• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 4.2 Informatieverzameling en het belang van de staat

  4.2 Informatieverzameling en het belang van de staat

  4.2.1 Verzoeken om informatie

  Begin februari 1995 kreeg een aantal (overheids)instanties en
  personen een brief waarin zij op de hoogte werden gesteld dat zij
  benaderd zouden worden met het verzoek bepaalde documenten te
  verstrekken, inzage in gegevens te verschaffen en leden van de
  commissie en van haar staf te ontvangen. Tevens kondigde de
  commissie aan personen die direct of indirect zijn betrokken bij de
  opsporing te willen interviewen. De commissie stelde voor de
  selectie van de te interviewen personen in een eerste
  (kennismakings)geprek met de betreffende instantie te maken.
  Noot De volgende (overheids)instanties of personen
  ontvingen de brief: Milieubeheer, van Defensie, van Landbouw,
  Natuurbeheer en Visserij, van Financin en van Economische – de
  ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Zaken;

  • de president van de Hoge Raad alsmede de procureur-generaal bij
   dit college;
  • de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen;
  • de korpschefs van de regionale politiekorpsen;

  – de Koninklijke marechaussee;

  • de Divisie centrale recherche informatie;
  • het Korps landelijke politiediensten;
  • de Binnenlandse veiligheidsdienst;
  • de procureurs-generaal;
  • de hoofdofficieren van justitie;
  • de presidenten van gerechtshoven en rechtbanken;
  • enkele bijzondere opsporingsdiensten, te weten de Fiscale
   inlichtingen- en opsporingsdienst, de Economische controledienst en
   de Algemene inspectiedienst.

  4.2.2 Problemen bij informatieverzameling

  In de daarop volgende weken werden de aangekondigde
  kennismakingsgesprekken gevoerd en documenten opgevraagd. De
  commissie werd echter al snel geconfronteerd met de
  terughoudendheid van de aangeschreven instanties in het verstrekken
  van criminele inlichtingen, waaronder gegevens uit de registers van
  criminele inlichtingendiensten. Hierdoor kwam de voor het onderzoek
  essentile informatieverzameling nauwelijks op gang. De argumenten
  die door de verschillende instanties werden aangevoerd om bepaalde
  informatie niet te verstrekken, waren onder andere: de belangen van
  opsporing (aan lopende onderzoeken zou ernstige schade toegebracht
  kunnen worden), het belang van de privacy van burgers, het risico
  voor de veiligheid van personen en het belang van
  bronbescherming.

  De gerezen situatie baarde de commissie veel zorgen. Bovendien
  bleek dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
  voornemens waren een instructie aan ambtenaren vast te stellen, op
  grond waarvan gesprekken zouden mogen worden gevoerd in het kader
  van de werkzaamheden van de commissie. In een brief herinnerde de
  commissie de bewindspersonen aan hun toezeggingen, gedaan in het
  debat in de Kamer op 17 november 1994 en in een gesprek met de
  commissie op 24 januari 1995, dat zij en hun ambtenaren alle
  medewerking aan het werk van de commissie zouden verlenen, met
  inachtneming van de bevoegdheden van de commissie. Voorts gaf de
  commissie te kennen met de ministers in overleg te willen treden
  over de inhoud van de instructie.

  In hun brief van 15 februari 1995 deelden beide ministers mee
  dat het verzoek van de commissie om rechtstreeks kennis te nemen
  van de bestanden en rapporten van de criminele inlichtingendiensten
  niet ingewilligd kon worden. De volgende argumenten werden door de
  ministers aangedragen: als verdachte aangemerkt kunnen worden;

  – de bedoelde bestanden en rapporten bevatten informatie over
  mensen, die in lang niet alle gevallen reeds dientengevolge slechts
  onder het zwaarste beveiligingsregime voor een zekere periode wordt
  bewaard, – het betreft voorts informatie, waarvan de
  betrouwbaarheid in lang niet alle gevallen vaststaat en alsmede
  onder bepaalde voorwaarden mag worden gebruikt;

  geheimhouding tegenover derden;
  – een belangrijk deel van de informatie is slechts verkregen onder
  de uitdrukkelijke voorwaarde van absolute schaden;
  – openbaarmaking van deze informatie zou de persoonlijke
  levenssfeer van burgers op onverantwoorde wijze

  • bij verkrijging van criminele inlichtingen door de politie
   staat het belang van bronbescherming centraal;
  • het risico dat de veiligheid van personen in gevaar wordt
   gebracht;
  • aan lopende onderzoeken kan ernstige schade worden
   toegebracht.
   De ministers waren van oordeel dat deze belangen zwaarder wogen dan
   het belang van de commissie tot verkrijging van inzicht ten behoeve
   van het voorbereidend onderzoek. Beide bewindspersonen waren van
   mening dat de beslissing over de openbaarmaking van geheime
   gegevens niet ter beoordeling was aan de commissie, maar, gelet op
   artikel 21 van de Wet op de Parlementaire Enqute, in het licht van
   het belang van de staat moest worden bezien. Wel toonden zij zich
   bereid de gegevens uit de bestanden en rapporten van de criminele
   inlichtingendiensten, zoals deze door de daartoe bevoegden
   verzameld en ontdaan zijn van iedere operationele herkenbaarheid,
   aan de commissie ter beschikking te stellen. De ministers gaven
   tevens te kennen bereid te zijn met de commissie te overleggen over
   de inhoud van de instructie alsmede over de groep van
   functionarissen, waaraan deze instructie zou worden toegezonden, en
   over de wijze waarop eventuele door de commissie gewenste
   verificatie van de aangereikte gegevens uit de bestanden en
   rapporten van de criminele inlichtingendiensten zou kunnen plaats
   hebben.

  4.2.3 Adviezen over belang van de staat

  De Wet op de Parlementaire Enqute kent het belang van de staat als
  grond van verschoning. Het betreft de artikelen 20, tweede lid, en
  21, eerste lid. Artikel 20, tweede en derde lid, luidt als volgt:
  2. De verschoning van verplichte geheimhouding door burgerlijke
  ambtenaren of militairen of gewezen burgerlijke ambtenaren en
  militairen van alle rang ingebracht, moet evenzo worden aangenomen
  indien zij rust op het beweren dat de verlangde openbaarmaking
  wordt geoordeeld in strijd te zijn met het belang van de staat, of
  op stellige last van hun meerderen dezelfde grond van verschoning
  aanduidende. 3. In beide gevallen kan echter de Kamer of de
  verenigde vergadering der Staten-Generaal op het verslag van haar
  commissie verlangen, dat de gegrondheid van de ingebrachte
  verschoning door de minister, onder wie de betrokken ambtenaar of
  militair behoort of heeft behoord nader wordt bevestigd.

  Artikel 21, eerste lid, bepaalt:

  1. De minister bij wie of onder wiens ondergeschikte
  ambtenaren bescheiden voorhanden zijn, waarvan inzage of
  kennisneming anderszins door de commissie schriftelijk wordt
  verlangd, bewilligt in die inzage of kennisneming, tenzij hij mocht
  beoordelen dat zij met het belang van de staat in strijd zou kunnen
  zijn.
  De mogelijkheid dat op een gegeven moment het belang van
  de staat als verschoningsgrond wordt ingeroepen, bracht de
  commissie ertoe prof. mr P.J. Boon, hoogleraar staats- en
  administratief recht aan de Open Universiteit, en mr J.K. Franx,
  advocaat te Den Haag, te verzoeken advies uit te brengen over onder
  meer de vraag wat onder het begrip het belang van de staat moet
  worden verstaan. Deze adviezen waren van waarde bij de
  onderhandelingen met de ministers van Justitie en Binnenlandse
  Zaken over de medewerking van de ministeries bij het vergaren van
  informatie door de commissie, over het geval Karstens en over de
  inzage in het geheime deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. De adviezen stelden de commissie in staat de
  verschillende in het geding zijnde belangen naar waarde te
  schatten, waardoor het mogelijk was tot evenwichtige afspraken te
  komen. De adviezen zijn integraal als bijlage opgenomen. Hierna
  wordt met een weergave van enkele belangrijke aspecten
  volstaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken