• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

  6.4 Geheime delen commissie-Wierenga

  Tijdens de openbare verhoren kwamen zoveel nieuwe feiten over de
  door het voormalig interregionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht gehanteerde methode, de gecontroleerde
  doorlevering van drugs (de Deltamethode), aan het licht, dat de
  commissie tot de overtuiging kwam dat zij over de geheime gedeelten
  van het rapport van de commissie-Wierenga diende te beschikken om
  tot een verantwoorde eindrapportage te kunnen komen. Op basis van
  artikel 3 van de Wet op de Parlementaire Enqute en van de afspraken
  met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de
  behandeling van gevoelige informatie Noot , verzocht de
  commissie op 2 oktober 1995 beide bewindspersonen om toezending van
  het complete geheime deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. Het geheime deel van die rapportage bestaat uit
  de aanbiedingsbrief van 24 maart 1994, delen van de
  processen-verbaal van de verklaringen van 27 personen, afgelegd ten
  overstaan van de commissie-Wierenga, en twee processen-verbaal van
  bevindingen. Op 6 oktober 1995 vernam de commissie van beide
  ministers dat kennisneming van de stukken alleen kon geschieden na
  ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door de commissie.
  De commissie kon daar niet op ingaan, aangezien dat zou betekenen
  dat die gedeelten niet bij haar openbare rapportage betrokken
  zouden kunnen worden. Het intensieve overleg dat hierop volgde,
  leidde op 20 oktober tot de toezending van een gedeelte van het
  geheime deel van bedoelde rapportage, te weten de aanbiedingsbrief
  en een proces-verbaal van bevindingen van 23 februari 1994 van
  commissaris van politie H. Jansen. Op diezelfde dag verzocht de
  commissie de ministers de ontbrekende gedeelten van het geheime
  deel, dan wel een afschrift daarvan, aan haar ter hand te
  stellen.

  Op 25 oktober meldden de ministers andermaal dat het niet
  mogelijk was de geheime verklaringen te overleggen voordat de
  betrokkenen daarvoor toestemming hadden gegeven. Dit zou in strijd
  zijn met de toezeggingen die de commissie-Wierenga toentertijd had
  gedaan. Ondertussen was gebleken dat 16 van de 27 betrokkenen
  toestemming hadden gegeven.

  Op 3 november deed de commissie een nieuw voorstel aan de
  ministers: zij zou volstaan met het recht op inzage in alle
  onderdelen van het geheime deel zonder het tekenen van een
  geheimhoudingsverklaring, onder de toezegging niet uit de
  verklaringen van betrokkenen te citeren dan na overleg met hen. De
  ministers gaven bij brief van 3 november 1995 te kennen niet in
  staat te zijn op dit voorstel in te gaan. Op 4 november verzocht de
  commissie de ministers haar mee te delen of zij voornemens waren
  het belang van de staat in te roepen om de gevraagde inzage te
  weigeren. De bewindspersonen lieten op 6 november weten dat het hen
  niet vrijstond dit verzoek in te willigen, omdat een dergelijk
  beroep, overeenkomstig de aanwijzing van de minister-president,
  eerst in de Raad van Ministers diende te worden besproken, hetgeen
  op vrijdag 10 november zou geschieden.

  Op 7 november 1995 stelde de commissie de Kamer op de hoogte van
  deze ontwikkelingen en kondigde zij aan dat zij na ommekomst van
  het besluit van de Raad van Ministers zou beslissen of het
  noodzakelijk was een oordeel van de Kamer te vragen Noot
  .

  Op vrijdag 10 november vond overleg plaats tussen de voorzitter
  en de ondervoorzitter van de commissie, de minister-president en de
  twee betrokken ministers. Daar werd overeenstemming bereikt over de
  wijze waarop de commissie inzage kon krijgen in de nog ontbrekende
  geheime gedeelten van het rapport van de commissie-Wierenga. Het
  volgende werd overeengekomen:

  1. De (elf) verklaringen uit het geheime gedeelte van de
  rapportage van de commissie-Wierenga, waarvan de betrokken getuigen
  hadden medegedeeld de handhaving van die geheimhouding zeer op
  prijs te stellen, zouden ter inzage worden gegeven aan de
  enqutecommissie. Ten aanzien van deze verklaringen zou, evenals dat
  met de verklaringen van de 16 getuigen die geen bezwaar hadden
  tegen overlegging aan de commissie, de zogenaamde viltstift-methode
  worden toegepast. Noot
  2. De enqutecommissie zou niet citeren uit de betrokken
  verklaringen of delen daarvan openbaar maken dan in overleg met de
  ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.
  De commissie is van oordeel dat met deze afspraken recht is gedaan
  aan zowel het belang van de overheid om haar beloften gestand te
  doen als het belang van de commissie om alle informatie te kunnen
  gebruiken bij haar onderzoek.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken