• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 2.3 Vergaderingen

  2.3 Vergaderingen

  De reguliere procedurevergaderingen van de commissie vonden n
  keer in de week plaats. Regelmatig terugkerende agendapunten
  waren:

  • besluitenlijst van de vorige vergadering;
  • ingekomen brieven;
  • voortgang (deel)onderzoeken;
  • planning werkzaamheden commissie;
  • voorbereiding gesprekken en/of verhoren;
  • normering opsporingsmethoden en organisaties;
  • bespreking deelrapporten/eindrapportage.

  Vooral de voorbereiding van de gesprekken en de verhoren alsmede de
  bespreking van de deelrapporten en de eindrapportage kwamen in een
  later stadium frequent aan de orde. Op een gegeven moment moesten
  regelmatig extra vergaderingen worden belegd, waarbij alleen deze
  punten op de agenda stonden. Gemiddeld vergaderde de commissie tot
  aan de gesprekken n keer per week; later was twee drie keer per
  week de regel. Gezien de aard van de te onderzoeken materie waren
  deze vergaderingen besloten. De griffier en de inhoudelijk
  secretaris waren bij alle vergaderingen aanwezig. De andere leden
  van de staf waren aanwezig bij de commissievergaderingen, voorzover
  relevant voor het onderwerp van de agenda. Aanvankelijk werden de
  procedurevergaderingen voorbereid in wekelijks agenda-overleg met
  de voorzitter, de ondervoorzitter, griffier en inhoudelijk
  secretaris. Tevens werden tijdens dit agenda-overleg de
  activiteiten van de staf bepaald en werden over organisatorische
  vraagstukken besluiten genomen. Naast bovengenoemde
  procedurevergaderingen werden verschillende bijzondere
  vergaderingen belegd, in de wandelgangen van de enqutecommissie
  conferenties genoemd. Deze conferenties werden op lokaties buiten
  het Eerste-Kamergebouw gehouden en hadden het karakter van
  brainstormsessies. Op 24 en 25 februari 1995 werd de eerste
  tweedaagse conferentie gehouden in een hotel te Noordwijk. Het
  onderwerp van deze conferentie was het rapport van de
  commissie-Wierenga en het boek Het spook en de dreiging van de
  georganiseerde misdaad van P.C. van Duyne. Noot De lijst
  van bevindingen naar aanleiding van de tussenrapportage van de
  verschillende interne onderzoeksgroepen werd op 21 en 22 april in
  een conferentie-oord te Lage Vuursche besproken.

  De zogenaamde Atlantic-conferenties werden op 15 en 22 mei 1995
  gehouden. De commissie achtte het nuttig om, ter voorbereiding van
  de normeringsdiscussie die na de openbare verhoren zou worden
  gevoerd, een eerste discussie te voeren over de volgende thema’s:
  rechtsstaat en rechtsorde, de rol van de wetgever, opsporing en
  ontmanteling, opsporing en grondrechten, oordeel over
  opsporingsmethoden, en voorwaarden aan opsporing.

  De laatste conferentie vond plaats op 4 november 1995 in een
  hotel in Noordwijk, waar de commissie haar eerste discussie over de
  normering van opsporingsmethoden ten behoeve van de eindrapportage
  voerde.
  In de loop van het voorbereidende onderzoek hebben de leden
  collectief en individueel werkbezoeken afgelegd en presentaties
  bijgewoond. De commissie beoogde door middel van deze activiteiten
  haar algemene kennis op een aantal terreinen te vergroten.

  Als eerste werd prof. mr G.J.M. Corstens gevraagd een inleiding
  in het strafprocesrecht, voorzover relevant voor het onderzoek, te
  verzorgen. Voorts werd een aantal deskundigen verzocht presentaties
  over opsporingsmethoden te geven, te weten mr R.A.F. Gerding, P.D.
  IJzerman, prof. mr J. Naey, prof. mr Th. A. de Roos.

  De commissie heeft een aantal werkbezoeken gebracht aan
  verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opsporing.
  Door middel van deze werkbezoeken wilde de commissie zich een beeld
  vormen van de opsporing in de praktijk. De commissie heeft de
  volgende werkbezoeken gebracht:

  opsporing en vervolging van zware criminaliteit,
  rechters-commissarissen, kernteam); – politieregio Rotterdam
  (criminele inlichtingendienst, tactische recherche, officier van
  justitie belast met de met de opsporing en vervolging van zware
  criminaliteit, rechters-commissarissen); – politieregio Brabant
  Zuid-Oost (criminele inlichtingendienst, tactische recherche,
  officier van justitie belast

  • Korps landelijke politiediensten, Divisie centrale recherche
   informatie;
  • Korps landelijke politiediensten, Dienst technische en
   operationele ondersteuning;
  • Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst;

  Tevens hebben enkele leden van de commissie werkbezoeken gebracht
  aan opsporingsorganisaties die – Rechercheschool Zutphen.
  ressorteerden onder het deelonderzoek waaraan zij waren
  gekoppeld.
  Ook werd een aantal organisaties door de commissie gevraagd een
  presentatie te verzorgen over een specifiek onderwerp. Het gaat om
  de volgende organisaties en onderwerpen:

  • Divisie centrale recherche informatie, over misdaadanalyse en
   over forensische accountancy;
  • Cordinerend beleidsoverleg, over het functioneren van dit
   overlegorgaan;
  • Registratiekamer, over persoonsregistraties en
   politieregisters;

  Deze presentaties werden in het gebouw van de Eerste Kamer gegeven,
  met uitzondering van die van de – Bureau melding ongebruikelijke
  transacties, over de werkwijze van het Bureau. Divisie centrale
  recherche informatie die in Zoetermeer plaatsvonden.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken