• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 2.1 Benoeming en constitutie van de commissie

  HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE EN HAAR STAF

  2.1 Benoeming en constitutie van de commissie

  Op 6 december 1994 deed de voorzitter van de Kamer mededeling
  aan de Kamer van de samenstelling van de commissie, de
  Enqutecommissie Opsporingsmethoden genaamd. De voorzitter benoemde
  tot lid:

  • M. van Traa (PvdA);
  • Th.C. de Graaf (D66);
  • A.K. Koekkoek (CDA);
  • O.P.G. Vos (VVD);
  • M. Rabbae (GroenLinks);
  • A. Rouvoet (RPF);
  • E.G. Aiking-Van Wageningen (AOV). Noot

  Tot plaatsvervangend lid werden benoemd de leden:

  • G.J.W. van Oven (PvdA);
  • W.G.J.M. van de Camp (CDA);
  • A.E.C. van der Stoel (VVD);
  • B.O. Dittrich (D66). Noot

  N.J.P. Coenen werd door de griffier van de Kamer als griffier
  aangewezen. De commissie koos M. van Traa tot voorzitter en Th.C.
  de Graaf tot ondervoorzitter. Het instellingsbesluit en de
  samenstelling van de commissie werden, conform artikel 2 van de Wet
  op de Parlementaire Enqute juncto artikel 143, tweede lid,
  Reglement van Orde van de Tweede Kamer, in de Staatscourant van 8
  december 1994, nr. 237, gepubliceerd. Noot Op 7 december
  1994 vond de constituerende vergadering van de enqutecommissie
  plaats. Aansluitend hield de commissie haar eerste
  procedurevergadering, die overigens niet vlekkeloos verliep. Door
  een niet opgehelderd misverstand werd deze eerste vergadering door
  de draadomroep van de Kamer/de NOB-studio uitgezonden. Dit incident
  benadrukte de noodzaak van een veiligheidsplan. In de daarop
  volgende weken werd daaraan hard gewerkt in overleg met de
  beveiligingsdienst van de Kamer en de Binnenlandse
  Veiligheidsdienst.

  De commissie maakte de afspraak dat de leden naar buiten toe
  terughoudend zouden zijn bij de behandeling van zaken die verband
  houden met het werk van de commissie.
  In deze vergadering werd ook de positie van de plaatsvervangende
  leden aan de orde gesteld. Door de leden en de plaatsvervangende
  leden van de commissie werd besloten dat de plaatsvervangende leden
  zouden afzien van deelname aan de activiteiten van de commissie,
  geen stukken zouden ontvangen en dat slechts bij langdurige
  afwezigheid van een der leden een plaatsvervangend lid de plaats
  van dat lid zou innemen. Gelet op het feit dat alleen de leden van
  de vier grote fracties een plaatsvervanger in de commissie hebben,
  besloot de commissie dat indien een lid van de kleinere fracties
  vervangen moest worden, het aan deze fractie zou worden overgelaten
  welk plaatsvervangend lid daarvoor in aanmerking diende te komen.
  Tijdens de langdurige afwezigheid van het lid Aiking-van Wageningen
  heeft de commissie geen gebruik gemaakt van deze afspraak, gelet op
  het vergevorderde stadium van het onderzoek.

  In de eerste weken van het onderzoek vergden de volgende zaken
  de meeste aandacht van de commissie:

  • de samenstelling en werving van de staf;
  • de opzet van het onderzoek;
  • de werving van externe onderzoekers;
  • het veiligheidsplan;
  • de begroting.

  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken