• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • bvd onderzoek naar milieuactivisten
   
   
  aanh9900.394 bvd onderzoek naar milieuactivisten

  Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 14:41
  RTF
     

  2

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  16 december 1999

  Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van

  – de leden Kant en Poppe, kenmerk 2990001270, mij toegezonden bij brief van 21 oktober 1999, en

  DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

  A. Peper

  Antwoord op vragen van de leden Kant en Poppe (beiden SP) over BVD-onderzoek naar milieuactivisten (ingezonden 20 oktober 1999)

  nr. 2990001270

  Vraag 1.
  Hebt u kennisgenomen van het bericht “Samenwerking tegen milieuactivisten” (NOS Teletekst 15 okt 1999) Klopt de inhoud van dit bericht?

  Ja.

  Vraag 2.
  Zo ja, waarome hebben de BVD en verschillende politieregio’s besloten extra geld en tijd te steken in het volgen van milieuactivisten, die doorgaans geweldloos opereren?

  De politie heeft geconstateerd dat verschillende acties werden gevoerd tegen de aanleg van de Betuwelijn. Bij deze acties heeft de politie de gebruikelijke begeleiding verzorgd. Uit politiële informatie blijkt dat mogelijk acties zullen worden gevoerd die zullen leiden tot het stilleggen van bouwactiviteiten. Dit zou betekenen dat de uitvoering van democratisch genomen beslissingen tot aanleg van infra-struc-turele werken zou worden belemmerd. Voorts zou dit betekenen dat door stillegging van de werkzaam-heden grote financiële schade zou worden geleden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente ervaringen met een actie bij het Sophiatracé, waardoor het werk aldaar voor een dag werd stilgelegd. Dit leverde een schade op van f 200.000,=.

  De politie-activiteiten zijn er in eerste instantie op gericht om dit soort acties – die in het algemeen inderdaad geweldloos verlopen – te voorkomen. Aangezien het hier een openbare-ordeaangelegenheid betreft, is het een taakaspect van elke betrokken burgemeester. De BVD heeft hierin vooralsnog geen taak.

  Vraag 3.
  Wat wordt verstaan onder “centraal volgen en analyseren”? Welke middelen mogen en zullen hierbij worden ingezet?

  Hieronder wordt verstaan het vergaren van inlichtingen met betrekking tot mogelijke acties en het analy-seren hiervan. Het begrip «centraal» duidt erop dat wordt samengewerkt door verschillende regio-nale politiekorpsen. De activiteiten vinden lokaal op reguliere wijze plaats en dat zal ook zo blijven. Het coördinatiepunt is niet meer dan een verzamelpunt waar de vele lokale informatie wordt verzameld. De meerwaarde ligt in het ordenen en analyseren van de informatie. Op deze wijze wordt voorkomen dat in de 25 regionale politiekorpsen langs elkaar heen zou worden gewerkt, hetgeen teveel risico’s met zich zou brengen.

  Wat betreft het inwinnen van informatie door de politiekorpsen wordt uitgegaan van het standpunt dat de Minister van Justitie en ik aan de Tweede Kamer hebben gezonden bij brief van 5 oktober 1999 (kamerstukken II 1999-2000, 25 232, nr. 18). Kort gezegd komt dit erop neer dat verschillende toepas-singsvormen van observatie en het inzetten van gesprekscontacten/informanten passen binnen het kader van artikel 2 van de Politiewet 1993.

  Vraag 4.
  Aan welke milieugroepen wordt in concreto gedacht?

  Men heeft geen specifieke groeperingen op het oog. De politie zal in beginsel elke groepering die voor-nemens is de bouwwerkzaamheden stil te leggen, kritisch volgen.

  Vraag 5.
  Is dit initiatief op uw instructie genoemen? Zo neen, vindt u dit initiatief passen in de taakstelling en prioriteiten die het kabinet heeft geformuleerd voor de BVD en de politie?

  Het initiatief is genomen door de desbetreffende regionale politiekorpsen en de plaatselijke bestuur-ders. Ik vind dat dit initiatief past binnen de taakstelling van de politie. Het voorkomen van verstoringen van de openbare orde is een prioriteit die constant aandacht verdient. Wat betreft de BVDverwijs ik kortheidshalve naar mijn antwoorden op vragen van het lid Oedayraj Singh Varma.

  Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal


  Search text: bvd
  Document 8 of 14
  Title: aanh9900.394bvdonderzoeknaarmilieuactivisten

  Tweede Kamer der Staten Generaal
  0

  Gemeenteraadsvragen Nijmegen

  Vragen van Groen Links en Stadspartij Leefbaar Nijmegen en de Antwoorden van de burgemeester, 22 december 1999.

  Groen Links
  Stadspartij Leefbaar Nijmegen
  Korte Nieuwstraat 6
  6511 PP Nijmegen

  Vragen aan de burgemeester, volgens art. 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Nijmegen.

   

  Achtergrond
  In De Telegraaf van 15 oktober en De Gelderlander van 16 oktober jl., wordt bericht over het opzetten van een databank met betrekking tot milieu-activisten (‘CICI’) door een aantal politieregio’s en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) Het initiatief daartoe zou (mede) door de korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid genomen zijn. In mei 1996 verscheen in het personeelsblad van de regiopolitie Gelderland-Zuid, Gazet, een artikel over milieu-activisme van de hand van het hoofd van de Regionale Inlichtingendienst, de heer Oolbekkink. Naar aanleiding van dat artikel zijn destijds vragen gesteld door het toenmalige raadslid R. Danen.

    lees meer

  Geheime stukken over het CICI

  Inhoud:

   1. Brief van de Directie Politie over het WOB-verzoek
   2. Brief van Binnenlandse Zaken aan politie Nijmegen, akkoord subsidie-verzoek CICI, incl. begroting
   3. Brief van Nijmeegse politie over WOB-verzoek
   4. Brief van Politie Nijmegen aan Binnenlandse zaken, officieel verzoek om akkoord start CICI
   5. Plan van Aanpak (6e versie) van Nijmeegse politie voor CICI
   6. Bijlage: Lijst van akties die bestaansrecht CICI moeten aangeven

  lees meer

  BVD onderzoek naar milieuactivisten

  aanh9900.394bvdonderzoeknaarmilieuactivisten aanh9900.394 bvd onderzoek naar milieuactivisten

  aanh9900.394 bvd onderzoek naar milieuactivisten
  Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 14:41
  RTF

  2

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  16 december 1999

  Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van

  – de leden Kant en Poppe, kenmerk 2990001270, mij toegezonden bij brief van 21 oktober 1999, en

  DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

  A. Peper

  lees meer

  Vragen Groen Links

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1999-2000

  Vragen gesteld door de leden der Kamer

  500

  Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (Groenlinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Centraal Punt Informatie Coördinatie Grote Infrastructurele Projecten (CICI)

  lees meer

  Eindverslag naar aanleiding van de expertmeeting “legitimiteit informatie-inwinning onder verantwoordelijkheid van de burgemeester”

  Nederlands Politie Instituut
  Publicaties

   27 april 1999

  Eindverslag naar aanleiding van de expertmeeting “legitimiteit informatie-inwinning onder verantwoordelijkheid van de burgemeester”

  Den Haag, maart 1999

  1. Inleiding

  CASUS

  In een mooi weekend in de maand mei vindt in de provincie Brabant een voetbalwedstrijd in de totodivisie plaats tussen DSS ‘83 (Door Sport Sterk) en VVW (Voetbalvereniging West). De bezoekende partij komt uit de Randstad. Het belooft die dag droog en zonnig te zijn met een temperatuur van 20-22 graden De supporters van beide partijen hebben geen beste naam. In het verleden waren tientallen van hen betrokken bij ordeverstoringen in en rond de stadions. Een aantal van hen heeft een stadionverbod. Na deze wedstrijd wordt duidelijk welke van beide partijen promoveert naar de KPN-telecompetitie. Tussen beide supportersgroepen is sprake van onbetaalde rekeningen. Een jaar eerder vonden rond de wedstrijd VVW-DSS ’83 vechtpartijen plaats waarbij een van de supporters van VVW ernstig gewond raakte. Een aantal aanhangers van DSS ’83 heeft wraak gezworen. In de week voorafgaand aan de wedstrijd wordt bekend dat men van plan is via een buscombiregeling en met eigen vervoer naar het Zuiden af te reizen. Er is sprake van eigen vervoerders die puur komen om rellen te veroorzaken als zij niet in het inmiddels uitverkochte stadion worden toegelaten. Ook zijn er geruchten over het onderweg plunderen van 1 of 2 benzinestations. De route van de randstad naar het zuiden loopt in het meest gunstige geval via 5 politieregio’s.

  lees meer

    nieuwere artikelen >>