• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De integere brandweerman en de niet-integere Amsterdamse politie

  Dupont op justitie en veiligheid

  ‘Brandweer Amsterdam ontslaat werknemer wegens lidmaatschap Hells Angels’, berichtte Paul Vugts op 23 mei 2019 in het Algemeen Dagblad. Bijna alle kranten berichtten hetzelfde nieuws. Een mooie statement aan het adres van de Hells Angels en andere motorclubs. Het is onverenigbaar om lid te zijn van een motorclub en tegelijkertijd ambtenaar te zijn.

  Een jaar later, op 28 mei 2020, deed de Rechtbank Amsterdam een uitspraak in het beroep dat deze Hells Angel én brandweerman had ingesteld tegen zijn ontslag. Het ontslagbesluit wordt vernietigd. Het bestuur moet een nieuw besluit nemen. De uitspraak werd slechts in enkele media vermeld. In tegenstelling tot het nieuws van zijn ontslag.

  De rechtbank komt aan de hand van rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep tot het oordeel dat het bestuur geen zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. Die is wel vereist. De rechtbank acht de zorgen van het bestuur niet onbegrijpelijk maar stelt vast dat deze niet zijn geconcretiseerd. De ambtenaar is al 21 jaar lid van de Hells Angels en er hebben zich kennelijk nooit noemenswaardige incidenten voorgedaan. Het bestuur ziet als risico dat het lidmaatschap schade zou kunnen toebrengen aan de brandweer maar ook dit risico heeft zich in al die jaren kennelijk niet verwezenlijkt.

  De brandweerman/Hells Angel in kwestie is niet alleen al 25 jaar in dienst van de brandweer. Hij is ook hoofdbrandwacht-plus en is dus binnen het korps meermalen bevorderd. De brandweer zelf ziet het zo: ‘Wat verweerder betreft is geen sprake van kritiek op het functioneren..’. Bovendien blijkt:  dat de brandweerman/Hells Angel ‘(hoofd)brandwachten coacht en voortgangsgesprekken voert.’

  Er is dus sprake van een goed functionerende brandweerman met 25 dienstjaren, die bovendien een leidinggevende functie heeft binnen het korps. In al zijn 25 dienstjaren is geen sprake geweest van incidenten. Ook geen incidenten gerelateerd aan zijn lidmaatschap van de Hells Angels. Bovendien is de brandweerman al 21 jaar lid van de Hells Angels en is dit ook al 21 jaar bij de hoofdstedelijke brandweer bekend. Het argument van de brandweer Amsterdam dat de Hells Angels een verboden organisatie zijn is ook onhoudbaar, want de motorclub werd pas verboden een week ná het besluit de brandweerman/Hells Angel te ontslaan.

  In 2016 was er een soortgelijke zaak tegen een lid van motorclub Satudarah die werkzaam was in de functie van  sociotherapeut in een Forensisch Psychiatrisch Centrum. De man werd eerst ontslagen, ging daartegen in beroep en op 29 september 2016 oordeelde:  ‘De Centrale Raad van Beroep beslist dat de Minister van Veiligheid en Justitie (minister) het ongeschiktheidsontslag van een ambtenaar niet zorgvuldig heeft voorbereid. De minister heeft de ambtenaar ontslagen omdat hij vindt dat het lidmaatschap van een chapter van de motorclub Satudarah onverenigbaar is met de functie als sociotherapeut in een Forensisch Psychiatrisch Centrum. De Centrale Raad van Beroep onderschrijft dat het lidmaatschap reden geeft tot zorg, maar is van oordeel dat die zorg niet direct mag leiden tot ontslag. Daarvoor is een zorgvuldige afweging vereist aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Die afweging ontbreekt (uitspraak Centrale Raad van Beroep).’

  Dat de brandweerman/Hells Angel toch werd ontslagen kwam dan ook volgens de brandweer Amsterdam omdat: ‘Dat het besluit ten aanzien van eiser pas in mei 2019 is besloten en niet bijvoorbeeld drie jaar eerder, komt door de cultuuromslag binnen verweerders organisatie, de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en voortschrijdend inzicht. Dat niet eerder tot dit besluit is gekomen, maakt niet dat het nu onhoudbaar zou zijn.’

  En ‘Bovendien kan samenwerking met andere partijen, zoals politieambtenaren, nadelig worden beïnvloed door het lidmaatschap. De politieambtenaren kunnen in een belangenconflict komen. De samenwerking tussen brandweer en politie is hecht; er kan in crisissituaties of bij grootschalige incidenten een probleem ontstaan als eiser of clubgenoten ook onderwerp zijn van onderzoek naar strafbare feiten. Daarbij acht verweerder ook van belang dat eiser lid is van de groep Amsterdam, terwijl Amsterdam ook zijn werkgebied is. Hij zou tijdens zijn werk geconfronteerd kunnen worden met leden van de Hells Angels, waarbij de situatie zich kan voordoen dat eiser het belang van de brandweer boven dat van de club moet stellen. Bovendien druist de zwijgplicht binnen de club in tegen de basisprincipes van een brandwacht: van hem wordt een behulpzame en integere instelling verwacht.’

  Nu is dit laatste maar een aanname van de brandweer Amsterdam die niet met feiten gestaafd kan worden. Er heeft geen Hells Angel ooit getekend voor het eerbiedigen van een zwijgplicht. Dat is de zaak spannender maken dan hij feitelijk is.

  Wij kijken even terug naar de volgende zinnen: ‘Bovendien kan samenwerking met andere partijen, zoals politieambtenaren, nadelig worden beïnvloed door het lidmaatschap. De politieambtenaren kunnen in een belangenconflict komen. De samenwerking tussen brandweer en politie is hecht; er kan in crisissituaties of bij grootschalige incidenten een probleem ontstaan als eiser of clubgenoten ook onderwerp zijn van onderzoek naar strafbare feiten. Daarbij acht verweerder ook van belang dat eiser lid is van de groep Amsterdam, terwijl Amsterdam ook zijn werkgebied is.’ De politieambtenaren kunnen in een belangenconflict komen door de hechte samenwerking tussen de politie en de brandweer.

  Met andere woorden wil de politie Amsterdam integere partners hebben. Zodoende komt er ook geen belangenconflict bij een hechte samenwerking. Wij hebben even een paar partners van de politie Amsterdam-Amstelland op een rijtje gezet voor de trouwe lezer.

  De lijst is schier eindeloos, we beginnen met Volkswagen-importeur Pon: ‘Pon blijft gewoon politie auto’s leveren ondanks beschuldigingen’. Corruptie is dus geen probleem. Ook onderhoud aan wagens in gebruik van de politie door een bedrijf dat niet integer blijkt, is geen enkel probleem.

  Om in te breken op computers en smartphones van burgers maakt de politie gebruik van dubieuze bedrijven die nooit eerder werden onderzocht en doorgelicht. Buro Jansen en Janssen deed dit wel in Boeven vangen met dubieuze software van dubieuze bedrijven.

  De lezer van ons dossier komt terecht in de schimmige wereld van wapenhandel en hackers, repressieve regimes, belastingontduiking en het overtreden van mensenrechten. Een van de bedrijven is Gamma Group dat het product Finfisher aan de politie levert.

  De politie maakt daarbij ook gebruik van ex-agenten die als dubieuze tussenpersonen fungeren via bedrijven zoals Providence die producten leveren van obscure bedrijven die gelinkt zijn aan Israëlische inlichtingendiensten.

  Nogmaals: wapenhandel, vervolging van kritische journalisten, dictaturen, repressieve regimes, de Israëlische inlichtingendienst, belastingontduiking en hackers. Daar doet de Nederlandse politie gewoon zaken mee. Overigens zonder dat zij volledig begrijpen, en controleren, wat zij binnenhalen in hun eigen computersystemen.

  Naast zakendoen met zeer dubieuze bedrijven worden er ook door de politie en bedrijven ook privacywetten overtreden bij het gebruiken van software voor social media surveillance.  Daarover is in Nederland weliswaar weinig discussie, terwijl het wel gaat over structurele monitoring van Nederlandse burgers.

  Ook de samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S is voor de politie vanzelfsprekend, nooit onderzocht, maar feitelijk wel omstreden zoals blijkt uit onderzoek van Jansen & Janssen in Overheidstaken G4S in strijd duurzaamheidsbeleid en G4S: Media, privatisering en burger-/mensenrechten.

  De politie koopt niet alleen systemen van bedenkelijke bedrijven, maar laat ook bedenkelijke bedrijven opdrachten uitvoeren in Nederland en is daar volstrekt niet transparant over. Zo is er het bedrijf Nice Systems dat samen met Hacking Team software heeft verkocht aan repressieve regimes zoals Rusland. Of aan een door mensenrechtenactivisten ‘doodseskader‘ genoemde legereenheid in Bangladesh. Maar de politie heeft er volstrekt geen moeite mee als die bedrijven samenwerken met dictaturen als Oezbekistan en Kazachstan.

  Er zitten ook rasechte Hollandse bedrijven tussen waar de politie mee samenwerkt zoals Fox-IT dat exporteerde naar repressieve regimes in het Midden-Oosten (AIVD-toezichthouder deed zaken met Moebarak en Assad en Fox-IT in het Midden-Oosten) zelfs zonder exportvergunning (Fox-IT exporteerde zonder exportvergunning naar het Midden-Oosten).

  Tegelijkertijd zijn er bij de politie ook genoeg zorgen: ‘Het aantal agenten dat voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag krijgt vanwege het schenden van de integriteit, is de afgelopen jaren licht gestegen. Vorig jaar hebben 134 agenten om die reden ontslag gekregen. Dat zijn er tien meer dan in 2017 en vier meer dan in 2016. Van de 134 agenten die vorig jaar ontslag kregen vanwege het schenden van de integriteit, werden er 67 onvoorwaardelijk ontslagen. Dat zijn er ruim meer dan een jaar eerder, maar minder dan in 2016. In 2017 ging het om 48 gevallen en in 2016 om 70. ‘, aldus De Gelderlander op 12 december 2019. ‘In Amsterdam zijn in korte tijd zeven agenten geschorst, bijvoorbeeld wegens ambtelijke corruptie.’ voegt WNL daaraan toe op 15 juli 2019.

  Ook de integriteit van de oud-commandant van de Amsterdamse brandweer en oud-commissaris van de Amsterdamse politie staat ter discussie: Een knaagdier in schaapskleren. Uit het artikel blijkt hoe Schaap geldzaakjes deed en van concertkaartjes profiteerde.

  Dus samenvattend kunnen wij vaststellen dat de politie Amsterdam-Amstelland integere partners verwacht en daarom zakendoet met een corrupte autodealer, dubieuze bedrijven die gelinkt worden aan repressieve regimes, mensenrechtenschendingen in het buitenland en wapenhandel, privacyschendingen faciliteert en ook zelf allerminst een schone lei heeft, te beginnen bij de voormalige brandweercommandant. Lekker frisse boel daar bij de politie.

  Daartegenover staat helemaal alleen Pyro, een Hells Angel die door hard werken na 25 jaar trouwe en integere dienst een leidinggevende positie verdiende en op wiens functioneren geen kritiek is. Volgens de brandweer Amsterdam: ‘Verweerder (de brandweer) heeft ook benadrukt dat geen sprake is van kritiek op eisers functioneren. ‘ Alleen het lidmaatschap van een motorclub die niet is verboden. O ja, en die cultuuromslag.

  Inmiddels is de brandweer Amsterdam in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter die het ontslag van Pyro ongedaan heeft gemaakt. Ze moeten van hem af. Koste wat het kost.