• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – prof. dr. H. van de Bunt

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 6

  7 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 7 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  prof. dr. H. van de Bunt
  Aanvang 12.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van de heer prof.
  dr. H. van de Bunt, geboren op 29 december 1951 te Hoofddorp. Ik
  verzoek de heer Van de Bunt om op te staan voor het afleggen van de
  eed. Mijnheer Van de Bunt, de door u af te leggen eed luidt: Ik
  zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal
  zeggen.
  De heer Van de Bunt:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  De voorzitter:
  U bent de derde van het viertal criminologen dat wij hebben
  gevraagd, onderzoek te doen naar de aard, de ernst en de omvang van
  de zware georganiseerde criminaliteit in Nederland. Kunt u als
  hoogleraar van de VU, maar ook als directeur van het
  wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie
  aangeven wat uw achtergrond is en welke aspecten u specifiek heeft
  onderzocht?
  De heer Van de Bunt:
  Na mijn studie ben ik werkzaam geweest aan de universiteit in
  Utrecht; daarna ben ik bij de VU aangesteld. Ik heb altijd
  belangstelling gehad voor het onderzoek met betrekking tot politie
  en justitie, het functioneren van beide instanties en het aanpakken
  van specifieke onderwerpen zoals milieu en fraude. Over het OM heb
  ik in 1985 een proefschrift geschreven. Dat handelt over het
  functioneren van officieren van justitie, de motieven die zij
  hebben om bepaalde beslissingen te nemen en hun positie binnen de
  organisatie. Een paar jaar later, nadat ik was aangesteld als
  hoogleraar aan de VU, heb ik mij vooral genteresseerd getoond in
  fraudeorganisatiecriminaliteit, dat wil zeggen de misdrijven die
  worden gepleegd door gewone organisaties. De laatste jaren is mijn
  aandacht ook uitgegaan naar de georganiseerde misdaad. Erg veel
  tijd voor onderzoek heb ik overigens de laatste twee jaar niet
  gehad omdat ik sinds twee jaar hoofd van het WODC ben.
  De voorzitter:
  Waar staat “WODC” voor?
  De heer Van de Bunt:
  Dat is het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum,
  verbonden aan het ministerie van Justitie.
  De voorzitter:
  Dat centrum geeft vele geschriften uit.
  De heer Van de Bunt:
  Dat kunt u wel zeggen: ongeveer dertig publikaties per jaar.
  Maar er werken ook veel mensen, ongeveer zeventig. Dat mag dus ook
  wel.
  De voorzitter:
  Heeft u de indruk dat het beleid door al die publikaties echt
  verandert?
  De heer Van de Bunt:
  Dat is een gewetensvraag en ik sta onder ede… Jazeker, ik
  denk dat wij een belangrijke ondersteunende taak hebben. Veel van
  onze onderzoeken, zeker op het terrein van de effectiviteit van het
  strafrechtelijke optreden, zie je vroeg of laat terug in het
  beleid. Dat gaat naar mijn mening heel goed.
  De voorzitter:
  Er zijn dus geen wrijvingen?
  De heer Van de Bunt:
  Ik kan naar eer en geweten antwoorden dat de verhoudingen goed
  zijn.
  De voorzitter:
  U heeft binnen de groep van de vier criminologen vooral
  onderzoek gedaan naar de witte-boordencriminaliteit. Moet ik het zo
  noemen?
  De heer Van de Bunt:
  Zo mag u het zeker niet noemen, want anders zou ik hier niet
  mogen zitten. Het betreft fraude, gepleegd door criminele groepen.
  Het is zeker niet de witte-boordencriminaliteit die wij hebben
  bestudeerd. Overigens heb ik in het kader van het voorbereidende
  onderzoek naast de fraude ook de vrije-beroepsbeoefenaren
  bestudeerd, dat wil zeggen hun verwijtbare betrokkenheid bij de
  georganiseerde misdaad. Daarnaast heb ik met collega Bruinsma drie
  steden bezocht en onderzocht. Daarvan zal de heer Bruinsma verslag
  doen.
  De voorzitter:
  Welke beroepsgroepen heeft u onderzocht?
  De heer Van de Bunt:
  Dat waren er vier. De meeste aandacht is gegeven aan de
  advocatuur en het notariaat. Daarnaast ging het om
  belastingadviseurs en accountants.
  De voorzitter:
  En de steden die u heeft onderzocht?
  De heer Van de Bunt:
  Nijmegen, Arnhem en Enschede.
  De voorzitter:
  Kunt u op een eenvoudige manier aangeven wat witwassen is?
  Mensen denken dat je het geld dan in een wasmachine stopt maar dat
  is toch niet zo?
  De heer Van de Bunt:
  Het kenmerk van witwassen is dat je het uit de wasmachine
  haalt, dat je het vieze, besmette misdaadgeld, door misdrijf
  verkregen, een legaal aanzien geeft. Waarom is dat nodig? Dat is
  nodig omdat je in de huidige samenleving, met controle op het
  financieel-economische stelsel, je geld moet legitimeren. Anders is
  het in onze economie niet vrij besteedbaar. Ik zeg dit met nadruk
  omdat het in landen waar die controle niet aanwezig is, niet nodig
  is om wit te wassen. Als je het geld hier hebt “verdiend”, volstaat
  het om het te verplaatsen naar bijvoorbeeld Turkije. Witwassen is
  dan niet nodig.
  De voorzitter:
  Die term “witwassen” komt toch uit Amerika, waar naar ik meen
  Italiaanse groepen al in de jaren dertig investeerden in
  “laundromats”, wasserettes?
  De heer Van de Bunt:
  Inderdaad. De bedoeling was en is om omzet te creren en daarmee
  bestaansrecht te geven aan misdaadgeld. Wonderwel – wij hebben het
  over witwassen van zwart geld – heeft de term “moneylaundering”
  betekenis voor het hele fenomeen. Toch was het eigenlijk een
  toevalligheid dat in Amerika die wasserettes voor dit doel werden
  gebruikt.
  De voorzitter:
  Het had ook anders gekund, waren die wasserettes er niet
  geweest.
  De heer Van de Bunt:
  Ik bedoel het andersom. Het begrip heeft bestaansrecht omdat
  het mooi uitdrukt dat er sprake is van het witwassen van besmet
  geld.
  De voorzitter:
  De heer Rabbae zal het verhoor voortzetten.
  De heer Rabbae:
  Er is ook nog het begrip “voorwas” maar daar komen wij straks
  nog op terug.
  De heer Van de Bunt:
  Dat is er inderdaad ook nog.
  De heer Rabbae:
  Gisteren hebben wij het voornamelijk gehad over drugs en het
  illegaal optreden op illegale markten. Vandaag wil ik het met u
  hebben over illegaal optreden op legale markten. Dat is het
  onderwerp van uw onderzoek. In dit verband valt al heel snel de
  term “organisatiecriminaliteit”. Gisteren hadden wij het over
  georganiseerde criminaliteit. Die twee termen kunnen soms voor
  verwarring zorgen. Kunt u het verschil tussen beide begrippen
  aangeven?
  De heer Van de Bunt:
  Organisatiecriminaliteit is witte-boordencriminaliteit. Daarbij
  gaat het om misdrijven die worden gepleegd door gewone
  organisaties, in hun gewone dagelijkse doen. Men denke aan een
  transportbedrijf dat incidenteel een of twee vrachtwagens inzet
  voor het transport van bijvoorbeeld hasj van Marokko naar
  Nederland. Daarmee is er nog geen sprake van een georganiseerde
  misdaadbende. Het is een legaal en bona fide transportbedrijf dat
  zo nu en dan illegale bijverdiensten heeft. Dat noemen wij, “in de
  wetenschap”, organisatiemisdaad. Het kan hierbij ook gaan om
  bakkerijen, wasserettes enz. die de belasting oplichten en die
  opbrengsten wegsluizen. Georganiseerde misdaad is heel wat anders.
  In die sfeer organiseren de mensen zich niet om een produkt te
  leveren, om te transporteren of brood te bakken. Daar is de
  organisatie primair gericht op het plegen van misdrijven, het
  verkrijgen van illegaal gewin. Eigenlijk moeten wij in dit kader
  niet spreken over organisaties omdat het geen organisaties zijn met
  een hirarchische structuur, statuten en notulen van vergaderingen.
  Zo formeel gaat het natuurlijk niet. Het zijn groepen, vaste
  verbanden, die met elkaar samenwerken om misdrijven te plegen. Dat
  is de kern van het verschil tussen organisatiemisdaad en
  georganiseerde misdaad. Om het nog ingewikkelder te maken: wij, met
  z’n vieren, spreken dan ng niet over georganiseerde misdaad.
  Immers, daar moet nog mr voor komen kijken. Het feit dat mensen
  systematisch misdrijven plegen, bestempelt ze nog niet tot
  georganiseerde criminelen. Fietsendieven en vandalen die op een
  systematische manier “het met elkaar doen”, zijn nog niet
  georganiseerde criminelen. Tegen die achtergrond is het misschien
  goed, even de twee elementen te recapituleren die gisteren al ter
  sprake kwamen. Het moet gaan om ernstige misdrijven – en dus vallen
  fietsendieven af – en er moet sprake zijn van afscherming. De
  organisatie moet zich op een actieve manier afgrendelen,
  immuniseren ten opzichte van fiscus en politie, zulks door middel
  van corruptie en geweld, dat intern en extern kan zijn
  gericht.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat wij in het kader van de
  organisatiecriminaliteit te maken hebben met normale bedrijven die
  crimineel bijklussen?
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Wat voor bedrijven zijn dat? Zijn dat bedrijven die in
  financile problemen terecht zijn gekomen en zich daardoor
  genoodzaakt zien om mee te doen met criminele activiteiten?
  De heer Van de Bunt:
  Daar is mijn onderzoek niet over gegaan. Ik heb geen onderzoek
  gedaan naar die bijklussende bedrijven. Daarom kan ik daar weinig
  over zeggen.
  De heer Rabbae:
  Als een normaal, bona fide bedrijf zich wat systematischer
  inlaat met organisatiecriminaliteit, kan het dan uitgroeien tot
  georganiseerde criminaliteit?
  De heer Van de Bunt:
  Dat kan. Bij de zaken die ik heb bestudeerd, kan een voorbeeld
  daarvan worden aangetroffen. De bedoelde bona fide ondernemer had –
  wellicht is het wel passend in dit kader – een schoonmaakbedrijf,
  ging failliet en leerde vervolgens de voordelen van het
  faillissement kennen. Nadien is hij enigszins de weg kwijtgeraakt
  en nu kan hij worden bestempeld als iemand die, wanneer hij een
  onderneming opzet, dat uitsluitend doet om daar illegaal van te
  profiteren.
  De heer Rabbae:
  Is de omgekeerde route ook mogelijk, zodat een
  georganiseerde-criminaliteitsorganisatie terugkomt “naar boven” en
  als regulier bedrijf doorgaat?
  De heer Van de Bunt:
  Daarvan zijn in de Amerikaanse situatie voorbeelden te geven
  maar ik heb ze in het kader van dit onderzoek niet bestudeerd.
  De voorzitter:
  Komen ze ook in Nederland voor?
  De heer Van de Bunt:
  Ik zou het niet weten.
  De heer Rabbae:
  Dus het zijn reguliere bedrijven, die zich manifesteren door
  middel van illegale activiteiten in de legale bedrijfstakken en
  markten? Het moet kennelijk wel rendabel zijn, anders zou men dat
  niet kunnen doen. Kunt u aangeven welke factoren of kenmerken van
  de financieel-economische wereld er zijn, die juist deze
  activiteiten aantrekkelijk maken voor deze bedrijven?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Misschien is het goed om even mijn onderzoek te plaatsen.
  Wij hebben het gisteren gehad over met name drugs en wapens, de
  georganiseerde misdaad die een illegaal produkt verkoopt. Dat
  noemen wij wel het illegaal opereren op een illegale markt. Waar
  het mij om gaat, is de bedrijven die op zich zelf geen illegale
  produkten verkopen, maar gebruik maken van legale branches, daarvan
  profiteren, hun slag slaan en wettige bedrijven oplichten. En n van
  de kenmerken – en dan kom ik op uw vraag naar die factoren – van
  dat handelen is, dat men eigenlijk voortdurend de ander in de
  handelsrelaties op het verkeerde been zet, de schijn wekt van
  kredietwaardigheid, terwijl men eigenlijk geen kredieten heeft en
  de ander dus laat leveren, terwijl men al bij voorbaat niet wil
  betalen. Dat is een element dat voortdurend terugkomt. De schijn
  wekken, de ander op het verkeerde been zetten. En waarom is dat zo
  makkelijk? Want het is vaak vrij makkelijk. Dat is omdat je ziet
  dat zelfs ook in het zakenleven heel veel interacties, heel veel
  relaties tussen bedrijven, tussen mensen uit bedrijven drijven op
  vertrouwen. Eigenlijk vertrouwen wij elkaar in het dagelijks leven
  en het commercile leven heel vaak. Als ik hier zweer dat ik de
  waarheid zal gaan spreken, neemt u aan dat ik dat doet, tenzij…
  Zo is het zo, contracten, handtekeningen, afspraken… Men neemt
  aan dat die borg staan voor eerlijkheid, dat men ook doet wat men
  belooft. In de zaken die ik heb bekeken, zijn dat dan figuren die
  misbruik maken van dat essentile element in het economische
  verkeer, die eigenlijk het vertrouwen dat die mensen toch hebben
  dat als je een handtekening zet, je ervoor staat, dat element,
  misbruiken en exploiteren.
  De heer Rabbae:
  En ook anno 1995 is dat vertrouwen kennelijk nog breed
  aanwezig.
  De heer Van de Bunt:
  O ja, zeker. En dat is maar goed ook.
  De heer Rabbae:
  Kunt u middels concrete voorbeelden aangeven langs welke vormen
  dit misbruik van vertrouwen zich manifesteert in deze sector?
  De heer Van de Bunt:
  Ik heb drie grote vormen, drie verschillende vormen van dat
  misbruik van vertrouwen, van het wekken van de valse schijn,
  bestudeerd. En betreft frauduleuze feiten. Ik heb in totaal
  achttien grote fraudezaken bestudeerd, die neerkomen op het
  misbruik maken van het vertrouwen, waardoor schade is ontstaan bij
  anderen. Een tweede vorm van valse schijn wekken is het misbruik
  maken van rechtspersonen. Dat is overigens ook vaak het
  gereedschap, de schroevedraaier als het ware, van de fraudeur, de
  rechtspersoon. Maar daar hebben wij ook over geschreven hoe het
  komt dat vooral rechtspersonen zich zo goed lenen voor dat
  misbruik. Een derde vorm geld. – en dan komen wij weer terug op
  witwassen – het wekken van een valse schijn omtrent de herkomst van
  het
  De heer Rabbae:
  Dus drie elementen. Vindt u het goed dat wij deze drie met u
  doorlopen, te beginnen met fraude?
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Hebt u een definitie van fraude?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Je kunt zeggen: fraude is misbruik maken van vertrouwen.
  Dat lijkt mij een heel belangrijk kenmerk. Dat kan zich in
  verschillende vormen voordoen. Het kan plaatsvinden in een bepaalde
  regeling, in BTW-fraudes of in belastingfraudes in het algemeen. Je
  hebt ook fraude in het handelsverkeer. Dat noemen wij dan vaak
  flessetrekkerij, dat je bestellingen doet, die je wel incasseert,
  maar niet betaalt. Dat zijn allerlei vormen.
  De heer Rabbae:
  In de wet kun je inderdaad de term “fraude” tegenkomen of is
  het een eigen uitwerking?
  De heer Van de Bunt:
  Het is geen wettelijke norm. De algemene noemer waaronder
  fraude vaak wordt opgespoord en berecht, is “valsheid in
  geschrifte”.
  De heer Rabbae:
  Kunt u ons iets vertellen over de aandacht die de politie, de
  opsporingsdiensten, heeft voor dit misbruik van vertrouwen, met
  name de fraude?
  De heer Van de Bunt:
  Ik vind dat je de afgelopen jaren een heel nadrukkelijke
  verschuiving ziet plaatsvinden, dat de politie veel meer aandacht
  krijgt voor de financieel-economische effecten van misdrijven. De
  politie organiseert zich daar ook op. Wij hebben gisteren de heer
  Wilzing horen praten over de CRI, die daar twee aparte afdelingen
  voor heeft, namelijk Finpol en de forensische accountancy, die in
  beeld brengen wat precies de omvang is van het misdaadgeld. Wij
  hebben ook op het gebied van de wetgeving een aantal belangrijke
  maatregelen gehad, zoals de wet MOT, melding ongebruikelijke
  transacties, om de financile nasleep als het ware van misdrijven in
  kaart te brengen. En natuurlijk ook de zogenaamde
  Pluk-ze-wetgeving, de wetgeving die het onrechtmatig verkregen
  voordeel probeert af te romen. Dus is er de laatste jaren heel veel
  aandacht gekomen voor het financieel afromen van criminele winsten.
  En dat is binnen de sector fraude ook een heel nadrukkelijke
  verandering. Het spiegelbeeld is dat je ziet dat diensten die zich
  tot dusverre helemaal niet met gewone misdrijven bezighielden,
  bijvoorbeeld de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die zich
  altijd alleen maar met belastingmisdrijven bezighield, nu erg veel
  interesse hebben in de drugsmisdrijven. Er zijn een aantal heel
  belangrijke drugsorganisaties door de FIOD opgespoord, niet om de
  drugs te bestrijden, maar juist om die financile revenuen te kunnen
  aanpakken. Want aan al die dingen zit natuurlijk ook een fiscale
  kant.
  De heer Rabbae:
  Nu is het bekend dat ook in Europees verband grote aandacht
  wordt gegeven aan de zogenaamde Eurofraude. Merkt u iets van een
  spanning tussen de aandacht van de desbetreffende lidstaten, te
  beginnen met Nederland, voor het bestrijden van de inbreuk op de
  eigen wetgeving, als het gaat om de fraude, en het eigenlijk
  verwaarlozen van de bestrijding van de Eurofraude?
  De heer Van de Bunt:
  Zover durf ik helemaal niet te gaan. Daartoe heeft mijn
  onderzoek zich niet uitgestrekt. Daar durf ik niets over te
  zeggen.
  De heer Rabbae:
  Want u weet van een arrest van het Europese Hof, waaruit blijkt
  dat de landen eraan gehouden zijn om de Europese fraude even fel te
  bestrijden als de inbreuk op de eigen wetgeving?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Ik heb alleen maar de aard en de verschijningsvormen van de
  georganiseerde misdaad op dit terrein bekeken en niet de
  aanpak.
  De heer Rabbae:
  In het kader van de fraude kom je wel eens de termen tegen van
  parasitaire fraude en symbiotische fraude. Dat komt eigenlijk ook
  terug in uw eigen concept-studie. Kunt u dat uitleggen?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Parasitaire fraudes zijn fraudes die een groot financieel
  nadeel berokkenen. De winst voor de criminele organisatie is het
  verlies, de schade voor het slachtoffer. Dat drukt het woord
  “parasitair” uit. Je zuigt een bedrijf of je zuigt een bepaalde
  bedrijfstak leeg en je gaat er met de winst vandoor. Het is dus ook
  vaak een vluchtige fraudevorm, want als eenmaal de klap is
  gevallen, maak je je snel uit de voeten. Bij symbiotische fraude –
  en dat is eigenlijk wat gevaarlijker – zie je dat er een zekere
  verwevenheid optreedt, dat bepaalde onderdelen van een branche
  meeprofiteren van de fraude. Heel simpel, wanneer je een BTW-fraude
  pleegt, kun je onder de prijs bepaalde produkten doorverkopen. En
  bepaalde andere bedrijven, de wettige bedrijven, vinden dat
  aantrekkelijk en kopen dat ook. Zij kunnen dus mede voordeel
  behalen uit de gepleegde fraude. Dat is dus een fraude die zich wat
  makkelijker innestelt en een wat duurzamer leven leidt dan de
  fraude waar ik net op doelde.
  De heer Rabbae:
  Waardoor als het ware een soort symbiose, een soort
  vervlechting ontstaat…
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  …tussen het frauderende bedrijf en de rest van de markt. In
  welke branches komt het voor?
  De heer Van de Bunt:
  Het komt in principe in alle branches voor, de fraude.
  De heer Rabbae:
  De symbiotische fraude bedoel ik.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, dat hangt ervan af over welke fraude wij spreken. Maar als
  het gaat om de fraude waarbij je bijvoorbeeld met de BTW een trucje
  pleegt, kun je zeggen dat in branches met een snelle omzet, met
  hoge winstmarges – dan denk ik aan de zuivel, olie,
  textielindustrie – je eerder kans op het optreden van dat soort
  fraudes hebt dan in andere branches. Je ziet ook – ik heb dat ook
  gezien met mijn fraudezaken – dat die vooral in die branches
  voorkomen.
  De heer Rabbae:
  En waarom meer in deze branches dan in andere branches?
  De heer Van de Bunt:
  Wat ik zeg. Wanneer je eenmaal een trucje hebt, wanneer je
  eenmaal partijen goederen op een scherp concurrerende manier kunt
  doorverkopen, is een branche waarin heel veel goederen omgaan of
  waarin heel veel winstmarges te halen zijn, uiteraard
  aantrekkelijker dan branches die niet aan die kenmerken
  voldoen.
  De heer Rabbae:
  Of zou dat ook komen door het feit dat in deze branches de
  concurrentie waarschijnlijk niet goed gereguleerd is, dat de
  toegang tot de markt eigenlijk niet onderworpen wordt aan een
  strenge controle en dat juist die verhoudingen wat soepeler zijn,
  wat flexibeler zijn dan op andere delen van de markt?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Dat hangt er helemaal van af over welke fraude wij spreken.
  Als wij over Europese Unie-fraude spreken, dan hangt dit ook weer
  sterk af van de manier waarop die markt gereguleerd wordt. Als
  bijvoorbeeld de heffingen op de import binnen de Europese Unie van
  – ik noem maar iets – meel, melkpoeder of vlees heel hoog zijn, dan
  loont het om juist in die sectoren de fraude te plegen, omdat je
  dan een grotere prijswig slaat tussen de marktprijs en je
  eigenlijke kostprijs.
  De heer Rabbae:
  Ja. Wij hebben het tot nu toe gehad over normale bedrijven die
  zich inlaten met fraude. Heeft u ook georganiseerde criminele
  groepen geconstateerd die zich op dit terrein ook
  manifesteren?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, zeker hoor. De zaken waar ik over spreek, die achttien die
  ik heb verzameld en die naar mijn gevoel op basis van een aantal
  checks die ik heb uitgevoerd, toch een redelijk goed beeld geven
  van de fraudes die de afgelopen jaren in Nederland zijn opgespoord,
  behoren allemaal tot die categorie van de georganiseerde
  misdaad.
  De heer Rabbae:
  Kunt u een beschrijving geven welke soort organisaties of welke
  soort groepen, welke soort mensen op die terreinen actief
  zijn?
  De heer Van de Bunt:
  Ja hoor. Maar zou het niet goed zijn als ik eerst eens even zou
  vertellen wat precies de inhoud, de schade, de omvang, de
  verschijningsvormen…
  De heer Rabbae:
  Daar kom ik zo dadelijk op terug.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, wie zijn het? Het zijn – en dat is misschien ook wel goed
  om te zeggen na gisteren, toen het aandeel van de allochtonen in de
  drugscriminaliteit zo werd benadrukt – in mijn geval alleen maar
  mannen van autochtone herkomst die fraudes plegen. De in totaal 78
  hoofdverdachten bij die achttien zaken waren autochtoon, waren van
  middelbare leeftijd, ongeveer een jaar of vijftig,
  gemiddeld…
  De voorzitter:
  Waar begint de middelbare leeftijd?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, zelfs niet tegen u. Laten
  wij zeggen dat ze vijftig waren.
  De voorzitter:
  Uitstekend.
  De heer Van de Bunt:
  En het zijn mensen die in heel veel gevallen ook een strafblad
  hadden. Wij hebben de justitile antecedenten nagetrokken van alle
  78. Daaruit kwam naar voren dat vier op de vijf al eerder met
  justitie in aanraking waren gekomen en n op de drie meer dan vijf
  keer. Bovendien, als u nog een cijfer wilt horen, hadden 22 van die
  78, dus ongeveer een vierde, antecedenten, dus een strafrechtelijk
  verleden, op het gebied van wapenbezit en geweld. Wat dat betreft
  maakt dat ook al iets duidelijk van de aard van de fraudeurs, dat
  zij erg in de richting komen van de georganiseerde misdaad en dat
  dit voor een deel ook drijft op de toepassing, de dreiging met
  geweld. Dat lees je ook af uit de geschiedenissen van de
  hoofdverdachten.
  De heer Rabbae:
  Ziet u ook raakvlakken met andere takken van de criminele
  sport, om het zo maar te noemen, tussen deze groepen en
  andere?
  De heer Van de Bunt:
  Nee. Op zich zelf vonden wij het wel een belangrijke
  constatering dat je niet ziet dat de fraudeurs van nu de
  drugshandelaren van vijf jaar terug waren. Dus je ziet absoluut
  geen verbindingen tussen de drugscriminaliteit, waar wij gisteren
  heel veel over hebben gezegd, en de fraude die in de studie van mij
  naar voren komt. Het zijn twee gescheiden circuits, om het maar
  eens kort uit te drukken.
  De heer Rabbae:
  En internationale verbanden in dit kader? Merkt u iets van
  samenwerking op internationaal niveau?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, er zijn… Maar dat hangt ook af van de werkwijze, want
  soms impliceert de fraude al dat je moet samenwerken met mensen uit
  andere landen. Je ziet in veel internationale contacten, wat wij
  wel noemen, met een modern bureaucratisch begrip, “het aansturen op
  afstand”. In een aantal gevallen hebben wij gezien – dat schemerde
  zo door in de processen-verbaal – dat er sprake was van aansturing
  vanuit Hong Kong. Maar wat precies die aansturing daar op afstand
  inhield en in hoeverre er echt sprake was van een regisserende rol
  vanuit het buitenland is onduidelijk gebleven, omdat de dossiers
  daarover veel te weinig informatie boden.
  De heer Rabbae:
  Nu heeft gisteren uw collega Fijnaut gesteld dat n van de
  componenten van de definitie van zware georganiseerde
  criminaliteit, is het zich afschermen tegen de opsporingsdiensten,
  de overheid. Merkt u dat ook hier, bij deze groepen? En zo ja, hoe
  doen zij dat?
  De heer Van de Bunt:
  Er is geen afscherming in die zin dat de groepen geweld
  gebruiken tegen de overheid, fysieke dreiging. Er is wel degelijk
  sprake van intern geweld en dat met er ook wel zijn omdat anders de
  groep niet voldoet aan de definitie en zij dus ook niet door mij
  zou worden bestudeerd. Die definitie houdt in dat in alle gevallen
  sprake was van intimidatie en intern geweld en van heel weinig
  geweld gericht op de externe omgeving.
  De voorzitter:
  Wat u geweld noemt, kan dus ook intimidatie zijn. Het behoeft
  zich niet direct in daden te uiten.
  De heer Van de Bunt:
  Inderdaad, slechts in drie gevallen was er echt sprake van de
  uitoefening van fysiek geweld ten opzichte van mensen die de
  zwijgplicht wilden doorbreken. In de meeste gevallen ging het
  slechts om intimidatie en dreiging met de uitoefening van
  geweld.
  De heer Rabbae:
  Proberen deze groepen zich ook af te schermen door het
  corrumperen van overheidsdienaren?
  De heer Van de Bunt:
  Dat hebben wij inderdaad in een aantal gevallen gezien.
  De heer Rabbae:
  Welke gevallen?
  De heer Van de Bunt:
  Er zijn twee typen gevallen. In drie gevallen werd informatie
  verkregen van de politie omtrent de datum van aanhouding en aan de
  hand van de vraag of er berhaupt tegen een groep onderzoek gaande
  was. De tweede categorie gevallen betrof douaniers die een stempel
  leverden om bepaalde grensoverschrijdende fraudes mogelijk te
  maken.
  De heer Rabbae:
  Wij hebben het over de aard, de omvang en de ernst van
  criminaliteit. Als wij dit projecteren op deze groepen, rijst de
  vraag of er iets te zeggen valt over de omvang van de vermogens die
  door middel van deze activiteiten zijn verkregen.
  De heer Van de Bunt:
  Laten wij eens beginnen met de schade die deze groepen
  veroorzaken. Die schade viel niet in alle gevallen te becijferen.
  Wanneer je marktontwrichtend werkt en op die manier schade
  veroorzaakt aan bona fide bedrijven is dat moeilijk te becijferen.
  In de gevallen waarin de schade wl te becijferen viel, een
  twaalftal zaken, kwam de schade neer op 330 mln.
  De heer Rabbae:
  Schade aan wie?
  De heer Van de Bunt:
  Dat hangt af van de fraude waarover wij spreken. Als wij het
  hebben over BTW-fraude die erop neerkomt dat je de overheid laat
  uitbetalen, dan betaalt de overheid ten onrechte.
  De voorzitter:
  Dan betalen wij het allemaal, als het ware.
  De heer Van de Bunt:
  Dan betalen wij met z’n allen mee. Als wij het hebben over het
  ontlopen van heffingen van de EU die bedoeld zijn om de markt te
  reguleren, treedt er vooral schade op voor de concurrenten in een
  bepaalde branche.
  De heer Rabbae:
  Je kunt stellen dat de schade aan de ene kant overeenkomt met
  de opbrengst aan de andere kant.
  De heer Van de Bunt:
  Dat is vooral het geval bij de parasitaire vormen. In
  dergelijke gevallen is de winst voor de criminele organisatie
  automatisch het verlies van de slachtoffers. Echter, in de gevallen
  waarin de criminele groep niet alleen schade veroorzaakt maar ook
  anderen laat meeprofiteren van de gevolgen van de criminaliteit, is
  het al veel moeilijker om op een eenduidige manier de schade in
  beeld te brengen.
  De heer Rabbae:
  Welke bestemmingen krijgen de op deze wijze verkregen
  gelden?
  De heer Van de Bunt:
  Eigenlijk is dat de belangrijkste vraag die na ons onderzoek
  nog rest.
  De heer Rabbae:
  Dat zegt natuurlijk lke wetenschapper die onderzoek heeft
  verricht.
  De heer Van de Bunt:
  Wij weten niet mr dan de politie weet. Wij baseren ons bij het
  bestuderen van deze zaken op de politiedossiers en dus kunnen
  alleen daaraan conclusies worden verbonden. Overigens hebben wij in
  drie zaken wl gezien waar het geld zo ongeveer naar toe ging. Het
  werd besteed in andere bedrijven. In de overige gevallen – afgezien
  van het feit dat er sprake was van een luxueuze levensstijl of een
  investering in een tweede huis – is er weinig bekend geraakt over
  het besteden en het wegvloeien van deze middelen.
  De heer Rabbae:
  Gelet op de beschrijvingen die u gaf van deze groepen mag
  worden gesteld dat de bestemming van hun gelden waarschijnlijk in
  de stoffelijke sfeer terechtkomen. Ik denk aan onroerend goed,
  sieraden enz.
  De heer Van de Bunt:
  Daar durf ik niet op te speculeren. Wij weten het niet.
  De heer Rabbae:
  U sprak zojuist over de BTW als schadepost. In uw
  concept-rapport spreekt u ook over een BTW-carrousel. Ik weet dat
  je van een carrousel duizelig kunt worden maar wellicht kunt u dit
  toelichten. Graag kort en krachtig.
  De heer Van de Bunt:
  Daar word k dan een beetje duizelig van… Het kost mij zoveel
  moeite om de BTW-fraude mondeling uit te leggen – ik vreesde al dat
  u over de BTW-carrousel zou beginnen – dat ik voor alle veiligheid
  een flip-over heb meegenomen. Ik zal kort en krachtig uittekenen
  wat precies een BTW-carrousel is. Vervolgens zal ik hetzelfde doen
  ten aanzien van fraude door middel van het oprichten van een
  nep-bank. (Zie noten 1 en 2)
  De heer Rabbae:
  Deze complotten zijn waarschijnlijk niet mogelijk zonder
  externe medewerking, in het geval van de BTW ergens in het
  ambtelijk apparaat en in het laatste geval ergens binnen de
  banken.
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Deze gevallen hebben zich voorgedaan?
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat u beschrijft, heeft zich voorgedaan?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, ja.
  De heer De Graaf:
  Met de daarbij behorende schade van 70 tot 80 mln., in de
  concrete casus?
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Voor alle duidelijkheid; BTW-fraude is, neem ik aan, heel goed
  mogelijk zonder dat er sprake is van een corrupte ambtenaar bij de
  belastingdienst.
  De heer Van de Bunt:
  O, zeker. Ja.
  De heer Rabbae:
  Bedankt voor dit college, mijnheer Van de Bunt. U heeft als
  tweede element van het misbruik van vertrouwen het misbruik maken
  of gebruik maken van rechtspersonen genoemd. Kunt u dat nader
  uitleggen?
  De heer Van de Bunt:
  Wat je heel vaak ziet, is dat rechtspersonen, Nederlandse
  rechtspersonen, maar ook buitenlandse, worden gebruikt om een
  scherm op te werpen tussen degene die het feitelijke profijt trekt
  en feitelijk ook de touwtjes in handen heeft, en degene die wordt
  gedupeerd.
  De heer Rabbae:
  Hoe doet zich dat voor?
  De heer Van de Bunt:
  Heel simpel. Je doet op naam van de rechtspersoon zaken. De
  directeur-eigenaar van de rechtspersoon is iemand bij wie weinig te
  halen valt…
  De heer Rabbae:
  Van een BV bijvoorbeeld, van een besloten vennootschap?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Wanneer de BV schulden maakt die niet worden betaald,
  wanneer je je bijvoorbeeld schuldig maakt aan flessentrekkerij,
  weet natuurlijk de curator of de fiscus of de politie je wel te
  vinden, gaat naar de verantwoordelijke van de BV toe. En wij hebben
  sinds een paar jaar een nieuwe wet gekregen, de Wet
  bestuurdersaansprakelijkheid, die het mogelijk maakt om de eigenaar
  persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de BV.
  Maar wat zie je hier? Dat de man die formeel de eigenaar is, een
  schertsfiguur is; een katvanger wordt het ook wel eens genoemd. Het
  is iemand die zonder vermogen is en die men dan wel weet te vinden,
  maar bij wie men heel weinig weet te halen. Het kenmerk van
  misbruik van rechtspersonen is dat de misbruiker zich nog steeds
  achter een woud van rechtspersonen en katvangers weet te
  verschuilen. Je ziet ook dat in heel veel van de constructies bij
  het plegen van dit soort fraudes, maar ook constructies die te
  maken hebben met het witwassen van misdaadgeld, rechtspersonen een
  heel belangrijke rol spelen. Want buitenlandse rechtspersonen, om
  maar even dat punt af te maken, zijn helemaal ideaal. Je kunt
  zonder veel eisen een bepaald soort rechtspersonen in het
  buitenland, in Panama of Delaware in Amerika, oprichten. De
  gegevens worden helemaal niet geverifieerd. Je hoeft dus helemaal
  geen moeilijke toeren uit te halen om zo’n BV op te richten. In
  Nederland hebben wij dan wel een aantal eisen die aan de BV worden
  gesteld bij oprichting, maar dat kun je allemaal omzeilen. Je kunt
  dus heel makkelijk via buitenlandse rechtspersonen de dingen
  volvoeren die je ook met Nederlandse rechtspersonen…
  De heer Rabbae:
  Kunt u in dat verband iets vertellen over de handel in lege
  BV’s? Dat hoor je eigenlijk zo vaak in de media.
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Wat betekent dat?
  De heer Van de Bunt:
  Op zich zelf is daar niets op tegen, die handel in lege BV’s.
  Het kent ook heel normale economische toepassingen. En dat geldt
  eigenlijk voor al die dingen, dat er een heel normale, economische,
  legale kant aan zit. In de achttien zaken ben ik ook inderdaad zo’n
  man tegen gekomen, een grote onroerend-goedhandelaar die als het
  ware de BV’s op de plank had liggen, die dan door criminele
  organisaties werden gekocht en voor bepaalde doeleinden werden
  misbruikt. Dus je hebt dat wel. Op zich zelf is er dus niets mis
  met de handel in lege BV’s. Alleen heb je een bepaald type
  handelaren dat een bepaalde klantenkring heeft en veel meer in de
  criminele hoek opereert.
  De heer De Graaf:
  Ik neem aan dat het hier gaat om dezelfde soort daders als
  waarover wij het eerder hadden bij andere vormen van fraude.
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Die middelbare heren van autochtone herkomst?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, ook middelbare heren.
  De heer De Graaf:
  Op mij, als volstrekte leek, maakt het de indruk dat je
  daarvoor behoorlijke kennis van de financile wereld en van de
  rechtspersonenwereld moet hebben en dus ook een behoorlijk
  opleidingsniveau. Is het ook zo dat u dat zichtbaar terug kunt
  vinden?
  De heer Van de Bunt:
  Nee. Ik wil overigens helemaal niet de ingewikkeldheid van de
  constructie bagatelliseren, maar ik denk dat het volvoeren van dit
  soort activiteiten veel meer vraagt van je persoonlijkheid. En de
  fraudeurs die wij via de dossiers hebben leren kennen, waren vaak
  charismatische mensen met een, zoals dat heet, snelle babbel. Het
  waren mensen die ook de wind eronder konden houden in de eigen
  gelederen. Dat was veel meer het profiel van de fraudeur dan dat je
  zou kunnen zeggen dat zij worden gekenmerkt door een hogere
  beroepsopleiding met speciale kennis van financieel-economische
  zaken. Wanneer je eenmaal in een bepaalde branche zit en bepaalde
  trucjes hebt leren kennen, is het best wel mogelijk om dat te doen,
  zeker als je die andere eisen hebt, als je die
  persoonlijkheidskenmerken hebt die ik zojuist schetste. Maar ik
  denk dat wij over fraude niet altijd al te ingewikkeld moeten doen.
  Vandaar ook dat ik die voorbeelden toonde. Vaak wordt daar wat
  omheen gekeken, als zou het heel ingewikkeld zijn en nauwelijks te
  begrijpen. Als je het eenmaal hebt gezien, is het volgens mij best
  wel te begrijpen en makkelijk. Je ziet ook – dan heb ik een
  voorbeeld van het ontduiken van heffingen binnen de Europese Unie –
  dat een aantal “criminelen” het trucje leerden kennen en het ook
  aan elkaar doorgaven. De groep was ook allerminst homogeen, omdat
  men zag hoe makkelijk het was. Dus ieder ging zo zijns weegs. Het
  was een soort van fragmentatiebom, die criminele organisatie.
  De heer De Graaf:
  Maar toch, ik zou niet weten hoe ik een nepbank zou moeten
  opzetten. Ik neem aan dat je daar toch enige kennis voor in huis
  moet hebben, terwijl ik me kan voorstellen dat een schip huren om
  hasj binnen te smokkelen net iets simpeler ligt. Of niet?
  De heer Van de Bunt:
  Die nepbank, waar wij net over spraken, bestaat dus ook
  helemaal niet. Je hoeft daar dus niets voor te doen. Je hoeft
  alleen maar bankcheques uit te schrijven op naam van bank X uit
  IJsland, om het zo maar eens te zeggen. Waar het op aan komt – en
  dan kom ik weer terug op dat charisma – is dat je de ander moet
  doen geloven, via allerlei subtiele benvloedingsmiddelen, dat het
  echte cheques zijn. Want het is eigenlijk, eerlijk gezegd, een
  beetje bizar. Binnen het bankwezen heb je heel grote catalogussen,
  waarin precies staat wat de banken in de wereld zijn. Deze bank
  stond niet in de catalogus. Het is dus toch wel even zaak dat je
  door middel van benvloedingsmogelijkheden toch probeert te bereiken
  dat die bank denkt dat het ontbreken van de IJslandse bank wel een
  fout in de catalogus zal zijn.
  De voorzitter:
  U sprak er daarnet over dat fraude met EU-heffingen eigenlijk
  heel makkelijk is. Hoe gaat dat dan?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, heel makkelijk. Ik wil niet iedereen uitnodigen om het ook
  te doen. Dat zou misschien een raar effect zijn van mijn woorden.
  Bij EU-heffingen is het zo dat aan de buitengrens van de Europese
  Unie… Bijvoorbeeld als je meel uit – ik noem maar iets – Polen
  importeert en je zou op het gebied van meel een heffing moeten
  betalen als je vanuit het buitenland importeert, dan is het
  mogelijk, ook weer ter wille van de snelle voortgang van de
  economie en ook weer gebaseerd op vertrouwen, om aan de buitengrens
  te zeggen: “Die heffing betaal ik niet bij u aan de buitengrens,
  die betaal ik wel over een week, als ik in het land van bestemming
  ben gekomen, in Rotterdam of in Amsterdam. Daar, bij het
  douanekantoor, draag ik af wat ik nu eigenlijk bij u zou moeten
  afdragen.” Dat is een heel regulier, heel gewoon gebruik in de
  handelswereld, dat je belooft – je moet daarvoor ook weer
  handtekeningen zetten en formulieren invullen – dat bedrag te
  zullen aanzuiveren. Wat dan gebeurt, is dat die aanzuivering niet
  plaatsvindt. Daar komt de fiscus of de douane natuurlijk achter.
  Maar dat is ook weer typisch zo’n parasitaire, wat springerige vorm
  van fraude. Op het moment dat de controle plaatsvindt, is men
  gewoon weg. Als de fiscus na acht weken erachter komt dat het
  bedrag nog niet betaald is, wat daar geboekt stond bij die
  buitengrens, dan komt men wel op het spoor, maar dan is de vogel
  gevlogen. In zoverre is het simpel. Verder komt er natuurlijk weer
  heel veel organisatietalent aan te pas om inderdaad – want hier
  gaat het echt om produkten – om die produkten uit het buitenland in
  Nederland te krijgen. Bovendien moet je dan ook nog zien te zorgen
  dat je die produkten die dus eigenlijk zonder heffing, dus goedkoop
  op de Nederlandse markt komen, afzet. Je moet dus ook je reguliere
  contacten hebben met wettige ondernemingen en je moet je legaal
  doen voorkomen. En dat is natuurlijk een hele kunst.
  De heer Rabbae:
  Nu is het zo dat het misbruik maken van rechtspersonen, met
  name de BV’s, een bekend probleem is, al jaren. Ik heb begrepen dat
  de overheid inmiddels ook een aantal maatregelen heeft getroffen.
  Wij weten dat de statuten van zo’n BV de notaris moeten passeren.
  Er moet een verklaring van goed gedrag van de kant van justitie
  komen. De ECD, de Economische Controledienst, heeft ook een eigen
  afdeling die belast is met deze sector. Zijn deze maatregelen
  afdoende om dit misbruik tegen te gaan? Wat constateert u hiervan
  in de praktijk?
  De heer Van de Bunt:
  Op basis van de gevallen die ik heb bestudeerd – en daar wil ik
  mijn uitspraken nu op baseren – zie je dat kennelijk die
  maatregelen niet voldoende zijn geweest.
  De heer Rabbae:
  Kunt u iets zeggen over de omvang waarin deze handel, dit
  misbruik zich voltrekt?
  De heer Van de Bunt:
  Dat is heel moeilijk. Wij hebben op het WODC een paar maanden
  terug nog een poging ondernomen om de omvang van de belastingfraude
  en de fraude op het gebied van de sociale zekerheid in kaart te
  brengen, door allerlei bronnen te raadplegen. De conclusie van het
  onderzoek was dat het onderzoek eigenlijk niet is gelukt. Je kunt
  die omvang met de beschikbare bronnen niet verantwoord in kaart
  brengen. En aanwijzing overigens, als u vraagt wat nu die omvang
  van die fraude is, levert de FIOD. Die heeft in 1993 ongeveer 900
  zaken op het gebied van belastingfraude aangepakt en daar ongeveer
  950 mln. aan ontdoken belasting opgevist. Dat laat dus iets zien
  van de omvang van de problematiek. Als wij het hebben over
  bijvoorbeeld zwart geld en u zou daarvan vragen wat de omvang ervan
  is… Dat kwam overigens vanochtend nog aan de orde, die 2000
  meldingen, die overigens bij de Finpol als verdachte transacties te
  boek staan. Die 2000 meldingen waar wij vanochtend over spraken,
  waren goed voor 3 mld. Dat zijn wel wat cijfers, maar dat laat zien
  dat de omvang van fraude, de omvang van het witwassen van
  misdaadgeld waarschijnlijk heel groot is.
  De heer Rabbae:
  Wij komen thans op het punt van het witwassen, als derde
  element van het misbruik van vertrouwen in het
  financieel-economische verkeer. Is het witwassen naar uw kennis en
  inzicht op zich zelf strafbaar?
  De heer Van de Bunt:
  Nee. Ja en nee, moet ik zeggen. Het is niet strafbaar. Er is
  geen specifieke strafbepaling, zoals overigens wel in andere
  landen, die zegt dat witwassen strafbaar is. Die is er niet. Er
  zijn wel een aantal bepalingen die het mogelijk maken om witwassen
  aan te pakken. Bijvoorbeeld heling. De helingsbepaling is een paar
  jaar geleden gewijzigd. Vroeger sprak men over het hebben van
  voorwerpen. Nu zijn het goederen, als het gaat om heling. Goederen
  zijn ook geld. Het is dus nu strafbaar als je als derde profijt
  trekt via het witwassen van misdrijven die door anderen zijn
  gepleegd. Dat houdt overigens wel in – want een dief kan geen heler
  van zichzelf zijn – dat een organisatie die de eigen opbrengsten
  witwast, wat dat betreft straffeloos is, althans niet onder de
  helingsbepaling valt. Daarbij zijn zij uiteraard nog niet buiten de
  gevarenzone, voor hen dan gevarenzone. Via de Algemene wet
  rijksbelastingen, ik meen artikel 68 van de AWR, kun je zeggen dat
  zij de inkomsten die zij hebben uit misdaad, niet opgeven aan de
  belastingdienst. En dat is een strafbaar feit. In het volvoeren van
  de activiteiten om misdaadgelden wit te wassen, vindt zoveel
  valsheid in geschrifte plaats dat de officier van justitie meestal
  voldoende aanknopingspunten heeft om het witwassen aan te
  pakken.
  De heer Rabbae:
  Is het witwassen een ernstig probleem of is het een symptoom
  van de georganiseerde criminaliteit? Is het een probleem op zich of
  is het een afgeleide van?
  De heer Van de Bunt:
  Tot voor kort werden het misdaadgeld en het witwassen gezien
  als een staartje van het eigenlijke probleem. In de visie van velen
  ging het primair om de drugsfeiten en niet zozeer om de
  drugsgelden. Ik denk dat nu bij steeds meer mensen het besef
  doordringt dat niet de drugs voor de samenleving het grootste
  probleem zijn, ook al vormen zij natuurlijk wel een belangrijk
  volksgezondheidsprobleem, maar dat vooral de illegale opbrengst een
  wezenlijk probleem is. Ik zou dit dan ook zeker niet willen zien
  als een afgeleide, een symptoom van het eigenlijke probleem.
  Gisteren werd hier al gezegd dat wij eigenlijk niet weten hoe groot
  dat zwarte gat is. Als wij niet weten hoeveel misdaadgeld er in de
  samenleving in omloop is, kunnen wij ook niet gerust achterover
  leunen en zeggen: het valt wel mee met de georganiseerde misdaad.
  Het is een belangrijk probleem dat veel aandacht vergt.
  De heer Rabbae:
  In uw concept-rapport onderscheidt u een aantal fasen in het
  proces van het witwassen. Kunt u die verduidelijken?
  De heer Van de Bunt:
  Er zijn methoden, die je in de dossiers en in de gesprekken met
  politie en fiscus tegenkomt, die niets met witwassen te maken
  hebben maar wl bijzonder effectief werken bij het wegsluizen van
  misdaadgeld. Al eerder gaf ik aan dat het lang niet altijd nodig is
  om misdaadgeld wit te wassen. Als er elders geen controle is op de
  herkomst van geld, behoeft men niet wit te wassen.
  De voorzitter:
  Met andere woorden: exporteren naar Turkije of Marokko is geen
  witwassen meer.
  De heer Van de Bunt:
  Neen. Dat gebeurt fysiek, met koffers, met geld letterlijk op
  de rug van mensen, maar ook met gewone overboekingen via banken.
  Een bijzonderheid is dat je bij het wegsluizen naar Marokko en
  Turkije de rol hebt van de zogenaamde REP-offices, die een soort
  dependances zijn van buitenlandse banken. Ze zijn in de afgelopen
  jaren vaak misbruikt voor het overboeken, via verzamelrekeningen
  van die REP-offices bij gewone Nederlandse banken, van geld van
  Nederland naar Turkije en Marokko.
  De voorzitter:
  Dat gebeurt via de verzamelrekening zodat niet terug te vinden
  is om wiens geld het gaat. Ik dacht dat die praktijk nu was
  beindigd.
  De heer Van de Bunt:
  Er is nu een scherper toezicht van DNB. In de kranten is wel
  gesteld dat er sprake zou zijn van een nieuwe maatregel die een en
  ander niet meer mogelijk zou maken maar daar is geen sprake van.
  Wat ze deden mocht al niet en wat DNB nu doet, is scherper op dat
  gedrag toezien. Daardoor mag je hopen dat die REP-offices wat
  minder worden gebruikt voor het wegsluizen van dit geld.
  De heer Rabbae:
  Kwam datgene wat zij deden neer op het brengen van crimineel
  geld onder anonieme of collectieve rekeningen?
  De heer Van de Bunt:
  Op de rekening van het kantoortje zelf, zodat niet meer te
  traceren viel van wie dat geld afkomstig was. De miljoenen gingen
  dan in n keer over, via een gewone reguliere Nederlandse bank naar
  een buitenlandse bank.
  De heer Rabbae:
  Dat mag nu niet meer van DNB.
  De heer Van de Bunt:
  Neen, nu moeten mensen op eigen naam overboeken.
  De heer Rabbae:
  Heeft de MOT-wetgeving enig effect gehad in Nederland zodat je
  op grond daarvan kunt zeggen dat het criminele geld naar het
  buitenland gaat, met name naar Belgi?
  De heer Van de Bunt:
  U moet Belgi niet onderschatten. Ook daar heeft men zijn
  MOT-regels. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn nog niet
  ruim. De wet is immers pas per 1 januari van het vorige jaar
  ingevoerd. Het is moeilijk om nu al over verplaatsingseffecten te
  spreken. Het vorige jaar kwamen er van de banken 23.000 meldingen
  van ongebruikelijke transacties binnen. De wet werkt dus wel. Een
  van de zaken waarop ik tijdens het onderzoek ben gestuit, is het
  verschijnsel van het ondergronds bankieren. Als reactie op de
  stringentere controle op het Nederlandse bancaire stelsel, vindt er
  een soort vlucht in de ondergrondse economie plaats. Er zijn mensen
  die als informeel bankier gaan functioneren en die ervoor zorgen
  dat het geld op de gewenste plaats terechtkomt. Dit fenomeen heeft
  men ook in Amerika gezien als reactie op de stringentere controle
  in het financieel-economische stelsel. In een dergelijke situatie
  heb je heleml geen grip meer op de gang van zaken. Als dat gebeurt,
  wordt de overheid tandeloos.
  De heer Rabbae:
  Gisteren heeft uw collega Fijnaut gesteld dat de autochtone
  criminele groepen waarschijnlijk voornamelijk in Nederland
  investeren. Zou je kunnen zeggen dat, als gevolg van de
  verscherping van de wetgeving in Nederland, het criminele geld van
  autochtone groepen toch naar het buitenland gaat,
  noodgedwongen?
  De heer Van de Bunt:
  Dat durf ik niet te zeggen omdat er nog andere manieren zijn om
  te ontkomen aan de controle in Nederland en tch in Nederland te
  investeren. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar je hebt
  tegenwoordig ook het misbruik van het economische eigendom. Je hebt
  het juridische en het economische eigendom. Als voorbeeld noem ik
  ouders die het huis op naam van hun kind laten zetten. Ze blijven
  zelf de economische eigenaar maar in formele zin is het kind de
  eigenaar. Zo zijn er nog meer heel gewone toepassingsmogelijkheden
  van deze scheiding. Welnu, tegenwoordig zie je dat criminele
  groepen deze toepassingsmogelijkheden hebben ontdekt. Je kunt het
  onroerend goed als juridisch eigendom zetten op naam van een
  strofiguur of een legaal ogende onroerend-goedexploitant. Dat kan
  als een mooie faade werken. Feitelijk bezit jij zelf de panden. Dit
  is een mooie manier om je misdaadgeld te investeren. De algemene
  conclusie is dat naarmate de controle stringenter wordt, het voor
  criminele organisaties minder aantrekkelijk wordt om hun naam te
  zien in bijvoorbeeld het hypotheekregister of het kadaster. Het
  wordt dan aantrekkelijker om het onroerend goed op naam van anderen
  te hebben en zelf feitelijk, via het economisch eigendom, het
  eigendom te hebben.
  De heer Rouvoet:
  U zei eerder dat er een aantal landen is waar witwassen als
  zodanig wl afzonderlijk strafbaar is gesteld. Kunt u ons een
  indicatie geven? Is Nederland een uitzondering? Lopen wij op dit
  punt achter? Heeft u aanwijzingen dat het ontbreken van een formele
  strafbaarstelling van witwassen in Nederland voor criminele groepen
  een aantrekkelijke factor is, zodat zij hier hun activiteiten
  ontplooien?
  De heer Van de Bunt:
  Over de internationale situatie kan ik niets zeggen. Ik heb
  geen overzicht van wat hierover in alle wetboeken van strafrecht
  over de hele wereld is gesteld. Ook uw andere vragen kan ik niet
  beantwoorden. Het lijkt mij verstandig om wat dit betreft niet te
  gissen.
  De voorzitter:
  Kunnen wij dit onderwerp afsluiten met de conclusie dat hoe
  meer controle er komt, hoe minder zichtbaar de zwaar criminele
  wereld wordt?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Dat lijkt mij een belangrijke conclusie want vaak wordt er
  in termen gedacht van confrontatie, criminele groeperingen die zich
  gaan innestelen en de rechtsstaat gaan gebruiken voor hun
  doeleinden. Wat je hier ziet, is eigenlijk precies de omgekeerde
  trend, in de vorm van toenemende verwijdering. De organisaties
  schuwen de confrontatie en gaan bijvoorbeeld via het ondergronds
  bankieren en via het economisch eigendom op een heel eigen manier
  het vermogensbezit en het financile verkeer regelen. Ik denk dat
  dit even bedreigend voor de rechtsstaat is omdat dit letterlijk een
  ondermijning inhoudt. Hierdoor ontstaat een eigen parallel
  circuit.
  De voorzitter:
  Kunt u aangeven wat in uw ogen van de totale
  fraudecriminaliteit die wij in Nederland aantreffen, het onderdeel
  is van de georganiseerde misdaad die daarvan zijn hoofdberoep maakt
  en die intimidatie niet schuwt? Is dat bij benadering te
  zeggen?
  De heer Van de Bunt:
  Neen, daar durf ik niets over te zeggen. Ik durf alleen te
  zeggen dat “mijn” zaken in totaal 330 mln. aan schade hebben
  opgeleverd. Dat was overigens een voorzichtige berekening; het
  waren achttien zaken. Wat nadere gegevens omtrent de omvang van de
  fraude in Nederland betreft, heb ik al gezegd dat WODC een poging
  heeft gedaan maar niet is geslaagd. Die gegevens hebben wij niet en
  dus kan deze vraag niet exact worden beantwoord.
  De voorzitter:
  Wellicht kunnen wij twee andere conclusies trekken. Er schijnt
  weinig verband te bestaan tussen de gevallen die u heeft onderzocht
  en het drugsgeld waarover wij gisteren spraken.
  De heer Van de Bunt:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Waar wij gisteren minder spraken over innesteling in de
  economie in de zin van investeringen in Nederland zelf, kan dat
  hier natuurlijk veel mr aan de hand zijn.
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dat zijn de conclusies die wij kunnen trekken. Het lijkt mij
  goed om vervolgens over te gaan naar een ander onderwerp, het
  onderzoek dat u verricht naar de specifieke beroepsgroepen van
  advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. U spreekt
  in het kader van dit onderzoek over “verwijtbare betrokkenheid”.
  Wat houdt dit begrip in?
  De heer Van de Bunt:
  Misschien is het goed, eerst uit te leggen wat niet-verwijtbare
  betrokkenheid is. Eigenlijk is elke notaris betrokken bij
  georganiseerde misdaad. Beter gezegd: hij is altijd betrokken bij
  een rechtspersoon die…
  De voorzitter:
  Ik kan dit, met het oog op de notarissen, bijna niet laten
  passeren. Dit mag geen misverstand wekken: “Elke notaris is
  betrokken bij georganiseerde misdaad.”. Dat staat dan morgen in de
  krant: “Professor Van de Bunt: Elke notaris… Zo is het toch
  niet?
  De heer Van de Bunt:
  Neen. Juist daarom probeer ik uit te leggen hoe belangrijk het
  is om onderscheid te maken tussen betrokkenheid en verwijtbare
  betrokkenheid. Betrokken ben je als juridische dienstverlener
  altijd, maar als je niet weet dat je wordt misbruikt, bijvoorbeeld
  bij de oprichting van rechtspersonen, valt het je niet euvel te
  duiden en kan er niet over verwijtbare betrokkenheid worden
  gesproken. Er is sprake van verwijtbare betrokkenheid wanneer je
  willens en wetens – het is de strafrechtelijke variant – meewerkt
  aan de volvoering van misdadige activiteiten. Als je als notaris
  weet dat de BV die bij jou wordt opgericht, zal worden gebruikt
  voor criminele doeleinden en daarvoor ook wordt opgericht, ben je
  in mijn definitie verwijtbaar betrokken. Zo’n geval ben ik
  tegengekomen: een notaris die wist wat hij deed. Er is nog een
  tweede variant van verwijtbare betrokkenheid. Wat mij betreft
  blijft dit niet beperkt tot strafrechtelijke betrokkenheid. Er is
  ook een andere, wat moeilijker af te palen zone waarin je vrije
  beroepsbeoefenaars kunt verwijten dat ze nalatig of onzorgvuldig
  zijn geweest. Waar ze het vermoeden hadden meten hebben dat er iets
  niet klopte, hebben ze toch hun diensten verleend. Ze hebben niet
  doorgevraagd en ze hebben niet geweigerd om hun diensten te
  verlenen. Het in strijd handelen met het zorgvuldigheidsbegrip is
  een element van mijn definitie. Als voorbeeld noem ik een advocaat
  die wordt gevraagd om een bepaalde procedure te voeren met
  betrekking tot een bepaalde som geld. Hij kan weten dat er met dat
  geld iets loos is maar laat na om te verifiren of wat zijn clint
  hem zegt wel klopt. Die advocaat is volgens mijn definitie
  verwijtbaar betrokken bij die handeling.
  De voorzitter:
  Zolang het geen geld is waarmee de clint de rekening van de
  advocaat betaalt…
  De heer Van de Bunt:
  Dat is een heel nder probleem.
  De heer Rabbae:
  Waarom zijn deze vrije beroepen aantrekkelijk voor de
  criminaliteit?
  De heer Van de Bunt:
  De twee belangrijkste groepen, de notarissen en de advocaten,
  vervullen een belangrijke faciliterende functie. Ze
  vergemakkelijken het plegen van misdrijven omdat ze de
  deskundigheid hebben, de expertise, die nodig is om er bijvoorbeeld
  achter te komen hoe geld het beste kan worden weggesluisd. Maar er
  is nog wat anders. Belangrijk is ook dat de vrije beroepsbeoefenaar
  een verschoningsrecht heeft en een geheimhoudingsplicht heeft. Al
  wat er gebeurt in de relatie met zijn clint is beschermd. En al wat
  er ook gegeven wordt in die relatie, wat er wordt overgedragen, is
  beschermd. Het notariskantoor is dus een mooie vluchtheuvel voor
  criminele organisaties. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in
  sommige gevallen, de perfecte dekmantel voor bepaalde criminele
  activiteiten. Daar speelt ook nog een rol bij dat de advocaat en de
  notaris, als je die in de arm neemt en als hij voor jou dingen
  doet, een aureool heeft – met name de notaris heeft dat nog steeds
  – van onkreukbaarheid, van eerlijkheid. Als het nu weer gaat om dat
  misbruik van vertrouwen, is een notaris toch een heel mooi
  uithangbord, een mooie partner om vertrouwen te wekken in de
  constructies die je wilt voltooien. Ook die rol spelen ze dus.
  De heer Rabbae:
  Is naar uw inzicht dat verschoningsrecht absoluut van karakter
  of kan het op een gegeven moment ook opgeheven worden?
  De heer Van de Bunt:
  Juridisch gezien – en zo gebeurt het ook feitelijk – is het
  verschoningsrecht niet absoluut. Wanneer een notaris, als dat
  aangetoond kan worden, niet meer in zijn hoedanigheid van notaris
  heeft gehandeld, wanneer aantoonbaar is dat hij zelf ook criminele
  handelingen heeft verricht, kan hij ook geen aanspraak maken op het
  verschoningsrecht. Maar kom daar eerst maar eens achter. Wanneer
  een notaris een beroep doet op zijn verschoningsrecht, moet een
  rechter, die daar wel doorheen wil breken, wel van hele goede huize
  komen. Hij moet dan heel veel aanwijzingen hebben dat er met die
  notaris iets loos is. Maar het gebeurt. Er zijn huiszoekingen op
  notariskantoren en advocatenkantoren. Op zich zelf is het dus niet
  absoluut, maar het is wel een heel belangrijk scherm. Het is wel
  een belangrijke bescherming.
  De heer Rabbae:
  Nu hebben zowel de advocaten als de notarissen een eigen
  tuchtrechtspraak, een eigen corrigerend rechtssysteem om juist het
  ambt te behouden, als het gaat om de eer en het respect. Ik neem
  aan dat juist dit rechtssysteem ook aandacht schenkt aan de
  verwijtbare betrokkenheid, zoals u zegt, van advocaten en
  notarissen bij criminele organisaties.
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Binnen het tuchtrecht zou je… Ik heb net gezegd dat je de
  niet-strafrechtelijke variant van de verwijtbare betrokkenheid dus
  ook niet via het strafrecht kunt aanpakken. Maar daar zou een
  gelegenheid liggen, een mogelijkheid liggen voor het tuchtrecht om
  op te treden.
  De heer Vos:
  Verwacht u daar veel van? Het zit toch in een n-twee-relatie.
  Het gaat dan eigenlijk tussen de clint en de advocaat en/of de
  accountant. En die hebben beiden geen belang om de tuchtrechter in
  te schakelen.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, dan komen wij op n van de onderzoeksgegevens. Maar dan past
  eigenlijk een heel verhaal van hoe ik dat onderzoek heb aangepakt.
  Hoe heb ik nu kunnen zien in hoeverre er sprake was van verwijtbare
  betrokkenheid in zo’n vertrouwensrelatie? Hoe heb ik dat etiket
  erop kunnen plakken? Misschien is het goed als ik iets zeg over
  mijn aanpak. Vervolgens kan ik ook iets vertellen over de
  mogelijkheden van het tuchtrecht om dit te redresseren, om daarop
  te reageren. Het komt er eigenlijk heel simpel op neer dat ik een
  aantal bronnen heb aangeboord. De Finpol is al genoemd. Dat is dat
  formuliertje van mijnheer Wilzing. De Finpol is de financile
  politie, die achter het meldpunt ongebruikelijke transacties zit en
  ook de gevallen registreert waarin notarissen en advocaten op een
  verdachte manier betrokken zijn bij financile transacties. Ik heb
  in die bron gevist. Ik heb ook in de lokale studies die wij hebben
  verricht in Amsterdam, Arnhem, Enschede en Nijmegen zoveel mogelijk
  zaken proberen te vinden. Ook in die achttien fraudezaken van mij
  heb ik bekeken in hoeverre er sprake is van verwijtbare
  betrokkenheid. Zo is er nog een andere bron geweest die ik heb
  gebruikt. Dat is de landelijke CID. Dat is weer een aparte bak
  waarin meldingen vanuit de regionale criminele
  inlichtingendiensten, die belangrijk worden geacht, worden
  verzameld. Al die bronnen te zamen leverde wat de advocaten betreft
  een aantal van 25 gevallen van verwijtbare betrokkenheid op. De
  notarissen ongeveer 12. Ik zeg ongeveer, in beide gevallen, omdat
  de telling tot dusverre een tussenbalans is. Ik wil nog wat verder
  gaan in het zoeken van zaken, nog andere bronnen aanboren.
  De voorzitter:
  Waar wij gemerkt hebben, gisteren met de heer Wilzing, dat wij
  precies moeten weten waar wij het over hebben, toen wij het hadden
  over zijn lijst van advocaten en notarissen, concludeer ik op dit
  moment dat u uit deze verschillende gegevens een mogelijke
  betrokkenheid, die in uw definitie verwijtbaar zou zijn, van deze
  personen heeft gevonden en dat wij het definitieve resultaat nog
  moeten zien in uw eindrapportage, om het even precies te
  zeggen.
  De heer Van de Bunt:
  Zo bescheiden zou ik nu ook weer niet willen zijn. Ik heb niet
  zo maar alle gevallen die in het Finpol-bestand zaten overgenomen.
  Integendeel. Ik heb van de achttien notarissen die daarin
  voorkwamen, slechts vijf gebruikt. Ik heb mij dus wel beperkt tot
  de harde gevallen. De bronnen die ik tot dusverre heb gebruikt, heb
  ik goed bekeken. Over die zaken dus geen misverstand meer. Het
  enige is – en daarom spreken wij ook van een ondergrens – dat het
  er in de definitieve versie wat meer kunnen worden, omdat ik nog
  wat andere bronnen wil gaan aanboren. Ik weet niet of u voorbeelden
  wilt horen, als u daarover twijfelt, wat het voor gevallen
  zijn.
  De voorzitter:
  Nee. Ik twijfel niet, maar het zou goed zijn als u zegt wat de
  aard is van die verwijtbare betrokkenheid, wat u bent tegengekomen,
  ook afgezet tegen het onderzoek dat u heeft gedaan binnen de Orde
  van Advocaten en de Broederschap van Notarissen.
  De heer Van de Bunt:
  Wat ik ook heb gedaan – en dat is een antwoord op de vraag van
  mijnheer Vos – is dat ik ook de tuchtrechtspraak van de afgelopen
  vier jaar heb bekeken. Dat wil zeggen: alle zaken die in hoger
  beroep hebben gespeeld, zowel bij de advocaten als bij de
  notarissen, heb ik allemaal doorgenomen, om te kijken of ik de
  voorvallen die ik uit die andere bron vond, ook daar aantrof en of
  ik misschien mogelijkerwijs nog meer voorbeelden zou vinden. Een
  belangrijke constatering is dat ik de voorvallen die ik aantrof in
  die andere bronnen, niet of nauwelijks tegenkwam in de twee
  tuchtrechtspraakbronnen. Dat betekent – ik moet daar wel wat
  voorbehoud bij maken, want ik heb dus alleen maar de
  hoger-beroepszaken bekeken – dat kennelijk het tuchtrecht niet alle
  gevallen bestrijkt, niet alle gevallen berecht, om het zo maar eens
  te zeggen, die ik in andere bronnen heb gevonden en bestempeld als
  verwijtbare betrokkenheid. Heel anders geformuleerd, je zou je de
  vraag kunnen stellen of het tuchtrecht wel adequaat is – want het
  gaat toch om de ergere, grotere gevallen van misstappen van
  advocaten en notarissen – om die aan te pakken. Ik heb daar ook wel
  verklaringen voor. Want hoe wordt het tuchtrecht geactiveerd?
  Meestal door een klager, een clint of een collega-advocaat, die
  vindt dat een advocaat onbehoorlijk heeft gehandeld. In de gevallen
  van verwijtbare betrokkenheid waar wij over spreken, is er geen
  klager en is er niet iemand die daar weet van heeft. Wat dat
  betreft wordt het tuchtrecht op een te beperkte manier gevoed, zou
  je bijna kunnen zeggen.
  De heer De Graaf:
  Zou je kunnen zeggen dat het tuchtrecht vooral over de bonafide
  advocaten en notarissen is?
  De heer Van de Bunt:
  In de gevallen die ik heb gezien, was het soms inderdaad
  beslissen op de vierkante centimeter. Dat ging over declaraties en
  over dingen die, in het licht althans van de problemen die ik zag,
  van minder belang leken.
  De heer Koekkoek:
  De gevallen van verwijtbare betrokkenheid. Gaat het daarbij om
  vermoedelijk strafbare feiten?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, misschien wel, misschien niet. Kijk, ik registreer wat ik
  zie. Ik heb ook niet precies een etiket willen plakken van “dit is
  strafrechtelijk” of “dat is niet strafrechtelijk”. Maar laat ik een
  voorbeeld geven. Misschien dat het dat wat duidelijker wordt. Laat
  ik een voorbeeld geven uit de advocatuur, uit de
  strafrechtadvocatuur. Daar ben ik een aantal gevallen van
  tegengekomen. Een geval van een advocaat – over de feiten hoeven
  wij niet meer te twisten, die staan vast; dat zijn dus geen
  geruchten – die zich opdringt en een clint wil verdedigen, die
  eigenlijk helemaal niet door die advocaat verdedigd wil worden, en
  een clint, de verdachte die vastzit, die ook tegenover de politie
  heeft verklaard schoon schip te willen maken. Hij is een onderdeel
  van een grote heroneorganisatie. Hij wil daaruit stappen. Hij wil
  schoon schip maken. Maar dan? Dan komt de rechtshulpverlener en het
  gedrag van de verdachte is na het vertrek van de advocaat
  veranderd. Hij weigert verder verklaringen af te leggen. Dat is
  heel duidelijk een geval waarin een verdachte door een advocaat
  onder druk is gezet – een advocaat die eigenlijk namens iemand
  anders kwam en niet voor zijn clint kwam – om te zwijgen. Dat is
  een voorbeeld uit de strafrechtelijke praktijk. Ik heb overigens
  meer voorbeelden uit de civiele advocatuur, dus de
  niet-strafrechtelijke kant van het werk van de advocaat;
  voorbeelden van advocaten die uitvoeringshandelingen verrichten in
  het kader van het witwassen van misdaadgeld. Heel concreet: die
  bijvoorbeeld een Engelse “limited” oprichtte, een bankrekening in
  Luxemburg voor die rechtspersoon oprichtte, persoonlijk het geld op
  de bankrekening stortte van die limited en dan een soort van “loan
  back”-constructie bedacht, zodat de criminele organisatie het geld
  dat eigenlijk van haar was en via die omweg weer in Nederland kwam,
  als ware het een lening in ontvangst kon n emen. Dus iemand die
  uitdacht en zelf de uitvoeringshandelingen volbracht.
  De heer Koekkoek:
  Bent u tegengekomen dat notarissen valse akten opmaakten ten
  behoeve van bijvoorbeeld criminele organisaties?
  De heer Van de Bunt:
  Nee, dat ben ik niet tegengekomen.
  De heer Rabbae:
  In het kader van uw definitie van verwijtbare betrokkenheid van
  advocaten met criminele contacten zegt u, dat als het tuchtrecht
  effect zou kunnen hebben, je een klager moet hebben en dat dit in
  dit geval niet zo is. Zou je in dit verband de officier van
  justitie toegang tot die klachtenprocedure moeten verschaffen?
  De heer Van de Bunt:
  Nu vraagt u mij eigenlijk naar een persoonlijke opvatting. Wat
  ik signaleer, is dat het tuchtrecht niet de zaken bereikt die het
  zou moeten bereiken, dat het tuchtrecht er is voor de wat meer
  subtielere conflicten tussen de advocaten en niet voor de ernstige
  gevallen, om het nu eens heel scherp te zeggen. Wat je eraan zou
  moeten doen om dit te herstellen, daar heb ik gewoon een
  persoonlijke opvatting over die ik ook best kwijt wil, maar die
  niet echt gebaseerd is op onderzoek. Mijn persoonlijke opvatting is
  dat het goed zou zijn als dat tuchtrecht ook gevoed wordt door de
  officier van justitie. Waarom zou je de officier van justitie niet
  ook, maar dan via de deken, toegang kunnen geven tot de
  tuchtrechtspraak?
  De voorzitter:
  Dus de officier van justitie, via de deken van de Orde van
  Advocaten, die dit ambtshalve zou moeten doen dan wel via de
  Broederschap van Notarissen?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Ik moet erbij zeggen dat binnen beide beroepsgroepen op dit
  moment belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Men ontwerpt codes.
  Men is bezig met het versterken van de weerbaarheid ten opzichte
  van dit soort criminele verleidingen, om het zo maar eens te
  zeggen. Ik denk dat het ook heel verstandig zou zijn om dit proces
  van bezinning en maatregelen niet te doorkruisen door met een
  nieuwe strafbepaling te komen, maar om dit proces te versterken via
  die officier van justitie die via de deken zou kunnen
  optreden.
  De heer Rabbae:
  Begrijp ik het goed dat de Broederschap van…
  De heer Van de Bunt:
  Sorry, om mijn verhaal af te maken. Ik geloof dus erg in een
  tuchtrechtelijke oplossing van de problemen. Dus de constatering
  die ik doe, dat het tuchtrecht te kort schiet, mag niet leiden tot
  de conclusie dat het tuchtrecht onder alle omstandigheden
  ongeschikt zou zijn. Ik denk dat het probleem vooral zit in de
  toegang tot het tuchtrecht. En dat vervolgens het tuchtrecht een
  geschikt middel is om orde op zaken te stellen binnen de
  beroepsgroep.
  De heer Rabbae:
  Begrijp ik goed dat de Koninklijke Broederschap van Notarissen
  in het kader van een zelfregulering ermee ingestemd heeft om een
  soort eigen meldplicht in acht te nemen in de richting van de CRI,
  de Centrale Recherche- en Informatiedienst?
  De heer Van de Bunt:
  Ja, maar dat is wel via heel veel filters. Er is een
  vertrouwensarts… Nee, vertrouwensnotaris ingesteld die als een
  soort filter werkt. Een notaris die iets niet vertrouwt of ergens
  mee zit, zijn diensten heeft geweigerd aan een clint en vindt dat
  voorkomen moet worden dat de clint nu naar een ander loopt, omdat
  het een ernstig geval is, kan zijn ervaringen kwijt bij een
  vertrouwensarts…
  De voorzitter:
  Vertrouwensnotaris.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, vertrouwensnotaris. En in dat overleg met de
  vertrouwensnotaris kan dan worden besloten om de zaak te melden aan
  de CRI.
  De heer Rabbae:
  U noemt enkele advocaten die – zo blijkt uit uw gegevens –
  verwijtbaar betrokken zijn geweest bij georganiseerde misdaad. Er
  zijn 7000 advocaten in Nederland. Welke conclusie trekt u
  hieruit?
  De heer Van de Bunt:
  De conclusie is eigenlijk aan u. Ik presenteer de feiten: 25
  advocaten verwijtbaar betrokken. We hebben 7000 advocaten. Ik heb
  uitgelegd wat mijn bronnen zijn en dus kent u de beperkingen en het
  voorbehoud met betrekking tot dat aantal. Mijn conclusie zou zijn:
  het is mr dan incidenteel. Ik zou niet weten welke andere uitspraak
  ik hierover zou kunnen doen.
  De voorzitter:
  U werkt met het begrip “verwijtbare betrokkenheid”. Hoe wilt u
  dat abstract definiren?
  De heer Van de Bunt:
  “Verwijtbare betrokkenheid” is ten eerste willens en wetens –
  je bent volledig op de hoogte van de criminele intenties –
  meewerken. Een volgend element is dat je ernstig tekort bent
  geschoten in een bepaald soort zorgvuldigheid die je zou moeten
  betrachten. Je had moeten weten dat het geld of de bedoelingen van
  de clint, de dienst die hij vroeg, niet bona fide waren. Je had
  moeten weten dat je je, door het verlenen van je juridische dienst,
  schuldig maakte aan het meewerken aan of afschermen van criminele
  activiteiten.
  De voorzitter:
  Hoe maakt u het onderscheid tussen de normale relaties tussen
  advocaten en notarissen enerzijds en clinten anderzijds en andere
  zaken?
  De heer Van de Bunt:
  De gevallen die ik ben tegengekomen, zijn niet “normaal”. Ze
  zijn evident niet normaal. Ik kan wel meer voorbeelden geven, maar
  het zijn vaak activiteiten die eenvoudigweg niet passen bij een
  advocaat. Het past toch niet dat een advocaat enkele miljoenen van
  een clint gaat “afstorten” – zo heet het in het jargon – in
  Luxemburg? Het kn toch niet dat een advocaat dergelijke dingen
  doet? Wat zich verder afspeelt in het kader van de normale
  juridische dienstverlening tussen advocaat en clint, onttrekt zich
  aan mijn waarneming. Het is moeilijk om te beoordelen in hoeverre
  de advocaat bijvoorbeeld in zijn processuele bijstand dingen doet
  die niet kunnen, maar hier zie je zeer duidelijk dat hij over de
  grenzen heengaat van wat een advocaat normaal doet. Hij verricht
  zulke irreguliere, onregelmatige werkzaamheden dat het wel
  duidelijk is dat er iets loos is.
  De voorzitter:
  Maar de oplossing zit volgens u niet in een wettelijke
  verandering met betrekking tot het verschoningsrecht en de
  geheimhoudingsplicht. U denkt eerder aan een verbetering van de
  tuchtrechtprocedure voor zover het erom gaat dat de beroepsgroepen
  zlf vaststellen wat een goed notaris of advocaat betaamt en daaraan
  ook een sanctie verbindt, namelijk het schrappen van het tableau,
  zoals dat heet.
  De heer Van de Bunt:
  Ja, al moet ik ten aanzien van het verschoningsrecht wel zeggen
  dat geconstateerd kan worden dat zowel de advocaat als de notaris
  steeds verder gaat bij de uitbreiding van zijn dienstverlening. Van
  de notaris hebben wij het beeld van de klassieke beroepsbeoefenaar
  die authentieke akten verlijdt, maar ook hij houdt zich nu onder
  bepaalde omstandigheden bezig met commercile dienstverlening. De
  onpartijdige, die ineens van pet verwisselt en ook commercile
  adviezen geeft. Het is een persoonlijke mening, maar ik vind het
  onverstandig als deze beroepsbeoefenaren zich op deze manier op
  commercieel glad ijs gaan begeven. In elk geval mag bij de
  uitbreiding van dergelijke werkzaamheden het verschoningsrecht niet
  uitgerekt. Immers, dat verschoningsrecht is ooit bedoeld geweest
  voor de klassieke beroepsuitoefening. Daarmee dienen de
  vertrouwelijkheid van de relatie en de geheimhouding te worden
  gegarandeerd, op dat iedereen een onbelemmerde toegang heeft tot
  deze dienstverlening. Als de notaris veel mr gaat doen, zie ik niet
  in waarom dat verschoningsrecht mee moet rekken met de uitbreiding
  van de werkzaamheden.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van de Bunt, bent u nu ook advocaten tegengekomen in
  uw onderzoek die echt, zoals zij dat noemen, als consiglieri
  werken, als de juridische adviseur van een criminele organisatie,
  en die daar deel van uitmaken?
  De heer Van de Bunt:
  Ik ben enkele advocaten tegengekomen die inderdaad meer dan
  eens verwijtbaar betrokken waren bij bepaalde handelingen van
  criminele organisaties, van wie je moet vermoeden dat zij dus
  kennelijk in dienst van zo’n organisatie werkzaam zijn. Ik heb daar
  een aantal voorbeelden van aangetroffen.
  De heer De Graaf:
  Ziet u een ontwikkeling daarin?
  De heer Van de Bunt:
  Nee, het is heel gevaarlijk… Overigens moet ik daar
  onmiddellijk bij aantekenen dat de voorbeelden die ik heb gevonden
  – die 25 en die 12 – betrekking hebben op de periode
  1990-1995.
  De voorzitter:
  Het is cumulatief.
  De heer Van de Bunt:
  Dat ben ik vergeten te vertellen. Het is, zoals dat heet,
  cumulatief. Maar als u vraagt over de toename… Ik heb geen
  nulmeting verricht in 1985 om nu te constateren dat het veel meer
  is dan toen.
  De heer De Graaf:
  Maar even voor de helderheid. Is het zo dat de notaris een
  ambtsplicht heeft om akten te ondertekenen, als bijvoorbeeld een
  huis in eigendom overgaat?
  De heer Van de Bunt:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Zelfs al zou hij dat niet willen, als hij denkt dat het niet
  deugt?
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Dat is het bijzondere van een notaris. Dat brengt hem ook
  in een heel moeilijke positie. Hij heeft, zoals dat heet, een
  ministerieplicht. Zijn wettelijke tussenkomst is voorgeschreven om
  bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de overdracht van onroerend
  goed, te kunnen verwezenlijken. Hij moet dus eigenlijk diensten
  verlenen, want als hij dat niet zou doen, zou iemand geen onroerend
  goed kunnen kopen. Dat wil niet zeggen dat hij onder alle
  omstandigheden zijn diensten moet verlenen. Als hij gegronde
  redenen heeft, zoals het dan heet, om te zeggen dat hij het niet
  vertrouwt… Dat is dus heel marginaal, het moet dus echt heel
  duidelijk en ernstig zijn. Hij kan dat niet zo maar doen. Een
  advocaat kan veel makkelijker tegen een clint zeggen dat het hem
  niet aanstaat, in de zin van: “Ik heb eens even gekeken wie u bent,
  welke achtergronden u heeft. Ik wil u liever niet meer op mijn
  kantoor hebben.” Een advocaat heeft wat dat betreft veel meer
  speelruimte om zich te wapenen tegen betrokkenheid bij criminele
  opzetten. Een notaris zit veel moeilijker. Hij heeft de plicht om
  in principe diensten te verlenen. Dat leidt ertoe – dat zou een
  gevaar kunnen zijn – dat hij als het ware vlucht in lijdelijkheid,
  dat hij zegt dat hij niet anders kan, dat hij met de rug tegen de
  muur staat en dat hij wel moet. Ik denk dat het moeilijker wordt om
  een goede middenweg te vinden binnen het notariaat om toch goed te
  kijken wie de clint is, wat hij vraagt en om door te vragen en om
  tegelijkertijd te voldoen aan die waarde van de
  ministerieplicht.
  De voorzitter:
  Het zou goed zijn ook nog heel even te bespreken de twee
  beroepsgroepen van de accountants en de belastingconsulenten, die
  geen specifiek verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht
  hebben.
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Het is dan misschien ook niet toevallig dat ik veel minder
  gevallen van betrokkenheid bij die beroepsgroepen ben tegengekomen.
  Bij de belastingadviseurs twee en bij de accountancy acht. Maar de
  accountancy is een heel grote groep van ongeveer 13.000 mensen,
  zowel openbare accountants als interne accountants. De meeste
  gevallen die ik aantrof, betroffen interne accountants. Nu zult u
  vragen hoe het komt dat dit minder is en of het ergens op duidt.
  Misschien is het geen toeval dat de beroepsgroepen die geen
  verschoningsrecht hebben en ook wat minder dan de notaris en de
  advocaat het aureool hebben van onkreukbaarheid, van
  onpartijdigheid, wat minder in de gevarenzone verkeren. Maar dat is
  een interpretatie. De constatering is hard dat er maar twee
  respectievelijk acht zaken volgens de raadpleging van in principe
  dezelfde bronnen zijn gesignaleerd.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Van de Bunt, wij hebben het nu met u gehad over het
  illegaal optreden op de legale markten, als verschijnsel. Zoals u
  weet, was uw onderzoek voor de commissie erop gericht om zicht te
  krijgen op de omvang, ernst en aard van de criminaliteit. Wat is uw
  conclusie, nu u zover bent, na een paar maanden werk?
  De heer Van de Bunt:
  Ik heb mij dus voornamelijk in het financile gestort bij de
  georganiseerde misdaad. Ik ben erg bezig geweest met de vraag waar
  het geld blijft. Dat is een heel pregnante, heel belangrijke vraag.
  Gisteren is al gezegd dat er met de handel in drugs zeer veel geld
  wordt verdiend. Vandaag is hetzelfde geconstateerd met betrekking
  tot fraude. Daardoor rijst de dwingende vraag: hoe en waar wordt
  dat geld besteed? Blijft het in Nederland of gaat het naar elders?
  Wij weten van de allochtone criminaliteit dat het geld voor een
  groot gedeelte naar buiten wordt gesluisd maar wat weten wij van de
  bestedingen van autochtone criminelen? Het is een kwestie van
  gissen. Zelf ben ik in de afgelopen maanden tot de conclusie
  gekomen dat wij ons niet zozeer op de grondfeiten moeten richten.
  Ik doel nu op de bestrijding van de drugsfeiten en de fraudes die
  ik heb aangegeven. Misschien moeten wij eens op een heel andere
  manier naar deze problematiek kijken, namelijk met een financile
  optiek. Waar blijft het misdaadgeld? Zolang wij daarin geen inzicht
  hebben, kunnen wij geen uitsluitend en definitief oordeel geven
  over de aard, de ernst en de omvang van de georganiseerde misdaad.
  Het lijkt mij ook in het licht van de discussie over de
  opsporingsmethoden van belang dat er niet alleen aandacht wordt
  gegeven aan de opsporing van de grondfeiten en dat er ook eens
  wordt gekeken naar manieren waarop men binnen het
  financieel-economische stelsel al dan niet met strafrechtelijke
  middelen wat meer controle kan uitoefenen op het verdwijnen van
  misdaadgeld in dat ogenschijnlijk zo grote zwarte gat.
  De heer Rabbae:
  Betekent dit dat naar uw oordeel de politie en de
  opsporingsdiensten in het algemeen onvoldoende gequipeerd zijn om
  de financile stromen te lokaliseren?
  De heer Van de Bunt:
  Ik heb al gezegd dat er een verandering gaande is. Ik verwijs
  naar Finpol; ook zijn er de bureaus voor financile ondersteuning
  die trachten in kaart te brengen wat de omvang is van illegaal
  verkregen vermogens. Ik vind dit belangrijke en goede
  ontwikkelingen maar als je nagaat hoeveel mensen daarbij betrokken
  zijn en als je dat aantal legt naast het totale aantal rechercheurs
  is er mijns inziens sprake van een verkeerde verhouding. Het zou
  een goede zaak zijn wanneer op dit terrein de expertise zou worden
  vergroot. Ik denk dat via de financile weg, door middel van het
  wegnemen van het geld en het controleren van het misdaadgeld, een
  ingang kan worden gevonden om de georganiseerde misdaad te
  bestrijden.
  De heer Rabbae:
  Met andere woorden: het geld is de zuurstof van de
  criminaliteit. Als je dat eruit haalt, heb je een goede kans dat de
  criminaliteit grondig wordt bestreden.
  De heer Van de Bunt:
  Ja. Nogmaals, de samenleving wordt niet in primaire zin door de
  drugs bedreigd maar door het misdaadgeld. Al was het maar uit
  eigenbelang, de samenleving zou er verstandig aan doen om veel meer
  te investeren in die “misdaadgeld-kant” dan tot nu toe is
  gebeurd.
  De heer Rabbae:
  Verwijzend naar het kader van uw onderzoek vraag ik u ten
  slotte in hoeverre de criminaliteit die u onderzocht heeft, een
  bedreiging is voor de Nederlandse samenleving en de
  rechtsstaat.
  De heer Van de Bunt:
  Dat is een zeer algemene vraag. Ik heb geconstateerd dat er
  voor 330 mln. schade wordt veroorzaakt en dat wettige ondernemingen
  schade lijden en protest aantekenen tegen het voortbestaan van
  illegale activiteiten in hun branche. Je ziet dus dat binnen
  branches marktverstoringen optreden. Echter, om nu in zijn
  algemeenheid te zeggen dat er op basis van die achttien zaken
  sprake is van ontwrichting van bepaalde markten… Dat durf ik niet
  te zeggen.
  De voorzitter:
  Mijnheer Van de Bunt, ik dank u wel.
  De heer Van de Bunt:
  Graag gedaan. Noot 1: De BTW-carrousel Om een dergelijke
  carroussel goed te kunnen uitleggen is het nodig in het kort het
  principe van de BTW uit te leggen. In een handelsketen is het
  uiteindelijk de laatste in de schakel (de consument) die de BTW
  betaalt. De positie van bijvoorbeeld B in het geheel is als volgt:
  Bij een BTW-carroussel wordt erop gespeculeerd dat diensten uit
  verschillende landen niet goed met elkaar samenwerken. Bij
  grensoverschrijdend handelsverkeer behoeft B bij C geen BTW in
  rekening te brengen. C dient de BTW over de aankoop aan de
  Belgische fiscus af te dragen. In het onderhavige geval doet C dat
  niet; hij suggereert daarentegen wel dat hij C1 BTW
  heeft laten betalen; dit geeft C1 (in feite compaan van
  C) de mogelijkheid om BTW terug te vragen aan de fiscus. De fiscus
  draagt af, de fraudeur incasseert. Zo gaat het m.m. door als de
  carroussel weer de grens overgaat. Noot 2: Voorbeeld: oplichting
  bank. Onderneming A betaalt door middel van bankcheques regelmatig
  aan B. Beide hebben een rekening bij een Nederlandse bank, de
  betalingen verlopen via deze bank. Deze bank boekt de bedragen van
  A naar B aanvankelijk pas doornadat de bankcheques zijn verzilverd
  bij de buitenlande bank. Maar nadat de Nederlandse bank vertrouwen
  heeft gekregen in A en B gaat de bank ‘voorcrediteren’. De bank
  boekt door nog voordat de cheques bij de buitenlandse bank zijn
  verzilverd. Hierop hebben A en B (die beide onderdeel zijn van het
  complot) zitten wachten. Vanaf een bepaald moment biedt A valse
  bankcheques aan (de cheques zijn uitgeschreven door een
  ‘nep-bank’), de Nederlandse bank ziet deze voor echt aan en
  crediteert voor. Na uitbetaling aan B probeert de bank de cheques
  te verzilveren, maar dan blijkt dat de bank niet bestaat. Schade
  ongeveer 70 miljoen gulden. Bankfraude Sluiting 13.43 uur


  Inhoudsopgave en zoeken