of dat heeft te maken met artikel 26 van de
  Wegenverkeerswet, dat men dronken achter het stuur zit. Dat zijn
  dus niet de vormen van criminaliteit waarbij je direct de relatie
  trekt met de georganiseerde criminaliteit.
  De voorzitter:
  Is er sprake van witwassen?
  De heer Bruinsma:
  In de gevallen die ik heb bestudeerd, zie je dat de gemaakte
  winsten weer worden genvesteerd in het bedrijf zelf, bijvoorbeeld
  om de werkzaamheden uit te breiden, dus wat groter te worden om
  hetzelfde opnieuw te doen. Je ziet ook dat men elkaar royaal
  bedeelt: het personeel dat meewerkt, wordt royaal bedeeld. De
  winsten worden natuurlijk ook gebruikt voor een wat uitbundig
  leven, zoals wij dat genoemd hebben.
  De voorzitter:
  Heeft u een oordeel over de kwaliteit van de gegevens die de
  politie nu ter beschikking staan?
  De heer Bruinsma:
  Zoals ik al vertelde, is de politie pas sinds een paar jaar
  intensiever bezig met het probleem van de milieucriminaliteit. Dit
  betekent dat bepaalde korpsen nog niet zover ontwikkeld zijn, dat
  zij een grote expertise hebben opgebouwd voor het bestrijden en
  opsporen van zware milieucriminaliteit. Dat wreekt zich ook in de
  kwaliteit van de rapporten die ik heb mogen ontvangen. Er zijn
  uitstekende rapporten bij van bepaalde korpsen, mede ondersteund
  door de milieuafdeling van de CRI. Die rapporten geven goed inzicht
  in wat er zich afspeelt. Ik heb echter ook rapporten gehad die ik
  na enige lezing snel terzijde moest leggen, omdat zij mij absoluut
  geen inzicht gaven in datgene wat zich werkelijk heeft afgespeeld.
  De kwaliteit is dus wisselend.
  De voorzitter:
  Vindt u dat wij, gelet op die kwaliteit, naast de FIOD en de
  ECD ook een milieupolitie moeten hebben? U weet natuurlijk dat de
  politiek daar niet toe besloten heeft.
  De heer Bruinsma:
  U stelt mij een vraag waarover ik natuurlijk alleen maar kan
  gissen en een persoonlijke mening kan geven. Ik heb daar immers
  geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat het beter is om de
  bestaande diensten zo goed mogelijk te equiperen en goede kennis te
  ontwikkelen binnen de politie. Dat lijkt mij beter dan weer een
  nieuwe opsporingsdienst te ontwikkelen.
  De heer Rabbae:
  Bent u op dit terrein gevallen van corruptie van bestuurders,
  op welk niveau ook, tegengekomen?
  De heer Bruinsma:
  Ook hier geldt weer dat corruptie een moeilijk vast te stellen
  zaak is. Er bestaat een heel groot verschil tussen de geruchten
  daarover en de concrete, harde zaken. In de milieubranche heb ik
  het volgende gezien. Ik zie dat bepaalde overheidsdienaren daar
  heel dicht bij het bedrijf zitten. Dat komt mede doordat het
  milieubeleid voor de overheid een heel aantrekkelijk punt is, opdat
  het goed gebeurt. De bedrijven vragen allerlei gedeputeerden,
  ambtenaren of burgemeesters deel uit te maken van de raad van
  bestuur, adviseur te worden en dergelijke. Het zijn vaak bedrijven
  die heel legaal opereren, maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die
  malafide zijn. Vaak weten de overheidsdienaren niet dat die
  bedrijven malafide zijn en dat zij dus eigenlijk worden gebruikt om
  het legale uiterlijk nadrukkelijk te laten zien. Daar zie je dus,
  dat het heel dicht bij elkaar zit en dat een belangenverstrengeling
  gaat optreden van de overheid, meestal de lokale overheid, die te
  maken heeft met afval dat weg moet en bedrijven die dat moeten
  verwerken.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Bruinsma, heeft u er zicht op gekregen in hoeverre de
  afvalstromen die Rotterdam binnenkomen en er weer uitgaan, vervuild
  zijn? Ik bedoel dan dat er iets anders onder zit dan erop
  staat.
  De heer Bruinsma:
  Nee, dat heb ik met mijn wijze van onderzoek absoluut niet
  kunnen constateren.
  De voorzitter:
  Deze vraag brengt mij tot de vraag naar grensoverschrijdende
  milieutransporten en milieucriminaliteit. Door sommige korpsen is
  daarnaar onderzoek gedaan. Ik dacht ook dat er zaken liepen. Kunt u
  daarover iets meer zeggen? Heeft u daar onderzoek naar
  verricht?
  De heer Bruinsma:
  Wat ik in de dossiers heb aangetroffen, zijn gevallen waarin
  bedrijven gebruik maken van de prijsverschillen en de verschillen
  in regelgeving die bestaan tussen de landen van de Europese
  Gemeenschap of daarbuiten. In Polen heeft de afvalverwerking of het
  storten van afval bijvoorbeeld een dermate lage prijs, dat het voor
  Nederlandse bedrijven aantrekkelijk wordt om daar hun afval te
  storten. Daarmee worden de winsten vergroot. Degene die het afval
  afdraagt, moet namelijk wel de volle prijs betalen. Degene die het
  afvoert, de zogenaamde afvalmakelaar, behoeft in Polen maar een
  heel lage prijs te betalen. Als in internationaal verband niet op
  de een of andere manier sprake is van dezelfde regelgeving en
  wetgeving en niet dezelfde prijsstelling plaatsvindt, dan zijn er
  allerlei bewegingen over Europa heen naar dat punt waar de prijs
  van afvalverwerking het laagst is. Er zijn allerlei bewegingen in
  het transport van afval van het ene land naar het andere, waarbij
  er weinig zicht is op wat er nu precies wordt vervoerd.
  De voorzitter:
  Wat de branches betreft, wil ik tot slot een korte vraag
  stellen over de bouwnijverheid. Op zichzelf is deze branche
  kwetsbaar voor zware, georganiseerde criminaliteit. Heeft u dat in
  Nederland aangetroffen?
  De heer Bruinsma:
  De bouw is natuurlijk van oudsher n van de nijverheden waar de
  georganiseerde misdaad nadrukkelijk en snel probeert te
  infiltreren. Wij hebben dat gezien in New York, wij zien het in het
  zuiden van Itali en wij zien het ook in Japan. Daar zien wij
  voorbeelden waar de georganiseerde misdaad probeert de
  bouwnijverheid onder controle te krijgen. In Amerika heeft men dat
  gedaan door de vakbonden in te schakelen, door eerst de vakbonden
  in de greep te krijgen en te corrumperen. Dat heeft een lange
  historie, maar dat kan ik nu niet allemaal uitleggen. De
  Amerikaanse vakbonden zijn in de greep gekomen van de
  georganiseerde misdaad, van bepaalde Italiaanse maffiafamilies. Via
  die vakbonden heeft men een greep gekregen op de bouwnijverheid. Ik
  heb bekeken of je in Nederland ook de aanwijzingen kunt aantreffen
  die men in New York heeft gevonden. Ik heb geprobeerd om dat zo
  systematisch mogelijk te doen. Aan de hand van ongeveer acht van
  dergelijke aanwijzingen heb ik bekeken of binnen de bouwnijverheid
  in Nederland sprake is van georganiseerde misdaad. De structuur van
  de bouw lijkt veel op die in New York: er gaat veel geld in om, de
  bouwnijverheid is op snelheid gebaseerd, er is een makkelijke
  toetreding van bouwbedrijven, je kunt snel beginnen. De bouw in
  Nederland heeft dus dezelfde kwetsbaarheid als die welke men in het
  buitenland vindt. De volgende vraag is of er afpersingspraktijken,
  protectiepraktijken, bomaanslagen, brandstichtingen of diefstal op
  grote schaal voorkomen. Ik heb dat in Nederland niet kunnen
  aantreffen; op dat punt heb ik niets kunnen vinden. Worden
  aannemers ontvoerd of geliquideerd? Ook dat heb ik in Nederland
  niet kunnen aantreffen. Worden vakbondsmensen ontvoerd,
  geliquideerd of gentimideerd? Ook dat heb ik in Nederland niet
  kunnen constateren. Worden in de bouwnijverheid op grote schaal
  fraudes gepleegd? Ook dat is een heel belangrijke vraag. Ik heb
  geconstateerd dat in de bouwnijverheid fraudes worden gepleegd.
  Daar gaan miljoenen in om. Alleen al het Sociaal Fonds
  Bouwnijverheid had in 1994 voor ongeveer 34 mln. schade in verband
  met werkgeversfraude, doordat personeel niet werd opgegeven. Er
  vinden dus fraudes plaats. Ik heb echter niet kunnen vaststellen of
  dit door criminele organisaties gebeurt. Een andere vraag is of in
  de Nederlandse bouwnijverheid koppelbazerij plaatsvindt. Met name
  in New York worden arbeiders via vakbonden en koppelbazen aan
  bouwnijverheidsbedrijven geleverd. Daarmee kun je ook bedrijven als
  het ware in de greep krijgen. In Nederland zijn koppelbazen weer
  actief, met name in de grensstreken. Ik doel dan op Nijmegen en
  omgeving; in Arnhem heb ik ze ook kunnen aantreffen. Maar deze
  koppelbazen zijn voornamelijk actief op de Duitse markt. In de
  Nederlandse markt opereren zij niet; zij zijn gericht op Duitsland.
  Duitsland heeft met name na de omwenteling in het oosten veel
  arbeiders uit West-Duitsland weggetrokken, omdat die in het oosten
  moesten bouwen. In het oosten wordt erg veel gebouwd. Men heeft dus
  een groot tekort aan arbeiders en geschoolde vaklui.
  De voorzitter:
  Is de koppelbazerij die u aantreft, een vorm van georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Naar mijn idee was dat in het verleden misschien wel het geval.
  De laatste jaren zie je dat men, mede door de vondst van het
  E101-formulier…
  De voorzitter:
  Dat moet u even uitleggen.
  De heer Bruinsma:
  Met het E101-formulier verklaart men als zelfstandige te
  opereren, dus niet als werknemer in dienst van het bedrijf. Je bent
  dan dus zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen en
  premies.
  De voorzitter:
  Ontwijk je daarmee in de Nederlandse situatie ook de Wet
  Ketenaansprakelijkheid?
  De heer Bruinsma:
  Je kunt daarmee ook de Wet Ketenaansprakelijkheid ontwijken.
  Het punt is, dat de koppelbazen met name actief zijn op de Ierse en
  Engelse markt. Daar haalt men de arbeiders, de vakmensen, vandaan.
  Daar wordt hetzelfde formulier gebruikt. Men “bemiddelt”
  tegenwoordig. Je kunt niet meer spreken van “men ronselt”, maar men
  ronselt natuurlijk wel, men doet aan de werving van arbeiders. Er
  is echter een soort legale saus overheen gekomen, omdat men nu aan
  het “bemiddelen” is en niet meer doet aan de oude
  koppelbazenpraktijk uit het verleden.
  De voorzitter:
  Het valt echter buiten de definitie die u met z’n vieren heeft
  gehanteerd.
  De heer Bruinsma:
  Ja, want er is sprake van vrijwillige deelname.
  De heer Rouvoet:
  U sprak over 60 personen die op de een of andere manier
  werkzaam zijn op of bij Schiphol en die betrokken zijn bij
  mensensmokkel. Heeft u aanwijzingen dat onder die 60 mensen ook
  personen van overheidsdiensten zaten, zoals marechaussee of
  douane?
  De heer Bruinsma:
  Ik moet de dossiers die daarachter zitten nog bestuderen. Maar
  op grond van de zakendossiers heb ik al kunnen vaststellen, dat
  daarbij ook mensen van de Koninklijke marechaussee en de douane
  betrokken zijn.
  De voorzitter:
  Wij gaan nu over naar de drie door u onderzochte steden:
  Enschede, Arnhem en Nijmegen, of zo u wilt Nijmegen, Enschede en
  Arnhem, of zo u wilt Nijmegen, Arnhem en Enschede. Enschede is
  natuurlijk niet voor niets gekozen, want u woont daar, zodat u die
  stad goed kent. U bent daar als het ware gepokt en gemazeld.
  De heer Bruinsma:
  Toch is dat niet de enige overweging geweest om Enschede te
  onderzoeken, want dat zou alleen maar wijzen op een soort
  gemakzucht bij de onderzoekers, en dat is absoluut niet het
  geval.
  De voorzitter:
  Dat wilde ik ook niet suggereren.
  De heer Bruinsma:
  Dat begrijp ik. Vooraf is het belangrijk te vermelden, waarom
  we die lokale studies hebben verricht, met name in Amsterdam en de
  drie genoemde steden. We proberen te laten zien, dat de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland een bepaald relif heeft.
  Het is natuurlijk geen eenheidsworst, die overal op dezelfde manier
  optreedt. We willen ook wat meer diepgang proberen te bereiken,
  door meer in de stad zelf te gaan kijken. We moeten ook kijken of
  er bepaalde verschillen zijn tussen steden. Belangrijk is namelijk
  ook dat de ene stad wellicht wat meer te maken zal hebben met
  georganiseerde misdaad, ook qua aard en omvang, dan de andere stad.
  We wilden ook met name tegenwicht bieden aan het idee dat Amsterdam
  Nederland is, en Nederland Amsterdam. Ik denk dat het ook
  belangrijk is voor het beeld dat wij voor de commissie proberen te
  schilderen van de aard en de omvang van de georganiseerde
  criminaliteit, dat wij ook laten zien dat Nederland niet alleen
  Amsterdam is, of omgekeerd.
  De voorzitter:
  Dat hoeft u niet te laten zien, want dat weten wij. Nederland
  is niet Amsterdam, en Amsterdam is niet Nederland.
  De heer Bruinsma:
  Op grond van de dossiers die wij van de diverse regiokorpsen
  hebben gekregen, hebben wij gekeken welke plaatsen en locaties van
  belang zouden kunnen zijn voor een nadere diepere analyse. Wij
  hebben uiteraard gekeken of andere steden in de Randstad daarvoor
  in aanmerking kwamen, zoals Rotterdam, Den Haag of Utrecht. We
  hebben gekeken of de driehoek Venlo-Heerlen-Maastricht, waarover
  natuurlijk ook het nodige bekend is, in aanmerking zou kunnen
  komen. We hebben ook gekeken naar de driehoek Breda-Den
  Bosch-Eindhoven, om te zien of die driehoek interessant is.
  De voorzitter:
  Is de driehoek Groningen-Leeuwarden-Assen nog in de beoordeling
  betrokken?
  De heer Bruinsma:
  Nee. Misschien kunt u, nadat u de rapporten heeft gezien, ook
  aangeven waarom dat het geval is. We hebben gekeken naar de
  oostelijke grensstreken, dus Nijmegen, Enschede en Arnhem. Daarbij
  letten we met name op de grensproblematiek van die steden, dus in
  hoeverre de ligging aan de grens invloed heeft op de aard en omvang
  van de georganiseerde criminaliteit in die steden. Daar is
  uiteindelijk de keuze op gevallen, maar we hadden ons onderzoek net
  zo goed in Limburg kunnen verrichten.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik. Wat zijn de bevindingen, ten opzichte van het
  totale beeld in Nederland, van de drie steden? Als u het goed
  vindt, behandelen we ze toch even stad voor stad, en daarna kunnen
  we de algemene karakteristieken zien. Voordat u begint: de heer
  Koekkoek wil nog iets vragen over uw keuze.
  De heer Koekkoek:
  Zou het kunnen zijn dat het feit dat u van deze steden al het
  nodige wist, een overweging is geweest om deze steden nader te
  onderzoeken?
  De heer Bruinsma:
  Uiteraard is dat mede een overweging geweest, omdat we de
  korpsen natuurlijk goed kennen. Van der Bunt heeft in Arnhem veel
  onderzoek gedaan, en ik heb in Enschede nogal wat onderzoek gedaan
  in het politiekorps, en bij Nijmegen zijn wij beiden betrokken via
  een promotiebegeleiding. Wij kennen die drie steden dus ook. Gelet
  op de tijdsdruk waaronder wij moesten werken, is het natuurlijk
  alleen maar een voordeel als je de korpsen en de situatie ter
  plekke kent, en wanneer je weet wat zich daar afspeelt. Ik denk dat
  dat alleen de snelheid van het onderzoek maar heeft bevorderd.
  Uiteraard mag ik dat niet helemaal vergeten.
  De voorzitter:
  Kunt u per stad een beeld schetsen van de zware georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb mij voorbereid op het geven van een globaal beeld van de
  drie steden bij elkaar, maar goed, ik zal proberen mijn
  herinneringen zo goed mogelijk te ordenen. In alle drie de steden
  zien we dat de drugs aanwezig zijn; zij bepalen het beeld van de
  georganiseerde criminaliteit in die stad. Dat geldt voor Enschede,
  voor Nijmegen en voor Arnhem. De heronehandel is zichtbaar
  aanwezig, al was het maar in de wijze, waarop dat allemaal gebeurt.
  We zien dat de heronehandel in Enschede in handen is van Turkse
  families en groepen die daar actief zijn. Het is een heel open
  markt. Er is geen dominante groep die allesbepalend en overheersend
  is. Er bestaat een soort open structuur, waarin iedereen zijn deel
  heeft, maar waarvan je kunt zeggen dat bepaalde groepen een groter
  deel van de markt hebben dan andere groepen. Eigenlijk moet ik
  zeggen dat je die structuur in de andere steden terugvindt. In alle
  drie de steden vind je een open structuur, waarbij iedereen zijn
  deel neemt en krijgt van andere groepen. Het lijkt, alsof de markt
  verdeeld is.
  De voorzitter:
  Er is in geen van de drie steden een overheersende groep,
  die…
  De heer Bruinsma:
  In geen van de drie steden zie je dat er een overheersende
  groep is, die niet toelaat dat anderen ook op dezelfde markt actief
  zijn. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal klein zijn, maar men laat
  dat open. De cocane- en XTC-handel is in Enschede heel klein. De
  markt is nog niet goed uitgekristalliseerd, zo is onze indruk. De
  hasj- en marihuana-handel is in Enschede vooral in handen van
  autochtonen. Je ziet dat in Enschede in de loop der jaren de
  koffieshops in handen zijn gekomen van bepaalde groepen, met name
  autochtonen die zich in de loop der jaren op die markt gestort
  hebben.
  De voorzitter:
  Is daarbij sprake van duidelijk gewelddadige groepen, of is er
  eerder sprake van een soort beheersingssituatie?
  De heer Bruinsma:
  Wat we in Enschede zien, is dat deze groepen een bepaalde
  tactiek gebruiken, die erop neerkomt dat men probeert, een soort
  ordentelijke markt te reguleren. Men probeert een legale status te
  verkrijgen, waarbij je kunt zeggen: wij hebben de koffieshops, die
  worden gedoogd door de overheid, en wij onderhandelen met de
  overheid over hoe we de openbare-ordeproblemen kunnen oplossen. Men
  praat daarmee. De politie is met name georinteerd op regulering van
  de openbare-ordeproblemen die met de aflevering van softdrugs te
  maken hebben, in samenspraak met de diverse personen.
  De voorzitter:
  Is er in Enschede sprake van een fraudemarkt, zoals we die
  vanmorgen hebben besproken?
  De heer Bruinsma:
  Ook daar zien wij gevallen terug die te maken hebben met
  fraude. Een van de grote gevallen is ook door Van der Bunt
  besproken.
  De voorzitter:
  Is er sprake van geweld, van liquidaties?
  De heer Bruinsma:
  Een paar jaar terug is er in Enschede een strijd geweest tussen
  bepaalde groepen, die openlijk en wat stuntelig is gevoerd. Daarbij
  is over en weer wat geslagen, en er zijn wat brandstichtingen
  geweest. Maar dat zijn meer openlijke uitdagingen geweest ten
  opzichte van elkaar. De laatste jaren is het daar absoluut rustiger
  geworden.
  De voorzitter:
  Zou je Enschede, met alle restricties die in zo’n beoordeling
  zitten, een klassiek beeld van de criminaliteit kunnen noemen?
  De heer Bruinsma:
  Ik ken uw klassieke beeld van de criminaliteit niet.
  De voorzitter:
  Ik ook niet.
  De heer Bruinsma:
  Ik heb het referentiepunt natuurlijk niet. Heel belangrijk is
  de historische context van een stad, waar zaken zich ontwikkelen.
  Bepaalde groepen kunnen naar wat grotere hoogte groeien, en ik denk
  dat zij met name door de handel in drugs, en de winsten die zij
  daarmee gemaakt hebben, nadrukkelijk op de voorgrond zijn
  getreden.
  De heer De Graaf:
  U had het net over het referentiepunt, bij wie de koffieshops
  in eigendom zijn. Is dat voor u een criterium?
  De heer Bruinsma:
  Nee, dat is geen criterium. Ik constateer gewoon dat bepaalde
  groepen zelf hun eigen koffieshops gebruiken. Het beeld dat naar
  buiten toe vaak bestaat, namelijk dat koffieshops alleen maar in
  handen zijn van idealistische welzijnswerkers die grammen aan
  mensen verkopen, is dus niet altijd juist. Dat beeld is
  gedifferentieerder: bepaalde groepen proberen de aflevering onder
  controle te houden, al dan niet via bedreiging.
  De voorzitter:
  Zijn er in Enschede ook nog idealistische welzijnswerkers die
  koffieshops…
  De heer Bruinsma:
  Ik ben ze niet meer tegengekomen.
  De heer De Graaf:
  Of gewone bonafide koffieshophouders?
  De heer Bruinsma:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wat is een bonafide koffieshophouder?
  De voorzitter:
  Dat is hetzelfde als het klassieke beeld.
  De heer Bruinsma:
  Dat is het klassieke beeld van iemand die binnen de marges die
  de wet aangeeft, softdrugs verkoopt.
  De voorzitter:
  We gaan over naar Nijmegen. Zou u dezelfde karakteristieken
  voor Nijmegen willen geven, zoals u zojuist deed voor
  Enschede?
  De heer Bruinsma:
  Ook in Nijmegen zien we dat de heronehandel weer aanwezig is,
  en ook weer in Turkse handen. Er zijn twee grote groepen die op die
  markt actief zijn. Maar ook daar zien we weer een redelijk open
  structuur, waarbij ook mensen die mee willen handelen en mee willen
  verdienen aan die markt, aanwezig zijn. We zien dat eerder sprake
  is van samenwerking tussen bepaalde groepen, dan van een grote
  strijd tussen groepen over het marktaandeel binnen de
  heronehandel.
  De voorzitter:
  Er is dus geen strijd om de markt?
  De heer Bruinsma:
  Er is geen war on crime tussen groepen. Het zijn geen legers
  die tegenover elkaar staan, en die elke gelegenheid gebruiken om de
  andere groep te decimeren.
  De voorzitter:
  Wat kunt u zeggen over andere illegale markten?
  De heer Bruinsma:
  Ook hier zien we dat de hasjhandel deels in autochtone handen
  is, maar ook in Marokkaanse handen.
  De voorzitter:
  En het verschijnsel van de koppelbazen dat u net noemde? In
  Nijmegen speelt dat een belangrijke rol, maar bestaat daar een
  connectie met de georganiseerde criminaliteit?
  De heer Bruinsma:
  Wat wij hebben aangetroffen, is dat het milieu van de
  koppelbazen en de personen die nu nog aan het koppelen zijn,
  opereren in het oude fraudecircuit dat jarenlang heeft bestaan in
  Nijmegen. Daar heeft het zijn wortels en zijn plaats gekregen,
  binnen de hasjhandel. Ook de koppelbazen in Nijmegen hebben nog
  steeds allerlei relaties met bepaalde groepen.
  De voorzitter:
  Is er in Nijmegen sprake van afpersing?
  De heer Bruinsma:
  Er is sprake van incidenteel geweld.
  De voorzitter:
  Heeft u hiermee de belangrijkste karakteristieken van Nijmegen
  gegeven?
  De heer Bruinsma:
  Er valt natuurlijk meer te vertellen, maar ik denk dat dit de
  belangrijkste punten zijn.
  De voorzitter:
  Dan over naar Arnhem.
  De heer Bruinsma:
  Arnhem is een stad waar de heroneproblematiek het ernstigst is.
  Je ziet dat aan het aantal heroneverslaafden. In Enschede zijn dat
  er zo’n 250 en in Nijmegen 450 500, volgens opgaven van de
  Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs en de politie, die hun
  verslaafdenpopulaties heel goed in de gaten houden. In Arnhem
  hebben we zo’n 1000 verslaafden. De problematiek is dus ook veel
  ernstiger. De heroneproblematiek is, in vergelijking met Enschede
  en Nijmegen, veel sterker geconcentreerd in een bepaald gebied. In
  Enschede is het toch wat diffuus; de dealerpanden zijn verspreid
  over de stad. Hetzelfde geldt voor Nijmegen, waar het
  geconcentreerd is in een klein straatje. Er is geen duidelijk
  gebied waar dat zichtbaar is. In Arnhem is dat, in het
  Spijkerkwartier, nadrukkelijk wel het geval. Daar concentreren alle
  verslaafden zich, daar zitten de dealers, en de andere zaken die
  voor criminaliteit van belang zijn.
  De voorzitter:
  En dat is een verschil met andere steden?
  De heer Bruinsma:
  Dat is een opmerkelijk verschil met de andere twee steden.
  De voorzitter:
  Is er ook sprake van beheersing door bepaalde groepen van de
  markt in softdrugs?
  De heer Bruinsma:
  We zien dat de heronehandel in handen is van Koerdische
  groepen. Op zeer grote schaal importeren zij herone vanuit Turkije,
  wat ook wordt doorgeleverd naar de andere steden, dus naar Nijmegen
  en Enschede, of naar Deventer. Men werkt duidelijk op
  groothandelsniveau, en men heeft de heronehandel in Arnhem in
  redelijke mate in bezit. Dat wil ook weer niet zeggen dat ze zich
  daar alles toeigenen: ook daar is ruimte voor anderen om actief te
  zijn.
  De voorzitter:
  Is in Arnhem sprake van geweld, dus van intimidatie?
  De heer Bruinsma:
  Daar zien we geweld wat nadrukkelijker terug. Een aantal jaren
  geleden hebben daar flink wat liquidaties plaatsgevonden. De
  politie vermoedt dat dat er ongeveer zeven zijn, met alle
  kanttekeningen die gisteren gemaakt zijn over wat nu feitelijk een
  liquidatie is, dus de vraag of die liquidatie zijn oorsprong heeft
  in de handel of in andere persoonlijke dingen. Daar is het geweld
  nadrukkelijker aanwezig. Wel is het de laatste jaren rustiger op
  dat front. Dat zou kunnen betekenen – dat is overigens gissen – dat
  de markt wat rustiger is geworden.
  De voorzitter:
  Heeft u enige indicatie van wat er in die drie steden met het
  verdiende geld gebeurt?
  De heer Bruinsma:
  Voor zover de politiedossiers daarin inzicht geven, hebben wij
  kunnen constateren dat het verdiende geld met name bij de Turkse en
  Marokkaanse groepen voornamelijk naar het thuisland wordt gebracht
  en dat, vooral in Arnhem en in minder mate in Enschede en Nijmegen,
  in de lokale sfeer horecapanden worden gekocht. Er wordt
  genvesteerd in de koffie- en theehuizen, de koffieshops. Men
  gebruikt soms ook wel dekmantels, zoals reisbureautjes, om
  tijdelijk onderdak te vinden.
  De voorzitter:
  Zijn dat allemaal situaties die zich binnen dezelfde groep of
  gemeenschap afspelen, waar men dus als het ware zijn eigen
  infrastructuur uitbreidt?
  De heer Bruinsma:
  Men probeert de eigen infrastructuur uit te breiden om de
  illegale activiteiten beter te cordineren en te regelen.
  De voorzitter:
  Is er sprake van een verdere verbinding met de niet-criminele
  wereld?
  De heer Bruinsma:
  In welke betekenis bedoelt u dat?
  De voorzitter:
  Ik bedoel in de betekenis van verder investeren en het
  eventueel verder willen uitbreiden van machtsposities.
  De heer Bruinsma:
  In de economische branches hebben wij dat absoluut niet kunnen
  vaststellen. Het is niet zo, dat allerlei bedrijven worden
  opgekocht om zich daar in te nestelen. Dat hebben wij niet kunnen
  constateren. Als investeringen worden gepleegd, hebben die direct
  betrekking op de handel die men wil drijven.
  De voorzitter:
  U heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de invloed die de
  georganiseerde criminaliteit op die steden heeft? Hoe wilt u die
  omschrijven?
  De heer Bruinsma:
  Wij hebben gezien dat de gemeenschap er op de een of andere
  manier steeds bij betrokken is. De lokale gemeenschap is erbij
  betrokken. Het is ook zichtbaar in de stad. In Enschede werd
  bijvoorbeeld een Marokkaanse groep in een bepaalde wijk door
  groepen gebruikt om allerlei inbraken te plegen, waarbij men een
  hele wijk terroriseerde. Dat is door politie-ingrijpen gelukkig
  opgelost. Ook daar zie je, dat de recrutering van mensen een rol
  speelt. Je krijgt bepaalde succesrollen in zo’n stad, van mensen
  die in de loop van de tijd toch zijn gegroeid. Omdat zij niet
  “achterover zijn getrokken”, om maar eens een politieterm te
  gebruiken, kunnen zij het succes uitdragen ten opzichte van jongere
  mensen in zo’n stad. In die zin zie je dat groepen invloed hebben
  op de stad. Daarnaast proberen de groepen in zekere zin af te
  blijven van de overheid. Men probeert natuurlijk verre te blijven
  van het opsporingsapparaat. Voor een belangrijk deel gebeurt dat op
  basis van het vermijden: men vermijdt het contact.
  De voorzitter:
  Dat noemden wij gisteren het afschermen van de overheid.
  De heer Bruinsma:
  Ja. Wij zien wel, bijvoorbeeld in Arnhem, dat als de druk wordt
  opgevoerd, men probeert een informatiepositie bij de politie te
  verkrijgen.
  De voorzitter:
  “Informatiepositie” is ook zo’n politieterm. Dat moet u
  uitleggen, want dat begrijpt niemand buiten de politie om.
  De heer Bruinsma:
  Men probeert na te gaan wat de politie uitvoert, welke
  opsporingsonderzoeken bezig zijn en hoever men daarin is.
  De voorzitter:
  Is sprake van benvloeding van het bestuur c.q. corruptie in die
  steden?
  De heer Bruinsma:
  In de drie steden zijn gevallen van corruptie geconstateerd, de
  meeste in Arnhem. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ernst
  van de situatie, de groepen en de termijn waarbinnen het speelt.
  Men heeft ook geprobeerd om het bestuur te benvloeden, om het zo
  maar eens te zeggen.
  De voorzitter:
  Hoe heeft men geprobeerd het bestuur te benvloeden?
  De heer Bruinsma:
  Men heeft in n geval geprobeerd een gemeenteraadslid te
  gebruiken als een soort opslagplaats voor herone. Deze persoon
  dacht dat hij nadrukkelijk immuun was voor politie-optreden, omdat
  hij gemeenteraadslid was.
  De voorzitter:
  Zijn er verder gevallen bekend van duidelijke corruptie?
  De heer Bruinsma:
  Nee, in het rapport staat wat ik heb geconstateerd. Dat zijn
  kleine gevallen van corruptie.
  Mevrouw Aiking-van Wageningen:
  Mag ik ook nog even een vraag stellen over Arnhem? Is het u
  bekend of er een duidelijke relatie is tussen de CID in Arnhem en
  het gemeentebestuur wat betreft de verontrustende ontwikkeling van
  aankoop van onroerend goed in het Spijkerkwartier door criminele
  organisaties? Dat is een soortgelijke ontwikkeling als die welke
  wij in Amsterdam hebben gezien. Ik vraag speciaal naar het open oor
  van het college voor namen van criminelen die erop uit zijn om
  panden in het Spijkerkwartier te kopen.
  De heer Bruinsma:
  Ik moet u helaas teleurstellen: ik heb absoluut geen onderzoek
  verricht naar de vraag in hoeverre de CID relaties onderhoudt met
  het gemeentebestuur. Ik heb gekeken naar de aard en omvang van de
  criminaliteit en geprobeerd daarvan met raadpleging van zoveel
  mogelijk bronnen een beeld te schetsen. Ik heb mij niet
  beziggehouden met de eventuele relatie tussen de CID en het
  gemeentebestuur. Ik kan daarover dus geen uitspraken doen.
  De voorzitter:
  Wij hebben gisteren met de heer Bovenkerk gesproken over de
  betrokkenheid van allochtone groepen. Hij heeft het gehad over de
  Nederlandse situatie en de situatie in Amsterdam. Het zou goed zijn
  als u een vergelijkbaar oordeel kunt geven over de drie nu
  besproken steden.
  De heer Bruinsma:
  Ja. Wij hebben geprobeerd om op dezelfde wijze als Bovenkerk en
  Fijnaut dat voor Amsterdam hebben gedaan, te bekijken in hoeverre
  er enige mate van betrokkenheid is – ik zeg dat ook weer heel
  voorzichtig – van de Turkse of de Koerdische gemeenschap bij de
  handel en wandel van bepaalde groepen. Ik doel dan met name op de
  betrokkenheid bij de drugshandel. Wij hebben de bestanden
  geraadpleegd en bekeken wat men weet van alle verdachten of
  anderszins bekenden van de politie aldaar die betrokken zijn bij de
  drugshandel. Die bestanden bevatten alle nationaliteiten, dus ook
  Nederlanders. Vervolgens hebben wij gekeken welk aandeel de Turken
  of de Koerden daarin innemen.
  De voorzitter:
  Wat verstaat u onder “betrokken bij de drugshandel”? Ik heb dat
  gisteren ook aan Bovenkerk gevraagd.
  De heer Bruinsma:
  Ik versta daaronder hetzelfde als Bovenkerk gisteren zei. Het
  gaat om een keertje een koeriersdienst verrichten, wat kleine
  dingetjes doen. Het is niet zo dat zij allemaal behoren tot de
  groep van de georganiseerde misdaad. Dat moet nadrukkelijk gemeld
  worden. Met alle voorzichtigheid hebben wij gekeken in hoeverre er
  in de drie steden sprake was van die betrokkenheid. In Arnhem is
  ongeveer 21% van de Koerdische mannen op de een of andere manier
  betrokken bij de drugshandel. In Nijmegen zien wij ongeveer
  hetzelfde getal of nog iets hoger. In Enschede kwamen wij op
  ongeveer 5% uit.
  De voorzitter:
  Heeft u in die gevallen ook rekening gehouden met mogelijke
  cumulatie?
  De heer Bruinsma:
  Wij hebben gekeken naar de namen, vanaf 1990 tot 1994. Wij
  hebben al die tijd meegenomen. Het is dus cumulatief van
  aantal.
  De voorzitter:
  U komt tot deze aantallen op dezelfde manier als Bovenkerk
  gisteren heeft aangeduid?
  De heer Bruinsma:
  Ja. Alleen het ene politiesysteem is wat geavanceerder dan het
  andere. In Enschede heb ik het bijvoorbeeld met de hand moeten doen
  bij alle HKS-mensen, mensen die dus geregistreerd staan, en alle
  CID-subjecten.
  De voorzitter:
  Er is dan een opvallend verschil tussen de situatie in Enschede
  en de situatie in de andere twee steden.
  De heer Bruinsma:
  Ja, dat is zeker het geval.
  De voorzitter:
  Heeft u dat ook voor de Marokkaanse gemeenschap gedaan?
  De heer Bruinsma:
  Dat hebben wij niet voor de Marokkaanse gemeenschap
  gedaan.
  De heer De Graaf:
  Heeft u er een verklaring voor, dat in Enschede het percentage
  zoveel geringer is dan in de andere twee steden?
  De heer Bruinsma:
  Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat cijfer heb geconstateerd.
  Het verschil, maar dat is puur gissen, heeft misschien te maken met
  het feit dat de politie de afgelopen periode geen echt specifiek
  onderzoek heeft gedaan naar Turkse groepen. Het kan ook zijn dat de
  gemeenschap absoluut veel minder betrokken is. Er zijn
  verschillende redenen mogelijk waarom dat percentage lager is. Ik
  kan dat niet beantwoorden.
  De heer Vos:
  Ik wil even de lijn van vanmorgen, toen wij het over fraude
  hadden, doortrekken. Blijven de drie door u onderzochte steden van
  fraude verschoond of komen daar ook fraudegevallen voor?
  De heer Bruinsma:
  Ik heb al gemeld dat in alle drie de steden fraudeurs op
  grotere en kleinere schaal actief zijn. Zij lichten BV’s of
  plaatselijke winkeliers op, zij zijn bezig met allerlei
  constructies, zoals plof-BV’s. Al dat soort zaken vinden wij ook
  terug.
  De voorzitter:
  Is er iets te zeggen, zoals de heer Fijnaut gisteren voor
  geheel Nederland gedaan heeft, over georganiseerde groepen in
  Enschede, Nijmegen en Arnhem?
  De heer Bruinsma:
  De grote Nederlandse, autochtone drugshandelaren zijn in de
  drie steden niet aangetroffen. Zij zijn nadrukkelijker in het
  westen van het land gesitueerd. Wij zien in de drie steden wel dat
  de grote criminaliteit zich ook daar met name afspeelt in de
  drugshandel. En ook daar zijn de legale branches niet genfiltreerd
  door criminele organisaties. Het totale beeld dat Fijnaut voor heel
  Nederland schildert, vinden wij in grote lijnen in de drie steden
  terug.
  De heer De Graaf:
  Ik wil het nog iets verfijnen. De heer Fijnaut had het gisteren
  bij wijze van voorbeeld over de zeven groepen en over de nuances in
  de organisatie. Bent u in de drie steden groepen tegengekomen die
  ook aan dat beeld beantwoorden en die je tot de top van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland kunt rekenen?
  De heer Bruinsma:
  Dat is moeilijk te zeggen. Een belangrijk deel van de groepen
  die wij zijn tegengekomen, speelt niet in de top mee. Maar er zijn
  wel bepaalde families die op grote schaal vanuit Turkije herone
  naar Nederland verplaatsen, waarbij Nederland dan als een soort
  transitomarkt fungeert.
  De heer De Graaf:
  De groep waarover u het had, de Arnhemse groep, is dus qua
  niveau van organisatie en omvang van criminele activiteiten niet
  vergelijkbaar met de zeven groepen waarover de heer Fijnaut het
  had?
  De heer Bruinsma:
  Het is natuurlijk wel een heel goed georganiseerde groep die,
  om in termen van Fijnaut te spreken, meestal een enkelvoudige lijn
  hanteert. Daarbij wordt vanuit Turkije telefonisch geregeld wat
  voor een soort handel er wordt gedaan. Dat doet men ook vaak samen
  met anderen. Men probeert het risico van het transport zoveel
  mogelijk over de verschillende groepen te spreiden. Men werkt dus
  met anderen samen. Er zijn wat open structuren die deze
  samenwerking toestaan. Het is dus niet zo’n hechte, zeg maar
  Octopus-achtige groep. Die bestaat ook in die sfeer niet.
  De voorzitter:
  U heeft niet gesproken over andere vormen van criminaliteit,
  zoals wapenhandel en afpersing. Komt dit doordat de politie het
  niet heeft onderzocht of doordat het niet bestaat?
  De heer Bruinsma:
  Wapenhandel hebben wij niet kunnen aantreffen. Dat heeft
  natuurlijk ook te maken met de wijze waarop de politie daaraan
  aandacht besteedt. De politie constateert wel – dat blijkt ook uit
  de gesprekken – dat er in die steden steeds meer wapens komen. Dat
  is zeker het geval. Dat heeft ook met de marktsituatie te maken. De
  drugshandel is natuurlijk toch een risicovol beroep. Je ziet dat
  bewapening daarin steeds meer een rol speelt. Maar er is absoluut
  geen zicht op waar die wapens vandaan komen en hoe dat wordt
  verhandeld. In de drie steden is wel sprake van vrouwenhandel. De
  bordelen in die steden worden via vrouwenhandel gevuld, als ik dat
  zo oneerbiedig mag zeggen.
  De voorzitter:
  Met dwang en uitbuiting van de betrokken vrouw.
  De heer Bruinsma:
  Ja, met de dwang en uitbuiting die daarbij hoort.
  De voorzitter:
  Heeft u een algemeen omvattend oordeel te geven over deze drie
  steden, vergeleken met Amsterdam?
  De heer Bruinsma:
  Deze drie steden zijn natuurlijk moeilijk te vergelijken met de
  grote hoofdstad. Ik heb net al de algehele conclusie getrokken dat
  de drugshandel daar evenals in Amsterdam heel belangrijk is en dat
  over de infiltratie in legale branches, afgezien van de horeca,
  hetzelfde beeld wordt aangetroffen als in Amsterdam. Het is wel van
  belang dat de kwaliteit en kwantiteit, de aard en de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit, in Amsterdam van een andere orde zijn
  dan in de drie steden. Dat wil niet zeggen dat er in de drie steden
  geen sprake van is, want dat is niet het geval. Dat heb ik net
  verteld. Wel is in Amsterdam veel meer sprake van variatie.
  Buitenlandse groepen, zoals Italianen, Chinezen en Joegoslaven,
  zijn nadrukkelijker in Amsterdam actief en veel minder of niet
  aanwezig in de drie steden. De aard van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam is dan ook veel gevarieerder, heeft een
  veel breder scala. Er zijn ook veel meer contacten met het
  buitenland. In het oosten is dat wat beperkter van aard en ook van
  omvang.
  De voorzitter:
  Toen het fenomeenonderzoek in zwang kwam bij de zogenaamde
  kernteams, is ook het fenomeen van de criminaliteit uit Rusland en
  de GOS-staten opgekomen. In de beschrijving van de drie grenssteden
  komen Rusland, GOS-staten of ex-Sovjet-Unie niet voor.
  De heer Bruinsma:
  Dat klopt, want dat hebben wij in die drie steden ook niet
  aangetroffen. Wel hebben wij gehoord dat bepaalde mensen uit het
  Oostblok, Russen, Polen, Tsjechen…
  De voorzitter:
  Het Oostblok bestaat niet meer, zo weet ik uit mijn oude
  leven.
  De heer Bruinsma:
  Ik zei dit even om de verschillende landen te duiden. Wij zien
  dat de mensen uit die landen wel eens worden betrapt op inbraak,
  zakkenrollen, autodiefstal en dergelijke. Dat is echter niet in de
  vorm van zware, georganiseerde criminaliteit. Ik kan dan ook niet
  beamen, dat in het oosten sprake is van zware, georganiseerde
  criminaliteit uit GOS-staten en Rusland.
  De heer Rabbae:
  Ziet u verschil tussen de drie steden als het gaat om het
  optreden van politie en bestuur tegen de criminaliteit aldaar? Waar
  zoekt men de confrontatie en waar probeert men de zaak te beheersen
  en een soort wapenstilstand te bereiken?
  De heer Bruinsma:
  Dat is heel moeilijk, omdat we daarvan alleen maar indirect
  kennis hebben genomen. Het is ook geen studieobject van ons geweest
  om te kijken, hoe de gemeenten met deze problemen omgaan. Wat ik u
  kan vertellen, is meer wat ik daarover heb vernomen, dan
  anderszins. We zien dat er geen war on crime is. Er is geen
  vechthouding, noch van de politie, noch van de andere partijen, ten
  opzichte van elkaar. Het zijn geen legers die met elkaar de strijd
  aanbinden. Beide kanten proberen een plausibele manier van optreden
  te vinden, door aan de ene kant de politie te vermijden, en door
  aan de andere kant door onderhandelen de openbare-ordeproblemen wat
  sterker naar voren te brengen. Men probeert een soort vreedzame
  coxistentie te creren tussen beide partijen, zonder dat opsporings-
  en andere bevoegdheden worden nagelaten. Dat moge duidelijk
  zijn.
  De heer Rabbae:
  Dat geldt voor de drie steden?
  De heer Bruinsma:
  Alleen in Arnhem neemt, met name door de ervaringen van de
  afgelopen jaren, de druk op de groepen door de politie toe.
  De heer De Graaf:
  Het begrip “vreedzame coxistentie” kan voor verwarring zorgen.
  Dat geeft bijna aan dat men zich heeft neergelegd bij het bestaan
  van de georganiseerde criminaliteit.
  De heer Bruinsma:
  Nee, absoluut niet. Men probeert niet de strijd aan te gaan
  door een soort oorlogssituatie te creren. Dat is het belangrijkste
  wat er aan de hand is. Men blijft, dat moge duidelijk zijn,
  natuurlijk opsporen, want dat moet. In die zin is “vreedzame
  coxistentie” inderdaad een uitermate ongelukkige uitdrukking van
  mij.
  De voorzitter:
  In die steden is ook geen sprake van “no go areas”?
  De heer Bruinsma:
  Nee, er zijn geen gebieden in die drie steden waar de politie
  niet durft te komen. Dat is absoluut niet het geval.
  De voorzitter:
  Tot slot het volgende. U heeft de branches bekeken. We wachten
  natuurlijk nog op uw oordeel over de situatie in Rotterdam en op
  Schiphol, vanwege nog ontbrekend materiaal. Wat is uw slotconclusie
  op dit moment? Ik zou eigenlijk moeten zeggen: wat is uw conclusie
  op dit moment, want uw slotconclusie heeft u nog niet
  getrokken.
  De heer Bruinsma:
  De slotconclusie is in belangrijke mate al verwoord door mijn
  collega Fijnaut, in de eerste hoorzitting. In Nederland kunnen wij
  niet zeggen dat de legale branches – dat zijn de branches die ik
  samen met collega Bovenkerk heb onderzocht – zijn “gevallen”,
  doordat de georganiseerde misdaad de legale wereld is
  binnengetrokken. Er zijn twee branches die gevaar lopen: de horeca
  en het transport. Deze branches hebben te maken met de
  infrastructuur van de illegale handel in drugs. Men zoekt daarbij
  plaatsen waarbij de handel zo goed mogelijk kan worden
  georganiseerd. Het is absoluut niet de bedoeling, zich in te
  nestelen en een machtspositie te verkrijgen, zowel in politiek als
  in economisch opzicht, in de legale wereld.
  De voorzitter:
  Geldt dat ook voor de wereld die we vanmorgen hebben bespreken,
  dus de fraudewereld, ten aanzien van de verwerving van onroerend
  goed?
  De heer Bruinsma:
  Dat is het moeilijkste punt, waar wij als onderzoekers ook
  tegen een barrire oplopen. Wij weten natuurlijk niet, hoe en in
  welke mate de onroerend-goedsector genfiltreerd of opgekocht wordt
  door bepaalde groepen. Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen,
  die eerder ook zijn genoemd door andere collega’s, maar we kunnen
  de omvang en de aard daarvan heel moeilijk aangeven.
  De voorzitter:
  Dat is dus een onderzoeksproject dat eigenlijk nog wacht?
  Schieten wij erin tekort als wij dat gedeelte niet meenemen?
  De heer Bruinsma:
  Dat heeft te maken met het probleem dat Van der Bunt eerder
  heeft aangegeven, namelijk dat wij een slecht zicht hebben op wat
  er met dat geld gebeurt. Ik denk dat dat te maken heeft met deze
  hele problematiek. Wat gebeurt er met het geld dat met criminele
  activiteiten wordt verdiend? Daarbij is onroerend goed n van de
  duistere gebieden. Je kunt daar wel lokaal zien dat er allerlei
  zaken aan de gang zijn, met name in de horecasfeer, maar als het
  gaat om de vraag, in hoeverre zich dat uitstrekt tot het opkopen
  van grote woongebieden, kantoorcomplexen of anderszins, zijn ook
  wij het spoor bijster.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 16.05 uur


  Inhoudsopgave en zoeken