• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verhoren – prof. mr. G.J.M. Corstens

  Openbaar verhoor enqutecommissie

  Opsporingsmethoden
  Verhoor 8

  7 september 1995
  Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
  parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden op
  donderdag 7 september 1995
  in de vergaderzaal van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag
  Verhoord wordt
  prof. mr. G.J.M. Corstens
  Aanvang 16.30 uur

  Voorzitter:
  Van Traa Aanwezig zijn voorts de leden van de commissie:
  Aiking-van Wageningen, De Graaf, Koekkoek, Rabbae, Rouvoet en Vos,
  alsmede mevrouw Coenen, griffier
  De voorzitter:
  Ik heropen de vergadering van de parlementaire enqutecommissie
  opsporingsmethoden. Aan de orde is het verhoor van professor G.J.M.
  Corstens, geboren op 1 februari 1946 te Helvoirt. Wilt u opstaan
  voor het afleggen van de eed? De door u af te leggen eed luidt: Ik
  zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal
  zeggen.
  De heer Corstens:
  Dat beloof ik. Ik beloof ook, als deskundige naar beste weten
  en onpartijdig te zullen verklaren.
  De voorzitter:
  Dat belooft u. Daar ben ik u dankbaar voor. Ik had moeten
  zeggen dat u de belofte zou afleggen.
  De heer Corstens:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Mijnheer Corstens, u bent hoogleraar strafrecht en
  strafprocesrecht te Nijmegen. U heeft zich intensief met het
  onderwerp strafvordering beziggehouden. U heeft ook een actieve rol
  gespeeld in de discussie over de vraag hoe en of opsporingsmethoden
  genormeerd dienen te worden. Wij hebben u ook speciaal uitgenodigd
  als getuige-deskundige om mogelijk ook het Nederlands publiek en
  ons zelf de beginselen van strafvordering uit te leggen en
  duidelijk te maken en om uw visie te geven op de vraag hoe wij in
  de moderne tijd met strafvordering omgaan ten aanzien van zware
  georganiseerde criminaliteit. Wij hebben kennis genomen van veel
  van uw publikaties. U heeft ook een advies gegeven aan de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden. Wij willen in dit gesprek vooral
  aandacht besteden aan de grondbeginselen van het strafproces, de
  zogenaamde pro-actieve fase, de mogelijke plaats daarvan binnen de
  strafvordering en hoe u de ontwikkelingen van de jurisprudentie en
  de rechtspraak met betrekking tot de opsporingsmethoden beoordeelt.
  Ook willen wij graag spreken over de normering van
  opsporingsmethoden. Wat u eigenlijk betoogt, zo begrijpen wij, is
  dat opsporingsmethoden die wel eens een inbreuk op grondrechten
  vormen, wettelijk geregeld dienen te zijn.
  De heer Corstens:
  Ja, dat is inderdaad mijn uitgangspunt en moet, naar mijn idee,
  mijn uitgangspunt zijn sinds wij in 1983 een nieuwe Grondwet hebben
  gekregen. De Grondwet zegt: je mag inbreuken maken op rechten en
  vrijheden van burgers, maar de Grondwet zegt daar meteen bij: als
  je dat doet, mag je dat alleen doen met bepaalde doeleinden voor
  ogen, maar dat moet in elk geval in de wet, een produkt van de
  regering en het parlement, geregeld zijn. Dat sluit overigens ook
  aan bij hetgeen in artikel 1 van ons Wetboek van Strafvordering
  staat. Dat zegt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze
  die bij de wet is voorzien. Dat is mijn uitgangspunt in de
  redenering.
  De voorzitter:
  Maar nu zegt gisteravond bijvoorbeeld een politieman op
  televisie: dat kunnen ze nu allemaal wel denken in Den Haag, maar
  de techniek schrijdt voort en de criminaliteit schrijdt voort en
  achter een bureau kun je niet precies verzinnen wat nu wel en niet
  mag.
  De heer Corstens:
  Op zichzelf is dat een interessant standpunt, maar ik denk dat
  wij ons niet door de feiten moeten laten regeren, maar door de wet.
  Dat zou mijn betrekkelijk eenvoudige antwoord daarop zijn. Er zijn
  natuurlijk ontwikkelingen in de criminaliteit die wij niet kunnen
  voorzien. Er zijn ook ontwikkelingen, onder andere technologische
  ontwikkelingen, in de sfeer van de bestrijding van criminaliteit:
  nieuwe methoden komen opzetten. We hebben op een gegeven moment de
  telefax gekregen en die was niet in de wet geregeld. Toen heeft de
  rechter, in dit geval de Hoge Raad, moeten constateren dat dat niet
  geregeld was. In het systeem waar we nu eenmaal, terecht, mee
  zitten, waarin de wetgever uiteindelijk degene is die in het
  abstracte mag bepalen tot hoever politie en justitie mogen gaan, is
  het niet meer dan logisch dat toen de uitspraak tot stand kwam: dat
  is niet geregeld; dat mag dus niet.
  De voorzitter:
  De heer Koekkoek zal nu verder dit getuigenverhoor met u
  voeren.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Corstens, dat was voor u geen verrassing, want u had
  dit al in de krant kunnen lezen. U bent nu nog hoogleraar
  strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit
  Nijmegen. Per 1 oktober 1995 bent u benoemd tot lid van de Hoge
  Raad. Voelt u zich nog vrij om te spreken?
  De heer Corstens:
  Ja, ik voel mij vrij om te spreken. Na 1 oktober zou het
  inderdaad anders zijn, omdat ik dan wellicht allerlei standpunten
  zou gaan verkondigen waarvan je je moet afvragen in hoeverre die
  stroken met de beslissingen van de Hoge Raad en in hoeverre het
  geheim van de raadkamer daardoor misschien wordt doorbroken. Ik heb
  op dit moment nog geen deel aan de werkzaamheden van de Hoge Raad.
  Dat gebeurt pas vanaf 1 oktober. Ik voel mij op dit moment dus
  vrij. U zult begrijpen dat ik met alle egards over de Hoge Raad zal
  spreken, maar wel volkomen vrij.
  De heer Koekkoek:
  Dat is altijd gepast wanneer wij over de Hoge Raad spreken.
  Voelt u zich ook vrij om uitspraken van de Hoge Raad te
  bekritiseren?
  De heer Corstens:
  Ja, daar voel ik mij vrij in.
  De heer Koekkoek:
  Zou u een voorbeeld kunnen geven van uitspraken in verband met
  opsporingsmethoden, waarop u op dit moment kritiek heeft?
  De heer Corstens:
  Nou, er zijn inderdaad een aantal uitspraken. Daar heb ik me
  ook in geschrift over uitgelaten. Daarom durf ik dat nu heel
  gemakkelijk te doen, want ik herhaal in feite wat ik al eerder naar
  voren heb gebracht. Om een voorbeeld te noemen: de Hoge Raad heeft
  in een arrest van 11 november van het vorig jaar gezegd dat het met
  video observeren van een uitkeringsgerechtigde om vast te stellen
  of hij in aanmerking kwam voor een bepaalde uitkering en of hij
  niet samenwoonde – u kent die kwestie wel – op zichzelf
  gerechtvaardigd was, want het opsporen van strafbare feiten.
  Artikel 151 Strafvordering bepaalt ook wat de taak is van de gewone
  – zo werd gezegd – het was een opsporingsdaad, een
  video-surveillance door de politie. De politie heeft tot taak
  opsporingsambtenaren. De redenering was dus kennelijk deze: als je
  die taak hebt, moet je ook een aantal middelen mogen gebruiken. Dat
  kan onder omstandigheden betekenen dat je dit soort
  video-surveillance uitvoert. Ik ben geneigd om te zeggen: als een
  video-surveillance een zekere duur heeft, kan dat een aanmerkelijke
  inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen zijn. We hebben
  de Grondwet, maar ook het Europees verdrag en het Covenant van New
  York zeggen dat dergelijke inbreuken gelegitimeerd moeten zijn. De
  Grondwet zegt dat zij door de wet gelegitimeerd moeten zijn en
  blijkens de Grondwetsgeschiedenis moet je daaronder verstaan dat er
  een specifieke wettelijke regeling is die dat betreft. Je zult
  natuurlijk altijd een zekere vaagheid hebben. Dat is duidelijk,
  maar om uit een taakstellingsartikel af te leiden dat er inbreuken
  gemaakt mogen worden op rechten van burgers, gaat mij te ver.
  De heer Koekkoek:
  Maar dan zal het gevolg van uw opvatting zijn dat in dit geval
  degene die verdacht werd van fraude, wordt vrijgesproken.
  De heer Corstens:
  Ja, als er geen ander bewijsmateriaal is, als het resultaat van
  die video-surveillance het enige of het enige doorslaggevende
  bewijsmateriaal zou zijn, zou dat inderdaad de consequentie
  zijn.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil kort met u kijken naar de beginselen van het
  strafprocesrecht. We hebben in de afgelopen dagen al heel veel
  gehoord over zware georganiseerde criminaliteit. Toch is het zo dat
  verdachten pas veroordeeld kunnen worden na een soms langdurig
  proces. Vaak zien we ook nog dat het eindresultaat van zo’n proces
  is dat de verdachte wordt vrijgesproken of dat het openbaar
  ministerie niet ontvankelijk is, zoals dat heet. Waarom zijn nu al
  die regels nodig? Sommige mensen zeggen: pak toch die boeven op en
  doe er wat aan. We zien dat er heel veel regels aan het strafproces
  zijn verbonden. Waarom is dat?
  De heer Corstens:
  Omdat het in een rechtsstaat zo behoort te zijn dat je wel
  beschuldigd mag worden van strafbare feiten en dat er ook allerlei
  middelen zijn om die strafbare feiten op te sporen. Die middelen
  zijn onder omstandigheden erg vervelend voor burgers; als je van je
  vrijheid wordt beroofd en als de politie je op een gegeven moment
  in een cel opsluit, is dat bepaald onplezierig. De strikte
  voorwaarde die wij daar echter altijd bij gezet hebben, is dat dan
  wel aan bepaalde eisen moet zijn voldaan. Het mag niet zomaar
  gebeuren, want in tegenstelling tot dat beeld van die rechtsstaat
  waarin dit allemaal zomaar kan gebeuren, is er natuurlijk het beeld
  van de politiestaat. Daarin zegt de politie op een goede dag: dit
  is een figuur die ons niet zo bevalt of die een politieke
  tegenstander is; die pakken we maar eens op en die sluiten we
  voorlopig op. Van dit type staten kennen we natuurlijk in de wereld
  heel wat voorbeelden. Nou, dat willen we in Nederland terecht niet.
  Dat is, denk ik, uiteindelijk de dragende gedachte achter dit
  systeem van strafvordering.
  De heer Koekkoek:
  U ziet het als een waarborg voor de vrijheid van alle
  burgers?
  De heer Corstens:
  Ja. En het tweede is natuurlijk: de politie kan het ook wel
  eens mis hebben. Dat betekent natuurlijk dat je heel zorgvuldig
  moet zijn. Als de politie of de officier van justitie het mis gehad
  blijkt te hebben, is het natuurlijk aangewezen dat er een zekere
  redres, een zekere reparatie tot stand wordt gebracht.
  De heer Koekkoek:
  De regels voor het strafproces, de strafprocedure, zijn
  geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Als je dat globaal
  leest, is de gang van zaken zo dat de politie iemand kan aanhouden;
  de politie brengt hem naar de officier van justitie en die brengt
  hem in een aantal gevallen weer naar de rechter-commissaris. Dan
  komt de zaak op een gegeven moment bij de terechtzitting, de
  rechtbank, terecht. Waarom is het strafproces zo geregeld, in deze
  fasering van laag naar hoog? Waarom moeten er zoveel instanties aan
  te pas komen?
  De heer Corstens:
  Er worden nogal wat strafbare feiten gepleegd. Je zou op
  zichzelf kunnen denken dat je het met een heel klein groepje zou
  kunnen doen, maar daarvoor is het aantal feiten te groot. Je moet
  natuurlijk flink wat mensen op de been hebben om die strafbare
  feiten op te sporen. Dat moeten mensen zijn van een zekere
  deskundigheid. Aan het begin van de procedure kunnen de zaken nog
  wel eens betrekkelijk eenvoudig zijn. Naarmate de procedure verder
  gaat, moet aan meer eisen worden voldaan. Het systeem van de wet is
  dat er dan hogere functionarissen aan te pas moeten komen. De
  Nederlandse wetgever heeft nu eenmaal gezegd dat er dan een
  officier van justitie aan te pas moet komen: eerst een
  hulpofficier, een politieman met al wat meer opleiding dan de
  gewone politieman of -vrouw; dan een officier van justitie, die een
  jurist moet zijn; vervolgens moet er een rechter aan te pas komen.
  Voor die rechter hebben we dan nog een speciale waarborg, namelijk
  dat hij onafhankelijk is. Hij moet, ter bescherming van de burger,
  ook onpartijdig zijn. Dat is de dragende gedachte achter dit
  systeem: naarmate we verder gaan in het strafproces mogen de
  inbreuken op rechten van burgers dieper zijn, maar de functionaris
  die die inbreuken mag maken, moet ook van een grotere deskundigheid
  en grotere “kwaliteit” – of laten we liever zeggen: een grotere
  juridische kwaliteit – zijn.
  De heer Koekkoek:
  En eventueel ook onafhankelijk.
  De heer Corstens:
  En onafhankelijk natuurlijk. Het moet natuurlijk niet zo zijn
  dat de politie denkt dat men een mooie vis gevangen heeft, tegen de
  officier van justitie zegt dat hij die moet houden en dat ook tegen
  de rechter zegt, die daaraan moet gehoorzamen. Nee, de rechter moet
  uiteindelijk alle belangen kunnen afwegen. Het gaat vaak om heel
  belangrijke dingen: de vrijheid van mensen, de privacy van mensen
  en de eigendommen van mensen. Daarom moet een rechter, die ook oog
  heeft voor het belang van de burger, gaan afwegen: wat is het
  belang van de burger, wat is het belang van de samenleving en vind
  ik dat aan alle eisen is voldaan om die inbreuken te maken en dat
  het op zichzelf redelijk is dat dat gebeurt? Ook die laatstgenoemde
  toets moet hij uitvoeren; dat zijn twee verschillende zaken.
  De heer Koekkoek:
  De politie heeft heel wat bevoegdheden in het strafproces,
  bijvoorbeeld in het opsporingsonderzoek iemand aanhouden na een
  winkeldiefstal en ook: eventueel de telefoon afluisteren of een
  huiszoeking doen, maar die bevoegdheden alleen met toestemming van
  de rechter-commissaris. Dat is begrijpelijk, want het zijn
  ingrijpende bevoegdheden. Hoe zit dat nu als de politie iemand
  langdurig gaat schaduwen en observeren? Zou het niet handiger zijn
  om dat ook toe te staan als de rechter dat goed vindt of kan de
  politie dat op eigen houtje onbeperkt doen?
  De heer Corstens:
  We hebben in 1983 in de Grondwet terecht de bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer gecreerd. Die stond voorheen overigens al
  in beide mensenrechtenverdragen: het Europees verdrag tot
  bescherming van de rechten van de mens en het verdrag inzake
  burgerrechten en politieke rechten, het verdrag van New York, dat
  ik zojuist al aanduidde als het Covenant van New York. Sinds die
  tijd, sinds we die verdragen hebben en vervolgens in 1983 die
  Grondwet hebben gekregen, is dat recht nu eenmaal tot stand
  gekomen. Dat recht is van een betrekkelijk grote vaagheid. Wat het
  precies inhoudt, is moeilijk te omlijnen. Ik ben geneigd om te
  zeggen – en vind daarin ook steun in de literatuur – dat het
  stelselmatig, gedurende een wat langere periode volgen van iemand
  uitermate onaangenaam kan zijn voor een mens. Als je moet leven met
  de wetenschap dat je voortdurend gevolgd wordt, zou ik dat willen
  aanmerken als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
  mensen. Dan gaat het systeem van de Grondwet en het verdrag in
  werking. Dat betekent dat je, als je het met die aanname eens bent,
  consequent moet zijn en dan ontkom je er niet aan om te zeggen: als
  we dat willen doen, zal er een wettelijke legitimatie moeten
  zijn.
  De voorzitter:
  Wij zien nu constant, en dat hebben wij ook in ons onderzoek
  gezien, dat de politie langdurig observeert, ook zonder dat er
  sprake is van een specifiek strafbaar feit. Men kijkt ook naar de
  achtergrond van mensen. Gisteren en vanochtend hebben wij dat ook
  gehoord en hebben wij ook de noodzaak gehoord die daarbij door
  justitie en politie wordt aangegeven om dat te doen. Nu die
  wettelijke regeling er nog niet is, is dat dan allemaal
  onrechtmatig?
  De heer Corstens:
  Ik zou beweren dat het onrechtmatig is. Als je de redenering
  aanhangt dat het onderdeel is van de opsporingstaak of in het
  algemeen van de politietaak en je zegt dat er daarmee voldoende
  legitimatie is, misken je het systeem van de Grondwet en het
  systeem van het Verdrag. Mijn conclusie zou zijn dat het
  onrechtmatig is. Een ding is naar mijn idee nodig, in elk geval,
  naast allerlei andere zaken die straks nodig zullen blijken te
  zijn, zo schat ik althans, en dat is een wettelijke regeling van
  dit type langdurige, stelselmatige, systematische observatie. Op
  dit moment zou ik dus zeggen dat het onrechtmatig is.
  De voorzitter:
  Terwijl de rechter in verreweg de meeste gevallen blijkbaar een
  andere mening is toegedaan.
  De heer Corstens:
  Ik dacht dat dit wellicht iets anders ligt. In het geval van de
  Edamse bijstandsfraude, dat in 1987 speelde, heeft de Hoge Raad
  aangenomen dat het door de adjunct-directeur van een
  bijstandsdienst stelselmatig rapporteren aan deze dienst van wat
  hij in zijn straat zag, namelijk: dat mevrouw samenwoonde, dat er
  helemaal geen sprake was van een LAT-relatie, mevrouw liep met
  mijnheer gearmd over straat, de auto van mijnheer stond bij
  mevrouw, het waren mensen die samenwoonden, onder omstandigheden
  werd aangemerkt als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
  Deze observatie beperkte zich tot hetgeen in het openbaar gebeurde,
  de adjunct-directeur was immers helemaal niet naar binnen gegaan
  bij de vrouw. Het gedurende een langere periode systematisch
  observeren van wat deze man en vrouw deden, werd echter aangemerkt
  als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dit is een
  voorbeeld van het tegenovergestelde, namelijk dat het wel werd
  gezien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Er zijn ook
  gevallen bekend waarin de rechter veel ruimhartiger is geweest en
  hij heeft gezegd: Nee, dat vinden wij nog geen inbreuk op de
  persoonlijke levenssfeer. Mijn sympathie ligt bij het eerste. Dat
  zal duidelijk zijn.
  De heer Koekkoek:
  Maar het geval van de Edamse bijstandsfraude was geen
  strafzaak.
  De heer Corstens:
  Nee, dat was een geval van verhaal van bijstand, althans de
  sociale dienst zei dat er teveel bijstand werd betaald. Mevrouw
  woonde samen en had geen recht op een uitkering als
  alleenstaande.
  De heer Koekkoek:
  De ambtenaar noteerde ook niet wat de vrouw deed in zijn
  hoedanigheid van ambtenaar, maar als belangstellende buurman, om
  het zo maar te zeggen?
  De heer Corstens:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wij hebben al even de opsporingsmethoden genoemd, telefoontap
  en huiszoeking, die wettelijk geregeld zijn. Zijn er nog andere
  opsporingsmethoden wettelijk geregeld?
  De heer Corstens:
  Fouillering is ook een opsporingsmethode. Dat is een wettelijke
  geregelde methode. De politie houdt iemand aan, vermoedt dat die
  persoon cocane of herone bij zich heeft en gaat bij die persoon
  fouilleren. Dat is een dwangmiddel, maar het is tegelijk ook een
  opsporingsmethode.
  De heer Vos:
  Ik wil even onderbreken en op het vorige onderwerp terugkomen.
  Ik wil professor Corstens vragen hoe hij denkt over de opvatting
  van het Europese Hof over de privacy in die zin dat de rechten niet
  verder gaan dan men in gegeven omstandigheden redelijkerwijs
  verwachten mag, hetgeen betekent dat iemand die zich met criminele
  activiteiten inlaat een andere verwachting heeft omtrent zijn
  privacy dan iemand die zich niet met die activiteiten inlaat. Wat
  is daarover uw oordeel?
  De heer Corstens:
  Dat is de opvatting die je overigens ook in de rechtspraak van
  het Amerikaanse Supreme Court tegen komt en waar college Fijnaut
  over geschreven heeft. Je komt die ook tegen bij het Europese Hof
  in de zaak Ldi. Het komt in wezen hierop neer: wat is privacy en
  wat is de persoonlijke levenssfeer? Wat is jouw “reasonable
  expectation of privacy”? Wat is die redelijke verwachting? Dat is
  het feit of je al of niet een redelijke verwachting hebt dat je
  persoonlijke levenssfeer beschermd zal worden. Dat betekent in
  geval van criminaliteit, van mensen die zich bezighouden met
  drugshandel en voorbereiding van overvallen, dat zij die redelijke
  verwachting niet hebben. Zij moeten er rekening mee houden dat er
  op een gegeven moment een infiltrant is met wie zij in contact
  komen. Dat vind ik een volkomen foutief uitgangspunt, want het gaat
  er in het strafrecht en de strafvordering om vast te stellen f
  iemand crimineel gehandeld heeft. In deze redenering gaan wij ervan
  uit dat wij al weten of die persoon crimineel gehandeld heeft, maar
  dat weten wij nou nog net niet. Als wij dat zouden weten, was het
  proces snel afgewikkeld. Nee, dat willen wij eerst gaan
  vaststellen. Ik vind dus dat wij ervan uit moeten gaan dat iemand
  onschuldig is. Dat is overigens ook het uitgangspunt van zowel het
  Europees verdrag, artikel 6, lid twee, als het Covenant van New
  York. Een ieder wordt geacht onschuldig te zijn totdat zijn schuld,
  overeenkomstig de wet, is bewezen.
  De heer Vos:
  Uw standpunt, mag ik vaststellen, wijkt duidelijk af van zowel
  dat van het Europese Hof als het Supreme Court?
  De heer Corstens:
  In ieder geval van de Amerikaanse doctrine. Het gaat om n
  beslissing van het Europese Hof. Ik heb er deze consequentie aan
  gehecht. Ik ben er niet helemaal zeker van of, als er nog eens een
  zaak komt bij het Europese Hof waarbij dit punt heel uitdrukkelijk
  aan de orde gesteld wordt, het punt op dezelfde wijze beslist zou
  worden en of de implicatie die ik aan het arrest Ldi verbind de
  juiste is. Ik heb dus, in mijn benadering, enige hoop dat het
  Europese Hof wellicht, als een zaak nog eens heel duidelijk wordt
  gespeeld en heel duidelijk naar voren wordt gebracht, misschien
  toch die opvatting niet overneemt. Dat is speculatie.
  De voorzitter:
  Denkt u dat het misschien ook zo kan zijn dat een rechter zich
  op een bepaald moment, als hij de belangen moet afwegen, gezet voor
  de keuze, afvraagt : Moet ik deze zaak toch nog proberen te redden
  voor de vervolgende instantie, voor het openbaar ministerie? Omdat
  hij overtuigd is dat hij de zaak moet redden, vanwege de inbreuken
  op de rechtsbelangen van burgers die er verder mee gemoeid zijn,
  kan hij dan zeggen – ik zeg het nu heel oneerbiedig. Dat mag ik
  hier doen. Na 1 oktober zal ik dat tegenover u niet meer doen – de
  passende juridische redenering te zullen zoeken.
  De heer Corstens:
  Ja, dat is het moeilijke probleem van de verhouding tussen
  rechter en wetgever. De mentaliteit van “redden wat er te redden
  valt”. Ik ben zelf de volgende mening toegedaan. Laat ik beginnen
  met het uitgangspunt. De rechter, wat moet hij doen? Hij moet in
  het concrete geval rechtspreken. Hij gaat in dat concrete,
  incidentele geval kijken of aan alle wettelijke voorwaarden is
  voldaan. Vervolgens, als er misschien niet helemaal aan alle
  wettelijke voorwaarden voldaan is, probeert hij tot een redelijke
  uitkomst te komen. Die neiging heeft hij. Hij gaat dus kijken naar
  wat je met een wat gewichtige term de “incidentele rationaliteit”
  zou kunnen noemen.
  De heer Koekkoek:
  Wilt u dt toch even uitleggen?
  De heer Corstens:
  Hij kijkt naar de concrete redelijkheid, zo zou je het kunnen
  vertalen. Als hij tot een beslissing komt in dit geval, is dat
  uiteindelijk dan een redelijke uitkomst, misschien een beetje met
  veronachtzaming van de wettelijke en jurisprudentile regels? Dat is
  de benadering van “redden wat er te redden valt”. Op zichzelf is
  dat heel goed, denk ik. Maar de rechter moet naar mijn gevoel
  voortaan ook meer oog hebben voor de vraag wat op langere termijn
  het effect van dit soort beslissingen is. Dat heeft hij zich
  wellicht toch een beetje te laat gerealiseerd. Het is echter
  bepaald niet alleen een kwestie van wat de rechter fout heeft
  gedaan. Het gaat ook om allerlei andere actoren die een veel
  grotere verantwoordelijkheid dragen. De rechter heeft in het
  concrete geval gered wat er viel te redden, maar het heeft
  misschien een heel desastreuze uitwerking in de toekomst. De
  politie is niet in de hand gehouden in een aantal gevallen. In een
  aantal gevallen heeft de rechter gezegd: Het is zo ontzettend
  duidelijk, hier is crimineel geopereerd, hier is strafbaar
  gehandeld en wij laten deze man niet vrij en hij wordt veroordeeld.
  Alhoewel het niet helemaal in de haak is, is het op zichzelf heel
  goed te begrijpen. Het betekent wel dat er een signaal wordt
  afgegeven naar de politie van: Oh, wij kunnen dus kennelijk zover
  gaan. Het kon in deze zaak en het kan dus ook in de volgende zaak.
  Dat vind ik het gevaarlijke van de mentaliteit van “redden wat er
  te redden valt”. Daar zou ik dus tegen willen waarschuwen. Dat
  neemt niet weg dat de wetgever heel goed weet dat de rechter
  weleens de neiging heeft om in het concrete geval de redelijkheid
  sterk voorop te stellen. Ik zou daaraan de consequentie willen
  verbinden: Wetgever, dat weet jij en daar moet jij dus rekening mee
  houden. Met andere woorden: Wetgever, jij moet niet gaan kijken
  alleen naar de jurisprudentie en voor jou moet niet doorslaggevend
  zijn dat de rechter dit in dit ene geval, om de redelijkheid te
  handhaven, heeft doorgelaten. Dat moet voor jou niet doorslaggevend
  zijn. Je moet op langere termijn redeneren en je afvragen of het
  misschien toch niet beter is om de ijverige politie, de te
  waarderen politie, in de hand te houden en wat meer regels te
  stellen.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u, naar aanleiding hiervan, dat regering en parlement,
  dus ook de Tweede Kamer, te kort geschoten zijn in hun taak om
  tijdig goede wetgeving tot stand te brengen?
  De heer Corstens:
  Ja, wat betreft die methoden waarmee inbreuk wordt gemaakt op
  het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de
  wetgever naar mijn gevoel te kort geschoten. Men heeft zich in het
  justitile en strafrechtelijke veld onvoldoende gerealiseerd wat in
  1983 de implicaties zijn geweest van het in Nederland codificeren
  van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat
  heeft men zich onvoldoende gerealiseerd. Ook toen die Grondwet tot
  stand kwam, is men zich daar eigenlijk nauwelijks bewust van
  geweest. Men heeft gezegd dat het een vaag recht is en men heeft
  zich niet gerealiseerd wat de consequenties voor het
  strafrechtelijke veld zouden kunnen zijn.
  De heer Koekkoek:
  We hebben het zojuist al even gehad over het langdurig
  observeren. Dat is een opsporingsmethode die op dit moment niet
  wettelijk geregeld is. Kunt u nog andere voorbeelden geven van
  opsporingsmethoden die niet wettelijk geregeld zijn?
  De heer Corstens:
  Ja. Infiltratie is een vorm die niet wettelijk geregeld is.
  Infiltratie kan pseudo-koop inhouden, maar ook gecontroleerde
  aflevering of doorlevering. Dat is ook zo’n methode die niet
  wettelijk geregeld is.
  De heer Koekkoek:
  Is het gevolg van uw opvatting dat de rechter in al die
  gevallen waarin die methoden worden gehanteerd, daar eigenlijk een
  stokje voor had moeten steken en daar een eind aan had moeten
  maken, zodat de wetgever wakker was geworden?
  De heer Corstens:
  Ja, ik denk het wel. Het was nog beter en mooier geweest als de
  wetgever uit eigen beweging wakker was geworden.
  De voorzitter:
  We hebben collectief zitten slapen.
  De heer Corstens:
  Ja, als u het zo wilt formuleren. Ik vind dat de wetgever heeft
  zitten slapen en zich dit niet voldoende gerealiseerd heeft.
  De heer Koekkoek:
  U bent nu wel erg onafhankelijk.
  De heer Corstens:
  Ja, dat vraagt u mij. Ik heb gezegd dat ik onpartijdig zal
  optreden en ik heb speciaal nog aandacht gevraagd voor mijn rol als
  deskundige.
  De voorzitter:
  De deskundige heeft dat beloofd en u heeft het zelf aan hem
  gevraagd.
  De heer Corstens:
  Ja, u heeft het over u zelf afgeroepen.
  De heer De Graaf:
  Heeft u zelf de indruk dat de rechter af en toe de lacunes van
  de wetgever bewust opvult, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
  een verwijzing naar artikel 2 van de Politiewet over de taak van de
  politie en door daar de bevoegdheden uit af te leiden, omdat er nu
  eenmaal geen specifieke wettelijke bepalingen zijn? Dus uit een
  soort arren moede, omdat het niet anders kan.
  De heer Corstens:
  Ik denk het wel; in een aantal gevallen heeft hij dat zeker zo
  gedaan. Ik denk dat de rechter ook bij het arrest van 11 november
  heeft gezegd…
  De voorzitter:
  Welk arrest bedoelt u?
  De heer Corstens:
  Dat arrest inzake de video-observatie van de
  uitkeringsgerechtigde, die zich in het oosten van het land
  afspeelde.
  De heer Koekkoek:
  Wierden.
  De heer Corstens:
  Inderdaad. Ik denk dat de rechter dat inderdaad op deze wijze
  heeft willen redden en heeft gezegd: dat gat moeten we dan maar
  opvullen. Op zichzelf – dat moet ik er tegenover stellen – is het
  naar mijn idee volkomen redelijk dat je van dit middel gebruik
  maakt. Je kunt je overigens afvragen of zo’n zaak zich daar wel
  voor leent. Het is toch een vrij aanzienlijke inbreuk op
  persoonlijke rechten van mensen. Ik kan me voorstellen dat je in
  een drugszaak met een video gaat observeren, maar je kunt je
  afvragen of dit nou zo’n zwaarwegende zaak is dat je zo’n zwaar
  middel moet inzetten. Maar ik denk dat hij dit inderdaad heeft
  gedaan om deze zaak te redden.
  De heer Koekkoek:
  Uw redenering is dat de politie geen bevoegdheid heeft als het
  niet in de wet staat.
  De heer Corstens:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Een andere redenering is: zolang iets niet verboden is, mag de
  politie het, niet zomaar, maar op grond van de algemene taak van de
  politie volgens artikel 2 van de Politiewet 1993, namelijk de taak
  van de politie voor de handhaving van de rechtsorde. Wilt u toch
  nog ingaan op die redenering? Daar berust namelijk ook in de
  rechtspraak van de Hoge Raad heel wat op.
  De heer Corstens:
  Ja, daar berust nogal wat op. Dat is inderdaad waar. Ik zou
  menen dat de wetgever, als je zegt dat je dat uit de politietaak
  mag afleiden, achterover kan gaan leunen en dat je daarmee het
  machtsevenwicht verplaatst van wetgever naar rechter. Als je als
  Grondwet-gever zegt: wij willen dat de wetgever bepaalde inbreuken
  regelt, dan moet je consequent zijn en dan moet je als rechter
  zeggen: ok, dat is dan de verantwoordelijkheid van de wetgever.
  Daarnaast is het natuurlijk zo dat de politie allerlei zaken doet –
  en terecht doet – die niet in de wet geregeld zijn: “de ogen en
  oren de kost geven”, zo heb ik het een keer geformuleerd. Dat is
  natuurlijk al van oudsher typisch een taak van de politie. In heel
  veel gevallen gebeurt dat zonder inbreuk te maken op de rechten van
  de burger. Dat mogen u en ik ook; wij mogen ook straks dit gebouw
  uitlopen, kijken wat er allemaal gebeurt en verdachte situaties
  gaan observeren in de zin van: h, hier is iets aan de hand.
  Daarover kan ik gaan rapporteren aan de politie. Dat mag de politie
  zelf uiteraard ook, totdat er sprake is van inbreuk op een recht
  van een burger. Op dat moment is het afgelopen, tenzij er een
  bevoegdheid gecreerd is.
  De heer Koekkoek:
  ‘s Nachts bevind ik mij bij voorkeur op andere plaatsen. U
  vindt dus dat artikel 2 van de Politiewet nog steeds voor een
  aantal opsporingsmethoden de grondslag biedt.
  De heer Corstens:
  Ja. Ik zou het negatief willen formuleren: artikel 2 van de
  Politiewet zegt wat de taken van de politie zijn; dat betekent dat
  je, als je als politie optreedt, geen andere dingen mag doen dan
  dat. Dat is in zekere zin een negatieve afgrenzing. Je mag als
  politie bijvoorbeeld niet gaan optreden tegen mensen bij wie je in
  de straat woont en die je uitermate onsympathiek vindt. Dat is geen
  uitvoering van jouw politietaak. Dat mag ik, als burger, misschien
  wel, maar als politieman mag ik dat nou net niet, want in functie
  mag ik dat niet.
  De heer Koekkoek:
  Dat is duidelijk. Gisteren en vandaag zijn de woorden
  “pro-actieve fase” al heel wat keren gevallen. Misschien is het
  goed om die pro-actieve fase te omschrijven en om die ook te
  plaatsen in het geheel van fasen in een strafprocedure. Welke fasen
  zou u in de strafprocedure willen onderscheiden en wat is de plaats
  van de pro-actieve fase daarin?
  De heer Corstens:
  Er zijn een paar onderscheidingen die gedeeltelijk over elkaar
  heen lopen. Het eerste onderscheid is: er is een redelijk vermoeden
  van schuld aan een strafbaar feit; er is een getuige die zegt dat
  er een overval heeft plaatsgevonden en die de politie belt; op dat
  moment is er een redelijk vermoeden van schuld. Dan treedt de
  politie, naar aanleiding van die verdenking, op. Dat is reactief
  optreden, reageren naar aanleiding van. Als je als politie gaat
  optreden voordat er zo’n redelijk vermoeden van een strafbaar feit
  is, ben je bezig met pro-actief optreden. Sommigen noemen dat ook
  wel de zogenaamde informatieve voorfase. Dan is er nog geen
  verdenking van een strafbaar feit. Er is wellicht wel een bepaald
  vermoeden van iets wat al gebeurd is – dat is dan het tweede
  onderscheid – maar dat is nog uitermate vaag: iemand zegt dat er
  een moord zou hebben plaatsgevonden, maar het is een uitermate vage
  aanwijzing en er is nog geen redelijk vermoeden. Als je naar
  aanleiding daarvan iets gaat doen, ben je pro-actief aan het
  optreden. Het kan ook zijn dat er een vermoeden is dat er in de
  toekomst iets gaat gebeuren: je hebt uit de onderwereld een bericht
  gekregen van je informant dat er morgen een overval zal
  plaatsvinden en naar aanleiding daarvan ga je optreden. Ook dat is
  pro-actief optreden.
  De heer Koekkoek:
  Pro-actief werken is dus vooral inlichtingen verzamelen naar
  aanleiding van tips zonder dat er een concrete verdenking ten
  aanzien van bepaalde personen is.
  De heer Corstens:
  Of zonder dat er een verdenking is van een concreet strafbaar
  feit. Met name op dat laatste wil ik de nadruk leggen, want dan is
  er wel een verdenking van een strafbaar feit zonder dat er een
  dader bij is.
  De heer Koekkoek:
  Zeker, dat kan zich ook voordoen. Nu vindt dat inlichtingenwerk
  ook vaak plaats terwijl er al personen verdacht zijn of zelfs
  terwijl er al een gerechtelijk vooronderzoek aan de gang is of de
  zaak al bij de rechter ligt of in hoger beroep behandeld wordt.
  Heeft het nog zin om dat inlichtingenwerk van de politie door de
  criminele inlichtingendienst pro-actief onderzoek te noemen?
  De heer Corstens:
  Nee, dat zou ik geen pro-actief onderzoek noemen. Het is een
  bepaald type onderzoek, maar het valt niet meer onder pro-actief
  onderzoek, want er is dan al een verdenking. Je gaat proberen om
  die verdenking verder aan te kleden en je gaat kijken of er nog
  meer materiaal is. Dat is reactief optreden. Het is weliswaar een
  methode die je ook gebruikt bij het pro-actieve optreden, maar die
  methode is geen pro-actief optreden geworden doordat die methode
  zowel in de pro-actieve als in de reactieve fase wordt
  gebruikt.
  De heer Koekkoek:
  Hoe moet ik die methode en dat inlichtingenwerk van de
  criminele inlichtingendienst, terwijl er al een verdachte is,
  plaatsen in het geheel van het strafproces en met name in het
  strafproces zoals dat in het wetboek geregeld is?
  De heer Corstens:
  U bedoelt of men ertoe gelegitimeerd is om dat inlichtingenwerk
  te doen?
  De heer Koekkoek:
  Ja. Valt het ergens onder wanneer iemand of een huis
  geobserveerd wordt of wanneer ergens wordt ingekeken, bijvoorbeeld
  in een loods, terwijl er een verdachte is? Heeft dat ergens een
  plaats in de strafvordering, in het geregelde
  strafprocesrecht?
  De heer Corstens:
  Ja. Je kunt aan de schouw en aan de huiszoeking denken. Bij een
  huiszoeking wordt natuurlijk materiaal verzameld en daarmee gaat
  men natuurlijk verder werken. Voor het opslaan van dat materiaal
  hebben we onze registratiewetgeving. Dat is wel geregeld.
  De voorzitter:
  Maar in de praktijk zien we vaak dat de inlichtingenfase ook
  doorgaat als er sprake is van een verdachte en van een gerechtelijk
  vooronderzoek en dat bij de zwaardere zaken bijvoorbeeld die twee
  zaken naast elkaar lopen, waarbij ook gegevens die uit telefoontaps
  voortkomen, in het inlichtingenwerk worden gebruikt. We spreken
  soms wel eens van de parallelle fase. Is dat onderscheid niet veel
  belangrijker? Namelijk: hoe geheim wordt dat eigenlijk gehouden? En
  waar vindt u de legitimatie in de strafvordering en het verschil
  als u zegt: het grote onderscheid tussen pro-actief en reactief is
  als er sprake is van een verdachte? Wij hebben namelijk kunnen
  constateren dat de aard van het werk in de praktijk niet
  verschilt.
  De heer Corstens:
  De wetgever heeft, althans in recente wettelijke bepalingen,
  rekening gehouden met die situatie. Bijvoorbeeld: als een
  DNA-onderzoek is gedaan en als een profiel is gemaakt van de
  celstructuur van de verdachte van wie het materiaal is afgenomen,
  mag dat bewaard worden voor toekomstige delicten. Daar kun je dus
  mee aan de slag gaan. Voor wat de telefoontap betreft, is in het
  wetsvoorstel dat bij u ligt, geregeld dat ook het materiaal uit een
  telefoontap – als daaruit althans een vermoeden rijst dat deze
  mensen zich in de toekomst zullen bezighouden met ernstige
  criminaliteit – gebruikt mag worden. Dat kun je dus ook voor andere
  zaken gebruiken en niet alleen voor deze zaak. Tot op heden is dat
  dus nog geen wet, maar dat zal straks wel wet worden. Het ligt,
  denk ik, voor de hand om dat ook bij andere wijzen van
  materiaalverzameling te gaan bepalen: als je tot bepaalde
  inlichtingen komt, mag je die gebruiken voor deze concrete
  strafzaak, maar ook in de toekomst. De wetgever heeft dat dus in
  het ene geval, bij de DNA, al definitief gedaan en bij de
  telefoontap gaat hij dat doen. Het is overigens ook voorzien bij
  het gericht afluisteren, maar u weet dat dat wetsvoorstel op het
  moment stil ligt bij de Eerste Kamer.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u het onderscheid tussen pro-actief onderzoek en reactief
  onderzoek een zinvol onderscheid?
  De heer Corstens:
  Het is een zinvol onderscheid, alleen lijkt het mij voor de
  toekomst – nu duidelijk is geworden dat de politie, volgens mij
  terecht, bij bepaalde typen criminaliteit ook veel belangstelling
  heeft voor de fase die voorafgaat aan de verdenking en dat dat
  onderzoek heel nuttige resultaten kan opleveren – zinnig dat we het
  begrip “opsporing” gaan oprekken en dat we in de Politiewet of –
  daar heb ik zelf een lichte voorkeur voor – in Strafvordering ook
  die eerste fase gaan regelen en dat we inderdaad zeggen: er zijn
  bepaalde opsporingsmethoden en dwangmiddelen; de meeste daarvan of
  alle methoden mag je gebruiken in de reactieve fase en een aantal
  mag je, bij zeer ernstige delicten, ook in de pro-actieve fase
  gebruiken. Het onderscheid zou ik dus willen handhaven, maar het
  lijkt me aangewezen om ook die eerste fase te regelen in het
  wetboek of in de Politiewet.
  De heer Koekkoek:
  Nu u dat toch noemt: valt het wel te regelen? Je zou je
  namelijk kunnen voorstellen dat op het moment dat je de pro-actieve
  fase regelt, de behoefte ontstaat om te gaan optreden voordat die
  fase begint en dat is dan op dat moment weer niet in de wet
  geregeld.
  De heer Corstens:
  Dat is waar. Er zal wellicht toch ergens een grens moeten zijn.
  Een natuurlijke grens is natuurlijk als we van niets weten en geen
  enkel vermoeden, zelfs geen flauwe intutie, hebben. Een zeker
  natuurlijk begin is er dus natuurlijk wel. We gaan niet zomaar in
  het wilde weg iets doen.
  De heer Koekkoek:
  Het moet met strafbare feiten te maken hebben.
  De heer Corstens:
  Het moet bijvoorbeeld met strafbare feiten te maken
  hebben.
  De voorzitter:
  Wat is het begin?
  De heer Corstens:
  Ik zou zeggen: een vaag vermoeden dat er bijvoorbeeld in een
  bepaalde branche zaken gebeuren waarvan je denkt dat die niet
  kloppen; je hebt bepaalde aanwijzingen, zonder dat je kunt zeggen:
  die heeft dit gedaan of die heeft dat gedaan, maar je hebt wel een
  aanwijzing dat in die branche een aantal dingen niet pluis
  zijn.
  De voorzitter:
  Zou u het nu mooi vinden als wij, als wetgever, in de wet iets
  zouden zetten van: “zodra er een vaag vermoeden is van”? Dat zou u
  toch niet zo mooi vinden?
  De heer Corstens:
  Nee, dat moet u anders formuleren. Dit is een opvallend
  antwoord. In de tweede plaats denk ik dat u het, naarmate de
  inbreuk ernstiger is, moet gaan koppelen aan een bepaalde
  autoriteit. Hoe ernstiger de inbreuk, hoe hoger de autoriteit. Dat
  moet het systeem zijn. Men moet aansluiten bij het systeem van
  strafvordering.
  De voorzitter:
  Ik denk dat de heer Koekkoek daar zo op komt. De vraag die toch
  relevant is, is de volgende. De makers van Strafvordering hebben
  ooit het beroemde artikel 27 geformuleerd, waarin sprake is van de
  verdachte en het redelijk vermoeden, van feit en omstandigheden,
  van strafbaar feit en schuld daaraan. Hoe definiren wij op een
  verantwoorde manier waar de nieuwe opsporing begint?
  De heer Corstens:
  Dan moet er een formulering bedacht worden die zwakker is dan
  “feiten of omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden
  voortvloeit”. Je zou dan, bijvoorbeeld, de term aanwijzing kunnen
  gebruiken. Er moeten dan aanwijzingen zijn dat er een strafbaar
  feit is gepleegd of gepleegd zal worden.
  De voorzitter:
  Welke jurist of juriste zou hier uitkomst bieden? Of laat u het
  toch maar aan de wetgever over, zelfs bij een term waarvan u nu
  zegt van: Nou, of dat het nu is? Gaat dat misschien een eigen leven
  leiden? Of wordt duidelijk wat daarmee bedoeld wordt?
  De heer Corstens:
  Kijk, ik neem aan dat er een memorie van toelichting komt. In
  die memorie van toelichting zal natuurlijk onderscheiden worden dat
  wij de “ernstige bezwaren” kennen in de strafvordering. Dat
  betekent meer dan een “redelijk vermoeden”. Wij kennen het redelijk
  vermoeden en wij kennen de graad die daar weer onder staat. Ik kan
  mij het woord aanwijzing voorstellen. Het moet iets zijn, het mag
  niet niets zijn. Het moet iets zijn, maar het hoeft nog geen
  redelijk vermoeden te zijn.
  De heer Vos:
  Als u over aanwijzing spreekt, betekent het dan ook dat u met
  de definitie van het CID-subject akkoord kunt gaan?
  De heer Corstens:
  Op zichzelf zou dat een hulpmiddel kunnen zijn. Ik heb het nu
  niet letterlijk in mijn hoofd zitten. Ik kan mij voorstellen dat je
  daarbij aansluit. Dat zou op zichzelf kunnen. Het is overigens in
  recentere wetgeving en ook dus in de telefoontapwetgeving voor wat
  betreft toekomstige delicten en het gericht afluisteren gebeurd. Ik
  kan mij dat voorstellen. U moet zich overigens realiseren dat als
  wij vandaag de dag praten over een “redelijk vermoeden van een
  strafbaar feit”, wij in de eerste plaats praten over een redelijk
  vermoeden dat er een voltooid delict is, bijvoorbeeld dat er een
  overval gepleegd is. Wij praten echter ook over een redelijk
  vermoeden dat er een poging tot een overval is en vervolgens praten
  wij ook, u kent het verhaal, over de voorbereiding van een overval.
  Dat is nu eenmaal strafvorderlijk gelijkgesteld met een strafbaar
  feit. Dat is een punt waarvan het wellicht goed is om het even te
  verhelderen. Er zijn bivakmutsen gekocht, er is een auto
  aangeschaft, er staat een vluchtauto klaar. Dan is er sprake van
  voorbereiding van een delict. Er is zelfs nog geen poging gedaan om
  de bank te overvallen. De auto staat klaar. De bivakmutsen en de
  wapens liggen klaar. Dat is de voorbereiding. Als er een verdenking
  is wat dat betreft, mag nu vandaag de dag de politie ook al
  optreden. Dat is een kanttekening. Een tweede kanttekening is dat
  wij het bij velen bekende artikel 140, Strafvordering kennen.
  De heer Koekkoek:
  Strafrecht, neem ik aan.
  De heer Corstens:
  Ja, artikel 140, Strafrecht. Het gaat dan om het deelnemen aan
  een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
  Dat is ook al strafbaar. Dat is uitermate ruim.
  De voorzitter:
  Zij wij er eigenlijk al niet?
  De heer Corstens:
  Ik vind dit een heel ongelukkig artikel. Het artikel kan
  namelijk voor alles en nog wat worden ingezet. Het is veel te vaag.
  Je kunt het overal op loslaten. Als je werkelijk met dat artikel
  zou gaan werken, kun je het halve Wetboek van Strafrecht vergeten.
  Naar mijn gevoel geef je politie en justitie dan wel erg de vrije
  hand. Deze opmerking van mij dient er bepaald niet toe om artikel
  140, Strafrecht te propageren. In een aantal gevallen kan het een
  nuttig instrument zijn. Het is een uitermate gevaarlijk
  instrument.
  De heer De Graaf:
  U gaat precies in op wat ik had willen vragen. Ik verbind er
  daarom nog een nieuwe vraag aan. Bij artikel 140 wordt nu vaak door
  de politie geprobeerd om voldoende bewijs te verzamelen om een
  criminele organisatie als zodanig bewijsbaar te maken. Als 140,
  Strafrecht al snel kan leiden tot een vermoeden van een strafbaar
  feit en dus artikel 27 van toepassing is, maakt deze combinatie
  toch bij elke behoorlijk zware vorm van criminaliteit een
  pro-actieve fase overbodig? Je zit dan per definitie in de
  re-actieve fase. Dan is de vraag of het nog zinvol is om daarnaast,
  apart, een soort van pro-actieve fase te gaan definiren in de
  wet.
  De heer Corstens:
  Artikel 140 is uitermate ruim. Als je dat inderdaad
  stelselmatig zou gaan toepassen, heb je verder niet zo veel
  behoefte meer aan de pro-actieve fase. Bij de voorbereiding moet
  het wel zo zijn, bij artikel 46, Strafrecht, dat er iets in de
  buitenwereld veranderd is. Het moet zichtbaar zijn. De auto moet
  zijn aangeschaft. De bivakmutsen moeten er zijn. Wat wil de politie
  kennelijk of wat willen degenen die criminaliteit bestrijden graag?
  Dat je ook naar de branche toe kunt gaan en dat je
  informatieposities, zoals het in politiejargon heet, kunt opbouwen.
  Dan is er nog geen voorbereiding. Ik geloof toch dat, ook nu wij
  die voorbereiding hebben, het nuttig kan zijn om na te denken over
  de noodzaak van dit type onderzoek.
  De heer De Graaf:
  Als het nu daarover gaat: over een branche. Wij hebben
  vanmiddag een aantal branches doorgenomen. In een branche zou
  misschien wel eens iets aan de hand kunnen zijn. Dan kun je niet
  spreken van concrete aanleidingen. De politie kan nu ook, in
  samenwerking met welke universiteit dan ook en op grond van open
  bronnen, gewoon informatie inwinnen. Wij hebben er hier vandaag en
  gisteren een aantal gehad. Daar hoeft toch niet specifiek een
  bevoegdheid voor te worden gecreerd of gedefinieerd als pro-actieve
  fase?
  De heer Corstens:
  Nee, dat niet. Maar als de politie verder wil gaan en inderdaad
  wil gaan observeren, bijvoorbeeld, of gebruik wil maken van
  registers die niet toegankelijk voor haar zijn, dan zul je wel een
  wettelijke regeling nodig hebben. Als dat niet nodig is, dan kan de
  politie het gerust doen. Dat is geen enkel probleem. Ik vrees
  echter dat het wel nodig is.
  De heer Rabbae:
  Dit verhoor is ook bedoeld om een aantal zaken concreter te
  maken. Ik stel daarom de volgende vraag. U zegt dat je kunt stellen
  dat zodra er een aanwijzing zou zijn, de politie eigenlijk
  gemachtigd zou zijn om te beginnen met opsporing. Het is een soort
  vervroeging van artikel 27. Stel dat er een aanwijzing zou zijn dat
  iemand zijn of haar partner zou willen vergiftigen met een gebakje.
  Wanneer begin je dan? Als de gedachte herkend is? Als men bij de
  bakker is? Als het gebak in de koelkast is gestopt? Als het gebak
  op tafel staat?
  De heer Corstens:
  Ja, dat is een mooie casus. U houdt zich echter bezig met
  zware, georganiseerde criminaliteit. Ik zou zeggen dat dit wel
  zware criminaliteit is, maar, neem ik aan, geen georganiseerde
  criminaliteit in de zin van een groepje mensen. Alleen de man wil
  de vrouw of de vrouw wil de man vergiftigen. Als wij praten over
  pro-actief onderzoek, denk ik dat wij dat in ieder geval niet
  moeten gaan uitbreiden tot dit type van individuele criminaliteit.
  Wij moeten dan toch, zou ik menen, denken aan groepscriminaliteit.
  Dan zou je in een heel vroege fase mogen optreden.
  De heer Koekkoek:
  Het deed mij denken aan de bakker bij de farao. Wij hebben
  gesproken over de parallelle opsporing. Mag ik concluderen dat wij
  dat begrip op dit moment gebruiken omdat er nog geen wettelijke
  regeling is?
  De heer Corstens:
  Het begrip parallelle opsporing? Er is geen wettelijke regeling
  in zoverre dat het volgens de wet is toegelaten dat de politie met
  opsporingsonderzoek verder gaat terwijl er een gerechtelijk
  vooronderzoek plaatsvindt. Dat is eigenlijk de kwestie in de
  huidige begripsvorming. Er loopt een gerechtelijk vooronderzoek en
  de politie gaat door met het parallelle onderzoek. Volgens het
  wetsvoorstel, met de commissie-Moons, hadden wij het overigens nog
  iets aangescherpt. Het komt er in wezen op neer dat de politie wel
  de RC moet informeren dat men daarmee bezig is, om te voorkomen dat
  men tegen elkaar in gaat werken. Die voorbeelden zijn er in het
  verleden geweest.
  De voorzitter:
  Het gaat om de vernieuwing van de commissie-Moons, die deze
  minister in ieder geval ook heeft voorgesteld aan de Kamer?
  De heer Corstens:
  In wat afgezwakte vorm, overigens. Andere vernieuwingen zijn
  inderdaad door deze minister weer wel overgenomen.
  De heer Koekkoek:
  Dat betekent dat parallelle opsporing een ruimer begrip is dan
  het inlichtingenwerk dat doorgaat tijdens de strafprocedure?
  De heer Corstens:
  Ja, want parallelle opsporing kan ook inhouden dat de politie
  een verhoor van een getuige of een verdachte gaat doen. Dat kan het
  ook inhouden. Dat is dus meer dan enkel inlichtingenwerk.
  De heer Koekkoek:
  Wij hebben het gehad over opsporingsmethoden, bijvoorbeeld
  observatie. Nu kennen wij ook het begrip dwangmiddelen. Misschien
  is het goed het verschil aan te geven en hoe opsporingsmethoden en
  dwangmiddelen zich tot elkaar verhouden.
  De heer Corstens:
  Dwangmiddelen zijn, zo heb ik het gedefinieerd, in het kader
  van strafvordering aan te wenden bevoegdheden waardoor
  daadwerkelijk inbreuken worden gemaakt op rechten en vrijheden van
  burgers. Dat zijn dwangmiddelen. Niet elk dwangmiddel is een
  opsporingsmethode, want in deze definitie is het zetten van iemand
  in voorlopige hechtenis, het arresteren van iemand, wel een
  dwangmiddel, je maakt namelijk inbreuk op het vrijheidsrecht van
  een burger, maar op zichzelf is dat nog geen opsporingsmethode.
  Door een burger van zijn vrijheid te beroven, wordt er nog geen
  opsporingsmateriaal verzameld. Dat is de verhouding. Bij een
  dwangmiddel gaat het er dus om dat je inbreuk maakt op rechten of
  vrijheid van een burger. Je legt beslag, je berooft een persoon van
  zijn vrijheid, je legt een telefoontap aan, je tapt een telefax af
  en dat soort zaken.
  De heer Koekkoek:
  Wij hebben het al even gehad over de vraag wanneer nu de
  verdenking van een strafbaar feit begint. Ik wilde naar het vervolg
  kijken. Wat voor gevolgen heeft het wanneer iemand als verdachte is
  aangemerkt?
  De heer Corstens:
  Wanneer iemand als verdachte is aangemerkt, betekent dit dat
  een aantal dwangmiddelen op hem mogen worden toegepast. Die persoon
  mag dan, na staande te zijn gehouden, worden aangehouden en in
  verzekering gesteld worden. Dat in de eerste plaats. Hij mag
  gefouilleerd worden. Dat mag. Er kunnen nog andere dwangmiddelen op
  hem worden toegepast, met name als de verdenking wat zwaarder is.
  Dan mag er een telefoontap gelegd worden en mag er ook voorlopige
  hechtenis worden toegepast. Dat is het gevolg daarvan. Dan gaat
  eigenlijk het strafvorderlijke systeem pas echt tegen personen
  werken, als wij een redelijke verdenking hebben. Dat is dus een
  garantie dat je niet zomaar van je rechten en vrijheden beroofd
  kunt worden. De wetgever heeft gezegd dat er aan een
  drempelvereiste voldaan moet zijn. Dat is het vereiste van de
  redelijke verdenking, artikel 27 van het wetboek.
  De heer Koekkoek:
  Mijn laatste vraag op dit punt: weet je nu altijd dat je
  verdachte bent? Wanneer weet je dat?
  De heer Corstens:
  Uiterlijk weet je het op het moment dat je als verdachte een
  dagvaarding thuis krijgt, maar in een aantal gevallen weet je
  tevoren niet dat je verdachte bent. Denkt u aan de
  drugsorganisatie: er is een tap gelegd; uiteraard wordt er, voordat
  de tap gelegd wordt, niet gezegd: mijnheer of mevrouw, we gaan u
  aftappen. Het zal u duidelijk zijn dat het middel dan een beetje
  ineffectief wordt. Met andere woorden: die tap wordt gelegd in het
  kader van een gerechtelijk vooronderzoek. Dat is de huidige
  wettelijke regeling. Voordat het gerechtelijk vooronderzoek
  gesloten wordt, moet de rechter-commissaris de verdachte verhoren.
  Op dat moment zal die rechter-commissaris de verdachte confronteren
  met het al lang geleden plaatsgevonden feit dat zijn telefoon is
  afgetapt. Als er geen gerechtelijk vooronderzoek heeft
  plaatsgevonden, de politie wel onderzoek heeft gedaan, maar de
  verdachte om een of andere reden nooit is gehoord, kan het in
  theorie – maar bijna altijd zal ook de verdachte gehoord zijn; ik
  kan me eigenlijk geen gevallen voor de geest halen waarin dat niet
  gebeurt – zo zijn dat je een dagvaarding thuis krijgt waarin staat:
  u wordt beschuldigd van het volgende misdrijf.
  De voorzitter:
  Vindt u niet dat je als verdachte op een bepaald moment het
  recht hebt om dat te weten? Of vindt u dat men in feite onbeperkt
  door kan rechercheren op een verdachte zonder dat hij dat zelf
  weet?
  De heer Corstens:
  Het zou op zichzelf goed zijn als mensen op een gegeven moment
  inderdaad iets te horen krijgen. Aan de andere kant: als je te
  maken hebt met de georganiseerde criminaliteit en als je van een
  aantal mensen hebt vastgesteld dat zij zich aan misdrijven schuldig
  hebben gemaakt…
  De voorzitter:
  U zei zojuist dat men dat nog niet heeft vastgesteld, want
  daarvoor dient nou juist de rechter. Weet u nog wel?
  De heer Corstens:
  Akkoord, dat is volkomen juist, maar wat deze mensen betreft,
  is de zaak eigenlijk rond en het is duidelijk dat er voldoende
  bewijsmateriaal tegen deze mensen is. Er zijn echter ook nog een
  aantal andere mensen bij die organisatie betrokken. We weten zeker
  dat E, F, G en H gealarmeerd zullen zijn als we tegen A, B, C en D
  zeggen dat we die verdenking hebben.
  De voorzitter:
  Het behoort volgens u dus niet tot een soort grondrecht om te
  weten of je verdachte bent?
  De heer Corstens:
  Nee, dat behoort niet tot een grondrecht. Uiteraard – dat geldt
  voor alles en is een beetje een gemeenplaats – moet de redelijkheid
  in acht worden genomen. Het is natuurlijk geen vrijbrief voor de
  politie of voor het openbaar ministerie om mensen een aantal jaren
  in onzekerheid te laten, terwijl je eigenlijk heel goed weet dat
  die mensen verdacht zijn, dat er voldoende bewijsmateriaal is en
  dat zij gedagvaard kunnen worden. Maar goed, daar hebben we
  middelen voor, want dan zal zo’n zaak leiden tot
  niet-ontvankelijkheid, bijvoorbeeld omdat het openbaar ministerie
  geen redelijke termijn in acht heeft genomen. Er is dus een zeker
  correctiemechanisme in het systeem ingebouwd.
  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Corstens, voordat we overgaan tot de uitspraak van de
  Hoge Raad, toch nog een vraag over de spanning die kan bestaan
  tussen de rechtsbescherming van de verdachte en de
  rechtshandhaving. Soms bestaat het gevoel dat de verdachte meer
  wordt beschermd dan de samenleving, inclusief het slachtoffer. Hoe
  reageert u op die gedachte?
  De heer Corstens:
  Ik vind het een erg eenzijdige visie. Het is een standpunt dat
  ook in de strafrechtliteratuur nogal eens naar voren wordt
  gebracht. Het is natuurlijk juist dat er de laatste jaren nogal wat
  vernieuwd is op het terrein van de strafvordering. Er zijn nogal
  wat nieuwe bevoegdheden gecreerd. Daar tegenover is het zo dat er
  in de jaren zestig en zeventig nogal wat meer bescherming voor de
  verdachte is gekomen. Ik heb toch het idee dat het uiteindelijke
  resultaat een behoorlijk evenwicht is en dat je niet moet zeggen
  dat we met de rechtsbescherming van de verdachte te ver zijn
  doorgeschoten. Ik geloof dat je dat zeker niet kunt zeggen als je
  dat afzet tegen de recente wetgeving en de recente rechtspraak. Ik
  geloof dat er een heel goed evenwicht tot stand is gekomen. Mensen
  die zeggen dat de bevoegdheden van de overheid te ver zijn gegaan –
  dat is het standpunt waar ik aan refereerde en dat in de
  strafrechtliteratuur nogal eens naar voren komt – vergeten naar
  mijn gevoel te veel dat juist in de jaren zeventig het leerstuk van
  het onrechtmatig verkregen bewijs, het uitsluiten van bewijs als
  dat onrechtmatig verkregen is, is opgekomen, voornamelijk als een
  stukje bescherming van de verdachte, en dat de verdragen die
  mensenrechten bevatten en die bescherming van de verdachte
  inhouden, een geweldige rol zijn gaan spelen. Daar is een zekere
  reactie op gekomen via de wetgeving en de rechtspraak. Naar mijn
  gevoel is het resultaat heel redelijk en evenwichtig. Ik praat
  natuurlijk niet over details, maar over de hoofdlijnen.
  De heer Koekkoek:
  Dat was ook de bedoeling. Dan gaan we nu over op de rechtspraak
  van de Hoge Raad. Zou u voor ons kort de ontwikkeling willen
  schetsen van de rechtspraak van de Hoge Raad waar het gaat om
  bijzondere opsporingsmethoden, waar onze commissie zich in het
  bijzonder mee bezighoudt?
  De heer Corstens:
  Aan de ene kant – daar refereerde ik zojuist al aan – zie je
  dat de Hoge Raad nogal wat zaken heeft toegelaten. De anonieme
  getuige is geaccepteerd. Dat is natuurlijk ook een
  opsporingsmethode, zou je kunnen zeggen. De infiltratie is
  geaccepteerd en we hebben gezien dat de observatie is geaccepteerd.
  Aan de andere kant zijn er ook zaken – denkt u aan de telefax en
  het afnemen van lichaamsmateriaal voor een DNA-onderzoek – waarvan
  de Hoge Raad heeft gezegd: nee, dat gaat te ver; daar moet een
  wettelijke regeling voor komen. Aan de ene kant zie je dus nogal
  wat coulance ten opzichte van bepaalde opsporingsmethoden, maar aan
  de andere kant ook weer een grote terughoudendheid. Daarbij heeft
  volgens mij voor de Hoge Raad en voor de rechtspraak in het
  algemeen een belangrijke rol gespeeld dat daar waar de wetgever
  iets heeft geregeld, hij dus grenzen heeft gesteld. Het toedelen
  van bevoegdheden is namelijk tegelijk ook altijd het begrenzen van
  bevoegdheden en van overheidsoptreden. De Hoge Raad heeft
  geredeneerd: nou ja, dat is nu eenmaal geregeld; jullie willen nu
  verder gaan, maar er staat “telefoontap” en niet “telefax” en dat
  mag dus niet. Daar waar het ongeregeld terrein was, heeft de
  rechtspraak naar mijn gevoel echter de neiging getoond om nogal
  veel af te leiden uit de taakstelling van de politie.
  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat er in het geheel van de rechtspraak van de Hoge
  Raad op dit moment – want er zullen vast nog meer arresten komen,
  waaraan u dan waarschijnlijk zult meewerken – voldoende
  duidelijkheid is over wat de politie mag en over wat de politie
  niet mag?
  De heer Corstens:
  Nee, voldoende duidelijkheid is er niet. Er is redelijke
  duidelijkheid over de infiltratie. Met betrekking tot een aantal
  andere zaken, is er onvoldoende duidelijkheid, bijvoorbeeld op het
  punt van de gecontroleerde aflevering en doorlevering, maar daar
  zou ik, als u dat wenst, graag wat dieper met u op willen ingaan.
  Daar is onduidelijkheid over. Over de observatie is nogal wat
  onduidelijk en er is ook onduidelijkheid over het bekende item van
  de kijk- of inkijkoperatie. Over dat laatste punt heeft de Hoge
  Raad, zoals u weet, op 31 mei van het vorig jaar een arrest
  gewezen. Daarmee heeft de Hoge Raad een duidelijke terughoudendheid
  en reserve aan de dag gelegd ten opzichte van die methode, zonder
  daar overigens een heel duidelijke uitspraak over te doen. Die zaak
  moet eerst wat betreft de feiten nog uitgezocht worden, volgens mij
  door het Hof in Den Haag. Die zaak komt dus nog terug bij de Hoge
  Raad.
  De heer Koekkoek:
  Over beide onderwerpen zullen wij nog nader spreken. Misschien
  is het goed om, voordat we dat doen, iets te zeggen over beginselen
  die in de rechtspraak een belangrijke rol spelen, namelijk de
  beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Kunt u kort
  aangeven wat daarmee bedoeld wordt?
  De heer Corstens:
  Met proportionaliteit wordt bedoeld dat het middel dat je
  gebruikt, in een redelijke verhouding moet staan tot het doel, het
  object dat je voor ogen hebt. Je gaat bijvoorbeeld geen telefoontap
  aanleggen om erachter te komen of iemand een winkeldiefstal heeft
  gepleegd, hoewel dat wettelijk misschien wel zou mogen. Met andere
  woorden: binnen de grenzen van de wet ga je nader vaststellen of
  het inzetten van dit middel wel in een goede verhouding staat tot
  het te bereiken doel. Dan zul je bij die winkeldiefstal dus zeggen:
  nee, dat is idioot. En zo vervolgens ook bij niet in de wet
  geregelde methoden, zoals de infiltratie: je gaat niet infiltreren
  bij een groepje jongens die zich regelmatig aan vernielingen
  schuldig maken. Dat is vervelend en lastig; ik wil het niet
  bagatelliseren, want het kan uitermate vervelend zijn, maar toch
  moet je zeggen: nee, er is geen redelijke verhouding tussen dit
  middel en het doel. Dat is proportionaliteit. Subsidiariteit houdt
  in dat je, als je voor de taak wordt gesteld om bepaalde
  criminaliteit te bestrijden en als je verschillende middelen ter
  beschikking hebt om dat te doen – je kunt het doen op een klassieke
  wijze, bijvoorbeeld via een telefoontap, maar ook via infiltratie –
  kiest voor het minst bezwarende middel. Onder die omstandigheden
  zou ik denken dat een telefoontap wellicht toch iets minder zwaar
  is dan infiltratie. Als je er ook via een telefoontap toe kunt
  komen, moet je het via die telefoontap doen en moet je niet de
  infiltratie gaan gebruiken. Dat is in concreto vaak moeilijk, want
  het is vaak moeilijk om vast te stellen wat nou zwaarder is. Dat
  hangt sterk van de concrete omstandigheden af, maar het is het
  algemene uitgangspunt.
  De heer Koekkoek:
  Zijn u uit de rechtspraak voorbeelden bekend waar de rechter
  heeft gezegd: deze opsporingsmethode deugt niet, want zij is niet
  proportioneel of zij is veel te zwaar en dus niet subsidiair?
  De heer Corstens:
  Nee, ik kan me daar geen goed voorbeeld van voor ogen halen. In
  de lage rechtspraak zijn er ongetwijfeld voorbeelden te bedenken.
  Dat schat ik althans. Ik kan me herinneren dat we vorig jaar een
  geval hebben gehad dat tot een arrest van de Hoge Raad leidde.
  Daarin wilden een aantal politiemensen kennelijk een bingo-club,
  waarin de bingo niet volgens de regels ging, oprollen. Het kan ook
  zijn dat het een ander kansspel was. Het is maar de vraag of bingo
  een kansspel is, maar die vraag laten we maar even daar. Zij wilden
  een bepaald illegaal speelhol oprollen en toen ging men daar,
  uiteraard niet als politie verkleed, binnen. Toen werd door de
  raadsman gezegd dat dat een vorm van infiltratie was, omdat die
  mensen zich voor hadden gedaan als willige spelers, maar helemaal
  geen willige spelers waren, maar infiltranten. Toen werd gezegd:
  dat is een veel te zwaar middel voor dit doel. Daarvan is
  uiteindelijk in de rechtspraak, ik dacht door de Hoge Raad, gezegd:
  op zichzelf is infiltratie in het algemeen misschien wel een zwaar
  middel, maar deze vorm van infiltratie is helemaal niet zwaar. Het
  is een uitermate licht middel voor een ook niet al te zwaar doel.
  Dat is dus nog steeds geen voorbeeld, maar een voorbeeld van het
  omgekeerde. Ik kan u uit mijn hoofd geen voorbeeld geven.
  De heer Koekkoek:
  Valt het door de Hoge Raad te controleren of aan die eisen van
  proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan of moet de Hoge Raad
  daarbij afgaan op – meestal – het oordeel van de lage rechter van
  het gerechtshof, als de lagere rechter tenminste de omstandigheden
  noemt en factoren tegen elkaar afweegt?
  De heer Corstens:
  Dat is een typisch feitelijke kwestie waar de Hoge Raad niet
  aan komt. Je moet gaan kijken naar de omstandigheden, een heel
  feitelijke kwestie. Daar komt de Hoge Raad dus niet aan en daar kan
  de Hoge Raad niet aankomen.
  De heer Koekkoek:
  Dan wilde ik het met u hebben over het inkijken. U hebt al een
  paar keer het arrest van 31 mei 1994 genoemd, ook bekend als het
  Sinis-arrest of het speedboot-arrest, omdat geen verdovende
  middelen, maar een speedboot werd aangetroffen. Misschien kunt u
  aangeven wat de Hoge Raad, wat inkijkoperaties betreft, aan
  overwegingen heeft meegegeven aan het hof dat de zaak nu moet
  beslissen. Misschien is het goed om eerst aan te geven wat inkijken
  is, want sommigen hebben daarbij de voorstelling van een kijkdoos
  waar je in kijkt, maar dat is niet helemaal de bedoeling.
  De heer Corstens:
  Het komt er – als ik het althans goed begrijp – bij de
  inkijkoperaties eigenlijk op neer dat je het idee hebt dat in een
  bepaalde ruimte of in een loods bijvoorbeeld wel eens drugs zouden
  kunnen liggen; je weet het eigenlijk niet; het kan zijn dat de zaak
  al in de fase van de verdenking zit, maar het kan ook zijn dat de
  zaak pas in de fase daarvoor zit; om die zaak op te lossen, zou je
  dat echter eerst moeten weten. Stel dat er een verdenking is; dan
  kun je bijvoorbeeld wel een huiszoeking doen en dan tot de
  conclusie komen dat er geen drugs zijn, maar dan zijn die lieden
  gealarmeerd en dan heb je je eigen zaak kapot gemaakt. Met andere
  woorden: om te voorkomen dat je je eigen zaak kapot maakt, ga je
  daar een kijkje nemen. Dat kan gebeuren doordat je daar een
  videocamera in laat zonder je zelf in die ruimte te begeven. Het
  kan ook zijn dat je jezelf in die ruimte begeeft.
  De heer Koekkoek:
  Maar zo’n videocamera moet wel in die ruimte; die wandelt daar
  niet naar binnen en die moet daar wel geplaatst worden.
  De heer Corstens:
  Die moet erin gebracht worden, maar dat hoeft allemaal niet zo
  groot te zijn. Dat kan heel klein zijn. Dat is, denk ik, op
  zichzelf wel mogelijk zonder dat je daar naar binnen gaat of
  wellicht ook nog wel van buitenaf. Wat heeft de Hoge Raad nu
  gezegd? De Hoge Raad heeft gezegd – die vraag had het hof niet
  beantwoord – op grond van welke wetsbepaling… Het hof had gezegd
  dat er een bevoegdheid is. De Hoge Raad heeft gezegd: je moet je
  eerst afvragen of er eigenlijk wel gebruik is gemaakt van een
  wettelijke bevoegdheid en op welke bepaling deze manier van
  opereren eigenlijk steunt. Vervolgens, als je vaststelt dat het
  niet is gebeurd op basis van een wettelijke bevoegdheid, moet je je
  afvragen: is het overigens onrechtmatig en is er eigenlijk een
  grondrecht geschonden? Als je zegt dat het onrechtmatig is, moet je
  vervolgens, zoals de Hoge Raad nog eens heel duidelijk uiteen heeft
  gezet, vaststellen welke conclusie je daaraan moet verbinden: ofwel
  het aldus vergaarde bewijsmateriaal mag niet gebruikt worden of –
  in ernstige gevallen ongetwijfeld – het openbaar ministerie moet
  niet-ontvankelijk verklaard worden. Die vragen moet de rechter
  allemaal beantwoorden. Is er strijd met een grondrecht? Is er
  sprake geweest van een wettelijke bevoegdheid en zo ja, welke?
  Vervolgens, als er in strijd is gehandeld met de regelingen: welke
  consequenties moeten daaraan worden gehecht? Ofwel
  bewijsuitsluiting, met waarschijnlijk als gevolg vrijspraak van de
  verdachte, ofwel niet-ontvankelijkheid?
  De heer Koekkoek:
  Wat is uw opvatting? Zijn er wettelijke bevoegdheden om,
  bijvoorbeeld, een loods binnen te gaan, eventueel met een valse
  sleutel, om daar te gaan kijken? Is daar enige wettelijke basis
  voor?
  De heer Corstens:
  Ik zie daar, eerlijk gezegd, niet zoveel basis voor. In de
  literatuur is wel gerefereerd aan de schouw van Strafvordering, het
  rondkijken dus door de officier van justitie en in spoedgevallen
  door de hulpofficier. Die mag zich inderdaad naar een bepaalde
  plaats, niet zijnde een woning begeven, om daar een plaatselijke
  toestand op te nemen. Zo heet het, dacht ik, in de wet. Ja,
  waarvoor is die bevoegdheid geschreven? Naar mijn idee, zo heb ik
  het altijd opgevat, is die geschreven voor bijvoorbeeld de situatie
  van een geweldsdelict. Het kan van belang zijn voor jou, als
  officier of als hulpofficier, om te kijken wat de situatie ter
  plaatse is. Je gaat er dan naar toe. Je wilt misschien ook foto’s
  maken van de situatie: waar lag het lijk, waar zijn de
  kogelinslagen? Dat is naar mijn gevoel typisch schouw. Nu zijn er
  auteurs die zeggen dat het veel verder gaat. Je mag ook juist deze
  methode hanteren als basis voor zo’n inkijkoperatie. Ik vind
  daarvoor de bevoegdheid zoals die omschreven is in de wet veel te
  vaag. Ik zou menen, in lijn van hetgeen wij straks besproken
  hebben, dat er inderdaad een uitdrukkelijke wettelijke bepaling zou
  moeten komen daarvoor.
  De heer Koekkoek:
  Biedt de Opiumwet een basis?
  De heer Corstens:
  Ja, artikel 9, Opiumwet. In de eerste plaats eist de Opiumwet,
  net als Strafvordering, dat er sprake moet zijn van een redelijk
  vermoeden. Het mag alleen maar als er sprake is van een verdenking
  van een strafbaar feit en dus niet in de voorfase, de fase van
  pro-actief optreden. Dat heeft een van de kamers van het
  Amsterdamse Hof naar mijn gevoel terecht uitgemaakt. In de tweede
  plaats heb ik het idee dat je binnen de Opiumwet het binnengaan van
  plaatsen mag doen om daar andere, geregelde handelingen te stellen,
  namelijk in beslag nemen, huiszoeking of iemand aanhouden. Het gaat
  niet op voor deze wijze van opereren. Naar mijn gevoel heeft de
  wetgever daar niet aan gedacht.
  De heer Koekkoek:
  U ziet het niet als een zelfstandige bevoegdheid?
  De heer Corstens:
  Nee, ik zie het niet als een zelfstandige bevoegdheid.
  De heer Koekkoek:
  Maar de regeling in de Opiumwet wijkt toch af van die in het
  Wetboek van Strafvordering?
  De heer Corstens:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Wat is de zin daarvan als het niet een zelfstandige bevoegdheid
  is?
  De heer Corstens:
  Dat ligt moeilijk. De wetgever heeft indertijd helemaal niet
  aan deze situatie gedacht. Nu is de vraag of je Strafvordering
  creatief gaat interpreteren in de zin van: Ja, goed, dit is een
  nieuwe ontwikkeling, die is nu eenmaal tot ontwikkeling gekomen en
  wij scharen dit daar ook onder. Of zeg je, en dat is een,
  toegegeven, legalistisch standpunt: Nee, laat de wetgever zich daar
  eerst maar eens over uitlaten. Ook daar zit je weer met die
  privacy.
  De heer Koekkoek:
  Bent u legalistisch?
  De heer Corstens:
  Een tikkeltje legalistisch wel, ja. Maar goed, ik weet niet
  waar ik nu zit, bij de psychotherapeut of…
  De voorzitter:
  Nee, absoluut niet. U heeft zich in een artikel in het
  Nederlands Juristenblad met een vrij grote hoeveelheid toorn over
  deze zaak uitgesproken. U zit overigens bij de enqutecommissie en
  niet bij de psychotherapeut. Laat dat duidelijk wezen.
  De heer Koekkoek:
  Ik vind het jammer dat ik u dat gevoel gegeven heb.
  De voorzitter:
  Betekent dit dat, nu het als het ware in de openbaarheid is
  gekomen en iedereen erover spreekt, ook de vraag op tafel ligt,
  misschien nog wel belangrijker, of er proces-verbaal van moet
  worden opgemaakt? U zegt nu dat het maar geregeld moet worden als
  het in de moderne politiepraktijk nodig is? U lijkt minder
  verontwaardigd. Of zie ik dat verkeerd?
  De heer Corstens:
  Nee, hoor. Er moet in elk geval proces-verbaal van worden
  opgemaakt. Maar naar mijn gevoel is dat het proces-verbaal opmaken
  van iets illegaals. Laat ik daar duidelijk over zijn. Mijn
  standpunt is wat dat betreft niet veranderd. Ik meen dat er
  onvoldoende basis is, zowel in Strafvordering als in bijzondere
  wetgeving, waaronder ook de Opiumwet moet worden verstaan, om deze
  methode te hanteren. Ik zou menen dat dit toch bepaald een
  indringende methode is: daar binnengaan, op deze wijze, kijken, met
  name in de pro-actieve fase, maar ook in zijn algemeenheid. Het is
  een bepaald vergaande methode, die te maken heeft met de verhouding
  politie-rechter-wetgever. Dit is typisch een zaak voor de wetgever.
  Als wij dat willen in Nederland, akkoord, maar dan moet u dat
  beslissen met de regering samen, niet de rechter en ook niet de
  politie.
  De heer Koekkoek:
  Maakt het voor u wat uit of het inkijken pro-actief
  plaatsvindt, dus als er nog geen verdachte is, of dat het
  plaatsvindt in de situatie dat er weldegelijk een verdachte is en
  er grote belangen op het spel staan en, bijvoorbeeld, een lid van
  een criminele organisatie aangepakt kan worden? U noemde het al
  even, maar ik stel de vraag voor alle helderheid.
  De heer Corstens:
  Het maakt enig verschil uit. In de laatste situatie sluit ik
  iets meer aan bij het bestaande systeem. Ik ben dan, om het zo te
  zeggen, minder toornig. Desalniettemin blijft staan dat ik zou
  zeggen dat het in beide situaties illegaal is.
  De heer Koekkoek:
  Als ik u goed begrijp, zou eigenlijk de wetgever voor 1 oktober
  wetten tot stand moeten brengen.
  De heer Corstens:
  Ik ben maar een van de tien.
  De heer Koekkoek:
  Zeker. Ik wil vervolgens met u ingaan op de infiltratie. Kunt u
  kort aangeven wat de Hoge Raad op dit moment aanvaardbaar vindt aan
  infiltratie, under-coveracties en dergelijke?
  De heer Corstens:
  De Hoge Raad heeft gezegd dat het middel gehanteerd mag worden,
  als het maar niet zo is dat de verdachte wordt gebracht tot iets
  waarop zijn opzet niet gericht was. Opzet moet je hier verstaan als
  algemene intentie, algemene bereidheid. Het mag niet zo zijn dat je
  iemand die, bijvoorbeeld, in financile moeilijkheden verkeert over
  de streep trekt. Iemand die in het geheel nog niet was ingevoerd in
  het criminele drugsmilieu houdt de politie voor dat hij, als
  infiltrant, in korte tijd veel geld kan verdienen door aan een
  drugstransport mee te werken. Dat is door de Hoge Raad verboden.
  Als je dat doet, mag het aldus verkregen bewijsmateriaal niet tot
  bewijs meewerken. Dat is een voorwaarde. De tweede en derde
  voorwaarde zijn dat ook hier weer getoetst moet worden aan de
  beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  De heer Koekkoek:
  U geeft nu de opvatting van de Hoge Raad weer. Hoe kijkt u zelf
  aan tegen het bestaan van deze methode, zonder dat daar een
  duidelijke, wettelijke grondslag voor is? Het antwoord heeft u al
  gegeven. Eigenlijk moet ik u vragen hoe u aankijkt tegen deze
  methode als er wel een wettelijke grondslag voor zou zijn.
  De heer Corstens:
  Kijk, als er wel een wettelijke grondslag zou zijn, heb ik daar
  geen moeite mee. Dat zal u duidelijk zijn. Overigens blijft staan
  dat het natuurlijk een uitermate gevaarlijke methode is en dat wij
  ons heel goed moeten realiseren waar wij met deze methode in
  Nederland mee bezig zijn. Dan praat ik alleen nog maar over
  infiltraties in zijn algemeenheid. Als wij het gaan doortrekken
  naar pseudo-koop of, nog erger, gecontroleerde af- of
  doorlevering.
  De voorzitter:
  Vindt u, waar wij het de laatste dagen over gehad hebben, de
  gecontroleerde af- of doorlevering ook juridisch onrechtmatig,
  afgezien van de bestuurlijke vragen die men daarover kan
  stellen?
  De heer Corstens:
  Ja, juridisch onrechtmatig in zoverre dat je je als infiltrant
  schuldig maakt aan strafbare feiten. Dat ligt overigens al in de
  infiltratie besloten. Als je bent betrokken bij pseudo-koop of
  pseudo-verkoop, dan betekent dit dat je deelnemer bent aan een
  misdrijf uit de Opiumwet. Je maakt je dus schuldig aan strafbare
  feiten. In de media wordt wel eens beweerd, en ook bij de politie
  heerst die gedachte wel eens, dat het allemaal mag, zolang men zich
  maar niet schuldig maakt aan strafbare feiten. De Opiumwet is
  echter uitermate ruim. Elke ondersteuningshandeling,
  voorbereidingshandeling voor drugstransporten en dat soort zaken is
  allemaal strafbaar. Ik kan mij dus niet voorstellen dat je
  infiltreert in de drugswereld en vervolgens meer doet dan alleen
  maar rondkijken en je bezighoudt met drugsdeals, zonder dat dit
  strafbaar is. Het is bijna per definitie strafbaar handelen. De
  strafwet geldt voor u en mij en ook voor de politieman.
  De voorzitter:
  Je kunt het natuurlijk ook op een andere manier zeggen. In
  Nederland kennen wij het opportuniteitsbeginsel en dus vrijwaart
  het openbaar ministerie die politieman of de burger die het, onder
  regie van politie en justitie, doet.
  De heer Corstens:
  Het openbaar ministerie kan inderdaad het
  opportuniteitsbeginsel hanteren, en zal dat in dit geval ook doen,
  maar dat neemt niet weg dat er wel strafbaar is gehandeld. Dus als
  u mij vraagt of er onrechtmatig wordt gehandeld, dan is mijn
  antwoord daarop klip en klaar: Ja, er wordt onrechtmatig
  gehandeld.
  De voorzitter:
  Is het nog steeds onrechtmatig als het, bijvoorbeeld, in
  overeenstemming is met de richtlijnen van de procureurs-generaal
  over deals met criminelen?
  De heer Corstens:
  Ja, het is strafbaar, onrechtmatig, ook als het in
  overeenstemming met die richtlijnen is. Ook de procureurs-generaal
  of de minister kunnen de wet niet opzij zetten.
  De heer Koekkoek:
  Wat vindt u van het beroep op noodtoestand dat wel wordt gedaan
  om deze methode te hanteren? Noodtoestand dan in de zin dat de
  criminaliteit zo ernstig is dat hier ook zware, ingrijpende
  methoden en middelen de enig passende zijn.
  De heer Corstens:
  Ik vind dat beroep niet sterk, zelfs zeer zwak. Als je die
  redenering hanteert, kun je in een aantal gevallen van zeer
  ernstige criminaliteit de hele strafvordering wel vergeten. Dan ben
  je kennelijk, op grond van deze redenering, vrij om dingen te doen
  die op zichzelf redelijk zijn. Dat is mijn grote bezwaar. Mijn
  tweede punt is dat ik bij noodtoestand denk aan bijzondere
  situaties. Hier hebben wij te maken met een structurele situatie.
  Wij zijn structureel aan het infiltreren. Ik vind niet dat je dat
  kunt gooien over de boeg van een noodtoestand.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Misschien zijn er op dit punt nog andere
  vragen.
  De heer De Graaf:
  Ik heb nog twee vragen over dit onderwerp. Ten eerste kom ik
  terug op wat u net zei. Is dit niet hetzelfde als wanneer de
  politie op weg naar een ongeluk of ter achtervolging van iemand te
  snel – 160 op de snelweg – rijdt? Ook dat mag niet. Nergens staat
  in de wet dat de politie te snel mag rijden en je moet een beroep
  doen op een noodtoestand.
  De heer Corstens:
  Je wilt die man aanhouden en dat is ook je taak. Dat kun je
  niet anders doen dan op die manier en dat is typisch een plotseling
  opkomende noodtoestand-situatie.
  De heer De Graaf:
  Of is dat op grond van artikel 2 van de Politiewet, de
  taak?
  De heer Corstens:
  Dat zou je kunnen verdedigen. Het is typisch een
  noodtoestand-situatie met conflicterende plichten. Nou, dan mag jij
  als politieman dat inderdaad voor laten gaan.
  De heer Koekkoek:
  Of een beroep op een ambtelijk bevel.
  De heer Corstens:
  Dat vind ik ook niet sterk, want dat zou betekenen dat de hoger
  geplaatste wel de wet aan de kant zou mogen zetten. Dat vind ik
  eerlijk gezegd niet zo sterk. Als we praten over die noodtoestand,
  komt daar bij de drugs bovendien nog een heel moeilijk probleem
  bij. Als we ervan uit zouden mogen gaan dat de strafrechtelijke
  bestrijding van drugshandel het enige juiste middel is en dat er
  ook geen ander middel is, dan ligt de zaak misschien nog wel wat
  anders, maar ook u kent de discussie over de drugsbestrijding.
  Daarover lopen de opvattingen nogal uiteen. Met andere woorden:
  juist waar we het hier hebben over een kwestie waarbij de zin van
  het strafrechtelijk optreden hier in Nederland nogal betwijfeld
  wordt…
  De heer Koekkoek:
  De Opiumwet is toch duidelijk?
  De heer Corstens:
  Dat is zeker zo, maar als je moet beslissen over de vraag of je
  zo’n zwaar en gevaarlijk middel gaat inzetten, kan ik me
  voorstellen dat je dat bijvoorbeeld toch liever doet in het geval
  van een schilderijenroof uit het Stedelijk Museum. Daarbij is
  volkomen duidelijk dat het een groot belang is dat deze mensen
  worden opgepakt en dat de schilderijen te voorschijn komen, terwijl
  het hier maar de vraag is of de strafrechtelijke bestrijding zo
  geweldig nuttig is.
  De heer De Graaf:
  Mijn tweede vraag. U heeft gezegd dat u op zichzelf geen
  bezwaar heeft tegen infiltratie als dat wettelijk is geregeld. Ik
  meen dat ik u dat heb horen zeggen.
  De heer Corstens:
  Ik blijf het een gevaarlijk middel vinden.
  De heer De Graaf:
  Vindt u dat er ook onaantastbare grenzen zijn aan infiltratie
  als er een wettelijke regeling zou zijn? Vindt u bijvoorbeeld dat
  er mag worden genfiltreerd in een huisgezin, ook al zou de wet in
  beginsel zeggen dat infiltratie mag in een kerkgenootschap en een
  politieke partij of op andere gebieden waar de privacy zeer op
  prijs wordt gesteld?
  De heer Corstens:
  Ik denk dat je daar die mooie maatstaven van subsidiariteit en
  proportionaliteit op moet loslaten. Dat zou betekenen dat je in dat
  gezin of dat kerkgenootschap dat middel alleen met de grootste
  terughoudendheid zou toepassen en waarschijnlijk nooit. Dat zou ik
  toch van de concrete omstandigheden willen laten afhangen en ik zou
  geen absoluut verbod willen instellen. Dat moet je dan maar
  bekijken met deze middelen van proportionaliteit en
  subsidiariteit.
  De heer De Graaf:
  Daar heb je dus wel de Hoge Raad voor nodig.
  De heer Corstens:
  Bijvoorbeeld. Nou ja, het was natuurlijk weer een
  feitenkwestie.
  De voorzitter:
  Betekent uw standpunt ter zake ook dat door dit middel
  verkregen bewijs per definitie ter zijde zou moeten worden
  geschoven omdat de eigen belangen van de verdachte tegen wie het
  gebruikt wordt, op zichzelf niet geschaad zijn door die
  gecontroleerde doorlevering?
  De heer Corstens:
  Als zijn eigen belangen daardoor niet zijn geschaad, zou je
  inderdaad – dat is het leerstuk van de relativiteit van het
  onrechtmatig verkregen bewijs, dat de Hoge Raad een aantal jaren
  geleden aan dat leerstuk heeft toegevoegd – kunnen zeggen: als het
  niet onrechtmatig is tegenover deze mensen, maar wel tegenover
  anderen, dan mag je het gebruiken. Dat is op zichzelf aanvaardbaar,
  denk ik, hoewel het overigens een moeizaam geheel is.
  De heer Rabbae:
  Mag je de term “proportionaliteit” ook vervangen door
  “beleidsmatig verantwoord”?
  De heer Corstens:
  Ja, dat mag u doen, maar ik vind “beleidsmatig verantwoord” wel
  weer erg vaag. “Proportionaliteit” is vaag, maar in gradaties van
  vaagheid vind ik “beleidsmatig verantwoord” nog veel vager. Mevrouw
  Sorgdrager had een lijstje van woorden die je niet zou mogen
  gebruiken en dit vind ik wel een heel vage term.
  De voorzitter:
  Zijn proportionaliteit en subsidiariteit soms ook geen alibi om
  te redden wat er te redden valt of zondig ik dan tegen een van de
  grondleerstukken van het moderne strafrecht?
  De heer Corstens:
  Nee, ik denk dat het meer is dan dat. Het is duidelijk meer dan
  dat. Het heeft een zekere inhoud, zoals “beleidsmatig verantwoord”
  natuurlijk ook een zekere inhoud heeft. Dat is volkomen duidelijk,
  maar daar vind ik de inhoud eerlijk gezegd wel erg vaag.
  De heer Vos:
  Ik vroeg mij af of professor Corstens niet ook zelf het
  opportuniteitsbeginsel hanteert als hij zegt dat het niet altijd
  opportuun is om drugsactiviteiten te gaan volgen. Kan hij zich
  voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen dat, juist om de
  drugscriminaliteit wel te bestrijden, strafbare feiten wellicht in
  bescheiden mate te billijken zijn? Ik bedoel: het is maar strikt
  een persoonlijk standpunt.
  De heer Corstens:
  “Te billijken zijn”… Ik heb gezegd: als je infiltratie
  accepteert in de huidige situatie waarin we geen
  rechtvaardigingsgrond in de wet hebben voor het begaan van
  strafbare feiten – die moet er naar mijn gevoel komen: als je de
  infiltratie gaat regelen, moet je ook een regeling maken voor het
  straffeloos zijn van degenen die die feiten begaan – wordt dat op
  dit moment opgelost via het opportuniteitsbeginsel. Dat lijkt mij
  ook volkomen juist, want het zou te dol zijn als de politie eerst
  de infiltratie toelaat en de officier van justitie vervolgens de
  infiltrant zou gaan vervolgen. Dat zou natuurlijk ook uitermate
  gevaarlijk zijn, want dan wordt die man helemaal aan de paal
  genageld.
  De heer Koekkoek:
  Ik wil met u overgaan naar de normering van de pro-actieve fase
  en van de bijzondere opsporingsmethoden. Zou u ons wat houvast
  kunnen geven, zodat we een idee hebben van wat er geregeld zou
  moeten worden en hoe we dat zouden moeten doen? Welke methoden en
  opsporingsmiddelen zouden een grondslag in de wet moeten hebben,
  met name voor de fase waarin er nog geen sprake is van een
  verdenking van een strafbaar feit?
  De heer Corstens:
  Ik meen dat er een grote operatie moet plaatsvinden die hierin
  bestaat dat je ook die voorfase gaat regelen, liefst in het Wetboek
  van Strafvordering, want het voordeel daarvan is dat het allemaal
  in n hand blijft. Er is ook wel gesuggereerd – volgens mij ook door
  Patijn – om dat bij de BVD onder te brengen. Daar ben ik een groot
  tegenstander van, want dan ga je de zaken in tween splitsen. Bij
  dat voorwerk gaat het er uiteindelijk om om straks mensen te gaan
  vervolgen. Als je de verantwoordelijkheden uit elkaar gaat trekken,
  krijg je er naar mijn idee helemaal geen vat meer op. Dat vind ik
  dus niet een juist standpunt. Of “niet juist”… Ik vind het een
  verkeerd standpunt.
  De voorzitter:
  U spreekt over de heer Patijn. Om misverstanden te voorkomen:
  ik neem aan dat u doelt op de heer A. Patijn, raad-adviseur van het
  ministerie van Justitie.
  De heer Corstens:
  Ja, inderdaad. Die heeft een paar maanden geleden in het
  Nederlands Juristenblad die suggestie gedaan. Ik meen dat je dit
  moet onderbrengen bij de reguliere politie en justitie. Dat kan ook
  in de Politiewet, maar om het systeem overzichtelijk te houden,
  lijkt het mij beter om dat in Strafvordering onder te brengen. Dan
  zou je vervolgens moeten vaststellen welke methoden je zou willen
  toelaten – observatie, infiltratie en onder omstandigheden ook
  inkijkoperaties – en vervolgens – dan sluit je volkomen aan bij het
  systeem van Strafvordering – bij welke strafbare feiten en bij
  welke typen strafbare feiten. Je kunt heel gemakkelijk aansluiten
  bij het systeem van Strafvordering. Zo zeg je bijvoorbeeld dat
  infiltratie alleen mag bij feiten waarop naar wettelijke
  omschrijving acht jaar of meer staat. Dat is op het ogenblik een
  bekend criterium en geldt bijvoorbeeld ook voor de
  strafbaarstelling van de voorbereidingshandeling. Dat zijn twee
  zaken. In de derde plaats moet je je afvragen: wie wil ik eigenlijk
  als controlerende instantie? Dan zou ik, daar waar het gaat om heel
  belangrijke inbreuken op grondrechten van burgers, menen dat je de
  rechter-commissaris moet inschakelen, ook in die voorfase. Die
  rechter-commissaris is onafhankelijk en onpartijdig. Daar waar het
  gaat om dit soort inbreuken, zul je naarmate de inbreuk zwaarder
  is, bij een hogere autoriteit terecht moeten komen. Dat is nu
  eenmaal, terecht, ook bij de reactieve fase zo.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb toch even een vervolgvraag. Vanmorgen kwam de heer
  IJzerman met de gedachte dat de rechter, de rechter-commissaris of
  de raadkamer er eigenlijk aan te pas zou moeten komen voordat een
  pro-actief onderzoek wordt gestart. Wat vindt u van die gedachte?
  Zou dat passen in het systeem?
  De heer Corstens:
  Ik denk even hardop: we kennen natuurlijk op dit moment het
  strafrechtelijk financieel onderzoek, waarbij de officier van
  justitie een machtiging moet vragen aan de RC. Dat betekent in
  wezen: jullie mogen beginnen met een aantal bevoegdheden die jullie
  in het kader van een strafrechtelijk financieel vooronderzoek
  hebben. Dat wordt daarmee gezegd en daar zou je aan kunnen denken.
  Aan de andere kant zijn het natuurlijk zaken waarbij de informatie
  op dat moment nogal diffuus is. Wat kan die rechter-commissaris er
  op dat moment aan doen? Die rechter moet zijn beslissing geven en
  die moet concrete informatie kunnen krijgen en kunnen vaststellen
  of hij dat voldoende vindt om dit zware middel in te zetten. Daar
  gaat het eigenlijk om. Ik zie niet zoveel in die algemene
  machtiging, maar ik moet zeggen dat ik nog niet echt heb nagedacht
  over dit punt en over deze suggestie.
  De heer Koekkoek:
  Zou het gevolg niet zijn dat je dan weer een voorfase krijgt vr
  de voorfase? De politie moet namelijk inderdaad met gegevens komen
  bij de rechter-commissaris of bij de raadkamer, zodat die een
  verantwoorde beslissing kan nemen over de vraag of er een
  pro-actief onderzoek wordt ingesteld.
  De heer Corstens:
  Dan wordt er dus informatie verzameld en als je, in mijn
  terminologie, echt in de fase van aanwijzingen zit, ga je naar de
  rechter-commissaris toe en vraag je of je mag gaan infiltreren. Een
  belangrijke voorwaarde daarbij is overigens natuurlijk dat de
  rechter-commissaris in staat is om dat te doen, want de huidige
  situatie is nog altijd zo dat rechters-commissarissen twee dingen
  moeten doen: zij moeten beslissen over voorlopige hechtenis en zij
  moeten gerechtelijke vooronderzoeken leiden. Dat eerste betreft
  zaken die een grote urgentie hebben. Hij moet binnen een bepaald
  aantal uren een beslissing nemen en dat betekent dat dat laatste
  nogal eens in de knel komt. Als we inderdaad willen dat
  rechters-commissarissen of – zoals de minister twee jaar geleden
  suggereerde in haar pre-advies aan de NJV – wellicht raadkamers dat
  doen, moet je die ook de middelen geven om dat te doen. Daar
  ontbreekt het nu aan.
  De heer Rabbae:
  U bent een onafhankelijke geest. Vandaar dat ik u deze vraag
  durf te stellen. Van twee dingen n: of mijn geheugen deugt niet of
  is er kennelijk een evolutie bij u aan de gang. U geeft nu een
  prominente positie aan de rechter-commissaris als het gaat om de
  controle en toetsing van de pro-actieve fase, maar heeft u eerder
  niet gesteld dat u de rechter-commissaris juist te jong, te
  onervaren en niet in staat acht om tegenwicht te bieden aan de
  politie en om juist hem op die positie te zetten?
  De heer Corstens:
  Uw geheugen is goed als het mijne althans ook goed is, want ik
  herinner me inderdaad dat ik dat heb gezegd. Dat was voor mij
  aanleiding om daaraan de suggestie te koppelen dat we ervoor moeten
  zorgen dat de rechters-commissarissen, zeker als zij straks dit
  type taken gaan krijgen, niet meer die jonge, onervaren rechters
  zijn. Dat moeten mensen zijn die het klappen van de zweep kennen,
  die een behoorlijk aantal jaren ervaring hebben opgedaan in de
  strafkamer of in de raadkamer en die weten wat er aan de hand is.
  Als ze die fase achter de rug hebben, moeten ze dat doen. Het moet
  dus niet meer zo zijn dat het in letterlijke zin een soort
  strafwerk is voor rechters om een aantal jaren in het
  rechter-commissariaat te zitten. Nee, dat moeten mensen zijn die
  dat met hart en ziel toegewijd zijn.
  De heer Koekkoek:
  Hoe bereik je nu bij de normering een zeker evenwicht tussen
  aan de ene kant de bescherming van verdachten en wettelijke
  regeling en aan de andere kant toch voldoende ruimte voor politie
  en justitie om ernstige strafbare feiten aan te pakken?
  De heer Corstens:
  Ik denk dat je dat evenwicht juist bereikt door die rechter in
  te schakelen. Dat is natuurlijk typisch een taak van de
  strafrechter: voortdurend, althans zeker in het vooronderzoek,
  afwegen of het, nadat we eerst gecontroleerd hebben of aan alle
  wettelijke eisen is voldaan, nodig is dat deze persoon in
  voorlopige hechtenis gaat en dat een telefoontap gelegd wordt. Dat
  is typisch een taak voor de rechter; daar hebben we de rechter
  voor.
  De heer Koekkoek:
  Hoe gedetailleerd zou een wettelijke regeling moeten zijn? Zou
  volstaan kunnen worden met een kaderwet of moet de regeling toch
  behoorlijk specifiek zijn?
  De heer Corstens:
  Liefst natuurlijk het laatste, behoorlijk specifiek, maar ik
  realiseer me heel goed dat er plotseling nieuwe ontwikkelingen
  opkomen. We hebben toen de DNA-techniek gekregen om mensen te
  identificeren. Die is vrij snel opgekomen. Daarbij is de wetgever
  er overigens in geslaagd om dat op heel korte termijn wet te laten
  worden. Vaak is het zo dat dat niet lukt op zo’n korte termijn
  omdat de zaken soms erg ingewikkeld zijn. Ik zou me kunnen
  voorstellen dat je zoveel mogelijk probeert om gedetailleerd te
  zijn in de wet, maar wel enige ruimte laat. Om u een voorbeeld te
  geven. Wij hebben, ik dacht begin jaren zeventig, de telefoontap
  wettelijk geregeld. Toen stond er dat het afluisteren van
  telefoongesprekken toegestaan was. De telex bestond toen natuurlijk
  ook al. Ik had mij voor kunnen stellen dat de wetgever indertijd
  gezegd zou hebben dat “telefonisch en telegrafisch verkeer” mag
  worden afgeluisterd of dat “communicatie via kabels en ether” mag
  worden afgeluisterd of iets dergelijks. Dan had je later niet dat
  probleem gekregen met de telefax. Dat soort techniek zou ik mij
  kunnen voorstellen. Dat is een ding. Ten tweede kun je je
  vervolgens voorstellen, als naar je idee de wet toch wel te vaag
  wordt, dat de vraag welke middelen gebruikt moeten worden,
  beantwoord moet worden bij algemene maatregel van bestuur. U weet,
  beter dan ik, dat je daar allerlei technieken voor hebt. Je kunt
  horizonwerking geven aan een algemene maatregel van bestuur of je
  kunt zeggen dat hij binnen zes maanden moet worden voorgelegd aan
  de Tweede Kamer. Aan dat soort wetgevingstechnieken denk ik
  dan.
  De heer Koekkoek:
  Voorzitter! Ik heb voldoende gehoord.
  De heer Rouvoet:
  Ik wil op dit punt een vraag stellen over de
  rechter-commissaris. Zou u het bezwaarlijk vinden als uw suggestie
  gevolgd wordt en de rechter-commissaris een rol toebedeeld wordt in
  de pro-actieve fase, als dat ertoe zou leiden dat de situatie die
  wij nu soms bij het openbaar ministerie kennen, waar er een
  verschil in niveau is in feitelijk kennis tussen CID-officier en
  zaaksofficier, zich ook zou gaan voordoen tussen
  rechter-commissaris, een geheim dossier, een geheim mapje, en de
  zittingsrechter?
  De heer Corstens:
  Dat probleem zit er natuurlijk wel in. Het is een heel moeilijk
  oplosbaar probleem. Ik zou eigenlijk niet weten hoe je dit punt zou
  moeten oplossen. Er zal dan voldoende vertrouwen moeten zijn van de
  zittingsrechter in de rechter-commissaris. De rechter-commissaris
  zou natuurlijk als getuige op de zitting gehoord kunnen worden. Dat
  kan. De rechter-commissaris weet natuurlijk ook heel goed dat als
  hij bepaalde informatie op tafel legt bepaalde mensen gevaar lopen.
  Dat probleem heeft de politie ook bij anonieme getuigen. Voor de
  anonieme getuigen is een wettelijke regeling gemaakt. Dat type
  regeling zou je misschien voor de rechter-commissaris ook moeten
  maken. Ik realiseer mij heel goed dat er een kennisachterstand kan
  zijn van de zittingsrechter ten opzichte van de
  rechter-commissaris. Dat zal dan toch een kwestie zijn van
  vertrouwen.
  De voorzitter:
  Nog een vraag. Wij hebben het alleen gehad over strafvordering.
  Vindt u ook dat criminele inlichtingen van de politie gebruikt
  moeten kunnen worden ten behoeve van het bestuur? Het komt dus niet
  tot een zaak, maar de informatie is wel zodanig dat het bestuur er
  baat bij kan hebben in het kader van bestuurlijke
  rechtshandhaving.
  De heer Corstens:
  Ja, mijn antwoord daarop is een voorzichtig: “ja”. Het lijkt
  mij uitermate nuttig, zeker als wij denken aan kwesties van
  verwevenheid van onderwereld met bovenwereld, waarover vanochtend
  gesproken is. Het gevaar van die verwevenheid, dat weet u beter dan
  ik, is uitermate groot en uitermate bedreigend voor de samenleving.
  Ik ben dan geneigd om te zeggen dat het onder omstandigheden en
  onder bepaalde voorwaarden zou moeten kunnen.
  De voorzitter:
  Te toetsen door een administratieve rechter?
  De heer Corstens:
  Bijvoorbeeld.
  De voorzitter:
  Dank u wel.
  De heer Corstens:
  Mag ik nog een opmerking maken?
  De voorzitter:
  Dan heropen ik de zitting.
  De heer Corstens:
  Ik wilde een opmerking maken over de gecontroleerde aflevering.
  Daar refereerde ik straks even aan. Het is toch bij mij blijven
  hangen. In een van mijn rapporten heb ik aangehaald een circulaire
  van de procureurs-generaal. Die circulaire is, voor zover ik weet,
  vastgesteld in de vergadering van procureurs-generaal van 20
  februari 1991 en is gepubliceerd, voor zover ik heb kunnen nagaan,
  in november 1993. Hij bestaat dus al sinds februari 1991, dus ver
  voor de IRT-affaire. In die circulaire wordt gezegd: Je mag
  infiltreren, je mag aan pseudo-koop doen, maar je mag ook doen aan
  gecontroleerde aflevering in twee varianten. Dat is namelijk de
  variant die de Fransen aanduiden met de term “livraison surveille”:
  je weet dat er een bepaald drugstransport plaatsvindt en dat ga je
  na, je speelt er geen actieve rol bij, maar je volgt het. Dat is de
  ene mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is wat de Fransen noemen
  “participation au trafic de drogue”: je neemt dan een actieve rol
  aan. Dat is de actieve vorm van gecontroleerd afleveren. Daarover
  wordt uitdrukkelijk gesproken in de circulaire. In de circulaire
  staat dat het mag, alleen onder dezelfde voorwaarde als in het
  algemeen infiltratie is toegestaan: Tallon-criterium, de infiltrant
  moet bij voorkeur politieman zijn, enzovoorts. Bovendien staat er
  dan, het betreft dan met name koeriersdiensten en het gaat dus echt
  om een actieve rol van een infiltrant in een drugstransport, onder
  regie van justitie en politie, en het betekent naar mijn gevoel ook
  doorleveren, wat dat dan verder ook moge zijn, dat er een andere
  voorwaarde geldt en dat is dat je moet zorgen dat de lichamelijke
  en de morele risico’s voor de infiltrant tot aanvaardbare
  proporties zijn beperkt. Dit schoot mij te binnen. Ik heb het
  misschien verkeerd verstaan, dat zou kunnen. Wij weten dat
  waarnemen moeilijk is. Toen mijnheer Gonsalves hier gisteren zat,
  zei hij dat er geen sprake zou zijn van gecontroleerd doorleveren,
  althans dat het op het PG-niveau niet aan de orde zou zijn geweest.
  Ik heb mij verbaasd afgevraagd of de procureur-generaal, mijnheer
  Gonsalves, niet de circulaire van 20 februari 1991 kent, die dit
  impliceert naar mijn gevoel. Maar ik kan het verkeerd begrepen
  hebben.
  De voorzitter:
  Ik kan niet voor mijnheer Gonsalves optreden. Overigens mag
  natuurlijk wel gezegd worden dat sinds wij het Verdrag van Schengen
  kennen, gecontroleerde doorlevering zelfs een verdragsmatige basis
  heeft.
  De heer Corstens:
  Dat verdrag, dat weet u beter dan ik, bestaat al heel lang,
  althans het ontwerp-verdrag.
  De voorzitter:
  Of het helemaal in werking is getreden, weten wij nog niet. Dat
  valt buiten het onderwerp van deze enqute. Ik dank u wel. Sluiting
  18.07 uur


  Inhoudsopgave en zoeken