• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 6.1 De voorbereiding

  HOOFDSTUK 6 DE VERHOREN

  6.1 De voorbereiding

  In de Wet op de Parlementaire Enqute nemen de openbare verhoren
  een centrale plaats in. Het merendeel van de rechten en plichten
  van zowel de commissie als de getuigen en deskundigen heeft
  betrekking op dit onderdeel van het onderzoek. Velen beschouwen de
  openbare verhoren dan ook als de enqute. Voor de commissie hadden
  de verhoren een drietal doelen, te weten:

  • de onduidelijkheden die uit de verschillende deelonderzoeken
   naar voren waren gekomen op te helderen;
  • de bevindingen tot dan toe te bevestigen;
  • waarheidsvinding;
  • de mening van getuigen en deskundigen te vernemen;
  • het publiek een beeld te geven van de georganiseerde
   criminaliteit in Nederland en van de verschillende aspecten van de
   opsporing.

  Op basis van de resultaten van het voorbereidend onderzoek besloot
  de commissie de verhoren in drie hoofdthema’s in te delen. Binnen
  die thema’s zouden specifieke onderwerpen aan de orde komen. De
  hoofdthema’s en de daarbij behorende onderwerpen waren de volgende:

  A. Georganiseerde criminaliteit – Aard, ernst en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit B. Methoden en organisatie van
  opsporing – Introductie proactieve fase – Criminele inlichtingen:
  runnen informanten – Recherche-ondersteuning: observatie en
  infiltratie – Recherche – Kernteams – Andere
  opsporingsorganisaties

  C. Controle en sturing van opsporing – Leiding politie – Leiding
  Openbaar Ministerie – Advocatuur – Rechterlijke macht – Ministeries
  en bestuur – Tweede Kamer
  De commissie streefde ernaar de volgorde van de thema’s en de
  daaronder ressorterende onderwerpen, zoals hierboven aangegeven,
  aan te houden. Bij de informele gesprekken was dat niet helemaal
  gelukt, maar, anders dan bij die gesprekken, had de commissie bij
  het uitnodigen van getuigen de mogelijkheid deze te verplichten en
  zo nodig te dwingen op bepaalde tijdstippen te verschijnen. Een
  complicerende factor daarbij was wel dat bij sommige getuigen
  meerdere onderwerpen aan de orde zouden komen. De commissie besloot
  in principe drie verhoordagen per week te houden, op de maandag,
  woensdag en donderdag. Voor een verhoor werd gemiddeld anderhalf
  uur uitgetrokken. Volgens deze planning zouden de openbare verhoren
  zeven weken in beslag nemen. Uiteindelijk werden het tien weken. De
  selectie van personen die als getuige of deskundigen zouden worden
  gehoord, vond plaats op grond van de informele gesprekken, de
  concept-rapportages van de deelonderzoeken en de lijst van
  bevindingen. De volgende criteria werden gehanteerd bij de selectie
  van getuigen:

  • inhoudelijke kennis van onderwerpen die centraal staan tijdens
   de verhoren;
  • betrokkenheid bij specifieke onderzoeken of
   incidenten;
  • de mate waarin de getuige een duidelijk verhaal kan
   verwoorden;
  • spreiding over betrokken organisaties in Nederland.

  Pas nadat de commissie definitief had bepaald wie wanneer verhoord
  zou worden, werd die persoon door de griffier of diens
  plaatsvervanger telefonisch benaderd. In dat telefoongesprek werd
  hij of zij op de hoogte gesteld van het besluit van de commissie,
  de bedoeling van de verhoren alsmede de onderwerpen die aan de orde
  zouden komen. Soms bleek het gekozen verhoortijdstip op bezwaren te
  stuiten, hetgeen in bepaalde gevallen tot een wijziging leidde. De
  commissie was niet genoodzaakt gebruik te maken van haar
  bevoegdheid getuigen te dagvaarden of te laten dagvaarden.

  Elke getuige ontving per aangetekende brief een schriftelijke
  oproep, conform artikel 4 van de Wet op de Parlementaire Enqute. De
  oproep bevatte de onderwerpen die in het verhoor aan de orde zouden
  komen, alsmede een vermelding van de gevolgen van het niet
  verschijnen. Als bijlagen bij de brief waren gevoegd een
  ontvangstbevestiging, een reiskostendeclaratieformulier en een
  gefrankeerde retourenveloppe Noot . De commissie besloot
  de lijst van getuigen pas een week voordat de desbetreffende
  personen verhoord zouden
  worden, bekend te maken. Deze procedure stelde haar in de
  gelegenheid in te spelen op de ontwikkelingen tijdens de verhoren.
  In de loop van de verhoren wijzigde de lijst van de te verhoren
  personen meerdere malen. Het uitgangspunt van de commissie was dat
  de verhoren in de openbaarheid zouden worden afgenomen. De
  commissie achtte de meerwaarde van besloten verhoren gering, omdat
  het niet mogelijk is die rechtstreeks in haar rapportage te
  gebruiken. Bovendien was zij van mening dat een geheime rapportage
  tot veel misverstand aanleiding zou kunnen geven. Zij sloot echter
  niet uit dat in enkele gevallen een verhoor in zekere vorm van
  beslotenheid zou plaatsvinden.

  Artikel 145 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer
  bepaalt dat de getuigen en deskundigen door de voorzitter van de
  commissie worden ondervraagd. Ook de overige leden en medewerkers
  van de commissie kunnen, na van de voorzitter het woord te hebben
  gekregen, vragen stellen. De commissie besloot echter de rol van de
  leden bij de openbare verhoren niet te beperken tot het stellen van
  aanvullende vragen. De overige leden zouden ook in de gelegenheid
  worden gesteld verhoren af te nemen. Daartoe werden de verhoren
  over de leden verdeeld, met dien verstande dat de voorzitter het
  leeuwendeel van de verhoren voor zijn rekening zou nemen.

  De verhoren werden nauwkeurig voorbereid. Een speciale
  verhoorgroep, bestaande uit leden van de staf, werd daartoe in het
  leven geroepen. De leden van die groep stelden een uitgebreide
  vragenlijst en een documentatiemap samen. Dit geschiedde nadat met
  het commissielid, dat het verhoor zou afnemen, overleg was gepleegd
  over de onderdelen die in elk geval aan de orde dienden te komen.
  De vragenlijsten en de documentatiemappen werden in de commissie
  besproken en vastgesteld.

  Op grond van artikel 17, tweede lid, Wet op de Parlementaire
  Enqute, gelast de president van de arrondissementsrechtbank op
  vordering van de commissie de voorlopige gijzeling van een
  weigerachtige getuige of deskundige. Alhoewel de commissie niet
  verwachtte dat het zover zou komen, leek het haar niettemin
  verstandig voorbereidingen terzake te treffen. Daartoe heeft de
  griffier met de hoofdofficier van justitie te Den Haag, mr J.A.
  Blok, gesproken. Dit gesprek resulteerde in een brief van Blok aan
  de president van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, waarin
  deze attent werd gemaakt op de mogelijkheid van gijzeling van een
  weigerachtige getuige of deskundige. Tevens maakte Blok met de
  directeur van het huis van bewaring de afspraak dat deze een cel
  ter beschikking zou houden, indien gijzeling daadwerkelijk zou
  moeten worden uitgevoerd. Met voldoening – en opluchting –
  constateert de commissie dat zij niet van de mogelijkheid van
  gijzeling gebruik heeft behoeven te maken.

  De commissie heeft zich ook voorbereid op mogelijke storende
  situaties die zich tijdens de verhoren kunnen voordoen. Daartoe
  werd een soort handleiding openbare verhoren samengesteld. Daarin
  werd op beknopte wijze aangegeven hoe in bepaalde situaties
  gehandeld moest worden: wat te doen als de getuige niet verschijnt,
  weigert de eed of belofte af te leggen, of meedeelt geen verklaring
  te zullen afleggen indien radio en televisie opnamen maken, en
  dergelijke.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken