• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 6.3 Gesprekken tijdens de verhoren

  6.3 Gesprekken tijdens de verhoren

  Tijdens de openbare verhoren heeft de commissie nog negen
  gesprekken gevoerd. Vijf van de negen gesprekspartners waren naar
  aanleiding van de verhoren aan de oorspronkelijke lijst van
  getuigen toegevoegd. Daarnaast heeft de commissie nog met drie
  getuigen gesprekken gevoerd, alvorens deze voor de tweede keer in
  het openbaar te horen.

  Een van die gesprekken verdient bijzondere aandacht. Mr J.C.J.G.
  Barkman-Kuitert, landelijk CRI-officier, had de commissie te kennen
  gegeven dat zij wegens persoonlijke omstandigheden niet in het
  openbaar wilde worden verhoord. Omdat de commissie er weinig voor
  voelde een besloten verhoor af te nemen, werd het volgende
  overeengekomen. Barkman-Kuitert zou een gesprek met de commissie
  hebben. Op basis van (het stenografisch verslag van) dit gesprek
  zou zij een ambtsedig proces-verbaal opmaken en aan de commissie
  doen toekomen. Dit proces-verbaal wordt openbaar gemaakt.
  Noot Met elf getuigen heeft de commissie geen gesprek
  gevoerd. In al deze gevallen achtte de commissie het niet strikt
  noodzakelijk ter voorbereiding van het verhoor een gesprek te
  houden en de betrokken getuigen hadden daar evenmin behoefte aan.
  In n geval moest de commissie afzien van zowel een gesprek als een
  openbaar verhoor. Het betrof C.H.J. de Jongh, werkzaam bij de
  Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die wegens ziekte niet
  in staat was voor de commissie te verschijnen. Als alternatief
  besloot de commissie de heer De Jongh schriftelijke vragen te
  stellen. De heer De Jongh is echter niet in staat gebleken deze
  vragen te
  beantwoorden.
  Ook A.W.P. Augusteijn, chef van de criminele inlichtingendienst van
  het kernteam Randstad Noord en Midden, bleek om gezondheidsredenen
  niet in staat in het openbaar voor de commissie te verschijnen. Met
  hem heeft de commissie wel een gesprek gevoerd. W.J. ten Brinks,
  CID-rechercheur, kon tevens vanwege gezondheidsredenen niet voor de
  commissie verschijnen. Voorts heeft de commissie geprobeerd in
  contact te treden met A. Maske, de Duitse informant van de
  Douanerecherche Haarlem en chauffeur voor het interregionaal
  rechercheteam Noord-Holland/Utrecht en verschillende regionale
  inlichtingendiensten. In een gesprek met zijn advocaat bleek dat
  Maske niet bereid was een verklaring voor de commissie af te
  leggen. Naast gesprekken heeft de commissie ook ter voorbereiding
  van verhoren andere activiteiten ontplooid. Zo werd ter
  voorbereiding van het verhoren van Blok en mr C.V. van der Voort,
  officier van justitie te Den Haag, door T. Driessen, teamleider van
  het kernteam Haaglanden/Hollands Midden, een presentatie over het
  COPA -onderzoek verzorgd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken