• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 6.2 Het verloop van de verhoren

  6.2 Het verloop van de verhoren

  6.2.1 Aanvang verhoren

  De commissie besloot voorafgaand aan iedere verhoordag in de
  persoon van de voorzitter een persbriefing te geven. Tijdens deze
  briefing konden vragen worden gesteld over de voorafgaande dag en
  werden de getuigen van de volgende verhoordag en de met hen te
  bespreken onderwerpen gentroduceerd. Op woensdag 6 september 1995
  om 10.00 uur werd in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer
  een aanvang gemaakt met de openbare verhoren. Als eerste werd
  verhoord prof. dr C. Fijnaut, leider van de onderzoeksgroep die in
  opdracht van de commissie onderzoek deed naar de aard, omvang en
  ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  Conform de door de commissie gekozen opbouw van de verhoren,
  stond de eerste week van verhoren vooral in het teken van het
  eerste hoofdthema: de ernst, aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. De getuige prof. dr F. Bovenkerk
  veroorzaakte met zijn verklaring over de omvang van de
  drugcriminaliteit in de Turkse etnische groep zo’n commotie dat de
  commissie het verstandig vond hem voor een tweede keer op te
  roepen, opdat hij zijn verklaring nader zou toelichten. Dit tweede
  verhoor vond plaats op 25 september 1995. Hij was de eerste van
  acht personen die in de loop van de verhoren voor een tweede keer
  voor de commissie moest verschijnen.

  Op de tweede verhoordag werd de commissie geconfronteerd met
  mogelijk tegenstrijdige verklaringen. Prof. dr G.J.M. Corstens,
  hoogleraar strafrecht aan de Katholieke universiteit Nijmegen, die
  op 7 september 1995 voor de commissie verscheen, reageerde op de
  verklaring de dag daarvoor van mr R.A. Gonsalves,
  procureur-generaal bij het Hof te ‘s Hertogenbosch, dat de
  gecontroleerde doorlevering van drugs nooit in het vergadering van
  procureurs-generaal aan de orde was geweest. Corstens wees op de
  circulaire, vastgesteld in
  de vergadering van de procureurs-generaal van 20 februari 1991,
  waarin melding wordt gemaakt van een actieve rol van een infiltrant
  in een drugtransport, wat naar zijn gevoel ook gecontroleerde
  doorlevering inhoudt. Bij brief van 3 november 1995 werd Gonsalves
  door de commissie verzocht te reageren op de verklaring van
  Corstens over de betekenis van gecontroleerde aflevering in de
  richtlijnen Infiltratie. Op 5 december 1995 ontving de commissie de
  gevraagde reactie.

  Op 11 september 1995 werd mr H.P. Wooldrik, hoofd Directie
  politie van het ministerie van Justitie, tezamen met mr G.P. van de
  Beek, eveneens werkzaam bij genoemd ministerie, verhoord. De
  Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden kwam niet aan de orde,
  hetgeen de commissie noodzaakte Wooldrik aan het einde van het
  verhoor mede te delen dat hij op een later tijdstip weer voor de
  commissie zou moeten verschijnen. Dat verhoor vond op 23 oktober
  1995 plaats.

  6.2.2 Veiligheidsmaatregelen verhoren

  In de daarop volgende weken kwam voornamelijk het tweede
  hoofdthema methoden en organisatie van de opsporing aan de orde. In
  het kader van dit hoofdthema werden vier personen gehoord ten
  aanzien van wie specifieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
  Het ging daarbij om getuigen die vanwege hun functie niet herkend
  mochten worden; herkenning zou de belangen van de opsporing van
  strafbare feiten ernstige schade toebrengen. Over de
  veiligheidsmaatregelen vond steeds overleg plaats tussen de
  betrokken getuige, de betrokken minister en de commissie. De
  volgende veiligheidsmaatregelen werden getroffen:

  • betrokkenen verschenen in vermomming;
  • van betrokkenen mochten geen close-up televisie-opnamen worden
   gemaakt;
  • van twee betrokkenen mochten televisie-opnamen alleen de rug
   tonen;
  • van betrokkenen mochten foto-opnamen alleen de rug
   tonen;
  • in n geval werd een stemvervormer gebruikt.

  Op maandag 25 september 1995 om 12.00 uur zou de getuige R.
  Karstens, hoofd van de Afdeling nationale cordinatie politile
  infiltratie van de Divisie centrale recherche informatie, door de
  commissie worden verhoord. De commissie had tevoren veelvuldig met
  het ministerie van Justitie overleg gevoerd over de voorwaarden
  waaronder de getuige voor de commissie zou verschijnen. Op 22
  september 1995, de vrijdag voor het verhoor, bereikten de
  commissie, vertegenwoordigd door de ondervoorzitter en de
  directeur-generaal, mr H.A. van Brummen, overeenstemming over die
  voorwaarden. Op maandag 25 september 1995 rond 11.15 uur, tijdens
  een verhoor, ontving de commissie een brief van de minister van
  Justitie waarin zij aan het verschijnen van Karstens de voorwaarde
  stelde dat de te maken televisie- of foto-opnamen alleen de rug van
  Karstens mochten tonen. Indien niet aan deze voorwaarde zou worden
  voldaan, zou sprake zijn van strijd met het belang van de staat en
  zou zij de getuige instrueren niet voor de commissie te
  verschijnen. Het was voor de commissie niet mogelijk op dat moment,
  zo vlak voor het voorziene verhoor, andere maatregelen te treffen
  dan die, welke op vrijdag 22 september waren overeengekomen. Om
  12.00 uur heropende de voorzitter de vergadering om die enkele
  minuten later, na het omroepen van de naam van de getuige, te
  schorsen. Nadat de griffier zich op verzoek van de voorzitter ervan
  had vergewist dat Karstens niet aanwezig was, heropende de
  voorzitter de vergadering. Hij stelde de aanwezigen op de hoogte
  van het bestaan van de brief van de minister van Justitie en deelde
  mee dat de commissie zich zou beraden op de vraag of het tot een
  dagvaarding van Karstens moest komen. Van het niet verschijnen van
  Karstens werd proces-verbaal opgemaakt. Op diezelfde dag gaf de
  commissie de minister van Justitie in een brief te kennen in
  overleg te willen treden over de ontstane situatie. In die brief
  wees de commissie op het feit dat het ministerie bij de
  verschillende overleggen over de voorwaarden waaronder het verhoor
  van Karstens zou plaatsvinden, geen aparte condities had gesteld
  over beperkingen van televisie- en fotoregistraties. Voorts meldde
  de commissie dat het haar niet duidelijk was of de minister al aan
  de getuige de instructie had geven niet voor de commissie te
  verschijnen met een beroep op het belang van de staat. In het
  besloten overleg dat hierop volgde, werd overeenstemming bereikt
  over de aanvullende voorwaarden voor de verschijning van de
  getuige: de opstelling van de televisiecamera’s zou zodanig zijn
  dat herkenning uitgesloten zou zijn; close-up opnames waren niet
  mogelijk en het maken van foto-opnamen werd ook beperkt. Om
  herhaling van de rond deze getuige ontstane situatie te voorkomen,
  werd tevens afgesproken dat de minister ten laatste op de donderdag
  voorafgaand aan de verhoren van de komende week de enqutecommissie
  in kennis zou stellen van mogelijke condities die volgens haar
  noodzakelijk waren. De commissie zou dan overwegen welke gevolgen
  aan een dergelijk verzoek gegeven moesten worden. Om hieraan gevolg
  te kunnen geven werd eveneens afgesproken dat de commissie tijdig
  aan de minister zou laten weten welke getuigen zij voornemens was
  uit te nodigen. Op maandag 2 oktober 1995 verscheen Karstens alsnog
  voor de commissie voor zijn verhoor.

  6.2.3 Een incident

  Op 25 oktober 1995 werd bekend dat de getuige mr R.J.C. graaf
  van Randwijck, procureur-generaal bij het Hof te Amsterdam, zijn
  ontslag zou nemen. De leden Koekkoek en Rabbae gaven commentaar op
  dit ontslag. Dat strookte niet met de in de commissie gemaakte
  afspraak dat de leden naar buiten terughoudend zouden zijn bij de
  behandeling van zaken die verband houden met het werk van de
  commissie. De voorzitter heeft daarop via een persbericht laten
  weten dat de commissie geen commentaar had op de ontslagaanvrage en
  dat de uitspraken van leden van de commissie niet namens de
  commissie waren gedaan. De commissie heeft in een vergadering over
  deze kwestie gesproken. De commissie meende dat het geven van
  commentaar door leden naar aanleiding van de verklaring van een
  getuige onverstandig was en niet meer diende voor te komen. De
  voorzitter heeft tijdens de eerst daaropvolgende persbriefing
  daarvan mededeling gedaan.

  6.2.4 Tweede oproep voor verhoor

  Naast de hierboven genoemde personen die twee keer voor de
  commissie moesten getuigen, werden ook de volgende getuigen voor
  een tweede maal ontvangen.
  Mr. J. Koers, officier van justitie te Arnhem, werd na zijn verhoor
  op 18 september 1995, andermaal voor een verhoor opgeroepen.
  Tijdens dit tweede verhoor, dat op 27 oktober werd afgenomen,
  kwamen vooral de grote infiltratieprojecten waarbij Koers betrokken
  was aan de orde, in het bijzonder de zaak 4M.De getuige mr L.A.J.M.
  de Wit, hoofdofficier van Justitie te Rotterdam, werd voor het
  eerst op 25 september 1995 gehoord. Tijdens het verhoor bleek dat
  de getuige op een aantal vragen over de discussie die ten grondslag
  lag aan het rapport van de werkgroep-De Wit inzake infiltratie geen
  antwoord kon geven, omdat zijn geheugen hem in de steek liet.
  Aangezien het voor haar onderzoek was noodzakelijk dat de commissie
  inzicht zou krijgen in de gevoerde discussie, werd De Wit op 2
  november 1995 wederom door de commissie verhoord. Tegenstrijdige
  verklaringen waren de reden dat twee getuigen voor een tweede keer
  voor de commissie moesten verschijnen. Op de elfde verhoordag,
  woensdag 4 oktober 1995, werden de verhoren van mr J.M. Valente,
  officier van justitie te Middelburg, voorheen te Amsterdam, en F.
  van der Putten, hoofd van de criminele inlichtingendienst Gooi en
  Vechtstreek, afgenomen. Tijdens zijn verhoor had Valente verklaard
  dat onder zijn gezag geen infiltratietrajecten zijn ingezet,
  conform de door het openbaar ministerie te Amsterdam uitgestippelde
  lijn. Echter, enkele uren later werd hij tegengesproken door Van
  der Putten die verklaarde dat hij nog wel in 1995 van de heer
  Valente toestemming had gekregen infiltranten te gebruiken. Van de
  telefoongesprekken, waaruit de vermeende toestemming moest blijken,
  had Van der Putten bandopnames gemaakt.

  De geconstateerde tegenstrijdigheid noodzaakte de commissie
  beide getuigen voor een tweede keer op te roepen. Ten behoeve van
  het verhoor werden de bewuste banden, die in het bezit waren van de
  korpsleiding van Gooi en Vechtstreek, door deze aan de commissie
  ter beschikking gesteld. Op grond van de analyse van de opgenomen
  gesprekken kwam de commissie tot de voorlopige conclusie dat er
  voor Van der Putten niet geen reden was te menen dat Valente
  uiteindelijk toestemming had gegeven voor het infiltratietraject.
  Op 27 oktober 1995 werden Van der Putten en Valente voor een tweede
  verhoor ontvangen. Het verhoor van Van der Putten was voor de
  commissie geen aanleiding haar conclusie te herzien.

  Tijdens het verhoor op 9 oktober 1995 van K.P. Langendoen,
  projectleider/vervangend teamleider kernteam Randstad Noord en
  Midden, voorheen chef regionale criminele inlichtingendienst
  Kennemerland, bleek dat hij beschikte over een financile
  verantwoording van ontvangen criminele gelden uit de periode dat
  hij chef van de regionale criminele inlichtingendienst Kennemerland
  was. Op de vraag van de commissie of hij bereid was haar inzage te
  verlenen in deze financile verantwoording, gaf de heer Langendoen
  een positief antwoord. In een tweede verhoor op 2 november 1995
  kwamen de financile verantwoording alsmede een aantal onderwerpen
  die in het eerste verhoor waren blijven liggen, aan de orde.

  Ook J. van Vondel, voormalig informantenrunner van de regionale
  criminele inlichtingendienst Kennemerland, werd twee keer verhoord
  – de eerste keer op 9 oktober 1995 en de tweede keer op 2 november
  1995. De reden dat Van Vondel terug moest komen, was dat niet alle
  onderwerpen die de commissie wilde aansnijden in het eerste verhoor
  aan bod waren gekomen.

  6.2.5 Nadere informatie

  Een aantal getuigen werd naar aanleiding van hun verhoor
  verzocht bepaalde stukken aan de commissie te doen toekomen dan wel
  vragen die waren blijven liggen schriftelijk te beantwoorden. B.N.
  Barendregt en H.C.J.M. Theeuwes, respectievelijk hoofd en
  plaatsvervangend hoofd van de Afdeling cordinatie criminele
  inlichtingen van de Divisie centrale recherche informatie (CRI),
  stuurden naar aanleiding
  van hun gezamenlijke verhoor op 14 september 1995 het stuk getiteld
  CID-Methoden en -Technieken, opgesteld door de CRI, aan de
  commissie toe. Mede naar aanleiding van dit stuk werd Barendregt
  vervolgens door de commissie voor een gesprek uitgenodigd.

  Mr O.R. Dros, teamleider kernteam Randstad Noord en Midden, en
  mr I.E.W. Gonzales, kernteam-officier van kernteam Randstad Noord
  en Midden, werd verzocht hun verklaringen, afgelegd op 28 september
  1995, dat er aanwijzingen zijn dat criminelen dan wel criminele
  organisaties bewust journalisten manipuleren teneinde criminele
  doeleinden te dienen, te onderbouwen. Daartoe deden zij een map met
  aanwijzingen aan de commissie toekomen.

  Tijdens zijn verhoor op 14 september 1995 stelde de commissie
  aan A.A.M. Hellemons, waarnemend hoofd van de Divisie ondersteuning
  van het Korps landelijke politiediensten, enkele vragen waarop hij
  op dat moment geen antwoord wist te geven. Aan het eind van het
  verhoor werd afgesproken dat hij die vragen schriftelijk zou
  beantwoorden. Na ontvangst daarvan bleek echter dat niet op alle
  punten duidelijkheid was geschapen, waarna de commissie Hellemons
  verzocht de ontbrekende informatie alsnog aan haar te doen
  toekomen.

  6.2.6 Tegenstrijdige verklaringen

  In de eerste helft van oktober maakte de commissie een begin met
  het verhoren van getuigen in het kader van het derde hoofdthema:
  controle op en sturing van de opsporing.
  Een tweede geval van tegenstrijdige verklaringen deed zich eind
  november voor. Tijdens zijn verhoor op 2 november verklaarde mr
  J.A. Blok, hoofdofficier van justitie te Den Haag, dat hij in 1994
  de toenmalige procureur-generaal te Den Haag (en de huidige
  minister van Justitie), mr W. Sorgdrager, op de hoogte had gesteld
  van de doorlevering van vele kilo’s cocane in het kader van het
  COPA-onderzoek. Dit cocanetraject was door haar voorganger, de
  waarnemend procureur-generaal mr Addens, goedgekeurd. Sorgdrager
  verklaarde echter ten overstaan van de commissie op 9 november 1995
  dat zij zich daar niets van herinnerde. Zij meende met aan
  zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te kunnen stellen dat Blok
  haar niet in kennis had gesteld van het bedoelde cocanetraject. De
  commissie besloot deze tegenstrijdigheid, die op de laatste
  verhoordag aan het licht kwam, in gesprekken aan de orde te stellen
  en verder uit te zoeken. In haar eindrapport komt de commissie
  hierop terug.

  6.2.7 Afsluiting verhoren

  Drie getuigen, te weten drs E. van Thijn, oud-minister van
  Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Amsterdam, Sorgdrager en
  H. Dijkstal, minister van Binnenlandse Zaken, verbeterden
  schriftelijk de verklaring die zij tijdens hun verhoor hadden
  afgelegd. In alle gevallen gebeurde dat vlak na het verhoor. Op
  donderdag 9 november 1995 vond het laatste verhoor plaats, dat van
  Dijkstal. De voorzitter van de commissie sloot de vergadering om
  18.44 uur. In totaal werden er 93 verhoren afgenomen, met 88
  getuigen. Bij vier verhoren werden twee getuigen tezamen
  ondervraagd. De openbare verhoren namen 23 verhoordagen in beslag,
  verspreid over tien weken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken