• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 11.1 Inleiding

  11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
  OPSPORINGSMETHODEN

  11.1 Inleiding

  Het gaat bij rechtsvergelijking niet om het rechtstreeks
  overnemen van elders gebruikte oplossingen voor vergelijkbare
  problemen. De studie is in eerste instantie gericht op het
  doorgronden van het vreemde rechtsstelsel. Daardoor ontstaat tevens
  een beter inzicht in het eigen, nationale rechtssysteem.
  Rechtsvergelijking werkt vooral relativerend. Door de kennisneming
  van de opbouw van een rechtssysteem en de daarin gekozen
  constructies, kan een beter zicht ontstaan op denkbare en vooral
  ook haalbare oplossingen, die passen binnen het eigen stelsel.
  Kennis omtrent ervaringen elders dragen bij aan het verbeteren van
  de kwaliteit van de rechtshandhaving.

  Deze rechtsvergelijkende analyse neemt vier stelsels onder de
  loep, namelijk die van Belgi, Duitsland, Engeland en Wales, en de
  Verenigde Staten. Duitsland is het enige land dat overlapt met de
  studie van Tak c.s. Noot Uit deze en andere studies
  blijkt dat Nederland niet het enige land is dat geen wettelijke
  regeling heeft voor het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden.
  Duitsland is het enige door de commissie bestudeerde land dat
  gedetailleerde wetgeving heeft. Nederland, Belgi, Engeland en
  Wales, en de Verenigde Staten kennen allemaal het verschijnsel van
  de richtlijnen, maar er bestaan aanzienlijke verschillen in
  draagwijdte en verantwoordingsprocedures. Andere verschillen
  vloeien met name voort uit de variatie tussen de rechtsstelsels van
  deze landen.

  Voorts kan worden vastgesteld dat meer landen in Noordwest
  Europa zich buigen over de normering van bijzondere
  opsporingsmethoden.
  De bedreiging die uitgaat van de georganiseerde misdaad vormt
  meestal de aanleiding hiertoe en draagt indirect bij aan de
  toenadering tussen normeringsstelsels. Deze ontwikkeling wordt nog
  eens bekrachtigd op het niveau van de Europese Unie (Derde Pijler).
  De Stuurgroep justitile samenwerking ontwikkelt regelingen voor
  onder meer het aftappen van telecommunicatie en de bescherming van
  getuigen. Noot De ontwikkelingen op het gebied van
  bijzondere opsporingsmethoden gaan snel. Waar mogelijk is
  geprobeerd de informatie uit de boeken en rapporten te actualiseren
  met de laatste gegevens. In het kader hiervan hebben commissie- en
  stafleden twee werkbezoeken afgelegd, namelijk aan Belgi en
  Engeland. Per land wordt aandacht besteed aan de (politile analyse
  van de) georganiseerde misdaad, aan de structuur van het
  strafproces, de organisatie van de politie en de regelgeving inzake
  opsporingsmethoden.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken