• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 4.1 Interne onderzoeken

  HOOFDSTUK 4 HET ONDERZOEK

  Bij het inrichten van haar onderzoek koos de commissie voor twee
  – parallel lopende – onderzoekstrajecten: de interne en externe
  onderzoeken. De interne onderzoeken werden door de commissie en
  haar staf uitgevoerd; de externe onderzoeken werd uitbesteed aan
  wetenschappers.

  4.1 Interne onderzoeken

  4.1.1 Opzet

  Ten aanzien van de interne onderzoeken werd voor een tweesporige
  benadering gekozen. Enerzijds werden organisaties en organen
  onderzocht die betrokken zijn bij de opsporing
  (organisatie-onderzoeken). Anderzijds is onderzoek verricht naar de
  gehanteerde opsporingsmethoden en enkele thema’s die daaraan zijn
  gerelateerd (methoden- en thema-onderzoeken). De commissie meende
  dat met deze benadering op een verantwoorde wijze inzicht zou
  kunnen worden verkregen in de praktijk van de opsporing. Hierdoor
  kon een complementair beeld van de organisatie en
  opsporingsmethoden ontstaan.

  Organisaties

  Naar de navolgende organisaties/organen is onderzoek gedaan:
  A. Criminele inlichtingendiensten
  B. Tactische recherche
  C. Ondersteunende eenheden: – Dienst technisch operationele
  ondersteuning – Secties technische ondersteuning – Observatieteams
  – Arrestatieteams – Politile infiltratieteams – Bureaus financile
  ondersteuning

  D. Kernteams (inclusief het landelijk rechercheteam)
  E. Inlichtingendiensten (Binnenlandse veiligheidsdienst, regionale
  inlichtingendiensten) F. Bijzondere opsporingsdiensten (Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst, Douanerecherche, Economische
  controledienst, Algemene inspectiedienst)

  G. Openbaar ministerie
  H. Rechters-commissarissen
  I. Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
  J. Korpsbeheerders
  De commissie koos in eerste instantie voor een geografische
  verdeling van de verschillende onderzoeksobjecten. Daartoe werden
  de volgende selectiecriteria gehanteerd: de personele omvang van de
  politieregio’s en arrondissementen, ingedeeld in de categorien
  groot, middel en klein; een verdeling van de verschillende
  onderzoeken over Nederland; alle kernteams zouden worden
  onderzocht; de relevante landelijke eenheden zouden worden
  onderzocht. Uiteindelijk is informatie verzameld over alle
  criminele inlichtingendiensten, tactische recherche-eenheden,
  kernteams, ondersteunende eenheden en parketten.

  Thema’s en methoden

  Daarnaast deden de commissie en haar staf onderzoek naar de
  volgende thema’s en methoden: K. Aard, ernst en omvang van de
  zware, georganiseerde criminaliteit
  L. Wettelijke en jurisprudentile kaders opsporingsmethoden
  M. Bestuurlijke rechtshandhaving
  N. Privacyregelingen opsporingsgegevens
  O. Corruptiegevoeligheid methoden en organisatie
  P. Opleiding recherche
  Q. Internationale aspecten opsporingsmethoden en
  informatie-uitwisseling
  R. Rechtsvergelijkend perspectief opsporingsmethoden
  S. Rol commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  T. Financieel rechercheren
  U. Methoden:

  • Observatie
  • Infiltratie
  • Informanten
  • Informatie (opslag, uitwisseling en verstrekking gegevens)
   V. Casus strafzaken georganiseerde criminaliteit

  Ten behoeve van de uitvoering van elk van de deelonderzoeken werden
  onderzoeksgroepen gevormd, bestaande uit stafleden en een
  commissielid. Het betreffende commissielid gaf in samenspraak met
  de projectleider leiding aan het onderzoek, met dien verstande dat
  de dagelijke uitvoering aan de projectleider en de andere stafleden
  was toevertrouwd. Het commissielid was intensief betrokken bij alle
  facetten van het onderzoek, zonder zelf daadwerkelijk onderzoeker
  te worden.

  Belangrijkste leidraad voor alle onderzoeken en andere
  activiteiten van de commissie en haar staf was het draaiboek,
  opgesteld door de griffier en de inhoudelijk secretaris. Daarin
  werd de planning van de activiteiten van de commissie en haar staf
  weergegeven. Met het draaiboek werd niet alleen beoogd alle
  betrokkenen op de hoogte te brengen en te houden van alle
  onderzoeksactiviteiten, maar bovenal een structuur aan te bieden,
  waarbinnen de inhoud en het proces van de enqute tot stand konden
  komen. Het was dan ook niet de bedoeling de inhoud en het proces
  van het onderzoek volledig vast te leggen. Het draaiboek werd,
  naarmate het onderzoek vorderde, verschillende keren aangepast.

  4.1.2 Onderzoeksvragen

  Bij de verschillende stafonderzoeken was het van belang dat
  dezelfde inhoudelijke, methodische en procedurele uitgangspunten
  werden gehanteerd. De verschillende onderzoeksvoorstellen gingen
  deels over dezelfde thematiek. Daartoe was het noodzakelijk dat
  iedereen dezelfde uitgangspunten hanteerde. In een
  onderzoeksprotocol werden deze uitgangspunten weergegeven. Tijdens
  het onderzoek werden verschillende termen en begrippen gehanteerd.
  Vanaf het begin werd gewerkt met een uniforme lijst van definities.
  In de bijlagen 5 en 6 worden de definities gegeven.

  De vragen in een aantal deelonderzoeken waren vergelijkbaar. Er
  is een checklist ontwikkeld van thema’s waaraan in de
  deelonderzoeken aandacht zou worden besteed. Hieronder zijn de
  centrale vragen van de deelonderzoeken weergegeven.

  A. Inzet en gebruik methoden

  1. Welke regels zijn er voor de inzet en het gebruik van
  opsporingsmethoden door de betrokken organisatie? 2. Welke
  opsporingsmethoden worden in de praktijk gehanteerd? Met welke
  frequentie worden opsporingsmethoden ingezet?

  3. Wie dient volgens de regels te beslissen over de inzet van
  deze methoden? Wie beslist in de praktijk over de inzet van deze
  methoden?
  4. In hoeverre vindt overleg plaats over de inzet van methoden? Met
  wie vindt dat overleg plaats? Wat is de inhoud van dat overleg?
  5. Wanneer mogen volgens de regels de opsporingsmethoden worden
  ingezet? Wanneer worden opsporingsmethoden in de praktijk ingezet?
  Welke inhoudelijke en procedurele voorwaarden worden daarbij
  gehanteerd?

  6. Hoe worden de opsporingsmethoden in de praktijk
  gehanteerd?
  7. Welke controle bestaat er volgens de regels op de inzet en het
  gebruik van methoden? Welke controle vindt in de praktijk plaats op
  het gebruik van methoden doet zich voor?
  8. Waarom worden deze methoden gehanteerd? Welke redenen worden
  gegeven voor de inzet van opsporingsmethoden? Welk oordeel hebben
  de leden van de organisatie over de effectiviteit van de
  opsporingsmethoden?

  B. Gebruik van informatie

  1. Welke regels bestaan er bij betrokken organisatie over de
  verwerking, opslag, inzage, uitwisseling en vernietiging van
  gegevens en informatie?
  2. Hoe worden gegevens en informatie in de praktijk verwerkt en
  opgeslagen? 3. Wie heeft op welke wijze inzage in de gegevens en
  informatie?
  4. Met wie worden gegevens en informatie uitgewisseld? Welke
  procedure wordt daarvoor gehanteerd? Welke informatie wordt
  uitgewisseld en welke niet?
  5. Hoe wordt feitelijk besloten over de vernietiging van gegevens
  en informatie?

  C. Interne en externe organisatie

  1. Hoe ziet het organisatieschema (organogram) van betrokken
  organisatie er uit? 2. Welke doelstellingen met betrekking tot
  opsporing streeft de organisatie na? Welke prioriteitstelling wordt
  daarbij gehanteerd?

  3. Hoe zijn de taken wat betreft opsporing verdeeld binnen de
  organisatie? 4. Welke budgetten zijn beschikbaar voor het gebruik
  van opsporingsmethoden? Hoe wordt in de praktijk omgegaan met deze
  budgetten?

  5. Hoeveel personen zijn werkzaam bij de betreffende organisatie
  wat betreft de opsporing? Hoe is de verdeling van de
  functionarissen over de verschillende organisatie-onderdelen? Wat
  is het opleidingsniveau, de rang en het salarisniveau van de
  functionarissen? Zijn er minimum- en maximumtermijnen van
  aanstelling binnen de organisatie?

  6. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen binnen en tussen de
  verschillende organisatie-onderdelen? Hoe is de verhouding tussen
  leiding en uitvoering?
  7. Wat is het imago van de organisatie volgens de leden van de
  organisatie? 8. Welke externe organisaties hebben volgens de regels
  en in de praktijk invloed op het functioneren van de betrokken
  organisatie wat betreft de opsporing?

  9. Welke overlegvormen bestaan tussen de betrokken organisatie
  en organisaties in haar omgeving? Wat is de frequentie en inhoud
  van dit overleg? Wie nemen deel aan dit overleg?

  4.1.3 Onderzoeksmethoden

  Tijdens de onderzoeken werden verschillende methoden gehanteerd.
  De commissie en haar staf hebben zeer veel documenten bestudeerd en
  verwerkt. In de bijlage bij dit deel zijn lijsten opgenomen van
  boeken, artikelen, rapporten, officile publikaties en opgevraagde
  documenten.

  Veel informatie is verzameld door middel van interviews. In
  totaal hebben de commissie en haar staf ruim 300 interviews
  gehouden. In de bijlage bij dit deel is een lijst opgenomen van
  personen waarmee leden van de commissie en haar staf gesprekken
  hebben gevoerd. Voor de controleerbaarheid was het noodzakelijk dat
  de voorbereiding en verwerking van de interviews op een
  gestandaardiseerde manier plaatsvonden.A. Elk interview werd
  voorbereid door de leden van de onderzoeksgroep aan de hand van een
  vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte niet alleen concrete vragen,
  maar ook en vooral de thema’s waarover met betrokkene zou worden
  gesproken. Naast vragen en thema’s die in elk interview aan de orde
  kwamen, dienden per interview specifieke vraagpunten en thema’s te
  worden opgesteld. De vragen- en themalijst werd besproken in de
  onderzoeksgroep, waarbij het commissielid aanwezig was.

  B. Doorgaans werden de interviews gehouden door twee stafleden
  of een staflid en een commissielid. C. Elk interview werd opgenomen
  op een cassettebandje.
  D. Van elk interview werd een verslag gemaakt.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken