• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 9.5.1 De minister van Justitie

  9.5.1 De minister van Justitie Noot

  De traditionele rolverdeling waarbij het OM is belast met
  concrete strafrechtelijke onderzoeken en de minister van Justitie
  met beleidsaangelegenheden heeft in de loop der jaren veranderingen
  ondergaan. Het OM voert ook zelf beleid en dat vergt afstemming met
  het ministerie.

  Communicatie tussen het OM en het ministerie vindt plaats in
  de vele commissies en werkgroepen die zich met vraagstukken inzake
  de bestrijding van georganiseerde criminaliteit bezig houden.
  Departementsambtenaren fungeren doorgaans als secretaris. Te wijzen
  valt voorts op de praktijk van detachering van ambtenaren van het
  openbaar ministerie bij het
  ministerie van Justitie
  (permanent ongeveer vier). In de huidige praktijk vervult de
  minister niet of nauwelijks een rol in concrete strafzaken
  betreffende georganiseerde criminaliteit. Dat is slechts anders als
  het om politiek gevoelige aangelegenheden gaat. Enkele voorbeelden
  van politiek gevoelige zaken worden in hoofdstuk 12 genoemd. In
  sommige gevallen wordt de minister door het departement ingelicht.
  Het gaat daarbij echter doorgaans niet om het gebruik van
  specifieke opsporingsmethoden.

  De heer Rouvoet:
  Wilt u iets concreter zijn? Zijn er gevallen geweest waarvan
  u hebt gezegd: dit moet de minister weten?
  De heer Wooldrik:
  Dat gebeurt niet zo vaak. Het gebeurt natuurlijk in de
  algemene kaders. Moet er getuigenbescherming komen? Er zijn
  concrete onderzoeken geweest waarbij dat gevraagd is. Er zijn
  verzoeken om
  tipgeld. Dat zijn typisch incidentele zaken
  waarin een routine is opgebouwd. Verder zijn er een paar concrete
  zaken die aan de minister zijn voorgelegd. Er is een bijzondere
  infiltratie-actie geweest op verzoek van Canada.

  Noot

  Vanuit het veld van het openbaar ministerie ligt het niet dadelijk
  voor de hand de minister in te schakelen.

  De heer De Graaf:
  Toen het rapport-Wierenga eind maart 1994 uitkwam, ontstond
  nogal wat rumoer. Er kwam een kamerdebat. De toenmalige minister
  van Justitie heeft toen gezegd, naar ik meen: in die zaak wel
  softdrugs, maar geen harddrugs. Heeft u zich toen niet afgevraagd
  of de minister dat wel wist, of de PG, en of de politiek het zou
  moeten weten?
  De heer Van der Voort:
  Mijn lijn is richting hoofdofficier en PG. (..)
  De heer De Graaf:
  Dat hebben wij goed begrepen, maar het gaat ons om de vraag,
  gelet op het feit dat over de IRT-aangelegenheid zo’n toestand
  ontstaat, of u niet met uw hoofdofficier hebt besproken: moet de
  minister niet weten dat in de Kamer over softdrugs wordt gesproken,
  terwijl hier ondertussen harddrugs worden

  doorgeleverd?

  De heer Van der Voort:
  Niet ondertussen worden doorgeleverd.
  De heer De Graaf:
  Zijn doorgeleverd, in dezelfde periode als toen de opheffing
  van het
  IRT aan de orde was.
  De heer Van der Voort:
  En waarvoor naar de hoofdofficier dekking was gegeven door
  de toenmalige verantwoordelijke PG.
  De heer De Graaf:
  U heeft zich dus niet afgevraagd of de minister het moest
  weten.
  De heer Van der Voort:
  Dat heb ik mij niet afgevraagd.
  De heer Rabbae:
  Was de toenmalige minister daar bij de besluitvorming over
  dit traject van op de hoogte?
  De heer Van der Voort:
  Neen, dat was hij niet. Noot

  9.5.2 Centrale toetsingscommissie

  De heer Rouvoet:
  Waar het om gaat is, dat bij een kernteam ook zaken
  van organisatie en structuur aan de orde zijn. Wij hebben nergens
  kunnen terugvinden dat naar aanleiding van de IRT-affaire een club
  mensen rond de tafel is gaan zitten om te spreken over de vraag wat
  men hieruit zou moeten leren voor de inrichting, zodat de
  andere
  kernteams die in ontwikkeling waren, goed zouden gaan
  functioneren. Het blijft enigszins steken in voortgangsgesprekken
  en het nog eens opschrijven. Wat is er nu daadwerkelijk in dat
  opzicht gedaan om een nieuwe IRT-affaire te voorkomen?
  De heer Wooldrik:
  Het belangrijkste is al in december 1993 gebeurd in de
  vergadering van procureurs-generaal naar aanleiding van de
  IRT-affaire die zich toen begon te ontwikkelen. Toen is gezegd: het
  kan niet zo zijn dat op een laag niveau in de OM- en
  politie-organisatie wordt beslist over ingrijpende
  opsporingsmethoden, zoals doorlevering of hoe het maar heten mag.
  De eerste conclusie, zowel bij het departement als binnen het
  openbaar ministerie, was: het kan niet zo zijn dat op het lage
  niveau van de individuele officier van justitie en de individuele
  teamchef een heel infiltratietraject wordt bepaald, hoe
  conscintieus en gewetensvol zij dat met z’n tween ook doen, terwijl
  de bazen dat eigenlijk niet wisten. De bazen dachten het misschien
  te weten en de officier van justitie en de teamchef dachten dat de
  bazen het wisten, zoals dat na te lezen valt in de
  Wierenga-rapportage, maar de conclusie was: dit kan niet zo zijn en
  daar moet onmiddellijk als noodverband een normering voor komen.
  Aan de werkgroep-De Wit is toen ook een spoedadvies gevraagd, door
  de infiltratierapportage waar ze aan bezig was, te versnellen. En
  van de praktische aanbevelingen daaruit is natuurlijk geweest: de
  Centrale toetsingscommissie binnen het openbaar ministerie op een
  zodanig hoog niveau dat dit soort bedrijfsongevallen niet meer kon
  voorkomen.
  Noot

  In de vergadering van procureurs-generaal van 9 maart 1994 werd
  geconcludeerd dat het zinvol was een onderzoek in te stellen naar
  landelijke ondersteuning bij inzet en toepassing van zware
  opsporingsmethoden. Er werd een werkgroep ingesteld onder
  voorzitterschap van de advocaat-generaal Jansen uit Den Bosch die
  als opdracht kreeg met voorstellen te komen.

  In diezelfde vergadering was een interimrapportage van de
  commissie-De Wit aan de orde over
  infiltratie. In een brief
  van De Wit aan de vergadering van procureurs-generaal werd gesteld
  dat binnen het OM een grote diversiteit bestond aan standpunten
  inzake het al dan niet ontwikkelen van bepaalde vormen van

  infiltratie. Het ging daarbij met name om de vraag of
  criminele
  informanten strafbare feiten mochten plegen en, zo
  ja, binnen welke grenzen, gelet op de beginselen van
  proportionaliteit en subsidiariteit. De conclusie luidde dat het
  niet goed mogelijk is om binnen korte tijd tot een zodanig verfijnd
  systeem van regelgeving te komen dat een enigszins uniform beleid
  tot stand zou komen. De voorkeur op de korte termijn ging uit naar
  een procedurele oplossing.

  In de aanbevelingen van de commissie-Wierenga wordt
  gesteld dat het OM een gedragslijn dient te ontwikkelen die
  waarborgt dat CID-operaties op hun toelaatbaarheid kunnen worden
  getoetst en dat de besluitvorming daarover eenduidig plaatsvindt en
  dat genomen besluiten bindend zijn. Op 31 mei 1994 werd in het

  CBO gesproken over een toetsingscommissie. Door de toetsing van
  die commissie zou bij de rechter het vertrouwen moeten worden
  gewekt dat de juiste keuzen waren gemaakt. Overigens werd verwacht
  dat de taak van de commissie beperkt zou zijn, omdat 95% van het
  werk bestaat uit bulkwerk en de toetsingscommissie zich slechts op
  5% behoefde te richten.

  Op 7 december 1994 vergaderden de procureurs-generaal over
  voorstellen van de werkgroep. Deze voorstellen betroffen de
  samenstelling van de commissie, het instellingsbesluit en een
  reglement voor de commissie. In die voorstellen wordt consequent
  voor de commissie de term Centrale toetsingscommissie (af te korten
  als CTC) gebruikt. Conform de voorstellen werd besloten dat de CTC
  per 1 januari 1995 haar werkzaamheden zou aanvangen, onder
  voorzitterschap van (inmiddels) hoofdofficier van justitie Jansen.
  De commissie is samengesteld uit leden van het openbaar ministerie.
  Daarnaast zijn de landelijke officieren van justitie en een
  viertal politiefunctionarissen adviserend lid.

  De voorzitter:
  Ook politie-ambtenaren zijn lid van die commissie.
  De heer Jansen:
  Ze zijn adviserend lid.
  De voorzitter:
  Hebben ze in de praktijk niet in feite hetzelfde te zeggen?
  Is er al eens gestemd?
  De heer Jansen:
  Er is nog nooit gestemd. Het grote belang van de adviserende
  leden, de politiemensen, is dat ze op grond van de praktijk
  adviezen kunnen geven die van belang zijn voor de werkbaarheid van
  bepaalde trajecten. Die adviezen zijn ook van belang waar het gaat
  om risico’s die aan trajecten zijn verbonden, risico’s die wellicht
  ook door degenen die de commissie advies vragen, onvoldoende zijn
  doordacht of ingezien. Daaraan hechten wij veel waarde. Ook uit de
  praktijk van de commissie blijkt dat dit een zeer belangrijke
  bijdrage is.
  Noot

  In het reglement van de CTC wordt de verantwoordelijkheid voor het
  functioneren van de CTC bij de voorzitter gelegd. Hij
  vertegenwoordigt de commissie.
  Voorts schrijft het reglement voor dat de CTC bestaat uit twee
  kamers. Een kamer beslist namens de commissie. Voor spoedeisende
  gevallen bevat artikel 11 van het reglement een regeling: als op
  een termijn dat de commissie niet bijeen kan komen, een beslissing
  wordt gevraagd, is de voorzitter gemachtigd een beslissing te nemen
  mits bij de besluitvorming tenminste twee leden zijn betrokken.
  Omtrent dergelijke besluiten wordt de commissie zo spoedig mogelijk
  in kennis gesteld. Het reglement voorziet in tal van procedurele
  regels. Hier wordt volstaan met het noemen van artikel 21. In deze
  bepaling is voorgeschreven dat per kwartaal een verslag van ter
  goedkeuring voorgelegde en van gemelde acties wordt opgesteld en
  ter beschikking wordt gesteld aan de vergadering van
  procureurs-generaal.

  Volgens artikel 2 van het Instellingsbesluit heeft de CTC een
  viertal taken. Allereerst heeft de CTC tot taak het, al dan niet
  onder voorwaarden, verlenen van toestemming aan
  opsporingsmethodieken met een grensverleggend karakter of met een
  groot afbreukrisico ten aanzien van personen en zaken. Onder
  dergelijke grensverleggende acties worden in ieder geval begrepen
  alle (inter)nationale (projectmatige) infiltratiezaken met
  uitzondering van eenmalige of kortlopende acties zoals pseudokoop
  en de
  gecontroleerde aflevering gericht op inbeslagneming;
  alle vormen van – al dan niet langdurige – infiltratieoperaties
  waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie van criminele
  infiltranten die onder regie en gezag van het openbaar ministerie
  en politie strafbare feiten (blijven) plegen; alle zogenoemde
  frontstore-operaties, alle infiltratieoperaties, waarbij gebruik
  wordt gemaakt van niet-criminele burgerinformanten. Voorts moeten
  ook alle operaties voortvloeiende uit (eventueel) in de toekomst
  tot stand komende wetgeving op het terrein van
  direct
  afluisteren alsmede deals met criminelen ter toetsing
  worden voorgelegd.
  Niet alleen nieuwe strafzaken vallen onder
  het regime van de CTC, maar ook zaken die voor 1 januari 1995 zijn
  gestart en daarna nog doorlopen en al afgeronde zaken die aan het
  ministerie van Justitie in het kader van de doorlichting gemeld
  zijn. De toetsing achteraf van gehanteerde opsporingsmethoden is
  negen maal voorgekomen. In dat geval wordt gesteld wat het oordeel
  geweest zou zijn ware het een toetsing vooraf. Een aantal malen
  betreft dit zaken die nog aan de rechter moesten worden voorgelegd.
  En keer heeft dit geleid tot het dringend advies de zaak niet voor
  de rechter te brengen gezien het grote afbreukrisico voor de
  burgerinfiltrant. De voorzitter van de CTC:

  De heer Jansen:
  Ik heb zoven al gezegd dat ik het toetsen achteraf
  problematisch vind. Het ligt ook duidelijk anders dan het toetsen
  vooraf. Enkele trajecten waarin wij achteraf hebben getoetst, waren
  trajecten waarin in de OM-lijn, hoofdofficier en PG, was ingestemd
  met het te lopen traject. Het belang van de toetsing achteraf door
  ons zou kunnen zijn dat wij in een bepaald traject zulke grote
  risico’s zien – dat heeft zich niet voorgedaan – of vinden dat men
  zo volstrekt ernaast heeft gezeten dat wij de mensen die nog met de
  zaak bezig zijn ontraden om dat voort te zetten. Dat is ook in een
  geval gebeurd.
  De voorzitter:
  In een geval is dat gebeurd. In welk geval is dat
  gebeurd?
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even
  aan de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een
  vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei:
  wij zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Toen heeft de portefeuillehouder wie gelijk
  gegeven?
  De heer Jansen:
  De portefeuillehouder heeft gezegd: ik vind het
  buitenproportioneel om de hele zaak af te blazen nu je zover bent,
  maar leg je probleem aan de rechter voor; laat de rechter uitmaken
  wat hij ervan vindt en wat hij eventueel…
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is die weg van de vormfout dus niet
  gekozen?
  De heer Jansen:
  Dat klopt. Noot Een aantal keren worden zaken
  ingetrokken die eerst ter toetsing zijn voorgelegd. In een
  voorkomend geval bleek de politiechef het achteraf niet eens te
  zijn met de voorwaarden die de hoofdofficier aan de operatie
  stelde, en herriep de toetsing. Voor het geval dat de hoofdofficier
  zich niet kan vinden in het oordeel en de voorwaarden van de CTC is
  voorzien in een beroepsprocedure (art. 26 Reglement van de
  CTC).
  De heer Jansen:
  De afspraak is – dat is ook in het instellingsbesluit
  vastgelegd – dat, als de hoofdofficier het niet eens is met het
  advies van de toetsingscommissie, er een soort beroepsmogelijkheid
  is bij de PG-portefeuillehouder zware criminaliteit. Dat beroep is
  nmaal ingesteld. Als het beroep er niet komt, dan neem ik aan dat
  de betreffende hoofdofficier het met onze visie eens is en uit de
  voeten kan met de voorwaarden die wij stellen.

  Als tweede taak noemt het Instellingsbesluit het beslissen over
  verlenging als de termijn van goedkeuring voor de inzet van
  opsporingsmethoden is verstreken. In de praktijk wordt meestal
  toestemming gegeven voor een termijn van drie maanden, met het
  verzoek om na deze periode de CTC een tussenreportage ter hand te
  stellen. Nadere goedkeuring kan noodzakelijk zijn bij wijzigingen
  inzake de veiligheidsaspecten van personen en de ernst en
  frequentie van te plegen strafbare feiten en dergelijke.

  Als derde taak krijgt de CTC het ontwikkelen van richtlijnen op
  het terrein van de niet uitdrukkelijk wettelijk geregelde
  opsporingsmethoden.

  De heer Vos:
  U zegt dat het OM op de hoogte komt van de criteria die u
  hanteert, maar het zijn toch individuele officieren die via hun
  hoofdofficier de aanvraag indienen? Het blijft toch binnen het
  circuit CTC en officier die de aanvraag indient? Hoe verspreiden
  zich dan de criteria die u hanteert?
  De heer Jansen:
  U zegt de individuele officier. Een belangrijk punt is dat
  het altijd moet lopen via de hoofdofficier. Dat zijn er 20 in het
  land, dus dat is een veel beperktere kring, waarin men bovendien
  met enige regelmaat elkaar treft en waarin er alle mogelijkheid is
  tot het uitwisselen en uitdragen van standpunten van zo’n Centrale
  toetsingscommissie.
  De heer Vos:
  Voor u geldt dan de gedachte: hoort, zegt het voort? Als men
  uw oordeel heeft, dan mag het een bredere verspreiding
  krijgen?
  De heer Jansen:
  Ja. Daar komt bij dat wij ieder kwartaal een kwartaalrapport
  maken, waarin wij verslag doen van onze werkzaamheden en ook van
  ons voortschrijdend inzicht, als ik het zo mag noemen. Dat rapport
  gaat naar de vergadering van procureurs-generaal en uiteraard vindt
  het ook verder zijn weg binnen het OM.
  Noot

  Het Instellingsbesluit wijst daarbij op de mogelijkheid dat die
  richtlijnen ertoe leiden dat de besluitvorming in de toekomst weer
  op het niveau van de arrondissementen kan plaatsvinden. Op het
  moment houdt de CTC zich bezig met oordeelsvorming over de
  doorlating van harddrugs en de actualisering van richtlijnen. De
  CTC dient zich ten vierde een beeld te vormen van de gebruikte en
  te gebruiken opsporingsmethoden. In totaal zijn 72 zaken aangemeld,
  die bijna alle verdovende middelen betreffen. Een enkele keer wordt
  de inzet van de opsporingsmethode ontraden.

  In 1995 is de meest voorgelegde methode de (voorgenomen) inzet
  van burgerinfiltratie, namelijk in 30 gevallen. Dat zijn zowel
  Nederlandse als buitenlandse burgerinfiltranten. Meestal gaat de
  inzet gepaard met het plegen van strafbare feiten zoals het doen
  van vooraankopen en transport van verdovende middelen.
  Noot De duur van de inzet varieert van een dag tot
  anderhalf jaar. Er zijn vier niet-criminele burgerinfiltranten
  aangemeld. De voorwaarden die aan de inzet van burgerinfiltranten
  worden gesteld, zijn onder meer: – er mag niet worden afgeweken
  van de aard en de duur van de inzet zonder de CTC hiervan op de
  hoogte te stellen;

  (o.a. aanhouding) bij schending ervan;
  – afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en de infiltrant
  moet gewezen worden op de consequenties

  • criminele verdiensten moeten worden afgedragen in
   ruil voor een beloning van justitie;
  • aandacht moet worden besteed aan het beperken van de
   afbreukrisico’s.

   – de Nederlandse infiltrant mag doorgaans geen activiteiten in
   het buitenland verrichten. Bij buitenlandse infiltranten moeten
   goede schriftelijke afspraken worden gemaakt met de buitenlandse
   autoriteiten en gewaakt moet worden dat absoluut geen sprake is van
   uitlokking;

  middelen worden gemeld, inclusief het deel dat eventueel
  uiteindelijk het milieu is ingegaan.
  – bij gecontroleerde
  aflevering of doorlating moet de uiteindelijke omvang van een
  transport verdovende Naast burgerinfiltranten wordt ook de inzet
  van politie-infiltranten ter toetsing gemeld, te weten in negentien
  zaken. Nederlandse infiltranten behoren tot een Politieel
  infiltratie-team (PIT). In vijf zaken zijn buitenlandse
  politie-infiltranten gemeld, al dan niet in combinatie met
  Nederlandse infiltranten. Incidenteel is sprake van een combinatie
  met een frontstore of direct afluisteren. De duur van inzet
  varieert van zes weken tot anderhalf jaar. De voorwaarden aan de
  inzet van politie-infiltranten wijken niet veel af van die voor
  burgerinfiltratie. Een tweetal afwijkende voorwaarden zijn:

  – goede psycho-sociale begeleiding van de
  politie-infiltrant;
  handelen conform Nederlandse richtlijnen, schriftelijke afspraken
  met buitenlandse autoriteiten onder meer over – in geval van een
  buitenlandse infiltrant in Nederland of een Nederlandse
  politieinfiltrant in het buitenland: vrijwaring als sprake is van
  het plegen van strafbare feiten, en het sturen van een rogatoire
  commissie. In vijf zaken zijn deals met criminelen gemeld, zowel
  met afgestraften als met verdachten. De deal betrof vaak belastende
  verklaringen in ruil voor strafvermindering, een milder strafregime
  of al dan niet uitlevering. De CTC spreekt nadrukkelijk haar
  voorkeur uit voor deals met afgestraften in plaats van verdachten,
  en dat slechts in ruil voor harde verklaringen om zware zaken op te
  lossen. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan een
  getuigenbeschermingsprogramma.

  Inkijkoperaties die verlopen conform de handleiding
  kijkoperaties hoeven niet te worden gemeld ter toetsing, maar
  slechts ter registratie. Vier inkijkoperaties zijn gemeld. In twee
  gevallen luidt het advies van de CTC negatief omdat niet wordt
  voldaan aan de in de handleiding gestelde eisen. Ook voor wat
  betreft gecontroleerde aflevering, peilbakens, voorkoop, foto- en
  video-observatie en een combinatie hiervan, volstaat melding ter
  registratie aan de CTC. In de praktijk worden gecontroleerde
  aflevering en voorkoop vermeld bij de toetsing van de inzet van een
  burger- dan wel politie-infiltrant. De CTC beraadt zich nog over de
  verdere verwerking van de gegevens die ter registratie zijn
  aangeboden.

  Verder wordt nog apart een aantal inzetten gemeld. Dit betreft
  onder meer fenomeenonderzoek naar het effectenwezen, advies aan het
  College van procureurs-generaal over informatie-overdracht naar een
  andere regio, het opzetten van een frontstore ten bate van de
  afscherming van een CID, direct afluisteren in een caf en
  doorlating van gestolen auto’s.

  De minister van Justitie behoudt de mogelijkheid om na verleende
  goedkeuring door de CTC de inzet van een bepaalde opsporingsmethode
  te beletten. Gelet op het gegeven dat de minister van Justitie de
  gewoonte heeft terughoudend van de aanwijzingsbevoegdheid van
  artikel 5 RO gebruik te maken, is zulk optreden wel opvallend. Tot
  op heden heeft de minister n keer een onderzoek stopgezet in
  weerwil van het fiat door de CTC. Volgens de voorzitter komt dit
  het gezag van de CTC niet ten goede.

  De voorzitter:
  U heeft toen toch in feite bijna op het punt heeft gestaan
  om te zeggen: dan leggen wij er het bijltje maar bij neer?
  De heer Jansen:
  Dat was inderdaad even de stemming binnen de
  toetsingscommissie.
  Noot Vanzelfsprekend is ook de
  rechter niet gebonden aan het oordeel van de CTC. Ondanks
  goedkeuring van de CTC kan de rechter tot het oordeel komen dat een
  infiltratie onrechtmatig is geweest.
  De heer Rabbae:
  U zegt niet dat het goed is dat het OM haar huiswerk goed
  doet, maar dat de uiteindelijke toetsing toch plaatsvindt door de
  rechter ter zitting.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Het is goed, maar niet voldoende. Ik geef het voorbeeld van
  een kind dat rekensommetjes maakt. Als die door iemand worden
  nagekeken en er drie fouten uit worden gehaald, zitten er misschien
  nog twee in. In die trant kun je het zien. Als de
  toetsingscommissie er een paar fouten uit haalt, blijven er voor de
  rechtbank minder fouten over om te onderzoeken.
  De heer Vos:
  Als ik het samenvat komt het erop neer, dat u als rechter
  gewoon zelf de controle wilt blijven uitoefenen op wat in feite in
  het voortraject gebeurt,
  rechter-commissaris of een centrale
  controle-instantie van het OM of niet. U zit als rechter op het
  eindstation en wilt zelf een beoordeling blijven geven.
  Mevrouw In ‘t Velt-Meijer:
  Ja zeker! Ik denk dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid
  toch voor de zittingsrechter is.
  Noot

  Dat is begrijpelijk, omdat de goedkeuring van de CTC in het
  algemeen slechts een voorafgaande beoordeling inhoudt en bij een
  toetsing achteraf met meer factoren rekening kan en moet worden
  gehouden. De rechter zal bij zijn beoordeling van de zorgvuldigheid
  van de inzet van het middel infiltratie wel mee laten wegen of de
  CTC de inzet van de methode heeft getoetst. Zo niet, dan behoeft de
  rechter nog niet onmiddellijk tot ongeoorloofdheid van de operatie
  te beslissen, maar de kans daarop lijkt wel aanzienlijk. De
  tussenkomst van de CTC zal in het proces-verbaal moeten worden
  vermeld. Overigens wordt een groot deel van de opsporingsmethoden
  die ter toetsing bij de CTC zijn geweest, niet voorgelegd aan de
  rechter. Dit betreft voornamelijk de inzet van burgerinfiltranten.
  In een aantal keren wordt pas achteraf de beslissing genomen of de
  inzet van een opsporingsmethode ter toetsing aan de rechter zal
  worden aangeboden. Dit hangt af van het succes van de inzet en of
  het een toegevoegde waarde heeft voor de bewijsvoering. De inzet
  van politie-infiltranten wordt doorgaans wel, op voorwaarde van
  succes, ter terechtzitting verantwoord. De acceptatie van toetsing
  door de CTC verloopt niet vlekkeloos. Het OM heeft herhaaldelijk
  oproepen gedaan om mee te werken aan de toezending van gegevens.
  Het is de vraag of, en zo ja, in hoeverre zulks inmiddels is
  verbeterd. De indruk bestaat dat de CTC niet alle zaken die gemeld
  hadden moeten worden, heeft ontvangen. De CTC zelf merkt op dat de
  verschillende arrondissementen heel verschillend met de CTC omgaan.
  De ene officier van justitie noemt de CTC nuttig collegiaal
  overleg, maar vindt dat de CTC geen toetsing verricht. De ander
  zegt de grootst mogelijke twijfels over de CTC te hebben en niet te
  verwachten dat de rechter zich zal laten leiden door het oordeel
  van de CTC.

  De heer Vrakking:
  De CTC kan natuurlijk nooit de verantwoordelijkheid die ik
  als hoofdofficier heb, vervangen. Ik moet aan mijn rechtbank uit
  kunnen leggen waarom wij iets gedaan hebben. Die rechtbank heeft
  ook een eigen verantwoordelijkheid. De CTC kan daarvoor nooit in de
  plaats komen. Een
  rechter-commissaris kan dat tenslotte ook
  niet.
  Noot

  De advocatuur is niet onder de indruk van de extra waarborg die de
  CTC zou kunnen bieden.

  De heer Rouvoet:
  Mijnheer Hiddema, maakt het voor de mate van uw fiducie in
  opsporingsmethoden nog uit of bijvoorbeeld de Centrale
  toetsingscommissie zich erover gebogen heeft?
  De heer Hiddema:
  Nee. Ik zal dat uitleggen. U kunt regelen wat u wilt in het
  traject – ik zal dat woord ook maar eens gebruiken –
  CID,
  chef-CID,
  CID-officier, hoofdofficier, zaaksofficier,
  procureur-generaal en toetsingscommissies, doch dat heeft alleen
  maar tot gevolg dat die groep van mensen hecht aan elkaar wordt
  geketend; men moet elkaar informeren. Dit betekent dat de deur van
  de CID-keuken, waar de informatie echt vandaan moet komen, extra
  gesloten wordt, omdat men weet: als wij het doorgeven en ter
  toetsing aanreiken aan een goede, bevriende officier gaat deze
  ermee aan de haal met alle mensen met wie hij moet overleggen. Die
  soesa wil men liever niet. Men houdt het binnen die keuken, omdat
  daar toch niemand komt kijken. Hoe strakker men dus het geheime
  gedeelte van de opsporing aan banden probeert te leggen buiten de
  CID-keuken om hoe harder het potje daar gaat pruttelen.

  Noot

  9.5.3 De rol van de rechter

  De centrale positie van het OM in het strafprocesrecht en
  daarmee ook in het opsporingsonderzoek is niet vanzelfsprekend.
  In het verre verleden was onder vigeur van het Wetboek van
  Strafvordering van 1838 de
  rechter-commissaris de centrale
  figuur in het vooronderzoek. Deze situatie komen we nog steeds in
  andere Europese staten tegen. Zelfs het geldende Wetboek van
  Strafvordering lijkt van de centrale positie van de

  rechter-commissaris uit te gaan. Dit hangt samen met het
  uitgangspunt van de wetgever dat getuigenbewijs op de
  terechtzitting zou worden geleverd en dat de

  rechter-commissaris wat dat betreft in feite de gang van zaken
  op de zitting voorbereidt. Dit uitgangspunt is evenwel nooit tot
  uitwerking gekomen, daar de rechtspraak (met name HR 20 december
  1926, NJ 1927, 85) het mogelijk maakte dat getuigenverklaringen in
  het vooronderzoek door de opsporingsambtenaren worden verzameld en
  neergelegd in een proces-verbaal door de rechter als bewijsmiddel
  worden gebruikt.

  Met de acceptatie van een vergaande mate van schriftelijke
  bewijsvoering zijn de activiteiten van de opsporingsambtenaren en
  de officier van justitie van doorslaggevend belang geworden voor
  het strafrechtelijk onderzoek. Politie en OM hebben daardoor de
  feitelijke mogelijkheid om, met voorbijgaan aan de
  rechter-commissaris, te selecteren welke verklaringen de rechter
  ter zitting onder ogen komen. Dit heeft onder
  meer tot gevolg gehad dat de rechter-commissaris in de loop der
  jaren steeds minder een leidende, en steeds meer een toetsende
  en/of een tot het gebruik van dwangmiddelen machtigende autoriteit
  is geworden. De rechter-commissaris heeft in de huidige
  verhoudingen weinig gezag ten opzichte van het OM en de politie.
  Tussen het OM en de rechter-commissaris vindt geen overleg plaats
  over opsporingsmethoden. Het wordt wel denkbaar geacht dat bij
  toepassing van opsporingsmethoden afspraken worden gemaakt over de
  informatieverschaffing door het OM aan de rechter. De rechter wil
  steeds meer weten over de inzet van niet uitdrukkelijk wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden. Bij het OM bestaat de indruk dat een
  aantal rechters-commissarissen ontvankelijk is voor het afschermen
  van bepaalde vertrouwelijke informatie naar de verdediging.


  vorige
  volgende


  Inhoudsopgave en zoeken