• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 91

  9 november 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 9 november 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin
  Aanvang 12.00 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Aan de orde is het verhoor van de heer E.M.H. Hirsch Ballin,
  geboren op 15 december 1950 te Amsterdam. Mijnheer Hirsch Ballin,
  ik verzoek u op te staan voor het afleggen van de eed. De door u af
  te leggen eed luidt: Ik zweer de gehele waarheid en niets dan de
  waarheid te zeggen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!
  De voorzitter:
  Mijnheer Hirsch Ballin, u was minister van Justitie in het
  vorige kabinet. U heeft een zeer actief beleid gevoerd wat betreft
  de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit. U heeft
  veel wetgeving in het Staatsblad doen verschijnen als medewetgever.
  U heeft verder ook een grote activiteit ontwikkeld op het gebied
  dat onze enqute bezighoudt. Het zal u geen verbazing wekken, het
  heeft u vast ook geen verbazing gewekt, dat wij u gevraagd hebben
  om als een van de laatsten voor ons te verschijnen. Waar willen wij
  het met u over hebben? Wij willen het allereerst natuurlijk hebben
  over het beeld van de georganiseerde criminaliteit. Wat moest
  daartegen gebeuren, welke stappen zijn daarbij gezet? En daarnaast:
  wat wist u, kende u de methoden zoals die werden toegepast door
  politie en justitie? Was u daar genoegzaam over ingelicht? Hoe
  heeft u beleid naar het openbaar ministerie ook in de praktijk vorm
  gegeven? Natuurlijk gaat het ook om de vraag: wat zijn de stappen
  precies geweest die u gezet heeft ten tijde van de IRT-zaak, die
  uiteindelijk geleid heeft tot uw aftreden? Een vraag daarover
  vooraf luidt: was het aftreden van de minister van Binnenlandse
  Zaken die wij gisteren gehoord hebben, en uw aftreden ook nog los
  te koppelen geweest?
  De heer Hirsch Ballin:
  Bedoelt u nu in het stadium van het derde IRT-debat van eind
  mei, of bedoelt u in eerdere stadia?
  De voorzitter:
  Het was een algemene beginvraag.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb gisteren uiteraard zo goed als het ging – er moeten
  immers ook nog andere dingen gebeuren – geprobeerd te volgen wat er
  naar voren is gekomen in de verhoren door uw commissie. Ik begrijp
  dat daarbij, in de gesprekken en ook in de berichtgeving, de vraag
  is opgekomen of het eigenlijk niet zoveel anders had kunnen
  uitpakken wanneer in de Kamer gegevens over de methode bekend waren
  geweest uit het geheime deel van het rapport van de
  commissie-Wierenga. Daarbij viel mij op – het is misschien ook wel
  goed om dat voorop te stellen nu u daar zo uitdrukkelijk naar
  vraagt – dat het rapport van de commissie-Wierenga, ook het geheime
  gedeelte, in wezen om drierlei ging. Het ging om de
  corruptiebeschuldiging van de hoofdcommissaris van Utrecht, over de
  methode als rechtvaardiging van de opheffing en over de
  wanverhoudingen binnen de politie en gebrek aan correctie vanuit de
  leidinggevende lagen. Ik denk dat een goed antwoord op uw vraag
  alleen aan de hand daarvan kan worden gegeven.
  De voorzitter:
  Goed, u kunt daar nu dus niet gewoon een antwoord op geven? Wij
  komen straks natuurlijk nog over het rapport van de
  commissie-Wierenga te spreken.
  De heer Hirsch Ballin:
  In het debat dat in de Tweede Kamer is gevoerd op 7 april is
  door de woordvoerders niet de methode centraal gesteld, want dat
  was niet de aard en inhoud van de conclusies van de
  commissie-Wierenga. De commissie-Wierenga stelde wanverhoudingen
  tussen de desbetreffende politiekorpsen en leidinggevenden aan de
  orde. Het ligt dus ook voor de hand dat het debat daarover ging.
  Bij die inhoud van dat debat kan onmogelijk worden gezegd, dat dat
  alleen of zelfs maar op de eerste plaats de verantwoordelijkheid
  van de minister van Justitie was.
  De voorzitter:
  Ik stelde u die vraag, omdat ons is geworden – nooit door u
  direct natuurlijk – dat u al eerder erover getwijfeld heeft of u
  niet moest aftreden, voordat het tot het debat van 7 april
  kwam.
  De heer Hirsch Ballin:
  Zeker, dat klopt. Ik heb dat overwogen in de periode tussen 16
  maart, toen ik opnieuw en in een zeer acute mate een probleem met
  mijn rug kreeg, en het moment waarop ik het debat in de Tweede
  Kamer voerde. Ik heb toen drie weken plat moeten liggen in verband
  met mijn rug, maar ik heb in die periode wel contacten onderhouden.
  Dat gebeurde telefonisch, een enkele keer waren dat ook gesprekken
  op de slaapkamer in Tilburg – dat ging nu een keer niet anders – en
  verder gebeurde dat ook per fax. In die periode heb ik inderdaad
  overwogen om te laten weten, hetzij voor hetzij in het debat, dat
  ik aftrad. Dat was niet op grond van een overweging dat ik beladen
  was door zelfverwijt. Er was ook geen verwijt op mij gericht in het
  rapport van de commissie-Wierenga. Maar er waren wel ernstige
  verwijten gericht aan functionarissen van politie en openbaar
  ministerie.
  De voorzitter:
  En daar heeft de heer Lubbers u van afgebracht?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, hij heeft mij daarvan afgebracht, maar hij heeft daar zelf
  ook over geaarzeld. Het is inmiddels ook publiek bekend geworden
  dat er toen ook andere overwegingen in het spel waren. Het is mij
  naderhand ook pas volledig duidelijk geworden waarom er wellicht
  politieke redenen waren om niet de kabinetsperiode vol te maken. De
  toenmalige vice-minister-president heeft met name, en dat bleek ook
  naar aanleiding van mijn overweging om eventueel af te treden,
  grote zorgen gehad dat dat zou leiden tot het demissionair worden
  van het kabinet. Dat het kabinet in functie zou blijven was dus
  niet een verlangen van de minister-president, het was een verlangen
  van de vice-minister-president. En dat was vanuit zijn positie
  begrijpelijk.
  De voorzitter:
  Maar dat had toch ook nog iets te maken met het feit dat de
  heer Lubbers zelf blijkbaar ook erover twijfelde of hij het bijltje
  erbij neer moest leggen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, ik zit mij even iets af te vragen. Dit is natuurlijk ook
  een onderwerp waar een enqute over gehouden zou kunnen worden, over
  de manier waarop die dingen toen gegaan zijn.
  De voorzitter:
  Dat waren wij niet van plan. Maar het is wel goed om het even
  in perspectief te zetten.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik was bereid, en ik heb die bereidheid toen ook uitgesproken
  tegenover de minister-president, om mijn functie beschikbaar te
  stellen. Mijn belangrijkste overweging was dat er zoveel publiek
  ongenoegen was losgekomen na het rapport van de commissie-Wierenga
  en dat er een aanvankelijke indruk bestond dat er bij de
  bewindslieden geen bereidheid zou zijn om daar personele
  consequenties aan te verbinden ten aanzien van de functionarissen.
  Ik zag dat als een mogelijkheid om duidelijk te maken dat ik niet
  “aan de zetel van het ministerschap kleefde”. Maar het is wel goed
  om daarbij te bedenken dat de bezwaren tegen het verbinden van
  consequenties in de personele sfeer naar aanleiding van het rapport
  van de commissie-Wierenga van de toenmalige minister van
  Binnenlandse Zaken kwamen. Er is langdurig over gesproken of niet
  minstens ruimte zou moeten worden gehouden voor het nemen van
  personele maatregelen. Dat was mijn standpunt dat werd gedeeld door
  de toenmalige minister-president. Dat was niet het standpunt van de
  minister van Binnenlandse Zaken.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u zich verbaasd over de mededeling van de heer Van Thijn
  van gisteren, dat hij in maart 1994 had moeten aftreden om de
  onmogelijke situatie waarin hij verkeerde, te voorkomen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb in die periode geen indicaties gehad dat de minister van
  Binnenlandse Zaken overwoog om af te treden, behalve misschien in
  datgene wat ik vernam van de minister-president naar aanleiding van
  mijn overweging om wellicht af te treden. Ik vernam toen dat de
  vice-minister-president bezorgd was dat dat zou leiden tot een
  uiteindelijk demissionair worden van het gehele kabinet.
  De heer Koekkoek:
  Heeft de mededeling van de heer Van Thijn van gisteren u
  verrast?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb nu niet alles van het verhoor van de toenmalige minister
  van Binnenlandse Zaken precies voor de geest. Er waren andere
  dingen die mij meer verrasten.
  De voorzitter:
  Daar komen wij dan zo nog op terug. Ik zal het even
  opschrijven. Mag ik teruggaan naar uw aantreden als minister van
  Justitie in 1989? Welk beeld had u toen van de georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik was mij er op dat moment van bewust dat de georganiseerde
  criminaliteit een van de soorten problemen was waar de politie in
  de toekomstige organisatie mee zou moeten kunnen werken, die zouden
  moeten worden aangepakt. Natuurlijk, er was een begin mee gemaakt.
  Maar ook in de gesprekken die ik in daaraan voorgaande jaren heb
  gevoerd – er was bijvoorbeeld in 1985 in aanwezigheid van de
  toenmalige ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken een
  conferentie met het openbaar ministerie – heb ik vernomen, en ook
  in mijn eigen beoordeling van het politiebestel betrokken, dat een
  versnippering van de politie op zo’n manier dat men dat soort
  criminaliteit niet zou kunnen aanpakken, ongewenst was. Ten tweede
  was voor mij op dat moment duidelijk – bij mijn aantreden of beter
  gezegd: al voor mijn aantreden verantwoordelijkheid draagt voor het
  functioneren van het openbaar ministerie, geen noemenswaardige –
  dat wanneer justitie, het openbaar ministerie, en het departement
  van degene die politieke invloed meer zouden hebben op het beheer,
  het dan eigenlijk onmogelijk zou zijn om die taak te
  vervullen.
  De voorzitter:
  Daarom staat u, als u in het kabinet komt, in tegenstelling tot
  het akkoord dat er al lag, op ook het beheer van de kant van
  Justitie waar het gaat om de politie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Niet in tegenstelling tot het akkoord dat er lag, wellicht wel
  in tegenstelling tot de intenties van degenen die het akkoord
  hadden opgesteld. In dat akkoord was opengelaten welke minister de
  eerstverantwoordelijke zou zijn voor de politie, dus de minister
  van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken. Toen mij was
  gevraagd om minister van Justitie te worden, heb ik in de
  gesprekken het standpunt ingenomen dat dat de minister van Justitie
  zou zijn, met de redenen die ik net aangaf. Je hebt dat nodig om
  zinvol verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Er is toen een
  compromis tot stand gekomen, een compromis waarvoor ik uiteraard
  volledig medeverantwoordelijk was.
  De voorzitter:
  U wilde eigenlijke een justitile politie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wilde geen justitile politie.
  De voorzitter:
  Maar u wilde wel de eerstverantwoordelijke zijn.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wilde wel dat de taken op het centrale niveau ten aanzien
  van politiekorpsen die in de regio door het binnenlands bestuur
  zouden worden beheerd, bij Justitie zouden komen. Dat was naar mijn
  oordeel een beter evenwicht geweest. Ik heb wat eruit is gekomen,
  voor mijn verantwoording genomen. Er is toen afgesproken dat de
  landelijke diensten door Justitie beheerd zouden worden. Het was
  zeker goed geweest als op dat moment reeds was geconcludeerd dat er
  ook een landelijke recherchefunctie zou komen, zoals die er nu
  uiteindelijk in enige mate komt. Maar dat was ondoenlijk en
  onhaalbaar; daartegen werden ernstige bezwaren ingebracht door de
  politiewoordvoerders, zowel van beide coalitiepartijen als van
  D66.
  De voorzitter:
  Welk beeld had u nu van de georganiseerde criminaliteit? Nu
  spreken wij immers over de politie.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik spreek over de politie omdat u uit de briefwisseling die
  toen is gevoerd over de zeggenschap over de politie, ook kunt
  afleiden dat je de georganiseerde criminaliteit, de zware
  criminaliteit die het lokale te boven gaat, met een puur
  versplinterd politie-apparaat niet kunt aanpakken. Ik heb dat ook
  zo vernomen en mee uitgedragen in die gesprekken van 1985 en
  ongetwijfeld ook nog op andere momenten.
  De voorzitter:
  Wat wist u van de criminaliteit, wat heeft uw beeld gevormd?
  Wat wist u van aard, ernst en omvang?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat beeld werd gevormd door ten eerste dingen die behoren tot
  de kennis van ieder die een beetje met het justitie- en politieveld
  te maken heeft. Dat beeld is in de loop der jaren scherper en
  ernstiger naar voren gekomen. Maar de gedachte dat het eigenlijk
  een bijkomstig nevenprobleem is, was niet de mijne. Dat werd ook al
  jaren daarvoor door mensen uit het openbaar ministerie naar voren
  gebracht. Er waren ook krantepublikaties in die tijd. Er waren
  serieuze perspublikaties waaruit bleek dat er een vrij grote kennis
  aanwezig was over criminele organisaties, over netwerken die er
  werden gevormd. Een van de pijnlijkste ervaringen, ook uit een
  oogpunt van het functioneren van de rechtsstaat, is naar mijn
  oordeel dat velen, zeg zo’n beetje iedereen, weten dat er een
  probleem is, daar namen bij noemen, er werkwijzen bij aangeven,
  maar dat politie en justitie niet verder komen dan het
  onderscheppen van transporten, dus het hulppersoneel achter de
  tralies brengen. Die spanning, die discrepantie, tussen aan de ene
  kant een probleem dat bekend is en dat in die periode al werd
  beschreven in journalistieke en wetenschappelijke publikaties en
  waar ook in de kring van politie en justitie door velen over werd
  gesproken, en aan de andere kant de mogelijkheden om ertegen op te
  treden, is iets ondraaglijks voor wie de rechtsstaat ter harte
  gaat.
  De voorzitter:
  Maar wat wist u nu precies van de opbouw? Was het de
  piramidebouw of waren het verschillende netwerken? Uw partijgenoot
  de heer Van der Burg, die hier zoven zat, zei: de nota
  Georganiseerde criminaliteit vond ik eigenlijk niet erg
  overtuigend. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om dat beeld te
  krijgen. Maar is niet te veel het beeld geschapen van: tot nu toe
  pakken wij alleen maar de kleine jongens; wij komen nooit bij de
  grote jongens, want die zitten misschien wel in de raad van bestuur
  van ABN-AMRO-bank?
  De heer De Graaf:
  Dit is een willekeurig voorbeeld.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar wat wel juist is, is dat uit de manier waarop ook al jaren
  geleden werd geschreven over bijvoorbeeld de Bruinsma-organisatie,
  bleek dat het die kloof was tussen algemene kennis van de patronen
  en de mogelijkheid om er strafvorderlijk iets mee te doen. Dat had
  ook al mijn ambtsvoorganger, die die problemen ook onmiskenbaar in
  het vizier had, aanleiding gegeven om bijvoorbeeld de
  pluk-ze-wetgeving te doen opstellen en om de wetgeving te doen
  opstellen voor de internationale samenwerking op het gebied van het
  ontnemen van criminele winsten, alsook om de commissie-Moons te
  belasten met een taak die ook gericht was op een beter functioneren
  van het strafproces om in zulke gevallen tot veroordeling te kunnen
  komen.
  De voorzitter:
  Nu heeft u veel energie gestoken in nieuwe wetgeving. Heeft u
  zich daarbij de vraag gesteld of het ook niet nodig was om de
  bevoegdheden van politie en justitie wettelijk beter te
  regelen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Dat is voortdurend aan de orde geweest. Maar met uw
  goedvinden wil ik nog even ingaan op een punt dat u net noemde. Dat
  gaat over de nota Georganiseerde criminaliteit. Die nota werd
  gekritiseerd door de Kamer, niet omdat men het gevoel had dat
  daarin een te zwaar beeld werd gegeven.
  De voorzitter:
  Dat zeg ik ook niet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar dan heb ik het wellicht verkeerd genterpreteerd.
  De voorzitter:
  Ik zeg alleen: wisten wij goed genoeg met welke verschijnselen
  wij te maken hadden en wisten de Kamer en uzelf ook goed genoeg hoe
  wij onze prioriteiten legden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Er waren ook onderliggende wetenschappelijke publikaties.
  Er waren onderliggende gesprekken met vele betrokkenen uit politie
  en justitie. Ik heb die gesprekken ook zelf van meet af aan gevoerd
  en velen uit het ministerie van Justitie. Het probleem van deze
  nota was wellicht, afgezien van de totstandkomingsgeschiedenis die
  een…
  De voorzitter:
  Tumultueus soms?
  De heer Hirsch Ballin:
  …ja, een langdurig interdepartementaal overleg heeft gevergd
  en dergelijke, dat de nota was geschreven door de steller. Hij werd
  gisteren ook even aangeduid met zijn nevenfunctie als
  hoogleraar…
  De voorzitter:
  De heer Van Dijk.
  De heer Hirsch Ballin:
  …het toenmalig hoofd van de Directie criminaliteitspreventie.
  Die was geschreven op grond van de gedachte: laten wij een
  voorbeeld geven van de wijze waarop het werkt. Dat voorbeeld werd
  er toen op aandrang met argumenten van discreet zijn, “pas op voor
  de strafvorderlijke gevolgen”, enzovoorts uitgehaald. Maar op het
  punt van de onderliggende informatie was er geen gebrek. Het werd
  wel gekritiseerd in de Kamer dat dat niet uitdrukkelijk naar voren
  werd gebracht.
  De heer Rouvoet:
  Had u bij het dreigingsbeeld dat u toen had over de situatie
  bij de zware georganiseerde criminaliteit, ook de overtuiging dat
  er sprake was van een verstrengeling, een vermenging, van onder- en
  bovenwereld? Dat is een van de elementen die wij in de nota
  terugvinden.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Dat is ook naar ik meen in eerdere verhoren van uw
  commissie naar voren gekomen. Daarbij teken ik aan dat mijn beeld,
  om ook maar eens dat zeer belaste woord te gebruiken, niet was – en
  dat er geen feitelijke informatie over was – dat in vooraanstaande
  Nederlandse ondernemingen of delen van de overheid in feite
  criminelen aan de touwtjes trokken. De problemen waar u op doelt,
  hebben te maken met beleggingen in onroerend goed en soms de
  hulppersonen die daarbij werken, de deskundigen op ander terrein,
  die worden ingeschakeld bij het witwassen, bij het onderbrengen van
  winsten, uit de criminaliteit verkregen. Dat was ook precies de
  reden waarom – dit was de vraag van uw voorzitter van zoven – zowel
  mijn voorganger als ikzelf van oordeel was dat een belangrijke rol
  moesten spelen het volgen van de financile lijnen en het ontnemen
  van de criminele winsten. Daarop was de zogeheten pluk-ze-wetgeving
  gericht. Daarop was ook gericht de melding van ongebruikelijke
  transactie, de identificatieplicht bij financile instellingen en
  door het huidige kabinet ingetrokken wetsvoorstel inzake het
  ontnemen van onbeheerde criminele vermogens.
  De voorzitter:
  De zogeheten in rem-procedure.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Mag ik teruggaan naar de vraag: waarom is niet eerder een begin
  gemaakt met ook wetgeving inzake specifieke bevoegdheden van
  politie en justitie, zeker in de pro-actieve fase? De heer Wooldrik
  heeft hier gezegd: men dacht op het departement “wij houden dit
  wel”. De heer Patijn heeft hier gezegd: de heer Hirsch Ballin wilde
  dat niet. Later bij “Strafvordering in balans” aan het eind van uw
  ambtsperiode neemt u daar wel een aanzet toe.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, al eerder. Ik denk dat het goed is om het even wat
  preciezer aan te vullen. Daarom neem ik even mijn materiaal voor
  mij. Ik geef de gang van zaken ten aanzien van dit onderwerp aan.
  Laat ik voorop stellen dat er geen sprake van was dat in deze
  wetgeving alleen maar n gezichtspunt een rol speelde. Natuurlijk
  was…
  De voorzitter:
  Maar ik vraag het gewoon. De heer Wooldrik zei dat. Wij hadden
  het trouwens ook, zo zei hij, ontzettend druk met de Politiewet.
  Het hele politiebestel moest opnieuw op de rails. De heer Patijn
  zegt: in 1992 gaf ik een notitie aan de heer Hirsch Ballin, die
  overal iets bij zette en niet bij dit punt; toen wilde ik niet
  verder doordrammen.
  De heer Hirsch Ballin:
  De geschiedenis. Allereerst berustte de wetgeving, die in
  voorbereiding werd genomen, steeds op een afweging, een
  beoordeling. Aan de ene kant was het duidelijk dat, wanneer
  mogelijkheden waarom al lang was gevraagd door het openbaar
  ministerie en de politie, zoals het onder bepaalde voorwaarden voor
  zeer ernstige vormen van criminaliteit kunnen plaatsen van
  microfoons…
  De voorzitter:
  Dat is een interessant onderdeel. Ons is namelijk in Eindhoven
  het volgende verteld. U was daar een keer bij het kernteam. Toen
  zeiden zij tegen u: wij hebben ze hier ook al gesnapt; ze zijn hier
  al bezig. De heer Van Dijk was daar bij. Toen heeft u gezegd: als
  dat zo is, moeten wij dit gaan regelen; dit is te gek. Is dit te
  veel petite histoire?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat lijkt mij ook. Het bezoek waarvan ik aanneem dat het erop
  betrekking heeft, vond plaats op een moment dat het wetsvoorstel al
  lang in procedure was.
  De voorzitter:
  Wie heeft er bij u op aangedrongen dat direct afluisteren in de
  wet kwam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was, dacht ik, al in de periode van mijn ambtsvoorganger
  door de recherche-adviescommissie naar voren gebracht. Dat was al
  in juni 1988 als wens uit de recherche-adviescommissie naar voren
  gebracht. Ik zou erbij willen zeggen dat, als ik terugkijk op het
  tempo waarin de wetgever heeft gereageerd op signalen als die van
  juni 1988, het wel eens zo zou kunnen zijn dat daar niet te snel,
  maar per saldo te traag op is gereageerd. En wanneer er eerder
  mogelijkheden gegeven waren, zoals de pluk-ze-wetgeving, het direct
  afluisteren, dus de dingen die geregeld zijn in de
  wetgeving…
  De voorzitter:
  Het direct afluisteren is niet geregeld in de wet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Het gaat om de dingen die tot stand zijn gekomen of nog in het
  geheel niet. Dit wetsvoorstel is nog hangende bij de Eerste Kamer
  op verzoek van de regering. Als die dingen dus eerder adequaat
  waren geregeld, met alle waarborgen die erin zitten, waren wellicht
  de neiging bij sommigen om te gaan experimenteren en de behoefte
  daaraan geringer geweest.
  De voorzitter:
  Maar is het waar dat men ging experimenteren? Ik denk dat u
  doelt op wat CID’s doen, als u het over experimenteren hebt.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nou ja…
  De voorzitter:
  Wat bedoelt u dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  U vroeg net naar de regeling van de pro-actieve fase. Over de
  pro-actieve fase is een reeks arresten gewezen door de Hoge Raad
  die aangeven dat dat onder bepaalde voorwaarden, zoals
  subsidiariteit, proportionaliteit en inachtneming van de eisen over
  het binnentreden, enzovoorts, geoorloofd is. Ik wil daarbij het
  volgende aantekenen naar aanleiding van uw vraag over de gang van
  zaken met voorstellen in nota’s. In het begin van mijn ambtsperiode
  heb ik ernstig overwogen om niet in plaats van, maar naast het ter
  hand nemen van een aantal specifieke wetgevingsprojecten, voor de
  middellange termijn te gaan werken aan een hercodificatie van
  straf…
  De voorzitter:
  Het hele Wetboek van Strafvordering.
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Een van de argumenten die daarvoor naar voren werd
  gebracht door hoogleraren straf en strafprocesrecht, die daarvoor
  pleitten, zoals professor Groenhuijsen, hoogleraar in Tilburg, en
  professor Corstens, ook door uw commissie gehoord, was dat de
  regeling van de strafvordering in het wetboek maar een gedeelte van
  de opsporings- en vervolgingsactiviteiten werkelijk vatte. Daarbij
  kwam ook de pro-actieve fase naar voren. Het ter hand nemen van
  zo’n hercodificatie van strafvordering werd toen zeer sterk
  ontraden van de kant van de wetgevingsjuristen van het departement.
  Ik heb die mogelijkheid nooit totaal uitgesloten, maar dat was wel
  de reden waarom ik in een toespraak in Nijmegen op het congres,
  waar ik net ook aan refereerde, in 1991 heb gezegd dat ik het van
  belang vond om naast de commissie-Moons een soort denktank – dat
  woord heb ik toen gebruikt – ten aanzien van de
  lange-termijnontwikkeling van straf…
  De voorzitter:
  Mogen wij terug naar de praktijk? Het is toch niet onjuist of
  onwaar wat de heer Wooldrik hier gezegd heeft over de
  wetgevingsactiviteiten op Justitie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Het is onjuist, het is onwaar?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee. Ik heb de heer Wooldrik over de wetgevingsactiviteiten van
  Justitie niets onjuists horen verklaren. Integendeel. Hij heeft
  hier terecht verklaard dat ik instemmend heb gereageerd op een
  voorstel om de pro-actieve fase te gaan regelen. Mag ik u even de
  data geven? Het is misschien goed om dat toch even in beeld te
  hebben.
  De voorzitter:
  Maar, mijnheer Hirsch Ballin, hij zei hier: wij dachten dat wij
  dat met de jurisprudentie zouden houden. Dat is overigens ook best
  een honorabele opvatting; daar gaat het niet om.
  De heer Hirsch Ballin:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Dat kon de keuze zijn.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  En hij zei: dat was de keuze. Dat was toch ook, zo moet ik
  aannemen, bij alle activiteiten die u met een bewonderenswaardige
  energie heeft ontwikkeld, waarschijnlijk uw afweging? De Hoge Raad
  vond het immers goed. Het tweede punt. U zegt: hadden wij
  bijvoorbeeld dat direct afluisteren eerder gehad, zou het misschien
  minder mis zijn gegaan bij bepaalde criminele inlichtingendiensten.
  Waar ging het mis? Bij infiltratie. En dat werd specifiek niet
  geregeld, want is bij richtlijn geregeld. Daar heeft de Kamer
  overigens ook niet over gevraagd.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ten eerste is het een bijzonder moeilijk onderwerp om te
  regelen. Er is destijds binnen het departement ook geen enkel
  uitgewerkt voorstel op tafel gelegd ter regeling van de pro-actieve
  fase in algemene zin. Je kunt uiteraard een aantal algemene
  bepalingen daarover stellen. Maar uit een oogpunt van normering is
  er dan weinig winst in verhouding tot jurisprudentie van de Hoge
  Raad. Ten tweede, toen wij…
  De voorzitter:
  De jurisprudentie van de Hoge Raad zegt toch eigenlijk niet –
  en dat is toch het punt waar wij ook als commissie naar zoeken –
  wanneer mogen politie en justitie speciale dingen met mensen gaan
  doen, wanneer kunnen criminele clubs aangepakt worden en welke
  aanwijzingen daarvoor moeten zijn? Dat is toch een punt waar de
  Hoge Raad in feite ook geen antwoord op geeft?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik zeg…
  De voorzitter:
  En dat zou toch ook het punt moeten zijn, misschien, als u het
  goed vindt dat ik de vraag afmaak, wat zo van belang is voor
  politie en justitie om te weten wat kunnen wij wel doen en wat
  kunnen wij niet doen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat ben ik met u eens, dat is ook precies wat ik verwacht van
  een wettelijke regeling van de pro-actieve fase. Dat werd mij
  voorgesteld in juli 1993. Het was een nota van 9 juli 1993.
  Afgezien van een punt dat hier niet ter zake doet – dat betrof de
  formulering van het wetsvoorstel inzake direct afluisteren – heb ik
  als beslissing daarop gezet “graag akkoord”. Dat betrof dus ook het
  beslispunt dat aan het slot van die nota was vermeld, namelijk
  verdere gedachtenvorming over een algemene regeling van het
  pro-actief rechercheren. Daar heb ik in juli 1993 niet alleen “ja”
  op gezet; ik heb daar “graag akkoord” op gezet. Ik verwijs ook naar
  mijn volledige reactie op die nota van de heer Patijn van juli
  1992. In die nota sneed de heer Patijn vragen aan die gerezen waren
  in verband met hetzelfde wetsvoorstel, het wetsvoorstel inzake
  afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel. Ik wilde
  dit toch even preciseren, omdat dit al eerder aan de orde is
  geweest.
  De voorzitter:
  De heer Patijn heeft weer gezegd: op dat laatste kreeg ik geen
  gehoor, op een heleboel andere punten wel.
  De heer Hirsch Ballin:
  Het is misschien toch goed om even precies aan te geven waar
  het om ging. In de ministerraad was het wetsvoorstel inzake
  afluisteren van gesprekken met een technisch hulpmiddel aan de orde
  geweest. Een uitkomst van die besluitvorming was om de toepassing
  in die pro-actieve fase niet alleen te regelen voor het technisch
  hulpmiddel maar ook voor de telefoontap. Na dat besluit van de
  ministerraad heb ik uiteraard aan de medewerkers gevraagd om dat te
  verwerken. Maar er kwamen toen bezwaren van ambtenaren van
  Binnenlandse Zaken die dus afweken van het standpunt van de
  minister van Binnenlandse Zaken.
  De voorzitter:
  Wat hebben die met strafvordering te maken?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die waren van oordeel dat het uitoefenen van dat soort
  bevoegdheden beperkt moest blijven tot de Binnenlandse
  Veiligheidsdienst. Zoals de heer Patijn in die nota ook terecht
  aangeeft, is het verkeerd om naar diensten te onderscheiden of men
  pro-actief dan wel in de fase van de eigenlijke strafvervolging
  middelen toepast; men moet dat naar onderwerp onderscheiden. Dat
  was ook voor mij een reden om in te stemmen met het voorstel van de
  minister van Binnenlandse Zaken, wat dus door een aantal van haar
  ambtenaren niet werd gedeeld, om de telefoontap ook in de
  pro-actieve fase te regelen. De heer Patijn noemde verder in die
  nota de mogelijkheid om in de Politiewet deze pro-actieve
  bevoegdheden te regelen. Ik heb in mijn aantekeningen op die nota
  uitdrukkelijk gezegd, dat ik voor een regeling in de Politiewet
  niets voel. Het verband met de strafvordering wordt dan doorbroken.
  Ik achtte en acht zeggenschap van het openbaar ministerie daar
  nodig en wil dus niet voorstellen om het in de Politiewet op te
  nemen.
  De heer Koekkoek:
  Was die nota van de heer Patijn er voor of na de behandeling in
  de ministerraad?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die was er na de behandeling in de ministerraad naar aanleiding
  van mijn berichten over het verloop van de besluitvorming in de
  ministerraad.
  De heer Koekkoek:
  En de bezwaren van de kant van Binnenlandse Zaken kwamen na de
  besluitvorming in de ministerraad?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Ik wil nog twee punten ophelderen. Ten eerste, de bevoegdheden
  van de BVD zijn toch gans andere, want de BVD is geen
  opsporingsdienst.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat zie ik ook zo.
  De voorzitter:
  Dan is het dus leuk dat Binnenlandse Zaken zich daarmee
  bemoeide, maar eigenlijk hadden zij daar toch niet veel mee van
  doen. Ten tweede, de heer Patijn heeft hier verklaard dat hij in
  1992 geen gehoor kreeg. In 1993 kreeg hij te horen: ga het eens
  bekijken. Als wij dan kijken naar 1994, dan zit de commotie over de
  IRT daartussen. Het standpunt staat niet vast. Dat was dan de nota
  van de heer Patijn, mevrouw Jongeneel en de heer Van de Beek. Dat
  is dezelfde nota. Het kon natuurlijk wel bekeken worden, maar het
  had niet de eerste prioriteit naast de uitbreiding van de
  bevoegdheden. Dan is de vraag ook aan u. U zegt dat het zo moeilijk
  is om de pro-actieve fase te definiren. Was het niet zo dat de
  wetgever gewoon een knoop moest doorhakken?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Voor alle duidelijkheid: de voorstellen die er werden
  gedaan ten aanzien van direct afluisteren enzovoorts, waren steeds
  gebaseerd op een zeer nauwkeurige afweging van bevoegdheden en van
  bescherming van verdachten en van mensen die wellicht ten onrechte
  als verdachte zouden kunnen worden aangemerkt. Ten tweede, de
  voorstellen om in de Politiewet de pro-actieve fase te regelen,
  zijn mij bij het begin van de vorige kabinetsperiode niet
  voorgelegd. Maar ik kan mij zeer goed voorstellen dat toen van de
  kant van de Directie politie van het ministerie van Justitie werd
  gezegd dat dit niet iets was om in de nieuwe Politiewet mee te
  nemen. Ten derde, ik wil het volgende opmerken als het gaat om het
  nader normeren van de pro-actieve fase. Aan het slot van de nota
  van 1992 werd geen voorstel gedaan, het werd gesignaleerd. Ik kan
  mij ook goed voorstellen – ik heb daar geen precieze gegevens over
  – dat ik daar toen ook nog contact over heb gehad met de
  directeur-generaal politie en criminaliteitsbestrijding. Het
  vervolg van de zaak was dat ik in juli 1993, dus lang voordat er
  iets boven water kwam van de toestanden in en rond het IRT,
  volmondig heb ingestemd met het voorstel om dit voor te bereiden. U
  vindt ook in het stuk dat in die maand naar de Kamer is gegaan, van
  mij de uitdrukkelijke uitspraak dat een scherper toezicht van het
  openbaar ministerie op de CID’s nodig is, en het voornemen daarover
  advies te vragen aan de vergadering van procureurs-generaal.
  De heer Rouvoet:
  Ik heb nog een vraag ter opheldering. In juli 1993 zet u op de
  nota van de heer Van de Beek en Patijn de aantekening “graag
  akkoord”. Van de heer Wooldrik hebben wij begrepen dat het
  aanvankelijk ook op de agenda van de commissie-Moons stond om de
  pro-actieve fase nader te regelen, maar dat er al een ambitieus
  wetgevingsprogramma was. Bent u nu degene geweest die dat van de
  agenda van de commissie-Moons heeft afgestreept. Heeft u gezegd:
  dat kan er op dit moment niet bij?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb geen precieze gegevens over de gedachten die er kort na
  mijn aantreden als minister van Justitie waren over de taakstelling
  van de commissie-Moons. Maar wat ik mij in ieder geval herinner, is
  dat toen de vraag aan de orde kwam: in welke mate gaan wij de
  taakstelling van de commissie-Moons verruimen? Er werd toen, mijns
  inziens terecht, vanuit het departement op gewezen dat de
  commissie-Moons niet een tweede permanente of semi-permanente
  commissie voor strafvordering moest worden.
  De heer Rouvoet:
  Wie wees u daarop?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het hoofd van de Stafafdeling wetgeving publiekrecht. Er was
  sprake van een flink pakket bij de commissie-Moons, waar zij de
  handen aan vol had. Zoals u ook wellicht heeft kunnen afleiden uit
  de berichten in de opeenvolgende begrotingstoelichtingen van
  Justitie, zijn de momenten waarop de commissie-Moons kon
  rapporteren, herhaaldelijk vertraagd. Men was langer bezig. Het was
  een grote commissie. Er waren tevens vragen, ook van binnenuit,
  over de doelmatigheid van de werkwijze. Wij hebben dus nauw contact
  gehouden met de commissie-Moons om het werk dat zij had, zo goed
  mogelijk te volbrengen. En ik heb overwogen – ik heb dat al even
  aangegeven – om de langere-termijnvisie op strafvordering aan een
  andere groep, een denktank, toe te vertrouwen.
  De heer Rouvoet:
  Uw antwoord op mijn vraag is dus “ja”?
  De heer Hirsch Ballin:
  U vroeg of er een precies taakomschrijvingsvoorstel was.
  De heer Rouvoet:
  Nee, ik vroeg of u degene was die de pro-actieve fase van de
  agenda van de commissie-Moons heeft afgevoerd.
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was in ieder geval een zeer doordachte keuze gemaakt om de
  commissie-Moons niet met alles te belasten.
  De voorzitter:
  Goed, het antwoord is in ieder geval niet “nee”. Nu gaan wij
  naar de praktijk. Wat wist u van de toegepaste opsporingsmethoden?
  Kende u de praktijk van de criminele inlichtingendienst? Wist u hoe
  het daar toeging?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die vraag lijkt te veronderstellen…
  De voorzitter:
  Nee, ik vraag u gewoon wat u wist.
  De heer Hirsch Ballin:
  Mensen zouden kunnen denken dat…
  De voorzitter:
  Zegt u nu gewoon wat u wist!
  De heer Hirsch Ballin:
  Het behoorde niet tot de gewone taakomschrijving van de
  minister van Justitie om criminele inlichtingendiensten door te
  lichten. Ik heb mij daar wel op georinteerd.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hirsch Ballin, u heeft alle mogelijkheid om uiteen te
  zetten wat uw taakopvatting en wat uw verantwoordelijkheid zijn. Ik
  vraag u alleen: wat wist u?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wist wat een minister van Justitie behoort te weten over
  deze diensten.
  De voorzitter:
  Wat was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat zij er zijn, dat er regels zijn gesteld omtrent hun
  functioneren en dat er regels zijn gesteld over het toezicht erop.
  Ik heb mij daarnaast regelmatig in gesprekken georinteerd. Ik heb
  mij dus niet als supervisor opgesteld, maar ik heb mij georinteerd
  op hoe dingen in de praktijk gaan. Dat heeft bijvoorbeeld geleid
  tot een werkbezoek met indringende gesprekken aan een van de
  infiltratieteams.
  De voorzitter:
  Wist u hoe CID-informatie verzameld wordt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Wat betreft de precieze werkwijze, als u bedoelt hoe dat in een
  concrete strafzaak gaat, moet het antwoord “nee” zijn. Wat betreft
  de algemene patronen van werken, is het antwoord “ja”.
  De voorzitter:
  Wist u wanneer iemand in de praktijk een CID-subject
  wordt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Wanneer wordt iemand in de praktijk een CID-subject? Er is
  uiteraard een heleboel over gesproken in de afgelopen maanden en
  jaren, maar als ik even terugga naar het niveau van basiskennis dat
  aanwezig was en aanwezig hoort te zijn: een CID-subject is iemand
  van wie vage maar toch redelijk duidelijke aanwijzingen bestaan dat
  hij als verdachte kan worden aangemerkt, zonder dat dit op dat
  moment strafvorderlijk kan worden gebruikt.
  De voorzitter:
  Wist u van het bestaan van grijze-veldsubjecten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die term is, geloof ik, voor mij vrij nieuw. Ik heb die de
  afgelopen maanden uiteraard gehoord.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit die regeling van 1986 bekeken, die
  CID-regeling?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb die regeling niet bekeken op de manier waarop je een
  stuk bekijkt wanneer het je wordt voorgelegd voor vaststelling of
  wijziging.
  De voorzitter:
  Heeft u zich ooit afgevraagd welke wettelijke basis er was voor
  dat werk?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, dat is de vraag, in welke gevallen de politie een
  wettelijke grondslag behoeft om op te treden. Dat was een vraag die
  ik ook al voordat ik aantrad als minister van Justitie had nagegaan
  en ook had besproken.
  De voorzitter:
  Welke wettelijke basis was er?
  De heer Hirsch Ballin:
  De wettelijke basis voor het werk van criminele
  inlichtingendiensten is in beginsel die dat politiefunctionarissen
  uit hoofde van de taak die zij vervullen, open ogen en oren moeten
  hebben voor het vernemen wat op een strafbaar feit wijst. Dat staat
  in de Politiewet. Het gebeurt onder verantwoordelijkheid van de
  officier van justitie. Dat staat in het Wetboek van
  Strafvordering.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat de bevoegdheid wordt afgeleid uit de
  Politiewet, terwijl u tegelijkertijd hier zegt dat u tegen een
  regeling van de pro-actieve fase in de Politiewet bent?
  De heer Hirsch Ballin:
  In de Politiewet staat omschreven waar de politie voor is: de
  handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke handhaving van
  de rechtsorde. Dat is dan met name de opsporing van strafbare
  feiten. In het Wetboek van Strafvordering staan en horen de
  gezagscriteria daarvoor te staan. Zodra er meer wordt gedaan door
  de politie dan “open ogen en oren” om dingen te vernemen, dan hoort
  er een uitdrukkelijke wettelijke regeling te zijn.
  De heer De Graaf:
  Begrijp ik goed dat de taakstelling van de politie in het
  huidige artikel 2 van de Politiewet, in het vroegere artikel 28 van
  de oude Politiewet, naar uw mening geen basis kan zijn voor
  bevoegdheidsuitoefening jegens burgers?
  De heer Hirsch Ballin:
  U bent ook jurist. Ik neem aan dat u bedoelt met
  “bevoegdheidsuitoefening” het doen van andere dingen dan waartoe
  men zonder meer gerechtigd is, dus het toepassen van dwangmiddelen,
  het inbreuk maken op grondrechten. Dan is mijn antwoord: ja, al
  zijn er natuurlijk wel grensgevallen. Dat heb ik mij ook
  gerealiseerd. Ik herinner mij dat ook positief uit een vroeger
  moment in de ambtsperiode. Als je bijvoorbeeld een peilbaken op een
  container of een schip plaatst, zou je met een wat
  letterknechterige uitleg van het eigendomsrecht kunnen zeggen: dit
  is een aantasting van het eigendomsrecht; dat ding wordt een beetje
  beschadigd. Maar een dergelijke letterknechterige uitleg zou niet
  de mijne zijn.
  De heer De Graaf:
  Ik wil met u ook niet discussiren over letterknechterij. Maar
  wat ik bedoel te vragen, is: meent u dat zaken als langdurig en
  systematisch observeren, waarbij dus ook het volgen van mensen aan
  de orde komt, dus klassieke volgerij, maar dan langdurig, met het
  plaatsen van peilbakens, waarbij het niet zozeer gaat om de vraag
  of er een krasje op de auto komt als wel dat iemand langdurig
  gedurende weken, maanden, elektronisch wordt gevolgd met de
  mogelijkheid van vrij diepgaande infiltratie in iemands privleven,
  ook al is het een crimineel, kunnen worden afgeleid in een
  wettelijk systeem van artikel 2 inzake de taakstelling van de
  politie of moet zoiets toch een aparte, specifieke wettelijke
  grondslag hebben, al was het maar omdat inbreuken in de
  grondrechten aan de orde kunnen zijn?
  De heer Hirsch Ballin:
  Volgens de jurisprudentie is de gewone observatie, uiteraard
  met inachtneming van een aantal redelijkheidscriteria, toegelaten.
  Ik geloof dat het niet verkeerd is om in dezen aan de
  jurisprudentie van de Hoge Raad te houden.
  De heer De Graaf:
  In de schaduwarresten wordt ook verwezen naar artikel 2 van de
  Politiewet, het toenmalige artikel 28. Mijn vraag is of u, die toch
  bekend staat als rechtsstatelijk denker, niet meende dat dat een
  wettelijke grondslag diende te hebben en dat het niet aan de
  jurisprudentie moest worden overgelaten voor een antwoord op de
  vraag of het al dan niet kon.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, maar ik heb zoven al gezegd dat mijn beslissing ten aanzien
  van een regeling van de pro-actieve bevoegdheden een positieve was.
  Ik heb ook verwezen naar hetgeen aan het begin van de ambtsperiode
  speelde bij hercodificatie van strafvordering. Maar als u mij
  vraagt naar het geldende recht, houd ik mij aan de jurisprudentie
  van de Hoge Raad. Ik heb dat ook tegenover de Kamer uitgesproken
  toen ik…
  De voorzitter:
  U vond niet dat de wetgever en u als minister daarin een eigen
  rol hadden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, ik heb aangegeven dat ik vond dat er reden was voor de
  wetgever om zich ermee bezig te houden. Maar ik heb de situatie,
  gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad, niet als onrechtmatig
  kunnen zien. Het is misschien goed om hierbij ook nog even te
  bedenken dat op het moment dat wij het hebben over een werkelijk
  systematisch, dag en nacht volgen van personen, je zeer wel te
  maken zou kunnen hebben met iemand die voldoet aan de
  strafvorderlijke criteria voor een verdachte. En dan gaat het
  Wetboek van Strafvordering werken.
  De voorzitter:
  Maar daarin staat ook nergens observatie als
  opsporingsmiddel.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat niet. Maar dat er ten aanzien van verdachten bepaalde
  dingen mogen worden gedaan en voor andere dingen nog een bijzondere
  machtiging nodig is, is het hele systeem van het Wetboek van
  Strafvordering.
  De voorzitter:
  Mag ik u iets vragen over de peilbakens en het fenomeen
  inkijkoperatie om ook een peilbaken aan te brengen? Wanneer wist u
  dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  De inkijkoperatie qua term, begrip en werkwijze was nieuw voor
  mij op het moment dat daar publiciteit over ontstond. Ik geloof dat
  dit in tijd ongeveer samenviel met de toestand rond het IRT. Ik was
  van de werkwijze van het plaatsen van een peilbaken en op die
  manier volgen van een drugstransport op de hoogte gekomen door een
  werkbezoek aan het begin van mijn ambtsperiode aan de rijkspolitie
  in…
  De voorzitter:
  Driebergen. Op dat moment heeft u zich dus niet de vraag
  gesteld of dat nog een speciale regeling behoefde of dat er voor
  die peilbakens een speciale richtlijn voor gemaakt moest worden?
  Heeft men u toen ook verteld dat men daar loodsen voor betrad en
  zo?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is…
  De voorzitter:
  Heeft u dat wel eens gevraagd?
  De heer Hirsch Ballin:
  …geweest, nee.
  De voorzitter:
  Heeft u dat wel eens gevraagd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was ook niet een soort inspectie ter plaatse die ik
  uitvoerde, maar een orintatie.
  De voorzitter:
  Wij zijn er ook geweest. Men heeft het ons allemaal laten zien.
  Dus toen vroeg ik aan de heer Wooldrik: heeft de heer Hirsch Ballin
  de gouden toer gehad? Toen u daar was, is dat nog niet aan de orde
  geweest?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan u geen gedetailleerde herinnering weergeven van elk
  woord dat in begin 1990 is gewisseld.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik.
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar het was voor mij duidelijk dat op de een of andere manier
  op een container een peilbaken moet komen, als je ermee werkt en
  idem dito op een schip.
  De voorzitter:
  Had u een duidelijke opvatting over wat in het zogeheten
  CID-traject aan opsporingsmethodiek gesloten moest blijven?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is herhaaldelijk aan de orde geweest. Wat voor mij steeds
  ht punt was – en ik maak mij sterk dat dat ook aan de orde is
  geweest bij het bezoek, begin 1990, aan de dienst in Driebergen –
  was het gezag van het openbaar ministerie; de officier van justitie
  beslist daarover, uiteraard naast het patroon dat men behulpzaam
  was aan andere politiekorpsen, maar…
  De voorzitter:
  Heeft u toen gezegd dat de officier van justitie dat moest
  beslissen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat spreekt vanzelf.
  De voorzitter:
  Maar dat heeft nog een tijd geduurd, want dat begint pas echt
  in 1992 of zo.
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was voor mij – u kunt dat ook afleiden, naar ik aanneem,
  uit de hele geschiedenis die ik heb met het politiebestel – ht
  ijkpunt dat de officier van justitie effectief gezag moet en moet
  kunnen uitoefenen over de politie. Wanneer beheersbevoegdheden
  verdeeld zijn, wordt dat bemoeilijkt. Dat is hier tegenover uw
  commissie terecht ook door professor Naey verklaard.
  De voorzitter:
  Heeft u aan het OM of aan de procureurs-generaal ook laten
  weten wat uw opvatting was over wat gesloten kon blijven, wat niet
  aan de rechter kon worden voorgelegd en wat aan de rechter moest
  worden voorgelegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  De begrenzing van wat aan de rechter kan worden voorgelegd, was
  een thema dat als het ware voortdurend aan de orde was in de
  besluitvorming naar aanleiding van de commissie-Moons. Het enige
  criterium om iets niet in alle details aan de rechter voor te
  leggen dat daarbij in mijn herinnering aan de orde is geweest, is:
  het moet niet zo zijn dat daarmee de opsporing zelf wordt
  gefrustreerd. Als je in een procedure voor de rechter gegevens
  bekend maakt over politieambtenaren of over informanten, waardoor
  er met hen iets kan worden afgerekend, ga je te ver. Uiteraard moet
  je je dan wel afvragen: wat is dan de basis voor de rechter om tot
  een toetsing en beoordeling te komen? En daarover hebben wij regels
  gesteld in het wetsvoorstel over de bedreigde getuige, ter zake van
  de getuigenbescherming. En dat was ook aan de orde bij de
  besluitvorming naar aanleiding van de commissie-Moons, met name het
  vragen van een gerechtelijk vooronderzoek door de wederpartij.
  De voorzitter:
  De zogeheten mini-instructie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Waar het ons om gaat, is ook de praktijk. Heeft u enige invloed
  doen uitoefenen op het openbaar ministerie over wat er van
  methodieken die u bekend werden, gemeld moest worden? Heeft u enige
  invloed gehad in de discussie over de vraag wat er in een
  proces-verbaal moet staan? Ons is namelijk gebleken dat dat soms
  tot zaken leidde die klapten.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is niet de taak van een minister van Justitie. De rechter
  heeft hier uiteraard de toetsende taak ten aanzien van opsporing en
  vervolging. Dat is ook de reden waarom in de wetten over
  administratieve rechtspraak door de jaren heen de strafvorderlijke
  kwesties zijn uitgezonderd. Verder heeft uiteraard de
  procureur-generaal volgens het Wetboek van Strafvordering de taak
  om te waken over de richtige opsporing; dat is een toeziende taak.
  Mijn inspanningen waren erop gericht om het openbaar ministerie in
  staat te stellen, die taak te vervullen. Mijn taak was niet om het
  openbaar ministerie als het ware aan de leiband te nemen en zelf de
  rol te gaan vervullen van een opperste ambtenaar van het openbaar
  ministerie, maar om in de organisatie, ook de organisatie van de
  politie en de relatie tussen OM en politie, het mogelijk te maken
  dat het openbaar ministerie deze rol vervult.
  De voorzitter:
  Wat vond u nu dat u moest weten van de opsporingsmethoden en
  wat wist u? Hiermee bedoel ik het volgende. Hoeveel speciale
  methodieken zijn u gemeld in uw periode als minister, behalve de
  IRT-zaak waar wij nog op komen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb iets gemeld over het bezoek aan Driebergen.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hirsch Ballin:
  Andere gesprekken, andere werkbezoeken. Waarop had dat
  betrekking? Dat had betrekking op infiltratie, politile infiltratie
  en op het runnen van informanten. Wij hebben ook het belang van
  scherp toezicht daarop steeds onderstreept.
  De voorzitter:
  Wie zijn “wij”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik spreek in de meervoudsvorm, omdat ik het heb over de mensen
  van het ministerie van Justitie en…
  De voorzitter:
  Daar voelde u zich dus wel voor verantwoordelijk?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Ook naar het OM toe?
  De heer Hirsch Ballin:
  Naar het OM toe voel ik mij…
  De voorzitter:
  En ook naar de politie toe?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, zeker, maar niet voor de apparaatzorg. De apparaatzorg was
  in het oude politiebestel uitbesteed. In het huidige politiebestel
  aan het binnenlands bestuur.
  De voorzitter:
  Wij willen gewoon graag weten wat u precies wist en waar u naar
  vroeg en wat u niet wist.
  De heer Hirsch Ballin:
  Wat ik niet wist, om dat punt maar even uitdrukkelijk aan de
  orde te stellen, is een werkmethode waarbij een informant in de
  gelegenheid wordt gesteld om zijn positie verder te ontwikkelen.
  Die werkmethode werd voor het eerst aan mij voorgelegd in november
  1993 met daarbij de mededeling dat die werkmethode in dat geval uit
  de hand was gelopen. Dat is dus de aanleiding geworden tot de
  IRT-zaak. Het oordeel van het openbaar ministerie was afkeurend. Ik
  heb dat oordeel op grond van de informatie die ik toen kreeg,
  onderschreven.
  De voorzitter:
  Wat is u voor de IRT-affaire aan speciale gevallen gemeld of
  door het OM of door uw departement?
  De heer Hirsch Ballin:
  Laat ik het benaderen vanuit de verantwoordelijkheid. Het
  gewoon toepassen van opsporingsmethoden is een zaak die niet door
  de minister van Justitie van geval tot geval moet worden beslist.
  Er zijn slechts bij zeer hoge uitzondering dingen aan mij
  voorgelegd. Ik vond en vind dat iets aan een minister van Justitie
  moet worden voorgelegd, als het de gewone, min of meer geijkte en
  afgesproken kaders te buiten en te boven gaat. Dus de kaders zoals
  je die kunt afleiden uit de richtlijnen infiltratie en de
  jurisprudentie daarover.
  De voorzitter:
  Is u iets gemeld over een soort Pakistaanse boot?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Nooit? Is u nooit iets gemeld over een transport door
  procureur-generaal Gonsalves, dat er iets in de pijplijn zat? Weet
  u dat zeker?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik weet dat…
  De voorzitter:
  Of door uw departement?
  De heer Hirsch Ballin:
  …zo zeker als ik mijn eigen geheugen kan vertrouwen. Ik denk
  dat ik dat goed kan vertrouwen.
  De voorzitter:
  Ik hoop het. Is u een bepaalde frontstore gemeld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, er is n of twee keer het opzetten van een zogeheten
  frontstore aan mij voorgelegd met een positief advies. Ik heb
  daarop positief beslist.
  De voorzitter:
  Is u wel eens in 1993 voorgelegd dat er 275.000 betaald is aan
  een informant?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Nooit?
  De heer Hirsch Ballin:
  Daarvoor geldt hetzelfde als wat ik net zei. Van beide geldt
  dat ik ervan overtuigd ben dat ik het mij zou herinneren als het
  aan mij was voorgelegd. Het antwoord op uw vraag is…
  De voorzitter:
  Vond u niet dat u dat had moeten weten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, als u nu het bedrag noemt, kan ik daar niet zonder meer
  iets over zeggen. Ik zou meer moeten weten van het geval. Dat
  zou…
  De voorzitter:
  Het betreft namelijk iemand die ook nog zijn criminele winst
  mocht behouden, zo bleek hier in de enqute.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nou, dat geval is mij niet voorgelegd.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Hirsch Ballin, het was tot dan toe en eigenlijk tot nu
  toe het hoogste bedrag dat ooit aan tipgeld is uitgekeerd en ver
  boven de toen gebruikelijke maximale of hoge bedragen die nog niet
  eens een ton raakten. Het kan toch niet zo zijn dat dat niet aan u
  is voorgelegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan u geen ander antwoord geven dan ik net gaf, namelijk dat
  het niet aan mij is voorgelegd.
  De heer De Graaf:
  Had u dan overigens enig idee van wat er zo aan tipgelden door
  uw ministerie werd gegeven?
  De heer Hirsch Ballin:
  De vaste werkwijze die ongetwijfeld ook gevestigd was onder
  voorgangers was dat dit niet in concrete gevallen aan de minister
  van Justitie hoefde te worden voorgelegd. U heeft hier in andere
  verhoren een toelichting van de behandelende ambtenaren gekregen op
  de werkwijze en waarom daarbij het zwaartepunt van de beoordeling
  werd gelegd in het openbaar ministerie. Ik heb dus uitsluitend met
  de regeling betreffende de tip- en toongelden te maken gekregen op
  het moment dat de comptabele afhandeling moest plaatsvinden.
  Daarbij is mij – en dat speelde naar mijn herinnering in de laatste
  fase van mijn ambtsperiode – de voortdurende verhoging van het
  totale bedrag opgevallen. Ik heb daar toen een vraag over gesteld.
  Dat werd niet verklaard uit een enkele zeer bijzondere betaling,
  naar mijn herinnering, maar uit de totale toeneming van
  activiteiten op dit terrein. Zoals gezegd, in concrete gevallen lag
  het zwaartepunt van de beoordeling op de manier die u hier is
  geschetst door de heer Wooldrik en andere ambtenaren.
  De heer De Graaf:
  Ik vraag het omdat de gelden van die tip-, toon- en
  voorkoopregeling voorkomen op de begrotingspost “Geheime uitgaven”
  van de begroting van Justitie. Het parlement kan daar dus ook
  betrekkelijk weinig van weten. Het wordt immers niet nader
  toegelicht. Ik meen dat er een extra controle is via de voorzitter
  van de Algemene Rekenkamer. Ik zou mij kunnen voorstellen dat u als
  minister verantwoordelijk voor de besteding van de geheime
  uitgaven, toch wel wat meer wilde weten dan alleen of het nu wat
  hoger of wat lager is.
  De heer Hirsch Ballin:
  Het is onmogelijk om een departement in politieke
  verantwoordelijkheid te leiden als alles wat zich in zo’n
  organisatie afspeelt… Er waren 35.000 mensen in mijn periode
  werkzaam…
  De voorzitter:
  Ja, maar dit is toch iets anders dan een parkeerbon.
  De heer Hirsch Ballin:
  Natuurlijk is het iets anders dan een parkeerbon. Maar er zijn
  ook andere mensen voor aangesteld om erover te waken dan degenen
  die over de parkeerbonnen gaan.
  De voorzitter:
  Maar mijnheer Hirsch Ballin, moet u niet zulk soort dingen
  weten, ook om op de juiste wijze gezag uit te oefenen en gezag te
  doen uitoefenen door het OM? Later is immers gebleken dat
  tegelijkertijd met een officier van justitie is afgesproken dat
  zo’n informant ook nog zeer veel geld kan verdienen aan criminele
  winsten. Wij weten ook niet precies hoeveel. Dat is toch iets
  anders dan n handeling van n van de duizenden ambtenaren die onder
  u staan!
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker, maar daarom is er ook in het niveau waarop zaken
  worden beslist, een geleding aangebracht, waarbij dit natuurlijk op
  een hoger niveau kwam dan de parkeerbon die u net als voorbeeld
  gaf.
  De voorzitter:
  Maar u vindt, ook terugkijkend, niet dat u dat had hoeven
  weten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Als u nu gevallen bent tegengekomen waarin het mechanisme niet
  toereikend heeft gefunctioneerd, dan zou ik zeggen: dan was er op
  dat moment aanleiding geweest om het aan mij voor te leggen,
  bijvoorbeeld wegens de hoogte, bijvoorbeeld wegens een
  omstandigheid dat de informant tevens winst mocht maken. Dan zou
  dat moeten zijn voorgelegd.
  De voorzitter:
  Maar op zichzelf vindt u dus niet dat een betaling van 275.000
  u hoefde te passeren?
  De heer Hirsch Ballin:
  Niet zolang het mechanisme voor controle goed functioneert.
  Maar met deze ervaring kan uiteraard de vraag worden gesteld of dat
  mechanisme voldoende functioneerde. Ik wijs er dan op – ik heb het
  net ook al even genoemd – dat mijn tegenover de Kamer uitgesproken
  beoordeling was, dat het openbaar ministerie dichter op de
  criminele inlichtingendiensten moest gaan zitten. Daar is dit
  ongetwijfeld een aspect van.
  De voorzitter:
  De heer Gonsalves heeft in ieder geval wel van dat schip vanuit
  Pakistan geweten. Dat was een zaak van gecontroleerde aflevering.
  Er staat inderdaad niet bij dat u dat wist. Het is blijkbaar ook
  niet in de PG-vergadering als zodanig aan de orde geweest. Ik kom
  nu te spreken over de doorlevering van de harddrugs binnen het
  COPA-team. Had u dat moeten weten?
  De heer Hirsch Ballin:
  Zoals ik nu uit de verhoren van uw commissie de indruk heb
  gekregen dat de zaken zich hebben afgespeeld, is mijn antwoord
  “ja”. Er is mij op dit punt nooit iets voorgelegd. Ik wil daar voor
  alle duidelijkheid aan toevoegen dat ik tot op de dag van vandaag
  geen reden heb om de toenmalige procureurs-generaal te
  ‘s-Gravenhage te wantrouwen.
  De heer De Graaf:
  Had u dat van tevoren moeten weten? Bent u van oordeel dat het
  aan u had moeten worden voorgelegd voordat de toenmalige waarnemend
  PG dat besluit nam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uit mijn antwoord, u heeft bij mijn weten…
  De voorzitter:
  U maakt er tegelijk al een crescendo van en een punt, maar
  zover was ik niet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan mij voorstellen dat u daarop zou uitkomen.
  De heer De Graaf:
  Wilt u de vraag nog even beantwoorden of u meende dat de
  toenmalige waarnemend PG voordat de actie plaatsvond, u daarover
  niet alleen had moeten inlichten maar ook uw akkoord had moeten
  vragen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Misschien dat het daarom toch ook goed is om nog even de vraag
  terzijde te stellen, die ik net wat voorbarig beantwoordde. Dat is
  namelijk de vraag of er dingen waren die de procureur-generaal de
  heer Addens toen bereikt hebben van een soort dat hij die aan mij
  had moeten voorleggen. Voor zover ik weet, is de heer Addens door u
  er niet over gehoord. Maar als de zaken zo in elkaar steken zoals
  het naar uw commissie, naar ik uit de berichtgeving en het volgen
  heb begrepen, is gegaan, is mijn antwoord zonder meer “ja”.
  De voorzitter:
  Had u dan gezegd: dat doen wij niet? Wij laten geen cocane toe
  op de Nederlandse markt.
  De heer Hirsch Ballin:
  Er zijn verschillende manieren. Ik kom uiteraard dadelijk op
  het…
  De voorzitter:
  Nee, zegt u het nu gewoon. Had u dan gezegd: wij doen het niet?
  Of had u gezegd: het zou kunnen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, het antwoord was bepaald door wat mij verder daarbij was
  gezegd. Ik wil dat graag preciseren. Het doorlaten van
  drugstransporten kan aan de orde komen in de simpele vorm dat men
  op de telefoontap verneemt dat er iets gaande is, maar dat men niet
  ingrijpt. Het doorleveren van drugs kan aan de orde komen met de
  bedoeling om op die manier een transportlijn wat verder dan de
  haven, de luchthaven, in beeld te krijgen en naderhand in te
  grijpen. Doorlevering van drugs kan ook aan de orde komen in een
  vorm waarbij het de bedoeling is om niet in te grijpen en op die
  manier een informant te beschermen of zelfs te laten groeien. Dat
  zijn relevante factoren in de beoordeling. Ik had dus, als mij dit
  was voorgelegd, er meer van willen weten. Ik had willen weten of er
  voldoende voorzien was om naderhand in te grijpen. Als de boodschap
  was geweest dat dat niet voldoende voorzien was, dan had er een
  zeer scherpe toetsing moeten plaatsvinden.
  De voorzitter:
  Het staat in ieder geval buiten kijf dat aan de ene kant een
  transportlijn mogelijk in beeld is gebracht, maar dat aan de andere
  kant die kilo’s op de markt zijn verdwenen. Had u dat
  goedgevonden?
  De heer Hirsch Ballin:
  U stelt mij nu een vraag, zoals mij die in mijn
  verantwoordelijkheid als minister van Justitie nooit is
  gesteld.
  De voorzitter:
  Dat weet ik. Daarom vraag ik het u nu. Het is immers wel
  belangrijk voor hetgeen er in het IRT-debat gezegd is.
  De heer Hirsch Ballin:
  Als voldaan is aan de eisen die bekend zijn als de eisen van
  proportionaliteit en subsidiariteit, als dat de enige manier is om
  een criminele organisatie beter in beeld te brengen en als er een
  grote mate van waarschijnlijkheid is dat het leidt tot aanhouding
  van hoofdverdachten, dan zou mijn antwoord zeer wel “ja” hebben
  kunnen zijn.
  De voorzitter:
  Ook honderden kilo’s harddrugs?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik onderstreep nogmaals dat die vraag mij zo nooit is
  voorgelegd. Ik heb dat ook tegenover de commissie-Wierenga
  uitgesproken: als het zou zijn gegaan om harddrugs, dan had het in
  de rede gelegen om dit uitdrukkelijk met mij te bespreken. Maar ik
  geloof niet, ook niet nu als het ware achteraf bezien, dat ik zou
  kunnen zeggen: nee, nooit, onder geen enkele voorwaarde. Er zijn
  goede argumenten om zoiets in discussie te brengen, om zo’n
  mogelijkheid niet bij voorbaat uit te sluiten, als daarmee een
  criminele organisatie wordt ontmanteld die anderszins onaantastbaar
  is. Dat is immers de grotere schending van de rechtsorde: de
  onaantastbaarheid van hoofdfiguren in criminele organisaties.
  De heer Rabbae:
  Het is u niet verteld, mede omdat de desbetreffende
  hoofdofficier bang was dat het departement zou lekken. Deelt u die
  vrees?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De heer Rabbae:
  U deelt die vrees niet.
  De voorzitter:
  U heeft vaak over COPA gesproken. U bent daar ook de motor van
  geweest, mede een van de motoren om dat onderzoek verder vorm te
  geven.
  De heer Hirsch Ballin:
  Om het voort te zetten.
  De voorzitter:
  Ja, maar ook om het op kernteamniveau etcetera te brengen.
  Heeft u nu nooit deze mogelijkheid besproken, in al die gesprekken
  die er geweest zijn? Wij hebben gesproken over de Groep. Is er dan
  nooit gesproken over de afweging die zeer ingrijpend is, of wij dit
  ook doen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het COPA-team is buiten mij om begonnen en naar ik meen zelfs
  voor mijn ambtsperiode. Het is voortgezet.
  De voorzitter:
  Ik vraag u gewoon: heeft de verantwoordelijke officier van
  justitie dat in de COPA-zaak nooit met u besproken om dit ook zo te
  doen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Is het dan niet een gebrek geweest aan uiteindelijk ook gezag
  of bewustzijn van bovenaf, door u en door de PG’s naar beneden, in
  de praktische discussie: wat zijn hier de grenzen, buiten alle
  juridische normering waar ook aan beantwoord moet worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb ook bij de behandeling van het rapport van de
  commissie-Wierenga uitgesproken dat dit soort vergaande methoden
  tot de soort behoort, waarvan ik vind dat die horen te worden
  voorgelegd aan de minister van Justitie. Wij moeten dus de vraag
  onderscheiden of in een behoorlijke toetsing en met inachtneming
  van alle criteria er ook iets kan worden gedaan waarbij
  doorlevering aan de orde is. Dat hangt mede af van welk soort drugs
  het zijn. Als het gaat om harddrugs, is mijn oordeel dat het had
  horen te worden voorgelegd. Als het gaat om de werkzaamheden van
  het COPA-team, wil ik er met nadruk op wijzen dat mijn
  betrokkenheid volstrekt niet die was van een soort superofficier
  van justitie die zich met de uitvoering van het onderzoek
  bezighield, maar van degene met wie de mogelijkheden om het
  onderzoek uit te voeren, het belang ervan en bepaalde complicaties
  die wellicht in de politieke sfeer zouden liggen, aan de orde
  zouden kunnen komen.
  De voorzitter:
  Maar u heeft daar toch ook een belangrijke verantwoordelijkheid
  genomen. Zowel de heer Blok, de hoofdofficier in Den Haag, als de
  heer Brand, de korpschef in Den Haag, heeft ons dat gemeld. U heeft
  ook op 8 maart 1992 een notitie aan de ministerraad gestuurd, zegt
  de heer Blok ons, waarin u de noodzaak van dit onderzoek
  onderstreept: wij moeten die roversbende aanpakken.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was niet mijn woordkeus.
  De voorzitter:
  Van wie was die dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was de woordkeus in een notitie van maart 1992, afkomstig
  van een adviesgroep waarin onder meer de procureur-generaal in Den
  Haag en het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zitting
  hadden.
  De voorzitter:
  Maar goed, dat heeft u toch voor uw rekening genomen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb die notitie voorgelegd. Die notitie was geadresseerd aan
  de minister-president, de vice-minister-president en de ministers
  van Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken, door tussenkomst van de
  minister van Justitie. De bespreking was er niet op gericht – en de
  informatie nog veel minder – om opsporingsmethoden te behandelen,
  maar die was gericht op het belang en het doel van het
  onderzoek.
  De voorzitter:
  Wilt u nu uw verantwoordelijkheid daarvoor als het ware
  minimaliseren?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik minimaliseer mijn verantwoordelijkheid volstrekt niet. Ik
  geef aan dat mijn verantwoordelijkheid betrekking heeft op het
  kunnen vervullen van hun taken door het openbaar ministerie en de
  politie die, als het goed is, onder gezag van het openbaar
  ministerie haar taak vervult. De problemen die aanleiding hebben
  gegeven tot de IRT-zaak, zijn ertoe te herleiden dat men zich aan
  dat bevoegd gezag heeft onttrokken in bepaalde werkwijzen, althans
  in bepaalde onderdelen ervan. Daarop heeft mijn
  verantwoordelijkheid betrekking. Ik minimaliseer daarvan
  niets.
  De voorzitter:
  Nee, ik heb het nu over het COPA-onderzoek. De heer Suyver, de
  huidige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, heeft
  hier verklaard dat de mogelijke politieke implicaties daarvan te
  veel naar voren waren geschoven, namelijk: wat doe je als
  uiteindelijk beslist wordt tot vervolging? Deelt u die mening?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik geloof niet dat ik die mening kan onderschrijven. Die vraag
  aan de huidige secretaris-generaal is gesteld tegen de achtergrond
  van wat er eerder was gezegd door anderen. De suggestie werd gewekt
  dat er een soort verlegenheid zou kunnen ontstaan ten aanzien van
  het al dan niet vragen om uitlevering. Maar er was ten aanzien van
  de drugshandel vanuit Suriname een heel andere vraagstelling, die
  ook wel degelijk in de afwikkeling van de zaken was verdisconteerd.
  Er was onderkend dat er verschillende mogelijke aflopen waren nadat
  dit strafvorderlijk helder was gebleken. Ik wijs erop dat er begin
  vorig jaar, begin 1994, op een gegeven moment indrukken werden
  geventileerd dat er te weinig acht zou zijn geslagen op signalen
  over drugshandel vanuit Suriname. Er werden toen ongegronde
  verwijten gericht aan mijn voorganger, door een enkeling ook nog
  aan mij. Wij hebben dat steeds in beeld gehad: die drugshandel
  vanuit Suriname en met medewerking van de toenmalige militaire
  machthebbers. Wij zagen de mogelijkheden van voortzetting van dat
  soort activiteiten. Om die kloof te dichten, die ik net ook al in
  een ander verband ter sprake bracht, tussen wat iedereen weet en
  waar iedereen het over heeft aan de ene kant en wat je er
  strafvorderlijk mee doet aan de andere kant, heb ik mij sterk
  gemaakt voor een voortzetting van het COPA-onderzoek. Hoe dat
  vervolgens verder vorm krijgt op het moment dat er strafdossiers
  liggen: of dat betekent strafvervolging van mensen die hier zijn,
  die elders zijn, rechtshulprelatie met Suriname. Naast
  uitleveringsvragen zijn er nog reeksen andere mogelijkheden, zoals
  het internationaal signaleren.
  De voorzitter:
  Heeft u in het kabinet dat COPA-onderzoek ooit aan de orde
  gesteld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  In het kabinet zelf?
  De heer Hirsch Ballin:
  In ieder geval is er bij herhaling over gesproken tussen de
  meest betrokken ministers.
  De voorzitter:
  Maar niet in het kabinet?
  De heer Hirsch Ballin:
  In het kabinet is er ook…
  De voorzitter:
  En marge?
  De heer Hirsch Ballin:
  …over gesproken. Ja, er is ook in ten minste n vergadering
  van de ministerraad over gesproken.
  De voorzitter:
  Maar dat stuk van 8 maart 1992 heeft u niet aan het kabinet
  voorgelegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het stuk van 17 maart 1992…
  De voorzitter:
  Wij hadden begrepen van de heer Blok dat het 8 maart was. Maar
  goed, 17 maart zal de datum van uw oplegbrief zijn.
  De heer Hirsch Ballin:
  De datering van het stuk is 17 maart 1992, afkomstig van de
  adviesgroep.
  De voorzitter:
  De Groep is dat dan, met een hoofdletter.
  De heer Hirsch Ballin:
  De adviesgroep met onder meer degenen die ik net noemde.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hirsch Ballin:
  En die was…
  De voorzitter:
  Maar was u verantwoordelijk voor die groep?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik was verantwoordelijk voor de justitieleden van die groep. De
  minister-president was verantwoordelijk voor de secretaris-generaal
  van Algemene Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken voor het
  hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
  De voorzitter:
  En is ooit in het kabinet besproken of er een politiek
  draaiboek gemaakt moest worden voor het geval dat het zo ver
  kwam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kijk even of ik de betrokken departementen volledig heb
  aangeduid. Dat is het geval. In het kabinet is in ieder geval
  tussen de betrokken ministers op de een of andere manier ook aan de
  orde geweest dat er verschillende mogelijkheden zijn om daar in de
  afwikkeling mee om te gaan. Ik zei net al dat de veronderstelling
  onjuist is dat het vragen van uitleveren de enige mogelijkheid
  is.
  De voorzitter:
  Daar hoeven wij hier niet verder op in te gaan. Het gaat ons er
  alleen om: is het nu naar voren geschoven wat de heer Suyver zegt?
  U zegt: nee, dat is niet waar. Maar als wij nu vragen “is er nu in
  het kabinet afgesproken dat er een draaiboek wordt gemaakt van de
  manier waarop wij daarmee omgaan” hoeft u dat niet uit de doeken te
  doen, want in Suriname luisteren ze ook mee. Dat begrijp ik wel,
  zeker als wij er nu over zitten te praten. Alleen de vraag is: is
  politiek genoeg de verantwoordelijkheid genomen, opdat dat
  inderdaad op rolletjes zou kunnen verlopen? Is die afweging goed
  gemaakt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Maar dat draaiboek is er blijkbaar nog steeds niet. Dat moet
  nog gemaakt worden.
  De heer Hirsch Ballin:
  Een draaiboek van “indien deze verdachte dan dat en…
  De voorzitter:
  Nou ja, indien het in ieder geval strafvorderlijk rond is, dus
  gesteld dat, dan doen wij dit en dat.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is een vraag die je uiteraard alleen kunt beantwoorden, als
  je weet ten aanzien van wie wat strafvorderlijk rond komt.
  De voorzitter:
  Maar het was toch heel duidelijk? Het was ten aanzien van de
  oude legerleiding, het was ten aanzien van Bouterse. Was het niet
  wijs beleid geweest om dat klaar te hebben voordat het misschien
  strafvorderlijk helemaal rond kwam of niet?
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar de mogelijk verschillende aflopen na uitvoering van het
  onderzoek zijn wel degelijk aan de orde geweest.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik: de mogelijk verschillende aflopen. Maar wat men
  dan eventueel zou… Goed, ik denk dat het punt genoeg toegelicht
  is. Ik wilde u nog het volgende vragen. Er is dus binnen uw
  bemoeienis met het COPA-team nooit gesproken over de mogelijkheid
  van gecontroleerde aflevering dan wel doorlevering van cocane of
  andere harddrugs?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Heeft u toen gevraagd of de procureurs-generaal, die een
  richtlijn gemaakt hadden over gecontroleerde aflevering, zich ook
  wilden buigen over de praktische invulling daarvan? Heeft u dat
  ooit aan hen gevraagd?
  De heer Hirsch Ballin:
  De kwestie van doorlevering…
  De voorzitter:
  Zoals wij dat nu zijn gaan noemen.
  De heer Hirsch Ballin:
  …zoals wij dat nu zijn gaan noemen, is voor het eerst op
  tafel gekomen met de jobstijding van november 1993.
  De voorzitter:
  Is het niet buitengewoon vreemd, als vanaf begin 1993 dit al in
  Amsterdam in het OM besproken is, als het ook in 1992 al besproken
  is in Den Haag, dat u dat niet weet? U noemt het nu een
  jobstijding. Ook zei u: als ik het geweten had, had ik het niet per
  se afgewezen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat hangt uiteraard af van wat precies de bevinding was. Op dat
  punt wilt u wellicht straks nog komen. Dat zijn de conclusies van
  de commissie-Wierenga en de vraag of die conclusies adequaat waren
  op dat punt. Ik heb het nu over conclusies, maar ik moet mij
  eigenlijk corrigeren. De conclusies van de commissie-Wierenga
  gingen niet over de methode; die gingen over de verhoudingen waarin
  werd gereageerd.
  De voorzitter:
  Ik was nog niet bij de commissie-Wierenga, als u het niet erg
  vindt. De vraag die ik u stelde, was: heeft u zelf aan de
  procureurs-generaal gevraagd, nadat de richtlijn infiltratie
  gemaakt was – ik neem aan dat u die nog wel geparafeerd of gezien
  heeft dan wel ermee ingestemd heeft…
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Die is ook…
  De voorzitter:
  Heeft u toen met hen ooit gesproken over de praktische
  invulling daarvan: hoe ver kon dat gaan en wat zijn de
  grenzen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Daarvoor heeft een minister van Justitie niet als taak om de
  concrete gevallen te beoordelen, wel om ervoor te zorgen dat er een
  beoordeling plaatsvindt aan de hand van die richtlijnen. Die
  richtlijnen zijn toen door mij ter vertrouwelijke kennisneming aan
  de Kamer gezonden. Ze zijn ook in de Kamer besproken.
  Daarbij…
  De voorzitter:
  Ze zijn niet in de Kamer besproken. De richtlijnen zijn nooit
  in de Kamer besproken.
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar ik herinner mij in ieder geval positief een discussie in
  de Kamer waarbij aan de orde was het te kort schieten van de
  traditionele pseudo-koop en de behoefte om dus andere dingen te
  gaan doen in de sfeer van infiltratie.
  De voorzitter:
  Het is natuurlijker makkelijker om deze vraag nu te stellen,
  mijnheer Hirsch Ballin, dan toen, maar hoe komt het nou dat niemand
  in de hogere regionen op een bepaald moment gezegd heeft “hoe ver
  gaat dit allemaal eigenlijk”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is, denk ik, te verklaren uit het feit dat men vertrouwde
  op de daarvoor aangewezen structuren, waaronder dus het toezicht
  van het openbaar ministerie op de CID’s.
  De voorzitter:
  Maar dat bleek dus onvoldoende.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat bleek onvoldoende. Ik heb in juli 1993 aan de Kamer bericht
  dat ik het nodig achtte dat het openbaar ministerie een scherper
  toezicht zou houden op de CID’s. Er is verder onder mijn
  verantwoordelijkheid het werk in gang gezet, wat onmiddellijk
  volgde op de infiltratierichtlijn, als ik het mij goed herinner,
  van de commissie-De Wit. Een van de eerste conclusies, nadat
  gebleken was dat er toch dingen gebeurden die zich aan dat patroon
  onttrokken – ik bedoel dus de meldingen van november 1993 – die ik
  toen heb getrokken in januari 1994 of daaromtrent – ik denk dat het
  inderdaad januari was – was om de commissie-De Wit om te vormen tot
  een toetsingscommissie, dus een centrale instantie die bovenop het
  lokale toezicht erop toeziet.
  De voorzitter:
  Dat is dus allemaal waar. Alleen, de PG’s hebben het
  doorgeschoven naar de commissie-De Wit. De commissie-De Wit heeft
  niet expliciet over die casus gesproken. Hoe komt het dat er ook
  daarna niemand geweest is, voor zover wij kunnen nagaan, op het
  departement of uzelf die gezegd heeft “wat ik nu gehoord heb, daar
  flapperen mijn oren van af en, jongens, is dat overal gestopt?”?
  Afgezien van alle commissies, alle officile clubs, alle PG’s. Het
  idee is: het wordt allemaal doorgeschoven. Heeft u nu gezegd bij
  alle sores die u toen had “jongens, wat is dit nou, is dit nou
  afgelopen, gebeurt het elders nog?”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb, toen dit bericht zo kwam, geconcludeerd met de
  hoofdofficier van justitie in Amsterdam en de procureur-generaal,
  dat dit niet kan en dat het moet worden gestopt. Dat gaf dus ook
  geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het openbaar
  ministerie, de procureurs-generaal bij buitenissigheden, toen door
  hen beschreven als het runnen van een drugslijn en het voorbereiden
  van de invoer van zeer omvangrijke partijen cocane, niet hun rol
  vervulden, daar negatief op reageerden. Vervolgens kwamen er in
  december 1993 enige aanwijzingen dat daar wellicht door anderen
  anders over werd geoordeeld. Maar op dat moment…
  De voorzitter:
  Wie waren die anderen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was tweerlei: officieren van justitie die ook betrokken
  waren bij de presentatie, in een besloten overleg, aan de Tweede
  Kamer van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit hadden
  vernomen van het stoppen van het werk van het IRT en op dat moment
  ook al het ontbinden van het IRT.
  De voorzitter:
  Dat was een persbericht; dat had in de krant gestaan.
  De heer Hirsch Ballin:
  Precies.
  De voorzitter:
  Welke officier was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er waren toen enkele officieren van justitie. Ik noem de heer
  De Groot, die ook gehoord is door uw commissie, en…
  De voorzitter:
  Er zijn er twee.
  De heer Hirsch Ballin:
  En de heer Van Eck.
  De voorzitter:
  Welke mijnheer De Groot?
  De heer Hirsch Ballin:
  Rolf de Groot, om de voornaam er maar bij te geven.
  De voorzitter:
  De man uit Rotterdam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Er zijn twee officieren van justitie met dezelfde naam.
  Mijn identificatie was niet geheel duidelijk.
  De voorzitter:
  Die zei: nou, dat gaat wel ver als je er helemaal mee stopt.
  Maar heeft u nu zelf gevraagd: jongens, is dit nou gestopt, gebeurt
  dit nog, hoe zit dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment een onduidelijkheid en zelfs een
  onbespreekbaarheid wat het precies was.
  De voorzitter:
  Onbespreekbaar wat het was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik zal u dat toelichten: wat er precies was gestopt. Het was
  dus ook onmogelijk, na te gaan of dat waarvan die officieren van
  justitie dachten dat het vergelijkbaar was met wat zij deden, er
  inderdaad mee vergelijkbaar was.
  De voorzitter:
  Heeft de heer De Groot uit Rotterdam u toen gezegd dat hij er
  zelf ook, zij het op een andere manier, toe overgegaan was of
  ging?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was een terloops gesprek van de strekking: als dit niet
  kan, zijn er ook dingen bij ons die niet zouden kunnen. Dat was de
  strekking van…
  De voorzitter:
  Dat heeft hij u toen gezegd?
  De heer Hirsch Ballin:
  …dat gesprek. Dat was voor mij, naast de informatie die ik in
  dezelfde maand kreeg, dat er een verschil van inzicht was binnen
  het ressort Amsterdam…
  De voorzitter:
  tussen…
  De heer Hirsch Ballin:
  …over de vraag of er terecht gebroken was met de toepassing
  van de methode, kennis, op grond waarvan ik toen en nu voor juist
  houd de conclusie: als er deze onzekerheid is over wat een methode
  inhoudt en of die toelaatbaar is, dan moet daar een krachtige,
  centrale toetsende voorziening voor…
  De voorzitter:
  Maar mijnheer Hirsch Ballin, dat is interessant. Toen mijnheer
  De Groot uit Rotterdam u vertelde “dan kan ik niet meer verder
  gaan” dan vraagt u hem toch terzijde, vertrouwelijk blijkbaar in de
  Tweede Kamer: wat doe je dan, wat is dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij zei niet: ik kan hier niet mee verder gaan. Hij…
  De voorzitter:
  Maar de puzzel past nu. Want zoals u weet, neemt de heer De
  Groot eind 1993 een informant, althans informatie over uit Haarlem,
  die dan nog door Haarlem gerund wordt met een vergelijkbare
  methode. Dan vraagt u toch na alle commotie: maar wat is dat
  dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, ik heb in november en december een
  melding gekregen van het openbaar ministerie in Amsterdam waarbij
  mij uitdrukkelijk op het hart is gebonden: bespreek alsjeblieft
  geen enkel detail uit deze melding, want dat leidt tot een
  blootstelling van de informant aan ontmaskering en aan
  represailles. Ik kreeg een vage en niet gespecificeerde aanwijzing,
  waarvan ik op dat moment niet kon nagaan waarop die precies
  betrekking had.
  De voorzitter:
  U kunt dat toch vragen? U bent toch als minister van Justitie
  de figuur die aan officieren van justitie kan vragen: wat is hier
  aan de hand?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er was op dat moment geen enkele gelegenheid toe. De
  vervolgvraag is dan uiteraard: maar is het dan op een ander moment
  anders? Ik neem aan dat ik dit ook heb besproken met degenen die
  mij daarin terzijde stonden op het departement.
  De voorzitter:
  Met wie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uiteraard de secretaris-generaal en de directeur-generaal
  politie en criminaliteitsbestrijding, maar ik heb daar geen
  specifieke informatie over. Ik had de gewoonte om alle relevante
  punten die mij ook wel eens in gesprekken en marge ter ore kwamen,
  te bespreken. Wij hebben toen zeer snel, ook wetend van het
  verschil van inzicht of het geoorloofd of niet geoorloofd te achten
  was wat er in Amsterdam gebeurde, de conclusie getrokken: wij
  moeten een voorziening treffen om dat te toetsen. Dat is aan de
  orde geweest in de vergadering van procureurs-generaal. Daar waren
  dus alle procureurs-generaal van op de hoogte.
  De voorzitter:
  U geeft ons nu nieuwe informatie. Volgens het synthetisch
  verslag heeft u in de vergadering van 9 december gezegd: kennelijk
  hebben mensen uit dat team onorthodoxe wegen bewandeld; wel staat
  vast dat een en ander gebeurt met inachtneming van de eisen van de
  rechtsstaat. Dat zei u toen. Op 26 januari 1994 schrijft u: de
  directe aanleiding is het uit de hand lopen van een op zichzelf
  geoorloofde opsporingsmethode. Wat u ons nu vertelt, is dat de heer
  De Groot uit Rotterdam dus blijkbaar uw opinie over of het nu wel
  of niet kon, deed veranderen, zonder dat u hem vroeg wat er dan
  precies aan de hand was.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij deed mijn opinie niet veranderen, maar hij zaaide wel
  twijfel.
  De voorzitter:
  Nou ja, dat is ook veranderen van opinie, het zaaien van
  twijfel.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij zaaide twijfel over de gegrondheid van de afkeuring in
  november 1993 van de methode door de hoofdofficier van justitie in
  Amsterdam. Ik heb al daaraan voorafgaand voortdurend gevraagd in
  het departement om opheldering over de gang van zaken in Amsterdam.
  Daar heb ik herhaaldelijk over gesproken. Ik heb ook nog vlak voor
  de jaarwisseling in een fax aan de secretaris-generaal en de
  directeur-generaal politie en criminaliteitsbestrijding gevraagd
  naar het ambtsbericht van de procureur-generaal in Amsterdam.
  De voorzitter:
  Heeft u in de tijd tussen 8 november 1993, als u de tijding uit
  Amsterdam krijgt, en 1 december ook gevraagd: wat is dat, gebeurt
  dat verder, want in Amsterdam stoppen ze het ook niet echt? Daar
  slaan ze veel met de deuren. De procureur-generaal is blijkbaar
  niet in staat om zijn gezag zodanig te laten gelden dat de neuzen
  dezelfde kant op staan. Heeft u toen gevraagd: dames en heren,
  gebeurt dit elders ook?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik denk dat er geen aanleiding was om de vraag op die manier te
  stellen, omdat ik een andere vraag stelde. Dat was om op te
  helderen wat er nu eigenlijk gaande was in Amsterdam. Daarvan hangt
  af – ik verwijs ook naar het vervolg van de geschiedenis – of de
  terloopse mededeling van de twee officieren van justitie die ik
  zojuist noemde…
  De voorzitter:
  Dat waren de heren De Groot en Van Eck. De laatste kan ik even
  niet plaatsen, maar dat zal aan mij liggen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij was destijds met het team in Den Haag, in Haaglanden,
  belast.
  De voorzitter:
  Hij was dus de man die ook weer wist van de doorlevering van de
  drugs, waar u weer niet van wist?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Uiteraard zijn er vele vragen die je achteraf kunt
  bedenken, maar dat geldt ook voor november. Misschien mag ik even
  in een paar stappen aangeven wat er gebeurd is met de meldingen
  vanaf november. Ik denk dat dit voor de totaliteit van het beeld
  belangrijk is. In november 1993 kwamen de procureur-generaal en de
  hoofdofficier van justitie melden dat er door het openbaar
  ministerie een cocanelijn werd gerund. Ik heb toen hun oordeel
  gevolgd dat dit onmogelijk kon. In december kwamen er geleidelijk
  aan aanwijzingen dat dat misschien berustte op een misschatting,
  een verkeerde inschatting van wat er gebeurde door het IRT in
  Amsterdam.
  De voorzitter:
  Waarom heeft u dat vroeger nooit verteld? Waarom heeft u dit
  element niet in het kamerdebat van 7 april verteld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Als ik mijn verhaal mag doen, zal ik u dat ook even aangeven.
  Er kwamen toen dus aanwijzingen dat het misschien anders lag. Maar
  tegelijkertijd werd het probleem overwoekerd…
  De voorzitter:
  Vrij CID-matig h?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja. Het probleem werd op dat moment overwoekerd door de abrupte
  ontbinding van het IRT. Zoals gezegd, heb ik eind december 1993
  nogmaals gevraagd naar het ambtsbericht van de procureur-generaal
  over hoe nu verder te gaan. Ik kreeg daarop het bericht dat dat nog
  even zou duren. Het waren de moeilijkheden die ook al eerder uit de
  doeken waren gedaan. In januari hebben wij een conclusie getrokken
  in de sfeer van de structuur van toetsing en, omdat toen de
  corruptiebeschuldigingen waren gekomen van de hoofdcommissaris in
  Utrecht, het uit handen gegeven aan een commissie om de zaak te
  onderzoeken. Toen lag in zekere zin dus de departementale
  bemoeienis stil. Desalniettemin waren er gesprekken en kreeg ik
  informatie over hoe de dingen in elkaar zaten.
  De voorzitter:
  Mag ik u dan twee dingen vragen? Dan zijn wij bijna bij de
  brief van 26 januari en dan komt ook de minister van Binnenlandse
  Zaken op het schaakbord.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, al eerder, op 1 december al. Dat was de toenmalige
  minister van Binnenlandse Zaken.
  De voorzitter:
  Het is moeilijk om alle punten in detail nogmaals te
  behandelen. Wij hebben ons geconcentreerd op de minister van
  Binnenlandse Zaken Van Thijn. U zult begrijpen waarom. Om de
  doodeenvoudige reden dat wij mevrouw Dales niets kunnen
  vragen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar wel haar departement eventueel.
  De voorzitter:
  Toen u eind januari tot de beslissing kwam met betrekking tot
  de commissie-Wierenga, had u toen al uw twijfels of het wel zo zat
  als de Amsterdamse driehoek gezegd had? Heeft u die toen aan de
  minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn gemeld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die hoefde ik hem niet te melden, want hij was als burgemeester
  van Amsterdam aanwezig bij een gesprek op, naar ik meen, 18
  december in Utrecht, waarin ook de hevige twisten over de plotse
  ontbinding van het team en de vraag of dat voldoende was, naar
  voren kwamen.
  De voorzitter:
  Ik vraag u dat, omdat de minister van Binnenlandse Zaken ervan
  uitging dat tot en met de tweede brief van 25 maart u op n lijn
  zat. Wat u nu zegt, betekent dat u al vanaf december in feite niet
  op dezelfde lijn zat en dat dus ook de tekst over het uit de hand
  lopen van een op zichzelf geoorloofde opsporingsmethode voor u ook
  al een compromis was.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, ik ging ervan uit dat de methode als zodanig een
  geoorloofde methode kon worden genoemd. Ik hoop dat dit ook
  duidelijk aangeeft waarom de mededeling van de officieren van
  justitie de heren De Groot en Van Eck voor mij niet nog een
  jobstijding was.
  De voorzitter:
  Wat was de methode als zodanig dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  De methode als zodanig was een informant de gelegenheid geven
  om door te groeien in de informatie, opdat men op die manier komt
  bij anders onbereikbare leidinggevende criminelen. Die methode als
  zodanig was geoorloofd naar het oordeel van de procureur-generaal,
  ook in november. Er was dus ook geen reden om ervan uit te gaan dat
  wat de heren De Groot en Van Eck bedoelden, een geoorloofde methode
  was. Wat ongeoorloofd was, was het toepassen daarvan op zo’n
  onvoldoende gecontroleerde manier dat er misbruik van kon worden
  gemaakt.
  De voorzitter:
  Wat is misbruik?
  De heer Hirsch Ballin:
  Misbruik zou kunnen zijn, wat mij toen werd gemeld, dat in
  feite een drugslijn werd gerund onder regie van het openbaar
  ministerie en verder nog dat de informant wellicht de politie runde
  in plaats van omgekeerd. Dat zijn termen die in november en
  december waren gevallen. Dat was het gehalte van de jobstijding.
  Dus was uiteraard datgene wat de officieren van justitie op 9
  december meldden, geen jobstijding, want zij meldden niet: wij doen
  ook iets waarvan misbruik wordt gemaakt.
  De voorzitter:
  Maar zij wisten allereerst niet wat de Delta-methode was. Van
  Eck wist dat het in Den Haag was gedaan met herone. Maar dat wist u
  niet. En De Groot wist op dat moment dat zij in Rotterdam verder
  gingen met wat later de Bever-zaak werd, met het bewust doorlaten
  van grote hoeveelheden om daarmee, zoals dat in het jargon heet, de
  informatiepositie te verbeteren.
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Maar er was geen enkele reden om dat aan te
  nemen.
  De voorzitter:
  Waarom niet? De vraag is nogmaals: dat had u toch gewoon kunnen
  vragen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb mijn vragen op een andere manier gesteld, en wel door
  het volgende te concluderen: als dit gaande is en als er kennelijk
  niet een routine is om dat voor hogere toetsing te brengen, dan
  vereist dat een institutionele voorziening. Ik zou zo’n hogere
  toetsing voor vanzelfsprekend moeten houden. Dat is uiteraard
  primair hoofdofficier en procureur-generaal en wellicht niet per se
  altijd de minister van Justitie. Het ligt eraan wat er aan de hand
  is en wat de gevolgen zijn. Die conclusie heb ik in januari
  getrokken. Ik wil u er nog op wijzen dat ook in het vervolg van de
  geschiedenis er geen reden was om ten aanzien van de officieren van
  justitie in Rotterdam en Den Haag het vermoeden te ontwikkelen, dat
  daar ook een geoorloofde methode uit de hand was gelopen. Dat was
  precies de formulering in de brief van januari: een op zichzelf
  geoorloofde methode die echter uit de hand is gelopen.
  De voorzitter:
  Maar die reden had u op 26 januari nog steeds wel ten aanzien
  van de IRT-methode?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb ook in januari het standpunt ingenomen dat het een op
  zichzelf geoorloofde methode is. Dat stond ook zo in de brief van
  de minister van Binnenlandse Zaken en mij aan de Tweede Kamer: een
  geoorloofde methode die echter uit de hand is gelopen. Dat is mijn
  lijn gebleven, zij het dat ik na het verschijnen van het rapport
  van de commissie-Wierenga, reden had om niet meer te zeggen dat de
  fout door de hoofdofficier van justitie in Amsterdam goed was
  beoordeeld. Ik heb aan de andere kant in het kamerdebat…
  De voorzitter:
  Wij zijn nog niet zover. De heer De Graaf heeft nog een
  vraag.
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp toch niet helemaal waarom u nu in het gesprek op 8
  november het oordeel heeft geveld dat dit onmogelijk kon. Ik citeer
  u zojuist. Dat heeft u alleen maar gebaseerd op het feit dat er
  werd gezegd: er wordt een drugslijn gerund? Dat mag ik toch niet
  aannemen? Ik neem aan dat u ter plekke heeft doorgevraagd, dat u
  heeft gevraagd: wat gebeurt er dan precies?
  De heer Hirsch Ballin:
  Op 8 november was het een heel kort gesprek, een soort
  voormelding. Ik heb dat ook aan de commissie-Wierenga gemeld. Het
  is een buitenissige aanpak van de opsporing. Details zijn pas
  gekomen op 17 november.
  De heer De Graaf:
  Heeft u toen zelf een oordeel geveld over de methode? Later,
  ook in het kamerdebat, zegt u immers: ik heb als het ware de top
  van het openbaar ministerie gesteund in hun oordeel en het past mij
  niet om daar eigenstandig, op eigen houtje even doorheen te
  breken.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is ook de goede formulering. Ik had van de
  procureur-generaal en de hoofdofficier van justitie vernomen dat
  zij de sterke indruk hadden dat dat gaande was. Zij zeiden erbij
  dat er nog nader onderzoek gaande was. Ik geloof dat de
  procureur-generaal op dat punt iets meer reserves maakte dan de
  zeer stellige uitspraken van de hoofdofficier van justitie. Zij
  waren van oordeel dat, als dit aan de gang was, dat dan niet kon.
  Ik heb hun oordeel gesteund.
  De heer De Graaf:
  Maar wat was er nu aan de gang? Waarom zei u: dat kan niet? Zat
  dat ‘m nu in de doorlating, in het feit dat er drugs op de markt
  zijn gekomen? Was dat voor u iets wat absoluut niet kon? Was het
  het feit dat de politie meewerkte aan een drugslijn, aan zo’n
  bypass of wegomlegging? Wist u dat berhaupt? Wat was nu het element
  waarvan u zelf zei: het is jullie verantwoordelijkheid, maar ik
  vind ook dat het niet kan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb hun oordeel dat het niet kon, gesteund en onderschreven,
  omdat er werd gemeld: dit is oncontroleerbaar, hier dreigt het
  gevaar dat de informant in feite de zaak runt; in ieder geval is
  dit buitenissig en niet meer aanstuurbaar.
  De heer De Graaf:
  Het zit ‘m dus in het feit dat het proces niet meer goed
  controleerbaar was, althans dat werd u verteld, en niet in de
  gedachte – dat zal u ook zijn verteld – dat er vele duizenden
  kilo’s op de markt zijn doorgelaten? Dat was voor u niet
  bepalend?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was niet bepalend. Dat werd ook niet in de zaak die de
  procureur-generaal aan mij voorlegde, afgekeurd. Het ging inderdaad
  om het buiten controle raken. En…
  De voorzitter:
  …toch afgekeurd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik betwijfel of dat uitdrukkelijk zo gezegd is. De zwaardere
  beschuldiging haalde uiteraard de lichtere in. Maar ik geloof dat u
  hieruit ook mag afleiden dat in november, in december, ook naar
  aanleiding van de mededeling van twee officieren van justitie dat
  zij verontrust waren en daarna, voor mij niet het punt was: er
  mogen nooit softdrugs in een goed gecontroleerd kader in verband
  met…
  De voorzitter:
  Ook niet 50 ton?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mij is dat niet voorgelegd. Die aantallen en zo…
  De voorzitter:
  Goed, daar komen wij straks wel op, als wij het over de
  aanbiedingsbrief hebben.
  De heer De Graaf:
  Ik mag dus concluderen dat u toen en nu niet de opvatting had
  en heeft dat doorlaten van drugs op de markt berhaupt niet kan en
  dat dit, dus dat u die opvatting niet had, de reden is geweest dat
  u niet aan alle ressorten hebt laten weten “meld mij of er wordt
  doorgelaten, want ik vind dat dat niet kan”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Exact. Wat ik wel heb gedaan, is al in januari de conclusie
  trekken dat er dus een structuur moet komen om dit soort dingen te
  beoordelen.
  De heer De Graaf:
  Dat heeft u gezegd.
  De voorzitter:
  Dat heeft u gezegd.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb dus geen eigen onderzoek losgelaten op deze situatie.
  Daar was geen reden voor. Maar ik heb een conclusie getrokken in de
  procedure en in het aan het werk zetten van een goed
  gekwalificeerde groep die het ook beter kan beoordelen dan
  incidenteel een minister van Justitie.
  De voorzitter:
  U heeft niet binnen het departement, binnen het OM gevraagd:
  gebeurt dit elders ook?
  De heer Hirsch Ballin:
  In die vorm heb ik die vraag niet gesteld. Ik heb dus wel
  gesteld dat er een structuur moet komen om dit na te gaan.
  De voorzitter:
  Als op 25 maart het rapport uitkomt, zet u vraagtekens bij de
  bevindingen van de commissie, juist over de methode. Waarom plaatst
  u die vraagtekens op 7 april niet meer?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb die vraagtekens op 7 april niet weggestreept.
  De voorzitter:
  U heeft ze niet meer expliciet genoemd.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb ze niet meer expliciet genoemd, nee.
  De voorzitter:
  En waarom niet?
  De heer Hirsch Ballin:
  Misschien is het goed, als ik het precies in de chronologie
  weergeef.
  De voorzitter:
  Nee, ik vraag alleen gewoon waarom u dat op 7 april niet meer
  doet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik vat het samen. Ik wil het u graag precies weergeven. Dat was
  omdat er steeds sterkere aanwijzingen waren gekomen dat de
  commissie-Wierenga wel eens gelijk zou kunnen hebben in haar
  oordeel dat de methode niet op een verkeerde, oncontroleerbare
  manier werd toegepast…
  De voorzitter:
  En welke…
  De heer Hirsch Ballin:
  …in het rapport van de commissie zelf en wat ik verder heb
  vernomen.
  De voorzitter:
  Zat dat ook in het bezoek dat officier van justitie Van der
  Veen aan uw ziekbed bracht?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, onder andere. Er was – ik gaf dat al even aan…
  De voorzitter:
  Als u nu weet wat u nu weet, ook van de mate waarin officier
  van justitie Van der Veen de zaken niet kon controleren, vindt u
  nog steeds, ook terugkijkend juist, dat u steeds minder vraagtekens
  hoefde te zetten bij de publieke conclusies van de
  commissie-Wierenga?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uiteraard niet, maar ik bedoelde dat de dingen die ik nu heb
  vernomen uit de verhoren en de onderzoeken van uw commissie,
  aangeven dat er kennelijk een fataal tekort was in de informatie
  die de officier van justitie bereikte over wat er gaande was. Maar
  ik zou u er nogmaals op willen wijzen dat de eigenlijke inzet van
  de rel…
  De voorzitter:
  De…?
  De heer Hirsch Ballin:
  …de rel, de politieke rel, die vanaf januari ontstond, in
  zekere zin…
  De voorzitter:
  Een rel?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Wat voor een rel was dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was naar aanleiding van de corruptiebeschuldiging. In
  december, 1 december… het is soms wat moeilijk om de chronologie
  te vermijden. Ik denk wel dat die het helderst is. Op 1 december
  vond het gesprek plaats… Vindt u het goed dat ik dit even zo in
  de chronologie bespreek?
  De voorzitter:
  Als u het kort zoudt willen doen, natuurlijk.
  De heer Hirsch Ballin:
  Op 1 december vond er een gesprek plaats, waarin mij werd
  gevraagd: deel je het oordeel van de procureur-generaal en van de
  hoofdofficier van justitie dat dit niet zo kan? Mijn antwoord op
  die vraag was: ja. De toenmalige burgemeester van Amsterdam, de
  heer Van Thijn, ook later in zijn functie van minister van
  Binnenlandse Zaken, heeft aangegeven dat het antwoord “ja” op die
  vraag de aanleiding zou zijn om dan te komen met een voorstel om
  met het team, zoals het bestond, te stoppen. Dat was van dat moment
  af het spoor dat werd begeleid en aangestuurd uit het ministerie
  van Binnenlandse Zaken. Dat leidde eerst tot het ongenoegen over de
  ontbinding, vervolgens tot de conflicten die naar buiten kwamen,
  met de corruptiebeschuldigingen uit het Utrechtse. Dat zou de ware
  verklaring zijn voor de ontbinding van het team. Uit Utrecht werd
  gezegd: men heeft beweerd dat de methode de reden was om het team
  op te heffen; dat kan niet. Inderdaad moet je zeggen: waarom moet
  je een heel team liquideren als er – mogelijk achteraf blijkend,
  gegronde – twijfel was over de door dat team ingeschakelde RCID in
  Haarlem? Uit Utrecht werd dus gezegd: dat kan niet; daar moet iets
  anders achter zitten. De corruptiebeschuldiging. Die was de
  aanleiding voor het instellen van de commissie. Naar ik meen is het
  voorstel om die commissie in te schakelen ook van de kant van
  Binnenlandse Zaken gekomen. De commissie heeft haar taak uitgevoerd
  door drierlei na te gaan: a. klopte die corruptiebeschuldiging als
  ware verklaring, als het ware motief van…
  De voorzitter:
  De commissie had toch gewoon tot taak om zo snel mogelijk na te
  gaan wat de redenen waren voor de opheffing van het interregionale
  rechercheteam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, en…
  De voorzitter:
  Daarbij is dus niet specifiek aangegeven waar men specifiek
  naar moest kijken. De heer Koekkoek haalt de instellingsbrief
  erbij.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan mij voorstellen dat het niet in de taakomschrijving
  staat, maar in de hele context van het kamerdebat van januari was
  dat wel duidelijk. In ieder geval heeft de commissie dat ook
  grondig onderzocht. Dat was ook een deel van de inhoud van het
  geheime rapport. b. was de toepassing van de methode voldoende
  rechtvaardiging om tot de opheffing van het team over te gaan? De
  commissie-Wierenga oordeelde: naar haar oordeel niet. Maar ook als
  men anders oordeelt over de methode, neemt dat niet weg dat de ware
  verklaring zit in c. Daarop hebben de conclusies betrekking. De
  ware verklaring zit dus in c.: de verhoudingen tussen de betrokken
  politiekorpsen en de manier waarop er leiding werd gegeven.
  De voorzitter:
  Ik heb nog een tussenvraagje over 7 april en 9 december. Waarom
  heeft u op 7 april niet verteld aan de Kamer dat u vanaf 9 december
  al, door andere officieren van justitie genformeerd, toch twijfel
  kreeg over wat Amsterdam zei wel juist was? Dat vertelt u nu voor
  het eerst.
  De heer Hirsch Ballin:
  Omdat de conclusie van de commissie-Wierenga in wezen nog veel
  verder ging. De commissie-Wierenga oordeelde dat er geen
  ongeoorloofde methode was toegepast. Dus was er al helemaal geen
  reden om nog eens twijfel te gaan zaaien over en naar aanleiding
  van een mededeling zoals die op 9 december.
  De voorzitter:
  Was de reden dat u verder geen twijfel wilde zaaien, ook de
  reden dat u vasthield aan absolute geheimhouding van de
  aanbiedingsbrief van de commissie-Wierenga, waarin de 45 ton stond,
  waarin de precieze rol van de informant stond die veel meer
  activiteiten had ontwikkeld en waarin ook stond dat van precieze
  vastlegging van de activiteiten weliswaar geen sprake was, maar dat
  de commissie dat kon billijken, alsook waarin in ieder geval iets
  stond wat niet in het openbare rapport van de commissie-Wierenga
  staat, namelijk dat er grote hoeveelheden softdrugs waren
  doorgegaan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, voorzitter, dat was niet de reden om geheimhouding te
  bepleiten.
  De voorzitter:
  Heeft u die bepleit?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee. De taakverdeling was een lastige, omdat de minister van
  Binnenlandse Zaken, de heer Van Thijn, tevens minister van Justitie
  ad interim was. Maar ik heb over een aantal dingen – ik heb dat al
  aangegeven – intensieve contacten onderhouden terwijl ik plat
  lag.
  De voorzitter:
  Maar toen u terug was in Den Haag, was u weer minister van
  Justitie. Voor de minister van Justitie ad interim bent u
  natuurlijk ook verantwoordelijk. Dus dat maakt niet uit.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat is ook niet mijn punt, voorzitter. Er is tussen het moment
  van verschijnen van het rapport van de commissie-Wierenga en het
  debat in de Kamer op 7 april een en ander gebeurd.
  De voorzitter:
  Voordat het rapport van de commissie-Wierenga uitkomt op 14
  maart, krijgt u nog een ambtsbericht van de procureur-generaal. De
  hoofdofficier heeft het dan over 20 ton. Nogmaals de vraag: waarom
  konden die gegevens die ik zojuist noemde, onder andere van die 45
  ton, niet aan de Kamer gemeld worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Niet in mijn belang, voor alle duidelijkheid, ook niet op mijn
  persoonlijk verlangen, voor zover iemand dat zou mogen denken, maar
  omdat er zeer dringend werd gevraagd om niets naar buiten te
  brengen dat zou kunnen leiden tot het identificeren van de
  informant in kwestie.
  De voorzitter:
  Wie vroeg u dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het werd zeer dringend gevraagd vanuit het openbaar
  ministerie.
  De voorzitter:
  Door de heer Van der Veen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Door de procureur-generaal.
  De voorzitter:
  Door welke procureur-generaal?
  De heer Hirsch Ballin:
  De heer Van Randwijck, de procureur-generaal in Amsterdam.
  De voorzitter:
  Wanneer vroeg hij u dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Bij voortduring.
  De voorzitter:
  Maar toch niet meer toen u het rapport van de
  commissie-Wierenga kreeg met de aanbiedingsbrief? Dan is de heer
  Van Randwijck toch niet meer in het spel?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb in die periode ook met de heer Van Randwijck contact
  gehad.
  De voorzitter:
  En hij zei ook “geen 45 ton naarbuiten”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat heeft hij voortdurend gezegd. Hij heeft alle gesprekken van
  november tot op het moment dat het allemaal afliep, gevoerd met de
  boodschap: hiervan mogen geen dingen naar buiten komen.
  De heer De Graaf:
  Maar u had toch wel zonder het specifieke bedrag te noemen en
  de hoeveelheid, kunnen zeggen “wat essentieel ontbreekt aan het
  openbare deel is dat er softdrugs zijn doorgelaten en niet 2 gram
  of 5 gram”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, maar…
  De voorzitter:
  En dat de rol van de informant veel actiever was dan zoals die
  beschreven is in het openbare deel.
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, het rapport van de commissie-Wierenga
  sprak…
  De voorzitter:
  Waarom zou u dat niet gewoon…? Dat is de kern van de punten
  waar wij nu op zitten.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, omdat u een bepaalde selectie maakte uit wat u bespreekt.
  En dat is de methode.
  De voorzitter:
  Ja, daar zijn wij ook voor ingesteld.
  De heer Hirsch Ballin:
  Daar bent u ook voor ingesteld. Maar als het gaat om een
  reconstructie van de geschiedenis van november tot april/mei, is er
  een ander, in feite doorslaggevend onderwerp. En dat is de wijze
  waarop de afkeuring van de methode gehanteerd is door de
  verantwoordelijken.
  De heer De Graaf:
  Maar voor de Kamer was het toch ook van belang – wij hebben dat
  gisteren ook een paar keer besproken – om ook het element van de
  methode te kunnen beoordelen en om te kunnen afwegen of de
  afwijzing door een aantal mensen van deze methode ook rechtstreeks
  gerelateerd kon worden aan de opheffing van het team? En essentile
  informatie over die methode werd niet gegeven in het openbare deel.
  En u had daarbij, zonder overigens de specifieke details te hoeven
  te onthullen, wel de mogelijkheid gehad om ook in het kamerdebat
  nog iets meer te zeggen in de trant van: inderdaad, er zijn
  softdrugs doorgelaten en inderdaad gaat het over duizenden kilo’s.
  Dat had u dus kunnen doen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Voorzitter, met uw goedvinden zal ik de precieze gang van zaken
  aangeven, toen de commissie-Wierenga aan het werk was en na het
  verschijnen van het rapport. Toen de commissie-Wierenga aan het
  werk was, kwamen er berichten uit het ministerie dat de methode
  wellicht ten onrechte was afgekeurd.
  De voorzitter:
  Van wie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Die kwamen van de behandelende ambtenaren van de directie
  Politie.
  De voorzitter:
  Wat voor informatie was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was de informatie die in wezen ook te vinden is in het
  geheime deel van het rapport-Wierenga.
  De voorzitter:
  Wat is daar dan te vinden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Daarin is te vinden dat er wel een methode is gehanteerd die de
  commissie-Wierenga proportioneel en verantwoord achtte, met het
  doorlaten van softdrugs, van weed, om op die manier de informant te
  laten groeien, maar dat er geen harddrugs op de markt zijn gekomen
  door de werkzaamheden van IRT en RCID-Haarlem. Daarin is te vinden
  dat er geen harddrugs op de markt zijn gekomen, dat er wel
  gesproken is over die mogelijkheid maar dat er nog geen beslissing
  in deze zin was genomen.
  De voorzitter:
  Dat er geen beslissing was genomen in deze zin?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat er geen beslissing was genomen om een dergelijk transport
  te laten plaatsvinden, dat er nog een nadere toetsing zou
  plaatsvinden.
  De voorzitter:
  Hoe wist men dat allemaal?
  De heer Hirsch Ballin:
  De commissie-Wierenga heeft velen gehoord. Dat is bekend bij uw
  commissie.
  De voorzitter:
  Hoe wist men dat op uw departement dan zo zeker?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het was niet zo zeker.
  De voorzitter:
  Wie was dat dan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik herinner mij dat de heer Van de Beek daarop heeft gewezen,
  voorafgaand aan mijn gesprek met de commissie-Wierenga.
  De voorzitter:
  Heeft u dat toen verder ook gemeld aan uw ambtgenoot van
  Binnenlandse Zaken, al deze toenemende twijfels?
  De heer Hirsch Ballin:
  U bedoelt twijfels of de methode terecht was afgekeurd?
  De voorzitter:
  Ja, omdat hij natuurlijk die mening bleef toegedaan. Dat is
  gisteren wel duidelijk geworden. U begon dus al veel eerder steeds
  maar uit elkaar te groeien.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, wij begonnen niet uit elkaar te groeien. Ik was eerder op
  dat moment sceptisch gestemd ten opzichte van de melding dat het
  wel in orde zou zijn met de methode. Ik heb tot het moment van het
  verschijnen van het rapport van de commissie-Wierenga, of beter
  gezegd tot het telefoongesprek waarin de heer Wierenga mij
  informeerde over zijn rapport, in de veronderstelling geleefd, net
  zoals de minister van Binnenlandse Zaken, dat het met de methode
  verkeerd zat. U kunt mij vragen: hoe zou dat uit een oogpunt van
  jouw politieke positie hebben uitgepakt? Uiteraard was het voor mij
  zeer goed mogelijk geweest om het debat in de Kamer te voeren op
  basis van de mededeling: wij hebben adequaat gereageerd na het
  ontvangen van deze jobstijding, na het bericht dat er een
  ongeoorloofde werkwijze was. Als dat waar was geweest, was dat een
  grondslag geweest voor het voeren van het debat op 7 april, ook
  voor mij. Maar wetende wat er in het rapport van de
  commissie-Wierenga stond en gezien datgene wat ik verder
  daaromtrent had gehoord en wat mij werd gemeld, zou dat geen faire,
  eerlijke reactie zijn geweest op het rapport. Dat rapport had
  bovendien als conclusies dat het echte probleem elders zat, dat het
  in andere dingen zat: in de verhoudingen. Tot op de dag van
  vandaag, ook alles wetende wat inmiddels hier in uw commissie aan
  de orde is geweest, wil ik het volgende zeggen. Als wellicht
  terecht in november door Amsterdamse politiemensen is aangevoeld
  dat er een rotte appel zat die niet zichtbaar was voor de officier
  van justitie, dan nog is het feit dat er een rotte appel wordt
  vermoed – alle gegevens komen nu pas door het werk van uw commissie
  boven tafel – nog geen reden om pardoes de boom om te hakken,
  tenzij die boom je op een andere manier in de weg staat, je het
  licht ontneemt. Dan is het waar, dan ben je meteen ook die rotte
  appel kwijt.
  De voorzitter:
  Mag ik u nogmaals de volgende vraag stellen? De geheime
  aanbiedingsbrief sterkte u dus eerder in de mening dat het
  verantwoord was geweest?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Had u dat niet in andere vorm de Kamer moeten melden, zeker
  toen de heer Stoffelen zei dat het absoluut onverantwoord was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er is mij ook in de voorbereiding van het debat gebleken, dat
  geldt in het bijzonder voor degenen die contact hadden met de
  Amsterdamse korpsleiding, dan men hoopte en wenste dat wij als
  verdedigingslinie in de Kamer zouden kiezen…
  De voorzitter:
  Maar geeft u nu antwoord op mijn vraag?
  De heer Hirsch Ballin:
  Het antwoord op uw vraag vloeit daaruit voort. Wetende wat er
  stond in het geheime deel van het rapport van de
  commissie-Wierenga, in de aanbiedingsbrief, in de processen-verbaal
  van commissaris Jansen en wetende wat er verder in de
  ambtsberichten stond, leidde dat niet tot de conclusie dat de
  methode een rechtvaardiging vormde voor het totale opblazen van het
  team.
  De voorzitter:
  Maar had u de Kamer niet moeten melden dat de politie actief
  was in het transporteren van grote hoeveelheden drugs – ik verwijs
  naar commissaris Jansen – dat er 45 ton of daaromtrent op de markt
  was gekomen en dat de informant veel actiever was geweest? Had u
  dat niet aan de Kamer moeten melden? Ten tweede blijkt nu dat u op
  dit punt diametraal met de minister van Binnenlandse Zaken van
  mening verschilt.
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was toen, op dat moment, niet het geval.
  De voorzitter:
  Hij heeft het hier gisteren gezegd. Hij wilde het van de daken
  schreeuwen. Hij heeft dat niet gedaan vanwege de
  geheimhoudingsverplichting die hij op zich had genomen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Die geheimhoudingsverplichting rustte uiteraard ook op
  mij.
  De voorzitter:
  Die heeft u toch eerst samen vastgesteld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker, maar er rustte ook een verplichting voor
  verantwoordelijk handelen op mij als je de constante waarschuwing
  krijgt, zowel van de commissie-Wierenga als vanuit het openbaar
  ministerie, dat je niets mag laten blijken van aantallen, van
  hoeveelheden, omdat dat ertoe leidt dat de informant wordt
  gedentificeerd.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit doorgevraagd wat er dan precies toch met die
  informant aan de hand was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter:
  Wat was er dan toch met die man aan de hand, dat dat allemaal
  niet gemeld kon worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  De berichten waren toen dat die informant zover was
  gegaan…
  De voorzitter:
  Hoe ver was die gegaan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat wat u weet. Die was zover gegaan in het verlenen van
  diensten in het kader van drugs, dat hij aan de hand van de
  hoeveelheden zou kunnen worden gedentificeerd. En wij kregen toen
  van alle kanten de waarschuwing: als je hoeveelheden noemt, dan is
  de man daarbij identificeerbaar.
  De voorzitter:
  Heeft u zich toen ooit afgevraagd, of wij toen al met z’n allen
  niet gegijzeld werden door die toestand? Wie had dan geconstateerd
  dat het absoluut onmogelijk was om dat te melden? Er was n man die
  dat aldoor doorgaf. Dat was namelijk de chef van de RCID in
  Haarlem, die het doorgaf aan de heer Van der Veen, die het doorgaf
  aan anderen. Dat was altijd weer de bron.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, dat is het patroon waarvan ik begrijp dat het nu naar boven
  komt.
  De voorzitter:
  Heeft u toen niet gezegd: ja maar, het kan toch niet zo zijn
  dat de informant in feite bepaalt wat wij nu aan de Kamer kunnen
  zeggen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, dat was niet zichtbaar.
  De heer Rabbae:
  Ik wil een vraag vanuit een andere invalshoek stellen. Was het
  niet zo dat de geheimhouding paste in de deal tussen beide
  partijen, de PvdA en het CDA, om het lot van beide ministers aan
  elkaar te binden onder het motto “samen uit, samen thuis”. Hij zou
  wat gelijk krijgen en u zou ook wat gelijk krijgen. En beide
  ministers zouden overeind blijven. Gisteren werd ook bevestigd door
  de heer Van Thijn dat er sprake was van een bindende afspraak in
  deze richting. Is dat de politieke reden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, eerder omgekeerd. Ik zou erop willen wijzen dat de
  aanleiding tot de ontbindingszaak, de duizenden kilo’s cocane die
  blijkbaar onder onze verantwoordelijkheid onderweg zijn, besproken
  is door de minister van Binnenlandse Zaken in dat debat op 7 april.
  U vindt dat in de Handelingen. Die heeft hij daar genoemd in
  vragende vorm. Hij heeft vermeden om precieze aantallen ten aanzien
  van de harddrugsbeschuldigingen te noemen. Ik zou er verder op
  willen wijzen dat in de openbare brief van 5 april van de
  commissie-Wierenga aan de Tweede Kamer ook is gezegd, dat er met de
  toepassing van de methode geen harddrugs zijn binnengebracht.
  De voorzitter:
  Maar er staat niet achter: dus wel softdrugs. Dat hebben wij
  ook aan de commissie-Wierenga gevraagd.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, maar ik ben ervan uitgegaan dat iedereen dat erin
  las.
  De voorzitter:
  Dat las niet iedereen. Ik ben het enige kamerlid van de huidige
  commissie dat toen in de Kamer zat. Ik kan u met de hand op mijn
  hart verklaren dat wij dat er niet achter hebben gelezen. Er zal
  wel eens wat gebeurd zijn, maar never nooit, in ieder geval de
  niet-genformeerden, buiten de fractievoorzitters, in deze
  hoeveelheden. Toen de heer Stoffelen met informatie uit Amsterdam,
  die u toen misschien al gekleurd vond, riep dat het er 40.000 waren
  en dat het onaanvaardbaar was, heeft u niets gezegd. Het werd u ook
  niet ad hominem, op de man af, gevraagd. Maar het had misschien een
  boel geklaard als u toen antwoord had gegeven op de vraag: wat is
  er ongeveer aan de hand?
  De heer Hirsch Ballin:
  Om te beginnen, waren er toen een heleboel kranteberichten
  waarin dit soort dingen werd weergegeven. Er was op 5 april met de
  nadere brief van de commissie-Wierenga in feite in hoge mate op
  tafel gelegd waar het om ging. Zoals gezegd, als er staat “er zijn
  geen harddrugs op de markt gebracht” lijkt in de hele context van
  de berichtgeving er omheen in mijn ogen, zonder dat ik daarmee uw
  beoordeling wil diskwalificeren, de voor de hand liggende
  conclusie: dus wel softdrugs. Er was echter…
  De voorzitter:
  Maar moest dat niet in de Kamer gewisseld worden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Maar in de Kamer was dit onderwerp niet aan de orde in die zin
  dat het ging om de vraag: wat doen wij met de conclusies van de
  commissie-Wierenga? Wij hebben in de brief van 25 maart, na het
  verschijnen van het rapport van de commissie-Wierenga… ik zeg
  “wij”, maar het was een brief van de minister van Justitie ad
  interim, waar ik wel opmerkingen over had, maar die niet volledig
  zijn verwerkt.
  De voorzitter:
  Maar daar bent toch ook…?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee hoor, op het moment dat de minister van Justitie ad
  interim… Maar het gaat mij er niet om, daar nu afstand van te
  nemen. Ik wil wel uit de voorgeschiedenis melden dat ik op dat
  moment graag meer afstand had gezien van de functionarissen. Maar,
  hoe dan ook, de conclusies van de commissie-Wierenga gingen uit van
  de geoorloofdheid van wat er was gedaan ten aanzien van de
  softdrugs; ook gingen die ervan uit dat de harddrugs op dat moment
  niet op die manier aan de orde waren geweest. Er was politiek
  gesproken, vanuit mijn positie geen behoefte aan geheimhouding
  ervan. Ik wil er ook op attenderen dat de minister-president
  indertijd ook heeft gevraagd of er niet eigenlijk meer uit dat
  geheime deel gepubliceerd zou kunnen worden. Ik denk dat het ook
  uit een oogpunt van een volledig inzicht in de materie goed is als
  dat gebeurt. Ik zou het ook op prijs stellen als in ieder geval
  publiek wordt wat ik zelf ten opzichte van de commissie-Wierenga
  heb verklaard.
  De voorzitter:
  Dat is een punt dat wij volgende week misschien nader kunnen
  ophelderen. Mijnheer Hirsch Ballin, ik wil u vragen: heeft u in
  feite de hele mogelijkheid van de cocane-aanvoer ook in de
  ministerraad aan de orde gesteld of niet? De heer Van Thijn zei
  gisteren: nee, dat wilde Hirsch Ballin niet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik denk dat hij toen doelde op een vergadering waar ik nog bij
  geweest moet zijn. Wij hadden een zo strikte aanwijzing gekregen om
  de hoeveelheden cocane niet prijs te geven dat wij dat niet hebben
  gedaan. Ik kan u uit eigen wetenschap geen mededelingen doen over
  ministerraadsvergaderingen waar ik niet bij aanwezig was.
  De voorzitter:
  Nee, maar uzelf heeft in de ministerraad de mogelijkheid van
  cocane-aanvoer niet genoemd?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, uit alles wat ons bereikte op het
  moment van het verschijnen van het rapport van de
  commissie-Wierenga en wat erop volgde, kon ik geen andere conclusie
  trekken dan dat er inderdaad geen cocane-aanvoer had plaats
  gevonden. Ik ben op dat punt bepaald niet over n nacht ijs gegaan,
  ook niet daar liggend in Tilburg. Ik ben dus bepaald niet over n
  nacht ijs gegaan bij de conclusies van de commissie-Wierenga. Ik
  voelde scepsis ten aanzien daarvan, omdat er tenslotte eerder
  andere berichten waren gekomen. Ik heb steeds het standpunt gehad
  dat, ook als het op zichzelf geoorloofd is, het wel vereist is om
  bijzondere dingen aan de minister van Justitie voor te leggen. U
  vindt dat ook in het verslag, in het geheime deel van het rapport
  van de commissie-Wierenga, van het gesprek dat die commissie met
  mij heeft gevoerd. Ik heb mij in die periode doen informeren. Naast
  de toelichting die de heer Wierenga zelf op het rapport heeft
  gegeven en onder kennisneming van de geheime stukken, heeft een van
  de leden van de commissie met een grote en intense ervaring in een
  rechterlijke functie in het inschatten van de verhoudingen en de
  wijze waarop die ergens toe leiden, mij dat in een telefoongesprek
  duidelijk gemaakt. Een van de andere procureurs-generaal heeft mij
  een brief gestuurd met de volgende strekking, uit vrees dat ik zou
  gaan op de koers van het afkeuren van de methode. Deze heeft mij
  laten weten: let er wel op dat het hierbij gaat om weed. Daarbij
  was de aantekening…
  De voorzitter:
  Maar wat wisten die mensen er allemaal van? Als u niet met Van
  Capelle gesproken heeft, die uiteindelijk op 7 september 1993 over
  de cocane werkelijk met de heer Augusteijn spreekt, en als de heer
  Van der Veen daar al niet meer bij was, wat weten al die mensen
  ervan?
  De heer Hirsch Ballin:
  Mijnheer de voorzitter, die mensen hebben toen informatie
  gekregen. Dat is mij toen nog eens onder de aandacht gebracht. Ook
  de anderen benaderden mij daarover. De strekking was: dit is
  grondig bekeken, het informatiemateriaal is ten behoeve van de
  commissie-Wierenga uit de kluis gekomen. Van het gesprek met de
  commissie-Wierenga was een proces-verbaal. Ik geloof dat het van
  hoofdcommissaris Jansen was van 23 maart. Twee dagen later heeft,
  als ik het wel heb, de commissie-Wierenga, althans een aantal leden
  van die commissie, zelf ogenschouw gehouden op…
  De voorzitter:
  Dat gaat over de inzage in de IRT-zaak?
  De heer Hirsch Ballin:
  Precies. En er was niets dat erop wees dat wij de conclusie in
  twijfel moesten trekken dat er alleen weed binnen was gekomen en
  geen cocane door de werkzaamheden van de RCID Haarlem. Bij mijn
  weten is dat tot op heden ook niet gebleken.
  De heer De Graaf:
  Dit had voor u geen principile grens uitgemaakt, als ik u
  eerder in het verhoor goed heb begrepen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er waren alle redenen om niet te veroordelen dat wat over de
  methode gebleken was in het geheime deel van het rapport van de
  commissie-Wierenga. Dat was…
  De voorzitter:
  Inclusief niet de vraag wat eventueel de informant eraan
  verdiende? Dat vond u ook acceptabel?
  De heer Hirsch Ballin:
  Van die vraag moet je constateren dat die op een aantal
  plaatsen, een paar plaatsen – ik dacht twee of drie – in het
  geheime deel van het rapport van de commissie-Wierenga wordt
  gesteld.
  De voorzitter:
  Van der Veen moet u ook verteld hebben dat dat zo afgesproken
  was.
  De heer Hirsch Ballin:
  In mijn beste herinnering is het niet aan de orde geweest in
  het gesprek met de heer Van der Veen dat dat zo is afgesproken. Wat
  de heer Van der Veen mij heeft verteld, spoorde met wat de
  voorzitter van de commissie-Wierenga mij meldde en het spoorde met
  de gedocumenteerde brief die ik van een van de andere
  procureurs-generaal kreeg.
  De voorzitter:
  Wie was dat?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was de toenmalige procureur-generaal in Den Haag.
  De voorzitter:
  Welke procureur-generaal? De toenmalige in Den Haag. Dat was
  mevrouw Sorgdrager?
  De heer Hirsch Ballin:
  Dat was mevrouw Sorgdrager.
  De voorzitter:
  Wat stond er in die brief?
  De heer Hirsch Ballin:
  In die brief stond een waarschuwing om mij te laten trekken –
  daar kwam het op neer; ik geef maar de strekking weer – in het
  spoor van het afkeuren van de methode. Het was natuurlijk het spoor
  waarvan men wel aanvoelde dat daar vanuit Amsterdam op werd
  gewerkt. Er stond aangegeven dat het ging om weed en dat hasj
  tienmaal sterker is. En dat de commissie-Wierenga…
  De voorzitter:
  Hoe wist men trouwens dat het alleen maar om weed ging? Wie had
  dat nu weer gezien?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik neem aan dat dat ook van de commissie-Wierenga komt. Of het
  moet op een andere manier uit het openbaar ministerie komen. Dat
  kan ik u niet vertellen. Ik zeg erbij dat ik geen enkele reden heb,
  ook achteraf bezien niet, om te twijfelen aan de behoorlijkheid van
  de oordeelsvorming van onder anderen de leden van de
  commissie-Wierenga en anderen die mij daarover spraken en
  informeerden. Ik noem de procureur-generaal in Den Haag en de heer
  Van der Veen die in het gezelschap van de directeur-generaal
  Politie en Criminaliteitsbestrijding voor een uitgebreid gesprek
  bij mij in Tilburg is geweest.
  De voorzitter:
  Toen in het gezelschap van de heer…?
  De heer Hirsch Ballin:
  Suyver.
  De voorzitter:
  Juist.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wijs er ook op dat ook naderhand…
  De voorzitter:
  Mogen wij die brief van u, van de procureur-generaal
  hebben?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik zal u graag, als u daar behoefte aan heeft, nader
  documenteren.
  De voorzitter:
  Graag.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wil er nog aan toevoegen dat op naar mijn oordeel goede, te
  verantwoorden gronden ook mijn opvolgster het standpunt heeft
  ingenomen, ook in antwoord op kamervragen, dat de methode als
  zodanig niet ongeoorloofd is. Zij heeft dat geantwoord op vragen
  over XTC in december van het vorige jaar, zo meen ik.
  De voorzitter:
  Dat gaat naar mijn beste weten niet over deze…
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, maar daarin heeft zij uitdrukkelijk het oordeel
  onderschreven dat de methode als zodanig niet ongeoorloofd was.
  Nogmaals, mijnheer de voorzitter, als er niets is dat aanleiding
  geeft om op dat moment te bevroeden wat nu door het werk van uw
  commissie boven water komt, namelijk een fataal gebrek tussen RCID
  en een officier van justitie, de heer Van der Veen, van wie
  iedereen zei dat hij een zeer zorgvuldig werkende officier van
  justitie was, wiens integriteit en zorgvuldigheid niemand in
  twijfel had getrokken, en als er desalniettemin wellicht een zo
  geraffineerde…
  De voorzitter:
  Wilt u nu zeggen dat datgene wat u nu gezien heeft, dat wel in
  twijfel doet trekken?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hoe bedoelt u?
  De voorzitter:
  Ten aanzien van de heer Van der Veen.
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee.
  De voorzitter:
  Het is uw steunpilaar geweest en dat zal hij dan ook blijven
  ook.
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker.
  De voorzitter:
  Gelukkig.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik trek volstrekt niets in twijfel ten aanzien van de heer Van
  der Veen. Als er een zo geraffineerde opzet was dat dit ook aan het
  zeer wakende oog van de heer Van der Veen kon worden onttrokken,
  dan geloof ik niet dat iemand in redelijkheid kan zeggen dat de
  minister van Justitie die op dat moment het debat voerde, had
  moeten oordelen dat het oordeel van de commissie-Wierenga faliekant
  onjuist was. Men kan nog veel minder in redelijkheid zeggen dat dit
  kon wegwassen dat er op een manier werd gereageerd op de methode
  vanuit Amsterdam, zoals aan de kaak was gesteld door de
  commissie-Wierenga. Mijn verschil van inzicht met de heer Van
  Thijn, destijds minister van Binnenlandse Zaken, betrof ook niet
  het zich aansluiten bij de conclusies van de commissie-Wierenga.
  Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft die conclusies
  onderschreven, inclusief het afkeurend oordeel over functionarissen
  in Amsterdam.
  De voorzitter:
  Maar hij had een volstrekt ander oordeel over de
  aanbiedingsbrief. Blijft u er ook bij dat de aanbiedingsbrief niet
  verder kon gaan dan de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten? Had het nog op uw weg gelegen om in ieder
  geval te bevorderen dat de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten daarover na 25 maart een reguliere vergadering
  hield? Of zegt u: nee, ik lag in Tilburg?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er is zeer veel aan de orde geweest tussen 25 maart en 7 april
  via telefoon, fax en een enkel gesprek, maar daar hoort dit niet
  bij. De verzending van het stuk is ook geregeld vanuit het
  ministerie van Binnenlandse Zaken .
  De voorzitter:
  Als u toen wist wat u nu weet, dan had u in de Kamer wel uit
  het geheime deel willen citeren?
  De heer Hirsch Ballin:
  Uit mijn positie bezien, was er niets tegen als het geheime
  deel op tafel had gelegen. De redenen voor geheimhouding waren en
  zijn, naar ik heb begrepen ook voor de huidige regering,
  tweerlei…
  De voorzitter:
  Het gaat niet om de huidige regering.
  De heer Hirsch Ballin:
  Goed. Ik geef de argumenten van toen. Ten eerste: als je deze
  gegevens in openbaarheid neerlegt, maakt dat de identificatie van
  de informant mogelijk. Ten tweede: er waren mensen die tegenover de
  commissie-Wierenga hebben verklaard in vertrouwen van de
  vertrouwelijkheid, en dat is een argument dat ik ook vandaag de dag
  nog als valide moet zien, ook al zit het mij persoonlijk wellicht
  in de weg.
  De voorzitter:
  Dat gaat natuurlijk niet over de hoofdzaken van die geheime
  aanbiedingsbrief, waar niemand anders dan de direct betrokkenen van
  wist.
  De heer Hirsch Ballin:
  Bij mijn weten is de geheime aanbiedingsbrief ook naar de
  commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten gegaan.
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u op enig moment de minister van Binnenlandse Zaken
  verboden, zoals hij gisteren zei, om in de ministerraad te spreken
  over de mogelijkheid van invoer van cocane?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik moet aannemen dat hij doelde op dingen die aan de orde waren
  in december of januari. Er was toen voor ons een zeer krachtige
  boodschap: hier kun je onmogelijk over praten uit het oogpunt van
  de strikte vertrouwelijkheid.
  De heer Koekkoek:
  In december was hij nog geen minister. Heeft u hem in maart
  verboden om in de ministerraad over cocane te praten?
  De heer Hirsch Ballin:
  In december was er nog een andere minister van Binnenlandse
  Zaken, dus het zou in januari geweest moeten zijn. Bij mijn weten
  is er toen in de ministerraad nog niet over gesproken.
  De heer Koekkoek:
  Maar heeft u het de heer Van Thijn dringend ontraden om over de
  mogelijkheid van invoer van cocane, zoals gemeld in de begeleidende
  brief, in de ministerraad te spreken?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan hem niets verbieden, maar ik geloof dat de argumenten
  voor ons beiden duidelijk waren.
  De heer Koekkoek:
  U heeft het hem dringend ontraden.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb hem overgebracht, voor zover hij het zelf al niet had
  gehoord, bijvoorbeeld uit het gesprek op 1 december, dat hiermee
  met zeer strikte vertrouwelijkheid moest worden omgegaan.
  De heer De Graaf:
  Mijnheer Hirsch Ballin, waarom noemde u net tot twee keer toe
  uitdrukkelijk dat contact met die ene PG? Had u in die tijd geen
  contacten met andere PG’s, met name de PG die portefeuillehouder
  was van de georganiseerde criminaliteit?
  De heer Hirsch Ballin:
  Zeker. Voor de precieze weergave van de besluitvorming is het,
  denk ik, van belang te weten dat er tussen mij en de
  procureurs-generaal – ik zeg dit in het meervoud – geen reden is
  voor wantrouwen en achterdocht.
  De heer De Graaf:
  Dat vroeg ik u niet. Ik vroeg u waarom u met nadruk tot twee
  keer toe uit eigen beweging zei dat u een contact had gehad met n
  PG en een brief had gekregen van n PG.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb ook met anderen contact gehad.
  De voorzitter:
  Heeft u daar ook brieven van gekregen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, ik heb contact gehad…
  De voorzitter:
  Heeft u toen misschien gevraagd aan alle PG’s “zoudt u daar in
  vergadering niet eens over spreken?”?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, dat heb ik niet gevraagd. Ik heb met de procureur-generaal
  in Amsterdam telefonisch contact gehad. Maar die had ik al
  uitgebreid gesproken…
  De voorzitter:
  Had dat ook niet op uw weg gelegen, toen u misschien gemeld was
  dat ook in de vergadering van procureurs-generaal er nooit over
  gesproken was?
  De heer Hirsch Ballin:
  Er is in de vergadering van procureurs-generaal wel over
  gesproken. Maar nogmaals…
  De voorzitter:
  Nee, de heer Van Randwijck heeft hier verklaard van niet.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja, er is in de vergadering van de procureurs-…
  De voorzitter:
  Nee dus.
  De heer Hirsch Ballin:
  …generaal…
  De voorzitter:
  Nee.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik was niet bij die vergaderingen, maar ik weet wel wat er aan
  de orde was. Al in januari is de conclusie getrokken…
  De voorzitter:
  Nou goed, de vraag is alleen, hoewel het nu misschien een
  herhaling van zetten is: heeft u van meer procureurs-generaal dan
  alleen mevrouw Sorgdrager gelijkluidend advies gekregen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb ook met de procureur-generaal in Den Bosch over de zaak
  gesproken.
  De voorzitter:
  Gaf die gelijkluidend advies?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij ging niet specifiek op de methode in, maar wel op de
  structuur van het beoordelen van deze dingen. Ik wil hier met
  nadruk verklaren dat ik wat ik toen heb gehoord – ik zeg dit ook
  nog even naar aanleiding van de vraag van de heer De Graaf van
  zoven – van niet alleen de naast betrokkenen, maar ook van anderen,
  inclusief de procureur-generaal over wie ik het net had, zag en zie
  als een vakkundig, verantwoorde ondersteuning van wat er toen kon
  worden geweten. Niemand mag een verwijt worden gemaakt over het
  niet doorzien op dat moment en met die informatie na het onderzoek
  door de commissie-Wierenga, van dingen die nu dank zij het werk van
  uw commissie aan het licht zijn gebracht en die in feite betrekking
  hebben op de schakeling tussen RCID Haarlem en de officier van
  justitie die daarop toezag. Ik voeg daaraan toe…
  De voorzitter:
  Toch ook op het gezag van het OM ter zake van de opsporing en
  toch ook op de vraag “hebben wij genoeg doorgevraagd?”? Het is toch
  niet alleen te leggen bij de politiemensen zelf? Het is toch ook te
  leggen bij het OM, dat blijkbaar zijn verantwoordelijkheid niet
  genoeg wist te nemen?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb geen reden om het OM…
  De voorzitter:
  Goed, het is niet alleen…
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb net een voorbehoud gemaakt aangaande de heer Addens, ten
  aanzien van wie bepaalde veronderstellingen zijn gedaan. Ik heb
  geen reden om het OM of de heer Van der Veen of de opeenvolgende
  procureurs-generaal in Den Haag of het OM in zijn algemeenheid
  laksheid in deze dingen te verwijten. Ik heb er veel respect voor
  zoals het openbaar ministerie in zijn geheel deze taak heeft
  vervuld. Wat er is gebleken, is dat op het moment dat de…
  De voorzitter:
  Heeft niemand daar een fout gemaakt?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb de fouten die ik aanwijs…
  De voorzitter:
  Zijn die alleen bij de politie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee, ik heb ook ten aanzien van functionarissen van het OM de
  negatieve oordelen van de commissie-…
  De voorzitter:
  Waar zitten die functionarissen van het OM?
  De heer Hirsch Ballin:
  …Wierenga onderschreven.
  De voorzitter:
  Zitten die alleen in Amsterdam of ook nog elders volgens
  u?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik heb uit mijn ambtsperiode geen reden voor andere klachten in
  deze zaak.
  De voorzitter:
  Geen andere klachten dan Amsterdam?
  De heer Hirsch Ballin:
  Tenzij uiteraard, als er nu dingen aan het licht zouden komen
  in het werk van uw commissie waarvan ik moet zeggen “dat had aan
  mij moeten worden doorgemeld”. Mag ik hier nog even een punt aan
  toevoegen? Want dat wordt voortdurend uit het oog verloren. Ik heb
  gisteren ook de berichtgeving gevolgd. Er was dus geen reden, niet
  voor mij, niet voor ook vakkundige mensen die beoordeelden wat de
  commissie-Wierenga had gedaan, om te zeggen: de commissie-Wierenga
  heeft zich om de tuin laten leiden. Maar zelfs als dat zo was, moet
  je tot op de dag van vandaag de vraag stellen, of dat het verwijt
  van onmatige reactie kan wegwassen. En daarop had mijn verschil van
  beoordeling met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken
  betrekking. Hij onderschreef weliswaar dat verwijt…
  De voorzitter:
  Dat is ons duidelijk.
  De heer Hirsch Ballin:
  Hij onderschreef weliswaar het verwijt, maar hij wilde minder
  ver gaan in het verbinden van consequenties daaraan.
  De heer Rouvoet:
  Ik vind het belangrijk wat de procureurs-generaal nu wel of
  niet besproken hebben over de in het IRT gehanteerde methode, want
  er is wel degelijk over gesproken. In de brief van 25 maart die de
  drie ministers aan de Kamer sturen met het kabinetsstandpunt over
  het rapport-Wierenga, wordt verwezen naar richtinggevende
  besluitvorming op 9 maart door de vergadering van
  procureurs-generaal over de IRT-methode. Als je ziet wat de
  procureurs-generaal besproken hebben, dan blijkt dat helemaal geen
  besluit is genomen of die methode aanvaardbaar is of niet. Kon u
  dit de Tweede Kamer dus wel zo melden?
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik had op het moment dat ik de Kamer informeerde, geen
  recherche gepleegd op de notulen van de vergadering van de
  procureurs-generaal van 9 maart.
  De heer Rouvoet:
  Het lijkt mij vrij ernstig als u dat niet bent nagegaan, maar
  de Kamer wel meldt dat er richtinggevende besluitvorming over de
  IRT-methode heeft plaatsgevonden door de procureurs-generaal.
  De heer Hirsch Ballin:
  Als dat in een brief heeft gestaan, moet dat berusten op
  advisering van mensen die konden weten wat er in de vergadering van
  de procureurs-generaal aan de orde was geweest. Zoals u weet, werd
  die vergadering voorgezeten door de secretaris-generaal.
  De voorzitter:
  Maar u bent zelf toch verantwoordelijk voor zo’n
  mededeling?
  De heer Hirsch Ballin:
  Natuurlijk ben ik daar verantwoordelijk voor. Als toen dus een
  fout zat in de informatievoorziening, dan ben ik voor die fout
  verantwoordelijk. Maar de heer Rouvoet vroeg: wist u dat niet? En
  dan zeg ik: nee, anders had ik het uiteraard niet zo
  geschreven.
  De heer Rabbae:
  Mijnheer Hirsch Ballin, over verantwoordelijkheden gesproken…
  In het IRT-debat in de Kamer heeft u zich beroepen op artikel 5 van
  de Wet op de rechterlijke organisatie om uw positie te markeren ten
  aanzien van het OM. U hoort vandaag dat u eigenlijk een aantal
  zaken had behoren te weten. Waarom heeft u eigenlijk niet gesteld
  dat u graag wilde weten of opsporingsmethoden werden toegepast die
  of buitensporig waren of raakten aan grondrechten van burgers? Ik
  neem aan dat de minister van Justitie daarin ook een taak heeft.
  Waarom heeft u dat niet gesteld?
  De heer Hirsch Ballin:
  Als ik dat niet heb gesteld, dan zou ik zeggen omdat dit
  vanzelfsprekend is. Dat de opsporing rechtmatig moet zijn, heeft
  uiteraard voor mij op geen enkel moment enige twijfel geleden. Ik
  zou mij hebben gegeneerd als ik dat nog eens uitdrukkelijk had
  moeten schrijven.
  De voorzitter:
  Mijnheer Hirsch Ballin, ik kom tot mijn laatste vraag. Is bij
  u, nadat u bent afgetreden en dit jaar zag dat de methode blijkbaar
  nog steeds doorging, ooit de gedachte opgekomen: heb ik misschien
  zelf ook een fout gemaakt?
  De heer Hirsch Ballin:
  De vraag of ik ergens een fout heb gemaakt, is niet alleen maar
  na mijn aftreden aan de orde geweest. Als er n cruciaal punt is dat
  mij hierin parten heeft gespeeld, dan is dat wel dat het openbaar
  ministerie en dus de minister van Justitie, zij het op basis van
  artikel 5 Wet op de rechterlijke organisatie dat terecht enige
  afstand inhoudt, verantwoordelijk worden gehouden voor het
  functioneren van diensten die beheersmatig slecht zijn aan te
  sturen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het, zo blijkt
  ook uit de geschiedenis van deze zaak, tot zijn rol gerekend om de
  beheersproblemen naar zich toe te trekken. Dat bleek uit het
  verloop van de vergadering van 1 december en dat bleek uit de brief
  van de directeur-generaal openbare orde en veiligheid van 13
  december, die niet mede namens zijn collega van Justitie is
  geschreven, waar de heer Van Thijn gisteren naar verwees. Er is
  geen twijfel over dat je bij dit soort gevoelige methoden de
  rechtmatigheid scherp moet bewaken. Ik verwijs naar wat ik al in
  juli 1993 aan de Kamer heb geschreven. Maar de mogelijkheid…
  De voorzitter:
  Ik vroeg u alleen maar of u een fout had gemaakt.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik wil graag aangeven wat ik daar als fout zie. De mogelijkheid
  om dan verantwoording te dragen terwijl de beheerslijn zo zwak is,
  wil ik achteraf bezien daaronder rangschikken. Ik moet ook
  constateren dat er in feite alle reden was geweest om al veel
  eerder over te gaan op een landelijke, rechtstreeks justitieel
  beheerde dienst voor het uitvoeren van dit soort zeer gevoelige
  onderzoeken. Maar u weet waardoor het kwam, dat dit niet kon.
  De voorzitter:
  Andere fouten ziet u niet?
  De heer Hirsch Ballin:
  Hoe lang hebt u nog uitgetrokken voor dit verhoor?
  De voorzitter:
  Niets meer.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ik kan u in verschillende orden verschillende fouten en
  verschillende oorzaken geven. Maar ik wil u wel zeggen dat de
  hoofdlijn die ik mij tot taak had gesteld, toen ik het ambt
  aanvaardde, voortbouwend op het werk van mijn voorganger, er een
  was om de kloof tussen wat de samenleving ervaart aan ernstige
  criminaliteit en wat de organisatie op dat punt kon doen, te
  verminderen, niet alleen in de wetgeving, ook in de organisatie. Ik
  noem politie, gevangeniswezen, het openbaar ministerie en het
  rapport ter zake: “Het OM om”.
  De voorzitter:
  Dank u wel. Sluiting 14.40 uur


  Inhoudsopgave en zoeken