• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 3.4 Het veiligheidsplan

  3.4 Het veiligheidsplan

  Het incident dat tijdens de eerste vergadering van de commissie
  plaatsvond, noodzaakte tot het opstellen van een veiligheidsplan.
  Dit plan werd opgesteld door de beveiligingsdienst van de Kamer in
  samenspraak met de Binnenlandse veiligheidsdienst.

  Een onderdeel van het veiligheidsplan betrof de beveiliging van
  personen en documenten. De volgende
  afspraken werden gemaakt:
  Binnenlandse veiligheidsdienst.
  – Alle leden van de staf alsmede de stenografen werden onderworpen
  aan een veiligheidsonderzoek door de documentalisten beoordeelden,
  in overleg met de griffier, welke categorie van toepassing was.
  Geheime – Alle informatie werd onderverdeeld in drie categorien, te
  weten geheim, intern en openbaar. De documenten werden in de kluis
  bewaard en konden alleen worden ingezien in de stafruimte van de
  commissie. Deze documenten kwamen niet buiten die ruimte. Interne
  documenten waren documenten ten behoeve van de commissie en de
  staf. Deze stukken konden per bode of per expresse worden verstuurd
  en dienden bewaard te worden in een afgesloten kast; bij voorkeur
  in de beveiligde ruimte van de staf. De openbare stukken waren
  openbaar en konden vrijelijk worden meegenomen.

  Computerinformatie mocht in beginsel het besloten netwerk van de
  beveiligde ruimte niet verlaten. Alleen – Het opslaan van
  computerinformatie op een diskette moest zoveel mogelijk worden
  vermeden. diskettes, waarbij gebruik werd gemaakt van interne en
  openbare stukken, konden – na goedkeuring door de griffier – naar
  huis worden meegenomen, indien daar bepaalde werkzaamheden moesten
  worden verricht. Thuis of op een andere werkplek mochten geen
  diskettes met informatie over de enqute worden opgeslagen.
  Diskettes waarop gegevens over geheime stukken waren verwerkt,
  mochten de beveiligde ruimte niet verlaten. verzoeken om informatie
  van de media door de voorzitter en de griffier werden afgehandeld.
  Bij aanvang van – Gezien de grote belangstelling van de media voor
  het werk van de commissie, was de afspraak dat alle de openbare
  verhoren werd die taak overgenomen door de stafdienst Communicatie
  van de Tweede Kamer. De leden van de staf dienden zich tijdens het
  onderzoek te houden aan de strikte geheimhoudingsplicht met
  betrekking tot de inhoud van hun werkzaamheden en overige
  enqutezaken.

  aangekondigd bij de griffier.
  – Slechts een beperkt aantal personen had toegang tot de beveiligde
  ruimte. Bezoekers moesten vooraf worden Daarnaast moesten de
  ruimten van de commissie aan stringente veiligheidseisen voldoen.
  Daartoe werden de nodige bouwkundige werkzaamheden verricht en
  technische middelen aangeschaft. Op grond van het veiligheidsplan
  moesten tevens voorzieningen worden getroffen aan de woningen van
  de leden van de commissie. De commissie constateert dat bij de
  uitvoering van deze werkzaamheden veel vertraging is
  opgetreden.

  Deze beveiligings- en veiligheidsmaatregelen drukken niet alleen
  zwaar op het budget van de commissie, maar hebben ook gevolgen
  gehad voor de staf van de commissie en het personeel van de beide
  Kamers en de Stenografische dienst. Ook een groot aantal
  medewerkers van de beveiligingsdienst van de Kamer werd onderworpen
  aan een veiligheidsonderzoek.

  Aangezien de werkruimten van de staf van de commissie slechts
  door een beperkt aantal mensen geopend en gesloten konden worden,
  waarbij telkens de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer aanwezig
  diende te zijn, konden de ruimten niet ongelimiteerd open blijven.
  Bovendien was het sleutelbeheer in handen van de beveiligingsdienst
  van de Eerste Kamer, zodat er ook altijd een beveiligingsbeambte
  van de Eerste Kamer aanwezig moest zijn.

  De commissie constateert met vreugde dat, mede dankzij de
  beveiligingsmaatregelen, zich geen veiligheidsincidenten hebben
  voorgedaan. Zij is het personeel van de beveiligingsdiensten van de
  Eerste en Tweede Kamer en de Binnenlandse veiligheidsdienst
  dankbaar voor hun werkzaamheden.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken